Instructie cliëntprofielen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Instructie cliëntprofielen"

Transcriptie

1 Bijlage 4 Instructie cliëntprofielen Dit document beschrijft: 1. Inleiding cliëntprofielen 2. Proces ontwikkeling cliëntprofielen 3. Definitie cliëntprofielen 4. De cliëntprofielen op hoofdlijnen 5. De cliëntprofielen en inkoop 6. Gebruik cliëntprofielen 1. Inleiding cliëntprofielen In de aanloop naar de Wmo 2015 hebben de Kempengemeenten Eersel, Reusel-De Mierden, Bergeijk en Bladel cliëntprofielen ontwikkeld, in samenspraak en afstemming met lokale aanbieders (zorg en welzijn). Met deze cliëntprofielen willen de gemeenten aansluiten bij de kanteling Wmo, uitgaan van mogelijkheden, Wmo resultaten benoemen en een instrument voor/benoemen van cliëntgroepen t.b.v. inkoop en afstemming voorliggende voorzieningen. Het ontwikkelen van cliëntprofielen had meerdere redenen: Richting geven aan en denken vanuit de doelstellingen die bereikt dienen te worden met de gekozen inzet/maatwerk; Denken vanuit (vragen op) leefdomeinen i.p.v. vanuit aanbod. Onderscheid kunnen maken in leefdomeinen en de samenhang daartussen, prioritering aan kunnen brengen en doelstellingen formuleren; Per profiel de gewenste inzet formuleren; Kansen zien en benutten voor vernieuwing (bijvoorbeeld op en afschalen inzet, benutten voorliggend veld, inzet innovatieve middelen, ontschotting etc.); Gezamenlijk aandacht voor signalering, preventie en passende inzet (bijvoorbeeld wat hoeft niet professioneel of wat hoeft niet). 2. Proces ontwikkeling cliëntprofielen Het volgende proces is doorlopen: Van beperking naar mogelijkheden ZRM In gesprek met aanbieders Groot en klein Representatief inbreng uit het veld Analyse informatie Koppeling domeinen en resultaat definiëring 0 e, 1 e en 2 lijn Gericht op doelen Een eigen matrix doorontwikkeling Inkoop Arrangementvorming Instrument uitgangsituatie concept profielen

2 3. Definitie cliëntprofiel Een cliëntprofiel is een korte omschrijving van een groep cliënten met overeenkomsten in de hulpvraag. De cliëntprofielen hebben een resultaatgericht karakter. Dit betekent dat naast een kwalitatieve omschrijving van de kenmerken van de cliëntgroep (de vraag en achtergrond, leefdomeinen, aandachtspunten), de nadruk ligt op het bereiken van de doelstelling op één of meerdere resultaatsgebieden en het benutten van de mogelijkheden van de betreffende cliëntgroep. 4. De cliëntprofielen op hoofdlijnen Er zijn drie profielen, elk vanuit een eigen doelstelling geformuleerd: Verandering en groei- Inwoner (en omgeving) leert (leren) vaardigheden om voldoende te participeren, dagelijkse levensverrichtingen uit te voeren en het persoonlijk leven te structureren en daar zoveel mogelijk regie over te voeren. Het participatieniveau wordt ontwikkeld, verhoogd en behouden op hoogste niveau (zelfstandigheid) Stabiliteit en behoud - Inwoner in staat stellen op het hoogst haalbare niveau van participatie en zelfredzaamheid te komen en te blijven, door het creëren van stabiliteit en het stimuleren van participatie en zelfredzaamheid. Welbevinden - Het bevorderen van welzijn van de inwoner, achteruitgang vertragen en mantelzorgers ontlasten door het dragelijk houden van de effecten van de aandoening van de cliënt en langer thuis wonen mogelijk maken In de profielen zelf is een uitgebreide omschrijving opgenomen waarin de volgende indeling is gehanteerd: Inhoudelijke omschrijving: a. Doel b. Korte omschrijving vraag en achtergrond c. Domeinen d. Aandachtspunten Ondersteuning a. Ondersteuningstypes b. Inzet: algemeen en specifiek beeld Resultaten: a. Beschrijving hoofdresultaat en concrete resultaten Daarnaast zijn per domein voorbeelden genoemd van ondersteuning.

3 5. De cliëntprofielen en inkoop De Kempengemeenten en de BOV gemeenten gebruiken de cliëntprofielen bij het inkooptraject Wmo begeleiding 18+, nieuwe cliënten. Tijdens de inkoop zijn de cliëntprofielen doorontwikkeld en gebruikt voor de eerste fase van resultaatfinanciering. De profielen zijn de basis voor de producten van inkoop van de Wmo begeleiding 18+. Deze doorontwikkeling loopt door na 1 januari 2015 en wordt gezamenlijk met de maatschappelijke partners en zorgaanbieders vormgegeven. In de eerste fase is zowel cijfermatige als kwalitatieve informatie verzameld en gekoppeld aan de profielen. Op deze manier werken we aan de eerste stappen van resultaatfinanciering binnen bestuurlijk aanbesteden: gezamenlijk geven we vorm aan resultaten, duur, fasering, monitoring en tarieven. De doorontwikkeling stopt niet na de eerste fase, in 2015 wordt hier in de ontwikkelagenda, samen met de aanbieders verder vormgegeven. Binnen de eerste doorontwikkeling tijdens de inkoop zijn zwaartes gedefinieerd voor de inkoop van de producten. De zwaarte is gekoppeld aan de Zelfredzaamheidmatrix, en hierbij hanteren we de uitganspunten: 1. Acute 2. Niet 3. Beperkte 4. De cliënt is 5. De problematiek. zelfredzaam. zelfredzaamheid. voldoende zelfredzaamheid Situatie is Situatie Situatie is stabiel zelfredzaam is onhoudbaar verslechterd als maar minimaal bovengemiddeld niet wordt toereikend. goed. De cliënt heeft ingegrepen. In eventueel direct (meer) Cliënt heeft een aanwezige De cliënt heeft zorg nodig Grote zorgbehoefte zorgbehoefte waarin zorgbehoefte is geen waar de cliënt niet deels wordt voorzien. voorzien. zorgbehoefte. Extra zelf in kan voorzien intensieve Begeleiding kan Begeleiding is Begeleiding is begeleiding is Extra begeleiding verbeterd worden. voldoende. onnodig. acuut is nodig. noodzakelijk. Per profiel zijn drie categorieën geformuleerd: 1. enkelvoudig (score 3) 2. enkelvoudig complex (score 1/2) / meervoudig (score 3) 3. meervoudig complex (score 1/2)

4 Op deze manier zijn 9 producten gedefinieerd: Overzicht producten cliëntprofielen Verandering en groei - Enkelvoudig Verandering en groei - Enkelvoudig complex / meervoudig Verandering en groei - Meervoudig complex Stabiliteit en behoud - Enkelvoudig Stabiliteit en behoud - Enkelvoudig complex / meervoudig Stabiliteit en behoud - Meervoudig complex Welbevinden - Enkelvoudig Welbevinden - Enkelvoudig complex / meervoudig Welbevinden - Meervoudig complex De volgende definities zijn gehanteerd: Enkelvoudig: Er is sprake van een vraag op een domein met een score van 3. Mogelijk is er sprake van stepped care. Deze wijze van begeleiden (stepped care) wordt ook aangemerkt als (opvolgend) enkelvoudig, indien er geen sprake is van verzwaring op het domein (bijvoorbeeld de vraag op een domein dat later beantwoord wordt, heeft invloed op de intensiteit). In geval er sprake is van verzwaring, spreken we van samenhang in vraag en begeleiding en daarmee meervoudig. Enkelvoudig complex / meervoudig: Er is sprake van een vraag op een domein score 1/2. Mogelijk is er sprake van stepped care. Deze wijze van begeleiden (stepped care) wordt ook aangemerkt als (opvolgend) enkelvoudig, indien er geen sprake is van verzwaring op het domein (bijvoorbeeld de vraag op een domein dat later beantwoord wordt, heeft invloed op de intensiteit). In geval er sprake is van verzwaring, spreken we van samenhang in vraag en begeleiding en daarmee meervoudig. of; Er is sprake van samenhangende vraag op meerdere domeinen van de ZRM score 3, de begeleiding wordt uitgevoerd bij dezelfde aanbieder (vraag op verschillende domeinen wordt in samenhang door aanbieder beantwoord) en/of in samenhang uitgevoerd (aanbieder heeft veel afstemming met anderen in het kader van de vraag) Meervoudig complex: Er is sprake van samenhangende vraag op meerdere domeinen van de ZRM score 1/2, de begeleiding wordt uitgevoerd bij dezelfde aanbieder (vraag op verschillende domeinen wordt in samenhang door aanbieder beantwoord) en/of in samenhang uitgevoerd (aanbieder heeft veel afstemming met anderen in het kader van de vraag)

5 5. Bepalen cliëntprofiel en categorie De cliëntprofielen zijn een instrument voor de Toegang. Hoe de Toegang is georganiseerd is per gemeente beschreven en kan verschillen. Het gebruik van de cliëntprofielen wordt in het dienstverleningsproces van de gemeenten opgenomen, omdat de cliëntprofielen uitgangspunt zijn voor welk resultaat afgesproken wordt / welke maatwerkvoorziening van toepassing is. Het is daarom van belang dat er eenduidig gewerkt wordt met de cliëntprofielen, waar het de bepaling van het cliëntprofiel en de categorie daarbinnen betreft. De volgende onderdelen behoren tot het werken met de cliëntprofielen en worden in het werkproces opgenomen om tot een beoordeling en bepaling van het cliëntprofiel en de categorie te komen 1 : Onderwerp Werkwijze Vraag cliënt en domeinen ZRM Score ZRM De domeinen en indicatoren van de ZRM schrijven voor welke informatie je nodig hebt om een oordeel te vormen, niet hoe je die informatie verzamelt. De voornaamste bron van informatie is de inwoner zelf, waar het gesprek mee gevoerd wordt. Andere informatie is aanvullend (zoals eerdere verslaglegging, betrokken hulpverleners). De professionals van de gemeente doen een brede vraagverheldering in een gesprek (gesprekken) en doen dit met behulp van de ZRM. Zij bepalen in dit gesprek de vraag, oorzaken en achtergronden, behoefte en de situatie en het functioneren van de inwoner op de 11 domeinen. Dit gebeurt in de eerste gesprekken, maar ook tussentijdse en eindgesprekken. Bij het scoren van de ZRM wordt uitgegaan van het hoogste niveau van zelfredzaamheid. Bij ieder domein kijkt de professional eerst of de inwoner voldoet aan (het grootste deel) van de indicatoren voor volledig zelfredzaam. Als dit niet het geval is, dan wordt de cel voldoende zelfredzaamheid bekeken, vervolgens naar het niveau beperkt zelfredzaam en zo verder. De professional werkt dus van rechts naar links. Tot het niveau waar de indicatoren overeenkomen en dit de zelfredzaamheid goed weergeeft. Vervolgens doet de professional nog de controle of één niveau daaronder geen goede weergave is van de waargenomen zelfredzaamheid (check). 1 bron bij gebruik ZRM: handleiding ZRM GGD Amsterdam

6 Resultaat Op basis van deze score wordt vastgesteld in welke categorie van het profiel de cliënt valt: Enkelvoudig: een domein met een score van 3 Enkelvoudig complex / meervoudig: een domein score 1/2 of meerdere domeinen van de ZRM score 3 Meervoudig complex: meerdere domeinen van de ZRM score 1/2 (zie ook definities in paragraaf 5) De startsituatie is een situatie zonder professionele inzet, dit is bepalend voor de beoordeling van de mate van zelfredzaamheid (score). In geval er al sprake is van professionele inzet in de vorm van begeleiding (bijvoorbeeld bij herindicaties) wordt met de inwoner en met de betrokken professionals gekeken naar wat de score is zonder deze inzet. In het gesprek (gesprekken) wordt de vraag van de inwoner verhelderd, worden de achterliggende oorzaken bekeken en wordt vastgesteld welk resultaat haalbaar is voor de inwoner. De cliëntprofielen zijn hierbij het instrument. volledige zelfredzaamheid. Mogelijkheden om toename van zelfredzaamheid te realiseren, en deze te behouden op verschillende domeinen. De inwoner (en omgeving) leert (leren) vaardigheden om voldoende te participeren, dagelijkse levensverrichtingen uit te voeren en het persoonlijk leven te structureren en daar zoveel mogelijk regie over te voeren. Het participatieniveau wordt ontwikkeld, verhoogd en behouden op hoogste niveau (zelfstandigheid). toename tot hoogst haalbare niveau en daar stabiliseren. Toename zelfredzaamheid is mogelijk, maar de inwoner heeft niet/nauwelijks zelfredzaamheid op verschillende domeinen en weinig mogelijkheden deze zelf en met de omgeving te ontwikkelen naar meer zelfredzaamheid (wel behouden). De inwoner kan in staat gesteld worden om op het hoogst haalbare niveau van participatie en zelfredzaamheid te komen en te blijven, door het creëren van stabiliteit en het stimuleren van participatie en zelfredzaamheid. weinig / nauwelijks mogelijkheden toename

7 Resultaat en score ZRM zelfredzaamheid. Lage zelfredzaamheid op leefgebieden door regieverlies en kenmerken problematiek (achteruitgang). Vaak sprake van achteruitgang op leefgebieden. Meer zelfredzamer maken door niet alles over te nemen, stimuleren tot zelfredzaamheid / zelfzorg. Het bevorderen van welzijn en de kwaliteit van leven, achteruitgang vertragen en mantelzorgers ontlasten door het dragelijk houden van de effecten van de aandoening van de cliënt en langer thuis wonen mogelijk maken. Op basis van dit hoofdresultaat wordt bepaald in welk profiel de inwoner past. Daarbinnen worden afspraken gemaakt over de tussentijdse resultaten en evaluatiemomenten. Belangrijk in het scoren van de ZRM is de koppeling van de mate van zelfredzaamheid en de ingezette begeleiding. De inwoners kan bij (start, tussentijds) gesprekken zelfredzaam blijken, mede door de gepleegde inzet van een begeleider. Uitgangspunt voor de scoring is: Zelfredzaamheid is niet alleenredzaamheid., Om een acceptabel niveau van functioneren te behouden of te bereiken kan, of moet, je gebruik maken van de vaardigheden, expertise, middelen en mogelijkheden van anderen (bijvoorbeeld familie en vrienden, maar ook hulpverleners). De definitie is: Het zelf realiseren van een acceptabel niveau van functioneren op de belangrijke domeinen van het dagelijks leven. Indien nodig door de juiste hulp te organiseren op het moment dat een daling van je functioneringsniveau dreigt of plaatsvindt, die je niet zelf kan voorkomen of verhelpen. Bij de verschillende profielen wordt dit meegenomen wanneer de ZRM gescoord wordt, is dit met/zonder professionele inzet? Voor het profiel verandering en groei gaat het om het behalen van volledige zelfstandigheid, zonder professionele inzet; Voor stabiliteit geldt dat er gestreefd wordt naar een toename van zelfredzaamheid, met minder professionele inzet; Voor Welbevinden geldt dat er gestreefd wordt naar zoveel mogelijk eigen regie, maar met altijd professionele inzet

8 en een toename daarvan bij verdere achteruitgang. Verandering profiel Het is mogelijk dat op aangeven van de inwoner en professionals en in tussentijdse gesprekken blijkt dat de inwoner door behaalde resultaten in een nieuw profiel komt. Wanneer dit aangegeven wordt, wordt de situatie van de inwoner opnieuw beoordeeld, volgens boven omschreven werkwijze (inclusief wel/niet inzet professional). Er kan besloten worden dat er sprake is van een nieuw profiel en daarmee een nieuwe maatwerkvoorziening. Hierbij worden dus opnieuw het functioneren van de inwoner beoordeeld, waarbij het van belang is te bekijken in welke mate de professionele inzet hiertoe bijdraagt. In het profiel en de bijbehorende categorieën is het uitgangspunt dat het een score is zonder professionele inzet is.

Cliëntprofielen t.b.v. arrangementvorming en inkoop Wmo Gemeenten Best, Oirschot en Veldhoven 17 juli 2014

Cliëntprofielen t.b.v. arrangementvorming en inkoop Wmo Gemeenten Best, Oirschot en Veldhoven 17 juli 2014 Cliëntprofielen t.b.v. arrangementvorming en inkoop Wmo 2015 Gemeenten Best, Oirschot en Veldhoven 17 juli 2014 Het waarom van de nieuwe maatwerkprofielen/ arrangementen Aansluiten bij kanteling Wmo, uitgaan

Nadere informatie

Het resultaat centraal. Resultaatfinanciering binnen bestuurlijk aanbesteden

Het resultaat centraal. Resultaatfinanciering binnen bestuurlijk aanbesteden Het resultaat centraal Resultaatfinanciering binnen bestuurlijk aanbesteden Resultaat? Wmouitkomsten Zelfredzaamheid en participatie Uitgaven Vraagstukken voor Wmo 2015 financiering Waar komen we vandaan?

Nadere informatie

Hieronder beschrijven we diverse vormen van bekostiging en hun effecten.

Hieronder beschrijven we diverse vormen van bekostiging en hun effecten. Bekostiging inkoop Wmo-producten Limburg Noord Werkgroep bekostiging 25 maart 2016 John Reijnders Yvonne Hellegers Marloes Geraedts John Bankers Bart van Oort PSW SGL Zorg Proteion Gemeente Beesel Gemeente

Nadere informatie

Beschrijving Doelstellingen Wmo Stabilisering en Groei

Beschrijving Doelstellingen Wmo Stabilisering en Groei Beschrijving Doelstellingen Wmo 2015-2018 Stabilisering en Groei Beschrijving doel Stabilisering Doel Individu in staat stellen op het hoogst haalbare niveau van participatie en zelfredzaamheid te komen

Nadere informatie

Inkoop Begeleiding nieuwe clienten 18+ Zorg in Natura

Inkoop Begeleiding nieuwe clienten 18+ Zorg in Natura Inkoop Begeleiding nieuwe clienten 18+ Zorg in Natura A2-gemeenten 4 december 2014 www.bizob.nl/aanbestedingen/decentralisatie-awbz-a2-gemeenten Programma Opening Toelichting op inhoudelijke uitgangspunten:

Nadere informatie

Resultaatgericht werken in het sociaal domein

Resultaatgericht werken in het sociaal domein Resultaatgericht werken in het sociaal domein Eigen kracht, schalen met de klant Bepalen van de eigen kracht -Gebruik eens een schaalvraag! Wat is een schaalvraag? Hoe zet je een schaalvraag in? Netwerk

Nadere informatie

Clientprofielen maatwerkvoorzieningen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014

Clientprofielen maatwerkvoorzieningen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014 Welbevinden Doel Het bevorderen van welzijn en de kwaliteit van leven, achteruitgang vertragen en mantelzorgers ontlasten door het dragelijk houden van de effecten van de aandoening van de cliënt en langer

Nadere informatie

Ondersteuningstrajecten. Gemiddelde ondersteuningstraject

Ondersteuningstrajecten. Gemiddelde ondersteuningstraject Ondersteuningstrajecten Gemiddelde ondersteuningstraject Algemeen beeld Uitgangsjaar 2014 (gegevens KEMPEN en BOV gezamenlijk) Huidige situatie (gemiddelde per maand) totaal clienten en inzet Aantal clienten

Nadere informatie

Informatie en instructie zelfredzaamheidscore

Informatie en instructie zelfredzaamheidscore Informatie en instructie zelfredzaamheidscore 1. Inleiding op het onderzoek Tegen de achtergrond van het voorgenomen overheidsbeleid om de lagere ZZP s af te schaffen, heeft ActiZ behoefte aan meer inzicht

Nadere informatie

Bijeenkomst Wmo adviesraden. Welkom. 4 november 2013

Bijeenkomst Wmo adviesraden. Welkom. 4 november 2013 Bijeenkomst Wmo adviesraden Welkom 4 november 2013 Even voorstellen Programma Terugblik Vervolg Opdracht Stand van zaken Fase 3 Wmo Terugblik Vervolg Opdracht Stand van zaken Fase 3 Wmo Uitgangspunten

Nadere informatie

Zorgaanbieder stelt samen met klant het ondersteuningsplan op. Kortdurende beschikking. klant stuurt getekend onderszoeksverslag retour (aanvraag)

Zorgaanbieder stelt samen met klant het ondersteuningsplan op. Kortdurende beschikking. klant stuurt getekend onderszoeksverslag retour (aanvraag) Handleiding Format Ondersteuningsplan SDD Vanaf januari 2016 gaat de SDD met behulp van de ZRM-methodiek indiceren. Deze handleiding is opgesteld om de bedoeling van het format voor het ondersteuningsplan

Nadere informatie

Productbeschrijving Wmo contract 2016

Productbeschrijving Wmo contract 2016 Productbeschrijving Wmo contract 2016 In dit document worden de ingekochte producten beschreven. Het is bedoeld als handreiking bij de beoordeling van de in te zetten ondersteuning. Geen vaste criteria

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: BJZ Flevoland

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Handreiking Zorg- & Welzijnsarrangement

Handreiking Zorg- & Welzijnsarrangement Handreiking Zorg- & Welzijnsarrangement voor duidelijke afspraken in samenwerking tussen formele en informele partijen rondom een persoon met ondersteuningsvraag versie januari 2018 Hoe kom je tot een

Nadere informatie

Gemeenten Regio kop. Deelnemende gemeenten: Gemeente Den Helder Gemeente Schagen Gemeente Hollands Kroon Gemeente Texel

Gemeenten Regio kop. Deelnemende gemeenten: Gemeente Den Helder Gemeente Schagen Gemeente Hollands Kroon Gemeente Texel Gemeenten Regio kop Deelnemende gemeenten: Gemeente Den Helder Gemeente Schagen Gemeente Hollands Kroon Gemeente Texel Vragen via de mail richten aan (zie bijlage voor format): Schagen: aanbestedingen@schagen.nl

Nadere informatie

Inwoners Eindhoven en 14 regiogemeenten, die begeleiding nodig hebben waarbij sprake is van voornamelijk planbare ondersteuning.

Inwoners Eindhoven en 14 regiogemeenten, die begeleiding nodig hebben waarbij sprake is van voornamelijk planbare ondersteuning. OZL Plus Zelfstandig wonen Gericht op doorstroom naar OZL Zwaar Criteria Inhoudelijke criteria (doelgroep) Specifieke eisen Omschrijving Inwoners Eindhoven en 14 regiogemeenten, die begeleiding nodig hebben

Nadere informatie

Voorstel productdefinities ZiN voor 2016 in het Westerkwartier

Voorstel productdefinities ZiN voor 2016 in het Westerkwartier Voorstel productdefinities ZiN voor 2016 in het Westerkwartier Bij het continuïteitsarrangement 2015 - waarmee de inkoop van nieuwe producten in de Wmo 2015 is vormgegeven- is uitgegaan van de prestaties/productomschrijvingen

Nadere informatie

BIJLAGE B2 Model integrale arrangementen thuisondersteuning

BIJLAGE B2 Model integrale arrangementen thuisondersteuning BIJLAGE B2 Model integrale arrangementen thuisondersteuning Dit document is een bijlage bij het Programma van Eisen (en maakt daarmee onderdeel uit) van de raamovereenkomst Thuisondersteuning. In het Programma

Nadere informatie

jeugdcatalogus West Brabant West Criteria Verwijsmodel GGD Amsterdam versie 2013

jeugdcatalogus West Brabant West Criteria Verwijsmodel GGD Amsterdam versie 2013 jeugdcatalogus West Brabant West Matrix Criteria Verwijsmodel GGD Amsterdam versie 2013 Werken met de matrix maatschappelijke redzaamheid Wat is de matrix maatschappelijke zelfredzaamheid? De matrix maatschappelijke

Nadere informatie

Zorgaanbieder Verbinding

Zorgaanbieder Verbinding Gezamenlijk werkproces Sociaal Wijkteam en zorgaanbieders DIAH In de werkgroep is afgesproken om het werkproces van het sociaal wijkteam en de zorgaanbieders DIAH in kaart te brengen. En dan met name waar

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein gemeente Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein gemeente Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein gemeente Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare

Nadere informatie

Besluit tot wijziging van de Beleidsregels beschermd wonen en opvang gemeente Dordrecht 2016, eerste wijziging

Besluit tot wijziging van de Beleidsregels beschermd wonen en opvang gemeente Dordrecht 2016, eerste wijziging GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Dordrecht. Nr. 34830 3 maart 2017 Besluit tot wijziging van de Beleidsregels beschermd wonen en opvang gemeente Dordrecht 2016, eerste wijziging Het COLLEGE

Nadere informatie

Specifieke afwegingskaders

Specifieke afwegingskaders Specifieke afwegingskaders In deze bijlagen staan drie afzonderlijke kaders voor de volgende categorieën maatwerkvoorzieningen: a) Thuisondersteuning en dagbesteding b) Kortdurend verblijf c) Beschermd

Nadere informatie

Verwerving opvang, wonen en herstel terugblik en vooruitblik - 24 april 2017

Verwerving opvang, wonen en herstel terugblik en vooruitblik - 24 april 2017 Verwerving opvang, wonen en herstel terugblik en vooruitblik - 24 april 2017 Agenda Terugblik; arrangementen op basis van resultaatgebieden marktconsultaties Vooruitblik verlenging overeenkomst marktconsultaties

Nadere informatie

JJEUGDHULP. Specialistische jeugdhulp in regio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland vanaf 2018

JJEUGDHULP. Specialistische jeugdhulp in regio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland vanaf 2018 Gemeenten kopen de specialistische jeugdhulp niet langer als losse producten in, maar als onderdeel van een breder perspectiefplan dat vooraf wordt opgesteld. Specialistische jeugdhulp in regio Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

Betreft: gevraagd advies t.a.v. Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Delft 2015

Betreft: gevraagd advies t.a.v. Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Delft 2015 Gescand archiei 1736711 27ÏAII.2015 5 Betreft: gevraagd advies t.a.v. Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Delft 2015 Geacht college. Wij hebben uw verzoek om advies over de verordening

Nadere informatie

Monitoring. Meetbare effecten van beleid. Hoofdlijnen. Bestuurlijk contracteren

Monitoring. Meetbare effecten van beleid. Hoofdlijnen. Bestuurlijk contracteren Monitoring De concretisering van beleid wordt in beeld gebracht en zo veel mogelijk gemeten om tijdig bij te kunnen sturen. Wanneer beleid ingezet wordt dient de outcome (effecten en resultaten) gemeten

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Marktconsultatie Algemeen Maatschappelijk Werk. Consultatiedocument Gemeente Renkum 2016

Marktconsultatie Algemeen Maatschappelijk Werk. Consultatiedocument Gemeente Renkum 2016 Marktconsultatie Algemeen Maatschappelijk Werk Consultatiedocument Gemeente Renkum 2016 1. Consultatiedocument 1.1 Aanleiding Vanaf 2015 is de gemeente Renkum verantwoordelijk voor een breed pakket aan

Nadere informatie

Geachte voorzitter, RIS Aan de leden van de Commissie Samenleving. Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten. Beleid

Geachte voorzitter, RIS Aan de leden van de Commissie Samenleving. Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten. Beleid Typ teksttyp teksttyp tekst drs. K.P. Klein Wethouder van Stedelijke Economie, Zorg en Havens 030 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan de leden van de Commissie Samenleving r- RIS296071 Contactpersoon

Nadere informatie

BETREFT ZRM METING EN ANALYSE en METING MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT

BETREFT ZRM METING EN ANALYSE en METING MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT Bijlage 4 BETREFT ZRM METING EN ANALYSE en METING MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT Voor een deel van de verantwoording voor het eerste halfjaar van 2016 is gebruik gemaakt van de ZelfRedzaamheid Matrix. Hieronder

Nadere informatie

Toewijzings- en declaratieprotocol Wmo BOV- en Kempengemeenten voor maatwerkvoorzieningen. begeleiding 18+

Toewijzings- en declaratieprotocol Wmo BOV- en Kempengemeenten voor maatwerkvoorzieningen. begeleiding 18+ Toewijzings- en declaratieprotocol Wmo BOV- en Kempengemeenten voor maatwerkvoorzieningen begeleiding 18+ Ingangsdatum protocol: 1 januari 2018 Inleiding Zorgaanbieders dienen voor gegevensuitwisseling

Nadere informatie

Notitie inkoop/aanbesteding individuele maatwerkvoorzieningen Wmo functie begeleiding

Notitie inkoop/aanbesteding individuele maatwerkvoorzieningen Wmo functie begeleiding Notitie inkoop/aanbesteding individuele maatwerkvoorzieningen Wmo functie begeleiding De decentralisatie van AWBZ naar Wmo, een nieuwe Jeugdwet en de hervorming van de arbeidsmarkt veranderen het sociale

Nadere informatie

Bijlage 1. Criteria ondersteuning, dagactiviteiten, kortdurend verblijf

Bijlage 1. Criteria ondersteuning, dagactiviteiten, kortdurend verblijf Bijlage 1. Criteria ondersteuning, dagactiviteiten, kortdurend verblijf Als bedoeld in hoofdstuk 6, paragraaf 2. 1. Ondersteuning Ondersteuning thuis zijn activiteiten gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Bijlage 5: Model basisset kwaliteitseisen Wmo-ondersteuning voor zeer kwetsbare burgers

Bijlage 5: Model basisset kwaliteitseisen Wmo-ondersteuning voor zeer kwetsbare burgers Bijlage 5: Model basisset kwaliteitseisen Wmo-ondersteuning voor zeer kwetsbare burgers Samenvatting In de Wmo 2015 is geregeld dat er nieuwe taken naar gemeenten gaan. Het gaat om taken die tot 2015 vallen

Nadere informatie

VOORLOPIG VOORSTEL Inkoop WMO begeleiding

VOORLOPIG VOORSTEL Inkoop WMO begeleiding VOORLOPIG VOORSTEL Inkoop WMO begeleiding Binnen de overeengekomen basisovereenkomst ten behoeve van dienstverlening voor Wmo zullen er deelovereenkomsten rondom nieuwe producten, diensten, processen en

Nadere informatie

Clientprofielen maatwerkvoorzieningen 19 mei 2014

Clientprofielen maatwerkvoorzieningen 19 mei 2014 Verandering en groei Doel Inwoner (en omgeving) leert (leren) vaardigheden om voldoende te participeren, dagelijkse levensverrichtingen uit te voeren en het persoonlijk leven te structureren en daar zoveel

Nadere informatie

Zelfredzaamheid-matrix. Matty de Wit, Steve Lauriks, Leonie Klaufus, Wijnand van de Boom

Zelfredzaamheid-matrix. Matty de Wit, Steve Lauriks, Leonie Klaufus, Wijnand van de Boom Zelfredzaamheid-matrix Matty de Wit, Steve Lauriks, Leonie Klaufus, Wijnand van de Boom 4 februari 2015 Zelfredzaamheid-matrix DOMEIN 1 acute problematiek 2 niet zelfredzaam 3 beperkt zelfredzaam 4 voldoende

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Drie typen dagbesteding

1. Inleiding. 2. Drie typen dagbesteding 1. Inleiding In het transformatieprogramma sociaal domein 1 is één van de vragen hoe we de zorg en ondersteuning weer dichter bij de burger in zijn eigen omgeving kunnen organiseren. De term die wij hiervoor

Nadere informatie

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning;

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; Oude en nieuwe Wmo De Tweede Kamer is akkoord met het Voorstel van wet Wmo 2015. Na behandeling in de Eerste Kamer zal dit voorstel eind 2014 de huidige Wmo gaan vervangen. Tussen de huidige Wmo en het

Nadere informatie

Ontwikkelingen binnen de jeugdhulp

Ontwikkelingen binnen de jeugdhulp Ontwikkelingen binnen de jeugdhulp Specialistische jeugdhulp vanaf 2018 Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 is er veel veranderd voor kinderen, jongeren en gezinnen die ondersteuning binnen de jeugdhulp

Nadere informatie

Versie: 1 juli BIJLAGE 4: Resultaatsgebieden en activiteiten

Versie: 1 juli BIJLAGE 4: Resultaatsgebieden en activiteiten BIJLAGE 4: Resultaatsgebieden en activiteiten Beschrijving van de doelgroep De doelgroep, die in aanmerking komt voor een Maatwerkvoorziening(en), kan als volgt gekenmerkt worden: De inwoner is 18 jaar

Nadere informatie

Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen

Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen Specifieke groepen voor de extramurale begeleiding vanuit Wmo zintuiglijk gehandicapten (ZG) mensen met complex niet aangeboren

Nadere informatie

SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal

SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal 0 1. Inleiding Het vitaal houden van onze samenleving is cruciaal in het bouwen aan een solide toekomst voor onze inwoners. Het Sociaal Domein is volledig

Nadere informatie

CLIËNTPROFIELEN BEGELEIDING KEMPENGEMEENTEN

CLIËNTPROFIELEN BEGELEIDING KEMPENGEMEENTEN CLIËNTPROFIELEN BEGELEIDING KEMPENGEMEENTEN 1. Stabiliteit en behoud pag. 2 2. Welbevinden pag. 8 3. Verandering en groei pag. 13 1 Stabiliteit en behoud Doel Individu in staat stellen op het hoogst haalbare

Nadere informatie

Congres: Financiële Toegang tot Langdurige Zorg, 30 september 2015

Congres: Financiële Toegang tot Langdurige Zorg, 30 september 2015 Congres: Financiële Toegang tot Langdurige Zorg, 30 september 2015 Programma Wat zijn uw verwachtingen van deze workshop? Nadere kennismaking Levenskracht: de methode en de tools Pilot gemeente Westervoort

Nadere informatie

Uitwerking producten Ondersteuning zelfredzaamheid (C1) en ondersteuning maatschappelijke deelname (C2)

Uitwerking producten Ondersteuning zelfredzaamheid (C1) en ondersteuning maatschappelijke deelname (C2) Uitwerking producten Ondersteuning zelfredzaamheid (C1) en ondersteuning maatschappelijke deelname (C2) Het betreft ondersteuning voor jeugdigen om weer maatschappelijk, op school en binnen het gezin zelfstandig

Nadere informatie

Sociaal Domein en Toegang

Sociaal Domein en Toegang Sociaal Domein en Toegang in Hof van Twente Gemeente Hof van Twente December 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Sociaal Domein 4 3. Toegang 6 3.1 Toegang in Hof van Twente 6 4. Regisseursmodel 7 4.1

Nadere informatie

Effectmeting Zelf, Eigen Kracht En Regie (ZEKER)

Effectmeting Zelf, Eigen Kracht En Regie (ZEKER) Effectmeting Zelf, Eigen Kracht En Regie (ZEKER) In (bijna) alle gemeentelijke visie- en beleidsplannen over de decentralisaties komen de principes eigen kracht en een integrale aanpak over de verschillende

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid in de Wmo

Kwaliteitsbeleid in de Wmo Kwaliteitsbeleid in de Wmo vijf redenen om nu aan de slag te gaan! Concrete outcome, gedragen indicatoren Aanpak voor gemeenten Gemeenten willen resultaten boeken als het gaat om het versterken van eigen

Nadere informatie

Inkoopbeleid vanuit cliëntenperspectief. basispresentatie

Inkoopbeleid vanuit cliëntenperspectief. basispresentatie Inkoopbeleid vanuit cliëntenperspectief basispresentatie Doelen Doelen 1. geven kort overzicht van voor cliënten belangrijke tendensen 2. toelichten aandachtspunten vanuit cliëntenperspectief 3. aanreiken

Nadere informatie

Onderwerp: Subgroep 1: Datum: Contact: Onderwerp Kwaliteit van leven

Onderwerp: Subgroep 1: Datum: Contact: Onderwerp Kwaliteit van leven Onderwerp: Kwaliteit van leven van burgers die veel zorg en ondersteuning nodig hebben Subgroep 1: Wim Gort (Synthese), Jan Joore (Unik), Ellen van Gennip (Leger des Heils), Ron Genders (gemeente Peel

Nadere informatie

Opleidingsprogramma De Wmo-professional

Opleidingsprogramma De Wmo-professional Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma De Wmo-professional Gekanteld werken Leren gekanteld werken Het werk van de professional in de frontlinie van zorg en welzijn verandert ingrijpend. Niet helpen

Nadere informatie

Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Bergen op Zoom

Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Bergen op Zoom Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Bergen op Zoom Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie Juni 2015 Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) verstaat onder een gezin met geringe sociale redzaamheid een

Nadere informatie

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Gemeente Wassenaar februari 2016 Pagina 2/9 2 Pagina 3/9 1 Inleiding Kader en achtergrond Kenmerkend voor het transformatieproces in het sociaal

Nadere informatie

VOORLOPIG VOORSTEL Inkoop WMO begeleiding

VOORLOPIG VOORSTEL Inkoop WMO begeleiding VOORLOPIG VOORSTEL Inkoop WMO begeleiding Binnen de overeengekomen basisovereenkomst ten behoeve van dienstverlening voor Wmo zullen er deelovereenkomsten rondom nieuwe producten, diensten, processen en

Nadere informatie

Voor u ligt de eerste managementrapportage (marap) CJG+ de Kempen van het eerste kwartaal van 2015.

Voor u ligt de eerste managementrapportage (marap) CJG+ de Kempen van het eerste kwartaal van 2015. Inleiding Voor u ligt de eerste managementrapportage (marap) CJG+ de Kempen van het eerste kwartaal van 2015. Deze rapportage bevat relevante resultaat gegevens (kwantitatief en financieel) over het afgelopen

Nadere informatie

Resultaten markconsultatie. Achterhoekse gemeenten Juli 2014

Resultaten markconsultatie. Achterhoekse gemeenten Juli 2014 Resultaten markconsultatie Achterhoekse gemeenten Juli 2014 Leeswijzer 1. Inleiding 2. Aan te besteden functies in het kader van de Transitie WMO 3. Kaders beleid Achterhoek 4. Schema Inkooptraject 5.

Nadere informatie

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen Huis van Renkum Doelen waaraan wordt bijgedragen Het Huis van Renkum draagt in de meest brede zin bij aan het hoofddoel van de gemeente Renkum: het vergroten van de zelfredzaamheid, het sociaal functioneren

Nadere informatie

Addendum Overeenkomst Beschermd wonen

Addendum Overeenkomst Beschermd wonen Addendum Overeenkomst Beschermd wonen tussen Gemeente Eindhoven En Datum: Kenmerk: Pagina 1 van 16 1. Inleiding 1. Dit addendum maakt onlosmakelijk deel uit van de

Nadere informatie

3 e werksessie Inkoop begeleiding 2018

3 e werksessie Inkoop begeleiding 2018 3 e werksessie Inkoop begeleiding 2018 gesprek aanwezig van 24 maart 2017, om 14.00 uur, locatie: Huis van de Stad, Gouda Zorgaanbieders: Annette de Jong, Humanitas Ben Eijsink, Gemiva Claudia Karels,

Nadere informatie

DOEN WE HET IN ARNHEM

DOEN WE HET IN ARNHEM ZO DOEN WE HET IN ARNHEM 1 1. Inleiding Op 1 januari 2017 gaat de Stichting Sociale Wijkteams Arnhem formeel van kracht. Daarmee kiest de gemeente Arnhem voor het oprichten van een onafhankelijke juridische

Nadere informatie

Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek

Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek Zorg voor Zorgen dat! Leren gekanteld werken Het werk van de professional in de frontlinie van zorg en welzijn verandert ingrijpend. Niet

Nadere informatie

Aanpak: CJG-aanpak. Beschrijving

Aanpak: CJG-aanpak. Beschrijving Aanpak: CJG-aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: CJG Icare Deze

Nadere informatie

w 7*" Nummer raadsnota: BI Voorstel: 1. Hulp bij het huishouden vanaf 1 januari 2017 aan te bieden als maatwerkvoorziening.

w 7* Nummer raadsnota: BI Voorstel: 1. Hulp bij het huishouden vanaf 1 januari 2017 aan te bieden als maatwerkvoorziening. WW w,,,me O o s t e r h o u t 7*" NOTA VOOR DE RAAD Datum: 23 september 2016 Onderwerp: Beleid hulp bij het huishouden 2017 Nummer raadsnota: BI.0160441 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Witte

Nadere informatie

Aanpak: Participatiehuis. Beschrijving

Aanpak: Participatiehuis. Beschrijving Aanpak: Participatiehuis De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Partners

Nadere informatie

Complexiteit Intensiteit Bandbreedte Licht Midden Zwaar Intensiteit I 0-1,5 uur

Complexiteit Intensiteit Bandbreedte Licht Midden Zwaar Intensiteit I 0-1,5 uur Arrangementen zelfstandig en veilig wonen Nadat uit het gesprek naar voren is gekomen dat de cliënt beperkingen ondervindt op een (of meerdere) domein(en) van het resultaatgebied zelfstandig en veilig

Nadere informatie

STANDPUNT EN PLEIDOOI OVER EXTRAMURALE BEGELEIDING

STANDPUNT EN PLEIDOOI OVER EXTRAMURALE BEGELEIDING VERENIGING BEDRIJFSTAK ZORG 400.11/me november 2011 STANDPUNT EN PLEIDOOI OVER EXTRAMURALE BEGELEIDING De verplaatsing van (extramurale) begeleiding van de AWBZ naar de WMO en dus de gemeenten biedt nieuwe

Nadere informatie

Ouderengeneeskunde in de eerste lijn:

Ouderengeneeskunde in de eerste lijn: Ouderengeneeskunde in de eerste lijn: Naar een Universitaire Praktijk Ouderengeneeskunde (UPO) ANH-Halfjaarlijkse 15 januari 2015 Cees Hertogh & Ferry Bastiaans 1 Achtergronden (extern): Toenemende en

Nadere informatie

Regionale visie sociaal beleid

Regionale visie sociaal beleid Regionale visie sociaal beleid Conclusies na 4 december en doorkijk proces 15 januari 2019 Centrale doelstelling Inwoners worden zo lang en zo veel mogelijk in staat gesteld zelfstandig of met behulp van

Nadere informatie

Beoordelingskader. F.O. 13 april2016

Beoordelingskader. F.O. 13 april2016 Beoordelingskader transformatieplannen NSDMH F.O. 13 april2016 Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland Doel beoordelingskader: bijdragen aan de transformatie Vanuit de gedachte dat de transitie op 1 januari

Nadere informatie

De wijkteambenadering. bekeken. Het effect van de inzet van wijkteams op Wmozorggebruik. Remco van Eijkel Sander Gerritsen Wouter Vermeulen

De wijkteambenadering. bekeken. Het effect van de inzet van wijkteams op Wmozorggebruik. Remco van Eijkel Sander Gerritsen Wouter Vermeulen De wijkteambenadering nader bekeken Het effect van de inzet van wijkteams op Wmozorggebruik Remco van Eijkel Sander Gerritsen Wouter Vermeulen Opzet van het onderzoek Vragen: 1. Leiden wijkteams tot afschaling

Nadere informatie

RIBW werkt in & met sociale wijkteams

RIBW werkt in & met sociale wijkteams RIBW werkt in & met sociale wijkteams Inspiratiedagen RIBW 1 & 8 september 2015 Movisie Anneke van der Ven 9/9/2015 In wat voor tijd leven we eigenlijk? 1 1. Van AWBZ naar Wet Maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

De toegang tot zorg. Gerrit Overbeek

De toegang tot zorg. Gerrit Overbeek De toegang tot zorg Gerrit Overbeek Inhoud Toegang tot de Wmo, nu Toegang tot begeleiding, nu Keuzes m.b.t. toegang tot zorg De Kanteling In gesprek met de burger, over diens beperkingen, en het gewenste

Nadere informatie

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Onderwerpen Wat is kantelen? Waarom kantelen? Hoe gaan we kantelen Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Wat is kantelen? Invoeren bedoeling Wmo: - Zelfredzaamheid en zelfstandigheid - Van zorg naar

Nadere informatie

Wmo-voorzieningen 1. Algemene voorzieningen 1.1 Hulp bij het huishouden namens zo-net 1.2 Taxivervoer 1.3 Scootmobiel- en/of rolstoelpool

Wmo-voorzieningen 1. Algemene voorzieningen 1.1 Hulp bij het huishouden namens zo-net 1.2 Taxivervoer 1.3 Scootmobiel- en/of rolstoelpool Wmo-voorzieningen 1. Algemene voorzieningen Dit zijn voorzieningen die in principe voor iedereen beschikbaar zijn die daar behoefte aan heeft, zonder ingewikkelde aanvraagprocedures. Het betreft huishoudelijke

Nadere informatie

CONCEPT. Startdocument. AWBZ begeleiding

CONCEPT. Startdocument. AWBZ begeleiding CONCEPT Startdocument AWBZ begeleiding Gemeente Wijk bij Duurstede, maart 2012 Algemene informatie In het regeer- en gedoogakkoord van het huidige kabinet is overeengekomen dat de functies dagbesteding

Nadere informatie

Het Mikzo ADL PLANMATIG VASTSTELLEN WELKE VERZORGING NODIG IS. Sven E. Gutker de Geus

Het Mikzo ADL PLANMATIG VASTSTELLEN WELKE VERZORGING NODIG IS. Sven E. Gutker de Geus Het Mikzo ADL PLANMATIG VASTSTELLEN WELKE VERZORGING NODIG IS Sven E. Gutker de Geus Het Mikzo ADL Planmatig vaststellen welke verzorging nodig is Uitgave ZorgvoorKennis 2019 2019 ZorgvoorKennis Alle rechten

Nadere informatie

Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015

Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015 Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015 Inleiding De wet bepaald dat de gemeente een verordening dient vast te stellen ten behoeve van de uitvoering van het door de gemeenteraad

Nadere informatie

Methodisch werken binnen de sociale wijkteams: hoe doe je dat?

Methodisch werken binnen de sociale wijkteams: hoe doe je dat? Methodisch werken binnen de sociale wijkteams: hoe doe je dat? Marianne Haspels Marca Geeraets 24 maart 2015 m.haspels@piresearch.nl m.geeraets@piresearch.nl Sociale wijkteams Methodisch werken: - Gericht

Nadere informatie

Multiprobleemgezinnen: een onderdeel van de (participatie)samenleving?!

Multiprobleemgezinnen: een onderdeel van de (participatie)samenleving?! Multiprobleemgezinnen: een onderdeel van de (participatie)samenleving?! Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Afdeling Gezondheidswetenschappen Els Evenboer, Danielle Jansen, Menno Reijneveld Inhoud

Nadere informatie

Registratie code : 14B *14B.02305* Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Veere

Registratie code : 14B *14B.02305* Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Veere Registratie code : 14B.02305 *14B.02305* Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Veere Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen en algemene bepalingen... 4 Artikel 1 Begripsbepalingen... 4 Artikel 2 Vormen

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen De Wmo heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De eerste jaren bestonden uit het neerzetten van goede structuren voor hulp en ondersteuning. De

Nadere informatie

Doorontwikkeling dagbesteding. Vanuit voorveld en dagbesteding naar een laagdrempelige basisvoorziening

Doorontwikkeling dagbesteding. Vanuit voorveld en dagbesteding naar een laagdrempelige basisvoorziening Doorontwikkeling dagbesteding Vanuit voorveld en dagbesteding naar een laagdrempelige basisvoorziening Hoe ziet de dagbesteding er nu uit? 614 cliënten Ruim 55 aanbieders en daarnaast onderaannemers Aanbod

Nadere informatie

Foar en mei elkoar! Lokale agenda sociaal domein gemeente Menameradiel

Foar en mei elkoar! Lokale agenda sociaal domein gemeente Menameradiel Foar en mei elkoar! Lokale agenda sociaal domein gemeente Menameradiel INLEIDING Dit korte en bondige kader geeft inzicht in de uitdagingen op het lokale sociale domein voor de komende 2 jaar. De gemeente

Nadere informatie

Voorlopig voorstel maatwerkvoorziening Beschermd Wonen en Opvang

Voorlopig voorstel maatwerkvoorziening Beschermd Wonen en Opvang Voorlopig voorstel maatwerkvoorziening Beschermd Wonen en Opvang De intentieovereenkomst ten behoeve van de dienstverlening voor Beschermd Wonen en Opvang kan leiden tot deelovereenkomsten rondom nieuwe

Nadere informatie

Aanpak: Interventieteam Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Interventieteam Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Interventieteam Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Fier

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Monitoring Sociaal Domein Besturen en Beheersen

Monitoring Sociaal Domein Besturen en Beheersen Monitoring Sociaal Domein Besturen en Beheersen Bart van Oort 99-3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding... 3 Hoofdstuk 2: Huidige situatie... 4 Hoofdstuk 3: Wat willen we?... 5 3.1 Besturingsniveaus...

Nadere informatie

Sturen op uitkomsten in de Wmo. Investeren in maatschappelijke participatie

Sturen op uitkomsten in de Wmo. Investeren in maatschappelijke participatie Investeren in maatschappelijke participatie November 2013 Kernboodschappen voor sturing op uitkomsten in de Wmo 1 Stel de beoogde uitkomsten centraal bij de inkoop van zorg en ondersteuning Om zichtbaar

Nadere informatie

Aan: Deelnemers FOT 11 april 2019 / deelnemers DOT Kopie: Van: Kernteam Inkoopsamenwerking Bijlagen: -- Datum: 26 maart 2019

Aan: Deelnemers FOT 11 april 2019 / deelnemers DOT Kopie: Van: Kernteam Inkoopsamenwerking Bijlagen: -- Datum: 26 maart 2019 Memo Begripsbepaling begeleiding / behandeling Aan: Deelnemers FOT 11 april 2019 / deelnemers DOT Kopie: Van: Kernteam Inkoopsamenwerking Bijlagen: -- Datum: 26 maart 2019 Aanleiding We hebben de afgelopen

Nadere informatie

Wmo toezicht- werkplan 2016 voor de regio van de GGD RR

Wmo toezicht- werkplan 2016 voor de regio van de GGD RR Wmo toezicht- werkplan 2016 voor de regio van de GGD RR inleiding In de regionale werkgroep Toezicht Wmo is besloten een werkplan 2016 voor de toezichthouder op te stellen, voortvloeiend uit de opdracht

Nadere informatie

Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners.

Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners. Bijlage 1. Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners. Korte toelichting In het projectplan van de pilot worden drie arrangementen beschreven; 1. Kort herstel; voor mensen die tijdelijke begeleiding

Nadere informatie

Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten. Midden-Brabant. Samenwerken voor kinderen en gezinnen in. Midden-Brabant

Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten. Midden-Brabant. Samenwerken voor kinderen en gezinnen in. Midden-Brabant Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten Midden-Brabant Samenwerken voor kinderen en gezinnen in Midden-Brabant Samenwerken voor kinderen en gezinnen in Midden-Brabant AMBITIE Meervoudige problematiek van

Nadere informatie