Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009"

Transcriptie

1 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Economische krimp in 2009 Aantal vacatures sterk gedaald Werkloosheid in Breda stijgt me 14% Bredase bijstand daalt minimaal Bijstand onder jongeren sterk gestegen Instroom in de bijstand neemt toe 1 Inleiding In deze kwartaalrapportage over het 1 e kwartaal van 2009 worden de Bredase arbeidsmarktontwikkelingen in beeld gebracht. De ontwikkelingen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op gegevens tot en met maart Op de eerste plaats wordt een algemeen stemmingsbeeld gegeven van de Nederlandse arbeidsmarkt. Vervolgens wordt de Bredase werkloosheidsontwikkeling beknopt beschreven. In hoofdstuk 4 worden specifieke ontwikkelingen van de Bredase bijstand (WWB) tot 65 jaar in kaart gebracht. Deze ontwikkelingen worden tevens afgezet tegen de landelijke ontwikkeling. 2 Beknopt beeld arbeidsmarkt 2009 Nederland Forse krimp economie in 2009 De Nederlandse economie was in 20 met 3,5% gegroeid. Dit was de hoogste groei na In 20 valt de economische groei terug tot 2%. Vanaf het vierde kwartaal van 20 worden de gevolgen van de mondiale kredietcrisis zichtbaar. De Nederlandse economie is dan voor het eerst sinds vijf jaar gekrompen. Het effect van de verslechterende economie zal vooral in 2009 en 2010 zichtbaar worden op de Nederlandse arbeidsmarkt. De nieuwe CPB-ramingen, die in i 2009 beschikbaar zijn gekomen, indiceren een zwaardere impact van de mondiale crisis op de Nederlandse economie dan eerder werd aangenomen. De toename van de werkgelegenheid in de marktsector (die in 20 nog +1,7% bedroeg) daalt in de recente verwachting van het CPB met -2,25% in Doordat de werkgelegenheid doorgaans met een vertraging van ongeveer een jaar op de ontwikkeling van de productie reageert valt volgens het CPB de afname van de werkgelegenheid in 2010 met 6,5% afname nog groter uit. De mate waarin deze afname zich precies zal manifesteren blijft moeilijk in te schatten door de grote onzekerheden over de toekomstige ontwikkelingen van de internationale handel en de binnenlandse consumptie. Stijging werkloosheid in 2009 en 2010 Het landelijk niveau van de werkloze beroepsbevolking, daalde met -2,6% tussen 20 en 20 tot 3,9% eind 20. In 2009 loopt het werkloosheidsniveau naar verwachting op tot 5,5%. De werkloze beroepsbevolking stijgt hiermee landelijk tot 430 duizend personen in De stijging van de werkloosheid zal vooral in 2010 plaatsvinden. In 2010 stijgt het landelijk werkloosheidsniveau tot 9,5% van de beroepsbevolking. In totaal neemt de werkloosheid in Nederland met 426 duizend personen toe tussen 20 en 2010 tot 730 duizend personen in Krapte arbeidsmarkt zo goed als verdwenen Het aantal vacatures bereikte eind i 20 een recordhoogte. Na i 20 veranderde er weinig en bleef het vacaturevolume op een hoog niveau staan. Met een scherpe daling van het aantal vacatures in het 4 e kwartaal van 20 komt er een duidelijke omslag in bovengenoemde ontwikkeling. Op landelijk niveau is eind 20 het aantal vacatures met- 22% fors gedaald. Ook in het 1 e kwartaal houdt met -18% deze scherpe daling aan. In een half jaar tijd is het aantal vacatures met bijna 100 duizend afgenomen. De krapte op de arbeidsmarkt was eind 20 al sterk verminderd. In het eerste kwartaal van 2009 is de krapte op de arbeidsmarkt verdwenen en neigt zij naar een ruime arbeidsmarkt. Afdeling Onderzoek en Informatie in opdracht van directie Sociale Zaken 1 24 julit 2009

2 Vooral het tempo waarin de arbeidsmarktsituatie in Nederland (en in de regio) is veranderd typeert de grote impact van de economische recessie Het aantal faillissementen is in minder dan 1 jaar verdubbeld. Situatie op de arbeidsmarkt verslechterd Zowel het CPB als het CBS zien bij een aantal indicatoren duidelijk effecten van de krimpende economie: De Nederlandse economie is in het 1 e kwartaal van 2009 met 4,5% gekrompen ten opzichte van een jaar eerder. Dit is de grootste krimp van de Nederlandse economie na de tweede Wereldoorlog. Ten opzichte van het 4 e kwartaal van 20 nam de Nederlandse economie met 2,8% af. Het aantal openstaande vacatures daalt in het 1 e kwartaal van 2009 verder tot 152 duizend vacatures. Dit is 60% minder dan in hetzelfde kwartaal van 20. In de periode februari-april 2009 waren gemiddeld 338 duizend personen werkloos (seizoensgecorrigeerd). De werkloosheid is met 32 duizend personen gestegen ten opzichte van eind 20. Het landelijk werkloosheidpercentage stijgt in deze periode met 0,7% tot 4,6%. De stemming onder ondernemers in de industrie is in maart 2009 iets positiever dan in ember 20. De stemming steeg met 0,3 punten tot een waarde van -20,8. Toch blijft het producentenvertrouwen in de eerste drie maanden van 2009 over het algemeen somber. Het consumentenvertrouwen is in maart 2009 verder afgenomen. Vooral de directe toekomst ziet de consument somberder in. Het consumentenvertrouwen zakte van -28 in ember 20 naar -34 in maart Het aantal pessimistische consumenten blijft duidelijk groter dan het aantal optimistische consumenten. Het aantal uitzenduren daalde in het 1 e kwartaal van 2009 met 6% tot opzichte van het 4 e kwartaal van 20. De daling van het aantal uitzenduren past in de huidige fase van laagconctuur. Door de afgenomen vraag naar producten en diensten zijn minder uitzendkrachten nodig. Vooral de laatste maanden is het aantal faillissementen explosief gestegen. Het voortschrijdend driemaands-gemiddelde kwam in maart 2009 uit op Werkloosheid en bijstand Werkloosheid in Breda stijgt met 14% Eind maart 2009 telt Breda 5.3 werklozen. Dit is 14% meer (+649 personen) dan in ember 20. Hiermee komt er een einde aan een vier jaar durende periode van dalende werkloosheid. De effecten van de economische crisis worden in Breda vanaf begin 2009 zichtbaar in de werkloosheidsontwikkeling. Het dalingstempo van de Bredase werkloosheid zwakte tussen het 2 e kwartaal en 4 e kwartaal van 20 af. In het laatste kwartaal van 20 was de werkloosheidsdaling vrijwel gehalveerd ten opzichte van het 3 e kwartaal. Ontwikkeling werkloosheid en bijstand gemeente Breda werkloosheid Bron:UWV Werkbedrijf, CBS, SZ Breda biistandsgerechtigden mrt 09 Het aantal bijstandsgerechtigden (tot 65 jaar) daalt in het 1 e kwartaal van 2009 nog licht tot personen (-1% ten opzichte van ember 20). De daling van de bijstand is daarmee ten opzichte van het laatste kwartaal van 20 behoorlijk afgezwakt. Op landelijk niveau is het bijstandsvolume in het 1 e kwartaal van 2009 toegenomen Afdeling Onderzoek en Informatie in opdracht van directie Sociale Zaken 2 24 julit 2009

3 Jeugdwerkloosheid Breda fors gestegen Het aantal werklozen in Breda tot 27 jaar telt eind maart personen. De Bredase jeugdwerkloosheid stijgt daarmee fors ten opzichte van eind 20 (+29%, +129 personen). Tussen maart 20 en ember 20 bleef de Bredase jeugdwerkloosheid vrijwel stabiel liggen op 445 personen. De huidige stijging is ruim twee maal zo groot dan het Bredase gemiddelde Ontwikkeling werkloosheid en bijstand 45-plus gemeente Breda Ontwikkeling werkloosheid en bijstand onder jongeren 1500 tot 27 jaar gemeente Breda mrt 09 werkloosheid 45+ bijstand Bron:UWV Werkbedrijf, CBS, SZ Breda 800 Werkloosheid vrouwen stijgt met 9% Eind maart 2009 zijn vrouwen in Breda werkloos. 400 Dit is ruim 9% meer dan eind ember 20. Hiermee is aan de sterke daling van het aantal 0 mrt 09 werkloze vrouwen in de periode i 20 ember 20 een einde gekomen. werkloosheid < 27 jaar bijstand < 27 jaar Ontwikkeling werkloosheid en bijstand onder vrouwen gemeente Breda Bron:UWV Werkbedrijf, CBS, SZ Breda 5000 De omvang van de Bredase jeugdwerkloosheid stijgt voor het eerst sinds De periode ember maart 20 werd gekenmerkt door een sterke afname van het aantal jeugdwerklozen Werkloosheid 45-plusser stijgt minder dan 2000 gemiddeld In 20 steeg de werkloosheid onder ouderen nog meer dan gemiddeld. Vanaf eind 20 wordt een daling van het aantal werkloze ouderen zichtbaar mrt 09 In het laatste kwartaal van 20 halveert de daling van werkloosheid vrouwen bijstand vrouwen het aantal oudere werklozen zich om vervolgens in het 1 e kwartaal van 2009 om te slaan in een toename. Bron:UWV Werkbedrijf, CBS, SZ Breda Deze werkloosheidstoename (+7%) onder 45-plussers ligt in het 1 e kwartaal van 2009 half zo hoog als het Bredase gemiddelde (+14%). De stijging van de oudere werklozen is vooral zichtbaar bij personen tussen 45 en 54 jaar. De toename van het aantal werkloze vrouwen in het 1 e kwartaal van 2009 is minder groot dan het Bredase gemiddelde. Afdeling Onderzoek en Informatie in opdracht van directie Sociale Zaken 3 24 julit 2009

4 Langdurige werkloosheid daalt minder snel In 20 was de langdurige werkloosheid met 24% afgenomen. De daling was vooral zichtbaar bij personen tot drie jaar werkloos. De afname onder de zeer langdurig werklozen (langer dan drie jaar werkloos) bleef hierbij achter. Eind maart 2009 zijn in Breda personen langdurig werkloos. Hiermee is de daling van het aantal langdurig werklozen vrijwel gestagneerd (-27 personen). Vooral de toename van het aantal werklozen tussen een en twee jaar werkloos zorgt voor deze minder gunstige ontwikkeling. Het aantal werklozen vanaf 2 jaar werkloos nam in het 1 e kwartaal van dit jaar nog licht af. Eind maart 2009 is ruim 22% van de langdurig werklozen tussen een en twee jaar werkloos tegen 19% in ember 20. Gezien de grote nieuwe instroom en de relatief geringe uitstroom uit de werkloosheid mag verwacht worden dat het aantal langdurig werklozen de komende tijd behoorlijk toe zal gaan nemen. Werkloosheid stijgt vooral vanaf mbo-niveau In het 1 e kwartaal van 2009 stijgt de Bredase werkloosheid bij alle opleidingsniveaus. De toename bij werkloze mbo ers en hbo ers is bovengemiddeld (respectievelijk +20% en +32%). De toename van het aantal werklozen bij vmbo ers (+10%) en wetenschappelijk opgeleiden (+12%) is benedengemiddeld. In absolute aantallen is de stijging het grootst bij mbo ers (+281 personen), hbo ers (+155 personen) en vmbo ers (+141 personen) Werkloosheid beroepsgroep gemeente Breda (top 15) % t.o.v. Beroepsgroep - mrt-09 Middelb.beroepen gedrag/maatschappij % Hogere adm./comm./econ. beroepen % Hogere technische beroepen % Middelbare adm./comm. beroepen % Middelbare technische beroepen % Lagere transportberoepen % Lagere verzorgende beroepen % Lagere technische beroepen % Lagere adm./comm. beroepen % Lagere agrarische beroepen % Lagere beveiligingsberoepen % Elementaire beroepen % Hogere pedagogische beroepen % Middelbare verzorgende beroepen % Bron: UWV Werkbedrijf Korte impressie verwachtingen arbeidsmarkt 2009 De situatie op de arbeidsmarkt wordt als gevolg van de kredietcrisis duidelijk minder gunstig. Dit komt in 2009 tot uiting in een: sterke toename werkloosheid afname werkgelegenheid forse daling vacaturevolume ruimere arbeidsmarkt 4 Bijstand in Breda Afnemende daling bijstandsgerechtigden Eind 1 e kwartaal 2009 ontvingen personen 1 (tot 65 jaar) een bijstandsuitkering. Het Bredase bijstandsvolume daalt ten opzichte van ember 20 minimaal (-0,9%). In het 3 e en 4 e kwartaal van 20 daalde de Bredase bijstand gemiddeld met 3,4%. Tussen ember 20 en ember 20 daalde de Bredase werkloosheid nog bij alle onderscheiden opleidingsniveaus. De werkloosheidsdaling wordt zichtbaar bij vrijwel alle in de top15 opgenomen beroepsgroepen. De daling is vooral zichtbaar op alle niveaus van de technische en administratieve-economische beroepen, bij de middelbare beroepen gedrag en maatschappij en bij de lagere transport, en verzorgende beroepen. Vooral de stijgende instroom in de bijstand zorgt voor een veel minder grote daling. Daarnaast neemt de uitstroom uit de bijstand licht af ten opzichte van het 4 e kwartaal van Bron: CBS WWB < 65 jaar Afdeling Onderzoek en Informatie in opdracht van directie Sociale Zaken 4 24 julit 2009

5 Ontwikkeling bijstandsvolume gemeente Breda In alle andere aangesloten gemeenten is de bijstand in 2009 toegenomen. Breda klimt daardoor ten opzichte van de achtste plaats in ember 20 naar de eerste plaats eind maart Bron: CBS mrt 09 Daling bijstand Breda; Toename bijstand Nederland Bleef de Bredase bijstandsontwikkeling in de eerste helft van 20 duidelijk achter bij de landelijke ontwikkeling. Vanaf het 3 e kwartaal valt de Bredase daling gunstiger uit dan landelijk. Ook in het 1 e kwartaal van 2009 blijft Breda het relatief goed doen. Terwijl het landelijke bijstandsvolume toeneemt kent Breda in deze periode nog een kleine afname. Op landelijk niveau zwakt de daling van de bijstand al in het 4 e kwartaal van 20 af. In 2009 is voor het eerst sinds 20 het aantal bijstandsuitkeringen aan personen tot 65 jaar in Nederland toegenomen (+1,7%). Breda in top rangschikking grote gemeenten De informatie uit de benchmark bestandsontwikkeling grote gemeenten geeft in maart 2009 voor Breda een positief beeld. Breda kent, net als Arnhem, nog een kleine afname van het bijstandsvolume Ontwikkeling bijstand <65 jaar gemeente Breda en Nederland (index 2001=100) Ontwikkeling bijstandsvolume ember 20-maart 2009 benchmark grote gemeenten*) 75 mrt 09 Breda index bijstand Nederland index bijstand Breda Arnhem Nijmegen Bron:CBS Rotterdam Utrecht Amsterdam Groningen Eindhoven gemiddeld Enschede Tilburg Den Bosch Drechtsteden -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% Daling bijstandsjongeren omgeslagen in stijging Het aantal Bredase bijstandsgerechtigden tot 27 jaar stijgt in het 1 e kwartaal van 2009 met 9%. Deze ontwikkeling was eind 20 al voorzichtig in gang gezet met +1,6% toename. Hiermee komt een einde aan een lange periode van een afname van bijstandsvolume onder jongeren. De toename van het aantal jongeren is eveneens zichtbaar bij de Bredase werkloosheid. Jongeren ondervinden duidelijk de nadelige effecten van de huidige recessie. *)benchmark is inclusief blokkeringen Bron: bestandsontwikkeling grote gemeenten Afdeling Onderzoek en Informatie in opdracht van directie Sociale Zaken 5 24 julit 2009

6 143 Ontwikkeling bijstand jongeren gemeente Breda en Nederland (index 2001=100) Het aandeel ouderen stijgt van 51% eind 20 naar bijna 53% eind maart Het aandeel bijstandsgerechtigde 45-plussers in Breda is ruim 1% hoger dan landelijk Ontwikkeling bijstand 45-plus gemeente Breda en Nederland (index 2001=100) 43 index bijstand <25 jaar Nederland (CBS) mrt index bijstand <25 jaar Breda (CBS) index bijstand <27 jaar Breda (SZ) 90 Bron: CBS; SZ Breda mrt 09 In de 2 e helft van 20 daalde het aantal bijstandsgerechtigde jongeren( tot 25 jaar) in Breda sneller dan landelijk. In het 1 e kwartaal van 2009 is deze afname (zowel landelijk als in Breda) omgeslagen in een toename. De toename van het aantal bijstandsjongeren tot 25 jaar is in Breda ruim twee maal zo groot dan landelijk. Het aandeel jongeren tot 25 jaar in de bijstand ligt eind maart 2009 in Breda met 6,2% een half procent hoger dan landelijk. index bijstand 45+ Nederland index bijstand 45+ Breda Bron:CBS Bijstandsvolume allochtonen stabiliseert De grote daling van het aantal allochtone bijstandsgerechtigden komt halverwege 20 tot stilstand. Tussen ember 20 en maart 2009 schommelt het aantal bijstandgerechtigden tussen de 517 en 530 personen. Bijstand allochtonen gemeente Breda Omvang bijstandsgerechtigden 45+ licht gedaald 800 In tegenstelling tot de werkloosheidsontwikkeling onder 45-plussers neemt de bijstand onder 45-plussers in het 1 e kwartaal van 2009 in Breda nog af (-0,6%). Eind maart 2009 ontvingen personen boven de 45 jaar een bijstandsuitkering. 650 Breda volgde tot september 20 min of meer de landelijke ontwikkeling. Vanaf het 3 e kwartaal 20 daalt het aantal oudere bijstandsgerechtigden in Breda sneller dan landelijk. In het 1 e kwartaal van 2009 is de landelijke daling omgeslagen in een toename. Breda kent in deze periode nog een geringe daling Bron: SZ Breda mrt 09 Afdeling Onderzoek en Informatie in opdracht van directie Sociale Zaken 6 24 julit 2009

7 In het 1 e kwartaal van 2009 is het aantal allochtonen met een bijstandsuitkering nauwelijks afgenomen (-3 personen). De afname ten opzichte van ember 20 bedraagt 60 personen. Op landelijk niveau komt de daling in het 1 e kwartaal vrijwel tot stilstand De instroom van allochtonen in de bijstand is in het 1 e kwartaal van 2009 hoger dan in het voorgaande kwartaal. De uitstroom uit de bijstand van allochtonen neemt minder hard toe waardoor het bijstandsvolume tussen eind 20 en eind maart 2009 nauwelijks is afgenomen. Een vergelijking met de Nederlandse ontwikkeling is niet mogelijk door het ontbreken van landelijke gegevens. Bijstandsvolume vrouwen daalt met 1% Breda telt eind maart vrouwen in de bijstand. Dit is 1% minder dan eind 20 (-20 personen). Ontwikkeling bijstand vrouwen gemeente Breda en Nederland (index 2001=100) Zowel in Breda als landelijk stijgt inmiddels het aantal personen dat korter dan een jaar een bijstandsuitkering heeft.deze ontwikkeling is op landelijk niveau al vanaf november 20 zichtbaar. In Breda stijgt het aantal personen die korter dan 1 jaar een bijstandsuitkering ontvangen pas vanaf maart dit jaar. instroom in de bijstand neemt weer toe De dalende tendens van de instroom in de bijstand komt eind 20 tot stilstand. In de eerste drie maanden van 2009 stijgt de instroom met ruim 36% (ten opzichte van het 4 e kwartaal 20). Daarnaast wordt de uitstroom uit de bijstand minder waardoor het positief verschil tussen in- en uitstroom van bijstandcliënten verdwenen is. In het 2 e halfjaar van 20 lag de uitstroom van bijstandsgerechtigden nog behoorlijk hoger dan de instroom In- en uitstroom gemeente Breda index bijstand vrouwen Nederland mrt index bijstand vrouwen Breda Bron:CBS 200 In tegenstelling tot Breda neemt op landelijke niveau in 100 het 1 e kwartaal van 2009 het aantal vrouwen in de bijstand toe. De laatste stijging van het landelijke mrt 09 bijstandsvolume onder vrouwen dateert uit begin 20. instroom uitstroom Afname langdurige bijstand houdt aan De afname van het aantal personen die een jaar of langer een bijstandsuitkering krijgen houdt ook in het 1 e kwartaal van 2009 nog aan. Het dalingstempo ligt in Breda al drie kwartalen op -2%. Bron: SZ Breda De verhouding tussen de instroom en uitstroom van de bijstand pakt in het 1 e kwartaal van 2009 op een Afdeling Onderzoek en Informatie in opdracht van directie Sociale Zaken 7 24 julit 2009

8 waarde van 97 2 minder gunstig uit dan in voorgaande drie kwartalen (gemiddelde waarde 119). In onderstaand figuur wordt het aandeel in de bijstand van een aantal doelgroepen afgezet tegen het aandeel op de uitstroom. Bij vrouwen blijft het aandeel in de bijstand op 58% staan. Het aandeel van vrouwen in de uitstroom daalt in het 1 e kwartaal van 2009 naar 43% en blijft daarmee structureel onder het aandeel in de bijstand liggen. Aandeel draaideurcliënten gedaald 80% 70% 60% 50% Aandeel doelgroepen in de bijstand en in de uitstroom gemeente Breda Het aandeel draaideurcliënten (personen die binnen zes maanden opnieuw instromen in de bijstand) daalt in het 1 e kwartaal van 2009 verder tot 15%. Het percentage ligt daarmee duidelijk onder het niveau van de voorgaande jaren. Aandeel draaideurcliënten in de instroom naar de bijstand gemeente Breda % 40% 30% 20% 10% 0% allochtoon < plus vrouw 20 % in bestand 20 % in uitstroom 2009 % in bestand 2009 % in uitstroom 30% 20% 10% Bron:SZ Breda Het aandeel in de uitstroom van allochtonen ligt eind 1 e kwartaal van % boven het aandeel in het bestand. Door een licht gestegen uitstroom bij allochtonen neemt het aandeel in de uitstroom ten opzichte van het 4 e kwartaal 20 toe tot 18%. Het aandeel jongeren tot 27 jaar in de uitstroom blijft weliswaar hoger dan het aandeel in de bijstand, maar het positief verschil wordt duidelijk minder groot dan in 20. Het aandeel van jongeren in de bijstand stijgt tot 11% terwijl het aandeel van jongeren in de uitstroom afneemt tot 18%. Het aandeel ouderen in de uitstroom (32%) blijft lager dan het aandeel ouderen in de bijstand (53%). Positief is in het 1 e kwartaal van 2009 het hogere aandeel in de uitstroom vergeleken met 20 (28%). Bron:SZ Breda Toch is het aantal ingestroomde draaideurcliënten in het 1 e kwartaal van 2009 niet lager dan het aantal in het 4 e kwartaal van 20 ( 56 personen). Alleen door de sterk gestegen instroom in de bijstand daalt het percentage draaideurcliënten. Het aandeel draaideurcliënten stijgt in het 1 e kwartaal van 2009 bij 45-plussers (19%) en bij vrouwen (15%). Bij allochtone bijstandsgerechtigden blijft het aandeel draaideurcliënten op 16% staan. Onder jongere bijstandsgerechtigden daal t het aandeel draaideurcliënten fors van 16% eind 20 naar 4% in het 1 e kwartaal van De uitstroom onder jongeren lag, door de verslechterde arbeidsmarktsituatie, de afgelopen twee kwartalen 2 Bij een waarde die lager ligt dan 100 is de instroom groter dan de uitstroom behoorlijk lager dan in de periode daarvoor. Mogelijk uit de bijstand. Bij een waarde boven de 100 ligt de uitstroom hoger dan de instroom. daalt hierdoor ook het aantal draaideurcliënten. Afdeling Onderzoek en Informatie in opdracht van directie Sociale Zaken 8 24 julit % mrt 09

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda Inleiding. 2 Globaal beeld arbeidsmarkt 2006

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda Inleiding. 2 Globaal beeld arbeidsmarkt 2006 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2006 Herstel economie zet fors door Aantal banen neemt toe Werkloosheidsdaling Breda minder groot Daling jeugdwerkloosheid stagneert Aantal bijstandsgerechtigden daalt

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2008

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2008 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2008 Groei banen en vacatures in 2008 lager Spanning op arbeidsmarkt blijft Werkloosheid in Breda daalt minder snel Afname Bredase bijstand minder Toename werkloosheid

Nadere informatie

Gemeente Breda. Monitoring ontwikkeling uitkeringen West-Brabant. 2 e voortgangsrapportage SSC Onderzoek en Informatie

Gemeente Breda. Monitoring ontwikkeling uitkeringen West-Brabant. 2 e voortgangsrapportage SSC Onderzoek en Informatie Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Monitoring ontwikkeling uitkeringen West-Brabant 2 e voortgangsrapportage 2009 Publicatienummer: 1566 Datum:oktober 2009 In opdracht van: SES West-Brabant Uitgave:

Nadere informatie

Monitoring ontwikkeling Arbeidsmarkt West- Brabant. 2e voortgangsrapportage 2011

Monitoring ontwikkeling Arbeidsmarkt West- Brabant. 2e voortgangsrapportage 2011 Monitoring ontwikkeling Arbeidsmarkt West- Brabant 2e voortgangsrapportage 2011 Publicatienummer: 1663 Datum: i 2011 In opdracht van: Regio West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda Afdeling SSC Onderzoek en

Nadere informatie

Gemeente Breda. SSC Onderzoek en Informatie. Monitoring ontwikkeling uitkeringen 4 e kwartaal 2008 West-Brabant

Gemeente Breda. SSC Onderzoek en Informatie. Monitoring ontwikkeling uitkeringen 4 e kwartaal 2008 West-Brabant Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Monitoring ontwikkeling uitkeringen 4 e kwartaal 2008 West-Brabant Publicatienummer: 1535 Datum: maart 2009 In opdracht van: SES West-Brabant Uitgave: Gemeente

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor oktober 211 (cijfers t/m september 211) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Oktober 2010 (cijfers t/m augustus 2010) Inhoud: 1. Werkloosheid (algemeen) 2. Werkloosheid naar leeftijd (jongeren en ouderen) 3. Vacatures, bedrijven en leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan

Nadere informatie

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010 Pagina // Bijlage HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS uari Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden juni 2010 (cijfers tot en met april 2010)

Crisismonitor Drechtsteden juni 2010 (cijfers tot en met april 2010) Crisismonitor Drechtsteden juni 2010 (cijfers tot en met april 2010) Er zijn enkele voorzichtig positieve ontwikkelingen waar te nemen op de arbeidsmarkt en woningmarkt. Dat is kort gezegd de conclusie

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor juni 211 (cijfers t/m maart 211) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt?

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor februari 2012 (cijfers t/m december 2011) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 9 Thermometer economische crisis oktober 20 Bestuursinformatie 07//20 gemeente Utrecht Inleiding In deze negende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Januari 211 (cijfers t/m oktober 21) Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt? Dat leest u in deze zesde editie van de crisismonitor, die het OCD eens in de twee maanden

Nadere informatie

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Persbericht PB14 56 11 9 214 15.3 uur CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Meer werklozen aan de slag Geen verdere daling aantal banen, lichte groei aantal vacatures Aantal banen

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2011

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2011 Factsheet economische crisis 1 e kwartaal 211 O&S Mei 211 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie is er behoefte aan inzicht in de gevolgen ervan in de gemeente s-hertogenbosch.

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09 HAAGSE MONITOR ECONOMISCHE RECESSIE 7 Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend zijn, in de

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2012

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2012 Factsheet economische crisis 3 e kwartaal 212 O&S December 212 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet economische crisis Vanwege de voortdurende economische crisis is er behoefte aan inzicht in de

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 6 Thermometer economische crisis oktober 20 /11/20 1 Inleiding In deze zesde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 4 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 4 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 4 e kwartaal 21 O&S Februari 211 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie is er behoefte aan inzicht in de gevolgen ervan in de gemeente s-hertogenbosch.

Nadere informatie

Monitor Kredietcrisis Zoetermeer

Monitor Kredietcrisis Zoetermeer Monitor Kredietcrisis Zoetermeer Economische gevolgen van de kredietcrisis 28-21 Monitor Kredietcrisis Zoetermeer ECONOMISCHE GEVOLGEN KREDIETCRISIS ZOETERMEER Samenstelling: Bestuur, afdeling FB, team

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010)

Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010) Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010) Op arbeidsmarkt en woningmarkt nog steeds weinig tekenen van herstel. Dat is kort gezegd de conclusie van deze derde versie van

Nadere informatie

Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen juni 2017

Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen juni 2017 Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen juni 2017 Inhoudsopgave Samenvatting: in één oogopslag 2 1. Economie 3 1.1. Nederlandse economie groeit nog steeds verder 3 1.2. Minder verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Onderstaande tabel toont enkele algemene kenmerken afkomstig van het CBS, die een beeld geven van de vergelijkbaarheid van de gemeenten.

Onderstaande tabel toont enkele algemene kenmerken afkomstig van het CBS, die een beeld geven van de vergelijkbaarheid van de gemeenten. BIJLAGE 3: G4-Divosa Benchmark In de commissievergadering van 11 mei 2017 is toegezegd Divosa cijfers (G4 Divosa- Benchmark) met u te delen (toezegging 17/T83). Dit document bevat de G4-Benchmark van 2016.

Nadere informatie

November 2012 WW-uitkeringen bijna verdubbeld sinds begin crisis eind 2008 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) met ruim 30.

November 2012 WW-uitkeringen bijna verdubbeld sinds begin crisis eind 2008 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) met ruim 30. November 2012 WW-uitkeringen bijna verdubbeld sinds begin crisis eind 2008-322.300 lopende WW-uitkeringen, 4 procent meer dan in ober - Veel meer uitkeringen voor jongeren (+13,4%) - Sterkste toename sectoren

Nadere informatie

Werkloosheidsuitkeringen (WW)

Werkloosheidsuitkeringen (WW) Werkloosheidsuitkeringen (WW) Overzicht ontwikkeling werkloosheidsuitkeringen 2014 1 e helft 2015 ontwikkeling in periode + -6,2% ten opzichte van zelfde periode jaar eerder ten opzichte van landelijk

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D2 (PA 19 september 2012) Beleidsontwikkeling. Ons kenmerk Datum uw brief

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D2 (PA 19 september 2012) Beleidsontwikkeling. Ons kenmerk Datum uw brief Ingekomen stuk D2 (PA 19 september 2012) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@ nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 2 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 211. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Crisismonitor. SSC / Onderzoek en Informatie. uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april?

Crisismonitor. SSC / Onderzoek en Informatie. uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april? SSC / Onderzoek en Informatie Crisismonitor uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april? stijgingstempo werkloosheid neemt toe, meer jongeren werkloos fors minder hypotheken

Nadere informatie

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 471.100 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Daling jonge werkzoekenden - Vooral daling agrarische beroepen en technische/industriële

Nadere informatie

Werkloosheidsuitkeringen (WW)

Werkloosheidsuitkeringen (WW) Horizontale as: % +/- t.o.v. jaar eerder Werkloosheidsuitkeringen (WW) Ontwikkeling aantal WW-uitkeringen 2014 en 2015-1 -7,5% 20% 15% 10% 5% - 2014-2,5% 2015 0% -5% -10% -15% -20% 2,5% 7,5% 1 Verticale

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit naar verwachting met 1¾% in 1 en met 1½% in 11. De toename van het bbp komt bijna volledig voor

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 2009)

Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 2009) Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 9) Op de arbeidsmarkt nog geen, op de woningmarkt wel eerste voorzichtige tekenen van herstel. Dat zijn kort gezegd de conclusies van

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 8 Overall conclusie De kredietcrisis zorgt voor een terugval van de economische bedrijvigheid in Nederland die sinds het begin van de jaren tachtig niet is voorgekomen.

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010)

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Uit de landelijke pers: Economie groet met 2,1% Voorzichtig herstel aantal banen Herstel uitzendmarkt Werkloosheid blijft afnemen

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor maart 2011 (cijfers t/m december 2010) Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt? Dat leest u in alweer de zevende editie van de crisismonitor, die het OCD in 2011 nog eens

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen is

Nadere informatie

Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen juni 2018

Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen juni 2018 Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen juni 218 Inhoudsopgave Samenvatting: in één oogopslag 2 1. Economie 3 1.1. De economie groeit verder; de consument geeft meer uit 3 1.2. Minder verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Maart 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen 1e kwartaal 9 Overall conclusie In de tweede helft van 8 sloeg de kredietcrisis ook in Nederland over naar de rest van de economie. De vooruitzichten voor 9 en 1 zijn in

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 2 e kwartaal 2012

Factsheet economische crisis. 2 e kwartaal 2012 Factsheet economische crisis 2 e kwartaal 212 O&S Oktober 212 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet economische crisis Vanwege de voortdurende economische crisis is er behoefte aan inzicht in de gevolgen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Onderdeel Economische groei Inflatie Producentenvertrouwen Consumptie Omzet detailhandel Consumentenvertrouwen Hypotheken Hypotheek- en kapitaalmarktrente

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 11 Thermometer economische crisis november 2013 afdeling Onderzoek - gemeente Utrecht Inleiding In deze elfde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

2. Globale analyse 2015

2. Globale analyse 2015 2. Globale analyse 2015 2.1. Tekort 2015 We zien dat de economie aantrekt. Dat zien we ook terug in Enschede. We nemen groei en dynamiek waar van bedrijven op de toplocaties (met name Kennispark en de

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Januari 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Ontwikkeling bijstandsuitkeringen Drechtsteden 2014 en ,0% -7,5% -5,0% -2,5% 0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0%

Ontwikkeling bijstandsuitkeringen Drechtsteden 2014 en ,0% -7,5% -5,0% -2,5% 0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0% Horizontale as: % +/- t.o.v. jaar eerder Bijstandsuitkeringen Ontwikkeling bijstandsuitkeringen 24 en 25 - -7,5% - 2% 5% % 5% 25-2,5% % -5% -% -5% -2% 24 2,5% 7,5% Verticale as: afwijking t.o.v. landelijk

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland

Conjunctuurenquête Nederland Nieuw: metingen op provinciaal niveau Conjunctuurenquête Nederland Rapport eerste kwartaal 212 Conjunctuurenquête Nederland I rapport eerste kwartaal 212 Inhoud rapportage COEN in het kort Economisch klimaat

Nadere informatie

Conjunctuurnotitie -1% -2%

Conjunctuurnotitie -1% -2% Conjunctuurnotitie 1 e kwartaal 212 Dit is de eerste conjunctuurnotitie van het OCD, de opvolger van de crisismonitor. In deze conjunctuurnotitie, die vier keer per jaar gaat verschijnen, is het aantal

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen September 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 5 Ingediende vacatures 6 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Juli 2012 Bijna 300.000 WW-uitkeringen - 298.000 lopende WW-uitkeringen - Aantal WW-uitkeringen gestegen ten opzichte van voorgaande maand (2,5%) - Ruim de helft meer WW-uitkeringen voor jongeren dan in

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden - 464.300 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - In i vrijwel evenveel werkzoekenden als in - Van de 55-plus beroepsbevolking is 9,4 procent

Nadere informatie

Monitor Economie 2018

Monitor Economie 2018 Monitor Economie 2018 Economische kerncijfers van de MVSgemeenten Augustus 2018 Inhoudsopgave Economische ontwikkeling 3 Werkgelegenheid 5 Arbeidsparticipatie 10 Inkomen en uitkeringen 13 Armoede en schuldhulpverlening

Nadere informatie

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald - 477.800 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Minder werkzoekenden van 35-45 jaar dan een jaar geleden - Toename werkzoekenden met (para)

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2011

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2011 Factsheet economische crisis 3 e kwartaal 211 O&S November 211 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet economische crisis Vanwege de voortdurende economische crisis is er behoefte aan inzicht in de

Nadere informatie

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juli 2011

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juli 2011 Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juli 2011 1 Inleiding In 2011 hebben Etil en Research voor Beleid in opdracht van de Provincie Limburg de ontwikkeling van de Limburgse arbeidsmarkt onderzocht

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Drechtsteden Versie Zwijndrecht april 211 (cijfers t/m december 21) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Bijlage Hoe staan

Nadere informatie

Kwartaaloverzicht arbeidsmarkt 2005/2

Kwartaaloverzicht arbeidsmarkt 2005/2 Hans Langenberg In het tweede kwartaal van 2005 vond voor het eerst in twee jaar geen verdere daling plaats van het aantal banen. Ook is de werkloosheid gestabiliseerd. Wel was er een stagnatie in de toename

Nadere informatie

Ontwikkeling bijstandsuitkeringen Drechtsteden 2014, 2015 en ,0% -7,5% -5,0% -2,5% 0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0%

Ontwikkeling bijstandsuitkeringen Drechtsteden 2014, 2015 en ,0% -7,5% -5,0% -2,5% 0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0% Horizontale as: % +/- t.o.v. jaar eerder Bijstandsuitkeringen Ontwikkeling bijstandsuitkeringen 24, 25 en 26 -, -7,5% -5, 2 5% 24 5% 26 25-2,5%, 2,5% 5, -5% - -5% -2 7,5%, Verticale as: afwijking t.o.v.

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013 Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013 1. Inleiding In 2012 hebben Etil en Research voor Beleid in opdracht van de Provincie Limburg de ontwikkeling van de Limburgse arbeidsmarkt onderzocht

Nadere informatie

Overall conclusie. Vacatures. beeld opleveren. van de economie van 3,5%, voor ,25%. De consumptie blijft naar verwachting stabiel, maar de

Overall conclusie. Vacatures. beeld opleveren. van de economie van 3,5%, voor ,25%. De consumptie blijft naar verwachting stabiel, maar de he Ontwikkelingen taal 29 Overall conclusie In de tweede helft van 28 sloeg de kredietcrisis ook in Nederland over naar de rest van de economie. De vooruitzichten voor 29 en 21 zijn in recordtempo verslechterd.

Nadere informatie

Economische en sociale thermometer Nummer 42, oktober 2012

Economische en sociale thermometer Nummer 42, oktober 2012 Economische en sociale thermometer Nummer 42, oktober 212 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (57) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 INHOUD Highlights uit de economische

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 47 20 november 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets meer banen en vacatures in het derde kwartaal 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Macro-economie 5 Koerswaarde

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 BIJLAGE II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit in 1 naar verwachting met 1¼%. Voor komend jaar wordt een groei van 1¾% voorzien. De toename van

Nadere informatie

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2018

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2018 Factsheet stedelijke economie 4 e kwartaal 218 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek April 219 Kort samengevat Factsheet stedelijke economie De afdeling Onderzoek & Statistiek brengt

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400 Augustus 2008 Aantal werkzoekenden daalt in ustus met 8.400 2 Ingediende vacatures 4 Vraag en aanbod bij CWI 5 Ontslagen met toestemming CWI 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW / Toelichting CWI krapte-indicator

Nadere informatie

Bijlage 1 Ontwikkeling arbeidsmarktpositie jongeren

Bijlage 1 Ontwikkeling arbeidsmarktpositie jongeren Bijlage 1 Ontwikkeling arbeidsmarktpositie jongeren Definities jongeren 1. De doelgroep jongeren van de PDTFJ betreft jongeren van 15 t/m 22 buiten het volledig dagonderwijs. Arbeidsmarktcijfers over deze

Nadere informatie

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2013

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2013 Factsheet stedelijke economie 4 e kwartaal 213 O&S Februari 214 2 Kort samengevat Factsheet stedelijke economie Vanwege de huidige economische situatie blijft er behoefte aan inzicht hoe s-hertogenbosch

Nadere informatie

Persconferentie: De Nederlandse conjunctuur in 2008, d.d. 13 februari 2009.

Persconferentie: De Nederlandse conjunctuur in 2008, d.d. 13 februari 2009. Persconferentie: De Nederlandse conjunctuur in 2008, d.d. 13 februari 2009. Sheet 1: Opening Het CBS publiceert vandaag het eerste cijfer van de economische groei over het vierde kwartaal en de voorlopige

Nadere informatie

Trendrapportage Economie Arnhem

Trendrapportage Economie Arnhem Trendrapportage Economie Arnhem Onderzoek en Statistiek Augustus 2018 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Samenvatting 4 3 Vraag 5 3.1 Werkgelegenheid in Arnhem 5 3.2 Ontwikkelingen in de tijd 6 3.3 Arnhem in

Nadere informatie

Research NL. Economic outlook 3e kwartaal 2010 Nederland

Research NL. Economic outlook 3e kwartaal 2010 Nederland Research NL Economic outlook 3e kwartaal 2010 Nederland Herstel economie zet aarzelend door Economische situatie Huishoudens zijn nog steeds terughoudend met hun consumptie en bedrijven zijn terughoudend

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen April 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Mei 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen iets afgenomen

Mei 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen iets afgenomen Mei 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 465.000 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Aantal jonge werkzoekenden met 5,6 procent afgenomen - Vooral daling werkzoekenden met korte

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in vogelvlucht

Arbeidsmarkt in vogelvlucht Arbeidsmarkt in vogelvlucht In het eerste kwartaal van 2011 is het aantal banen van werknemers, in vergelijking met het vierde kwartaal van 2010, licht gedaald. Dit is het eerste kwartaal met banenkrimp

Nadere informatie

We zien in figuur 2 dat het aandeel personen met een migratieachtergrond toeneemt van 46 procent januari 2015 naar 51 procent in juni 2017.

We zien in figuur 2 dat het aandeel personen met een migratieachtergrond toeneemt van 46 procent januari 2015 naar 51 procent in juni 2017. Bijlage 2 Cijfers uitvoering Participatiewet Bijstandsvolume stabiliseert Er zijn duidelijke signalen dat de economie en de arbeidsmarkt zich aan het herstellen zijn van de crisis. Het aantal mensen met

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 3 e kwartaal 21 O&S November 21 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie is er behoefte aan inzicht in de gevolgen ervan in de gemeente s-hertogenbosch.

Nadere informatie

Thermometer economische. crisis

Thermometer economische. crisis 8 Thermometer economische oktober 20 crisis 06//20 Inleiding In deze achtste Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, vacatures en WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden, vacatures en WWuitkeringen November 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Vacatures werk.nl 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013

Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013 Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013 Inhoud Werkgelegenheid Vacatures Werkloosheid Bevolkingsontwikkeling Aandachtspunten komende jaren Activiteiten POA Achterhoek PAG 2 Structuur werkgelegenheid regio

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Factsheet stedelijke economie. 1 e kwartaal 2015

Factsheet stedelijke economie. 1 e kwartaal 2015 Factsheet stedelijke economie 1 e kwartaal 215 O&S Juni 215 2 Kort samengevat Factsheet stedelijke economie Vanwege de huidige economische situatie blijft er behoefte aan inzicht hoe s-hertogenbosch er

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen April 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Vacatures werk.nl 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent Arbeidsmarkt in vogelvlucht Gemiddeld over de afgelopen vier maanden is er een licht stijgende trend in de werkloosheid. Het aantal banen van werknemers stijgt licht en het aantal openstaande vacatures

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-092 20 mei 2003 9.30 uur Werkloosheid stijgt opnieuw sterk In de periode februari april 2003 telt de werkloze beroepsbevolking gemiddeld 392 duizend

Nadere informatie

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW)

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW) Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren - 309.900 lopende WW-uitkeringen, 1,8 procent meer dan in tember - Bovengemiddelde stijging lopende WW-uitkeringen horeca (+6,3%)

Nadere informatie

COEN in het kort. Inhoud rapport. Toelichting. Nederland. Herstel komt in zicht. Conjunctuurenquête Nederland I rapport vierde kwartaal 2014

COEN in het kort. Inhoud rapport. Toelichting. Nederland. Herstel komt in zicht. Conjunctuurenquête Nederland I rapport vierde kwartaal 2014 Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête (COEN) ondervraagt elk kwartaal ondernemers over onderwerpen

Nadere informatie