UITGAVENONTWIKKELING GEZONDHEIDSZORG 2011 Intrakoop

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITGAVENONTWIKKELING GEZONDHEIDSZORG 2011 Intrakoop"

Transcriptie

1 UITGAVENONTWIKKELING GEZONDHEIDSZORG 2011 Intrakoop De inkoopcoöperatie van de zorg Datum : 2 augustus 2012 Auteurs : Intrakoop i.s.m. Marlyse-Research

2 Inhoud 1. Inleiding Bedrijfslasten Personeelskosten Investeringen en afschrijvingen Overige bedrijfskosten Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten Onderhoud en energiekosten Huur en leasing Inkoop Resultaat Solvabiliteit Eigen vermogen / solvabiliteit Overig Ziekteverzuim (Vernet) Bestuurders Uitgavenontwikkeling gezondheidszorg

3 1. Inleiding Intrakoop 1 heeft een analyse uitgevoerd op jaarverslagen (bron: CIBG, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) ten einde de kosten van zorginstellingen in kaart te brengen. Zorgaanbieders die niet onder de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) vallen, zijn buiten het bestek van deze rapportage gelaten. Bij het beschrijven van de resultaten zal de nadruk slechts beperkt op de ZBC s worden gelegd, gezien hun geringe aandeel in de zorgsector (1,3% van de totale omzet). De uiteindelijke analyse op de jaarcijfers is uitgevoerd op basis van bruikbare jaarverslagen van zorgorganisaties in Nederland over het jaar 2011 met vergelijkende cijfers over zorginstellingen maken gebruik van een beperkte jaarverantwoording (geen cijfers beschikbaar). Bij de analyse is vooral gebruik gemaakt van DigiMV. De totale uitgaven in de zorg bedragen in mld. (bron: CBS, 2011). De analyse zoals in deze rapportage wordt beschreven, beperkt zich tot de volgende instellingssoorten: Ziekenhuizen (ZKH), waaronder universitair medische centra, algemene ziekenhuizen en categorale ziekenhuizen Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT), inclusief jeugdzorg Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Gehandicaptenzorg (GHZ), inclusief revalidatiecentra Zelfstandige behandelcentra (ZBC) De hierboven genoemde zorginstellingen vertegenwoordigen met 53,2 mld. het leeuwendeel van de zorguitgaven. Overige zorguitgaven, zoals uitgaven aan geneesmiddelen en kosten voor huisartsen-, tandartsen- en paramedische praktijken vallen buiten het bestek van deze rapportage. Bij interessante verschillen is ook een uitsplitsing gemaakt naar organisatie-omvang (fte), hierbij worden de volgende categorieën onderscheiden: 0-50 fte fte fte fte Meer dan fte Naast de uitsplitsing naar organisatie-omvang en sector zijn gegevens beschikbaar over aantal plaatsen/bedden, aantal cliënten en verbijzondering eigen vermogen. 1 Intrakoop is de organisatie voor kostenbesparing in de zorg. De inkoopcoöperatie helpt 571 zorgorganisaties op circa locaties efficiënter te werken. Uitgavenontwikkeling gezondheidszorg

4 2. Bedrijfslasten De totale lasten van zorginstellingen stijgen in 2011 met +2,8% naar een totaal van 51,3 mld. De bedrijfsopbrengsten stijgen met +3,0% naar een totaal van 53,2 mld. Waar in 2010 de lasten van instellingen in de zorgsector nog harder stegen dan de opbrengsten, stijgen in 2011 de bedrijfsopbrengsten weer sterker. Personeelskosten vormen met 67% de grootste kostenpost voor zorginstellingen, gevolgd door de overige bedrijfskosten (=27%) en afschrijvingen (=6%). Figuur 1 Verdeling bedrijfslasten (totaal: 51,3 mld.) 27% 6% 67% Personeelskosten Afschrijving Overige bedrijfskosten Uitgavenontwikkeling gezondheidszorg

5 Binnen de bedrijfslasten zijn het de afschrijvingen die met een daling van -11,8% een kostendrukkend effect hebben. Dit komt doordat veel cure-instellingen investeringen in het voorgaande jaar versneld hebben afgeschreven, hetgeen toen resulteerde in tijdelijk hogere afschrijvingskosten. Personeelskosten en overige bedrijfskosten groeien met respectievelijk +4,1% en +3,6%. Figuur 2 Gemiddelde stijgingspercentages bedrijfslasten +2,8% Afschrijvingen -11,8% Personeelskosten +4,1% Bedrijfskosten overig +3,6% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% Naar sector Van het totaal aan bedrijfslasten in de zorgsector komt 21 mld. (= 41%) voor rekening van de ziekenhuizen en 13 mld. (= 25%) voor rekening van VVT-instellingen. De bedrijfslasten van de GGZ en gehandicaptenzorg bedragen 9,1 mld. en 7,4 mld. en maken respectievelijk 18% en 14% van de totale bedrijfslasten in de sector uit. Figuur 3 Verdeling bedrijfslasten naar sector (totaal: 51,3 mld.) 18% 41% 14% 1% 25% GGZ GHZ VVT ZBC ZKH Uitgavenontwikkeling gezondheidszorg

6 Ziekenhuizen laten met +0,4% een geringe stijging van de bedrijfslasten zien in Bij de overige instellingssoorten zijn het vooral de GGZ en gehandicaptenzorg die met +4,7% en +4,8% bovengemiddeld stijgen. Figuur 4 Gemiddelde stijging bedrijfslasten, uitgesplitst naar instellingssoort, referentie: stijging in bedrijfsopbrengsten 0% 5% 10% 15% 20% 25% GGZ GHZ VVT +2,8% +3,0% +4,7% +4,9% +4,8% +4,9% +3,7% +3,7% ZBC +21,4% +22,5% ZKH +0,4% +0,7% Bedrijfslasten Bedrijfsopbrengsten Naar bedrijfsgrootte (fte) De 188 grootste instellingen met of meer fte (16%) nemen bijna drie kwart (= 71%) van de totale bedrijfslasten in de zorgsector voor hun rekening. Onder deze grootste instellingen bevindt zich het merendeel van de ziekenhuizen. Uitgavenontwikkeling gezondheidszorg

7 2.1 Personeelskosten Binnen de personeelskosten worden onderscheiden: Lonen en salarissen; Sociale lasten; Andere personeelskosten en Personeel niet in loondienst. Personeelskosten vormen met 67% de grootste uitgavenpost voor instellingen in de zorgsector en stijgen in 2011 met +4,1% naar een totaal van 34,2 mld. De personeelskosten van ziekenhuizen liggen gemiddeld op 60% van de totale bedrijfslasten. Bij de care-instellingen ligt dit aandeel aanzienlijk hoger op een aandeel tussen 70% (GHZ) en 73% (GGZ). De personeelskosten stijgen met +4,1% gemiddeld sterker dan de gerealiseerde bedrijfsopbrengsten (+3,0%). Grootste stijger binnen de personeelskosten betreft de kosten van externe inhuur. Nadat in 2010 deze kosten nog licht daalden, ziet de zorgsector de uitgaven aan personeel niet in loondienst gemiddeld stijgen met +7,3% naar 1,8 mld. De overige personeelskosten (o.a. opleidingskosten) stijgen met +1,7% het minst. Lonen en salarissen stijgen met +3,9% gemiddeld eveneens minder hard dan de totale personeelskosten. De zorgsector kent in 2011 circa fte. Een fte in de zorg kost gemiddeld in 2011 ruim Figuur 5 Verbijzondering personeelskosten (totaal: 34,2 mld.) 4% 5% 7% 10% 74% Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten Personeel niet in loondienst Uitgavenontwikkeling gezondheidszorg

8 Naar sector De stijgingen voor de totale personeelskosten zijn met stijgingen rond de +4% bij alle instellingsoorten ongeveer gelijk te noemen, waarbij ziekenhuizen met +3,4% onder het sectorgemiddelde stijgen en VVT met +4,9% boven het sectorgemiddelde stijgt. Het aandeel externe inhuur ligt met uitzondering van de ZBC s bij alle instellingsoorten gemiddeld op 5-6% van de totale personeelskosten. Naar bedrijfsgrootte (fte) De grotere instellingen met meer dan 500 fte zien hun personeelskosten minder dan het sectorgemiddelde van +4,1% stijgen. Zij kennen een gemiddelde stijging van +3,7%. De kleinere zorginstellingen kennen daarentegen gemiddeld hogere stijgingen in personeelskosten. Het zijn vooral de zorginstellingen tot en met 50 fte die een hogere bedrijfsopbrengst (+14,4%) tegenover de stijging in personeelskosten (+11,3%) weten te realiseren. Figuur 6 Stijging personeelskosten, uitgesplitst naar omvang zorginstelling (fte) 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% +4,1% +3,0% 0-50 fte fte +11,3% +10,9% +8,9% +14,4% fte +6,2% +6,7% fte Meer dan fte +3,7% +3,5% +3,7% +2,1% Personeelskosten Bedrijfsopbrengsten Uitgavenontwikkeling gezondheidszorg

9 2.2 Investeringen en afschrijvingen Investeringsuitgaven leiden tot afschrijvingskosten die over meerdere jaren in de jaarrekening van zorginstellingen worden verwerkt. De zorgsector ziet afschrijvingskosten met -11,8% aanzienlijk dalen in In 2010 stegen de afschrijvingskosten nog met +28,4% als gevolg van de door de overheid geboden versnelde afschrijvingsmogelijkheid. Het aandeel van de afschrijvingskosten in de totale kosten ligt in 2011 met 6% weer op het niveau van 2009 (=6%). Naar sector De zorgsector laat als het gaat om de afschrijvingskosten een tamelijk uiteenlopend beeld zien. Verantwoordelijk voor de sterke daling in de afschrijvingskosten zijn de ziekenhuizen met -24,3%, na in 2010 een stijging van +56,6% te hebben gekend. Bijna de helft (=48%) van de totale afschrijvingskosten komt voor rekening van de ziekenhuizen. GGZ laat met een stijging van +21,1% een aanzienlijke stijging zien in de afschrijvingskosten, na in 2010 vrijwel gelijk te zijn gebleven (+0,6%). Verantwoordelijk hiervoor is een aantal grotere GGZinstellingen dat behoorlijke stijgingen laat zien, zoals Iriszorg (+89,2%), Stichting Pameijer (+88,9%), GGZ Delfland (+85,1%) en Parnassio Bavo Groep (+78,1%). VVT-instellingen laten een daling in de afschrijvingen zien met gemiddeld -4,5%. Gehandicaptenzorg toont daarentegen een stijging van +9,5%. Naar bedrijfsgrootte (fte) Drie kwart van de totale afschrijvingskosten in de zorgsector is toe te rekenen aan de 188 zorginstellingen met meer dan fte. Uitgavenontwikkeling gezondheidszorg

10 2.3 Overige bedrijfskosten Het totaal aan overige bedrijfskosten bedraagt in ,9 mld. en vertegenwoordigt daarmee een aandeel van 27% in de totale bedrijfslasten. De overige bedrijfskosten stijgen met -1,0% gemiddeld minder hard dan de gemiddelde stijging in bedrijfsopbrengsten van +3,0%. Figuur 7 Verbijzondering overige bedrijfskosten (totaal: 13,9 mld.) 11% 17% 12% 25% 35% Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten Algemene kosten Onderhoud en energiekosten Huur en leasing Uitgavenontwikkeling gezondheidszorg

11 2.3.1 Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten vormen met 2,4 mld. gemiddeld 4,6% van de totale lasten van zorginstellingen. Uit door Intrakoop uitgevoerde aanvullende grootboekanalyses, blijkt dat voedingsmiddelen en hotelmatige kosten hierin ongeveer evenredig vertegenwoordigd zijn. De zorgsector is in staat ondanks prijsstijgingen de hotelmatige en voedinggerelateerde kosten in navolging van 2010 slechts in geringe mate te laten stijgen (+1,3%). Naar sector Opvallend is dat de ziekenhuizen in 2011 hun uitgaven aan voedingsmiddelen en hotelmatige kosten met een kleine daling (-0,1%) vrijwel gelijk hebben kunnen houden aan het niveau van GGZ en VVT laten met respectievelijk +1,0% en +1,4% geringe kostenstijgingen zien rond het sectorgemiddelde van +1,3%. Figuur 8 Gemiddelde stijging voedingsmiddelen en hotelmatige kosten, uitgesplitst naar instellingssoort -1% 0% 1% 2% 3% 4% GGZ +1,0% +1,3% GHZ +3,2% VVT +1,4% ZBC +3,1% ZKH -0,1% Uitgavenontwikkeling gezondheidszorg

12 Naar bedrijfsgrootte (fte) Bij zorginstellingen tot en met 500 fte zijn de kosten voor voedingsmiddelen en hotelmatige kosten gemiddeld sterker gestegen dan het NZA prijsindexcijfer voor materiële kosten in 2011 van 1,98% 2. De ruim 300 zorginstellingen in Nederland met meer dan 500 fte vertegenwoordigen 85% van alle voedingsmiddelen en hotelmatige kosten. Zij weten de stijging van de kosten voor voedingsmiddelen en hotelmatige kosten met +0,7% beperkt te houden, mogelijk als gevolg van inkoopschaalvoordelen. Figuur 9 Gemiddelde stijging voedingsmiddelen en hotelmatige kosten, uitgesplitst naar fte 0% 2% 4% 6% 8% 10% +1,3% 0-50 fte +4,0% fte +3,6% fte +5,1% fte +1,2% Meer dan fte +0,6% 2 NZA prijsindexcijfer materiële kosten zorgsector 2011, bron: Nederlandse Zorgautoriteit. Uitgavenontwikkeling gezondheidszorg

13 2.3.2 Algemene kosten Algemene kosten omvatten onder meer communicatiekosten, kosten voor administratie, externe advisering en lidmaatschappen. De algemene kosten vormen met 3,4 mld. gemiddeld 7% van de totale lasten van zorgorganisaties. Instellingen in de zorg zien hun algemene kosten in 2011 gemiddeld stijgen met +3,9%, een enigszins geringere stijging dan in 2010 (+4,7%). Naar sector Ruim een derde van de algemene kosten (= 34%) in de zorg komt voor rekening van de ziekenhuizen. Zij zien hun algemene kosten in geringe mate stijgen met +1,6%. Bij GGZ en gehandicaptenzorg stijgen de algemene kosten gemiddeld met respectievelijk +5,0% en +6,1%. De hoogste stijgingen in de algemene kosten zijn net als in 2010 te vinden bij de ZBC s (+31,5%). Zij zijn vaak recent gestart en veel van de opstartkosten die hiermee gepaard gaan (zoals bijvoorbeeld advieskosten) vallen onder de algemene kosten. Figuur 10 Verdeling algemene kosten naar sector (totaal: 3,4 mld.) 20% 38% 13% 8% 21% GGZ GHZ VVT ZBC ZKH Uitgavenontwikkeling gezondheidszorg

14 Naar bedrijfsgrootte (fte) Zorginstellingen tot en met 50 fte zien hun algemene kosten fors toenemen met gemiddeld +29,7% versus een veel geringere stijging van gemiddeld slechts +0,1% bij de 188 grootste instellingen met meer dan fte. Figuur 11 Gemiddelde stijging algemene kosten, uitgesplitst naar fte 0% 10% 20% 30% 40% 50% +3,9% 0-50 fte +29,7% fte +9,8% fte +7,1% fte +3,0% Meer dan fte +0,1% Patiënt- en bewonersgebonden kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten staan het dichtst bij de kernactiviteit van zorginstellingen. Uit aanvullende grootboekanalyses van Intrakoop blijkt dat gemiddeld rond de 60% hiervan wordt uitgegeven aan kosten voor behandeling- en behandelingsondersteunende functies, zoals geneesmiddelen, hulpmiddelen en hechtmaterialen. In 2011 stijgen de patiënt- en bewonersgebonden kosten met +5,0% sterker dan de bedrijfsopbrengsten (+3,0%). Patiënt- en bewonersgebonden kosten vormen met een totale uitgavenpost van ruim 4,8 mld. 9% van de totale lasten. Naar sector Het leeuwendeel van de totale patiënt- en bewonersgebonden kosten is voor rekening van de ziekenhuizen. Met ruim 3,9 mld. aan patiënt- en bewonersgebonden kosten is meer dan drie kwart (= 82%) hiervan toe te schrijven aan ziekenhuizen. Uitgavenontwikkeling gezondheidszorg

15 Patiënt- en bewonersgerelateerde kosten bedragen bij ziekenhuizen 19% en bij ZBC s 14% van de totale lasten. Bij de overige sectoren ligt dit aandeel van de patiënt en bewoners-gerelateerde kosten gemiddeld op hooguit 3% van de totale lasten. Figuur 12 Gemiddeld aandeel patiënt- en bewonersgebonden kosten in totale bedrijfslasten, uitgesplitst naar instellingssoort 0% 10% 20% 30% 40% 50% 9% GGZ 3% GHZ 3% VVT 2% ZBC 14% ZKH 19% De uitgaven aan patiënt- en bewonersgebonden kosten bij instellingen actief in de gehandicaptenzorg stijgen met +7,4% harder dan het gemiddelde stijgingspercentage van +5,0% en stijgen eveneens harder dan de bedrijfsopbrengsten van de gehandicaptenzorg (+4,9%). Ook bij de ziekenhuizen stijgen de patiënt en bewonersgebonden kosten met +4,7% harder dan de bedrijfsopbrengsten (+0,7%). GGZ-instellingen laten met +1,3% slechts een beperkte stijging in patiënt- en bewonersgebonden kosten zien. VVT stijgt gemiddeld met +4,4%. Figuur 13 Gemiddelde stijging patiënt- en bewonersgebonden kosten, uitgesplitst naar instellingssoort 0% 10% 20% 30% 40% 50% +5,0% GGZ +1,3% GHZ +7,4% VVT +4,4% ZBC +27,3% ZKH +4,7% Uitgavenontwikkeling gezondheidszorg

16 2.3.4 Onderhoud en energiekosten In 2011 is in de zorgsector 1,6 mld. uitgegeven aan onderhoud en energiegerelateerde kosten. Dit is ruim 3% van de totale lasten in de zorg. Uit door Intrakoop uitgevoerde aanvullende grootboekanalyses blijkt dat circa de helft van de onderhoud en energiekosten is toe te wijzen aan energie (=51%). Het overige deel komt voor rekening van onderhoud (=46%) of dotaties aan groot onderhoud (=3%). De gemiddelde daling in 2010 voor onderhoud en energiekosten met -2,5% wordt in 2011 met -0,4% voortgezet. Naar sector Ziekenhuizen en VVT-instellingen nemen het merendeel van het totaal aan onderhoud en energiekosten voor hun rekening: ruim een derde (=36%) van de totale uitgaven aan onderhoud en energie komt voor rekening van de ziekenhuizen. 27% is toe te wijzen aan VVT-instellingen. Figuur 14 Verdeling onderhoud en energiekosten, naar sector (totaal: 1,6 mld.) 18% 36% 18% 1% 27% GGZ GHZ VVT ZBC ZKH Uitgavenontwikkeling gezondheidszorg

17 In alle sectoren dalen de kosten voor onderhoud en energie, met uitzondering van de ZBC s. In deze sector stijgen de uitgaven gemiddeld met +9,1%. Figuur 15 Gemiddelde stijging onderhoud en energiekosten, uitgesplitst naar instellingssoort -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% -0,4% GGZ -0,1% GHZ -1,2% VVT -0,6% ZBC +9,1% ZKH -0,4% Naar bedrijfsgrootte (fte) De 188 grootste zorginstellingen met of meer fte nemen met een totaal van 1,1 mld. ruim twee derde (=68%) van de totale uitgaven voor onderhoud en energie voor hun rekening. Uitgavenontwikkeling gezondheidszorg

18 2.3.5 Huur en leasing De kosten voor huur en leasing stijgen gemiddeld met +5%. Kosten voor huur en leasing maken met een totaal van 1,4 mld. gemiddeld een kleine 3% uit van de totale lasten. Naar sector Het grootste aandeel in de totale kosten voor huur en leasing komt met 612 mln. voor rekening van de VVT-instellingen (=43%). Figuur 16 Verdeling kosten huur en leasing naar sector (totaal: 1,4 mld.) 2% 10% 24% 43% 21% GGZ GHZ VVT ZBC ZKH Uitgaven aan huur en leasing stijgen in 2011 het sterkst bij ziekenhuizen met gemiddeld +11,1%. De uitgaven bij instellingen in de gehandicaptenzorg en bij VVT-instellingen stijgen met +7,4% en +5,9% eveneens boven het sectorgemiddelde van +5%. Figuur 17 Gemiddelde stijging kosten huur en leasing, uitgesplitst naar instellingssoort -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% +5,0% GGZ -0,9% GHZ +7,4% VVT +5,9% ZBC +4,9% ZKH +11,1% Uitgavenontwikkeling gezondheidszorg

19 3. Inkoop Inkoop omvat alle uitgaven van een organisatie waar een externe factuur tegenover staat. Binnen de inkoopuitgaven wordt een onderscheid gemaakt tussen kosten die in de exploitatie worden opgenomen en investeringen: Inkoopgerelateerde exploitatiekosten, waaronder: o Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten o Algemene kosten o Patiënt- en bewonersgebonden kosten o Onderhoud en energiekosten o Huur en leasing o Personeel niet in loondienst o overige personeelskosten Investeringen. o Investeringen in gebouwen en terreinen o Investeringen in machines en installaties o Investeringen in andere bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting o Investeringen in materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen o Investeringen in niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa 3 Het totaal van inkoopgerelateerde exploitatiekosten en investeringen leidt tot inkoopuitgaven van 22,6 mld. in 2011, een stijging van 3,8% ten opzichte van Het totaal aan inkoopuitgaven omvat 3 á 3,5 mld. in rekening gebrachte BTW. Bijna drie kwart (=74%) van de inkoopgerelateerde uitgaven betreft uitgaven die in de exploitatie worden geboekt. Hierin zijn het de patiënt- en bewonersgebonden kosten en de algemene kosten die met respectievelijk 4,8 mld. en 3,4 mld. het meest omvangrijk zijn. Van het totaalbedrag aan investeringen gaat bijna de helft (=49%) naar investeringen in gebouwen en terreinen. 3 Zoals directie- en personeelswoningen, gebouwen met uitsluitend een sociaal of cultureel doel. Activa die als belegging worden aangehouden. Uitgavenontwikkeling gezondheidszorg

20 Figuur 18 Verbijzondering Inkoopgerelateerde uitgaven 2011 (: 22,6 mld.) Inkoopgerelateerde exploitatiekosten : 16,8 mld. Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 2,4 Algemene kosten 3,4 Patiënt- en bewonersgebonden kosten 4,8 Onderhoud en energiekosten 1,6 Huur en leasing 1,4 Overige personeelskosten 1,3 Personeel niet in loondienst 1, (x 1 mld.) Investeringen : 5,8 mld. Investeringen in gebouwen en terreinen 2,8 Investeringen in machines en installaties 0,6 Investeringen in andere bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 1,4 Investeringen in materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen 0,9 Investeringen in niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa 0, (x 1 mld.) Uitgavenontwikkeling gezondheidszorg

21 Onderhoud en energie (-0,4%), voedingsmiddelen en hotelmatige kosten (+1,3%) en overige personeelskosten (+1,7%) stijgen minder hard dan de totale bedrijfsopbrengsten die met +3,0% zijn gestegen. De stijging in patiënt- en bewonersgebonden kosten, huur en leasing en vooral personeel niet in loondienst komt sterk boven de genoemde opbrengstenstijging uit. In de belangrijkste investeringscategorie investeringen in gebouwen en terreinen stijgen de uitgaven in 2011 met +7,5%. Figuur 19 Gemiddelde stijging inkoopgerelateerde uitgaven 2011 Inkoopgerelateerde exploitatiekosten : +3,7% Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten +1,3% Algemene kosten +3,9% Patiënt- en bewonersgebonden kosten +5,0% Onderhoud en energiekosten -0,4% Huur en leasing +5,0% Overige personeelskosten +1,7% Personeel niet in loondienst +7,3% -15% -5% 5% 15% Investeringen +4,2% Investeringen in gebouwen en terreinen +7,5% Investeringen in machines en installaties -11,0% Investeringen in andere bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting +7,2% Investeringen in materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen +1,1% Investeringen in niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa +10,2% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% Uitgavenontwikkeling gezondheidszorg

22 Naar sector De verdeling van de exploitatiekosten over de instellingssoorten is nagenoeg gelijk aan de verdeling van de investeringen. Ziekenhuizen vertegenwoordigen 46% van de exploitatiekosten en 47% van alle investeringen in de zorgsector, in omvang gevolgd door de VVT (=23%). Figuur 20 Verdeling inkoopgerelateerde uitgaven naar sector Inkoopgerelateerde exploitatiekosten 16,8 mld. 15% 46% 13% 23% 3% GGZ GHZ VVT ZBC ZKH Investeringen 5,8 mld. 14% 47% 14% 23% 1% GGZ GHZ VVT ZBC ZKH Uitgavenontwikkeling gezondheidszorg

23 De inkoopgerelateerde exploitatiekosten stijgen bij de gehandicaptenzorg en de VVT met respectievelijk +4,0% en +3,8%. Hiertegenover staan stijgingen in bedrijfsopbrengsten van respectievelijk +4,9% en +3,7%. Bij de ziekenhuizen stijgen de inkoopgerelateerde exploitatiekosten met +2,9% harder dan de groei in bedrijfsopbrengsten in deze sector van +0,7%. GGZ laat de geringste stijging zien in inkoopgerelateerde kosten met +2,0%. Hiertegenover staat bij de GGZ een stijging in bedrijfsopbrengsten van +4,9%. De VVT-sector laat als enige sector een daling (-6,8%) in de investeringen zien, vooral als gevolg van lagere investeringen in gebouwen en terreinen. Figuur 21 Gemiddelde stijging inkoopgerelateerde uitgaven: Exploitatiekosten : +3,7% -10% 10% 30% 50% 70% 90% GGZ GHZ VVT +2,0% +4,0% +3,8% ZBC +26,4% ZKH +2,9% Investeringen : +4,2% -10% 10% 30% 50% 70% 90% GGZ GHZ +10,0% +9,6% VVT -6,8% ZBC +93,1% ZKH +6,4% Uitgavenontwikkeling gezondheidszorg

24 4. Resultaat In 2011 stijgt het netto resultaat van zorginstellingen gemiddeld met +9,6% (= 86,9 mln). Over 2011 laten 220 zorginstellingen een negatief resultaat na belastingen zien. Dit aantal is vergelijkbaar met het aantal dat in 2010 rode cijfers schreef: 208. Van de 220 instellingen met een negatief resultaat in 2011 zijn er 77 die ook in 2010 al een negatief resultaat hadden. In totaal zijn 130 zorginstellingen in staat geweest om een negatief resultaat in 2010 om te buigen naar een positief resultaat in Het netto resultaat, uitgedrukt in de resultaatratio 4 bedraagt in de zorgsector gemiddeld 1,9%. Figuur 22 Top-10 zorginstellingen met negatief resultaat in 2011 Resultaat 2011 Resultaat 2010 Maasstad Ziekenhuis -14,1 4,7 Rivierduinen -9,8 5,6 Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg -5,4-8,5 Ruwaard van Puttenziekenhuis -5,1-1,0 Zorggroep Pasana -4,3 0,1 Ommelander Ziekenhuis Groep -3,8-2,7 Thuiszorg Rotterdam -3,3 0,0 Altra -3,3 1,9 Delta Psychiatrisch Centrum -3,0 2,6 Osira Amstelring -2,6-5,6 (x 1 mln.) Figuur 23 Top-10 zorginstellingen met positief resultaat in 2011 Resultaat 2011 Resultaat 2010 Isala Klinieken 20,7 19,3 Academisch Ziekenhuis Maastricht 18,6 6,2 Zorggroep Noorderbreedte 17,5 19,6 Stichting VU-VUmc 17,0 8,3 Espria 16,0 6,1 Geïntegreerde Geestelijke Gezondheidszorg in Eindhoven en De 13,4 4,7 Kempen Alliade Zorggroep 12,2 9,7 ASVZ. Interlevensbeschouwelijke Stichting voor Zorg ten behoeve 12,0 9,0 van Mensen met een Handicap IJsselmeerziekenhuizen 11,5 1,6 Protestants-Christelijke Stichting Philadelphia Zorg 11,4 9,2 (x 1 mln.) Naar sector 4 Resultaatratio: het netto jaarresultaat gedeeld door totale bedrijfsopbrengsten. Uitgavenontwikkeling gezondheidszorg

25 GGZ laat met +23,3% het sterkst verbetering in de resultaten zien, gevolgd door de gehandicaptenzorg (+9,5%) en de cure-sector (+8,4). Achterblijver is de VVT met een geringe verbetering in het gemiddelde netto resultaat van +1,8%. Figuur 24 Gemiddeld stijging resultaat, uitgesplitst naar instellingssoort 0% 20% 40% 60% 80% 100% +9,6% GGZ +23,3% GHZ +9,5% VVT +1,8% ZBC +109,8% ZKH +8,4% Figuur 25 Gemiddelde resultaatratio s zorgsector, uitgesplitst naar instellingssoort 0% 1% 2% 3% 4% 5% 1,9% GGZ 2,0% GHZ 1,9% VVT 2,1% ZBC 2,0% ZKH 1,7% Naar bedrijfsgrootte (fte) Het zijn de 188 grootste instellingen boven fte die met resultaatratio s van gemiddeld 1,7% onder het gemiddelde van de zorgsector (1,9%) scoren. Het rendement van de kleinere zorginstellingen scoort gemiddeld boven het sectorgemiddelde. Uitgavenontwikkeling gezondheidszorg

26 Figuur 26 Gemiddelde resultaatratio s zorgsector, uitgesplitst naar fte 0% 1% 2% 3% 4% 5% 1,9% 0-50 fte 2,5% fte 3,2% fte 2,7% fte 2,2% Meer dan fte 1,7% Uitgavenontwikkeling gezondheidszorg

27 5. Solvabiliteit 5.1 Eigen vermogen / solvabiliteit 5 Het totaal eigen vermogen neemt in de zorg met 11,5% toe tot een totaal van 10 mld. in De zorgsector lijkt hiermee bezig te zijn haar financiële positie te verstevigen. De gemiddelde solvabiliteit van zorginstellingen in Nederland stijgt in 2011 met +8,3% van 17% naar 19%. Naar sector De solvabiliteitsratio s van ziekenhuizen en GGZ bedragen respectievelijk 17% en 18%, oplopend tot 21% in de gehandicaptenzorg en 22% bij VVT-instellingen. Alle sectoren laten een verbetering in de solvabiliteit zien ten opzicht van 2010, variërend van +6,0% in de gehandicaptenzorg tot +11,0% bij de ziekenhuizen. Figuur 27 Gemiddelde solvabiliteit, uitgesplitst naar instellingssoort 0% 10% 20% 30% 40% 50% 19% GGZ 18% GHZ 21% VVT 22% ZBC 9% ZKH 17% 5 Solvabiliteit (zorgdefinitie): eigen vermogen/ bedrijfsopbrengst. Uitgavenontwikkeling gezondheidszorg

28 6. Overig 6.1 Ziekteverzuim (Vernet) Het percentage ziekteverzuim bedraagt in de zorgsector in 2011 gemiddeld 4,7%. Van de zorginstellingen waarvan het verzuimpercentage bekend is, hebben 631 zorginstellingen een verzuim boven het sectorgemiddelde. 511 zorginstellingen hebben een verzuimpercentage onder het sectorgemiddelde. Figuur 28 Percentage ziekteverzuim Aantal zorginstellingen, uitgesplitst naar klasse ziekteverzuim (Vernet-definitie) Aantal organisaties Percentage organisaties 0-1% % 1-2% 39 3% 2-3% 54 5% 3-4% 97 8% 4-5% % 5-6% % 6-7% % 7-8% 90 8% 8-9% 35 3% 9-10% 11 1% Meer dan 10% 30 3% Naar sector De ziekenhuizen kennen een gemiddeld verzuimpercentage van 4,6%, net onder het sectorgemiddelde van 4,7%. GGZ, VVT en de gehandicaptenzorg scoren met gemiddelde verzuimpercentages van respectievelijk 5,1%, 5,2% en 5,3% nagenoeg gelijk. Naar bedrijfsgrootte (fte) Kleinere zorginstellingen tot 50 fte kennen gemiddeld een lager ziekteverzuim dan grotere instellingen met meer dan 50 fte. Uitgavenontwikkeling gezondheidszorg

29 Figuur 29 Gemiddelde verzuimpercentage zorgsector, uitgesplitst naar fte 0% 2% 4% 6% 8% 10% 4,7% 0-50 fte 3,6% fte 5,7% fte 5,5% fte 5,6% Meer dan fte 5,4% Uitgavenontwikkeling gezondheidszorg

30 6.2 Bestuurders In totaal zijn in de zorgsector bestuurders werkzaam. Gemiddeld telt een zorginstelling 1,6 bestuurder. Veruit de meeste zorginstellingen kennen één bestuurder (936 zorginstellingen). Vrouwen zijn in de bestuursfuncties in de zorgsector nog duidelijk ondervertegenwoordigd: van alle bestuurders in de zorgsector is bijna drie kwart man (=71%). Figuur 30 Aantal bestuurders in de zorgsector Aantal zorginstellingen Aantal bestuurders Naar sector Het gemiddeld aantal bestuurders per zorginstelling is het hoogst bij de ziekenhuizen. Ziekenhuizen kennen met 19% het minst aantal vrouwelijke bestuurders. Vrouwen zijn met 33% relatief het best vertegenwoordigd in de VVT. Figuur 31 Gemiddeld aantal bestuurders, uitgesplitst naar instellingssoort ,6 GGZ 1,8 GHZ 1,6 VVT 1,5 ZBC 1,9 ZKH 2,2 Uitgavenontwikkeling gezondheidszorg

31 Figuur 32 Aantal bestuurders naar geslacht, uitgesplitst naar instellingssoort 0% 20% 40% 60% 80% 100% GGZ GHZ VVT ZBC ZKH 71% 73% 78% 67% 79% 81% 29% 28% 22% 33% 21% 19% Man Vrouw Uitgavenontwikkeling gezondheidszorg

32 Wilt u de jaarcijfers van uw zorginstelling vergelijken met die van collega-instellingen? Tegen een geringe vergoeding krijgt u online toegang tot het overzicht met de jaarcijfers van alle zorginstellingen in Nederland. Neem hiervoor contact op met Intrakoop, afdeling Ledenservice, tel Uitgavenontwikkeling gezondheidszorg

33 2012 Intrakoop. Overname of reproductie van de inhoud van deze rapportage, op welke wijze dan ook, is uitsluitend toegestaan met bronvermelding Intrakoop: Uitgavenontwikkeling Gezondheidszorg Intrakoop u.a. Regterweistraat 11a, 4181 CE Waardenburg Postbus 67, 4180 BB Waardenburg K.v.K. Midden-Nederland Uitgavenontwikkeling gezondheidszorg

JAARVERSLAGEN ANALYSE 2010 Intrakoop

JAARVERSLAGEN ANALYSE 2010 Intrakoop JAARVERSLAGEN ANALYSE 2010 Intrakoop De inkoopcoöperatie van de zorg Datum : september 2011 Versie : 0.1 Auteurs : Intrakoop i.s.m. Marlyse-Research Inhoud 1. Resultatenrekening... 2 1.1 Personeelskosten

Nadere informatie

JAARVERSLAGENANALYSE 2014 SECTORRAPPORT ZIEKENHUIZEN

JAARVERSLAGENANALYSE 2014 SECTORRAPPORT ZIEKENHUIZEN JAARVERSLAGENANALYSE 2014 SECTORRAPPORT ZIEKENHUIZEN Een analyse van de financiële positie, uitgaven, capaciteit en productie juni 2015 Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg Verstegen, accountants

Nadere informatie

JAARVERSLAGENANALYSE 2014 SECTORRAPPORT GEHANDICAPTENZORG

JAARVERSLAGENANALYSE 2014 SECTORRAPPORT GEHANDICAPTENZORG JAARVERSLAGENANALYSE 2014 SECTORRAPPORT GEHANDICAPTENZORG Een analyse van de financiële positie, uitgaven, capaciteit en productie van zorgorganisaties actief in de gehandicaptenzorg augustus 2015 Intrakoop,

Nadere informatie

JAARVERSLAGENANALYSE 2014 SECTORRAPPORT VVT

JAARVERSLAGENANALYSE 2014 SECTORRAPPORT VVT JAARVERSLAGENANALYSE 2014 SECTORRAPPORT VVT Een analyse van de financiële positie, uitgaven, capaciteit en productie van zorgorganisaties actief in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg juni 2015 Intrakoop,

Nadere informatie

JAARVERSLAGENANALYSE 2013 SECTORRAPPORT ZIEKENHUIZEN

JAARVERSLAGENANALYSE 2013 SECTORRAPPORT ZIEKENHUIZEN JAARVERSLAGENANALYSE 2013 SECTORRAPPORT ZIEKENHUIZEN Een analyse van de financiële en operationele kengetallen van zorgorganisaties actief in de ziekenhuizen december 2014 Intrakoop, de inkoopcoöperatie

Nadere informatie

JAARVERSLAGENANALYSE 2013 SECTORRAPPORT VVT

JAARVERSLAGENANALYSE 2013 SECTORRAPPORT VVT JAARVERSLAGENANALYSE 2013 SECTORRAPPORT VVT Een analyse van de financiële en operationele kengetallen van zorgorganisaties actief in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg augustus 2014 Intrakoop, de inkoopcoöperatie

Nadere informatie

Jaarverslagenanalyse 2014 Accountantskosten zorgsector september 2015

Jaarverslagenanalyse 2014 Accountantskosten zorgsector september 2015 Jaarverslagenanalyse 2014 Accountantskosten zorgsector september 2015 Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg i.s.m. 1. Samenvatting 1.1 Inleiding Intrakoop heeft een analyse uitgevoerd op de accountantskosten

Nadere informatie

JAARVERSLAGENANALYSE ZORGSECTOR 2012

JAARVERSLAGENANALYSE ZORGSECTOR 2012 JAARVERSLAGENANALYSE ZORGSECTOR 2012 Een analyse van de uitgaven en financiële positie van de Nederlandse zorgsector augustus 2013 Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg Verstegen, accountants en adviseurs

Nadere informatie

JAARVERSLAGENANALYSE 2013 SECTORRAPPORT GEHANDICAPTENZORG

JAARVERSLAGENANALYSE 2013 SECTORRAPPORT GEHANDICAPTENZORG JAARVERSLAGENANALYSE 2013 SECTORRAPPORT GEHANDICAPTENZORG Een analyse van de financiële en operationele kengetallen van zorgorganisaties actief in de gehandicaptenzorg oktober 2014 Intrakoop, de inkoopcoöperatie

Nadere informatie

Jaarverslagenanalyse 2015 Accountantskosten zorgsector september 2016

Jaarverslagenanalyse 2015 Accountantskosten zorgsector september 2016 Jaarverslagenanalyse 2015 kosten zorgsector september 2016 Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg i.s.m. 1. Samenvatting 1.1 Inleiding Intrakoop heeft een analyse uitgevoerd op de accountantskosten

Nadere informatie

JAARVERSLAGENANALYSE 2015 SECTORRAPPORT GEHANDICAPTENZORG

JAARVERSLAGENANALYSE 2015 SECTORRAPPORT GEHANDICAPTENZORG JAARVERSLAGENANALYSE 2015 SECTORRAPPORT GEHANDICAPTENZORG Een analyse van de financiële positie, uitgaven, capaciteit en productie van zorgorganisaties actief in de gehandicaptenzorg augustus 2016 Intrakoop,

Nadere informatie

JAARVERSLAGENANALYSE 2016 SECTORRAPPORT GEHANDICAPTENZORG

JAARVERSLAGENANALYSE 2016 SECTORRAPPORT GEHANDICAPTENZORG JAARVERSLAGENANALYSE 2016 SECTORRAPPORT GEHANDICAPTENZORG Een analyse van de financiële positie, uitgaven, capaciteit en productie van zorgorganisaties in de gehandicaptenzorg augustus 2017 Intrakoop,

Nadere informatie

Jaarverslagenanalyse 2015 sectorrapport geestelijke gezondheidszorg

Jaarverslagenanalyse 2015 sectorrapport geestelijke gezondheidszorg Jaarverslagenanalyse 2015 sectorrapport geestelijke gezondheidszorg Een analyse van de financiële positie, uitgaven, capaciteit en productie van zorgorganisaties actief in de GGZ december 2016 Intrakoop,

Nadere informatie

JAARVERSLAGENANALYSE 2016 SECTORRAPPORT ZIEKENHUIZEN

JAARVERSLAGENANALYSE 2016 SECTORRAPPORT ZIEKENHUIZEN JAARVERSLAGENANALYSE 2016 SECTORRAPPORT ZIEKENHUIZEN Een analyse van de financiële positie, uitgaven, capaciteit en productie juni 2017 Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg Verstegen, accountants

Nadere informatie

Samen maken we goede zorg beter betaalbaar HEAD Congres 9-10 juni 2016

Samen maken we goede zorg beter betaalbaar HEAD Congres 9-10 juni 2016 Frank Kaptein Directeur/Bestuurder Intrakoop Samen maken we goede zorg beter betaalbaar HEAD Congres 9-10 juni 2016 1 Het DNA van Intrakoop Why: Samenwerking leidt tot nog waardevollere zorg & welzijn

Nadere informatie

JAARVERSLAGENANALYSE 2017 SECTORRAPPORT VVT

JAARVERSLAGENANALYSE 2017 SECTORRAPPORT VVT JAARVERSLAGENANALYSE 2017 SECTORRAPPORT VVT Een analyse van de financiële positie, uitgaven, capaciteit en productie van zorgorganisaties actief in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg juli 2017 Intrakoop,

Nadere informatie

JAARVERSLAGENANALYSE 2015 SECTORRAPPORT VVT

JAARVERSLAGENANALYSE 2015 SECTORRAPPORT VVT JAARVERSLAGENANALYSE 2015 SECTORRAPPORT VVT Een analyse van de financiële positie, uitgaven, capaciteit en productie van zorgorganisaties actief in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg juni 2016 Intrakoop,

Nadere informatie

JAARVERSLAGENANALYSE 2015 SECTORRAPPORT ZIEKENHUIZEN

JAARVERSLAGENANALYSE 2015 SECTORRAPPORT ZIEKENHUIZEN JAARVERSLAGENANALYSE 2015 SECTORRAPPORT ZIEKENHUIZEN Een analyse van de financiële positie, uitgaven, capaciteit en productie juli 2016 Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg Verstegen, accountants

Nadere informatie

Jaarverslagenanalyse 2016 sectorrapport geestelijke gezondheidszorg

Jaarverslagenanalyse 2016 sectorrapport geestelijke gezondheidszorg Jaarverslagenanalyse 2016 sectorrapport geestelijke gezondheidszorg Een analyse van de financiële positie, uitgaven, capaciteit en productie van zorgorganisaties actief in de GGZ augustus 2017 Intrakoop,

Nadere informatie

SECTOR TOP-10 OMZET EN RESULTATEN ZORGAANBIEDERS 2011. Maastricht, juni 2012 R. Kranenburg

SECTOR TOP-10 OMZET EN RESULTATEN ZORGAANBIEDERS 2011. Maastricht, juni 2012 R. Kranenburg SECTOR TOP-10 OMZET EN RESULTATEN ZORGAANBIEDERS Maastricht, juni 2012 R. Kranenburg 1. INLEIDING In deze analyse worden de aten van grootste 10 zorgaanbieders per sector nader bekeken. De zorgaanbieders

Nadere informatie

Financiële kengetallen zorginstellingen 2012

Financiële kengetallen zorginstellingen 2012 Webartikel 2013 Financiële kengetallen zorginstellingen 2012 Rudi Bakker 06-12-2013 gepubliceerd op cbs.nl Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 2. Benchmark 2012 3 2.1 Data en respons 3 2.2 Methode 4 2.3

Nadere informatie

SECTOR TOP-10 OMZET EN RESULTATEN ZORGAANBIEDERS PCkwadraat advies en onderzoek 8 juni 2010 pagina 1

SECTOR TOP-10 OMZET EN RESULTATEN ZORGAANBIEDERS PCkwadraat advies en onderzoek 8 juni 2010 pagina 1 SECTOR TOP-10 OMZET EN RESULTATEN ZORGAANBIEDERS PCkwadraat advies en onderzoek 8 juni pagina 1 1. INLEIDING In deze analyse worden de aten van grootste 10 zorgaanbieders per sector nader bekeken. De zorgaanbieders

Nadere informatie

Analyse financiële kengetallen zorginstellingen 2009

Analyse financiële kengetallen zorginstellingen 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie Statistische en Ruimtelijke Statistieken (SRS) Sector Statistische Analyse Den Haag (SAV) Postbus 24500 2490 HA Den Haag Analyse financiële kengetallen zorginstellingen

Nadere informatie

TOP 5 STIJGERS (EXCL. NIEUWKOMERS)

TOP 5 STIJGERS (EXCL. NIEUWKOMERS) TOP 5 STIJGERS (EXCL. NIEUWKOMERS) Verschil Instelling Subsector 46 59 13 Amarant Gehz 249.097 3.501 208.598 5.690 34 41 7 Ziekenhuisgroep Twente AZ 275.981 8.264 248.942 1.241 16 22 6 Cordaan Groep Gemengd

Nadere informatie

Jaarrapport Zorggebruik 2013. Managementsamenvatting. Inzicht in (arbeidsrelevant) zorggebruik van zorgmedewerkers

Jaarrapport Zorggebruik 2013. Managementsamenvatting. Inzicht in (arbeidsrelevant) zorggebruik van zorgmedewerkers Jaarrapport Zorggebruik 2013 Managementsamenvatting Inzicht in (arbeidsrelevant) zorggebruik van zorgmedewerkers 2 Jaarrapport Zorggebruik 2013 Managementsamenvatting In dit Jaarrapport Zorggebruik is

Nadere informatie

Financiële kengetallen zorginstellingen 2015

Financiële kengetallen zorginstellingen 2015 Paper Financiële kengetallen zorginstellingen 2015 Willard van Ooij CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Financiële kengetallen zorginstellingen 2015, 1 Inhoud Samenvatting 3 1. Inleiding 3 2. Benchmark

Nadere informatie

Financiële kengetallen zorginstellingen 2014

Financiële kengetallen zorginstellingen 2014 Paper Financiële kengetallen zorginstellingen 2014 Juli 2016 CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Losse elektronische publicatie, 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Benchmark 2014 3 2.1 Data en respons 3 2.2

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld.

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld. Inhoudsopgave 1. Tijdreeks verzuimcijfers 2. Verzuim naar geslacht 3. Verzuim naar grootteklasse 4. Verzuim en meldingsfrequentie naar leeftijd 5. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie 6.

Nadere informatie

Onderwerp : commentaar op RJ-Uiting : Aanpassingen van richtlijn 655 Zorginstellingen

Onderwerp : commentaar op RJ-Uiting : Aanpassingen van richtlijn 655 Zorginstellingen Van : Boon, drs M. [m.boon@cbs.nl] Gepost om : maandag 1 maart 2010 14:16 Discussie : commentaar op RJ-Uiting 2010-2: Aanpassingen van richtlijn 655 Zorginstellingen Gepost naar : * RJNET Onderwerp : commentaar

Nadere informatie

Financiële kengetallen zorginstellingen 2011

Financiële kengetallen zorginstellingen 2011 Financiële kengetallen zorginstellingen 2011 07 08 09 10 11 12 13 14 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

resultaten Vacature-enquête

resultaten Vacature-enquête resultaten Vacature-enquête voorjaar 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Vacatures maart 2014 4 3. Vacatures per sector 5 4. Conclusies 11 Bijlage 1 Tabellen 12 Kenmerk: Project: 81110 Juni 2014 1. Inleiding

Nadere informatie

Nota. 1. Inleiding. Rudi Bakker Sector SQS 11 Februari 2014

Nota. 1. Inleiding. Rudi Bakker Sector SQS 11 Februari 2014 Nota Financiële kengetallen Careinstellingen en zorgzwaarte 2012 Rudi Bakker Sector SQS 11 Februari 2014 1. Inleiding Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het CBS verzocht om,

Nadere informatie

Interim-management en advies Financiële specialisten voor de overheid en not for profit

Interim-management en advies Financiële specialisten voor de overheid en not for profit BENCHMARK OP MAAT Inhoud pagina 1 Inleiding 2 2 Observaties en indeling naar omzet 3 3 De parameters 4 4 Resultaten 5 5 Conclusie 12 Bijlage 1 1 Inleiding Ons product Benchmark Op Maat is speciaal ontwikkeld

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld.

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld. Inhoudsopgave 1. Verzuim naar geslacht 2. Tijdreeks verzuimcijfers 3. Verzuim naar grootteklasse 4. Verzuim en meldingsfrequentie naar leeftijd 5. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie 6.

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal 2016 -

Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal 2016 - Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal 2016 - Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Utrecht, maart 2016 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten:

Nadere informatie

Jaarrapport Zorggebruik 2014. Inzicht in (arbeidsrelevant) zorggebruik van zorgmedewerkers

Jaarrapport Zorggebruik 2014. Inzicht in (arbeidsrelevant) zorggebruik van zorgmedewerkers Jaarrapport Zorggebruik 2014 Inzicht in (arbeidsrelevant) zorggebruik van zorgmedewerkers 2 Jaarrapport Zorggebruik 2014 Inhoud Inleiding 3 1 Managementsamenvatting 5 2 Zorggebruik in de zorgsector 8 3

Nadere informatie

Particuliere en reguliere verpleeghuizen Een vergelijking om van te leren

Particuliere en reguliere verpleeghuizen Een vergelijking om van te leren Particuliere en reguliere verpleeghuizen Een vergelijking om van te leren Utrecht, 26 maart 2015 Wine te Meerman Eveline Castelijns Simon Heesbeen Floor Vreeswijk 1 Inhoud 1. Aanleiding voor het onderzoek

Nadere informatie

WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD

WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD OMVANG EN SAMENSTELLING NAAR BRANCHE EN VVS-KWALIFICATIE J. Meuwissen M. Poeth Maastricht, november 2016

Nadere informatie

FINANCIALS VVT-SECTOR. PCKwadraat december 2010

FINANCIALS VVT-SECTOR. PCKwadraat december 2010 FINANCIALS VVT-SECTOR PCKwadraat december 2010 1. Inleiding De analyse Financials verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) 2009 geeft inzicht in de financiële prestaties van 417 verpleeg-, verzorgingshuizen

Nadere informatie

De declaratie van uw accountant: vaste of flexibele kostenpost?

De declaratie van uw accountant: vaste of flexibele kostenpost? De declaratie van uw accountant: vaste of flexibele kostenpost? Met het oog op de aangekondigde bezuinigingen nemen zorginstellingen de niet direct aan zorg gerelateerde uitgaven nog eens goed onder de

Nadere informatie

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Jaarverslag 2016 Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en

Nadere informatie

Periodieke beoordeling WFZ-deelnemers 2016

Periodieke beoordeling WFZ-deelnemers 2016 Periodieke beoordeling WFZ-deelnemers 2016 Inleiding Deze rapportage geeft een beeld op sectorniveau van de exploitatieresultaten en vermogensposities van de WFZdeelnemers. Het exploitatieresultaat en

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal 2015 -

Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal 2015 - Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal 2015 - Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Utrecht, maart 2015 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten:

Nadere informatie

Figuur 1: Verzuimpercentage onderwijzend personeel en ondersteunend personeel in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs ( ).

Figuur 1: Verzuimpercentage onderwijzend personeel en ondersteunend personeel in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs ( ). Het verzuimpercentage onder het in het primair onderwijs is tussen en afgenomen, van 6,8% in naar 6,4% in. In het voortgezet onderwijs is het verzuimpercentage onder het relatief stabiel: in komt het verzuimpercentage

Nadere informatie

-PERSBERICHT- Utrecht, 19 maart 2014 -ZORGFINANCIALS VERWACHTEN ACCOUNTANTSVERKLARING MET BEPERKING-

-PERSBERICHT- Utrecht, 19 maart 2014 -ZORGFINANCIALS VERWACHTEN ACCOUNTANTSVERKLARING MET BEPERKING- -PERSBERICHT- Utrecht, 19 maart 2014 -ZORGFINANCIALS VERWACHTEN ACCOUNTANTSVERKLARING MET BEPERKING- Zorgfinancials binnen de geestelijke gezondheidszorg ziekenhuizen verwachten geen volledig goedkeurende

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal

Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal 2014 - Utrecht, maart 2014 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg (GHZ)

Nadere informatie

FINANCIALS SECTOR GEHANDICAPTENZORG verslagjaar 2010. PCkwadraat / Zorgmarkt.nl

FINANCIALS SECTOR GEHANDICAPTENZORG verslagjaar 2010. PCkwadraat / Zorgmarkt.nl FINANCIALS SECTOR GEHANDICAPTENZORG verslagjaar 2010 PCkwadraat / Zorgmarkt.nl Maastricht, oktober 2011 JP. Tulleneers A. van Duppen PCkwadraat 1 INHOUD 1. Uitgangspunten pag. 3 2. Omzetontwikkeling pag.

Nadere informatie

Financiële kengetallen zorginstellingen 2010

Financiële kengetallen zorginstellingen 2010 Financiële kengetallen zorginstellingen 2010 12 1 Rudi Bakker Publicatiedatum CBS-website: 27 januari 2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig

Nadere informatie

38 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

38 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen VOOR- PUBLICATIE Brancherapport algemene ziekenhuizen 2016 De afgelopen jaren is het investeringsniveau in algemene ziekenhuizen gedaald met 35% De omzet in de algemene ziekenhuizen is in 2015 met 2.3

Nadere informatie

-PERSBERICHT- Utrecht, 15 december ZORGINSTELLINGEN ZETTEN IN OP ZELFSTURENDE TEAMS -

-PERSBERICHT- Utrecht, 15 december ZORGINSTELLINGEN ZETTEN IN OP ZELFSTURENDE TEAMS - -PERSBERICHT- Utrecht, 15 december 2015 - ZORGINSTELLINGEN ZETTEN IN OP ZELFSTURENDE TEAMS - Zorginstellingen in de langdurige zorg hebben de afgelopen jaren te maken gehad met het scheiden van wonen en

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 3 e kwartaal

Financiële Zorgthermometer - 3 e kwartaal Financiële Zorgthermometer - 3 e kwartaal 2015 - Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Utrecht, September 2015 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten:

Nadere informatie

-PERSBERICHT- Utrecht, 30 maart 2016 - ZORGINSTELLINGEN DURVEN WEER TE INVESTEREN -

-PERSBERICHT- Utrecht, 30 maart 2016 - ZORGINSTELLINGEN DURVEN WEER TE INVESTEREN - -PERSBERICHT- Utrecht, 30 maart 2016 - ZORGINSTELLINGEN DURVEN WEER TE INVESTEREN - In de zorgsector zijn de afgelopen jaren fundamentele veranderingen doorgevoerd. Hierdoor lag bij zorginstellingen de

Nadere informatie

Uitgebreide resultaten voor de overige sectoren zijn terug te vinden in de toelichting.

Uitgebreide resultaten voor de overige sectoren zijn terug te vinden in de toelichting. -PERSBERICHT- Utrecht, 26 september 2014 - EFFECT ONRECHTMATIGE DECLARATIES ZIEKENHUIZEN BEPERKT - In de afgelopen maanden hebben alle ziekenhuizen in opdracht van minister Schippers een zelfonderzoek

Nadere informatie

Significante groei en sterk vertrouwen

Significante groei en sterk vertrouwen Significante groei en sterk vertrouwen Administratie- en accountantskantoren, aangesloten bij NOAB en Fiscount, laten significante groei in omzet en resultaat zien. Tevens groei in personeel. Kortom er

Nadere informatie

KOOPKRACHT OUDERENZORG STIJGT, KOOPKRACHT GGZ DAALT

KOOPKRACHT OUDERENZORG STIJGT, KOOPKRACHT GGZ DAALT FINANCIELE KOOPKRACHT OUDERENZORG STIJGT, KOOPKRACHT GGZ DAALT In de Troonrede zijn de blijvende en meerjarige investeringen in de langdurige zorg bevestigd. Daarnaast heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

-PERSBERICHT- -HELFT ZORGINSTELLINGEN VERWACHT GEDWONGEN ONTSLAGEN-

-PERSBERICHT- -HELFT ZORGINSTELLINGEN VERWACHT GEDWONGEN ONTSLAGEN- -PERSBERICHT- Utrecht, 10 december 2013 -HELFT ZORGINSTELLINGEN VERWACHT GEDWONGEN ONTSLAGEN- De omzet van zorginstellingen staat onder druk. Met name de wijzigingen in de GGZ en de langdurige zorg (VVT

Nadere informatie

-PERSBERICHT- Utrecht, 17 maart 2015 - ZORGINSTELLING ZETTEN FLEXIBELE SCHIL IN VOOR TRANSITIE -

-PERSBERICHT- Utrecht, 17 maart 2015 - ZORGINSTELLING ZETTEN FLEXIBELE SCHIL IN VOOR TRANSITIE - -PERSBERICHT- Utrecht, 17 maart 2015 - ZORGINSTELLING ZETTEN FLEXIBELE SCHIL IN VOOR TRANSITIE - De flexibele schil in het personeelsbestand biedt zorginstellingen de mogelijkheid om te reageren op de

Nadere informatie

-PERSBERICHT- - ZORGVERZEKERAARS ZETTEN SCHERPER IN DAN KABINETSPLANNEN-

-PERSBERICHT- - ZORGVERZEKERAARS ZETTEN SCHERPER IN DAN KABINETSPLANNEN- -PERSBERICHT- Utrecht, 18 september 2013 - ZORGVERZEKERAARS ZETTEN SCHERPER IN DAN KABINETSPLANNEN- Zorginstellingen onderhandelen momenteel met zorgverzekeraars over de zorginkoop voor volgend jaar. Uit

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld.

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld. Inhoudsopgave 1. Verzuim naar geslacht 2. Tijdreeks verzuimcijfers 3. Verzuim naar grootteklasse 4. Verzuim en meldingsfrequentie naar leeftijd 5. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie 6.

Nadere informatie

Monitor. Vermogens Zorgaanbieders

Monitor. Vermogens Zorgaanbieders Monitor Vermogens Zorgaanbieders Kerngetallen in beeld: 2005-2006 Monitor Vermogens Zorgaanbieders Kengetallen in beeld: 2005-2006 november 2007 Monitor Vermogens Zorgaanbieders Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

Welke instellingen (> 100 mln) hebben het beste track-record?

Welke instellingen (> 100 mln) hebben het beste track-record? (Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening + mutaties voorzieningen) / totale opbrengsten 1 St. Jansdal ZKH 134.890.969 12,0% 10,4% 8,1% 6,5% 9,2% 2 Promens Care GHZ 119.641.567 5,4% 7,1% 4,6% 17,3% 8,6%

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal

Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal 2015 - Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Utrecht, december 2015 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten:

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal

Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal 2012 - Utrecht, juni 2012 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg (GHZ)

Nadere informatie

Zorginstelling (voorbeeld) Individuele rapportage - mei 2013

Zorginstelling (voorbeeld) Individuele rapportage - mei 2013 Zorginstelling (voorbeeld) Individuele rapportage - mei 2013 Over ZorgRating Over ZorgRating In het huidige zorgstelsel ligt de volledige financiële verantwoordelijkheid over investeringen bij de zorginstelling.

Nadere informatie

SECTOR TOP 10 OMZET EN RESULTATEN ZORGAANBIEDERS PCkwadraat advies en onderzoek 7 juli 2010 pagina 1

SECTOR TOP 10 OMZET EN RESULTATEN ZORGAANBIEDERS PCkwadraat advies en onderzoek 7 juli 2010 pagina 1 SECTOR TOP 10 OMZET EN RESULTATEN ZORGAANBIEDERS PCkwadraat advies en onderzoek 7 juli 2010 pagina 1 1. INLEIDING In deze analyse worden de aten van grootste 10 zorgaanbieders per sector nader bekeken.

Nadere informatie

655 ZORGINSTELLINGEN EDITIE 2013

655 ZORGINSTELLINGEN EDITIE 2013 655 ZORGINSTELLINGEN EDITIE 2013 Deze Richtlijn 655 (aangepast 2013) vervangt Richtlijn 655 (herzien 2012) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2013. 101 1 Dit hoofdstuk

Nadere informatie

Branche Viewer. Geestelijke Gezondheidszorg. Kwartaal

Branche Viewer. Geestelijke Gezondheidszorg. Kwartaal Branche Viewer Geestelijke Gezondheidszorg Kwartaal 2016-3 Inhoudsopgave Voorwoord/Analyse 1. Verzuimpercentage naar ziektejaar 2. Tijdreeks verzuimcijfers 3. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie

Nadere informatie

Stichting Leonardus Hospice Drilscholtenstraat NP Hengelo (O)

Stichting Leonardus Hospice Drilscholtenstraat NP Hengelo (O) Drilscholtenstraat 32 7556 NP Hengelo (O) JAARREKENING 2015 Inhoudsopgave: 1. Verslag Raad van Bestuur... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Bestuur, Directie en vaststelling jaarrekening... 3 1.3 Financieel

Nadere informatie

MEETLAT INKOMENS BESTUURDERS ZORGINSTELLINGEN 2010

MEETLAT INKOMENS BESTUURDERS ZORGINSTELLINGEN 2010 MEETLAT INKOMENS BESTUURDERS ZORGINSTELLINGEN 2010 Maastricht, december 2011 JP.Tulleneers A. van Duppen 1. INLEIDING Op 6 december heeft de Kamer gestemd over de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal

Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal 2012 - Utrecht, december 2012 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

-PERSBERICHT- - ZORGINSTELLINGEN VERWACHTEN MINDER OMZET MAAR MEER ZEKERHEID -

-PERSBERICHT- - ZORGINSTELLINGEN VERWACHTEN MINDER OMZET MAAR MEER ZEKERHEID - -PERSBERICHT- Utrecht, 8 juli 2015 - ZORGINSTELLINGEN VERWACHTEN MINDER OMZET MAAR MEER ZEKERHEID - De verzekeraars en zorgkantoren hebben eerder dit jaar hun inkooprichtlijnen afgegeven. Momenteel zijn

Nadere informatie

Handreiking kostprijsberekening versie 4.0. 1. Inleiding...3. 2. Doel...4. 3. Productdefiniëring...5. 4. Systematiek kostprijsberekening...

Handreiking kostprijsberekening versie 4.0. 1. Inleiding...3. 2. Doel...4. 3. Productdefiniëring...5. 4. Systematiek kostprijsberekening... Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Doel...4 3. Productdefiniëring...5 4. Systematiek kostprijsberekening...6 5. Voorbeelden kostprijsberekening...7 BIJLAGE Bijlage 1. Prismant rekeningschema rubriek 4...

Nadere informatie

Jaarrekening december 2015 Benchmarkperiode 31 december om 15:39 uur

Jaarrekening december 2015 Benchmarkperiode 31 december om 15:39 uur Jaarrekening 2015 Rapportageperiode 31 december 2015 Benchmarkperiode 31 december 2014 Printdatum 24-06-2016 om 15:39 uur Voorblad 0 0 Inhoud Algemeen 2 Resultaatvergelijking 4 Financiële positie 6 Jaarrekening

Nadere informatie

-PERSBERICHT- -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG-

-PERSBERICHT- -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG- -PERSBERICHT- Utrecht, 19 maart 2013 -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG- Door de invoer van wonen en zorg transformeert de markt in hoog tempo van aanbodgericht naar vraaggestuurd.

Nadere informatie

Branche Viewer VVT. Kwartaal

Branche Viewer VVT. Kwartaal Branche Viewer VVT Kwartaal 2016-4 Inhoudsopgave Voorwoord/Analyse 1. Verzuimpercentage naar ziektejaar 2. Tijdreeks verzuimcijfers 3. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie 4. Verzuim naar

Nadere informatie

PERSONEEL IN VLAAMSE ZIEKENHUIZEN

PERSONEEL IN VLAAMSE ZIEKENHUIZEN / Archief cijfers PERSONEEL IN VLAAMSE ZIEKENHUIZEN Vlaams Gewest 2013 / 5.01.2016 5.01.2016 Personeel in Vlaamse Ziekenhuizen 1/20 GEPUBLICEERD OP: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers op januari

Nadere informatie

VerzuimMonitor Sector Zorg Jaar 2005

VerzuimMonitor Sector Zorg Jaar 2005 VerzuimMonitor Sector Zorg Verzuimpercentage Sector Zorg Meldingsfrequentie Sector Zorg Gemiddelde duur Sector Zorg Aantal werknemers Sector Zorg De indeling voor de vijf regio s in de zorgsector NN :

Nadere informatie

Jaarrapport zorggebruik Arbeidsrelevante zorg voor zorgmedewerkers

Jaarrapport zorggebruik Arbeidsrelevante zorg voor zorgmedewerkers Jaarrapport zorggebruik 2012 Arbeidsrelevante zorg voor zorgmedewerkers IZZ Jaarrapport Zorggebruik 2012 3 Inhoud 1 Samenvatting 5 2 Zorggebruik in de zorgsector 6 2.1 Fysiotherapie 6 2.2 Psychische zorg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 Nota over de toestand van s Rijks Financiën Nr. 42 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Notitie. Verzuimrapportage 2e kwartaal 2014 1. AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca. VAN : Secretariaat Veneca

Notitie. Verzuimrapportage 2e kwartaal 2014 1. AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca. VAN : Secretariaat Veneca Notitie AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca VAN : Secretariaat Veneca DATUM : 22 september 2014 ONDERWERP : Verzuimrapportage 2e kwartaal 2014 NUMMER : 20344209 Algemeen Vanaf het

Nadere informatie

Factsheet Bedrijfsmatige performance ziekenhuizen 2016

Factsheet Bedrijfsmatige performance ziekenhuizen 2016 Factsheet Bedrijfsmatige performance ziekenhuizen 216 Inhoudsopgave Samenvatting 2 Omzetontwikkeling 4 Ontwikkeling bedrijfskosten en rendement 6 Liquiditeit en solvabiliteit 8 Over Kompas in Zorg 1 1

Nadere informatie

Zorginstelling (voorbeeld) Peer rapportage - mei 2013

Zorginstelling (voorbeeld) Peer rapportage - mei 2013 Zorginstelling (voorbeeld) Peer rapportage - mei 2013 Over ZorgRating Over ZorgRating In het huidige zorgstelsel ligt de volledige financiële verantwoordelijkheid over investeringen bij de zorginstelling.

Nadere informatie

Handreiking Kostprijsberekening

Handreiking Kostprijsberekening Handreiking Kostprijsberekening versie 5.0 Deze handreiking is ontwikkeld door bureau HHM. Heeft u vragen over deze handreiking? Neem dan contact op met Hinke van der Werf van bureau HHM, telefoonnummer

Nadere informatie

Personeelsmonitor Gemeenten 2013

Personeelsmonitor Gemeenten 2013 Personeelsmonitor Gemeenten 1 Verzuimcijfers In dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij het ziekteverzuim binnen de gemeentelijke bezetting. Naast het totale verzuimpercentage wordt onderscheid gemaakt naar

Nadere informatie

3.4 Financieel verslag

3.4 Financieel verslag 3.4 Financieel verslag Verplichte Ziekteverzekering (VP) Afsluiting 2012 2011 Het RIZIV heeft op het moment van de redactie van dit jaarverslag de rekeningen van de verplichte verzekering met betrekking

Nadere informatie

- PERSBERICHT - Utrecht, 20 september FINANCIËLE ZORGEN IN DE ZORG SECTOR HOUDEN AAN -

- PERSBERICHT - Utrecht, 20 september FINANCIËLE ZORGEN IN DE ZORG SECTOR HOUDEN AAN - - PERSBERICHT - Utrecht, 20 september 2011 -FINANCIËLE ZORGEN IN DE ZORG SECTOR HOUDEN AAN - De tweede editie van de Financiële Zorgthermometer is gehouden onder 207 financieel managers in de zorg. Dit

Nadere informatie

Samenvatting jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)

Samenvatting jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) Geconsolideerde balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) (bedragen x 1.000) 2016 2015 2016 2015 ACTIVA PASSIVA Vaste activa Groepsvermogen 4.096 3.898 Immateriële vaste activa 240 102 Materiële

Nadere informatie

Stichting Medische Voortplanting Voorburg

Stichting Medische Voortplanting Voorburg Stichting Medische Voortplanting Voorburg Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2015 1.1.1 Balans per 31 december 2015 4 1.1.2 Resultatenrekening over 2015 5 1.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief Utrecht, december 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs...

Nadere informatie

Voorbeeld Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT

Voorbeeld Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Resultaten 4 Financiële positie 5 Jaarstukken 2008 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2008 8

Nadere informatie

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2013 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 515.767 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 43.733 Liquide

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Monitor Vermogen Zorgaanbieders

Monitor Vermogen Zorgaanbieders Monitor Vermogen Zorgaanbieders Kengetallen in beeld: 2007-2008 december 2009 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 Inleiding 11 1.1 Focus monitor 11 1.2 Begrippenkader monitor 11 1.3 Informatiebronnen

Nadere informatie

BRANCHERAPPORTAGE. REDERIJEN AMSTERDAM 2009 2010 2011 jaarbasis jaarbasis jaarbasis EXPLOITATIECIJFERS

BRANCHERAPPORTAGE. REDERIJEN AMSTERDAM 2009 2010 2011 jaarbasis jaarbasis jaarbasis EXPLOITATIECIJFERS ontwikkeling aantal passagiers 3.300.000 3.200.000 3.100.000 3.000.000 2.900.000 2.800.000 2.700.000 2.600.000 2007 2008 2009 2010 2011 ontwikkeling werkgelegenheid 2011 1.013 396 2010 941 372 2009 882

Nadere informatie

c. De Beleidsregel loon- en materiële kosten met nummer CA-187 eindigt op 31 december 2007.

c. De Beleidsregel loon- en materiële kosten met nummer CA-187 eindigt op 31 december 2007. BELEIDSREGEL Loon- en materiële kosten 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en wordt geleverd

Nadere informatie