Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten?"

Transcriptie

1 Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten? Saar Van Hauwermeiren!"# $%&'%()*+"'#,%-#."/%&%# '&0"/1-02%"# 1-..-# /%# +"-%&".-+0".(%# 3."/%(# +"# 4+04&."/1-02%"# "0'#+"#5)"#*+"/%&1630%"%"7#8..&#4)#0"'%9)5+'/#4%(%+/:#9..&4)#0$%&3%/%"#/%#1%6-0&#1-%$+'# 0"/%&1-%;"%":#5.(#/%#<&0/;6-+%#%"#3."/%(#+"#/%#*0,%"/%#/%6%""+.#9..&163)"()*#1-%&*#'&0%+%"7#!"#3%-#.('%,%%"#*."#'%1-%(/#90&/%"#/.-#/%#$&..'#"..&#4+04&."/1-02%"#/%#$0('%"/%#=.&%"#$00&.(# 30'%&%#%"%&'+%0<4&%"'1-#<%&#-0"7# 8..&# 30%# 5+"$0(# +1# /%&'%()*%# +"-%&".-+0".(%# 3."/%(:# 4%*%*%"# $.";+-# 3%-# 00'<;"-# $."#,0"/+.(%# /;;&5.,%# 0"-9+**%(+"'B# C.(&)*%# &.<<0&-%"# $%&-%((%"# 0"1# /.-# 4+04&."/1-02%"# "+%-# /%# $%&300<-%# 0<(011+"'# 5)"# $00&# /%# *(+,..-+,<.6-# $."# /%# -&."1<0&-1%6-0&D# +"# $%%(# '%$.((%"# 4()*-# /%# *00(1-0E163;(/# 5%(E1# -%# 1-)'%"7# F-%%/1#,%%&# 0"'%9%"1-%# "%$%"%2%6-%"# $."# /%# 4+04&."/1-02%"<&0/;6-+%# 90&/%"# &7# A%# 60"6;&&%"-+%1-&)/# -;11%"# %"%&'+%'%9.11%"# %"#$0%/1%('%9.11%"#0,#(."/#%"#9.-%&#"%%,-#-0%:#,%-#.(1#'%$0('#(."/60"G+6-%":#0"-4011+"':# 9.-%&163..&1-%:#1-)'%"/%#$0%/1%(<&)5%"#%"#"0'#,%%&#.&,0%/%#4)#*9%-14.&%#4%$0(*+"'1'&0%<%"# "%$%"%2%6-%"#0<#,%"1#%"#,+(+%;#%(/%&1#+"#/%#9%&%(/7 A+-#.&-+*%(#+((;1-&%%&-#/%#'%$0('%"#$."#/+-#E.(%"/%#4%(%+/7#!"#%%"#%%&1-%#/%%(#90&/-#%%"#163%-1# '%'%$%"#$."#/%#0"-9+**%(+"'#$."#<&0/;6-+%#%"#3."/%(#.(1#'%$0('#$."#/%#0$%&3%+/11-%;"7#I%"# -9%%/%# /%%(# +((;1-&%%&-# /%# %60(0'+163%# %"# 106+.(%# "%$%"%2%6-%"# $."# /+%# 0"-9+**%(+"'%"# $00&# /%#-0%*0,1-#'%'%$%"7#!!"#$%&%"'!"#$%%&'("#)*&"+#,"''"+#-.$"&/"#0*+-"+#""+#/1"&2#/1.340"&"+-#'"0".-#5"$%"&-#&%+-#,"1# 5"'&4.2# $*+# '.%'&*+-/1%6"+# *0/# *01"&+*1."$"# '&*+-/1%7# $%%&# -"# 1&*+/8%&1/"91%&:# ;%#,%8"+# <"#,4+# -%"0/1"00.+5"+# $%%&# -"# $"&3.+-"&.+5# $*+# '&%".2*/5*//"+# 5"3*22"0(2"&# 1"#&"*0./"&"+:#=%1#$%%&#2%&1#>"&-#"&#.33"&/#*05"3""+# $*+#4.15"5**+# -*1# '.%'&*+-/1%6"+# *01(-# '"1"&# /9%&"+# %8#,"1# $0*2# " A4.1/1%%1# -*+# 7%//."0"# '&*+-/1%6"+:# B"0".-/3*2"&/# <."+#.+# '.%'&*+-/1%6"+# +."1# *00""+# ""+# %80%//.+5# $%%&# -"#5&%"."+-"#.38*91#$*+#-"#1&*+/8%&1/"91%&#%8#-"#20.3**1$"&*+-"&.+5C#3**&#,%8"+#,."&3""#%%2#,4+#"+"&5."*D*+2"0(2,".-#*7#1"#'%4>"+#"+#""+#/1.340*+/#1"#5"$"+#**+# -"#/0*'*22"+-"#&4&*0"#%+1>.22"0.+5:!"# 3*&21# /8""0-"# /1"&2#.+# %8# -"# 5&%"."+-"# %$"&,".-//1"4+C# 3"1# ""+# "E8*+/."#.+# -"# '.%A"1,*+%0A# "+# '.%-."/"08&%-491.":#!"# 3""/1"# '.%'&*+-/1%6"+# $*+-**5# -"# -*5C#>%&-"+#5"3**21#$*+#0*+-'%4>5">*//"+F#$%%&#"1,*+%0#<(+#-*1#$%%&*0#5&*+"+C# /4.2"&&."1#"+#/4.2"&'."1"+G#$%%&#'.%-."/"0#<(+#,"1#80*+1**&-.5"#%0.H+C#*I%3/1.5#$*+# %+-"&#3""&#2%%0<**-C#8*03%0."C#/%)*'%+"+#"+#<%++"'0%"3"+:#J+#K7&.2*#"+#K<.H#>%&-1# &"9"+1#%%2#5"L+$"/1""&-#.+#)*1&%8,*C#""+#,""/1"&#3"1#<*-"+#>**&4.1#+."1A""1'*&"#%0."# 2*+# >%&-"+# 5"8"&/1:# M&# >%&-1# %%2# $%0%8# %+-"&<%"2# $"&&.9,1# +**&# $"&/9,.00"+-"# '.%'&*+-/1%6"+# $*+# -"# 1>""-"# 5"+"&*1."C# -."# +."1# 5"3**21# <(+# $*+# $%"-/"0C# 3**&# 15

2 %+-"&# 3""&# $*+# *7$*0/1&%3"+C# &"/1"+# $*+# 0*+-'%4>5">*//"+C# 2%&1"%30%%8,%41# "+# /+"05&%"."+-"# 5&*//"+:# N%%&#,4+# %3<"O.+5# <(+# 3""&# 5"*$*+9""&-"# 1"9,+%0%5."H+# +%-.5C# -."# +%5#.+# %+1>.22"0.+5# <(+:#!"# $"&>*9,1.+5#./# -*1# <"C# *D*+2"0(2# $*+# -"# -"&-"#5"+"&*1."#$*+#'.%'&*+-/1%6"+F#$*+#*05"+#5"3**21#"+#-4/#$%00"-.5#%+*D*+2"0(2# $*+#*22"&0*+-:#J+#-.1#*&1.2"0#5**+#>"#$%%&*0#.+#%8#-"#""&/1"#5"+"&*1."#'.%'&*+-/1%6"+# $%%&#1&*+/8%&15"'&4.2: ()*&+,-%$.$"./0"&$#.00"'$&)$1$".&**).$$".2-%3+#$)$"&.*1$)/$%&240&$)!"#$%&'()*(+*,'-.)+$)*/-+* N%%&/8"00.+5"+# >(<"+# %8# ""+# /1"&2# 5&%"."+-"# 1&"+-#.+# -"# 9%+/4381."# $*+# '.%'&*+-/1%6"+# $%%&# 1&*+/8%&1# TJ+1"&+*1.%+*0# M+"&5U# K5"+9UC# -"# 5&%1"# $%043"/# '0(X#,"1# 8"&9"+1*5"#.+# -"# 1%1*0"# $&**5# +**&# 1&*+/8%&1"+"&5."# "9,1"&# '"/9,".-"+F#.+#YZZS#>*/#-*1#SC[\C#.+#RSSP#SCZ\#T<."#]544&#YW:#!"#$%%&'("#)*&"+#>*/#"&#>"&"0->(-#""+#8(0/+"00"#1%"+*3"#$*+#-"#"1,*+%08&%-491."F# <"#$"&-&."$%4-.5-"#14//"+#RSSS#"+#RSSV#"+#'"&".21"#.+#RSSV#""+#$%043"#$*+#PR#3.0)*&-# 0.1"&:#!"# 1%1*0"# 8&%-491."# $*+# '.%-."/"0#./C#.+# $"&,%4-.+5# 1%1# "1,*+%0C# 20".+# 3"1# ""+# YSCR# 3.0)*&-# 0.1"&#.+# RSSVC# 3**&# /1""5# -"# $%%&'("# )*&"+# 1"$"+/# <""&# /1"&2F# ""+# 5&%".# "1,*+%08&%-49"+1"+# "+# 8&%-49""&-"+# &"/8"91."$"0(2# [`\# "+# ^Y\# $*+# -"# 50%'*0"# "1,*+%08&%-491."#.+#RSSV:#!"#M4&%8"/"#a+."#./#3"1#bS\#$*+#-"#%41841C#-"#'"0*+5&(2/1"# 8&%-49"+1#$*+#'.%-."/"0:# J+';;&#K7#C&%"/1#+"#/%#60"1;,<-+%#$."#4+04&."/1-02%"#$00&#-&."1<0&-7! L&0"M#!IN#+"#JNO#PQRRST!"#5&%"."+-"#3*&21#>%&-1#$%%&*0#**+5"<>"+5"0-#-%%&#""+#/1.340"&"+-#%$"&,".-/'"0".-:# J+#/1""-/#3""&#0*+-"+#0"55"+#%$"&,"-"+#-%"0/1"00.+5"+#$%%&#5"'&4.2#%7#8&%-491."#$*+# '.%'&*+-/1%6"+#$*/1:#J+#-"#+."4>"#M4&%8"/"#&.9,10(+#$%%&#,"&+."4>'*&"#"+"&5."'&%++"+# >"&-# ".+-# RSS`# -"# -%"0/1"00.+5#.+5"/9,&"$"+# $*+# YS\# 1&*+/8%&1'&*+-/1%7# 4.1#,"&+."4>'*&"#"+"&5."'&%++"+#1"5"+#RSRS:#!"#-%"0/1"00.+5"+#,"''"+#$**2#""+#'.+-"+-# 2*&*21"&C#'($%%&'""0-#-%%&#>"O"0(2#""+#8"&9"+1*5"#$*/1#1"#0"55"+#$%%&#,"1#'(3"+5"+# $*+#'.%'&*+-/1%6"+#.+#'"+<.+"#"+#-."/"0:#;%#$"&,%%5-"#-"#M+"&5U#J+-"8"+-"+9"#*+-# 16 Oikos 49, 2/2009

3 _"94&.1U# K91# TMJ_KW# $*+# -"9"3'"&# RSSV# -"# '(3"+5.+5/-%"0/1"00.+5"+# $%%&# "1,*+%0# $*+#P#3.0)*&-#5*00%+/#+**&#Z#3.0)*&-#5*00%+/#1"5"+#RSS`#"+#YSCP#3.0)*&-#5*00%+/#1"5"+# RSYS# d.5,1/c# RSSZW:# M+#,"1# **+1*0# "1,*+%0.+/1*00*1."/#.+# -"# N"&"+.5-"# _1*1"+# +*3#1%"#$*+#YVR#.+#RSS`#1%1#YZ^#.+#RSSZ#A#-"#1%1*0"#9*8*9.1".1#./#+4#&""-/#YRC[#3.0)*&-# K5&.94014&*0#g%0.9."/#*+-#e*&2"1/C#RSS`W:#J+#B&*<.0.H#./#<"07/#""+#'(3"+5.+5#$*+#RP\# "1,*+%0#.+#'"+<.+"#$*+#1%"8*//.+5G#$%%&#'.%-."/"0#<*0#-.1#P\#<(+#$*+*7#RSY^:# 012#3)+$)*45+$)/!"#.+1"&+*1.%+*0"#,*+-"0#.+#'.%'&*+-/1%6"+#./#1%1#+4#1%"#+%5#3**&#3*1.5#%+1>.22"0-F# -"<"#.+# "1,*+%0# $"&1"5"+>%%&-.51# Z\# $*+# -"# 50%'*0"# "1,*+%08&%-491."G# -"# '.%-."/"0,*+-"0#./#5%"-#$%%&#YR\#$*+#-"#50%'*0"#8&%-491."#T.+#RSSVW:#e**&#"&#>%&-1# $"&>*9,1#-*1#-"<"#,*+-"0#/1"&2#<*0#4.1'&".-"+#.+#-"#2%3"+-"#)*&"+C#*0/#5"$%05#$*+#-"# $%043"-%"0/1"00.+5"+#-."#$%%&#9%+/4381."#.+#-"#1&*+/8%&1/"91%&#>"&-"+#$*/15"0"5-#.+# $"&/9,.00"+-"#.+-4/1&."0*+-"+#Te4&8,UC#RSSVW:# h"1#,*+-"0/8*1&%%+# $%%&# '.%A"1,*+%0# $"&/9,.01# /1"&2# $*+# -*1# $%%&# '.%-."/"0:# B&*<.0.H#./#+%5#/1""-/#-"#5&%%1/1"#"1,*+%0"E8%&1"4&G#-"#N"&"+.5-"#_1*1"+#-**&"+1"5"+# <(+# -"# ""+# +"O%A"E8%&1"4&C# "+# "E8%&1""&1# $%%&*0# +**&#K<.H#T;4.-Ai%&"*#"+#j*8*+W:#!"#M4&%8"/"#a+."#./#-"#1>""-"#5&%%1/1"#.38%&1&"5.%# "+#,**01#%+5"$""&#-"#,"0X#$*+#<(+#.38%&1#4.1#B&*<.0.H#T<."#]544&#RW:#N%%&#'.%-."/"0# >%&-1#-"#"E8%&1#$%%&*0#-%%&#J+-%+"/.H#"+#e*0"./.H#5"-%3.+""&-C#>**&'(#M4&%8*#-"# '"0*+5&(2/1"#.38%&1&"5.%#$%&31:# J+';;&#Q7#!"-%&".-+0".(%#3."/%(#+"#4+0U%-3."0(:#QRRV7#L&0"M#OIFO#PQRRST N"&>*9,1# >%&-1# -*1# B&*<.0.H# ""+# '"0*+5&(2"# &%0# <*0# '0($"+# /8"0"+C# <%>"0# *0/# 8&%-49"+1# *0/# "E8%&1"4&:#!"# N_# <*0# ""+# '"0*+5&(2"#.38%&1"4&# '0($"+# $*+# '.%A "1,*+%0:#k**/1#B&*<.0.H#<400"+#0*+-"+#*0/#J+-%+"/.H#"+#;4.-lK7&.2*#3""&#"+#3""&#%8# -"#$%%&A5&%+-#2%3"+#$%%&#,"1#**+0"$"&"+#$*+#'.%'&*+-/1%6"+:#e*0"./.HC#J+-%+"/.H# "+# B&*<.0.H# /8"0"+# $%%&*0#.+# %8# -"# 5&%"."+-"# $&**5# +**&# '.%-."/"0# $*+4.1# M4&%8*:! K+-"&"# %82%3"+-"#.38%&10*+-"+# <(+# j*8*+# l# -."# mm+# $*+# -"# '"0*+5&(2/1"# '.%A "1,*+%0.38%&1"4&/# 2*+# >%&-"+# A# i%&"*# "+# =*.>*+C# -."# <"07#,""0# >".+.5# 0*+-# 1"&# '"/9,.22.+5#,"''"+# %3#,4+# 8&%-491."# 4.1# 1"# $*+4.1#?,.+*# <%4# -"#! 17

4 $&**5# /1"&2# 24++"+# 5&%"."+C# %%2# *0#.+$"/1""&1# 3"+# -**&# /1"&2#.+# ".5"+# 8&%-491."#! T!47"UC#RSSbW:# K+-"&<(-/#'"$&%&"+#-%%&#-"#]+*+9.H0"#9&././#"+#-"#&"9"+1"C#/1"&2"#-*0.+5#$*+#-"# %0."8&(/#>"0#""+#**+1*0#.+$"/1"&.+5/80*++"+:#e**&#-.1#>%&-1#*0/#""+#1(-"0(2"#"$%041."# 5"<."+F#3"+#$"&>*9,1#-*1#-"#%0."8&(<"+#%8#1"&3(+#>""&#-"#,%%51"#.+#<400"+#5**+:# 6#+$)"*#7)"4)($,,')%+8*)&#+#3(,&4*+5%9)/-2,*/)):55"* k**/1# -"# %$"&,".-/-%"0/1"00.+5"+# $%%&# 9%+/4381."# %7# 8&%-491."# 2&(51# -"# /"91%&# 1"$"+/# ""+# /1.340*+/# -%%&# -"# "9%+%3./9,"# %$"&,".-//1"4+# -."# >"/1"&/"# 0*+-"+# $%%&<."+:# J+#,"1# *05"3""+# 24++"+# >"# /1"00"+# -*1# -"# "9%+%3./9,"# 0""n**&,".-# $*+# '.%A"+"&5.".+.1.*1."$"+#<""&#0**5#./G#-.1#%3>.00"#$*+#-"#,%5"&"#8&%-491."2%/1#"&$*+#.+# $"&5"0(2.+5#3"1#7%//."0"#'&*+-/1%6"+#"+#-%%&-*1#"&#+."4>"#.+$"/1"&.+5"+#+%-.5#<(+#.+# 0%5./1."2C#.+7&*/1&49144&# "+# 1&*+/8%&1:# J+# $""0# 0*+-"+# <%4# -"# '.%A"+"&5.".+-4/1&."# "9%+%3./9,# +*4>"0(2/# 0""n**&# <(+# <%+-"&# %$"&,".-//1"4+G# <"2"&#.+# 1(-"+# $*+# 0*5"#%0."8&(<"+#"+#,%5"#5&**+8&(<"+:#!"#%0."8&(/#3%"1#.33"&/#,%%5#5"+%"5#0.55"+# %3# '.%'&*+-/1%6"+# 9%+94&&"+1.""0# 1"# 0*1"+# <(+:# B(# 0*5"# %0."8&(<"+# >%&-1# -"# -&42# $*+>"5"#0%''U5&%"8"+#4.1#-"#'.%'&*+-/1%]+-4/1&."#%8#-"#%$"&,"-"+#5&%%1#T%3#]/9*0"# 3**1&"5"0"+#1"#1&"6"+#.+#,"1#$%%&-""0#$*+#'.%'&*+-/1%6"+W:# M&# <(+# %+-"&/1"4+.+5/3**1&"5"0"+#.+#,"1# 0"$"+# 5"&%"8"+#.+# $"&/9,.00"+-"# 7*/"/# $*+# -"# 2"1"+C# 5**+-"# $*+# -"# 8&%-491."# $*+# -"# "+"&5."5">*//"+C# -"# 9%+$"&/."# 1%1# '.%'&*+-/1%7C# "+# -"# $"&-"0.+5C# 1%1# -"# ]+*0"# 9%+/4381.":# N%05"+/# -"# TRSS`W# 0."8# -"#/1"4+#.+# RSSb# $*+# -"#N_C#?*+*-*#"+# -"#Ma#%3#,"1# **+'%-#"+# 5"'&4.2# $*+# '.%'&*+-/1%6"+# 1"# /1.340"&"+C# %8# 1%1# YY# 3.0)*&-# -%00*&:#!*1# '"-&*5# <*0# 1"5"+# RSYP# +%5#1%"+"3"+#1%1#%+5"$""&#RP#3.0)*&-#-%00*&#8"&#)**&:#K0/#-"<"#/4'/.-."/#4.15"-&421# >%&-"+#.+# 8&(/# 8"&# 1%+# " A"o4.$*0"+1C# '0(21# -*1# -.1# '"0".-# ZbS# 1%1# YVSS# " A"o4.$*0"+1#2%/1#A#""+#<""&#,%5"#%$"&,".-/2%/1:#p"0*1."7#""+$%4-.5"# 3**1&"5"0"+#%3#"+"&5."9%+/4381."#1"#$"&3.+-"&"+C#<%*0/#'"1"&#./%0*1."#$*+#5"'%4>"+# %7#,"1# $"&,%5"+# $*+# -"# "q9.h+1."# $*+# $"&>*&3.+5//U/1"3"+C#,"''"+# ""+# 2%/1# $*+# 3.+-"&#-*+#[S#"4&%#8"&#1%+#TM+2$./1#"1#*0C#RSSVW:# #!*1#-"#%$"&,".-#/%3/#%%2#-"#5&""8#$"&0."/1#%8#-"#T%+'"-%"0-"W#"6"91"+#$*+#,"1#/4'/.-."'"0".-C#>"&-#-4.-"0(2#3"1#,"1#4(%"/%&U-.WU6&%/+-1X1-%%,#$*+#RSS[#.+#-"#N_C# -*1#""+#/4/'.-."#TY#-%00*&#8"&#5*00%+W#$%%&<."1#$%%&#'(3"+5.+5#$*+#'.%-."/"0:#!"<"# &"5"0.+5#5*7#**+0".-.+5#1%1#-"#<%5"+**3-"#1<(.13U."/U/.13<&.*-)*%"F#'.%-."/"0#4.1#,"1# '4.1"+0*+-# T'($%%&'""0-# %8# '*/./# $*+# 8*03%0."# 4.1# e*0"./.hw# >"&-# ""&/1# 5"3"+5-# 3"1# ""+# 1"# $"&>**&0%<"+#,%"$""0,".-# 3.+"&*0"# -."/"0C# >**&-%%&# 3"+# -"# /4'/.-."# $%%&#,"&+."4>'*&"# "+"&5."# 2*+# %8/1&(2"+G# $"&$%05"+/# $"&/9,""81# 3"+# -"# '.%-."/"0# +**&# M4&%8*# TJJ_!C# /0%%1#,"1# N_A8*&0"3"+1# $%%&# -"<"# 8&*21(2#,"1# *9,1"&8%%&1)"#.+#-"#>"15"$.+5:# ;5+$)/,355'").)/)+8*<)15/)+$*7##"*'#)2#3,'(.)*45+$)/,,'"#3)+ M"+# *+-"&# /%%&1# T""&-"&#.+-.&"91"W# %+-"&/1"4+.+5/3**1&"5"0# $%%&# '.%'&*+-/1%6"+# <(+#,*+-"0/'*&&.r&"/#.+# -"# $%&3# $*+#.38%&O*&."$"+G# $**2# '"/9,"&3"+# -"<"# -"# 3.+-"&# 2%/1"+"q9.H+1"# '.++"+0*+-/"# '.%'&*+-/1%]+-4/1&."# 1"5"+# 9%+94&&"+1."# $*+# '4.1"+0*+-/"#**+'."-"&/:# e"+# 2*+# -"#,*+-"0//1&%3"+#.+# '.%'&*+-/1%7# "9,1"&#.+# 5&%1"# 3*1"# '"8*0"+# -%%&#,"1#*0#-*+#+."1#.+$%"&"+#$*+#1*&.7*.&"#"+#+."1A1*&.7*.&"#,*+-"0/'*&&.r&"/#"+#-"#3*1"#$*+# 1*&."7"/9*0*1.":#K0/#5"$%05#$*+#,"1#M4&%8"/"#1*&."n"0".-C#-*1#-"#8&%-491."#"+#"E8%&1#$*+# %+'">"&21"#5&%+-/1%7#'"$%%&-""01#1"+#%8<.9,1"#$*+#*09%,%0#"+#"1,*+%0#T1*&."7"/9*0*1."WC# /1*81"# g*2./1*+# '($%%&'""0-# $*+#,"1# 80*+# *7# %3# $(7# $"&>"&2.+5/""+,"-"+# $%%&# /4.2"&&."1#.+# 5"'&4.2# 1"# +"3"+G# <"$"+# -./1.00*1."7*'&."2"+# >"&-"+# 5"/0%1"+:#!"<"# 18 Oikos 49, 2/2009

5 1*&."7"/9*0*1."# -."# -"# "E8%&1# $*+# "+"&5."5">*//"+# '"$%%&-""01# 1"+# %8<.9,1"# $*+# -"# '.%'&*+-/1%7"E8%&1C#%+13%"-.51#,"1#"E8%&1"&"+-"#0*+-#%3#8&%-491"+#3"1#""+#,%5"&"# 1%"5"$%"5-"#>**&-"#1"#8&%-49"&"+#T!47"UC#RSSbW:#d*+-"+#3"1#5&%1"#"E8%&1'"0*+5"+# *0/#,+(+%;'0%/%&%"#>%&-"+#'"/9,%4>-C#<%-*1#<"#.+#**+3"&2.+5#<%4-"+#2%3"+#$%%&# $"&/+"0-"#,*+-"0/0.'"&*0./"&.+5:# =(-"+/# -"# 3.+./1"&.H0"# TRSSYW#./#3"+#+*3"0(2#%$"&""+5"2%3"+#%3#%$"&#$"&/+"0-"#,*+-"0/0.'"&*0./"&.+5#$%%&# 3.0."45%"-"&"+#"+#A-."+/1"+#1"#%+-"&,*+-"0"+:# ""+#-4.-"0(2#3**1/9,*88"0(2#$%%&-""0#./C#'($%%&'""0-#%8#/%9.**0#%7#3.0."4$0*2C#-*1# -"#3*&21#<%+-"&#-"<"#/1"4+#+."1#<%4#&"*0./"&"+:# M"+# **+5&%"."+-"# /1*8"0# $*+# &*88%&1"+# -%%&#.+1"&+*1.%+*0"#.+/1"00.+5"+# "+# 5"$*0//14-."/#>(/1#"9,1"&#4.1#-*1#,"1#3**1/9,*88"0(2#$%%&-""0#$*+#'.%'&*+-/1%6"+# /1"&2#1"&#-./94//."#/1**1:#B.%'&*+-/1%78&%-491."#'0(21#3""&#8&%'0"3"+#1"#$"&%%&<*2"+# $%%&# 3"+/# "+# 3.0."4# -*+# -*1# <"# %80%//.+5"+# '."-1# '.++"+#,"1# 2*-"&# $*+# 20.3**1AC# "+"&5."A#"+#-44&<**3#0*+-'%4>'"0".-#"+#*&3%"-"'"/1&(-.+5:#!"#%$"&,".-#/4'/.-.""&1# <%-4/#-"#**+1*/1.+5#$*+#"9%/U/1"3"+#"+#*&3%"-"G#+"1#,"1#1"5"+%$"&5"/1"0-"#$*+#>*1# $*+# -"# M4&%8"/"#?%33.//."C#,"1# M4&%8""/# M9%+%3./9,# "+# _%9.**0#?%3.1mC#,"1# '"/04.1"+#+**&#$%%&F J:#!"#9%+94&&"+1."#$%%&#,"1#5"'&4.2#$*+#5&%+-#14//"+#8&%-491."#$%%&#$%"-/"0#"+#$%%&# '.%'&*+-/1%6"+#<%&51#"&$%%&#-*1#'.%'&*+-/1%6"+#/0"9,1/#""+#'"8"&21"#'(-&*5"#<400"+# 24++"+#0"$"&"+#%8#,"1#$0*2#$*+#"+"&5."$%%&<."+.+5: JJ:#!"# "6"91"+# 1"+# 5"$%05"# $*+# $"&*+-"&.+5#.+# 0*+-5"'&4.2C# $"&%%&<**21# -%%&# '.%'&*+-/1%78&%-491."C# 24++"+# -"# $%%&-"0"+# $*+# '.%'&*+-/1%6"+# %8#,"1# $0*2# $*+# '&%".2*/5*/"3.//."/#&"-49"&"+#%7#1"+."1#-%"+: JJJ:# B.%'&*+-/1%6"+#,"''"+# -"# 0**1/1"# )*&"+C#.+# 9%3'.+*1."# 3"1# *+-"&"# 7*91%&"+C# /.5+.]9*+1# '(5"-&*5"+# 1%1# -"# 8&(//1(5.+5"+# $*+# 0*+-'%4>5&%+-/1%6"+# "+# 1%1# $%"-/"0%+<"2"&,".-:# JN:# B.%3*//*# 2*+# %8# ""+# $""0# "q9.h+1"&"# 3*+."&#.+5"<"1# >%&-"+# -*+# $%%&# -"# 1&*+/8%&1/"91%&: &%+-#,"1# 5"'&4.2# $*+# '.%'&*+-/1%6"+# "+# '('",%&"+-"# /4'/.-."/#<(+#$""0#-44&-"&"#3*+."&"+#%3#'&%".2*/5*//"+#"+#,"1#5"'&4.2#$*+#7%//."0# '&*+-/1%6"+#*7#1"#'%4>"+#-*+#*+-"&"#%81."/#T'$:#"+"&5."'"/8*&.+5W: &%+-# '.%'&*+-/1%75"'&4.2# 3%"1"+#,"&<."+# >%&-"+# T_"*&9,.+5"&C#RSSZW ="&#.004/1&*1."#$*+#,"1#+."1A-44&<*3"#'"0".-#/1**+#>"#"$"+#/1.0#'(#""+#**+1*0#%+5">"+/1"# "9%0%5./9,"# "+# /%9.*0"# 5"$%05"+# $*+# -"# 1%"+"3"+-"# 9%+94&&"+1."#.+# +*144&0(2"#,408'&%++"+#T<%*0/#0*+-#"+#>*1"&W#14//"+#-"#8&%-491."#$%%&#$%"-/"0$%%&<."+.+5#"+# -"<"#$%%&#'.%'&*+-/1%7:#K9,1"&""+$%05"+/#2%3"+#-"#8&%'0"3*1."2#$*+#-"#**+5&%"."+-"# 2%%0/1%7/9,40-#**+#'%-C#-"#<""&#,%5"#>*1"&#E00-<&+"-#$*+#'.%A"+"&5."C#-"#'"-&".5.+5# $*+#-"#$%"-/"0<"2"&,".-C#-"#/9,"+-.+5#$*+#/%9.*0"#&"9,1"+C#"+#0*+-9%+s.91"+:# 19

6 >##/,'#?,&4%/$*+))3'*'#)*(+*1/55',*75+*5? h"1#./# '"0*+5&(2# %3# ""&/1# "+# $%%&*0# -"# ;+-'."'1<;"-%"# 1"# '"$&*5"+# >**&%8#,"1# '.%'&*+-/1%n"0".-# 5"'*/""&-#./:# h"1# '"0".-# 5**1# "&$*+# 4.1# -*1# '.%'&*+-/1%6"+# %8#,"1# $0*2# $*+# '&%".2*/5*/"3.//."/# '"1"&# /9%&"+# -*+# 7%//."0"# '&*+-/1%6"+:# d"$"+/9u904/*+*0u/"/#>(<"+#4.1#-*1#'.%'&*+-/1%6"+#+."1#2%%0/1%7+"41&**0#<(+c#3**&# o4*# '&%".2*/5*/"3.//."/# 1%9,# '"1"&# /9%&"+# -*+# '&*+-/1%6"+# 5"'*/""&-# %8# 7%//."0"# "+"&5.":# f*++""&# 3"+# *00"# '.%'&*+-/1%6"+# $"&5"0(21C# -*+#,"''"+# -."# %8# '*/./# $*+# "+"&5."5">*//"+#4.1#1&%8./9,"#&"5.%t/C#.+#,"1#*05"3""+#""+#'"1"&"#'&%".2*/5*/'*0*+/:# e**&# -"# 0"$"+/9U904/*+*0U/"/# <*5"+# ""+# 9&49.*0"# 7*91%&# %$"&#,"1#,%%7-F# -"# 20.3**1.38*91#$*+#-"#$"&*+-"&.+5#.+#0*+-5"'&4.2:#k."4>#0*+-#.+#8&%-491."#'&"+5"+C# $"&%%&<**21#.33"&/# %%2#,""0# >*1# 4.1/1%%1# $*+# '&%".2*/5*//"+C# %+-"&# *+-"&"# -%%&# 5""X#""+#$"&5"0(2.+5#>""&#.+#0"$"+/9U904/*+*0U/"C#14//"+#-"#'&%".2*/5*/'*0*+/#$*+# '.%'&*+-/1%6"+#"+#-."#$*+#7%//."0"#'&*+-/1%6"+C#>**&.+#*00"#7*91%&"+#<(+#3""5"&"2"+-:!! J+';;&#Y7#Z%$%"16X6(;1.".(X1%#$00&#E011+%(%#$17#4+04&."/1-0E#+"#-&."1<0&-7#L&0"M#JNO#PQRRST K0/#"&#+."4>#0*+-#.+#5"'&4.2#>%&-1#5"+%3"+#$%%&#-"#1""01#$*+#"+"&5."5">*//"+#T-.&"91"# $"&*+-"&.+5#.+#0*+-5"'&4.2WC#<."1#-"#0"$"+/9U904/*+*0U/"#"&#$""0#3.+-"&#&%%/20"4&.5# 4.1:#K0/#-"#$&**5#+**&#'.%'&*+-/1%6"+#1%"+""31C#<*0#-"#-&42#%3#+."4>"#5&%+-"+#**+# 1"#/+(-"+#/1""-/#5&%1"&#>%&-"+C#3"1#%+1'%//.+5#1%1#5"$%05:# p"9"+1#'"&"2"+-"#3"+#,%"#5&%%1#-"#.38*91#$*+#-"<"#$"&*+-"&.+5#.+#0*+-5"'&4.2# >"0#./C#.+# $"&,%4-.+5# 1%1# -"# $%%&-"0"+# -."# '.%'&*+-/1%6"+# %80"$"&"+# 1"+# %8<.9,1"# $*+#7%//."0"#'&*+-/1%6"+#Tc*&5.%+"#"1#*0:#RSS`W:#!"#.38*91#>"&-#4.15"-&421#.+#**+1*0# )*&"+# -*1# 3"+# '.%'&*+-/1%6"+# -."+1# 1"# 5"'&4.2"+# %3# -"#.+.1.H0"# 2%%0/1%7/9,40-# 1"# 20 Oikos 49, 2/2009

7 9%38"+/"&"+C# -.1#./# -"# /9,*-"# $"&%%&<**21# -%%&# +."4># 0*+-5"'&4.2# T<."# c.544&# ^W:# h"1#3""/1#&*38<*0.5"#&"/401**1#./#'.%-."/"0#5"3**21#$*+#8*03%0."#4.1#j+-%+"/./9,"# $""+3%"&*//"+C# 3"1# ""+# 1"&45'"1**01(-# $*+# [RS# '.%-."/"0# 4.1# /%)*# $*+# -"# B&*<.0.**+/"#K3*<%+"#,""X#""+#,""0#5&%1"#1"&45'"1**01(-F#^RS#)**&:#;"07/#-"#B&*<.0.**+/"# "1,*+%0#$*+#/4.2"&&."1#4.1#-"#?"&&*-%C#-."#*0/#-"#3""/1#"q9.H+1"#>%&-1#5"20*//""&-#.+# -"#0"$"+/9U904/*+*0U/"/C#2%31#"&#3"1#""+#9%38"+/*1."1(-#$*+#YV#)**&#/0"9,1#4.1C#*0/# 3"+#-"#-.&"91"#$"&*+-"&.+5#.+#0*+-5"'&4.2#3""&"2"+1:# $"&*+-"&.+5#.+# 0*+-5"'&4.2# 1">""5'&"+51C# 3*5# +."1# *00""+# -"#.+5"'&4.2+*3"# $*+# +."4>#0*+-#$%%&#"+"&5."5">*//"+#.+#&"2"+.+5#>%&-"+#5"'&*9,1:#M&#<(+#+*3"0(2#%%2# $"&/9,4.$.+5"+#$*+#'"/1**+-"#0*+-'%4>8&%-491."#$%%&#$%"-/"0#+**&#+."4>"#5&%+-"+# *0/#5"$%05#$*+#-"#8&%-491."#$*+#"+"&5."5">*//"+:#!%%&#,"1# "1,*+%08&%5&*33*# <%&5-"# '($%%&'""0-# -"# $&**5# +**&# 3*L/#.+# -"# N"&"+.5-"# _1*1"+#"&$%%&#-*1#;4.-lK3"&.2*#+."4>#0*+-#%+15.+1# $%%&# /%)*8&%-491.":#!"# 1%"+"3"+-"# $&**5# +**&# 3*L/#"+#-"#/1(5"+-"#8&(/#$%%&#-.1#5">*/#<%&5-"#"&#.33"&/#$%%&#-*1#-"#K3"&.2**+/"#'%"&"+#-"#/%)*1""01# %85*$"+# $%%&# 3*L/8&%-491.":#!*1# -4>-"# %8# <(+# '"4&1# -"# /%)*8&(/# -"#,%%51"#.+C# >*1# -"# '%"&"+#.+# Een aangroeiende stapel van rapporten stelt het maatschappelijk voordeel van biobrandstoffen sterk ter discussie:.biobrandstofproductie blijkt meer problemen te veroorzaken voor mens en milieu dan dat ze oplossingen biedt.,"1#k3*<%+"5"'."-#"&1%"#**+<"o"#%3#+."4>#0*+-#.+#8&%-491."#1"#'&"+5"+#$%%&#/%)*:# h"1#5"$%05#>*/#%+1'%//.+5#$*+#,"1#&"5"+>%4-#"+#-4/#""+#5&%1"#,%"$""0,".-#+"/+&%6-%! '&%".2*/5*/"3.//."/#$*+#K3"&.2**+/"#"1,*+%0#.+#B&*<.0.H:#M"+#/14-."#.+#B&*<.0.HC#$%&.5# )**&#4.15"$%"&-#-%%&#,"1#k*1.%+*0#J+/1.141"#7%&#_8*9"#p"/"*&9,C#3**21"#5"'&4.2#$*+# /*1"00."1'""0-"+#"+#$"0-%+-"&<%"2#%3#**+#1"#1%+"+#-*1#,"1#1"38%#>**&.+#'%//"+#.+#,"1# K3*<%+"5"'."-#>%&-"+#%35"<"1C#/*3"+,*+51#3"1#-"#/%)*8&(<"+#%8#-"#>"&"0-3*&21:# h%"#,%5"&#-"#/%)*8&(/c#,%"#3""&#&"5"+>%4-#"&#5"2*81#>%&-1g#"&#'"/1**1#>".+.5#1>(7"0# %$"&#-*1#-"#$&**5#+**&#'.%A"1,*+%0#-"#8&(/#%8-&(X:# 21

8 e**&#%%2#-"#b&*<.0.**+/"#"1,*+%08&%-491."#<%&51#$%%&#.+-.&"91"#'&%".2*/5*/"3.//."/# TB*.0"UC# RSS`W:# ="5"+# RSRS# $"&>*9,1# 3"+#.+# B&*<.0.H# ""+# 4.1'&".-.+5# $*+#,"1# *&"**0# /4.2"&&."1# 1%1# Y[# 3.0)%"+#,"91*&"# T3%3"+1""0# VC`# *0# $.+-1# -."# "E8*+/."#$"&#$*+#,"1#K3*<%+"5"'."-#80**1/#T$%%&*0#&%+-#_*%#g*40%WC#1%9,#<(+#"&#,""0# >*1#.+-.&"91"# "6"91"+F# -"# "E8*+/."# -4>1# +*3"0(2# *+-"&"# 0*+-'%4>/"91%&"+C# <%*0/# $%%&*0#$""01""01#"+#/%)*C#$"&-"&#.+#,"1#K3*<%+"5"'."-C#>*1#0".-1#1%1#,""0#>*1#.+-.&"91"# "3.//."/#$*+#-"#/4.2"&&."O""01:# M"+# 7"0# '"-./94//.""&-# &*88%&1# $*+#,"1# j%.+1# p"/"*&9,#?"+1"&# TRSSVW# '"/04.1# -*1#,"1# 3"&"+-""0# $*+# -"# M4&%8"/"# -%"0/1"00.+5# T""+# **+-""0# $*+# YS\# '.%'&*+-/1%6"+#.+#1&*+/8%&1#1"5"+#RSRSW#5"&"*0./""&-#<*0#>%&-"+#-%%&#""+#1%"+*3"#$*+#-"#8&%-491."# '4.1"+#M4&%8*:#!"#0*+-'%4>#.+#*+-"&"#-"0"+#$*+#-"#>"&"0-#<*0#-**&-%%&#4.1'&".-"+# +**&#'%/5"'."-#"+#5&*/0*+-C#3"1#*0/#5"$%05#-*1#-"#2%%0/1%7#-."#%85"/0*5"+#<.1#.+#-"# **&-"#"+#.+#-"#'"5&%"..+5#$*+#-"<"#5&%+-"+C#$&(2%31:#h."&-%%&#>%&-1#3""&#2>**-# -*+#5%"-#5"-**+#$%%&#,"1#20.3**1:# Verschuivingen van bestaande landbouwproductie voor voedsel naar nieuwe gronden, M"+# $**2# 5",%%&-# *&543"+1#./# -*1C#.+-."+# 3"+# -"# M4&%8"/"# -%"0/1"00.+5"+# <%4#.+$400"+# -%%&# '.%'&*+-/1%6"+#$*+#".5"+#'%-"3C#"&#5""+#"6"91"+# moeten in rekening gebracht, wil men een totaalbeeld krijgen van het effect van biobrand- e**&# /1"0# -*1# -"# ".5"+# 8&%-491."# <%4# $%0-%"+# <(+#%8#,"1#;4.-"+: stof door verandering in landgebruik. %3# -"#,%5"# $%043"-%"0/1"00.+5# 1"# &"*0./"&"+# l# >*1# +%%.1#,"1# 5"$*0# 2*+# <(+# A# -*+# $"&%%&<**21# M4&%8*# %%2#.+-.&"91"# (%.*.'%#%2%6-%"# -%%&# $"&/9,4.$.+5"+#.+# -"# 8&%-491."# $%%&# -"# $%"-.+5/.+-4/1&.":#e.+-"&#"E8%&1#$*+#$%"-/"0#-%%&#M4&%8*#'"1"2"+1#-*1#*+-"&"#-"0"+# $*+# -"# >"&"0-#,4+# $%"-/"08&%-491."# $"&,%5"+# %3#,"1# 5*1# 1"# -.9,1"+:# K0/# M4&%8*# ""+#5&%%1#-""0#$*+#<(+#""1'*&"#%0."#5"'&4.21#$%%&#'.%'&*+-/1%78&%-491."C#-*+#3%"1# 3"+#-"#$&**5#$*+#-"#$%"-.+5//"91%&#.+$400"+#-%%&#-"#.38%&1#$*+#""1'*&"#%0.":#h"1#./# $%%&*0# -"# 8*03%0."# 4.1# J+-%+"/.H# "+# e*0"./.h# -."#,."&$%%&#.+# **+3"&2.+5# 2%31F# -"<"#0*+-"+#<(+#-"#5&%%1/1"#8&%-49"+1"+#$*+#8*03%0."#.+#-"#>"&"0-#3"1#`P\#$*+#-"# 8&%-491.":#!%%&#-"#"E8*+/."#$*+#-"#8*03%0."8&%-491."#.+#-."#0*+-"+#5**+#&"5"+>%4-# " A"3.//."#1%1#5"$%05:#;%#$"&-4''"0-"#-"# M4&%8"/"#.38%&1#$*+#8*03%0."#14//"+#RSSS#"+#RSSbC#$%%&*0#%3#-"#2%%0<**-%0."C#-."#+4# $%%&#'&*+-/1%7#>%&-1#5"'&4.21C#$%%&#-"#$%"-.+5/.+-4/1&."#1"#$"&$*+5"+:#K0/#5"$%05# " #24++"+# $&(2%3"+#l#-.1#./#[b#2""&#3""&#-*+#>*1#-"#M4&%8"/"#?%33.//."#1&*9,1#1"#'"/8*&"+#3"1#,**&#$%%&5"/1"0-"#'.%'&*+-/1%n"0".-#TB*.0"UC#RSS`W: B%$"+-."+# /1"01# -"# M4&%8"/"#?%33.//."# -*1# ""+#,%5"&"# 8&%-491.$.1".1# $*+# -"# 5">*//"+C#""&-"&#-*+#""+#"E8*+/."#$*+#-"#1""01%88"&$0*21"#C-"#1%"+*3"#.+#-"#$&**5# +**&#"+"&5."5">*//"+#<*0#.+$400"+:#e**&#<"2"&#$%%&#8*03%0."#5**1#-"<"#&"-"+"&.+5# +."1# %8F# -"# 1%%+1# **+# -*1#,"1# &"+-"3"+1# -"# 0**1/1"# 1>.+1.5# )**&# /1*'."0#./:# e"1# *+-"&"#>%%&-"+F#-"#1%"+"3"+-"#$&**5#<*0#'"*+1>%%&-#>%&-"+#-%%&#""+#"E8*+/."#$*+# 8&%-491."#0".--"#1%1#""+#$"&-4''"0.+5#$*+#,"1#*&"**0:#!.1#,""X#1"#3*2"+#3"1#,"1#7".1# -*1#,"1#>.+/15"$"+-"&#./#%3#""&/1#&"5"+>%4-#1"#%+15.++"+#"+#,"1#,%41#1"#$"&2%8"+C# -*+#1"#.+$"/1"&"+#.+#""+#,%5"&#&"+-"3"+1#$*+#'"/1**+-"#8*0380*+1*5"/:# B(#<"5+$,'#=)+8*))+*)+#"3)*60-$).7**-8)%"-!"# *5&%A.+-4/1&.H0"# 8&%-491."# 0"51# ""+# "+%&3"# -&42# %8# -"# "9%/U/1"3"+#.+#,"1# 22 Oikos 49, 2/2009

9 ;4.-"+F#.+1"+/."$"#1""01>(<"+#T.&&.5*1."C#8"/1.9.-"+5"'&4.2C#3%+%94014&"+#"+<%$%%&1W# -."# -"# $&49,1'**&,".-# $*+# -"# '%-"3# **+1*/1"+# "+# "&%/."# $"&%%&<*2"+C# '&"+5"+# -"# 1%"2%3/1.5"#$%"-/"0$%%&<."+.+5#.+#5"$**&:# N%%&/8"00.+5"+#5"$"+#**+#-*1#1"5"+#RSYP#-"#$&**5#+**&#>*1"&#$%%&#$%"-/"08&%-491."# <%4#24++"+#$"&-4''"0"+:#B%$"+%8#2%3"+#-*+#+%5#-"#"6"91"+#$*+#20.3**1$"&*+-"&.+5# %8# -"# 0*+-'%4>%8'&"+5/1"+:# J+# -"<"# 9%+1"E1# <%4# 3"+# '(<%+-"&"# **+-*9,1# 3%"1"+# 5"$"+# **+# -44&<*3"# 8&%-491.">(<"+:# e**&# -"# 5&%1"# 3%+%94014&"+# $%%&# '.%'&*+-/1%78&%-491."#$"&/1"&2"+#+"1#,"1#*5&%A.+-4/1&.H0"#3%-"0#"+#0"55"+#"E1&*#'"/0*5# %8#0*+-#"+#>*1"&:#M+#-.1#1"&>(0#20.3**1$"&*+-"&.+5#3""&#5&%+-"&%/."#<*0#$"&%%&<*2"+# "+#,"1#.&&.5*1.">*1"&#$%%&#$%"-/"08&%-491."#.+#$"&/9,.00"+-"#&"5.%t/#/1""-/#/9,**&/"&# <*0#>%&-"+:#!"#8&%-491."#$*+#'.%3*//*#$%%&#$"&/9,.00"+-"#1%"8*//.+5"+#T7%%-#"+#+%+A $*+#'.%A"+"&5."#1"+#%8<.9,1"#$*+#*+-"&"#'&*+-/1%6"+# Tu"&'"+/Ad""+"+/C# "1# *0:# RSSZW:# =%1# +4# 1%"# >"&-"+# "+"&5."-&*5"&/# +%5# +."1# 5"*+*0U/""&-# $*+4.1# -.1# %%584+1:#!"#fc#$*+#""+#8&%-491#-&421#4.1#>*1#,"1# $%043"#>*1"&#./#-*1#3"+#5"'&4.21#'(#-"#8&%-491."# "&$*+#T4.15"-&421#.+#3^v25#8&%-491#%7#.+#3^v9*8.1*v )**&W:#!"# fc# >%&-1# '"8**0-# -%%&#,"1# 5">*/1U8"C#,"1# 8&%-491."/U/1""3# "+#,"1# 20.3**1:# ;%# 2*+# 3"+# Doordat er zo veel fossiele energie nodig is om biobrandstoffen te produceren, zou de VS zelfs afhankelijker worden van energie-import in plaats van zijn energieafhankelijkheid door biobrandstoffen af te bouwen. $+&-;%(%#>*1"&/1&%3"+#'"&"2"+"+#14//"+#0*+-"+#1"+#5"$%05"#$*+#.+1"&+*1.%+*0"#,*+-"0#.+#0*+-'%4>5&%+-/1%6"+:#=*'"0#R#5""X#1"&#.004/1&*1."#-"#fc#>""&#$*+#'.%3*//*#$%%&# YP# $"&/9,.00"+-"# 5">*//"+:#!"# fc# $%%&# '.%3*//*# 2*+# 3"+# %%2# 4.1-&422"+# *0/# -"#,%"$""0,".-#>*1"&C#5"'&4.21#$%%&#-"#8&%-491."#$*+#""+#""+,".-#"+"&5."#T3^vu)W:#h"1# %+-"&<%"2#2%31#1%1#-"#$*/1/1"00.+5#-*1#-"#fc#$*+#'.%3*//*#VS#1%1#[SS#2""&#5&%1"&#./# -*+#-"#fc#$*+#*+-"&"#8&.3*.&"#"+"&5."-&*5"&/#t,u-&%a"+"&5."#+."1#3""5"&"2"+-w:#!"#1&"+-#+**&#/1""-/#3""&#"+"&5."5"'&4.2c#5"9%3'.+""&-#3"1#""+#5&%1"&#**+-""0#$*+# '.%3*//*#.+#-"#"+"&5."3.EC#<%4#-4/#""+#"+%&3"#-&42#5**+#0"55"+#%8#>*1"&$%%&&*-"+G# '%$"+%8#-"#1%"+"3"+-"#$&**5#+**&#>*1"&#$%%&#-"#1""01#$*+#$%"-.+5/5">*//"+:# C.4%(#Q7#\.-%&#E00-<&+"-#$."#4+0,.11.#$00&#$)]+%"#'%9.11%"#P,^_-0"T7## L&0"M#`%&4%"1UZ%%"%"1:#%-7.(7#PQRRaT 23

10 C).5'()7)*)+)".()")'%"+!"#?%&+"00#a+.$"&/.1U#+""31#.+#""+#&"9"+1"#*+*0U/"#+**/1#>*1"&A#"+#0*+-5"'&4.2#%%2#,"1#"+"&5."5"'&4.2#'(#-"#8&%-491."#$*+#'.%'&*+-/1%6"+#%+-"&#-"#0%"8#Tg.3"+1"0#"1#*0:C# RSSZW:#h"1#%+-"&<%"2#'"/04.1#-*1#"&#.+#-"#3""/1"#5"$*00"+#""+#+"5*1."$"#"+"&5."&"14&+#./F# $%%&#,"1# %3<"O"+# $*+# 5">*//"+# +**&# "+"&5."#./# "&#.+#,"1# 8&%-491."8&%9"/# 3""&# "+"&5."# +%-.5# -*+# -"# "+"&5."# -."# -"# '.%'&*+-/1%6"+# 8&%-49"&"+# '(# 5"'&4.2:# N%%&# "1,*+%0#%8#'*/./#$*+#3*L/#./#-"#+"5*1."$"#&"14&+#'($%%&'""0-#[b#8&%9"+1G#$%%&#'.%-."/"0# 4.1#/%)*#./#-"#+"5*1."$"#&"14&+#b^#8&%9"+1:#!"#%+-"&<%"2"&/#2%3"+#-*+#%%2#1%1#-"#9%+904/."#-*1#"&#+."1#*00""+#1"#>".+.5#0*+-# "+#>*1"&#./#%3#'.%'&*+-/1%6"+#1"#8&%-49"&"+C#3**&#-*1#-"#8&%-491."#'%$"+-."+#1"# $""0#"+"&5."#$&""1:#!%%&-*1#"&#<%#$""0#7%//."0"#"+"&5."#+%-.5#./#%3#'.%'&*+-/1%6"+#1"# 8&%-49"&"+C#<%4#-"#N_#<"07/#*D*+2"0(2"&#>%&-"+#$*+#"+"&5."A.38%&1#.+#80**1/#$*+#<(+# "+"&5."*D*+2"0(2,".-#-%%&#'.%'&*+-/1%6"+#*7#1"#'%4>"+:#h"1#%+-"&<%"2#2(21#%%2# '&"-"&F#"&#<(+#+%5#*+-"&"#3.0."4"6"91"+#<%*0/#$"&$4.0.+5#$*+#>*1"&#"+#'%-"3:#g"&#0.1"&# "1,*+%0#4.1#3*L/#3%"1#%+5"$""&#YR#0.1"&#*7$*0>*1"&#$"&>(-"&-#>%&-"+:#;%>"0#/%)*8&%-491."# $%%&#'.%-."/"0#*0/#3*L/8&%-491."#$%%&#"1,*+%0#$"&%%&<*2"+#"&%/."#"+#$"&$4.0.+5#"+#1*/1"+# -"#'.%-.$"&/.1".1#**+#-%%&#-"#5&%1"#,%"$""0,"-"+#,"&'.9.-"+#-."#3"+#5"'&4.21:# B)$")(.$)*7#)$,)/D)2)"4)($ -"#**+-*9,1#%8#-"#.38*91#$*+#-"#/1(5"+-"#'.%'&*+-/1%78&%-491."#%8#$%"-/"08&(<"+:# N%%&#-"#*&3/1"+#-."#PS#1%1#`S#8&%9"+1#$*+#,4+#.+2%3"+#**+#$%"-/"0#4.15"$"+C#<(+# 8&(//1(5.+5"+# -&*3*1./9,:#!"# f"&"0-'*+2# TRSS`W# /9,*1# -*1# YSS# 3.0)%"+# 3"+/"+#,."&-%%&#.+#*&3%"-"#1"&"9,12>*3"+:#!"#8&(//1(5.+5"+#>"&-"+#$"&%%&<**21#-%%&#""+#9%3'.+*1."#$*+#-.$"&/"#7*91%&"+C# <%*0/# -"# 1%"+"3"+-"# $&**5# +**&# $0""/# "+# <4.$"08&%-491"+#.+# -"# %82%3"+-"# "9%+%3."H+C#1"5"+$*00"+-"#>""&/%3/1*+-.5,"-"+C#/8"940*1."#"+#,%5"&"#"+"&5."2%/1"+:# e**&#'(#-"#.+1"&+*1.%+*0"#.+/1"00.+5"+#./#"&#""+#-4.-"0(2"#9%+/"+/4/#-*1#.+#1(-"+#$*+# &""-/# 2&*88"# 3*&21"+# %%2# -"# 1%"+"3"+-"# $&**5# +**&# '.%'&*+-/1%6"+# ""+# +."1# 1"# $"&>**&0%<"+#"6"91#,""X:#h"1#Jec#TRSS`W#/9,*O"#-*1#.+#RSSbARSSV#-"#'.%'&*+-/1%6"+# $"&*+1>%%&-"0(2#>*&"+#$%%&#-"#,"0X#$*+#-"#5&%".#.+#-"#$&**5#+**&#$%"-/"05">*//"+G# -"#1%"+"3"+-"#$&**5#+**&#'.%'&*+-/1%6"+#<%4#RS#1%1#^S#8&%9"+1#$*+#-"#8&(//1(5.+5"+# $%%&#$%"-/"0#$"&20*&"+:#!"#1%"+*3"#.+#,"1#5"'&4.2#$*+#5&*+"+#"+#80*+1**&-.5"#%0."# 14//"+#RSSP#"+#RSSV#<%4#'(+*#$%%&#bS\#1"#>(1"+#<(+#**+#""+#5&%1"&#5"'&4.2#"&$*+#.+#-"# /9,*1#-"#'(-&*5"#$*+#'.%'&*+-/1%6"+#**+#-"#$%"-/"09&././#%8#^S#8&%9"+1#TJcgpJC#RSSVC# RSS`W:#h"1#.+/1.1441#/1"01#-*1#/4'/.-."/#$%%&#'.%'&*+-/1%6"+#4.1#0*+-'%4>5">*//"+# -4/#3**1&"5"0"+#1"5"+#-"#*&3"+#<(+:#J+#8&*21(2#>"&2"+#<"#.33"&/#*0/#""+#'"0*/1.+5# %8#'*/./$%"-/"0#-*1#""+#'"0*+5&(2#-""0#4.13**21#$*+#-"#'"/1"-.+5"+#$*+#-"#*&3"+:#;%# '"1*0"+#*&3"+#-"#8&(/#$*+#,"1#>"/1"&/#20.3**1'"0".-: N*+*7# -"# 1>""-"#,"0X# $*+# RSS`# >*&"+# "&# '"1"&"# $%%&4.1<.9,1"+# $%%&# -"# 50%'*0"# 5&**+%%5/1:# e**&# "&# <(+#.+14//"+# *0>""&# 1"2"+"+# $*+# ""+# 2&.38"+-# 5&**+**+'%-:#!"# 2&"-."19&././# '&"+51# -"# ]+*+9."&.+5# $*+# /%33.5"# 0*+-'%4>"&/#.+#,"1# 5"-&*+5C# >*1#1%1#""+#-*0.+5#$*+#-"#8&%-491."#2*+#0".-"+:#!"#,./1%&./9,#0*5"#5&**+$%%&&*-"+# "+# -"# **+,%4-"+-"# -&%%51"#.+# $"&/9,.00"+-"# 0*+-"+# <(+# '(2%3"+-"# &"-"+"+# %3# **+#1"#+"3"+#-*1#,"1#.+#-"<"#9%+1"E1#+."1#$"&*+1>%%&-#./#%3#'.%'&*+-/1%78&%-491."# 1"# /1.340"&"+:#!"# N%"-/"0A#"+# d*+-'%4>%&5*+./*1."# $*+# -"# Nk# $%%&<."1# *0$*/1# ""+# $"&/9,"&8.+5#$*+#-"#$%"-/"09&././:#="2"+"+#-**&$*+#<(+#"&#+4#*0F#$"&/9,.00"+-"#0*+-"+# 2%8"+#%7#,4&"+#$%%&#0*+5"#1"&3(+#$&49,1'*&"#0*+-'%4>5&%+-#.+#K7&.2*#%3#<%#,4+# 24 Oikos 49, 2/2009

11 N"&"+.5-"#k*1."/#$%%&#,"1#p"9,1#%8#N%"-/"0#>""/#'"5.+#RSSZ#.+#,"1#7"-"&**0#8*&0"3"+1# %%2#%8#-"#1%"+"3"+-"#5&%+-/8"940*1."#.+#B&*<.0.HC#K+5%0*C#g*2./1*+#"+#e*-*5/9*&#*0/# 5"$%05#$*+#-"#$&**5#+**&#'.%'&*+-/1%6"+:# E&4)+$(+.*75+*,#&(5/)*")&4')+!!"#.+-4/1&.H0"# 8&%-491."# $*+# "+"&5."5">*//"+#.+#,"1# ;4.-"+# -&**51# >".+.5# '(# 1%1# ""+# $"&'"1"&.+5#.+# 0""7%3/1*+-.5,"-"+# $%%&# -"# 0%2*0"# '"$%02.+5:# _1""-/# 3""&# 5"$*0//14-."/# 5"14.5"+# $*+# -"# &*38<*0.5"#.38*91# -."# -"# 3%+%94014&"+# $*+# "+"&5."5">*//"+#,"''"+# %8# -"# 0""7%3/1*+-.5,"-"+# $*+#&4&*0"#5"3""+/9,*88"+#.+#d*1(+/AK3"&.2*C#K7&.2*# "+#K<.HG#-"#/14-."/#<(+#$%%&*0#*I%3/1.5#$*+#+5%t/#"+# +"1>"&2"+# <%*0/# cjkkc# c&."+-/# %7# 1,"# B.%74"0>*19,C# K7&.9*+# B.%-.$"&/.1U# k"1>%&2c# _*>.1# Het International Food Policy Research Institute schat de bijdrage van biobrandstoffen aan de voedselcrisis op 30 procent; en stelt dat subsidies voor biobrandstoffen uit landbouwgewassen dus maatregelen tegen de armen zijn. f*19,#"+#*+-"&":#m&#<(+#*0#1*00%<"#5"$*0//14-."/#4.1#b&*<.0.hc#g"&4c#?%0%3'.hc#g*&*54*uc# K&5"+1.+.HC#e*0"./.H#"+#J+-%+"/.H:#N%%&*0#,"1#0**1/1"#)**&#2>*3"+#**+$400.+5"+#3"1# +."4>"# 5"5"$"+/# %$"&# K7&.2**+/"# 0*+-"+# <%*0/# ;4.-AK7&.2*C# a5*+-*# "+# =*+<*+.*:# J+#$""0#5"$*00"+#>%&-"+#"&#3./1%"/1*+-"+#5"/.5+*0""&-F#/9,"+-.+5#$*+#0*+-&"9,1"+C# /0"9,1"# *&'".-/%3/1*+-.5,"-"+# %8# -"# 80*+1*5"/C# %+""&0(2"# 9%+1&*91"+C# %+1'%//.+5C# **+1*/1.+5#$*+#>*1"&$%%&&*-"+C#'.%-.$"&/.1".1#"+#$*+#'%-"3$&49,1'**&,".-:# M+"&5."5">*//"+#<(+#-"#+."4>"#6.13!6&0<1:#!"#>.+/1"+#<(+#$%%&*0#$%%&#-"#*5&%A.+-4/1&."C#1"&>(0#-"#/%9.*0"#"+#3.0."42%/1"+#$*+#-"#8&%-491."#*75">"+1"0-#>%&-"+#%8# -"#3""/1#2>"1/'*&"#'"$%02.+5/5&%"8"+#.+#,"1#;4.-"+:#J+#B&*<.0.H#'($%%&'""0-#./#-"# /.14*1."#$*+#-"#/4.2"&&."1/+(-"&/#/9,&(+"+-F#<"07/#3.+.3*0"#*&'".-/+%&3"+#>%&-"+# "&#+."1#5"&"/8"91""&-:#J+#J+-%+"/.H#"+#e*0"./.H#<(+#-."5"+"+#-."#.+#%+-"&**++"3.+5# >"&2"+#.+#-"#8*03%0."/"91%&#$**2#5"'%+-"+#**+#mm+#5&%1"#*7+"3"&G#""+#5%"-"#8&(/# '"-.+5"+#./#%+3%5"0(2:#!"#"E8*+/."#$*+#"+"&5."5">*//"+C#$"&-&(X#3"+/"+#'%$"+-."+# $*+#,4+# 0*+-# "+# $**2# 3"1# 5">"0-:#!*1# 5"'"4&1# '($%%&'""0-#.+# B&*<.0.HC#?%0%3'.*# "+#J+-.*:#;"#2%3"+#1"&"9,1#%8#-"#3""/1#,.&'+".(%#5&%+-"+#%7#3%"1"+#+**&#-"#/1*-# $"&,4.<"+#>**&#<"#.+#3""/1*0#.+#*&3%"-"#0"$"+:# F5".(+5/)*."#+$)+G!"#N"&"+.5-"#k*1."/#/1"0-"+#$*/1#-*1#bS#3.0)%"+#3"+/"+#,"1#&./.9%#0%8"+#%3#80**1/# 1"# 3%"1"+# 3*2"+# $%%&# -"# '.%'&*+-/1%78&%-491."G#,."&-%%&# 24++"+# <(# +."1# 0*+5"&# $%%&<."+#.+#,4+#".5"+#$%"-/"0'",%"X"+:#!"#Nk#>**&/9,4>1#"&#%%2#$%%&#-*1#-"#3""/1# $&49,1'*&"#5&%+-"+#-&".5"+#.+5"+%3"+#1"#>%&-"+#-%%&#"+"&5."5">*//"+:#!"#+."4>"# 9*/,# 9&%8/# $"&/9,4.$"+# -"# %$"&0"$.+5/0*+-'%4># -4/# +%5# 3""&# +**&# 5&%+-"+# $*+# 3.+-"&"#2>*0.1".1:# M"+#.-""# -*1# '(# '"0".-/3*2"&/# /1""-/# 3""&# -"# 2%8# %8/1""21#./# -*1# $*+# -"# 1""01# $*+# "+"&5."5">*//"+# ""&-"&# 1"# 5**+# /1.340"&"+# %8#,.&'+".(%# %7# 5"-"5&*-""&-"# 5&%+-"+G# -"<"# 5&%+-"+# <(+# +."1# 5"/9,.21# $%%&# 9%33"&9.H0"# $%"-/"08&%-491."# "+#,"''"+#>".+.5#'.%-.$"&/.1".1>**&-":#;"2"&#$%%&#-"#1>""-"5"+"&*1."'.%'&*+-/1%6"+# <%4-"+# -"<"# 3*&5.+*0"# 5&%+-"+#.+# **+3"&2.+5# 24++"+# 2%3"+G# <"# 2%3"+# +."1# $%%&1# 4.1# $%"-/"05">*//"+C# 3**&# 4.1# '($%%&'""0-# /+"05&%"."+-"# 5&*//"+# $%%&# -"# 1""01# $*+# )*1&%8,*C# ""+# /1&4.2# -."# %0.",%4-"+-"# <*-"+# $%%&1'&"+51# "+#.+# &"0*1."7# -&%5"# %3/1*+-.5,"-"+# "+# /9,&*0"# 5&%+-# 2*+# 5&%"."+C# 2%3"+# 3*&5.+*0"# 5&%+-"+#.+# **+3"&2.+5:# ;%#,""X# -"# J+-./9,"# %$"&,".-# [SS:SSS#,"91*&"/# /9,&**0# 25

>!DE!C==)%!FEGF! "#$%&'(()J(')+K#!! >!:!.@#)=$%)&*%&)(!O(*&)+%P!Q!")*?+%(*?%&)(!R.O"S!

>!DE!C==)%!FEGF! #$%&'(()J(')+K#!! >!:<A+*=!6('()L=@'!MIHI! >!.@#)=$%)&*%&)(!O(*&)+%P!Q!)*?+%(*?%&)(!R.OS! "#$&'(()$*)+,+( "&(&) ;=&C >9=))+B3=)=? >DEC==)FEGF H()$+( >HGIE "#$&'(()J(')+K# >:6:2

Nadere informatie

Straatnaamregister Gemeente Utrecht Januari 2015

Straatnaamregister Gemeente Utrecht Januari 2015 Straatcode Openbare ruimtenaam BAG Straat Boco Postcode Woonplaats Hsnr+L Laag Hsnr+L Hoog Wijk Buurt Subbuurt 17035 Aardaker Aardaker 3453VV De Meern 1 13 10 24 2 8715 Aart van der Leeuwlaan Aart van

Nadere informatie

cursussen en examentrainingen staatsexamens nt2

cursussen en examentrainingen staatsexamens nt2 cursussen en examentrainingen staatsexamens nt2 adressenoverzicht 2013-2014 Staatsexamens Nederlands als tweede taal CURSUSSEN EN EXAMENTRAININGEN STAATSEXAMENS NT2 2 ADRESSENOVERZICHT 2013-2014 3 Inhoud

Nadere informatie

A L L ES O ND E R C O N T R O L E?

A L L ES O ND E R C O N T R O L E? A L L ES O ND E R C O N T R O L E? EEN KRITISCHE BLIK OP DE DOOR DE DATARETENTIERICHTLIJN IN HET LEVEN GEROEPEN DRIEHOEKSVERHOUDING TUSSEN DE WET BEWAARPLICHT TELECOMMUNICATIEGEGEVENS, DE STRAFVORDERLIJKE

Nadere informatie

Codeboek Sagitta, onderdeel Algemeen. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ publicaties/2013/02/19/adr-2013-deel-1-5.

Codeboek Sagitta, onderdeel Algemeen. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ publicaties/2013/02/19/adr-2013-deel-1-5. 101 - VN GEV GOEDEREN AAWWW Download PDF bestand, Deel 3 bevat coderingen (v.a. pag 267) http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ publicaties/2013/02/19/adr-2013-deel-1-5.html A14 - LEVERINGS-VOORW

Nadere informatie

Het Staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2)

Het Staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2) Het Staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2) Het Staatsexamen NT2 is in 1992 ingesteld door de minister van Onderwijs en Wetenschappen als landelijk erkend examen. Het examen is afgestemd op het taalgebruik

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv V-1a c d e 1 Voorkennis D C B N A K L Vierhoek ABCD is een vierkant. Vierhoek KLMN is een rechthoek en vierhoek PQRS is een parallellogram. De oppervlakte van vierhoek KLMN is 7 3 4 = 8 roostervierkantjes.

Nadere informatie

Singapore rekenen voor verhaalsommen

Singapore rekenen voor verhaalsommen Singapore rekenen voor verhaalsommen Singapore rekenen voor verhaalsommen Singapore rekenen beweegt de leerling door 3 stadia van leren: Concreet Visueel Abstract Singapore rekenen voor verhaalsommen Het

Nadere informatie

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer Persoonlijk opleidingsplan Hulpmiddelen voor de werknemer Elk bedrijf heeft bepaalde doelstellingen. Maar ook de werknemers van een bedrijf, jij en je collega s, hebben eigen doelen. Zoals: beter worden

Nadere informatie

Klimaat- en voedselcrisis

Klimaat- en voedselcrisis Klimaat- en voedselcrisis DUURZAME KLEINSCHALIGE LANDBOUW ALS DEEL VAN DE OPLOSSING COLOFON Dit dossier bevat bijdragen van: Brigitte Gloire, Thierry Kesteloot, Marieke Poissonnier, Corentin Dayez, Saar

Nadere informatie

AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT

AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT DEEL II ZUIDELIJK SLUITGAT RAPPORT MODELONDERZOEK BIBLIOTHEEK Stanst Weg- en Waterbouwkunde Postbus 5044, 2600 GA DELFT WATERLOOPKUNDIG LABORATORIUM DELFT M675-2 Vlfcpr d.2

Nadere informatie

Coöperatief ondernemen met windenergie. Waarom Vlaanderen nood heeft aan een winddecreet.

Coöperatief ondernemen met windenergie. Waarom Vlaanderen nood heeft aan een winddecreet. Coöperatief ondernemen met windenergie. Waarom Vlaanderen nood heeft aan een winddecreet. Tom Willems ENERGIEBELEID Dit artikel is geschreven in naam van REScoop.be, de federatie van verenigingen en coöperaties

Nadere informatie

WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN

WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN DOOR LEDEN VAN MET WISKUNDIG GENOOTSCMAP TER SPREUKE VOERENDE LEN ONVERMOEIDE ARBEID KOMT ALLES TB BOVEN Ia~~;o_ IO~~4 NEGENTIENDE DEEL BOEKBINDERrJ K I ~ V I T ST

Nadere informatie

de 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening

de 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening de 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening De 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening BEKENDHEID EUROPESE ENERGIEDOELSTELLINGEN

Nadere informatie

16.2 TREK AF VAN. Hoofdstuk 16 HAAKJES VWO. 8 a 16.0 INTRO. 1 b De uitkomsten zijn allemaal 3. c (n + 1)(n 1) (n + 2)(n 2) = 3

16.2 TREK AF VAN. Hoofdstuk 16 HAAKJES VWO. 8 a 16.0 INTRO. 1 b De uitkomsten zijn allemaal 3. c (n + 1)(n 1) (n + 2)(n 2) = 3 Hoofdstuk 6 HAAKJES VWO 6.0 INTRO 6. TREK AF VAN 8 a b De uitkomsten zijn allemaal. c (n + )(n ) (n + )(n ) = d - - = -0,75 -,75 = b De uitkomsten zijn allemaal. c n + (n + ) (n + ) = + 6 4 4 = 6 4 = d

Nadere informatie

Duurzaam denken. Duurzaam doen!

Duurzaam denken. Duurzaam doen! Duurzaam denken. Duurzaam doen! Wederverkoper Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD) Milieubewust leven en is bewust kiezen voor duurzame energie. energiecooperatiegaasterland.nl Kies bewust Het gaat niet goed

Nadere informatie

Windenergie in Horst aan de Maas

Windenergie in Horst aan de Maas Windenergie in Horst aan de Maas J.H. Fred Jansen Nationaal Kritisch Platform Windenergie (NKPW) www.nkpw.nl Conclusies Windenergie is geen noemenswaardig alternatief voor fossiele energie en levert geen

Nadere informatie

De bodem onder ons bestaan

De bodem onder ons bestaan De bodem onder ons bestaan Colofon Uitgave: Alterra Druk: Digigrafi Figuren: Biologica (pag 12), Rosegrant et al. (2001) 2020 Global Food Outlook; trends, alternatives and choices, International Food Policy

Nadere informatie

Stichting WSA Research

Stichting WSA Research Stichting WSA Research Wetenschap & Kwaliteit van Leven World Solutions Association Graafseweg 274 6532 ZV Nijmegen Telefoon 024-3732422 E-mail: info@wsaresearch.nl Website: wsaresearch.nl Januari 2015.

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

Management en Organisatie. Proefles

Management en Organisatie. Proefles Management en Organisatie Proefles I. Geld lenen. Stel: je wordt 18 jaar, je haalt je rijbewijs en je wilt dan direct een auto hebben. Die kost 25.000, maar jij hebt geen cent. Je kijkt naar de TV en je

Nadere informatie

&'( (% ' $ % ) ** + $' ' ""," "- $%."( & ' $ $ 12' " ) + 1&&& 3! %%3

&'( (% ' $ % ) ** + $' ' , - $%.( & ' $ $ 12'  ) + 1&&& 3! %%3 !"#$ 0 (!""# $% &'( (% '!""# $ % ) ** + $' ' ""," "- $%."( & ' $ $ /) """" ""0"" ",+'- 12' " ) + 1&&& 3! %%3 4'$ ' ' ) * *$'%%56*74 )&$' )$$/8 89%8%('& &':*$%8% &'' #4% $' 88*7;$&' $%

Nadere informatie

Business Principles, Kernwaarden, Strategie; hoe zit dat?

Business Principles, Kernwaarden, Strategie; hoe zit dat? Business Principles Business Principles, Kernwaarden, Strategie; hoe zit dat? De Business Principles zijn een nadere uitwerking van de kernwaarden en de strategische thema s. Samen met onze purpose, missie,

Nadere informatie

1 Nederland is nog altijd voor 92 procent afhankelijk van fossiele brandstoffen

1 Nederland is nog altijd voor 92 procent afhankelijk van fossiele brandstoffen achtergrond Afscheid van fossiel kan Klimaatverandering is een wereldwijd probleem. Energie(on)zekerheid ook. Dat betekent dat een transitie naar een veel duurzamere economie noodzakelijk is. Het recept

Nadere informatie

Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord

Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord Waarom langer doorwerken? De levensverwachting stijgt Elke generatie leeft langer dan de vorige. Dat is al langer bekend, maar de stijging van de levensverwachting

Nadere informatie

BENCHMARK OVERHEAD ZAKELIJKE DIENST VERLENERS

BENCHMARK OVERHEAD ZAKELIJKE DIENST VERLENERS BENCHMARK OVERHEAD ZAKELIJKE DIENST VERLENERS Zakelijke dienstverleners efficiënter door afslanken van de overhead Utrecht, augustus 2011 2 3 Benchmark overhead zakelijke dienstverleners Zakelijke dienstverleners

Nadere informatie

Op zoek naar je eerste woning? De starterslening maakt het mogelijk

Op zoek naar je eerste woning? De starterslening maakt het mogelijk Op zoek naar je eerste woning? De starterslening maakt het mogelijk Een eigen huis Wie droomt daar niet van? De zoektocht naar een eigen woning is leuk, maar er komt wel veel uitzoekwerk bij kijken. Belangrijke

Nadere informatie

Economisch optimisme

Economisch optimisme Mindmap scenario A Economische groei belangrijker dan belangen van toekomstige generaties Weinig overheidsregulering, kans op monopolies Bedrijven aan de macht m.n. multinationals Weersbeïnvloeding in

Nadere informatie

Verhaal van uw persoonlijke schade bij letsel

Verhaal van uw persoonlijke schade bij letsel Persoonlijke bijstand Verhaal van uw persoonlijke schade bij letsel 1 Juridische hulp met een warm hart Bent u buiten uw schuld slachtoffer van een ongeval? Zijn er bij een medische behandeling fouten

Nadere informatie