Crisismonitor Drechtsteden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Crisismonitor Drechtsteden"

Transcriptie

1 Crisismonitor Oktober 2010 (cijfers t/m augustus 2010) Inhoud: 1. Werkloosheid (algemeen) 2. Werkloosheid naar leeftijd (jongeren en ouderen) 3. Vacatures, bedrijven en leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt? Dat leest u in deze vijfde editie van de crisismonitor, die het OCD eens in de twee maanden publiceert. Waarom een crisismonitor? Het antwoord op die vraag is feitelijk: gewoon vanwege de economische crisis. Dat maakt dat er binnen de gemeenten en op regioniveau behoefte bestaat aan (meer) actuele informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de woningmarkt. Wat zijn de gevolgen van de crisis voor de werkloosheid en voor bijvoorbeeld de afzet van nieuwbouwwoningen? Maar vooral ook: in hoeverre zijn er ook in de regio al tekenen van (doorzettend) herstel? De crisismonitor brengt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de woningmarkt in de zo recent mogelijk in beeld. We doen dit aan de hand van een aantal indicatoren in vierentwintig grafieken, met veelal een vergelijking met de landelijke ontwikkeling. Recent in de landelijke pers: Exportgroei blijft hoog Conjunctuurbeeld verder verbeterd Voorzichtig herstel aantal banen Herstel uitzendmarkt zet door Werkloosheid daalt voor zevende maand op rij Consument minder somber Lichte omzetgroei detailhandel Minder faillissementen in eerste helft 2010 Stagnatie woningmarkt duurt voort Deze greep uit de recente landelijke pers leert dat de economische crisis nog niet is overwonnen, maar dat de tekenen van doorzettend herstel wel steeds talrijker worden. De woningmarkt zit echter nog steeds flink op slot. Conclusies De gemeenten: Alblasserdam Dordrecht Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht De vorige editie van de crisismonitor (augustus 2010) toonde voor de regio - net als landelijk - flinke tekenen van economisch herstel. Nu twee maanden verder, zijn niet al deze tekenen overeind gebleven. Het meest in het oog springt wat dat betreft de - in afwijking van het landelijk gemiddelde - weer toegenomen Nww. Verder neemt de Wwb (inclusief WIJ) nog steeds toe en stijgt het aantal koopwoningen in aanbod alweer zeven maanden achtereen. Daar staat tegenover dat de WW verder daalt, al is het iets minder hard, er meer openstaande vacatures zijn en er in 2010 nog steeds gemiddeld bijna 60 nieuwbouwwoningen per maand worden verkocht, wat niet veel lager is dan kort voor de crisis. En de leegstand in het Dordtse Kernwinkelgebied is het afgelopen halfjaar weer fors gedaald. De totale Wwb/WIJ stijgt in de regio de afgelopen maanden harder dan in dezelfde periode van het vorige jaar en ook harder dan landelijk gemiddeld. Bij jongeren <23 jaar is er sinds drie maanden wel sprake van een daling. De ontwikkeling van de Wwb/WIJ aan jongeren <25 jaar is sinds mei 2010 gunstiger dan landelijk gemiddeld. De Wwb/WIJ aan jongeren van jaar binnen de is de afgelopen drie maanden wat minder hard gegroeid dan de maanden ervoor. Het aantal WW-uitkeringen is in juli en augustus verder afgenomen, maar minder hard dan in de maanden april, mei en juni. Een daling van het aantal WWuitkeringen is overigens niet alleen maar een gunstig teken. Een deel van de afname zal ook het gevolg zijn van doorstroom naar de Wwb/WIJ. Nadere analyses op verzoek van de SDD lijken er op te duiden dat dit in de regio meer dan gemiddeld het geval is, wat daarmee een belangrijke verklaring is voor de bovengemiddelde groei van de Wwb. De daling van de NWW van de afgelopen maanden is in juli en augustus binnen alle leeftijdsgroepen veranderd in opnieuw een stijging. Het economische herstel zien we nog wel in een flinke groei van het aantal openstaande vacatures en een afname van het aantal bedrijfsfaillissementen. De leegstand in het Dordtse kernwinkelgebied nam het afgelopen halfjaar af van 44 leegstaande ruimten per eind maart tot 37 per eind september.

2 De woningmarkt laat dit keer wel wat gunstige ontwikkeling zien. Er zijn meer nieuwbouwwoningen verkocht en het aantal dagen dat koopwoningen te koop staan is in juli en augustus niet verder meer gestegen. Wel blijft het aantal koopwoningen in aanbod maar stijgen. 1 Werkloosheid Wwb: Uitkeringen in het kader van de Wet Werk en Bijstand Wwb (inclusief WIJ) De groei van het aantal Wwb-ers (inclusief WIJ) zet zich ook voort in de maanden juli (+1,1%) en augustus 2010 (+0,8%). Na een gestage daling in 8 loopt de Wwb/WIJ sinds eind 8 weer geleidelijk op en ligt sinds juli 9 boven het niveau van één jaar eerder. Ten opzichte van dezelfde maand het vorig jaar zien we eerst een afnemende daling gevolgd door een toenemende groei, met alleen een onderbreking in december 9 en recentelijk in augustus 2010 (figuur 2). De groei sinds begin 9 is iets groter dan landelijk gemiddeld (figuur 3). WIJ: Wet Investeren in Jongeren Figuur Wwb/WIJ 9 en 2010, per ultimo maand Bron: SDD, Wwb inclusief Ioaw/Ioaz Figuur 2 Wwb/WIJ, % +/- t.o.v jaar eerder, vanaf ultimo december 8 15% 10% 5% 0% -5% -10% Bron: SDD, Wwb inclusief Ioaw/Ioaz Figuur 3 Wwb/WIJ en, 9 en 2010, indices = Bron: SDD en CBS, Wwb inclusief Ioaw/Ioaz

3 WW Het aantal WW-uitkeringen in de is in 9 fors gestegen, van eind 8 tot eind december 9. Dit is bijna een verdubbeling (+96%) en 15 procentpunt boven het landelijk gemiddelde (+81%). Vanaf maart 2010 is een daling van het aantal WW-uitkeringen ingezet, zowel in de als landelijk. In de maanden juli en augustus 2010 zet de daling voort, zij het - net als landelijk - wat minder sterk dan in de voorgaande maanden. Deze cijfers zijn inclusief deeltijd-ww. Figuur 4 WW-uitkeringen, 9 en 2010, per ultimo maand WW: Uitkeringen in het kader van de Werkloosheids Wet Figuur 5 WW en, 9 en 2010, indices = Nww: Nww In juli en augustus 2010 is het aantal Nww-ers gestegen. De in mei 2010 ingezette daling van het aantal Nww-ers is hiermee vooralsnog beëindigd in de. Landelijk is er nog wel sprake van een bescheiden afname. In de is het aantal Nww-ers sinds sterker toegenomen (+39%) dan landelijk (+ 18%) (figuur 8). Niet-werkende werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf Figuur Nww, 9 en 2010, per ultimo maand

4 Figuur 7 Nww, % +/- t.o.v jaar eerder, vanaf ultimo december 8 40% 30% 20% 10% 0% -10% Figuur 8 Nww en, 9 en 2010, indices = 1 2 Werkloosheid naar leeftijd Wwb/WIJ jongeren De Wwb/WIJ onder de 23 jaar is in 9 na een stijging in het eerste kwartaal in dat jaar verder redelijk stabiel gebleven tot aan een daling in de laatste twee maanden van het jaar. In de eerste vijf maanden van 2010 zien we een behoorlijke stijging, maar sinds juni 2010 is er sprake van een daling. Hoewel de totale WwbWIJ in juli en augustus is toegenomen, is de Wwb/WIJ onder de 23 jaar dus toch (licht) blijven dalen. Het aantal jongeren onder de 23 jaar met een uitkering ligt eind augustus op 196, 5% meer dan een jaar daarvoor. De Wwb/WIJ jaar toont in 2010 echter een aanzienlijk sterkere stijging. Eind augustus 2010 ligt het aantal uitkeringen in deze leeftijdsgroep 45% hoger dan het jaar daarvoor (figuur 10). In de eerste helft van 9 liep de Wwb/WIJ aan jongeren (CBS, <25) in de sneller op dan landelijk gemiddeld. Sinds half 9 is dit verschil kleiner geworden en schommelt de groei in de op of onder de landelijk gemiddelde groei. Sinds mei 2010 is de toename van de Wwb/WIJ <25 in de minder sterk dan landelijk gemiddeld (figuur 11). Figuur 9 Wwb/WIJ <23 jaar en 23 t/m 26 jaar, 9 en 2010, per ultimo maand Wwb<23 Wwb Bron: SDD

5 Figuur 10 Wwb/WIJ < 23 jaar en 23-26, % +/- t.o.v jaar eerder, vanaf ultimo december 9 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% < 23 jaar jaar Bron: SDD Figuur 11 Wwb/WIJ <25 jaar, en, 9 en 2010, indices = Bron: CBS WW jongeren Het aantal WW-uitkeringen aan jongeren onder de 27 jaar steeg in 9 met 1% (!), van minder dan 150 aan het begin van het jaar tot meer dan 400 aan het eind. In maart en april 2010 is voor het eerst een afname ingezet. In mei en juni van dit jaar zet deze afname sterk door. Op zich een gunstige ontwikkeling, alhoewel een deel van de afname ook het gevolg zal zijn van doorstroom naar de Wwb/WIJ. In juli en augustus bleef het aantal WW-uitkeringen aan jongeren stabiel. Figuur 12 WW-uitkeringen aan personen jonger dan 27 jaar, 9 en 2010, per ultimo maand Nww jongeren Het aantal jongere Nww-ers (<23 jaar en jaar) is in 9 flink gegroeid (figuur 13). De Nww <23 is eind 9 64% hoger dan begin van het jaar, de Nww jaar zelfs 98%. Vooral in de leeftijd jaar is dit ruim hoger dan het landelijke gemiddelde (59%) (figuur 14). In april 2010 is voor beide

6 leeftijdsgroepen een daling van de Nww ingezet. In (juli en) augustus is er echter weer sprake van een stijging. Landelijk zien we eenzelfde ontwikkeling, zij het in afgezwakte vorm (minder sterke daling én minder sterke stijging). De toename van het aantal jonge Nww-ers ligt in de in 2010 voor beide leeftijdsgroepen hoger dan het landelijk gemiddelde (figuur 14). Figuur 13 Nww <23 en 23 t/m 26 jaar, 9 en 2010, per ultimo maand Nww <23 Nww Figuur 14 Nww <23 en jaar en, 9 en 2010, indices = <23 < WW 45 jaar en ouder Ook de in april 2010 ingezette daling van het aantal WW-uitkeringen aan inwoners van 45 jaar en ouder stabiliseert zich in de maanden juli en augustus (figuur 15). In 9 steeg dit aantal nog met 52% tot een totaal van per eind december. In relatieve zin is dat een geringere stijging dan onder jongeren. In absolute zin is de toename echter fors groter: +650 (>=45 jr) tegenover +260 (< 27 jr). Dit is goed te zien in figuur 16. De grootste groei zat echter in de middengroep (27-44 jr): +1.. Figuur 15 WW-uitkeringen aan personen van 45 jaar en ouder, 9 en 2010, per ultimo maand

7 Figuur 16 WW-uitkeringen, 9 en 2010, per ultimo maand, naar leeftijd < 27 jr jr >=45 jr Nww 45 jaar en ouder Het aantal oudere Nww-ers (>=45 jaar) was in 9 vergeleken met het aantal jongeren betrekkelijk stabiel, maar ook hier zagen we een (toenemende) groei. De toename was met 12% nagenoeg gelijk aan het landelijk gemiddelde. In 2010 is de groei echter hoger dan het landelijk gemiddelde; eind augustus in de +20%, landelijk gemiddeld +10% (figuur 18). Figuur 17 Nww >= 45 jaar, 9 en 2010, per ultimo maand Figuur 18 Nww >= 45 jaar en, 9 en 2010, indices = Vacatures, bedrijven, leegstand Openstaande vacatures Het aantal openstaande vacatures daalde vooral flink in de 2 e helft van 8. Sindsdien schommelt het aantal openstaande vacatures nogal. In 2010 is er met schommelingen wel een geleidelijk stijgende lijn zichtbaar. In de eerste acht maanden van 2010 stonden er gemiddeld 833 per maand open. Dit is meer dan in 9 (664 per maand) en in 8 (715 per maand).

8 Figuur 19 Openstaande vacatures, 8, 9 en 2010, per ultimo maand Startende bedrijven en faillissementen Het aantal startende bedrijven bevond zich in 9 en de eerste vier maanden van 2010 in een dalende trend. Echter, in mei en juni 2010 zien we een duidelijke toename: in mei 38 en in juni 84 nieuwe bedrijven. In juli en augustus lag dit aantal met respectievelijk 45 en 39 startende bedrijven weer iets lager. Het aantal maandelijks uitgesproken faillissementen is in 9 juist duidelijk toegenomen. Het maandgemiddelde is gegroeid van minder dan 4 in 8 naar 10,2 in 9. In de eerste acht maanden van 2010 is de situatie iets verbeterd (gemiddeld 8,8 faillissementen per maand). Figuur 20 Startende bedrijven en faillissementen, 8, 9 en 2010, per maand starters faillissementen Bronnen: starters: KvK, faillissementen: Faillissementen.com Leegstand Kernwinkelgebied Dordrecht De leegstand in verkoopruimten in het Kernwinkelgebied van Dordrecht steeg sinds eind 7 trendmatig. Met name tussen augustus 9 en maart 2010 zagen we een forse stijging. In de afgelopen 6 maanden is echter weer sprake van een daling, van 44 leegstaande verkoopruimten per eind maart tot 37 per eind september. Die daling met 7 leegstaande ruimten is het saldo van 18 opheffingen van leegstand (waaronder 3 aan het Statenplein als gevolg van de uitbreiding van H&M en 2 aan het Achterom) en 11 nieuw ontstane leegstand. Dit laatste was vooral het geval in het gebied Vriesestraat en omstreken. Figuur 21 Aantal leegstaande verkoopruimten Kernwinkelgebied Dordrecht (exclusief Johan de Wittstraat en Spuiboulevard), 8, 9 en 2010, per eind maart en eind augustus/september mrt-08 aug-08 mrt-09 aug-09 mrt-10 sep-10 Bron: OCD

9 4 Woningmarkt Het aantal woningen in aanbod en de gemiddelde verkooptijd zijn beide fors gestegen sinds half 8. Na een verdere stijging in juli en augustus 2010 hebben NVM-makelaars woningen in verkoop tegenover begin 8. De in juli 9 ingezette daling is inmiddels weer veranderd in een stijging, en het aantal woningen in aanbod ligt inmiddels boven het niveau van vóór de daling (figuur 22). De gemiddelde verkooptijd nam toe van 143 dagen begin 8 tot 228 dagen eind augustus 9. Sindsdien schommelt de gemiddelde verkooptijd. De afname die van januari tot april 2010 was ingezet, volgt in mei en juni toch weer door een toename. In juli en augustus heeft zich in ieder geval geen verdere toename voor gedaan. De gemiddelde verkooptijd bedraagt eind augustus 227 dagen (figuur 23). De verkoop van nieuwbouwwoningen is vooral in het 4 e kwartaal van 8 fors ingezakt. In 9 was er al wel weer enig herstel, en in 2010 zet dit herstel verder voort. In de eerste acht maanden van 2010 zijn er gemiddeld 58 nieuwbouwwoningen per maand verkocht. Dit ligt niet ver meer onder het niveau van de eerste drie kwartalen van 8 (gemiddeld 62 per maand) (figuur 24). Figuur 22 Koopwoningen in aanbod, 8, 9 en 2010, per maand Bron: NVM Figuur 23 Aantal dagen tot woning is verkocht, 8, 9 en 2010, per maand drs. I.A.C. Soffers drs. F.W. Winterwerp oktober 2010 Bron: NVM Postbus AP Dordrecht (078) Figuur Verkochte nieuwbouwwoningen, 8, 9 en 2010, per maand Bron: Verkoopmonitor OCD, op basis informatie makelaars

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Januari 211 (cijfers t/m oktober 21) Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt? Dat leest u in deze zesde editie van de crisismonitor, die het OCD eens in de twee maanden

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010)

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Uit de landelijke pers: Economie groet met 2,1% Voorzichtig herstel aantal banen Herstel uitzendmarkt Werkloosheid blijft afnemen

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden juni 2010 (cijfers tot en met april 2010)

Crisismonitor Drechtsteden juni 2010 (cijfers tot en met april 2010) Crisismonitor Drechtsteden juni 2010 (cijfers tot en met april 2010) Er zijn enkele voorzichtig positieve ontwikkelingen waar te nemen op de arbeidsmarkt en woningmarkt. Dat is kort gezegd de conclusie

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor juni 211 (cijfers t/m maart 211) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt?

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010)

Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010) Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010) Op arbeidsmarkt en woningmarkt nog steeds weinig tekenen van herstel. Dat is kort gezegd de conclusie van deze derde versie van

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 2009)

Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 2009) Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 9) Op de arbeidsmarkt nog geen, op de woningmarkt wel eerste voorzichtige tekenen van herstel. Dat zijn kort gezegd de conclusies van

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor oktober 211 (cijfers t/m september 211) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor februari 2012 (cijfers t/m december 2011) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor maart 2011 (cijfers t/m december 2010) Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt? Dat leest u in alweer de zevende editie van de crisismonitor, die het OCD in 2011 nog eens

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Drechtsteden Versie Zwijndrecht april 211 (cijfers t/m december 21) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Bijlage Hoe staan

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2011

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2011 Factsheet economische crisis 1 e kwartaal 211 O&S Mei 211 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie is er behoefte aan inzicht in de gevolgen ervan in de gemeente s-hertogenbosch.

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 6 Thermometer economische crisis oktober 20 /11/20 1 Inleiding In deze zesde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 3 e kwartaal 21 O&S November 21 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie is er behoefte aan inzicht in de gevolgen ervan in de gemeente s-hertogenbosch.

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 1 e kwartaal 21 O&S Mei 21 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie in Nederland is er behoefte aan inzicht in de gevolgen hiervan voor de

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 7 Thermometer economische crisis maart 2011 15/03/2011 Inleiding In deze zevende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie,

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 4 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 4 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 4 e kwartaal 21 O&S Februari 211 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie is er behoefte aan inzicht in de gevolgen ervan in de gemeente s-hertogenbosch.

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 9 Thermometer economische crisis oktober 20 Bestuursinformatie 07//20 gemeente Utrecht Inleiding In deze negende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2013

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2013 Factsheet stedelijke economie 4 e kwartaal 213 O&S Februari 214 2 Kort samengevat Factsheet stedelijke economie Vanwege de huidige economische situatie blijft er behoefte aan inzicht hoe s-hertogenbosch

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 2 e kwartaal 2009

Factsheet economische crisis. 2 e kwartaal 2009 Factsheet economische crisis 2 e kwartaal 29 O&S Juni 29 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Al enige tijd is er sprake van een economische recessie in Nederland. Met het oog daarop is er behoefte

Nadere informatie

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09 HAAGSE MONITOR ECONOMISCHE RECESSIE 7 Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend zijn, in de

Nadere informatie

Factsheet stedelijke economie. 1 e kwartaal 2015

Factsheet stedelijke economie. 1 e kwartaal 2015 Factsheet stedelijke economie 1 e kwartaal 215 O&S Juni 215 2 Kort samengevat Factsheet stedelijke economie Vanwege de huidige economische situatie blijft er behoefte aan inzicht hoe s-hertogenbosch er

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2012

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2012 Factsheet economische crisis 3 e kwartaal 212 O&S December 212 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet economische crisis Vanwege de voortdurende economische crisis is er behoefte aan inzicht in de

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2009

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2009 Factsheet economische crisis 3 e kwartaal 29 O&S November 29 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Al enige tijd is er sprake van een economische recessie in Nederland. Met het oog daarop is er behoefte

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 2 e kwartaal 2012

Factsheet economische crisis. 2 e kwartaal 2012 Factsheet economische crisis 2 e kwartaal 212 O&S Oktober 212 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet economische crisis Vanwege de voortdurende economische crisis is er behoefte aan inzicht in de gevolgen

Nadere informatie

Monitor Kredietcrisis Zoetermeer

Monitor Kredietcrisis Zoetermeer Monitor Kredietcrisis Zoetermeer Economische gevolgen van de kredietcrisis 28-21 Monitor Kredietcrisis Zoetermeer ECONOMISCHE GEVOLGEN KREDIETCRISIS ZOETERMEER Samenstelling: Bestuur, afdeling FB, team

Nadere informatie

Factsheet stedelijke economie. 2 e kwartaal 2016

Factsheet stedelijke economie. 2 e kwartaal 2016 Factsheet stedelijke economie 2 e kwartaal 216 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek September 216 2 Kort samengevat Factsheet stedelijke economie Vanwege de huidige economische situatie

Nadere informatie

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010 Pagina // Bijlage HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS uari Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend

Nadere informatie

Thermometer economische. crisis

Thermometer economische. crisis 8 Thermometer economische oktober 20 crisis 06//20 Inleiding In deze achtste Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 2 e kwartaal 2011

Factsheet economische crisis. 2 e kwartaal 2011 Factsheet economische crisis 2 e kwartaal 211 O&S Augustus 211 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie is er behoefte aan inzicht in de gevolgen ervan in de gemeente

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 2 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 2 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 2 e kwartaal 21 O&S augustus 21 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie is er behoefte aan inzicht in de gevolgen ervan in de gemeente s-hertogenbosch.

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 11 Thermometer economische crisis november 2013 afdeling Onderzoek - gemeente Utrecht Inleiding In deze elfde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Factsheet stedelijke economie. 1 e kwartaal 2019

Factsheet stedelijke economie. 1 e kwartaal 2019 Factsheet stedelijke economie 1 e kwartaal 219 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 219 Kort samengevat Factsheet stedelijke economie De afdeling Onderzoek & Statistiek brengt

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2011

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2011 Factsheet economische crisis 3 e kwartaal 211 O&S November 211 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet economische crisis Vanwege de voortdurende economische crisis is er behoefte aan inzicht in de

Nadere informatie

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2016

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2016 Factsheet stedelijke economie 4 e kwartaal 216 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 217 2 Kort samengevat Factsheet stedelijke economie Vanwege de economische situatie is er behoefte

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Trendmonitor Hoorn. 11 e meting: eerste kwartaal 2012. Trendmonitor Hoorn. Gemeente Hoorn mei 2012

Trendmonitor Hoorn. 11 e meting: eerste kwartaal 2012. Trendmonitor Hoorn. Gemeente Hoorn mei 2012 11 e meting: eerste kwartaal 2012 Gemeente Hoorn mei 2012 Colofon Uitgave : &O Research BV van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Datum : Mei 2012 Opdrachtgever : gemeente

Nadere informatie

Ontwikkeling bijstandsuitkeringen Drechtsteden 2014 en ,0% -7,5% -5,0% -2,5% 0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0%

Ontwikkeling bijstandsuitkeringen Drechtsteden 2014 en ,0% -7,5% -5,0% -2,5% 0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0% Horizontale as: % +/- t.o.v. jaar eerder Bijstandsuitkeringen Ontwikkeling bijstandsuitkeringen 24 en 25 - -7,5% - 2% 5% % 5% 25-2,5% % -5% -% -5% -2% 24 2,5% 7,5% Verticale as: afwijking t.o.v. landelijk

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis Thermometer economische crisis mei 2013 afdeling 29/04/2013 Onderzoek gemeente Utrecht Inleiding In deze tiende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Conjunctuurnotitie -1% -2%

Conjunctuurnotitie -1% -2% Conjunctuurnotitie 1 e kwartaal 212 Dit is de eerste conjunctuurnotitie van het OCD, de opvolger van de crisismonitor. In deze conjunctuurnotitie, die vier keer per jaar gaat verschijnen, is het aantal

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Economische krimp in 2009 Aantal vacatures sterk gedaald Werkloosheid in Breda stijgt me 14% Bredase bijstand daalt minimaal Bijstand onder jongeren sterk gestegen

Nadere informatie

Bijlage: Economische ontwikkelingen, najaar 2013

Bijlage: Economische ontwikkelingen, najaar 2013 Bijlage: Economische ontwikkelingen, najaar 213 Economie en bedrijvigheid Na tijden van een dalend consumentenvertrouwen lijkt de weg naar boven weer te zijn gevonden en is het vertrouwen toegenomen in

Nadere informatie

Economische en sociale thermometer Nummer 42, oktober 2012

Economische en sociale thermometer Nummer 42, oktober 2012 Economische en sociale thermometer Nummer 42, oktober 212 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (57) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 INHOUD Highlights uit de economische

Nadere informatie

Economische barometer juni 2012

Economische barometer juni 2012 20/19171 Economische barometer juni 20 In de periode juli 2009 tot en met januari 20 is maandelijks een overzicht gegeven van een aantal belangrijke economische kengetallen. Deze overzichten zijn terug

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 6 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 6 e editie. Opzet en inhoud 6 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud Deze factsheet is de zesde editie van de Economische Monitor Voorne-Putten en presenteert recente economische ontwikkelingen van Voorne-Putten

Nadere informatie

Crisismonitor. SSC / Onderzoek en Informatie. uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april?

Crisismonitor. SSC / Onderzoek en Informatie. uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april? SSC / Onderzoek en Informatie Crisismonitor uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april? stijgingstempo werkloosheid neemt toe, meer jongeren werkloos fors minder hypotheken

Nadere informatie

Bijlage 1 Ontwikkeling arbeidsmarktpositie jongeren

Bijlage 1 Ontwikkeling arbeidsmarktpositie jongeren Bijlage 1 Ontwikkeling arbeidsmarktpositie jongeren Definities jongeren 1. De doelgroep jongeren van de PDTFJ betreft jongeren van 15 t/m 22 buiten het volledig dagonderwijs. Arbeidsmarktcijfers over deze

Nadere informatie

Bijlage bij 1 e Berap 2012: Economische ontwikkelingen

Bijlage bij 1 e Berap 2012: Economische ontwikkelingen Bijlage bij 1 e Berap 212: Economische ontwikkelingen Vanwege de economische recessie in Nederland is er behoefte aan inzicht in de gevolgen hiervan voor de gemeente Houten. Voortaan worden de belangrijkste

Nadere informatie

Factsheet stedelijke economie. 3 e kwartaal 2017

Factsheet stedelijke economie. 3 e kwartaal 2017 Factsheet stedelijke economie 3 e kwartaal 217 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek December 217 Kort samengevat Factsheet stedelijke economie De afdeling Onderzoek & Statistiek brengt

Nadere informatie

Economische barometer maart 2012

Economische barometer maart 2012 Economische barometer maart 2012 In de periode juli 2009 tot en met januari 20 is maandelijks een overzicht gegeven van een aantal belangrijke economische kengetallen. Deze overzichten zijn terug te vinden

Nadere informatie

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2018

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2018 Factsheet stedelijke economie 4 e kwartaal 218 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek April 219 Kort samengevat Factsheet stedelijke economie De afdeling Onderzoek & Statistiek brengt

Nadere informatie

Ontwikkeling bijstandsuitkeringen Drechtsteden 2014, 2015 en ,0% -7,5% -5,0% -2,5% 0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0%

Ontwikkeling bijstandsuitkeringen Drechtsteden 2014, 2015 en ,0% -7,5% -5,0% -2,5% 0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0% Horizontale as: % +/- t.o.v. jaar eerder Bijstandsuitkeringen Ontwikkeling bijstandsuitkeringen 24, 25 en 26 -, -7,5% -5, 2 5% 24 5% 26 25-2,5%, 2,5% 5, -5% - -5% -2 7,5%, Verticale as: afwijking t.o.v.

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Monitor Economie en Arbeidsmarkt Drechtsteden

Monitor Economie en Arbeidsmarkt Drechtsteden Monitor Economie en Arbeidsmarkt Drechtsteden Cijfers per gemeente en de Drechtsteden, 2013-14 De regionale arbeidsmarkt in vogelvlucht Situatie regionale arbeidsmarkt, 1.1.2013 werkzame beroepsbevolking

Nadere informatie

RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE JANUARI 2011

RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE JANUARI 2011 RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE JANUARI 2011 Recessiemonitor algemeen Nederland is uit de periode van recessie en ook veel andere economiën groeien weer. Zijn daarmee problemen als stijgende

Nadere informatie

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2017

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2017 Factsheet stedelijke economie 4 e kwartaal 217 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 218 Kort samengevat Factsheet stedelijke economie De afdeling Onderzoek & Statistiek brengt

Nadere informatie

Factsheet stedelijke economie. 1 e kwartaal 2017

Factsheet stedelijke economie. 1 e kwartaal 2017 Factsheet stedelijke economie 1 e kwartaal 217 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Augustus 217 2 Kort samengevat Factsheet stedelijke economie De afdeling Onderzoek & Statistiek brengt

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder gestegen. Meer mannen én vrouwen werkloos. Aantal jonge werkzoekenden toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder gestegen. Meer mannen én vrouwen werkloos. Aantal jonge werkzoekenden toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-066 20 oktober 2011 9.30 uur www.cbs.nl Werkloosheid verder gestegen Sterke stijging werkloosheid in derde kwartaal 2011 Toename zowel bij mannen als

Nadere informatie

J A N U A R i 2 0 1 1

J A N U A R i 2 0 1 1 MONITOR KREDIETCRISIS J A N U A R i 2 0 1 1 Colofon In opdracht van: De directie Coördinatie en samenstellen rapportage: Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Bert Mentink Inhoud rapportage: Diverse

Nadere informatie

Economische Thermometer

Economische Thermometer Economische Thermometer Juni 2015 IB Onderzoek - gemeente Utrecht Inleiding In de Economische Thermometer volgen we de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Werkloosheidsuitkeringen (WW)

Werkloosheidsuitkeringen (WW) Horizontale as: % +/- t.o.v. jaar eerder Werkloosheidsuitkeringen (WW) Ontwikkeling aantal WW-uitkeringen 2014 en 2015-1 -7,5% 20% 15% 10% 5% - 2014-2,5% 2015 0% -5% -10% -15% -20% 2,5% 7,5% 1 Verticale

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 7 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 7 e editie. Opzet en inhoud 7 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud Deze factsheet is de zevende editie van de Economische Monitor en presenteert recente economische ontwikkelingen van als regio en de vier gemeenten.

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen is

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-092 20 mei 2003 9.30 uur Werkloosheid stijgt opnieuw sterk In de periode februari april 2003 telt de werkloze beroepsbevolking gemiddeld 392 duizend

Nadere informatie

CONJUNCTUURMONITOR ZOETERMEER

CONJUNCTUURMONITOR ZOETERMEER CONJUNCTUURMONITOR ZOETERMEER Versie kwartaal 3 Uitgave Gemeente Zoetermeer Samenstelling JaBo / Onderzoek en Statistiek Camiel Geryszewski Onderzoek&Statistiek@Zoetermeer.nl Inhoudsopgave 1. Bevolking

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de 5 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud Deze factsheet is de vijfde editie van de Economische Monitor Voorne-Putten en presenteert recente economische ontwikkelingen van Voorne-Putten

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 2 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 211. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Monitor kredietcrisis begin 2010 Gemeente Purmerend

Monitor kredietcrisis begin 2010 Gemeente Purmerend Monitor kredietcrisis begin 2010 Gemeente Purmerend Colofon In opdracht van: De directeur Beleid Coördinatie en samenstellen rapportage: Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Inhoud rapportage:

Nadere informatie

Conjunctuurnotitie. De regio volgt in oktober het landelijk beeld: nog steeds groei van de WW (+1,8%) en 2% minder nieuwe vacatures dan in september.

Conjunctuurnotitie. De regio volgt in oktober het landelijk beeld: nog steeds groei van de WW (+1,8%) en 2% minder nieuwe vacatures dan in september. Conjunctuurnotitie 3 e kwartaal 213 laatste ontwikkelingen: conjunctuur verbetert verder De verbetering van de conjunctuur zet door: eind oktober is het conjunctuurbeeld weer iets beter dan eind september.

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

Conjunctuurmonitor. Kerncijfers gemeente Zaanstad Februari 2013. Concernstaf, Strategie & Onderzoek

Conjunctuurmonitor. Kerncijfers gemeente Zaanstad Februari 2013. Concernstaf, Strategie & Onderzoek Kerncijfers gemeente Zaanstad Februari 2013 Concernstaf, Strategie & Onderzoek De is een driemaandelijks overzicht van de meest recente economische kerngegevens over Zaanstad. Hij wordt samengesteld door

Nadere informatie

RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE NOVEMBER 2009. Bureau Onderzoek en Statistiek

RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE NOVEMBER 2009. Bureau Onderzoek en Statistiek RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE NOVEMBER 2009 Bureau Onderzoek en Statistiek Recessiemonitor algemeen Nederland is uit de periode van recessie en ook veel andere economiën groeien weer. Zijn

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I Deze economische monitor gaat nader in op de ontwikkeling van de economie en arbeidsmarkt in Ede en de regio FoodValley met de focus op het tweede halfjaar van 20. Daarnaast

Nadere informatie

*# IJsselstein. Economische barometer januari Ondernemen

*# IJsselstein. Economische barometer januari Ondernemen Economische barometer januari 0 Beiienee *# In de periode juli 00 tot en met januari 0 is maandelijks een overzicht gegeven van een aantal belangrijke economische kengetallen. Deze overzichten zijn terug

Nadere informatie

RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE NOVEMBER 2010

RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE NOVEMBER 2010 RECESSIEMONITOR GEMEENTE GRONINGEN VERSIE NOVEMBER Recessiemonitor algemeen Nederland is uit de periode van recessie en ook veel andere economiën groeien weer. Zijn daarmee problemen als stijgende werkloosheid

Nadere informatie

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent Arbeidsmarkt in vogelvlucht Gemiddeld over de afgelopen vier maanden is er een licht stijgende trend in de werkloosheid. Het aantal banen van werknemers stijgt licht en het aantal openstaande vacatures

Nadere informatie

Conjunctuurnotitie. 2 e kwartaal 2012

Conjunctuurnotitie. 2 e kwartaal 2012 Conjunctuurnotitie 2 e kwartaal 212 Dit is de tweede conjunctuurnotitie van het OCD, de opvolger van de crisismonitor. In deze conjunctuurnotitie, die vier keer per jaar verschijnt, is het aantal indicatoren

Nadere informatie

Kortetermijnontwikkeling

Kortetermijnontwikkeling Artikel, donderdag 22 september 2011 9:30 Arbeidsmarkt in vogelvlucht Het aantal banen van werknemers en het aantal openstaande vacatures stijgt licht. De loonontwikkeling is gematigd. De stijging van

Nadere informatie

Monitor Amstelveense Economie 2013

Monitor Amstelveense Economie 2013 Monitor Amstelveense Economie 213 Staf, Onderzoek & Informatie 7 oktober 213 Inhoud 1. INLEIDING EN SAMENVATTING...3 2. BEDRIJFSVESTIGINGEN EN WERKZAME PERSONEN...4 3. STARTERS, FAILLISSEMENTEN EN OPHEFFINGEN...6

Nadere informatie

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Aanleiding Sinds 2006 publiceert de Gemeente Helmond jaarlijks gedetailleerde gegevens over de werkloosheid in Helmond. De werkloosheid in Helmond

Nadere informatie

Conjunctuurnotitie. 3 e kwartaal 2012

Conjunctuurnotitie. 3 e kwartaal 2012 Conjunctuurnotitie 3 e kwartaal 212 Dit is de derde OCD-Conjunctuurnotitie. De in deze notitie opgenomen indicatoren geven met elkaar een actueel beeld van de economische conjunctuur in Nederland en hoe

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid stijgt verder. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht.  Werkloosheid stijgt verder. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-033 19 februari 2003 9.30 uur Werkloosheid stijgt verder De werkloosheid is de afgelopen maanden verder gestegen. In de periode november 2002-januari

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit naar verwachting met 1¾% in 1 en met 1½% in 11. De toename van het bbp komt bijna volledig voor

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 4 Thermometer economische crisis maart 2010 16/03/2010 1 Inleiding In deze vierde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie,

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid blijft afnemen. Opnieuw kleine daling werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid blijft afnemen. Opnieuw kleine daling werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-055 19 augustus 2010 9.30 uur Werkloosheid blijft afnemen Aantal werklozen licht gedaald Evenveel mannen als vrouwen werkloos Daling werkzoekenden alleen

Nadere informatie

Werkloosheid daalt verder in september

Werkloosheid daalt verder in september Persbericht Pb14-061 16 oktober 2014 9.30 uur Werkloosheid daalt verder in september - Opnieuw meer mensen aan het werk - In de afgelopen vijf maanden vooral minder mannen werkloos - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet verder gedaald

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet verder gedaald Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-021 17 maart 2011 9.30 uur Werkloosheid niet verder gedaald Lichte toename werkloosheid bij mannen Aantal werkzoekenden bij UWV vrijwel onveranderd Daling

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda Inleiding. 2 Globaal beeld arbeidsmarkt 2006

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda Inleiding. 2 Globaal beeld arbeidsmarkt 2006 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2006 Herstel economie zet fors door Aantal banen neemt toe Werkloosheidsdaling Breda minder groot Daling jeugdwerkloosheid stagneert Aantal bijstandsgerechtigden daalt

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Werkloosheidsuitkeringen (WW)

Werkloosheidsuitkeringen (WW) Werkloosheidsuitkeringen (WW) Overzicht ontwikkeling werkloosheidsuitkeringen 2014 1 e helft 2015 ontwikkeling in periode + -6,2% ten opzichte van zelfde periode jaar eerder ten opzichte van landelijk

Nadere informatie

Niet Werkende Werkzoekenden en jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio FoodValley april 2012 april 2013

Niet Werkende Werkzoekenden en jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio FoodValley april 2012 april 2013 Niet Werkende Werkzoekenden en jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio FoodValley april 2 april 213 Het aantal Niet Werkende Werkzoekenden 1 is vanaf januari 2 tot april 213 fors gestegen. In de arbeidsmarktregio

Nadere informatie

Economische en sociale thermometer Nummer 50, juli 2013

Economische en sociale thermometer Nummer 50, juli 2013 Economische en sociale thermometer Nummer 5, juli 213 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (57) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 INHOUD Highlights uit de economische

Nadere informatie

WERKGELEGENHEIDSBAROMETER VIERDE KWARTAAL 2017

WERKGELEGENHEIDSBAROMETER VIERDE KWARTAAL 2017 INDICATOREN VOOR WERKGELEGENHEIDSREALISATIE EN -VERWACHTINGEN, 2009-2018 In de Arbeidsmarktmonitor Metalektro wordt vier keer per jaar aan metalektrobedrijven gevraagd terug te blikken op de werkgelegenheidsontwikkelingen

Nadere informatie

De grijze golf. Demografische ontwikkeling Drechtsteden tot Figuur 1 Bevolking Drechtsteden , totaal

De grijze golf. Demografische ontwikkeling Drechtsteden tot Figuur 1 Bevolking Drechtsteden , totaal De grijze golf Demografische ontwikkeling Drechtsteden tot 23 In deze factsheet rapporteren we over de uitkomsten van de bevolkings- en huishoudensprognose en de gevolgen ervan voor de Drechtsteden. De

Nadere informatie