Een schoon en leefbaar huis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een schoon en leefbaar huis"

Transcriptie

1 Een schoon en leefbaar huis Monitor schoonmaakondersteuning gemeente Emmen Datum: 29 januari 2014 Auteur: Menzis Wmo Support 2014, Menzis. Alle rechten voorbehouden. Eigendomsrecht en geheimhouding Dit document is eigendom van Stichting Menzis Beheer (hierna te noemen: Menzis), bevat bedrijfsinformatie van Menzis en is vertrouwelijk. Het is niet toegestaan dit document of de daarin vervatte informatie te (laten) vermenigvuldigen en/of openbaar te (laten) maken, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Menzis. Ook voor onderdelen waarvan auteursrechten bij derden berusten geldt dat verdere vermenigvuldiging en/of openbaarmaking niet is toegestaan. Menzis behoudt zich alle (intellectuele eigendoms)rechten voor. De informatie mag alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor de informatie ter beschikking is gesteld, waarbij in het bijzonder geldt dat het gebruik in relatie met branchegenoten uitdrukkelijk is uitgesloten.

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Werkwijze en verantwoording Het doel van deze monitor is: Definitie van een schoon en leefbaar huis Uitvoering monitor Afbakening 4 3. Tevredenheid schoonmaakondersteuning Inleiding Resultaten tevredenheid Uitvoering schoonmaakondersteuning Factoren die van invloed zijn op tevredenheid Conclusies Schouwing van de woning Inleiding Resultaten schouwing Factoren die van invloed zijn op schouwing Conclusies Conclusies en aanbevelingen Conclusies tevredenheid Conclusies schouwing Signalen die we tijdens de huisbezoeken hebben gekregen Aanbevelingen 21 Bijlage 1: Kenmerken klantengroep huisbezoeken 23 2/23

3 1. Inleiding In de gemeente Emmen is sinds 1 januari 2013 het nieuwe Wmo-beleid voor de schoonmaakondersteuning van kracht. Kern van dit beleid is dat schoonmaakondersteuning een algemene voorziening is waarvoor inwoners van de gemeente geen beschikking van de gemeente meer nodig hebben. Uit het onderzoek dat in het tweede kwartaal is gehouden, kwam dat de cliënten tevreden waren over de ondersteuning. Uit de schouwingen bleek dat de klanten over het algemeen in een schoon en leefbaar huis woonden. In het laatste kwartaal van 2013 hebben Menzis Wmo Support en de gemeente Emmen een vervolgonderzoek uitgevoerd. Menzis Wmo Support en de gemeente Emmen hebben opnieuw huisbezoeken uitgevoerd. Daarbij is onderzocht wat de tevredenheid is van de cliënten die gebruik maken van schoonmaakondersteuning en in hoeverre er sprake is van een schoon en leefbaar huis. Om een goede vergelijking mogelijk te maken met het vorige onderzoek, is de werkwijze gelijk gehouden aan de monitor van het voorjaar Ook de opzet van dit rapport is zoveel mogelijk hetzelfde gehouden als het rapport dat naar aanleiding van het onderzoek in het voorjaar van 2013 is uitgevoerd. Leeswijzer Hoofdstuk 2 beschrijft op welke wijze de monitor is uitgevoerd. In hoofdstuk 3 laten we zien welke resultaten de vragenlijsten hebben opgeleverd en welke invloed dat heeft op de tevredenheid van de cliënt. Hoofdstuk 4 presenteert de resultaten van de schouwing van de woningen. In hoofdstuk 5 leest u de conclusies die getrokken zijn uit dit onderzoek en doen we een aantal aanbevelingen richting de toekomst. 3/23

4 2. Werkwijze en verantwoording 2.1 Het doel van deze monitor Het doel van de monitor Een schoon en leefbaar huis is: 1. in beeld brengen van de tevredenheid van mensen die gebruik maken van schoonmaakondersteuning; 2. beoordelen in hoeverre er sprake is van een schoon en leefbaar huis. De monitor combineert het oordeel van de klant met een onafhankelijk oordeel van medewerkers van Menzis Wmo Support en de gemeente Emmen over de mate waarin sprake is van een schoon en leefbaar huis. 2.2 Definitie van een schoon en leefbaar huis De gemeente Emmen heeft 4 aanbieders gecontracteerd voor het uitvoeren van de schoonmaakondersteuning. Deze aanbieders moeten ervoor zorgen dat inwoners van de gemeente Emmen die worden beperkt in hun mobiliteit of zelfredzaamheid kunnen wonen in een schoon en leefbaar huis. Onder een schoon en leefbaar huis wordt verstaan: iedereen moet gebruik kunnen maken van een schone huiskamer, een schoon slaapvertrek, een schone keuken en een schone douche/toilet. Leefbaar staat voor opgeruimd en functioneel, bijvoorbeeld om vallen te voorkomen. 2.3 Uitvoering monitor De monitor is uitgevoerd door de gemeente Emmen en Menzis Wmo Support onder 430 klanten die gebruik maken van schoonmaakondersteuning. Menzis Wmo Support heeft de huisbezoeken uitgevoerd in de periode van 19 november tot en met 3 december, de gemeente Emmen heeft de onderzoeken in december 2013 uitgevoerd. Wmo-consulenten van de gemeente Emmen hebben 215 huisbezoeken afgelegd en medewerkers van Menzis Wmo Support hebben ook 215 huisbezoeken gedaan. Om de resultaten in dezelfde rapportage te kunnen verwerken, hebben de gemeente Emmen en Menzis Wmo Support gebruik gemaakt van dezelfde vragenlijst. 2.4 Afbakening De monitor heeft alleen betrekking op klanten die gebruik maken van de algemene voorziening schoonmaakondersteuning. Inwoners van de gemeente Emmen die gebruik maken van aanvullende ondersteuning in de vorm van een individuele voorziening zijn niet meegenomen in de monitor. Bij de schoonmaakondersteuning gaat het om huishoudelijke werkzaamheden gericht op de woning en de klant, bijvoorbeeld licht huishoudelijk werk zoals kamers opruimen en planten verzorgen, zwaar huishoudelijk werk zoals stofzuigen en reinigen van toilet en badkamer, en kleding en linnengoed wassen en strijken. 4/23

5 3. Tevredenheid schoonmaakondersteuning 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk geven we inzicht in de tevredenheid van klanten over de schoonmaakondersteuning in de gemeente Emmen. De resultaten presenteren we op het niveau van de aanbieders. De gemeente Emmen is opgedeeld in 6 gebieden, waarvoor 4 aanbieders verantwoordelijk zijn. In paragraaf 2 presenteren we de resultaten over de tevredenheid per aanbieder. In paragraaf 3 wordt uitgewerkt hoe de aanbieders de schoonmaakondersteuning uitvoeren. In paragraaf 4 wordt beoordeeld welke aspecten van invloed zijn op de tevredenheid van klanten. Tot slot worden in paragraaf 5 conclusies getrokken. 3.2 Resultaten tevredenheid Tevredenheid schoonmaakondersteuning Tijdens de huisbezoeken is klanten gevraagd naar de tevredenheid over de schoonmaakondersteuning. Klanten geven de schoonmaakondersteuning gemiddeld een 7,5. Ten opzichte van het onderzoek in Q2 is de gemiddelde tevredenheid gestegen met 0,2 punt. We zien dat verschillen tussen de aanbieders zijn afgenomen. Zat er in Q2 nog een verschil tussen het laagste en hoogste cijfer van 1,2 punt, nu is het verschil 0,7 punt. Dit heeft vooral te maken met het feit dat de tevredenheid over de aanbieder TSN Thuiszorg is toegenomen. Naam zorgaanbieder Aantal bezoeken Q4 Gemiddelde cijfer schoonmaakondersteuning Q4 Gemiddelde cijfer schoonmaakondersteuning Q2 Dokter Schoonmaakorganisatie 40 7,3 7,5 Heerendordt 87 7,9 8,1 Thalia Thuiszorg 117 7,2 7,5 TSN Thuiszorg 186 7,6 6,9 Totaal 430 7,5 7,3 Tabel 1: tevredenheid over schoonmaakondersteuning per aanbieder 5/23

6 3.2.2 Tevredenheid over hulp Tijdens het huisbezoek is klanten gevraagd naar hun oordeel over (1) inzet van de medewerker, (2) de kwaliteit van het schoonmaken en (3) de aandacht en interesse van de medewerker. De uitkomsten in tabel 2 geven de tevredenheid van de klanten weer. Het gemiddelde van alle 3 de onderdelen is een 8,1. Dit is hetzelfde gemiddelde als in Q2. Ten opzichte van het onderzoek in Q2 is het cijfer voor de inzet licht gedaald, voor de kwaliteit licht gestegen en voor de kwaliteit schoonmaak gelijk gebleven. Net als in Q2 zijn de klanten aanmerkelijk positiever over de uitvoering van de schoonmaakondersteuning door de hulp dan over de schoonmaakondersteuning door de zorgaanbieder. Dit is te zien wanneer de cijfers van tabel 2 vergeleken worden met die van tabel 1. Naam zorgaanbieder Aantal bezoeken Cijfer inzet Cijfer kwaliteit Cijfer aandacht en interesse Dokter Schoonmaakorganisatie 40 8,2 8,2 8,2 Heerendordt 87 8,3 8,3 8,3 TSN Thuiszorg 186 8,1 8,0 8,1 Thalia Thuiszorg 117 8,0 7,9 8,0 Totaal 430 8,1 8,1 8,1 Tabel 2: tevredenheid over hulp per aanbieder in Q4 Naam zorgaanbieder Aantal bezoeken Cijfer inzet Cijfer kwaliteit Cijfer aandacht en interesse Dokter Schoonmaakorganistie 32 8,3 8,2 8,5 Heerendordt 35 8,4 8 8,2 TSN Thuiszorg 96 8,1 8 8,1 Thalia Thuiszorg ,0 Totaal 232 8,2 8 8,1 Tabel 3: tevredenheid over hulp per aanbieder in Q2 6/23

7 3.3 Uitvoering schoonmaakondersteuning Tijdens de huisbezoeken zijn een aantal aspecten van de schoonmaakondersteuning aan de orde gekomen. In deze paragraaf geven we inzicht in de wijze waarop de aanbieders de schoonmaakondersteuning uitvoeren Hebben klanten het hele jaar door dezelfde hulp gehad? In Q2 hebben we in het onderzoek vooral gekeken of klanten dezelfde hulp hadden als in In dit onderzoek hebben we onderzocht hoeveel klanten het hele jaar door dezelfde hulp hebben gehouden. We zien dat meer dan de helft van de cliënten aangeeft het hele jaar door dezelfde hulp hebben gehad. Tussen Dokter Schoonmaakorganisatie en ThaliaThuiszorg zit echter ruim 30% verschil. In hoofdstuk gaan we in op welk effect dit heeft op de tevredenheid. Dokter Schoonmaakorganisatie 85% 13% 0% 3% Hele jaar zelfde hulp Thalia Thuiszorg 53% 23% 7% 17% Eenmaal van hulp gewisseld Heerendordt 72% 20% 1% 7% Tweemaal van hulp gewisseld TSN Thuiszorg 68% 11% 5% 16% Drie of meer keren van hulp gewisseld 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 1: Percentage klanten dat heel 2013 dezelfde hulp heeft gehad Indien de klant niet het hele jaar door dezelfde hulp had, op wiens verzoek was de wisseling van de hulp? Zoals uit bovenstaande tabel blijkt, is niet bij iedereen het hele jaar door dezelfde hulp geweest. Wanneer dit niet het geval is, hebben we hierop een vervolgvraag gesteld. De vraag was of de klant zelf om deze wisseling van hulp had gevraagd. In figuur 2 ziet u de uitkomst van deze vraag. 7/23

8 Dokter Schoonmaakorganisatie 33% 67% Op eigen verzoek Thalia Thuiszorg 31% 8% 59% 2% Op eigen verzoek en op verzoek van de zorgaanbieder Heerendordt 30% 70% Op verzoek van de huishoudelijke hulp TSN Thuiszorg 15% 6% 29% 50% Op verzoek van de zorgaanbieder 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2: op wiens verzoek was de wisseling van de huishoudelijke hulp? We zien hier een wisselend beeld. Bij Thalia Thuiszorg, Thuiszorg Heerendordt en TSN Thuiszorg zijn de meeste wisselingen op verzoek van de zorgaanbieder. Bij Dokter Schoonmaakorganisatie is dit meestal op verzoek van de huishoudelijke hulp. Bij geen van de zorgaanbieders zijn de meeste verzoeken vanuit de cliënt gekomen Zijn afspraken vastgelegd? De gemeente verwacht dat aanbieders afspraken vastleggen over de uitvoering van schoonmaakondersteuning (welke taken, periode). De grafiek van figuur 3 maakt inzichtelijk in welke mate aanbieders afspraken met de klant vastleggen. Om een vergelijking te kunnen maken is in figuur 4 weergegeven wat de uitkomsten waren in Q2. Als we de uitkomsten van Q4 vergelijken met de uitkomsten van Q2, dan zien we een gevarieerd beeld. Bij Thalia Thuiszorg, Thuiszorg Heerendordt, en TSN Thuiszorg zien we dat bij meer cliënten afspraken zijn vastgelegd, terwijl bij Dokter Schoonmaakorganisatie bij minder cliënten afspraken zijn vastgelegd. Dokter Schoonmaakorganisatie en Thuiszorg Heerendordt doen het op dit punt duidelijk beter dan Thalia Thuiszorg en TSN Thuiszorg. 8/23

9 Dokter Schoonmaakorganisatie 65% 33% 3% Wel afspraken vastgelegd Thalia Thuiszorg 24% 74% 3% Geen afspraken vastgelegd Thuiszorg Heerendordt 69% 25% 6% Onbekend TSN Thuiszorg 36% 51% 13% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 3: percentage klanten waarmee afspraken zijn vastgelegd (Q4) Dokter schoonmaakorganisatie 72% 22% 6% Thalia Thuiszorg 19% 77% 4% Wel afspraken vastgelegd Thuiszorg Heerendordt 31% 60% 9% Geen afspraken vastgelegd Onbekend TSN thuiszorg 28% 67% 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 4: percentage klanten waarmee afspraken zijn vastgelegd (Q2) 9/23

10 3.3.3 Wie bepaalt welke werkzaamheden worden uitgevoerd? Ook in dit onderzoek hebben we gevraagd wie bepaalt welke werkzaamheden worden uitgevoerd. In figuur 5 worden de uitkomsten weergegeven. In figuur 6 zijn de uitkomsten van Q2 toegevoegd. In de aanbesteding is een eis gesteld dat aanbieders rekening dienen te houden met wensen en behoeften van klanten en dat de klant inbreng heeft in welke concrete schoonmaakwerkzaamheden bij hem/haar op welk moment worden verricht. We zien dat de verschillen tussen de aanbieders minder groot zijn geworden dan in Q2. Bij Dokter Schoonmaakorganisatie zien we dat er meer rekening wordt gehouden met de wensen van de cliënten dan in het vorige onderzoek. De meerderheid (73%) van de cliënten geeft nu aan dat de werkzaamheden in overleg worden bepaald in tegenstelling tot 31% in Q2. Ook bij TSN Thuiszorg zien we een toename van het percentage klanten dat aangeeft dat de werkzaamheden in overleg worden bepaald. Bij Thalia Thuiszorg en Thuiszorg Heerendordt zien we een afname van het aantal cliënten die aangeven dat de werkzaamheden in overleg worden bepaald. Hier zien we dat in meer gevallen de hulp, en in een aantal gevallen de aanbieder, bepaalt welke werkzaamheden worden uitgevoerd. Waarbij we wel opmerken dat Thuiszorg Heerendordt met een percentage van 74% nog steeds het beste scoort van alle aanbieders. In gaan we in op welke invloed de mate van regie heeft op de tevredenheid. Dokter Schoonmaakorganisatie 8% 20% 73% 0% Thalia Thuiszorg 11% 30% 53% 6% De cliënt De hulp Thuiszorg Heerendordt 8% 17% 74% 1% In overleg Aanbieder TSN Thuiszorg 4% 26% 67% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 5: Wie bepaalt welke werkzaamheden worden uitgevoerd? (Q4) 10/23

11 Dokter schoonmaakorganisatie 22% 47% 31% Thalia Thuiszorg 13% 17% 68% De cliënt De hulp Thuiszorg Heerendordt 9% 3% 89% in overleg aanbieder TSN thuiszorg 23% 18% 58% 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 6: Wie bepaalt welke werkzaamheden worden uitgevoerd? (Q2) 11/23

12 3.3.4 Schrijft de hulp op welke werkzaamheden ze heeft verricht? In figuur 7 zijn de uitkomsten weergegeven van de bovenstaande vraag. In figuur 8 zijn de uitkomsten in Q2 weergegeven. We zien een aantal lichte verschuivingen. Bij Dokter Schoonmaakorganisatie zien we een afname van het aantal hulpen die opschrijven welke werkzaamheden ze heeft verricht. Bij Thalia Thuiszorg schrijft maar 9% van de hulp op welke werkzaamheden ze heeft verricht. TSN Thuiszorg heeft een sprong voorwaarts gemaakt, maar blijft nog altijd ruim onder de 50% zitten. Thuiszorg Heerendordt had in Q2 al het hoogste percentage van hulpen die de werkzaamheden opschrijven en in dit onderzoek zien we hier nog een toename van 71% naar 84% van de hulpen die hun werkzaamheden opschrijven. Dokter Schoonmaakorganisatie 23% 70% 8% Thalia Thuiszorg 9% 85% 7% Ja Nee Thuiszorg Heerendordt 84% 14% 2% Onbekend TSN Thuiszorg 41% 52% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 7: schrijft de hulp op welke werkzaamheden ze heeft verricht? (Q4) Dokter schoonmaakorganisatie 34% 59% 6% Thalia Thuiszorg 3% 83% 13% Ja Nee Thuiszorg Heerendordt 71% 26% 3% Onbekend TSN thuiszorg 25% 66% 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 8: schrijft de hulp op welke werkzaamheden ze heeft verricht? (Q2) 12/23

13 3.3.5 Wanneer komt de hulp? Net als in het onderzoek in Q2 geven cliënten in bijna alle gevallen aan dat de hulp op een vast moment in de week komt en dat de hulp bijna altijd op het afgesproken tijdstip aanwezig is. Onderstaande figuren laten zien dat er op dit punt weinig verschil is tussen de aanbieders. Omdat er bijna geen verschil is met het onderzoek in Q2, laten we hieronder alleen de uitkomsten van Q4 zien. Figuur 9: Percentage hulpen dat op een vast moment in de week komt (Q4) Figuur 10: Percentage hulpen dat altijd op het afgesproken tijdstip aanwezig is (Q4) 13/23

14 3.4 Factoren die van invloed zijn op tevredenheid De vorige paragraaf laat op een aantal onderdelen zien hoe de schoonmaakondersteuning door aanbieders wordt uitgevoerd. In deze paragraaf laten we zien welke van deze aspecten van invloed zijn op de tevredenheid over de schoonmaakondersteuning en de uitvoering door de hulp. De volgende factoren zijn in meer of mindere mate van invloed op de tevredenheidscijfers: - of en hoeveel wisselingen van hulp er geweest zijn; - of er afspraken zijn vastgelegd; - wie er bepaalt welke werkzaamheden worden uitgevoerd Relatie tussen tevredenheid en aantal wisselingen van de hulp Uit onderstaande tabel blijkt dat de klanten meer tevreden zijn over de schoonmaak wanneer zij een vaste hulp hebben. We zien dat terug op alle vlakken waarvoor een cijfer is gegeven. Opvallend is ook dat hoe meer er gewisseld is van hulp hoe minder men tevreden is over de schoonmaak. In tabel 5 zien we dat dit beeld overeenkomt met het onderzoek in Q2. Hele jaar dezelfde hulp? Aantal huisbezoeken Cijfer schoonmaakondersteuning Cijfer inzet medewerker Cijfer kwaliteit schoonmaken Cijfer aandacht medewerker Hele jaar dezelfde hulp 285 7,7 8,3 8,2 8,3 Eenmaal van hulp gewisseld 70 7,6 8,1 7,9 8,0 Tweemaal van hulp gewisseld 18 7,3 7,7 7,6 7,8 Drie of meerdere keren van hulp gewisseld 57 6,7 7,6 7,5 7,5 Tabel 4: relatie tussen de tevredenheid en of de klant het hele jaar dezelfde hulp heeft gehad (Q4) Vaste hulp Aantal huisbezoeken Cijfer schoonmaakon dersteuning Cijfer inzet Cijfer kwaliteit Cijfer aandacht en interesse Altijd 194 7,5 8,3 8 8,3 Meestal ,2 8,2 8,2 Soms 8 5,6 7,4 7,6 6,9 Nooit 5 6,4 6,8 7 6,6 Tabel 5: relatie tussen het hebben van dezelfde hulp en de tevredenheid (Q2) Relatie tussen tevredenheid en het vastleggen van afspraken Klanten waarmee de aanbieder afspraken heeft vastgelegd, zijn meer tevreden over de schoonmaakondersteuning. Dit valt op te maken uit tabel 6. De verschillen zijn echter minimaal. Om de verschillen in kaart te brengen moeten we de cijfers achter de komma tonen. In Q2 waren deze verschillen veel groter, zoals af te lezen is in tabel 7. Wat verder nog opvalt, is dat de klanten waarbij geen afspraken zijn vastgelegd in Q4 meer tevreden zijn over de schoonmaakondersteuning dan in Q2, terwijl het gemiddelde cijfer voor de hulp zelf gelijk is gebleven. Klanten waarbij de afspraken wel zijn vastgelegd, zijn over de hele linie iets minder tevreden. Of de mate van tevredenheid gekoppeld is aan het vastleggen van afspraken, valt op basis van het huidige onderzoek niet met zekerheid vast te stellen. Afspraken vastgelegd? Aantal huisbezoeken Cijfer schoonmaakondersteuning Cijfer inzet medewerker Cijfer kwaliteit schoonmaken Cijfer aandacht medewerker Ja 181 7,54 8,16 8,11 8,18 Nee 215 7,47 8,09 8,02 8,06 Tabel 6: relatie tussen het vastleggen van afspraken en de tevredenheid (Q4) 14/23

15 Afspraken vastgelegd? Aantal huisbezoeken Cijfer schoonmaakondersteuning Cijfer inzet Cijfer kwaliteit Cijfer aandacht medewerker Ja 77 7,7 8,4 8,1 8,3 Nee 144 7,2 8,1 8 8,1 Tabel 7: relatie tussen het vastleggen van afspraken en de tevredenheid (Q2) Tevredenheid in relatie tot regie cliënt De relatie tussen de tevredenheid van de cliënt en de regie die de cliënt heeft, is niet noemenswaardig veranderd ten opzichte van het onderzoek van Q2. We zien de hoogste cijfers in de gevallen dat de hulp bepaalt welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Het kan zijn dat veel hulpen na verloop van tijd weten wat cliënten willen dat er gedaan wordt en vervolgens zelf indelen wanneer ze de werkzaamheden uitvoeren. Dit zien we vaker wanneer de relatie tussen de cliënt en zorgverlener langer duurt. Ook wanneer de aanbieder bepaalt welke werkzaamheden worden uitgevoerd, zijn cliënten nog steeds tevreden over de schoonmaak. In Q2 was dit niet het geval (zie tabel 9), echter was dit maar bij één cliënt gemeten en daarom dus niet representatief. Opvallend is dat cliënten die zelf de regie hebben, minder tevreden zijn. Wat hier de oorzaak van is, is niet verder uitgevraagd in dit onderzoek. Een oorzaak kan bijvoorbeeld zijn dat de cliënt het vervelend vindt om de regie te hebben, maar het kan ook zijn dat het hier om kritische mensen gaat die graag het heft in eigen hand willen houden. Cliënten zijn meer tevreden wanneer ze de werkzaamheden in overleg met de hulp indelen of als ze de planning aan de hulp overlaten. Wie bepaalt welke werkzaamheden worden uitgevoerd? Aantal huisbezoeken Cijfer schoonmaakondersteuning Cijfer inzet medewerker Cijfer kwaliteit schoonmaken Cijfer aandacht medewerker Aanbieder 14 7,3 8,1 7,8 7,7 Cliënt 31 7,1 7,5 7,3 7,4 Hulp 106 7,7 8,3 8,2 8,2 In overleg 279 7,5 8,1 8,1 8,2 Tabel 8: tevredenheid in relatie tot regie cliënt (Q4) Wie bepaalt welke werkzaamheden worden uitgevoerd? Aantal huisbezoeken Cijfer schoonmaakondersteuning Cijfer inzet Cijfer kwaliteit Cijfer aandacht en interesse Aanbieder 1 3 N.v.t. 3 Cliënt 40 6,3 7,8 7,8 7,6 Hulp 45 7, ,2 In overleg 143 7,7 8,3 8,1 8,3 Tabel 9: tevredenheid in relatie tot regie cliënt (Q2) 3.5 Conclusies Uit de huisbezoeken blijkt dat de tevredenheid van de schoonmaakondersteuning over het geheel is toegenomen. Werd in Q2 gemiddeld een 7,3 gegeven, in Q4 is dit gemiddelde gestegen naar een 7,5. De stijging komt vooral doordat de tevredenheid over TSN Thuiszorg is toegenomen. De tevredenheid over uitvoering van de schoonmaakondersteuning door de hulp is nog steeds erg hoog. Op 2 punten, namelijk het cijfer over de inzet en het cijfer over de kwaliteit, is het cijfer iets lager dan in Q2. Gemiddeld is het oordeel over de schoonmaakondersteuning echter nog steeds boven de 8. 15/23

16 Bij de huisbezoeken zijn de volgende zaken naar voren gekomen: - Vooral klanten van Dokter Schoonmaakorganisatie geven aan dat ze het hele jaar door dezelfde hulp hebben gehad (85%). Bij Thalia Thuiszorg zien we de meeste verschuivingen door het jaar heen. Hier wordt door 53% van de cliënten aangegeven dat ze het hele jaar door dezelfde hulp hebben gehad. - Een wisseling van hulp gebeurt in de meeste gevallen op verzoek van de zorgaanbieder of op verzoek van de huishoudelijke hulp. - Dokter Schoonmaakorganisatie en Thuiszorg Heerendordt leggen met respectievelijk 65% en 69% de meeste afspraken vast. Bij Thalia Thuiszorg en TSN Thuiszorg worden slechts bij respectievelijk 24% en 36% van de cliënten afspraken vastgelegd. Het maken van afspraken heeft vermoedelijk echter weinig effect op de tevredenheid van de cliënten. - Bij Thuiszorg Heerendordt (74%) en Dokter Schoonmaakorganisatie (73%) bepalen cliënt en hulp in overleg welke werkzaamheden er gedaan moeten worden. Bij TSN Thuiszorg (67%) en Thalia Thuiszorg(53%) ligt dat percentage iets lager. - Alleen bij Thuiszorg Heerendordt wordt bij het grootste deel van de cliënten (84%) door de hulp opgeschreven welke werkzaamheden ze heeft verricht. Bij de overige organisaties is dit minder dan de helft. Bij Thalia Thuiszorg gebeurt dit zelfs maar bij 9% van de cliënten. - Bij alle organisaties komt de hulp in bijna alle gevallen op een vast moment en is dan ook op het afgesproken tijdstip aanwezig. Tot slot is gekeken welke aspecten van de schoonmaakondersteuning een positieve invloed hebben op de tevredenheid van klanten op de schoonmaakondersteuning. Hieruit blijkt dat klanten meer tevreden zijn op het moment dat ze het hele jaar door dezelfde hulp hebben gehad. Indien er wisselingen van de hulp zijn geweest, betekent dit hoe vaker er van hulp is gewisseld, hoe minder tevreden de cliënten zijn. In tegenstelling tot het onderzoek dat in Q2 is gehouden, is in dit onderzoek niet aangetoond dat: - de tevredenheid (sterk) toeneemt wanneer afspraken over de schoonmaakondersteuning zijn vastgelegd; - de tevredenheid toeneemt wanneer de werkzaamheden van de hulp in overleg worden bepaald. Wel opmerkelijk is dat cliënten die zelf de regie hebben minder tevreden zijn. Dit kan verschillende oorzaken hebben, maar die zijn in dit onderzoek niet nader uitgevraagd. 16/23

17 4. Schouwing van de woning 4.1 Inleiding Het tweede deel van de monitor bestaat uit het beoordelen in hoeverre er sprake is van een schoon en leefbaar huis. Tijdens de huisbezoeken hebben Wmo-consulenten van de gemeente Emmen en medewerkers van Menzis Wmo Support de vertrekken beoordeeld die dagelijks worden gebruikt: de woonkamer, slaapkamer, keuken, douche/badkamer/toilet en de gang/hal. Onder een schoon en leefbaar huis wordt verstaan: iedereen moet gebruik kunnen maken van een schone huiskamer, een schoon slaapvertrek, een schone keuken en een schone douche/toilet. Leefbaar staat voor opgeruimd en functioneel, bijvoorbeeld om vallen te voorkomen. 4.2 Resultaten schouwing In totaal hebben er 423 volledige schouwingen plaatsgevonden. 7 schouwingen zijn niet volledig uitgevoerd, omdat er geen toegang werd verleend tot een of meerdere ruimtes in de woning. Deze vragenlijsten zijn, voor zover ingevuld, wel meegenomen in de beoordeling. Uit de schouwing blijkt dat de leefruimtes van de klanten over het algemeen worden beoordeeld als schoon en leefbaar. Gemiddeld wordt op beide punten een 7,6 gescoord. De cijfers die zijn gescoord in Q4 zijn wat lager dan in Q2. Toen werd in de categorie schoon een 7,8 gescoord en voor leefbaar een 7,9. Ten opzichte van de vorige schouwingen zien we ook een vlakker beeld. Hiermee bedoelen we dat het hoogste cijfer en het laagste cijfer in Q4 maar 0,2 punt verschilt, terwijl in Q2 het verschil tussen het hoogst gemeten cijfer en laagst gemeten cijfer 0,5 punt was. Leefruimte Dokter Schoonmaakorganisatie Thalia Thuiszorg Thuiszorg Heerendordt TSN Thuiszorg Totaal huiskamer schoon 7,5 7,5 7,7 7,6 7,6 huiskamer leefbaar 7,6 7,6 7,7 7,6 7,6 slaapkamer schoon 7,5 7,6 7,7 7,6 7,6 slaapkamer leefbaar 7,5 7,6 7,7 7,6 7,6 keuken schoon 7,6 7,6 7,7 7,6 7,6 keuken leefbaar 7,6 7,5 7,7 7,6 7,6 douche schoon 7,6 7,5 7,7 7,5 7,6 douche leefbaar 7,5 7,5 7,7 7,5 7,6 gang schoon 7,6 7,6 7,7 7,6 7,6 gang leefbaar 7,6 7,6 7,7 7,6 7,6 Gemiddeld 7,6 7,5 7,7 7,6 7,6 Tabel 10: gemiddelde cijfer per leefruimte per aanbieder (Q4) 17/23

18 Leefruimte Dokter schoonmaakorganisatie Thalia thuiszorg Thuiszorg Heerendordt TSN Thuiszorg Totaal huiskamer schoon 7,8 7, ,9 huiskamer leefbaar 7,9 7,7 7,9 8,1 7,9 slaapkamer schoon 7,7 7,5 8 7,9 7,8 slaapkamer leefbaar 7,7 7,5 8 8,8 8,1 keuken schoon 7,7 7,6 8 7,8 7,8 keuken leefbaar 7,8 7, ,9 douche schoon 7,7 7,6 7,8 7,7 7,7 douche leefbaar 7,7 7,5 7,9 7,9 7,8 gang schoon 7,7 7,6 7,9 7,9 7,8 gang leefbaar 7,8 7,6 7,9 8,1 7,9 gemiddeld 7,8 7,6 7,9 8 7,9 Tabel 11: gemiddelde cijfer per leefruimte per aanbieder (Q2) In onderstaande tabel geven we inzicht in het aantal keer dat het oordeel lager was dan een 7. In totaal heeft er in 430 woningen een schouwing plaatsgevonden. Per woning zijn 5 ruimtes beoordeeld op de mate waarin er sprake is van een schoon en leefbaar huis. In totaal zijn er dus 4300 beoordelingen geweest. In 5% (215 beoordelingen) was het cijfer lager dan 7. Dit komt overeen met het percentage beoordelingen dat lager dan een 7 was in Q2 van Leefruimte Dokter Schoonmaakorganisatie Thalia Thuiszorg Thuiszorg Heerendordt TSN Thuiszorg Totaal huiskamer schoon huiskamer leefbaar slaapkamer schoon slaapkamer leefbaar keuken schoon keuken leefbaar douche schoon douche leefbaar gang schoon gang leefbaar totaal Tabel 12: Aantal beoordelingen lager dan een 7 per aanbieder. (Q4) 4.3 Factoren die van invloed zijn op schouwing Relatie tevredenheid en cijfer voor de schouwing Net als het onderzoek in Q2, zien we ook in dit onderzoek dat er geen relatie is tussen de tevredenheid van de klant over de schoonmaakondersteuning en de mate waarin er sprake is van een schoon en leefbaar huis. Klanten die naar ons oordeel wonen in een vervuild huis, zijn over het algemeen tevreden over de hulp bij het huishouden. De cliënten waarbij het gemiddelde van de gehele schouwing lager dan een 7 was, geven gemiddeld een 7,1 voor de tevredenheid. 18/23

19 4.3.2 Relatie tussen tevredenheid schoonmaakondersteuning en schouwing woning Daarnaast hebben we onderzocht of de klanten die zelf minder tevreden zijn over de kwaliteit van schoonmaakondersteuning ook een lager cijfer hadden bij de schouwing van hun woning. Uit tabel 13 blijkt dat het gemiddelde van deze schouwingen inderdaad iets lager ligt dan het totale gemiddelde (7,5 ten opzichte van een 7,6). Dit is echter nog steeds ruim voldoende. Gemiddelde cijfer schoonheid Gemiddelde cijfer leefbaarheid Lager dan een 7 voor schoonmaakondersteuning 7,5 7,5 Tabel 13: De gemiddelde cijfers bij de schouwing van cliënten die de schoonmaakondersteuning een lager cijfer geven dan een Relatie tussen tevredenheid over kwaliteit van schoonmaak en schouwingen In het onderzoek dat we in Q2 hebben gehouden, kwam geen relatie naar voren tussen de tevredenheid van klanten en de uitkomsten van de schouwingen. In dit onderzoek hebben we wel een relatie kunnen leggen tussen de tevredenheid van de klanten over de kwaliteit van de schoonmaak en de schouwingen. Zoals uit onderstaande tabel blijkt, is het gemiddelde cijfer dat uit de schouwingen is gekomen een stuk lager bij de cliënten die zelf hebben aangegeven niet tevreden te zijn over de kwaliteit van de schoonmaak (6,5 en 6,7 ten opzichte van 7,6). Gemiddelde cijfer schoonheid Gemiddelde cijfer leefbaarheid Cijfer kwaliteit van schoonmaak lager dan een 7 6,5 6,7 Tabel 14: De gemiddelde cijfers bij de schouwing van cliënten die de kwaliteit van de schoonmaak een lager cijfer geven dan een Conclusies De schoonheid en leefbaarheid van de woningen worden beoordeeld met een 7,6. Hoewel dit een lichte daling is ten opzichte van het onderzoek in Q2 is dit nog steeds een ruime voldoende. De onderlinge verschillen tussen de zorgaanbieders zijn ten opzichte van Q2 wat afgenomen. In Q2 was de conclusie van de monitor dat er geen relatie was in de tevredenheid van de klant en de cijfers van de schouwingen. In Q4 hebben we echter wel een relatie gevonden tussen de tevredenheid van de klant en de cijfers die uit de schouwingen bleken. Hieruit blijkt dat de cliënten, die minder tevreden zijn over de kwaliteit van de schoonmaak, ook lager scoren dan gemiddeld bij de schouwingen. 19/23

20 5. Conclusies en aanbevelingen Deze tweede monitor heeft opnieuw in beeld gebracht wat de tevredenheid is van mensen die gebruik maken van schoonmaakondersteuning en in hoeverre er sprake is van een schoon en leefbaar huis. De verschillen tussen de zorgaanbieders zijn flink afgenomen. Vooral het oordeel over TSN Thuiszorg is sterk verbeterd. 5.1 Conclusies tevredenheid Uit de 430 huisbezoeken blijkt dat klanten die gebruik maken van schoonmaakondersteuning hierover tevreden zijn. Onderstaande tabel geeft de tevredenheid weer van klanten over de schoonmaakondersteuning en de tevredenheid over de hulp. Naam aanbieder Cijfer schoonmaakondersteuning Cijfer inzet hulp Cijfer kwaliteit hulp Cijfer aandacht en interesse van hulp Dokter Schoonmaakorganisatie 7,3 8,2 8,2 8,2 Thalia Thuiszorg 7,2 8,0 7,9 8,0 Thuiszorg Heerendordt 7,9 8,3 8,3 8,3 TSN Thuiszorg 7,6 8,1 8,0 8,1 Totaal 7,5 8,1 8,1 8,1 Tabel 15: tevredenheid schoonmaakondersteuning per aanbieder (Q4) Klanten geven de schoonmaakondersteuning gemiddeld een 7,5, maar zijn meer tevreden over de inzet (8,1), kwaliteit (8,1) en aandacht en interesse van de hulp (8,1). Naam aanbieder Cijfer schoonmaakondersteuning Cijfer inzet hulp Cijfer kwaliteit hulp Cijfer aandacht en interesse van hulp Dokter Schoonmaakondersteuning 7,5 8,3 8,2 8,5 Thalia Thuiszorg 7,5 8,0 8,0 8,0 Thuiszorg Heerendordt 8,1 8,4 8,0 8,2 TSN Thuiszorg 6,9 8,1 8,0 8,1 Totaal 7,3 8,2 8,0 8,1 Tabel 16: tevredenheid over schoonmaakondersteuning per aanbieder (Q2) Uit de analyses blijkt dat er een aantal aspecten zijn die van invloed zijn op de tevredenheid van klanten. Klanten zijn namelijk meer tevreden over de schoonmaakondersteuning op het moment dat: - ze dezelfde hulp hebben gehad gedurende het hele jaar; - de cliënten in overleg met de hulp bepalen welke werkzaamheden gedaan moeten worden of wanneer de hulp de werkzaamheden bepaalt. We hebben in dit onderzoek geen groot verschil gezien tussen de tevredenheid en het maken van afspraken tussen de zorgaanbieder en cliënt. In het onderzoek van Q2 kwam dit wel naar voren. De vraag of de tevredenheid afhangt van het vastleggen van afspraken, is op dit moment niet vast te stellen. We kunnen in een vervolgonderzoek hier verder op ingaan, indien de gemeente dit wenst. Ook zouden we nader kunnen onderzoeken waarom cliënten die zelf bepalen welke werkzaamheden moeten gebeuren, minder tevreden zijn. 20/23

21 5.2 Conclusies schouwing De schoonheid en leefbaarheid van de woningen worden beoordeeld met een 7,6. Hoewel dit een lichte daling is ten opzichte van het onderzoek in Q2 is dit nog steeds een ruime voldoende. De onderlinge verschillen tussen de zorgaanbieders zijn ten opzichte van Q2 wat afgenomen. In Q2 was een conclusie van de monitor dat er geen relatie was in de tevredenheid van de klant en de cijfers van de schouwingen. In Q4 hebben we echter wel een relatie gevonden tussen de tevredenheid van de klant en de cijfers die uit de schouwingen bleken. Hieruit blijkt dat bij de cliënten die minder tevreden zijn over de kwaliteit van de schoonmaak ook lager scoren dan gemiddeld bij de schouwingen. 5.3 Signalen die we tijdens de huisbezoeken hebben gekregen Ook tijdens dit onderzoek hebben we een aantal signalen opgevangen, die werden verteld buiten de reguliere vragenlijsten om. Of deze signalen representatief zijn voor de populatie is niet aan te geven. Een aantal cliënten maakt gebruik van wasdames. Dit zijn twee dames (zoals werd aangegeven) die voor cliënten binnen een heel complex de was doen. Cliënten die hier gebruik van maken ontvangen een half uur minder huishoudelijke hulp. Dit is een manier voor de zorgaanbieder om effectiever te werken. Doordat de zorgaanbieder alle klanten in een perceel bedient, wordt het voor de zorgaanbieders aantrekkelijk om dergelijke constructies te bedenken. Op zich is dit dus een positieve ontwikkeling. Meerdere cliënten geven aan dat door het inschakelen van wasdames de hulpen steeds meer beperkt worden in hun taken omdat ze de was niet meer mogen doen. Ook zijn cliënten vervolgens verbaasd dat de vaste hulp een half uur minder de tijd krijgt om de rest van de werkzaamheden uit te voeren. Daarnaast is niet iedereen positief over de wasdames zelf. Er wordt bijvoorbeeld aangegeven dat de wasdames alleen maar de bovenkleding strijken en niet de onderkleding. Een aantal cliënten klagen over de communicatie. Bijvoorbeeld over het feit dat er een aantal weken geen hulp kwam. Of over het feit dat er langs elkaar heen werd gepraat, omdat er een vakantiehulp kwam waar niet over gecommuniceerd was. 5.4 Aanbevelingen Gezien de resultaten van het onderzoek, hebben we een aantal aanbevelingen. Kwaliteit schoonmaak We hebben geconcludeerd dat de cliënten die minder tevreden zijn over de kwaliteit van de schoonmaak ook vaker wonen in een minder schoon en leefbaar huis. Dat de cliënten minder tevreden zijn over de schoonmaak is dus terecht. Voor zorgaanbieders is het belangrijk goed te luisteren naar klanten die aangeven niet tevreden te zijn over de kwaliteit. Eventueel kunnen zorgaanbieders tijdelijk intensiever de kwaliteit van de hulp controleren. We schatten in dat hierdoor de kwaliteit snel kan toenemen. Communicatie over inzet hulpdiensten Zoals we hebben beschreven bij de signalen die we ontvangen hebben, worden er binnen Emmen nu wasdames ingezet. Op zich kan dit een goede en effectieve methode zijn. Communicatie hierover is echter wel erg belangrijk. Meerdere cliënten klagen namelijk over de communicatie op dit punt. Onze aanbeveling is dat de zorgorganisatie de klanten goed op de hoogte houdt over wijzigingen in de uitvoering van de schoonmaakondersteuning. De communicatie via de hulpen, die de cliënten over het algemeen vertrouwen, is hiervoor bijvoorbeeld een goed middel. 21/23

22 Algemene communicatie Naast de communicatie over de wasdames, is de algemene communicatie van de zorgaanbieders ook een aandachtspunt, hoewel we beseffen dat we in dit geval alleen het verhaal van de cliënten hebben gehoord. Wanneer cliënten zelf een brief hierover hebben gemist, wordt dit door cliënten zelf er niet altijd bij vermeld. Opschrijven uitgevoerde werkzaamheden De gemeente wil graag dat de hulpen iedere keer opschrijven wat ze gedaan hebben. Uit het onderzoek blijkt niet dat de klanten hierdoor meer tevreden worden. Klanten geven aan dat ze zelf niet het belang zien van het opschrijven en het kost nog tijd ook. Meestal komt de week daarop dezelfde hulp of weet de klant nog wel wat de week ervoor gedaan is. De gemeente kan overwegen om deze eis richting zorgorganisaties aan te passen of te laten vervallen. Is de gemeente wel overtuigd van deze eis, dan is het handig om duidelijk aan te geven waarom deze eis is gesteld. Aanbevelingen vervolgonderzoek Uit de onderzoeken die in 2013 zijn gehouden binnen de gemeente Emmen hebben we een aantal punten gevonden die duidelijk de tevredenheid van de cliënten beïnvloeden. Zo zien we een duidelijke toename van de tevredenheid op het moment dat de cliënt het hele jaar door dezelfde hulp heeft. Op een aantal andere punten zie we niet hele duidelijke invloeden op de tevredenheid, zoals bij het vastleggen van afspraken met de zorgaanbieder. In een vervolgonderzoek zou hier verder op in kunnen worden gegaan. De vraag of de tevredenheid afhangt van het vastleggen van afspraken, is op dit moment niet vast te stellen. We kunnen in een vervolgonderzoek hier verder op ingaan, indien de gemeente dit wenst. Ook zouden we nader kunnen onderzoeken waarom cliënten, die zelf bepalen welke werkzaamheden moeten gebeuren, minder tevreden zijn. Ter voorbereiding op een volgende monitor, is het mogelijk om een kleinschalig onderzoek te doen. We zouden met een aantal cliënten een diepte-interview kunnen houden. Bij deze cliënten kunnen we dan onderzoeken welke onderdelen bij hun de tevredenheid beïnvloeden. De uitkomsten van dit diepte-interview kunnen we vervolgens toetsen in de volgende monitor. 22/23

23 Bijlage I: Kenmerken klantengroep huisbezoeken Inleiding Hieronder wordt weergegeven hoeveel cliënten er per zorgaanbieder zijn bezocht. Aantal klanten per aanbieder In november 2013 maakten inwoners van de gemeente Emmen gebruik van schoonmaakondersteuning. Tabel 1 laat per aanbieder het totaal aantal klanten en het aantal huisbezoeken zien. Uit de tabel wordt duidelijk dat het aantal huisbezoeken per aanbieder in verhouding is met het aantal klanten per aanbieder. Naam aanbieder Aantal klanten Aantal huisbezoeken Percentage Dokter Schoonmaakondersteuning % Thalia Thuiszorg % Thuiszorg Heerendordt % TSN Thuiszorg % Totaal % Tabel 17: aantal klanten en huisbezoeken per aanbieder Huisbezoeken per aanbieder In totaal zijn 430 huisbezoeken afgelegd. 215 inwoners zijn bezocht door medewerkers van Menzis Wmo Support en door Wmo-consulenten van de gemeente Emmen zijn ook 215 cliënten bezocht. Onderstaande figuur schetst het aantal huisbezoeken dat Menzis Wmo Support en de gemeente Emmen hebben afgelegd Gemeente Emmen Menzis Wmo Support Dokter Schoonmaakorganisatie Heerendordt Thalia Thuiszorg TSN Thuiszorg Figuur: 11: aantal huisbezoeken per aanbieder door gemeente Emmen en Wmo Support 23/23

Een schoon en leefbaar huis

Een schoon en leefbaar huis Een schoon en leefbaar huis Onderzoek schoonmaakondersteuning Voorjaar 2015 1/28 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Werkwijze en verantwoording 5 2.1 Het doel van het onderzoek 5 2.2 Definitie van een schoon en

Nadere informatie

Evaluatie hulp bij het huishouden 2015

Evaluatie hulp bij het huishouden 2015 Evaluatie hulp bij het huishouden 2015 Onderzoek naar het resultaat telt voor hulp bij het huishouden gemeente Schouwen- Duiveland 1/29 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 4 1.1 1.2 Aanleiding...

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek huishoudelijke hulp gemeente Haren

Kwaliteitsonderzoek huishoudelijke hulp gemeente Haren Kwaliteitsonderzoek huishoudelijke hulp gemeente Haren Najaar 2016 Datum Auteur Versie November 2016 Wmo Support 1.0 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 3 2. Inleiding 4 2.1. Aanleiding 4 2.2. Uitvoering kwaliteitsonderzoek

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek huishoudelijke hulp gemeente Appingedam, Delfzijl, Loppersum en Winsum

Kwaliteitsonderzoek huishoudelijke hulp gemeente Appingedam, Delfzijl, Loppersum en Winsum gemeente Appingedam, Delfzijl, Loppersum en Winsum 2015 Datum Auteur Status Versie December 2015 Wmo Support Definitief 1.0 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 4 2. Inleiding 5 2.1. Aanleiding 5 2.2. Uitvoering

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek huishoudelijke hulp gemeente Barneveld

Kwaliteitsonderzoek huishoudelijke hulp gemeente Barneveld Kwaliteitsonderzoek huishoudelijke hulp gemeente Barneveld Voorjaar 2015 Datum Auteur Status Versie Augustus 2015 Wmo Support Definitief 1.0 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 3 2. Inleiding 4 2.1. Aanleiding

Nadere informatie

Rapportage. Menzis Wmo Support. Kwaliteitsonderzoek Hulp in de Huishouding Rijk van Nijmegen. In het kader van: Enschede, oktober 2013

Rapportage. Menzis Wmo Support. Kwaliteitsonderzoek Hulp in de Huishouding Rijk van Nijmegen. In het kader van: Enschede, oktober 2013 Menzis Wmo Support Met expertise en ervaring als leidraad zetten wij ons al jaren in voor het succes van de Wmo: voor burger én gemeente Enschede, oktober 2013 Rapportage In het kader van: Kwaliteitsonderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Afdeling: Maatschappelijke ontwikkeling Auteur : Nick Elshof Datum: 25-09-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Verantwoording en achtergrond...

Nadere informatie

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014 Gemeente Beuningen Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 Concept 3 april 2014 DATUM 3 april 2014 TITEL Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Beuningen

Nadere informatie

Inkoop van medische specialistische zorg bij ZBC s 2016

Inkoop van medische specialistische zorg bij ZBC s 2016 Inkoop van medische specialistische zorg bij ZBC s 2016 6 juli 2015 1. Beleid zorginkoop ZBC s 2016 1.1 Algemene lijn inkoop ZBC Voor het contracteringsproces 2016 gaan wij zowel nieuwe zorgaanbieders

Nadere informatie

Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting

Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting Marlijn Abbink-Cornelissen Marcel Haverkamp Janneke Wilschut 5 April 2016 1 Samenvatting Samenvatting Dit is het vijfde rapport van de monitor HH(T). Deze monitor inventariseert

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Inleiding en toelichting Het jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is in april en mei 2015 naar de cliënten verstuurd. Aan de cliënten werd gevraagd of zij de

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

11 Drentse gemeenten. Tevredenheid Hulp bij het huishouden. 3 mei 2011

11 Drentse gemeenten. Tevredenheid Hulp bij het huishouden. 3 mei 2011 11 Drentse gemeenten Tevredenheid Hulp bij het huishouden 3 mei 2011 Projectnr. 2118.100 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Algemeen Controleplan 2016 AO/IC controle

Algemeen Controleplan 2016 AO/IC controle Algemeen Controleplan 2016 AO/IC controle Materiële Controle Menzis Zorgkantoor Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 22 februari 2016 Martin Eising Definitief 1.0 Controleplan 2016 AO IC controle

Nadere informatie

Hondenbeleid Deventer Eindmeting

Hondenbeleid Deventer Eindmeting Hondenbeleid Deventer Eindmeting Januari 2011 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jasper Baks Telefoonnummer : 694229 Mail : jr.baks@deventer.nl Strategische Ontwikkeling 1 Inhoud Algemene samenvatting

Nadere informatie

Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein

Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein De ingekochte individuele maatwerkvoorzieningen en de gemeentelijke dienstverlening worden gemeten op hun kwaliteit. Wat zijn de eerste bevindingen? Alice van

Nadere informatie

Algemeen Controleplan 2016 Declaratiegedrag

Algemeen Controleplan 2016 Declaratiegedrag Algemeen Controleplan 2016 Declaratiegedrag Materiële Controle Menzis Zorgkantoor Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 22 februari 2016 Martin Eising Definitief 1.0 Controleplan 2016 declaratiegedrag

Nadere informatie

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs.

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs. ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs april 2016 1

Nadere informatie

Markt- en Opinieonderzoek. Zeker Meten. KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK HULP BIJ HUISHOUDEN

Markt- en Opinieonderzoek. Zeker Meten. KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK HULP BIJ HUISHOUDEN Markt- en Opinieonderzoek. Zeker Meten. KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK HULP BIJ HUISHOUDEN 1 PROJECT I1754 Rapportagedatum : 12 februari 2015 Klant : Gemeente Amstelveen Contactpersoon bij klant : Celina

Nadere informatie

Onderzoek. Onderzoek normering huishoudelijke hulp gemeente Utrecht. Presentatie Raadsinformatiebijeenkomst gemeente Utrecht 15 september 2016

Onderzoek. Onderzoek normering huishoudelijke hulp gemeente Utrecht. Presentatie Raadsinformatiebijeenkomst gemeente Utrecht 15 september 2016 Onderzoek normering HH Onderzoek normering huishoudelijke hulp gemeente Utrecht Presentatie Raadsinformatiebijeenkomst gemeente Utrecht 15 september 2016 Agenda Raadsinformatiebijeenkomst 15 september

Nadere informatie

Instructie cliëntprofielen

Instructie cliëntprofielen Bijlage 4 Instructie cliëntprofielen Dit document beschrijft: 1. Inleiding cliëntprofielen 2. Proces ontwikkeling cliëntprofielen 3. Definitie cliëntprofielen 4. De cliëntprofielen op hoofdlijnen 5. De

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 Rapportage CQ Zorg Thuis ZGAO 2016 1 1. Inleiding Met het oog op het handhaven en/of verbeteren van de kwaliteit van de zorg die ZGAO levert,

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad Oostzaan P/a Postbus 20 153OAA Wormeriand - 8 APR. Comeents Oostzaan Gemeentehuis ockadrcs Kerkbuurt 4, 1 511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1

Nadere informatie

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers Samenvatting KTO NV schade 2015 31 maart 2016 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit

Nadere informatie

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Rapport Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Woerden, juli 2014 Inhoudsopgave I. Omvang en samenstelling groep respondenten p. 3 II. Wat verstaan senioren onder eigen regie en zelfredzaamheid?

Nadere informatie

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna (Wonen met Zorg)

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna (Wonen met Zorg) Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna (Wonen met Zorg) Bewonerstevredenheidsonderzoek, oktober 2014 2.1 Inleiding De conclusies hieronder zijn

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002)

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002) Rapportage producentenvertrouwen oktober/november 2002 Inleiding In de eerste Economische Barometer van Breda heeft de Hogeschool Brabant voor de eerste keer de resultaten gepresenteerd van haar onderzoek

Nadere informatie

Rapportage Rijk van Nijmegen, totaaloverzicht

Rapportage Rijk van Nijmegen, totaaloverzicht Rapportage Rijk van Nijmegen, totaaloverzicht Algemeen Totaal aantal bezoeken Aantal klanten Aantal klanten bezocht Aantal klanten Aantal klanten bezocht Totaal aantal klanten Totaal aantal bezocht Gemeente

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009 Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2009 VERSLAG VAN DE RESULTATEN VAN HET CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK ONDER BURGERS MET EEN BEPERKING samenvatting Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Foto s: Bas Moerman

Nadere informatie

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014 Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 214 Willemstad, Maart 214 Inleiding In juni 214 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) de bedrijven benaderd met vragenlijsten op Curaçao. Doel van deze

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011)

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Inhoudsopgave Verslag 2-4 Grafieken 5-10 Samenvatting resultaten 11-16 Bijlage - Vragenlijst 17+18 Cohesie Cure and Care Hagerhofweg 2 5912 PN

Nadere informatie

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage -

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage - De dienstverlening van Onderzoek onder aangesloten instellingen - Eindrapportage - 09-09-2009 Inhoud Inleiding 3 Managementsamenvatting 4 Onderzoeksopzet 5 Resultaten 6 Tevredenheid 6 Gebruik en waardering

Nadere informatie

Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging

Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging Opzet van de monitor Huishoudelijke Verzorging De nieuwe manier van werken heeft 3 hoofdrolspelers namelijk

Nadere informatie

Effecten van cliëntondersteuning. Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten

Effecten van cliëntondersteuning. Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten Effecten van cliëntondersteuning Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten MEE Nederland, 4 februari 2014 1. Inleiding In deze samenvatting beschrijven

Nadere informatie

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015 RESULTATEN OUDER-ENQUÊTE 01 INLEIDING In dit document worden de resultaten besproken van de ouderenquête die is afgenomen in november 01 (schooljaar 01-015). Doelstelling van de enquête is het meten van

Nadere informatie

Aantal respondenten 1758 1707 1578 13981 Aantal benaderd 4500 4404 4344 36949

Aantal respondenten 1758 1707 1578 13981 Aantal benaderd 4500 4404 4344 36949 Onderwijs & Kwaliteit Eerste rapportage HBO-Monitor 2013 Op 3 april 2014 zijn de resultaten van de jaarlijkse HBO-monitor (enquête onder afgestudeerden) over 2013 binnengekomen. Het onderzoek betreft studenten

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

Afd: soc~tal bijlagen 2. Afd.hoofd: Akkoord ofin 0 B&D/Jur. DOR o B&D/Com. OADF. Openbaarheid

Afd: soc~tal bijlagen 2. Afd.hoofd: Akkoord ofin 0 B&D/Jur. DOR o B&D/Com. OADF. Openbaarheid ~\ gemeente Barneveld Nr.640511 Aan het college van burgemeester en wethouders QQ~~rwer~: Memo en onderzoek algemene voorziening huishoudelijke hulp [G~yr@~gq~~ Jiis~i'1gj: lfuekomen stokken Raad 3 0 SEP

Nadere informatie

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill.

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. secondant #2 april 2009 7 Geweldsdelicten tussen - Daling van geweld komt niet uit de verf Crimi-trends

Nadere informatie

resultaten Vacature-enquête

resultaten Vacature-enquête resultaten Vacature-enquête voorjaar 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Vacatures maart 2014 4 3. Vacatures per sector 5 4. Conclusies 11 Bijlage 1 Tabellen 12 Kenmerk: Project: 81110 Juni 2014 1. Inleiding

Nadere informatie

TV IN NEDERLAND 2003

TV IN NEDERLAND 2003 TV IN NEDERLAND 2003 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK ESTABLISHMENT SURVEY André van de Wal Camiel Camps Nelly Kalfs Amstelveen, 9 maart 2004 Auteursrecht voorbehouden. Niets uit dit document mag

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

7,2 JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD. Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding

7,2 JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD. Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 7,2 Ralph Feenstra en Annet Nugter Afdeling Onderzoek & Monitoring Juli 2011

Nadere informatie

Vaststellen kwaliteitsrapportage Hulp bij het Huishouden 2013

Vaststellen kwaliteitsrapportage Hulp bij het Huishouden 2013 Collegevoorstel Embargo tot 18 februari 12.00 uur Onderwerp Vaststellen kwaliteitsrapportage Hulp bij het Huishouden 2013 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings

Nadere informatie

Nalevingsonderzoek verkoop alcohol Zeeuwse gemeenten 2016

Nalevingsonderzoek verkoop alcohol Zeeuwse gemeenten 2016 Nalevingsonderzoek verkoop alcohol Zeeuwse gemeenten 2016 Inleiding Het Zeeuwse project Laat Ze Niet Verzuipen! (LZNVZ) 1 en de 13 Zeeuwse gemeenten willen inzicht in de mate waarin alcoholverstrekkers

Nadere informatie

Bijlage 5 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Bijlage 5 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 5 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 1 Bijlage 5 GEZ-module 2017 Via de GEZ-module worden de personele inzet, organisatie en infrastructuur van samenwerkingsverbanden bekostigd

Nadere informatie

Uitkomsten aanvullende telefonische interviews

Uitkomsten aanvullende telefonische interviews Uitkomsten aanvullende telefonische interviews De ervaringen van cliënten met de Wmo is een belangrijke graadmeter voor het beleid van de gemeente Barneveld. Daarom heeft de gemeente in februari 2012 een

Nadere informatie

Analyse quick scan productie 2016

Analyse quick scan productie 2016 Analyse quick scan productie 2016 Publicatienummer 2016-405 Vormgeving omslag Case Communicatie, Ede Copyrights GGZ Nederland 2016 Overname van teksten is toegestaan met bronvermelding. Voorwoord In de

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009. april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009. april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009 april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen - Algemene gegevens 4 - Contact en omgang 6

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg

Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg Aanvulling op inkoopbeleid Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg 2015-2016 Ingangsdatum 1 januari 2016 Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg De afgelopen jaren is de zorgvraag in Nederland

Nadere informatie

Rapport klanttevredenheid 2013

Rapport klanttevredenheid 2013 Rapport klanttevredenheid 2013 2014.1.73 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Procedure nieuwe verhuur 4 3. 3.1 Reparatieverzoeken Resultaten afgehandelde enquêtes Meerssen 2013 5 5 4. Procedure vertrekkende

Nadere informatie

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen Van goed naar beter 23-11-2015 Inhoudsopgave Werkwijze 3 Resultaten huurderstevredenheidonderzoek per kern 4 - Over de respondent

Nadere informatie

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen Gemeente Huizen Inleiding... 3 1. Verantwoording onderzoek...

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidonderzoek onder ouders Stichting Lentekind

Rapportage tevredenheidonderzoek onder ouders Stichting Lentekind Rapportage tevredenheidonderzoek onder ouders Stichting Lentekind Versie 1.0.0 November 2016 VOORWOORD Met genoegen hebben we een tevredenheidmeting onder onze ouders uitgevoerd. De resultaten van deze

Nadere informatie

Companen waar wonen beweegt

Companen waar wonen beweegt Projectnr. 2632.102/PL Companen waar wonen beweegt Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026)3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet info@companen.nl www.companen.nl

Nadere informatie

Kaart 1: Wmo = meedoen Achtergrondinformatie voor patiënten

Kaart 1: Wmo = meedoen Achtergrondinformatie voor patiënten Kaart 1: Wmo = meedoen Achtergrondinformatie voor patiënten De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) betekent voor gemeenten een andere manier van denken en doen. De Nederlandse gemeenten werken gezamenlijk

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek Bejegening van pleegouders in Zeeland Door Veerle de Leede In opdracht van Stichting Pleegoudersupport Zeeland

Samenvatting onderzoek Bejegening van pleegouders in Zeeland Door Veerle de Leede In opdracht van Stichting Pleegoudersupport Zeeland Samenvatting onderzoek Bejegening van pleegouders in Zeeland Door Veerle de Leede In opdracht van Stichting Pleegoudersupport Zeeland Beste pleegouder, U heeft aangegeven graag op de hoogte gehouden te

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Bijlagenummer 01/10/14/06 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Onderwerp:

Nadere informatie

Gemeente IJsselstein. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over juli 2015

Gemeente IJsselstein. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over juli 2015 Gemeente IJsselstein Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL ONDERTITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente IJsselstein Cathelijne

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

A. Nieuwe Wmo Verordening prestatieveld 6

A. Nieuwe Wmo Verordening prestatieveld 6 Onderzoeksopzet Evaluatie Wmo 2013 Op 1 januari 2013 is de nieuwe Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning Drechtsteden 2013 in werking getreden. Tevens is op die datum een nieuwe aanpak

Nadere informatie

Subsidiënt: Ministerie van VWS. Zorgverleners werken liever met interne oproepkrachten dan met personeel van buitenaf

Subsidiënt: Ministerie van VWS. Zorgverleners werken liever met interne oproepkrachten dan met personeel van buitenaf De gegevens in deze factsheet mogen met bronvermelding (E.E.M. Maurits, A.J.E. de Veer & A.L. Francke. Zorgverleners werken liever met interne dan met personeel van buitenaf. Utrecht: NIVEL, 2013) worden

Nadere informatie

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 Gemeente Lopik Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 26 april 2011 Projectnr. 331.100 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026)

Nadere informatie

Huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo. in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren

Huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo. in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren De gemeente verstrekt huishoudelijke ondersteuning als maatwerk, binnen de Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

Ons kenmerk 10.1461895

Ons kenmerk 10.1461895 gemeente WW w Oosterhout Fractie GroenLinks t.a.v. de heer W.J.W.A. van der Zanden Hoogstraat 6 4901 PK OOSTERHOUT Datum 13 januari 2015 Uw kenmerk Ons kenmerk 10.1461895 In behandeling bij a.burqer(5)oosterïiout.nl

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012. Koro Enveloppen & Koro PackVision

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012. Koro Enveloppen & Koro PackVision Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012 Opdrachtgever: Uitvoering: Koro Enveloppen & Koro PackVision Tema BV December 2014 1 I N L E I D I N G In 2014 heeft Tema voor de vijfde

Nadere informatie

In- & Outputmanagment van verzenden naar interactie

In- & Outputmanagment van verzenden naar interactie In- & Outputmanagment van verzenden naar interactie Intro Menzis Aanleiding & Werkwijze Resultaten (2009 2012) Document Communicatie Strategie strategie solution rendement stand van zaken Waar naar toe

Nadere informatie

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna door vertegenwoordigers bewoners (Beschermd Wonen)

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna door vertegenwoordigers bewoners (Beschermd Wonen) Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna door vertegenwoordigers bewoners (Beschermd Wonen) Bewonerstevredenheidsonderzoek, oktober 2014 Inleiding

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014 Gemeente Wmo klanttevredenheid over 2013 1 juli 2014 DATUM 1 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Klanttevredenheidsonderzoek Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Het Almeerse basisonderwijs

Het Almeerse basisonderwijs dit is een LEA plus project -www.lea.almere.nl- -Dit is een LEA plus project-www.leaplusalmere.nl Het Almeerse basisonderwijs Monitor Taal, Lezen en Rekenen 2013/2014 April 2015 Gemeente Almere, Onderzoek

Nadere informatie

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik 13 Juni 2016 Laura de Jong www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3

Nadere informatie

Inkoop Huishoudelijke hulp augustus 2016

Inkoop Huishoudelijke hulp augustus 2016 Inkoop Huishoudelijke hulp 2017 11 augustus 2016 Programma startbijeenkomst Welkom door Esther de Ruiter Voorstellen inkoopteam Aanleiding Visie gemeente Zaltbommel Hoe gaan we lokaal inkopen? Aanbestedingsprocedure

Nadere informatie

Monitor hulp bij het huishouden. Meting 2016

Monitor hulp bij het huishouden. Meting 2016 Monitor hulp bij het huishouden Meting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juni 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch heeft in de periode 2014-2016 een nieuwe werkwijze rondom de Wmo hulp bij

Nadere informatie

Check Je Kamer Rapportage 2014

Check Je Kamer Rapportage 2014 Check Je Kamer Rapportage 2014 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt April 2015 Dit is een uitgave van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild worden

Nadere informatie

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad -

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: de gemeente Nijkerk DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 321 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 7 1

Nadere informatie

(Nog) beter op weg over water!? Klanttevredenheidsonderzoek 2014

(Nog) beter op weg over water!? Klanttevredenheidsonderzoek 2014 2 (Nog) beter op weg over water!? Klanttevredenheidsonderzoek 2014 Riveer Onderzoeksrapport December 2014 3 INHOUD 1. Opzet van het onderzoek 1.1. Waarom? 5 1.2. Hoe? 5 2. Gebruik per veerverbinding 6

Nadere informatie

Kijk- en luisteronderzoek 2013b

Kijk- en luisteronderzoek 2013b Kijk- en luisteronderzoek 2013b eindrapport januari 2014 OWP research Wethouder van Caldenborghlaan 76-6226 BV - Maastricht - www.owp.nl Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding onderzoek 6 1.2

Nadere informatie

Beoordelingsprotocol objectkenmerken

Beoordelingsprotocol objectkenmerken WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Beoordelingsprotocol objectkenmerken Datum: 7 februari 2014 Bijlage(n): - BEOORDELINGSPROTOCOL OBJECTKENMERKEN Inleiding De juiste registratie van alle gegevens over een

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma COPD - Eerste lijn (2013)

Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma COPD - Eerste lijn (2013) Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma COPD - Eerste lijn (2013) Inhoudsopgave Verslag 2-4 Grafieken 5-10 Samenvatting resultaten 11-15 Bijlage - Vragenlijst 16+18 Cohesie Cure and Care Hagerhofweg

Nadere informatie

Resultaten van het eerste gebruikersjaar met Veilig leren lezen-kim overtreffen landelijk gemiddelde en de 2 e maanversie

Resultaten van het eerste gebruikersjaar met Veilig leren lezen-kim overtreffen landelijk gemiddelde en de 2 e maanversie Resultaten van het eerste gebruikersjaar met Veilig leren lezen-kim overtreffen landelijk gemiddelde en de 2 e maanversie In het schooljaar 2014-2015 is de vernieuwde versie van Veilig leren lezen de kimversie

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Rapportage BPV-plaatsen RBB 2011/2012

Rapportage BPV-plaatsen RBB 2011/2012 Rapportage BPV-plaatsen RBB Samenvatting In het schooljaar zijn in de regio ruim 2.100 BPV-plaatsen (BeroepsPraktijkVorming/stages) gematcht in de zorgsector door het RBB. Het gaat hier om de opleidingen

Nadere informatie

Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste reden om te wisselen.

Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste reden om te wisselen. Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne Brabers & Judith de Jong. Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Zorgbureau Endless Almere Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 Resultaten

Nadere informatie

Met ingang van 1 januari 2013 is de Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) overgeheveld van de AWBZ naar

Met ingang van 1 januari 2013 is de Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) overgeheveld van de AWBZ naar Inkoop Geriatrische Revalidatiezorg 2015 Inkoop GRZ 2015 Met ingang van 1 januari 2013 is de Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) overgeheveld van de AWBZ naar de Zvw. De afgelopen twee jaar is de zorg

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld 1. Inleiding De Inspectie van het Onderwijs voert al lange tijd tevredenheidsonderzoeken uit onder besturen en scholen in de sectoren

Nadere informatie

Brief op maat benchmark Wmo 2010: Individuele Voorzieningen ROGplus

Brief op maat benchmark Wmo 2010: Individuele Voorzieningen ROGplus Brief op maat benchmark Wmo 2010: Individuele Voorzieningen ROGplus Inleiding ROGplus heeft in 2010 samen met 98 andere organisaties deelgenomen aan de module Individuele voorzieningen van de benchmark

Nadere informatie

CQI-Concernrapport Volckaert

CQI-Concernrapport Volckaert Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Volckaert Juni 2015 Samenstelling: drs. J.J. Haamers, Versie:

Nadere informatie

Ziekenhuis Bethesda. Patiënttevredenheidsonderzoek. December 2008

Ziekenhuis Bethesda. Patiënttevredenheidsonderzoek. December 2008 Ziekenhuis Bethesda Patiënttevredenheidsonderzoek December 2008 Soort onderzoek : Patiënttevredenheidsonderzoek Uitgevoerd door : Right Marktonderzoek en Advies B.V. Datum : 11 december 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein uw kenmerk zaaknummer datum uw brief van blad 1 van 5 behandeld door P. Budding

postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein uw kenmerk zaaknummer datum uw brief van blad 1 van 5 behandeld door P. Budding postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein Gemeenteraad IJsselstein Postbus 26 3400 AA IJsselstein bezoekadres Overtoom 1 3401 BK IJsselstein t 14 030 f 030 6884350 e info@ijsselstein.nl betreft Artikel

Nadere informatie

Duurzaam in de buurt. Over groene stroom en investeren. Enquête leefbaarheid en veiligheid 2008. Bureau Onderzoek Gemeente Groningen

Duurzaam in de buurt. Over groene stroom en investeren. Enquête leefbaarheid en veiligheid 2008. Bureau Onderzoek Gemeente Groningen Duurzaam in de buurt Over groene stroom en investeren Enquête leefbaarheid en veiligheid 2008 Bureau Onderzoek Gemeente Groningen Bureau Onderzoek is ondergebracht bij de dienst Sozawe van de Gemeente

Nadere informatie

Protocol gebruikelijke zorg en richtlijnen hulp bij het huishouden gemeente Den Helder

Protocol gebruikelijke zorg en richtlijnen hulp bij het huishouden gemeente Den Helder Protocol gebruikelijke zorg en richtlijnen hulp bij het huishouden gemeente Den Helder Definities Gebruikelijke zorg : de normale, dagelijkse zorg die huisgenoten geacht worden elkaar onderling te bieden

Nadere informatie

Stichting ZuidZorg V&V (4389) Uitkomsten CQ-index Totaal aantal respondenten is 85 Zou u V&V bij vrienden en familie aanbevelen?

Stichting ZuidZorg V&V (4389) Uitkomsten CQ-index Totaal aantal respondenten is 85 Zou u V&V bij vrienden en familie aanbevelen? Stichting ZuidZorg Cliënten Zorg Thuis V&V (4389) Uitkomsten CQ-index Totaal aantal respondenten is 85 Zou u V&V bij vrienden en familie aanbevelen? 1 2 3 4 4.3 Respect voor mensen: ervaren bejegening

Nadere informatie

Om de resultaten van onderzoeken zo zuiver mogelijk weer te geven, worden de resultaten apart gepresenteerd op de volgende wijze:

Om de resultaten van onderzoeken zo zuiver mogelijk weer te geven, worden de resultaten apart gepresenteerd op de volgende wijze: tevredenheidsonderzoeken door BAR-dichtbij van Wmo dienstverlening Huishoudelijke hulp binnen de BAR gemeenten Zorgperiode 1 t/m 13 2014 (1 januari t/m 28 december 2014) Deze evaluatie geeft een overzicht

Nadere informatie