De cursist heeft inzicht en praktische handvatten om weerbaar te zijn bij conflicten, agressie, stress

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De cursist heeft inzicht en praktische handvatten om weerbaar te zijn bij conflicten, agressie, stress"

Transcriptie

1 Del: De cursist heeft inzicht en praktische handvatten m weerbaar te zijn bij cnflicten, agressie, stress De cursist kmt tt een functinele zelfanalyse De cursist kan functinele feedback geven aan cllega s Vrjaar 2008

2 2 Therie en praktisch handelen bij cnflicten, agressie Menselijk handelen / basale reacties / nbewuste acties: Hersenen; Reptiele brein (erinstinct, intuïtie) Signalen naar het reptiele brein vechten, vluchten, vriezen Het reptielenbrein, k bekend als de hersenstam, vrmt het primitiefste hersengebied. Het is verantwrdelijk vr de vecht-f-vlucht respns en vr vele fundamentele bilgische functies. Het limbische systeem f zgdierbrein vrmt het sciale brein en werkt als scheidingsvlak met de wereld. Het helpt ns m prblemen p te lssen, relaties te nderhuden en nze plaats in de maatschappij in te nemen. Het limbische systeem bestuurt k alle klieren in het lichaam en bewaakt daarm evenwicht en gezndheid. De necrtex vrmt het hgere brein en wrdt beschuwd als de cntrleur van nze hgere vermgens, zals lgica, nadenken en ns gevel vr het spirituele. Men gelft dat dit deel van het brein ns nderscheidt van andere zgdieren. Welke dminantie heb ik? Vechten, vluchten, vriezen? Overleven kan tegen de dminantie ingaan! Wat de je wanneer iemand met allerlei wapens binnenkmt? Wat de je bij dezelfde persn als die je kind vast heeft? Gedrag heeft altijd een berichtwaarde en beïnvledt altijd de ander. Gedrag is cmmunicatie, gedrag beïnvled gedrag

3 3 Cmmunicatie Cmmunicatie is de uitwisseling van gedachten, gevelens en ideeën tussen mensen. (via de zintuigen: visueel, auditief, tactiel, reuk, smaak) Cmmunicatie is een infrmatie-uitwisselingsprces wat al dan niet, meer f minder bewust verlpt. Het infrmatie-uitwisselingsprces kunnen we indelen in verbale en nn-verbale cmmunicatie. Nn-verbaal dr lichaamstaal (uitingen van het lichaam; mimiek, spierspanning, kleur, emtie etc). Verbaal dr geluiden (taal, wrden, intnatie etc) Nn-verbale signalen geven waarde aan wrden. Dat effect is zelfs z belangrijk dat je mag stellen dat de wrden zelf niet zveel betekenen. Geschreven wrden ndigen uit tt een interpretatie, een eigen betekenis geven aan de bdschap. (een verhgde kans p stress en agressie) Een zelfde bdschap dr de telefn geeft, dr intnaties en verduidelijking p het mment, een duidelijkere bdschap. De meest duidelijke bdschap kan wrden vergebracht dr persnlijk cntact. In cmmunicatie blijken nn-verbale uitingen veel meer invled te hebben dan wrden. Dit verzicht geeft de invled van verschillende uitingen aan. Cmmunicatie: Wrden 7 % Taalgebruik (intnatie ) 38 % Huding van lichaam / lichaamstaal 55 % De attitude, huding / uitstraling is dus een zéér belangrijke factr. Om spanning, stress f agressie te hanteren kun je rekening huden met dit gegeven. Cmmunicatie is dus alles wat zich tussen mensen afspeelt. Gedrag is cmmunicatie (gedrag beïnvled gedrag) Gedrag heeft altijd een berichtwaarde en beïnvledt altijd de ander. Agressie Agressie is k cmmunicatie. Agressie als uiting van een emtie. - Tussen twee persnen. - Vaak met meerderen ( grepen tegen elkaar, 1 tegen een grep, grep tegen 1 ) - Sms tegen zichzelf ( frustratie, suïcide ) Signalen zrgen er vr dat we iets als agressie ervaren; In jezelf Dr anderen : nbehagen, pkmende spanning, irritatie : wijzen, scherp aankijken, schelden, bedreigen, slaan, (verbale en nn verbale uitingen) Cmmunicatie tussen ju en een ander kan dus tt een gevel van spanning leiden. Er is dan sprake van een fysieke reactie in je lijf. Dit gebeurt k wanneer de cmmunicatie tussen anderen plaats heeft. Zelfs het kijken naar situaties met pkmende spanning kan dit effect pleveren. (vechten, vluchten, vriezen) ( Ok wel het GAS, Generaal Aanpassing Systeem, genemd)

4 4 Vrmen van agressie Frustratieagressie = de emmer lpt ver. is echte emtie, is niet in verhuding,nvrspelbaar, zwart/wit verwijten, cntrle kwijt Instrumentele agressie = p een del uit. Del kan zijn materie, status, macht. gecntrleerd, herhaling ( vrspelbaar ), dreigen, manipuleren ( bruut f subtiel ) Agressie ten gevlge van psychische strnis / middelengebruik = geen lgische rzaak, drang,waanbeelden, vrgeschiedenis, bewustzijnsverandering. (5%) Gedragskeuze In plaats van dit menselijke gedrag trainen we p het wenselijke gedrag. Innerlijke en uiterlijke cntrle dr Juiste ademhaling / buikademhaling Juiste huding Eigen gedachten sturen Kennis hebben van de situatie Vaardigheden kunnen inzetten Wenselijk f prfessineel handelen kent geen sprbekje. Iedere situatie is weer anders. Om wenselijk gedrag te vertnen, gebruiken en te te passen hebben we grip ndig p ns eigen functineren. Vrdat we signalen ged kunnen zien, ruiken, velen f ervaren, hebben we een zekere mate van zelfbeheersing en kennis ntrent deze materie ndig. Om spanning af te laten vleien zijn een aantal methdes in te zetten. Ok hier geldt weer dat je met gebruiken wat het beste bij je past. Smmige mensen zetten alle middelen in. Anderen huden het bij één vrm. Alles is best als het maar werkt. Fysiek Afstand nemen, tt waar het veilig aanvelt. Ondertussen langzamer ademhalen Niet te veel bewegingen maken Als je spreekt langzaam, krte zinnen, zwaarder p het einde. Rustig ( g ) cntact Observeren, kijken Psychisch Ratineel versus irratineel ( weerbaar denken ) Gedrag lskppelen van persn Observatie gebruiken m p feiten te rdelen Afleiding Als er dan tch sprake is van een spanning f cnflict dan kunnen we een aantal tactieken nderscheiden die passen bij de verschillende dminanties.

5 5 Het is wenselijk m te kunnen switchen met deze tactieken. De tactieken werken sms krt sms meteen, vaak in samenhang met elkaar. Je kunt k steeds terug in de cyclus en weer pbuwen. Ok kan de-escalaties lang duren en vraagt het m geduld, terwijl het gevel sms de vrkeur heeft m snel te handelen. Omwille van de relatie verdient het dan tch aanbeveling m je de rl aan twee resultaten te werken: 1. Cnflicthantering 2. Relatiebuw/ behud Belangrijk is een gedragsuiting die z dicht mgelijk bij je eigen identiteit past. Het mag niet nnatuurlijk verkmen p een agressr. Gecnfrnteerd wrden met agressie leidt tt fysieke en psychische en gedragsmatige reacties Onder invled van adrenaline gaat het lichaam zich klaarmaken vr de strijd. Het Generale Aanpassing Systeem det z n werk. maar. dr het herkennen en erkennen van rzaken van gedrag, het weten, zien en accepteren dat mensen verschillend zijn, de juiste handvatten te gebruiken, bewust, gecntrleerd te handelen, feedback te geven p je eigen en andermans handelen, vertruwen te hebben in jezelf, anderen en je taak duidelijkheid te hebben ver jezelf, anderen en je taak de realiteit van de situatie te zien, zul je in cnflictueuze situaties functineler kunnen handelen. Cnflicten ntstaan dr; 80 % Eg en trts 17 % Nemen van lijf en leden, eigendmmen (territrium) 3 % Onder invled van middelen

6 6 Praktische training t.b.v. cnflictsituaties / agressie Menselijk systeem, spearsystem : Bij een pltselinge, nverwachte, enrme prikkel zal het lichaam zich beschermen dr de (reactie) flinch, een huding m het nverwachte (gevaar) te pareren. De reactie is mede afhankelijk van; De auditieve prikkel (belangrijke invled!) De snelheid van de beweging De mate van agressie De afstand t..v. De betrkkenheid Belangrijk is de berepshuding: Vanuit je berepsperspectief Vanuit het perspectief van de cliënt He laat ik me niet (minder) verrassen? mindset (veiligheid) in de situatie (ben je bewust dat je verrast kunt wrden) kennen, herkennen en erkennen van de situatie Herkennen en erkennen van gedrag Pr-actief handelen Vrwaarts denken en handelen

7 7 Flinch / reactie van je lichaam: Armen, handen beschermen vral het hfd Benen wrden in getrkken Deze uitgangshuding gebruiken we verder als enige techniek en tactiek bij. De meest gunstige huding in situaties waarin cnflicten kunnen ntstaan; De armen, handen vr het lichaam hebben De handen, armen gebruiken bij de cmmunicatie De handen, armen gebruiken passend bij de situatie (praten met handen en veten) Niets in je handen hebben (in de flinch zul je vasthuden wat je vast hebt) Een duidelijke, pen huding van waaruit de flinch makkelijk kan wrden gemaakt De veten, benen in een schrede, alerte, stand Ok in het benaderen van cliënten gebruiken we deze basishuding waarbij we steeds de meest gunstige zelfverdediging huding hebben. Bij een verrassing zal ns lichaam flinchen. Bij een passende mind-set zullen we makkelijker; Herstellen, cntrle krijgen ver ns handelen Vruit kunnen denken en handelen Duidelijk verkmen Gehanteerde trainingsvrmen; Slaan met kussens waardr een flinch huding wrdt gecreëerd Een nverwachtse actie verbaal, passend ndersteund Aanspreken van de cliënt die fysiek agressief wrdt Ondersteunde filmpjes; he wrdt er gevchten p straat, basaal Cntrleren, fixeren van een cliënt Du prcedures in het benaderen en cntrleren, fixeren van een cliënt Cntrleren, fixeren in diverse situaties; vrije ruimte, zittend p een stel, zittend aan een tafel.

8 8 Omstander apathie, Genvese-syndrm, bijstaander effect, bystander syndrm Een gemeenschappelijke verklaring van dit fenmeen; He meer mstanders, minder ptreden de ander zal wel ptreden, men velt zich minder verantwirdelijk Meer kwaliteit bij de ander (ervaring, berep, inschatting Drdat andere niet ingrijpen zal het wel niet z erg zijn Onzekerheid he p te treden Stress en angst waardr verminderde prestaties Van; OMSTANDER naar INGRIJPER Remmend werken Situatinele kenmerken Plaats (stad) Tijd ( s nachts) Veel andere mstanders Niet ingrijpende mstanders Gebruikt geweld beperkt Ambigu (nduidelijke, vage) situatie Meerdere daders en slachtffers Geen reactie slachtffer Persnlijke kenmerken Fysiek Afwezigheid Fysieke cmpetenties (bijvrbeeld Niet kunnen Zwemmen Psychisch Geen gevel van verantwrdelijkheid Angst Slecht humeur Van; OMSTANDER naar INGRIJPER Stimulerend kunnen werken

9 9 Situatinele kenmerken Plaats (Drp) Tijd (verdag) Weinig andere mstanders Andere mstanders die ingrijpen Gebruikte geweld buiten prprtineel Duidelijke situatie Meerdere daders versus 1 slachtffer Gedrag slachtffer (bv persnlijke hulpvraag) Persnlijke kenmerken Fysiek Aanwezigheid Fysieke cmpetenties bijv. kunnen Zwemmen, Zelfverdediging, EHBO, et cetera Psychisch Gevel van verantwrdelijkheid Assertiviteit Sympathie t..v. slachtffer Wede t..v. dader Ged humeur Risic s nemen Eigen slachtfferervaring Sciale waarden Zelfvertruwen Het bijstaander effect verminderen dr: Sciale verantwrdelijkheid Betrkkenheid Persnlijkheid Bekwaamheid TEAMVORMING EN SAMENWERKING JE KUNT NIET VERDER KOMEN MET DE PROCEDURE EN DE INHOUD, DAN DE INTERAKTIE JE TOESTAAT. Kunnen we het grepsprces versnellen? JA Je kunt het grepsprces versnellen dr de grepsleden het gevel te geven dat ze cmpetent zijn, dat ze geaccepteerd zijn, en dat ze vldende invled hebben p de kers van het team. Grepsleden hebben; de behefte m zich cmpetent te velen de behefte m zich geaccepteerd te velen de behefte aan vldende persnlijke invled Samenwerkingsprcessen versnellen.m in stresssituaties beter p kunnen treden; Bij nieuwe mensen in de grep begint het prces pnieuw!!

10 10 Risic s vr stress en agressie verminderen; DUIDELIJKHEID VERTROUWEN REALISME - afspraken - regels, prtcllen etc. - gemedstestand - cllega s - cllega s - jezelf - team - wat kun je - wat mag je - de situatie T IJ D E N R U I M T E Ruimte HERKENNEN VAN RISICOSITUATIE Tijd VERMIJDEN / Preventieve acties INCIDENT Flinch / reactie van je lichaam: BEHEERSEN

Inspiratiedag Geworteld. Zaterdag 5 februari 2011. Werkwinkel Gesprekstechnieken

Inspiratiedag Geworteld. Zaterdag 5 februari 2011. Werkwinkel Gesprekstechnieken Inspiratiedag Gewrteld Zaterdag 5 februari 2011 Werkwinkel Gesprekstechnieken De rl van gesprekken Gesprekken hebben altijd en veral plaats. Jngeren denken veel na en hebben veel te vertellen en willen

Nadere informatie

HandRIJKingen arbocatalogus werkdruk RIJK

HandRIJKingen arbocatalogus werkdruk RIJK HandRIJKingen arbcatalgus werkdruk RIJK Nr Arb handrijking: Organisatieniveau: 1 Teamntwerp 2 Functie inhud 3 Flexibele werktijden 4 Werk en privé in balans 5 Geznd rsteren 6 Planning en cntrl 7 Activiteitenanalyse

Nadere informatie

Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Door Erica Rijnsburger. Inleiding

Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Door Erica Rijnsburger. Inleiding Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Dr Erica Rijnsburger Inleiding The desire t questin life cmes frm life itself, frm that part f life which is still hidden. Life prvkes us t questin. It

Nadere informatie

Inleiding Welk pad je ook volgt voor je ontwikkeling, allemaal kennen ze dat je leert dealen met 2 thema s: o o

Inleiding Welk pad je ook volgt voor je ontwikkeling, allemaal kennen ze dat je leert dealen met 2 thema s: o o Bekende Supereg stemmen Ontleend aan trainingen van het Centrum vr Tantra 1 en de Vice Dialgue aanpak 2 Inleiding Welk pad je k vlgt vr je ntwikkeling, allemaal kennen ze dat je leert dealen met 2 thema

Nadere informatie

Procesevaluatie vroegsignalering op scholen in De Gemeente Hardenberg. Joanne Lubbers Ilona Postma

Procesevaluatie vroegsignalering op scholen in De Gemeente Hardenberg. Joanne Lubbers Ilona Postma Prcesevaluatie vregsignalering p schlen in De Gemeente Hardenberg Janne Lubbers Ilna Pstma Maart 2012 COLOFON Uitgave Christelijke Hgeschl Windesheim Tekst Janne Lubbers, Ilna Pstma 2012 Christelijke Hgeschl

Nadere informatie

Inquiry methode. Luisteren 1. Als je mij vraagt naar je te luisteren en ik begin je adviezen te geven, dan doe ik niet wat je mij vraagt.

Inquiry methode. Luisteren 1. Als je mij vraagt naar je te luisteren en ik begin je adviezen te geven, dan doe ik niet wat je mij vraagt. Inquiry methde Luisteren 1 Als je mij vraagt naar je te luisteren en ik begin je adviezen te geven, dan de ik niet wat je mij vraagt. Als je mij vraagt naar je te luisteren en ik begin je te vertellen

Nadere informatie

Pestprotocol ICBS De Trimaran. Pestprotocol. ICBS De Trimaran

Pestprotocol ICBS De Trimaran. Pestprotocol. ICBS De Trimaran Pestprtcl ICBS De Trimaran Pestprtcl ICBS De Trimaran 0 Pestprtcl ICBS De Trimaran Inhud Het pestprtcl... 2 Wat is pesten?... 3 Wat is de vijf sprenaanpak?... 5 He vlgt de schl de sciaal emtinele ntwikkeling?...

Nadere informatie

Cliëntprofielen- en productenboek auditief en/of communicatief Extramurale zorg

Cliëntprofielen- en productenboek auditief en/of communicatief Extramurale zorg Cliëntprfielen- en prductenbek auditief en/f cmmunicatief Extramurale zrg Status: Bijgesteld p basis van stelselwijzigingen miv 2015 Datum: 9 januari 2015 Versie: 1.3 Inhudspgave Inleiding 3 Cliëntprfiel

Nadere informatie

Kijk me niet (te) vlug in de ogen! De sociaal-emotionele opvang van anderstalige nieuwkomers

Kijk me niet (te) vlug in de ogen! De sociaal-emotionele opvang van anderstalige nieuwkomers - nr. 13/ januari 2010 - Kijk me niet (te) vlug in de gen! De sciaal-emtinele pvang van anderstalige nieuwkmers Wie aan anderstalige nieuwkmers denkt, denkt in de eerste plaats aan het verwerven van taalvaardigheid.

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

De leef en belevingswereld van jongeren

De leef en belevingswereld van jongeren De leef en belevingswereld van jngeren Thmas Breunis, Fina de Jng, Sahfira Lijng, Jhan Magré, Jintje Pen, Willeke van der Veen, Remk Zantingh Prjectdcent: Ilja van der Velde 28-1-2011 De leef- en belevingswereld

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Management en organisatie van public relations

Hoofdstuk 2: Management en organisatie van public relations Hfdstuk 2: Management en rganisatie van public relatins Belang van de cntext - Bedrijven meten rekening huden met de mgeving meegaan met de veranderende trends en zich aanpassen aan de wensen van de mensen

Nadere informatie

Samenvatting Docentenhandleiding

Samenvatting Docentenhandleiding Samenvatting Dcentenhandleiding Training Selecteren znder Vrrdelen Vr de beste match! Mdule 3 Handelingsperspectieven en strategieën vr de werving & selectiepraktijk Dit pleidingsaanbd is tt stand gekmen

Nadere informatie

Agressie bij dementie, hoe hier mee om te gaan

Agressie bij dementie, hoe hier mee om te gaan Agressie bij dementie, he hier mee m te gaan Agressie is een svrm welke vrtkmt uit een emtie. Het is zichtbaar, de emtie er achter is vaak meilijk te peilen bij cliënten met dementie en daarm wrdt het

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Ontwikkelingen in leiderschap

Ontwikkelingen in leiderschap Ontwikkelingen in leiderschap dr Harrie Aardema 1 Deze tekst is een bewerking van hfdstuk 4 van het in 2010 verschenen bek Vrbij de hypcratie. Wie meer wil lezen kan dit bek bestellen via de link: http://hme.kluwer.nl/kluwer/prtal_klnl/prduct/prd10157409.html.

Nadere informatie

Kanker en werk: Ervaringen van werkgevers

Kanker en werk: Ervaringen van werkgevers NFK prject Kanker p de werkvler, ndersteuning van werkgevers Kanker en werk: Ervaringen van werkgevers Tamara Raaijmakers, prjectleider vrlichting en arbeid NFK juli 2011 Wat vr gevlgen heeft kanker vr

Nadere informatie

EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Het vergrten van het lpbaanptentieel en de arbeidsmarktkansen van medewerkers: Welke maatregelen kunnen daarbij wrden benut? Het adviesdeel:

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

Inleiding tot wetenschappelijk onderzoek

Inleiding tot wetenschappelijk onderzoek 1. Cllege 1: Hfdstuk 1 van het handbek Inleiding tt wetenschappelijk nderzek VRAGEN DIE JE NA DEZE LES MOET KUNNEN BEANTWOORDEN 1.Waarin verschilt wetenschappelijk nderzek van andere vrmen van kennis prductie?

Nadere informatie

VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 info@vcov.be www.vcov.be

VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 info@vcov.be www.vcov.be VAARDIG VERGADEREN SYLLABUS VOOR ACTIEVE OUDERS OP SCHOOL VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 inf@vcv.be www.vcv.be INHOUDSOPGAVE Inleiding 1. De uderraad; een

Nadere informatie

De Ultieme Sollicitatie Gids.

De Ultieme Sollicitatie Gids. De Ultieme Sllicitatie Gids. Ha Aanstaande Superheld! Hierbij een mie verzameling met nuttige infrmatie. Lees het dr en kijk wat je eruit kunt halen. Sms staan er bepaalde tips f acties dubbel in. Dat

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

Protocol Kindermishandeling Kindertuin Westzaan

Protocol Kindermishandeling Kindertuin Westzaan Hfdstuk: Prtcl Kindermishandeling Kindertuin Westzaan Prtcl Kindermishandeling Kindertuin Westzaan Opgemaakt dr Miriam Berema, huder Kindertuin d.d. 03-01-2013 Vastgesteld in teamvergadering d.d. 15-01-2013

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Effectief solliciteren

Effectief solliciteren Effectief slliciteren He vind ik vacatures? Op de arbeidsmarkt kun je vacatures p de vlgende manieren vinden: vrienden, kennissen, bekenden; cntact pnemen met werkgevers; kranten (landelijk en reginaal;

Nadere informatie

Pestprotocol. b c b r o e k h i n. R o e r m o n d - S w a l m e n - R e u v e r

Pestprotocol. b c b r o e k h i n. R o e r m o n d - S w a l m e n - R e u v e r Pestprtcl BC Brekhin wil een veilige en sciale leermgeving zijn met een pedaggisch klimaat, waarin leerlingen zich p harmnieuze wijze kunnen ntwikkelen b c b r e k h i n R e r m n d - S w a l m e n - R

Nadere informatie

Handleiding voorbereidingsopdracht

Handleiding voorbereidingsopdracht Handleiding vrbereidingspdracht Verplichte training berepsethiek accuntants in business Uitleg prces en inhud Algemeen: telichting vrbereidingspdracht Inleiding Vrafgaand aan de verplichte training Berepsethiek

Nadere informatie