resultaten Vacature-enquête

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "resultaten Vacature-enquête"

Transcriptie

1 resultaten Vacature-enquête voorjaar 2014

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Vacatures maart Vacatures per sector 5 4. Conclusies 11 Bijlage 1 Tabellen 12 Kenmerk: Project: Juni 2014

3 1. Inleiding Algemeen: Twee keer per jaar peilt SIGRA het aantal vacatures bij de zorginstellingen in de regio s Groot Amsterdam, Zaanstreek/Waterland en Amstelland en de Meerlanden. Bij deze instellingen werken in totaal ruim mensen. Dit rapport geeft een overzicht van de resultaten van de meting in maart 2014, peilweek 13 (24 t/m 28 maart). Daarnaast worden de resultaten in historisch perspectief geplaatst door een vergelijking te maken met voorgaande meetmomenten. De bijbehorende Factsheet vacature-enquête voorjaar 2014 geeft een korte samenvatting van dit rapport. Het SIGRA HRM netwerk arbeidsmarktbeleid is opdrachtgever van dit onderzoek SIGRA draagt zorg voor de dataverzameling en rapportage. Paragraaf 2 geeft een overzicht van het totaal aantal vacatures. In paragraaf 3 worden vervolgens de vacatures per sector besproken. Paragraaf 4 geeft weer welke conclusies er uit de resultaten getrokken kunnen worden. In de bijlage zijn tabellen opgenomen met de resultaten van de vacature-enquête maart De tabellen hebben betrekking op zowel de totaalcijfers als de cijfers per sector. De bijbehorende Factsheet Vacature-enquête voorjaar 2014 geeft een korte samenvatting van dit rapport. Respons: De respons bij de meting in maart 2014 bedraagt 68%. Dit percentage is een gewogen percentage, wat betekent dat bij de vaststelling ervan rekening is gehouden met het aantal werknemers bij de aan de enquête deelnemende instellingen. In totaal leverden 47 van de 69 benaderde instellingen gegevens aan. De redenen voor non-respons (en het effect daarvan op de representativiteit van de steekproef) is niet onderzocht. Vacatures bij instellingen die geen medewerking konden verlenen aan deze enquête zijn meegenomen in de resultaten door gebruik te maken van de cijfers van september 2013 of daarvóór. Definities: In dit rapport wordt verstaan onder: Vacature: VV- functie Moeilijk vervulbare vacature een open arbeidsplaats - al dan niet voltijds - waarvan onmiddellijke of spoedige invulling in de enquêteweek wordt nagestreefd. Verplegende en verzorgende functies. Een vacature die drie maanden of langer openstaat. VVT GGZ GH Verpleeghuis-, verzorgingshuis- en thuiszorg Geestelijk Gezondheidszorg Gehandicaptenzorg SIGRA 3 Vacature enquête voorjaar 2014

4 2. Vacatures maart 2014 Totaal aantal vacatures, alle sectoren Het totaal aantal gerapporteerde vacatures komt in peilweek 13 (voorjaar 2014) op 403. Dit is ten opzichte van de meting in het najaar van 2013 een stijging van 8%. Ten opzichte van precies een jaar geleden betekent het een daling van het aantal vacatures van 11 procent. Vanaf maart 2009 is er al een dalende trend in het totaal aantal vacatures waarneembaar, zoals opgemaakt kan worden uit onderstaande grafiek. Het totaal aantal vacatures was toen In bijlage 1 Tabellen, wordt per deelsector in diverse tabellen een historisch perspectief gegeven van het aantal vacatures van VV-functies, het aantal moeilijk vervulbare vacatures in het algemeen en die van de VVfuncties uiteengezet. Er worden minder moeilijk vervulbare vacatures gerapporteerd. Ten opzichte van de peiling in september 2013 is het aantal moeilijk vervulbare vacatures voor VV-functies licht gestegen. In september 2013 kreeg 20% van het totaal aantal vacatures dit label, in maart 2014 is dat 30%. De gespecialiseerd verpleegkundige, GZ- psycholoog/psychiater, verpleegkundige, verzorgend personeel en verpleegkundig specialist vormen de top vijf van moeilijk vervulbare vacatures. In tabel 4 in de bijlage is weergegeven voor welke functiecategorieën vacatures moeilijk vervulbaar zijn. Vacatures voor verpleegkundige en verzorgende functies vormen bijna de helft (22%) van het totaal aantal vacatures. Het aantal vacatures voor VVfuncties dat moeilijk vervulbaar is blijft nagenoeg hetzelfde in vergelijking met de vorige peiling. Deze lijn is niet in onderstaande grafiek opgenomen, het aantal ligt beneden 20. Het aantal vacatures per medewerkers is 6,8. In september 2013 bedroeg dit aantal 6,3. SIGRA 4 Vacature enquête voorjaar 2014

5 3. Vacatures per sector Vergelijking tussen sectoren Onderstaande grafiek laat een stijging van het aantal vacatures binnen de deelsectoren ziekenhuizen (+ 70 procent) en overige instellingen zien (van 12 naar 38 vacatures) ten opzichte van de vorige peiling. In de deelsectoren GGZ, GH en VVT daalde het aantal vacatures. Opmerkelijk is de stijging in deelsector overige instelling. Hier is het totaal aantal vacatures ten opzichte van de vorige peiling (september 2013)3 keer zo hoog. In de rest van de deelsectoren is een daling waarneembaar met een uitschieter van 40% in de GGZ. Het aantal vacatures binnen de deelsectoren GGZ en GH is binnen een jaar, maart 2013, met bijna 50% gedaald. Twee jaar geleden, in maart 2012, was het verschil van het aantal vacatures voor de sectoren ziekenhuizen en VVT niet groot. De ziekenhuissector is wat betreft aantal medewerkers de grootste: bijna de helft van de zorgmedewerkers in de regio is werkzaam in een ziekenhuis. De VVT neemt wat medewerkersaantal de tweede plaats in. Bij de ziekenhuizen is na 2010 een daling van het aantal vacatures waarneembaar. Voor de sector VVT is de daling vanaf maart 2011 te constateren. Bij de GGZ schommelt de daling, waarbij vanaf september 2011 een dalende trend waarneembaar is. Ten opzichte van de peiling van maart 2010, vijf jaar geleden, is het aantal vacatures met 66% gedaald, van naar 403. Per medewerkers is het aantal vacatures het grootst bij de overige instellingen (57). Hierna volgen de VVT (8,6), de ziekenhuizen (6), GGZ (5,7) en de gehandicaptenzorg (4). De respons per sector is bij de ziekenhuizen (50%), GGZ (96%), GH (100%), VVT (87%) en overige instellingen (51%). In totaal zijn 69 zorginstellingen benaderd om mee te werken aan deze korte enquête, waarvan 47 zorginstellingen gegevens hebben aangeleverd. Als we rekening houden met de personeelsaantallen van de zorginstellingen dan is het responspercentage 68%. De respons per sector varieert. De sectoren GGZ en GH scoren het hoogst met respectievelijk 85% en 81%, gevolgd door overige instellingen, VVT (63%) en ziekenhuizen (62%). SIGRA 5 Vacature enquête voorjaar 2014

6 Ziekenhuizen: Het totaal aantal vacatures binnen de ziekenhuizen is gestegen met 70% naar 166. Ten opzichte van twee jaar geleden is het totaal aantal vacatures gedaald van 266 naar 166, d.i. 62%. 22% van het totaal bestaat uit VVfuncties, waarvan 14% moeilijk vervulbaar. Het aantal vacatures voor VV-functies is ten opzichte van de vorige peiling najaar 2013 gestegen. Moeilijk vervulbare vacatures Ongeveer 7% (13) van het totaal aantal vacatures is moeilijk vervulbaar bij de ziekenhuizen. In september 2013 was dit 21%. 5 vacatures worden aangemerkt als moeilijk vervulbare vacatures voor VV-functies. Tijdens de vorige peiling (september 2013) werden er geen moeilijk vervulbare vacatures voor VV-functies gemeld. Vergeleken met de hele sector is het aandeel van moeilijk vervulbare vacatures voor VV-functies één derde deel. Ziekenhuizen geven bij deze peiling aan dat zij moeite hebben om de vacatures voor functies als gespecialiseerd verpleegkundige, MDL-arts, arts-onderzoeker te vervullen (zie tabel 4 in de bijlage). Vacatures voor VV- functies Ongeveer 21% (35) van het totaal aantal zijn vacatures voor VV-functies bij de ziekenhuizen. Een jaar geleden, maart 2012, bedroeg dit aandeel 35%. SIGRA 6 Vacature enquête voorjaar 2014

7 Geestelijke gezondheidszorg: De zorginstellingen in de sector GGZ rapporteren 40% minder vacatures ten opzichte van het vorige meetmoment (45 in 2014 versus 74 vacatures in september 2013).. In de grafiek hieronder is te zien dat het aantal vacatures in deze sector sterk wisselt over de verschillende meetmomenten, maar dat vanaf september 2012 een dalende lijn te zien is. De respons was bij deze meting een na de hoogste (81%). Moeilijk vervulbare vacatures Er worden veel minder (5) moeilijk vervulbare vacatures gerapporteerd. In vergelijking met september 2013 is dit een daling van 71%. 3 (60%) daarvan zijn vacatures voor VV-functies. De moeilijk vervulbare vacatures vormen ongeveer 11% van het totaal aantal vacatures. GGZ-instellingen geven voor dit meetmoment aan dat vacatures voor GZ-psycholoog/-psychiater moeilijk vervulbaar zijn, vorige keer was dit ook het geval (zie tabel 4 in de bijlage). Vacatures voor VV- functies Het aantal vacatures voor VV-functies is met 50% afgenomen. Er zijn 10 vacatures gerapporteerd voor VV-functies. Het aantal vacatures voor VV-functies is ruim 20% van het totaal aantal vacatures. Vanaf september 2012 is het aantal vacatures voor VV-functies met 69% gedaald. SIGRA 7 Vacature enquête voorjaar 2014

8 Gehandicaptenzorg: Het aantal vacatures daalt ten opzichte van het vorige meetmoment van 17 naar 14 vacatures. Bij de huidige meting werden 14 vacatures gemeld. Twee jaargeleden stond het totaal aantal vacatures op 60, een jaar geleden op 29. Een flinke daling. De respons van de instellingen in de gehandicaptenzorg bedraagt 85%, bij de vorige peiling was dit 100%. Moeilijk vervulbare vacatures Bij deze peiling worden er in de gehandicaptenzorg geen moeilijk vervulbare vacatures gerapporteerd. In maart 2012 stond het aantal moeilijk vervulbare functies op 5. Opmerkelijk dat de volgende beroepen als knelpuntfuncties in de topt vijf worden opgenomen: verzorgende, GZ-psycholoog en hoofd.. Dat is ook terug te zien in tabel 4 in de bijlage. Vacatures voor VV-functies Van de gerapporteerde vacatures zijn er 4 voor VV-functies, dit is 28% van het totaal aantal vacatures. Een jaar geleden vormden deze vacatures 57% van het totaal aantal. Het aandeel vacatures voor verplegende en verzorgende functies daalt vanaf maart In twee jaar is dit gedaald met 88%. SIGRA 8 Vacature enquête voorjaar 2014

9 Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Het totaal aantal vacatures in de sector VVT daalt met 19% naar 140. Twee jaar geleden werden er 308 vacatures gemeld. De respons in de sector VVT is 63%, een daling in vergelijking met een jaar gelden toen lag dit percentage op 87%. Moeilijk vervulbare vacatures Het aantal moeilijk vervulbare vacatures daalt met ruim 50% ten opzichte van een half jaar geleden. 17 van de 140 vacatures zijn volgens de zorgaanbieders moeilijk vervulbaar. Dit is ongeveer 12% van het totaal aantal. In maart 2012 lag dit aandeel hoger, namelijk 45%. Vacatures voor verpleegkundig en verzorgend personeel worden het meest genoemd in de top vijf door VVTinstellingen (zie tabel 4 in de bijlage), gevolgd door de van GZ-psycholoog. Vacatures voor VV- functies Ongeveer 18% van het totaal aantal vacatures wordt aangemerkt als vacatures voor VV-functies. De afgelopen 10 jaar lag dit aandeel gemiddeld op 66%. Opmerkelijk, omdat dit percentage een jaar geleden op 81 en twee jaar geleden op 72 lag. Het aantal vacatures voor VV-functies (25) laat een daling van ongeveer 25% zien. Het aantal moeilijk vervulbare vacatures voor verzorgende en verplegende functies is 20% van het totaal aantal vacatures voor VV-functies. Dit was een jaar geleden 51%. SIGRA 9 Vacature enquête voorjaar 2014

10 Overige instellingen: In de categorie overige instellingen vallen de zorgorganisaties die niet onder te brengen zijn bij de hiervoor genoemde sectoren, zoals ambulancezorg, kraamzorg, (medisch) diagnostisch centrum, gezondheidscentrum, alarmcentrale, specialistische instellingen e.d. In deze categorie stijgt het totaal aantal vacatures in vergelijking met de vorige peiling van 12 naar 38. In vergelijking met twee jaar geleden is dit zes keer meer. In de grafiek is de sterke daling vanaf september 2011 waarneembaar. De respons bij deze instellingen is 72%. Moeilijk vervulbare vacatures Er worden 3 moeilijk vervulbare vacatures gemeld. Gespecialiseerd verpleegkundigen en verpleegkundig specialist (w.o. praktijkondersteuner (eerste lijn) worden als knelpuntfuncties aangemerkt. Vacatures voor VV-functies Het aandeel van VV-functies met betrekking tot het totaal aantal vacatures ligt bij de huidige peiling op 42%. 18% van de vacatures voor VV-functies is moeilijk vervulbaar. SIGRA 10 Vacature enquête voorjaar 2014

11 4. Conclusies Het totaal aantal vacatures daalt vanaf maart 2009, het aantal lag op en ligt thans op 403. Daarnaast is het aantal moeilijk vervulbare vacatures aan het afnemen. Het aandeel van de vacatures voor VV-functies ten opzichte van het totaal aantal vacatures varieert in de afgelopen periode tussen 40% en 50%. Vanaf maart 2013 ligt het percentage rond 22%. Bij het aantal moeilijk vervulbare vacatures voor VV-functies is eveneens een dalende trend waarneembaar. Het aandeel ten opzichte van het totaal aantal vactures voor VV-functie lag in maart 2009 op 62%, twee jaar geleden op 47% en thans op 18%. In hoeverre deze trend zich zal voortzetten is niet duidelijk. Volgens het Jaarrapport Arbeid en Zorg en Welzijn 2014 zijn drie belangrijke ontwikkelingen zichtbaar in zorg en welzijn die invloed hebben op de arbeidsmarkt. Er is sprake van personeelsoverschotten. In de langdurige zorg en delen van de geestelijke gezondheidszorg heeft dit te maken met de overheidsmaatregelen voor de komende jaren. Verder worden de wijzigingen van het zorgstelsel ingevoerd en wordt er gewerkt aan de inrichting hiervan. Deze kunnen weer gevolgen hebben voor de werkinhoud of andere functies. De onderzoekers verwachten dat door technologische ontwikkelingen en het nieuwe stelsel met nieuwe zorgconceptenzal de vraag naar hoger opgeleid personeel toeneemt. SIGRA 11 Vacature enquête voorjaar 2014

12 Bijlage 1 Tabellen Algemeen resultaat Tabel 1: Resultaat vacature-enquête maart 2014 Ziekenhuizen GGZ Gehandicaptenzorg VVT Overige instellingen Totaal pers fte pers fte pers fte pers fte pers fte pers fte Totaal aantal vacatures Per medewerkers 6,0 5,7 2,0 8,6 56,9 6,8 Totaal aantal vacatures VVfuncties Aantal moeilijk vervulbare vacatures Aantal moeilijk vervulbare vacatures VV- functies Historisch perspectief Tabel 2 a : Totaal aantal vacatures periode maart 2008 maart 2014 Sector mrt-09 sep-09 mrt-10 sep-10 mrt-11 sep-11 mrt-12 sep-12 mrt-13 sep-13 mrt-14 Ziekenhuizen GGZ Gehandicaptenzorg VVT * Overige instellingen Totaal Vóór september 2009 was dit de sector V&V en viel de thuiszorg niet in deze categorie. SIGRA 12 Vacature enquête voorjaar 2014

13 Tabel 2 b :Aantal vacatures VV-functies per sector Sector mrt-09 sep-09 mrt-10 sep-10 mrt-11 sep-11 mrt-12 sep-12 mrt-13 sep-13 mrt-14 Ziekenhuizen GGZ Gehandicaptenzorg V&V * Overige instellingen Totaal Vóór september 2009 was dit de sector V&V en viel de thuiszorg niet in deze categorie.. Tabel 2 c : Aantal moeilijk vervulbare vacatures per sector Sector mrt-09 sep-09 mrt-10 sep-10 mrt-11 sep-11 mrt-12 sep-12 mrt-13 sep-13 mrt-14 Ziekenhuizen GGZ Gehandicaptenzorg V&V * Overige instellingen Totaal In september 2009 is deze sector veranderd in VVT. De thuiszorg valt ook in deze categorie. Tabel 2 d : Aantal moeilijk vervulbare vacatures voor VV- functies per sector Sector mrt-09 sep-09 mrt-10 sep-10 mrt-11 sep-11 mrt-12 sep-12 mrt-13 sep-13 mrt-14 Ziekenhuizen GGZ Gehandicaptenzorg V&V * Overige instellingen Totaal Vóór september 2009 was dit de sector V&V en viel de thuiszorg niet in deze categorie. SIGRA 13 Vacature enquête voorjaar 2014

14 Tabel 3: Geïndiceerde cijfers (stijging of daling ten opzichte van voorafgaand meetmoment) maart 2013 september 2013 maart 2014 Totaal Index Totaal Index Totaal Index Totaal aantal vacatures Aantal vacatures VV-functies Aantal moeilijk vervulbare vacatures Aantal moeilijk vervulbare vacatures VV-functies Moeilijk vervulbare vacatures Tabel 4: Top vijf moeilijk vervulbare vacatures Functie Totaal ZH GGZ Overig VVT GH (Gespecialiseerd verpleegkundige) in opleiding/ OK personeel en anesthesie in opleiding GZ- Psycholoog/Psychiater Verpleegkundige 5 5 Verzorgend personeel Verpleegkundig specialisten ICT/Technisch medewerker Teamleider/manager/hoofd Medisch specialisten Assistenten (poli-, dokter-, apotheek-) 1 1 Eerst Verantwoordelijke Verzorgende/Verpleegkundige 1 1 Arts/ANIOS 1 1 Begeleiders 1 1 Technisch specialist Medische beeldvorming Therapeut (ergo-,fysio-) Facilitair medewerker SIGRA 14 Vacature enquête voorjaar 2014

15 V a c a t u r e - e n q u ê t e A m s t e r d a m v o o r j a a r SIGRA Maassluisstraat 574A 1062 GZ Amsterdam Tel w.abdoelrahman@sigra.nl Internet SIGRA 15 Vacature enquête voorjaar 2014

Vacaturepeiling. voorjaar 2019*

Vacaturepeiling. voorjaar 2019* Vacaturepeiling voorjaar 09 Zorg- en welzijnsorganisaties in Noord-Holland, werkgebied SIGRA, samenvoorbeterezorg en Zowelwerk. De vacaturepeiling betreft zorg- en welzijnsmedewerkers niveau t/m wo, in

Nadere informatie

Vacaturepeiling. najaar 2018*

Vacaturepeiling. najaar 2018* Vacaturepeiling najaar 208 Zorg- en welzijnsorganisaties in Noord-Holland, werkgebied SIGRA en samenvoorbeterezorg. De vacaturepeiling betreft zorg- en welzijnsmedewerkers niveau t/m wo, in peilweek 42

Nadere informatie

Vacaturepeiling voorjaar 2018

Vacaturepeiling voorjaar 2018 Vacaturepeiling voorjaar 2018 Zorg- en welzijnsorganisaties in Noord-Holland, werkgebied SIGRA en samenvoorbeterezorg. De vacaturepeiling betreft zorg- en welzijnsmedewerkers niveau 1 t/m wo, in peilweek

Nadere informatie

Rapportage BPV-plaatsen RBB 2011/2012

Rapportage BPV-plaatsen RBB 2011/2012 Rapportage BPV-plaatsen RBB Samenvatting In het schooljaar zijn in de regio ruim 2.100 BPV-plaatsen (BeroepsPraktijkVorming/stages) gematcht in de zorgsector door het RBB. Het gaat hier om de opleidingen

Nadere informatie

Leeftijdsopbouw Groningen

Leeftijdsopbouw Groningen Factsheet Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn provincie Groningen 213 De publicatie Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Noord-Nederland 213 brengt de belangrijkste arbeidsmarktontwikkelingen in kaart. In deze factsheet

Nadere informatie

Leeftijdsopbouw Drenthe

Leeftijdsopbouw Drenthe Factsheet Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn provincie Drenthe 213 De publicatie Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Noord-Nederland 213 brengt de belangrijkste arbeidsmarktontwikkelingen in kaart. In deze factsheet

Nadere informatie

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Friesland 2017

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Friesland 2017 Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Friesland 2017 ZorgpleinNoord ZorgpleinNoord is het grootste werkgeversverband voor zorg en welzijn in Noord-Nederland. Tot 1 januari 2017 was het werkgebied Groningen

Nadere informatie

Facts & Figures Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Noord-Holland Noord NOORD-HOLLAND NOORD AMSTERDAM & DIEMEN ZAANSTREEK-WATERLAND TEXEL DEN-HELDER

Facts & Figures Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Noord-Holland Noord NOORD-HOLLAND NOORD AMSTERDAM & DIEMEN ZAANSTREEK-WATERLAND TEXEL DEN-HELDER Facts & Figures 2018 Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Noord-Holland Noord TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD HOORN ALKMAAR ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM AMSTERDAM & DIEMEN Inleiding In deze ZWplus Facts

Nadere informatie

Facts & Figures Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Kennemerland, Amstelland en Meerlanden KENNEMERLAND, AMSTELLAND & MEERLANDEN TEXEL

Facts & Figures Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Kennemerland, Amstelland en Meerlanden KENNEMERLAND, AMSTELLAND & MEERLANDEN TEXEL Facts & Figures 2018 Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Kennemerland, Amstelland en Meerlanden TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD HOORN ALKMAAR KENNEMERLAND, AMSTELLAND & MEERLANDEN ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM

Nadere informatie

Grootste stijging aantal nieuwe WIA-uitkering in het hoger beroepsonderwijs

Grootste stijging aantal nieuwe WIA-uitkering in het hoger beroepsonderwijs Langdurig zieke werknemers die in aanmerking komen voor een uitkering op grond van arbeidsongeschiktheid vielen voorheen onder de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). Op 1 januari 2006 maakte

Nadere informatie

SIGRA. Facts & Figures Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn CAFE NOL AMSTERDAM EN DIEMEN NOORD-HOLLAND NOORD ZAANSTREEK-WATERLAND TEXEL DEN-HELDER HOORN

SIGRA. Facts & Figures Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn CAFE NOL AMSTERDAM EN DIEMEN NOORD-HOLLAND NOORD ZAANSTREEK-WATERLAND TEXEL DEN-HELDER HOORN Facts & Figures 2018 Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn CAFE NOL Amsterdam en Diemen TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD HOORN ALKMAAR SIGRA ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM AMSTERDAM EN DIEMEN Inleiding In deze

Nadere informatie

Prognose bevolking Fryslân

Prognose bevolking Fryslân Factsheet Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn provincie Fryslân 213 De publicatie Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Noord-Nederland 213 brengt de belangrijkste arbeidsmarktontwikkelingen in kaart. In deze factsheet

Nadere informatie

Jaarverslagenanalyse 2017 Accountantskosten zorgsector

Jaarverslagenanalyse 2017 Accountantskosten zorgsector Jaarverslagenanalyse 2017 Accountantskosten zorgsector Oktober 2018 Intrakoop, inkoopcoöperatie van de zorg Marlyse-Research Auteur: drs. Mike Lankhorst 2/9 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Accountantskosten

Nadere informatie

Quickscan arbeidsmarkt Langdurige zorg

Quickscan arbeidsmarkt Langdurige zorg Quickscan arbeidsmarkt Langdurige zorg Achtergrond In de langdurige zorg zijn de afgelopen jaren grote veranderingen doorgevoerd. Als gevolg van een groeiende zorgvraag nam de werkgelegenheid in de sector

Nadere informatie

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Drenthe 2017

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Drenthe 2017 Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Drenthe 2017 ZorgpleinNoord ZorgpleinNoord is het grootste werkgeversverband voor zorg en welzijn in Noord-Nederland. Tot 1 januari 2017 was het werkgebied Groningen

Nadere informatie

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Groningen 2017

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Groningen 2017 Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Groningen 2017 ZorgpleinNoord ZorgpleinNoord is het grootste werkgeversverband voor zorg en welzijn in Noord-Nederland. Tot 1 januari 2017 was het werkgebied Groningen

Nadere informatie

KOOPKRACHT OUDERENZORG STIJGT, KOOPKRACHT GGZ DAALT

KOOPKRACHT OUDERENZORG STIJGT, KOOPKRACHT GGZ DAALT FINANCIELE KOOPKRACHT OUDERENZORG STIJGT, KOOPKRACHT GGZ DAALT In de Troonrede zijn de blijvende en meerjarige investeringen in de langdurige zorg bevestigd. Daarnaast heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Kennemerland, Amstelland & Meerlanden KENNEMERLAND, AMSTELLAND & MEERLANDEN AMSTERDAM & DIEMEN TEXEL

Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Kennemerland, Amstelland & Meerlanden KENNEMERLAND, AMSTELLAND & MEERLANDEN AMSTERDAM & DIEMEN TEXEL Facts & Figures 217 Arbeidsmarktgegevens Regio Kennemerland, Amstelland & Meerlanden TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD ALKMAAR HOORN KENNEMERLAND, AMSTELLAND & MEERLANDEN ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM

Nadere informatie

SIGRA. Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Amsterdam & Diemen AMSTERDAM & DIEMEN NOORD-HOLLAND NOORD ZAANSTREEK-WATERLAND TEXEL DEN-HELDER

SIGRA. Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Amsterdam & Diemen AMSTERDAM & DIEMEN NOORD-HOLLAND NOORD ZAANSTREEK-WATERLAND TEXEL DEN-HELDER Facts & Figures 217 Arbeidsmarktgegevens Regio & Diemen TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD HOORN ALKMAAR SIGRA ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM AMSTERDAM & DIEMEN 1 Inleiding In deze SIGRA Facts & Figures

Nadere informatie

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2012-2013 Samenvatting van de monitor 2012-2013 en de volgmodules najaar 2013

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2012-2013 Samenvatting van de monitor 2012-2013 en de volgmodules najaar 2013 Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2012-2013 Samenvatting van de monitor 2012-2013 en de volgmodules najaar 2013 Platform Praktijkonderwijs Rotterdam, 2 december 2013 1 Introductie In deze beknopte samenvatting

Nadere informatie

Jaarverslagenanalyse 2016 Accountantskosten zorgsector oktober 2016

Jaarverslagenanalyse 2016 Accountantskosten zorgsector oktober 2016 Jaarverslagenanalyse 2016 Accountantskosten zorgsector oktober 2016 Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg i.s.m. 1. Samenvatting 1.1 Inleiding Intrakoop heeft een analyse uitgevoerd op de accountantskosten

Nadere informatie

Figuur 1: Verzuimpercentage onderwijzend personeel en ondersteunend personeel in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs ( ).

Figuur 1: Verzuimpercentage onderwijzend personeel en ondersteunend personeel in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs ( ). Het verzuimpercentage onder het in het primair onderwijs is tussen en afgenomen, van 6,8% in naar 6,4% in. In het voortgezet onderwijs is het verzuimpercentage onder het relatief stabiel: in komt het verzuimpercentage

Nadere informatie

Rapportage BPV-plaatsen RBB 2012/2013

Rapportage BPV-plaatsen RBB 2012/2013 Rapportage BPV-plaatsen RBB /3 Samenvatting Het aantal individuele stages(bpv-plaatsen) in de zorgsector in West-Brabant stijgt nog steeds. In het schooljaar /3 zijn in de regio ruim.35 BPV-plaatsen (BeroepsPraktijkVorming/stages)

Nadere informatie

Vacature ontwikkeling zorg Nederland

Vacature ontwikkeling zorg Nederland Vacature ontwikkeling zorg Nederland Het aantal vacatures in de zorg is in het afgelopen kwartaal hard toegenomen. In kwartaal 4 2017 is er een recordaantal online zorgvacatures gepubliceerd: 22.789, een

Nadere informatie

Aantal medewerkers West-Brabant

Aantal medewerkers West-Brabant Regio West-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn West-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio West-Brabant. Waar mogelijk

Nadere informatie

Jaarverslagenanalyse 2014 Accountantskosten zorgsector september 2015

Jaarverslagenanalyse 2014 Accountantskosten zorgsector september 2015 Jaarverslagenanalyse 2014 Accountantskosten zorgsector september 2015 Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg i.s.m. 1. Samenvatting 1.1 Inleiding Intrakoop heeft een analyse uitgevoerd op de accountantskosten

Nadere informatie

Periodieke beoordeling WFZ-deelnemers 2018

Periodieke beoordeling WFZ-deelnemers 2018 Periodieke beoordeling WFZ-deelnemers 2018 Inleiding Deze rapportage geeft een beeld op sectorniveau van de exploitatieresultaten en vermogensposities van de WFZdeelnemers. In het kader van risicobeoordeling

Nadere informatie

FUSIES EN OVERNAMES IN DE GEZONDHEIDSZORG ONDERZOEK 2015

FUSIES EN OVERNAMES IN DE GEZONDHEIDSZORG ONDERZOEK 2015 FUSIES EN OVERNAMES IN DE GEZONDHEIDSZORG ONDERZOEK 2015 Executive Summary Februari 2015, Amsterdam 0 BOER & CROON CORPORATE FINANCE DOET SINDS 2008 JAARLIJKS ONDERZOEK NAAR HET AANTAL FUSIES EN OVERNAMES

Nadere informatie

Periodieke beoordeling WFZ-deelnemers 2016

Periodieke beoordeling WFZ-deelnemers 2016 Periodieke beoordeling WFZ-deelnemers 2016 Inleiding Deze rapportage geeft een beeld op sectorniveau van de exploitatieresultaten en vermogensposities van de WFZdeelnemers. Het exploitatieresultaat en

Nadere informatie

SIGRA. Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Zaanstreek - Waterland ZAANSTREEK-WATERLAND NOORD-HOLLAND NOORD AMSTERDAM & DIEMEN TEXEL DEN-HELDER

SIGRA. Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Zaanstreek - Waterland ZAANSTREEK-WATERLAND NOORD-HOLLAND NOORD AMSTERDAM & DIEMEN TEXEL DEN-HELDER Facts & Figures 217 Arbeidsmarktgegevens Regio Zaanstreek - Waterland TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD HOORN ALKMAAR SIGRA ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM AMSTERDAM & DIEMEN 1 Inleiding In deze SIGRA

Nadere informatie

SIGRA. Facts & Figures Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Zaanstreek-Waterland AMSTERDAM EN DIEMEN NOORD-HOLLAND NOORD ZAANSTREEK-WATERLAND TEXEL

SIGRA. Facts & Figures Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Zaanstreek-Waterland AMSTERDAM EN DIEMEN NOORD-HOLLAND NOORD ZAANSTREEK-WATERLAND TEXEL Facts & Figures 2018 Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Zaanstreek-Waterland TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD HOORN ALKMAAR SIGRA ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM AMSTERDAM EN DIEMEN Inleiding In deze SIGRA

Nadere informatie

Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Noord-Holland Noord NOORD-HOLLAND NOORD AMSTERDAM & DIEMEN ZAANSTREEK-WATERLAND TEXEL DEN-HELDER HOORN

Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Noord-Holland Noord NOORD-HOLLAND NOORD AMSTERDAM & DIEMEN ZAANSTREEK-WATERLAND TEXEL DEN-HELDER HOORN Facts & Figures 217 Arbeidsmarktgegevens Regio Noord-Holland Noord TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD HOORN ALKMAAR ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM AMSTERDAM & DIEMEN 1 Inleiding In deze ZWplus Facts

Nadere informatie

WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD

WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD OMVANG EN SAMENSTELLING NAAR BRANCHE EN VVS-KWALIFICATIE J. Meuwissen M. Poeth Maastricht, november 2016

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 drs. W. van Ooij MarktMonitor Januari 2015 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 . Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Nadere informatie

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs.

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs. ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs april 2016 1

Nadere informatie

Rapportage Arbeidsmarkt Prestatie Kaart (APK)

Rapportage Arbeidsmarkt Prestatie Kaart (APK) Rapportage Arbeidsmarkt Prestatie Kaart (APK) Het in kaart brengen van de huidige personeelssamenstelling kan als een eerste stap worden gezien bij het opstellen van een strategisch personeelsplan. Analyses

Nadere informatie

AZW Nieuwsflits Update en highlights AZW StatLine en arbeidsmarktonderzoek

AZW Nieuwsflits Update en highlights AZW StatLine en arbeidsmarktonderzoek AZW Nieuwsflits Update en highlights AZW StatLine en arbeidsmarktonderzoek Juni 2019 Nieuw: de AZW Nieuwsflits Kwartaalupdates van data en onderzoek Het AZW programma ontsluit arbeidsmarktdata voor de

Nadere informatie

Uitstroommonitor praktijkonderwijs

Uitstroommonitor praktijkonderwijs Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2016-2017 Samenvatting van de monitor 2016-2017 en de volgmodules najaar 2017 Sectorraad Praktijkonderwijs december 2017 Versie definitief 1 Vooraf In de periode 1 september

Nadere informatie

WERKGELEGENHEIDSBAROMETER DERDE KWARTAAL 2017

WERKGELEGENHEIDSBAROMETER DERDE KWARTAAL 2017 INDICATOREN VOOR WERKGELEGENHEIDSREALISATIE EN -VERWACHTINGEN, 2009-2017 In de Arbeidsmarktmonitor Metalektro wordt vier keer per jaar aan metalektrobedrijven gevraagd terug te blikken op de werkgelegenheidsontwikkelingen

Nadere informatie

Onderwijs in Kaart 2018 West- Brabant

Onderwijs in Kaart 2018 West- Brabant Onderwijs in Kaart 2018 West- Brabant Cijfermatige ontwikkelingen in West- Brabant Transvorm Tilburg, mei 2018 Spoorlaan 171 04 5038 CB Tilburg Postbus 4275 5004 JG Tilburg T 088 144 40 00 F 088 144 40

Nadere informatie

Onderwijs in Kaart 2018 Zuidoost-Brabant

Onderwijs in Kaart 2018 Zuidoost-Brabant Onderwijs in Kaart 2018 Zuidoost-Brabant Cijfermatige onderwijsontwikkelingen in Zuidoost-Brabant Transvorm Tilburg, mei 2018 Spoorlaan 171 04 5038 CB Tilburg Postbus 4275 5004 JG Tilburg T 088 144 40

Nadere informatie

Uitstroommonitor praktijkonderwijs

Uitstroommonitor praktijkonderwijs Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2015-2016 Samenvatting van de monitor 2015-2016 en de volgmodules najaar 2016 Platform Praktijkonderwijs december 2016 Definitieve versie 161208 1 Vooraf In de periode

Nadere informatie

Factsheet ontwikkeling in- en uitstroom van personeel in Noord-Nederland

Factsheet ontwikkeling in- en uitstroom van personeel in Noord-Nederland Factsheet ontwikkeling in- en uitstroom van personeel in Noord-Nederland Juni 2018 Inleiding en samenvatting In deze factsheet, opgesteld door ZorgpleinNoord, staat de in- en uitstroom van personeel in

Nadere informatie

Periodieke beoordeling WFZ-deelnemers 2017

Periodieke beoordeling WFZ-deelnemers 2017 Periodieke beoordeling WFZ-deelnemers 2017 Inleiding Deze rapportage geeft een beeld op sectorniveau van de exploitatieresultaten en vermogensposities van de WFZdeelnemers. In het kader van risicobeoordeling

Nadere informatie

JAARVERSLAGEN ANALYSE 2010 Intrakoop

JAARVERSLAGEN ANALYSE 2010 Intrakoop JAARVERSLAGEN ANALYSE 2010 Intrakoop De inkoopcoöperatie van de zorg Datum : september 2011 Versie : 0.1 Auteurs : Intrakoop i.s.m. Marlyse-Research Inhoud 1. Resultatenrekening... 2 1.1 Personeelskosten

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Rapportage landelijk onderzoek zorggebruik j-ggz. Rotterdam 20 mei 2015 P.F. Oosterbaan J. van de Ketterij B. den Outer

Rapportage landelijk onderzoek zorggebruik j-ggz. Rotterdam 20 mei 2015 P.F. Oosterbaan J. van de Ketterij B. den Outer Rapportage landelijk onderzoek zorggebruik j-ggz Rotterdam 20 mei 2015 P.F. Oosterbaan J. van de Ketterij B. den Outer Colofon tekst: JB Lorenz vormgeving: de Beeldsmederij mei 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

WERKGELEGENHEIDSBAROMETER VIERDE KWARTAAL 2017

WERKGELEGENHEIDSBAROMETER VIERDE KWARTAAL 2017 INDICATOREN VOOR WERKGELEGENHEIDSREALISATIE EN -VERWACHTINGEN, 2009-2018 In de Arbeidsmarktmonitor Metalektro wordt vier keer per jaar aan metalektrobedrijven gevraagd terug te blikken op de werkgelegenheidsontwikkelingen

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor juni 211 (cijfers t/m maart 211) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt?

Nadere informatie

Resultaten uitstroomonderzoek 2017

Resultaten uitstroomonderzoek 2017 Resultaten uitstroomonderzoek 2017 Veel zorgwerkgevers merkten de laatste tijd een verhoogde (ongewenste) uitstroom van medewerkers. In gesprek met leden van SIGRA en VBZ ontstond het idee om gezamenlijk

Nadere informatie

M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB

M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB A.M.J. te Peele Zoetermeer, 24 december 2004 Beperkte groei werkgelegenheid MKB in 1999-2002 De werkgelegenheid in het MKB is in 2002 met 3% toegenomen

Nadere informatie

Jaarverslagenanalyse 2015 Accountantskosten zorgsector september 2016

Jaarverslagenanalyse 2015 Accountantskosten zorgsector september 2016 Jaarverslagenanalyse 2015 kosten zorgsector september 2016 Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg i.s.m. 1. Samenvatting 1.1 Inleiding Intrakoop heeft een analyse uitgevoerd op de accountantskosten

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Oktober 2010 (cijfers t/m augustus 2010) Inhoud: 1. Werkloosheid (algemeen) 2. Werkloosheid naar leeftijd (jongeren en ouderen) 3. Vacatures, bedrijven en leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan

Nadere informatie

Personeelstekorten in Zorg en Welzijn april

Personeelstekorten in Zorg en Welzijn april Factsheet Personeelstekorten in Zorg en Welzijn april 217 Twee keer per jaar publiceert Transvorm regionale arbeidsmarktrapportages; de Onderwijs in Kaart in het voorjaar en de Arbeidsmarkt in Kaart in

Nadere informatie

ENERGIE- LEVERANCIERS

ENERGIE- LEVERANCIERS ENERGIE- LEVERANCIERS JUNI 2016 Pagina 1 van 14 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding 4 Conclusies 5 Algemene tevredenheid 6 Tevredenheid per categorie 14 Bijlage Huidige energieleverancier Pagina 2 van

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf, die vanwege de resultaten van de Quick Scan wat later verschijnt dan gebruikelijk, worden de actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Lerarentekort

Rapport Onderzoek Lerarentekort Rapport Onderzoek Lerarentekort In opdracht van: PO-Raad Utrecht, juli 2019 Postbus 681 3500 AR Utrecht Telefoon: 030 263 10 80 e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl website: www.duo-onderwijsonderzoek.nl

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden juni 2010 (cijfers tot en met april 2010)

Crisismonitor Drechtsteden juni 2010 (cijfers tot en met april 2010) Crisismonitor Drechtsteden juni 2010 (cijfers tot en met april 2010) Er zijn enkele voorzichtig positieve ontwikkelingen waar te nemen op de arbeidsmarkt en woningmarkt. Dat is kort gezegd de conclusie

Nadere informatie

Aantal respondenten 1758 1707 1578 13981 Aantal benaderd 4500 4404 4344 36949

Aantal respondenten 1758 1707 1578 13981 Aantal benaderd 4500 4404 4344 36949 Onderwijs & Kwaliteit Eerste rapportage HBO-Monitor 2013 Op 3 april 2014 zijn de resultaten van de jaarlijkse HBO-monitor (enquête onder afgestudeerden) over 2013 binnengekomen. Het onderzoek betreft studenten

Nadere informatie

Arbeidsmarktgegevens Regio Zaanstreek - Waterland

Arbeidsmarktgegevens Regio Zaanstreek - Waterland SIGRA facts & figures 216 TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD HOORN ALKMAAR ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM AMSTERDAM, DIEMEN EN AMSTELVEEN Arbeidsmarktgegevens Regio Zaanstreek - Waterland 1 Inleiding

Nadere informatie

Factsheet handen aan het bed in de intramurale ouderenzorg

Factsheet handen aan het bed in de intramurale ouderenzorg Factsheet handen aan het bed in de intramurale ouderenzorg Factsheet handen aan het bed in de intramurale ouderenzorg De vraag die via de Quick Service gesteld is door Sanneke Schepman van het ministerie

Nadere informatie

Arbeidsmarktgegevens Regio Amsterdam, Diemen & Amstelveen. SIGRA facts & figures 2016 CAFE NOL NOORD-HOLLAND NOORD ZAANSTREEK-WATERLAND

Arbeidsmarktgegevens Regio Amsterdam, Diemen & Amstelveen. SIGRA facts & figures 2016 CAFE NOL NOORD-HOLLAND NOORD ZAANSTREEK-WATERLAND SIGRA facts & figures 216 CAFE NOL TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD HOORN ALKMAAR ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM AMSTERDAM, DIEMEN EN AMSTELVEEN Arbeidsmarktgegevens Regio, Diemen & Amstelveen 1 Inleiding

Nadere informatie

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Inleiding Chris M. Jager In mei en juni 2015 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) een groot aantal bedrijven benaderd met vragenlijsten. Doel

Nadere informatie

AWBZ en Wlz: een vergelijking

AWBZ en Wlz: een vergelijking Trends in de indicatiestelling AWBZ en Wlz: een vergelijking Inleiding In deze factsheet presenteren we de meest opvallende trends in de indicatiebesluiten en in de aanspraak op zorg bij cliënten van 18

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Economische krimp in 2009 Aantal vacatures sterk gedaald Werkloosheid in Breda stijgt me 14% Bredase bijstand daalt minimaal Bijstand onder jongeren sterk gestegen

Nadere informatie

Arbeidsmarkt DA regio Noord (LHV-kringen Groningen, Friesland, Drenthe en Zwolle/Flevoland)

Arbeidsmarkt DA regio Noord (LHV-kringen Groningen, Friesland, Drenthe en Zwolle/Flevoland) Arbeidsmarkt DA regio Noord (LHV-kringen Groningen, Friesland, Drenthe en Zwolle/Flevoland) Tabel 1 Aantal en ontwikkeling van % vacatures in Noord en in Nederland. peilmomenten okt-13 jun-13 mrt-13 okt-12

Nadere informatie

-PERSBERICHT- - ZORGVERZEKERAARS ZETTEN SCHERPER IN DAN KABINETSPLANNEN-

-PERSBERICHT- - ZORGVERZEKERAARS ZETTEN SCHERPER IN DAN KABINETSPLANNEN- -PERSBERICHT- Utrecht, 18 september 2013 - ZORGVERZEKERAARS ZETTEN SCHERPER IN DAN KABINETSPLANNEN- Zorginstellingen onderhandelen momenteel met zorgverzekeraars over de zorginkoop voor volgend jaar. Uit

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Reumatoïde Artritis

Werkinstructies voor de CQI Reumatoïde Artritis Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de ervaren kwaliteit van reumazorg te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden gebruikt

Nadere informatie

In opdracht van Nederland Maritiem Land (NML) en de aangesloten branches heeft Ecorys de maritieme arbeidsmarktenquête 2015 uitgevoerd. In 2015 is niet voor elke branche afzonderlijk een rapportage opgesteld.

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda Inleiding. 2 Globaal beeld arbeidsmarkt 2006

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda Inleiding. 2 Globaal beeld arbeidsmarkt 2006 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2006 Herstel economie zet fors door Aantal banen neemt toe Werkloosheidsdaling Breda minder groot Daling jeugdwerkloosheid stagneert Aantal bijstandsgerechtigden daalt

Nadere informatie

Trendrapportage Economie Arnhem

Trendrapportage Economie Arnhem Trendrapportage Economie Arnhem Onderzoek en Statistiek Augustus 2018 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Samenvatting 4 3 Vraag 5 3.1 Werkgelegenheid in Arnhem 5 3.2 Ontwikkelingen in de tijd 6 3.3 Arnhem in

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor oktober 211 (cijfers t/m september 211) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en

Nadere informatie

KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS

KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS - editie 2007 KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS REGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT - Samenvatting - Een initiatief van index Technocentrum Midden- en West-Brabant index Technocentrum Mozartlaan

Nadere informatie

Ervaringen van patiënten met de gezondheidscentra Haarlemmermeer Gezondheidscentrum Floriande

Ervaringen van patiënten met de gezondheidscentra Haarlemmermeer Gezondheidscentrum Floriande Ervaringen van patiënten met de gezondheidscentra Haarlemmermeer Gezondheidscentrum Floriande Rapportage patiëntervaringen E. Til MSc Dr. C.P. van Linschoten december 2016 Gezondheidscentrum Floriande,

Nadere informatie

FACTSHEET AMSTERDAMSE ARBEIDSMARKT IN DE ZORG

FACTSHEET AMSTERDAMSE ARBEIDSMARKT IN DE ZORG FACTSHEET AMSTERDAMSE ARBEIDSMARKT IN DE ZORG In opdracht van PAO Versie 13 mei 2011 Inhoud 1. Waarom een factheet 2. Omvang en structuur van de sector 3. Vraag naar arbeid 4. Aanbod van arbeid 5. Knelpunten

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Subsidiënt: Ministerie van VWS. Zorgverleners werken liever met interne oproepkrachten dan met personeel van buitenaf

Subsidiënt: Ministerie van VWS. Zorgverleners werken liever met interne oproepkrachten dan met personeel van buitenaf De gegevens in deze factsheet mogen met bronvermelding (E.E.M. Maurits, A.J.E. de Veer & A.L. Francke. Zorgverleners werken liever met interne dan met personeel van buitenaf. Utrecht: NIVEL, 2013) worden

Nadere informatie

Vacaturemonitor Doktersassistenten en Praktijkondersteuners (POH) 2014-3

Vacaturemonitor Doktersassistenten en Praktijkondersteuners (POH) 2014-3 Vacaturemonitor Doktersassistenten en Praktijkondersteuners (POH) 2014-3 15e meting oktober 2014 Opdrachtgever: Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) Willem van der Windt Ronald Zaalberg Utrecht,

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid WET MELDING COLLECTIEF ONTSLAG 2016 Jaarlijkse rapportage over de door bedrijven bij het UWV ingediende meldingen voor collectief ontslag maart 2017 M. Schaeps

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal

Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal 2016 - Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Utrecht, december 2016 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten:

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal 2016 -

Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal 2016 - Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal 2016 - Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Utrecht, maart 2016 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten:

Nadere informatie

Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit TvZ Tijdschrift voor verpleegkundigen 2011, nr. 5

Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit TvZ Tijdschrift voor verpleegkundigen 2011, nr. 5 Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit TvZ Tijdschrift voor verpleegkundigen 2011, nr. 5 Panel V&V 50-plussers in de zorg: loopbaanbegeleiding en maatwerk Werken in de zorg is interessant,

Nadere informatie

Factsheet. Samenvatting

Factsheet. Samenvatting Afgestudeerden en uitvallers 2017 In deze factsheet staan de belangrijkste kengetallen en ontwikkelingen met betrekking tot uitval, studiewissel en studiesucces. Alle cijfers betreffen voltijd hbo-bachelorstudenten

Nadere informatie

Onderwijs in Kaart 2018 Cijfermatige onderwijsontwikkelingen in Noord-Brabant MBO

Onderwijs in Kaart 2018 Cijfermatige onderwijsontwikkelingen in Noord-Brabant MBO Onderwijs in Kaart 2018 Cijfermatige onderwijsontwikkelingen in Noord-Brabant MBO 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Mbo Zorg en Welzijn Noord-Brabant... 4 2.1 Instromers... 5 Algemeen... 5 Benchmark Nederland...

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen is

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid WET MELDING COLLECTIEF ONTSLAG 2018 Jaarlijkse rapportage over de door bedrijven bij het UWV ingediende voor collectief ontslag maart 2019 N.Y. Kuiper INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Kengetallen mobiliteitsbranche

Kengetallen mobiliteitsbranche Kengetallen mobiliteitsbranche 2004-2015 Juni 2015 Kengetallen mobiliteitsbranche 2004-2015 1 INHOUD 1. Aanleiding 3 2. Conclusie 5 3. Resultaten 10 3.1 Werkgevers 10 3.2 Medewerkers 27 3.3 Branchemobiliteit

Nadere informatie

Factsheet Groenvoederdrogerijen 2016

Factsheet Groenvoederdrogerijen 2016 Factsheet Groenvoederdrogerijen 2016 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2015 Colland Bestuursbureau, 28 oktober 2016 1609-0455 Pagina 2 33 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief SEPTEMBER 2018 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 2 Vlaanderen - Aanbod 4 Brussel - Vraag 5 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief SEPTEMBER 2017 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 2 Vlaanderen - Aanbod 4 Brussel - Vraag 5 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTGEGEVENS REGIO NOORD-HOLLAND NOORD. facts & figures 2016 NOORD-HOLLAND NOORD ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM, DIEMEN EN AMSTELVEEN TEXEL

ARBEIDSMARKTGEGEVENS REGIO NOORD-HOLLAND NOORD. facts & figures 2016 NOORD-HOLLAND NOORD ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM, DIEMEN EN AMSTELVEEN TEXEL facts & figures 216 TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD HOORN ALKMAAR ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM AMSTERDAM, DIEMEN EN AMSTELVEEN ARBEIDSMARKTGEGEVENS REGIO NOORD-HOLLAND NOORD 1 Inleiding In deze

Nadere informatie

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Factsheet Groothandel in Bloembollen 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Colland Bestuursbureau, 31 oktober 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Factsheet Bos en Natuur Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt 2013

Factsheet Bos en Natuur Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt 2013 Factsheet Bos en Natuur 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt 2013 Colland Bestuursbureau, 8 december 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting 3 Samenvatting

Nadere informatie

Werkgeversenquête 2017

Werkgeversenquête 2017 Werkgeversenquête 2017 september 2017 Karin Jettinghoff Devorah van den Berg Cisca Joldersma 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1 De werkgeversenquête 5 1.2 Begeleidingscommissie 6 1.3 Leeswijzer 6 2.

Nadere informatie

Tabellenboek Wet Bopz 2002 2006. De belangrijkste kwantitatieve ontwikkelingen Wet Bopz in beeld gebracht

Tabellenboek Wet Bopz 2002 2006. De belangrijkste kwantitatieve ontwikkelingen Wet Bopz in beeld gebracht Tabellenboek Wet Bopz 2002 2006 De belangrijkste kwantitatieve ontwikkelingen Wet Bopz in beeld gebracht Den Haag, november 2007 Aan de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Nadere informatie

UITGAVENONTWIKKELING GEZONDHEIDSZORG 2011 Intrakoop

UITGAVENONTWIKKELING GEZONDHEIDSZORG 2011 Intrakoop UITGAVENONTWIKKELING GEZONDHEIDSZORG 2011 Intrakoop De inkoopcoöperatie van de zorg Datum : 2 augustus 2012 Auteurs : Intrakoop i.s.m. Marlyse-Research Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Bedrijfslasten... 3 2.1

Nadere informatie

Horeca en omzet. Samenvatting. Onderzoek onder 1016 horecagelegenheden. Maartje van Diepen/Noortje Antonis. F december 2008.

Horeca en omzet. Samenvatting. Onderzoek onder 1016 horecagelegenheden. Maartje van Diepen/Noortje Antonis. F december 2008. Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Horeca en omzet Onderzoek onder

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in Kaart

Arbeidsmarkt in Kaart November 2018 Noord-Brabant Arbeidsmarkt in Kaart In deze publicatie informeren we u over de huidige arbeidsmarkttrends en -ontwikkelingen in zorg en welzijn in Noord-Brabant 1. Het personeelstekort is

Nadere informatie

Factsheet Open teelten Landbouw Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013

Factsheet Open teelten Landbouw Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Factsheet Open teelten Landbouw 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Colland Bestuursbureau, 14 oktober 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in 23 Ingrid Beckers en Birgit van Gils In 23 vonden ruim 9 duizend mensen een nieuwe baan. Dat is 13 procent van de werkzame beroepsbevolking. Het aandeel

Nadere informatie