Jaarrekening Baker Tilly Ber,N.V. Gewaarm r>: d.d. van Stichting Nationaal Centrum Paardrijden Gehandicapten. Statutaire vestigingsplaats:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrekening Baker Tilly Ber,N.V. Gewaarm r>: d.d. van Stichting Nationaal Centrum Paardrijden Gehandicapten. Statutaire vestigingsplaats:"

Transcriptie

1 Jaarrkning 2013 van Stichting Nationaal Cntrum Paardrijdn Ghandicaptn Statutair vstigingsplaats: Arnhm Bakr Tilly Br,N.V. Gwaarm r>: d.d.

2 Inhoudsopgav Rapport Jaarrkning Balans pr31 dcmbr2013 Staat van batn n lastn ovr2013 Grondslagn voor waardring n rsultaatbpaling in d jaarrkning Activititn van d stichting Tolichting op d postn op d balans Tolichting op d staat van batn n lastn Totaal aantal pagina's in dit rapport: 17 Bakr Tilly Brk GE~\Naarm! d.d, ~ Z MAART2Qg.V.

3 2 Stichting Nationaal Cntrum Paardrijdn Ghandicaptn, Arnhm Balans pr31 dcmbr2013 (na rsultaatbstmming) Activa 31 dcmbr dcmbr2012 Matriël vast activa (1) Voorradn(2) Vordringnn ovrlopndactiva (3) Liquid middln(4) Totaal activa

4 3 Stichting Nationaal Cntrum Paardrijdn Ghandicaptn, Arnhm Passiva 31 dcmbr dcmbr2012 Rsrvsn fondsn (5) RslVs Continuïtitsrsrv Ovrigrsrvs (51.628) (50.694) (51.628) Fondsn Bstmmingsfonds Voorziningn(6) Kortlopndschuldn (7) (50.694) Totaal passiva

5 4 Stichting Nationaal Cntrum Paardrijdn Ghandicaptn, Arnhm Staat van batn n lastn ovr Bgroot c Batn Batn uit ign fondsnwrving (8) Ovrigbatn (9) Bijdrag Stichting Bio-Kindrrvalidati Som dr batn Lastn Bstd aan dolstllingn NCPG(la) BRCC a Wrvingbatn Kostnign fondsnwrving 620 a 620 a Bhrn administrati Som dr lastn Saldo van batn n lastn a a Bstmming saldo 2013 Tovoging/onttrkking aan: Continuïtitsrsrv Bstmmingsrsrv Hrwaardringsrsrv Ovrigrsrvs Bstmmingsfonds (934) 934 Bakr Tilly Brk Gwaarmr.'~ d.d., ) I.V.

6 5 Stichting Nationaal Cntrum Paardrijdn Ghandicaptn, Arnhm o

7 6 Stichting Nationaal Cntrum Paardrijdn Ghandicaptn, Amhm Grondslagn voor waardring n rsultaatbpaling in d jaarrkning ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE JAARREKENING Algmn D Stichting Nationaal Cntrum Paardrijdn Ghandicaptn is statutair gvstigd t Amhm n opgricht op 3 april D stichting hft tn dol: ht opliding van instructurs tn bhov van ht paardrijdn door fysik, zintuiglijk n vrstandlijk ghandicaptn, zowl voor ht rijdn ondr d man/vrouw als mt ht aangspannn paard; ht instandhoudn van n mangbdrijf dat qua uitrusting spcifik gricht is op ht rijdn mt paardn door mnsn mt n fysik, zintuiglijk n/of vrstandlijk handicap; ht bvordrn van htthraputisch rijdn mt paardn, inclusifvoorlichting; ht bvordrn van ht rcratif n sportifrijdn mt paardn door ghandicaptn; ht bvordrn van ht intgrrn van valid n ghandicapt ruitrs, ondrmr door ht btrkkn van valid ruitrs bij ht functionrn van ht Cntrum; ht vrrichtn van togpast wtnschapplijk ondrzok; ht vrrichtn van al htgn mt n n andr rchtstrks of zijdlings vrband houdt of daarto bvordrlijk kan zijn. D stichting hft d jaarrkning opgstld ovrnkomstig d Richtlijn voor d jaarvrslaggving 650 'Fondsnwrvnd instllingn'. Activititn van d stichting Binnn Stichting Nationaal Cntrum Paardrijdn Ghandicaptn zijn d volgnd activititn t ondrschidn: Mang Ht xploitrn van n mang di spcifik gricht is op ht paardrijdn door ghandicaptn. Dzactivititn wordn uitgofnd in d Mang in't BioBos, glgn aan d Wkromswg t Arnhm. Dz mang hft d stichting in bruikln van d Stichting Bio-Kindrrvalidati. Dzactivitit is d hoofdactivitit c.q. dolstlling van Stichting Nationaal Cntrum Paardrijdn Ghandicaptn. InstructulSopliding In d mang wordn tvns instructurs opglid tn bhov van ht paardrijdn mt ghandicaptn in Ndrland. Dzopliding wordt vrzorgd door ht FPG(Fdrati Paardrijdn Ghandicaptn).

8 7 Stichting Nationaal Cntrum Paardrijdn Ghandicaptn, Arnhm Vrglijknd cijfrs D in d jaarrkning opgnomn vrglijknd cijfrs zijn ontlnd aan d jaarrkning 2012 waarbij op 12 juni 2013 door Bakr Tilly Brk N.V. n godkurnd controlvrklaring is vrstrkt. Vrbondn partijn D vrbondn partijn mt Stichting Nationaal Paardrijdn Ghandicaptn btrft Stichting Bio-Kindrrvalidati. Stichting Bio-Kindrrvalidati is n stichting di tn dol hft ht xploitrn of don xploitrn van rvalidaticntra, gzondhidskolonis, scholn, thuizn, dagvrblijvn n andr inrichtingn voor kindrn n jongrn tot vijfntwintig jaar, al of nit in gzinsvrband, di tr vrbtring van hun lichamlijk n/of psychisch gstldhid vrzorging, vrplging n/of rvalidati bhovn. Tvnsbvordrn z ht ondrzok naar rvalidatimthodn n tchnikn n d ontwikkling daarvan. Continuïtit D togpast grondslagn voor waardring n rsultaatbpaling zijn gbasrd op d vrondrstld continuïtit van d stichting. Ultimo 2013 is sprak van n ngatif ign vrmogn. Stichting Bio-Kindrvalidati hft togzgd ht ngativ xploitatitkort bij Stichting Nationaal Cntrum Paardrijdn Ghandicaptn bij t dragn voor Voor 2014 is d vrwacht bijdrag ,-. Om dz rdn wordt voortztting van d stichting moglijk gacht.

9 8 Stichting Nationaal Cntrum Paardrijdn Ghandicaptn, Arnhm GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA Matriël vast activa D matriël vast activa wordn gwaardrd tgn d vrkrijgingsprijs, vrmindrd mt n linair afschrijving gbasrd op d vrwacht conomisch lvnsduur n indin van topassing mt bijzondr waardvrmindring. Vordringn n ovrlopnd activa Vordringn n ovrlopnd activa wordn gwaardrd tgn nominal waard ondr aftrk van voorziningn wgns oninbaarhid. Liquid middln D liquid middln wordn gwaardrd tgn nominal waard. Voorziningn Envoorzining wordt gvormd voor vrplichtingn waarvan ht waarschijnlijk is dat zij zulln motn wordn afgwikkld n waarvan d omvang rdlijkrwijs is t schattn. D omvang van d voorzining wordt bpaald door d bst schatting van d bdragn di noodzaklijk zijn om d dsbtrffnd vrplichtingn n vrlizn pr balansdatum af t wikkln. Voorziningn wordn gwaardrd tgn nominal waard. Pnsionn D pnsiontozggingn aan ht prsonl zijn ondrgbracht bij n bdrijfstakpnsionfonds. Er is sprak van n togzgd bijdragrgling, waardoor d Stichting nit ht risico draagt voor vntul tkortn bij ht pnsionfonds. Schuldn Schuldn wordn gwaardrd tgn nominal waard tnzij andrs is bpaald. Bakr Tiny Brk u.v Gwaarmn t 7 d.d,

10 9 Stichting Nationaal Cntrum Paardrijdn Ghandicaptn, Arnhm GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING Batn Batn uit ign fondsnwlying Batn uit nalatnschappn wordn opgnomn in ht bokjaar waarin d omvang btrouwbaar kan wordn vastgstld. Voorlopig uitbtalingn in d vorm van voorschottn wordn vrantwoord in ht bokjaar waarin z wordn ontvangn. D ovrig batn wordn togrknd aan ht jaar waarop zij btrkking hbbn. lastn D lastn wordn togrknd aan htjaarwaarop zij btrkking hbbn uitgaand van historisch kostn. Ba.lüsr TiOv Brk ol GrswdarmEIr:I"

11 10 Stichting Nationaal Cntrum Paardrijdn Ghandicaptn, Arnhm Tolichting op d postn op d balans Matriël vast activa (1) Gbouwn, trrinn Invntaris Vrvorlvnd hav n machins n comp/soüw middln Totaal Bokwaard1januari Invstringn Dsinvstringn (890) (890) Afschrijvingn (1.570) (1.836) (955) (1.145) (5.506) Afwaardringn (1.000) (1.000) Bokwaard31 dcmbr Aanschaffingswaard31 dcmbr Waardvrmindringn (12.760) (24.745) (5.793) (5.476) (48.774) Bokwaard31 dcmbr D matriël vast activa btrffn activa bnodigd voor d bdrijfsvoring. D matriël vast activa wordn als volgt afgschrvn: D binnnbak, machins n (kantoor) invntaris wordn linair afgschrvn mt 20% pr jaar. D vrvormiddln wordn linair afgschrvn mt 10% pr jaar. D computrs n softwar wordn linair afgschrvn mt 33% pr jaar. D lvnd hav wordn linair afgschrvn in 14 jaar, vntul hrgwaardrd indin d vrwacht inztbaarhid van ht paard afwijkt van dz priod. Voorraad (2) Voorraadvorn stro bgin van ht jaar Mutati in htjaar (6.435) Voorraadvorn stro ind jaar Bak' "rmy Brk Gwaarms.. d.d, j

12 Stichting Nationaal Cntrum Paardrijdn Ghandicaptn, 11 Arnhm Vordringn n ovrlopnd activa (3) Dbiturn Dbiturn Voorziningdubiuzdbiturn (203) (203) Totaal dbiturn Ovrig vordringn n ovrlopnd activa c Pnsionprmis Vrzkringn Tontvangnzikngld 269 TruggavWAOjWIAjanuari-juni Ovrigvordringnn vooruitbtaald postn Ntto salaris Totaalovrig vordringnn ovrlopndactiva Totaal vordringnn ovrlopndactiva Liquid middln (4) Kas Rkning-courantbankn D liquid middln zijn vrij bstdbaar. "~'f" ;{~'\~ L,.,.s~,,,.~.,jlli 'r~qv'br ~ ~~~~ 1.,..# C}2jWaarmó." 'C.v.

13 12 Stichting Nationaal Cntrum Paardrijdn Ghandicaptn, Arnhm Rsrvs n fondsn (5) Ovrig rslvs Stand pr 1 januari Dotati uit bstmmingsfonds Uit rsultaat bstmming bokjaar Foutnhrstllvnd hav (50.694) (57.384) (934) (51.628) (50.694) Bstmmingsfondsn Bstmmingsfondsn Bstmmingsfondsn In 2013 zijn divrs bstmmingsgiftn Bstmm ingsfondsn ontvangn. Ht vrloop is als volgt: Vrijval Stand Giftn Bstdingn tn gunst van Stand ovrig rsrvs Cool Catfoundation Zadls n tuigags stg lvn flowr fund Oplidinginstructurs Edwin van dr Sar foundation Bijdragprovndag a a st. DVBfoundation.a. Aankoop niuwpony a 2.364" ' 934 Akzo Vilighidsbugls a a Old fllows Paardgbondnkostn a a Akzo Matrialnt.b.v. foyr a a a a Totaal bstmmingsfonds

14 13 Stichting Nationaal Cntrum Paardrijdn Ghandicaptn, Arnhm Voorziningn (6) Tblaln jubilumuitkdngn Stand pr 1 januari Uitkring Mutati (3.826) Kortlopnd schuldn (7) Crditurn Blastingnn social prmis Ovrigschuldnn ovrlopndpassiva c Blastingn n social prmis Tbtaln loonhffing Tbtaln socialvrzkringn Tbtaln pnsionn v.

15 14 Stichting Nationaal Cntrum Paardrijdn Ghandicaptn, Arnhm Ovdg schuldn n ovdopnd passiva T btaln vakantigld/-dagn T btaln accountantskostn T btaln salariskostn 296 Vooruit gfacturrd omzt Ovrig schuldn n nog t btaln postn Vrijwilligrs 312 Rkning Courant Stichting Bio-Kindrrvalidati Nit uit ba/ans b/qknd rchtn n vtp/ichtingn Pr 1 januari 2009 is door ht NCPGn vrzuimvrzkring afgslotn voor 3 jaar, dz is stilzwijgnd vrlngd tot 1 januari Hiruit vloit n financiël vrplichting van pr jaar. In is n bdrijvncompactpolis afgslotn voor n looptijd van 2 jaar, n is mt 1 jaar vrlngd tot 1 januari Hiruit vloit n financiël vrplichting van voort..,..-.:':\f f"}qf j",., I. H,,iI _OÖI Pó. CA;~:,vJaa(rnrk'~ 1

16 15 Stichting Nationaal Cntrum Paardrijdn Ghandicaptn, Arnhm Tolichting op d staat van batn n lastn Batn uit ign fondsnwrving (8) 2013 Bgroot Donatis n giftn Sponsoring Ovrig batn uit ign fondsnwrving Batn mt bijzondr bstmming 2013 Bgroot Provndag door Edwin van dr Sarfoundation Aankoop niuw pony (mn St. DVBfoundation) Vilighidsbugls door Akzo Old fllows Matrialn tbv opknapburt Foyrdoor Akzo St. Gurt van Lonckhuizn Mijnsn Dynamisch mobil Oranj fonds NL dot WFCStvns v.

17 16 Stichting Nationaal Cntrum Paardrijdn Ghandicaptn, Arnhm Ovrig batn (9) Bgroot Thraputisch paardrijdn Rcratif paardrijdn Oplidingn Opbrngst stalling paardn Ovrig batn Vrdling total lastn naar bstmming (10) Wrving Bhr n Totaal Bgroot Totaal Bstmming Dolstllin~ batn administrati Eign fondsn Lastn NCPG Qv projctn wrving Subsidis n bijdragn 0 0 Afdrachtn Aankopn n \rwrvingn Uitbstd wrk Publicitit n communicatis Prsonlskostn Huis\stingskostn Paardgbondn kostn Kantoor- n algmn kostn Afschrijving n rnt Ht totaal van d bstdingn aan d dolstlling in procntn van ht totaal van d batn, in gtalln uitgdrukt, bdraagt / = 146% (2012: / =160%).

18 17 Stichting Nationaal Cntrum Paardrijdn Ghandicaptn, Arnhm Prsonl lastn D prsonl lastn zijn als volgt samn t vattn: Wrving Bhrn Totaal Bgroot Totaal Bstmming Dolstllin!ij batn administrati Eign fondsn Lastn NCPG Ov projctn wrving Lonn n salarissn Social lastn Pnsionlastn Ovriq prsonlslastn Gmiddld aantal ft's 4,6 4,6 4,5 4,0 D kostn van d prsonlsldn zijn volldig to t rknn aan d dolstlling. Gmiddld aantalprsonlsldn Bij d stichtingwarn in 2013 gmiddld 4,6 wrknmrs in dinst (2012: 4,0). Bzoldiging bsmun/rs D bstuurdrs ontvangn gn bzoldiging voor hun wrkzaamhdn. In ht vrslagjaar zijn gn lningn, voorschottn n garantis vrstrkt aan d bstuurdrs.

Uitgangspunten bij de jaarrekening QÉ. Wettelijke bepalingen inzake de jaarverslaggeving

Uitgangspunten bij de jaarrekening QÉ. Wettelijke bepalingen inzake de jaarverslaggeving Uitgangspuntn bij d jaarrkning 2005 Wttlijk bpalingn inzak d jaarvrslaggving 2 G 1. l 20 O 231120QÉ Ht dol van d jaarrkning is nrzijds n gtrouw inzicht t vrschaffn omtrnt d bzittingn, d schuldn, ht vrmogn

Nadere informatie

ef ﻟ ﻟ ﻟ ﻟ ﻟ ﻟ ﻟ ﻟ ﻟ Gjl0 l GG DF D!F G!! c0dfc D DF D D D!l!! lf F F F Fo F F F FG Fj FG F F F F FD F FF F F F F Fj F F F F F F F F F F

ef ﻟ ﻟ ﻟ ﻟ ﻟ ﻟ ﻟ ﻟ ﻟ Gjl0 l GG DF D!F G!! c0dfc D DF D D D!l!! lf F F F Fo F F F FG Fj FG F F F F FD F FF F F F F Fj F F F F F F F F F F ل ل ل ل ل ل ل ل ل Gjl0GG D! G!! c0dc D D D D!l!! l o G j G D j ! 4 @ L / L sy4@ y L s@d j i L D p j i D j i D D D j i H j i 3 3 i o p D G p G p 3 3 ! L s @ D s 4 L y s L s y y sy4@ y y s @ D s@d s P PPs

Nadere informatie

Stichting Vrienden van. Jaarrekening

Stichting Vrienden van. Jaarrekening Stichting Vrindn van Jaarrkning juni 2016 JAARREKENING 2015 Inhoud I Algmn ggvns 3 Jaarrkning 3 2. Dol van d stichting 3 Vrslag van d activititn 3 4. Bgroting 3 5. Bstuurssamnstlling 3 6. Vaststlln n godkuring

Nadere informatie

Publicatiestukken 26 mei 2014 2013 Reinbouw B.V. Dieren 1. Publicatiestukken 2013 Reinbouw B.V.

Publicatiestukken 26 mei 2014 2013 Reinbouw B.V. Dieren 1. Publicatiestukken 2013 Reinbouw B.V. Publicatistukkn 26 mi 2014 2013 Rinbouw B.V. Dirn 1 Publicatistukkn 2013 Rinbouw B.V. Publicatistukkn 2013 Rinbouw B.V. Dirn 2 Op wg naar d tokomst Inhoudsopgav 06 Jaarrkning 04 Jaarvrslag van d dircti

Nadere informatie

vanvanriet deadvocaten Diaz IT B.V. FAILLISSEMENTSVERSL.AG Nummer: 1 Datum: 11januari2016

vanvanriet deadvocaten Diaz IT B.V. FAILLISSEMENTSVERSL.AG Nummer: 1 Datum: 11januari2016 Algmn Ggvns ondrnming : Diaz IT B.V, statutair gvstigd t Zist n Prsonl gmiddld aantal : 5 KvK : 3155548 Borstraat 41 Faillissmntsnummr : C/16/15/877 F FAILLIEMENTVERL.AG Nummr: 1 Datum: 11januari216 Diaz

Nadere informatie

Publicatiestukken 17 juli 2015 2014 Reinbouw B.V. Dieren 1. Publicatiestukken 2014 Reinbouw B.V. Dieren

Publicatiestukken 17 juli 2015 2014 Reinbouw B.V. Dieren 1. Publicatiestukken 2014 Reinbouw B.V. Dieren Publicatistukkn 17 juli 215 214 Rinbouw B.V. Dirn 1 Publicatistukkn 214 Rinbouw B.V. Dirn Inhoudsopgav 4 Jaarrkning 3 Jaarvrslag van d dircti Jaarvrslag van d dircti 3 Jaarvrslag van d dircti 3 Jaarrkning

Nadere informatie

Antwoorden Leereenhedentoets Module 13 Financieel beleid nietcommerciële

Antwoorden Leereenhedentoets Module 13 Financieel beleid nietcommerciële Antwoordn Lrnhdntots Modul 13 Financil blid nitcommrciël organisatis (nco) 13.1 Liquidititsbgroting n kassaldo nco KASSALDO BUURTVERENIGING STADSPLEIN a 2p D omvang van d liquid middln op 31 dcmbr 2013

Nadere informatie

GROEP. Publicatiestukken 2014 Reinbouwgroep B.V. Dieren. Publicatiestukken 17 juli 2015 2014 Reinbouwgroep B.V. Dieren 1

GROEP. Publicatiestukken 2014 Reinbouwgroep B.V. Dieren. Publicatiestukken 17 juli 2015 2014 Reinbouwgroep B.V. Dieren 1 GROEP Publicatistukkn 214 Rinbouwgrop B.V. Dirn Publicatistukkn 17 juli 215 214 Rinbouwgrop B.V. Dirn 1 Publicatistukkn 214 Rinbouwgrop B.V. Dirn 2 Waar mnsn wonn n wnsn lvn Inhoudsopgav 6 Jaarrkning 4

Nadere informatie

GROEP. Publicatiestukken 2013 Reinbouwgroep B.V. Publicatiestukken 26 mei 2014 2013 Reinbouwgroep B.V. Dieren 1

GROEP. Publicatiestukken 2013 Reinbouwgroep B.V. Publicatiestukken 26 mei 2014 2013 Reinbouwgroep B.V. Dieren 1 GROEP Publicatistukkn 213 Rinbouwgrop B.V. Publicatistukkn 26 mi 214 213 Rinbouwgrop B.V. Dirn 1 Inhoudsopgav 6 Gconsolidrd jaarrkning 3 Jaarvrslag van d dircti Jaarvrslag van d dircti 3 Jaarrkning Gconsolidrd

Nadere informatie

ADVOCATEN. FAILLISSEMENTS VERSLAG Nummer: 2 Datum: 30 november 2012. Seralin B.V. De Huufkes 87 5674 TL NUENEN Faillissementsnummer :

ADVOCATEN. FAILLISSEMENTS VERSLAG Nummer: 2 Datum: 30 november 2012. Seralin B.V. De Huufkes 87 5674 TL NUENEN Faillissementsnummer : ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN FAILLISSMNTS VRSLAG Nummr: 2 Datum: 30 novmbr 2012 Ggvns ondrnming: Sralin B.V. D Huufks 87 5674 TL NUNN Faillissmntsnummr : 12/434 F Datum uitspraak: 1 mi 2012 Curator:

Nadere informatie

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012. nihil

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012. nihil ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN FAILLISSMNTS VRSLAG Nummr: 2 Datum: 30 novmbr 2012 Ggvns ondrnming: Faillissmntsnummr : Datum uitspraak: Curator: R-C: Activititn ondrnming: Omztggvns: Prsonl gmiddld aantal:

Nadere informatie

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012 31 mei 2013 2.277,88

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012 31 mei 2013 2.277,88 ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN FAILLISSMNTS VRSLAG Nummr: 3 Datum: 31 mi 2013 Ggvns ondrnming: Faillissmntsnummr : Datum uitspraak: Curator: R-C: Activititn ondrnming: Omztggvns: Prsonl gmiddld aantal:

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

MPGPD2013060711180136 GPD 07.06.2013 0136

MPGPD2013060711180136 GPD 07.06.2013 0136 M Stichting Opnbaar Primair Ondrwijs Papndrcht 25lidrcht Aan d ldn van d gmntraad van d gmnt Papndrcht Postbus 3350 M PAPENDRECHT I,.II MPGPD20306078036 GPD 07.06.203 036 T 078-644 98 80 E info@obop.n

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

Van: A. Paap Tel nr: 8878 Nummer: 15A.00514

Van: A. Paap Tel nr: 8878 Nummer: 15A.00514 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: A. Paap Tl nr: 8878 Nummr: 15A.00514 Datum: 18 mi 2015 Tam: Informatiblid Tknstukkn: Ja Bijlagn: 4 Afschrift aan: F. van Rooijn, W. v.d.

Nadere informatie

Aanvraagformulier. voor een Totaal-financiering Particuliere Woningverbetering Rotterdam. Leeswijzer. 1. Gegevens eigenaar

Aanvraagformulier. voor een Totaal-financiering Particuliere Woningverbetering Rotterdam. Leeswijzer. 1. Gegevens eigenaar Aanvraagformulir voor n Totaal-financiring Particulir Woningvrbtring ottrdam Inzndn naar: Nationaal stauratifonds, Antwoordnummr 34, 3860 VE HOEVELAKEN Lswijzr D aanvragr is d ignaar van ht pand. Voor

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering.

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering. REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD Dfinitis Dol van d Sniornrgli Informativrstrkki Financiri Prmigrondslag Prmihffi Hoogt n dclarati van d vrgodi Priodik totsi van d dclarati Dinstn tijdns gbruikmaki

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING N.B.C. Holding B.V. t Nijmgn Bliorcndc bij rapport d.d. 29 ol

Nadere informatie

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht.

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1001631 Hstr, Paula RU-PS Jannk Oud Alink ONDERWERP Krditaanvraag uitvoring 2 fas projct Infra Wusthag AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier Aanvraag Bijzondr Bijstand Inlichtingnformulir All bdragn motn in uro ( ) wordn vrmld Bhornd bij aanvraag: Nummr: Datum: 1 Prsoonsggvns Sofinr./burgrsrvicnr. Achtrnaam Voorvogsl Voornamn (1 voluit) Gslacht

Nadere informatie

Risicoinventarisatie. Algemeen Naam. Adres. Juridische entiteit n Eigen zaak n BV n Vof n CV n Anders, namelijk

Risicoinventarisatie. Algemeen Naam. Adres. Juridische entiteit n Eigen zaak n BV n Vof n CV n Anders, namelijk Risicoinvntarisati Dit risico invntarisatiformulir is n hulpmiddl voor u om d risico s van d ondrnmr inzichtlijk t makn. Ht formulir is zr algmn van aard n bidt daarom gn complt bld voor all bdrijvn. Lt

Nadere informatie

Opgave Inkomsten en uitgaven

Opgave Inkomsten en uitgaven Opgav Inkomstn n uitgavn Dit formulir is n hulpmiddl om inzicht t krijgn in uw inkomstn n uitgavn. Vul ht formulir zo nauwkurig moglijk in. Zo kunt u bkijkn hovl u maandlijks, pr kwartaal of pr jaar bschikbaar

Nadere informatie

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen Inbodlwaardmtr www.raal.nl Audio-, visul- n computrapparatuur Hirondr valln: all bld-, gluids-, ontvang- n zndapparatuur; all soortn computrapparatuur (incl. splcomputrs); all bij bovnstaand apparatuur

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte

de besloten vennootschap met beperkte FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummr: 3 Datum: l6 januari 2007 Ggvns ondrnming d bslotn vnnootschap mt bprkt aanspraklijkhid BROERSMA & KOPERDRAAD ADVERTISING/DESIGN 8.V., tvns handlnd ondr d na un Eys Opn Crativs,

Nadere informatie

Baderie Almere 50+ TOERNOOI

Baderie Almere 50+ TOERNOOI Badri Almr 50+ TOERNOOI 1 novmbr 2014 n 2 novmbr 2014 Hir had uw advrtnti kunnn staan. Info: info@bv-almr.nl Plaats: Evnt: Bowling Vrniging Almr organisrt op Zatrdag 1 Novmbr n Zondag 2 Novmbr 2014 Badri

Nadere informatie

RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014. Stichting Nederlands Volksbuurtmuseum. Uitgebracht op 27 mei2015 MUSEUM N EDERLANDS. Ter RSM Ni.

RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014. Stichting Nederlands Volksbuurtmuseum. Uitgebracht op 27 mei2015 MUSEUM N EDERLANDS. Ter RSM Ni. RAPPORT NZAKE DE JAARREKENNG 214 Stichting Ndrlands Volksbuurtmusum Uitgbracht op 27 mi215 N EDERLANDS MUSEUM Tr RSM Ni t/ ti Kooij NHOUDSOPGAVE Pag Jaarvrslag van d dircti Bij lagn bij j aarvrslag J t4

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Léons. Register Makelaars in Assurantiën. M.N. Léons bv De Boelelaan 1065 Postbus 75346 1070 AH Amsterdam. bank abn amro 54.87.10.562. www.leons.

Léons. Register Makelaars in Assurantiën. M.N. Léons bv De Boelelaan 1065 Postbus 75346 1070 AH Amsterdam. bank abn amro 54.87.10.562. www.leons. Rgistr Maklaars in Assurantiën D Bollaan 1065 1070 AH Amstrdam www.lons.nl Pagina 1 7 INVENTARISATIEFORMULIER Naam Voorlttrs Titl Adrs Postcod Woonplaats Tlfoon privé Tlfoon mobil Tlfoon zaklijk Faxnummr

Nadere informatie

HollandseWind en AardGas 1 jaar

HollandseWind en AardGas 1 jaar HollandsWind n AardGas 1 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m3 Lvrings- n ntwrkkostn Enco HollandsWind

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

HollandseWind en AardGas 3 jaar

HollandseWind en AardGas 3 jaar HollandsWind n AardGas 3 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m3 Lvrings- n ntwrkkostn Enco HollandsWind

Nadere informatie

I ES«CO CNi. loou. > m Timen ten Ve. tum. CD 00 o. us 26 en a a. LU o LL. t CO *- I i - O 1 CO CM. DO r- k. Ö) a 3 r ai 5 E Ê.P 'S. E S g.

I ES«CO CNi. loou. > m Timen ten Ve. tum. CD 00 o. us 26 en a a. LU o LL. t CO *- I i - O 1 CO CM. DO r- k. Ö) a 3 r ai 5 E Ê.P 'S. E S g. k. Ö) a 3 0 r ai > m Timn tn V LU o LL loou c CD 00 o oô o m ^r us 26 n a a. 5 o o DO r I ES«CO CNi t CO * I i O 1 CO CM tum ra Gb oortd a z 5 E Ê.P 'S Si E S g. < «E % s O 5 ^ i I O l

Nadere informatie

Eneco HollandseWind en AardGas 4 jaar

Eneco HollandseWind en AardGas 4 jaar Enco HollandsWind n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd

Nadere informatie

Ter identificatie. Ernst S Young Ąpcountants LLP. Corsanummer: 2014013684 Jaarverslag 81 Jaarrekening 2013 Pagina 162

Ter identificatie. Ernst S Young Ąpcountants LLP. Corsanummer: 2014013684 Jaarverslag 81 Jaarrekening 2013 Pagina 162 JAARREKENING 213 M O O I- 1 o\ Ln Tr idntificati Ernst ft Young Accountants LLP EY Corsanummr: 21413684 Jaarvrslag 81 Jaarrkning 213 Pagina 161 Tr idntificati Ernst S Young Ąpcountants LLP Building a bttr

Nadere informatie

isao jaarverslag 200505 internationale stichting alzheimer onderzoek

isao jaarverslag 200505 internationale stichting alzheimer onderzoek isao jaarvrslag 255 intrnational stichting alzhimr ondrzok inhoud jaarvrslag 5 7 8 11 12 32 36 4 1 2 3 4 5 6 7 voorwoord d zikt van alzhimr dmnti in ndrland dolstllingn van isao, bstuur n mdwrkrs ht wrk

Nadere informatie

Aanvraag Vervoerdersaansprakelijkheid

Aanvraag Vervoerdersaansprakelijkheid Aanvraag Vrvordrsaanspraklijkhid Tussnprsoon Tussnprsoonnummr Aanvraag Offrt Wijziging ondr polisnummr Is r rds mt REAAL Vrzkringn ovr dz aanvraag/mutati ovrlg gwst N Ja, (naam accptant) Ingangs-/wijzigingsdatum

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen 4. Bestuursverslag 6. 1 Woord van de voorzitter 7

Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen 4. Bestuursverslag 6. 1 Woord van de voorzitter 7 Jaarvrslag 2013 Jaarvrslag 2013 2 Inhoudsopgav Mrjarnovrzicht van krncijfrs n kngtalln 4 Bstuursvrslag 6 1 Woord van d voorzittr 7 2 Algmn informati 9 2.1 Profil 9 2.2 Prsonalia 9 2.3 Bstuurscommissis

Nadere informatie

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten Enco HollandsWind 4 jaar 2 kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particulir klantn Wat is HollandsWind? Enco HollandsWind is lktrisch nrgi, duurzaam opgwkt door windturbins in Ndrlands windparkn. Mt uw kuz voor

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014. Persoonlijke gegevens

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014. Persoonlijke gegevens Ggvns aangift inkmstnblasting 2014 Vr ht pstlln van uw aangift zijn vl ggvns ndig. Om u in staat t stlln dz ggvns vrzichtlijk n vlldig aan t lvrn, hbbn wij ndrstaand vragnlijst pgstld. Wij vrzkn u d vragn,

Nadere informatie

Document inkomend alg

Document inkomend alg i i Documnt inkomnd alg - 24372 Scan nummr 1 van 1 - Scanpagina 1 van 61 -'' ' ' - ' - - ' - ' - ' ' ' '- ' ' ' ' - '' '- ' ' '. ' - '. '- ' ' '. '- '' - '. '. - '. ' '. - ' - ' ' ' '- ' ' '. - ' '. '

Nadere informatie

eindejaarsbericht 2015

eindejaarsbericht 2015 IndjaarsbrIcHt 2015 WrkkostnrglIng Bnut d vrij ruimt volldig in 2015 n g a d t s f n j Fi l o v s c c u s n n! r a a j w niu m van ff Ht ta toor Ho namns antskan t n u o c ac InvstrIngsaftrk Plan uw invstringn

Nadere informatie

Multibranche aanvraag- en wijzigingsformulier voor horeca

Multibranche aanvraag- en wijzigingsformulier voor horeca Multibranch aanvraag- n wijzigingsformulir voor horca ASR Schadvrzkring N.V. Postbus 2072, 3500 HB Utrcht Archimdslaan 10, 3584 BA Utrcht Tlfoon (030) 257 91 11 Fax (030) 257 83 00 Ggvns advisur Advisur

Nadere informatie

en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, D dn vn d gmntrd vn Hrmmrmr Postbus 50 1 30 AG Hoofddorp Bzokdrs: Rdhuispin 1 Hoofddorp Tfoon 0900 15 Tfx 03 563 95 50 custr Mtschppijk n Economisch Ontwikking Contctprsoon RO b Kouwn hovn Doorkisnummr

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

'NGEKOMEN 0 * APR JAARREKENING 2013 ISD OPTIIVHSD. zaaknr doc. nr. Veghel, maart 2014

'NGEKOMEN 0 * APR JAARREKENING 2013 ISD OPTIIVHSD. zaaknr doc. nr. Veghel, maart 2014 Cl JAARREKENING 2013 ISD OPTIIVHSD zaaknr doc. nr 'NGEKOMEN 0 * APR. 2014 Vghl, maart 2014 Ernst & Younq Accountants LLP Balans pcr 31 dcmbr 2013 {na rsultaatbcslmming) 31.122013 31.122012 Aclivn Vast

Nadere informatie

Aanvraag Bedrijven Totaalplan

Aanvraag Bedrijven Totaalplan Aanvraag Bdrijvn Totaalplan Tussnprsoon Tussnprsoonnummr Aanvraag Offrt Wijziging ondr polisnummr Is r rds mt REAAL Vrzkringn ovr dz aanvraag/mutati ovrlg gwst N Ja, (naam accptant) Contractsduur 5 jaar

Nadere informatie

Crisis dwingt tot keuzes

Crisis dwingt tot keuzes 54 // vlaams tijdschrift voor sportbhr / 2013 / n 235 Crisis dwingt tot kuzs Financiël uitdagingn voor gmntn David Nassn dirctur ISB david.nassn@isbvzw.b Dag 2, sssi 1 Crisistijd is kuzs makn, ook voor

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

Aanvraag Reaal UNIM Plus arbeidsongeschiktheidsverzekering

Aanvraag Reaal UNIM Plus arbeidsongeschiktheidsverzekering Aanvraag Raal UNIM Plus arbidsongschikthidsvrzkring Waarom dit formulir Mt dit formulir vraagt u n niuw arbidsongschikthidsvrzkring aan of wijzigt u n bstaand arbidsongschikthidsvrzkring. U vult hirop

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2013. Persoonlijke gegevens

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2013. Persoonlijke gegevens Ggvns aangift inkmstnblasting 2013 Vr ht pstlln van uw aangift zijn vl ggvns ndig. Om u in staat t stlln dz ggvns vrzichtlijk n vlldig aan t lvrn, hbbn wij ndrstaand vragnlijst pgstld. Wij vrzkn u d vragn,

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

Aanvraag Scholierenvergoeding

Aanvraag Scholierenvergoeding Inkomn rmodbstrijding anvraag Scholirnvrgoding Schooljaar 2016-2017 ntwoordnummr 47197 1070 WB mstrdam Tlfoon 020 252 6000 Uw administratinummr(s) anvragr Partnr anvragr chtrnaam Voornamn (voluit) n BSN

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs Cocrati als samnwrkingsmodl binnn ht ondrwijs Ondrwijscongrs Surinam 2013 Grt van dn Brink Vrplgkundig n Gzondhidswtnschappr Nijmgn Cocrati Hogschool Studnt Cocrati Ziknhuis Radboud Inhoud/ zorg Hogschool

Nadere informatie

Mocht dit schrijven nog aanleiding geven tot vragen, wij zijn graag bereid een toelichting te geven.

Mocht dit schrijven nog aanleiding geven tot vragen, wij zijn graag bereid een toelichting te geven. -mail ino@vvvzk.nl wbsit: www.vvvzk.nl burau voor torism n rcrati rmdnvrkhrsvrin syndicat d'initiativ régional tourist Inormation oic Aan ht Collg van B & W n d gmntraad Gmnt Blomndaal t.a.v. d portuillhoudr

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget AWBZ Informatiebulletin voor de budgethouders (december 2008)

Persoonsgebonden budget AWBZ Informatiebulletin voor de budgethouders (december 2008) Prsoonsgbondn budgt AWBZ Informatibulltin voor d budgthoudrs (dcmbr 2008) In dit informatibulltin wordt u gïnformrd ovr d volgnd ondrwrpn: 1. Tarivn 2009 2. Eign bijdrag 3. Ondrstunnd n activrnd bgliding

Nadere informatie

STICHTING ALGEMEEN SOCIAAL FONDS VOOR DE GRAFISCtlE BEDRIJVEN JAARVERSLAG " BOEKJAAR

STICHTING ALGEMEEN SOCIAAL FONDS VOOR DE GRAFISCtlE BEDRIJVEN JAARVERSLAG  BOEKJAAR \ STICHTING ALGEMEEN SOCIAAL FONDS VOOR DE GRAFISCtlE BEDRIJVEN JAARVERSLAG 2010 70" BOEKJAAR ZWAANSVLIET 3 1081 AP AMSTERDAM TELEFOON (020 ) 5 418 418 FAX (020) 6 442 911 INTERNET WWW.GBF.NL INHOUD 1.

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

Key performance indicatoren 2014

Key performance indicatoren 2014 Ky prformanc indicatorn 1 Ggvns volgns ht EPRA rfrntistlstl Primtr D ggvns wordn brknd op basis van d informati waarovr Cofinimmo als ignaar n Cofinimmo Srvics als bhrdr van haar vastgodpark bschikkn.

Nadere informatie

2 5NOV 2015 ' ' '" Onderwerp: Begrotingswijzigingen 2016 OFGV

2 5NOV 2015 ' ' ' Onderwerp: Begrotingswijzigingen 2016 OFGV OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & Gooi EN VECHTSTREEK Provincial Statn van d provinci Flvoland Postbus 55 8200 AB LELYSTAD Vrznddatum Bijlagn Knmrk 2 5NOV 2015 ' ' '" Ondrwrp: Bgrotingswijzigingn 2016 OFGV Gacht

Nadere informatie

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam Joods S.G.Maimonids 1 oktobr 2015 Amstrdam Examnrglmnt MAVO 2015-2016. D dirctur van d Joods Scholngmnschap Maimonids t Amstrdam, daarto gmandatrd door ht bstuur van d Stichting Joods Scholngmnschap J.B.O.,

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

isao jaarverslag 201414 internationale stichting alzheimer onderzoek

isao jaarverslag 201414 internationale stichting alzheimer onderzoek isao jaarvrslag 201414 intrnational stichting alzhimr ondrzok 1 colofon intrnational stichting alzhimr ondrzok gratis informatinummr 0800 022 88 80 Businss Park Stin 108 6181 MA Elsloo Postbus 569 6180

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam Woon/Zorgcomplx Schinklhavn Amstrdam Schinklhavn btrft d planontwikkling voor n woonzorggbouw van totaal 8235 m2 bruto vloropprvlakt in Amstrdam Zuid. D bouwvoorbriding is afgrond voor ht zorggbouw Schinklhavn

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

Samenspel in verandering 20 januari 2012

Samenspel in verandering 20 januari 2012 Samnspl in vrandring 20 januari 2012 Jan Paul tn Brink Huidig situati, co-xistnti Spcial vld REC s Rgulir vld WSNS/SWV VO F C S p c i a a l F C R g u l i r Niuw situati Splvld Passnd Ondrwijs F C S p c

Nadere informatie

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als Ht crërn van n unik (mrk) blving vormt ht uitgangspunt voor mijn ontwrpn. En krachtig concpt dat zowl inhoudlijk ovrtuigt als visul aansprkt. Daarbij passnd communicatimiddln ontwrpn om mnsn t brikn n

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155 *1002937* Gmntraad van Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Gmnt Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Ondrwrp Zaaknummr Uw knmrk Datum Damoclsblid gmnt Hnglo 1001155 Gacht gmntraad, Hirbij stuur ik u tr bsprking n

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Hoofd Evaluatie, Kwaliteit en Ontwikkeling (EKO)

FUNCTIEBESCHRIJVING. Hoofd Evaluatie, Kwaliteit en Ontwikkeling (EKO) FUNCTIEBESCHRIJVING Hoofd Evaluati, Kwalitit n Ontwikkling (EKO) Organisati Ht UMC St Radboud, opgricht in 1951, is n van d acht Univrsitair Mdisch Cntra in Ndrland. Sinds haar oprichting hft ht UMC St.

Nadere informatie

Thematisch bestemmingsplan Gebouwen bij woningen en beroepsuitoefening-aan-huis Pag 21 REGELS

Thematisch bestemmingsplan Gebouwen bij woningen en beroepsuitoefening-aan-huis Pag 21 REGELS Thmatisch bstmmingsplan Gbouwn bij woningn n bropsuitofning-aan-huis Pag 21 REGELS vastgstld plan (raadsvoorstl) blz 22 Thmatisch bstmmingsplan Gbouwn bij woningn n bropsuitofning-aan-huis Inhoud van d

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

Schadeformulier Reisverzekering

Schadeformulier Reisverzekering Schadformulir Risvrzkring Om uw schad snllr t kunnn bhandln vragn wij u: - ht formulir zo volldig n duidlijk moglijk in t vulln - rlvant bijlagn zoals originl bwijsstukkn n nota s m t sturn. Hft u ruimtgbrk?

Nadere informatie

Voorbeeld ISSO-publicatie 53

Voorbeeld ISSO-publicatie 53 Voorbld ISSO-publicati 53 6. VOORBEELD Ht (kantoorgbouw is wrggvn in figuur 6.1. Fig. 6.1 Gvlaanzicht n plattgrond van ht kantoorgbouw. Ht (kantoorgbouw kan wordn bstmpld als n middlgroot modulnkantoor.

Nadere informatie

OP KOT! Initiatief van de diensten Huisvesting van UHasselt, UC Leuven-Limburg, Hogeschool PXL

OP KOT! Initiatief van de diensten Huisvesting van UHasselt, UC Leuven-Limburg, Hogeschool PXL OP KOT! Initiatif van d dinstn uisvsting van asslt, C Luvn-Limburg, ogschool PXL IOD 4 5 10 12 13 14 15 16 18 Wannr ga j op zok? Waar mot j op lttn bij ht hurn van n kot Kwalitits- n vilighidsnormn Plichtn

Nadere informatie

GD ,2016. Tunnel Dordtse Kil. EMEZZON~alal. Begroting 2017

GD ,2016. Tunnel Dordtse Kil. EMEZZON~alal. Begroting 2017 09 GD 04.07,206 0033 EMEZZON~alal " g likbp Wgschap ,isza%m. Wgsch a p b. Wgschap Inhoud. Uitgangspuntn 2. Blidsbgroting 4 2. Programmaplan 4 2.2 Wrstandsvrmogn 5 2.3 Rntrisiconorm, liquiditit n kasgldlimit

Nadere informatie

Collectievormingsprofiel Psychologie

Collectievormingsprofiel Psychologie Collctivormingsprofil Psychologi Actul rlati mt O&O (spcifik oplidingn tc.) Ondrwijs n ondrzok zijn gorganisrd rond d volgnd disciplins: Cognitiv Klinisch, Gzondhids- n Nuro Mthodn n Tchnikn Ontwikklings-

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

Voorwoord. nudecember

Voorwoord. nudecember atul informati voor all dlnmrs, gwzn dlnmrs n gpnsionrdn van ht pnsionfonds D Voorwoord nudmbr Ht jaar loopt tn ind. Ht zijn spannnd tijdn gwst in pnsionland. En nog stds is ht finanil onrustig. Dat hft

Nadere informatie

J1,111,!!1,1ML,Ili. SIied recht GPD Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Papendrecht Postbus AA PAPENDRECHT

J1,111,!!1,1ML,Ili. SIied recht GPD Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Papendrecht Postbus AA PAPENDRECHT Stichting Opnbaar Primair Ondrwijs F'apndrcht SIid rcht J,,!!,ML,Ili GPD 02.06.204 0029 t, T 078-644 98 80 E into obop.n Poldrmoln 2 3352 TH Papndrcht F 078-644 03 99 Aan d ldn van d gmntraad van d gmnt

Nadere informatie

Het ontwikkelen van koopwoningen door een vastgoed belegger. Niets anders dan goed risicomanagement

Het ontwikkelen van koopwoningen door een vastgoed belegger. Niets anders dan goed risicomanagement Ht ontwikkln van koopwoningn door n vastgod blggr Nits andrs dan god risicomanagmnt Ing. S.E. d Bor Postdoctoral opliding Vastgodkund Amstrdam, juli 2001 Ht ontwikkln van koopwoningn door n vastgodblggr

Nadere informatie

OP KOT! Initiatief van de diensten Huisvesting van UHasselt, KHLim, Hogeschool PXL

OP KOT! Initiatief van de diensten Huisvesting van UHasselt, KHLim, Hogeschool PXL OP KOT! Initiatif van d dinstn uisvsting van asslt, KLim, ogschool PXL IOD 4 5 10 12 13 14 15 16 18 Wannr ga j op zok? Waar mot j op lttn bij ht hurn van n kot Kwalitits- n vilighidsnormn Plichtn van d

Nadere informatie

LelyStadsGegevens Feiten en cijfers over de stad verzameld Economische Monitor

LelyStadsGegevens Feiten en cijfers over de stad verzameld Economische Monitor za r g v d G sta s d d r ta r s o v S f j y i l nc L n s n v m l d t i F Economisch Monitor Colofon Dit is n product gmaakt door: Tam Ondrzok n Statistik Wilt u op d hoogt ghoudn wordn van d rcntst updats

Nadere informatie

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen Synformatif VOOR D E I N S T A LLA T I E BRA N CH E V O O R DE INSTAL L ATIEB R ANC HE Syntss Atrium in schma wrggvn ARTIKELEN RELATIES EDITIE NAJAAR 2013 STAMGEGEVENS CV EN LOODGIETER ELEKTROTECHNIEK

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie