Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016"

Transcriptie

1 Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen Rapportage derde meting juni 2016

2 Introductie Waarom dit onderzoek? Zijn Nederlanders de afgelopen maanden anders gaan denken over de opvang van vluchtelingen in hun gemeente? Welke voorwaarden liggen ten grondslag hieraan en maken zij zich zorgen over de opvang? Necker van Naem voerde in oktober 2015 en februari 2016 onderzoek uit naar wat de mening van Nederlanders is rond de huisvesting van vluchtelingen. De urgentie van het vraagstuk is sindsdien onverminderd; gemeenteraden en colleges houden zich nog steeds bezig met vragen als: Hoeveel vluchtelingen? Op welke locatie? En vooral: hoe stel je je als gemeentebestuur gegeven de maatschappelijke opgave dienstbaar op? En hoe betrek je bewoners bij de besluitvorming? Necker van Naem doet onderzoek en adviseert het lokaal bestuur om aan deze en andere vragen tegemoet te komen. Met dat doel hebben wij in juni 2016 opnieuw op eigen initiatief onderzoek gedaan. Over dit onderzoek Dit nationaal representatief onderzoek brengt de voor- en tegenstanders van de huisvesting van vluchtelingen in kaart, en gaat verder dan dat. Ook de voorwaarden die voor- en tegenstanders stellen worden in kaart gebracht. Op basis van onze ervaring uit het veld is de meting van juni 2016 aangevuld met de vraag of men zich zorgen maakt over de opvang van vluchtelingen. Het landelijk onderzoek wordt uitgevoerd onder de leden van ons burgerpanel. In juni 2016 namen panelleden deel aan het onderzoek, hiervan hebben panelleden deelgenomen aan meerdere metingen. Leeswijzer In het navolgende rapport geven wij in woord en beeld een weergave van de landelijke onderzoeksresultaten. De vragenlijst startte met de stelling Er mogen vluchtelingen in mijn gemeente worden gehuisvest. Het antwoord dat de respondenten op deze stelling gaven, bepaalde welke vervolgvragen zij in de enquête kregen voorgelegd. In deze rapportage maken wij waar nodig onderscheid tussen respondenten die bij deze stelling hebben aangegeven in meer of minder mate voor de huisvesting van vluchtelingen in hun gemeente te zijn, en de respondenten die in meer of mindere mate tegen zijn. Het rapport is opgebouwd aan de hand van de verschillende onderwerpen waarover de respondenten zijn bevraagd. Allereerst worden de meningen over wel of niet huisvesten en de bijbehorende zorgen geanalyseerd. In dit eerste hoofdstuk wordt ook bekeken in hoeverre recente gebeurtenissen de meningen beïnvloed hebben. In het tweede hoofdstuk worden de belangrijkste voorwaarden geanalyseerd. De derde en vierde hoofdstukken brengen in kaart of er een verschil is tussen de meningen in ruraal of stedelijk gebied en hoe men staat ten opzichte van het centraal opvangen van vluchtelingen of het gespreid opvangen. 2

3 Inhoudsopgave Introductie 2 Meningen en zorgen / Voor of tegen huisvesting / Verschuiving door de tijd / Zorgen bij huisvesting / Zorgen bij huisvesting per groep 1.5 / Invloed recente gebeurtenissen en politieke ontwikkelingen 6 7 Belangrijkste voorwaarden / Belangrijkste voorwaarde bij huisvesting / Voorstanders / Tegenstanders / Zwevende groep 10 Ruraal versus stedelijk / Voor of tegen huisvesting / Zorgen vergeleken 12 Eén locatie versus spreiden / Voorstanders / Tegenstanders 4.3 / Zwevende groep Betrouwbaarheid en verantwoording 15 Tot slot 16 3

4 1 Meningen en zorgen 1.1 / Voor of tegen huisvesting Net als bij de voorgaande metingen werd als eerste aan respondenten gevraagd of er vluchtelingen in hun gemeente gehuisvest mogen worden. In onderstaande figuur zijn de uitkomsten van de afgelopen drie metingen opgenomen. 1 Ten opzichte van de meting in februari 2016 is het percentage dat in meer of mindere mate voor de huisvesting van vluchtelingen is, iets afgenomen van 73% in februari naar 71% in juni. Ondanks de afname is een ruime meerderheid van de Nederlanders nog steeds vóór huisvesting van vluchtelingen in hun gemeente. Mogen er vluchtelingen in uw gemeente gehuisvest worden? 30% 31% 29% 21% 22% 19% 18% 17% 17% 3% 4% 3% 8% 9% 8% 8% 8% 9% 14% 12% 10% wel huisvesten neutraal okt-15 feb-16 jun-16 niet huisvesten Bovenstaande uitkomsten zijn gekalibreerd op basis van de antwoorden van de respondenten die aan eerdere metingen hebben deelgenomen. 1 In het onderscheid tussen wel huisvesten en niet huisvesten, is de groep die het eens is met de huisvesting van vluchtelingen in zijn gemeente gedefinieerd als de groep respondenten die zich op de vier meest linkse posities van de stelling Er mogen vluchtelingen in mijn gemeente worden gehuisvest had gepositioneerd (inclusief middenpositie). De groep die het oneens is met de huisvesting van vluchtelingen in zijn gemeente is gedefinieerd als de groep respondenten die zich op de drie meest rechtse posities positioneerde. Respondenten die zichzelf op de middenpositie hadden gepositioneerd kregen in het vervolg van de enquête dezelfde vragen als de respondenten die vinden dat er vluchtelingen in hun gemeente mogen worden gehuisvest. 4

5 1.2 / Verschuiving door de tijd De vraag of vluchtelingen mogen worden gehuisvest is per respondent, op individueel niveau vergeleken door de tijd heen. In onderstaande figuur is te zien dat 60% van de respondenten die aan alle drie de metingen heeft deelgenomen, consequent heeft geantwoord in meer of mindere mate voor de huisvesting van vluchtelingen te zijn (okt-15: Voor, feb-16: Voor, jun-16: Voor). 18% is consequent tegen (okt-15: Tegen, feb-16: Tegen, jun-16: Tegen). Dit betekent dat 22% van de respondenten tijdens ten minste één van de metingen veranderd is van voor naar tegen of van tegen naar voor. We noemen deze groep respondenten de zwevende groep. Mogen er vluchtelingen in uw gemeente gehuisvest worden? TTT 18% VVV 60% Bovenstaande analyse is gebaseerd op de respondenten die aan alle drie de metingen hebben deelgenomen (n=1.421). 1.3 / Zorgen bij huisvesting Zowel aan de voor- als tegenstanders werd gevraagd in hoeverre zij zich zorgen maken over de (mogelijke) huisvesting van vluchtelingen in hun gemeente. 2 Hieruit blijkt dat 56% zich geen zorgen maakt en 44% zich wel actief zorgen maakt over de huisvesting van vluchtelingen. De groep die zich actief zorgen maakt, is groter dan de groep die in meer of mindere mate tegen de huisvesting van vluchtelingen is. In hoeverre maakt u zich zorgen over de (mogelijke) huisvesting van vluchtelingen in uw gemeente? EN Mogen er vluchtelingen in uw gemeente gehuisvest worden? 29% 16% 22% 17% 16% 17% 7% 3% 19% 8% 8% 9% 17% 12% geen zorgen / wel huisvesting actief zorgen / niet huisvesting Zorgen Huisvesting 2 In het onderscheid tussen geen zorgen en actief zorgen, is de groep die zich geen zorgen maakt gedefinieerd als de groep respondenten die zich op de vier meest linkse posities van de stelling In hoeverre maakt u zich zorgen over de (mogelijke) huisvesting van vluchtelingen in uw gemeente? had gepositioneerd (inclusief middenpositie). De groep die zich actief zorgen maakt is gedefinieerd als de groep respondenten die zich op de drie meest rechtse posities positioneerde. 5

6 Bovenstaande analyse is voor de vraag In hoeverre maakt u zich zorgen over de (mogelijke) huisvesting van vluchtelingen in uw gemeente? gebaseerd op de respondenten die aan alle drie de metingen hebben deelgenomen (n=1.421). De uitkomsten van de vraag Mogen er vluchtelingen in uw gemeente gehuisvest worden? zijn gekalibreerd op basis van de antwoorden van de respondenten die aan eerdere metingen hebben deelgenomen. 1.4 / Zorgen bij huisvesting per groep In onderstaande grafiek is te zien dat ruim een kwart (26%) van de groep voorstanders zich in meer of mindere mate zorgen maakt over de huisvesting van vluchtelingen in zijn gemeente. Ongeveer twee derde (74%) van de groep voorstanders geeft aan zich geen zorgen te maken. Negen op de tien tegenstanders (90%) geven aan zich in meer of mindere mate zorgen te maken over de huisvesting van vluchtelingen in hun gemeente. 10% van de groep tegenstanders maakt zich geen zorgen. Ongeveer drie op de vier (76%) respondenten met een zwevende mening geven aan zich in meer of mindere mate zorgen te maken over de huisvesting van vluchtelingen in hun gemeente. Eén op de vier (24%) van deze groep maakt zich geen zorgen. Opvallend is dat een meerderheid van deze groep bij deze vraag een van de drie middelste posities kiest (63%). In hoeverre maakt u zich zorgen over de (mogelijke) huisvesting van vluchtelingen in uw gemeente? 50% 44% 22% 24% 21% 14% 15% 21% 19% 16% 16% 1% 2% 3% 1% 6% 7% 5% 2% 7% 4% geen zorgen actief zorgen Voorstanders Tegenstanders Zwevend Bovenstaande analyse is gebaseerd op de respondenten die aan alle drie de metingen hebben deelgenomen (n=1.421). 6

7 1.5 / Invloed recente gebeurtenissen en politieke ontwikkelingen Er is de afgelopen periode zowel nationaal als internationaal opnieuw veel gedebatteerd over het vraagstuk rondom de opvang van vluchtelingen. Onder andere in de media is daar uitgebreid aandacht aan besteed. Respondenten zijn gevraagd in hoeverre de recente gebeurtenissen en politieke ontwikkelingen hun mening over de huisvesting van vluchtelingen in hun gemeente heeft veranderd. Bij deze vraag zijn als voorbeelden de terroristische aanslagen in Brussel en het vluchtelingenakkoord tussen de EU en Turkije genoemd. In onderstaande figuur is te zien dat ruim twee derde (68%) van de respondenten aangeeft niet van mening te zijn veranderd naar aanleiding van recente gebeurtenissen. Dit betekent dat bijna een derde (32%) zegt dat deze gebeurtenissen hun mening wel heeft doen veranderen. Mijn mening over de huisvesting van vluchtelingen binnen mijn gemeente is in de afgelopen maanden 68% 24% 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% onveranderd enigszins veranderd erg veranderd Van de groep die van mening is veranderd zegt 15% positiever te zijn gaan denken over de huisvesting van vluchtelingen en 85% van de respondenten geeft aan negatiever te gaan denken. Bovenstaande analyse is gebaseerd op de respondenten die aan de meting van juni 2016 hebben deelgenomen (n=5.774). De uitkomsten van deze vraag komen exact overeen met de uitkomsten van de februari 2016 meting. Toen werden als voorbeelden in de vraag de rellen bij het gemeentehuis in Geldermalsen en de ongeregeldheden tijdens Oud en Nieuw in Keulen genoemd. Wanneer we echter de meningen van individuen van deze groepen vergelijken met hun mening in de vorige meting, dan klopt hun huidige bewering (mening veranderd) niet altijd. 45% denkt namelijk hetzelfde over de huisvesting van vluchtelingen, 30% denkt er nu negatiever over en 25% positiever. Deze analyse is gebaseerd op alle respondenten die aan de meting van juni 2016 en aan minstens één van de eerder metingen (n=4.242). 7

8 2 Belangrijkste voorwaarden 2.1 / Belangrijkste voorwaarde bij huisvesting In paragraaf 1.1 is te lezen dat 71% van de respondenten in juni 2016 in meer of mindere mate voor de huisvesting van vluchtelingen in zijn of haar gemeente was en 29% in meer of mindere mate tegen. Als we de voorwaarde voor huisvesting van vluchtelingen nader analyseren en uitsplitsen naar de groep voor- en tegenstanders en hun eventuele zorgen, levert dat het volgende beeld op. De voorstanders die zich actief zorgen maken over de opvang van vluchtelingen in hun gemeente identificeren zich op twee voorwaarden, vluchtelingen moeten psychologisch begeleid worden en moeten zich aanpassen aan onze manier van leven, met de groep tegenstanders. Stel dat uw gemeente besluit om (meer) vluchtelingen te huisvesten. Wat vindt u dan het meest belangrijk? Voorwaarde voor huisvesting Niet actief zorgen Voor huisvesten Wel actief zorgen Voor huisvesten Wel actief zorgen Tegen huisvesten Niet actief zorgen Tegen huisvesten Wachtlijst voor huurwoningen mag niet langer worden 16% 17% 9% 10% Vluchtelingen mogen geen bestaande banen innemen 1% 4% 3% 1% Het mag de gemeente geen geld kosten 1% 1% 9% 11% Vluchtelingen moeten psychologisch begeleid worden 32% 8% 2% 3% Moeten zich aanpassen aan onze manier van leven 28% 47% 54% 43% De veiligheid moet gegarandeerd worden 13% 16% 18% 23% Anders, namelijk 9% 7% 5% 9% Bovenstaande analyse is gebaseerd op de respondenten die aan de meting van juni 2016 hebben deelgenomen (n=5.774). 8

9 2.2 / Voorstanders Onderstaande tabel laat zien welke voorwaarden de groep voorstanders door de tijd heen het meest belangrijk vindt. Net als bij voorgaande metingen is de meest belangrijke voorwaarde moeten zich aanpassen aan onze manier van leven (37%). De voorwaarde wachtlijst voor huurwoningen mag niet langer worden wordt belangrijker geacht dan bij voorgaande metingen. De voorwaarde de veiligheid moet gegarandeerd worden is minder vaak genoemd als belangrijkste voorwaarde ten opzichte van de eerdere metingen. Stel dat uw gemeente besluit om (meer) vluchtelingen te huisvesten. Wat vindt u dan het meest belangrijk? Voorstanders - voorwaarde voor huisvesting Okt-15 Feb-16 Jun-16 Wachtlijst voor huurwoningen mag niet langer worden 16% 14% 17% Vluchtelingen mogen geen bestaande banen innemen 3% 2% 2% Het mag de gemeente geen geld kosten 1% 1% 2% Vluchtelingen moeten psychologisch begeleid worden 23% 25% 26% Moeten zich aanpassen aan onze manier van leven 38% 41% 37% De veiligheid moet gegarandeerd worden 20% 17% 11% Anders, namelijk* - - 5% *De antwoordoptie Anders, namelijk is voor het eerst bij de meting van juni 2016 toegevoegd. Bovenstaande uitkomsten zijn gekalibreerd op basis van de antwoorden van de respondenten die aan eerdere metingen hebben deelgenomen. 2.3 / Tegenstanders Onderstaande tabel laat zien welke voorwaarden de groep tegenstanders het meest belangrijk vindt. Net als bij voorgaande metingen is de meest belangrijke voorwaarde moeten zich aanpassen aan onze manier van leven (57%). De voorwaarde wachtlijst voor huurwoningen mag niet langer worden wordt belangrijker geacht dan bij voorgaande metingen. De voorwaarde de veiligheid moet gegarandeerd worden is minder vaak genoemd als belangrijkste voorwaarde ten opzichte van eerdere metingen. Stel dat uw gemeente besluit om (meer) vluchtelingen te huisvesten. Wat vindt u dan het meest belangrijk? Tegenstanders - voorwaarde voor huisvesting Okt-15 Feb-16 Jun-16 Wachtlijst voor huurwoningen mag niet langer worden 8% 6% 10% Vluchtelingen mogen geen bestaande banen innemen 7% 5% 3% Het mag de gemeente geen geld kosten 9% 11% 7% Vluchtelingen moeten psychologisch begeleid worden 1% 3% 1% Moeten zich aanpassen aan onze manier van leven 55% 55% 57% De veiligheid moet gegarandeerd worden 20% 20% 15% Anders, namelijk* - - 7% *De antwoordoptie Anders, namelijk is in de meting van juni 2016 toegevoegd. Bovenstaande uitkomsten zijn gekalibreerd op basis van de antwoorden van de respondenten die aan eerdere metingen hebben deelgenomen. 9

10 2.4 / Zwevende groep Ruim respondenten hebben aan alle drie de metingen deelgenomen. In paragraaf 1.2 is te lezen dat 22% van de respondenten bij ten minste één van de metingen van mening is veranderd (van voor naar tegen of van tegen naar voor ). Ongeveer de helft van de zwevende groep is bij de meting van juni 2016 voor huisvesting en de andere helft tegen huisvesting. Onderstaande tabel laat zien welke voorwaarden de zwevende groep het meest belangrijk vindt. Net als bij de vorige metingen is de meest belangrijke voorwaarde moeten zich aanpassen aan onze manier van leven (64%). Niet alleen stijgt dit percentage vergeleken met voorgaande metingen, het is ook hoger dan bij de groepen voor- en tegenstanders (respectievelijk 37% en 57%). Wel in lijn liggen de waargenomen toename van wachtlijst voor huurwoningen mag niet langer worden en de afname van veiligheid moet gegarandeerd worden. Stel dat uw gemeente besluit om (meer) vluchtelingen te huisvesten. Wat vindt u dan het meest belangrijk? Zwevend - voorwaarde voor huisvesting Okt-15 Feb-16 Jun-16 Wachtlijst voor huurwoningen mag niet langer worden 14% 10% 17% Vluchtelingen mogen geen bestaande banen innemen 6% 8% 1% Het mag de gemeente geen geld kosten 5% 7% 4% Vluchtelingen moeten psychologisch begeleid worden 1% 0% 1% Moeten zich aanpassen aan onze manier van leven 57% 59% 64% De veiligheid moet gegarandeerd worden 17% 16% 10% Anders, namelijk* - - 3% *De antwoordoptie Anders, namelijk is in de meting van juni 2016 toegevoegd. Bovenstaande analyse is gebaseerd op de respondenten die aan alle drie de metingen hebben deelgenomen (n=1.421) en ten minste één keer van mening zijn veranderd. 10

11 3 Ruraal versus stedelijk 3.1 / Voor of tegen huisvesting Om te achterhalen of er een verschil is in de opvatting van respondenten woonachtig in stedelijke gebieden en respondenten uit rurale gebieden, is er op basis van de CBS definitie van stedelijkheid 3 onderscheid gemaakt tussen deze twee groepen. Van de stedelijke groep is 73% in meer of minder mate voor de huisvesting van vluchtelingen in hun gemeente. Van de rurale groep is dit 69%. Wanneer we kijken naar de uiterste positie van wel huisvesten, zien we dat de stedelijke groep zich met een uitkomst van 33% krachtiger uitspreekt voor huisvesting dan de rurale groep (27%). Mogen er vluchtelingen in uw gemeente gehuisvest worden? 33% 27% 21% 22% 16% 17% 3% 3% 9% 9% 9% 7% 11% 13% wel huisvesten neutraal niet huisvesten Stedelijk Ruraal Bovenstaande analyse is gebaseerd op de respondenten die aan de meting van juni 2016 hebben deelgenomen (n=5.774). 3 Hoge mate van stedelijkheid: sterk of zeer sterk stedelijk (meer dan 1500 adressen per km2). Lage mate van stedelijkheid: weinig of niet stedelijke (minder dan 1000 adressen per km2). 11

12 3.2 / Zorgen vergeleken Net als bij de voorgaande vraag, zien we in onderstaande figuur dat de stedelijke groep vaker de uiterste positie geen zorgen kiest dan de rurale groep. Aan de andere kant van de schaal is te zien dat de rurale groep zich vaker actief zorgen maakt dan de stedelijke groep. In hoeverre maakt u zich zorgen over de (mogelijke) huisvesting van vluchtelingen in uw gemeente? 18% 14% 19% 17% 18% 16% 16% 16% 11% 10% 18% 16% 5% 6% geen zorgen actief zorgen Stedelijk Ruraal Bovenstaande analyse is gebaseerd op de respondenten die aan de meting van juni 2016 hebben deelgenomen (n=5.774). 12

13 4 Eén locatie versus spreiden Uit de vergelijking tussen de meting van februari 2016 en de meting van juni 2016 blijkt dat er nagenoeg geen verschil zichtbaar is in de voorkeur voor opvangen op één locatie of spreiden over de gemeente. In beide metingen is een meerderheid voor spreiding over de gemeente. Stel dat uw gemeente besluit om vluchtelingen te huisvesten. In hoeverre gaat uw voorkeur dan uit naar opvangen op één locatie of spreiden over de gemeente? 20% 21% 27% 26% 30% 29% 7% 7% 5% 7% 4% 8% 4% 5% op één locatie spreiden feb-16 jun-16 De vraag Stel dat uw gemeente besluit om vluchtelingen te huisvesten. In hoeverre gaat uw voorkeur dan uit naar opvangen op één locatie of spreiden over de gemeente? is voor het eerst gesteld bij de meting van februari Bovenstaande analyse is gebaseerd op de respondenten die hebben deelgenomen aan zowel de meting in februari 2016 als de meting in juni 2016 (n=3.639). 4.1 / Voorstanders Vier op de vijf (80%) respondenten van de groep voorstanders hebben een voorkeur voor het spreiden van vluchtelingen over de gemeente. Dit percentage ligt iets hoger dan het percentage van de gehele respondentengroep (76%). 13

14 Stel dat uw gemeente besluit om vluchtelingen te huisvesten. In hoeverre gaat uw voorkeur dan uit naar opvangen op één locatie of spreiden over de gemeente? 22% 30% 28% 2% 4% 8% 6% op één locatie spreiden jun / Tegenstanders Bijna twee derde (64%) van de respondenten van de groep tegenstanders heeft een voorkeur voor het spreiden van vluchtelingen over de gemeente. Dit percentage ligt een stuk lager dan het percentage van de gehele respondentengroep (76%). Stel dat uw gemeente besluit om vluchtelingen te huisvesten. In hoeverre gaat uw voorkeur dan uit naar opvangen op één locatie of spreiden over de gemeente 30% 19% 5% 6% 6% 19% 15% op één locatie spreiden jun / Zwevende groep Bijna vier op de vijf (79%) respondenten van de zwevende groep hebben een voorkeur voor het spreiden van vluchtelingen over de gemeente. Dit percentage lijkt sterk op het resultaat van de groep voorstanders (80%). De verdeling over de rechterzijde van de schaal verschilt echter wel met de verdeling bij de groep voorstanders. Van de zwevende groep neemt de meerderheid (52%) een van de drie middelste posities in. Stel dat uw gemeente besluit om vluchtelingen te huisvesten. In hoeverre gaat uw voorkeur dan uit naar opvangen op één locatie of spreiden over de gemeente? 40% 4% 5% 7% 5% 16% 23% op één locatie spreiden jun-16 14

15 Betrouwbaarheid en verantwoording Onderzoeksmodel Het onderzoek waarop de uitkomsten in dit rapport zijn gebaseerd, is door Necker van Naem uitgevoerd in oktober 2015, in februari 2016 en vervolgens herhaald in juni Het onderzoek geeft inzicht in de vraag of respondenten van mening zijn dat vluchtelingen wel of niet in hun gemeente mogen worden opgevangen. Het onderzoek is erop gericht waar mogelijk de nuance in de opvattingen boven tafel te krijgen. Zo laat het onderzoek zien waarom respondenten hebben aangegeven het oneens te zijn met de huisvesting van vluchtelingen in hun gemeente. Ook laat het zien welke voorwaarden respondenten belangrijk vinden bij de huisvesting van vluchtelingen en of zij zich hier zorgen over maken. Digitale vragenlijst Met een digitale vragenlijst met maximaal 8 gesloten vragen en 1 open vraag, zijn onze panelleden per uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek. De vragenlijst kon van 16 juni tot en met 22 juni 2016 online worden ingevuld. Goede afspiegeling Necker van Naem maakt gebruik van een onderzoekstool om nauwkeurig en tot op postcodeniveau in kaart te brengen wie aan het onderzoek hebben meegedaan. Hiermee hebben we een anonieme weging toegepast op de resultaten, met behulp van het sociologische profiel van de respondenten. Zo waarborgen we dat de uitkomsten een goede afspiegeling zijn van de samenstelling van de Nederlandse bevolking. Privacy Necker van Naem heeft alle kwantitatieve onderzoeksactiviteiten ondergebracht binnen Necker Interact BV. De gegevens van respondenten (zoals en postcode) zullen we niet voor andere doeleinden dan het onderzoek gebruiken, tenzij hiervoor door de respondent expliciet toestemming is verleend. Gegevens uit de enquête zijn eigendom van Necker Interact BV en dat blijven deze ook. Necker Interact verkoopt geen persoonsgegevens. Antwoorden op vragen zullen nooit op persoonsniveau gerapporteerd worden en worden volstrekt anoniem behandeld. 15

16 Tot slot Necker van Naem heeft met dit onderzoek op geen enkele manier de intentie om een positie in te nemen in de inhoudelijke discussie over het wel of niet huisvesten van vluchtelingen. Ook laten we ons niet uit over hoe gemeenten dat zouden moeten doen. We hebben geen opvatting over de inhoud, wel over de kwaliteit van het proces. Waar het ons om gaat is gemeenten en bestuurders een perspectief te bieden waarop ze hun handelen kunnen afstemmen. We zien gemeenten met een opgave, en we zien inwoners die daar iets van vinden. Dat is de aanleiding om dit onderzoek uit te voeren, en bepaalt ook de keuzes om dat op deze manier te doen. Heeft u vragen over dit onderzoek of wilt u meer over ons weten? Dan kunt u contact met ons opnemen via: T:

Landelijk onderzoek huisvesting vluchtelingen. een onderzoek van Necker van Naem voorjaar 2016. hoofdstuk 1 / pagina 1

Landelijk onderzoek huisvesting vluchtelingen. een onderzoek van Necker van Naem voorjaar 2016. hoofdstuk 1 / pagina 1 Landelijk onderzoek huisvesting vluchtelingen een onderzoek van Necker van Naem voorjaar 2016 hoofdstuk 1 / pagina 1 In dit rapport Necker van Naem presenteert in dit rapport de resultaten van onderzoek

Nadere informatie

Floriade Almere 2022 juli 2018

Floriade Almere 2022 juli 2018 Floriade Almere 2022 juli 2018 INLEIDING AANLEIDING ONDERZOEK In Almere vindt in 2022 de Floriade plaats. Deze zevende editie van de wereldtuinbouwtentoonstelling staat in het teken van Growing Green Cities,

Nadere informatie

Onderzoek vluchtelingen gemeente Steenbergen

Onderzoek vluchtelingen gemeente Steenbergen Onderzoek vluchtelingen gemeente Steenbergen Rapportage Gemeente Steenbergen Postbus 6 4650 AA Steenbergen Over het onderzoek Waarom dit onderzoek? Voordat het gemeentebestuur van Steenbergen een besluit

Nadere informatie

Onderzoek vluchtelingen gemeente Halderberge

Onderzoek vluchtelingen gemeente Halderberge Onderzoek vluchtelingen gemeente Halderberge Rapportage Gemeente Halderberge Postbus 5 4730 AA Oudenbosch Over het onderzoek Waarom dit onderzoek? De opvang van vluchtelingen is een onderwerp dat in heel

Nadere informatie

Onderzoek vluchtelingen gemeente Stichtse Vecht

Onderzoek vluchtelingen gemeente Stichtse Vecht Onderzoek vluchtelingen gemeente Stichtse Vecht Rapportage Gemeente Stichtse Vecht Postbus 1212 3600 BE Maarssen Over het onderzoek Waarom dit onderzoek? Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht wilden

Nadere informatie

Opvattingen over de figuur Zwarte Piet

Opvattingen over de figuur Zwarte Piet Opvattingen over de figuur Zwarte Piet Een opinieonderzoek onder het Nederlandse publiek, met uitsplitsingen naar autochtone Nederlanders en Surinaamse- en Antilliaanse-Nederlanders meting 4 November 2017

Nadere informatie

Onderzoek vluchtelingen gemeente Tholen

Onderzoek vluchtelingen gemeente Tholen Onderzoek vluchtelingen gemeente Tholen Rapportage Gemeente Tholen Postbus 51 4690 AB Tholen Over het onderzoek Waarom dit onderzoek? Op gemeenten wordt in toenemende mate een beroep gedaan voor de huisvesting

Nadere informatie

Onderzoek vluchtelingen gemeente Tynaarlo

Onderzoek vluchtelingen gemeente Tynaarlo Onderzoek vluchtelingen gemeente Tynaarlo Rapportage Gemeente Tynaarlo Postbus 5 9480 AA Vries Over het onderzoek Waarom dit onderzoek? Net zoals vele andere gemeenten ligt op dit moment in de gemeente

Nadere informatie

Onderzoek vluchtelingen gemeente Putten

Onderzoek vluchtelingen gemeente Putten Onderzoek vluchtelingen gemeente Putten Rapportage Gemeente Putten Postbus 400 3880 AK Putten Over het onderzoek Waarom dit onderzoek? Op gemeenten wordt in toenemende mate een beroep gedaan voor de huisvesting

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 28 t/m 39 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 29 september 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 16 t/m 19 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 17 mei 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 4 t/m 7 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 19 februari 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Peiling profiel burgemeester 2011

Peiling profiel burgemeester 2011 Peiling profiel burgemeester 2011 Rapportage Afdeling Onderzoek en Statistiek 17 oktober 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Uitkomsten... 3 2.1 Welke kenmerken zijn voorgelegd?... 3 2.2 Naar welke eigenschappen

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA

HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA Gemeente Leiderdorp Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/10 Datum Januari

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 40 t/m 51 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 27 december 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 20 t/m 23. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 20 t/m 23. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 20 t/m 23 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 10 juni 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week t/m week Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week t/m week Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers Rapport monitor Opvang asielzoekers week 52 2016 t/m week 13 2017 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 13 april 2017 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Monitor Steun en Draagvlak

Monitor Steun en Draagvlak Bezoekadres: Alexanderkazerne Van Alkemadelaan 357 Postadres: MPC 58 A Postbus 90701 2509 LS Den Haag Nederland Monitor Steun en Draagvlak Steller: Drs. A.J.V.M. Vos Februari 2008 Rapportnummer GW-08-022A

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

Gemeente Meppel Consultatie nieuwe Burgemeester

Gemeente Meppel Consultatie nieuwe Burgemeester Gemeente Meppel Consultatie nieuwe Burgemeester Nieuwe burgemeester Meppel Vanwege het aanstaande vertrek van burgemeester Jan Westmaas is de gemeente Meppel op zoek naar een nieuwe burgemeester. Als input

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 44 t/m 47 2015 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 23 november 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN Gemeente Capelle aan den IJssel April 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016

Nadere informatie

Beleving windmolens A1. Onderzoek Deventer Digipanel en inwoners Epse

Beleving windmolens A1. Onderzoek Deventer Digipanel en inwoners Epse Onderzoek Deventer Digipanel en inwoners Epse Aanleiding en methodiek Aanleiding onderzoek In augustus 2015 zijn er twee windmolens gebouwd langs de A1. De voorbereiding daarvan heeft tot veel discussies

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 12 t/m 15. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 12 t/m 15. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 12 t/m 15 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 15 april 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Rapportage resultaten enquête project derdengelden

Rapportage resultaten enquête project derdengelden Rapportage resultaten enquête project derdengelden Inleiding De verplichting om een stichting derdengelden ter beschikking te hebben is sinds de introductie in 1998 een terugkerend onderwerp van discussie

Nadere informatie

Gemeente Houten: Onderzoek Kieskompas. Den Dolder, 26 januari 2011 Ir. Martine van Doornmalen Rianne van Beek Msc.

Gemeente Houten: Onderzoek Kieskompas. Den Dolder, 26 januari 2011 Ir. Martine van Doornmalen Rianne van Beek Msc. Gemeente Houten: Onderzoek Kieskompas Den Dolder, 26 januari 2011 Ir. Martine van Doornmalen Rianne van Beek Msc. 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV). De opdrachtgever

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2015

Interactief bestuur. Omnibus 2015 Interactief bestuur Omnibus 2015 O&S April 2016 Samenvatting In september/oktober 2015 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s- Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. In dit

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2017

Interactief bestuur. Omnibus 2017 Interactief bestuur Omnibus 2017 Afdeling Onderzoek & Statistiek Januari 2018 Samenvatting In het najaar van 2017 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s-hertogenbosch weer het tweejaarlijks

Nadere informatie

N ec ke. Oplegnotitie panelonderzoek afvalinzameling. Gemeenteraad Kaag en Braassem. Necker van Naem (Nicolette Ouwerling)

N ec ke. Oplegnotitie panelonderzoek afvalinzameling. Gemeenteraad Kaag en Braassem. Necker van Naem (Nicolette Ouwerling) N ec ke r Oplegnotitie panelonderzoek afvalinzameling Gemeenteraad Kaag en Braassem Necker van Naem (Nicolette Ouwerling) Aanleiding onderzoek Voor u ligt de rapportage van het onderzoek naar afvalinzameling.

Nadere informatie

PARTICIPATIE IN GORINCHEM

PARTICIPATIE IN GORINCHEM PARTICIPATIE IN GORINCHEM Gemeente Gorinchem April 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 58 Datum April 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

17 oktober Onderzoek: Opvang vluchtelingen

17 oktober Onderzoek: Opvang vluchtelingen 17 oktober 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de

Nadere informatie

Internetpeiling ombuigingen

Internetpeiling ombuigingen Internetpeiling ombuigingen In opdracht van: Gemeente Sittard-Geleen januari 2012 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN

RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN Meer Democratie Mei 2015 Rapportage onderzoek Partijpolitieke benoemingen Meer Democratie 1 Persbericht NEDERLANDERS: PUBLIEKE FUNCTIES OPEN VOOR IEDEREEN

Nadere informatie

Bewonerspanel Opvang asielzoekers

Bewonerspanel Opvang asielzoekers Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Opvang asielzoekers 80% van de panelleden voor opvang asielzoekers in Utrecht Vier op de vijf

Nadere informatie

RAPPORT OKTOBER Discriminatiemonitor. Midden-Drenthe TRENDBUREAU DRENTHE IS ONDERDEEL VAN CMO STAMM

RAPPORT OKTOBER Discriminatiemonitor. Midden-Drenthe TRENDBUREAU DRENTHE IS ONDERDEEL VAN CMO STAMM RAPPORT OKTOBER 2017 Discriminatiemonitor TRENDBUREAU DRENTHE IS ONDERDEEL VAN CMO STAMM Midden-Drenthe Colofon Titel Discriminatiemonitor Midden-Drenthe Datum Oktober 2017 Trendbureau Drenthe, onderdeel

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studenttevredenheids onderzoek juni 2008

Feiten en cijfers. Studenttevredenheids onderzoek juni 2008 Feiten en cijfers Studenttevredenheids onderzoek 2008 juni 2008 Feiten en cijfers 2 Studenttevreden heids - onderzoek 2008 Inleiding In maart 2008 hebben 27 hogescholen dezelfde vragenlijst voorgelegd

Nadere informatie

Onderzoek vluchtelingen gemeente Schouwen-Duiveland

Onderzoek vluchtelingen gemeente Schouwen-Duiveland Onderzoek vluchtelingen gemeente Schouwen-Duiveland Rapportage Gemeente Schouwen-Duiveland Postbus 5555 4300 JA Zierikzee Over het onderzoek Waarom dit onderzoek? De provincie Zeeland heeft een verzoek

Nadere informatie

Burgerpanel Wijdemeren

Burgerpanel Wijdemeren BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 3 2019 DORPENBELEID Gemeente April-mei 2019 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Onderzoek APV. Rapportage Onderzoek APV. Utrecht, juni DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Dr. Eric Elphick

Onderzoek APV. Rapportage Onderzoek APV. Utrecht, juni DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Dr. Eric Elphick Rapportage Onderzoek APV In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Edwin van t Hart Utrecht, juni 2017 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Dr. Eric Elphick Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon:

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Gezondheidsbeleid 2013 Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, mei 2013 2 Samenvatting Inleiding In mei 2011 is de landelijke

Nadere informatie

5 Politieke opvattingen

5 Politieke opvattingen 5 Politieke opvattingen Henk van der Kolk In dit hoofdstuk laten we zien: Over de taken die het gemeentebestuur zou moeten uitvoeren bestaan sterke meningsverschillen. Vooral over de opvang van asielzoekers

Nadere informatie

Flitspeiling NAVO. Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek. Ministerie van Defensie

Flitspeiling NAVO. Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek. Ministerie van Defensie Flitspeiling NAVO Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek Inleiding en onderzoeksverantwoording Op verzoek van het ministerie van Defensie heeft Veldkamp een flitspeiling

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen.

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen. Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 6: gemeenteraad juni 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 6 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De vragen gingen deze keer over

Nadere informatie

Landelijke peiling Nijmegen Resultaten tussenmeting, begin juli 2005

Landelijke peiling Nijmegen Resultaten tussenmeting, begin juli 2005 Resultaten tussenmeting, begin juli 2005 O&S Nijmegen 13 juli 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 5 2.1 Eerste gedachte bij de stad Nijmegen 5 2.2 Bekendheid met gegeven dat Nijmegen

Nadere informatie

Factsheet 24 november 2010 LO

Factsheet 24 november 2010 LO Factsheet 24 november 2010 LO Ledenonderzoek Flexmigranten 2010 Elk jaar bevraagt de ABU zijn leden over de groep flexmigranten. Daaruit komt zeer bruikbare informatie over deze specifieke groep uitzendkrachten.

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Gemeente Best MijnBurgemeester. Nieuwe burgemeester Best

Gemeente Best MijnBurgemeester. Nieuwe burgemeester Best Gemeente Best MijnBurgemeester Nieuwe burgemeester Best De gemeente Best is op zoek naar een nieuwe burgemeester. Als onderdeel van deze zoektocht heeft de gemeente ook haar inwoners gevraagd naar welke

Nadere informatie

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland, Strijen Andrew Britt, Volkan Atalay, augustus 2015 INHOUD INLEIDING 1 HOOFDSTUK 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 2 WAARDERING

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij Nederlandse landbouw en visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Stadspanel: Oud en nieuw 2018

Stadspanel: Oud en nieuw 2018 veel respons Stadspanel: Oud en nieuw 2018 Erik van der Werff April 2018 www.os-groningen.nl Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding van het onderzoek... 2 1.2 Doel van het onderzoek... 2 1.3 Opzet van

Nadere informatie

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND Gemeente Koggenland Maart 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/concept Datum Maart

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Een nieuwe burgemeester voor Smallingerland

Een nieuwe burgemeester voor Smallingerland Gemeente Smallingerland MijnBurgemeester Een nieuwe burgemeester voor Smallingerland De gemeente Smallingerland is op zoek naar een nieuwe burgemeester. Als onderdeel van deze zoektocht heeft de gemeente

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 8: woninginbraak augustus 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 8 e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

EVALUATIE BLAUWE ZONE WILLEMSTAD

EVALUATIE BLAUWE ZONE WILLEMSTAD EVALUATIE BLAUWE ZONE WILLEMSTAD Gemeente Moerdijk Februari 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2018/016 Datum Februari 2018

Nadere informatie

Gemeente Veenendaal MijnBurgemeester. Nieuwe burgemeester Veenendaal

Gemeente Veenendaal MijnBurgemeester. Nieuwe burgemeester Veenendaal Gemeente Veenendaal MijnBurgemeester Nieuwe burgemeester Veenendaal De gemeente Veenendaal is op zoek naar een nieuwe burgemeester. Als onderdeel van deze zoektocht heeft de gemeente ook haar inwoners

Nadere informatie

Digipanel: Financiële armoede s-hertogenbosch Augustus 2006, Bureau Onderzoek en Statistiek

Digipanel: Financiële armoede s-hertogenbosch Augustus 2006, Bureau Onderzoek en Statistiek Digipanel: Financiële armoede s-hertogenbosch Augustus 2006, Bureau Onderzoek en Statistiek Inleiding In opdracht van de Taskforce Armoede heeft het Bureau Onderzoek en Statistiek acht stellingen over

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE

NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE Woonoverlast en Skaeve Huse November 2015 1. Inleiding 1.1 Respons en weging Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van een peiling over woonoverlast en Skaeve Huse

Nadere informatie

Gemeente Uithoorn MijnBurgemeester. Nieuwe burgemeester Uithoorn

Gemeente Uithoorn MijnBurgemeester. Nieuwe burgemeester Uithoorn Gemeente Uithoorn MijnBurgemeester Nieuwe burgemeester Uithoorn De gemeente Uithoorn is op zoek naar een nieuwe burgemeester. Als onderdeel van deze zoektocht heeft de gemeente ook haar inwoners gevraagd

Nadere informatie

Rapportage Leerlingtevredenheid. Samenvatting van leerlingtevredenheidsmetingen onder 57 ECABO- leerbedrijven

Rapportage Leerlingtevredenheid. Samenvatting van leerlingtevredenheidsmetingen onder 57 ECABO- leerbedrijven Rapportage Leerlingtevredenheid Samenvatting van leerlingtevredenheidsmetingen onder 57 ECABO- leerbedrijven Rob Swager ECABO, mei 2011 1. Inleiding... 3 2. Tevredenheid algemeen.... 4 3. Aspecten die

Nadere informatie

maatschappijwetenschappen pilot vwo 2017-I

maatschappijwetenschappen pilot vwo 2017-I Opgave 2 De Europese Unie en het vluchtelingenvraagstuk Bij deze opgave horen tekst 2, tekst 3 en tabel 2. Inleiding Deze opgave gaat over de reactie van de Europese Unie, van de EU-lidstaten en van burgers

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Verkenning afvalinzameling. Gewenste afvalinzameling van Enschedese huishoudens

Verkenning afvalinzameling. Gewenste afvalinzameling van Enschedese huishoudens Verkenning afvalinzameling Gewenste afvalinzameling van Enschedese huishoudens Verkenning afvalinzameling Gewenste afvalinzameling van Enschedese huishoudens Inhoud Inhoud... 2 Samenvatting... 3 1. Resultaten

Nadere informatie

Check Je Kamer Rapportage 2014

Check Je Kamer Rapportage 2014 Check Je Kamer Rapportage 2014 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt April 2015 Dit is een uitgave van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild worden

Nadere informatie

Rapportage Kindertevredenheidsonderzoek BSO. Datum: mei 2018

Rapportage Kindertevredenheidsonderzoek BSO. Datum: mei 2018 Rapportage Soort rapportage: Schngsrapportage Datum: mei 2018 Opdrachtgever: Schng GOO Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek & Advies in opdracht van Stichting GOO. DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08 Glazen Huis 2011 peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 08 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

DONATEURSVERTROUWEN METING DECEMBER Het Nederlandse Donateurspanel

DONATEURSVERTROUWEN METING DECEMBER Het Nederlandse Donateurspanel Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Kien Het Nederlandse Donateurspanel METING DECEMBER 2016 In dit rapport leest u de laatste ontwikkelingen

Nadere informatie

Digitale dienstverlening van de overheid

Digitale dienstverlening van de overheid G E S P O T Digitale dienstverlening van de overheid Rekenkamers en rekenkamercommissies doen gezamenlijk onderzoek tijdens Spotdag Rekenkamer(commissie)s doen wel vaker gezamenlijk onderzoek. Maar samen

Nadere informatie

Cameratoezicht Leiden Centraal

Cameratoezicht Leiden Centraal LeidenPanel Cameratoezicht Leiden Centraal BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I www.leidenincijfers.nl Inleiding In december 2010 zijn rond station Leiden Centraal camera s in gebruik

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij 2017

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij 2017 Nederlandse landbouw en visserij 2017 Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 14 5 Waardering en

Nadere informatie

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Inleiding Chris M. Jager In mei en juni 2015 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) een groot aantal bedrijven benaderd met vragenlijsten. Doel

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Evaluatie deelname burgerpanel November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 164 Datum November 2015

Nadere informatie

Provincie Utrecht Mijn Utrechtse Commissaris. Nieuwe commissaris Utrecht. De tool Mijn commissaris. Inwoners bereiken.

Provincie Utrecht Mijn Utrechtse Commissaris. Nieuwe commissaris Utrecht. De tool Mijn commissaris. Inwoners bereiken. Provincie Utrecht Mijn Utrechtse Commissaris Nieuwe commissaris Utrecht De commissaris van de Koning (cdk) van Utrecht gaat in 2019 met pensioen. Daarom is de provincie op zoek naar een nieuwe commissaris.

Nadere informatie

Inleiding. Ervaringen van inwoners met de zondagsopenstelling. Zondagsopenstelling winkels. November 2015

Inleiding. Ervaringen van inwoners met de zondagsopenstelling. Zondagsopenstelling winkels. November 2015 BURGERPANEL CAPELLE OVER Zondagsopenstelling winkels November 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 17 e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan den IJssel. Deze

Nadere informatie

2013, peiling 4 december 2013

2013, peiling 4 december 2013 resultaten 2013, peiling 4 december 2013 Van 25 november tot en met 8 december 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.685 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.701 leden de

Nadere informatie

DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID OVER GOEDE DOEL

DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID OVER GOEDE DOEL Meting maart 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID

Nadere informatie

29 november Onderzoek: Kloof tussen burger en politiek?

29 november Onderzoek: Kloof tussen burger en politiek? 29 november 2016 Onderzoek: Kloof tussen burger en politiek? Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Nederlands Autisme Register, rapportage

Nederlands Autisme Register, rapportage Nederlands Autisme Register, rapportage 20 17 Een initiatief van: (Jong)volwassenen met autisme over zichzelf Ouders/verzorgers over hun kind met autisme Wettelijke vertegenwoordigers over hun naaste met

Nadere informatie

Eerste resultaten Ooa index 0-meting januari 2012

Eerste resultaten Ooa index 0-meting januari 2012 Eerste resultaten Ooa index 0-meting januari 2012 Samenvatting De tijd dat adviseurs gemakkelijk hun omzet realiseerden ligt achter ons. We hebben te maken met een recessie. Opdrachtgevers hebben het moeilijk

Nadere informatie

Profielpeiling nieuwe burgemeester

Profielpeiling nieuwe burgemeester feb ru ari 2016 Gemeente Haarlem, afdeling Data Informatie & Analyse (DIA) Digipanel Haarlem Profielpeiling nieuwe burgemeester 1 Achtergrond van het onderzoek Onlangs heeft burgemeester Bernt Schneiders

Nadere informatie

6 juni 2015. Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek

6 juni 2015. Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek 6 juni 2015 Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

DRAAGVLAKONDERZOEK FUSIE LANGEDIJK EN HEERHUGOWAARD

DRAAGVLAKONDERZOEK FUSIE LANGEDIJK EN HEERHUGOWAARD DRAAGVLAKONDERZOEK FUSIE LANGEDIJK EN HEERHUGOWAARD Uitkomsten van een inwonerspeiling in Sint Pancras en Koedijk 3 juli 2019 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019GM Amsterdam

Nadere informatie

Fryslân foar de wyn? Draagvlakonderzoek windenergieinitiatieven

Fryslân foar de wyn? Draagvlakonderzoek windenergieinitiatieven Fryslân foar de wyn? Draagvlakonderzoek windenergieinitiatieven in Friesland 1 Introductie Introductie TNS NIPO heeft in opdracht van stichting Fryslân foar de wyn het draagvlak voor 34 windenergie-initiatieven

Nadere informatie

Beleidsonderzoek & Analyse. BOA LeidenPanel. draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming. Publieke dienstverlening en Stadhuis

Beleidsonderzoek & Analyse. BOA LeidenPanel. draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming. Publieke dienstverlening en Stadhuis Beleidsonderzoek & Analyse BOA LeidenPanel draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Publieke dienstverlening en Stadhuis 1 Inleiding De gemeente Leiden is momenteel gehuisvest in verschillende

Nadere informatie

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 1 2016 WEBSITE Gemeente Wijdemeren Juni/juli 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Economische visie. Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt. Onderzoeksperiode: februari/ maart 2017 Referentie: 16013

Onderzoeksrapport Economische visie. Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt. Onderzoeksperiode: februari/ maart 2017 Referentie: 16013 Onderzoeksrapport Economische visie Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt Onderzoeksperiode: februari/ maart 2017 Referentie: 16013 Moventem Donderdag 9 maart 2017 Referentie: 16013 Pagina 1-1 van 17 Onderzoeksrapport

Nadere informatie

Rapportage samen naar een schoon Westerkwartier

Rapportage samen naar een schoon Westerkwartier Rapportage samen naar een schoon Westerkwartier Inhoudsopgave 1. Onderzoeksverantwoording 2. Resultaten Bijlagen 3. Vragenlijst Enigma Research Rapportage samen naar een schoon Westerkwartier, juli 2019

Nadere informatie

PERCEPTIE EN WENSELIJKHEID SOC- ECONOMISCHE VERSCHILLEN

PERCEPTIE EN WENSELIJKHEID SOC- ECONOMISCHE VERSCHILLEN Rapport PERCEPTIE EN WENSELIJKHEID SOC- ECONOMISCHE VERSCHILLEN Juli 2018 Onderzoek in opdracht van GroenLinks www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer

Nadere informatie

QURRENT OPINIE ONDERZOEK

QURRENT OPINIE ONDERZOEK QURRENT OPINIE ONDERZOEK Een kwantitatief onderzoek onder Nederlanders in opdracht van Qurrent MARIEKE BOERMA ODETTE VLEK TESSA DE KRUIJK AMSTERDAM, MEI 2016 INHOUDSOPGAVE VOORAF 03 BELANGRIJSKTE RESULTATEN

Nadere informatie

Onderzoek noodopvang in de Gemeente Soest

Onderzoek noodopvang in de Gemeente Soest Onderzoek noodopvang in de Gemeente Soest ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, DECEMBER 2016 1 Inhoudsopgave 1 Onderzoeksresultaten 2 Onderzoeksverantwoording 3 Steekproefspecificatie 4 Contact 2 1. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Wat vindt Nederland van de Kip van Morgen?

Wat vindt Nederland van de Kip van Morgen? bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl Wat vindt Nederland van de Kip van Morgen? Factsheet

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen MijnBurgemeester. Nieuwe burgemeester Dalfsen

Gemeente Dalfsen MijnBurgemeester. Nieuwe burgemeester Dalfsen Gemeente Dalfsen MijnBurgemeester Nieuwe burgemeester Dalfsen De gemeente Dalfsen is op zoek naar een nieuwe burgemeester. Als onderdeel van deze zoektocht heeft de gemeente ook haar inwoners gevraagd

Nadere informatie

Rapportage eigenschappen nieuwe burgemeester

Rapportage eigenschappen nieuwe burgemeester Rapportage eigenschappen nieuwe burgemeester Inhoudsopgave 1. Onderzoeksverantwoording 2. Resultaten Bijlagen 3. Open antwoorden 4. Vragenlijst Enigma Research Rapportage eigenschappen nieuwe burgemeester,

Nadere informatie

Burgerpanel Leidse Regio - peiling februari 2017

Burgerpanel Leidse Regio - peiling februari 2017 Burgerpanel Leidse Regio - peiling februari 2017 Regionaal panel ten behoeve van de Toekomstvisie Leidse regio 2027 Wat is de beste vorm om bestuurlijk samen te werken om de Leidse regio toekomstbestendig

Nadere informatie