Oostzaan Buiten gewoon

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oostzaan Buiten gewoon"

Transcriptie

1 GESCAND OP Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad Oostzaan P/a Postbus OAA Wormeriand - 8 APR. Comeents Oostzaan Gemeentehuis ockadrcs Kerkbuurt 4, BD Oostzaan Postadres Postbus 20, AA Wormer Telefoon Fax E-maii Internet Uw kenmerk / Uw brief Beleid en regie Ons kenmerk Datum 1 6 maart Behandelend ambtenaar Ffeya NeWtOII Onderwerp 3-IVleting Kanteling Wmo Afdeling Beleid en regie Geachte gemeenteraad, Bij de behandeling van de kadernota Maatschappelijke ondersteuning is in de raadsvergadering van 1 3 december 201 O amendement 63 RVS 1 0/65 aangenomen. Het amendement luidt: het college een O-meting (stand van zaken nu) en een I-meting (na bv I Jaar) uit te laten voeren ten einde te kunnen zien of er kostenbesparingen dan wel toegenomen kosten zijn in het gebruik van "vangnet" voorzieningen (verstrekken hulpmiddeien etc). Om goed zicht te krijgen op de ontwikkelingen dient dit te worden gevolg door een vervolgmeting (bv na 2Jaar). Het college heeft u 21 mei bericht dat hiervoor een meetinstrument is opgesteld en heeft u inmiddels de O-, de 1 -, en de 2-meting toegestuurd. Hierbij ontvangt u in de bijlage de 3-meting over en de conclusies die getrokken kunnen worden op basis van alle metingen. Toelichting op het meetinstrument Er is een meetinstrument ontwikkeld en geïmplementeerd waarmee inzicht in trends kan worden vastgelegd. Het instrument heeft een tweeledig doel: 1. het registreren van de verhouding van het aantal meldingen van problemen ten opzichte van het aantal aanvragen van voorzieningen. 2. het registreren van kosten van individuele voorzieningen ten opzichte van algemene Voorzieningen. De afgelopen jaren werden bij het Wmo-loket meldingen van problemen gescheiden geregistreerd van de aanvragen van voorzieningen. Door een groter beroep te doen op de eigen kracht van de inwoners en meer algemene (goedkopere) voorzieningen te ontwikkelen zal niet elke melding leiden tot een daadwerkelijke aanvraag van een individuele (dure) Voorziening. Onze aanname is dat door de jaren heen, wanneer de cultuurverandering is geïntegreerd, verhoudingsgewijs het aantal meldingen is gestegen en het aantal aanvragen Wilt u bij reacties altijd de datum en ons kenmerk vermelden.

2 van individuele voorzieningen is afgenomen. Hierbij moet worden aangemerkt dat meerdere aspecten de uitgaven beïnvloeden zoals o.a. de toenemende vergrijzing, veranderende wetgeving waardoor meer doelgroepen onder de Wmo vallen, herindicaties, nieuwe contracten met andere leveranciers, de invoering van eigen bijdragen en bezuinigingsmaatregelen. Daarnaast vraagt het opzetten van algemene voorzieningen ook investeringen waardoor de kostenbesparing over een aantal jaren moet worden bekeken. Tot slot kunnen fluctuaties groot zijn omdat de aantallen klein zijn in een gemeente met de omvang van Oostzaan. Vooral als het cijfers betreft over de nieuwe verstrekkingen in eenjaar, zoals het geval is met onder meer de scootmobielen en rolstoelen. Wat hier ook opgemerkt dient te worden is dat deze meting een eerste beeld geeft van de kosten van individuele voorzieningen en voorliggende voorzieningen, maar nog niet lang genoeg loopt en uitgebreid genoeg is om daadwerkelijk maatschappelijke effecten te benoemen. Daarvoor is het bijvoorbeeld ook nodig om te registreren waar kosten mee samen hangen (bezuinigingen, minder meldingen of aanvragen, betere contracten), of mensen meer dan voorheen gebruik maken van hun eigen sociale netwerk, en om ook het totaal aantal gebruikte voorzieningen te monitoren naast alleen de nieuwe verstrekkingen. Nu zijn bijvoorbeeld wel alle actieve pashouders AOV (BIOS) van Oostzaan meegenomen in de meting, maar van het aantal trapliften, scootmobielen etc zijn alleen de nieuwe verstrekkingen gemeten, niet alle in gebruik zijnde voorzieningen. Cijfers 2011 tot en met 2014 Meldingen ten opzicht van aanvragen Het aantal meldingen stijgt van 111 naar Het aantal aanvragen blijft gelijk met 254. Deze stijging is groter dan de te verwachten stijging door toename van het percentage ouderen in Oostzaan van 1 8,4% naar 1 9,1 %. De genoemde cijfers zijn net als het voorgaande jaar enigszins vertroebeld doordat het registreren van meldingen nog niet helemaal was verankerd in de gekantelde werkwijze en door de verschuiving van de ingangsdatum van de nieuwe Wmo van 2014 naar Hierdoor zijn veel herindicaties verricht voor de hulp in de huishouding welke ook staan geregistreerd als aanvraag. Het valt wel op dat de meldingen afgelopen jaar flink zijn gestegen en de aanvragen niet meer. Hulp in de huishouding: Lichte toename van uren, binnen normale marges, ten opzichte van in Bij de meting van over is aangegeven dat de Kanteling het meeste effect zou kunnen hebben op de lichtere vormen van ondersteuning, namelijk bij HBHl. Ondanks de toename van uren voor categorieën 1, 2 en 3 tezamen, zijn de uren van HBHl inderdaad afgenomen. Van in 2013 naar in pag. 2/5

3 Rolstoel categorie 1: Lichte toename van nieuwe verstrekkingen rolstoelen. Deze toename is wel binnen de normale marges, 9 ten opzichte van 7 in 201 3, en 4 in Deze categorie rolstoelen betreft het incidentele gebruik. De rolstoelpool die nu geopend is in de Lishof kan dit aantal in de toekomst doen dalen als mensen gebruik kunnen maken van een standaard rolstoel. In 2014 heeft een handvol inwoners uit Oostzaan hier gebruik van gemaakt. De kosten van rolstoelen zijn sterk afhankelijk van de inzet van een nieuwe rolstoel of hergebruik waarbij herinzet niet voordeliger is binnen het huidige contract. Vanaf wordt een nieuw contract aangegaan, wat mogelijk weer gevolgen heeft voor de kosten. Scootmobiel: Het aantal nieuwe verstrekking van scootmobielen is gestegen, van 6 in naar 1 3 in In verhouding met het jaar daarvoor valt de stijging echter wel mee, 9 in Het aantal van 1 3 scootmobielen per jaar is, ondanks de stijging, binnen de normale marges aangezien het aantal van zeer laag was. Aanvullend Openbaar Vervoer (AQV): Het aantal pashouders van het AOV is iets verhoogd, van 75 naar 88. Dit is een normale fluctuatie, zeker met het toenemend aantal ouderen in de gemeente. Over het jaar waren de exacte aantallen niet terug te vinden, omdat er in dat jaar een nieuw contract is aangegaan met BIOS, in plaats van met Connexxion. Dit heeft de jaren daarna ook tot een flinke kostenbesparing geleid. De exacte cijfers van het AOV over het jaar missen dus, vandaar dat deze niet zijn opgenomen. Er is wel een gemiddelde van de kosten opgenomen. Samen met de cijfers over 2011, en 2014 geeft dit alsnog een beeld van het gebruik van het AOV en de bijbehorende kosten voor de gemeente. Namelijk dat het aantal gebruikers ieder jaar iets toeneemt, wat overeenkomt met het groeiende aantal ouderen, en dat de kosten af zijn genomen vanwege het nieuwe contract met BIOS. Traplift: Het aantal trapliften blijft gedurende de jaren ongeveer gelijk, van 9 in 201 2, naar 7 in en weer naar 9 in Deze stijging ten opzichte van is binnen de marges. In Oostzaan kunnen we nog meer inzetten op stimuleren van inwoners om zich op tijd in te schrijven voor een andere woning. Er zijn echter twee redenen, waarom verwacht wordt dat dit weinig effect zal hebben en het aantal trapliften juist eerder zal toenemen: - Ouderen blijven graag zo lang mogelijk in hun woning wonen, en zijn - ook door familieleden- moeilijk te overtuigen om toch te verhuizen; In Oostzaan zijn bijna geen huurwoningen bestaande uit 1 verdieping beschikbaar. Ouderen moeten dus een indicatie krijgen om in de Lishof terecht te komen, of moeten zich inschrijven voor een woning in een andere gemeente, wat vaak een te grote verandering en drempel is. pag. 3/5

4 Verhuiskostenvergoeding: Afgenomen van 2 naar 1 vergoeding in In vergelijking met 3 in 2011 en 5 in is dit een normale fluctuatie. De hoogte van de vergoeding verschilt per gezinssituatie en wordt jaarlijks vastgesteld. Conclusie doelstellingen 1. Het registreren van de verhouding van het aantal meldingen van problemen ten opzichte van het aantal aanvragen van voorzieningen Het eerste doel is geregistreerd en hieruit bleek dat het aantal meldingen al vóór flink zijn toegenomen en het aantal aanvragen stagneerde, zoals verwacht. 2. Het registreren van kosten van individuele voorzieningen ten opzichte van algemene voorzieningen De meeste kosten van de individuele voorzieningen en algemene voorzieningen zijn geregistreerd. Deze kunnen nog verdere aangevuld worden. We zien nu dat het aantal ouderen in Oostzaan is gestegen van 1 8,4% naar 1 9,1%, maar dat de kosten afnemen ondanks het gestegen aantal meldingen en de extra kosten voor de rolstoel- en scootmobielpool. De gemiddelde kosten per oudere vanaf 65 jaar, van de Wmovoorzieningen die beïnvloedbaar zijn door de Kanteling, is in Oostzaan gedaald van 436 in naar 409 in Dit is gedeeltelijk te verklaren door de fluctuatie per jaar. Zo zijn de HBHl uren flink gedaald afgelopen jaar. Tegelijkertijd is het opvallend dat het aantal ouderen de afgelopen 4 jaar is blijven toenemen en de kosten blijven dalen ondanks het toenemende aantal meldingen en aanvragen. Deze trend wijst erop dat het werken met meldingen en de hele werkwijze van de Kanteling een positief effect heeft op de kosten van de voorzieningen. Het is nog te vroeg om te concluderen of dit alleen komt door de voorliggende voorzieningen, of door de werkwijze van de Kanteling. Daarvoor zullen we onder andere alle kosten van de individuele voorzieningen en alle mogelijke oorzaken in beeld moeten brengen. Vervolg Het jaar 2011 is als nulmeting gebruikt. Op dit moment is de B-meting over 2014 gedaan. Op basis van deze cijfers is het niet mogelijk gebleken een eenduidige analyse te maken van het effect van de kanteling. Het is wel duidelijk dat er meer meldingen (in plaats van aanvragen) binnen zijn gekomen, waarmee inwoners niet alleen individuele voorzieningen kregen toebedeeld, maar waarbij juist is gekeken naar de mogelijkheden van algemene voorzieningen en ondersteuning uit de eigen omgeving. Daarnaast zijn de kosten per oudere gedaald, ondanks het toegenomen aantal ouderen in Oostzaan. Vanaf 2015 is het verplicht om jaarlijks een meting te doen van de resultaten en maatschappelijke effecten van het beleid. Voor het nieuwe beleidsplan Wmo zullen deze gegevens die nu al bekend zijn als verdere input dienen. Met het opstellen van het beleidsplan wordt bepaald welke resultaten en effecten we willen bereiken en pag. 4/5

5 hoe we dit gaan meten. Hierbij zullen we zoveel mogelijk aansluiten bij de landelijke ontwikkelingen en meetmethoden. Met vriendelijke groet, burgemeester eri wethouders, R. Schaats bergen secretaris R. Meerhof burgemeester pag. 5/5

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Geachte Leden van de Wmo Adviesraad, De

Nadere informatie

Eindrapportage Innovatieteam 7 Wmo-verstrekkingen

Eindrapportage Innovatieteam 7 Wmo-verstrekkingen Eindrapportage Innovatieteam 7 Wmo-verstrekkingen Van hangmat naar vangnet? Opsteller team 7 Datum 15 april 2012 Versie def2 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Proces/bouwstenen

Nadere informatie

Monitor gemeenten 2012

Monitor gemeenten 2012 Monitor Gemeenten 2012 Personeel in Perspectief A+O fonds Gemeenten Postbus 11560 2502 AN Den Haag 070 7630030 secretariaat@aeno.nl www.aeno.nl Monitor gemeenten 2012 Personeel in Perspectief Monitor

Nadere informatie

Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017

Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 2 0 14-3 4 /. 9 Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 Datum 26 september 2014 Raadsvoorstel Afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder

Nadere informatie

Oostzaan Bulten gewoon

Oostzaan Bulten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Bulten gewoon Gemeenteraad Oostzaan - 6 NOV. 201^ Gemeente Oostzaan Gemeentehuis eizockadres Kerl

Nadere informatie

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING...1 VOORWOORD...2...2 Eigen verantwoordelijkheid...3 Mantelzorgers

Nadere informatie

Opmerkingen Wmo Raad d.d. 24-12-2012 bij concept verordening Wmo 2013 Reactie gemeente Moerdijk d.d. 9 januari 2013

Opmerkingen Wmo Raad d.d. 24-12-2012 bij concept verordening Wmo 2013 Reactie gemeente Moerdijk d.d. 9 januari 2013 Opmerkingen Wmo Raad d.d. 24-12-2012 bij concept verordening Wmo 2013 gemeente Moerdijk d.d. 9 januari 2013 1. Art 1.c. Belanghebbende. Als zodanig is de omschrijving van deze term duidelijk. De vraag

Nadere informatie

Personeelsmonitor Gemeenten 2013

Personeelsmonitor Gemeenten 2013 Personeelsmonitor Gemeenten 2013 Personeelsmonitor Gemeenten 2013 2013 Inhoudsopgave Highlights uit de Personeelsmonitor 2013 5 1 Ontwikkeling gemeentelijke bezetting 9 1.1 De totale bezetting 10 1.2 Naar

Nadere informatie

Zorgen voor Zorg. Ramingen van de vraag naar personeel. in de verpleging en verzorging tot 2030. Evelien Eggink Debbie Oudijk Isolde Woittiez

Zorgen voor Zorg. Ramingen van de vraag naar personeel. in de verpleging en verzorging tot 2030. Evelien Eggink Debbie Oudijk Isolde Woittiez Zorgen voor Zorg Zorgen voor Zorg Ramingen van de vraag naar personeel in de verpleging en verzorging tot 2030 Evelien Eggink Debbie Oudijk Isolde Woittiez Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, september

Nadere informatie

Bekendheid van de plannen voor het hoger onderwijs (nulmeting)

Bekendheid van de plannen voor het hoger onderwijs (nulmeting) Bekendheid van de plannen voor het hoger onderwijs (nulmeting) Een online onderzoek onder leerlingen en ouders in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Uitgevoerd door: Intomart

Nadere informatie

Rapportage Wlz monitor signalen van zorgaanbieders. mei 2015

Rapportage Wlz monitor signalen van zorgaanbieders. mei 2015 Rapportage Wlz monitor signalen van zorgaanbieders mei 2015 Wlz monitor signalen van zorgaanbieders Rapportage mei 2015 Henk Herman Nap, Lotte Cornelisse, Sanne van der Weegen & Mirella Minkman Postbus

Nadere informatie

De Kanteling financieel

De Kanteling financieel De Kanteling financieel KOSTEN EN BATEN VAN EEN NIEUWE AANPAK IN DE WMO 2010-094 De Kanteling financieel Kosten en baten van een nieuwe aanpak in de Wmo Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG

Nadere informatie

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Schouwen-Duiveland 2013 Inhoud 1. Inleiding 11 Breuk met verleden 11 Kernbegrippen 11 Onderzoek 11 Maatwerk 11 Eigen verantwoordelijkheid 12

Nadere informatie

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget ADVIES aan B&W Adviseur: Ellen van Assem Nummer: /148 Getoetst op financiële aspecten : Ja Getoetst op juridische kwaliteit : Ja Getoetst op communicatie aspecten : Ja Getoetst op duurzaamheidsaspecten

Nadere informatie

De oogst van twee jaar wijkaanpak

De oogst van twee jaar wijkaanpak De oogst van twee jaar wijkaanpak Samenvattende eindrapportage proefperiode 'Wijkaanpak in Uitvoering' Gemeente Utrecht December 2003 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurszaken Gemeente

Nadere informatie

Beschermingsbewind. Kwantitatief onderzoek naar ontwikkelingen en kosten voor gemeenten

Beschermingsbewind. Kwantitatief onderzoek naar ontwikkelingen en kosten voor gemeenten Beschermingsbewind Kwantitatief onderzoek naar ontwikkelingen en kosten voor gemeenten Mei 2014 Colofon Uitgave Stimulansz Postbus 2758 3500 GT Utrecht T (030)-2982800 F (030)-2982801 www.stimulansz.nl

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad Gl 3 Gemeents Oostzsan VERZONDEN 1 O JUNI 2ÖIS Gemeentehuis ezoekadres Kerkbuurt 4, 1 51 1 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1 5 30 AA WortTier Telefoon 075

Nadere informatie

Monitoring Kraamzorg II: verkenning van de toekomstige vraag naar kraamzorg

Monitoring Kraamzorg II: verkenning van de toekomstige vraag naar kraamzorg Monitoring Kraamzorg II: verkenning van de toekomstige vraag naar kraamzorg NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) T.A.Wiegers oktober 2006 Bezoekadres: Lange Voorhout 13 2514

Nadere informatie

Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten

Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten September 2013 Rianne van Beek MSc Freek Damen MSc Totta Research N.V. Burgemeester Stramanweg 105F 1101 AA

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie

Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014

Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014 Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014 In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Rapportnummer 2014/029 Datum

Nadere informatie

Monitor Wsnp. Zesde meting. Marijke von Bergh (IVA) Vinodh Lalta (CBS) Reinout Vriesendorp (UvT) illustratie: Rik Verharen

Monitor Wsnp. Zesde meting. Marijke von Bergh (IVA) Vinodh Lalta (CBS) Reinout Vriesendorp (UvT) illustratie: Rik Verharen Monitor Wsnp Zesde meting Marijke von Bergh (IVA) Vinodh Lalta (CBS) Reinout Vriesendorp (UvT) illustratie: Rik Verharen Monitor Wsnp Zesde meting Tilburg, juli 2010 Dr. ir. M. von Bergh (IVA) Drs. V.

Nadere informatie

De effectiviteit van de studietoeslag in de Participatiewet om armoede te bestrijden onder studerende jongeren met een functiebeperking

De effectiviteit van de studietoeslag in de Participatiewet om armoede te bestrijden onder studerende jongeren met een functiebeperking De effectiviteit van de studietoeslag in de Participatiewet om armoede te bestrijden onder studerende jongeren met een functiebeperking Christelijke Hogeschool Ede Minor Hoezo armoede? Auteurs: A. Both,

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Arbeidsmarkt & Sociale Zaken 2010. Gemeente s-hertogenbosch

Klanttevredenheidsonderzoek Arbeidsmarkt & Sociale Zaken 2010. Gemeente s-hertogenbosch Klanttevredenheidsonderzoek Arbeidsmarkt & Sociale Zaken Gemeente s-hertogenbosch O&S Oktober - 2 - Samenvatting Waarom een klanttevredenheidsonderzoek? De afdeling Arbeidsmarkt en Sociale Zaken (AmSZ)

Nadere informatie

Scholing via UWV. Doel en vraagstelling. Conclusie

Scholing via UWV. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever UWV Scholing via UWV Doel en vraagstelling Opdrachtnemer Regioplan / M. Groenewoud, S. Slotboom. Onderzoek Scholing Startdatum 1 december 2008 Einddatum 1 juli 2010 Categorie Interventies/re-integratie-interventies

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Colleges van Burgemeester en Wethouders i.a.a. Directeuren Sociale Dienst Hoofden Sociale Zaken Hoofden Financiën Directeuren/hoofden I&A Gemeenteraadsleden

Nadere informatie

Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS)

Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) Kerncijfers Verslavingszorg 2013 Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2013 LADIS LANDELIJK ALCOHOL EN DRUGS INFORMATIE SYSTEEM D.J. Wisselink W.G.T. Kuijpers

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER RAPPORT. Betreft: Datum: 1 februari 2012. Onderzoek invloed "no-cure-no-pay-bezwaren" op uitvoering Wet WOZ

WAARDERINGSKAMER RAPPORT. Betreft: Datum: 1 februari 2012. Onderzoek invloed no-cure-no-pay-bezwaren op uitvoering Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT Betreft: Onderzoek invloed "no-cure-no-pay-bezwaren" op uitvoering Wet WOZ Datum: 1 februari 2012 1 1. Inleiding De Waarderingskamer heeft in opdracht van de staatssecretaris van

Nadere informatie

Resultaten Monitor Mobiliteitsmanagement 2009-2010

Resultaten Monitor Mobiliteitsmanagement 2009-2010 Resultaten Monitor Mobiliteitsmanagement 2009-2010 Stadsregio Arnhem Nijmegen Datum 20 augustus 2010 Kenmerk SR020 MuConsult B.V. Postbus 2054 3800 CB Amersfoort Tel. 033 465 50 54 Fax 033 461 40 21 E-mail

Nadere informatie

MANTELZORG AAN DE WATERKANT. Mantelzorg in beeld in Landsmeer en Oostzaan

MANTELZORG AAN DE WATERKANT. Mantelzorg in beeld in Landsmeer en Oostzaan MANTELZORG AAN DE WATERKANT Mantelzorg in beeld in Landsmeer en Oostzaan Versie 1 april 2008 Inhoudsopgave Blz. Voorwoord 3 DEEL 1 1. Aanleiding tot het formuleren van mantelzorgbeleid 4 2. Visie op mantelzorgondersteuning

Nadere informatie