Nieuwsbrief Drenthe, oktober 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief Drenthe, oktober 2012"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief, oktober 2012 In opdracht van de Provincie heeft Etil in de tweede helft van 2010 het onderzoek Ontwikkelingen en prognoses op de Drentse Arbeidsmarkt uitgevoerd. In dit onderzoek is antwoord gegeven op de vraag welke factoren en ontwikkelingen op de middellange termijn een rol gaan spelen op de arbeidsmarkt in. Een aantal belangrijke onderzoeksresultaten die destijds naar voren kwamen waren: - De ontgroening en vergrijzing krijgen de komende decennia een steeds grotere invloed op de aanbodzijde van de arbeidsmarkt. Op de lange termijn leidt dit tot een structurele afname van de beroepsbevolking, doordat de afname van de potentiële beroepsbevolking niet meer gecompenseerd kan worden door de stijgende arbeidsparticipatie. - Door de recessie in 2010 nam het aantal werkzoekenden toe en het aantal vacatures af, met als gevolg minder krapte op de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt in is dan ook structureel ruimer dan in de rest van het land. De Drentse arbeidsmarkt beweegt zich echter van ruim richting krap, mede door de ontgroening en vergrijzing. Deze krapte is met name te verwachten in de techniek en de gezondheidszorg. Inmiddels zijn we 2 jaar verder en hebben er zich zowel op economisch vlak als op het terrein van arbeidsmarkt allerlei ontwikkelingen voorgedaan. In deze nieuwsbrief wordt daarom de actuele arbeidsmarkt in gekenschetst. Deze nieuwsbrief geeft inzicht in de actuele arbeidsmarktcijfers in. Waar relevant, wordt ook gekeken naar de ontwikkelingen binnen de drie deelregio s in : Noord-, Zuidoost- en Zuidwest-. Hierbij wordt naast de actualiteit ook vooruitgeblikt naar de jaren tot en met Macro Economische Verkenning 2013 De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt worden voor een groot deel bepaald door de algehele economische situatie. Momenteel zit de se economie in een dal. In 2011 was er voor de tweede keer in drie jaar tijd sprake van een recessie. Ondanks een kleine opleving in de eerste helft van 2012 lijkt van langdurig herstel voorlopig nog geen sprake, want het CPB verwacht ook voor 2012 een krimp van het Bruto Binnenlands Product (BBP) van 0,5% (uit: Macro Economische Verkenning 2013). Deze krimp komt onder meer tot uiting in dalende huizenprijzen, toenemende pensioenpremies en een teruglopende groei van de wereldhandel. Deze ontwikkelingen leiden tot veel onzekerheden voor zowel consumenten als bedrijven. Een mogelijk herstel wordt daarnaast overschaduwd door de Europese schuldencrisis. Ook op politiek vlak zijn er in nog veel onduidelijkheden, omdat de effecten van het recent gepubliceerde regeerakkoord nog concreet moeten worden. De Macro Economische Verkenning 2013 dient als vertrekpunt voor de prognoses, en wordt hierna doorvertaald naar de arbeidsmarkt in, te beginnen met de werkgelegenheid. Het aantal arbeidsplaatsen daalt Bij een gelijkblijvend aanbod van arbeidskrachten vertaalt een afname van de economische activiteit zich (op den duur) in een daling van de werkgelegenheid. In neemt het aantal arbeidsplaatsen af sinds 2009 (figuur 1). De economische crisis heeft tot een nog grotere afname van het aantal banen geleid. Zo nam in 2011 de werkgelegenheid af met 1,6%, tot arbeidsplaatsen. Ook voor 2012 wordt een afname verwacht, van 1%. Zowel landelijk als in gaat pas in 2014 een voorzichtig herstel plaatsvinden. De werkgelegenheid in neemt dat jaar toe met 0,3%, tot arbeidsplaatsen. Het aantal arbeidsplaatsen is dan nog altijd kleiner dan in 2008 ( ). Figuur 1 Ontwikkeling werkgelegenheid (in procenten) in en, ,5% 2,5% 1,5% 0,5% -0,5% -1,5% -2,5% Bron: LISA, DWE, bewerking Etil 1

2 In 2011 kende Noord- de meeste arbeidsplaatsen (77.680), gevolgd door Zuidoost- (69.490) en Zuidwest- (61.560). Tussen de regio s zijn er enkele verschillen geweest in de ontwikkeling van de werkgelegenheid. Zo nam in Zuidwest- de werkgelegenheid pas vanaf 2010 in plaats van 2009 af. In Noord- nam het aantal arbeidsplaatsen opvallend genoeg in 2010 toe. Na een forse krimp van de werkgelegenheid in Zuidoost- in 2009, neemt de werkgelegenheid sindsdien nog steeds af. In alle drie de subregio s wordt pas in 2014 (beperkt) herstel van de werkgelegenheid verwacht. Werkgelegenheid groeit in 4 sectoren in 2016 De werkgelegenheid in herstelt naar verwachting vanaf Wanneer de werkgelegenheid op sectoraal niveau in 2016 wordt vergeleken met 2011, is te zien dat er groei wordt verwacht in 4 sectoren (figuur 2a): de bouw, handel en reparatie, zakelijke dienstverlening en zorg en welzijn. In de sector zorg en welzijn is de toename het grootste in de periode , namelijk 9% (3.900 arbeidsplaatsen). Opvallend genoeg bevindt de sector bouw zich onder de sterkste groeiers. Op het moment heeft de bouw immers veel last van de economische crisis. Sinds 2008 neemt de werkgelegenheid in de bouw af in. Figuur 2a Sectorale werkgelegenheid,, 2011 en 2016 Bouw Handel en reparatie Zakelijke dienstverlening Zorg en welzijn Bron: PWR, LISA, bewerking Etil In 2011 daalde het aantal arbeidsplaatsen met 2%, en voor 2012 wordt een soortgelijke afname verwacht. Na enkele jaren van krimp gaat vanaf 2014 ook in de bouw herstel plaatsvinden. Dit komt omdat de bouw zeer gevoelig is voor conjuncturele schommelingen. Ook in 2007 en 2008 kende de bouw in een groei van ongeveer 7%, als gevolg van opgaande conjunctuur. Pas toen eind 2008 de crisis uitbrak, ging ook de werkgelegenheid in de bouw dalen. Nu wordt er tussen 2011 en 2016 per saldo dus weer groei verwacht in de Drentse bouwsector, als gevolg van voorzichtig economisch herstel. Door de onzekere economische ontwikkelingen is de verwachte groei echter gematigd. Derhalve ligt het aantal arbeidsplaatsen in de bouw in 2016 nog altijd onder het piekniveau van 2008 ( arbeidsplaatsen). maar neemt af in 11 sectoren Desondanks kan op sectoraal niveau niet voor iedere sector groei worden genoteerd. In 11 van de 15 sectoren neemt de werkgelegenheid (beperkt) af tot en met 2016 (figuur 2b). De sectoren waarin het aantal banen procentueel het meest afneemt zijn: overheid en onderwijs, energie en landbouw & visserij. Absoluut gezien neemt de werkgelegenheid het meest af in de sectoren overheid en onderwijs (-2.550), landbouw en visserij (-1.050) en de overige industrie (-770). Met name de overheidssector en het onderwijs zijn doelwit van bezuinigingen, hetgeen de komende jaren leidt tot een afname van het aantal arbeidsplaatsen. In de landbouw daarentegen is al decennia lang een trend van automatisering en schaalvergroting waarneembaar, waardoor er minder mensen nodig zijn voor dezelfde hoeveelheid werk. Figuur 2b Sectorale werkgelegenheid,, 2011 en 2016 Landbouw en visserij Voeding Chemie Metaal en elektrotechniek Overige industrie Energie Horeca Transport en communicatie Bank- en verzekeringswezen Overheid en onderwijs Overige diensten Bron: PWR, LISA, bewerking Etil Ontstane vacatures blijven redelijk stabiel Gerelateerd aan de werkgelegenheid is het aantal ontstane vacatures. Meestal reageert het aantal vacatures snel op een economische omslag, waardoor het een belangrijke graadmeter is voor het economische sentiment en de arbeidsmarkt. Figuur 3 laat zien dat in het tweede kwartaal van 2012 in totaal vacatures ontstonden in de provincie. Dat is bijna 13% meer dan in de twee voorgaande kwartalen. Rekening houdend met seizoensinvloeden is het aantal ontstane vacatures in echter redelijk stabiel gebleven het afgelopen jaar. In het derde kwartaal van 2011 ontstonden er namelijk vacatures, 4% minder dan in het tweede kwartaal van

3 Er is daarom, logischerwijs door de economische crisis, nog geen sprake van een vergrote dynamiek op de arbeidsmarkt. Figuur 3 Totaal aantal ontstane vacatures in, derde kwartaal 2011 tweede kwartaal kwartaal 3 kwartaal 4 kwartaal 1 kwartaal Bron: Jobfeed, bewerking Etil In welke sectoren ontstonden nu de meeste vacatures? Tabel 1 laat zien dat in het tweede kwartaal van 2012 de meeste vacatures ontstonden in de handel en reparatie. Dit geldt voor als geheel, maar ook voor Zuidoosten Zuidwest-. Dit strookt met figuur 2, die liet namelijk al zien dat de werkgelegenheid in de handel en reparatie op middellange termijn toeneemt. In Noord- kende de horeca de meeste ontstane vacatures. Dit kan met name verklaard worden door de vakantieperiode, waardoor de vraag naar personeel tijdelijk toeneemt. Naast de handel en reparatie en horeca, ontstonden er in alle gebieden relatief veel vacatures in de sector zorg en welzijn. Ook dit is een van de sectoren waar de werkgelegenheid nog groeit. Tabel 1 Top 3 sectoren met grootste aantal ontstane vacatures, tweede kwartaal 2012, en deelgebieden Noord- Zuidoost- Zuidwest- Handel en reparatie 690 (1) 333 (2) 153 (1) 204 (1) Zorg en welzijn 652 (2) 442 (1) 99 (3) 111 (2) Niet alleen de vraag naar arbeid, maar ook het aanbod van arbeid wordt beïnvloedt door de economische ontwikkelingen. Het volgende deel van de nieuwsbrief gaat daarom in op de aanbodzijde van de arbeidsmarkt. Samenstelling potentiële beroepsbevolking De potentiële beroepsbevolking bestaat uit alle personen van 15 tot en met 64 jaar. De omvang van deze groep bepaalt het (potentiële) aanbod van arbeidskrachten. De potentiële beroepsbevolking kan worden onderverdeeld in groepen met een diverse afstand tot of binding met de arbeidsmarkt. In figuur 4 wordt voor 2011 de potentiële beroepsbevolking van uitgesplitst naar deze verschillende groepen. In potentie zijn er personen beschikbaar voor de Drentse arbeidsmarkt. Daarvan hebben personen een baan van minimaal 12 uur per week, dit is de werkzame beroepsbevolking. In 2010 bestond de potentiële beroepsbevolking nog uit personen. De afname van de potentiële beroepsbevolking in 2011 kan verklaard worden door de grote uitstroom van ouderen van de arbeidsmarkt, met name als gevolg van pensionering. Deze uitstroom kan onvoldoende worden opgevangen met nieuwe instroom van jongeren op de arbeidsmarkt, waardoor het potentiële arbeidsaanbod afneemt. Ongeveer mensen vormen in 2011 de arbeidsreserve op de arbeidsmarkt in. Dit zijn mensen die aangeven meer dan 12 uur per week te willen werken. De arbeidsreserve bestaat uit twee groepen. Allereerst zijn dat personen die actief op zoek zijn naar een baan en op korte termijn beschikbaar zijn, dat is de werkloze beroepsbevolking, In bestaat deze uit personen. De andere groep maakt onderdeel uit van de niet-beroepsbevolking en bestaat uit mensen die aangeven 12 uur of meer per week te willen werken. In zijn dit personen. Horeca 399 (3) 182 (3) 130 (2) 87 (3) Bron: Jobfeed, bewerking Etil Figuur 4. Samenstelling potentiële beroepsbevolking in, 2011 Bron: CBS, EBB, bewerking Etil 3

4 Het deel van de potentiële beroepsbevolking dat overblijft, bestaat uit de mensen die niet willen of kunnen werken. In 2011 zijn dit personen. Deze groep bestaat voor het grootste deel uit mensen die een opleiding of studie volgen. Verder zijn er veel personen die door ziekte niet kunnen werken. Een kleiner deel bestaat uit mensen die met de VUT zijn, zorgtaken hebben of om een andere reden niet kunnen of willen werken. Beroepsbevolking blijft stabiel De economische crisis heeft ook haar weerslag op het aanbod van mensen op de arbeidsmarkt. Aan het begin van de crisis boden bijvoorbeeld minder mensen zich aan op de arbeidsmarkt, omdat zij verwachtten toch geen baan te kunnen vinden (het zogenaamde ontmoedigingseffect). Iemand besluit dan later, of helemaal niet (meer) toe te treden tot de arbeidsmarkt. Dit effect zie je vaak optreden bij schoolverlaters en herintreders. Het afgelopen jaar is ook het tegenovergestelde effect waargenomen op de arbeidsmarkt, waarbij juist meer mensen zich gaan aanbieden op de arbeidsmarkt, met name omdat mensen zich zorgen maken over hun inkomensvoorziening. Beide ontwikkelingen hebben natuurlijk hun effect op het arbeidsaanbod. Het arbeidsaanbod wordt gevormd door de beroepsbevolking, die bestaat uit alle personen van 15 tot 65 jaar die een baan van minimaal 12 uur per week hebben of zoeken. In 2011 bestond de beroepsbevolking in uit personen. In Noord-, Zuidoost- en Zuidwest- waren dit respectievelijk , en personen. Figuur 5 laat zien dat in 2010 en 2011 de beroepsbevolking is afgenomen, zowel landelijk, als in. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het ontmoedigingseffect, in dit geval een afnemende arbeidsparticipatie van jongeren tot 25 jaar en 45-plussers. Door de economische crisis besluiten studenten vaker om langer door te studeren, omdat ze steeds moeilijker een geschikte baan kunnen vinden na afronding van hun studie. Hierdoor daalt de beroepsbevolking. Voor 2012 wordt juist een lichte groei van de beroepsbevolking verwacht van 0,5% in. De beroepsbevolking in bestaat dan uit personen. Deze groei wordt met name veroorzaakt door de arbeidsparticipatie, die licht stijgt. Met name meer 55-plussers gaan zich aanbieden op de arbeidsmarkt. Dit komt onder andere doordat ouderen zich zorgen maken over hun toekomstige pensioensvoorziening. Zo zijn er onder meer zorgen over een verlaagde dekkings-graad van pensioenfondsen en een verlaging van de koopkracht indien pensioenen niet meestijgen met het algemeen prijsniveau. In de jaren na 2012 worden minder schommelingen in de beroepsbevolking verwacht, en blijft deze redelijk stabiel. De arbeidsparticipatie stijgt in deze jaren weliswaar licht, maar de potentiële beroepsbevolking daalt, waardoor de beroepsbevolking stabiel blijft. Wanneer een doorkijk wordt gegeven naar de periode na 2016, zal door de vergrijzing en ontgroening de potentiële beroepsbevolking verder afnemen. Hierdoor daalt op de lange termijn ook de beroepsbevolking, omdat de stijgende arbeidsparticipatie niet meer kan compenseren voor de dalende potentiële beroepsbevolking. Wanneer vraag naar en aanbod van arbeidskrachten niet perfect op elkaar aansluiten ontstaan er discrepanties op de arbeidsmarkt. Deze uiten zich onder meer in de vorm van werkloosheid. Het restant van deze nieuwsbrief zal dan ook ingaan op de invloed van de economische en financiële crisis op de werkloosheid in. Werkloosheid neemt licht toe Eerder werd al duidelijk dat de werkgelegenheid afneemt als gevolg van de economische krimp, en pas in 2014 licht herstelt. De beroepsbevolking blijft echter redelijk stabiel de komende jaren. Normaliter leiden beide ontwikkelingen (op den duur) tot een stijgende werkloosheid. Figuur 6 laat de ontwikkeling van het werkloosheidspercentage in en zien, waarbij wordt uitgegaan van het aantal nietwerkende werkzoekenden (NWW) geregistreerd bij het UWV Werkbedrijf. Te zien is dat er in 2011 nog sprake was van een afname van de werkloosheid. Dit komt met name doordat de beroepsbevolking in 2010 (en 2011) is afgenomen, waardoor minder mensen zich hebben aangeboden op de arbeidsmarkt. In 2011 was het werkloosheidspercentage in 7,1%, tegenover 6,0% landelijk. Figuur 5. Ontwikkeling beroepsbevolking (in %), in en, % 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% Bron: CBS, EBB, bewerking Etil 4

5 Figuur 6 Werkloosheidspercentage in en, ,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% Bron: UWV, CBS, bewerking Etil Tabel 3 Totaal aantal NWW naar kenmerk,,, en deelgebieden, augustus 2012 Geslacht Leeftijd Werkloosheidsduur Opleidingsniveau Werklozen Man Vrouw maanden > 6 maanden Laag Middelbaar Hoog % 48% 12% 52% 36% 35% 65% 44% 39% 16% % 47% 13% 52% 35% 31% 69% 41% 46% 13% Noord % 46% 14% 50% 36% 35% 65% 33% 48% 19% Zuidoost % 47% 11% 53% 36% 30% 70% 45% 46% 9% Zuidwest % 48% 13% 52% 34% 30% 70% 43% 45% 12% Bron: UWV, bewerking Etil Regionaal gezien kent Zuidoost- het hoogste werkloosheidspercentage (9,0% in 2011), gevolgd door Zuidwest- (7,2%) en Noord- (5,4%). In 2012 zal het werkloosheidspercentage licht stijgen. Doordat het aantal arbeidsplaatsen afneemt, en de beroepsbevolking ietwat stijgt, zijn er meer mensen beschikbaar voor minder banen. De trend van oplopende werkloosheid is ook nog waarneembaar in Pas in 2014 stabiliseert de werkloosheid en neemt deze naar verwachting licht af in In 2016 is naar verwachting 8,0% van de beroepsbevolking werkloos in. Landelijk is dit dan 6,7%. Kenmerken werkloosheid Hoe ziet het actuele NWW-bestand in en de drie deelgebieden eruit? Tabel 3 laat zien dat per augustus 2012 op provinciaal niveau 53% van de werklozen man is. In de subregio s gelden soortgelijke percentages. Het grootste deel van de werklozen in is tussen de 27 en 50 jaar oud (52%). In Noord- is dit aandeel iets kleiner (50%). Verder zijn de meeste werklozen in al langer dan 6 maanden werkloos (69%). In hebben de meeste werklozen een middelbaar opleidingsniveau. In Noord- hebben relatief veel werklozen een hoog opleidingsniveau (19%). Wanneer een verdiepingsslag wordt gemaakt, kunnen een aantal conclusies worden getrokken. Zo is 80% van de werklozen ouder dan 50 jaar in al langer dan 6 maanden werkloos. Landelijk geldt hetzelfde percentage. Onder jongeren tussen de 15 en 27 jaar is dit percentage 43% in, tegenover 33% in. Inzoomend op opleidingsniveau is 73% van de werklozen met een laag opleidingsniveau in al langer dan 6 maanden werkloos. Onder middelbaar- en hoger opgeleiden is dit percentage respectievelijk 67% en 59%. Verder is opvallend dat 44% van de werklozen tussen de 15 en 27 jaar in laag opgeleid is, tegenover 8% met een hoog opleidingsniveau. Conclusie Deze nieuwsbrief heeft inzicht gegeven in de gevolgen van de economische crisis op de regionale arbeidsmarkt in. Duidelijk is dat de werkgelegenheid tot 2014 zal afnemen, en dat de werkloosheid in in dezelfde periode zal toenemen. In 2014 vindt er echter licht herstel van de werkgelegenheid plaats. De beroepsbevolking blijft de komende jaren stabiel, maar zal naar verwachting op de lange termijn afnemen, omdat de stijgende arbeidsparticipatie niet meer kan compenseren voor de dalende potentiële beroepsbevolking. De economie blijft echter met veel onzekerheden omgeven. Hoe ontwikkelt zich bijvoorbeeld de Europese schuldencrisis, en welke gevolgen heeft dit voor de arbeidsmarkt? Om zo effectief mogelijk beleid te kunnen (blijven) voeren op arbeidsmarktgebied, zullen bestuurders van gemeenten dan ook de handen ineen moeten slaan. De provincie heeft hierbij een faciliterende en coördinerende rol en richt zich meer op strategieontwikkeling, kaderstelling, het creëren van randvoorwaarden, lobby en het bij elkaar brengen van partijen. De volgende nieuwsbrief zal worden uitgebracht in het eerste kwartaal van Hierin zal de aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs centraal staan. 5

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013 Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013 1. Inleiding In 2012 hebben Etil en Research voor Beleid in opdracht van de Provincie Limburg de ontwikkeling van de Limburgse arbeidsmarkt onderzocht

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juli 2011

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juli 2011 Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juli 2011 1 Inleiding In 2011 hebben Etil en Research voor Beleid in opdracht van de Provincie Limburg de ontwikkeling van de Limburgse arbeidsmarkt onderzocht

Nadere informatie

Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose Met een doorkijk naar 2018

Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose Met een doorkijk naar 2018 Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014 Met een doorkijk naar 2018 Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014 Een belangrijke taak van UWV is het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op

Nadere informatie

Nieuws. Innovatieve topsectoren

Nieuws. Innovatieve topsectoren Nieuwsbrief september 2011 In het coalitieakkoord van Provincie Overijssel, met de titel De kracht van Overijssel - Inspireren, innoveren en investeren', hebben de coalitiepartijen hun ambities bekend

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktprognose

Regionale arbeidsmarktprognose Provincie Zeeland Afdeling Economie Regionale arbeidsmarktprognose 2012-2013 Inleiding Begin juni 2012 verscheen de rapportage UWV Arbeidsmarktprognose 2012-2013 Met een doorkijk naar 2017". Hierin worden

Nadere informatie

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014 Een uitdagende arbeidsmarkt Erik Oosterveld 24 juni 2014 Wat waren de gevolgen van de recessie? Hoeveel banen zijn er verloren gegaan? In welke sectoren heeft de recessie het hardst toegeslagen? Werkgelegenheid

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Economische krimp in 2009 Aantal vacatures sterk gedaald Werkloosheid in Breda stijgt me 14% Bredase bijstand daalt minimaal Bijstand onder jongeren sterk gestegen

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012

Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012 Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012 t.b.v. Monitor Arbeidsmarkt en Onderwijs Provincie Noord-Holland IJmuiden, 23 november 2012 Arjan Heyma www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Belangrijkste

Nadere informatie

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Oktober 2010 Opsteller: Jiska Krikke Contactpersoon: Gerrit Marskamp Regio Noord-Veluwe, t:0341-474 436 Regio Noord-Veluwe wil in het kader van arbeidsmarktbeleid,

Nadere informatie

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Aandachtspunten Even voorstellen: Willem van der Craats De werkgelegenheidsstructuur

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

Samenvatting Twente Index 2016

Samenvatting Twente Index 2016 Samenvatting Twente Index 2016 Kijk voor regionale en lokale data op www.twenteindex.nl INLEIDING De Twente Index wordt door Kennispunt Twente samengesteld in opdracht van de Twente Board. De Board wil

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Regionaal-Economische Barometer

Regionaal-Economische Barometer Regionaal-Economische Barometer Verwachtingen voor Assen-Beilen in 2011 Januari 2011 CONCLUSIES Groeiverwachting Nederlandse economie in 2011 1½ procent Overheid en zorg goed voor 40 procent van de werkgelegenheid

Nadere informatie

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Persbericht PB14 56 11 9 214 15.3 uur CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Meer werklozen aan de slag Geen verdere daling aantal banen, lichte groei aantal vacatures Aantal banen

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 In deze rapportage van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de 5 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud Deze factsheet is de vijfde editie van de Economische Monitor Voorne-Putten en presenteert recente economische ontwikkelingen van Voorne-Putten

Nadere informatie

Mei Economische Barometer Weerterland en Cranendonck. Verwachting voor 2010 en 2011

Mei Economische Barometer Weerterland en Cranendonck. Verwachting voor 2010 en 2011 Verwachting voor 2010 en 2011 Mei 2010 CONCLUSIES Productiesectoren landbouw, industrie en bouw goed voor een derde van de werkgelegenheid in. Afname van de werkgelegenheid doet zich in 2010 vooral voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 729 Evaluatie Wet inkomensvoorziening oudere werklozen Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen is

Nadere informatie

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant Regio Zuidoost-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn Zuidoost-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio Zuidoost-Brabant.

Nadere informatie

Kortetermijnontwikkeling

Kortetermijnontwikkeling Artikel, donderdag 22 september 2011 9:30 Arbeidsmarkt in vogelvlucht Het aantal banen van werknemers en het aantal openstaande vacatures stijgt licht. De loonontwikkeling is gematigd. De stijging van

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Midden-Holland, augustus 2017 Daling WW-uitkeringen in Midden-Holland minder sterk In augustus blijft het aantal lopende WW-uitkeringen in Midden-Holland nagenoeg gelijk. Van alle

Nadere informatie

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent Arbeidsmarkt in vogelvlucht Gemiddeld over de afgelopen vier maanden is er een licht stijgende trend in de werkloosheid. Het aantal banen van werknemers stijgt licht en het aantal openstaande vacatures

Nadere informatie

4. Werkloosheid in historisch perspectief

4. Werkloosheid in historisch perspectief 4. Werkloosheid in historisch perspectief Werkloosheid is het verschil tussen het aanbod van arbeid en de vraag naar arbeid. Het arbeidsaanbod in Noord-Nederland hangt samen met de mate waarin de inwoners

Nadere informatie

Mei Economische Barometer Valkenswaard en Waalre. Verwachting voor 2010 en 2011

Mei Economische Barometer Valkenswaard en Waalre. Verwachting voor 2010 en 2011 Verwachting voor 2010 en 2011 Mei 2010 CONCLUSIES Zakelijke dienstverlening domineert de economie van Waalre. Valkenswaard kent relatief veel industrie en groothandel. Afname van de werkgelegenheid doet

Nadere informatie

Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen juni 2017

Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen juni 2017 Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen juni 2017 Inhoudsopgave Samenvatting: in één oogopslag 2 1. Economie 3 1.1. Nederlandse economie groeit nog steeds verder 3 1.2. Minder verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen Samenvatting Meer banen in Rijk van Nijmegen, vooral in zakelijke diensten In Rijk van Nijmegen groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk!

Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk! Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk! UWV-congres Uitzendbranche Zwolle, 15 november 2012, Rob Witjes, Arbeidsmarktinformatie en -advies, UWV 1 Inhoud presentatie Actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Haaglanden en Zuid-Holland Centraal, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Haaglanden en Zuid-Holland Centraal, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Haaglanden en Zuid-Holland Centraal, augustus 2017 Daling WW-uitkeringen vlakt af In augustus blijft het aantal lopende WW-uitkeringen in Haaglanden en Zuid- Holland Centraal nagenoeg

Nadere informatie

Werkgelegenheidscijfers gemeente Geldermalsen

Werkgelegenheidscijfers gemeente Geldermalsen Werkgelegenheidscijfers gemeente Geldermalsen In de commissievergadering Bestuur en Middelen op 9 februari 2016 is aangegeven dat er behoefte is aan meer inzicht in de werkgelegenheidscijfers in de gemeente

Nadere informatie

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09 HAAGSE MONITOR ECONOMISCHE RECESSIE 7 Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend zijn, in de

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Achterhoek

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Achterhoek Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Achterhoek Samenvatting Meer banen in marktsector, maar minder in collectieve sector De economie in de Achterhoek herstelt, maar de werkgelegenheidsontwikkeling

Nadere informatie

CPB juniraming 2010: Ook lagere economische groeiverwachtingen voor Breda

CPB juniraming 2010: Ook lagere economische groeiverwachtingen voor Breda CPB juniraming 2010: Ook lagere economische groeiverwachtingen voor Breda 1. Inleiding In juni 2010 heeft het Centraal Planbureau nieuwe verwachtingen gepresenteerd over de ontwikkelingen van de Nederlandse

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Regiorapportage Nijmegen

Regiorapportage Nijmegen Regiorapportage Nijmegen In opdracht van SER Gelderland Oktober 2008 Drs. J.D. Gardenier L.T. Schudde M. Nanninga MSc CAB Martinikerkhof 30 9712 JH Groningen 050-3115113 cab@cabgroningen.nl www.cabgroningen.nl

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Bijlage 4 Aan: portefeuillehoudersoverleg REO d.d Betreft: Aanalyse economische ontwikkelingen Voorne-Putten

Bijlage 4 Aan: portefeuillehoudersoverleg REO d.d Betreft: Aanalyse economische ontwikkelingen Voorne-Putten Bijlage 4 Aan: portefeuillehoudersoverleg REO d.d. 230114 Betreft: Aanalyse economische ontwikkelingen Voorne-Putten Sinds 2010 is de Economische Monitor Voorne-Putten een signalerend document inzake de

Nadere informatie

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010 Pagina // Bijlage HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS uari Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda Inleiding. 2 Globaal beeld arbeidsmarkt 2006

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda Inleiding. 2 Globaal beeld arbeidsmarkt 2006 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2006 Herstel economie zet fors door Aantal banen neemt toe Werkloosheidsdaling Breda minder groot Daling jeugdwerkloosheid stagneert Aantal bijstandsgerechtigden daalt

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, maar niet in collectieve sector De economie in Midden-Gelderland groeit en dat leidt ook tot

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013

Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013 Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013 Inhoud Werkgelegenheid Vacatures Werkloosheid Bevolkingsontwikkeling Aandachtspunten komende jaren Activiteiten POA Achterhoek PAG 2 Structuur werkgelegenheid regio

Nadere informatie

Monitor Amstelveense Economie 2013

Monitor Amstelveense Economie 2013 Monitor Amstelveense Economie 213 Staf, Onderzoek & Informatie 7 oktober 213 Inhoud 1. INLEIDING EN SAMENVATTING...3 2. BEDRIJFSVESTIGINGEN EN WERKZAME PERSONEN...4 3. STARTERS, FAILLISSEMENTEN EN OPHEFFINGEN...6

Nadere informatie

Maandelijkse cijfers over de werkloze beroepsbevolking van het CBS en nietwerkende werkzoekenden van het UWV

Maandelijkse cijfers over de werkloze beroepsbevolking van het CBS en nietwerkende werkzoekenden van het UWV 16 februari 2012 Maandelijkse cijfers over de werkloze beroepsbevolking van het CBS en nietwerkende werkzoekenden van het UWV Samenvatting Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en UWV publiceren

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Amersfoort Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Amersfoort groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Food Valley

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Food Valley Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Food Valley Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, maar niet in collectieve sector De economie in Food Valley herstelt en dat leidt ook tot meer banen.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, april 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, april 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Limburg, april 2015 Daling WW grootst onder kortdurend werkzoekenden Afgelopen daalde het aantal WW-uitkeringen. Het herstel van de economie en arbeidsmarkt zet door. Het aantal

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor juni 211 (cijfers t/m maart 211) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt?

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Gorinchem Samenvatting Aantal banen neemt in beperkte mate toe, echter niet in collectieve sector In de krimpregio Gorinchem neemt het aantal banen van

Nadere informatie

Overzichtsrapport SER Gelderland

Overzichtsrapport SER Gelderland Overzichtsrapport SER Gelderland Bevolking en participatie In opdracht van SER Gelderland September 2008 Drs. J.D. Gardenier L.T. Schudde CAB Martinikerkhof 30 9712 JH Groningen 050-3115113 cab@cabgroningen.nl

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 6 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 6 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 6 van 211 Werkloosheid daalt verder, maar meer ouderen langdurig werkloos. Samenvatting De werkloosheid in is sinds januari dit jaar gedaald van 8,1% naar 7,4%

Nadere informatie

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 471.100 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Daling jonge werkzoekenden - Vooral daling agrarische beroepen en technische/industriële

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Holland Rijnland, augustus 2017 WW-uitkeringen in Holland Rijnland dalen minder sterk In augustus daalt het aantal lopende WW-uitkeringen in Holland Rijnland licht. In de regio

Nadere informatie

6 Betaald werk en zorgtaken

6 Betaald werk en zorgtaken betaald werk en zorgtaken 6 Betaald werk en zorgtaken Patricia van Echtelt en Mariëlle Cloïn Kernpunten Hoewel de economische krimp in 2012 minder fors was dan in 2009, is de werkloosheid de laatste jaren

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 47 20 november 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets meer banen en vacatures in het derde kwartaal 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Macro-economie 5 Koerswaarde

Nadere informatie

Actualisering Gelderse vooruitzichten

Actualisering Gelderse vooruitzichten Actualisering Gelderse vooruitzichten gevolgen van de Schuldencrisis voor de Gelderse economie 1 Provinciale Economische Verkenning 212-215 16 februari 212 Menno Walsweer: Bureau Economisch Onderzoek 3

Nadere informatie

Aantal medewerkers West-Brabant

Aantal medewerkers West-Brabant Regio West-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn West-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio West-Brabant. Waar mogelijk

Nadere informatie

RAIL 2011 Werkcollege

RAIL 2011 Werkcollege RAIL 2011 Werkcollege Bart Paashuis, Etil Douwe Grijpstra, Research voor Beleid Opzet werkcollege RAIL 2011 Wat is RAIL Aanbod op de Limburgse arbeidsmarkt Vraag op de Limburgse arbeidsmarkt Discrepanties

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Januari 211 (cijfers t/m oktober 21) Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt? Dat leest u in deze zesde editie van de crisismonitor, die het OCD eens in de twee maanden

Nadere informatie

Monitoring ontwikkeling Arbeidsmarkt West- Brabant. 2e voortgangsrapportage 2011

Monitoring ontwikkeling Arbeidsmarkt West- Brabant. 2e voortgangsrapportage 2011 Monitoring ontwikkeling Arbeidsmarkt West- Brabant 2e voortgangsrapportage 2011 Publicatienummer: 1663 Datum: i 2011 In opdracht van: Regio West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda Afdeling SSC Onderzoek en

Nadere informatie

Juni Economische Barometer Bollenstreek. Verwachting voor 2011 en 2012

Juni Economische Barometer Bollenstreek. Verwachting voor 2011 en 2012 Verwachting voor 2011 en 2012 Juni 2011 CONCLUSIES Geleidelijk herstel van Nederlandse economie in 2011 en 2012. Regionale groei van werkgelegenheid in zakelijke dienstverlening was in 2010 sterker dan

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, augustus 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, augustus 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, augustus 2015 Arbeidsmarkt wordt krapper Het aantal ontstane vacatures is in het tweede kwartaal van 2015 verder toegenomen. De spanning op de arbeidsmarkt neemt toe in

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 9 Thermometer economische crisis oktober 20 Bestuursinformatie 07//20 gemeente Utrecht Inleiding In deze negende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktprognose

Regionale arbeidsmarktprognose Provincie Zeeland Afdeling Economie Regionale arbeidsmarktprognose 2011-2012 Inleiding Begin juni 2011 verscheen de rapportage UWV WERKbedrijf Arbeidsmarktprognose 2011-2012 Met een doorkijk naar 2016".

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, april 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, april 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, april 2017 WW daalt verder in regio s Amersfoort en Midden- Utrecht Eind april 2017 is het aantal lopende WW-uitkeringen in de regio Amersfoort en Midden- Utrecht uitgekomen

Nadere informatie

Regionale economische prognoses 2016

Regionale economische prognoses 2016 Regionale economische prognoses 2016 Themabericht Rogier Aalders De breed gedragen economische groei in 2016 leidt tot productiegroei in alle sectoren en in alle regio s De Randstad, en daarbinnen vooral

Nadere informatie

APO nieuwsbrief thema aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

APO nieuwsbrief thema aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt APO nieuwsbrief thema aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt Belangrijkste conclusies Uit het onderzoek komen een aantal belangrijke conclusies naar voren: In 2015 wordt in Overijssel een toename van het

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400 Augustus 2008 Aantal werkzoekenden daalt in ustus met 8.400 2 Ingediende vacatures 4 Vraag en aanbod bij CWI 5 Ontslagen met toestemming CWI 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW / Toelichting CWI krapte-indicator

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 6 Thermometer economische crisis oktober 20 /11/20 1 Inleiding In deze zesde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Trendmonitor Hoorn. 11 e meting: eerste kwartaal 2012. Trendmonitor Hoorn. Gemeente Hoorn mei 2012

Trendmonitor Hoorn. 11 e meting: eerste kwartaal 2012. Trendmonitor Hoorn. Gemeente Hoorn mei 2012 11 e meting: eerste kwartaal 2012 Gemeente Hoorn mei 2012 Colofon Uitgave : &O Research BV van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Datum : Mei 2012 Opdrachtgever : gemeente

Nadere informatie

Werkloosheid in augustus gedaald

Werkloosheid in augustus gedaald Persbericht PB13-061 19 september 09.30 uur Werkloosheid in augustus gedaald - In augustus minder werkloze jongeren - Stijgende trend werkloosheid minder sterk - Bijna 400 duizend WW-uitkeringen De voor

Nadere informatie

Regiobericht 1.0 Noord

Regiobericht 1.0 Noord Economie, innovatie, werk en inkomen 1 Kenmerken van het landsdeel Het landsdeel Noord bestaat uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. De provincies werken samen in het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 - Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 Factsheet maart 2017 Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in Amsterdam nam het afgelopen jaar toe met bijna 14.000 tot bijna 524.000 banen, een groei van bijna

Nadere informatie

5.1 Wie is er werkloos?

5.1 Wie is er werkloos? 5.1 Wie is er werkloos? Volgens het CBS behoren mensen tot de werkloze beroepsbevolking als ze een leeftijd hebben van 15 tot en met 64 jaar, minder dan 12 uur werken, actief op zoek zijn naar betaald

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, januari 2017 Tijdelijke stijging WW-uitkeringen in Flevoland Eind januari 2017 is het aantal WW-uitkeringen in de provincie Flevoland uitgekomen op 11.151. Dat betekent

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Twente

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Twente Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Twente Samenvatting Meer banen in Twente, maar niet in alle sectoren In Twente groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd) in 2015 en 2016

Nadere informatie

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Juli 2012 Bijna 300.000 WW-uitkeringen - 298.000 lopende WW-uitkeringen - Aantal WW-uitkeringen gestegen ten opzichte van voorgaande maand (2,5%) - Ruim de helft meer WW-uitkeringen voor jongeren dan in

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, juli 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, juli 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, juli 2017 Daling aantal lopende WW-uitkeringen Het aantal lopende WW-uitkeringen blijft zowel in Zeeland als op nationaal niveau dalen. In vergelijking met vorig jaar

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016 Aantal WW-uitkeringen daalt licht In de september 2016 is het aantal lopende WW-Uitkeringen gedaald. Landelijk waren er eind september 2.400 uitkeringen

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Holland Centraal groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Helmond-De Peel groeit het aantal banen van werknemers (voltijd

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Drenthe

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Drenthe Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Drenthe Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Drenthe groeit het aantal banen van werknemers beperkt. Structurele

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Oktober 2010 (cijfers t/m augustus 2010) Inhoud: 1. Werkloosheid (algemeen) 2. Werkloosheid naar leeftijd (jongeren en ouderen) 3. Vacatures, bedrijven en leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2010

Werkgelegenheidsonderzoek 2010 2010 pr ov i nc i e g r oni ng e n Wer kgel egenhei dsonder zoek Eenanal ysevandeont wi kkel i ngen i ndewer kgel egenhei di nde pr ovi nci egr oni ngen Werkgelegenheidsonderzoek 2010 Werkgelegenheidsonderzoek

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Maandelijkse cijfers over de werklozen en niet-werkende werkzoekenden van het CBS en UWV.

Centraal Bureau voor de Statistiek. Maandelijkse cijfers over de werklozen en niet-werkende werkzoekenden van het CBS en UWV. 17 maart 2011 Maandelijkse cijfers over de werklozen en niet-werkende werkzoekenden van het CBS en UWV Samenvatting Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en UWV publiceren maandelijks in een gezamenlijk

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2011

Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Provincie Groningen Drs. Eelco Westerhof

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In de Gooi en Vechtstreek groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie