Crisismonitor Drechtsteden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Crisismonitor Drechtsteden"

Transcriptie

1 Crisismonitor juni 211 (cijfers t/m maart 211) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt? Dat leest u in alweer de achtste editie van de crisismonitor, die het OCD in 211 nog eens per drie maanden publiceert. Waarom een crisismonitor? Het antwoord op die vraag is feitelijk: gewoon vanwege de economische crisis. Dat maakt dat er binnen de gemeenten en op regioniveau behoefte bestaat aan (meer) actuele informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de woningmarkt. Wat zijn de gevolgen van de crisis voor de werkloosheid en voor bijvoorbeeld de afzet van nieuwbouwwoningen? Maar vooral ook: in hoeverre zijn er ook in de regio al tekenen van (doorzettend) herstel? De crisismonitor brengt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de woningmarkt in de zo recent mogelijk in beeld. We doen dit aan de hand van een aantal indicatoren in vijfentwintig grafieken, met veelal een vergelijking met de landelijke ontwikkeling. De Nederlandse economie (het Bruto Binnenlands Product) is in het 1e kwartaal van 211 vergeleken met een jaar eerder met 2,8% gegroeid. Dit is de hoogste groei in drie jaar. Ten opzichte van een kwartaal eerder groeide de economie met,9%. Hiermee is de economie zeven kwartalen op rij gestegen en is ongeveer % van de historische krimp van 9 ongedaan gemaakt. Deze cijfers van het CBS laten zien dat het met de economie de goede kant op gaat. De aanhoudende groei heeft er ook toe geleid dat de in het vierde kwartaal van 21 ingezette groei van het aantal banen ten opzichte van een jaar eerder zich ook in het 1 e kwartaal van 211 heeft voortgezet. Ten opzichte van het 4 e kwartaal 21 daalde het aantal banen - na seizoenscorrectie - echter licht. Het economisch herstel werkt dus zeker nog niet overtuigend door op de vraag op de arbeidsmarkt. Dat zien we ook terug in de werkloosheid, die maar weinig daalt, en in de Wwb/WIJ die nog steeds in een stijgende trend zit. Het UWV voorziet voor heel 211 (-7%) evenals voor 212 (-5%) ook slechts een bescheiden verdere daling van het aantal Nww-ers. Wat de woningmarkt betreft: die heeft (ook) zo zijn eigen dynamiek. Het totaal aantal verkochte woningen lag in 21 op het laagste niveau sinds De opleving in de laatste maanden van 21 was tijdelijk: het gevolg van aanscherping van de normen voor de Nationale Hypotheek Garantie per Het eerste kwartaal van 211 was één van de minste kwartalen sinds het dieptepunt van de crisis. Samenvattend beeld voor de regio Het eerste kwartaal van 211 laat voor de regio nog maar weinig tekenen van herstel zien. Zowel de Wwb/WIJ, als de Nww als de WW is in aantal toegenomen. Dit gebeurde vooral in de maanden januari en februari. Maart vertoont een iets gunstiger beeld; de volgende crisismonitor zal uitwijzen of dit doorzet. Verder daalde in het eerste kwartaal 211 het aantal openstaande vacatures en ligt het aantal faillissementen nog op hetzelfde niveau als een jaar eerder. Ook de woningmarkt ontwikkelde zich ongunstig: het aantal koopwoningen in verkoop steeg naar het hoogste niveau sinds begin 8 en hetzelfde geldt voor de gemiddelde verkooptijd van de koopwoningen. Wat wel gunstig is, is dat het aantal nieuwe bedrijven groter is dan in hetzelfde kwartaal van het jaar ervoor en dat het aantal jongeren van jaar met een Wwb/WIJ-uitkering licht gedaald is. De totale Wwb/WIJ neemt nog steeds gestaag toe. Dat is ook het geval onder jongeren <23 jaar. Maar niet onder jongeren jaar. De ontwikkeling van de Wwb/WIJ (totaal en onder jongeren <27 jaar) is in de regio in het eerste kwartaal 211 wel gunstiger (minder sterke toename) dan landelijk. In 21 was er in de regio juist nog sprake van een sterkere toename dan landelijk. Na een lange tijd van daling van het aantal WW-uitkeringen, zien we zowel landelijk als regionaal weer een toename, gevolgd door opnieuw weer een afname. Deze ontwikkeling zette landelijk eerder in dan in de regio. Onder jongeren <27 jaar is deze ontwikkeling ook duidelijk zichtbaar. Bij de ouderen >=45 jaar alleen in lichte mate. Onder deze 45-plussers is de WW in het eerste kwartaal 211 vrij stabiel.

2 Wwb: Uitkeringen in het kader van de Wet Werk en Bijstand WIJ: Wet Investeren in Jongeren De Nww is in het eerste kwartaal 211 voor het eerst sinds maanden weer behoorlijk toegenomen. Het verschil met het landelijk gemiddelde in de groei sinds begin 9, is hierdoor (nog) groter geworden en bedraagt eind maart procentpunt). Ook voor alle leeftijdsgroepen geldt dat de toename van het aantal Nww-ers (sinds begin 9) ook aan het eind van het eerste kwartaal 211 nog aanzienlijk groter is dan het landelijk gemiddelde. Het aantal ingediende vacatures schommelt nogal. Dit was in 9 en 21 het geval en dit blijft zo in het eerste kwartaal 211. Het aantal openstaande vacatures schommelde in 9 en 21 ook, maar laat in het eerste kwartaal van 211 een duidelijke daling zien, terwijl er landelijk juist een lichte stijging zichtbaar is. Het aantal startende bedrijven ligt in het eerste kwartaal wat lager dan in de maanden ervoor. Desondanks is het gemiddeld aantal nieuwe bedrijven per maand wel groter dan in eerste kwartaal van vorig jaar. Het gemiddeld aantal faillissementen per maand is daarentegen nog even groot als in het eerste kwartaal van 21. Zowel het aantal koopwoningen in aanbod als de gemiddelde verkooptijd zijn in het eerste kwartaal 211 toegenomen. Beide liggen in dit eerste kwartaal 211 op het hoogste punt sinds begin 8 (vóór de crisis). Er zijn in het eerste kwartaal nieuwbouwwoningen per jaar verkocht. Dit is minder dan in het eerste kwartaal van vorig jaar, maar wel meer dan in het eerste kwartaal van 9. 1 Werkloosheid Wwb (inclusief WIJ) jaar Eind maart 211 bedraagt het aantal Wwb-ers (inclusief WIJ) in de Hiermee zet de trend van de tweede helft van 21 zich voort in het eerste kwartaal van 211; een gestaag lichte toename van het aantal Wwb-ers (figur 1). Ook landelijk zien we een gestage groei. Over de eerste drie maanden van 211 was de groei in de minder sterk dan landelijk. Eind maart 211 is de toename van de Wwb sinds begin 9 in de (+23%) ongeveer even groot als landelijk (+22%) (figuur 3). Figuur 1 Wwb/WIJ 9, 21 en 211, per ultimo maand Bron: SDD, Wwb inclusief Ioaw/Ioaz Figuur 2 Wwb/WIJ, % +/- t.o.v jaar eerder, vanaf ultimo december 8 15% 1% 5% % -5% -1% Bron: SDD, Wwb inclusief Ioaw/Ioaz

3 Figuur 3 Wwb/WIJ en Nederland, 9, 21 en 211, indices = WW: Uitkeringen in het kader van de Werkloosheids Wet Nederland Bron: SDD en CBS, Wwb inclusief Ioaw/Ioaz WW Het aantal WW-uitkeringen in de (inclusief deeltijd-ww) was sinds maart 21 aan het dalen, maar is in het eerste kwartaal van 211 voor het eerst weer toegenomen. Landelijk zien we eenzelfde ontwikkeling, zij het één maand eerder ingezet. Landelijk is de stijging in februari en maart al weer omgezet in een daling. Ook in de zien we een maand later het begin van een lichte daling (figuur 5). Eind maart 211 bedraagt het aantal WW-uitkeringen in de regio (figuur 4). Dit is een toename van 79% vergeleken met begin 9; 21 procentpunt meer dan landelijk. Figuur 4 WW-uitkeringen, 9, 21 en 211, per ultimo maand Figuur 5 WW en Nederland, 9, 21 en 211, indices = Nederland

4 Nww In 9 en 21 steeg het aantal Nww-ers eerst flink en bleef na een daling in mei en juni 21 redelijk stabiel. In het eerste kwartaal van 211 zien we echter weer een behoorlijke toename. Het aantal Nww-ers stijgt dan van begin januari naar eind maart (figuur 6). Landelijk was er enkele maanden eerder juist al sprake van een lichte stijging, en is er in maart weer een daling ingezet. Hiermee is het verschil in de groei van de Nww sinds begin 9 tussen de regio (+51%) en het landelijk gemiddelde (+17%), groter geworden (figuur 8). Figuur 6 Nww, 9, 21 en 211, per ultimo maand 65 6 Nww: Niet-werkende werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf Figuur 7 Nww, % +/- t.o.v jaar eerder, vanaf ultimo december 8 4% 3% 2% 1% % -1% Figuur 8 Nww en Nederland, 9, 21 en 211, indices = 1 16 Nederland

5 2 Werkloosheid naar leeftijd Wwb/WIJ jongeren De Wwb/WIJ onder de 23 jaar was in de laatste maanden van 21 vrij stabiel. In het eerste kwartaal van 211 zien we echter een behoorlijke toename. Eind maart hebben dan 226 jongeren <23 jaar een uitkering. Hiermee ligt het aantal uitkeringen <23 jaar weer bijna op hetzelfde niveau als van vóór de in mei 21 ingezette daling (figuur 9). De Wwb/WIJ jaar was (vooral in de eerste helft van) 21 sterk gestegen, en is in tegenstelling tot de groep <23 jaar in het eerste kwartaal 21 juist licht gedaald. Eind maart 211 krijgen 456 jongeren van jaar een Wwb/WIJuitkering (figuur 9). In 9 en 21 volgde de Wwb/WIJ aan jongeren <27 jaar in de regio over het algemeen de landelijke ontwikkeling, zij het met wat meer pieken en dalen. In het eerste kwartaal van 211 zien we dat het aantal uitkeringen <27 jaar in de zich gunstiger ontwikkelt dan het landelijk gemiddelde. In de blijft het aantal uitkeringen stabiel (al sinds de tweede helft van 21), terwijl het landelijk gemiddelde stijgt (figuur 11). Figuur 9 Wwb/WIJ <23 jaar en 23 t/m 26 jaar, 9 en 21, per ultimo maand Wwb<23 Wwb Bron: SDD Figuur 1 Wwb/WIJ < 23 jaar en 23-26, % +/- t.o.v jaar eerder, vanaf ultimo december 9 6% 5% 4% 3% 2% 1% % -1% < 23 jaar jaar Bron: SDD

6 Figuur 11 Wwb/WIJ <27 jaar, en Nederland, 9, 21 en 211, indices = 1 16 Nederland Bron: SDD en CBS WW jongeren Het aantal WW-uitkeringen aan jongeren onder de 27 jaar steeg in 9 aanzienlijk. In maart 21 zette een grote daling in, op zich een gunstige ontwikkeling, alhoewel een deel van de afname ook het gevolg zal zijn van doorstroom naar de Wwb/WIJ. In december 21 zagen we voor het eerst sinds maanden weer een toename welke zich voortzette in januari en februari 211. In maart daalt het aantal weer licht. Eind maart 211 krijgen dan 293 jongeren onder de 27 jaar een WW-uitkering, dat is meer dan het dubbele van begin 9 (+13%). Figuur 12 WW-uitkeringen aan personen jonger dan 27 jaar, 9 en 21, per ultimo maand Nww jongeren Het aantal jongere Nww-ers (<23 jaar en jaar) is in 9 flink gegroeid (figuur 13). In 21 is de Nww <23 jaar nog eens met 2% toegenomen. In het eerste kwartaal 211 is het aantal eerst gedaald, daarna weer gestegen, en uiteindelijk ligt het aantal Nww-ers <23 eind maart op 47. Dit is iets minder dan eind 21. De Nww jaar is in 21 al schommelend wat gedaald. In januari 211 is er ook nog sprake van een daling, maar in februari en maart zien we een stijging. Eind maart 211 bedraagt het aantal Nww-ers in deze groep 461 (figuur 13). De toename van het aantal jonge Nww-ers sinds begin 9 is in de voor beide leeftijdsgroepen aanzienlijk groter dan landelijk gemiddeld. Ook in het eerste kwartaal van 211 blijft dit zo. De Nww <23 ligt eind maart % hoger dan begin 9, landelijk is dat 38% hoger. De Nww jaar ligt eind maart % hoger dan begin 9, versus 44% landelijk (figuur 14).

7 Figuur 13 Nww <23 en 23 t/m 26 jaar, 9 en 21, per ultimo maand Nww <23 Nww Figuur 14 Nww <23 en jaar en Nederland, 9, 21 en 211, indices = Dr echtsteden <23 Nederland < Nederland WW 45 jaar en ouder Het aantal WW-uitkeringen aan 45-plussers steeg vooral in 9. In 21 bleef het aantal over het geheel genomen vrij stabiel. In november en december 21 was er sprake van een stijging van het aantal WW-uitkeringen in deze leeftijdsgroep. In het eerste kwartaal 211 zette deze stijging zich niet voort; het aantal WWuitkeringen bleef in de eerste drie maanden 211 vrij stabiel. In absolute zin maken de 45-plussers nog altijd de grootste groep uit van het aantal WW-uitkeringen: eind maart uitkeringen 45+ tegenover 1.435uitkeringen in de leeftijdsgroep jaar en 293 uitkeringen <27 jaar (figuur 16). Figuur 15 WW-uitkeringen aan personen van 45 jaar en ouder, 9, 21 en 211, per ultimo maand

8 Figuur 16 WW-uitkeringen, 9, 21 en 211, per ultimo maand, naar leeftijd < 27 jr jr >=45 jr Nww 45 jaar en ouder In het eerste kwartaal van 211 is het aantal Nww-ers van 45 jaar en ouder weer verder toegenomen (figuur 17). De toename van het aantal oudere Nww-ers sinds begin 9, was in het jaar 9 nagenoeg gelijk aan het landelijk gemiddelde. Daarna is het verschil met het landelijk gemiddelde echter geleidelijk steeds wat groter geworden. Zo ook in het eerste kwartaal 211. Eind maart 211 zijn er in de regio 32% meer Nww-ers 45+ dan begin 9 versus landelijk 11% meer (figuur 18). Figuur 17 Nww >= 45 jaar, 9, 21 en 211, per ultimo maand Figuur 18 Nww >= 45 jaar en Nederland, 9, 21 en 211, indices = 1 16 Nederland

9 3 Vacatures, bedrijven, leegstand Ingediende vacatures Het aantal bij het UWV ingediende vacatures bleef gelet op de recessie eigenlijk verrassend op peil. In 9 lag dit aantal maar 1% onder dat in 8. In 21 waren het er 21% meer dan in 9. Net als landelijk is er sprake van (voorzichtig) herstel op de vacaturemarkt. Dat we nog van voorzichtig herstel moeten spreken blijkt uit het feit dat het aantal ingediende vacatures nogal verschilt per maand. In augustus t/m oktober 21 lag het aantal onder het niveau van vorig jaar, in november en december lag het erboven, in januari 211 eronder en in februari en maart lag het op hetzelfde niveau als een jaar eerder. Een wisselend beeld dus. Figuur 19 Ingediende vacatures en Nederland, 9, 21 en 211, per maand 6 4 Nederland (x) Openstaande vacatures Het aantal openstaande vacatures daalde vooral flink in de 2 e helft van 8. Sindsdien schommelt het aantal openstaande vacatures nogal. In 21 is er met schommelingen wel een geleidelijk stijgende lijn zichtbaar. In 21 stonden er gemiddeld 815 per maand open. Dit is meer dan in 9 (664 per maand) en 8 (715 per maand). In december 21 was er wel weer sprake van een behoorlijke daling van het aantal openstaande vacatures. En deze daling zet door in het eerste kwartaal 211. Terwijl het landelijk totaal juist een lichte stijging laat zien in de eerste drie maanden van 211. Figuur 2 Openstaande vacatures, 9, 21 en 211, per ultimo maand Nederland (x) Startende bedrijven en faillissementen Het aantal startende bedrijven bevond zich in 9 en de eerste vier maanden van 21 in een dalende trend. Mei en juni 21 vertoont een boost en ook in november en december 21 zijn er weer veel nieuwe bedrijven gestart. In het eerste kwartaal 211 ligt het aantal starters weer wat lager dan in de maanden daarvoor (figuur 21). Het eerste kwartaal 211 laat wel duidelijk meer starters zien dan het eerste kwartaal van het jaar ervoor (gemiddeld per maand 5,3 versus 4,).

10 Het aantal maandelijks uitgesproken faillissementen is in 9 juist duidelijk toegenomen. In 21 is het aantal wel weer iets afgenomen. Het gemiddeld aantal faillissementen per maand is het eerste kwartaal van 211 ongeveer gelijk aan het eerste kwartaal van het jaar ervoor. Figuur 21 Startende bedrijven en faillissementen, 8, 9, 21 en 211, per maand starters Bronnen: starters: KvK, faillissementen: Faillissementen.com faillissementen Leegstand Kernwinkelgebied Dordrecht De leegstand in verkoopruimten in het Kernwinkelgebied van Dordrecht stijgt sinds eind 7 trendmatig. Met name tussen augustus 9 en maart 21 zagen we een forse stijging. Tussen maart en september 21 daalde de leegstand weer, om vervolgens tot maart 211 weer toe te nemen tot het niveau van maart 21. Per eind maart 211 staan er in het Dordtse Kernwinkelgebied 44 verkoopruimten leeg. De toename van de leegstand is overigens geenszins een typisch Dordts fenomeen. Locatus rapporteert over 21 een toename van het aantal leegstaande verkooppunten in heel het land met 1%. Met name de leegstand op C-locaties (de aanloopstraten) is hoog en neemt toe. Ook in Dordrecht concentreert de leegstand zich voornamelijk in de aanloopstraten. Figuur 22 Aantal leegstaande verkoopruimten Kernwinkelgebied Dordrecht (exclusief Johan de Wittstraat en Spuiboulevard), 8, 9 en 21, per eind maart en eind augustus/september mrt-8 aug-8 mrt-9 aug-9 mrt-1 sep-1 mrt-11 Bron: OCD 4 Woningmarkt Het aantal woningen in aanbod en de gemiddelde verkooptijd zijn beide fors gestegen sinds half 8. Het aantal koopwoningen in aanbod bij NWM-makelaars in de lag in oktober 21 op het hoogste punt sinds begin 8. De daarna ingezette daling is in februari en maart 211 toch weer omgezet in een verdere stijging. Eind maart zijn er dan 2.49 koopwoningen in verkoop, een nieuw record want dit aantal is nog iets hoger dan het aantal van oktober 21 (figuur 23). De gemiddelde verkooptijd nam toe van 143 dagen begin 8 tot 228 dagen eind augustus 9. Daarna schommelde de gemiddelde verkooptijd enige tijd. Vanaf augustus 21 zien we hierin weer een toename. Deze toename zet zich voort in januari en februari 211. In maart 211 gevolgd door een lichte daling. Eind maart 211 ligt de gemiddelde verkooptijd op 281 dagen. Dat is 25% meer dan in maart 21 en 11% meer dan in maart 8 (vóór de crisis).

11 In de eerste drie kwartalen van 8 de periode vóór het inzakken van de verkoop werden er gemiddeld 62 nieuwbouwwoningen per maand verkocht. In het 4 e kwartaal van 8 is de verkoop fors ingezakt. In 9 was er al wel weer enig herstel en in 21 zette dit herstel zich verder voort. In het eerste kwartaal van 211 zien we een daling van de verkoop in februari en maart. Desondanks zijn er in dit kwartaal gemiddeld 41 nieuwbouwwoningen verkocht. Geen slechte score; wel minder dan in het eerste kwartaal van 21 (gemiddeld 5), maar meer dan in het eerste kwartaal van 9 (gemiddeld 36) (figuur 25). Figuur 23 Koopwoningen in aanbod, 8, 9, 21 en 211, per maand Bron: NVM Figuur 24 Aantal dagen tot woning is verkocht, 8, 9 en 21, per maand Bron: NVM Figuur 25 Verkochte nieuwbouwwoningen, 8, 9, 21 en 211, per maand drs. I.A.C. Soffers drs. F.W. Winterwerp juni 211 Postbus AP Dordrecht (78) Bron: Verkoopmonitor OCD, op basis informatie makelaars

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor oktober 211 (cijfers t/m september 211) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor februari 2012 (cijfers t/m december 2011) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Januari 211 (cijfers t/m oktober 21) Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt? Dat leest u in deze zesde editie van de crisismonitor, die het OCD eens in de twee maanden

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Oktober 2010 (cijfers t/m augustus 2010) Inhoud: 1. Werkloosheid (algemeen) 2. Werkloosheid naar leeftijd (jongeren en ouderen) 3. Vacatures, bedrijven en leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden juni 2010 (cijfers tot en met april 2010)

Crisismonitor Drechtsteden juni 2010 (cijfers tot en met april 2010) Crisismonitor Drechtsteden juni 2010 (cijfers tot en met april 2010) Er zijn enkele voorzichtig positieve ontwikkelingen waar te nemen op de arbeidsmarkt en woningmarkt. Dat is kort gezegd de conclusie

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010)

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Uit de landelijke pers: Economie groet met 2,1% Voorzichtig herstel aantal banen Herstel uitzendmarkt Werkloosheid blijft afnemen

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010)

Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010) Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010) Op arbeidsmarkt en woningmarkt nog steeds weinig tekenen van herstel. Dat is kort gezegd de conclusie van deze derde versie van

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor maart 2011 (cijfers t/m december 2010) Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt? Dat leest u in alweer de zevende editie van de crisismonitor, die het OCD in 2011 nog eens

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 2009)

Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 2009) Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 9) Op de arbeidsmarkt nog geen, op de woningmarkt wel eerste voorzichtige tekenen van herstel. Dat zijn kort gezegd de conclusies van

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Drechtsteden Versie Zwijndrecht april 211 (cijfers t/m december 21) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Bijlage Hoe staan

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2011

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2011 Factsheet economische crisis 1 e kwartaal 211 O&S Mei 211 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie is er behoefte aan inzicht in de gevolgen ervan in de gemeente s-hertogenbosch.

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 6 Thermometer economische crisis oktober 20 /11/20 1 Inleiding In deze zesde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 9 Thermometer economische crisis oktober 20 Bestuursinformatie 07//20 gemeente Utrecht Inleiding In deze negende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 3 e kwartaal 21 O&S November 21 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie is er behoefte aan inzicht in de gevolgen ervan in de gemeente s-hertogenbosch.

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 4 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 4 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 4 e kwartaal 21 O&S Februari 211 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie is er behoefte aan inzicht in de gevolgen ervan in de gemeente s-hertogenbosch.

Nadere informatie

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09 HAAGSE MONITOR ECONOMISCHE RECESSIE 7 Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend zijn, in de

Nadere informatie

Factsheet stedelijke economie. 1 e kwartaal 2015

Factsheet stedelijke economie. 1 e kwartaal 2015 Factsheet stedelijke economie 1 e kwartaal 215 O&S Juni 215 2 Kort samengevat Factsheet stedelijke economie Vanwege de huidige economische situatie blijft er behoefte aan inzicht hoe s-hertogenbosch er

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 2 e kwartaal 2009

Factsheet economische crisis. 2 e kwartaal 2009 Factsheet economische crisis 2 e kwartaal 29 O&S Juni 29 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Al enige tijd is er sprake van een economische recessie in Nederland. Met het oog daarop is er behoefte

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 1 e kwartaal 21 O&S Mei 21 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie in Nederland is er behoefte aan inzicht in de gevolgen hiervan voor de

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2012

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2012 Factsheet economische crisis 3 e kwartaal 212 O&S December 212 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet economische crisis Vanwege de voortdurende economische crisis is er behoefte aan inzicht in de

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 2 e kwartaal 2012

Factsheet economische crisis. 2 e kwartaal 2012 Factsheet economische crisis 2 e kwartaal 212 O&S Oktober 212 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet economische crisis Vanwege de voortdurende economische crisis is er behoefte aan inzicht in de gevolgen

Nadere informatie

Thermometer economische. crisis

Thermometer economische. crisis 8 Thermometer economische oktober 20 crisis 06//20 Inleiding In deze achtste Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Monitor Kredietcrisis Zoetermeer

Monitor Kredietcrisis Zoetermeer Monitor Kredietcrisis Zoetermeer Economische gevolgen van de kredietcrisis 28-21 Monitor Kredietcrisis Zoetermeer ECONOMISCHE GEVOLGEN KREDIETCRISIS ZOETERMEER Samenstelling: Bestuur, afdeling FB, team

Nadere informatie

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010 Pagina // Bijlage HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS uari Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend

Nadere informatie

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2013

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2013 Factsheet stedelijke economie 4 e kwartaal 213 O&S Februari 214 2 Kort samengevat Factsheet stedelijke economie Vanwege de huidige economische situatie blijft er behoefte aan inzicht hoe s-hertogenbosch

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2009

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2009 Factsheet economische crisis 3 e kwartaal 29 O&S November 29 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Al enige tijd is er sprake van een economische recessie in Nederland. Met het oog daarop is er behoefte

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 7 Thermometer economische crisis maart 2011 15/03/2011 Inleiding In deze zevende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie,

Nadere informatie

Conjunctuurnotitie -1% -2%

Conjunctuurnotitie -1% -2% Conjunctuurnotitie 1 e kwartaal 212 Dit is de eerste conjunctuurnotitie van het OCD, de opvolger van de crisismonitor. In deze conjunctuurnotitie, die vier keer per jaar gaat verschijnen, is het aantal

Nadere informatie

Factsheet stedelijke economie. 2 e kwartaal 2016

Factsheet stedelijke economie. 2 e kwartaal 2016 Factsheet stedelijke economie 2 e kwartaal 216 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek September 216 2 Kort samengevat Factsheet stedelijke economie Vanwege de huidige economische situatie

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 2 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 2 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 2 e kwartaal 21 O&S augustus 21 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie is er behoefte aan inzicht in de gevolgen ervan in de gemeente s-hertogenbosch.

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis Thermometer economische crisis mei 2013 afdeling 29/04/2013 Onderzoek gemeente Utrecht Inleiding In deze tiende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Factsheet stedelijke economie. 1 e kwartaal 2019

Factsheet stedelijke economie. 1 e kwartaal 2019 Factsheet stedelijke economie 1 e kwartaal 219 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 219 Kort samengevat Factsheet stedelijke economie De afdeling Onderzoek & Statistiek brengt

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2011

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2011 Factsheet economische crisis 3 e kwartaal 211 O&S November 211 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet economische crisis Vanwege de voortdurende economische crisis is er behoefte aan inzicht in de

Nadere informatie

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2016

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2016 Factsheet stedelijke economie 4 e kwartaal 216 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 217 2 Kort samengevat Factsheet stedelijke economie Vanwege de economische situatie is er behoefte

Nadere informatie

Economische en sociale thermometer Nummer 42, oktober 2012

Economische en sociale thermometer Nummer 42, oktober 2012 Economische en sociale thermometer Nummer 42, oktober 212 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (57) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 INHOUD Highlights uit de economische

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 2 e kwartaal 2011

Factsheet economische crisis. 2 e kwartaal 2011 Factsheet economische crisis 2 e kwartaal 211 O&S Augustus 211 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie is er behoefte aan inzicht in de gevolgen ervan in de gemeente

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 11 Thermometer economische crisis november 2013 afdeling Onderzoek - gemeente Utrecht Inleiding In deze elfde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Trendmonitor Hoorn. 11 e meting: eerste kwartaal 2012. Trendmonitor Hoorn. Gemeente Hoorn mei 2012

Trendmonitor Hoorn. 11 e meting: eerste kwartaal 2012. Trendmonitor Hoorn. Gemeente Hoorn mei 2012 11 e meting: eerste kwartaal 2012 Gemeente Hoorn mei 2012 Colofon Uitgave : &O Research BV van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Datum : Mei 2012 Opdrachtgever : gemeente

Nadere informatie

Economische barometer juni 2012

Economische barometer juni 2012 20/19171 Economische barometer juni 20 In de periode juli 2009 tot en met januari 20 is maandelijks een overzicht gegeven van een aantal belangrijke economische kengetallen. Deze overzichten zijn terug

Nadere informatie

Conjunctuurnotitie. 3 e kwartaal 2012

Conjunctuurnotitie. 3 e kwartaal 2012 Conjunctuurnotitie 3 e kwartaal 212 Dit is de derde OCD-Conjunctuurnotitie. De in deze notitie opgenomen indicatoren geven met elkaar een actueel beeld van de economische conjunctuur in Nederland en hoe

Nadere informatie

Crisismonitor. SSC / Onderzoek en Informatie. uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april?

Crisismonitor. SSC / Onderzoek en Informatie. uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april? SSC / Onderzoek en Informatie Crisismonitor uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april? stijgingstempo werkloosheid neemt toe, meer jongeren werkloos fors minder hypotheken

Nadere informatie

Conjunctuurnotitie. De regio volgt in oktober het landelijk beeld: nog steeds groei van de WW (+1,8%) en 2% minder nieuwe vacatures dan in september.

Conjunctuurnotitie. De regio volgt in oktober het landelijk beeld: nog steeds groei van de WW (+1,8%) en 2% minder nieuwe vacatures dan in september. Conjunctuurnotitie 3 e kwartaal 213 laatste ontwikkelingen: conjunctuur verbetert verder De verbetering van de conjunctuur zet door: eind oktober is het conjunctuurbeeld weer iets beter dan eind september.

Nadere informatie

Economische barometer maart 2012

Economische barometer maart 2012 Economische barometer maart 2012 In de periode juli 2009 tot en met januari 20 is maandelijks een overzicht gegeven van een aantal belangrijke economische kengetallen. Deze overzichten zijn terug te vinden

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Economische krimp in 2009 Aantal vacatures sterk gedaald Werkloosheid in Breda stijgt me 14% Bredase bijstand daalt minimaal Bijstand onder jongeren sterk gestegen

Nadere informatie

Ontwikkeling bijstandsuitkeringen Drechtsteden 2014 en ,0% -7,5% -5,0% -2,5% 0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0%

Ontwikkeling bijstandsuitkeringen Drechtsteden 2014 en ,0% -7,5% -5,0% -2,5% 0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0% Horizontale as: % +/- t.o.v. jaar eerder Bijstandsuitkeringen Ontwikkeling bijstandsuitkeringen 24 en 25 - -7,5% - 2% 5% % 5% 25-2,5% % -5% -% -5% -2% 24 2,5% 7,5% Verticale as: afwijking t.o.v. landelijk

Nadere informatie

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2018

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2018 Factsheet stedelijke economie 4 e kwartaal 218 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek April 219 Kort samengevat Factsheet stedelijke economie De afdeling Onderzoek & Statistiek brengt

Nadere informatie

Economische Thermometer

Economische Thermometer Economische Thermometer Juni 2015 IB Onderzoek - gemeente Utrecht Inleiding In de Economische Thermometer volgen we de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

Factsheet stedelijke economie. 3 e kwartaal 2017

Factsheet stedelijke economie. 3 e kwartaal 2017 Factsheet stedelijke economie 3 e kwartaal 217 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek December 217 Kort samengevat Factsheet stedelijke economie De afdeling Onderzoek & Statistiek brengt

Nadere informatie

Bijlage bij 1 e Berap 2012: Economische ontwikkelingen

Bijlage bij 1 e Berap 2012: Economische ontwikkelingen Bijlage bij 1 e Berap 212: Economische ontwikkelingen Vanwege de economische recessie in Nederland is er behoefte aan inzicht in de gevolgen hiervan voor de gemeente Houten. Voortaan worden de belangrijkste

Nadere informatie

Factsheet stedelijke economie. 1 e kwartaal 2017

Factsheet stedelijke economie. 1 e kwartaal 2017 Factsheet stedelijke economie 1 e kwartaal 217 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Augustus 217 2 Kort samengevat Factsheet stedelijke economie De afdeling Onderzoek & Statistiek brengt

Nadere informatie

Werkloosheidsuitkeringen (WW)

Werkloosheidsuitkeringen (WW) Horizontale as: % +/- t.o.v. jaar eerder Werkloosheidsuitkeringen (WW) Ontwikkeling aantal WW-uitkeringen 2014 en 2015-1 -7,5% 20% 15% 10% 5% - 2014-2,5% 2015 0% -5% -10% -15% -20% 2,5% 7,5% 1 Verticale

Nadere informatie

Conjunctuurnotitie -1% -2% -3% 2010-1. mrt '11 juni '11. dec '10

Conjunctuurnotitie -1% -2% -3% 2010-1. mrt '11 juni '11. dec '10 Conjunctuurnotitie 1 e kwartaal 213 Voor u ligt de OCD-Conjunctuurnotitie over het 1 e kwartaal van 213. De in deze notitie opgenomen indicatoren geven met elkaar een actueel beeld van de economische conjunctuur

Nadere informatie

Ontwikkeling bijstandsuitkeringen Drechtsteden 2014, 2015 en ,0% -7,5% -5,0% -2,5% 0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0%

Ontwikkeling bijstandsuitkeringen Drechtsteden 2014, 2015 en ,0% -7,5% -5,0% -2,5% 0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0% Horizontale as: % +/- t.o.v. jaar eerder Bijstandsuitkeringen Ontwikkeling bijstandsuitkeringen 24, 25 en 26 -, -7,5% -5, 2 5% 24 5% 26 25-2,5%, 2,5% 5, -5% - -5% -2 7,5%, Verticale as: afwijking t.o.v.

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen is

Nadere informatie

Conjunctuurnotitie. 2 e kwartaal 2012

Conjunctuurnotitie. 2 e kwartaal 2012 Conjunctuurnotitie 2 e kwartaal 212 Dit is de tweede conjunctuurnotitie van het OCD, de opvolger van de crisismonitor. In deze conjunctuurnotitie, die vier keer per jaar verschijnt, is het aantal indicatoren

Nadere informatie

Bijlage 1 Ontwikkeling arbeidsmarktpositie jongeren

Bijlage 1 Ontwikkeling arbeidsmarktpositie jongeren Bijlage 1 Ontwikkeling arbeidsmarktpositie jongeren Definities jongeren 1. De doelgroep jongeren van de PDTFJ betreft jongeren van 15 t/m 22 buiten het volledig dagonderwijs. Arbeidsmarktcijfers over deze

Nadere informatie

Conjunctuurnotitie -1% -2% mrt '11. dec '11

Conjunctuurnotitie -1% -2% mrt '11. dec '11 Conjunctuurnotitie 4 e kwartaal 212 Dit is de vierde OCD-Conjunctuurnotitie. De in deze notitie opgenomen indicatoren geven met elkaar een actueel beeld van de economische conjunctuur in Nederland en hoe

Nadere informatie

Economische en sociale thermometer Nummer 50, juli 2013

Economische en sociale thermometer Nummer 50, juli 2013 Economische en sociale thermometer Nummer 5, juli 213 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (57) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 INHOUD Highlights uit de economische

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda Inleiding. 2 Globaal beeld arbeidsmarkt 2006

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda Inleiding. 2 Globaal beeld arbeidsmarkt 2006 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2006 Herstel economie zet fors door Aantal banen neemt toe Werkloosheidsdaling Breda minder groot Daling jeugdwerkloosheid stagneert Aantal bijstandsgerechtigden daalt

Nadere informatie

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2017

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2017 Factsheet stedelijke economie 4 e kwartaal 217 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 218 Kort samengevat Factsheet stedelijke economie De afdeling Onderzoek & Statistiek brengt

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de 5 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud Deze factsheet is de vijfde editie van de Economische Monitor Voorne-Putten en presenteert recente economische ontwikkelingen van Voorne-Putten

Nadere informatie

J A N U A R i 2 0 1 1

J A N U A R i 2 0 1 1 MONITOR KREDIETCRISIS J A N U A R i 2 0 1 1 Colofon In opdracht van: De directie Coördinatie en samenstellen rapportage: Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Bert Mentink Inhoud rapportage: Diverse

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

WERKGELEGENHEIDSBAROMETER VIERDE KWARTAAL 2017

WERKGELEGENHEIDSBAROMETER VIERDE KWARTAAL 2017 INDICATOREN VOOR WERKGELEGENHEIDSREALISATIE EN -VERWACHTINGEN, 2009-2018 In de Arbeidsmarktmonitor Metalektro wordt vier keer per jaar aan metalektrobedrijven gevraagd terug te blikken op de werkgelegenheidsontwikkelingen

Nadere informatie

Conjunctuurnotitie -1% -2% -3% 2010- 2010- mrt '12. dec '10

Conjunctuurnotitie -1% -2% -3% 2010- 2010- mrt '12. dec '10 Conjunctuurnotitie 4 e kwartaal 213 laatste ontwikkelingen (januari/februari 214): conjunctuur verbetert verder, arbeidsmarkt nog niet De verbetering van de conjunctuur zet door: eind februari is het conjunctuurbeeld

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 4 Thermometer economische crisis maart 2010 16/03/2010 1 Inleiding In deze vierde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie,

Nadere informatie

Bijlage: Economische ontwikkelingen, najaar 2013

Bijlage: Economische ontwikkelingen, najaar 2013 Bijlage: Economische ontwikkelingen, najaar 213 Economie en bedrijvigheid Na tijden van een dalend consumentenvertrouwen lijkt de weg naar boven weer te zijn gevonden en is het vertrouwen toegenomen in

Nadere informatie

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent Arbeidsmarkt in vogelvlucht Gemiddeld over de afgelopen vier maanden is er een licht stijgende trend in de werkloosheid. Het aantal banen van werknemers stijgt licht en het aantal openstaande vacatures

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 6 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 6 e editie. Opzet en inhoud 6 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud Deze factsheet is de zesde editie van de Economische Monitor Voorne-Putten en presenteert recente economische ontwikkelingen van Voorne-Putten

Nadere informatie

Monitor kredietcrisis begin 2010 Gemeente Purmerend

Monitor kredietcrisis begin 2010 Gemeente Purmerend Monitor kredietcrisis begin 2010 Gemeente Purmerend Colofon In opdracht van: De directeur Beleid Coördinatie en samenstellen rapportage: Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Inhoud rapportage:

Nadere informatie

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Aanleiding Sinds 2006 publiceert de Gemeente Helmond jaarlijks gedetailleerde gegevens over de werkloosheid in Helmond. De werkloosheid in Helmond

Nadere informatie

Monitor Amstelveense Economie 2013

Monitor Amstelveense Economie 2013 Monitor Amstelveense Economie 213 Staf, Onderzoek & Informatie 7 oktober 213 Inhoud 1. INLEIDING EN SAMENVATTING...3 2. BEDRIJFSVESTIGINGEN EN WERKZAME PERSONEN...4 3. STARTERS, FAILLISSEMENTEN EN OPHEFFINGEN...6

Nadere informatie

Conjunctuurmonitor 2e kwartaal 2014

Conjunctuurmonitor 2e kwartaal 2014 Conjunctuurmonitor 2e 214 Augustus 214 Directe Bedrijfsvoering, afdeling FB, team Onderzoek en Statistiek, Camiel Geryszewski Conjunctuurmonitor Zoetermeer 2 e 214 Toelichting: Voor u ligt de Conjunctuurmonitor

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

*# IJsselstein. Economische barometer januari Ondernemen

*# IJsselstein. Economische barometer januari Ondernemen Economische barometer januari 0 Beiienee *# In de periode juli 00 tot en met januari 0 is maandelijks een overzicht gegeven van een aantal belangrijke economische kengetallen. Deze overzichten zijn terug

Nadere informatie

Kortetermijnontwikkeling

Kortetermijnontwikkeling Artikel, donderdag 22 september 2011 9:30 Arbeidsmarkt in vogelvlucht Het aantal banen van werknemers en het aantal openstaande vacatures stijgt licht. De loonontwikkeling is gematigd. De stijging van

Nadere informatie

Werkloosheidsuitkeringen (WW)

Werkloosheidsuitkeringen (WW) Werkloosheidsuitkeringen (WW) Overzicht ontwikkeling werkloosheidsuitkeringen 2014 1 e helft 2015 ontwikkeling in periode + -6,2% ten opzichte van zelfde periode jaar eerder ten opzichte van landelijk

Nadere informatie

Conjunctuurmonitor. Kerncijfers gemeente Zaanstad Februari 2013. Concernstaf, Strategie & Onderzoek

Conjunctuurmonitor. Kerncijfers gemeente Zaanstad Februari 2013. Concernstaf, Strategie & Onderzoek Kerncijfers gemeente Zaanstad Februari 2013 Concernstaf, Strategie & Onderzoek De is een driemaandelijks overzicht van de meest recente economische kerngegevens over Zaanstad. Hij wordt samengesteld door

Nadere informatie

WERKGELEGENHEIDSBAROMETER DERDE KWARTAAL 2017

WERKGELEGENHEIDSBAROMETER DERDE KWARTAAL 2017 INDICATOREN VOOR WERKGELEGENHEIDSREALISATIE EN -VERWACHTINGEN, 2009-2017 In de Arbeidsmarktmonitor Metalektro wordt vier keer per jaar aan metalektrobedrijven gevraagd terug te blikken op de werkgelegenheidsontwikkelingen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder gestegen. Meer mannen én vrouwen werkloos. Aantal jonge werkzoekenden toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder gestegen. Meer mannen én vrouwen werkloos. Aantal jonge werkzoekenden toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-066 20 oktober 2011 9.30 uur www.cbs.nl Werkloosheid verder gestegen Sterke stijging werkloosheid in derde kwartaal 2011 Toename zowel bij mannen als

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 21. De economische monitor is verdeeld in 2 delen. Het thermo

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 In deze rapportage van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen in 2008 licht gedaald

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen in 2008 licht gedaald Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-013 17 februari 2009 9.30 uur Werkloosheid niet-westerse allochtonen in 2008 licht gedaald Minder sterke daling werkloosheid niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-092 20 mei 2003 9.30 uur Werkloosheid stijgt opnieuw sterk In de periode februari april 2003 telt de werkloze beroepsbevolking gemiddeld 392 duizend

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in vogelvlucht

Arbeidsmarkt in vogelvlucht Arbeidsmarkt in vogelvlucht In het eerste kwartaal van 2011 is het aantal banen van werknemers, in vergelijking met het vierde kwartaal van 2010, licht gedaald. Dit is het eerste kwartaal met banenkrimp

Nadere informatie

Werkgelegenheid in de Drechtsteden

Werkgelegenheid in de Drechtsteden Werkgelegenheid in de Bedrijvenregister 2010 Inhoud: 1. Conclusies 2. Ontwikkeling 3. Ontwikkeling t.o.v. Nederland 4. Bedrijventerreinen In deze factsheet leest u de meest recente informatie over de werkgelegenheid

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 6 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 6 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 6 van 211 Werkloosheid daalt verder, maar meer ouderen langdurig werkloos. Samenvatting De werkloosheid in is sinds januari dit jaar gedaald van 8,1% naar 7,4%

Nadere informatie

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Bijlage 1 Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Landelijk beeld Algemeen beeld: Daling jeugdwerkloosheid zet door De daling van de jeugdwerkloosheid 15-26 jaar in het 2 e kwartaal 2010

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 47 20 november 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets meer banen en vacatures in het derde kwartaal 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Macro-economie 5 Koerswaarde

Nadere informatie

Economische monitor 2012

Economische monitor 2012 POSTADRES BEZOEKADRES Postbus 25 364 AG Mijdrecht Croonstadtlaan 111 3641 AL Mijdrecht T F E I 297 29 16 16 297 28 42 81 gemeente@derondevenen.nl www.derondevenen.nl AUTEUR(S) M. Krol DATUM 26 juni 212

Nadere informatie

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Persbericht PB14 56 11 9 214 15.3 uur CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Meer werklozen aan de slag Geen verdere daling aantal banen, lichte groei aantal vacatures Aantal banen

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I Deze economische monitor gaat nader in op de ontwikkeling van de economie en arbeidsmarkt in Ede en de regio FoodValley met de focus op het tweede halfjaar van 20. Daarnaast

Nadere informatie