! "#$%%& ' "()' *++,-*++.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "! "#$%%& ' "()' *++,-*++."

Transcriptie

1 $ %&''( ) &*%+, ' ' - %&*,%. ' $ %,'! "#$%%& ' "()' *++,-*++. "(/#&!!"#"

2 &0"!"#$## %!&' $'!"$!(!")&*#+,- %!&&!#.# )&*#/&! #/.0"1!! 2!"#$## 3 /#!,$#$!( '###4& # ## &$##$ #3 /(!"#$## $5!4 # 6!" # 74!84&$# %!",8!!9&!!!!:#$&! 4&! ;!'!! 1/ 43!%! ;!'!!! <(!!" "# 64! ## &$#$ )&*#/&' &#$## #!&!$ = $> >88 '##*!''*9 4!&$(# 6A #/ #!& /#!&!$ 1/ 4! #/6! 3! #/#&&*!"B!!!$'()B#&'&!"#$## '3 B#&! #"!1#/!4 #$//!B #$!$'&%4# 1#//!!

3 "$1(#%!/ 1))7)5 ))C())C3 + ))73;=9;%C958.C)%%0%958 D %C53%C%53%99%%5C3980E D 0)53%C(9%%93C195%%%5)3%%C53%C%53%)53%C(91)5%F %77%1%5)0%),%5091C)59%;3%1))%53%%%C=C1? + )53%C:)%=3)%%5G%5C8%5 < ))73;=0%)3))89%> 95%93958 > 9%C;;C)53%C:)%= 7)1;8C)%%5? )959%C8%59 + < 95%C9%(1)%5 %%8C93C8=C1 3C8=C151)%5 D 951C9958C%1 )%%%50%5%5;53C8=C1J )%=5%3C8=C1%C)8%5J ))73;=?C%;%57)1;8C)%%5?? ))C%95853%7)1;8C)%%5?? %953958%5;93%95%C9%(0%3%7)1;8C)%%5? + ))73;=+)%3%5=%5%%C=C1%5)%C951;9%7)53%C(9C%;%553% )959%C8%59 <+ + ;9)%C95853%)959%C8%59 <+ + C%;%5)959%C8%59 << 391;9% D< < ))73;=<C%;%553%%5H;K%3C8=C1 - < )53%C:)%=C8%5- < %1C9958C%)53%5%58C)%- C%;%5%C8958 >+ D ))73;=DC%;%553%95%C9%( D 9;%C958 D 1))8)L95%C9%(0%;7%5;7=<0C-M << D? 1))=)95%C9%(0%:)C81)OC395)C0%5;7C9-, <- D+ D D<

4 DD 1))3(%C95%C9%(0%3%39C%1%;CC9- D< D- 1))%95%C9%(0%:)C81)OC395C91%:)C8%8%%939588%539C%1%;C0 0C- D> - ))73;=-%;9%5%55%%958%5-+ - %1)51%3C8=C ((%%5%%C=C1%5)%C951;9%7)53%C(9%5)%3%7959PC%5:%3J > 3C8=C1%5%%C958%5,39%C9%9 > -? %%9339%:%5 >? > 90%%%5%5798;C%5>< C%7%C%59% 98%5 + 98%7)1;8C)%%5%93C3 + 98%)959%C8%59 -? 98%?7)%5C8%5995%C9%( D + <

5 2( 3&!4! #&&!'#!$'! 4!B#&!" /! &# $$'## &;5%1) #B!! /!>>?%&!"!!!!'$#/#4&'!$!$! ## #" #&*# #" )C, &'! 4 4 8!" C!&/$ *# 8!" )&!"& # # '& Q*#$&R& $ # # #!$'## & '###!4S/'*#$'##!$/! #&!"#B :# &;!'!! &!" #$## &! #$##!! &! # $4!/!"& / #& /! 4!B '#&&#&!"! '#/!$ 4&!&$#&*#%4# #" G#/ 9 4, #" 4!*&' ' $'$&$!!'& ### &$#$!#&!"!&!'# &!/! ## #" *!$&## #$!&&*&! &&! #$*!& /#$!"!&'##&&#/#&*## *!&'&&/!!$ #" 9 + && () #"/!$!"#&*# $#&$4&/&! Q 9&!#&*# #"! & & B4&/ $$' $!# T! *!'! 4!B#&!"!& #'!! 3!'!&&'!*!& ## '!$/& #!"*# & '!' T!# $!#!9! &#!/!B#4# /!#!'4'! 4!B #& # '#4&$!& )/& '!'/T!/! ##&&#!$'# $B4&&!"*4B#/4! &#&*## * #' # &/!$###&! 4!B#&!" &!$#&! $ #!& #'!! # '!'!/!$ # ##4&! 4!B # $ U'$!&!$,#&4!$ &!! # &4!&!$!4!& '$#&&! #4&!!"' )/&* #! &!&*!$&#&!/!$'&#/ &4 &/ ' $&!/4 &4 #!! 4! # )/&!& ## '#&*#&#!4Q#R# ' $4!$4/Q#'& &$R#/!$/!B!#&!"#B!/# #$##&!" $!$ ## / B#4# $! V&$R 8&$ &&! / / &# '&4&!3&#!$/&4!&!"!&!"$#' &$' ##!! #*#$'&!$! 4!B#&!"&!'!! & 4!&$!$ ##&!" '## 3! /!!4 #$//! 4/4 44#&!" & /' 4!&$!$%!& -!"!&'& #"B!!!$&&/!&/#$$ # B&#$4!/"$&44&#/ &!#/' & #&4'##!$$' 9 & #&& #T $ & $* #& $$'! #&*# & 4!$'#&% #& ##'*! $$'' #&#&!"#T! &! '&&#!&&*#$#/*#$&!'!!! $#&!"#&4 3 # /!$ #& $ &'&!/ '! 4!B &!$/!! # # +

6 &$' ## '# $ #&&#&*#'$# $!" 4!$%!"'!$ '&/#&# #$!'!& 4! ##B&4 '# $ #& #& '&'##!&&!#&*#' &!444&!/B#4$# #B'! #!!'$!"34 &'!$ &!4!'&*' B#4$# ##B&4 +& 4 ' #!!'$!" 1! #&*# & W4X&!! &$! $ # &&4! '##' #!&!'! ##B&4 < & $ ##B&4 D!# &!'!/ # &! $ &&#!'&4 '&&$W4XYY#$&!'!!#$&$ $& 9$!'#&*#&&$!&$!$!&!*#4*!"3!!&## /4#&#/&*!"&!*'!"/9& *!"!"#* && '4 &!$& #* ##B&#&*#! #/ 0" 1!!&! $##& ' ' &&&&'*/!$ G'!$ 3*!" ##& '4 &!$& 3!/ # #/##!&$!B0! 4!'!!& B ' #&*#!! ' 3 0A 9!44 )&!". 9B#/! X;!'!! '##!!&'!& &'&44$# 0 C#. #! 3 4'!)#! &&!!'&!" #$## 3 / #!,$#$! &'##& #$!!#&4!$&!"& $&4 & & # $E'&!#$## &4&## &$#$!&/&&!!#4&!$ #.#! <

7 !4!$.# /!$ 34 0(#1' 3 1 "! %5&#& "! 3434 "("( / # # " %(!6# %'!"B! " $ & &! &&!&#! $#//!$ # '!$'$!"#&!"$!&B#8)=,&&!'&/!$ #*#$'&!$B T!!!!$!#&/!&*#T&)C /)&!"&!>><$# Q9 4!B)&!"R# D"4!>>-&'! 4!&!/ &! &! $!$! $$ $* *!' $! &!'! &! 4!B#&!"*!"# B!&"V<(#' # # &&!&!!$$'&#/&&'##! 4!&!'!!! $/! #&!"!!"*#&( #!#&! &!####&*#$* " "( / # % $"( % 3 #/#&!!&!$# *# /!"!"' B$!&# &!$/'4!'!$3'!!'4! 4!!$&!!'&&&B,#B##!&#& ' #!!$&!& #!!' &!$'& #/ &! 4$ &!$/ &* $# 4 /!$!&/!" $' 7!$ #/#& $! B &! 4!!!' &/ & #/!'!!'&4,&!'!$!'$ 3B &!$/ )!!$, &!$/ 4$, &!$/!$ /#$!"&!!U!$ 4$ *#$N&!N#! )&4 7!$448 9!44 $$!! '##*!!$! / '!$ 5#/!! 8#'##*!!$! &/ '!$ 9$!N! 4! 0 '!!# '&!"&! $#'#B 3!!'!!&! '&!"&! 95!&!'!&4 &!&!&##!!$!&&!$#!!'4& #!,A/'!!&!'&!"&! '#'#! 4#B #!!!# #! A/ 3*4!"$ '#/&##&& #!!&##&&#$' # '!$#&*###&/ #/'&!"&! &4 ''&!"$&!!"$#$'&!$!" B!B*!"!$8 3#/$'!$B##/!&!/#&!&#&&B!!!'Q&! R!"#$# %$ D

8 ##& ## $#' ( )*+,&(--.&/0 /$ '###/&! G'#$Q /7#&R#/!"B &! $#1$&4!/ ##!&! /!"B4!# *#!#!!$&''#$ /7#& * ' #!!$& /$ <)!!$& /7#&>> 9!# #&##&( &$*#&!&#$!!;5%1)>>?#&V&! E#B V!$E''4!#!,4 4 /#& 3!&&$&'&! #B!$!*#*&##&##!!#B!/#& &/##'## &##&!Z!&/ '!$)#$!"!&'&BA!4!/'#&!"$!' &'#/!$[*!"!' '## &#//!$44#/!"'&! &!''4!!$/#*!/'&*$#!"$'# $#&* $$$&*&4!&* 9 4!B#&!" 4!!&!*!!"/!"'!!! 4!&!*!B*$4! 4!!$!2$## $ # # $ 3 #$ ##' 4 )* "" "& /(!" " /'& "!"4 % $!"!/ 4 /! 4!B#&!"! & #& $$'&##&!!# '!$'&$ #'!"!&'#4&!&#/!*'## &#&!"4!$$ 4! # #$$#$#&&! 3Q$$ R# &##&5&$#&$4&#&4'&'!!'! 4!B#&!" 9!#!"$! 4!B#&!"#/!/4 &##&#&!$'& /'!$!& #'!$#&&&##>$!$+!!# #$!!3'!$Q &B#! 4!###/R#&&4!&$!$'## #&!"!&$4!#&!"#$!"/'##!&!$#4&&/!&!'!&4 '! $4!#&!"#&#4& & #/#! #$!!'#/!#! ;#>>? 9&%4# ;!B&&#/#' $$*/!"!&!#&!"### $'#!$$/'###!!$!&%4# &3//B!&/!!&&#4/''!$'0 #$//E!$ #4&/&&!'5,# 4!B#&!"!&! &$'#!$$/'##! 4!B#&!"'# &!$!!!'!&)#&#,&!!/!! 44! &'&$'0!/&/0&!& #/#&!'#!$'! 4!B#&!" 1 VLOR (1998) Advies over inclusief onderwijs, blz Eindrapport Discussiegroepen Maatwerk in Samenspraak (2004) -

9 !4!$.# /!$ 93/<&&##&!$&5!&1#'!'##&8!"C'# /&! $#/&!##/#& &!&B#/#&!" '# $!! 4!'#T!? $!U!B!&5,'&$# "4!>! # 7 #$ &$ 8##9 # $#&## :$# # &&# 8 # &#: ## # ' / 34*4 &# "(2 #5& ( $ " #%&" % ( /"("( "(2 #"7 34*44 81 "!2" /#4!2" "(2 # (4!$###&!" #4!"B/!$!"#'$###&!"&*! &!## "+,<'&# $# '!$#$'?<+!$ 4!$###&!"'# $#'## ">>,>>&!"$!$'#$'?\ #4 $& '!$4!$###&!"# &# ## '#!$! 4, $4&!#&!"'>\!>,>?\!+,<&#4D 1#'##4!$## $#&!"&!&!$# +"!"&/?-\! $$#!&---!$!>>,>><D?>!$!+,<& '&!&! 4!$## 4!$## $#&!"A #B-#&!"'# $3' &#/'!$! N#B$&$ # /# &#4D 34*454 " $ 5# #"(2 #!&$!"#&!"8)=#&!"!&&*###/!$*!B //&!'!!!#&!"#&43T/!&& *!"&# & #&4!$'&!$# #B!$&!' #&&$!"!&!#*# '!8)=,&9!#&!"&# &!& # &!!"#/&8)=,4!"$&#4# #D 3 B&$!"#&!",9 #9 $#9 ]##&#!$'&*B&!$$ &'# $&!&!#'&$#/&^$!"!&!#^ _$*! B'''$!$!#/` _&!$!!"&!"#B /4!!$$*!'&# $#/&##$*!#B ## '##*!!$#B#! &!&# &!&$#a&!&&'?! >>!*!"*#& "4$&!"&/4!*#&!$'&!$B!!&#B$4!&!&&##& /)&!"' 0!!!'& /8/ #/'4&!#&!"4&!$4!$!B'& "'&&&$&'# 4&!#&!"#B'&/$!"&!$4&!!"` +_& &!$4!#&'##&$$#//4!!!$*!!!5& & 3 >

10 3*/$ 8)=:)C8!$!&#&!$' '!"*!$ 4!$###&!"!" &## *C#/ 4-34*44 " $ 5# #"(2 # 3 $!"!/4 &!#&!"!&! &$B#/!$!!$###&!"!/4 $$!4!$###&!"B//!$b$&#&!"8)5 ) 4!$###&!"'%!$/ '##4!$###&!"&! $###&!"$!"$!"#/&#&4!$'4!## '##4!$## #&!"'!" '##!&/ A?<D'B>>?##'##&A &!$#'!A D, T8)5,$!&!$&#4D 9&* B&!#&&&4!##/'$###&!"4!$###&!"! #$#/!##!$&$b$&#&!"'# $B#$$#!$'8)5!!#&!"'# 4&'+D?!$!## "+,<9D<+# '$##!#&!" $## #!"8)5&#4D#&' &? ('&# ' 4!&!"B!&$8)5,!$A $$!&&!$/A! 4#&!"!/&D&$&8)5 '##!$/A?<D!#B/'## '##!$/BA! '!4 #B4&!!'!$)&&$B!##& 4!!"$!$' '#!$!4!$###&!" 7!$44%'# 4!'& '4!$###&!" B!"&$#!#'&#!$ # 4!'&* B& B!"&$#!### &

11 !4!$.# /!$ 34*4(4 -% " $ 5# #"(2 #!9)5, #"9 4!B)&!" #"&DD!$? /A #&4&!$## $4&!#&!"3&#!$'9)5!'! &'&!'8)5 9 8)5/#&!&/ T 4 &* B&'! 4'# &# &!&/! &!&4!$###&!"3!B $'# $&!!&!/!$#/'## 8)59)5, #"$'4!&&&#!$!#&!"!&4'! 9!&!'!&4 &!$ #&#!!$&# '$ $&$B&3&4!$&&# &#!!$!!& %#&$$!&!$&'###&4!$#$& 34*44 )!'( " " "(% 9'##"D4& / /'## '&#/!$0!!')&!"7 &#4 $#&#'!'#' *#$& 3 ## 4!!$' '! /&4!'#!$'##&*#!"&'##&*#* *#$&#$!# B!&##!/& #$!&!&! #! &4!&!$/##& ##/!$#&!"#T&//!&!$ *#$& Q*#$#!4S/R'$##4!$###&!"'###/##& '!&# &'$##&!"!$$ #&!"#&$'&!$#4& /4!B!#&!"#B*#$$4!'&&&$# '!$&! # /*! B//!$ # /4#/$'!$!B!#B'&!$&#&!&'!!"$&!'4' Q *#$R/ #/&#&!"!$ G#&4!$ '!"B&!'4'##!$&!!#B $&!" ## 4 # 3 #&&!B! #&!"#B'!$!'! Q 4R#&$'# $ /'!$ ##! 3!'#!$' *#$&/#&!$!' &!!$/ '! &*#$#&/#$!"/!& 4#?'!&&'! &&# $# ##!4$&!4#&4!$###&!"8)59)5' $###&!"/ &*#$!&#&$#&'! *#$!'4999! 4!'## &&# $#!/#$!" '! *#$!'4999$!!&#&!"!$'!4!$###&!"#&$$&&'! *#$!'4934!'#!$' *#$&&!'### '&$$#& /&!!$'& /C$!$&4!$ &#&&4/ " % #- " " /1: ( #$& " ( &'$ 3 # /#!'4!&#! $#/*!" #&!&!4!# /!#!$ #4&, /#!'4 ## $/ /!& &4!&!$ B#! & $!& # $ $&!B!& /!$ #! 4! &!'!!% ##* 9' 4!#!!!&#&'!/!!!"# $##&!"!&$!" #&V&!'!!E'## $# / &&!!$&!' #&8#,&9#/!!/&*#$4!!&!/&*!$&!'!!!## #&43!##/&!'!! #&##! 4!B#&!"9 4!B#&!"! 4!' #BV! 4!'!$E #&!& $#!&/!B!#&!"#B $'# $'&! B4!!$#B,#!!$ # / 4 Er werden aanvankelijk 50, inmiddels 100, plaatsen toegekend, maar deze zijn nog niet allemaal ingevuld

12 9!"'!$!!'##!&/&!!# 44# /#$N/# B$!$/4%! $ "! $&!$!!!4/&$&### &$!!& #&# 4! 4 /# $$!!4/!!'# &#& $#!#!& + & /#&!"?3!!"#4&'!&/&!!&# *##9&!&'!&&/&$4$! 8)=,&Q[&## /$!$&##'!"*!&!*!"/&4*!$!&& &$*#4#'!"$R8)=,& &!#&!"!&&!'#!$'4!$###&!"!>D'## $!&!'$$!%!"'! &##4& &!! ' #( #&!" # B!*!"N#!&!$$!#'! 4!/$$%## /## *#$! 4!B #'## %/#$!"' 4!!!"!$b$&#&!"8)5#//!$#&!"#! /&/#! 4!B#&!"#/'!'$b$&#&!"( #! )!*$&!&!'4!&!& '&&#/! 4!Q0! 4!!!#&!$8)5RQ!#!/#$!"&!&&!&//# JR*!"#$4/&!!! 4!&'## #/!&!# &##8)5#"&!$"" )#!&&(4!$###&!"! QT!4/R $!"! 4&!# &*/!$'#/!#B &/!$'#/&4'4! &!! 4!B#&!"# (/# &#!&&!! 4!B ## $*#&$ '! &*!"3!$! #'#&4!$ /!&!'!&4 #&4!$44&!&/&!!!&!/###'! /!!!&!(#/!,!8)5,$!&'!"!!$$!! 4["* B#4&$&!!'# # /!"'## &! 4!,! 3'! 4&*!"$##!"!$!&44 $B!!& )#& #/!! 4!B#&!"'##!44!&$!$#B#!/ $# '! 4!$ #!B!#&!"'$/*#$'$& & '$/#' $/!4 #4&&!& 4!/' #&4!$/N /!$!#/!4!*!''!!$!& '! &/#B!#&/#&! # /![%!'4!*!"!$#T/'!!'&## #&4!$44['4! *!"!$'&!$&! ##!"!&##&# B#/4!!'# **! '!#/ #B**!"/!!##!!! '$(&! 9!$ ## # ## ' ; )*(--.&4(0 5 Departement onderwijs, Vlaams Fonds & Cel Gelijke Kansen in Vlaanderen (2004) Ruimte voor inclusief onderwijs: hefbomen vanuit het samenspel onderwijs en welzijn. Memorandum en aanbevelingen voor het beleid. 6 VLOR (1998) Advies over inclusief onderwijs.

13 !4!$.# /!$ *!"'## &#+"'##! 4!!*# *!"!* & '$&!")4&/#'# /4!&'## *## '!&&!!&! 4!&# #&&#&!$'##&$ &""' 4!&! $!!![=!*'##! 4!!!*'###*!&&## /#/!#/ #"U!&!$&!$&##'!"*/!"#/#$!" #/#'*!!"$'VE! 4! #"#BV! 4!!&E )&/&*B#$!&#Q'!!$R'Q! 4!B#&!"R, & 9 #& / &!$$/'B!&&!"*# &/!! 4!$!&#&* &!'! 8W4!Z!&&!!! 4! #" / #$#/*!" ## # $$&'##$#&&!$$$$!''!$&##$#&4!$#B #'!"&'&&$!/#!!"#/ # #$&##& #/ *! *!!"$#! # $ #&! 4!B#&!"!"'## &!& #'!! 34;4 5&#& "! 34;44 05'" "!: "&1# 0 "(2 # 9 4!!&*4&!#&!&4!/!$b &!"#&*## *&'!" &&B!!!'0! >>< D $&3*&B!!!! &!!" # /Q! 4!B#&!"R#*!"9 4!#&## #$*!'!$/&B#4!$ # #$!!/ )/'&/!'&$! '!$'###/!"&&4&!&&!' &!'# $& 4!$$ 4-9 4!B#&!"#&!"'##!&B$/&# &!'!!! #!&/!$#B!B!#&!"#B$#'>>>##.!# < - '# 4/! 4!'## /&$B /'!#'!B'&!$ #)E3##$41 /`1 #/$/ '!4!$'&!$!&##!/! &!B4!'&&&!4!&B#4'4!'' - &# &!$4&!'!!! 4!! 4!!&!'##!& -! 4!'! 4!!$,!&#BG #"&! 4!'## -! 4! T! ##! 4! '&!$ #&& ## $#& #/ 7 Uit: VLOR (2004) Advies over inclusief

14 3*&! '#/&!'!#&*###'&&!4!/!$#& &B!!U!$'! 4!B#&!"& '!'! 4!B#&!" ##& & 4!"!/ /!'!"*&!444&! 34;454 "&1# 0 "(2 # " $ 5# #"(2 # " ( %/ " "2%"4,!+ #&&4&!B$&# $#!& #'!! 5$4/ *#!!&#'*!!"!&B&!'## //B!&!!&#E!&&'!*/!$#$!"#&!"! 4!B#&!"'##&' $!#!!/ /! ' 4! #&4!$*!" # /&!/'##! 4 4'4!$!#!'4 % $!" $4/'##& 4!#4' $!# T!'!&!&&!4!# Q0!/ R - & ##!#&$!'##$!# #a&!& B#/&'##*!! #B&& #& &###& &#'!$ 4 $/!!/!& 4 #&)#/!$ #& 4!#4' T!&! 4 '##*!!#&4!$!"&4!#4'*#$#!4S/!## /&Q # &< $ R9Q//#&4/'!$ '##!&R >?#&'$ &&!# $ $# $ # # R % & $4/'##& $#$B! B!$!&!B!#&!"!4!!& $!# 3* &!'!!&!'! ' & $!#E '! &! *!$&!'!!!& ## & $!" &#/ '!&/ &! &## '!"* C$!#!/4 #&4!$#/#/! 4!B#&!"#/'##!&!&4#&!$!#&*##&&!4!!!&(#&& # $#/(!*!!" *# '##$###&!" 4!$###&!" 3!/ /!'! 4!! 4#&!"#!*!# '/!$# '! 4! #!!#&!")# 4#&!" $!" '!'#!!$'&*#$'$'!&(! 4! 4#&!" B'!"*#&*#'Q3&/R 3B#4!&4&!!$#! 4!! $#&!"#/&&!!B!& 4/ *!/$# $!& 4!4 4/!$,&!B!!&###/!$!B!!$ ## & '& &'4 9)5,$!&#B,!%#/!!/4&! #&!" #!!!/!&'##& &!$$#/! '&!B!!!!'## '!"* Q!B! '## 4&!#&!"R!!& # Q0! / R? 8 Eindrapport Discussiegroepen Maatwerk in Samenspraak (2004). Rapport naar aanleiding van de discussienota Maatwerk in samenspraak die de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming begin 2002 voor bespreking indiende in de commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid van het Vlaams Parlement. 9 Departement onderwijs, Vlaams Fonds & Cel Gelijke Kansen in Vlaanderen (2004) Ruimte voor inclusief onderwijs: hefbomen vanuit het samenspel onderwijs en welzijn. Memorandum en aanbevelingen voor het beleid. 10 Zie tevens beschrijving contextonderzoek. 11 Eindrapport Discussiegroepen Maatwerk in Samenspraak (2004)?

15 !4!$.# /!$ 34;44 "&1# < ( /# " (!'$ 9&!&'!&&/&$4$!8)=,&!"## ' (4 :#&& $!! $&B!!& #&'!&& )C,$# '# $& / $! &$ #/ T &!' #TB!" 4"!B 4!'! & #/ # '&#&!$'#4&!$ '# 4 )C +` 0!!!')&!"?(!!$ & #$*!&B!!U!$'# 3!'4S/!&!&# #B#/4 ' ##!"!'4!$'$! V&$E&##!!"'!$!!"& $#$&! & $4!$!'#4& $4/!' # '*/ & 4!!$ '!$& B$ # " #& %*!"#4&&!#/&# *#'## ## 4!&! # /!& ## #//!$#4&$4!$&**!/#//! '$##&!$'!&'4!&&#4&&!*!"!&#/!!"' )#&!!$/!"!"!!"'*!"! $ &*!4!% ## /#!&<&$##&# &!&*/!"#&!$#/!&!$!#&#$ /#!!"&*##!4## 3&&*!'# $#!$##!!"'!$& #&&##& ## T $!&!$ '##& $ &! 4#4&!! $&:$!"$'# $ #'# # *#!!$!#/!$** B!#/ 4!&#/! 4!B#&!" '# $3&#!!"'##&#4&##$4 # #!!'!"&$'# $ %## $$/# /!&!'/& 44 &&$!&!$ " $U' 4&* #& &$##/ # $* #&!B'&&$'& ## )4& '!&##'##&4&!#*!&/ ##$#'&!!$ #/&*!!'# &!$B!"*!"'&& # '!&* && #&4!$'## 4 & &# #&4!$&!''4!$B4&&! 4!''!!:#$#a&!#/&' & 1 '##!$$!&!$ 1 8)5, * B 9)5,$!& &$#$! $!&!$&![*!"!!$! 4!B $## &#B $$ &* B! $#'! 4!#/&* ## '# &!$/!#&4! 4! #"!!$#&&&'!& "!&#&& &##'*&##&#4&$&#$*!"#/4!$###&!"$&! $4#'4!$!$!8 ##!!//!$/T *#$# '## #$" 9 '#'&'## &#&'&&$'&## $ &#/&$'& ## $'#/!$4#4&&##'!"*# &$#&&!" 12 Decreet Gelijke Onderwijskansen 28 juni

16 '# &!$4"!B!$'4 &'#"!'!!#B$'!&&!4/#/&$! $#&!$4!#B*!"!$&1## &##!&#B&&$ B!B! #'&!!&#&!4"!B'## '!$ 34,4 "()'#(&" = " /!" '&4&!!/&4!&!"!&!"$#' &$'##!!# *#$'&!$! 4!B#&!"&!'!!&4!&$!$##&!"'## 3 $!"&#!$&!/&*4&!! '*!"/'!&'# $& 3B4&/ $$#/# &$#"!'#B!$ 4$$!B#/4 ## 4&$4'!/4 '/!$'#/#&4!$!& #'!! Macro Onderwijsbeleid Meso School & ondersteunende structuren Buurt Micro leerkracht ondersteuning in de klas leerlingen Ouders *!&## #T!"#&*## *&/!!4*!!#/ #!! 4!B #'$ *# # /#,## #&4&#$!! # /!#!'4 #4&#&4!$! &!$[ < 3!#/ &4!&!" &!"$ B# '&!$ #! 4! '#&#B"4! // *#$&&!444&!!!# #!B!' ## ' #&*# # $!&& & 4&! $#&# #&*#'$:#'##B&B#4'#&*#'! 4! #/ *!"!! &$'!&## 3!#&'## & &##&!!## /&### &$ /'#&*#& 34&!#*!&#/# '# $&#&*#'$ ( B# #! '&$#B*!"!&!#'&$J #!!U# * B4&$J <

17 !4!$.# /!$ (4# 4!&!'!!!&##!&!!#&&$'## J /&!'!!#B/! 4!!&## ###! '/&$J? $#&$'&## 4#/!&&/#$!"&*!$*!"! &## #/!&/&!'#&4!$'$#!!! $J 8&# &4 '&$*/!"#B!'3 /)&!" /7#&'## #/&!.&1 8!"=! &'?$ 4!&!-C4!/'##! 4!B#&!" B#/'4! / #&!" *!"R 0!!! / 8/?#/#'# $ &!#'&#&*#'$#&4 34,44 1# % $ #" /1: #$& 5 '$'!&4&#&*#B&*'$&4!$ ##&!& #'!! $#&! 4!B#&!"&!'!! $J%W4X!"'!$ #& ##! ## *!*## &*#' /#$!"!$!!B#&'!& '###!/ ('## #&! 4!B#&!"JB#4$#? (!&!$ &!&*!'! 4!B#&!"JB#4$# #!!'$!" + ### #/##!!$'&#&!"#B'!B!!$JB#4$# W4X < ( /!U # B!!U /!&& B## '##&JW4X D ( /!&& /!U # B!!U B##!$*!#! 4! #"JW4X - #/#/##!/ / / $#&#a&!!j W4X > 9 /!&## BA!!#$!"4!'##!&JW4X #&4&/$ *#$ $!&!$&! &4&!$/!$/&# #' $ B#/[/## $4!#/ #! 4!B ##!/!J%W4X #/#/##!/ / / $#&#a&!!! #! 4! #"J%W4X ('## #&&$JW4X (!!!"!!"#!##!$&$ #*!"&*B$ *!'&'!$'!$ 34,454 > " /1: ( '&#< ( &'$?) 01#!%"< " ( % " /!"& - (' #&! 4!B#&!"J - #'#4&*!" /! 4!B#&!" D

18 - #*!"$#'/! 4!!#&!"J - 9 / &$!! &!! 4!, #"!4## J -

19 0#&# #$! *4 0(#1' * >$(&! *434 "& ( "! ('&4!&!"! # #&*## * & $'# $&!"* 3#&*#'$! & #!#! & &'& B#&! $$' &!&&!4!# Q0! / R& =/'&!$ # 4! =/'&## =/'/ =/'&!B444 + =/'&#&4!$&## '! & < &$#$!,&!&!4 '$'&!&!'!&4!$!"'!$'& B#/&$ ## 7#'&&$'## &B#4''$!$ #&*## *&## 4!' &B#/ &$ ## 7'!$# &$!B' *#$! 4!&!'!! +G/D0#&!&'!44B#4$# #!!'$!" 7'$!$&$!B' *#$! 4!&!'!! <,"4-0#&!&'4'A!'! *4*4 11"()'!!44&'## $*#'! B#&!& 44!/'# &$#B&!!4 # &/$4&$! 4!&!'!!4!& A #&! 4!'# # /$#&!'!!$#&$4& '!#!&$*## B##&&$! 4!&!'!!3*&!$! & ''# $B$&#&B!!! (/V! 4!'# EB '&&'##!!# 4!!# #/&'!$/ # V! 4!'## E!# $!&!'###/ # $&&&$& $&# #&*#!44 &/!!!!!&! 3 $##/#!!"!&!"&&!444&! '&& $ # &!#/ '# $&& >

20 ($$#&'!$$'#&!&!"!44&!&'# &!$ &!$& - 7#VE - $!!"VE - C!!V'E -!!A$8V'/#$#/E'# $#&!&/&$ && %*!"!!$ & $! &$! #&!"!& &$!"!/& '##&## &!#/!$4! 4!#B&##'!"* & 5& &! $!$ # & & 4!$#4& ## A/ &##'!"*!$/#$!"/'! & &* B$4!$###&!" 9&!!# 4!!#&!*##&!&$/4&$! &!'!!! 4! 5# *#!&#&*#!44&'## # $&# &!'&)C )&!" &#/&'&&#&!"#T! &4:###'##!B#/!#'!4$#&$4& *#$&$*# &*# ## &!!' A ' #* #&*#$$' B &!44 #' 4!&!$ #&!" & #/'# &#&4##&# &$ &#&*#'$ 9B#/!#' ' ## '!"B/! #' 9)5, #" /#!!"!#/! ' '# $&& 34&!/8)=,&& &##$$'&!!&*! &&!#/! ' '#4!"!&!&##$' %!&#/#$!"!&#/'# &!$ &!"$'!$/!B! #&!"#B&!# $## #&!"'# $ 8)5,!$9)5,!$!&)/&*#$4#&!$*B!"'&##!4!&#&!&## 4'/!' #'!$/#/ # *#$ $! % '&*!$'## //#!&!"$&$!! 4! &!'!!#&!' &'#/#&$$'4 '!44#&*# /!&/ #B#'*!'&!' B#&!!! 4 # $! &$)!&#&&! *494 1#!%" * ( "!! B#4$#! & $! &$''4! #&!"' &)!'& $& $&!44 /&/!&/ / /E # &&!&!'#/&'## # ' #V#!E!"3$ &$!&&##$# $!&&V#!E!"'#/&!!"&!&&%$!&! &$ # $$&&#4 &#&4# & # 3!! &# & ##$&& $ &# $#/% $# $ &44& /!!/ '# $&* B& #&4##&#!$!&4!/B3 B#4$# &&'## &&#!$#/!B#/!!&U/!$$#&# &$&!'## '##!&!$'&#'$!"$'#!$/! 4!&!& B#4$#!&### / $&& B#4 $'## # &!'!! &$ 3!#/ */!" / '/!"&#/! T/ '' $ & #4&

21 0#&# #$! *49454 "#& "! 01#!%" ##&/!$'&B#4$# &# $&# 4!/'& #!&!$'&#$##!/!&& #/$&## #Q!R# $&B#&!!$$!"&/!$ #/#$$# '&!'#!"#&!" #! &#&!" # 0,'#4'&!$!&!/#$!" &B#*# $#$B!!&!$#B B!"&&! $!"#B '#4&'##& /!$%&$#*'###/#$$# /#&# #$!$!'##'&!!$' #& 9&!44 & $ $4/ $'#&#/!*'## #$ $# *# &44$# '#&*# #"&'##$ & & /#// &4&+c - ## $&B#4$# '#& 4B4! /< #$/!$&!! 4!B $#&!"&&$'# $&d+ )4&'!&/!$&!! 4!B $#&!"'# $d<? :#$#a&!#d< + 4!$###&!"d< < $###&!"d< D 4& #!&!$dd 7!$44?#'*!B#4$# 3/!$'&*B#4$# 4!!&!"!!"&'#/#$)&/#/&! ' $' #/##&B$'&!$&&$44&&!# *!# &/#/# '!"/#B#/& & #/&B4!''4 &#B&&''4 &!"&4 ## &###& ##$$ &'4!&!'&&&!* B&B#4$# 3! '&44!"#!&$ # //&!' #//#!!"&'!$ '##!" '!"&#$$# &'##'# $&B#4$# &!!# )' $ B#/)!! #4& 9)5 8)5 #&4$!&!!! 4! # 1 3*$!$!&###/'# $&&#B/#&&$4/! 4&B#4$# &##&'##&4&!"$44&:#&#!'& '$!B#/!!#/!#$/#4&4!#&!$#/&&* '# &#&#&*!"$#/!&&B#4$#

22 9)5#&4! 4!,!*!"#'# &#&& $# #/ '!!$B#4$# / &!*#4$#!"&!'!$$#& '##*!&& 3!!*#4&4!$!&'$&#&'!&'$!"&$ 8)5, *!$!"&B#4$# V*#$ E 3B#4$# 1&#$!"B &/&# $ '&*$*!&'!$' 1, /&/&!'#!"&&#&*#B&!#/'## &B#4 $$# &!!$'&## 3!//&'##!&&B4!'&B#4$#!#&*#&#!#&# &*/# '!&&*B#4$# &# 4' *4944 ((/!" 5 ( 01#!%" # $&'$&$4!#/&$ &!4!# $$ (!'##"4!&$J%!'##"4!&$!!##&!"J (!&!4!$/!B!!&/! #&! 4!&$ #B&$ #"&$'## #B '#$J 3*'$'! #$4!!!"'$'##/#&$! ' $*! /* &!'##$#/ # &'#4&!$ 4#B&/!$ '!!#' 4!$## #&!"! 4!B $###&!"&##&#&*#$#! /!"&& $ '##&$#'&*#!'&&!4!3!#&& #$!$'&$!& #/$ &#& &$$9&'!$'&$ &##$#*#/&*#!# / 3$ &&!$! # $#/4!$'!&$!B!&'# $/&## 4&'& #!&!$ *494(4 2' "! // 4&'& #!&!$ && $/ #!!' $ $'4 &/!B#/!4!&# /#B# /&*#'# &!$/#$!"4!$')/&&!'$ A &#!'&!44 #' $ 4! $ &!B' # &$&!4!&'! &$# &$4!& &!$4 '!&4!##B&4? *4;4 % " /!"& # *4;44 5 ( "! &# '&#!!'$!" #/#' #B& &!&#B & '! 4!B #&!"!" $9$' *#4&&*$'#!$&&/4/!" # '&'$!"#'&$ 3! & *!!"$# A ##B &&# $#$= # # 3'$!" &*# /$ &&* $&4& B#B! #&*#*#4 4 '##$ $&#&'! & #&3 #&$!"/!$#B#!! &!$#' &$ 4**!/# #!!##!"&!#B'&'

23 0#&# #$! &T/3&B!!!!$&#! &#'!44&!&T'##! 4!##.!#D ) &!/!! &*!!"$# 3 &'#/!$#''##&#! 4!B#&!" ##!' #'$! 9 4!B)&!" 3!#&*#4'##! &'#/!$ 3'$!"' '$&!! ##&'##! 4!B#&!" 3!"'! 4!B#&!" 3##/'! 4!B#&!" )&/'# $&'! &'$& ##$#&!B#/! B!"&## B4![ (! 4!'# $4J )'!!4#'! 4!J!!$&$! &&#!!#'! 4! *4;454!!/"# /)& "! " /2' "! /!$ #B& #B&4&&$'$&#/4 $ ## 4$*#&'$!"'## $$#B/& %#&& 4&'&&" ### &$#$!&!$ &#/ $#&!"&#!!'$!"'## $$3##&'&'$!"& ''# $!$ &# + 4!$'#&'/!! '!$ #$//!!'!$ o % A'&#& '&!"'!$# '&4 & #& o!"'''&!b'&#&*#'$ ## '&#4!&'& '!1#E *#'!4! #!!4&B##B'! '!!& *4,4!'$ "A1B *4,44 5 ( "! 3'$!"&$!$&# B#$! 4!!44B#4$# #!!'$!" &!/&!# '#&4#&% $!"#'##!B#/!!'##&9&T '##9 4!##.!#D&! 4!/C#7-3 '$ #&& '$!"&# $#4&*!" (!&*!$ &!'!!'&## J ( B#*!" //&'##/&!'!! ( 4 ##&!$*#&4!$4J( *!"#&!$J #!&&$!'/!"## J 3!&' &!#&/## $#&/&! #B!"'!

24 #&!" $##'4!# #'!$ $# '4! &!'!!!&##!&!&#/# '##!$!!$'&&$# &!/#/ 3B!"'! &''# $ '# $$B#/4 &!&!$*'&## ##!$*!4 &*!"!!!&## J (!Z#B //!$'4!&## # &!&*#44!! J (*!"!#!!# &!$*#44!! J!V( 4! *!"'##4## '#!$E&$! &&4 #&! &!!&## #&!$*J 3! ##'!&B$#/!"* ## &!!/&'$B&$'# '#/!#4& '&'$!"04!!!&$ '&$4/&&'$!"$44&!"'## &$!"!&B #&!&4*#$,8)=,4#&!#!!"&!$'4 &&##& #&!$#&#&!'$##& %'$! 4! #"&$ #/&*&##& #&&&!$'4 && 3 $!"!$ #B& $'&'$!"&&44&!#&!$#/&*!'4 3!" &$'#!$!$###! '## & &4 '$## '$&$!!$&!B!U&'$&$ *!"#/&'#& &&&*! ## $4#B#/&'!!#B#/&&# #!!"##&*$##! '$&/$!4! 34!!&!"'$!"4'!&!&!" $ *4,454 /)& "! " /2' "! &&&#!$#/ #$'D+ $#!& #'!! '$3!"/&&#'$#/'#&' & #&#*'##&&!! #B!/&&!'# &!$*!&# &!$'&## :#&##&&!" #& 4!,/! & <D,/! &' #//!$&!! $ # $# #B $ /&# 4! 3##&!&4!B! &'###/& & #&#B /'$!"#$44&& )/*###$/#$!" #!#!"$&$#*'##/!''$!$ %#!'$!$'!&''&;!'!! % 4!,/! &#'!$ #$$#&#/&'$!"!'4 3!!&!&'$!"!!'4 &$/ /! 4!#&!$!$ 4&'&&" ### &$#$!&/!B!"'$!"& #'!"'&# $44&#/&* #$#' /&W4X:!" #&&# B#! '&&'$!"! &* # # &!!! &/&#&&$4/$#&?

25 0#&# #$! 3$$'&!!''!%!&'!$#B4!*4!'' #//!$$$'#'$!"&$4!&$ #$!&#'$!"! ##&! #& &!$'$4!#&!"#4&'##'&'!$ #/'# $&& o $4!4!$###&!"'!//' '! & #&!"#T/!&& &##'!"*!$[&! $!"#!& &$'## o 4!#&*## $&B#4'#&*### #$4!# /&/!&& &!*!"!"$#/$/&!'!!! 4![ )#! '& A'&#&!"'!$# '&4 & #&3!'!$!# $#4&'!'# $& B!"#B!"'! &#!/!'4$'!BW4! ## '&#4!&'&B#'!1#E!/&$ 4&'# $'##B &$#!U$/!&& &#/#& & o '##!Z!#!!*!"&&!&!4!4 4/!B444/!$ // o '##&4 #*!"&&&!/!&!4$'!&!&!&T'##! 4!##.!#D&!&!'#/&'##/ '&'$!" U '! 4!'4 44'#'! 4!B!&#! '! 4!'!" '!B# A&&!"/??!/&!&4 #/#!$!&#+ #4B##&!" &!&!'!&4!$#!!$' //!$/&44#!&'&#4&/#&$!#&!" *#'&#B!/&#B!"'! $4& )!/!'4'!4! *##!1/E#B /EC!&! /#$!"'!'!!, A#,A#'&!!&!!$!B!/$&! &#&4!$ '! ###B#!#/*! $# '##&!"*!"'##'! '& ##B$/!&& &#'!#/## &$ 4&!/ *##!!4&B##B'! &$# '!'!!, A #,A#'!&!!$!B!/$&! &4!$'! ###B#!#B3 #/*! $# '##&!"*!"'##'! *4C4 "/ 2# #$&" 5 ( "! )#!&$#*'##'&!!'&'*/!$3!'!&& $!" &#!$ &'$$$'4!&'$!"#&!!# &' # +

26 #!"'!$#/' B#!$!&## &&$ 4'#&#B // ##& &$'&## /!B!#&4 '&$!&!"' '&!!$B#'# &$&!" #/#!"'!$'$#&!"#&$' )!'&$$''$4!&'$!"&/!T# $ &$&# '# $&B# &/'! 4!'!! &&'##&# '# $&!/$#&!'!! $#!&!& &!!$'&&$ 3$##$ 3$ $!&!&# '&!$##$!&!&# '&!$ $ /)& "! " /2' "! C!$#4&&/$#$B!!&!$# ''! & &'4!&! # $#& 3 # & $ &&##& &'&#&*#$#!"&!&!& #/ #&*# 44!" &## $$'&!!4/ )#&!'! &B$#/&##& &'#&*#/$ &## &#B*#$/#B &! '!/!$44&!'!'$&#&'# $&/E '# &$'#&& //&B#! ##!$ 4 #&!#&$ #/'&!$&/! '!$[ :#$#&'## &!&!$!&!&##!&#&4!$'##&!'!! #!$//#4& 3'!$'&$$'$4&&''# $&!!#B4! ## $#&$$' :#A,##&!# &$ )!"'b' #&&B#$#&'## &!&'&$ 9&! # ##$'' 4$$'#/&!//#$!" #/&*B#$#&!&$!&'##*! #"!"&3!'!&!$'#$&#/&*&!!$$'! 4#/&* # /'&$ ' :*!"&'##! 4!'#&A/!#&&$*!#! *#! #!!'!$!'*! <

27 !444&! 94 0(#1' 9 11#1( 3&B!!U!$#!#!!$'&$! # /!*##9'# $ &!'!!'&$3!4&/&$!& /#T'! 4!B#&!"&4!&!/!##&*#! #/'# $$' *#/!! 4!B#&!"4&$ * /#$!"& #!"#/&&$'#$ ! % (!'$ (&)#!"$'# $&&B!!!'&$Q='/#$ #/&$Re'!"*!$##&#f!"'&#B '$! #' #&!"!44#&'# $&" ($!# #/!"'#&/&$ - #/ T&!' - #TB!" - 4"!B - 4!'! &#/ #4#&!$'#4&!$ - '# 4 #)C+`3 /)&!"? 3!'!$&!"#/!!$#*!$&B!!U!$ =&'$Q(!&$JR $ &#& Q( "#4&$!&! &!4!# & &/#/JR&# #&3!#&'&/$#/ 94*4!'$ /" #$&" 3&B!!U!$#!#!!$'&$! &!T*)"!$! 3/&$!//#&!$# #/!$!$!!$!&!4444$'!&#/&$'# &/$'!! Q3$'# 44/#R37!D3$#& '&'4!& 4&!'&/ '!$'#&!"&/!&& #&4!$&! ##!"$#/&!!'# &#3$#&'&!$'4 &!/ *#$'##'!&!&!$#& V#/ TEV/#!!"/EV#'# &#& $#!#!&E#/'344!'# $4! '&$&! '!$'#&!"!!#& # 4##/!'&## $'!$ 4!(/!&##!&&## B#/*$$#&!$*9! ## &$'4!& # 4##/!'&## B&!!//#/$* 4*/# /#&/#$&##/*!* B/'4!# 4##/!%!$ 4!&&##&!'!&/$ 8)=:#$!&*#$ /&$4!#!#/!"B*&# #&&4'## #/&*!! '## *!" 0#$!"&#/'#$'&&$/#$!"/*!&44!'# $&!/4!& B!'!!'&## #B##!&'#&'/#$&# B&#//4!! $& &!& #&4&!$/< /!$'&$'!!#BT' 4! %$#!&## #$!!/!$4 44 D

28 %T/!&& #/&!$$&!B!&J Q/#4!&&&#!$*!"#/&&$'&## '*#&*!"##&!&# &!'!' #&R37!D3!!'4! '##& # 4##/!' &## &!##!$!&/#4'#&!!! 9494 "#$ / "!#$ 9 &$&,(0&(12,01340!!!' #&!"< ($! '##!$!&## 4*'&#4&N!&## '##!$&!$#!U&*!"4!$###&!"!# #'!$/#& &!!&/'&##!&&! '&!## #'# &#&!#/&!B!#&'&!$!*#&!"!'*#$!$$/##/Q## 44!#&##'!"*!$& #' $&&/&##4&/&!!!&#B## &&&'!&!$#'1&&!#&4&/$!&$#/R 0!!!')&!"? (## &$#'# &#&!*!"# &## '#$&50$! 6+")#/&## '!&'##&!$!"&!!$!$#B&##'!"*!$ & ""'5! e'4!j0!!!')&!"j)jf##& 4!#' &$$#&!&'&!!$ &1#//!!&!!$$$#&!"'#4&&!$! &## &*#//!!!$$#&/!"B&!$!$'!&& B& ## &$'!$/!&& '&!##!$#4&#& (&1#//!!!$##& &&!&##'!"*!$$$#&!&#4&N!&*! #$&#& )#/3!*!'# # #,&!!/!!$! #B#! ### '%4# &$'&C'&0 C&'%4# >+!!'!&& ##/&!!* $#$$# $###&!"B&!$9 &!!// #! # $b$&#&!" )C+ 3#4&N!&*!###&& '##& #B$!&3*#4!"*!'4# # 4!#4!"!&!$!&'&!!$ %!$&4!&!"!&#'&/#$!"#4&!$&!4*#4&4/;!!"!" & #/&#4&#B&## ##&!"#'# &#&&$*!$!#'&!&'$#B&4#/'& '##B! A*#$)C+ ( &4'&&!!"'!$!'##!&/&!!# 44!# /#$N/#B$!$/4&%! $ "! $&!$! )*B#4!&$!!#! 4!&!'!!!#/$&! #/# &$! 4!' #4!/4 (!!*!''!#!##! &!! 4!B#&!"$(!!!"!!"#!##!$&$ #*!"&*B$*!'& '!$'!$( B# /!)!*#&! 4!! /J%#'#4&&*B#*!# J!"#$## + -

29 !444&! 94;4 5%&" "#" $1" (!'$D '&$!4"!'$ $!&3#''# 4&&$e# #' '&&$' ## 4'## #!$#$!f(4 $'&&$'## #& &&##&/'&'# 4&!$ # 4!&/'&'# 4&## /&!B444& /'& '# 4&#&4!$&##'! & & &$#$!,&!&!4 '$'&!&!'!&4!$0!!!')&!"? Q3$!!B$!!#TB!"4!'! &#/ #4 #&!$'#4&!$:# &!#/ # &!'#4&!$&!#B &#/&#&R 0!!!')&!"? ($'!#*!#&& '4!##$ 4#&&$!&*B '##$&#& 94,4 '" (!'$ /$!"D 94'# $4 $4/'!&&!/! '& ##!"4!&!$ &$! &!4! (/!!!/'# $&!/ ##!" /!&$!" &!!$# & ##!"&$'& 4 B!$44'& `#&4!$!&4!/*! '##&`&&!#&!"#T`!&*4 /&'4!/!#!'4'& # #4/#,/#!'4 (!!&4!&!"/&&*?/E#&!$$)*!" b' #& 0$ #!'44&&$# &' '#B'*:#' #' $4!!!$& ##!"&$'& ' 3'/$ /#/&&$'#$!&!*!"!$#4&/ &* &!$ ** 4/&!" '&'##$ &/$ 4'# $&&#$'#$&e&!*#$'&#&4!$f &&*! $'# $&4#&e*!##0#!34>f ###$&!!"!! ## 8## & %$ $& ')& C4 #"& ' (!'$ $&&!'!!! 4!!#&!"*!" )(&&!$ /*!"N#4&4& & &'## /!#&4!*#$#a&!#[&T&!8)5,$!&!$1 &$#$!&!'!&! $!&!$&!'## #/'&!"#B/##!&! #$# &!!!& /&!!&&/&!#&!"!&4!! [ 7'&*#B&!N!&!$#!!$ #% B!$!4&'!!/*!"N'!$/&# $#4&!'#''&!$&/! &$ $$($' '## &#'! &## '&*?' &!$&$!" >

30 94C44 1( = # ($!44$'#&&!& $4! $(4 '## #!$ '#& &&'!!'!&!'!&4&&$'& '* ( &4!&!"!!&!" **($' ##&4&!3!' # ' '&)$! 4!#+&(3'!$!#/$/! && #&&##!&! # &##$39&T'##9 4!##.!#D '!&'!3!#&#'##$ &#/! 4!B#&!"*!!&'!! ) &! /!#/'!/!"' #/&!!#B'/ '###4# $/!"'!!$/!" #!"&#&* $&(J9! 4!B#&!"'!&#B $$ $&'##!&!J#B!$*$&&! 4!B#&!"!!!$'!&!&'!!'## '##&!&!'!&4!"*#&/#!!"!#/! 4! #"!#/##!!"&*!"#/&! &##$'//&*!"&!'##!$'##$4 $$%!4 / &# '#&!"&!$*!# #/& *!&$'#''#&' 9B$'&&$4##### 4!$&3") Q(#/*!!!*!&&*!$!/!" *#4#/JR0#$!"#&/ $#B#&/4!$'####& #B! '&!!/!! %$## # /'&&!!'$##! 44 $/!9 4!B#&!"!'4!& #4&'&$#&#'/'##&## &!!$!!!!!B#/ ## $#4#$!"#!"$ &#' $$#$!&##'4!$ #4& # $E#/ /!"!"[J.4A&+ 3$$###'&"&#4&##/$/'!"#B '####& JQ*!4!$##)&!"R)B!! &!''&!&Q9 4!! '# $$'R'&!$#!! #/#&*##/B# &!#/B## '&&*!"'##&&$!B##&4!$/!&& $ ##B[#47!! +,D 4A&*!&) $ # 4! #N/#$!"!&'##&!!'! 4!.4A&+3!!'& '!$'#4&&!!! 4!B #"! /4!&# '*'# &#4&$!B$'4!&'&!&/!B!#&!"#&' & '& $#!*#&&!&& &#&'4!&$&!'4 # &!/!&*#4#&$ &=!& #!! '& &! $'! 4! #"B!"!'&$#&!!'!!' ##=!& #!! #44&$'#$*!")*!"#"&!3&!&!B!'&!$&'$#&!& &!$&4!$!& # 94C454 / "! # / / "!" 9#$ #*(##4&#' &* B&&!$Q!'!"!$'###* ##!& #!# &!$#&# #! [R=!& #!! #!!''!$4# #

31 !444&! #$$*$$!!&#4 3&$ '#4& #&/#&4&!"&!$#! # #/&4"!'!! '/!&&##T!! #!!''!$ *!&##/$4& &# )#&4!&!"!B#/!$!' &'#/!$'###/)C+'####& / #/!$ 4! / "!#(#'1"(!$ ( )# $!"!&!&('* #" *$#'#& &! #/&! 4#&!)C+ &5/ "(" 3!#" #/$'&*!"&$#&#'& % *!"4$'!&!&4!"'!$'5! =!& #!! 5!'### $!&*!"&#&4!$!! #B!# *!#''$&'# D4 /#'##& *#&!$/!$[ *!"&(+$!234#&!$$&&!"&&!$#&! 4!B #&!"$4 &! 4!B#&!"&A/! #!'##/&!"& / +,De$## 4&!&$"4!&$B#/4 &M#'/ &!$f3! $#'#/$/'!$*# #47!#/4!'!+8" #47!! +,D Q3!!'! 4! ##&$$&& &!$ '##3! $$' &4!&!"!$ *!"4!' '4 &!$4!$'#&!4& #&*#!" R4$$.0#!!>><!=!& #!! > 94C44 (!$(" & /(!$(" - "(#$%%" 3!!!#'&#$/!!$#&$#/!$ $!"#/##/ 4&$!$#4&9!4! $!"#!$/ #/$! &&$ **!!"& #$#!/&&*# T!!!"*4 $/#&!$&#& "2' "!#/(!$(" ( &&&/!$&&$'#$% "&!$! *!"!' $#4!B#/$/B&!!#' $'&!$&# #4'!$ &4&!$!&* B,B![ 3&! # 4 # '##*!(! 4&!/'# $&'## & Q3!" $'& $# `&!&*!"&&4&!$! ' #/$&3!$4!& $# ' # /!4!4!&'##!""*!"*!"## &# #' # 3!'!'& 4!&# B T!B&4 '$4 '&[R.4A&+ 94C4(4 "" #!4!$&&#!!#&!!B!!B#/!!$!#& $ $'!$*'! &'#/'/!U #&4!$4'!& 13 Onuitgegeven onderzoek Geert Van Hove, Katleen Mortier en Elisabeth De Schouwer, Gelijke Kansen, 15/10/02

32 '! &'#/'&!'!$*!"4 3!&&$!"!"'& #*!&'#$&!"# B 94E4 "(#1" "! Q/!!+ ($&&#'!&'&#&4!$&!#$'#$&#&! /'/!&& / #B!#!!#' $/!$/#$!"& /!$!&!&/# $/&$!&!$#!$R0!!!')&!"? Q%!!&&#&4!$*!#&# &&$'&# &&!$/!& '& '$#*!#!# #! "%R & ##!!! *!#B&* B&!&4 $!"#//&*$ **$'!4!' 94E44 >"#& ' ((&"!$'&9"&!&&$&#!"$%'&'##&! &*#$'4 &!$#&$#//4!&3#A.0#!%'! & /#&!#/&/!$# #4 /!$B!!!(*! /$!/' '##&'$#&/!$/!$ 2(" 3#>>+'#&#&*#&'# $&</&!'V# #!'/!$E e*!=!& #!! >,f %&" 0'4 '4!&!$T!3#!&'&#4&!! /! /4!&!!!!#// &#&!$&4&!$!& 4&##$'*##' 4 $ #/ &#&!$/#!# #&4!$$'!"$4! # #' # /# ## /&! )//$#&4 B4!#/##' $44!$#4&*!"C$ /!$#' $! #&!$'##&W4&!$!$'### $! #4!!'!!/#4&1& # 4 ' 9/# B!!U/!'$$#&#!#' $'/#$)# /# $E''#!$'# $& /##' $&/$#&' /&! 4!&!$#&!" F( " Q5! /#&!#&4!$*!"/&!/####$$#a&!&#&*#&!& #!!'!"&$ /' &*/!$!44! ##

33 !444&! )## * '&:'!&!!$#/#&4!# *! 3**#4/ ##4#' $& "" "(#1" "! #!$ "##&&'#/'#!$# $! #4!!'!![ )#&!#"& 4/'&4 e*!## &$#$!,&!&!/!&& '##&/#&!L,4!'!"*!$f $&7" "(#1" "! ## # /&!&&$'& &$# #'!"$9)!!#&!$*(&!$$!&!$'##& ',#!!$ # / *#$#a&!!'###/&!u!$1,/'###&4'& '& '&##!'&!&! &$#$!&' '&B//!$!* 'V!E'## & &$#$!$!&!$&!&!& &W4 /4!4 4/&!B!![ 94E454 > G& ((&" 3!B444 #//#&!#/&!$# '!!$/!# '$#&!" '! $!"$4/!"&!$'&&$'## ) &!' 4!$$4*#&&# # &W4/!4$/##/&#&'&!$3!$#'&#$!"!&'$#4&##&!B!B!!! '#&!$'!#B!$''#e*!##0!!!')&!"?f 5&##!$#&!4!$##)&!"&!!" &/#$!"!&'/!,!#B!!$$#&=!& #!! 4!B #&!"##/&!&&&$'&#4&#&4 94E44 "" G& ((&" 4!&!$!!"'!$' $$# 4!$###&!")4&N!$4 &4*/0#/ B&4*'##! 4!B#&!"## $!"B!!U #W4! '###4&&!* B/#!'##T#&4!$)4&#&$#/&#''T $!&!$# *!/##!"!!4&$#&4&*!"# &!' 3 /)&!"&)C B!!!$'##!"#&!&#&$/4!B!!!$ #$#&#&!"'&&!!# /!&&!"$&## #!' #!#,##/!!$/!$$#&B!!!$&## ##&B!"#/&/!&& '###&4!$'!$/!B!#&$$&#!' $!&!$&#/!#B #B!!"&&!$'&/!&& /# B$!$#&$/4!&!'!&4 &!$' &/!&& T#&4!$'&!$&!$# ##,!'4#/$#& #'!&4!!/!$/!B!#&39&T'##9 4! ##.!#D!'##&!"&!&!'!&4 $#&!$#B!"* 4'##!! '&!$#& 94E4(4 (!! #$-( ( #$ ((&" #"!&"#$!"#4 &!"4&#&!#& *J! '## &#/$'& &$#$!,&!&!4 /!&& & 4#&4

34 !*&("4$&!B!&#&e*!###&!"#Tf'#/ $':#&'91!4/#/&!B!!! '## B& /4! '!$!4!/$!#$!!''74!! #a!''#/ &$#$!$*!$#&#&4!$'&&A/!&!$!$ '##4! *!"'#### /!"!! +8"!/ # /### #!$3!&4!&!$'4"!'!!$'#''$!$&## /&'##!$/!B!#&4!/'##!$!"& &!$$!&!$#!!& '!$'&!$*!"N#4&' 4) &! /!#&#&4!$/e*!##=!& #!! f 94.4 "(2 #"7 ( #&4!$#!&!$!&# ' '# #/!'&!$&& #J##&#/$$/!&/N#!!$&# ' 4!J3# &' &##! 4!B#&!"!/4 J(#&'4!!& &# '#&!"$B#/4 &J 3!//$&'!$ &4!/!&!$ *! 4$3*4!/ &/##' 4!/&*!" %& ( "! 5%#$" #$ %" # /" ( &'$ /#! )$!!## /'&#/&&$'/ '#$(&&!!!U #!&!$!#/$/!B!#&&!'!!!$T!!#&#/##/!$ #$&!B!&#&4! #!$ &$#$!$!&!$e*!##0!!!')&!"?f!,'!!!$!*'&t!'4!$##)&!" 4A&.4A&+&4!&&&$'& $!" # /!"&!!'! 4!'#&!"!$!" #B& 4 //#*!"#/ &4:!" & &! )"**#4/#'#'!& #!&!$#/!$###!4! B4!# $!&' #!!$ # # '#&#$!#!#4&!" T '!4/!&/#4&/T4 44!&/!"!&,*!##)C)/$#& B4!#!! 4!'!$#/&!'!"B!#/!!!"& '!!'#$'!&!& &!"'&!B!!*#&T 4!&! #' $/#4&&#a&!!'&4 'T!*!!&&'& # /3 #A0#!= Q%$#&*!'' 4!$$ 4,3*#$'##!&!'!&4!&/#!&!!!U #!&!$!$!$#&&Q#!'R&!$'!$`,% /&!$!$#/& #4 /$,%!&&'### $! #&4!$/!$/!$,&!$&#/#4&&!" #'#!U!$

35 !444&! 5&!!!U #!&!$#&/ &'## &$ $!&$#&*!'& / &###!4!'# &#&&4&!$!&#! &#&Q!!" #B T! #$!#!/#$!"&#/#!$!"#3#!$/#$#& '!!$4/$! #$!!"$!3!'*!" #&&##'# &#&#&'##$* #!&!$R0!!!')&!"? 3 &'#/$/Q# '#&!$,#&!"#B'!$/!B! #&3'##$* #!&!$*#$'&!$/&!U& ):)4!$###&!" ))*!"4!&/!&& #/&&$'/'#$R0!!!')&!"?e 9#!&0&(B/*!"4/!!&!'!&4!' #&!"=!& #!! <B/$##&!!B! T!& ## Q3!*'&&4&!$!&' # &4!4!$###&!"!$## #&!"!'#!/ 4 *!"!"&&!"'#$'&&$'$# # :#&4!#4'&#&4&B4!'# '##4!$###&!" 4!"'&/B$!B!#&!"4&!$$!&#&R& ## Q3##$&&# $# *!"!$/ # /!&A 4!$###&!"!$/ # /!$###&!"R& ## "2 ''& "!#(&" - "(" - /&1 3!!" '# *!!4!"B'&!&/$#$#&# #!&'#####"*! 4$$'=!& #!! 14!4 4/&!B!!&*#' /#$!"&!&/##&$// ##!"#!!$&# 4!4 4/#& ##$#& 0*!#!*(&!A. "#! &&&#//4!! ##&*!#&&* #&4!$ #'$/!"(*4 &!/#& '& &$4! #&!&'# 4/!$!4!!$# #$!!$ )& 4!4 4 /! '#4&!$!B(&!4!!$B&!4*!!4# ' '&!4!! 4#B4& #!" &# #$!!$#&'$Q(JRQ(RQ0!JRA. Q $B#!!$ &!$/#&!"*! #&!"(4!&/! &!& '##!L#!!$!'4'!&!&!#!" #&!" B// &!&!$&!B!!!& #B" A/ &##&!'4$# &##'!"*!$ 4!$###&!"[! B$/&#/!$ $!'4'#&!" $' 3 # #$!!! # V! 4!E 4( #'## &!$#&!$B#/4!! & / $!"!'!!&!*!# &/#/! ''##&#/&!!& / # & /&#!&'!"!"&*!"!$*! &! 4#&#&& / *#' /#$!"!'!! $!"&& #!!$!'4'&!$& 4*'&!'!!!&(*4 &&!'!! & /# /#

36 5&'##&!$/!B!#&! $!"!!4/! &!!!"''!$!## )#!$'$'&!'&!$&##$#!* '&!!4/*!")&'!&&!$$& '&T#&4!$ '&!$/&! #&J31#//!!!*!$$&&/ &!$' $&$'&##B'+&!!$)!'&&!$/#$!" '##&!$$#&*!"'## &!!!"''!$!&## )C+! # *!##!$' &4$# $&!&!'!&4 $'&&!$!&!'!&4 $'&!$/!B!#&!"#B0!!!' )&!"? 3&(($ ##&!&# &*/#!!"!&Q# &!$!!! & '#&&#&!"!" #!B/&!U&$4!!"!/&# &$!&'&3&!* 3!"B*#$# &&!$#* B&!$4!'#!$'#//'#4'!$!$4 B//!$'&/4 R.4A& &#"!" ## /$//#/!$/#4&&!$#&4!$ B4!# *!"# /#/&*!!4!B*!"! &.44 >>&$B#/4 &Q8## /#$!"! #&!$R8##&.# A>>`8 eb!jf% '## & )/&! 4!'#&!$*#/*#' /#$!"&##&*!"!U! $4!$3!'$&'/& #$# &!#&#' $&*!" #/!& *!"!&# &/#/*#&&!!&!'!! %'&$#!!#E!4 ##$!4 '!$!& &## #&4& #B 4!&##4&4##/!'&#!$ *!"#!! / B!"&$#!$&$#/3#A.0#! 4 '#&4& *!"!#B ##!"$!&!$ #//&'!&!$#/ &!!$'##&!!!$ &!4 #'!&!4!&!&'##&!"!'##!& &&###&!!'#! 4!B#&!"3#A.0#! 3!/###&! $4&##!&!'!&4 $!&!$!B*# /#$!"& $# $!&#B* B'##&$ *#$*#& &!4!!"&'!"!"$'##&' & &!&!$#&4!$ #! 4! *'##*#$&!$ *!""/4 $#3#*&!!&#&&*!$ ##V*#E #4&#>>!=!& #!! > Q#'!$/!B!#&## J0&##&&$!##B!" '! # ##!! '!!"#/R0!!!')&!"? 94!$##)&!"!&$# $##'& $# (&!! $!!&!4!'##&!!&!!$###&!"&!!" //!$ 94H4 8& ( 94H44 1&11 3###$ &(8"!'$#&$

37 !444&! Q)/ ## '# &#&*#$&#! &!##&##!&!$##!/ '##&'# &# 3 $!"*!" %$*/!"'!!#'#/$/'! # '##*#$& /# '##/!$ 3##!&!$#a&!!/4 /#&!$$BB&R0!!!' )&!"? #&*#!"# & $!"# &!!! 4!/!$#/#&&##& # &!$&!&## 4 44#$4!$:#.g4>>-3## &&$!"4!&$!$&!! 4!B#&!" B&## /!" *!"*!!$&$)/&!!!' # $'!#&/' **$ ####&!$ 94H454 $&5& ( 14! /!&& #/&&$'## '$#*!"&#!!$' *+!")C+ (& # &!##4!$!4! A! # &#/!&!&! ## /'!&*!":!####.!#d!"e'&4!&! f $&%0 & *+!/4 &## &!&!'!&4 #/4#&!"'!!!" ""/ %# (#&! 4!B#&!"!'&!$,!#'! # $#&*#$# -NN+3##&'##&4&A!#!$'&'!!#&! 4!&!"'! 4! /!&$#!3**!'##B!'!4!$!$*/!"#' $*!"!*# '* B &R.4A&+ $#&!*&!A/!$ &' # *#&$& &$$/ $#!('#4!&/#$!"&'&## '!4!$!&!&!&&$' &## #'3#A.0#!3!!##&9&T'##9 4!! #&4##.!#D % /'##$ $&"*"4*!" &!'#!$'&!#'!/#'!& # $!# # #!'4/#' '!"!& /## 4#&$&# &4 )C+ 94H44!" "1I 9'!$!"&!$)/VE'#$!! #&4&*!" '## # /&!&##! # #% # '$!# #$!!'&!!&//#$!"&(&!! &;!'!!&#!&!$& #$## )# &$#$!%'$'&#4&!&'$!$ #&4!$e*!## =!& #!! /!$44!$##)&!"9 4!B )&!"/&#

38 54! # /&$!# #'!!!#&'$!!&#&!"( '4!$&!$4!"4 '##&W4#&!"* &! $!# #'!'* B'&!" 94H4(4 8& ( = & ' '"#" #47!!'/!$#47!! +,D#*$!/#!!#!!4$'&'$-;'($<=&&## # '$'&4 44'#&!"A/34# '/'$&!$!/!/4 &#/&'$ Q(4!&#JR&&Q94)!$#&$#$JR 943+4!'$ 5 """ "# "()' = % "& # "! (*!&! 4!'!&! $### 4!/#$!"!( $! # 4& #&!$&$#! #/!$/!B!#&&W4#&!"$')C +4"&'$ #B&4!&!$& & #!U &$!!$#&$ 9&4!&!$#T#&#&!"'##!''#/'4!$###&!"/ B&!$//#/! # /&$! &$!!$#!#!& 3!#&*#B B!!!!$'&'##&#U' '#/!$ #BG/#& #/&!'!!! 4!!#&!"#&4:#!#' $##&!&!!// $!" &B#!'$#'&&$'##!&&!/4 &B# 4!"$e*!##0!!!')&!"?f 8&#!44#&*##/##&&B!$44!'##& & '$!$!B#4$#

39 !444&! 3!$!" &!B!#&'&!$!"#!"'&!!#4&!&!!4&!$N ##*!"#/$'!$&! 4'&!9 &$ $&$J%/4!$&##&#&*#$#! &$#'&$ #&$**! '# $4! /! /! >* ##!J (!J (!!J (!!J (!!!J 7$# (J ( 4J ( 4!J!! #J (!#&!$#/!4! J (!#&!$#/ B4!#J 7!$44<(/3$#'3$ %&'##!$#/#*#&*#'$'&#!#!'!&4$&&!4!# Q0!/ R0!!!')&!"?/!$#!!'##!$ &$ 7#3$ =/'&!$ # 4! =/'/!"'!$'& B#/ &$ ##!"'!$'# 4!' &B#/ &$ ##? =/'&!B444 + =/'&#&4!$&## '! & < &$#$!,&!&!4 '$'&!&!'!&4!$ 7!$44D7#&$## &B#4''$!$ %&&/#& &!&9&T'##!

40

41 C4 7#4$# ;4 0(#1' ; #1&" 01#!%" 3!B#/! &'$ 4!*' $ #& B#4$#!"! # $# & '$&#' 4 '!$ &!$ $'# /! 4!% & & $/ * B&'$!"! B# $ 3$ $&'!"!&#/* B!!$ $'$ 3! '&*#!&' *!"&!$$ &!$ 4!$##$'! & W4!#4&&!$3'$!"&!"!"&" &&!$$ *#&&!"& #&#!&#/&!&&!'# $/!' '! & &'! & & 4 #/& # $!$&4!&!"/ ;434 #& "! /" ( 01#!%" ;!!&!"$!$*# $*$&*'B#4$# &##(#//*#$'# '##4 )'*!B#4$# #$/!$&!! 4!B $#&!"&&$'# $&+!$ )4&'!&/!$&!! 4!B $#&!"'# $<9 4!,#4&#B9)? :#$#a&!#<:#$ + 4!$###&!"<4# < $###&!"<# D 4& #!&!$D4& 3B#4$# #&4!//!$&!##! #B&&$ #!$# #&!" &!#&4&&##&8)5,$!&!$3$# *'!&W4!$ /##!#B BA!!$ *!& $##$##& * 5!/&'&& / & #$!!'!$ ' $B $##&!$* B 8)5,$!&!$( #/&* $# '&!$ 3 & B#4$# #& 4! #4& '!&#B&!& $###&!"#B 4!$###&!"'# $&: ##&& & $!"!&!# &##!& ## 8)=,#&4!$/#$!"!&! &!/!#B/$!#&&!4!'4!& 3&&B#4$# &/$ &4!#4&&!$#*&&'##'#/'! 4!B#&!"#B! 4! #"`B#4&'!&/! #&#B!$&!4$#*&& '##$###&!"##&!&&!/&$#!*!'##&/!$! 4!,#4&9) 3*&!$# '#&* $!"!#/$*#&$$!!&!B#/!B$#&&$# &!4!#&!"' &#/ 3'!& B#4$# #/' 8)=, *#$ ' &!!&/! #&!4 &&`## 4!#!## '(!!"/'& 4!(#/&*$# *#$?

42 3+&B#4$# $# &'!"B 4!4!$## $#&!"4)&!!!& /#a&!!3/'$'!a -#&!" 7#4$# <#&4! '$###&!"#7#4$# D#&4!*'4&' & #!&!$'&!#$## 4&3!#& $'!$/! 4!B #&!"&&/!"&4$!/!&/! #&:/ /!"&4#!&!$! /!/&# *#$! 4!B#&!" ;4*4 8/ "( "!" 1 ( "/ 2# ( 01#!%" ;4*44 # (!'$ " & "(2 #D 3 A'& $ $4& &' /E#B B#&!/&&$ # *# /#,/#, /!#!'4 1# &! ' / '!$#'!&!&&!! 44!$#4&[9&!& $#*&&&$'&'! &#9 &#&&#&#$ ' 4!/!$#/&##&# '& 3!B& / /& &!!/! $ #&!"$4/ $B # # $!"N#B &!!!# &$!#&!" / $ "% (!'$ 3# &$/#!!"#/!"'!&#!4&4!&!"!"&&!'!3!$!" B#4$# '!" '& #&!$!"'$/&'! & B#&! &$4 * #/##&*!"'##&'!$'# 3$# /&!&&$! '#&&$ $!"$! /$! &4!&!"#/!"' ##'##&#&!"/$'!&*3$&&## & /'## '$ $! #/'&*! #&'!'$#/!"'!$&!'##!$ # & '! &#!#&!"#4&!& ##!3 ')0! && &# $ ')>$0! )#<0')>$0! $&$ & #& #')>0! &# $& &&" & $$&# ')0!#$ $" ') 0 &*!"&#&&$#/!&&!"' &! $!"B#&! &4*!" '##&&$ 4&#!&'& *![#&*!!#B &###!4!!$ :$ &" + $# ##')0!2 : $ :$$ ' )0!%#$ $## ')0?

43 C4 7#4$#! ###:& #$A&$ '! ## &BC&$ 2& " ')0! $# ')$0! $$ ')0 % '#'&4! 4!/!"&/V$E&B!!!'&$*# $ >><&!#/'B!"B#/4 *#$'##'!&!&!$#B&/!##!!"&W4# '$!'##&'!&!&'!& ##$#>)455D0 #E #$! :)# 0 ' )0! #$## ')0!"##$:' 3$#'!&!&'&##&##! $' &&/&$ 4$!!$#& / (!'$ " & /#$ &"( " " $ "(2 # 4!!44#&*# & /# $ &/&!' # B#&!/& &$'## #/&*' * B###&'!$*!"$! &$3! /'#/&&!'##'&4!&!!$'$! &$!&B#4$# &! 4 #&&*&!'/E$*!!"&B!"'&/!$! '! & *#$#a&!#!"*# &*$ /!$4 B#&*!W4&$'## #/&&$B!"!'!B!/#/*#!"&*!'# $'&!#&!# ## "*#'##`!" ')0! B#4$# &$$'&&&$ '&!"B!"! '&# 4!!+ # $$$##& )0&<#$#& 8# 8&#$)#8( 0"')0!# F

44 !2$#')0 &b' #&&B#*!"/&!B#/!#&4!$'&8)5,$!&)#& '!$/!&/!$&!!$&!&##&#4&#&$ '& / #!&&$'& 3 # #//!B#/! ##& #'!$' 4&8)=,*#$ &!!!&3 4)&:#$ && &4!4#'/#/&&!"4!!B!!'&!$&'!!2#$$ $')0!2#&# ')0 3! 4!,#4& $$! 4 4! $!"&4!! ##%*!"& *'& T#!&!$!#&!$!*!"&!##!$$3'&!$! ##/ '/#&!! $ # ")30!G# # ')30!H#&E& $ ')30!+ $# # # )0 &*!"&'* **! # $ &!#'# &#&! #B '!$ & /*#$# &'!$W4$!&!$$#&!$U!'*# & & &$!&,$#4!! ## # ')30 8 B#4$# & '$&# # # $&#!#/&!! $ #'#/#!'!'!#'# $&!"" #!!B/ &# '##&4*8)59)59)4 %'!$/&T$!&!$ =!! #/*!#!4!"# #B!#!4& )$!#! *#$ 7 T!!!!#!&*#$ ( 4&A/!/#4!/4# ) #!$$!4&*#$ /,/!$$!!&4&9#4 8#&* B!!'!$$*4#9#4 8#/'* BB!#4& 8&4 &4#!&!& 4!4,B '!$&4!! 4# 8##! '!$'/#$!'!!9#4 %'##4*#$&!&*!$#&'#!" &!$!&!$:#$??

45 C4 7#4$# /#$#$#& A'4 '$*#$ #!'4'!&44! $$##$#&4&!B!U4# 8#&#//4!!'&!$&/#4&',!4$ 4'##4# 1# $E4##4!/&'!*#$ (!$/!&&!"$'!!!$4# /!$/T9#4 5#$4! /&/!!'&!## # $## ' )$0!## ')0 5!/!&& # '&!$&#&! B#4$# ##V'# '& E &4!&!"/#/&!!#&$!2# $?# ')$0!3A$# ')0!+ $ 2# $?#')$0!BC$# &#$#### #&')+0!+ # ')0!4b!B4&!$&# /$'#/!'!!'!$ #&!#&!"*#$$ $#'A/!$ && &=#'. 38>>>94b!B&!*#$#&!" $!"# &&&4##!&#&&$0 &&##4#&/'#!4b!B& &!& /# $E4#*&$'94b!#&*#'!$*#/!B#/!!!#/ # /# ##/#!'!!#/#/!!$/!" ' 4[3A>>- 9&!'!#/##&#!&!$# // ##!#/!!/ $!"!#/!&!#&!$*!"#/!#&!"4B4!#&!&4/&&$' &! ## # ')30 % $!"#/!&!$/!#&!'#'$ /#4&! $#$#I# # G$ ')0!% # ')0?+

46 3!'!&##4$!"#/!#&*#' -)#! B$/&*!"'& #!&!$# & 4!&!$!4! #&! #&!"#B& ##B 4& #!&!$ &!" #& $ /!$ $$'!Z#/ #'# &#&&$ #/ ## B!&&#!&!$&'&!$!#&!"4 ' #!#&&!!#& ')0!%')$0!*#$$')0!45 $$ &# ' )0!$##')0! &$ $# ')$0 % 4!!$!"&!" #&&!$'4 &&##/!"'## 4&/!"/##&!&#!&!$$!&!$!"&&#!&!$!C&# 1')0!?&#$ # ')0!2#I### $ "?# )0 0!!!!#B!"&&#!&!$#&! # #!$$*!#/&#$!!$!*!$!!"&$!& #/&!!!!#!# $ $')0 $/#&!!'!&&!&/! #&!"#B!$# T $!&!$#&!$#/&#$!!'!#4&'&!$&#!$!'4$ &!"$)# $!&'& #!!$!'!&'$ T & Q[*#/!" '###/R5&'#&!$&!"*!"*4 *!"'&*!&#&## $$'&!&!' $#&!&/$ $/ #&#/&!&/!B!#&*!"!"J#')B 0!"##')0! ')30!B$#')30?<

47 C4 7#4$# 3 #/$/!"$!"!"&*#$&!&!!!/!!'! 4$ 3 B#4$# / $'/&! / &&*!$'!!$ * B'#4* &$#&!& $#!$$3B#4$# /!$'!$& &*! $#&!"N#B!/!&& #&!"$ & #'$#& '& 4& *!'$!"&!#$!!'&*#! #&4!$$'#!'# &#&# $!&*!"#/!'##V$#&E $!&!$*$'# #! 3/!# /&!$/!B!#&4!$#&!& #/$! '##&/& / 4! # $ #& $#&&# &/$ '!"'## &!/& B!!#B / #/!& # 4! 4!!$!& $# 3!!!'## &'!! &## K')0 3 '!$&!$ 4!& B#4$#! 4!,#4& & $&$'## '###/!"&& 4!:/#'!$# &&'&$*/!& 4!!$!"&& 4!##& 3 4&'*'## '!&'&!&&!*!!$#&*4 '#!& *'#& &!&*!&$ *4 #& 3! 4!,#4&/&# &&# '$###B$#!/*&&&! $&$'## #/!"&& 4!&''##!"$&&!(&$#&#& #&4&!$*!*# '&&!$###& & ## 5 '!& &/B#4$# &*!'$#/&#!&'!&/! #&!"B '!$4'*&*&!$!!"&#!/!" $49 4!,#4&&4# &&#!& '!&'!&& & ##B/!'4'& $# $##&4!&/#/#!$ 4 $*##&/!$ '!&#/!"B '###/#B!&!&* *! %!&4!&!"&*!"&b' #&!$4!$# ' '&$:#&!& 8)5,B#4$# $ &&! $ &$$ # ' % #!!'B T! #4&!$'& #'&!$!"& $'*#$/'## &!$*! $#& $&&'# &##*&&$'&! $!B b' #&:#$'&!$&!"E#$ & # 1#& ### $ # $ # #$ # $ $& "')0 *'#&!"!/4 &&'!&! $/#&$#/&!$ & '!" 4/! '!$ $!$& &#/! $/# #/ 0##& 4!&B#4$# 4)/# &?D

48 !" 1# # ')$0 )4& &!' $!"#!&$' '#&!"3!&#*&## #&4&# # /4!&&!!&###&!"#&# $#/#B#/& *! /# &##$$#4&#&#B#/&*"4!!!*!" 3/!#4& #&4!$# # /!/ &'##&&$! #&!" $'&!$/!B!#&4!$#& & /&!#&!"$'# $&!8#,#B9##T '&/!' & #4&& # # /' '#!"&#&4 &&## #&!$ )/& 4!&!$ #&!"!! $#/&*#&4!$44!#4!&!B4&/!"&$#& &$'&## #B!?## ')+0! # $ '&)+0!3##$& #& K':)+0! #3BC<$' )+0 )#&$#! 4!,#4&$B' /&$!&!$'4!&94!&!$ #&!"/#& #&!"!" #/ $'#&& &!&##& #&# $'$&##4!#&'! ####&&' '$&!$/& ## # & &!#*!"!"&# '#&!$'!&# &* B&!"*#4&*!3'$'!"&/&/*# &## ##/&##&*!"!'##!&/! #&'## #'4!&)4&$'&*!&###&/&"* **!& / &/#!&!#/&4!&$!&!"& /!'!!!$ ' # #4:!*!&!4!&!$#&!"/#& 'T!!$'#& * B'##$#*#/&!"&#B!/$#/4!&#&$ #!&!$$'$##!'* B$!Z/ #! #4$*! B!!U!$' &!&*#'## #&'& #&!"&##/!$/#4&!!*#'* B & #&& &#T!$'4 &!# # #? $$ $ &# $ # # ')0!## $#$ & )0!% # #&#$')$0 3&4!&!"#B!!4'#&'#4&N#B!&&## #B #&#$&4!&!"!#&&!?-

49 C4 7#4$#!##?# $ ')0!#$ ')0 ('#&!"#&$'$&!& &!! &&#4&! N/##4 $!"&!$!&# '#&!$!## $43!B $'# $& &4! &4!!4!!4$/*'&$##/& $/# 3'$#//4!!&/#$!"!&#/&# #4/&#4&/#!"$"& ## $#$!&J9&!'!#&&4!&!"&#4!&!$#&!"!! $#/&!# $#&/!#$!!2 # # ')0!3$ #$ $ ')0 %#&##'$$ &!"#'##!!/#$$*!&4!&$!$*#/'## #/!# ')0! &')0 % $!"$$'/&$'!&!#&&!4$&! / /$'# $B &&$'# $&''###4&!># &#' )0&!&# ')0 ;!&!'!/ #&!!'V#! *E#BV/E#4&!" *!" /##& $!"#!&/!$/#4&#/&&4/& /!/ '##&&$ & /''4!&* B&#'4!$!$!# #K')$&$& 0 )& B!& 8#,#4& $'!&!'!&&!##'## $ & B#/4 * # '# $&!Z&!/#!!"#/#'&&/ '&# &&4$!G$'!3## $$ &$## # ) $0'!* $###& #'! &'?>

50 !+ # #&&###'!9&' %!Z 4 &, /$'# '!$'4! 4 ##!"& *!& $ ' $!' ## A/ 3*#4&'# *!'#'#$& /!#B /&#/4 '$&## 3 $'* B##&#4&$ '&!$4!&!#!4$ #//!$ &$'# &*!"K')0 3!'$#&!4"#$# $E!!"$#&$!&#&)#! #4&$/!& $#&#&4!$&B&'## //&!#'## A/! & # #& $:$# # ')0 3& ##B 4&*#4& ' $##! #$ 4!&$!$!$$'##& #!&!$#&&4!&!"!4!&B#4$# 8)=,#4&#B#/&!&!4$'!&!&4&$#!2')B <0!3 $ &# $ ')B <0! # $# # $# E# ')B <0 : $' & 4!&! #&!$&& 4 # * B # & # &'##&!&'$##%!&'$/!B#/!!B#/!!&##&## '###4&!$#'&'!$'4!#&4!$&*&* B&!"$#/ *!'&# # ##T$!&!$'##4!&*#43*$'# &## &## &!$ #&&/# &##! 4!:'# *!!&##/ ##'*#!!$!/ # ## $4 3&!'&*#4&!''&!!*!#&'!$&!#&&!' $!& #B4&#!&'4 #!&!$/V/ #4&E /!##A')0!##$$ #&# $ #" K')0!## &## $ # K')0 34&$##'4!&4&$ *#4'#$!" # ')0 +

51 C4 7#4$# )#'! $$ & $ /&#4& '/!&! 4!& 4!#&!$' #4&$###4&#/!!& &&$ *!!"'/!&/!# '##& &4!&!"B $/#&#'&#$!!'&$#&4 9&B#4$# 8#,#4&/###'&' /#&!/! #'# #B $'# $*# B'##!&N#B&#4& &##$ &4!!& *#!$& ')B <0 3&!$!'!/ B# * B'#4'!&&*!" &!"!&(!/## '##*! 4!*#'!**! /#$!"# #!$#/ &*#&!& ' 3*#4&*!$# #/ 4!#'$"4!#/&*$'# & &!/!*!! B'/#&# # #&!"'!& $'# $!&##&/$*!&B!B$ # 4!*##/%*!" ##$,/$'# 4!*## '$#! $ #I'! #I'! ' 3$ B##&!&!/'&* #&*#'&!"&#4&!"L"' % $!"'##&'##4!*#!&& /$#&'#4&B # $#4& 3'!$'&*$# &!# #&!"B#/ /!&&$'## /$' /###*!"&##&$#&/ /&## #/*!$ '#!'##& &`!B#/!#&4!$`# $/!!!"& & ## &!$4!$'&'!!V!&'&!&* B&E!" #$!& T#&4!$'##!$ N#B #!!'!' #& B# & &$!#&!"#T#&## & &!$ &#4&# # #/!&!'!!$' & #' 4& ##&* T $!&!$'##!$&T&&!/*!/$&&( *##/'##!#!$&!#&4& #&&##!!$&! 8#,$!&!$!"$/###&4!$&##'!"!!$#4&!& /#& 9&B#4$#! 4!,#4&&#4&!"&!!&##!"&& 4 $!&4!$#/!3!&&$ '& '/!&&##& #B #*#'// $ 4!&$!$!'4'!&%#4& '4$&#'B!&4!###!&!$4)&& #&/4!$!"&W4 &!$'!B! # /'*!"!&/##!"&#//4!!/$!&!$' & &#4& 3!$!&*$# 4!/!2$? ')30 +

52 )4& B &$!"&# /'!&/B4!!$!$##&!" # &## &&$'&## /&*!"&!**##!'##4$ && &4!&!#&# $#/!&## $##B'&#&4!$&!** B4! $!## #')30 %!!&4! #/#&!" # $'##$&&#!# / #&!" # $ #& 3 T#&4!$## *!"& B! ##&*!"!'## $'#&!"'!&4$!#&&$4!$!! ## #$ ' )30!2 # 2 M## & #$ ' )30! # (&## #$ & # ')30 )B T#&4!$&&$ '/!& $ B'&!!'& #!#&!"#T#/$$#&/&!#&4!$ 3& /'&B#4$#!$* B8)5,$!&!$$#/!!"&# * B& /#/!4 '4!4'!$#/*#!$ 8)5,$!& '# $&!'# &#!2#$#&#1$#')0!2#$$ #$ ')0!BC<$ #$ ' )0 & '&8)5,$!&&#&!$!B#/!$!&!$!"$B&$#& B# &!'!&/& )#&4&$#!*!#' &*&8)5,$!&!$ #&4!$*#4&'/**#4&&**#$#$$&$#$!&*!! #$ # $ $ ')0 :*!"'##&'&T$!&!$*#&#/!$# "#&4! #1$ # $ ')0!%#9# )$0 34&&! ##'## T#&4!$!"4!'&&!B!!/! % && & '!$/ A/!" T &"'##!&/! #&&# $ &3*##/!$ $'&&$!&!$&&##4 +

53 C4 7#4$# ' #'! &&$ &'/!&& 3 4!!#&!" $!$!& B#4$# #$'&#&4!$B!2## #$ ')$0 #&4!$ #&##& #&!$! $ &'## $!!& #& &$ '&! 'T!* 1')0! & & ')0!&$#$& ')0 5#!4b!&##&4$$!$$'#/#/#4'# $!&!$! &# &1& $ $ " ')0!%& ')0! & $ #')0!%191# ')0 0#'$#&4!$#&!$'4 & '# $!H+& &4 &" ')$0!# $3C')$0 9#'&#&&4!&!"&T # #&4!$$$!!# ''& &$' $B'&&&!!&'#/& ##&#/![&4!$!"[!" $ )0 &# $ $ ')30!%BC # &" $&# 1$&# &$&BC & ')0 5!!"&!T#&4!$#&!$&##T' # /# /&#&4!$ '/&&!!#/4&$#! #4& 3&!!/ && ##!"!&'&&!4/!' B#4$# #' * &'##&&$'&## $!!&!$/&[&!4!"N*!"! &'## &4!!$&# '# $!$#!!$'&'!!!# ')$0

54 !#8 ')$0!28 ')0 3 ## '!! #&/ #&#/$$ #&&##&/#&'$& $!" #4' '!!/$$&#&!"'/###'# 4$& &#&3!#/'#4!!$!&'!!&!## B# &*#$B4!!% M## ')B 0!2$ # ')0!?$ &# # #$ ')$0!*$ N * # $ #" ##N # ')0 3 '$'&&!!B&!"#B*!"##4! #!&#&4!$' /3!4!!!&!!$#&4!$!&!'!&!$//# $ //###&4!$!" &$!" $4!& ## #&& *! #' &!"!!&#4'#!$ ')0!2$ ')$0 1#//4!!!B#/! #/##& T #//4!!'*#$ 4!#4' / & # [ *!" '##&&!!&! '& #& ')#!''&&$&##&'##& #B!#!!$' /#&!/&"'&&!4$!"#B*!" #B/#!$ & &!"#&/!&& &4!/U'## #B!# 4!!!$!# ##& ')0!H####$ ')$0!"#$ $$A#$ ')0!#1$ ')0 )4&&&!!&!!&!$/$B!"#B*!" &#!# / /#4&#/$/##'##&! #B!#!!$'&!?$ &$ K') 0!G # &# )30 3 &!4 &/#!!" B#/&! / '*!"'!& ## 4$!& '! &B#4$#!2 $ ')$0 +?

55 C4 7#4$#!? $& $ #')0 9& B#4$# /& #/& &&&!4 $# # #$&!!"&!/ /!$!&!$/ *#$#B! 4!B#&!")#&'!$&4&!$#4&*$ '& 4&&!4 B!& 4!&! & ## #!! #/!"$ & #& #')0! & #& ')30 )#'! &B#&!/'#&*!"// /&&$!## ## &#&4&B4!'/'##& & $!"#!%## # &# &$&"')$0! $&"')$0!G $# $## & ')0!$&!* B!! 4!'#&!"#T ## *!" $$ #/&&&! ##$ '& /!/9&B#4$# *#$/& /#'&! *!"&&$'&*!"&&$'/## #B 4!%### ')0!G#&&# ')0!%$#')0 # $&/#&'$&!"$&'$'4!&/!"'4!&#'!&## &*!" #&/!!!# '#&!$ 4!!4!91T,$!&!$' ###& # &##$/#*!"'$&!$#' $/!"T T,4!*#! 4)%*!"!!$4/!&&!!!$4 #/ ## '$$/##/!%# &&" ')$0 3 $!"T '&##!1) ' &!&/*!&B#4/* & $#'&!/'$!B &'&1,$!&!$9&B#4$# 4#$B/ &!"#H+ ')0 ++

56 )#&T!'1&!'## $!!&4!&!$# &!$$##4!$###&!" #&# &# $#/! " #4&$#&#&4&#&&##1&"!* '## 4!$###&!" 3!!" #4& '& 1## #&4!! 4!' #"3#4&!&B#4$#! 4!,#4&$B##!'## $#&4!$!!"$!% $# &#&$# H+$###& * &# ')30!## &"$H+# $## ')30 8*!& B#4'& 1E# &#&4!$'&!$!# #&4!$'& ##!!"$'# $ B'1##$4!!!#&&$'&## N#B#4&! B!"'& ##*!"#B'!!*!"#B'!$N#B#/!!B$H+ ')0!? $ && $$ &"' )0 5#$!&B#4$# :#$#&&&##&&4#B&&$'1/&' &#&4!$'& ## #//!$ 1,/& $!& ' # 4!!$!"& &! ## & 4!!" &!!/& / $#!"&&#$#&#"')0 %& $!"!&!' #&'&&$'!!'&# #B!&44# & &$'& ## # #&#/$$/!!"'!$ #&4 #!$ #& &##'*&# #B# #/!$*!"! &# [b' #&/&!##/ 4!'&# &!! 44!$$!9##K')0!*')0! $ $")0!# &E ')0 : B## /'&$#&#&* #B'44 ## "&$!"!! #!!##/!& ## &! ## $#&#// &!$!4#/#B $!#/$#& $'!&/!$[#&*# /$'##&$!" 4!! $&$ & # #')0 +<

57 C4 7#4$# ;4*454 / $ /$!" /" (!'$< $ / "(" /" (!&# 9'#!$& *!"44!" # #!$ 4'!&&!#4!& #&&$!!#&!"4':#!$$ $!" 4!'& '##!&!$##B&#!&!$'& #B!&4'!!'4!&&!!#B!" / " /!'$ //#4& #& ' $!'& ## / 4'& &# '&B#4$# #/'&! &!'4'!"$'# &$ $&&*'$!!"'$!# '!$##&*# Q*!"//!&& #&!$RQ *!"!$# #&!$R[)/&!#/*! &44'!$'&'! &B# /&$!'! B$#&/&'$ #&!$!#/&&$' ## #B ' 54! 4'&##&# &*'$#/#'# $&4! )'&#!&!$# '!&' $*!&!&4$*#!"&#$4&&!"& & 3#!&!$!&!!$#/'##!&*!"# &4!&!$ #&!"!4!#/&!'$# #!! $!$&$ ### ##$K')0!# #$ # ')0!$# #$ )0!%# ##') <0 4&'# *!&4#$!#& $&$#$#/!&/! #&# '$ $'# &*4 ##&#'$ */#'## * 5! $!/##'!$U$'# &*'##& 4#&$$##!&4& '$! /!#&! 4!B#&!"/##!"$!$#/'!$# &#!# E&# ## M & # ')0!2 & ##K')$0!B & # ')0 :# #/& 4!&!$ $'#'Q!!$!#/&!"& $R #&'##!#'!'#&!"/#&&! 4! # & #&''&$)/'4!&#!&!$&!4 ' &!4/'# $& 4$$!'##!$# $& # ')$&$0 +D

58 ! *?< $ # $ ')0!3$# ## # # ## ')$0!?&#$ # ')$0 )#& ##B 4&#!&'& & 4!&!$#&!"!4! #& #/& $!" /!" ## &#//!$#!&!$! &W4 4! # & 4!&!$ #&'#&!"!+ #$&# # $& $?# ')$0 )'& $'&'!!!&## '!&!&!'!'!4! 4$&*!"' '$*!"'##!#/!!!:#!"*#&&4! '## # $'# ##!"!$!#'&##&##!&$&$#&`*' #!!$#'&!#4&'&'### $ &'!!!!#&$!%# # $ ')0!$ ')30!%#$9 ')$0!2& #&& &## ')0 #'& 4! 4 #& $b &&! 4!/ '!! $& #&*# $*/&4!&!"!'## $&$!&##!& #&# #$*!)&& 4! $'/$4& &'## '&!#/!!/'##$&!%##$')0!>$ $&# ## $# ')30!& ## #$!! B&&!!/&$ *# & & & $$' $!"B4!!"#B*!"#&$*! ##&*!" 4&'! &#! &## /##'&&$#*!# &&$! '/!&& # *# $#&4!$4 '###4&#B!!!#'# '!!/$ '&/!$!## /[!$ &"&#&$ # ')0 +-

59 C4 7#4$#! 1&#$# ')$0 )##$!''& #B!#!!$!/#B$/#&'&## &#$!!!B!"'#&&!!! $#/&!!&## #$!!/#$!" /9&!'!/#$'# $&4$$!#'&&$!&## 4 ')#&*'## #/ '##!&!"*!"'## B!"'&!#!! 4*&!$/#&!&#$!!'&## :'## &#!$#/!/!! ')0! #$ ')0!C& #&$&### # ')0 %$#&## #$!!!&##!&#!&!&### #$!![!!#''&&$!&##!"B'## ' $&&! #!!'! #&#B!"B!'##&4&& 4'##&## #/'!"'&'/'& '#&!&!## &$/ #&[!% &$ &"')0 (&! #&!$$# / #/'## &B!&/!$' ## / #' &$'& B# 3 /!$' / "! #&!"!'##!*/!$&'## # &&!!*#E&!'/ 4&'#4&"#$!&#&/#&#/$$ :# $B& $# / #/& &#4& / '!$!" "#$ ' $! #4! /'!4!$$*!&*!" & ' B B& &&!!$ '!')# / &"#$ /!& &$ #/&* ' &4 $*! ' /"#$!& 3! B 44!" $'# $'##!"&4!/&!#&'!"$/'###&4!$'& #B!#!!$' &"#$!" */!!/##&#/*'/!#!$## ')30!%$#$ # $ ')0 ( B& // /!&'! & B#4$#!'&& $' #4!/'##&!$' ## 0 & #4!/& #&!$!#/!$/ #&4!$#&#/ $)#!'!& '!$!$'##&'!!4*! '&$ #&###&4!$#&# #4!/!$/#&#&& & '!$! #/$/ $# &##&&$' #& B!& / #4!/!/# $' ' #'&4!&!$&$'&## #B/ +>

60 &$'& B#'##& #&!& & #&!$ '!$ '## $#'!##!/!"#/'# &#&'!$# &#:#!"$&##! #& &!4 /!&& #/!'! & # /'! & /!$'!$# &#%'!$&!#&!$!#/# $&!B!&4 $'!* &#& ')$0!G##E&& ' )30!&B#4$# /#4&$'&& /*# ## ' # /!" &!$#B&#4& $$!" &#4& #$!"&# #!$*! #&* $#B#&/ &!!/*!*!8#&'!$*&/&! &! # &#4&!$*!* B!'$&4' =#!$!?$ ')30!B##+O$ & ')30! # # $# #$ # ')0 %!4!!"!$# $!&!##!4!'##& & ## 4"&$'&##&4!&$!$$*"4!!4!&$$ : BB!!"* B&'$ #/"&4!&$!$!&4B"#&!$#/* 4 3$'& B## // 4!!! 3 #B!# # /# #! $#/ /' /& ##'& # $#& ##B 4!&#$#&!/ # &&$!# & $# ')0!2 # &# $ % # ## ')$0 #/$/#*!&! /&' 4$#/!! #&$ '$#/'# &#&#&4!$#!$*!#*!4! ;!&$!"& '## *#$&*!"#'V&#! $#&E# '!"!&!*!'!"#!!$ $!&# #B!"N*!"$#&&#J $&#&*!"&4 /!"!$&!&/$ &4*#' '# $&"J8!!$ ##&&##&# $E#/&*!$!"$ /!!&##$&4 $ &J!&$B &J9 #'&!$## #'& J!G# # ')$0!"$##&#$<&#&$ 8 " #')0 <

61 C4 7#4$#!+ $ ')30!## $ ')$0 ( #B!#!!!#&!$#/!$$!&J(" #&!$!'!'$ "!* #B*"!#/!$$#&$!&)##&& ##&* BB!&4!&!" #! $ /!$B&&'$!##!B'# &#&*!# &!$ $!&!$'& #/# $#&/!B&$'J(4 '## $#&#&4!$J # & ##!!'##*! &!#&4!$!& ##!'## # & ')$0 $$ %#$ &# )$0! # )$ BC<$0 $ ')0 3 /#!& 4*!" '# &#&/! $!!"$#/!&#!! $!38# ')0 3#&4!$!&## /#&'## #/'//&#&!$'!$T!4 #!*# 4! & *!"!/#!!"!4!*# B!"'&!#&4!$&&* B4!!*!!$#&!$'4 &!BO< # &## $# ')$0!? <$$1#$ # # ')0 %'!$$#&4/ &T!4!* &!# &/#/#&!$!#B &!&!&!!4!#[ *!" '##&&! $ & #& & #&4!$'!$&!/&$!&*#&!"#T'#B "4!! ) /!$/&#$!!'4!4 4/*!"& )B&& /*!!!!!$ /#$!"&&!&&$ 4'#B / $##! #B* *! $ $&!"&!&/ *!&!!$/#$!"&!! #&$ 3 &4&! $ & $/ /# '&!&/ #&&##'! && / $ & b' #&&B#!4&$3!!$!$!"#$'&B!&!$&!&/! #B!&&'##&##'!"*!$#B!$!$# &$ #&!&!!4!& $4/ $ &%#&!"#$!!& ## <

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

Coderingen variabelen WAI database

Coderingen variabelen WAI database Coderingen variabelen WAI database Introductie In de WAI beheer applicatie is het mogelijk om een excel-sheet te uploaden. Dit excel-sheet wordt uitgelezen, geïnterpreteerd en geïmporteerd in de database.

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

Programmabegroting 2018

Programmabegroting 2018 Programmabegroting 2018 ! "$$ !!! "! $!! %!&' " "! & "(!!& " &" ""(& "!!&&!& $!)$ ($$ "! " " " $!''!' ( ' &!$*' &!$'& $!($*' $!($' &!!!! $ (!!" (!!+" (!! &!$ &!$ ' $' $' $!! $"! & " & $ '! " (!!" (!"

Nadere informatie

22a. Bos. Bos c. 81b. 81a. enb. 54a. 1 n. aan BOS. a a. a a. n 6. s aa. a a. nne. 1t/m11. 36a a. e e. v o. g g. s a a. a a. s a a.

22a. Bos. Bos c. 81b. 81a. enb. 54a. 1 n. aan BOS. a a. a a. n 6. s aa. a a. nne. 1t/m11. 36a a. e e. v o. g g. s a a. a a. s a a. Pb. L f 0 bb R R c 0 0 0 0 0 0 0 0 z 00 L 0 0 0 0 0 0 0 L E K 0 0 0 L L P 0 0 0 S 0 S S E O 0 - - E O - 0 z c K z V - - 0 N 0 0-0 - z E 0 - b [] - C E - - - 0 0 Tf 0 E z c K 0 0 - c z R b 0 0b K 0 Sc 0

Nadere informatie

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander!

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander! Vj Vj H H G Hz-S J 2 N 1 O: 20000 x S Sb b PAG 11 Vj PAG 2 f Sj j j! Vj! P 4 >>> POSO HzS P 9 >>> bj ANS 050 P 12 >>> P b bb f f@ f b 06 31393653 T O z j? D N 2 ZUIDBROE 0598-399285 / z 8-17 150x119x34

Nadere informatie

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013 Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode soort monument A.B.C.-straat 20 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat 36 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat

Nadere informatie

Roele De Vries Recycling

Roele De Vries Recycling Vj 11 fb 2011 f O 2011 Sc j jb f Mééj f Mééj 2010: R D V Rcyc E (1991): H B Ccë bj Db f/ez C 2011 f O 2011 3 D zj j, z 1992 b c f f z é bjf H f O c z bjf H zj z cc bj c c zj D jz bb c fj jy z b j z, bf

Nadere informatie

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimental Analysis and Modelling of the Fatigue Behaviour of Threaded Pipe Connections Jeroen Van Wittenberghe

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

Welkom op de. SG De Triade. Schooljaar 2016/2017. Heb jij een mavo

Welkom op de. SG De Triade. Schooljaar 2016/2017. Heb jij een mavo W SG T Scj 2016/2017 - f Hb jj K? v vb! T G S INHOUSOPGAVE 2 3 W 4 K 5 Hup 6 L pj (LOB) 7 O j 8 Sy 9 Bu 10 Bu 11 S 12 - - G u 13 Mc 14 K uuz 15 T W v SG T! 16 Op 17 Tb 18 N x 19 S W p j v u b v z c Tj

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 247 Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet en de Wet raadgevend referendum houdende afschaffing van de kieskringen

Nadere informatie

& $ &'() *'!'+(, 4'8 9 : +& &;<& = > $$ $ 9?"$$ * *? * 5#! @ %(, ! "#$ %!"#

& $ &'() *'!'+(, 4'8 9 : +& &;<& = > $$ $ 9?$$ * *? * 5#! @ %(, ! #$ %!# & $ &'() '!'+(,,- './(01-/23)/)) 4'./(01-/23)2-) 4 56 57 4'8 9 : +& &; $$ $ : 9?"$$ $? 5#! "#$%&'$( $')) $+%" &# %$( @ %(, A7 -$(.%&'.).')/".+%0 1 2 $$$% %$% / 8! & ' ( $3(#( 4 # 5!.4 $ (! ( 4( 4

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

! " $$ *+ ,!-./,0 !"#$$!%$%#&'!!#()$$%"#$%*)"+',*)"-

! $$ *+ ,!-./,0 !#$$!%$%#&'!!#()$$%#$%*)+',*)- ! " #$%$%&$ '%'% $#%$ ()$ $$ *+,!-./,0 1/,2,0,30(42 3,./),0#1*)! 2#')##*'')#'3,0#!!1'*)'/),0# 0# 4"("#!"#!'*)0 4".*)0 1!#",0 /!&) "#)2,#22) $#),##!,0!,!# &52"#) #- )'5,#!1!2))+6'!7 )!)8$'!5+( )!)9 4'(+*!)!+

Nadere informatie

glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) metselwerk: Tilburg (rood gemeleerd) metselwerk: Tilburg (rood) bk. nok 8.

glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) metselwerk: Tilburg (rood gemeleerd) metselwerk: Tilburg (rood) bk. nok 8. dakpannen rood, passend bij steen 9.657 glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) RAL 733 8.88 7.56 A-a8 A-a9 ventilatie dmv open stootvoegen A-c3 A-c4 segment hefdeur volkernpaneel A-a5 A-a6 A-a6 A-a7

Nadere informatie

Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht. huisnummer

Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht. huisnummer Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode 1e Achterstraat 2 3512VL Utrecht Rijksmonument 1e Achterstraat 3 3512VL Utrecht Rijksmonument 1e Achterstraat 1 3512VL Utrecht Rijksmonument

Nadere informatie

M/60100/M Slede-eenheden

M/60100/M Slede-eenheden M/60100/M Slede-eenheden Dubbelwerkend - Ø 10... 40 mm Eenheid van twee cilinders met verlengde zuigerstang met grote stijfheid Glijlagers van hoge kwaliteit verzekeren lange levensduur Standaard magneetuitvoering

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus TEBERDEMEI H b S 2014 D S K 2014 V j S K. O j z fc, p jj. Scjf : S K 2014 p j 20 p z 21 j.. BIJZONDER IN SAMENLEVEN Op z j f p. D c j zj j z. D zj z cë S. Hf f z c? D f z c p. Z f-, -, p-, b- p z. M j

Nadere informatie

GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1

GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1 GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1 Waar moet ik naar op zoek? GEOCACHING Geocaching is een buitensport en spel, waarbij je een GPS-ontvanger gebruikt om ergens ter wereld een zogenaamde cache (schat)

Nadere informatie

!" # " $ % &&&$ " $ '( '( ) * + +,( - ). / "! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3

! # $ % &&&$ $ '( '( ) * + +,( - ). / ! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3 !"#"$ % &&&$"$ '('( )*+ +,(-). /"! 010&.2().()*+.*. $$$*0$ 3 %(,!"" # $$ $$ $$ $$ $ % & '( ($ %$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Nadere informatie

provincie Vlaams-Brabant gemeente KORTENAKEN 24115B0282/00B000

provincie Vlaams-Brabant gemeente KORTENAKEN 24115B0282/00B000 241B0236/00P000 241B0236/00R000 0470/00K000 699 520 RATTEBORGSTRAAT gemeenteweg - asfalt/ beton 241B0254/00E000 40 241B0255/00000 241B0255/00K000 241B0252/00D000 241B0250/00D000 241B0248/00D000 Hemelrijkstraat

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Koning van Katoren 9+

Koning van Katoren 9+ A A USV 3 201 RO E NTI O 9 B B 6 D 5 Ty 10 6 T B T 7 L 7 V 8 M 9 V S C M 9 C S B 9 I 9 D 9 T S 10 x T T 2,5 S V 3 L P Cé- 4 S Sy 4 A 4 D b 4 V 5 H2O! E 6 I 9 I D 8 N, H Zz 9 I W 9 J II 9 S b 10 T C J 12

Nadere informatie

C C CC DDC C CEC C CC C

C C CC DDC C CEC C CC C C DC CCDEEC CCF C DECEFC CC DCE ECCCC CC EDCEEFC CDCCC C CE ECCCCC E DCEEFC CDCC C CDCCC CC CF CC CDCCCEFC DFCC C ACFCC C C CCA CFCCEFC DC ECDC CCCF CDC CCACDC ECDCEFC FDC CCFCC CC CC FECCFCCEFC ED CCE

Nadere informatie

! "###$ , &' 4 5#( 6 * 0<95( 6

! ###$ , &' 4 5#( 6 * 0<95( 6 ! "###$ % &''!()*+, --. /*. 01 232 &' 4 5#( 6 7 809##:04;< :

Nadere informatie

WS-WK N-D WR-A1. (sw-zm) Duinweg WR-AWG. Duinweg R-DR. Duinweg. (sh-spn) (-bw) Duinweg WS-WK WA-EW. De Riethof. Duinweg R-DR. (sr-rg) WA-EW WA-EW

WS-WK N-D WR-A1. (sw-zm) Duinweg WR-AWG. Duinweg R-DR. Duinweg. (sh-spn) (-bw) Duinweg WS-WK WA-EW. De Riethof. Duinweg R-DR. (sr-rg) WA-EW WA-EW b b j b - - D L- -I -D - -D -1 - - - - - - -K jf jf - z j j - jz bj D c L - - - D - c - Dc c - bjfc 1 c - bjfc c - bjfc c - - - c - - K Dbbb L- - -1 L L 1 U I U I I I Fc I () (b=.1) CLL CLL (b=.) (b) (-b)

Nadere informatie

GEDEPONEERD BIJ KAMER VAN KOOPHANDEL TE GRONINGEN ONDER NUMMER 01161280

GEDEPONEERD BIJ KAMER VAN KOOPHANDEL TE GRONINGEN ONDER NUMMER 01161280 b GEDEPONEERD BIJ KAMER VAN KOOPHANDEL TE GRONINGEN ONDER NUMMER 01161280 A 1 D 1 A v v b z v (: ). D v v : J B T: b v z Jb v H 11 G. b Ov: b, v wz v / v v. O / w: z w, J B T v,. D: / -. Ov: / bv. 2 Aw

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Academiejaar 2004-2005

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Academiejaar 2004-2005 UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2004-2005 ONDERZOEK NAAR DE AANTREKKELIJKHEID EN DE BRUIKBAARHEID VAN EEN WEBSITE TER PROMOTIE VAN FYSIEKE ACTIVITEIT EN

Nadere informatie

Nulsituatie grondwater in Hollandse Delta

Nulsituatie grondwater in Hollandse Delta J 2008 cp b. z zj p zj f. Zj b j b b. VV 20 b 2006 2007 c bb. z b : B V p z zc c p b. - 2007 f pjc b. pjc b b. pjc, z p ( c). : pc b (p b ) f. b bj pb. pc ( bj c) j bj zj b c zj zj pc. cc j z pb. cp bb

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 51 Besluit van 30 januari 2015 houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet studievoorschot hoger onderwijs 0 Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Jaarverslag 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 26 maart 2010 3 4 10 11 30 33 37! 42 " 60 # 62 $%& 64 ' 65 !"#!$!%%"! #&'# &!%' %!#%! (%)*% %##+,%!#,% ##! &%%'#& %%%& -* &+- &,.,$/%0 2% #%%"02 #%%#+#! %#!!&#%!% #%%! 3##%%4%! #%%' 5$#

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Oefenopgaven Stelling van Pythagoras.

Oefenopgaven Stelling van Pythagoras. Oefenopgaven Stelling van Pythagoras. 1. Teken een assenstelsel met daarin de punten A(2,5), B(5,2) en C(9,6). A. Bereken AB, BC en CD. B. Laat door middel van berekening zien dat hoek B van driehoek ABC

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Toerisme. Beleidsprioriteiten

BELEIDSBRIEF. Toerisme. Beleidsprioriteiten Stuk 550 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 25 oktober 2005 BELEIDSBRIEF Toerisme Beleidsprioriteiten 2005-2006 ingediend door de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid,

Nadere informatie

KWR 05.026 april 2005

KWR 05.026 april 2005 KWR 05.026 april 2005 Kiwa N.V. - 1 - april 2005 KWR 05.026 april 2005 2005 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

!"#$%&"'("#)**'#+","-,%%$."#/0-.1,"-**%.&0.*&10*%*+-2>

!#$%&'(#)**'#+,-,%%$.#/0-.1,-**%.&0.*&10*%*+-2> !"#$%&'(#)%"*#+%#+&,"-**%. /01-.+%#+&2%"&3%++%"%(&%(&4#$*5%6%%"+% 7+-2#%6%5#%2&8"19%:.:6#%&%(&;-(*+?":@:+:"A&?":BC&D"C&4E33FG&F3E87!%"90(2%.#(6&00(6%5:2%(

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

aanspreekbaarheid goud?

aanspreekbaarheid goud? aanspreekbaarheid goud? De mogelijkheden van regionale online aanspreekbaarheid binnen JAC Menen onder de loep. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Bachelor in het Sociaal werk Afstudeerrichting

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm Enquê tê mbiêlê têlêfnischê bêrêikbaarhêid Grinchêm Geeft het mbiele netwerk in de binnenstad van Grinchem bij individuele gebruikers prblemen f is het een grter prbleem? Aanleiding Stadsbelang Grinchem

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

gezien de ledenbrief 10/045 van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, kenmerk ECGR/U , d.d. 22 april 2010; b e s l u i t :

gezien de ledenbrief 10/045 van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, kenmerk ECGR/U , d.d. 22 april 2010; b e s l u i t : 12 e Wijziging Bouwverordening Barneveld 1993 Nr: 10-37a De raad der gemeente Barneveld gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 10-37; gezien de ledenbrief 10/045 van de Vereniging van

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 : Projectie en Stelling van Thales

Hoofdstuk 6 : Projectie en Stelling van Thales Hoofdstuk 6 : Projectie en Stelling van Thales - 127 1. Projectie op een rechte (boek pag 175) x en y zijn twee... rechten. We trekken door het punt A een evenwijdige rechte met de rechte y en noemen het

Nadere informatie

Wiskunde Opdrachten Pythagoras

Wiskunde Opdrachten Pythagoras Wiskunde Opdrachten Pythagoras Opdracht 1. Teken een assenstelsel met daarin de punten A(2,5), B(5,2) en C(9,6). A. Bereken AB, BC en AC. B. Laat door middel van berekening zien dat hoek B van driehoek

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

BLOKBOEK METAJURIDICA 2003

BLOKBOEK METAJURIDICA 2003 BLOKBOEK METAJURIDICA 2003 VOORWOORD Schema METAJURIDICA TAKEN GRONDBEGRIPPEN 2 BIJEENKOMST 1 BIJEENKOMST 2 BIJEENKOMST 3 BIJEENKOMST 4 DE MODERNE TIJD 14 BIJEENKOMST 5 BIJEENKOMST 6 DE FRANSE REVOLUTIE

Nadere informatie

5 Lijnen en vlakken. Verkennen. Uitleg

5 Lijnen en vlakken. Verkennen. Uitleg 5 Lijnen en vlakken Verkennen Lijnen en vlakken Inleiding Verkennen Bekijk de applet. Je ziet hoe een vlak kan worden beschreven met behulp van een vergelijking in x, en z. In de applet kun je de drie

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

LEEFVELDENANALYSE BLOEMHOF - TARWEWIJK. Inventarisatie van ankerpunten voor project Wandelen voor ouderen. Gemeente Rotterdam Bureau Frontlijn

LEEFVELDENANALYSE BLOEMHOF - TARWEWIJK. Inventarisatie van ankerpunten voor project Wandelen voor ouderen. Gemeente Rotterdam Bureau Frontlijn Vu u R F u K j v L c Jc qu y c A S 1 A V b u V V V V V b V V u j O u b u V u G j SREVE LS V S S v j h G v u jj h Zu V S G G V j u y S uy V O D V zhu K LEEFVELDEAALYSE LOEOF AREIJK K RAR RARK ERAR ER E

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 70 Voorkennis V-a Driehoek is een rechthoekige driehoek. Driehoek 2 is een gelijkenige driehoek. De oppervlakte van driehoek is 7 3 : 2 = 38,5 cm 2. De oppervlakte van driehoek 2 is 8 3 7,5 : 2 = 30 cm

Nadere informatie

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ (

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,$ ''*++%%%& -$'./ '  0.$&%$ .1*+..1*/ ( !" # $%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ ( ".&.$2130.$%$($* $ $..$ &.$.$*%1*" &(./. $4("."$"3 &*$%%&2(&.$ 1$$$50 6".1** $"0.$%$$' $*&77,( 1*$ "'-$ $'," %.'"/.$2,,%$&*$.$&&

Nadere informatie

Monumentenlijst Drechterland Bijgewerkt: 15 maart 2016

Monumentenlijst Drechterland Bijgewerkt: 15 maart 2016 Monumentenlijst Drechterland Bijgewerkt: 15 maart 2016 Rijksmonumenten 1 Binnenwijzend 54 1617 KW Westwoud kerk 14059 2 Binnenwijzend 78 1617 KX Westwoud stolpboerderij 14060 3 De Buurt 1 1606 AC Venhuizen

Nadere informatie

Daglichtberekeningen A-2004103 Pauwmolen, Delft

Daglichtberekeningen A-2004103 Pauwmolen, Delft Daglichtberekeningen A-2004103 Pauolen, Delft 5 maart 2012 Daglichtberekeningen Pauolen, Delft Project Het realiseren van 285 studenten- en starterswoningen in een 17-laagse woontoren en een laagbouwgedeelte

Nadere informatie

Eikendijk 14. Finantien NW Loon op Zand PG Loon op Zand RG Kaatsheuvel NW Loon op Zand. Finantien 4

Eikendijk 14. Finantien NW Loon op Zand PG Loon op Zand RG Kaatsheuvel NW Loon op Zand. Finantien 4 Achterste Hoeve 1 5171 RK Kaatsheuvel Achterste Hoeve 2 5171 RK Kaatsheuvel Baan 1 5171 NC Kaatsheuvel Baan 3 5171 NC Kaatsheuvel Baan 8 5171 NC Kaatsheuvel Baan 12 5171 NC Kaatsheuvel Baan 28 5171 NC

Nadere informatie

December Maandelijks tijdschrift 48 ste jaargang Nr 10

December Maandelijks tijdschrift 48 ste jaargang Nr 10 Dcb 206 Mj jcf 48 j N 0 E w jw! Hfjz b H v j w v fjz v b. Hb j w, j j j GC B 9 cb 206.. S Gxy b - Gc GC B 08 2. B - Gc Pc S, B 254. DVD + CD - Gc J Pc, V P 62 4. wwj - Gc J B, G 22 5. F - Gc Vé P 404 6.

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Strategisch Vastgoed. Reg. Nummer: StZ/VG 2012/ Inleiding

Raadsstuk. Onderwerp: Strategisch Vastgoed. Reg. Nummer: StZ/VG 2012/ Inleiding : i V N: Z/V 2012/418433 1 Iii V i i V z ii i b bi ii bi i b i bi i bi iiëi iii b i ii, ii bi z i i i V, z b i V iibi i V iii V (Z/V 2012/267990) z i i bi bi i, i xib i i V i ii i i i i i i, b i b zii

Nadere informatie

Stuur binnen een week na ontvangst van dit schrijven een bevestiging van dit Bericht inzake de veiligheid in het veld (Bijlage 1).

Stuur binnen een week na ontvangst van dit schrijven een bevestiging van dit Bericht inzake de veiligheid in het veld (Bijlage 1). 63-07 Delicot 9 mm x 50 mm 2015/12 CP 5 63-07 Delicot 9 mm x 50 mm 2015/12 DC 2 63-08 Delicot 13 mm x 60 mm 2015/10 AY 3 63-08 Delicot 13 mm x 60 mm 2015/10 BO 2 63-08 Delicot 13 mm x 60 mm 2015/12 CI

Nadere informatie

Teams per klassegroep Regiocompetitie Noordoost Voorjaar 2016

Teams per klassegroep Regiocompetitie Noordoost Voorjaar 2016 0103 3e kl Za Mi Gemengd 17+ (DE-HE-GD-DD-HD) A.T.C. Emelwerth 1 8302 AX Overijssel 0104 4e kl Za Mi Gemengd 17+ (DE-HE-GD-DD-HD) A.T.C. Emelwerth 2 8302 AX Overijssel 0105 5e kl Za Mi Gemengd 17+ (DE-HE-GD-DD-HD)

Nadere informatie

Implementierungsrichtlinie Datenaustausch BESTELLUNGEN / AUFTRAG Version 1.22. Implementierungsrichtlinie. Datauitwisseling Bestellingen / Opdrachten

Implementierungsrichtlinie Datenaustausch BESTELLUNGEN / AUFTRAG Version 1.22. Implementierungsrichtlinie. Datauitwisseling Bestellingen / Opdrachten Implementierungsrichtlinie Datauitwisseling Bestellingen / Opdrachten door middel van ASCII-bestanden Versie 1.22, Juni 2015 Voor een overzicht van de nieuwste functies kunt u de rode tekst raadplegen

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus. Aanbod afdeling Vrije Tijd

Het relatieblad van Severinus. Aanbod afdeling Vrije Tijd H b v Svu FEBRUAR 2015 TEBERDE Ab fg V T E u vug v v g bg D f bf D b fg V T v cb H v b g, bby (g) v SEVERNUS BJZONDER N SAMENLEVEN V 2015 bb ugb b v cub,, cuu, vu cv v D b v u g V T b cub & cv 2015 Dz

Nadere informatie

De wissel-eigenschap voor vermenigvuldigen Vermenigvuldigen kan in omgekeerde volgorde gebeuren, want voor ieder paar getallen a enbgeldt: a b=b a.

De wissel-eigenschap voor vermenigvuldigen Vermenigvuldigen kan in omgekeerde volgorde gebeuren, want voor ieder paar getallen a enbgeldt: a b=b a. 98 Algebra 3.3 Variabelen 3.3.1 Inleiding F= 9 5 15+32= 27+32=59 15 C= 59 F In de inleidende tekst aan het begin van dit hoofdstuk staat een afkorting waarmee de temperatuur in graden Celsius in graden

Nadere informatie

Presentatie IB-Netwerk. Differentiatiemodel en Groepsplaning.

Presentatie IB-Netwerk. Differentiatiemodel en Groepsplaning. Presentatie IB-Netwerk Differentiatiemodel en Groepsplaning. Groepsplannen al dan niet 1 Wat is het extra positieve effect voor de leerlingen. 2 Wat is de extra last voor de leerkracht. 3 Hoe verhoudt

Nadere informatie

Natuurrichtplan voor de VEN-gebieden, speciale beschermingszone, groen-, park-, bos- en buffergebieden in de Heuvelrugbenedenstrooms

Natuurrichtplan voor de VEN-gebieden, speciale beschermingszone, groen-, park-, bos- en buffergebieden in de Heuvelrugbenedenstrooms Natuurrichtplan voor de VEN-gebieden, speciale beschermingszone, groen-, park-, bos- en buffergebieden in de Heuvelrugbenedenstrooms chtergronddocument ! "#$! #$ &' "# ()( ' *+,*-.//0./0.&0*+23.245./06

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 - Plaats en afstand

Hoofdstuk 2 - Plaats en afstand Voorkennis V-1a Maaike ziet de voorwerpen vanuit Z, het zuiden. b Je eigen tekening. In je tekening staat rechts de vaas met rozen, in het midden de doos tissues en links de waxinelichthouder. V-2a Hoek

Nadere informatie

Overzicht van alle Teletex karakters

Overzicht van alle Teletex karakters II.2 Overzicht van alle Teletex karakters 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 0 SP 0 @ P p Ω ĸ 1! 1 A Q a q ± ` Æ æ 2 " 2 B R b r 2 Đ đ 3 3 C S c s 3 ˆ ª ð 4 4 D T d t $ Ħ ħ 5 % 5 E U e u µ ı 6 & 6 F V f v

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Cabri-werkblad. Apollonius-cirkels

Cabri-werkblad. Apollonius-cirkels Cabri-werkblad Apollonius-cirkels 1. Doel We zullen in dit werkblad kennismaken met de zogenoemde Apollonius-cirkels [1] van een driehoek. Daarvoor moeten ook enkele eigenschappen van (binnen- en buiten)bissectrices

Nadere informatie

Welkom op. SG De Dijk. Schooljaar 2016/2017

Welkom op. SG De Dijk. Schooljaar 2016/2017 W p SG Sc 2016/2017 v- v Hb v? b v f v! G S K INHOUSOPGAVE 3 V 4 N c 5 V 6 B 7 Rc 8 Pf 9 R 2 10 Spp 12 F L E W p p v SG! 14 Sp 15 K & C 16 Av 17 P W p v b v z c T p v f p f z bc z W z b b p c z W ó f b?

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

4.7 Uitwerking PTA per vak Pagina

4.7 Uitwerking PTA per vak Pagina 47 Uitwerking PTA vak Pagina Inhoudsopgave PTA vak havo-4 30 Algemene opmerking 31 Vak Nederlands 32 Frans 33 Duits 34 Engels 35 Geschiedenis 36 Aardrijkskunde 37 Wiskunde A 38 Wiskunde B 39 Natuurkunde

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Strategisch Vastgoed

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Strategisch Vastgoed i V Pi E A FJ T 023 511 3418 E-i: F@ Z/ 2012/418433 T ië: 1 K i i i 2 Lij i ii b i & -i 8 ji 2013 EL: i i i i cqi ij i i-i bjc i bi c & c : 1 A i bi i ; 2 c ij i i-i ij cii ii b 3 i cii ii : i i i ii i

Nadere informatie

H20 COÖRDINATEN de Wageningse Methode 1

H20 COÖRDINATEN de Wageningse Methode 1 H0 COÖRDINATEN abd 0.0 INTRO c 3 OL, 0 NB 0. HET PLATTE VLAK 6 a A(-3,) ; B(,4) ; C(-,) ; D(,0) ; E(0,-3) ; F(-6,-4) ; G(6,-4) b 0. DE WERELD IN KAART cd 3 B 4 abc d 90 NB H0 COÖRDINATEN de Wageningse

Nadere informatie

" & & ' & & &#$$% & &' ' ( (! (

 & & ' & & &#$$% & &' ' ( (! ( ! "#$$% " & & & & &#$$% & &! Voorwoord ) * +, - & )*.!& /. & 0 & 2 3 * 4 4 5! 6 ) 7 89 : 8: 4 7 0 ;& < )= : & * 0 ; > #? Inhoudsopgave Abstract...iv Samenvatting...v Aanleiding tot Verandering en Onderzoek...

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

1 dag per jaar alle bunkers open

1 dag per jaar alle bunkers open j b IVERSE LOCATIES LAS E EERLASE KUST VA :00 - :00 UUR BUKERA.L IOU SCIEROIKOO BUKERA SCIEROIKOO TERSCELLI E ELER KORERERZA EO AA ZEE IJK AA ZEE IJUIE OORIJK KATIJK ASSEAAR E AA RIJSIJK ORRECT S-RAVEZAE

Nadere informatie

5 abd. 6 a A(-3,5) ; B(2,4) ; C(-2,2) ; D(5,0) ; E(0,-3) ; F(-6,-4) ; G(6,-4) b

5 abd. 6 a A(-3,5) ; B(2,4) ; C(-2,2) ; D(5,0) ; E(0,-3) ; F(-6,-4) ; G(6,-4) b Hoofdstuk 0 COÖRDINATEN VWO 0.0 INTRO abd c 3 OL, 0 NB 0. HET PLATTE VLAK 6 a A(-3,) ; B(,4) ; C(-,) ; D(,0) ; E(0,-3) ; F(-6,-4) ; G(6,-4) b cd 0. DE WERELD IN KAART 3 B 4 abc e d 90 NB de Wageningse

Nadere informatie

Team Tijd Team thuis Team uit Locatie Poule Code Scheidsrechter Dinsdag Zaterdag Dinsdag Donderdag

Team Tijd Team thuis Team uit Locatie Poule Code Scheidsrechter Dinsdag Zaterdag Dinsdag Donderdag Dinsdag 05-01-2016 D3 21:30 s.v. Giethoorn s.e. DS 1 Dalvo DS 3 Eendracht, Giethoorn D2L IE H2 21:30 v.c. Emmeloord HS 1 Dalvo HS 2 Bosbadhal, Emmeloord H2H IE Zaterdag 09-01-2016 D1 15:00 Dalvo DS 1 Prota/Urk

Nadere informatie

I n l e i d. l e. d i n g. W a. I n l e i d. l e. d i n g. Componenten van Sport. I n l e i d. Gastcollege. Meten is Weten.

I n l e i d. l e. d i n g. W a. I n l e i d. l e. d i n g. Componenten van Sport. I n l e i d. Gastcollege. Meten is Weten. 16 Nvmb 2005 O Vb 16 Nvmb 2005 O Vb G v F m O Vb 16 Nvmb 2006 16 Nvmb 2005 O Vb 16 Nvmb 2005 O Vb T Cm T J Cm v F Cm T Cm R B Cm P Pj 16 Nvmb 2005 O Vb m m P vw C vw V v -f f m Tmv m K Aëb Aëb m m P? 16

Nadere informatie

! "##$!"%%&!'()*+!!""#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$!

! ##$!%%&!'()*+!!#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$! "##"%%&'()*+ ""#%&'()*+)*),-.*'//+,,''#0++#&),.* "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 10%+%&,%2#),%&%3 "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 123456789:;

Nadere informatie

Definitieve Indeling senioren breedtekorfbal, veldcompetitie

Definitieve Indeling senioren breedtekorfbal, veldcompetitie Definitieve Indeling senioren breedtekorfbal, veldcompetitie 2014-2015 publ. 26-6-2014 Reserve Vijfde Klasse R5A R5B R5C 1 Badhoevedorp 2 1 Avanti 6 1 De Meervogels 5 2 DTS 2 2 Excelsior 5 2 EKVA 4 3 Kleine

Nadere informatie

!" # $$! #% "! " "# #& # ' $ #! "! # & # )! * " + "!,-!./ " # 1 0 #2 #3! 4./# " $! " # "! #) "! " $ # 0 " 5!! $ 1 8. (/# " "!

! # $$! #% ! # #& # ' $ #! ! # & # )! * + !,-!./ # 1 0 #2 #3! 4./# $! # ! #) ! $ # 0 5!! $ 1 8. (/# ! $$ % & ' ( $ & ) * +,-./ 0 & 1 0 2 3 4./,56-5 $ ) $ 0 0 ( 7 $ 5 $ 1 8. (/ 8 (0 1 & 2 9 9 : ( + - 8 (0; - ; -./; - ; - ; - 4

Nadere informatie

# # *,, 0' )' # %.' 4#.& 5 / /& ', .67 !!" # $ # %&' ( * + &# # $ %&' # - # # , # ) # # # # &',' .,# / / /. /, #,'' / #

# # *,, 0' )' # %.' 4#.& 5 / /& ', .67 !! # $ # %&' ( * + &# # $ %&' # - # # , # ) # # # # &',' .,# / / /. /, #,'' / # !!" $ % ( %) * + $ % ( - ).. -. ( 1-1%. $ 23 4 +. ( * ) %. 4. 5.67 89 :* 8 )* ; ;< !! " $ %!! ( )( *! 6 "!! 5-67 - (= + 7 67 > )41. *?@ >* -. A. - > ) 7 BA4* + * A -

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 1998 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 1998 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 1998 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

Overwinningsplein 53, Groningen

Overwinningsplein 53, Groningen Overwinningsplein 53, Groningen Dit ruime tussenappartement - type maisonnette - op de bovenste woonlagen beschikt over een eigen (fietsen)berging en ligt aan het levendige Overwinningsplein. Het plein

Nadere informatie

Rijksuniversiteit Groningen RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

Rijksuniversiteit Groningen RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN Auteur: Ricardo Mulder Opleiding: Facility Management Opdrachtgever: Gemeenschappelijke Interne Dienst Faculteiten der Rechtsgeleerdheid en der Letteren

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

& ' "" ( " (! )" " ', --$$&.. /01( 2*$%,+3-43536 1 "! "

& ' ( (! ) ', --$$&.. /01( 2*$%,+3-43536 1 ! #$$% & ' ( ( ) *+ ', --$$&.. /01( 2*$%,+3-43536 1 6 7% 77 7% 7# 8 7% 7- & 7, 75 9 74 #7 #7 / : #7 ## / #7 #- ( ; < ## #5 8 #- #6 / < #- #3 = #- #% / = 0> #5 #,? #5 #4 #6 #7$ #6 #% -7 2 #% -# 2 -$ -- 02

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2005 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 2005 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 2005 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie 20-12- 2006, actualisatie febr. 2008 $

GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie 20-12- 2006, actualisatie febr. 2008 $ ! "# GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie 20-12- 2006, actualisatie febr. 2008 $ !"#!$ %& ' (!)(!#(!)(!*( %+ $& '( $$ )( $% )*&+,! ($-! %& %& '&, %$ -./010.2&, %% 0&3. (!$/) %+ 4& 56&( 4$

Nadere informatie

Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief

Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief Henk Sligte Judith Schoonenboom Peter J. Dekker Klari-Janne Polder To cite this version: Henk

Nadere informatie

!"#$%"&!''()"*&+*,+&"+-.)*/)0#-/00%12,,"#+ *;>+)7AHA99G+ M7AA7+4;97878:>>A+ ";BL+N>;87;H+ /A>GE9;?+1;>8HI9;GF7BAB@D7B:+ %9GG7;:>?

!#$%&!''()*&+*,+&+-.)*/)0#-/00%12,,#+ *;>+)7AHA99G+ M7AA7+4;97878:>>A+ ;BL+N>;87;H+ /A>GE9;?+1;>8HI9;GF7BAB@D7B:+ %9GG7;:>? "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"# "#$%&#'())*#,'-,.-&)/',/0122&34//#$0 "7898:7;>;:7?9@7ABC=D7:789?:7?D7B:F>8 G;7B8;7B8:B8 :7-LDBID9AHI99;GJ887AG7K7F9;:7;78

Nadere informatie

Stroomschema financiering zorg 2002 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Stroomschema financiering zorg 2002 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Stroomschema financiering zorg 2002 121 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

Blok 5 - Vaardigheden

Blok 5 - Vaardigheden Extra oefening - Basis B-a De richtingscoëfficiënt is 7 = 8 =. 7 x = en y = 7 invullen in y = x + b geeft 7 = + b 7 = + b dus b =. Een vergelijking is y = x. b De richtingscoëfficiënt is =. 8 5 x = 8 en

Nadere informatie

GEMEENTE AALTEN - gemeentelijke monumenten per 23 januari 2014

GEMEENTE AALTEN - gemeentelijke monumenten per 23 januari 2014 GEMEENTE AALTEN - gemeentelijke monumenten per 23 januari 2014 Straatnaam nr. postcode plaats Aaltenseweg 2 en 4 + Kerkhofplein 1 7091 AE Dinxperlo Aaltenseweg 15 7091 AB Dinxperlo Aaltenseweg 22 7091

Nadere informatie

Praktische Opdracht Maatschappijlee. Onderwij ssysteme

Praktische Opdracht Maatschappijlee. Onderwij ssysteme Praktische Opdracht Maatschappijlee Onderwij ssysteme ! " $ &&' ( ) * $$$ +)!", ) * ( -./ + + 0 * 10 23 * 4 )5 678 $ 9:::$./, 1; '6 ; 5 0 23 2 ) ) < )$ - ) =7> -?7@: - * @@7@9-1A @ - 4 @?7B@ C 23 BB7

Nadere informatie