Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013"

Transcriptie

1 Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni Inleiding In 2012 hebben Etil en Research voor Beleid in opdracht van de Provincie Limburg de ontwikkeling van de Limburgse arbeidsmarkt onderzocht en in beeld gebracht. De bevindingen zijn vastgelegd in het rapport Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg (RAIL) De prognoses in RAIL 2012 hebben betrekking op de periode en de actuele cijfers hebben betrekking op het jaar Nu, ruim een jaar later, vindt er een update van enkele basisgegevens plaats. Hierbij wordt vooral ingegaan op de gerealiseerde ontwikkelingen in Economisch kader In RAIL 2012 zijn prognoses gemaakt voor de periode Het uitgangspunt voor deze prognoses was de Decemberraming 2011 van het Centraal Planbureau (CPB). Volgens de Decemberraming 2011 zou de economie in 2012 krimpen met 0,5%. Inmiddels zijn we anderhalf jaar verder en heeft het CPB zijn economische vooruitzichten voor 2012 meerdere keren bijgesteld. Het CPB is het afgelopen anderhalf jaar telkens negatiever geworden over de economische groei in Uiteindelijk is de krimp in 2012 volgens het Centraal Economische Plan 2013 (CEP) uitgekomen op -0,9%. Dat is 0,4 procentpunt lager dan wat werd verwacht in de Decemberraming Dit heeft natuurlijk gevolgen voor de gerealiseerde ontwikkeling op de arbeidsmarkt in Vraagzijde van de arbeidsmarkt De economische krimp werkt enigszins vertraagd door op de vraag naar arbeid. In deze paragraaf wordt ingegaan op de vraagzijde van de arbeidsmarkt. Hierbij worden de gerealiseerde gegevens gepresenteerd van de werkgelegenheid in In RAIL wordt werkgelegenheid gedefinieerd als de totale vraag naar de productiefactor arbeid. Het betreft het aantal bezette arbeidsplaatsen van minimaal één uur per week (inclusief arbeidsplaatsen bezet door zelfstandigen). 3.1 Limburgse werkgelegenheid daalt met 1,3% in 2012 In tabel 3.1 is de ontwikkeling van de werkgelegenheid weergegeven. In Limburg was er in 2012 sprake van een afname van het aantal arbeidsplaatsen. In 2011 waren er nog arbeidsplaatsen, in 2012 nam dit aantal af met 1,3% tot arbeidsplaatsen. Hiermee reageert de werkgelegenheid op de economische achteruitgang. De economie groeit namelijk al niet meer sinds het tweede kwartaal van 2011, hetgeen in 2012 tot uiting is gekomen in de werkgelegenheidscijfers. In Zuid-Limburg was de afname nog groter, namelijk -1,9%. In zowel Noord- als Midden-Limburg daalde de werkgelegenheid met 0,5%. In bijlage 1 zijn twee uitgebreidere tabellen opgenomen over de ontwikkeling van de werkgelegenheid in Nederland, Limburg en de drie Corop-gebieden. RAIL update 7 juni

2 Tabel 3.1 Ontwikkeling werkgelegenheid, , Nederland, Limburg, Corop-gebieden Ontwikkeling % Nederland ,7% Limburg ,3% Noord-Limburg ,5% Midden-Limburg ,5% Zuid-Limburg ,9% Bron: VRL (Etil) 3.2 Werkgelegenheid alleen gegroeid in zorg en welzijn, overige sectoren kenden werkgelegenheidsdaling in 2012 Het totaal aantal arbeidsplaatsen in Limburg daalde in 2012 met (figuur 3.1). Sectoraal gezien daalde de werkgelegenheid in nagenoeg alle sectoren. Enige uitzondering was de sector zorg en welzijn: daar groeide het aantal arbeidsplaatsen in 2012 met De grootste dalers waren de bouw ( arbeidsplaatsen) en de horeca ( arbeidsplaatsen). Vervolgens staat de stijging en daling van het aantal arbeidsplaatsen naar sector aangegeven. In vergelijking met Nederland. is de genoemde werkgelegenheidsstijging in de zorg en de daling in de bouw en horeca in Limburg sterker dan landelijk (zie ook bijlage 1). Figuur 3.1 Absolute en relatieve mutatie aantal arbeidsplaatsen naar sector, Limburg, 2012 ten opzichte van 2011 (tussen haakjes uiteindelijke aantal arbeidsplaatsen 2012) Zorg en welzijn (92.850) Bank- en verzekeringswezen (11.300) Energie (5.290) Overige diensten (22.370) Metaal en elektrotechniek (29.470) Voeding (5.350) Onderwijs (32.120) Overige industrie (29.040) Overheid (27.090) Chemie (12.600) Handel en reparatie (91.190) Transport en communicatie (39.090) Zakelijke dienstverlening (55.440) Landbouw en visserij (18.370) Horeca (27.300) Bouw (23.920) Totaal ( ) Bron: VRL (Etil) -20 (-0,2%) -50 (-0,9%) -80 (-0,4%) -120 (-0,4%) -140 (-2,6%) -380 (-1,2%) -380 (-1,3%) -440 (-1,6%) -680 (-5,1%) -940 (-1,0%) -980 (-2,4%) (-1,8%) (-5,3%) (-3,8%) (-5,1%) (-1,3%) (2,0%) RAIL update 7 juni

3 4. Aanbodzijde van de arbeidsmarkt Naast de werkgelegenheid wordt ook het arbeidsaanbod beïnvloedt door de economische crisis. In deze paragraaf wordt daarom achtereenvolgens ingegaan op de gerealiseerde cijfers voor de potentiële beroepsbevolking, de arbeidsparticipatie en de beroepsbevolking in Limburg. 4.1 Potentiële beroepsbevolking in Limburg daalt met 0,7% in 2012 In tabel 3.1 is de ontwikkeling weergegeven van de potentiële beroepsbevolking, oftewel het aantal jarigen, in Te zien is dat de potentiële beroepsbevolking in Limburg in 2012 met 0,7% is afgenomen tot personen. Deze daling is groter dan de landelijke afname van 0,3%. Regionaal is het aantal jarigen het meest gedaald in Zuid-Limburg, eveneens met 0,7%. Deze daling wordt zowel veroorzaakt door vergrijzing als ontgroening. Tabel 4.1 Ontwikkeling potentiële beroepsbevolking, , Nederland, Limburg, Corop-gebieden Ontwikkeling % Nederland ,3% Limburg ,7% Noord-Limburg ,6% Midden-Limburg ,6% Zuid-Limburg ,7% Bron: CBS, CPB, Etil/Research voor Beleid 4.2 Beroepsbevolking stijgt echter met 0,7%, als gevolg van toename arbeidsparticipatie tot 67,9% De arbeidsparticipatie geeft aan welk deel van de potentiële beroepsbevolking tot de beroepsbevolking behoort. De economische crisis heeft hierop een belangrijke invloed. Over het algemeen is er in tijden van laagconjunctuur sprake van een ontmoedigingseffect. Dit houdt in dat bepaalde groepen zichzelf weinig kans geven op het vinden van een baan, waardoor zij afzien van het zoeken ernaar. Hierdoor daalt de arbeidsparticipatie en wordt de groei van de beroepsbevolking gedrukt. In 2012 was er echter een tegengesteld effect waarneembaar: in plaats van een dalende arbeidsparticipatie, nam de participatie juist toe, zowel in Nederland als in Limburg. In tabel 4.2 is te zien dat de arbeidsparticipatie in 2012 in Limburg is toegenomen tot 67,9%. In 2012 was met name een toename zichtbaar van de arbeidsparticipatie van jongeren en ouderen. Waar jongeren aan het begin van de economische crisis besloten om langer door te studeren, kunnen zij de toetreding tot de arbeidsmarkt niet alsmaar blijven uitstellen. Ouderen daarentegen moeten langer doorwerken (tot hun 65ste en verder), vanwege de versobering van pensioensuitkeringsregelingen, en omdat er onzekerheid bestaat over de hoogte van toekomstige pensioensuitkeringen. Hierdoor bieden ook steeds meer ouderen zich aan op de arbeidsmarkt. Verder is er een toenemend aantal vrouwen dat zich aanbiedt op de arbeidsmarkt, juist vanwege de crisis. Ondanks de stijging in 2012 ligt de participatie in Limburg (67.9%) nog altijd lager dan landelijk (71,1%). Regionaal is de participatie het hoogst in Noord-Limburg (71,1%) en het laagst in Zuid-Limburg (65,8%). RAIL update 7 juni

4 Tabel 4.2 Ontwikkeling arbeidsparticipatie, , Nederland, Limburg, Corop-gebieden Verschil (procentpunt) Nederland 70,1% 71,1% 1,0 Limburg 67,0% 67,9% 0,9 Noord-Limburg 70,1% 71,1% 1,0 Midden-Limburg 68,8% 69,8% 1,0 Zuid-Limburg 64,9% 65,8% 0,9 Bron: CBS, CPB, Etil/Research voor Beleid Samen met de potentiële beroepsbevolking bepaalt de arbeidsparticipatie de ontwikkeling van de beroepsbevolking. Doordat de toename van de arbeidsparticipatie in 2012 groter is dan de afname van de potentiële beroepsbevolking, neemt ook de beroepsbevolking toe. In Limburg nam de beroepsbevolking in 2012 toe met 0,7%, tot personen (tabel 3.3). In Midden-Limburg was de groei met 0,8% nog iets groter, terwijl Zuid-Limburg met 0,6% een iets kleinere groei kende. Tabel 4.3 Ontwikkeling beroepsbevolking, , Nederland, Limburg, Corop-gebieden Ontwikkeling % Nederland ,0% 0,0 Limburg ,7% Noord-Limburg ,7% Midden-Limburg ,8% Zuid-Limburg ,6% Bron: CBS, CPB, Etil/Research voor Beleid 5. Stijgende werkloosheid Zoals ook in RAIL 2012 staat beschreven, treffen de vraag naar en het aanbod van arbeidskrachten elkaar op de arbeidsmarkt. Vaak sluiten in de praktijk vraag en aanbod op de arbeidsmarkt niet precies op elkaar aan, waardoor discrepanties ontstaan, zowel kwantitatief als kwalitatief. Discrepanties aan de aanbodzijde van de arbeidsmarkt worden in beeld gebracht met behulp van werkloosheidscijfers. Werkloosheid wordt uitgedrukt in het aantal niet-werkende werkzoekenden (NWW) geregistreerd bij het UWV. Om de regionale te kunnen vergelijken met het landelijk gemiddelde wordt het aantal nietwerkende werkzoekenden uitgedrukt als percentage van de beroepsbevolking. Landelijk was het NWW-percentage in % 1. In Limburg was het NWW-percentage in ,9%. In Zuid- Limburg was dit 8%, in Noord-Limburg 6,2% en in Midden-Limburg 5%. Vervolgens laat figuur 5.1 de ontwikkeling van het aantal bij het UWV geregistreerde niet-werkende werkzoekenden zien. 1 Het betreft hier een jaargemiddelde. RAIL update 7 juni

5 Figuur 5.1 Ontwikkeling niet werkende werkzoekenden (NWW), Limburg, Corop-gebieden, januari 2012-april Januari April Juli Oktober Januari April Noord-Limburg Midden-Limburg Zuid-Limburg Limburg Bron: UWV (Etil) De figuur laat zien dat het aantal NWW ers in Limburg met name in het laatste deel van 2012 snel is opgelopen. Zo waren er in januari NWW ers, vergeleken met in oktober 2012, een stijging van ruim 16%. In de drie Corop-gebieden doet zich eenzelfde ontwikkeling voor. De groei van het aantal NWW ers heeft zich ook in de eerste maanden van 2013 doorgezet. Zo steeg het aantal NWW ers in april met bijna 10% tot ruim , vergeleken met januari. In april 2013 kende het NWW-bestand in Limburg de volgende kenmerken: - 54% was man. - 42,2% was korter dan een half jaar werkloos. - 12% was jonger dan 27%, 38,3% was 50 jaar of ouder. Vergeleken met april 2012 is daarmee zowel het aandeel jongeren (11,2% in april 2012) als het aandeel ouderen (39,9% in april 2012) licht gedaald. Absoluut gezien is het aantal NWW ers in beide groepen wel toegenomen. - bijna 40% van de werklozen is opgeleid op mbo-niveau. 14% is opgeleid op hbo- of woniveau. 6. Realisatie arbeidsmarkt 2012 vergeleken met het rapport RAIL 2012 In deze notitie is voor 2012 een update gegeven van de belangrijkste arbeidsmarktgegevens in Limburg. Hierna wordt voor de afzonderlijke thema s kort ingegaan op hoe deze realisatiecijfers afwijken van de prognoses in RAIL Tot slot wordt kort vooruitgeblikt naar de economische situatie in RAIL update 7 juni

6 Vraag In 2011 waren er nog arbeidsplaatsen, in 2012 nam dit aantal af met 1,3% tot arbeidsplaatsen. In RAIL 2012 werd voor 2012 rekening gehouden met een iets kleinere afname: -0,7% tot arbeidsplaatsen. Zoals reeds beschreven diende de Decemberraming 2011 van het CPB als uitgangspunt voor deze prognoses in RAIL Sinds de publicatie van de Decemberraming 2011 heeft het CPB haar verwachtingen voor de economische groei in 2012 meerdere malen naar beneden bijgesteld. Als gevolg van de hoger uitgevallen economische krimp in 2012 is ook de werkgelegenheid iets harder gedaald. Aanbod In 2012 daalde de potentiële beroepsbevolking in Limburg met 0,7% tot personen. Doordat de arbeidsparticipatie echter steeg tot 67,9%, groeide de beroepsbevolking met 0,7% tot personen. In RAIL 2012 werd uitgegaan van een daling van de potentiële beroepsbevolking in 2012 van 0,8%. De afname van het Limburgse aantal jarigen past daarmee in de lijn zoals die in RAIL 2012 is opgenomen. Deze daling is onderdeel van een structurele afname van de potentiële beroepsbevolking, die als gevolg van vergrijzing en ontgroening al in de jaren negentig is ingezet. Ook de komende jaren blijft de potentiële beroepsbevolking dalen. Voor wat betreft de arbeidsparticipatie was in RAIL 2012 te zien dat in ,2% van de potentiële beroepsbevolking deelnam aan het arbeidsproces. Voor 2011 werd uitgegaan van een participatie van 67,1% en voor 2012 van 68,0%. Daarmee wijken de realisatiecijfers voor 2011 en 2012 slechts een procentpunt af van de prognoses zoals afgegeven in RAIL Naar verwachting zet de komende periode de groei van de arbeidsparticipatie door, zoals ook aangegeven is in RAIL In het rapport zijn ook de verklarende factoren voor de groeiende participatie terug te vinden. Als gevolg van de stijgende arbeidsparticipatie neemt de beroepsbevolking de komende jaren nog toe. In RAIL 2012 werd voor 2012 uitgegaan van een groei van de beroepsbevolking met ruim 0,4% tot personen. In werkelijkheid groeide de beroepsbevolking met 0,7% tot Als gevolg van de toenemende arbeidsparticipatie zal de beroepsbevolking op de middellange termijn nog toenemen. Momenteel spelen hier met name conjuncturele effecten een rol, maar ook structurele trends beïnvloeden de arbeidsparticipatie. Op de lange termijn zal de beroepsbevolking echter gaan dalen, als gevolg van demografische trends (de afnemende potentiële beroepsbevolking). Discrepanties In Limburg is het NWW-percentage in 2012 uitgekomen op 6,9% (jaargemiddelde). In RAIL 2012 werd nog uitgegaan van een jaargemiddelde van 7,3% in Daarmee is het NWWpercentage in 2012 dus lager uitgekomen dan eerder werd gedacht. Toch kunnen hier twee kanttekeningen bij geplaatst worden. Ten eerste betreft het NWW-percentage een jaargemiddelde. In de eerste 3 kwartalen van 2012 is het aantal werklozen in Limburg redelijk stabiel gebleven. Hetgeen een dempende werking heeft op het uiteindelijke NWWpercentage voor Ten tweede is het aantal werklozen in het laatste kwartaal van 2012 snel opgelopen. Zoals eerder beschreven heeft deze groei zich ook in 2013 voortgezet. Zo groeide het aantal NWW ers in Limburg in januari 2013 met 16%, ten opzichte van oktober RAIL update 7 juni

7 7. Vooruitblik 2013 Nederland zit nog steeds in een recessie. Volgens het CBS is de Nederlandse economie in het eerste kwartaal van 2013 gekrompen met 0,1%. De economie krimpt daarmee al voor het derde kwartaal op rij. In het Centraal Economisch Plan (CEP) van maart 2013 ging het CPB voor heel 2013 uit van een economische krimp van 0,5%. Een jaar eerder werd in het CEP voor 2013 nog uitgegaan van een economische groei van 1,25%. Het CPB heeft haar verwachtingen voor 2013 dus behoorlijk naar beneden bijgesteld. Ook het UWV publiceerde afgelopen week haar arbeidsmarktprognoses Hierin gaan ze uit van een krimp van 0,5% in Etil gaat er inmiddels vanuit dat de economie in heel 2013 krimpt met 0,75%. Hiervoor wordt aangesloten bij de inzichten van het CPB, het UWV en de grote banken. Deze economische krimp heeft uiteraard gevolgen voor de arbeidsmarkt. Zo zal de werkgelegenheid naar verwachting nog dalen tot en met Pas in 2014 wordt landelijk zeer voorzichtig herstel verwacht van de economie, hetgeen in 2015 leidt tot een lichte groei van de werkgelegenheid. Doordat de werkgelegenheid voorlopig nog daalt, zal de werkloosheid tot 2015 blijven oplopen. Volgens de prognoses uit RAIL 2012 ontstaan er op de arbeidsmarkt in Limburg tekorten aan arbeidskrachten. Het is echter de vraag wanneer deze krapte in de praktijk gevoeld gaat worden. Door de economische neergang is er momenteel sprake van een ruime arbeidsmarkt (enkele uitzonderingen natuurlijk daargelaten) en juist geen tekort aan arbeidskrachten. Door een krimpende werkgelegenheid is in veel sectoren de uitbreidingsvraag vrijwel nihil tot zelfs negatief. Daarnaast groeit de werkgelegenheid in de sector zorg en welzijn veel minder dan voorheen door de bezuinigingsmaatregelen van de landelijke overheid. Beide ontwikkelingen maken dat meer mensen hun baan verliezen waardoor de werkloosheid oploopt. Werkgevers hebben momenteel dus een ruime keuze op het moment dat ze wel willen uitbreiden of vervangen. Een ander neveneffect van de recessie is de toename van de groep 55-plussers in het arbeidsproces. Deze groep werkt steeds vaker en langer door. Naast langer doorwerken bieden ook steeds meer ouderen zich aan op de arbeidsmarkt. Deze trends hebben tot gevolg dat het moment van uittreden van ouderen wordt uitgesteld, en daarmee dus ook de vervangingsvraag en de daarmee gepaard gaande tekorten op de arbeidsmarkt. Ondanks deze ontwikkelingen staat wel vast dat gegeven de leeftijdsopbouw van de huidige beroepbevolking op termijn tekorten aan arbeidskrachten zullen ontstaan. Deze tekorten zullen versneld tot uiting komen op het moment dat de economie weer aantrekt. RAIL update 7 juni

8 BIJLAGE 1 EXTRA GEGEVENS ONTWIKKELING WERKGELEGENHEID Tabel B1 Ontwikkeling werkgelegenheid, , Nederland en Limburg Nederland Sectoren (abs) Limburg (%) (abs) Landbouw en visserij ,5% ,3% Voeding ,0% ,6% Chemie ,6% ,1% Metaal en elektrotechniek ,2% ,4% Overige industrie ,1% ,3% Energie ,2% ,9% Bouw en onroerend goed ,1% ,1% Handel en reparatie ,1% ,0% Horeca ,1% ,8% Transport en communicatie ,6% ,4% Bank- en verzekeringswezen ,6% ,2% Zakelijke dienstverlening ,2% ,8% Overheid ,9% ,6% Onderwijs ,4% ,2% Zorg en welzijn ,1% ,0% Overige diensten ,2% ,4% Totaal ,7% ,3% Bron: VRL (Etil) (%) RAIL update 7 juni

9 Tabel B2 Ontwikkeling werkgelegenheid, , Corop-gebieden Noord-Limburg Midden-Limburg Zuid-Limburg Sectoren (abs) (%) (abs) (%) (abs) Landbouw en visserij ,9% ,8% ,6% Voeding ,3% ,0% ,5% Chemie ,1% ,6% ,5% Metaal en elektrotechniek ,8% ,5% ,4% Overige industrie ,5% ,4% ,5% Energie ,4% ,1% ,9% Bouw en onroerend goed ,1% ,2% ,6% Handel en reparatie ,8% ,9% ,0% Horeca ,1% ,6% ,0% Transport en communicatie ,9% ,8% ,2% Bank- en verzekeringswezen ,0% ,6% ,1% Zakelijke dienstverlening ,0% ,2% ,6% Overheid ,9% ,0% ,9% Onderwijs ,0% ,6% ,8% Zorg en welzijn ,8% ,2% ,9% Overige diensten ,9% ,2% ,3% Totaal ,5% ,5% ,9% Bron: VRL (Etil) (%) RAIL update 7 juni

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juli 2011

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juli 2011 Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juli 2011 1 Inleiding In 2011 hebben Etil en Research voor Beleid in opdracht van de Provincie Limburg de ontwikkeling van de Limburgse arbeidsmarkt onderzocht

Nadere informatie

Nieuwsbrief Drenthe, oktober 2012

Nieuwsbrief Drenthe, oktober 2012 Nieuwsbrief, oktober 2012 In opdracht van de Provincie heeft Etil in de tweede helft van 2010 het onderzoek Ontwikkelingen en prognoses op de Drentse Arbeidsmarkt 2011 2014 uitgevoerd. In dit onderzoek

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de 5 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud Deze factsheet is de vijfde editie van de Economische Monitor Voorne-Putten en presenteert recente economische ontwikkelingen van Voorne-Putten

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktprognose

Regionale arbeidsmarktprognose Provincie Zeeland Afdeling Economie Regionale arbeidsmarktprognose 2012-2013 Inleiding Begin juni 2012 verscheen de rapportage UWV Arbeidsmarktprognose 2012-2013 Met een doorkijk naar 2017". Hierin worden

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Nieuws. Innovatieve topsectoren

Nieuws. Innovatieve topsectoren Nieuwsbrief september 2011 In het coalitieakkoord van Provincie Overijssel, met de titel De kracht van Overijssel - Inspireren, innoveren en investeren', hebben de coalitiepartijen hun ambities bekend

Nadere informatie

Samenvatting Twente Index 2016

Samenvatting Twente Index 2016 Samenvatting Twente Index 2016 Kijk voor regionale en lokale data op www.twenteindex.nl INLEIDING De Twente Index wordt door Kennispunt Twente samengesteld in opdracht van de Twente Board. De Board wil

Nadere informatie

CPB juniraming 2010: Ook lagere economische groeiverwachtingen voor Breda

CPB juniraming 2010: Ook lagere economische groeiverwachtingen voor Breda CPB juniraming 2010: Ook lagere economische groeiverwachtingen voor Breda 1. Inleiding In juni 2010 heeft het Centraal Planbureau nieuwe verwachtingen gepresenteerd over de ontwikkelingen van de Nederlandse

Nadere informatie

Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose Met een doorkijk naar 2018

Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose Met een doorkijk naar 2018 Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014 Met een doorkijk naar 2018 Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014 Een belangrijke taak van UWV is het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012

Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012 Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012 t.b.v. Monitor Arbeidsmarkt en Onderwijs Provincie Noord-Holland IJmuiden, 23 november 2012 Arjan Heyma www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Belangrijkste

Nadere informatie

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Oktober 2010 Opsteller: Jiska Krikke Contactpersoon: Gerrit Marskamp Regio Noord-Veluwe, t:0341-474 436 Regio Noord-Veluwe wil in het kader van arbeidsmarktbeleid,

Nadere informatie

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Aandachtspunten Even voorstellen: Willem van der Craats De werkgelegenheidsstructuur

Nadere informatie

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014 Een uitdagende arbeidsmarkt Erik Oosterveld 24 juni 2014 Wat waren de gevolgen van de recessie? Hoeveel banen zijn er verloren gegaan? In welke sectoren heeft de recessie het hardst toegeslagen? Werkgelegenheid

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor juni 211 (cijfers t/m maart 211) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt?

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen is

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktprognose

Regionale arbeidsmarktprognose Provincie Zeeland Afdeling Economie Regionale arbeidsmarktprognose 2011-2012 Inleiding Begin juni 2011 verscheen de rapportage UWV WERKbedrijf Arbeidsmarktprognose 2011-2012 Met een doorkijk naar 2016".

Nadere informatie

RAIL 2011 Werkcollege

RAIL 2011 Werkcollege RAIL 2011 Werkcollege Bart Paashuis, Etil Douwe Grijpstra, Research voor Beleid Opzet werkcollege RAIL 2011 Wat is RAIL Aanbod op de Limburgse arbeidsmarkt Vraag op de Limburgse arbeidsmarkt Discrepanties

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Midden-Holland, augustus 2017 Daling WW-uitkeringen in Midden-Holland minder sterk In augustus blijft het aantal lopende WW-uitkeringen in Midden-Holland nagenoeg gelijk. Van alle

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Economische krimp in 2009 Aantal vacatures sterk gedaald Werkloosheid in Breda stijgt me 14% Bredase bijstand daalt minimaal Bijstand onder jongeren sterk gestegen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Persbericht PB14 56 11 9 214 15.3 uur CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Meer werklozen aan de slag Geen verdere daling aantal banen, lichte groei aantal vacatures Aantal banen

Nadere informatie

Bijlage 4 Aan: portefeuillehoudersoverleg REO d.d Betreft: Aanalyse economische ontwikkelingen Voorne-Putten

Bijlage 4 Aan: portefeuillehoudersoverleg REO d.d Betreft: Aanalyse economische ontwikkelingen Voorne-Putten Bijlage 4 Aan: portefeuillehoudersoverleg REO d.d. 230114 Betreft: Aanalyse economische ontwikkelingen Voorne-Putten Sinds 2010 is de Economische Monitor Voorne-Putten een signalerend document inzake de

Nadere informatie

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 - Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 Factsheet maart 2017 Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in Amsterdam nam het afgelopen jaar toe met bijna 14.000 tot bijna 524.000 banen, een groei van bijna

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Mei Economische Barometer Valkenswaard en Waalre. Verwachting voor 2010 en 2011

Mei Economische Barometer Valkenswaard en Waalre. Verwachting voor 2010 en 2011 Verwachting voor 2010 en 2011 Mei 2010 CONCLUSIES Zakelijke dienstverlening domineert de economie van Waalre. Valkenswaard kent relatief veel industrie en groothandel. Afname van de werkgelegenheid doet

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 6 Thermometer economische crisis oktober 20 /11/20 1 Inleiding In deze zesde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Haaglanden en Zuid-Holland Centraal, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Haaglanden en Zuid-Holland Centraal, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Haaglanden en Zuid-Holland Centraal, augustus 2017 Daling WW-uitkeringen vlakt af In augustus blijft het aantal lopende WW-uitkeringen in Haaglanden en Zuid- Holland Centraal nagenoeg

Nadere informatie

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09 HAAGSE MONITOR ECONOMISCHE RECESSIE 7 Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend zijn, in de

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Januari 211 (cijfers t/m oktober 21) Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt? Dat leest u in deze zesde editie van de crisismonitor, die het OCD eens in de twee maanden

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid daalt

Persbericht. Werkloosheid daalt Persbericht PB14-041 19 juni 09.30 uur Werkloosheid daalt - Werkloosheid is in mei gedaald - Beroepsbevolking krimpt minder snel - Aantal WW-uitkeringen in mei opnieuw afgenomen - Toename WW-uitkeringen

Nadere informatie

Beroepsbevolking 2005

Beroepsbevolking 2005 Beroepsbevolking 2005 De veroudering van de beroepsbevolking is duidelijk zichtbaar in de veranderende leeftijdspiramide van de werkzame beroepsbevolking (figuur 1). In 1975 behoorde het grootste deel

Nadere informatie

Werkloosheid daalt opnieuw

Werkloosheid daalt opnieuw Persbericht PB14-044 17 juli 9.30 uur Werkloosheid daalt opnieuw - Werkloosheid in juni voor de tweede maand op rij gedaald - Meer mensen hebben een betaalde baan - Aantal WW-uitkeringen blijft dalen -

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Limburg, augustus 2013

Arbeidsmarktinformatie. Limburg, augustus 2013 Arbeidsmarktinformatie Limburg, augustus 2013 1 Lichte daling WW-uitkeringen in Limburg Nederland heeft al geruime tijd te maken met moeilijke en onzekere economische omstandigheden. Momenteel zijn er

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Amersfoort Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Amersfoort groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en

Nadere informatie

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant Regio Zuidoost-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn Zuidoost-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio Zuidoost-Brabant.

Nadere informatie

Mei Economische Barometer Weerterland en Cranendonck. Verwachting voor 2010 en 2011

Mei Economische Barometer Weerterland en Cranendonck. Verwachting voor 2010 en 2011 Verwachting voor 2010 en 2011 Mei 2010 CONCLUSIES Productiesectoren landbouw, industrie en bouw goed voor een derde van de werkgelegenheid in. Afname van de werkgelegenheid doet zich in 2010 vooral voor

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf, die vanwege de resultaten van de Quick Scan wat later verschijnt dan gebruikelijk, worden de actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren Persbericht PB14-033 15 mei 9:30 uur Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren - Werkloosheid in april licht gestegen - Arbeidsdeelname afgenomen bij jongeren - Aantal WW-uitkeringen in

Nadere informatie

Demografie van de Nederlandse beroepsbevolking

Demografie van de Nederlandse beroepsbevolking Betaling én vervanging van vergrijzende arbeidspopulatie worden een probleem Demografie van de Nederlandse beroepsbevolking Peter Ekamper, Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) Op

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014 De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant UWV Gerald Ahn 9 september 2014 Recente persberichten (CBS) Wisselende berichten over de markt Werkloosheid in juli verder gedaald Stijging WW-uitkeringen Consumptie

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Oktober 2010 (cijfers t/m augustus 2010) Inhoud: 1. Werkloosheid (algemeen) 2. Werkloosheid naar leeftijd (jongeren en ouderen) 3. Vacatures, bedrijven en leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2010

Werkgelegenheidsonderzoek 2010 2010 pr ov i nc i e g r oni ng e n Wer kgel egenhei dsonder zoek Eenanal ysevandeont wi kkel i ngen i ndewer kgel egenhei di nde pr ovi nci egr oni ngen Werkgelegenheidsonderzoek 2010 Werkgelegenheidsonderzoek

Nadere informatie

Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk!

Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk! Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk! UWV-congres Uitzendbranche Zwolle, 15 november 2012, Rob Witjes, Arbeidsmarktinformatie en -advies, UWV 1 Inhoud presentatie Actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 In deze rapportage van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen

Nadere informatie

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd Persbericht Pb14-070 20 november 2014 09.30 uur Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd - Meer mensen aan het werk - Aantal WW-uitkeringen vrijwel onveranderd - WW-uitkeringen toegenomen vanuit seizoengevoelige

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010)

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Uit de landelijke pers: Economie groet met 2,1% Voorzichtig herstel aantal banen Herstel uitzendmarkt Werkloosheid blijft afnemen

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Gorinchem Samenvatting Aantal banen neemt in beperkte mate toe, echter niet in collectieve sector In de krimpregio Gorinchem neemt het aantal banen van

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Werkloosheid daalt verder in september

Werkloosheid daalt verder in september Persbericht Pb14-061 16 oktober 2014 9.30 uur Werkloosheid daalt verder in september - Opnieuw meer mensen aan het werk - In de afgelopen vijf maanden vooral minder mannen werkloos - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk

Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk Persbericht PB14-024 17 april 09.30 uur Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk - Meer mensen trokken zich terug van de arbeidsmarkt - Werkloosheid bij vrouwen toegenomen - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Arbeidsmarktgegevens WGO Utrecht

Arbeidsmarktgegevens WGO Utrecht www.onderzoek.utrecht.nl Arbeidsmarktgegevens WGO Utrecht beroepsbevolking, werkloosheid, baankansen, vacatures notitie van Onderzoek maart 2013 Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030

Nadere informatie

Tekorten op de ICT-arbeidsmarkt verklaard Door Has Bakker (beleidsadviseur ICT~Office)

Tekorten op de ICT-arbeidsmarkt verklaard Door Has Bakker (beleidsadviseur ICT~Office) Tekorten op de ICT-arbeidsmarkt verklaard Door Has Bakker (beleidsadviseur ICT~Office) ICT~Office voorspelt een groeiend tekort aan hoger opgeleide ICT-professionals voor de komende jaren. Ondanks de economische

Nadere informatie

Regiorapportage Nijmegen

Regiorapportage Nijmegen Regiorapportage Nijmegen In opdracht van SER Gelderland Oktober 2008 Drs. J.D. Gardenier L.T. Schudde M. Nanninga MSc CAB Martinikerkhof 30 9712 JH Groningen 050-3115113 cab@cabgroningen.nl www.cabgroningen.nl

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Aantal medewerkers Noordoost-Brabant

Aantal medewerkers Noordoost-Brabant Regio Noordoost-Brabant 1 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn Noordoost-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

Werkgelegenheid in West- Friesland November 2013

Werkgelegenheid in West- Friesland November 2013 Werkgelegenheid in West- Friesland November 2013 1. Inleiding In het kader van de overeenkomst over de statistische dienstverlening houdt I&O Research voor de samenwerkende Westfriese gemeenten statistische

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Holland Centraal groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-003 17 januari 2013 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen Werkloosheid in december opgelopen naar 7,2 procent Vanaf medio vrijwel voortdurende stijging

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2011

Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Provincie Groningen Drs. Eelco Westerhof

Nadere informatie

Werkloosheid in augustus gedaald

Werkloosheid in augustus gedaald Persbericht PB13-061 19 september 09.30 uur Werkloosheid in augustus gedaald - In augustus minder werkloze jongeren - Stijgende trend werkloosheid minder sterk - Bijna 400 duizend WW-uitkeringen De voor

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Holland Rijnland, augustus 2017 WW-uitkeringen in Holland Rijnland dalen minder sterk In augustus daalt het aantal lopende WW-uitkeringen in Holland Rijnland licht. In de regio

Nadere informatie

Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen juni 2017

Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen juni 2017 Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen juni 2017 Inhoudsopgave Samenvatting: in één oogopslag 2 1. Economie 3 1.1. Nederlandse economie groeit nog steeds verder 3 1.2. Minder verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Juni Economische Barometer Bollenstreek. Verwachting voor 2011 en 2012

Juni Economische Barometer Bollenstreek. Verwachting voor 2011 en 2012 Verwachting voor 2011 en 2012 Juni 2011 CONCLUSIES Geleidelijk herstel van Nederlandse economie in 2011 en 2012. Regionale groei van werkgelegenheid in zakelijke dienstverlening was in 2010 sterker dan

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014

Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014 Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2014-2042 Datum Augustus 2014 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Food Valley

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Food Valley Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Food Valley Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, maar niet in collectieve sector De economie in Food Valley herstelt en dat leidt ook tot meer banen.

Nadere informatie

Aantal medewerkers West-Brabant

Aantal medewerkers West-Brabant Regio West-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn West-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio West-Brabant. Waar mogelijk

Nadere informatie

MONITOR ECONOMIE ZUID-LIMBURG

MONITOR ECONOMIE ZUID-LIMBURG MONITOR ECONOMIE ZUID-LIMBURG Economie Zuid-Limburg in de lift, maar we zijn er nog niet De Zuid-Limburgse economie is in 2016 anderhalf keer zo snel gegroeid als het Nederlands gemiddelde. Bijna alle

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, maar niet in collectieve sector De economie in Midden-Gelderland groeit en dat leidt ook tot

Nadere informatie

Aantal werklozen in december toegenomen

Aantal werklozen in december toegenomen Persbericht Pb15-002 22-01-2015 09.30 uur Aantal werklozen in december toegenomen - In de afgelopen drie maanden meer mensen op de arbeidsmarkt - Jeugdwerkloosheid vrijwel onveranderd - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Thermometer economische. crisis

Thermometer economische. crisis 8 Thermometer economische oktober 20 crisis 06//20 Inleiding In deze achtste Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 47 20 november 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets meer banen en vacatures in het derde kwartaal 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Macro-economie 5 Koerswaarde

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Kennemerland en IJmond groeit het aantal

Nadere informatie

APO nieuwsbrief thema aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

APO nieuwsbrief thema aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt APO nieuwsbrief thema aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt Belangrijkste conclusies Uit het onderzoek komen een aantal belangrijke conclusies naar voren: In 2015 wordt in Overijssel een toename van het

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid opnieuw toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid opnieuw toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-048 18 juli 9.30 uur Werkloosheid opnieuw toegenomen Werkloosheid in juni gestegen tot 8,5 procent In een half jaar tijd ruim 100 duizend werklozen erbij

Nadere informatie

Regionaal-Economische Barometer

Regionaal-Economische Barometer Regionaal-Economische Barometer Verwachtingen voor Assen-Beilen in 2011 Januari 2011 CONCLUSIES Groeiverwachting Nederlandse economie in 2011 1½ procent Overheid en zorg goed voor 40 procent van de werkgelegenheid

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Werkloosheid verder toegenomen

Werkloosheid verder toegenomen Persbericht PB14-019 20 maart 09.30 uur Werkloosheid verder toegenomen - Werkloze beroepsbevolking in februari met 13 duizend gestegen - Vrijwel evenveel werkloze jongeren als drie maanden geleden - Aantal

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de werkloosheid in Amsterdam per stadsdeel tussen 1 januari 2001 en oktober 2003 (%)

Ontwikkelingen in de werkloosheid in Amsterdam per stadsdeel tussen 1 januari 2001 en oktober 2003 (%) Werkloosheid Amsterdam sterk gestegen Volgens de nieuwste cijfers van het CBS steeg de werkloosheid in Amsterdam van bijna 5% in 2002 naar 8,4% in 2003. Daarmee is de werkloosheid in Amsterdam sneller

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 9 Thermometer economische crisis oktober 20 Bestuursinformatie 07//20 gemeente Utrecht Inleiding In deze negende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

8. Werken en werkloos zijn

8. Werken en werkloos zijn 8. Werken en werkloos zijn In 22 is de arbeidsdeelname van allochtonen niet meer verder gestegen. Onder autochtonen is het aantal personen met werk nog wel licht toegenomen. De arbeidsdeelname onder Surinamers,

Nadere informatie

Persbericht. Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-27 7 februari 2002 9.30 uur Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig De reeks van jaren met een gunstige arbeidsmarkt is in 2001 voortgezet. De groei van de

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zeeland

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zeeland Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zeeland Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zeeland groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd)

Nadere informatie

Trendrapport Oosterhout 2010 2040

Trendrapport Oosterhout 2010 2040 2040 december 2010 Een uitgave van de gemeente Oosterhout rapporteur: afdeling Service en Ondersteuning (SO), taakgroep Onderzoek & Statistiek (O&S) definitieve versie: december 2010 2 Trendrapport Oosterhout

Nadere informatie

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald 7. Vaker werkloos In is de arbeidsdeelname van niet-westerse allochtonen gedaald. De arbeidsdeelname onder rs is relatief hoog, zes van de tien hebben een baan. Daarentegen werkten in slechts vier van

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

2009 uitzonderlijk slecht economisch jaar voor Nederland

2009 uitzonderlijk slecht economisch jaar voor Nederland 2009 uitzonderlijk slecht economisch jaar voor Nederland 02 Krimp mondiale economie in 2009 Aziatische landen als eerste uit het dal Economie eurozone krimpt nog sterker dan wereldeconomie Krimp in 2009

Nadere informatie

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 471.100 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Daling jonge werkzoekenden - Vooral daling agrarische beroepen en technische/industriële

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 In deze notitie van UWV, die ieder kwartaal verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de provincie Gelderland kort toegelicht.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, april 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, april 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Limburg, april 2015 Daling WW grootst onder kortdurend werkzoekenden Afgelopen daalde het aantal WW-uitkeringen. Het herstel van de economie en arbeidsmarkt zet door. Het aantal

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder opgelopen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder opgelopen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-042 19 juli 9.30 uur Werkloosheid verder opgelopen In juni 6,3 procent werkloos Een jaar lang stijgende lijn werkloosheid 291 duizend WW-uitkeringen

Nadere informatie

Werkloosheid toegenomen

Werkloosheid toegenomen Persbericht PB14-005 23 januari 09.30 uur Werkloosheid toegenomen - Werkloze beroepsbevolking in december met 15 duizend gestegen - In bijna 100 duizend werklozen erbij - Aantal WW-uitkeringen in december

Nadere informatie