Aioi Nissay Dowa Insurance Co. of Europe Ltd. Belgian Branch. Algemene Voorwaarden. Brand. Eenvoudige risico s

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aioi Nissay Dowa Insurance Co. of Europe Ltd. Belgian Branch. Algemene Voorwaarden. Brand. Eenvoudige risico s"

Transcriptie

1 Aii Nissay Dwa Insurance C. f Eurpe Ltd. Belgian Branch Algemene Vrwaarden Brand Eenvudige risic s Inhudstafel 1. Lexicn en verzekerbare risic s 2. Inleiding 3. Waarbrgen 4. Gemeenschappelijke bepalingen 5. Uitsluitingen 6. Schades en vergeding 7. Premie en tarief 8. Administratie en hernieuwing Lexicn U is de verzekeringsnemer Wij is de verzekeringsmaatschappij Verzekerde de verzekeringsnemer ; de mede-eigenaars, indien het cntract werd geslten dr de vereniging van de mede-eigenaars; elke andere persn die in dit cntract als verzekerde wrdt aangeduid; de bij hen inwnende persnen; hun persneelsleden in de uitefening van hun functies; de lasthebbers en vennten van de verzekeringsnemer in de uitefening van hun functies. Gebuw Alle cnstructies p de in de bijzndere vrwaarden aangeduide ligging, met inbegrip van: de funderingen; de gederen die er deel van uitmaken, zals meters, aansluitingen, vaste verwarmingsinstallaties f andere nutsvrzieningen; de gederen die geacht wrden blijvend aan het erf te zijn verbnden vereenkmstig artikel 525 van het Burgerlijk Wetbek en die in deze cnstructies zijn pgenmen, dit wil zeggen, die aangepast zijn aan de bijznderheden f afmetingen van deze cnstructies f die niet kunnen wrden weggenmen znder ze te beschadigen f zelf beschadigd te wrden, nder meer vasttapijt, ingerichte keukens en hun apparatuur, met uitzndering van deze die vr berepsdeleinden wrden gebruikt en wij als materieel beschuwen. Bladzijde 1 van 20

2 Deze inrichtingen en verfraaiingen meten uitgeverd zijn p ksten van de eigenaar f dr hem verwrven; de aanwezige materialen die bestemd zijn m in de cnstructies te wrden verwerkt; de private tegangen, binnenplaatsen en terrassen die bij de cnstructies hren, afsluitingen en mheiningen (zelfs gevrmd dr aanplantingen). U met er geen rekening mee huden in het te verzekeren bedrag; de privé-garages p een ander dan het in de bijzndere vrwaarden aangeduide adres, vr zver hun waarde in het verzekerde bedrag is begrepen. Uitsluiting: serres bestemd vr berepsgebruik. Het gebuw met aan de vlgende vereisten vlden: buitenmuren vr ten minste 75 % in nbrandbare materialen (natuursteen, baksteen, zandsteen, breuksteen, betn, glas, metaal ). Deuren, ramen en prten wrden vr de berekening hiervan niet in aanmerking genmen; dragende elementen, met uitzndering van de vleren en het dakgebint, in nbrandbare materialen; dakbedekking niet in riet f str, tenzij in de bijzndere vrwaarden anders wrdt vereengekmen. Indien er meerdere van elkaar gescheiden cnstructies zijn, met enkel deze met de hgste waarde aan de vereisten vlden. Bedrijfsschade De vaste algemene ksten die niet verminderen ingevlge een gedekt schadegeval, waaraan het explitatieresultaat wrdt tegevegd indien het batig is f wrdt afgetrkken indien het verlieslatend is. Inhud De rerende gederen, dieren inbegrepen, waarvan de verzekerde eigenaar is f die hem zijn tevertruwd. De waarden zijn verzekerd tt 3.100,00 EUR (ABEX 460) en tt 6.200,00 EUR (ABEX 460) indien zij zijn pgebrgen in een brandkast (verankerd, ingemetseld f met ten minste een gewicht van 300kg ). Iedere vaste installatie, inrichting en aanpassing waarvan u als huurder/gebruiker de ksten heeft gedragen znder dat zij intussen eigendm van de verhuurder/eigenaar zijn gewrden. De inbedel van uw gasten. U met er geen rekening mee huden in het te verzekeren bedrag. De inhud is verzekerd in het gebuw, de tuin, p de binnenplaatsen en terrassen, tenzij ervan wrdt afgeweken. Uitsluitingen : inhud in serres vr berepsgebruik; mtrvertuigen, tenzij anders vermeld in de bijzndere vrwaarden vrwerpen die in een cntract van het type Alle risic s zijn verzekerd en kunnen wrden geïdentificeerd Bewnd Onder bewnd verstaan wij: s nachts verblijven. Nchtans is een niet-bewning van 90 nachten f 60 peenvlgende nachten tijdens de 12 maanden die aan het schadegeval vrafgaan, tegelaten. Kpwaar Vrraden, grndstffen, waren, prducten in fabricatie, afgewerkte prducten, verpakkingen, afvalstffen vrtkmende van de bedrijfsexplitatie, evenals gederen die de cliënteel f de leveranciers aan u hebben tevertruwd. Lichte materialen Materialen in enkelvudige f samengestelde platen waarvan het gewicht minder dan 6 kg per m2 bedraagt (nder meer al dan niet geprfileerde platen die vervaardigd zijn p basis van bitumen, in metaal, in P.V.C. f in welk synthetisch materiaal k). Dakbedekkingen in zink, kper f p basis van asfalt wrden niet beschuwd als lichte materialen. Materieel Rerende bedrijfsgederen. Blijvend aan het erf verbnden bedrijfsgederen waarvan u eigenaar bent. Iedere vaste installatie, inrichting en aanpassing met het g p de uitgeefende bedrijvigheid, waarvan u als huurder/gebruiker de ksten heeft gedragen znder dat zij intussen eigendm van de verhuurder/eigenaar zijn gewrden. Bladzijde 2 van 20

3 Uitsluitingen: mtrvertuigen, tenzij anders vermeld in de bijzndere vrwaarden; vrwerpen die in een cntract van het type Alle risic s zijn verzekerd en kunnen wrden geïdentificeerd. Inbedel Rerende gederen vr privé-gebruik. Iedere vaste installatie, inrichting en aanpassing vr privé-gebruik, waarvan u als huurder/gebruiker de ksten heeft gedragen znder dat zij intussen eigendm van de verhuurder/eigenaar zijn gewrden. Uitsluitingen: mtrvertuigen, tenzij anders vermeld in de bijzndere vrwaarden; vrwerpen die in een cntract van het type Alle risic s zijn verzekerd en kunnen wrden geïdentificeerd Eerste risic Frmule waarbij de verzekerde bedragen wrden vastgesteld znder verwijzing naar de waarde van de verzekerde gederen. Verzekeringsnemer De ndertekenaar(s) van het cntract. Indien meerdere persnen het cntract ndertekenen, zijn zij hfdelijk en ndeelbaar met elkaar verbnden. Eenvudige risic s Dit type van gebuw is gedefinieerd in het artikel 5 van de wet van 25 juni 192 p de landsverzekeringsvereenkmst. In praktijk gaat het m: alle gebuwen en hun inhud waarvan de verzekerde waarde niet meer bedraagt dan ,57 EUR (waarde 375 van het ABEX-indexcijfer, hetzij in januari 2008 aan de waarde van 665 een verzekerde waarde van ,54 EUR); gederen die niet gebruikt wrden vr handelsruimte f industrie, (nder andere de samenstelling van bureaus en appartementen met hun inhud) waarvan de verzekerde waarde niet meer bedraagt dan ,14 EUR (waarde 375 van het ABEX-indexcijfer, hetzij in januari 2008 aan de waarde van 665 een verzekerde waarde van ,58 EUR) Schadegeval De schadeverwekkende gebeurtenis die aanleiding kan geven tt de tepassing van nze waarbrg. Derde Elke andere persn dan de verzekerde. Waarden Muntstukken, bankbiljetten, prtnkaarten, pstzegels en fiscale zegels die geen kpwaar zijn, aandeelbewijzen, bligaties, geldig uitgeschreven cheques, andere waardepapieren; behalve indien zij kpwaar zijn, staven van edelmetaal, niet-ingezette edelstenen, echte parels. De grenzen vrzien vr waarden zijn k van tepassing p waarden die deel uitmaken van een verzameling. Mtrvertuigen Mtrvertuigen met een cilinderinhud van meer dan 50 cc die bestemd zijn vr het verver van persnen en/f zaken; caravans en andere aanhangwagens. Slijtage Waardevermindering van een ged in gevlge uderdm, gebruik, frequentie en kwaliteit van nderhud. Verzekerbare risic s Aard van het gebuw Elk gebuw dat dient tt wning, kantr, privé-garage, vr de uitefening van een vrij berep (aptheek uitgeznderd). Bladzijde 3 van 20

4 Verzekerde gevaren Wij verzekeren tegen: alle gevaren van de basiswaarbrgen; de gevaren van de keuzewaarbrgen die in de bijzndere vrwaarden zijn vermeld. Inleiding Artikel 1 - Waaruit bestaat het cntract? Het cntract wrdt gevrmd dr deze Algemene vrwaarden en de bijzndere vrwaarden. De bijzndere vrwaarden kunnen van de algemene vrwaarden afwijken m deze aan uw persnlijke situatie aan te passen. U vindt de verklaring van de vetgedrukte wrden in het lexicn. Waarbrgen Artikel 2 - Welke gederen verzekeren wij? Het gebuw en/f de inhud (vlgens uw keuze) p de in de bijzndere vrwaarden aangeduide ligging: waarvan u eigenaar f vruchtgebruiker bent, f die u ten beheve van een ander laat verzekeren. De verzekering ten beheve van die ander wrdt mgezet in een aansprakelijkheidsverzekering in de mate waarin die gederen in een ander cntract zijn verzekerd waarvr u als huurder f gebruiker aansprakelijk bent (p grnd van de artikelen 1732, 1733, 1735 f 1302 van het Burgerlijk Wetbek). Het gebuw mag dienen tt wning, kantr, privé-garage, vr de uitefening van een vrij berep (aptheek uitgeznderd) en vr ieder ander gebruik dat in de bijzndere vrwaarden is vermeld. Artikel 3 - Tegen welke gevaren verzekeren wij? Hierna smmen wij de gevaren p waartegen wij graag willen verzekeren en leggen wij de precieze draagwijdte van de waarbrgen uit. In de bijzndere vrwaarden zijn de dekkingen vermeld. Artikel 4 - Wat vergeden wij? Overeenkmstig de bepalingen en binnen de grenzen van dit cntract vergeden wij: de materiële schade die rechtstreeks wrdt verrzaakt aan de verzekerde gederen; bepaalde verliezen en bedachtzaam gemaakte ksten met betrekking tt de verzekerde gederen, die met een gedekt schadegeval gepaard gaan en die u met dragen f waarvr u als huurder f gebruiker aansprakelijk bent; de schade aan derden waarvr u aansprakelijk bent. Gevaren waartegen wij de gederen kunnen verzekeren Wij verzekeren tegen: alle gevaren van de basiswaarbrgen; de gevaren van de keuzewaarbrgen die in de bijzndere vrwaarden zijn vermeld Artikel 5 - Basiswaarbrg: brand en aanverwante gevaren 5.1 Brand - ntplffing - implsie blikseminslag (rechtstreeks inslaan) Wij verstaan nder brand: verbranding met vlammen buiten een nrmale vuurhaard en waarbij een ntvlamming ntstaat die zich kan uitbreiden. (Z is nder meer schreischade f schade dr verbranding in een vuurhaard niet gedekt). Wanneer een van deze gevaren zich vrdet, zelfs buiten de verzekerde gederen, verzekeren wij k tegen de gevlgen van: hitte, rk f bijtende dampen ; regen, sneeuw, hagel f vrst die in het beschadigde gebuw dringt. 5.2 Inwerking van elektriciteit (vrbeeld: verspanning, verbelasting, inductie) - elektrcutie van dieren Bvendien waarbrgen wij de vergeding van: de ksten vr het penen en pnieuw in gede staat brengen van wanden, vleren en plafnds met het g p het pspren van het defect en de herstelling van de beschadigde elektrische installatie. Zijn uitgeslten: Bladzijde 4 van 20

5 elektrische en elektrnische installaties en testellen bestemd vr berepsgebruik: indien de nieuwwaarde van het geheel van die gederen meer dan ,38 B (ABEX 460) bedraagt f indien het schadegeval beperkt blijft tt één enkel vervangbaar geheel; mtrvertuigen; kpwaar. 5.3 Rechtstreekse f nrechtstreekse btsing dr: lucht- f ruimtevaartuigen, telegeleide tuigen, delen van deze tuigen f hun lading; landvertuigen, kranen en andere hijstuigen, delen van deze tuigen f hun lading en dieren. De inhud is niet verzekerd indien u de btsing verrzaakt. Bij aanrijding tussen landvertuigen is alleen de brand- en/f ntplffingsschade gedekt; bmen p de aangeduide ligging, die p het gebuw vallen, behalve als gevlg van sneien f vellen; vallende masten f andere nrerende gederen van derden; meterstenen; vrwerpen die dr de bliksem zijn getrffen Waarbrggrens: serres vr privé-gebruik en hun inhud: 1.250,00 EUR (ABEX 460). Is uitgeslten: de schade aan het ged f dier dat de btsing verrzaakt. 5.4 Temperatuursverandering Wij verstaan hiernder: een stilstand f string in de prductie van warmte f kude als gevlg van een binnen de basiswaarbrgen gedekt schadegeval, die de inhud vr privé-gebruik in apparaten (kelkast, diepvriezer, drgautmaat...) treft. 5.5 Rk, ret die/dat wrdt uitgestten uit een verwarmings- f keukentestel / installatie (behalve uit pen haarden) dat/die plts gebrekkig gaat werken. 5.6 Beschadiging van het gebuw dr dieven Wij verstaan hiernder: diefstal van delen van het gebuw (pgenmen in de cnstructie); beschadiging van het gebuw dr (pging tt) inbraak. Deze waarbrg geldt uitsluitend indien het gebuw (vr een gebuw in mede-eigendm, het getrffen privatief deel) bewnd is. Wij verlenen deze waarbrg k indien u huurder f gebruiker bent en uw aansprakelijkheid niet betrkken is, p vrwaarde dat de herstelling in akkrd met de eigenaar gebeurt. Wij behuden ns echter een recht p verhaal vr tegen de eigenaar. Waarbrggrens: 5.000,00 EUR (ABEX 460). Zijn uitgeslten: schade verrzaakt tijdens alle buw-, afbraak-, herstellings-, aanpassings- f renvatiewerken, tenzij u bewijst dat er geen rzakelijk verband bestaat tussen die werken en de schade; feiten gepleegd dr f met de medeplichtigheid van de bewners. 5.7 Vandalisme f kwaad pzet Wij verstaan nder: vandalisme: elke irratinele daad van een derde waardr een ged wrdt beschadigd f vernield; kwaad pzet: elke pzettelijke daad van een derde met de bedeling schade te berkkenen. Is uitgeslten de schade: die wrdt verrzaakt dr de huurder/gebruiker van het verzekerde gebuw f dr persnen die bij hem inwnen; aan gederen buiten beheer f regelmatig tezicht; aan mtrvertuigen Arbeidscnflicten en aanslagen Deze waarbrg wrdt verleend vereenkmstig de wettelijke bepalingen. Vr risic's die niet tt wning dienen wrdt hij uitgebreid tt andere schade aan gederen dan deze verrzaakt dr brand, ntplffing f implsie, met uitsluiting van iedere nucleaire, bilgische f chemische besmetting te wijten aan een daad van terrrisme f sabtage. Bladzijde 5 van 20

6 Onder besmetting wrdt verstaan: de besmetting als zdanig, maar k de vergiftiging f het verbd van f de beperking tt het gebruik van materialen, huisdieren f prducten (vedingsmiddelen en dranken inbegrepen) te wijten aan de uitwerking van bilgische f chemische stffen. De waarbrg arbeidscnflicten en aanslagen wrdt enkel verleend vr de gederen die u tebehren f die u ten beheve van iemand anders hebt laten verzekeren en dit tt belp van de verzekerde bedragen met een maximum van ,17 EUR (ABEX 460). Vr de berekening van het bedrag van de verzekerde waarden, wrden alle verzekeringscntracten in aanmerking genmen dewelke de risic s dekken genaamd eenvudig p de aangestelde plaats. Artikel 6 - Basiswaarbrg: Strm, hagel, sneeuw- f ijsdruk Onder strm verstaan wij de rkanen f andere strmwinden die: binnen een straal van 10 km rnd het aangeduide gebuw, vernieling, breuk f beschadiging verrzaken aan: hetzij cnstructies die van deze waarbrg niet zijn uitgeslten; hetzij andere gederen die aan die winden een met de verzekerbare gederen gelijkwaardige weerstand bieden f p het dichtst bijgelegen waarnemingsstatin van het Kninklijk Meterlgisch Instituut een tpsnelheid van minstens 80 km/uur bereiken. Onder sneeuw- f ijsdruk verstaan wij: het gewicht, het vallen f het schuiven van peengehpte sneeuw f peengehpt ijs. Wij verzekeren tegen: de rechtstreekse werking van strm, hagel, sneeuw- f ijsdruk; de schade die wrdt verrzaakt dr: vrwerpen die naar aanleiding van strm, hagel, sneeuw- f ijsdruk wrden weggeslingerd f mvergewrpen; regen, sneeuw f hagel die het gebuw binnendringt nadat het eerst dr een van deze gevaren werd beschadigd. Is uitgeslten: de schade aan: de vlgende cnstructies en hun eventuele inhud: - die gemakkelijk verplaatsbaar f uiteen te nemen zijn, (zals tuinhuisjes, nderkmen vr dieren, garages) indien ze niet zijn vast gemetseld f verankerd in de grnd f aan funderingen. - De serres vr privé-gebruik zijn echter verzekerd tt 1.250,00 EUR (ABEX 460), inhud Inbegrepen; - die geheel f gedeeltelijk pen zijn, behalve hagelschade; - die niet vlledig geslten en bedekt zijn met definitief geplaatste materialen; vrwerpen die zich bevinden: - in een cnstructie die niet vraf werd beschadigd dr strm, hagel, sneeuw- f ijsdruk; - buiten een cnstructie; antennes, metalen schrstenen, verlichtingsinstallaties en testellen, uithangbrden, rlgrdijnen en znnetenten; afsluitingen en mheiningen gevrmd dr aanplantingen; trens, windmlens, windmtrs, penluchttribunes, vergaarbakken in penlucht; de schade dr terugvleien f verlpen van water, lek in leidingen f rileringen Artikel 7 - Basiswaarbrg: Water f vleibare brandstf Wij verzekeren tegen: het tevallig wegvleien van water uit de waterinstallatie van het aangeduide gebuw f van een naburig gebuw. Wij verstaan nder waterinstallatie: alle leidingen zwel binnen als buiten het gebuw, die het water van welke brn k aanveren, ververen f afveren; de huishudelijke en sanitaire testellen die met die leidingen zijn verbnden; aquaria en watermatrassen; het tevallig insijpelen van water langs het dak van het gebuw f van een naburig gebuw; de ntwikkeling van schimmels (huiszwam...): als rechtstreeks gevlg van een gedekte waterschade die vlgens de regels van de kunst is hersteld en die zich vrdet tijdens de duur van dit cntract; Bladzijde 6 van 20

7 Uitgeslten: De schade aan een gebuw buiten beheer f regelmatig tezicht. Waarbrggrens: 5.000,00 EUR (ABEX 460), curatieve behandelingsksten inbegrepen; het tevallig wegvleien van brandstf uit de centrale verwarmingsinstallatie van het gebuw f van een naburig gebuw, alsk uit de leidingen en tanks die met die installatie zijn verbnden. Bvendien waarbrgen wij de vergeding van de vlgende ksten en verliezen: de ksten: - vr het pzeken van het lek; - vr het penen en pnieuw dichten van wanden, vleren, plafnds, tegangen, bij het verzekerde gebuw hrende aangrenzende binnenplaatsen en terrassen, met het g p de herstelling van ingebuwde waterleidingen f brandstfleidingen die het schadegeval hebben verrzaakt. De herstelling van de ingebuwde leiding, die aan de rsprng van het schadegeval ligt, nemen wij k ten laste. Wij vergeden deze ksten, zelfs wanneer het gevaar zich vrdet znder zichtbare schade aan de verzekerde gederen, maar beperken in dit geval de vergeding tt 3.100,00 EUR (ABEX 460); - vr het wegpmpen en bvengrnds pruimen van water en vleibare brandstf, en de daaraan verbnden schnmaakksten die betrekking hebben p de verzekerde gederen (bdemsanering wrdt niet verged); de weggevleide brandstf tt 250,00 EUR (ABEX 460). Is uitgeslten de schade: aan kpwaar die zich p minder dan 10 cm van de grnd bevindt, in andere lkalen dan deze tegankelijk vr het cliënteel; aan de buitenkant van het dak f aan het deel ervan dat de waterdichtheid met verzekeren; dr en aan verdekte zwembaden en hun leidingen; dr water van penbare rileringen en septische putten; dr elke insijpeling van grndwater en pstijgend vcht; verrzaakt tijdens alle buw-, afbraak-, herstellings-, aanpassings- f renvatiewerken, tenzij u bewijst dat er geen rzakelijk verband bestaat tussen die werken en de schade. Artikel 8 - Basiswaarbrg: Breken van glas en sanitair Wij verzekeren tegen: alle gevaren die het barsten f breken (niet krassen f afschilferen) verrzaken van de vlgende gederen: beglazing. Wrden met beglazing gelijkgesteld: spiegelglas, spiegels, drschijnende f drzichtige panelen in kunststf. De waarbrg wrdt begrensd p 1.250,00 EUR (ABEX 460) vr: - serres vr privé-gebruik en hun inhud; - kunstglas. Wij verlenen deze waarbrg k indien u huurder f gebruiker bent en uw aansprakelijkheid niet betrkken is, p vrwaarde dat de herstelling in akkrd met de eigenaar gebeurt. Wij behuden ns echter een recht p verhaal vr tegen de eigenaar; uithangbrden en lichtreclames in glas f drschijnende f drzichtige kunststf, die tt de verzekerde nrerende gederen behren. De waarbrg wrdt begrensd p 1.250,00 EUR (ABEX 460); glasceramische kkplaten; nrerende sanitaire testellen. Enkel het beschadigde testel wrdt verged. Uitbreiding: de schade aan andere gederen die dr de scherven wrdt verrzaakt; het ndrzichtig wrden van islerende ruiten (na uitputting van de garantie van de leverancier). Elke ndrzichtig gewrden ruit vrmt een afznderlijk schadegeval. Bvendien waarbrgen wij de vergeding van de ksten: van vrlpige afsluiting en afscherming; vr de wedersamenstelling van het p de gebarsten f gebrken vrwerpen aangebrachte beveiligings- en beschermingsmateriaal, pschriften, versieringen en gravures. Zijn uitgeslten: de niet-pgehangen f niet-ingezette beglazing f beglazing die met minder dan twee bevestigingspunten f scharnieren is vastgemaakt; de breibakken; het barsten van sanitaire testellen znder waterverlies; Bladzijde 7 van 20

8 de beschadiging van de verzekerde vrwerpen vr en tijdens het plaatsen, alsk tijdens het verplaatsen; de schade verrzaakt tijdens alle buw-, afbraak-, herstellings-, aanpassings- f renvatiewerken, tenzij u bewijst dat er geen rzakelijk verband bestaat tussen die werken en de schade; de schade aan mtrvertuigen. Artikel 9 - Basiswaarbrg : Natuurrampen De huidige dekking is verwrven p basis van de wetteksten van tepassing p de materie (in hfdzaak de Wet van 17/09/2005 en artikel 68 van de Wet van 25/06/1992, aangepast dr de vrgaande). Ingeval van wanverhuding, heeft de wettekst vrrang p deze hierna: Wij verstaan nder natuurrampen hetzij: Een verstrming, te weten het buiten de evers treden van waterlpen, kanalen, meren, vijvers f zeeën ten gevlge van atmsferische neerslag, het smelten van sneeuw f ijs, een dijkbreuk f een vledglf; Een aardbeving van natuurlijke rsprng die tegen die gevaar verzekerbare gederen vernietigt, breekt f beschadigd binnen 10 kilmeter van het verzekerde gebuw, f werd geregistreerd met een minimum magnitude van 4 graden p de schaal van richter, alsmede de verstrmingen, het verlpen f het pstuwen van penbare rilen, de aardverschuivingen f verzakkingen die eruit vrtvleien; Een verlpen f een pstuwing van penbare rilen verrzaakt dr het wassen van het water f dr atmsferische neerslag, een strm, het smelten van sneeuw f ijs f een verstrming; Een aardverschuiving f grndverzakking, te weten een beweging van een belangrijke massa van de bdemlaag, die gederen vernielt f beschadigt, welke geheel f ten dele te wijten is aan een natuurlijk fenmeen anders dan een verstrming f een aardbeving. De naschkken van een aardbeving (alsk de rechtstreeks verzekerde gevlgen) die ptreden binnen 72 uur na de initiële aardbeving wrden beschuwd als één enkel schadegeval. De verstrmingen (alsk de rechtstreeks verzekerde gevlgen) dewelke ptreedt binnen 168 uur na het zakken van het waterpeil van de initiële verstrming wrden beschuwd als één en dezelfde schade. Wij waarbrgen de vergeding vr : de schade die aan de verzekerde gederen wrdt verrzaakt dr een ramp zals hierbven bepaald f een ramp dat er rechtstreeks uit vrtvleit, zals brand, ntplffing, btsing, het breken van leidingen en kanalisaties, de werking van elektriciteit, infiltratie van atmsferische neerslag de schade aan de verzekerde gederen die zu vrtspruiten uit maatregelen die in vrnemd geval zuden zijn genmen dr een bij wet ingesteld gezag vr de beveiliging en de bescherming van de gederen en persnen de pruimings- en afbraakksten ndig vr het herbuwen f vr de wedersamenstelling van de beschadigde verzekerde gederen wningen, de huisvestingsksten gedaan in de lp van de drie maanden die vlgen p het schadegeval wanneer de wnlkalen nbewnbaar zijn gewrden. Zijn uitgeslten: de niet binnengehaalde gsten, de levende veestapel buiten het gebuw, de bdem, de teelten en de bsaanplantingen; de vrwerpen die zich buiten een gebuw bevinden, behalve als ze er vrged aan vastgemaakt zijn; de cnstructies die gemakkelijk verplaatsbaar f uiteen te nemen zijn f die buwvallig zijn f in afbraak zijn, en hun eventuele inhud, behalve indien deze cnstructies als hfdverblijf van de verzekerden dienen; tuinhuisjes, schuurtjes, berghkken en hun eventuele inhud, afsluitingen en hagen van m het even welke aard, de tuinen, aanplantingen, tegangen en binnenplaatsen, terrassen, tuinhuisjes, alsk de luxegederen, zals zwembaden, tennis- en glfterreinen; de gebuwen f gedeelten van gebuwen in pbuw, verbuwing f herstelling en hun eventuele inhud, behalve indien zij bewnd f nrmaal bewnbaar zijn; de vertuigen en de lucht-, zee-, meer- en riviervaartuigen; de ververde gederen; de gederen waarvan de herstelling van de schade wrdt gerganiseerd dr bijzndere wetten f dr internatinale vereenkmsten; schade verrzaakt dr elke brn van iniserende stralingen; diefstal, vandalisme, nrerende en rerende beschadigingen gepleegd bij een diefstal f een pging tt diefstal en daden van kwaadwilligheid die mgelijk gemaakt werden f vergemakkelijkt dr een verzekerd schadegeval; Bladzijde 8 van 20

9 vr wat betreft het gevaar verstrmingen en het verlpen f de pstuwing van penbare rilen kan wrden geslten, de schade verrzaakt aan de inhud van kelders die p minder dan 10 centimeter van de grnd is pgesteld, met uitzndering van de verwarmings-, electriciteits- en waterinstallaties die er blijvend zijn bevestigd. Onder een kelder verstaat men elk vertrek waarvan de grndppervlakte zich bevindt p meer dan 50 centimeter beneden het niveau van de hfdingang die leidt naar de wnvertrekken van het gebuw, met uitzndering van de kelderlkalen die blijvend als wnvertrekken f vr de uitefening van een berep zijn ingericht. Vergedingsgrenzen: de ttale sm van de schadevergeding ten vrdele van nze verzekerde p het genblik van een natuurramp is beperkt vereenkmstig de mgelijke vrwaarden van het artikel 68 van de wet van 25/06/1992 p het landverzekeringscntract; wanneer de vergedingsgrenzen vrzien in dit artikel zuden verschrijden, zal de verschuldigde schadevergeding uit hfde van elk verzekeringsvereenkmst evenredig verminderd wrden. Vrijstelling: een specifieke vrijstelling zal per schadegeval afgetrkken wrden; dit bedrag kmt vereen met een bedrag van 610,00 EUR (bedrag gekppeld aan de ntwikkeling van het indexcijfer der cnsumptieprijzen van 1981, namelijk ) Artikel 10 - Keuzewaarbrg : nrechtstreekse verliezen Wij verstaan nder Onrechtstreekse verliezen, de niet-gedekte ksten, verliezen en nadelen die u naar aanleiding van een gedekt schadegeval met dragen. Wij waarbrgen de vergeding ervan tt een bedrag van ten hgste 10 % van de cntractueel verschuldigde vergeding (zelfs vr de aansprakelijkheid als huurder f gebruiker), behalve deze vr de waarbrgen: Diefstal; Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Gebuw; Aardbeving, grndverzakking f -verschuiving; Bedrijfsschade; Daden van terrrisme f sabtage binnen de waarbrg Arbeidscnflicten en aanslagen; de algemene waarbrguitbreidingen Artikel 11 - Keuzewaarbrg : Diefstal (verdwijning, beschadiging) Deze waarbrg geldt enkel indien de lkalen, waarin de verzekerde inhud zich bevindt, bewnd zijn. Wij verzekeren p eerste risic : De inhud, in het gebuw p de aangeduide ligging, tegen diefstal f pging tt diefstal die wrdt gepleegd: met inbraak f inklimming in de lkalen waarin de verzekerde inhud zich bevindt; met valse, gestlen f verlren sleutels van de tegang(en) tt die lkalen; dr een persn die zich in die lkalen heeft laten insluiten, er heimelijk is binnengedrngen f de telating heeft m er zich in te bevinden; met fysiek geweld f waarbij persnen wrden bedreigd, in die lkalen. Waarbrggrens: 50 % van het vr de inhud pgegeven bedrag. Bijkmende waarbrggrenzen: per vrwerp (f verzameling met een waarde als geheel ) : EUR (ABEX 460); vr de ttaliteit van de juwelen: EUR (ABEX 460); vr de inhud in gebuwen f delen ervan die niet in verbinding staan met het hfdgebuw : 1.250,00 EUR (ABEX 460); indien u slechts een deel van het gebuw bewnt, vr de inhud in privé-garages, kelders en p zlders: 1.250,00 EUR (ABEX 460); vr elke diefstal f pging tt diefstal gepleegd dr een persn die de telating heeft m zich in de lkalen te bevinden: 2.500,00 EUR (ABEX 460). De verzekerde inhud die zich p een andere plaats bevindt, m het even waar tegen diefstal f pging tt diefstal die wrdt gepleegd met fysiek geweld p de persn van de verzekerde f waarbij deze wrdt bedreigd. Waarbrggrens: 5.000,00 EUR (ABEX 460). Zijn uitgeslten: de mtrvertuigen. Het aangeduide gebuw tegen beschadiging dr inbraak (andere dan brand f ntplffing), verrzaakt naar aanleiding van een diefstal f pging tt diefstal van de verzekerde inhud. Wij verlenen deze waarbrg k indien u huurder f gebruiker bent en uw aansprakelijkheid niet betrkken is, p vrwaarde dat de herstelling in akkrd met de eigenaar gebeurt. Wij behuden ns echter een recht p verhaal vr tegen de eigenaar. Bladzijde 9 van 20

10 Waarbrggrens: 5.000,00 EUR (ABEX 460) (niet cumuleerbaar met de waarbrg Beschadiging van het gebuw dr dieven ). Zijn uitgeslten: de inhud in gemeenschappelijke delen (d.w.z. delen van het gebuw die k dr derden wrden gebruikt); dieren; feiten gepleegd dr f met de medeplichtigheid van u f uw echtgent f familieleden in de rechte lijn, alsk hun echtgenten; feiten gepleegd dr f met de medeplichtigheid van persnen die met u in gezinsverband leven znder in uw dienst te zijn; de gevlgen van het nrechtmatig gebruik van gestlen betaalmiddelen, zals niet uitgegeven cheques, bankkaarten, kredietkaarten, behalve prtnkaarten. Artikel 12 - Keuzewaarbrg : Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Gebuw Wij verzekeren uw aansprakelijkheid p grnd van de artikelen 1382, 1383, 1384, 1386, 1386bis en 1721 van het Burgerlijk Wetbek, vr schade aan derden, verrzaakt dr: het verzekerde gebuw, met inbegrip van liften, dr mtrkracht aangedreven hijstestellen, rltrappen, reclame- en uithangbrden; de aangrenzende tuinen en grnden, binnenplaatsen, tegangen, afsluitingen, stepen en dergelijke; de verzekerde inhud vr niet berepsgebruik, die er zich bevindt; de belemmering van de stepen van het gebuw, nder meer mdat sneeuw, ijs f ijzel niet werd weggeruimd. Als de verzekering vr f dr de gemeenschap van eigenaars van het gebuw is geslten, geldt deze waarbrg zwel vr de gemeenschap als vr elke mede-eigenaar afznderlijk. De mede-eigenaars wrden zwel nderling als tegenver de verzekerde gemeenschap als derden beschuwd. Indien de gemeenschap van eigenaars aansprakelijk is, wrdt de schade aan de gemeenschappelijke gedeelten van het gebuw niet gedekt. Waarbrggrenzen: ,24 EUR (index 119,64 gekppeld aan de ntwikkeling van het indexcijfer der cnsumptieprijzen van 1981) per schadegeval vr schade vrtvleiend uit lichamelijke letsels; ,81 EUR (index 119,64 gekppeld aan de ntwikkeling van het indexcijfer der cnsumptieprijzen van 1981) per schadegeval vr materiële schade. Schikkingen met het Openbare Ministerie, gerechtelijke, transactinele f administratieve betes, alsmede de ksten van strafvervlging dragen wij niet. Is uitgeslten: de schade verrzaakt: dr m het even welk mtrvertuig nderwrpen aan een wettelijk verplicht gestelde verzekering; dr dieren; aan gederen, dieren inbegrepen, waarvan u huurder f gebruiker bent f die u werden tevertruwd; de schade naar aanleiding van de pbuw, wederpbuw f aanpassing van het gebuw; die verzekerbaar is in de waarbrgen Aansprakelijkheid tegenver de huurder/gebruiker en Aansprakelijkheid tegenver derden. de schade te wijten aan de aanwezigheid f de verspreiding van asbest, nder welke vrm k. Artikel 13 - Keuzewaarbrg : Bedrijfsschade Wij waarbrgen de vergeding van de bedrijfsschade die vrtvleit uit de gehele f gedeeltelijke nderbreking van uw berepsactiviteit ingeval een gedekt gevaar van de basiswaarbrgen (met uitzndering van lck-ut) f diefstal: de verzekerde gederen p de aangeduide ligging treft; zich vrdet in de mgeving, waardr het gebuw p de aangeduide ligging ntegankelijk wrdt. De vergeding bedraagt ten hgste: per dag van ttale nderbreking van uw berepsactiviteit: de dagvergeding die in de bijzndere vrwaarden is vermeld; per dag van gedeeltelijke nderbreking van uw berepsactiviteit: een deel van de dagvergeding die in de bijzndere vrwaarden is vermeld, gelijk aan het percentage van gedeeltelijke nderbreking van de activiteit. De dagvergeding kan nit meer bedragen dan het werkelijke verlies. De maximumuitkeringsperide is in de bijzndere vrwaarden vermeld. Bladzijde 10 van 20

Allianz@ ...".., Algemene Voorwaarden. n! l~ Controle Verzekering. r.-& o U"') U"') c..

Allianz@ ....., Algemene Voorwaarden. n! l~ Controle Verzekering. r.-& o U') U') c.. Allianz@...".., Algemene Vrwaarden n! l~ r.-& U"') U"') c.. Allianz@) CGASCON-05/00 INHOUDSTAFEL Pagina Begripsbepalingen 3 Artikel 1 Verzekerde Persnen 3 AFDELING A : DEKKINGEN BETREFFENDE DE OPRICHTINGSTERMIJN

Nadere informatie

Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. -CASER-

Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. -CASER- CASER WOON Algemene en Bijzndere Vrwaarden CAJA DE SEGUROS REUNIDOS (Verenigde Verzekeringsmaatschappijen) Cmpañía de Segurs y Reasegurs, S.A. -CASER- Statutaire zetel: Avenida de Burgs, 109-28050 Madrid

Nadere informatie

Allianz (ffi) lij. Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen. VERZEKERING Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen o Ir) Ir) 0..

Allianz (ffi) lij. Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen. VERZEKERING Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen o Ir) Ir) 0.. Allianz (ffi) lij Algemene Vrwaarden Persnlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen VERZEKERING Persnlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen Ir) Ir) 0.. Allianz@) '" c.. Allianz@) INHOUDSTAFEL Blz. DEEL

Nadere informatie

Allianz@Y. Traffic Plan. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Traffic Plan o I.t') I.t') CL

Allianz@Y. Traffic Plan. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Traffic Plan o I.t') I.t') CL Allianz@Y Algemene Vrwaarden VERZEKERING I.t') I.t') CL Allianz@ Lr) Lr) a.. Allianz@) INHOUDSTAFEL Blz. Begripsmschrijvingen 5 DEEL EEN Uw cntract Artikel 1 - Vrwerp van het cntract Artikel 2 - Persnen

Nadere informatie

H e x a g o n V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t

H e x a g o n V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t H e x a g o n V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t v o o r a l w a t u d i e r b a a r i s A l g e m e n e V o o r w a a r d e n Mevrouw, Mijnheer, U hebt Hexagon gekozen voor de verzekering van uw

Nadere informatie

Onze overeenkomst bestaat uit 4 delen.

Onze overeenkomst bestaat uit 4 delen. Algemene Voorwaarden De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERD WONEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERD WONEN VERZEKERD WONEN Verzekering tegen brand en andere gevaren Volgens het KB van 24/12/1992 Met ingang van 10/10/2007 Belgiëlei 49-53 2018 Antwerpen Onderneming toegelaten om de verzekeringstak Brand (tak

Nadere informatie

Allianz (ffi) ~~ Algemene Voorwaarden. ~ii, Home Plan. VERZEKERING Home Plan o. Ln Ln 0...

Allianz (ffi) ~~ Algemene Voorwaarden. ~ii, Home Plan. VERZEKERING Home Plan o. Ln Ln 0... Allianz (ffi) ~~ Algemene Voorwaarden ~ii, Home Plan VERZEKERING Home Plan o Ln Ln 0... Allianz @) Bij het opstellen van deze algemene voorwaarden hebben wij twee belangrijke doelstellingen willen bereiken:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Top Woning 0079-2000707N-01072004 @

Algemene voorwaarden. Top Woning 0079-2000707N-01072004 @ Algemene voorwaarden Top Woning 0079-2000707N-01072004 @ Fortis AG, Emile Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - Tel. +32 (0)2 220 81 11 - Fax : +32 (0)2 220 81 50 - http://www.fortisag.be Fortis AG n.v., Emile

Nadere informatie

Comfort Thuis Speciaal. Multirisicoverzekering Woning en Privé-leven Algemene voorwaarden

Comfort Thuis Speciaal. Multirisicoverzekering Woning en Privé-leven Algemene voorwaarden Comfort Thuis Speciaal Multirisicoverzekering Woning en Privé-leven Overzicht Brand - Basisdekkingen 5 1. Principes 5 2. Dekkingen 1 - Brand 2 - Ontploffing 3 - Implosie 4 - Rook, roet 5 - Bliksem 6 -

Nadere informatie

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten : De Omnium verzekering : wat zit daar allemaal in? Naast de verplichte verzekering 1, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met wrden gedekt bij het gebruik van een mtrvertuig p de penbare

Nadere informatie

PATRIMONIUM BURELEN EN HANDEL

PATRIMONIUM BURELEN EN HANDEL PATRIMONIUM BURELEN EN HANDEL n.v. ASCO: Onderneming toegelaten onder codenummer 0333 Ref PHN09.06 3 Inhoudsopgave TITEL I ALGEMENE VOORWAARDEN Art 1 Wat zijn de dekkingsprincipes?... 3 Art 2 Welke zijn

Nadere informatie

COMFORT THUIS SPECIAAL

COMFORT THUIS SPECIAAL voorwaarden Multirisicoverzekering Woning en Privé-leven COMFORT THUIS SPECIAAL Overzicht Brand - Basisdekkingen 4 Principes 4 Dekkingen 1 - Brand 2 - Ontploffing 3 - Implosie 4 - Rook, roet 5 - Bliksem

Nadere informatie

BEGRIPPEN DOEL EN STRUCTUUR VAN DE POLIS. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie juli 2006 WOONVERZEKERING BLZ. 1. In deze polis wordt verstaan onder:

BEGRIPPEN DOEL EN STRUCTUUR VAN DE POLIS. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie juli 2006 WOONVERZEKERING BLZ. 1. In deze polis wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Versie juli 2006 WOONVERZEKERING BLZ. 1 BEGRIPPEN In deze polis wordt verstaan onder: U: - de verzekeringnemer, de samenwonende partner en elke andere inwonende persoon; indien één

Nadere informatie

DOEL EN STRUCTUUR VAN DE POLIS. Begrippen. 1Doel. 2 Structuur. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie juli 2006 PATRIMONIUMPOLIS - HANDEL BLZ.

DOEL EN STRUCTUUR VAN DE POLIS. Begrippen. 1Doel. 2 Structuur. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie juli 2006 PATRIMONIUMPOLIS - HANDEL BLZ. PATRIMONIUMPOLIS - HANDEL BLZ. 1 Begrippen In deze verzekering wordt verstaan onder: U: - de verzekeringnemer, de samenwonende partner en elke andere bij de verzekeringnemer inwonende persoon; indien een

Nadere informatie

Brandverzekering Landbouw. Algemene voorwaarden

Brandverzekering Landbouw. Algemene voorwaarden Brandverzekering Landbouw Algemene voorwaarden Maatschappelijke zetel Postadres Zetel Antwerpen ING 320-0002736-90 Koningsstraat 153, 1210 Brussel Desguinlei 92, 2018 Antwerpen IBAN BE34 3200 0027 3690

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Top Woning

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Top Woning Algemene voorwaarden Brandverzekering Top Woning 0079-2000712N-01012013 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664 81 11 Fax

Nadere informatie

BRANDVERZEKERING MULTIRISK 2009 WONING

BRANDVERZEKERING MULTIRISK 2009 WONING BRANDVERZEKERING MULTIRISK 2009 WONING INHOUDSTAFEL INLEIDING........................................................................................................ 3 SPECIALE VOORWAARDEN EIGEN AAN ELKE

Nadere informatie

DOEL EN STRUCTUUR VAN DE POLIS. Begrippen. 1Doel. 2 Structuur. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie juli 2006 PATRIMONIUMPOLIS - RELIGIEUZE INSTELLINGEN BLZ.

DOEL EN STRUCTUUR VAN DE POLIS. Begrippen. 1Doel. 2 Structuur. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie juli 2006 PATRIMONIUMPOLIS - RELIGIEUZE INSTELLINGEN BLZ. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie juli 2006 PATRIMONIUMPOLIS - RELIGIEUZE INSTELLINGEN BLZ. 1 Begrippen In deze verzekering wordt verstaan onder: U: - de verzekeringnemer, de samenwonende partner en elke andere

Nadere informatie

Perfect Polis Handelshuizen en Bedrijven Algemene voorwaarden

Perfect Polis Handelshuizen en Bedrijven Algemene voorwaarden Perfect Polis Handelshuizen en Bedrijven Algemene voorwaarden Zetel Antwerpen Zetel Brussel BBL 320-0002736-90 Desguinlei 92-2018 Antwerpen Henri Matisselaan 16-1140 Brussel e-mail: info@inginsurance.be

Nadere informatie

Handel Plus Algemene Voorwaarden

Handel Plus Algemene Voorwaarden Handel Plus Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Handel Plus Inhoud Uw polis bestaat uit deze en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de in de mate dat ze ermee strijdig zijn. Wij raden u aan

Nadere informatie

Perfect Polis Particulieren Algemene voorwaarden

Perfect Polis Particulieren Algemene voorwaarden Perfect Polis Particulieren Algemene voorwaarden Zetel Antwerpen Zetel Brussel BBL 320-0065438-33 Desguinlei 92-2018 Antwerpen Henri Matisselaan 16-1140 Brussel E info@inginsurance.be T +32 3 244 66 88

Nadere informatie

Woning Select Algemene Voorwaarden

Woning Select Algemene Voorwaarden Woning Select Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Woning Select Inhoud Uw polis bestaat uit deze en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de in de mate dat ze ermee strijdig zijn. Baloise Insurance

Nadere informatie

ING Globale Woning- en Gezinsverzekering. Algemene voorwaarden. Schade? Bel. ING Assist Line 24 u op 24 GWG-N-03-2014

ING Globale Woning- en Gezinsverzekering. Algemene voorwaarden. Schade? Bel. ING Assist Line 24 u op 24 GWG-N-03-2014 ING Globale Woning- en Gezinsverzekering Algemene voorwaarden Schade? Bel ING Assist Line 24 u op 24 02 550 06 00 GWG-N-03-2014 @# INLEIDING DE VERZEKERINGSPOLIS Deze verzekeringspolis is een overeenkomst

Nadere informatie

Bij diefstal, (poging tot) gewelddadige beroving en (poging tot) afpersing gelden de volgende bepalingen:

Bij diefstal, (poging tot) gewelddadige beroving en (poging tot) afpersing gelden de volgende bepalingen: INBOEDELVERZEKERING Uw waardevlle bezittingen wilt u natuurlijk beschermen tegen allelei mgelijke risic s. Met de Guijt Inbedelverzekering bent u verzekerd van een zeer ruime dekking. Onderstaand geven

Nadere informatie

Brand woningen, kantoren, vrije beroepen

Brand woningen, kantoren, vrije beroepen ALGEMENE VOORWAARDEN Brand woningen, kantoren, vrije beroepen Ref.: INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Verzekerden en voorwerp van de verzekering 2 3-001-2005-01 HOOFDSTUK 2 WAARBORGEN

Nadere informatie

Rondzendbrief inzake vergoedingen en toelagen voor de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering - Departement internationaal Vlaanderen

Rondzendbrief inzake vergoedingen en toelagen voor de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering - Departement internationaal Vlaanderen Agentschap vr verheidspersneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST prtcl nr. 272.890 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 23 MAART 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN

Nadere informatie

WONING SELECT ALGEMENE VOORWAARDEN

WONING SELECT ALGEMENE VOORWAARDEN WONING SELECT ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de Algemene Voorwaarden in de mate dat ze ermee strijdig zijn. Wij

Nadere informatie

Mobiele schadeaangifte via smartphone of tablet? Dat Kan! Scan de QR-code en u komt bij de mobiele schadeaangifte.

Mobiele schadeaangifte via smartphone of tablet? Dat Kan! Scan de QR-code en u komt bij de mobiele schadeaangifte. Mobiele schadeaangifte via smartphone of tablet? Dat Kan! Scan de QR-code en u komt bij de mobiele schadeaangifte. Verzekerd Wonen + Geldig vanaf 01-07-2015 Algemene voorwaarden DW15016N Argenta Assuranties

Nadere informatie

Programma. Verzekering alternatieve therapeuten. Formulier BATS 10/11

Programma. Verzekering alternatieve therapeuten. Formulier BATS 10/11 Prgramma Verzekering alternatieve therapeuten Frmulier BATS 10/11 In vereenstemming met de autrisatie die dr de verzekeraar nder Cntract SC3342013280 is verleend aan ndergetekende en met in acht name van

Nadere informatie