JAARVERSLAGEN ANALYSE 2010 Intrakoop

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAGEN ANALYSE 2010 Intrakoop"

Transcriptie

1 JAARVERSLAGEN ANALYSE 2010 Intrakoop De inkoopcoöperatie van de zorg Datum : september 2011 Versie : 0.1 Auteurs : Intrakoop i.s.m. Marlyse-Research

2 Inhoud 1. Resultatenrekening Personeelskosten en PNIL Afschrijvingen Inkoop Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten Onderhoud- en energiekosten Huur en leasing Balans Eigen vermogen / solvabiliteit Jaarverslagen analyse Intrakoop

3 Intrakoop is de organisatie voor kostenbesparing in de zorg. De inkoopcoöperatie helpt 544 zorgorganisaties op circa locaties efficiënter te werken. Intrakoop heeft een analyse uitgevoerd op jaarverslagen van zorgorganisaties in Nederland over het jaar 2010, ten einde de kosten van deze organisaties in kaart te brengen. Hierbij is een uitsplitsing gehanteerd naar organisatieomvang (fte) en sector. 1. Resultatenrekening De marktomgang van de zorgsector, uitgedrukt in bedrijfsopbrengsten bedraagt in 2010 ruim 52 mld. De personeelskosten voor personeel in loondienst vormen met 62% de grootste kostenpost van zorginstellingen, gevolgd door inkoopgerelateerde kosten. Met 15,2 miljard euro maken zij 30% uit van de totale kosten van de zorg. 7% komt voor rekening van afschrijvingen, en dan zijn er nog enkele kleine overige kostenposten. Figuur 1 Verdeling bedrijfslasten 30% 7% 62% Personeelskosten (in loondienst) Afschrijving Overige bedrijfskosten (inkoop) Jaarverslagen analyse Intrakoop

4 In 2010 stijgen de lasten van instellingen in de zorgsector gemiddeld met +6,3% sterker dan de opbrengsten (+5,8%). Binnen de bedrijfslasten zijn het vooral de afschrijvingen die in het oog springen. Figuur 2 Gemiddelde stijgingspercentages bedrijfslasten Totaal 6,3% Afschrijvingen 28,4% Personeelskosten 5,5% Bedrijfskosten overig (inkoop) 2,7% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% De sterkste stijging in bedrijfsopbrengsten is met +9,1% zichtbaar bij de ziekenhuizen. Instellingen in de gehandicaptenzorg, de GGZ en in mindere mate de VVT vertonen een minder duidelijke groei in de bedrijfsopbrengsten, mogelijk als gevolg van de lagere ZZPtarieven. Van het totaal aan bedrijfsopbrengsten in de zorgsector komt 20,2 mld. (= 39%) voor rekening van de ziekenhuizen en 15,6 mld. (= 30%) voor rekening de VVT-instellingen. De bedrijfsopbrengsten van respectievelijk de GGZ en gehandicaptenzorg bedragen 9,6 mld. en 5,7 mld. De 193 grootste instellingen met of meer fte nemen bijna driekwart (= 72%) van de totale bedrijfsopbrengsten in de zorgsector voor hun rekening. Het bedrijfsresultaat, uitgedrukt in de resultaatratio¹ is met 6% het hoogst bij zorginstellingen in de middencategorie tussen de 50 en 200 fte. De overige instellingen hebben een resultaatratio van rond het marktgemiddelde (= 3%). ¹ Resultaatratio: het jaarresultaat gedeeld door totale opbrengsten. Jaarverslagen analyse Intrakoop

5 1.1 Personeelskosten en PNIL Personeelskosten incl. de kosten voor Personeel niet in Loondienst (PNIL) vormen met 65% de grootste uitgavenpost voor instellingen in de zorgsector. Personeelskosten voortkomende uit dienstbetrekkingen stijgen minder hard dan de totale kosten. De zorgsector ziet deze kosten met +5,5% stijgen. Kosten voor Personeel niet in Loondienst dalen daarentegen juist met -5,5%. Het aandeel van PNIL in de totale personeelskosten bedraagt in %. Het aandeel Personeelskosten (incl. PNIL) in de totale lasten varieert van 47% bij ZBC s en 58% bij ziekenhuizen tot 70% bij VVT of gehandicaptenzorg en 74% bij GGZ-instellingen. De kostenstijgingen voor personeelskosten voortkomende uit dienstbetrekkingen stijgen bij alle instellingsoort ongeveer gelijk. De stijgingspercentages bij Personeel niet in Loondienst laten daarentegen een afwijkend beeld zien: bij alle instellingssoorten dalen de kosten voor PNIL, behalve bij ziekenhuizen. Bij ziekenhuizen is sprake van een lichte stijging van de PNIL-kosten met +3,1%. Kleinere instellingen tot 10 fte zien hun uitgaven aan personeelskosten aanzienlijk sterker stijgen dan grotere instellingen. Personeelskosten voortkomend uit dienstbetrekkingen stijgen bij deze kleinere instellingen aanzienlijk met +61,6% en uitgaven aan PNIL verdubbelen bijna met een stijging van +93,2 %. Een stijging die overigens (nog) niet in de pas loopt met een toename aan bedrijfsopbrengsten, die voor de kleinere instellingen tot 10 fte uitkomt op +26,4%. 1.2 Afschrijvingen De zorgsector ziet afschrijvingskosten met +28,4% veel harder stijgen dan totale kosten. Het aandeel van de afschrijvingskosten in de totale kosten neemt daarmee toe van 5,9% in 2009 naar 7,1% in Verantwoordelijk voor de sterke stijging in de afschrijvingskosten zijn de ziekenhuizen (+56,6%). De stijging wordt veroorzaakt door nieuwe regelgeving waardoor ziekenhuizen hun vastgoed en andere investeringen sneller moeten afschrijven. De afschrijvingen van de ziekenhuizen stijgen tot een totaal van 1,9 mld. Dit is meer dan de helft (= 54%) van alle Jaarverslagen analyse Intrakoop

6 afschrijvingen in de zorg. GGZ laat amper stijging zien (+0,6%). VVT-instellingen en instellingen actief in de gehandicaptenzorg stijgen respectievelijk met +6,5% en +11,4%. Bij de grotere instellingen met of meer fte stijgen de afschrijvingskosten met 33,9% bovengemiddeld. De gewijzigde regelgeving heeft vooral effect op de grotere instellingen, mede doordat in deze categorie naar verhouding veel cure-instellingen voorkomen die te maken hebben met versnelde afschrijvingen. 1.3 Inkoop Het totaal aan inkoopgerelateerde kosten bedraagt in ,2 mld. en vertegenwoordigt daarmee een aandeel van 30%² in de totale kosten. Deze kosten stijgen met +2,7% duidelijk minder hard dan de afschrijvingskosten (+ 28,4%) en personeelskosten (+ 5,5%) en hebben hiermee een matigend effect op de totale kostenstijgingen in de zorg. ² Het genoemde percentage is inclusief de kosten voor Personeel niet in loondienst (PNIL) Figuur 3 Inkoopgerelateerde kosten 10% 9% 11% 21% 28% 22% Personeel niet in loondienst Algemene kosten Onderhoud- en energiekosten Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten Huur en leasing Jaarverslagen analyse Intrakoop

7 Binnen de inkoopgerelateerde kosten wordt de stijging van +2,7% verklaard door een toename van de kosten voor huur en leasing, patiëntgebonden kosten en de algemene kosten. De kosten voor voedingsmiddelen en hotelmatige kosten, alsmede de kosten voor onderhoud, techniek en vooral personeel niet in loondienst hebben daarentegen een matigend effect op de stijging van de inkoopgerelateerde kosten. Figuur 4 Gemiddelde stijgingspercentages inkoopgerelateerde kosten Totaal - 2,7% Huur en leasing - 8,0% Patiënt- en bewonersgebonden kosten - Algemene kosten - 4,7% 5,8% Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten - 0,1% Onderhoud- en energiekosten - -2,5% Personeel niet in loondienst - -5,5% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% De inkoopkosten bij GGZ-instellingen stijgen met +1,2% minder hard dan bij de overige instellingssoorten. De overige instellingssoorten realiseren gemiddeld een stijging die nagenoeg rond het marktgemiddelde van +2,7% ligt. Het matigende effect van de lagere stijging van de inkoopgerelateerde kosten gaat vooral op bij óf de grote instellingen (boven fte), óf juist de kleinere instellingen (onder 10 fte). Grotere instellingen zijn in staat de inkoopgerelateerde kosten minder hard te laten stijgen dan kleinere instellingen, variërend van +1,5% bij instellingen boven fte tot +20,7% stijging bij instellingen tot 10 fte. Jaarverslagen analyse Intrakoop

8 1.3.1 Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten vormen gemiddeld 7% van de totale lasten van zorginstellingen en 21% van het totaal aan inkoopgerelateerde kosten. Uit door Intrakoop uitgevoerde aanvullende grootboekanalyses, blijkt dat voedingsmiddelen en hotelmatige kosten hierin ongeveer evenredig vertegenwoordigd zijn. De zorgsector is in staat ondanks inflatie - in het bijzonder: de op de zorgsector afgewentelde stijging van de grondstofprijzen - de hotelmatige en voeding gerelateerde kosten vrijwel niet te laten stijgen (+0,1%). Het aantal instellingen dat de kosten voor voedingsmiddelen en hotelmatige kosten weet te verlagen is met 47% vrijwel gelijk aan het aantal instellingen dat te maken heeft met stijgende kosten (= 52%). Opvallend is dat de gehandicaptenzorg met een kostenstijging van +2,5% geconfronteerd wordt en dat in de VVT-sector deze kosten licht dalen met -0,3%. Van de totale kosten aan voedingsmiddelen en hotelmatige kosten in de zorg komt 40% voor rekening van VVTinstellingen. Bij instellingen tot 100 fte zijn de kosten voor voedingsmiddelen en hotelmatige kosten met gemiddeld +3,6% sterker gestegen dan het inflatiepercentage in 2010 van +1,6%. De bijna 200 zorginstellingen in Nederland met of meer fte vertegenwoordigen 70% van alle voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Algemene kosten omvatten onder meer communicatiekosten, kosten voor administratie, externe advisering en lidmaatschappen. De algemene kosten vormen gemiddeld 7% van de totale lasten van zorgorganisaties en 22% van het totaal aan inkoopgerelateerde kosten. Instellingen in de zorg zien hun algemene kosten in 2010 gemiddeld stijgen met +4,7%. De GGZ-sector is de enige sector die de algemene kosten niet ziet stijgen. De hoogste stijgingen in de algemene kosten zijn te vinden bij de ZBC s (+32%). Zij zijn vaak recent gestart en veel van de opstartkosten die hiermee gepaard gaan (zoals bijvoorbeeld advieskosten) vallen onder de algemene kosten. Jaarverslagen analyse Intrakoop

9 Ruim een derde van de algemene kosten (= 36%) in de zorg komt voor rekening van de ziekenhuizen. Zij zien hun algemene kosten stijgen met +3,7%. Bij VVT-instellingen en organisatie actief in de gehandicaptenzorg stijgen de algemene kosten met respectievelijk +5,8% en +5,5%. Er lijkt een tweedeling aanwezig in de zorg wat betreft de stijging in de algemene kosten. Instellingen tot en met 100 fte zien hun algemene kosten gemiddeld fors toenemen met +20,9% versus een veel geringere stijging van +3,1% bij de grotere instellingen met meer dan 100 fte Patiënt- en bewonersgebonden kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten stijgen gemiddeld met +5,8% zijn en lopen daarmee exact in lijn met de gemiddelde opbrengstenstijging in de zorg van +5,8%. Patiënt- en bewonersgebonden kosten vormen met een totale uitgavenpost van ruim 4,5 mld. 9% van de totale lasten en vormen het grootste aandeel (= 28%) in het totaal van inkoopgerelateerde kosten. Patiënt- en bewonersgebonden kosten staan het dichtst bij de kernactiviteit van zorginstellingen. Het leeuwendeel van de totale patiënt- en bewonersgebonden kosten is voor rekening van de ziekenhuizen. Met ruim 3,5 mld. aan patiënt- en bewonersgebonden kosten meer dan driekwart (= 78%) hiervan toe te schrijven aan ziekenhuizen. Patiënt- en bewoners gerelateerde kosten bedragen bij ziekenhuizen 18% en bij ZBC s 13% van de totale lasten. Bij de overige sectoren ligt dit aandeel van de patiënt en bewonersgerelateerde kosten gemiddeld op ten hoogste 3% van de totale lasten. Uit aanvullende grootboekanalyses blijkt dat gemiddeld rond de 60% hiervan wordt uitgegeven aan kosten voor behandeling- en behandelingsondersteunende functies, zoals geneesmiddelen, hulpmiddelen en hechtmaterialen. De uitgaven aan patiënt- en bewonersgebonden kosten bij instellingen actief in de gehandicaptenzorg stijgen met +4,1% minder hard dan het gemiddelde stijgingspercentage. VVT-, GGZ-instellingen en vooral de ZBC s laten een bovengemiddelde stijging zien in de patiënt- en bewonersgebonden kosten. Met name bij de ZBC s is de stijging met bijna +24% aanzienlijk te noemen. Mogelijk wordt dit veroorzaakt door de toetreding van nieuwe ZBC s in 2009 (met toen nog lage kosten). Jaarverslagen analyse Intrakoop

10 Er lijkt net als bij de algemene kosten een tweedeling aanwezig in de zorg wat betreft de stijging in de patiënt- en bewonersgebonden kosten. Instellingen tot en met 100 fte zien deze kosten gemiddeld stijgen met +33,2% versus een veel geringere stijging van +5,4% bij de grotere instellingen met meer dan 100 fte. Aangezien dit gepaard gaat met een bijna navenante stijging in de opbrengsten, is dit mogelijk het effect van in 2010 doorgevoerde fusies Onderhoud- en energiekosten In 2010 is in de zorgsector 1,6 mld. uitgegeven aan onderhoud- en energie gerelateerde kosten. Dit is 10% van alle inkoopgerelateerde uitgaven en 3% van de totale lasten in de zorg. Uit door Intrakoop uitgevoerde aanvullende grootboekanalyses blijkt dat circa de helft van de onderhoud- en energiekosten is toe te wijzen aan energie. Het overige deel komt voor rekening van onderhoud (= 46%) of dotaties aan groot onderhoud (= 3%). Gemiddeld dalen de uitgaven voor onderhoud en energie met -2,5% ten opzichte van Ziekenhuizen en VVT-instellingen nemen het merendeel van het totaal aan onderhoud- en energiekosten voor hun rekening: een derde van de totale uitgaven aan onderhoud en energie komt voor rekening van de ziekenhuizen. Nog eens een derde is toe te wijzen aan VVT-instellingen. In alle sectoren dalen de kosten voor onderhoud en energie, met uitzondering van de instellingen in de gehandicaptenzorg. In deze sector stijgen de uitgaven gemiddeld met +3,7%. Kleinere instellingen tot en met 10 fte hebben te maken met een stijging van de onderhouden energiekosten van +12,4%. Bij de grotere instellingen, met 10 of meer fte is daarentegen sprake van een daling met gemiddeld -2,1%. Wellicht dat zij door grotere volumes vooral lagere energiekosten realiseren. Jaarverslagen analyse Intrakoop

11 1.3.5 Huur en leasing De kosten voor huur en leasing stijgen gemiddeld met +8%. Huur en leasing leveren hiermee de grootste bijdrage aan de toename van de inkoopgerelateerde kosten. Kosten voor huur en leasing maken 9% uit van de inkoopgerelateerde kosten en 3% van de totale lasten. De stijging van de uitgaven voor huur en leasing liggen bij de ZBC s en ziekenhuizen met respectievelijk +1,7% en +5,1% lager dan het gemiddelde van +8%. Mogelijk dat gewijzigde afschrijvingsregelgeving het aantrekkelijk maakt zelf te investeren in kapitaalgoederen in plaats van deze te huren of leasen. De uitgaven bij GGZ en instellingen in de gehandicaptenzorg stijgen daarentegen met +9,4% en +9,9% bovengemiddeld. De uitgaven voor huur en leasing bij VVT-instellingen stijgen gemiddeld met +7,9%. Het grootste aandeel in de totale kosten voor huur en leasing komt met 378 mln. voor rekening van de VVT-instellingen (= 27%). Alleen de grootste instellingen in de zorg met meer dan fte zijn in staat de kosten voor huur en leasing met +5,8% minder te laten stijgen dan het marktgemiddelde van +8,0%. Bij instellingen tot 50 fte is de stijging in de kosten voor huur en leasing met gemiddelde +16,4% ruim twee maal zo hoog als gemiddeld. De gewijzigde afschrijvingsregelgeving lijkt daarmee voor kleinere instellingen minder relevant dan voor grotere instellingen. Jaarverslagen analyse Intrakoop

12 2. Balans 2.1 Eigen vermogen / solvabiliteit³ Het totaal eigen vermogen neemt in de zorg met 9,2% toe tot een totaal van 8,7 mld. in De gemiddelde solvabiliteit van zorginstellingen in Nederland bedraagt 17%. Instellingen in de cure-sector zijn gemiddeld minder solvabel dan de overige instellingssoorten. De solvabiliteitsratio s van ZBC s en ziekenhuizen bedragen respectievelijk 13% en 15%, oplopend tot 20% VVT-instellingen en 21% bij GGZ-instellingen. De solvabiliteit van kleinere instellingen tot 50 fte dalen ten opzicht van 2009 met -5%. De grotere instellingen met 50 fte of meer zien hun solvabiliteit daarentegen verbeteren met gemiddeld +6%. ³Solvabiliteit (zorgdefinitie): Totaal eigen vermogen/ Totaal bedrijfsopbrengst. Solvabiliteit (reguliere definitie): Totaal eigen vermogen /Totaal vreemd vermogen (waarbij totaal vreemd vermogen = balanstotaal - eigen vermogen). Meer inzicht in de jaarcijfers van Zorg Nederland? Neem contact op met Intrakoop. Bron: CIBG / Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn, Sport. Jaarverslagen analyse Intrakoop

UITGAVENONTWIKKELING GEZONDHEIDSZORG 2011 Intrakoop

UITGAVENONTWIKKELING GEZONDHEIDSZORG 2011 Intrakoop UITGAVENONTWIKKELING GEZONDHEIDSZORG 2011 Intrakoop De inkoopcoöperatie van de zorg Datum : 2 augustus 2012 Auteurs : Intrakoop i.s.m. Marlyse-Research Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Bedrijfslasten... 3 2.1

Nadere informatie

JAARVERSLAGENANALYSE 2014 SECTORRAPPORT ZIEKENHUIZEN

JAARVERSLAGENANALYSE 2014 SECTORRAPPORT ZIEKENHUIZEN JAARVERSLAGENANALYSE 2014 SECTORRAPPORT ZIEKENHUIZEN Een analyse van de financiële positie, uitgaven, capaciteit en productie juni 2015 Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg Verstegen, accountants

Nadere informatie

JAARVERSLAGENANALYSE 2014 SECTORRAPPORT GEHANDICAPTENZORG

JAARVERSLAGENANALYSE 2014 SECTORRAPPORT GEHANDICAPTENZORG JAARVERSLAGENANALYSE 2014 SECTORRAPPORT GEHANDICAPTENZORG Een analyse van de financiële positie, uitgaven, capaciteit en productie van zorgorganisaties actief in de gehandicaptenzorg augustus 2015 Intrakoop,

Nadere informatie

JAARVERSLAGENANALYSE 2014 SECTORRAPPORT VVT

JAARVERSLAGENANALYSE 2014 SECTORRAPPORT VVT JAARVERSLAGENANALYSE 2014 SECTORRAPPORT VVT Een analyse van de financiële positie, uitgaven, capaciteit en productie van zorgorganisaties actief in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg juni 2015 Intrakoop,

Nadere informatie

JAARVERSLAGENANALYSE 2013 SECTORRAPPORT VVT

JAARVERSLAGENANALYSE 2013 SECTORRAPPORT VVT JAARVERSLAGENANALYSE 2013 SECTORRAPPORT VVT Een analyse van de financiële en operationele kengetallen van zorgorganisaties actief in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg augustus 2014 Intrakoop, de inkoopcoöperatie

Nadere informatie

Jaarverslagenanalyse 2014 Accountantskosten zorgsector september 2015

Jaarverslagenanalyse 2014 Accountantskosten zorgsector september 2015 Jaarverslagenanalyse 2014 Accountantskosten zorgsector september 2015 Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg i.s.m. 1. Samenvatting 1.1 Inleiding Intrakoop heeft een analyse uitgevoerd op de accountantskosten

Nadere informatie

JAARVERSLAGENANALYSE ZORGSECTOR 2012

JAARVERSLAGENANALYSE ZORGSECTOR 2012 JAARVERSLAGENANALYSE ZORGSECTOR 2012 Een analyse van de uitgaven en financiële positie van de Nederlandse zorgsector augustus 2013 Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg Verstegen, accountants en adviseurs

Nadere informatie

JAARVERSLAGENANALYSE 2013 SECTORRAPPORT GEHANDICAPTENZORG

JAARVERSLAGENANALYSE 2013 SECTORRAPPORT GEHANDICAPTENZORG JAARVERSLAGENANALYSE 2013 SECTORRAPPORT GEHANDICAPTENZORG Een analyse van de financiële en operationele kengetallen van zorgorganisaties actief in de gehandicaptenzorg oktober 2014 Intrakoop, de inkoopcoöperatie

Nadere informatie

Financiële kengetallen zorginstellingen 2012

Financiële kengetallen zorginstellingen 2012 Webartikel 2013 Financiële kengetallen zorginstellingen 2012 Rudi Bakker 06-12-2013 gepubliceerd op cbs.nl Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 2. Benchmark 2012 3 2.1 Data en respons 3 2.2 Methode 4 2.3

Nadere informatie

-PERSBERICHT- Utrecht, 30 maart 2016 - ZORGINSTELLINGEN DURVEN WEER TE INVESTEREN -

-PERSBERICHT- Utrecht, 30 maart 2016 - ZORGINSTELLINGEN DURVEN WEER TE INVESTEREN - -PERSBERICHT- Utrecht, 30 maart 2016 - ZORGINSTELLINGEN DURVEN WEER TE INVESTEREN - In de zorgsector zijn de afgelopen jaren fundamentele veranderingen doorgevoerd. Hierdoor lag bij zorginstellingen de

Nadere informatie

Analyse financiële kengetallen zorginstellingen 2009

Analyse financiële kengetallen zorginstellingen 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie Statistische en Ruimtelijke Statistieken (SRS) Sector Statistische Analyse Den Haag (SAV) Postbus 24500 2490 HA Den Haag Analyse financiële kengetallen zorginstellingen

Nadere informatie

Financiële kengetallen zorginstellingen 2011

Financiële kengetallen zorginstellingen 2011 Financiële kengetallen zorginstellingen 2011 07 08 09 10 11 12 13 14 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil

Nadere informatie

FINANCIALS VVT-SECTOR. PCKwadraat december 2010

FINANCIALS VVT-SECTOR. PCKwadraat december 2010 FINANCIALS VVT-SECTOR PCKwadraat december 2010 1. Inleiding De analyse Financials verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) 2009 geeft inzicht in de financiële prestaties van 417 verpleeg-, verzorgingshuizen

Nadere informatie

6 Zeven jaar ICT Benchmark Woningcorporaties

6 Zeven jaar ICT Benchmark Woningcorporaties 6 Zeven jaar ICT Benchmark Woningcorporaties Een aanzet tot trendanalyse Ies van Rij en Patrick van Eekeren In 2008 is voor de zevende keer de jaarlijkse ICT Benchmark Woningcorporaties (wtco) uitgevoerd.

Nadere informatie

resultaten Vacature-enquête

resultaten Vacature-enquête resultaten Vacature-enquête voorjaar 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Vacatures maart 2014 4 3. Vacatures per sector 5 4. Conclusies 11 Bijlage 1 Tabellen 12 Kenmerk: Project: 81110 Juni 2014 1. Inleiding

Nadere informatie

-PERSBERICHT- -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG-

-PERSBERICHT- -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG- -PERSBERICHT- Utrecht, 19 maart 2013 -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG- Door de invoer van wonen en zorg transformeert de markt in hoog tempo van aanbodgericht naar vraaggestuurd.

Nadere informatie

-PERSBERICHT- Utrecht, 17 maart 2015 - ZORGINSTELLING ZETTEN FLEXIBELE SCHIL IN VOOR TRANSITIE -

-PERSBERICHT- Utrecht, 17 maart 2015 - ZORGINSTELLING ZETTEN FLEXIBELE SCHIL IN VOOR TRANSITIE - -PERSBERICHT- Utrecht, 17 maart 2015 - ZORGINSTELLING ZETTEN FLEXIBELE SCHIL IN VOOR TRANSITIE - De flexibele schil in het personeelsbestand biedt zorginstellingen de mogelijkheid om te reageren op de

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

-PERSBERICHT- -HELFT ZORGINSTELLINGEN VERWACHT GEDWONGEN ONTSLAGEN-

-PERSBERICHT- -HELFT ZORGINSTELLINGEN VERWACHT GEDWONGEN ONTSLAGEN- -PERSBERICHT- Utrecht, 10 december 2013 -HELFT ZORGINSTELLINGEN VERWACHT GEDWONGEN ONTSLAGEN- De omzet van zorginstellingen staat onder druk. Met name de wijzigingen in de GGZ en de langdurige zorg (VVT

Nadere informatie

Monitor Vermogen Zorgaanbieders

Monitor Vermogen Zorgaanbieders Monitor Vermogen Zorgaanbieders Kengetallen in beeld: 2007-2008 december 2009 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 Inleiding 11 1.1 Focus monitor 11 1.2 Begrippenkader monitor 11 1.3 Informatiebronnen

Nadere informatie

Particuliere en reguliere verpleeghuizen Een vergelijking om van te leren

Particuliere en reguliere verpleeghuizen Een vergelijking om van te leren Particuliere en reguliere verpleeghuizen Een vergelijking om van te leren Utrecht, 26 maart 2015 Wine te Meerman Eveline Castelijns Simon Heesbeen Floor Vreeswijk 1 Inhoud 1. Aanleiding voor het onderzoek

Nadere informatie

Opsteldatum: 26 oktober 2012 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2014. Telefoonnummer: 31611359232 Email adres: wilco.kraaij@unit4.

Opsteldatum: 26 oktober 2012 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2014. Telefoonnummer: 31611359232 Email adres: wilco.kraaij@unit4. Prognose 213-214 Bedrijfsnaam: Van Driel Aggregaten B V Vestigingsplaats: Veenendaal Opsteldatum: 26 oktober 212 Periode: 1 januari 29 t/m 31 december 214 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Van Driel Aggregaten

Nadere informatie

Opsteldatum: 23 mei 2011 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2013. Telefoonnummer: 611358230 Email adres: wilco.kraaij@unit4.

Opsteldatum: 23 mei 2011 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2013. Telefoonnummer: 611358230 Email adres: wilco.kraaij@unit4. Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Driel Aggregaten BV Veenendaal Opsteldatum: 23 mei 211 Periode: 1 januari 29 t/m 31 december 213 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Driel Aggregaten BV Veenendaal Opsteller:

Nadere informatie

NOTA VAN TOELICHTING. I. Algemeen. 1. Inleiding

NOTA VAN TOELICHTING. I. Algemeen. 1. Inleiding NOTA VAN TOELICHTING I. Algemeen 1. Inleiding Via de zorgtoeslag wordt een inkomensafhankelijke tegemoetkoming verstrekt die het voor huishoudens met lage en midden inkomens mogelijk moet maken de nominale

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Zorgverzekeraars in 2013

Zorgverzekeraars in 2013 Zorgverzekeraars in 2013 (Campagne 2014) Consumentenbond Ramona de Jong September 2014 Index Management Samenvatting 1. Introductie 2. Winst zorgverzekeraars 3. Solvabiliteit zorgverzekeraars 4. Bedrijfskosten

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 472 Besluit van 1 december 2015, houdende wijziging van het Besluit percentages drempelen toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde

Nadere informatie

FINANCIALS SECTOR GEHANDICAPTENZORG verslagjaar 2010. PCkwadraat / Zorgmarkt.nl

FINANCIALS SECTOR GEHANDICAPTENZORG verslagjaar 2010. PCkwadraat / Zorgmarkt.nl FINANCIALS SECTOR GEHANDICAPTENZORG verslagjaar 2010 PCkwadraat / Zorgmarkt.nl Maastricht, oktober 2011 JP. Tulleneers A. van Duppen PCkwadraat 1 INHOUD 1. Uitgangspunten pag. 3 2. Omzetontwikkeling pag.

Nadere informatie

Bijzondere jeugdbijstand

Bijzondere jeugdbijstand Bijzondere jeugdbijstand Financiële analyse 2009-2011 21 januari 2013 adres Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 Brussel telefoon 02 553 34 34 fax 02 553 34 35 mail contact@zorginspectie.be web www.zorginspectie.be

Nadere informatie

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam Inhoud Page 1 Halfjaarverslag 3 1.1 Geconsolideerde balans per 30 juni 2013 5 1.2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening eerste halfjaar 2013 7 Funda B.V. Wibautstraat

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Starters zien door de wolken toch de zon

Starters zien door de wolken toch de zon M201206 Starters zien door de wolken toch de zon drs. A. Bruins Zoetermeer, mei 2012 Starters zien door de wolken toch de zon Enkele jaren nadat zij met een bedrijf zijn begonnen, en met enkele jaren financieel-economische

Nadere informatie

-PERSBERICHT- - ZORGINSTELLINGEN VERWACHTEN MINDER OMZET MAAR MEER ZEKERHEID -

-PERSBERICHT- - ZORGINSTELLINGEN VERWACHTEN MINDER OMZET MAAR MEER ZEKERHEID - -PERSBERICHT- Utrecht, 8 juli 2015 - ZORGINSTELLINGEN VERWACHTEN MINDER OMZET MAAR MEER ZEKERHEID - De verzekeraars en zorgkantoren hebben eerder dit jaar hun inkooprichtlijnen afgegeven. Momenteel zijn

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Jaarrapport Zorggebruik 2013. Managementsamenvatting. Inzicht in (arbeidsrelevant) zorggebruik van zorgmedewerkers

Jaarrapport Zorggebruik 2013. Managementsamenvatting. Inzicht in (arbeidsrelevant) zorggebruik van zorgmedewerkers Jaarrapport Zorggebruik 2013 Managementsamenvatting Inzicht in (arbeidsrelevant) zorggebruik van zorgmedewerkers 2 Jaarrapport Zorggebruik 2013 Managementsamenvatting In dit Jaarrapport Zorggebruik is

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 AANZIENLIJKE STIJGING HALFJAARRESULTAAT HES BEHEER (+ 38,9%) H.E.S. Beheer N.V. te Rotterdam heeft over het eerste halfjaar een nettoresultaat

Nadere informatie

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 27318330 Datum: 25 maart 2014 Aantal exemplaren: 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Financiële positie 4 Bespreking van de resultaten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld.

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld. Inhoudsopgave 1. Tijdreeks verzuimcijfers 2. Verzuim naar geslacht 3. Verzuim naar grootteklasse 4. Verzuim en meldingsfrequentie naar leeftijd 5. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie 6.

Nadere informatie

Kinderopvang in Helmond

Kinderopvang in Helmond Kinderopvang in Helmond colofon Titel: Kinderopvang in Helmond Opdrachtgever: Gemeente Helmond Opdrachtnemer: Afdeling Onderzoek en Statistiek Gemeente Helmond Marian Foolen-Huys Datum: Januari 211 Gemeente

Nadere informatie

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014 Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014 Vastgesteld Raad van Bestuur 21 maart 2015 Inhoud 1 Verslag Raad van Bestuur... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Bestuur, directie en vaststelling jaarrekening...

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal 2015 -

Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal 2015 - Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal 2015 - Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Utrecht, maart 2015 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten:

Nadere informatie

Nota. 1. Inleiding. Rudi Bakker Sector SQS 11 Februari 2014

Nota. 1. Inleiding. Rudi Bakker Sector SQS 11 Februari 2014 Nota Financiële kengetallen Careinstellingen en zorgzwaarte 2012 Rudi Bakker Sector SQS 11 Februari 2014 1. Inleiding Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het CBS verzocht om,

Nadere informatie

BRANCHERAPPORTAGE. REDERIJEN AMSTERDAM 2009 2010 2011 jaarbasis jaarbasis jaarbasis EXPLOITATIECIJFERS

BRANCHERAPPORTAGE. REDERIJEN AMSTERDAM 2009 2010 2011 jaarbasis jaarbasis jaarbasis EXPLOITATIECIJFERS ontwikkeling aantal passagiers 3.300.000 3.200.000 3.100.000 3.000.000 2.900.000 2.800.000 2.700.000 2.600.000 2007 2008 2009 2010 2011 ontwikkeling werkgelegenheid 2011 1.013 396 2010 941 372 2009 882

Nadere informatie

Rapportage BPV-plaatsen RBB 2011/2012

Rapportage BPV-plaatsen RBB 2011/2012 Rapportage BPV-plaatsen RBB Samenvatting In het schooljaar zijn in de regio ruim 2.100 BPV-plaatsen (BeroepsPraktijkVorming/stages) gematcht in de zorgsector door het RBB. Het gaat hier om de opleidingen

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet 265,0 274,3 Kosten van grond- en hulpstoffen -159,3-164,6 Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed product 0,0-0,5 Brutomarge 105,7 109,2 Overige

Nadere informatie

Financiële kengetallen vastgoed gehandicaptenzorg

Financiële kengetallen vastgoed gehandicaptenzorg Financiële kengetallen vastgoed gehandicaptenzorg Door de komst van de Wmo zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor de ondersteuning van extramurale cliënten en voor de zorg voor lichte verblijfscliënten.

Nadere informatie

Zorginstelling (voorbeeld) Peer rapportage - mei 2013

Zorginstelling (voorbeeld) Peer rapportage - mei 2013 Zorginstelling (voorbeeld) Peer rapportage - mei 2013 Over ZorgRating Over ZorgRating In het huidige zorgstelsel ligt de volledige financiële verantwoordelijkheid over investeringen bij de zorginstelling.

Nadere informatie

Zorginstelling (voorbeeld) Individuele rapportage - mei 2013

Zorginstelling (voorbeeld) Individuele rapportage - mei 2013 Zorginstelling (voorbeeld) Individuele rapportage - mei 2013 Over ZorgRating Over ZorgRating In het huidige zorgstelsel ligt de volledige financiële verantwoordelijkheid over investeringen bij de zorginstelling.

Nadere informatie

Stichting Buurderij De Wilde Haan. Balloo 94 9458 TD BALLOO. Jaarrekening 2012

Stichting Buurderij De Wilde Haan. Balloo 94 9458 TD BALLOO. Jaarrekening 2012 Stichting Buurderij De Wilde Haan Balloo 94 9458 TD BALLOO Jaarrekening 2012 Stichting Buurderij De Wilde Haan Balloo 94 9458 TD BALLOO Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans

Nadere informatie

-PERSBERICHT- Utrecht, 15 december ZORGINSTELLINGEN ZETTEN IN OP ZELFSTURENDE TEAMS -

-PERSBERICHT- Utrecht, 15 december ZORGINSTELLINGEN ZETTEN IN OP ZELFSTURENDE TEAMS - -PERSBERICHT- Utrecht, 15 december 2015 - ZORGINSTELLINGEN ZETTEN IN OP ZELFSTURENDE TEAMS - Zorginstellingen in de langdurige zorg hebben de afgelopen jaren te maken gehad met het scheiden van wonen en

Nadere informatie

FUSIES EN OVERNAMES IN DE GEZONDHEIDSZORG ONDERZOEK 2015

FUSIES EN OVERNAMES IN DE GEZONDHEIDSZORG ONDERZOEK 2015 FUSIES EN OVERNAMES IN DE GEZONDHEIDSZORG ONDERZOEK 2015 Executive Summary Februari 2015, Amsterdam 0 BOER & CROON CORPORATE FINANCE DOET SINDS 2008 JAARLIJKS ONDERZOEK NAAR HET AANTAL FUSIES EN OVERNAMES

Nadere informatie

Collegereeks Management voor de Zorg

Collegereeks Management voor de Zorg Collegereeks Management voor de Zorg Het verhaal achter de cijfers en sturen op ratio s Drs. ing. Sander Oude Luttikhuis 30-03-2015 Leadership Entrepreneurship Stewardship Even voorstellen 2 Drs ing. Sander

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

-PERSBERICHT- Utrecht, 19 maart 2014 -ZORGFINANCIALS VERWACHTEN ACCOUNTANTSVERKLARING MET BEPERKING-

-PERSBERICHT- Utrecht, 19 maart 2014 -ZORGFINANCIALS VERWACHTEN ACCOUNTANTSVERKLARING MET BEPERKING- -PERSBERICHT- Utrecht, 19 maart 2014 -ZORGFINANCIALS VERWACHTEN ACCOUNTANTSVERKLARING MET BEPERKING- Zorgfinancials binnen de geestelijke gezondheidszorg ziekenhuizen verwachten geen volledig goedkeurende

Nadere informatie

Impressie ICT Benchmark GGZ 2012 Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten met andere GGZ-instellingen

Impressie ICT Benchmark GGZ 2012 Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten met andere GGZ-instellingen Impressie ICT Benchmark GGZ 2012 Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten met andere GGZ-instellingen Impressie ICT Benchmark GGZ 2012 Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Hospice Dignitas

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Hospice Dignitas Jaarverslaggeving 2014 Stichting Hospice Dignitas INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2014 5.1.1 Balans per 31 december 2014 1 5.1.2 Resultatenrekening over 2014 2 5.1.4 Grondslagen van waardering en

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal 2016 -

Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal 2016 - Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal 2016 - Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Utrecht, maart 2016 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten:

Nadere informatie

Preview Sectorbeeld voornemens woningcorporaties. prognoseperiode 2011-2015

Preview Sectorbeeld voornemens woningcorporaties. prognoseperiode 2011-2015 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Preview Sectorbeeld voornemens woningcorporaties prognoseperiode 211-215 Naarden, 23 mei 211 211 Factsheet woningcorporaties 29-215 Verwachte* realisatie 21 versus realisatie

Nadere informatie

655 ZORGINSTELLINGEN EDITIE 2013

655 ZORGINSTELLINGEN EDITIE 2013 655 ZORGINSTELLINGEN EDITIE 2013 Deze Richtlijn 655 (aangepast 2013) vervangt Richtlijn 655 (herzien 2012) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2013. 101 1 Dit hoofdstuk

Nadere informatie

Belastinguitgave 2013

Belastinguitgave 2013 Belastinguitgave 2013 Overijsselse gemeenten beperken stijging woonlasten Inwoners van Overijssel betalen in 2013 gemiddeld slechts een fractie meer aan gemeentelijke woonlasten dan vorig jaar. In tien

Nadere informatie

Toelichting begroting 2014

Toelichting begroting 2014 Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Absoluut Relatief = in verhouding = procentueel; procentuele verandering procentpunt; perunage, promille; juist afronden groei over groei

Absoluut Relatief = in verhouding = procentueel; procentuele verandering procentpunt; perunage, promille; juist afronden groei over groei Absoluut Relatief = in verhouding = procentueel; procentuele verandering procentpunt; perunage, promille; juist afronden groei over groei (groeifactoren) terugrekenen in de tijd (met groeifactoren) nominaal,

Nadere informatie

GJ/C10748/2014/0147. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Sociaal Fonds Taxi. Zoetermeer, november 2014

GJ/C10748/2014/0147. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Sociaal Fonds Taxi. Zoetermeer, november 2014 Overzicht kostenontwikkelingen taxi vervoer 2015 GJ//2014/0147 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Sociaal Fonds Taxi Zoetermeer, november 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 tot en met 8.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 tot en met 8. Opgave 5 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 tot en met 8. De brood- en banketbranche gaat al enkele jaren gebukt onder tegenvallende verkopen. Bovendien hebben de bakkers te maken met stijgende

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Algemene vergadering van aandeelhouders Nyloplast NV ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening 2. Toelichting op jaarverslag 2007 3. Jaarrekening 2007: vaststelling

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

Trends in het gebruik van informele zorg en professionele zorg thuis: gebruik van informele zorg neemt toe

Trends in het gebruik van informele zorg en professionele zorg thuis: gebruik van informele zorg neemt toe Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Trends in het gebruik van informele zorg en professionele zorg thuis: gebruik van informele zorg neemt toe, G. Waverijn

Nadere informatie

zorg LooNT Samenvatting brancherapport algemene ziekenhuizen 2013

zorg LooNT Samenvatting brancherapport algemene ziekenhuizen 2013 zorg LOONT Samenvatting brancherapport algemene ziekenhuizen 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 1 Zorg in perspectief 7 1.1 Groei van medisch-specialistische zorg 8 1.2 Kosten ziekenhuiszorg

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2007-II

Eindexamen m&o vwo 2007-II Beoordelingsmodel Opgave 1 1 maximumscore 1 product maximumscore 1 De regels van FNLI zijn strenger dan de internationale richtlijnen waardoor er minder producten onder een gezond-logo geplaatst kunnen

Nadere informatie

De resultatenrekening

De resultatenrekening De resultatenrekening format resultatenrekening kosten/uitgaven en opbrengsten/ontvangsten afschrijvingen rente eindbalans Joop Lengkeek Kamer H0.012 Email: Lengkeek.J@NHTV.nl www.jooplengkeek.nl 1 De

Nadere informatie

-PERSBERICHT- - ZORGVERZEKERAARS ZETTEN SCHERPER IN DAN KABINETSPLANNEN-

-PERSBERICHT- - ZORGVERZEKERAARS ZETTEN SCHERPER IN DAN KABINETSPLANNEN- -PERSBERICHT- Utrecht, 18 september 2013 - ZORGVERZEKERAARS ZETTEN SCHERPER IN DAN KABINETSPLANNEN- Zorginstellingen onderhandelen momenteel met zorgverzekeraars over de zorginkoop voor volgend jaar. Uit

Nadere informatie

Dossier regionale luchthavens. 0. Aanleiding:

Dossier regionale luchthavens. 0. Aanleiding: Dossier regionale luchthavens 0. Aanleiding: In 2004 presenteerde het Vlaams Forum Luchtvaart een rapport en aanbevelingen aan de Vlaamse regering over de luchtvaart in Vlaanderen [2]. Belangrijk onderdeel

Nadere informatie

Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2008 van de door u bestuurde onderneming.

Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2008 van de door u bestuurde onderneming. VERTROUWELIJK J.Muilwijk Papekopperstraatweg 44 3464 HM Papekop Zaandam, 7 december 2011 Geachte heer Muilwijk, Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2008 van de door u bestuurde onderneming.

Nadere informatie

Stichting Two Tone gevestigd te Geldrop. Balans per 31 december 2013 ACTIEF

Stichting Two Tone gevestigd te Geldrop. Balans per 31 december 2013 ACTIEF Balans per 31 december 2013 ACTIEF Toelichting 31 december 2013 31 december 2012 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1 Inventaris 144 251 144 251 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden 2 Handelsgoederen 900 1.050

Nadere informatie

Brief op Maat. MeanderOmnium Benchmark MOgroep 2012. Brief op Maat, Benchmark MOgroep 2012, over 2011 v121002

Brief op Maat. MeanderOmnium Benchmark MOgroep 2012. Brief op Maat, Benchmark MOgroep 2012, over 2011 v121002 Brief op Maat Benchmark MOgroep 2012 Brief op Maat, Benchmark MOgroep 2012, over v121002 Lidnummer MOgroep: ZEI010 ZEIST Pagina 1 / 27 -Brief op Maat MOgroep 2012 - Inhoudsopgave Inleiding 3 Typering 4

Nadere informatie

Milo: Wegbereiders in Communicatie (Stichting)

Milo: Wegbereiders in Communicatie (Stichting) Benchmarkrapport: Kengegevens Naam Plaats Aantal locaties Aantal organisatorische eenheden Aantal bestuurders Aantal toezichthouders WOERDEN 0 1 3 4 1 Algemene informatie over het concern Informatie GHZ

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2015. Amsterdam, 24 juli 2015. René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO

Halfjaarcijfers 2015. Amsterdam, 24 juli 2015. René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Halfjaarcijfers 2015 Amsterdam, 24 juli 2015 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Agenda 1. Accell Group in H1 2015 2. Het aandeel Accell Group 3. Financieel 4. Vooruitzichten 24 juli 2015 Accell

Nadere informatie