Aioi Nissay Dowa Insurance Co. of Europe Ltd. Belgian Branch. Algemene Voorwaarden. Brand. Eenvoudige risico s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aioi Nissay Dowa Insurance Co. of Europe Ltd. Belgian Branch. Algemene Voorwaarden. Brand. Eenvoudige risico s"

Transcriptie

1 Aii Nissay Dwa Insurance C. f Eurpe Ltd. Belgian Branch Algemene Vrwaarden Brand Eenvudige risic s Inhudstafel 1. Lexicn en verzekerbare risic s 2. Inleiding 3. Waarbrgen 4. Gemeenschappelijke bepalingen 5. Uitsluitingen 6. Schades en vergeding 7. Premie en tarief 8. Administratie en hernieuwing Lexicn U is de verzekeringsnemer Wij is de verzekeringsmaatschappij Verzekerde de verzekeringsnemer ; de mede-eigenaars, indien het cntract werd geslten dr de vereniging van de mede-eigenaars; elke andere persn die in dit cntract als verzekerde wrdt aangeduid; de bij hen inwnende persnen; hun persneelsleden in de uitefening van hun functies; de lasthebbers en vennten van de verzekeringsnemer in de uitefening van hun functies. Gebuw Alle cnstructies p de in de bijzndere vrwaarden aangeduide ligging, met inbegrip van: de funderingen; de gederen die er deel van uitmaken, zals meters, aansluitingen, vaste verwarmingsinstallaties f andere nutsvrzieningen; de gederen die geacht wrden blijvend aan het erf te zijn verbnden vereenkmstig artikel 525 van het Burgerlijk Wetbek en die in deze cnstructies zijn pgenmen, dit wil zeggen, die aangepast zijn aan de bijznderheden f afmetingen van deze cnstructies f die niet kunnen wrden weggenmen znder ze te beschadigen f zelf beschadigd te wrden, nder meer vasttapijt, ingerichte keukens en hun apparatuur, met uitzndering van deze die vr berepsdeleinden wrden gebruikt en wij als materieel beschuwen. Bladzijde 1 van 20

2 Deze inrichtingen en verfraaiingen meten uitgeverd zijn p ksten van de eigenaar f dr hem verwrven; de aanwezige materialen die bestemd zijn m in de cnstructies te wrden verwerkt; de private tegangen, binnenplaatsen en terrassen die bij de cnstructies hren, afsluitingen en mheiningen (zelfs gevrmd dr aanplantingen). U met er geen rekening mee huden in het te verzekeren bedrag; de privé-garages p een ander dan het in de bijzndere vrwaarden aangeduide adres, vr zver hun waarde in het verzekerde bedrag is begrepen. Uitsluiting: serres bestemd vr berepsgebruik. Het gebuw met aan de vlgende vereisten vlden: buitenmuren vr ten minste 75 % in nbrandbare materialen (natuursteen, baksteen, zandsteen, breuksteen, betn, glas, metaal ). Deuren, ramen en prten wrden vr de berekening hiervan niet in aanmerking genmen; dragende elementen, met uitzndering van de vleren en het dakgebint, in nbrandbare materialen; dakbedekking niet in riet f str, tenzij in de bijzndere vrwaarden anders wrdt vereengekmen. Indien er meerdere van elkaar gescheiden cnstructies zijn, met enkel deze met de hgste waarde aan de vereisten vlden. Bedrijfsschade De vaste algemene ksten die niet verminderen ingevlge een gedekt schadegeval, waaraan het explitatieresultaat wrdt tegevegd indien het batig is f wrdt afgetrkken indien het verlieslatend is. Inhud De rerende gederen, dieren inbegrepen, waarvan de verzekerde eigenaar is f die hem zijn tevertruwd. De waarden zijn verzekerd tt 3.100,00 EUR (ABEX 460) en tt 6.200,00 EUR (ABEX 460) indien zij zijn pgebrgen in een brandkast (verankerd, ingemetseld f met ten minste een gewicht van 300kg ). Iedere vaste installatie, inrichting en aanpassing waarvan u als huurder/gebruiker de ksten heeft gedragen znder dat zij intussen eigendm van de verhuurder/eigenaar zijn gewrden. De inbedel van uw gasten. U met er geen rekening mee huden in het te verzekeren bedrag. De inhud is verzekerd in het gebuw, de tuin, p de binnenplaatsen en terrassen, tenzij ervan wrdt afgeweken. Uitsluitingen : inhud in serres vr berepsgebruik; mtrvertuigen, tenzij anders vermeld in de bijzndere vrwaarden vrwerpen die in een cntract van het type Alle risic s zijn verzekerd en kunnen wrden geïdentificeerd Bewnd Onder bewnd verstaan wij: s nachts verblijven. Nchtans is een niet-bewning van 90 nachten f 60 peenvlgende nachten tijdens de 12 maanden die aan het schadegeval vrafgaan, tegelaten. Kpwaar Vrraden, grndstffen, waren, prducten in fabricatie, afgewerkte prducten, verpakkingen, afvalstffen vrtkmende van de bedrijfsexplitatie, evenals gederen die de cliënteel f de leveranciers aan u hebben tevertruwd. Lichte materialen Materialen in enkelvudige f samengestelde platen waarvan het gewicht minder dan 6 kg per m2 bedraagt (nder meer al dan niet geprfileerde platen die vervaardigd zijn p basis van bitumen, in metaal, in P.V.C. f in welk synthetisch materiaal k). Dakbedekkingen in zink, kper f p basis van asfalt wrden niet beschuwd als lichte materialen. Materieel Rerende bedrijfsgederen. Blijvend aan het erf verbnden bedrijfsgederen waarvan u eigenaar bent. Iedere vaste installatie, inrichting en aanpassing met het g p de uitgeefende bedrijvigheid, waarvan u als huurder/gebruiker de ksten heeft gedragen znder dat zij intussen eigendm van de verhuurder/eigenaar zijn gewrden. Bladzijde 2 van 20

3 Uitsluitingen: mtrvertuigen, tenzij anders vermeld in de bijzndere vrwaarden; vrwerpen die in een cntract van het type Alle risic s zijn verzekerd en kunnen wrden geïdentificeerd. Inbedel Rerende gederen vr privé-gebruik. Iedere vaste installatie, inrichting en aanpassing vr privé-gebruik, waarvan u als huurder/gebruiker de ksten heeft gedragen znder dat zij intussen eigendm van de verhuurder/eigenaar zijn gewrden. Uitsluitingen: mtrvertuigen, tenzij anders vermeld in de bijzndere vrwaarden; vrwerpen die in een cntract van het type Alle risic s zijn verzekerd en kunnen wrden geïdentificeerd Eerste risic Frmule waarbij de verzekerde bedragen wrden vastgesteld znder verwijzing naar de waarde van de verzekerde gederen. Verzekeringsnemer De ndertekenaar(s) van het cntract. Indien meerdere persnen het cntract ndertekenen, zijn zij hfdelijk en ndeelbaar met elkaar verbnden. Eenvudige risic s Dit type van gebuw is gedefinieerd in het artikel 5 van de wet van 25 juni 192 p de landsverzekeringsvereenkmst. In praktijk gaat het m: alle gebuwen en hun inhud waarvan de verzekerde waarde niet meer bedraagt dan ,57 EUR (waarde 375 van het ABEX-indexcijfer, hetzij in januari 2008 aan de waarde van 665 een verzekerde waarde van ,54 EUR); gederen die niet gebruikt wrden vr handelsruimte f industrie, (nder andere de samenstelling van bureaus en appartementen met hun inhud) waarvan de verzekerde waarde niet meer bedraagt dan ,14 EUR (waarde 375 van het ABEX-indexcijfer, hetzij in januari 2008 aan de waarde van 665 een verzekerde waarde van ,58 EUR) Schadegeval De schadeverwekkende gebeurtenis die aanleiding kan geven tt de tepassing van nze waarbrg. Derde Elke andere persn dan de verzekerde. Waarden Muntstukken, bankbiljetten, prtnkaarten, pstzegels en fiscale zegels die geen kpwaar zijn, aandeelbewijzen, bligaties, geldig uitgeschreven cheques, andere waardepapieren; behalve indien zij kpwaar zijn, staven van edelmetaal, niet-ingezette edelstenen, echte parels. De grenzen vrzien vr waarden zijn k van tepassing p waarden die deel uitmaken van een verzameling. Mtrvertuigen Mtrvertuigen met een cilinderinhud van meer dan 50 cc die bestemd zijn vr het verver van persnen en/f zaken; caravans en andere aanhangwagens. Slijtage Waardevermindering van een ged in gevlge uderdm, gebruik, frequentie en kwaliteit van nderhud. Verzekerbare risic s Aard van het gebuw Elk gebuw dat dient tt wning, kantr, privé-garage, vr de uitefening van een vrij berep (aptheek uitgeznderd). Bladzijde 3 van 20

4 Verzekerde gevaren Wij verzekeren tegen: alle gevaren van de basiswaarbrgen; de gevaren van de keuzewaarbrgen die in de bijzndere vrwaarden zijn vermeld. Inleiding Artikel 1 - Waaruit bestaat het cntract? Het cntract wrdt gevrmd dr deze Algemene vrwaarden en de bijzndere vrwaarden. De bijzndere vrwaarden kunnen van de algemene vrwaarden afwijken m deze aan uw persnlijke situatie aan te passen. U vindt de verklaring van de vetgedrukte wrden in het lexicn. Waarbrgen Artikel 2 - Welke gederen verzekeren wij? Het gebuw en/f de inhud (vlgens uw keuze) p de in de bijzndere vrwaarden aangeduide ligging: waarvan u eigenaar f vruchtgebruiker bent, f die u ten beheve van een ander laat verzekeren. De verzekering ten beheve van die ander wrdt mgezet in een aansprakelijkheidsverzekering in de mate waarin die gederen in een ander cntract zijn verzekerd waarvr u als huurder f gebruiker aansprakelijk bent (p grnd van de artikelen 1732, 1733, 1735 f 1302 van het Burgerlijk Wetbek). Het gebuw mag dienen tt wning, kantr, privé-garage, vr de uitefening van een vrij berep (aptheek uitgeznderd) en vr ieder ander gebruik dat in de bijzndere vrwaarden is vermeld. Artikel 3 - Tegen welke gevaren verzekeren wij? Hierna smmen wij de gevaren p waartegen wij graag willen verzekeren en leggen wij de precieze draagwijdte van de waarbrgen uit. In de bijzndere vrwaarden zijn de dekkingen vermeld. Artikel 4 - Wat vergeden wij? Overeenkmstig de bepalingen en binnen de grenzen van dit cntract vergeden wij: de materiële schade die rechtstreeks wrdt verrzaakt aan de verzekerde gederen; bepaalde verliezen en bedachtzaam gemaakte ksten met betrekking tt de verzekerde gederen, die met een gedekt schadegeval gepaard gaan en die u met dragen f waarvr u als huurder f gebruiker aansprakelijk bent; de schade aan derden waarvr u aansprakelijk bent. Gevaren waartegen wij de gederen kunnen verzekeren Wij verzekeren tegen: alle gevaren van de basiswaarbrgen; de gevaren van de keuzewaarbrgen die in de bijzndere vrwaarden zijn vermeld Artikel 5 - Basiswaarbrg: brand en aanverwante gevaren 5.1 Brand - ntplffing - implsie blikseminslag (rechtstreeks inslaan) Wij verstaan nder brand: verbranding met vlammen buiten een nrmale vuurhaard en waarbij een ntvlamming ntstaat die zich kan uitbreiden. (Z is nder meer schreischade f schade dr verbranding in een vuurhaard niet gedekt). Wanneer een van deze gevaren zich vrdet, zelfs buiten de verzekerde gederen, verzekeren wij k tegen de gevlgen van: hitte, rk f bijtende dampen ; regen, sneeuw, hagel f vrst die in het beschadigde gebuw dringt. 5.2 Inwerking van elektriciteit (vrbeeld: verspanning, verbelasting, inductie) - elektrcutie van dieren Bvendien waarbrgen wij de vergeding van: de ksten vr het penen en pnieuw in gede staat brengen van wanden, vleren en plafnds met het g p het pspren van het defect en de herstelling van de beschadigde elektrische installatie. Zijn uitgeslten: Bladzijde 4 van 20

5 elektrische en elektrnische installaties en testellen bestemd vr berepsgebruik: indien de nieuwwaarde van het geheel van die gederen meer dan ,38 B (ABEX 460) bedraagt f indien het schadegeval beperkt blijft tt één enkel vervangbaar geheel; mtrvertuigen; kpwaar. 5.3 Rechtstreekse f nrechtstreekse btsing dr: lucht- f ruimtevaartuigen, telegeleide tuigen, delen van deze tuigen f hun lading; landvertuigen, kranen en andere hijstuigen, delen van deze tuigen f hun lading en dieren. De inhud is niet verzekerd indien u de btsing verrzaakt. Bij aanrijding tussen landvertuigen is alleen de brand- en/f ntplffingsschade gedekt; bmen p de aangeduide ligging, die p het gebuw vallen, behalve als gevlg van sneien f vellen; vallende masten f andere nrerende gederen van derden; meterstenen; vrwerpen die dr de bliksem zijn getrffen Waarbrggrens: serres vr privé-gebruik en hun inhud: 1.250,00 EUR (ABEX 460). Is uitgeslten: de schade aan het ged f dier dat de btsing verrzaakt. 5.4 Temperatuursverandering Wij verstaan hiernder: een stilstand f string in de prductie van warmte f kude als gevlg van een binnen de basiswaarbrgen gedekt schadegeval, die de inhud vr privé-gebruik in apparaten (kelkast, diepvriezer, drgautmaat...) treft. 5.5 Rk, ret die/dat wrdt uitgestten uit een verwarmings- f keukentestel / installatie (behalve uit pen haarden) dat/die plts gebrekkig gaat werken. 5.6 Beschadiging van het gebuw dr dieven Wij verstaan hiernder: diefstal van delen van het gebuw (pgenmen in de cnstructie); beschadiging van het gebuw dr (pging tt) inbraak. Deze waarbrg geldt uitsluitend indien het gebuw (vr een gebuw in mede-eigendm, het getrffen privatief deel) bewnd is. Wij verlenen deze waarbrg k indien u huurder f gebruiker bent en uw aansprakelijkheid niet betrkken is, p vrwaarde dat de herstelling in akkrd met de eigenaar gebeurt. Wij behuden ns echter een recht p verhaal vr tegen de eigenaar. Waarbrggrens: 5.000,00 EUR (ABEX 460). Zijn uitgeslten: schade verrzaakt tijdens alle buw-, afbraak-, herstellings-, aanpassings- f renvatiewerken, tenzij u bewijst dat er geen rzakelijk verband bestaat tussen die werken en de schade; feiten gepleegd dr f met de medeplichtigheid van de bewners. 5.7 Vandalisme f kwaad pzet Wij verstaan nder: vandalisme: elke irratinele daad van een derde waardr een ged wrdt beschadigd f vernield; kwaad pzet: elke pzettelijke daad van een derde met de bedeling schade te berkkenen. Is uitgeslten de schade: die wrdt verrzaakt dr de huurder/gebruiker van het verzekerde gebuw f dr persnen die bij hem inwnen; aan gederen buiten beheer f regelmatig tezicht; aan mtrvertuigen Arbeidscnflicten en aanslagen Deze waarbrg wrdt verleend vereenkmstig de wettelijke bepalingen. Vr risic's die niet tt wning dienen wrdt hij uitgebreid tt andere schade aan gederen dan deze verrzaakt dr brand, ntplffing f implsie, met uitsluiting van iedere nucleaire, bilgische f chemische besmetting te wijten aan een daad van terrrisme f sabtage. Bladzijde 5 van 20

6 Onder besmetting wrdt verstaan: de besmetting als zdanig, maar k de vergiftiging f het verbd van f de beperking tt het gebruik van materialen, huisdieren f prducten (vedingsmiddelen en dranken inbegrepen) te wijten aan de uitwerking van bilgische f chemische stffen. De waarbrg arbeidscnflicten en aanslagen wrdt enkel verleend vr de gederen die u tebehren f die u ten beheve van iemand anders hebt laten verzekeren en dit tt belp van de verzekerde bedragen met een maximum van ,17 EUR (ABEX 460). Vr de berekening van het bedrag van de verzekerde waarden, wrden alle verzekeringscntracten in aanmerking genmen dewelke de risic s dekken genaamd eenvudig p de aangestelde plaats. Artikel 6 - Basiswaarbrg: Strm, hagel, sneeuw- f ijsdruk Onder strm verstaan wij de rkanen f andere strmwinden die: binnen een straal van 10 km rnd het aangeduide gebuw, vernieling, breuk f beschadiging verrzaken aan: hetzij cnstructies die van deze waarbrg niet zijn uitgeslten; hetzij andere gederen die aan die winden een met de verzekerbare gederen gelijkwaardige weerstand bieden f p het dichtst bijgelegen waarnemingsstatin van het Kninklijk Meterlgisch Instituut een tpsnelheid van minstens 80 km/uur bereiken. Onder sneeuw- f ijsdruk verstaan wij: het gewicht, het vallen f het schuiven van peengehpte sneeuw f peengehpt ijs. Wij verzekeren tegen: de rechtstreekse werking van strm, hagel, sneeuw- f ijsdruk; de schade die wrdt verrzaakt dr: vrwerpen die naar aanleiding van strm, hagel, sneeuw- f ijsdruk wrden weggeslingerd f mvergewrpen; regen, sneeuw f hagel die het gebuw binnendringt nadat het eerst dr een van deze gevaren werd beschadigd. Is uitgeslten: de schade aan: de vlgende cnstructies en hun eventuele inhud: - die gemakkelijk verplaatsbaar f uiteen te nemen zijn, (zals tuinhuisjes, nderkmen vr dieren, garages) indien ze niet zijn vast gemetseld f verankerd in de grnd f aan funderingen. - De serres vr privé-gebruik zijn echter verzekerd tt 1.250,00 EUR (ABEX 460), inhud Inbegrepen; - die geheel f gedeeltelijk pen zijn, behalve hagelschade; - die niet vlledig geslten en bedekt zijn met definitief geplaatste materialen; vrwerpen die zich bevinden: - in een cnstructie die niet vraf werd beschadigd dr strm, hagel, sneeuw- f ijsdruk; - buiten een cnstructie; antennes, metalen schrstenen, verlichtingsinstallaties en testellen, uithangbrden, rlgrdijnen en znnetenten; afsluitingen en mheiningen gevrmd dr aanplantingen; trens, windmlens, windmtrs, penluchttribunes, vergaarbakken in penlucht; de schade dr terugvleien f verlpen van water, lek in leidingen f rileringen Artikel 7 - Basiswaarbrg: Water f vleibare brandstf Wij verzekeren tegen: het tevallig wegvleien van water uit de waterinstallatie van het aangeduide gebuw f van een naburig gebuw. Wij verstaan nder waterinstallatie: alle leidingen zwel binnen als buiten het gebuw, die het water van welke brn k aanveren, ververen f afveren; de huishudelijke en sanitaire testellen die met die leidingen zijn verbnden; aquaria en watermatrassen; het tevallig insijpelen van water langs het dak van het gebuw f van een naburig gebuw; de ntwikkeling van schimmels (huiszwam...): als rechtstreeks gevlg van een gedekte waterschade die vlgens de regels van de kunst is hersteld en die zich vrdet tijdens de duur van dit cntract; Bladzijde 6 van 20

7 Uitgeslten: De schade aan een gebuw buiten beheer f regelmatig tezicht. Waarbrggrens: 5.000,00 EUR (ABEX 460), curatieve behandelingsksten inbegrepen; het tevallig wegvleien van brandstf uit de centrale verwarmingsinstallatie van het gebuw f van een naburig gebuw, alsk uit de leidingen en tanks die met die installatie zijn verbnden. Bvendien waarbrgen wij de vergeding van de vlgende ksten en verliezen: de ksten: - vr het pzeken van het lek; - vr het penen en pnieuw dichten van wanden, vleren, plafnds, tegangen, bij het verzekerde gebuw hrende aangrenzende binnenplaatsen en terrassen, met het g p de herstelling van ingebuwde waterleidingen f brandstfleidingen die het schadegeval hebben verrzaakt. De herstelling van de ingebuwde leiding, die aan de rsprng van het schadegeval ligt, nemen wij k ten laste. Wij vergeden deze ksten, zelfs wanneer het gevaar zich vrdet znder zichtbare schade aan de verzekerde gederen, maar beperken in dit geval de vergeding tt 3.100,00 EUR (ABEX 460); - vr het wegpmpen en bvengrnds pruimen van water en vleibare brandstf, en de daaraan verbnden schnmaakksten die betrekking hebben p de verzekerde gederen (bdemsanering wrdt niet verged); de weggevleide brandstf tt 250,00 EUR (ABEX 460). Is uitgeslten de schade: aan kpwaar die zich p minder dan 10 cm van de grnd bevindt, in andere lkalen dan deze tegankelijk vr het cliënteel; aan de buitenkant van het dak f aan het deel ervan dat de waterdichtheid met verzekeren; dr en aan verdekte zwembaden en hun leidingen; dr water van penbare rileringen en septische putten; dr elke insijpeling van grndwater en pstijgend vcht; verrzaakt tijdens alle buw-, afbraak-, herstellings-, aanpassings- f renvatiewerken, tenzij u bewijst dat er geen rzakelijk verband bestaat tussen die werken en de schade. Artikel 8 - Basiswaarbrg: Breken van glas en sanitair Wij verzekeren tegen: alle gevaren die het barsten f breken (niet krassen f afschilferen) verrzaken van de vlgende gederen: beglazing. Wrden met beglazing gelijkgesteld: spiegelglas, spiegels, drschijnende f drzichtige panelen in kunststf. De waarbrg wrdt begrensd p 1.250,00 EUR (ABEX 460) vr: - serres vr privé-gebruik en hun inhud; - kunstglas. Wij verlenen deze waarbrg k indien u huurder f gebruiker bent en uw aansprakelijkheid niet betrkken is, p vrwaarde dat de herstelling in akkrd met de eigenaar gebeurt. Wij behuden ns echter een recht p verhaal vr tegen de eigenaar; uithangbrden en lichtreclames in glas f drschijnende f drzichtige kunststf, die tt de verzekerde nrerende gederen behren. De waarbrg wrdt begrensd p 1.250,00 EUR (ABEX 460); glasceramische kkplaten; nrerende sanitaire testellen. Enkel het beschadigde testel wrdt verged. Uitbreiding: de schade aan andere gederen die dr de scherven wrdt verrzaakt; het ndrzichtig wrden van islerende ruiten (na uitputting van de garantie van de leverancier). Elke ndrzichtig gewrden ruit vrmt een afznderlijk schadegeval. Bvendien waarbrgen wij de vergeding van de ksten: van vrlpige afsluiting en afscherming; vr de wedersamenstelling van het p de gebarsten f gebrken vrwerpen aangebrachte beveiligings- en beschermingsmateriaal, pschriften, versieringen en gravures. Zijn uitgeslten: de niet-pgehangen f niet-ingezette beglazing f beglazing die met minder dan twee bevestigingspunten f scharnieren is vastgemaakt; de breibakken; het barsten van sanitaire testellen znder waterverlies; Bladzijde 7 van 20

8 de beschadiging van de verzekerde vrwerpen vr en tijdens het plaatsen, alsk tijdens het verplaatsen; de schade verrzaakt tijdens alle buw-, afbraak-, herstellings-, aanpassings- f renvatiewerken, tenzij u bewijst dat er geen rzakelijk verband bestaat tussen die werken en de schade; de schade aan mtrvertuigen. Artikel 9 - Basiswaarbrg : Natuurrampen De huidige dekking is verwrven p basis van de wetteksten van tepassing p de materie (in hfdzaak de Wet van 17/09/2005 en artikel 68 van de Wet van 25/06/1992, aangepast dr de vrgaande). Ingeval van wanverhuding, heeft de wettekst vrrang p deze hierna: Wij verstaan nder natuurrampen hetzij: Een verstrming, te weten het buiten de evers treden van waterlpen, kanalen, meren, vijvers f zeeën ten gevlge van atmsferische neerslag, het smelten van sneeuw f ijs, een dijkbreuk f een vledglf; Een aardbeving van natuurlijke rsprng die tegen die gevaar verzekerbare gederen vernietigt, breekt f beschadigd binnen 10 kilmeter van het verzekerde gebuw, f werd geregistreerd met een minimum magnitude van 4 graden p de schaal van richter, alsmede de verstrmingen, het verlpen f het pstuwen van penbare rilen, de aardverschuivingen f verzakkingen die eruit vrtvleien; Een verlpen f een pstuwing van penbare rilen verrzaakt dr het wassen van het water f dr atmsferische neerslag, een strm, het smelten van sneeuw f ijs f een verstrming; Een aardverschuiving f grndverzakking, te weten een beweging van een belangrijke massa van de bdemlaag, die gederen vernielt f beschadigt, welke geheel f ten dele te wijten is aan een natuurlijk fenmeen anders dan een verstrming f een aardbeving. De naschkken van een aardbeving (alsk de rechtstreeks verzekerde gevlgen) die ptreden binnen 72 uur na de initiële aardbeving wrden beschuwd als één enkel schadegeval. De verstrmingen (alsk de rechtstreeks verzekerde gevlgen) dewelke ptreedt binnen 168 uur na het zakken van het waterpeil van de initiële verstrming wrden beschuwd als één en dezelfde schade. Wij waarbrgen de vergeding vr : de schade die aan de verzekerde gederen wrdt verrzaakt dr een ramp zals hierbven bepaald f een ramp dat er rechtstreeks uit vrtvleit, zals brand, ntplffing, btsing, het breken van leidingen en kanalisaties, de werking van elektriciteit, infiltratie van atmsferische neerslag de schade aan de verzekerde gederen die zu vrtspruiten uit maatregelen die in vrnemd geval zuden zijn genmen dr een bij wet ingesteld gezag vr de beveiliging en de bescherming van de gederen en persnen de pruimings- en afbraakksten ndig vr het herbuwen f vr de wedersamenstelling van de beschadigde verzekerde gederen wningen, de huisvestingsksten gedaan in de lp van de drie maanden die vlgen p het schadegeval wanneer de wnlkalen nbewnbaar zijn gewrden. Zijn uitgeslten: de niet binnengehaalde gsten, de levende veestapel buiten het gebuw, de bdem, de teelten en de bsaanplantingen; de vrwerpen die zich buiten een gebuw bevinden, behalve als ze er vrged aan vastgemaakt zijn; de cnstructies die gemakkelijk verplaatsbaar f uiteen te nemen zijn f die buwvallig zijn f in afbraak zijn, en hun eventuele inhud, behalve indien deze cnstructies als hfdverblijf van de verzekerden dienen; tuinhuisjes, schuurtjes, berghkken en hun eventuele inhud, afsluitingen en hagen van m het even welke aard, de tuinen, aanplantingen, tegangen en binnenplaatsen, terrassen, tuinhuisjes, alsk de luxegederen, zals zwembaden, tennis- en glfterreinen; de gebuwen f gedeelten van gebuwen in pbuw, verbuwing f herstelling en hun eventuele inhud, behalve indien zij bewnd f nrmaal bewnbaar zijn; de vertuigen en de lucht-, zee-, meer- en riviervaartuigen; de ververde gederen; de gederen waarvan de herstelling van de schade wrdt gerganiseerd dr bijzndere wetten f dr internatinale vereenkmsten; schade verrzaakt dr elke brn van iniserende stralingen; diefstal, vandalisme, nrerende en rerende beschadigingen gepleegd bij een diefstal f een pging tt diefstal en daden van kwaadwilligheid die mgelijk gemaakt werden f vergemakkelijkt dr een verzekerd schadegeval; Bladzijde 8 van 20

9 vr wat betreft het gevaar verstrmingen en het verlpen f de pstuwing van penbare rilen kan wrden geslten, de schade verrzaakt aan de inhud van kelders die p minder dan 10 centimeter van de grnd is pgesteld, met uitzndering van de verwarmings-, electriciteits- en waterinstallaties die er blijvend zijn bevestigd. Onder een kelder verstaat men elk vertrek waarvan de grndppervlakte zich bevindt p meer dan 50 centimeter beneden het niveau van de hfdingang die leidt naar de wnvertrekken van het gebuw, met uitzndering van de kelderlkalen die blijvend als wnvertrekken f vr de uitefening van een berep zijn ingericht. Vergedingsgrenzen: de ttale sm van de schadevergeding ten vrdele van nze verzekerde p het genblik van een natuurramp is beperkt vereenkmstig de mgelijke vrwaarden van het artikel 68 van de wet van 25/06/1992 p het landverzekeringscntract; wanneer de vergedingsgrenzen vrzien in dit artikel zuden verschrijden, zal de verschuldigde schadevergeding uit hfde van elk verzekeringsvereenkmst evenredig verminderd wrden. Vrijstelling: een specifieke vrijstelling zal per schadegeval afgetrkken wrden; dit bedrag kmt vereen met een bedrag van 610,00 EUR (bedrag gekppeld aan de ntwikkeling van het indexcijfer der cnsumptieprijzen van 1981, namelijk ) Artikel 10 - Keuzewaarbrg : nrechtstreekse verliezen Wij verstaan nder Onrechtstreekse verliezen, de niet-gedekte ksten, verliezen en nadelen die u naar aanleiding van een gedekt schadegeval met dragen. Wij waarbrgen de vergeding ervan tt een bedrag van ten hgste 10 % van de cntractueel verschuldigde vergeding (zelfs vr de aansprakelijkheid als huurder f gebruiker), behalve deze vr de waarbrgen: Diefstal; Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Gebuw; Aardbeving, grndverzakking f -verschuiving; Bedrijfsschade; Daden van terrrisme f sabtage binnen de waarbrg Arbeidscnflicten en aanslagen; de algemene waarbrguitbreidingen Artikel 11 - Keuzewaarbrg : Diefstal (verdwijning, beschadiging) Deze waarbrg geldt enkel indien de lkalen, waarin de verzekerde inhud zich bevindt, bewnd zijn. Wij verzekeren p eerste risic : De inhud, in het gebuw p de aangeduide ligging, tegen diefstal f pging tt diefstal die wrdt gepleegd: met inbraak f inklimming in de lkalen waarin de verzekerde inhud zich bevindt; met valse, gestlen f verlren sleutels van de tegang(en) tt die lkalen; dr een persn die zich in die lkalen heeft laten insluiten, er heimelijk is binnengedrngen f de telating heeft m er zich in te bevinden; met fysiek geweld f waarbij persnen wrden bedreigd, in die lkalen. Waarbrggrens: 50 % van het vr de inhud pgegeven bedrag. Bijkmende waarbrggrenzen: per vrwerp (f verzameling met een waarde als geheel ) : EUR (ABEX 460); vr de ttaliteit van de juwelen: EUR (ABEX 460); vr de inhud in gebuwen f delen ervan die niet in verbinding staan met het hfdgebuw : 1.250,00 EUR (ABEX 460); indien u slechts een deel van het gebuw bewnt, vr de inhud in privé-garages, kelders en p zlders: 1.250,00 EUR (ABEX 460); vr elke diefstal f pging tt diefstal gepleegd dr een persn die de telating heeft m zich in de lkalen te bevinden: 2.500,00 EUR (ABEX 460). De verzekerde inhud die zich p een andere plaats bevindt, m het even waar tegen diefstal f pging tt diefstal die wrdt gepleegd met fysiek geweld p de persn van de verzekerde f waarbij deze wrdt bedreigd. Waarbrggrens: 5.000,00 EUR (ABEX 460). Zijn uitgeslten: de mtrvertuigen. Het aangeduide gebuw tegen beschadiging dr inbraak (andere dan brand f ntplffing), verrzaakt naar aanleiding van een diefstal f pging tt diefstal van de verzekerde inhud. Wij verlenen deze waarbrg k indien u huurder f gebruiker bent en uw aansprakelijkheid niet betrkken is, p vrwaarde dat de herstelling in akkrd met de eigenaar gebeurt. Wij behuden ns echter een recht p verhaal vr tegen de eigenaar. Bladzijde 9 van 20

10 Waarbrggrens: 5.000,00 EUR (ABEX 460) (niet cumuleerbaar met de waarbrg Beschadiging van het gebuw dr dieven ). Zijn uitgeslten: de inhud in gemeenschappelijke delen (d.w.z. delen van het gebuw die k dr derden wrden gebruikt); dieren; feiten gepleegd dr f met de medeplichtigheid van u f uw echtgent f familieleden in de rechte lijn, alsk hun echtgenten; feiten gepleegd dr f met de medeplichtigheid van persnen die met u in gezinsverband leven znder in uw dienst te zijn; de gevlgen van het nrechtmatig gebruik van gestlen betaalmiddelen, zals niet uitgegeven cheques, bankkaarten, kredietkaarten, behalve prtnkaarten. Artikel 12 - Keuzewaarbrg : Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Gebuw Wij verzekeren uw aansprakelijkheid p grnd van de artikelen 1382, 1383, 1384, 1386, 1386bis en 1721 van het Burgerlijk Wetbek, vr schade aan derden, verrzaakt dr: het verzekerde gebuw, met inbegrip van liften, dr mtrkracht aangedreven hijstestellen, rltrappen, reclame- en uithangbrden; de aangrenzende tuinen en grnden, binnenplaatsen, tegangen, afsluitingen, stepen en dergelijke; de verzekerde inhud vr niet berepsgebruik, die er zich bevindt; de belemmering van de stepen van het gebuw, nder meer mdat sneeuw, ijs f ijzel niet werd weggeruimd. Als de verzekering vr f dr de gemeenschap van eigenaars van het gebuw is geslten, geldt deze waarbrg zwel vr de gemeenschap als vr elke mede-eigenaar afznderlijk. De mede-eigenaars wrden zwel nderling als tegenver de verzekerde gemeenschap als derden beschuwd. Indien de gemeenschap van eigenaars aansprakelijk is, wrdt de schade aan de gemeenschappelijke gedeelten van het gebuw niet gedekt. Waarbrggrenzen: ,24 EUR (index 119,64 gekppeld aan de ntwikkeling van het indexcijfer der cnsumptieprijzen van 1981) per schadegeval vr schade vrtvleiend uit lichamelijke letsels; ,81 EUR (index 119,64 gekppeld aan de ntwikkeling van het indexcijfer der cnsumptieprijzen van 1981) per schadegeval vr materiële schade. Schikkingen met het Openbare Ministerie, gerechtelijke, transactinele f administratieve betes, alsmede de ksten van strafvervlging dragen wij niet. Is uitgeslten: de schade verrzaakt: dr m het even welk mtrvertuig nderwrpen aan een wettelijk verplicht gestelde verzekering; dr dieren; aan gederen, dieren inbegrepen, waarvan u huurder f gebruiker bent f die u werden tevertruwd; de schade naar aanleiding van de pbuw, wederpbuw f aanpassing van het gebuw; die verzekerbaar is in de waarbrgen Aansprakelijkheid tegenver de huurder/gebruiker en Aansprakelijkheid tegenver derden. de schade te wijten aan de aanwezigheid f de verspreiding van asbest, nder welke vrm k. Artikel 13 - Keuzewaarbrg : Bedrijfsschade Wij waarbrgen de vergeding van de bedrijfsschade die vrtvleit uit de gehele f gedeeltelijke nderbreking van uw berepsactiviteit ingeval een gedekt gevaar van de basiswaarbrgen (met uitzndering van lck-ut) f diefstal: de verzekerde gederen p de aangeduide ligging treft; zich vrdet in de mgeving, waardr het gebuw p de aangeduide ligging ntegankelijk wrdt. De vergeding bedraagt ten hgste: per dag van ttale nderbreking van uw berepsactiviteit: de dagvergeding die in de bijzndere vrwaarden is vermeld; per dag van gedeeltelijke nderbreking van uw berepsactiviteit: een deel van de dagvergeding die in de bijzndere vrwaarden is vermeld, gelijk aan het percentage van gedeeltelijke nderbreking van de activiteit. De dagvergeding kan nit meer bedragen dan het werkelijke verlies. De maximumuitkeringsperide is in de bijzndere vrwaarden vermeld. Bladzijde 10 van 20

11 Ze wrdt verminderd: tt een vierde in geval van diefstal; tt vier weken indien de activiteit wrdt stpgezet f het gedekt gevaar zich in de mgeving vrdet waardr het gebuw p de pgegeven ligging ntegankelijk wrdt. Is uitgeslten de bedrijfsschade: die vrtvleit uit de nderbreking van uw berepsactiviteit als gevlg van een gedekt schadegeval dat cmputers f andere elektrnische testellen, randapparatuur f infrmatiedragers betreft; te wijten aan rzaken die geen rechtstreeks verband huden met het schadegeval, zals een gebrek aan financiële middelen m de activiteit binnen de nrmale tijd te hervatten. te wijten aan daden van terrrisme f sabtage binnen de waarbrg Arbeidscnflicten en aanslagen. Gemeenschappelijke bepalingen Artikel 14 - Extrawaarbrgen : welke extrawaarbrgen geniet u bvendien? Tijdelijk verblijf - Studentenverblijf Lkaal vr familiefeest Deze extrawaarbrgen gelden uitsluitend indien uw hfdverblijfplaats in dit cntract is verzekerd. Wij verzekeren, binnen de grenzen van de nderschreven waarbrgen, uw aansprakelijkheid als huurder f gebruiker (p grnd van de artikelen 1732, 1733, 1735 f 1302 van het Burgerlijk Wetbek) van een gebuw (f gedeelte), ngeacht het gebruik en de cnstructie ervan en de inhud die zich erin bevindt: dat u gedurende ten hgste 120 dagen per verzekeringsjaar, m het even waar, huurt f betrekt; dat dr u f uw kinderen wrdt gehuurd f betrkken tijdens hun studies in België f in een andere lidstaat van de Eurpese Unie; dat u huurt f gebruikt naar aanleiding van een familiefeest, in België f in een andere lidstaat van de Eurpese Unie. Waarbrggrens: De sm van de pgegeven bedragen vr het gebuw en de inhud p de aangeduide ligging en die in de bijzndere vrwaarden zijn vermeld. Tijdelijke en gedeeltelijke verplaatsing van de verzekerde inbedel De inbedel die u tijdelijk en gedeeltelijk in een ander gebuw verbrengt (m het even waar gelegen en ngeacht het gebruik en de cnstructie ervan) blijft verzekerd tt ,00 EUR (ABEX 460). Deze extrawaarbrg geldt eveneens tijdens de verbrenging heen en terug, behalve vr: de dieren; de waarbrg Diefstal. Het tijdelijk in gebruik genmen gebuw mag niet uw eigendm zijn f vr meer dan 120 dagen per jaar dr u gehuurd f gebruikt wrden. De inbedel die u gedeeltelijk plaatst in een dr u f uw kinderen gehuurd studentenverblijf, binnen de Eurpese Unie, blijft verzekerd (behalve tegen de gevaren van de waarbrg Diefstal) tt ,00 EUR (ABEX 460). Artikel 15 - Algemene waarbrguitbreidingen Ksten en verliezen Wij vergeden de vlgende ksten en verliezen: reddingsksten (beperkt tt de wettelijk tegelaten grenzen) Hierin zijn de vlgende ksten begrepen: vr het bewaren van de geredde gederen; vr het verplaatsen van de inhud met het g p de bewaring, herstelling f wedersamenstelling; m het gebuw ntegankelijk te maken f te bewaken; andere ksten vr het afbreken en pruimen van de beschadigde verzekerde gederen met het g p hun wederpbuw f wedersamenstelling. Hierin zijn begrepen, de ksten m het puin te ververen, te strten, schn te maken en te behandelen, evenals de milieutaksen; m de tuin te herstellen (aanplantingen inbegrepen) die bij een gedekt schadegeval f dr reddingsperaties werd beschadigd; m in een htel f elders te vernachten gedurende maximum 3 maanden indien de lkalen vr privégebruik nbruikbaar zijn gewrden (niet cumulatief met nbruikbaarheid van het gebuw hiernder); expertiseksten. Bladzijde 11 van 20

12 Wij verstaan hiernder: - de erelnen en ksten (taksen inbegrepen) van de berepsexpert die u aanstelt vr de raming van de schade aan de verzekerde gederen als gevlg van een gedekt schadegeval; - de helft van de erelnen en ksten van de derde expert en van de eventuele gerechtsksten. Zie k artikel 24 Een gevaar treft uw gederen : he wrdt de schade begrt?. De expertiseksten wrden verged vlgens nderstaande tabel: Vergedingen, behalve deze die betrekking hebben p aansprakelijk-heden f nrechtstreekse verliezen (ABEX 460) Expertiseksten (ABEX 460) BTW inbegrepen. Barema in % van de hiernaast vermelde vergedingen. Tt 4.561,24 EUR 5 % (minimum 152,03 EUR) van 4.561,25 EUR tt ,28 EUR 228,06 EUR + 3,50 % p het gedeelte bven 4.561,24 EUR van ,29 EUR tt ,35 EUR 1.132,70 EUR + 2,00 % p het gedeelte bven ,28 EUR van ,36 EUR tt ,73 EUR 3.565,38 EUR + 1,50 % p het gedeelte bven ,35 EUR van ,74 EUR tt ,17 EUR 5.846,00 EUR + 0,75 % p het gedeelte bven ,73 EUR Meer dan ,17 EUR ,24 EUR + 0,35 % p het gedeelte bven ,17 EUR maximum ,13 EUR Uitvaartksten Indien één f meer verzekerden, als gevlg van een gedekt schadegeval (behalve dr aardbeving) dat zich p de aangeduide ligging vrdet, binnen 12 maanden na dit schadegeval verlijdt/verlijden, vergeden wij de uitvaartksten aan de persn die ze heeft gedragen. Waarbrggrens: ,68 EUR (ABEX 460) met een maximum van 3.098,67 EUR (ABEX 460) per verledene. nbruikbaarheid van het gebuw. Wij verstaan hiernder: wanneer u eigenaar-gebruiker f kstels gebruiker bent: de gentsderving, geschat vlgens de huurwaarde (huurprijs verhgd met de huurlasten) van de nbruikbaar gewrden lkalen; wanneer u verhuurder bent: de huurderving, verhgd met de huurlasten, van de nbruikbaar gewrden lkalen; wanneer u huurder bent: uw aansprakelijkheid vr de huurderving, verhgd met de huurlasten, geleden dr de verhuurder. In de huurlasten zijn geen verbruiksksten begrepen, nder meer vr water, gas, elektriciteit f verwarming. Wij vergeden het verlies dat vr u uit de nbruikbaarheid van het gebuw vrtvleit f waarvr u als huurder aansprakelijk bent, gedurende de nrmale peride van wederpbuw f vervanging. Waarbrggrens vr de psten andere ksten en nbruikbaarheid van het gebuw en van het artikel Algemene Waarbrguitbreiding Ksten en Verliezen en het artikel Algemene Waarbrguitbreiding uw aansprakelijkheid tegenver de huurder/gebruiker samen: 100% van de sm van de vr gebuw en inhud pgegeven bedragen die in de bijzndere vrwaarden zijn vermeld. De reddingsksten wrden beperkt tt de wettelijk tegelaten grenzen. Bladzijde 12 van 20

13 Artikel 16 - Algemene waarbrguitbreidingen : Uw aansprakelijkheid tegenver de huurder/gebruiker Wij verzekeren uw aansprakelijkheid als verhuurder tegenver de huurder en, naar analgie, uw aansprakelijkheid als eigenaar tegenver de gebruiker, vr de materiële schade aan zijn gederen die vrtvleit uit een gedekt schadegeval dat te wijten is aan een cnstructiefut in het gebuw f een gebrek aan nderhud ervan (artikel 1721 lid 2 van het Burgerlijk Wetbek). Wij vergeden eveneens de ksten vermeld in het artikel Algemene Waarbrguitbreiding Ksten en Verliezen (behalve de uitvaartksten ) en de bedrijfsschade die eruit vrtvleien. Waarbrggrens vr de psten andere ksten en nbruikbaarheid van het gebuw van het artikel Algemene Waarbrguitbreiding Ksten en Verliezen en het artikel Algemene Waarbrguitbreiding uw aansprakelijkheid tegenver de huurder/gebruiker samen: 100% van de sm van de vr gebuw en inhud pgegeven bedragen die in de bijzndere vrwaarden zijn vermeld. Artikel 17 - Algemene waarbrguitbreidingen : Uw aansprakelijkheden tegenver derden Wij verzekeren uw extracntractuele aansprakelijkheid (artikelen 1382 tt en met 1386 bis van het Burgerlijk Wetbek) tegenver derden (uw gasten inbegrepen) vr de materiële schade aan hun gederen, die wrdt verrzaakt dr een gedekt schadegeval dat p hun gederen verslaat. Wij vergeden eveneens hun ksten en verliezen vermeld in artikel 15 (behalve de uitvaartksten) en de bedrijfsschade die eruit vrtvleien. Waarbrggrens: 30% van de sm van de vr het gebuw en de inhud pgegeven bedragen die in de bijzndere vrwaarden zijn vermeld, met een minimum van ,57 EUR (index 119,64 gekppeld aan de ntwikkeling van het indexcijfer der cnsumptieprijzen van 1981) per schadegeval. De reddingsksten wrden beperkt tt de wettelijk tegelaten grenzen. Uitsluitingen Artikel 18 Algemene uitsluitingen Welke schade is nit gedekt? in verband staat met de vlgende gebeurtenissen: rlg, gewelddaden (burgerlijke f militaire) met cllectieve drijfveer, pvrdering f bezetting, nder meer dr een leger f plitiemacht f andere strijders (nverminderd de dekking Arbeidscnflicten en aanslagen); grndverzakking f -verschuiving (behalve wat binnen de waarbrg Aardbeving, grndverzakking f - verschuiving is gedekt), vledglf, hgwaterstand en verstrming (behalve vr de waarbrg Breken van glas en sanitair); iedere niet-verzekerde natuurkracht. Schade verrzaakt dr: atmwapens f -tuigen; een nucleaire brandstf, een radiactief prduct f radiactieve afvalstf, een brn van iniserende straling, waarvr de uitbater van een nucleaire installatie alleen aansprakelijk is; iniserende straling (radi-istp) buiten een nucleaire installatie, die de verzekerde f de persn vr wie hij instaat in eigendm, bewaring f gebruik heeft. Milieuschade f ksten m milieuschade te vrkmen behalve: dr hitte, rk, ret, bijtende dampen binnen de waarbrgen Brand, Ontplffing, Implsie, Blikseminslag; binnen de waarbrg van artikel Uw aansprakelijkheid tegenver derden ; binnen de waarbrg Burgerlijke Aansprakelijkheid Gebuw, vr schade verrzaakt in het privéleven. Vr schade verrzaakt buiten het privé-leven is de milieuschade uitgeslten, tenzij deze het gevlg is van een pltse en vr u nverwachte gebeurtenis. Wij verstaan nder milieuschade, de schade als gevlg van milieuaantasting. Milieu: de atmsfeer, de bdem (vast deel van de aarde met inbegrip van het grndwater, de micrrganismen en andere bestanddelen die zich erin bevinden ), het water, de flra, de fauna en verige rganismen andere dan de mens, de ecsystemen, de landschappen en het klimaat. Aantasting: aanwezigheid in het milieu van verntreinigingfactren, zijnde vaste stffen, vleistffen, gassen, micr-rganismen, energievrmen zals warmte, stralingen, licht, geluid en andere trillingen. Herhaalde schade die u had kunnen vrkmen dr de rzaak, die u van een vrig schadegeval kende, weg te nemen. Schade aan cnstructies die buwvallig zijn f bestemd zijn vr afbraak en hun inhud. Bladzijde 13 van 20

14 Schade die het gevlg is van een radiactieve besmetting verrzaakt dr een gedekt gevaar, nverminderd de verzekeringen "Arbeidscnflicten en aanslagen" en "Strm, hagel, sneeuw- en ijsdruk. Schades en vergeding Artikel 19 Verzekerde bedragen : verzekerde waarde van de gederen U stelt zelf de te verzekeren bedragen vast (niet recupereerbare belastingen inbegrepen): Vr het gebuw: tegen nieuwwaarde (herbuwwaarde, ereln architect inbegrepen) indien u ptreedt als eigenaar, als vruchtgebruiker f ten beheve van één van beiden; tegen werkelijke waarde (nieuwwaarde verminderd met de slijtage) indien u ptreedt als, f ten beheve van, de huurder f gebruiker; Vr de inhud: tegen nieuwwaarde (wedersamenstelling vlgens de kstprijs van nieuwe gelijkaardige gederen met dezelfde kwaliteit), behalve vr de vlgende gederen (uitgeznderd elektrische en elektrnische testellen) waarvr u het te verzekeren bedrag vaststelt: tegen vervangingswaarde (nrmale aankpprijs p de natinale markt vr een identiek f gelijkaardig ged): antieke meubelen, kunst- en verzamelingsvrwerpen, juwelen, vrwerpen in edelmetaal en, in het algemeen, alle zeldzame f kstbare vrwerpen, zelfs vr berepsdeleinden. tegen werkelijke waarde (nieuwwaarde verminderd met de slijtage): - vrwerpen en werktuigen m te tuinieren (k zelfbewegende), linnenged en kledingstukken; - materieel; - kpwaar die aan de cliënteel tebehrt (behalve mtrvertuigen); tegen verkpwaarde (nrmale verkpprijs p de natinale markt): - mtrvertuigen die geen kpwaar zijn; - mtrvertuigen die kpwaar zijn en aan de cliënteel tebehren; - vertuigen znder mtr; tegen kstprijs: kpwaar, behalve deze die aan de cliënteel tebehrt; tegen dagwaarde (beurs-, markt- f vervangingswaarde): - dieren (znder rekening te huden met hun wedstrijdwaarde); - de waarden, behalve pstzegelverzamelingen die wij verzekeren vlgens de helft van de prijzen vermeld in de catalgi Yvert en Tellier, Prinet, Giblns f in de meest recente Officiële Belgische Catalgus. De waarbrg is beperkt tt privé-verzamelingen in al dan niet lsbladige albums en bedraagt per zegel maximum 5 % van de waarde van de verzameling, met een absluut maximum van 400,00 EUR (ABEX 460); tegen materiële wedersamenstellingswaarde (dupliceren, met uitsluiting van de ksten vr nderzek en studiewerk): dcumenten, handelsbeken, plannen, mdellen, elektrmagnetische, ptische en aanverwante gegevensdragers; tegen de waarde van een gelijksrtige jnge beplanting: de aanplantingen. Vr elektrische en elektrnische testellen die van het gebuw - waarvan u eigenaar f vruchtgebruiker bent f dat u ten beheve van een ander laat verzekeren - f de inhud deel uitmaken: tegen nieuwwaarde. U hebt de mgelijkheid m de verzekerde bedragen p elk genblik te laten actualiseren vr wat betreft de waarbrg gebuwen, inhud en elektrische en elektrnische testellen hierbven vermeld. Artikel 20 Indexering De franchise(s) en de waarbrggrenzen vr Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Gebuw (artikel 12) en Aansprakelijkheid tegenver derden (artikel 17) zijn gekppeld aan het indexcijfer van de cnsumptieprijzen. Basisindexcijfer: 119,64 (basis 100 in 1981). Vr de berekening van de schadevergeding wrdt het indexcijfer van de maand, vrafgaand aan deze van het schadegeval, in aanmerking genmen. De andere waarbrggrenzen, de verzekerde bedragen vr gebuw en inhud, en de premie zijn gekppeld aan het indexcijfer van de buwprijzen, ABEX-index. Basisindexcijfer: van de verzekerde bedragen en de premie : de ABEX-index vermeld in de Bijzndere Vrwaarden ; van de andere waarbrggrenzen: ABEX-index 460. Vr de berekening van de schadevergeding wrdt de vr u meest gunstige ABEX-index van kracht tussen de laatste hfdvervaldag en de datum van het schadegeval in aanmerking genmen. Bladzijde 14 van 20

15 Artikel 21 Uw verplichtingen : het risic vlledig en juist meedelen Omschrijf ns het risic vlledig en juist, zwel bij het sluiten als in de lp van het cntract. Deel daarm nder meer het vlgende mee: in welke hedanigheid u ptreedt (vrbeeld: als eigenaar, f huurder, f kstels gebruiker, f ten beheve van de eigenaar...); in welke mate de cnstructie f het gebruik van het gebuw afwijkt van de bepaling in het lexicn, zelfs indien het gebuw niet wrdt verzekerd; de pstcde van de plaats waar de inhud zich bevindt; de bewning (vrbeeld : meer dan 60 peenvlgende f 90 niet-peenvlgende nachten nbewnd, leegstaand,...); andere verzekeringen die de verzekerde aanging vr gederen p dezelfde plaats en de bedragen waarvr ze zijn verzekerd; de afstand van verhaal die een verzekerde zu hebben gedaan (behalve de gevallen waarin wij afzien van ns recht p verhaal, zie artikel recht p verhaal ); de schadegevallen in de lp van de laatste 5 jaren iedere weigering, pzegging van de verzekering f verzwarende maatregelen. In geval van verzwijging f njuiste mededeling kunnen wij de vergeding verminderen f weigeren Artikel 22 Uw verplichtingen : maatregelen treffen m schadegevallen te vrkmen Neem alle gebruikelijke maatregelen m schadegevallen te vrkmen, z nder meer: ten minste éénmaal per week een veiligheidskpie (back-up) maken van data p infrmatiedragers en van specifieke sftware en deze bewaren in een brandkast met B.V.V.O. (Berepsvereniging der Verzekeringsndernemingen) / BOSEC-(Belgian Organisatin fr Security Certificatin) certificatie f p een ander adres. De bruikbaarheid van de veiligheidskpie wrdt dr u gewaarbrgd; de brandkast, waarin de verzekerde gederen wrden bewaard, sluiten met alle vrzieningen waarmee de cnstructeur ze heeft uitgerust; de elektrische installatie, leidingen en elektrische apparaten ged nderhuden m schade dr inwerking van elektriciteit, die het gevlg is van slecht nderhud, te vrkmen; het gebuw ged nderhuden m nrmaal te verwachten strm-, hagel-, sneeuw- f ijsdrukschade, die het gevlg is van slecht nderhud, te vrkmen; waterschade vrkmen f beperken dr: bij een afwezigheid van meer dan 8 peenvlgende dagen, de hfdkraan van de waterinstallatie af te sluiten; tijdens de peride van 1 nvember tt 31 maart van elk jaar, de waterleidingen te laten leeglpen, tenzij de lkalen deltreffend verwarmd wrden; alle ndzakelijke herstellingen aan de dakbedekkingen znder uitstel laten uitveren m schade dr binnendringen van atmsferische neerslag te vrkmen f te beperken; de vlgende maatregelen nemen m diefstal te vrkmen: de prten en deuren die tegang geven tt de lkalen waarin de verzekerde vrwerpen zich bevinden, uitrusten met een veiligheidsslt; ervr zrgen dat het hang- en sluitwerk van ramen, buitendeuren en prten zich in nrmale staat van nderhud bevindt; de keldergaten en andere peningen tegen indringing beschermen; m diefstal met inklimming f heimelijk binnendringen te vrkmen, de ramen van de lkalen waar niemand aanwezig is, de keldergaten en andere peningen tijdens de nacht crrect afsluiten met de middelen waarmee zij daarte zijn uitgerust; bij afwezigheid alle tegangen (ramen, keldergaten en andere peningen inbegrepen) tt het gebuw afsluiten; in geval van verlies f diefstal van de sleutels van de tegangsdeuren van het gebuw (f van de lkalen waarin de verzekerde vrwerpen zich bevinden), binnen 8 dagen de slten laten vervangen; m schade aan derden dr liften, dr mtrkracht aangedreven hijstestellen f rltrappen te vermijden, deze ten minste éénmaal per jaar laten nderhuden en gedkeuren dr een fficieel geregistreerde firma. Als de niet-naleving van de pgesmde preventiemaatregelen heeft bijgedragen tt het ntstaan van het schadegeval, kunnen wij de vergeding weigeren. Bladzijde 15 van 20

16 Artikel 23 Een gevaar treft uw gederen : wat met u den? Neem alle redelijke maatregelen m de gevlgen van het schadegeval te vrkmen en te beperken. Z nder meer, nmiddellijk verzet aantekenen in geval van diefstal van effecten aan tnder. Breng p eigen gezag geen veranderingen aan het beschadigde ged aan, tenzij echt ndzakelijk. Geef het schadegeval aan: schriftelijk (bij vrkeur p het schadeaangiftefrmulier dat u samen met uw cntract, heeft ntvangen); z vlug mgelijk en ten laatste binnen 8 dagen nadat u er kennis van heeft f mest hebben; bij ns f bij elke met dat del in de bijzndere vrwaarden aangewezen persn. De echter nmiddellijk aangifte dr middel van een spedbericht (telefn, telefax...) in geval van: schade aan dieren; schade verrzaakt dr: - dieven; - temperatuurswijziging; - vandalisme f kwaad pzet; - arbeidscnflict f aanslag. Ingeval uw aansprakelijkheid betrkken is, maak ns f elke met dat del in de bijzndere vrwaarden aangewezen persn, nmiddellijk na ntvangst, alle gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken ver. Dien nmiddellijk klacht in bij de rijkswacht f plitie in geval van: schade verrzaakt dr dieven; vandalisme, kwaad pzet; arbeidscnflict f aanslag. Onderneem z vlug mgelijk stappen bij de bevegde verheid m dr hen verged te wrden in geval van schade dr een arbeidscnflict f aanslag. Wij kunnen de vergeding verminderen f terugvrderen ten belp van het bedrag dat dr de verheid vr dezelfde schade wrdt tegekend. Geef ns, f elke met dat del in de bijzndere vrwaarden aangewezen persn, alle ndige en nuttige infrmatie en dcumenten en hud de beschadigde gederen te nzer beschikking vr nazicht. In geval van diefstal, verwittig ns nmiddellijk zdra de gestlen vrwerpen zijn weergevnden. Indien wij de vergeding reeds betaalden zijn ze nze eigendm. U kunt de weergevnden vrwerpen binnen 45 dagen terugnemen tegen terugbetaling van de ntvangen vergeding, na aftrek van eventuele herstellingsksten. Als de vergeding ng niet werd betaald, is ze slechts verschuldigd vr de eventuele herstellingsksten. Leeft u deze verplichtingen niet na, dan kunnen wij: - de vergeding verminderen f weigeren; - verhaal nemen p u ingeval wij de benadeelde meten vergeden. Artikel 24 Een gevaar treft uw gederen : he wrdt de schade begrt? De schade, de waarde van de verzekerde gederen vr het schadegeval en het slijtagepercentage wrden begrt p de dag van het schadegeval, dr nderling akkrd tussen u en ns, fwel dr expertise. De begrting gebeurt vlgens het beginsel dat werd tegepast vr het vaststellen van de verzekerde bedragen (artikel Verzekerde Bedragen verzekerde waarde van de gederen ). In geval van expertise kunt u k een berepsexpert aanstellen m, in verleg met nze expert, de begrting te maken. Indien de twee experts niet tt een akkrd kmen, wijzen zij een derde expert aan van wie het rdeel drslaggevend is. Laat u f laten wij na een expert aan te stellen f raken de aangestelde experts het niet eens ver de keuze van de derde expert, dan gebeurt de aanstelling dr de Vrzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg van uw wnplaats, p verzek van de meest gerede partij. Hetzelfde geldt wanneer een expert zijn pdracht niet uitvert. De experts zijn vrijgesteld van alle gerechtelijke frmaliteiten. Hun beslissing is severein en nherrepelijk. De definitieve beslissing ver het bedrag van de schadevergeding wrdt dr de experten genmen met meerderheid van de stemmen van deze 3 experten. De ksten en hnraria van de expert aangesteld dr de verzekerde en desgevallend de derde expert wrden vrgeschten dr de verzekeraar en zijn ten laste van de in het ngelijk gestelde partij. Wij vergeden, vereenkmstig artikel 15 Algemene waarbrguitbreidingen Ksten en verliezen, de expertiseksten die u met dragen. Bladzijde 16 van 20

17 Artikel 25 Een gevaar treft uw gederen : he berekenen wij de vergeding vr schade aan gederen? Wij gaan na f de gederen vr het juiste bedrag zijn verzekerd. Indien gederen vr een te hg bedrag verzekerd zijn, wrdt het verscht vergedragen naar gederen die vr een ntereikend bedrag zijn verzekerd (wettelijke verdraagbaarheid). Vr gederen die tegen nieuwwaarde zijn verzekerd, trekken wij van het schadebedrag de slijtage af indien deze hger is dan 30% van de nieuwwaarde. Vr elektrische en elektrnische testellen die van het gebuw (waarvan u eigenaar f vruchtgebruiker bent f dat u ten beheve van een ander laat verzekeren) f de inhud deel uitmaken, kmen wij een frfaitair slijtagepercentage per uderdmsjaar vereen van: 5% vr testellen vr privé-gebruik. 10% vr testellen vr berepsgebruik. Vr deze testellen, verzekerd in nieuwwaarde, wrdt de slijtage niet afgetrkken indien ze: dienen vr privé-gebruik en minder dan 7 jaar ud zijn f f dienen vr berepsgebruik en minder dan 4 jaar ud zijn kunnen wrden hersteld, ngeacht hun gebruik f uderdm. In dit geval wrdt nze waarbrg vr de herstellingsksten begrensd tt de nieuwwaarde van het beschadigde testel, na aftrek van de slijtage. Vr de berekening van de uderdm nemen wij in aanmerking, de datum waarp het testel nieuw werd aangekcht f, indien deze datum niet kan wrden vastgesteld, de datum waarp het testel de fabriek heeft verlaten. Wij verminderen het bekmen bedrag vr materiële schade aan gederen met een franchise van 123,95 EUR (index 119,64 gekppeld aan de ntwikkeling van het indexcijfer der cnsumptieprijzen van 1981) per schadegeval. Wanneer, ndanks de verdraagbaarheid, het verzekerde bedrag lager is dan het bedrag dat had meten verzekerd zijn en de wettelijk tegestane ntereikendheid van 10 % is verschreden, verminderen wij het bekmen bedrag in de vlgende verhuding: verzekerd bedrag / bedrag dat mest verzekerd zijn. Wij nemen dit de evenredigheidsregel van bedragen. Wij passen deze evenredigheidsregel niet te: bij een verzekering p absluut eerste risic f in aangenmen waarde; indien het gebuw tt wning dient, eventueel tevens gedeeltelijk ingericht vr de uitefening van een vrij berep (uitgeznderd aptheek): - vr het gebuw: p vrwaarde dat het vr ten minste ,41 EUR (ABEX 460) is verzekerd; - vr de inhud: p vrwaarde dat deze is verzekerd vr ten minste 35% van het bedrag dat wij vr het gebuw verzekeren met een minimum van ,09 EUR (ABEX 460). indien de aansprakelijkheid als huurder f gebruiker van een gedeelte van het gebuw verzekerd is vr ten minste 20 maal de jaarlijkse huurprijs/huurwaarde, verhgd met de lasten (znder verbruiksksten vr verwarming, water, gas, elektriciteit... ). Indien deze aansprakelijkheid vr een lager bedrag is verzekerd, wrdt de evenredigheidsregel van bedragen tegepast vlgens de vr u meest gunstige verhuding tussen het verzekerde bedrag enerzijds en de werkelijke waarde f 20 maal de jaarlijkse huurprijs/huurwaarde anderzijds; vr de extrawaarbrgen pgesmd in artikel Extrawaarbrgen welke extrawaarbrgen geniet u bvendien? ; vr de specifieke waarbrguitbreidingen (ksten) van de artikelen die de Basiswaarbrgen bepalen en de algemene waarbrguitbreidingen pgesmd in de artikelen Algemene waarbrguitbreidingen Ksten en verliezen en Algemene waarbrguitbreidingen Uw aansprakelijkheid tegenver de huurder/gebruiker en Algemene waarbrguitbreidingen Uw aansprakelijkheid tegenver derden ; vr de waarbrg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Gebuw. Artikel 26 - Een gevaar treft uw gederen : Betaling van de vergeding? We betalen de huisvestings- en andere ksten van eerste hulp binnen vijftien dagen na de aangifte van het schadegeval f na het bewijs dat deze ksten werden gemaakt. We betalen binnen 90 dagen na aangifte van het schadegeval, het nbetwist verschuldigd bedrag van de vergeding zals het in nderling akkrd tussen u en ns werd vastgesteld. In alle andere gevallen betalen we de vergeding binnen dertig dagen die vlgen p de sluiting van de expertise f wanneer er geen expertise plaats heeft, de datum waarp het schadebedrag werd vastgesteld. De sluiting van de expertise f de schatting van de schade gebeurt binnen negentig dagen na aangifte van het schadegeval. Bladzijde 17 van 20

18 De vermelde termijnen wrden pgeschrt in de vlgende gevallen: de verzekerde heeft niet al zijn cntractuele verplichtingen vervuld p de datum van de sluiting van de expertise. In dit geval beginnen de termijnen pas te lpen vanaf de dag die vlgt p deze waarp de verzekerde al zijn cntractuele verplichtingen is nagekmen. er bestaan vermedens van pzet in hfde van de verzekerde f van de verzekeringsbegunstigde f het gaat m een diefstal f een pging tt diefstal. In dit geval behuden we ns het recht vr m vraf een kpie van het strafdssier p te vragen. We den het verzek m er kennis van te mgen nemen binnen dertig dagen na sluiting van de dr ns bevlen expertise. Behudens in geval van strafrechtelijke vervlging, betalen we de vergeding binnen dertig dagen na kennisneming van de cnclusies van het strafdssier. de vergedingen f de aansprakelijkheden wrden betwist. In die gevallen betalen we het betwiste deel van de eventuele vergeding binnen dertig dagen na sluiting van de betwisting. de sluiting van de expertise f de schatting van de schade wrden belet mwille van redenen buiten nze wil f van nze gemachtigden. We delen de verzekerde deze redenen schriftelijk mee. In geval de vermelde termijnen niet wrden geëerbiedigd, verhgen we de schadevergeding met tweemaal de wettelijke intrest te rekenen vanaf de dag die vlgt p het verstrijken van de termijn tt p de dag van de betaling, tenzij we bewijzen dat de vertraging niet aan ns f nze gemachtigde te wijten is. Indien de verzekering gederen dekt, betalen wij de vergeding aan u. Vr de gederen die een ander tebehren met u de vergeding aan de begunstigde vermaken p uw eigen verantwrdelijkheid en znder mgelijk verhaal van de begunstigde tegen ns. Wij behuden ns het recht vr de dr de begunstigde gegeven machtiging tt inning f het bewijs van betaling, p te vragen. Indien de verzekering uw aansprakelijkheid dekt, betalen wij de vergeding aan de benadeelde. Wij beperken, bven het verzekerde ttaalbedrag, de intrest, erelnen en ksten tt de wettelijk tegelaten grenzen. Artikel 27 Recht p verhaal Behalve in geval van kwaad pzet, zien wij af van ns wettelijk recht p verhaal tegen: uzelf vr schade aan de u tevertruwde gederen f gederen die verzekerd zijn ten beheve van een ander, behalve nrerende gederen die u huurt f gebruikt; de mede-eigenaars die samen zijn verzekerd; de blte eigenaars en vruchtgebruikers die samen zijn verzekerd; de eigenaar, huurder f kstels gebruiker, ingeval er een belangengemeenschap met de verzekeringsnemer van ten minste 75 % bestaat; uw cliënten; de verhuurder die de afstand van verhaal in de huurvereenkmst heeft bedngen; de persnen die bij u in dienst zijn en, indien zij in het gebuw wnen, de persnen die bij hen inwnen; uw mandatarissen en vennten in de uitefening van hun functie en, indien zij in het gebuw wnen, de persnen die bij hen inwnen. Wij den slechts afstand van ns recht p verhaal in de mate waarin hun aansprakelijkheid niet dr een verzekering is gedekt f zij zelf geen recht p verhaal tegen een andere aansprakelijke hebben. Premie en tarief Artikel 28 Uw verplichtingen : de premie vruitbetalen Indien u de premie p de vervaldag niet vruitbetaalt, kan dat leiden tt de schrsing van de dekking f zelfs tt de pzegging van het cntract. Wanneer u niet tijdig betaalt, kunnen wij een frfaitair bedrag vr extra-administratieksten vr inning aanrekenen. Artikel 29 Tariefaanpassing In lpende cntracten kunnen wij, na vrafgaande kennisgeving, p de jaarlijkse premievervaldag, het tarief van één f meer waarbrgen aanpassen aan het tarief dat wij vr nieuwe cntracten tepassen. Indien wij ns tarief aanpassen kunt u het cntract pzeggen vereenkmstig het artikel Einde van de verzekering. Bladzijde 18 van 20

19 Administratie en hernieuwing Artikel 30 Aanvang van nze waarbrgen Onze waarbrgen gaan in p de datum vermeld in de bijzndere vrwaarden, vr zver de eerste premie werd betaald, z niet, p de dag die vlgt p de betaling ervan. In geval u een verzekeringsaanvraag ndertekent gaat de waarbrg in p de daarin bedngen datum, evenwel ten vregste p de dag die vlgt p deze waarp wij de aanvraag hebben ntvangen. Artikel 31 Verhuizing Bij verhuizing in België blijft uw huurders-/gebruikersaansprakelijkheid en de inhud verzekerd, zwel p het ude als p het nieuwe adres, gedurende ten hgste 90 dagen. Daarna enkel ng p het nieuwe adres. Op het nieuwe adres is uw huurders-/gebruikersaansprakelijkheid verzekerd vr het in de bijzndere vrwaarden pgegeven bedrag. De waarbrg Diefstal geldt uitsluitend vr het gebuw waarin u verblijft. Binnen die 90 dagen met u het nieuwe risic vlledig en juist meedelen. Deel elke adreswijziging echter nmiddellijk mee, want de vr u bestemde mededelingen en kennisgevingen den wij rechtsgeldig aan het laatste dr ns gekende adres. Artikel 32 Mededelingen en kennisgevingen Mededelingen en kennisgevingen meten wrden gedaan: indien ze vr ns bestemd zijn: aan nze zetel in België f aan elke met dat del in de bijzndere vrwaarden aangewezen persn; indien ze vr u bestemd zijn: aan uw laatste dr ns gekende adres. Indien meerdere persnen deze vereenkmst ndertekenden, is iedere mededeling f kennisgeving aan één van hen verstuurd, k geldig vr elk van de anderen. Artikel 33 Einde van de verzekering De vlgende verzekeringen eindigen autmatisch: die van de huurders-/gebruikersaansprakelijkheid: p het genblik waarp de verzekerde niet langer huurder f gebruiker is van een in België gelegen nrerend ged; die van de rerende gederen, indien de verzekerde naar het buitenland verhuist: p het genblik dat deze wrden vergebracht. Wij behuden ns het recht vr het cntract geheel f gedeeltelijk p te zeggen: na aangifte van een schadegeval, binnen de maand na de betaling f de weigering van de vergeding; ingeval u één f meer waarbrgen pzegt, binnen de maand na de kennisgeving. U kunt het cntract geheel f gedeeltelijk pzeggen per aangetekende brief: ten minste 3 maanden vr het einde van elke verzekeringsperide; na aangifte van een schadegeval, binnen de maand na de betaling f de weigering van de vergeding; ingeval wij één f meer waarbrgen pzeggen, binnen de maand na de kennisgeving; ingeval wij ns tarief aanpassen (artikel 29), binnen de maand na de kennisgeving; bij vermindering van het risic, indien wij binnen de maand na uw aanvraag tt vermindering ver de nieuwe prijs geen vereenkmst bereiken. De pzegging heeft uitwerking p het einde van de verzekeringsperide behalve in de vlgende gevallen, waarin de pzegging uitwerking heeft één maand na de kennisgeving: na aangifte van een schadegeval; indien één f meer waarbrgen wrden pgezegd; bij vermindering van het risic, indien wij ver de nieuwe prijs geen vereenkmst bereiken. Artikel 34 - Welke andere administratieve bepalingen zijn ng belangrijk vr u? Gelieve ns iedere adreswijziging nmiddellijk mee te delen, want wij den de vr u bestemde mededelingen rechtsgeldig aan het laatste dr ns gekende adres. Het Belgisch recht is van tepassing. Indien u klachten heeft, bel f schrijf ns. Wij zullen alles in het werk stellen m u te helpen. U kunt verigens k met uw klachten terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsen 35 te 1000 Brussel, fax: 02/ , f bij de Cmmissie vr het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (afgekrt C.B.F.A.), Cngresstraat te 1000 Brussel, fax : 02/ , De dwingende bepalingen van de wet p de landverzekeringsvereenkmst van 25 juni 1992 en van de diverse uitveringsbesluiten zijn van tepassing. De andere bepalingen gelden eveneens, behalve wanneer ervan wrdt afgeweken in deze Algemene f in de Bijzndere Vrwaarden. Bladzijde 19 van 20

20 Verplichte mededeling in uitvering van de wet van 8 december 1992 tt bescherming van de persnlijke levenssfeer en haar uitveringsbesluiten Wij verwerken uw persnsgegevens in bestanden met als del, het uitgeven en beheren van het verzekeringscntract evenals het beheren van eventuele schadegevallen. Deze gegevens wrden k verwerkt in het algemeen repertrium f kunnen wrden pgenmen in de dr de dienst E.S.V (Ecnmisch Samenwerkingsverband tussen Verzekeraars) Datassur beheerde bestanden. Wij kunnen ze tevens gebruiken vr gepersnaliseerde marketing en reclame. U kunt: kennis krijgen van uw gegevens uit het bestand. njuiste gegevens laten verbeteren f niet ter zake dienende gegevens laten schrappen f gebruiksverbd vragen. Richt daarte schriftelijk uw aanvraag tt nze Dienst vr de bescherming van de persnlijke levenssfeer. U kunt k het penbare register van de geautmatiseerde verwerkingen raadplegen bij de Cmmissie vr de Bescherming van de Persnlijke Levenssfeer, Pelaertplein Brussel. Aii Nissay Dwa Insurance C. f Eurpe Ltd. Belgian Branch Burgetlaan Brussel Tel. +32-(0) Fax. +32-(0) Natinaalnummer Verzekeringsnderneming tegelaten m takken nummer 01A, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10A, 12, 13, 14, 15, 16 en 17 nder CBFA cdenummer 2387 te beefenen. Bladzijde 20 van 20

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten : De Omnium verzekering : wat zit daar allemaal in? Naast de verplichte verzekering 1, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met wrden gedekt bij het gebruik van een mtrvertuig p de penbare

Nadere informatie

BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN

BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN De bedrijfsplis aansprakelijkheidsverzekeringen zijn berepsleven. beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risic's in Delgrep Al wie een nderneming f een

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING FORMULE GOLD

RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING FORMULE GOLD RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING FORMULE GOLD Wat is verzekerd? Frmule Silver plus Opspringsksten vr vermiste kinderen Echtscheiding dr nderlinge testemming Familiale bemiddeling Erf-, schenkings- en testamentenrecht

Nadere informatie

Aioi Nissay Dowa Insurance Co. of Europe Ltd. Belgian Branch. Algemene Voorwaarden. Burgerlijke Aansprakelijkheid. Privé leven. B.A.

Aioi Nissay Dowa Insurance Co. of Europe Ltd. Belgian Branch. Algemene Voorwaarden. Burgerlijke Aansprakelijkheid. Privé leven. B.A. Aii Nissay Dwa Insurance C. f Eurpe Ltd. Belgian Branch Algemene Vrwaarden Burgerlijke Aansprakelijkheid Privé leven B.A. Familiale Inhudstafel 1. Lexicn 2. Inleiding 3. Waarbrgen 4. Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

De opbouw van de Machinerichtlijn

De opbouw van de Machinerichtlijn De pbuw van de Machinerichtlijn Vrafgaand aan de fficiële tekst van de richtlijn zijn de verwegingen van de Raad van de Eurpese Gemeenschappen pgenmen. Deze verwegingen geven aan welke uitgangspunten hebben

Nadere informatie

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER)

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER) Het herrepingsrecht vr buiten verkpruimten geslten vereenkmsten Bek VI van het Wetbek van ecnmisch recht (art. VI.67 en vlgende WER) Binnen welke termijn mag de cnsument zijn herrepingsrecht den gelden?

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens Algemene Vrwaarden Lidahlm Garens Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

Allianz (ffi) Restart : Verzekering van informatica- en. elektronisch kantoormateriaal + software. Algemene Voorwaarden

Allianz (ffi) Restart : Verzekering van informatica- en. elektronisch kantoormateriaal + software. Algemene Voorwaarden Allianz (ffi) Algemene Vrwaarden : Verzekering van infrmatica- en elektrnisch kantrmateriaal + sftware Verzekering Infrmatica- en elektrnisch kantrmateriaal + sftware Allianz@) AD990 N L-02/200 1 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Natuurrampen op 01/03/06

Algemene voorwaarden Natuurrampen op 01/03/06 1/6 Algemene voorwaarden Natuurrampen op 01/03/06 U geniet van de huidige dekking als u de dekking aardbeving hebt onderschreven vanaf de eerstkomende jaarlijkse vervaldag van uw contract volgend op 28

Nadere informatie

Nieuwe wet op de mede-eigendom - 2010

Nieuwe wet op de mede-eigendom - 2010 Belgiëlei 182 Tel: 03/239 34 30 inf@03beheer.be Beste mede-eigenaar, Nieuwe wet p de mede-eigendm - 2010 Zals u wellicht reeds vernmen heeft is sinds krt een nieuwe wet p de mede-eigendm van kracht. Ze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Personenalarmering Zorgalarm Nederland (versie januari 2014)

Algemene Voorwaarden Personenalarmering Zorgalarm Nederland (versie januari 2014) ZrgAlarm Nederland Klantenservice Antwrdnummer 68 7940 VB Meppel Telefn: 088-126 85 55 inf@zrgalarmnederland.nl www.zrgalarmnederland.nl Algemene Vrwaarden Persnenalarmering Zrgalarm Nederland (versie

Nadere informatie

ARTIKEL 1 Algemeenheden en aansprakelijkheden

ARTIKEL 1 Algemeenheden en aansprakelijkheden INTERN REGLEMENT EN ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1 Algemeenheden en aansprakelijkheden 1.1 - Tenzij er een vrafgaand geschreven akkrd is van PARKING, heeft het luter feit van in de inrichting binnen te

Nadere informatie

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden.

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden. Telichting huurcntract Tijdelijke verhuur p basis Leegstandwet behrende bij het huurcntract p de website van Vereniging Eigen Huis datum van pstellen telichting: 14 december 2012 Inleiding Het verhuren

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 72095942000 VZW Psych. Centrum Caritas Caritasstraat 76 9090 MELLE Telichting bij het dcument pnameverklaring bij pname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID 1. Inleiding & definities RES is een netwerk van lkale bedrijven, km's, handelaars en persnen, die vrije berepen uitefenen. Particulieren wrden gemtiveerd m aan te kpen

Nadere informatie

Veiligheidsinstructie voor opslag van gevaarlijke producten in recipiënten

Veiligheidsinstructie voor opslag van gevaarlijke producten in recipiënten Interne Dienst vr Preventie en Bescherming p het Werk Afdeling Risicbeheer Veiligheidsinstructie vr pslag van gevaarlijke prducten in recipiënten Datum 20 januari 2011 Inleiding Opslag wrdt gedefinieerd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV I. ALGEMENE GEDEELTE Artikel 1 Definities In deze Algemene Verkp-, Leverings-, en Aannemingsvrwaarden wrdt verstaan nder: 123dubbelglas : 123dubbelglas bv, Niclaas

Nadere informatie

Bij diefstal, (poging tot) gewelddadige beroving en (poging tot) afpersing gelden de volgende bepalingen:

Bij diefstal, (poging tot) gewelddadige beroving en (poging tot) afpersing gelden de volgende bepalingen: INBOEDELVERZEKERING Uw waardevlle bezittingen wilt u natuurlijk beschermen tegen allelei mgelijke risic s. Met de Guijt Inbedelverzekering bent u verzekerd van een zeer ruime dekking. Onderstaand geven

Nadere informatie

UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 juli 2014)

UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 juli 2014) 1 UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 juli 2014) I. HET ERELOON: Ereln dient begrepen als de dr de cliënt aan de advcaat verschuldigde en

Nadere informatie

Veiligheidsreglement van toepassing voor derden die werken uitvoeren in de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR)

Veiligheidsreglement van toepassing voor derden die werken uitvoeren in de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) 1 Veiligheidsreglement van tepassing vr derden die werken uitveren in de Kninklijke Biblitheek van België (KBR) Dit reglement sluit aan bij de tepassing van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn

Nadere informatie

DEEL 1. DE WAARBORG BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE-LEVEN

DEEL 1. DE WAARBORG BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE-LEVEN INHOUD BLZ DEEL 1. DE WAARBORG BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE-LEVEN AFDELING 1: UW CONTRACT Artikel 1 Vrwerp van het cntract.... 3 Artikel 2 Verzekerde bedragen en vrijstelling.... 3 Artikel

Nadere informatie

Organisatorsreglement beurs- en evenementenhal t Bau-huis

Organisatorsreglement beurs- en evenementenhal t Bau-huis Organisatrsreglement beurs- en evenementenhal t Bau-huis Artikel 1: Infrastructuur Het Autnm Gemeentebedrijf t Bau-huis staat in vr de ter beschikking stelling van de infrastructuur van de beurs- en evenementenhal

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf 1. Definities In deze algemene v++rwaarden w+rdt verstaan +nder: Opdrachtnemer: het schildersbedrijf Opdrachtgever: Degene met wie +pdrachtnemer

Nadere informatie

Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming

Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Algemeen Reglement vr de arbeidsbescherming Titel II - Algemene bepalingen betreffende de arbeidshygiëne alsmede de veiligheid en de gezndheid van de arbeiders Hfdstuk I: Bepalingen betreffende de veiligheid

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND. Inhoudsopgave:

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND. Inhoudsopgave: ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de nderneming Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

WAARBORG NATUURRAMPEN Algemene Voorwaarden van het Tariferingsbureau

WAARBORG NATUURRAMPEN Algemene Voorwaarden van het Tariferingsbureau WAARBORG NATUURRAMPEN Algemene Voorwaarden van het Tariferingsbureau Hoofdstuk 2 van de Algemene Polisvoorwaarden (Ref. PR-08.02-10-2008) wordt uitgebreid met de waarborg Natuurrampen (Ref. PR-08.02-01.2010TB).

Nadere informatie

KBC-BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN

KBC-BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN KBC-BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN De KBG Bedrijfsplis Persneelsverzekeringen beschermt alle arbeidskrachten in uw nderneming tegen de financiële gevlgen van een ngeval. Delgrep De KBG-Bedrijfsplis

Nadere informatie

Allianz. Objectieve aansprakelijkheid brand / ontploffing. ~ Algemene voorwaarden VERZEKERING. ~ Objectieve Aansprakelijkheid Brand / Ontploffing

Allianz. Objectieve aansprakelijkheid brand / ontploffing. ~ Algemene voorwaarden VERZEKERING. ~ Objectieve Aansprakelijkheid Brand / Ontploffing Allianz ~ Algemene vrwaarden ~ Objectieve Aansprakelijkheid Brand / Ontplffing VERZEKERING Objectieve aansprakelijkheid brand / ntplffing Lr> Lr> Q.. Allianz INHOUD Bladz Inhudstafel artikel I Begripsmschrijvingen

Nadere informatie

Allianz@ ...".., Algemene Voorwaarden. n! l~ Controle Verzekering. r.-& o U"') U"') c..

Allianz@ ....., Algemene Voorwaarden. n! l~ Controle Verzekering. r.-& o U') U') c.. Allianz@...".., Algemene Vrwaarden n! l~ r.-& U"') U"') c.. Allianz@) CGASCON-05/00 INHOUDSTAFEL Pagina Begripsbepalingen 3 Artikel 1 Verzekerde Persnen 3 AFDELING A : DEKKINGEN BETREFFENDE DE OPRICHTINGSTERMIJN

Nadere informatie

Klik hier als u tekst wilt invoeren. Klik hier als u tekst wilt invoeren. Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Klik hier als u tekst wilt invoeren. Klik hier als u tekst wilt invoeren. Klik hier als u tekst wilt invoeren. wn- en zrgcentrum WOONOVEREENKOMST ASSISTENTIEWONINGEN DOCUMENT/ 09/2010 Tussen enerzijds de VZW Wnzrgcentrum De Vrzienigheid die de assistentiewningen beheert, gelegen Kerkhfstraat 31, te 3950 Bchlt,

Nadere informatie

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart 2013 - Eurpese

Nadere informatie

Informatie over 'Kosten en Lasten'

Informatie over 'Kosten en Lasten' NEWSFLASH VOOR TUSSENPERSONEN 22 september 2017 Infrmatie ver 'Ksten en Lasten' Het reglement Ksten en Lasten van de FSMA geldt vr wie in België diensten van verzekeringsbemiddeling aanbiedt. Het reglement

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Het bewind. Inleiding

Het bewind. Inleiding Het bewind Inleiding Wanneer iemand meerderjarig is, wrdt hij juridisch zelfstandig. De persn kan bijvrbeeld cntracten afsluiten, een bankrekening penen, Smmigen zijn hierte echter niet in staat. Deze

Nadere informatie

Wij doen graag zaken!

Wij doen graag zaken! BRIXS Wij den graag zaken! De algemene vrwaarden van BRIXS GROEP zijn gedepneerd bij de kamer van kphandel te Den Haag nder nummer 59425458. Laatste wijziging 1 maart 2014. Algemene Vrwaarden BRIXS GROEP

Nadere informatie

WOONOVEREENKOMST ASSISTENTIEWONINGEN (1-40)

WOONOVEREENKOMST ASSISTENTIEWONINGEN (1-40) wn- en zrgcentrum WOONOVEREENKOMST ASSISTENTIEWONINGEN (1-40) DOCUMENT: 11/2014 28/01/2015 Tussen enerzijds de VZW Wnzrgcentrum De Vrzienigheid die de assistentiewningen beheert, gelegen Kerkhfstraat 31,

Nadere informatie

Btw-vrijstellingsregeling kleine ondernemingen

Btw-vrijstellingsregeling kleine ondernemingen Btw-vrijstellingsregeling kleine ndernemingen Belangrijke mededeling De btw-vrijstellingsregeling vr kleine ndernemingen zal belangrijke wijzigingen ndergaan met ingang van 1 april 2014. De belangrijkste

Nadere informatie

WAARDEVOLLE VOORWERPEN

WAARDEVOLLE VOORWERPEN WAARDEVOLLE VOORWERPEN Elk huis bevat wel interessante spullen: tv, dvd-speler, juwelen, spelcnsle, mp3-speler,... Hiernder vind je een aantal tips die je de burgers kunt geven m hun waardevlle spullen

Nadere informatie

Allianz (ffi) Liability Plan. Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Ondernemingen. Algemene Voorwaarden. c.. U"l U"l

Allianz (ffi) Liability Plan. Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Ondernemingen. Algemene Voorwaarden. c.. Ul Ul Allianz (ffi) Algemene Vrwaarden Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Ondernemingen U"l U"l c.. Allianz(OO Allianz (ffi) INHOUDSTAFEL Blz. Algemene vrwaarden 11 11 Begripsmschrijvingen 7 HOOFDSTUK I DOEL

Nadere informatie

Vereniging van mede-eigenaars Residentieel Complex WATERFRONT Robert Orlentpromenade 13 (8620) Nieuwpoort

Vereniging van mede-eigenaars Residentieel Complex WATERFRONT Robert Orlentpromenade 13 (8620) Nieuwpoort Vereniging van mede-eigenaars Residentieel Cmplex WATERFRONT Rbert Orlentprmenade 13 (8620) Nieuwprt Bepalingen uit het reglement van mede-eigendm betreffende het gebruik van de privatieve en de gemeenschappelijke

Nadere informatie

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE Gegevens gemeente Registratienummer: Datum ntvangst: Indienen bij afdeling: Dienstverlening Verzendadres gemeente Bunnik Pstbus 5, 3980 CA Bunnik Singelpark 1, 3984 NC Odijk AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE 1. Algemeen De ft s p www.benkrtman.nl zijn alleen bestemd vr de eigenaar van Ben Krtman Cmmunicatie. Bezekers kunnen deze ft s bekijken, maar zijn

Nadere informatie

UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 februari 2016)

UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 februari 2016) 1 UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 februari 2016) I. HET ERELOON: Ereln dient begrepen als de dr de cliënt(e) aan de advcaat verschuldigde

Nadere informatie

Allianz@Y. Traffic Plan. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Traffic Plan o I.t') I.t') CL

Allianz@Y. Traffic Plan. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Traffic Plan o I.t') I.t') CL Allianz@Y Algemene Vrwaarden VERZEKERING I.t') I.t') CL Allianz@ Lr) Lr) a.. Allianz@) INHOUDSTAFEL Blz. Begripsmschrijvingen 5 DEEL EEN Uw cntract Artikel 1 - Vrwerp van het cntract Artikel 2 - Persnen

Nadere informatie

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015 Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015 Inhud Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015...

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 juni 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin

Nadere informatie

A. ADR REGLEMENT. A1. Vervoerdocument. A2. Schriftelijke richtlijnen

A. ADR REGLEMENT. A1. Vervoerdocument. A2. Schriftelijke richtlijnen A. ADR REGLEMENT A1. Ververdcument Artikel 5.4.1 van het ADR bepaalt de gegevens die in het ververdcument meten wrden pgenmen. Artikel 5.4.1.1 mvat de algemene gegevens en artikel 5.4.1.2.5 mvat de bijkmende

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

AANSCHAF EN ACTIVERING

AANSCHAF EN ACTIVERING 1. AANVAARDING Dr de aanschaf, het gebruik f een pging tt gebruik van een Cadeaubn: (a) aanvaardt u en stemt u ermee in dat u aan deze Vrwaarden bent gebnden; en Geeft u een ander testemming uw Cadeaubn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden www.grandesvillasdefrance.{be nl}

Algemene voorwaarden www.grandesvillasdefrance.{be nl} Algemene vrwaarden Grandes Villas de France stelt haar webplatfrm www.grandesvillasdefrance.{be nl} ter beschikking van de verhuurder/eigenaar/aanbieder vr de prmtie en de publiciteit van diens vakantievilla.

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan 1. Type levensverzekering. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan 1. Type levensverzekering. Waarborgen Tp-Hat Plus Plan 1 Type levensverzekering Waarbrgen Levensverzekering met gewaarbrgde rentevet (Tak 21). Mgelijkheid m te kiezen vr een frmule waarbij dit met betrekking tt de winstdeelname gecmbineerd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Prestum.nl

Algemene Voorwaarden Prestum.nl Algemene Vrwaarden Prestum.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Tepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbd Artikel 4 - De vereenkmst Artikel 5 - Herrepingsrecht Artikel 6 - Ksten in geval van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Nieuwe Vlaamse renovatiepremie vanaf 1 november 2015!

Nieuwe Vlaamse renovatiepremie vanaf 1 november 2015! Nieuwe Vlaamse renvatiepremie vanaf 1 nvember 2015! Hebt u plannen m uw wning te renveren? Dan kunt u misschien rekenen p de steun van de vernieuwde Vlaamse renvatiepremie. Vanaf 1 nvember 2015 kunt u

Nadere informatie

Technische en bouwkundige voorschriften voor meterlokalen

Technische en bouwkundige voorschriften voor meterlokalen Technische en buwkundige vrschriften vr meterlkalen Referentie: SIB10 CCLB 110 Datum:22/10/2010 Pagina 1/9 Inhudstafel 1 INLEIDING... 3 2 AFKORTINGEN... 3 3 TOEGANKELIJKHEID INSTALLATIES... 3 4 LOKAAL...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV Algemene Vrwaarden Webshp Uil VR Slutins BV Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

OPLEIDING PORT FACILITY SECURITY OFFICER 24 UREN

OPLEIDING PORT FACILITY SECURITY OFFICER 24 UREN OPLEIDING PORT FACILITY SECURITY OFFICER 24 UREN Prgramma Financiële vrwaarden ISPS-cde en aanverwante wetgeving Verantwrdelijkheden en functies van andere veiligheidsrganisaties Veiligheidsmaatregelen

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie

GEBRUIKSREGLEMENT Zomertent 2014 1. Algemene informatie Twee opties: Kleine hal Kleine & grote hal

GEBRUIKSREGLEMENT Zomertent 2014 1. Algemene informatie Twee opties: Kleine hal Kleine & grote hal Besluit: Artikel 1 Gedkeuring te hechten aan het aangepaste gebruiksreglement van de zmertent 2014 waarbij de rganisatren bijkmend 12 uur krijgen vr de pbuw en 12 uur vr de afbuw van de activiteit. Deze

Nadere informatie

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv.

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv. Dssier Eccheques Brn: Lex4yu p www.securex.eu BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77 helpdesk@bl budiv.be www.bl budiv.be Dssier Eccheques Wat is een eccheque? Eccheques zijn een initiatief

Nadere informatie

Tel.: (03)7744743 Fax: (03)7744780

Tel.: (03)7744743 Fax: (03)7744780 Verwarming, Ventilatie, Aircnditining, Sanitair, Znneenergiesystemen, Waterbehandeling. Eigen studie & tekendienst HVAC. Dhr. En Mevr. xxxxxxx Langestraat 115b1 B 9150 Kruibeke D-20080094 standaard 2009

Nadere informatie

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw Aanmeldfrmulier vr Partnerschap Vernieuwing Buw ALGEMENE GEGEVENS OVER DE ORGANISATIE 1. Naam van de rganisatie 2. Ingangsdatum partnerschap 3. Cntactgegevens algemeen Pstbusnummer Pstcde + plaats Straatnaam

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden - trustbox v.2-21/06/2013

Gebruiksvoorwaarden - trustbox v.2-21/06/2013 TERMS OF USE DATA AFNEMERS Gebruiksvrwaarden - trustbx v.2-21/06/2013 1. Bereik 1.1. Trustbx B2C is een gedepneerd handelsmerk van GS1 Belgium & Luxemburg en is een database ('Database') die de exclusieve

Nadere informatie

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden Algemene cnsumentenvrwaarden verkp en levering buw- en afbuwmaterialen en uitvering van werkzaamheden Deze algemene Vrwaarden van de Verenging van Handelaren in Buwmaterialen in Nederland (HIBIN) zijn

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling woonboten

Aanvraagformulier subsidieregeling woonboten Klant, Markt & Relaties Planadvies & Vergunningen v.201102 Aanvraagfrmulier subsidieregeling wnbten De aanvraag wrdt ingediend p grnd van de Subsidieregeling rilering wnbten AGV, 22 mei 2008, nr. AB 08/018;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f.

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f. Algemene vrwaarden van Ballast Persneelsdiensten v..f. 1. Definities Algemene Vrwaarden Cliënt Dienstverlening Opdrachtgever Opdracht Opdrachttarief Opdrachtbevestiging Transitietraject De algemene vrwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN)

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN) GROEP pstadres Pstbus 176 1270 AD Huizen vestigingsadres Arendstraat 16 1223 RE Hilversum 088-8648400 inf@unividuals.nl www.unividuals.nl Handelsregister 32138630 BTW nummer NL819770292B01 Bank (Rabbank)

Nadere informatie

Ids Veiligheidscoördinatie

Ids Veiligheidscoördinatie Ids Veiligheidscördinatie 1 / 5 IDS-1119 - AG Vespa - Viletstraat 39-2060 Antwerpen - Ontwerpanalyse 01 COÖRDINATIEDAGBOEK Datum: 19-7-2005 Aanwezige partijen: COO: Jhan De Kninck Inf vr: BH AR Karlien.Vanmerhaeghe@vespa.antwerpen.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webshop Ginger.

Algemene voorwaarden Webshop Ginger. Algemene vrwaarden Webshp Ginger. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene vrwaarden picturefix Dwnlad & print de algemene vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel

Nadere informatie

Allianz (ffi) lij. Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen. VERZEKERING Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen o Ir) Ir) 0..

Allianz (ffi) lij. Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen. VERZEKERING Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen o Ir) Ir) 0.. Allianz (ffi) lij Algemene Vrwaarden Persnlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen VERZEKERING Persnlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen Ir) Ir) 0.. Allianz@) '" c.. Allianz@) INHOUDSTAFEL Blz. DEEL

Nadere informatie

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS 1. Gegevens rganisatie - Naam rganisatie : - Juridisch statuut : - Maatschappelijke zetel : - Telefnnummer en eventueel emailadres : - Omschrijving sciale delstelling : 2.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees Algemene Vrwaarden webshp (h)eerlijk vlees Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV Deze website is eigendm van Vermeersch-Decninck nv. Maatschappelijke zetel: Vermeersch-Decninck nv Edewallestraat 96 8610 Krtemark België Telefn: +32 (0)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Begripsomschrijvingen In deze polis verstaan wij onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Begripsomschrijvingen In deze polis verstaan wij onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Deze is bestemd vr curante vakantiereizen Ok gewne zakenreizen vallen nder het tepassingsgebied Deze plis is daarentegen niet bestemd vr reizen met een duidelijk verhgd risic zals

Nadere informatie

Facturatie in 2015 Definitieve regeling. Gonda Schelfhaut - Accountant/Belastingconsulent IAB Director VAT RSM Belgium InterTax

Facturatie in 2015 Definitieve regeling. Gonda Schelfhaut - Accountant/Belastingconsulent IAB Director VAT RSM Belgium InterTax Facturatie in 2015 Definitieve regeling Gnda Schelfhaut - Accuntant/Belastingcnsulent IAB Directr VAT RSM Belgium InterTax Inleiding Omzetting van Richtlijn 2010/45/EU in de Belgische wetgeving Unifrmiseren

Nadere informatie

voor het vervoer van passagiers ontworpen en gebouwde voertuigen met ten hoogste 8 zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend.

voor het vervoer van passagiers ontworpen en gebouwde voertuigen met ten hoogste 8 zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend. 29.12.2014 Privégebruik firmawagens 2015 Juridische dienst inf@salar.be De redactie en de uitgever streven naar ptimale betruwbaarheid en vlledigheid van de verstrekte infrmatie, waarvr ze echter niet

Nadere informatie

plaatsen van materialen of tijdelijke opstellingen op (of over) de openbare weg, openbaar domein of een publiek toegankelijk terrein

plaatsen van materialen of tijdelijke opstellingen op (of over) de openbare weg, openbaar domein of een publiek toegankelijk terrein plaatsen van materialen f tijdelijke pstellingen p (f ver) de penbare weg, penbaar dmein f een publiek tegankelijk terrein Altijd een vrije drgang van minimaal 4 m hgte en 4 m breedte vrzien: Opstelling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Algemene Vrwaarden Artikel 1- Identiteit van de ndernemer Trend mda Oudemansstraat 82 1504 KP Zaandam Telefnnummer: (0031) 0623281926 Tussen 09;00 / 17;00 E-mailadres: inf@trendmda.nl KvK-nummer: 54290228

Nadere informatie

Aansluitingstarieven 2012-2015

Aansluitingstarieven 2012-2015 Aansluitingstarieven 2012-2015 DE TARIFAIRE VOORWAARDEN VOOR DE KLANTEN DIRECT AANGESLOTEN OP HET ELIA- NET De tarifaire vrwaarden vr elke aansluiting p het Elia-net, zals bepaald dr de beslissing van

Nadere informatie

Beteugeling van bedrog met de kilometerstand

Beteugeling van bedrog met de kilometerstand Beteugeling van bedrg met de kilmeterstand CAR-PASS PATRICK PIRET Juridisch Adviseur 2 I. INLEIDING...5 II. DE WET VAN 11 JUNI 2004...7 1. Bedelde vertuigen...7 2. Fundamentele principes...7 3. Dcumenten

Nadere informatie

Bibliotheekreglement

Bibliotheekreglement Biblitheekreglement 1-1-2015 Algemene bepalingen 1. Als in dit reglement gesprken wrdt ver de biblitheek, dan wrden alle vestigingen van de Biblitheek Haarlemmermeer bedeld. 2. De biblitheek is vrij tegankelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Diefstal en vandalisme

Algemene voorwaarden. Diefstal en vandalisme Diefstal en vandalisme 4184378-04.2005 - Overzicht Dekkingen 3 1 - Diefstal en vandalisme in de ruimten voor commercieel gebruik 2 - Diefstal en vandalisme in de ruimten die als woning 4 worden gebruikt

Nadere informatie

Functiebeschrijving Toezicht en onderhoudsmedewerker vrijetijdsgebouw & conciërge gemeenschapscentrum en vrijetijdsgebouw

Functiebeschrijving Toezicht en onderhoudsmedewerker vrijetijdsgebouw & conciërge gemeenschapscentrum en vrijetijdsgebouw Functiebeschrijving Tezicht en nderhudsmedewerker vrijetijdsgebuw & cnciërge gemeenschapscentrum en vrijetijdsgebuw 1. Plaats in de rganisatie De medewerker rapprteert rechtstreeks aan het afdelingshfd

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl:

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl: Algemene vrwaarden Belsimpel.nl: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; Cnsument:

Nadere informatie

HOME SOLUTIONS. Brand en aanverwante gevaren. Aanraking van de verzekerde goederen met : Brand.

HOME SOLUTIONS. Brand en aanverwante gevaren. Aanraking van de verzekerde goederen met : Brand. Brand en aanverwante gevaren Brand. - Gehele of gedeeltelijke vernieling van voorwerpen die in of op een vuurhaard vallen, geworpen of gelegd worden ; - Schroeivlekken, ondermeer op linnen en kleding ;

Nadere informatie

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :...

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Mdellencntract TFP(Time fr Prints)/TFCD (Time fr CD) Cntract tussen Mdel en amateurftgraaf Ondergetekenden: Naam :... Adres :... Pstcde/Wnplaats:... Telefn :... Email/Website :... Hierna genemd Ftgraaf,

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie

Verkoopsvoorwaarden Boekenbeurs dd. 1 september 2015

Verkoopsvoorwaarden Boekenbeurs dd. 1 september 2015 A. Ticketfrmules Bekenbeurs Verkpsvrwaarden Bekenbeurs dd. 1 september 2015 Wij bieden de vlgende ticketmgelijkheden aan: Dagticket nrmaal tarief; dit is het ticket dat je tegang geeft tt de bekenbeurs

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v.

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v. Algemene Vrwaarden Stepwise b.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze algemene vrwaarden wrdt verstaan nder: Opdrachtnemer: Stepwise bv te Bemmel Opdrachtgever De natuurlijke persn f rechtspersn die met

Nadere informatie

Subsidiereglement Energiezorg op School 2014. Hoofdstuk I: Algemene bepalingen

Subsidiereglement Energiezorg op School 2014. Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Subsidiereglement Energiezrg p Schl 2014 Hfdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1.- Stedenfnds De subsidie Energiezrg p Schl past in de Beleidsvereenkmst Stedenfnds tussen de Vlaamse Gemeenschap en de

Nadere informatie

WOONOVEREENKOMST SERVICEFLATS RESIDENTIE LUKAS

WOONOVEREENKOMST SERVICEFLATS RESIDENTIE LUKAS Vzw. Rvt Christine wn- en zrgcentrum WOONOVEREENKOMST SERVICEFLATS RESIDENTIE LUKAS Tussen enerzijds de VZW Rvt Christine die de serviceflats Residentie Lukas beheert, gelegen Hf van Delftlaan 46 te Ekeren,

Nadere informatie