Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda Inleiding. 2 Globaal beeld arbeidsmarkt 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda Inleiding. 2 Globaal beeld arbeidsmarkt 2006"

Transcriptie

1 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2006 Herstel economie zet fors door Aantal banen neemt toe Werkloosheidsdaling Breda minder groot Daling jeugdwerkloosheid stagneert Aantal bijstandsgerechtigden daalt minder sterk Aandeel draaideurcliënten stijgt licht 1 Inleiding In deze kwartaalrapportage worden de Bredase arbeidsmarktontwikkelingen beknopt in beeld gebracht. De ontwikkelingen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op gegevens tot en met maart Op de eerste plaats wordt een algemeen stemmingsbeeld gegeven van de Nederlandse arbeidsmarktsituatie. Vervolgens wordt een beeld van de Bredase werkloosheidsontwikkeling geschetst, waarbij deze wordt afgezet tegen de ontwikkelingen van de Bredase bijstand. De rapportage wordt afgesloten met specifieke ontwikkelingen van de Bredase bijstand (Wwb) tot 65 jaar en de relevante uitstroom uit het bestand. 2 Globaal beeld arbeidsmarkt 2006 Fors herstel economische groei in 2006 Volgens het Centraal Plan Bureau groeit dit jaar in Nederland de aantrekkende economie tot 2,75% tegenover een groei in 20 van slechts 0,9%. De opgaande conctuur wordt vooral gedragen door de uitvoer en de investeringen. Daarnaast zal in 2006 een groeiherstel van de particuliere consumptie optreden. Voor 2007 wordt een verdere economische groei verwacht van 3%. Belangrijke reden is de hoge groei van de wereldhandel. Het verdere groeiherstel blijft met aanzienlijke onzekerheden omgeven. Belangrijke internationale factoren zijn de onzekere ontwikkelingen met betrekking tot de olieprijs en de dollarkoers. Ook de onzekerheid van de ontwikkeling van de particuliere consumptie is van invloed op het economisch groeiherstel. 1 In deze rapportage wordt altijd 1 april of einde 1 e kwartaal 2006 als verslagdatum gehanteerd. De meest recente gegevens zijn in deze rapportage verwerkt. Wel kan het voorkomen dat in de toelichting 1 april is genoemd terwijl de gebruikte gegevens betrekking hebben op de periode t/m februari Werkgelegenheid neemt toe Volgens het CPB zal de werkgelegenheid in Nederland, na een krimp in de afgelopen vier jaar, dit jaar verder aantrekken. Omdat de werkzame beroepsbevolking dit jaar aanzienlijk sneller stijgt dan het arbeidsaanbod, neemt het werkloosheidspercentage met een half procent af tot zes procent van de beroepsbevolking. De omvang van werkloosheid zal dit jaar met bijna 8% afnemen tot 445 duizend personen. De toename van het aantal vacatures en het uitzendvolume zijn de eerste signalen van een herstellende arbeidsmarkt. Inmiddels daalt ook het aantal werklozen. In 2007 versnelt de Nederlandse economische groei. De werkgelegenheid zal verder gaan toenemen en de groei van de beroepsbevolking ruimschoots overtreffen. De toenemende krapte op de arbeidsmarkt lokt extra arbeidsaanbod uit, omdat de kans op het vinden van een baan groter wordt. Arbeidsmarkt geeft duidelijke tekenen van herstel Zowel het CBS als het CPB constateren op een groot aantal onderdelen het eerder genoemde herstel van de arbeidsmarkt: De seizoensgecorrigeerde werkloosheid daalt in het eerste kwartaal van 2006 verder. Het aantal werklozen neemt met 4% af ten opzichte van ember 20. Voor het 7 e kwartaal op rij is de dynamiek op de arbeidsmarkt groter dan een jaar eerder. Dit blijkt uit de toename van het aantal ontstane vacatures (+20%) en vervulde vacatures(+19%). De Nederlandse economie is in het 1e kwartaal van 2006 met 2,9% gegroeid. Dit is de hoogste kwartaalgroei in ruim 5 jaar. Het aantal banen stijgt in het 1 e kwartaal van 2006 met 1,2% ten opzichte van een jaar geleden. Het producentenvertrouwen is in maart 2006 gestegen tot een waarde van 5,9. Dat is de hoogste stand in meer dan 5 jaar. Afdeling Onderzoek en Informatie in opdracht van vakdirectie Sociale Zaken 1 mei 2006

2 In maart 2006 steeg wederom het consumentenvertrouwen. Vanaf september 20 stijgt het vertrouwen gestaag tot -10. Een jaar geleden stond de indicator nog op Het volume van de uitvoer is het 1 e kwartaal dit jaar 7,1% hoger dan een jaar eerder. De export stijgt meer dan het gemiddelde van 20 (5,9%). In 20 waren ongeveer 30 duizend uitzendkrachten meer aan het werk dan in 20. Ondernemers vervullen de extra vraag naar arbeidskrachten in eerste instantie met ingehuurd personeel. Dit is een gebruikelijke situatie in een aantrekkende economie. Het aantal ontslagaanvragen bij het Centrum voor Werk en Inkomen en de kantonrechter is in 20 met 12% afgenomen in vergelijking met Werkloosheid en bijstand Werkloosheid en bijstand Breda dalen licht Het aantal werklozen bedraagt in het 1 e kwartaal personen. De werkloosheid neemt daarmee in het eerste kwartaal met 0,8% af ten opzichte van ember 20. Vorig jaar nam de werkloosheid in Breda met 3% af. De Bredase werkloosheid ligt inmiddels 415 personen lager dan een jaar geleden. Ontwikkeling werkloosheid en bijstand gemeente Breda w erkloosheid Bron:CWI, SAW Breda biistandsgerechtigden mrt * Bijstand tot en met februari 2006 Het aantal bijstandsgerechtigden tot 65 jaar daalt in het 1 e kwartaal van 2006 eveneens licht. Het bijstandsvolume ligt eind 1 e kwartaal 0,3% onder het niveau van ember 20. De dalende tendens, die eind maart 20 is ingezet, zwakt in het 1e kwartaal dit jaar wel (iets) af. In het voorgaande kwartaal geleden daalde het aantal bijstandsgerechtigden met bijna 2%. Bijstand naar doelgroepcategorie De bijstandsomvang van jongeren tot 23 jaar daalt nauwelijks. De bijstand onder vrouwen en allochtonen daalt in het 1 e kwartaal van 2006, in afgezwakte vorm, verder: Vanaf het 2 e kwartaal 20 tot en met eind 20 daalt het aantal bijstandsgerechtigde jongeren tot 23 jaar fors. In het 1 e kwartaal van dit jaar komt deze ontwikkeling bijna tot stilstand (een afname van 4 jongeren). Ook de Bredase jeugdwerkloosheid daalt in het 1 e kwartaal van 2006 niet verder. Bij het aantal vrouwelijke bijstandsgerechtigden is vanaf het 3 e kwartaal 20 een behoorlijke afname zichtbaar. Deze ontwikkeling zet, in afgezwakte vorm, ook door in het 1 e kwartaal van 2006 met 0,6%. Het aantal werkloze vrouwen daalt in het 1 e kwartaal van 2006 eveneens met 0,6%. De daling van de werkloosheid onder vrouwen bedraagt in het eerste kwartaal slechts een kwart van de daling in het 4e kwartaal 20. Het aantal allochtone bijstandsgerechtigden schommelde in de periode ember 20- i 20 tussen de 745 en 780 personen. Na een sterke afname in het 2 e en 3 e kwartaal van 20 daalt het aantal allochtone bijstandsgerechtigden tot eind 1 e kwartaal van 2006 met 0,9% (tot 692 personen). Over geheel 20 daalde het aantal nog met bijna 8%. De werkloosheid onder allochtonen steeg in 20 licht. Voor alle onderscheiden doelgroepcategorieën ligt in het 1 e kwartaal van 2006 de instroom (licht) lager dan de uitstroom. Afdeling Onderzoek en Informatie in opdracht van vakdirectie Sociale Zaken 2 mei 2006

3 Werkloosheid naar doelgroepcategorie In 20 en 20 nam de werkloosheid onder ouderen meer dan gemiddeld toe. Deze trend zet ook door in het eerste kwartaal van 2006: bij een dalend aantal Bredase werklozen stijgt tot eind 1e kwartaal 2006 de werkloosheid bij zowel 40-plussers als 50-plussers met 2% Ontwikkeling werkloosheid en bijstand onder vrouwen gemeente Breda De Bredase jeugdwerkloosheid (tot 23 jaar) is in 20 fors gedaald en bedroeg eind ember jongeren. Eind maart 2006 stagneert deze daling en blijft de omvang van de jeugdwerkloosheid op het niveau van ember 20 liggen. Ontwikkeling werkloosheid en bijstand onder jongeren tot 23 jaar gemeente Breda w erkloosheid vrouw en w w b vrouw en mrt Bron:CWI, SAW Breda w erkloosheid < 23 jaar bijstand < 23 jaar mrt * bijstand tot en met februari 2006 Bron:CWI, SAW Breda *Bijstand tot en met februari 2006 In de tweede helft van 20 daalde de werkloosheid onder allochtonen nog met 6%. Vanaf begin 20 tot september 20 stijgt het aantal werkloze allochtonen geleidelijk. Vanaf het vierde kwartaal 20 zijn geen werkloosheidsgegevens meer beschikbaar 2. Ontwikkeling werkloosheid en bijstand onder allochtonen gemeente Breda De werkloosheid onder vrouwen is in het 1 e kwartaal van 2006 met 0,6% gedaald tot 4470 personen. In het laatste kwartaal 20 daalde de werkloosheid onder vrouwen nog met 2,5 procent. In het 1 e kwartaal 20 groeide het aantal werkloze vrouwen nog met ruim 2 procent. Het aandeel van ouderen, langdurig werklozen en laagopgeleiden in de werkloosheid onder vrouwen blijft aanzienlijk w erkloosheid allochtonen bijstand allochtonen Bron:CWI, SAW Breda *Bijstand tot en met februari 2006 mrt 2 Het CWI heeft in de loop van 20 een nieuw automatiseringssysteem ingevoerd. Hierin is het item bevolkingsgroep geen verplicht veld meer. Het CWI presenteert daarom geen statistische informatie meer m.b.t. allochtonen uit dit nieuw systeem. De gegevens tot september zijn nog afkomstig van het in de loop van 20 vervangen PGI-systeem. Afdeling Onderzoek en Informatie in opdracht van vakdirectie Sociale Zaken 3 mei 2006

4 Meer langdurig werklozen Door de ongunstige economische situatie in de periode bleef een groot deel van de nieuwe instroom in deze periode werkloos. De werkloosheidsduur nam toe en een groot gedeelte van deze ingestroomde werklozen kwam op een grote(re) afstand van de arbeidsmarkt te staan. Momenteel daalt het aantal werklozen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt. Het aandeel werklozen met een grote tot zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt (fase 3 en 4) bedraagt eind 1 e kwartaal 61% en is ten opzichte van ember 20 nauwelijks gedaald. Het aantal langdurig werklozen is ten opzichte van ember 20 met 5% gestegen. 4 Bijstand in Breda Daling aantal bijstandsgerechtigden minder groot. Met de komst van de nieuwe wet werk en bijstand zijn gemeenten zelf financieel verantwoordelijk geworden voor de bijstand. Daardoor kijken gemeenten strenger naar de instroom in - en de ontwikkeling van de bijstand. Ontwikkeling bijstandsvolume gemeente Breda Daling bij middelbare en hogere beroepsgroepen Op het einde van het 1 e kwartaal 2006 daalt de werkloosheid bij met name de middelbare en hogere beroepsgroepen. Vooral bij de middelbare beroepen gedrag/maatschappij en middelbare technische beroepen neemt de werkloosheid behoorlijk af mrt Werkloosheid beroepsgroep gemeente Breda (top 15) % t.o.v. Beroepsgroep - 06 Middelbare beroepen gedrag/maatschappij % Middelbare technische beroepen % Hogere pedagogische beroepen % Hogere adm./comm./econ. beroepen % Lagere agrarische beroepen % Middelbare adm./comm. beroepen % Lagere technische beroepen % Elementaire beroepen ,5 % Lagere adm./comm. beroepen % Lagere transportberoepen % Lagere verzorgende beroepen % Middelbare verzorgende beroepen % hogere beroepen gedrag/maatschappij % Lagere beveiligingsberoepen % Bron: CWI Korte impressie verwachtingen 2006 Daling werkloosheid Stijging werkgelegenheid Verdere groei aantal vacatures Afnemende jeugdwerkloosheid Toename aandeel langdurige werkloosheid Verdere groei aantal oudere werklozen Toename moeilijk vervulbare vraag. Bron: SAW *Bijstand tot en met februari 2006 Eind 1 e kwartaal 2006 ontvingen 4.8 personen (onder de 65 jaar) een bijstandsuitkering. Het aantal bijstandsgerechtigden is ten opzichte van het vorig kwartaal met 0,3% verder gedaald. De daling in het 1 e kwartaal is minder groot dan in de drie voorgaande kwartalen (gemiddelde daling van -1,8%). Inmiddels ligt het Bredase bijstandsvolume ruim 6% onder het topniveau van i 20 en 5,5% lager dan eind 1 e kwartaal 20. In het 1 e kwartaal van dit jaar ligt de instroom hoger dan in voorgaande kwartalen. Toch ligt de uitstroom uit de bijstand altijd nog hoger dan de instroom en daalt het aantal bijstandsgerechtigden. In het 1 e kwartaal van 20 lag de instroom in de bijstand hoger dan in de overige kwartalen van 20. Op basis van dit beeld en de gunstiger wordende arbeidsmarktsituatie mag voor 2006 een lagere instroom worden verwacht. De informatie uit de benchmark bestandsontwikkeling grote gemeenten geven voor Breda eveneens een positief beeld: Breda klimt, in vergelijking met de bij de benchmark Afdeling Onderzoek en Informatie in opdracht van vakdirectie Sociale Zaken 4 mei 2006

5 aangesloten steden, van een tiende naar een derde positie. Breda scoort daarmee voor het eerst sinds maart 20 beter dan het gemiddelde van de benchmark-gemeenten. Opvallend blijft de relatief grote toename van het bijstandsvolume in Tilburg. Ontwikkeling bijstandsvolume ember 20- maart 2006 benchmark grote gemeenten*) Ontwikkeling bijstand <65 jaar gemeente Breda en Nederland (index 20=100) ,0% Nijmegen -2,5% -1,4% -1,2% Enschede Breda Amsterdam 95 wijziging definitie CBS mrt -0,9% -0,9% Groningen Eindhoven index bijstand Nederland index bijstand Breda -0,9% -0,4% -0,4% gemiddelde Den Bosch Maastricht Bronnen: CBS; SAW Breda *voorlopige gegevens t/m februari 2006 Utrecht 0,0% Arnhem 0,4% Dordrecht 0,6% Tilburg 2,6% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% *) benchmark is tot en met maart 2006, inclusief personen ouder dan 65 jaar en inclusief blokkeringen Bron: bestandsontwikkeling grote gemeenten Lichte afname jongeren en allochtonen Vanaf maart 20 daalt het aantal bijstandgerechtigde jongeren in Breda sneller dan landelijk. Ondanks een geringe daling in het eerste kwartaal van 2006 valt ook begin 2006 de ontwikkeling van het aantal jongeren in Breda gunstiger uit dan landelijk. Ontwikkeling bijstand jongeren gemeente Breda en Nederland (index 20=100) Ook in vergelijking met gemeenten van tot inwoners scoort Breda beter voor zowel heel 20 (2,9% meer afname dan het gemiddelde van deze steden) als het 1 e kwartaal 2006 (1% meer afname). Deze CBS-gegevens zijn exclusief administratieve vertragingen. Bredase bijstand blijft sneller dalen dan landelijk Vanaf het 2 e kwartaal van 20 daalt het aantal bijstandsgerechtigden in Breda sneller dan in Nederland. Dit geldt ook voor het 1e kwartaal van De ontwikkeling van de Bredase bijstandsgerechtigden valt ook begin 2006 gunstiger uit dan landelijk. NB: Vanaf 20 hanteert het CBS een andere definitie met betrekking tot de bijstand, waardoor een kleine trendbreuk optreedt ten opzichte van voorgaande jaren 3. 3 Tot en met eind 20 wordt de bijstand gemeten inclusief het aantal administratieve vertragingen; vanaf 1 januari 20 wordt de bijstand gemeten exclusief het aantal administratieve vertragingen wijziging definitie CBS index bijstand <25 jaar Nederland (CBS) index bijstand <25 jaar Breda (CBS) index bijstand <23 jaar Breda (SAW) Bronnen: CBS; SAW Breda *voorlopige gegevens t/m februari 2006 Het aandeel jongen tot 25 jaar bedraagt eind eerste kwartaal ,0% voor Breda en 8,4% voor Nederland. mrt Afdeling Onderzoek en Informatie in opdracht van vakdirectie Sociale Zaken 5 mei 2006

6 Op 1 april 2006 is het aantal Bredase allochtone bijstandsgerechtigden met 0,9% gedaald ten opzichte van ember 20 en ligt daarmee op het laagste niveau sinds ember 20 Het aandeel allochtonen op het totale bestand tot 65 jaar blijft op 17% staan. Een vergelijking met de Nederlandse ontwikkeling is niet mogelijk door het ontbreken van landelijke gegevens. Ontwikkeling bijstand vrouwen gemeente Breda en Nederland (index 20=100) Bijstand allochtonen gemeente Breda 90 wijziging definitie CBS mrt index bijstand vrouw en Nederland index bijstand vrouw en Breda 740 Bronnen: CBS; SAW Breda *voorlopige gegevens t/m februari mrt Instroom hoger dan in voorgaande kwartalen In het 1 e kwartaal van 2006 ligt de verhouding tussen de instroom en uitstroom van de bijstand, met een waarde van 1 4, minder gunstig dan in de voorgaande drie kwartalen (gemiddeld 121). Met name de instroom valt in het eerste kwartaal hoger uit dan de voorgaande Bron: SAW Breda periode. Het eerste kwartaal van 20 gaf toen *bijstandsgegevens t/m februari 2006 eveneens een minder gunstig beeld. Aantal vrouwen in de bijstand daalt sneller dan landelijk Net als bij de werkloosheid onder vrouwen neemt eind 1 e kwartaal 2006 het aantal vrouwen met een bijstandsuitkering af. Vanaf het 2 e kwartaal 20 daalt het Bredase bijstandvolume sneller dan de landelijk omvang. De ontwikkeling blijft ook in het 1 e kwartaal van 2006 zichtbaar. De afname van het Bredase bijstandsvolume onder vrouwen volgde in de eerste helft van 20 nog de landelijke ontwikkeling. Het aandeelpercentage vrouwen in Breda bedraagt eind 1 e kwartaal 55%. Nederland kent een aandeel van bijna 57%. 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Aandeel doelgroepen in de bijstand en in de uitstroom gemeente Breda allochtoon < 23 vrouw 20 bestand 20 uitstroom 20 bestand 20 uitstroom 2006 bestand 2006 uitstroom Bron: SAW Breda 4 Bij een waarde die lager ligt dan 100 is de instroom groter dan de uitstroom uit de bijstand. Bij een waarde boven de 100 ligt de uitstroom hoger dan de instroom. Afdeling Onderzoek en Informatie in opdracht van vakdirectie Sociale Zaken 6 mei 2006

7 In voorgaand figuur is het aandeel in de bijstand van de onderscheiden doelgroepen per 1 april 2006 afgezet tegen het aandeel op de uitstroom over het eerste kwartaal Aandeel uitstroom jongeren Breda lager dan in 20 Alhoewel het aandeel van jongeren tot 23 jaar (die uit de bijstand zijn gestroomd) eind 1 e kwartaal ruim boven het aandeel van deze doelgroep in de bijstand uitkomt, ligt dit kwartaal het aandeelpercentage van de uitstroom zes procent-punten lager dan in 20. Het huidige uitstroompercentage van jongeren op de totale uitstroom is momenteel lager (14%) dan het uitstroompercentage van 20 (20%). Toch blijft de dynamiek binnen het jongerenbestand groot door de relatief veel hogere in- en uitstroom in vergelijking met de andere onderscheiden doelgroepen. Eind 1 e kwartaal 2006 ligt het aandeel uitgestroomde allochtone bijstandsgerechtigden ruim 1% lager dan het aandeel allochtonen in het bestand. In 20 lag het Bredase aandeel allochtonen in de uitstroom hoger dan het aandeel in het bestand. Bij vrouwen ligt in het 1 e kwartaal van dit jaar het specifieke aandeel in de uitstroom hoger dan in 20. Het uitstroompercentage stijgt van 42% in 20 naar 45% eind 1e kwartaal Eind 1e kwartaal komt zij 10% lager uit dan het aandeel in het bestand. 40% 30% 20% 10% 0% Aantal draaideurcliënten licht toegenomen Het aandeel draaideurcliënten (personen die binnen 6 maanden opnieuw instromen in de bijstand) neemt in het 1 e kwartaal van 2006 toe tot 21%. In de voorgaande twee kwartalen lag het percentage op 17%. In het eerste kwartaal 20 was het aantal draaideurcliënten in de instroom behoorlijk toegenomen. Aandeel draaideurcliënten in de instroom naar de bijstand gemeente Breda sep- - - sep- - - sep- - Bron: SAW Breda *bijstandsgegevens t/m februari 2006 Opmerkelijk in het 1 e kwartaal dit jaar is het gestegen percentage jeugdige draaideurcliënten. Met een aandeel van 22% ligt deze 11% hoger dan in 20. Afdeling Onderzoek en Informatie in opdracht van vakdirectie Sociale Zaken 7 mei 2006

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Economische krimp in 2009 Aantal vacatures sterk gedaald Werkloosheid in Breda stijgt me 14% Bredase bijstand daalt minimaal Bijstand onder jongeren sterk gestegen

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2008

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2008 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2008 Groei banen en vacatures in 2008 lager Spanning op arbeidsmarkt blijft Werkloosheid in Breda daalt minder snel Afname Bredase bijstand minder Toename werkloosheid

Nadere informatie

Onderstaande tabel toont enkele algemene kenmerken afkomstig van het CBS, die een beeld geven van de vergelijkbaarheid van de gemeenten.

Onderstaande tabel toont enkele algemene kenmerken afkomstig van het CBS, die een beeld geven van de vergelijkbaarheid van de gemeenten. BIJLAGE 3: G4-Divosa Benchmark In de commissievergadering van 11 mei 2017 is toegezegd Divosa cijfers (G4 Divosa- Benchmark) met u te delen (toezegging 17/T83). Dit document bevat de G4-Benchmark van 2016.

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Gemeente Breda. Monitoring ontwikkeling uitkeringen West-Brabant. 2 e voortgangsrapportage SSC Onderzoek en Informatie

Gemeente Breda. Monitoring ontwikkeling uitkeringen West-Brabant. 2 e voortgangsrapportage SSC Onderzoek en Informatie Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Monitoring ontwikkeling uitkeringen West-Brabant 2 e voortgangsrapportage 2009 Publicatienummer: 1566 Datum:oktober 2009 In opdracht van: SES West-Brabant Uitgave:

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Monitoring ontwikkeling Arbeidsmarkt West- Brabant. 2e voortgangsrapportage 2011

Monitoring ontwikkeling Arbeidsmarkt West- Brabant. 2e voortgangsrapportage 2011 Monitoring ontwikkeling Arbeidsmarkt West- Brabant 2e voortgangsrapportage 2011 Publicatienummer: 1663 Datum: i 2011 In opdracht van: Regio West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda Afdeling SSC Onderzoek en

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-092 20 mei 2003 9.30 uur Werkloosheid stijgt opnieuw sterk In de periode februari april 2003 telt de werkloze beroepsbevolking gemiddeld 392 duizend

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor juni 211 (cijfers t/m maart 211) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt?

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 47 20 november 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets meer banen en vacatures in het derde kwartaal 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Macro-economie 5 Koerswaarde

Nadere informatie

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010 Pagina // Bijlage HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS uari Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend

Nadere informatie

2. Globale analyse 2015

2. Globale analyse 2015 2. Globale analyse 2015 2.1. Tekort 2015 We zien dat de economie aantrekt. Dat zien we ook terug in Enschede. We nemen groei en dynamiek waar van bedrijven op de toplocaties (met name Kennispark en de

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 2 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 211. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in vogelvlucht

Arbeidsmarkt in vogelvlucht Arbeidsmarkt in vogelvlucht In het eerste kwartaal van 2011 is het aantal banen van werknemers, in vergelijking met het vierde kwartaal van 2010, licht gedaald. Dit is het eerste kwartaal met banenkrimp

Nadere informatie

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Persbericht PB14 56 11 9 214 15.3 uur CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Meer werklozen aan de slag Geen verdere daling aantal banen, lichte groei aantal vacatures Aantal banen

Nadere informatie

Gemeente Breda. SSC Onderzoek en Informatie. Monitoring ontwikkeling uitkeringen 4 e kwartaal 2008 West-Brabant

Gemeente Breda. SSC Onderzoek en Informatie. Monitoring ontwikkeling uitkeringen 4 e kwartaal 2008 West-Brabant Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Monitoring ontwikkeling uitkeringen 4 e kwartaal 2008 West-Brabant Publicatienummer: 1535 Datum: maart 2009 In opdracht van: SES West-Brabant Uitgave: Gemeente

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor februari 2012 (cijfers t/m december 2011) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen is

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Januari 211 (cijfers t/m oktober 21) Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt? Dat leest u in deze zesde editie van de crisismonitor, die het OCD eens in de twee maanden

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Ontwikkeling bijstandsuitkeringen Drechtsteden 2014, 2015 en ,0% -7,5% -5,0% -2,5% 0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0%

Ontwikkeling bijstandsuitkeringen Drechtsteden 2014, 2015 en ,0% -7,5% -5,0% -2,5% 0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0% Horizontale as: % +/- t.o.v. jaar eerder Bijstandsuitkeringen Ontwikkeling bijstandsuitkeringen 24, 25 en 26 -, -7,5% -5, 2 5% 24 5% 26 25-2,5%, 2,5% 5, -5% - -5% -2 7,5%, Verticale as: afwijking t.o.v.

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Oktober 2010 (cijfers t/m augustus 2010) Inhoud: 1. Werkloosheid (algemeen) 2. Werkloosheid naar leeftijd (jongeren en ouderen) 3. Vacatures, bedrijven en leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid stijgt verder. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht.  Werkloosheid stijgt verder. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-033 19 februari 2003 9.30 uur Werkloosheid stijgt verder De werkloosheid is de afgelopen maanden verder gestegen. In de periode november 2002-januari

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D2 (PA 19 september 2012) Beleidsontwikkeling. Ons kenmerk Datum uw brief

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D2 (PA 19 september 2012) Beleidsontwikkeling. Ons kenmerk Datum uw brief Ingekomen stuk D2 (PA 19 september 2012) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@ nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010)

Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010) Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010) Op arbeidsmarkt en woningmarkt nog steeds weinig tekenen van herstel. Dat is kort gezegd de conclusie van deze derde versie van

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 8 Overall conclusie De kredietcrisis zorgt voor een terugval van de economische bedrijvigheid in Nederland die sinds het begin van de jaren tachtig niet is voorgekomen.

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010)

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Uit de landelijke pers: Economie groet met 2,1% Voorzichtig herstel aantal banen Herstel uitzendmarkt Werkloosheid blijft afnemen

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 9 Thermometer economische crisis oktober 20 Bestuursinformatie 07//20 gemeente Utrecht Inleiding In deze negende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09 HAAGSE MONITOR ECONOMISCHE RECESSIE 7 Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend zijn, in de

Nadere informatie

Ontwikkeling bijstandsuitkeringen Drechtsteden 2014 en ,0% -7,5% -5,0% -2,5% 0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0%

Ontwikkeling bijstandsuitkeringen Drechtsteden 2014 en ,0% -7,5% -5,0% -2,5% 0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0% Horizontale as: % +/- t.o.v. jaar eerder Bijstandsuitkeringen Ontwikkeling bijstandsuitkeringen 24 en 25 - -7,5% - 2% 5% % 5% 25-2,5% % -5% -% -5% -2% 24 2,5% 7,5% Verticale as: afwijking t.o.v. landelijk

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I Deze economische monitor gaat nader in op de ontwikkeling van de economie en arbeidsmarkt in Ede en de regio FoodValley met de focus op het tweede halfjaar van 20. Daarnaast

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de werkloosheid in Amsterdam per stadsdeel tussen 1 januari 2001 en oktober 2003 (%)

Ontwikkelingen in de werkloosheid in Amsterdam per stadsdeel tussen 1 januari 2001 en oktober 2003 (%) Werkloosheid Amsterdam sterk gestegen Volgens de nieuwste cijfers van het CBS steeg de werkloosheid in Amsterdam van bijna 5% in 2002 naar 8,4% in 2003. Daarmee is de werkloosheid in Amsterdam sneller

Nadere informatie

Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen juni 2017

Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen juni 2017 Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen juni 2017 Inhoudsopgave Samenvatting: in één oogopslag 2 1. Economie 3 1.1. Nederlandse economie groeit nog steeds verder 3 1.2. Minder verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Kortetermijnontwikkeling

Kortetermijnontwikkeling Artikel, donderdag 22 september 2011 9:30 Arbeidsmarkt in vogelvlucht Het aantal banen van werknemers en het aantal openstaande vacatures stijgt licht. De loonontwikkeling is gematigd. De stijging van

Nadere informatie

Dordrecht in de Atlas 2013

Dordrecht in de Atlas 2013 in de Atlas Een aantrekkelijke stad om in te wonen, maar sociaaleconomisch kwetsbaar Inhoud:. Conclusies. Positie van. Bevolking. Wonen. De Atlas voor gemeenten wordt jaarlijks gepubliceerd. In mei is

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent Arbeidsmarkt in vogelvlucht Gemiddeld over de afgelopen vier maanden is er een licht stijgende trend in de werkloosheid. Het aantal banen van werknemers stijgt licht en het aantal openstaande vacatures

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Bijlage 1 Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Landelijk beeld Algemeen beeld: Daling jeugdwerkloosheid zet door De daling van de jeugdwerkloosheid 15-26 jaar in het 2 e kwartaal 2010

Nadere informatie

Monitor Kredietcrisis Zoetermeer

Monitor Kredietcrisis Zoetermeer Monitor Kredietcrisis Zoetermeer Economische gevolgen van de kredietcrisis 28-21 Monitor Kredietcrisis Zoetermeer ECONOMISCHE GEVOLGEN KREDIETCRISIS ZOETERMEER Samenstelling: Bestuur, afdeling FB, team

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Onderdeel Economische groei Inflatie Producentenvertrouwen Consumptie Omzet detailhandel Consumentenvertrouwen Hypotheken Hypotheek- en kapitaalmarktrente

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid loopt sterk terug. Centraal Bureau voor de Statistiek. Technische toelichting. Daling werkloosheid zet door

Persbericht. Werkloosheid loopt sterk terug. Centraal Bureau voor de Statistiek. Technische toelichting. Daling werkloosheid zet door Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB07-039 15 mei 2007 9.30 uur Werkloosheid loopt sterk terug De seizoengecorrigeerde werkloosheid bedroeg in de periode februari-april 2007 gemiddeld 357

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Werkloosheid Breda per 1 januari 2014. Uitgave:

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Werkloosheid Breda per 1 januari 2014. Uitgave: Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Werkloosheid Breda per 1 januari 2014 Uitgave: Gemeente Breda, Gemeente Breda BBO/Onderzoek en Informatie Claudius Prinsenlaan 10 4811 DJ Breda Publicatienummer 1753

Nadere informatie

Neimed Krimpbericht. Potentiële beroepsbevolking Limburg MEI 2014

Neimed Krimpbericht. Potentiële beroepsbevolking Limburg MEI 2014 MEI 214 Neimed Krimpbericht Potentiële beroepsbevolking Voor de ontwikkeling van het aanbod van arbeidskrachten is de potentiële beroepsbevolking van belang. Deze leeftijdsgroep daalt in al sinds 1995.

Nadere informatie

Regiobericht 1.0 Noord

Regiobericht 1.0 Noord Economie, innovatie, werk en inkomen 1 Kenmerken van het landsdeel Het landsdeel Noord bestaat uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. De provincies werken samen in het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 - Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 Factsheet maart 2017 Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in Amsterdam nam het afgelopen jaar toe met bijna 14.000 tot bijna 524.000 banen, een groei van bijna

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 6 Thermometer economische crisis oktober 20 /11/20 1 Inleiding In deze zesde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de Raad,

Aan de Gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de Raad, Aan de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 15 september 2015 Ons kenmerk

Nadere informatie

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 mei 2015. Utrecht.nl/onderzoek

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 mei 2015. Utrecht.nl/onderzoek Onderzoeksflits Atlas voor gemeenten 015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht IB Onderzoek, 9 mei 015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 86 1350 onderzoek@utrecht.nl

Nadere informatie

Bouwaanvragen. Opbrengst bouwleges

Bouwaanvragen. Opbrengst bouwleges Kwartaalrapportage 1. Inleiding Vorig jaar werd Nederland geconfronteerd met de kredietcrisis. In eerste instantie werd nog gedacht dat dit probleem zich zou beperken tot de VS. Niets blijkt minder waar.

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4 ECONOMISCHE MONITOR EDE 20 / 4 De Economische Monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De Economische Monitor is verdeeld in twee delen: Het

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 2009)

Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 2009) Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 9) Op de arbeidsmarkt nog geen, op de woningmarkt wel eerste voorzichtige tekenen van herstel. Dat zijn kort gezegd de conclusies van

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Werkloosheidsuitkeringen (WW)

Werkloosheidsuitkeringen (WW) Werkloosheidsuitkeringen (WW) Overzicht ontwikkeling werkloosheidsuitkeringen 2014 1 e helft 2015 ontwikkeling in periode + -6,2% ten opzichte van zelfde periode jaar eerder ten opzichte van landelijk

Nadere informatie

Tweede vervolgmeting indicatoren Agenda voor de Toekomst

Tweede vervolgmeting indicatoren Agenda voor de Toekomst Tweede vervolgmeting indicatoren Agenda voor de Toekomst Deze tweede vervolgmeting vloeit voort uit de bestuurlijke afspraken die SZW en VNG in april 2001 hebben gemaakt. Bij deze afspraken is als bijlage

Nadere informatie

Atlas voor gemeenten 2013: de positie van Utrecht. notitie van Onderzoek.

Atlas voor gemeenten 2013: de positie van Utrecht. notitie van Onderzoek. Atlas voor gemeenten 2013: de positie van Utrecht notitie van Onderzoek www.onderzoek.utrecht.nl mei 2013 Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl internet

Nadere informatie

Werkloosheid in : stromen en duren

Werkloosheid in : stromen en duren Werkloosheid in 24 211: stromen en duren Wendy Smits, Harry Bierings en Robert de Vries Als het aantal mensen dat werkloos wordt groter is dan het aantal werklozen dat er in slaagt weer aan het werk te

Nadere informatie

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Bijlage 1 Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Landelijk beeld Algemeen beeld: Lichte daling jeugdwerkloosheid De afgelopen maanden is sprake van een lichte daling van de jeugdwerkloosheid

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 In deze rapportage van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit naar verwachting met 1¾% in 1 en met 1½% in 11. De toename van het bbp komt bijna volledig voor

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Economische en sociale thermometer Nummer 42, oktober 2012

Economische en sociale thermometer Nummer 42, oktober 2012 Economische en sociale thermometer Nummer 42, oktober 212 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (57) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 INHOUD Highlights uit de economische

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid hoger na jaar van daling. Centraal Bureau voor de Statistiek. Daling werkloosheid hapert

Persbericht. Werkloosheid hoger na jaar van daling. Centraal Bureau voor de Statistiek. Daling werkloosheid hapert Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-098 19 oktober 2006 9.30 uur Werkloosheid hoger na jaar van daling De seizoengecorrigeerde werkloosheid bedroeg in de periode juli-september 2006 gemiddeld

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 BIJLAGE II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit in 1 naar verwachting met 1¼%. Voor komend jaar wordt een groei van 1¾% voorzien. De toename van

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 20 Fact sheet april 20 De totale werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven aan 2015. Van de 14.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

BIJSTAND BLIJFT GROEIEN

BIJSTAND BLIJFT GROEIEN BIJSTAND BLIJFT GROEIEN HET STERKST IN DE GROTE GEMEENTEN Vrijdag, 16 september 2011 Groeit de bijstand in alle gemeenten? Waar is de stijging het sterkst? De laatste resultaten vindt u hier. CBS-cijfers

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

8. Werken en werkloos zijn

8. Werken en werkloos zijn 8. Werken en werkloos zijn In 22 is de arbeidsdeelname van allochtonen niet meer verder gestegen. Onder autochtonen is het aantal personen met werk nog wel licht toegenomen. De arbeidsdeelname onder Surinamers,

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400 Augustus 2008 Aantal werkzoekenden daalt in ustus met 8.400 2 Ingediende vacatures 4 Vraag en aanbod bij CWI 5 Ontslagen met toestemming CWI 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW / Toelichting CWI krapte-indicator

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen 3e kwartaal 8 Overall conclusie De kredietcrisis en de in het spoor daarvan vertragende wereldconjunctuur leiden ertoe dat de economische groei scherp terugvalt, tot ¼%

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Drechtsteden Versie Zwijndrecht april 211 (cijfers t/m december 21) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Bijlage Hoe staan

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 51 22 december 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets minder dan een half miljoen werklozen 3 Werkloze beroepsbevolking 1) (21) 4 Verklaring van tekens

Nadere informatie

Factsheet Strategie&Beleid Economie, Werk en Onderwijs, Juni 2015

Factsheet Strategie&Beleid Economie, Werk en Onderwijs, Juni 2015 Factsheet Strategie&Beleid Economie, Werk en Onderwijs, Juni 2015 1. Werkloosheidspercentage CBS Definitie werkloze beroepsbevolking: personen zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht en

Nadere informatie

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald 7. Vaker werkloos In is de arbeidsdeelname van niet-westerse allochtonen gedaald. De arbeidsdeelname onder rs is relatief hoog, zes van de tien hebben een baan. Daarentegen werkten in slechts vier van

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie

Aantal werklozen in december toegenomen

Aantal werklozen in december toegenomen Persbericht Pb15-002 22-01-2015 09.30 uur Aantal werklozen in december toegenomen - In de afgelopen drie maanden meer mensen op de arbeidsmarkt - Jeugdwerkloosheid vrijwel onveranderd - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Werkloosheid daalt verder in september

Werkloosheid daalt verder in september Persbericht Pb14-061 16 oktober 2014 9.30 uur Werkloosheid daalt verder in september - Opnieuw meer mensen aan het werk - In de afgelopen vijf maanden vooral minder mannen werkloos - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 471.100 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Daling jonge werkzoekenden - Vooral daling agrarische beroepen en technische/industriële

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de raad een brief te sturen met daarin een overzicht van de bijstandsontwikkeling in 2015.

Voorgesteld wordt de raad een brief te sturen met daarin een overzicht van de bijstandsontwikkeling in 2015. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Jaarbrief bijstandsontwikkeling 2015 Programma Inkomen & Armoedebestrijding BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Voorgesteld wordt de raad een brief te

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 35 27 augustus 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid verder gedaald 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consumenten zijn

Nadere informatie

Persbericht. Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-27 7 februari 2002 9.30 uur Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig De reeks van jaren met een gunstige arbeidsmarkt is in 2001 voortgezet. De groei van de

Nadere informatie

Factsheet Arbeidsmarkt en sociale uitkeringen

Factsheet Arbeidsmarkt en sociale uitkeringen Factsheet Arbeidsmarkt en sociale uitkeringen Deze factsheet geeft een beeld van de Arnhemse arbeidsmarkt. Daarbij gaat het eerst in op de vraag naar arbeid; Hoe staat het met de werkgelegenheid in (de

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen September 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 5 Ingediende vacatures 6 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Januari 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs December 29 VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN (AgODi) Arbeidsmarktbarometer Onderwijs december

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 drs. W. van Ooij MarktMonitor Januari 2015 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 . Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Nadere informatie

Conjunctuurnotitie -1% -2%

Conjunctuurnotitie -1% -2% Conjunctuurnotitie 1 e kwartaal 212 Dit is de eerste conjunctuurnotitie van het OCD, de opvolger van de crisismonitor. In deze conjunctuurnotitie, die vier keer per jaar gaat verschijnen, is het aantal

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB05-081 8 juli 2005 9.30 uur De in dit persbericht genoemde cijfers over de bijstandsuitkeringen zijn aangepast. Zie hiervoor de persmededeling van 11 augustus

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

in het kort OFED Arbeidsmarktmonitor elektrotechnische detailhandel 2013

in het kort OFED Arbeidsmarktmonitor elektrotechnische detailhandel 2013 in het kort OFED Arbeidsmarktmonitor elektrotechnische detailhandel 2013 OFED Arbeidsmarktmonitor elektrotechnische detailhandel 2013 in het kort 2 Mei 2013 Onderzoek en rapportage a-advies In opdracht

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in 2002 gestegen. Stijging werkloosheid door afname werkgelegenheidsgroei

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in 2002 gestegen. Stijging werkloosheid door afname werkgelegenheidsgroei Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-011 17 januari 2003 9.30 uur Werkloosheid in 2002 gestegen Het aantal geregistreerde werklozen kwam over heel 2002 gemiddeld uit op 170 duizend. Dat

Nadere informatie

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Aanleiding Sinds 2006 publiceert de Gemeente Helmond jaarlijks gedetailleerde gegevens over de werkloosheid in Helmond. De werkloosheid in Helmond

Nadere informatie

Werkloosheid Breda per 1 januari 2016

Werkloosheid Breda per 1 januari 2016 Gemeente Breda BBO Onderzoek en Informatie Werkloosheid Breda per 1 januari 2016 Uitgave: Gemeente Breda, BBO Onderzoek en Informatie Claudius Prinsenlaan 10 4811 DJ Breda E-mail: onderzoek@breda.nl Bronvermelding

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 3 e kwartaal 21 O&S November 21 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie is er behoefte aan inzicht in de gevolgen ervan in de gemeente s-hertogenbosch.

Nadere informatie

Thermometer economische. crisis

Thermometer economische. crisis 8 Thermometer economische oktober 20 crisis 06//20 Inleiding In deze achtste Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 Fact sheet juni 20 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar sterk gedaald. Van de 3.00 Amsterdamse jongeren in de leeftijd van 15

Nadere informatie