Bij diefstal, (poging tot) gewelddadige beroving en (poging tot) afpersing gelden de volgende bepalingen:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bij diefstal, (poging tot) gewelddadige beroving en (poging tot) afpersing gelden de volgende bepalingen:"

Transcriptie

1 INBOEDELVERZEKERING Uw waardevlle bezittingen wilt u natuurlijk beschermen tegen allelei mgelijke risic s. Met de Guijt Inbedelverzekering bent u verzekerd van een zeer ruime dekking. Onderstaand geven wij u een psmming van wat de Guijt Allrisks Inbedelverzekering u te bieden heeft. De vrdelen Buitenhuisdekking mgelijk vr kstbaarheden Garantie tegen nderverzekering na gebruik van de inbedelwaardemeter Vrwaarden znder reginale beperkingen Krting bij inbraakpreventie Bij meerdere plissen pakketkrting tt maar liefst 12% p de premie Verzekerde bjecten Inbedel, inclusief kstbaarheden en huurdersbelang. Tt de inbedel rekenen wij k kleine huisdieren, (schtel)antennes en aan het wnhuis bevestigde znweringen. Niet tt de inbedel rekenen wij: Geld en geldswaardige papieren Mtrrijtuigen (behalve brmfietsen en brmscters), aanhangwagens, caravans en vaartuigen en de nderdelen en accessires die bij deze zaken hren Zaken die bestemd zijn vr industriële, handels- f berepsdeleinden Dekking: Allrisks in het wnhuis Er is dekking vr de materiële schade aan f het verlies van de inbedel. De schade f het verlies met ntstaan zijn dr een gebeurtenis die pltseling en nvrzien van buitenaf p de verzekerde zaken inwerkt. Deze dekking geldt k als de gebeurtenis een gevlg is van een eigen gebrek. De gebeurtenis met plaatsvinden binnen het wnhuis. Bij diefstal, (pging tt) gewelddadige berving en (pging tt) afpersing gelden de vlgende bepalingen: Vr sieraden vergeden wij maximaal Als de sieraden vr een apart bedrag tegen diefstal zijn verzekerd, geldt het bedrag dat daarvr p het plisblad is vermeld. Als er bij diefstal van brmfietsen en brmscters uit bijgebuwen en bergruimten geen sprake is van braak bedraagt de vergeding maximaal 500. Als een afneembaar frnt van een autradi uit het wnhuis wrdt gestlen en een nieuw frnt niet meer leverbaar is, behandelen wij de schade alsf de vlledige autradi is gestlen. Overige dekkingen znder maximering Ongeacht f het verzekerde bedrag vldende is m bij een gedekte gebeurtenis de schade te vergeden, is er dekking vr: Bereddingsksten Salvageksten Overige dekkingen tt maximaal 10% van het verzekerde bedrag Ongeacht f het verzekerde bedrag vldende is m bij een gedekte gebeurtenis de schade te vergeden, tt maximaal 10% van het verzekerde bedrag is er dekking vr: Extra ksten van levensnderhud dr een gedwngen verblijf van de verzekerden p een ander adres, wanneer dr een gedekte gebeurtenis het wnhuis nbewnbaar is gewrden. Inbedel van derden (geleend f gehuurd) die in het wnhuis aanwezig is. Ndvrzieningen Opruimingsksten

2 Tuinaanleg. Schade dr diefstal, relletjes, vandalisme, neerslag, strm, vrst, het mvallen van bmen f afbreken van takken is uitgeslten van de dekking. Ndzakelijk verblijf in een htel f pensin Verver en tijdelijke pslag Recnstructieksten (alleen bij Allrisks). Verzekerde met elke 30 dagen een vlledige kpie van de cmputerdata maken en bewaren. Schade die het gevlg is van het ntbreken van die kpie wrdt niet verged. Overige dekkingen tt maximum bedragen Ongeacht f het verzekerde bedrag vldende is m bij een gedekte gebeurtenis de schade te vergeden is het vlgende verzekerd: Tt maximaal (Extra Uitgebreid) f (Allrisks) vr bedrijfsuitrusting en zaken van derden aanwezig in het wnhuis van verzekerde. Tt maximaal vr geld en geldswaardig papier dat in eigendm f bewaring is van verzekerde. Schade dr misbruik van een pasje met pincde is uitgeslten van de dekking. Tt maximaal vr schade aan: Vaartuigen en aanhangwagens Lsse nderdelen en accessires van mtrrijtuigen, aanhangwagens, caravans en vaartuig. Deze dekking geldt alleen als de genemde zaken aanwezig zijn in het wnhuis van de verzekerde. Tt maximaal 500 de ksten vr het binnen 24 uur vervangen van slten en cilinders als de sleutels dr een gedekte gebeurtenis beschadigd f vermist zijn. Glas (alleen van tepassing vr huurwningen) Als p het plisblad staat vermeld dat glas is meeverzekerd, is er dekking: Vr de ksten die bij breuk van glas meten wrden gemaakt vr de vervanging daarvan. Vr de ksten van een ndzakelijke vrziening in geval van breuk van glas- en kunststfruiten. Tt een maximum van 500,- is verzekerd: Onder glas verstaan wij: Breuk van gebrandschilderd, versierd, geëtst en gebgen glas Het na breuk pnieuw aanbrengen van beschilderingen en beletteringen p de vervangende ruiten Glas- en kunststfruiten in ramen, deuren en dakkepels Znwerend materiaal tussen dubbelwandige ruiten Glas- en kunststfruiten in windschermen, balkn- en terreinafscheidingen Znnepanelen Glaspanelen die dienen als gevelversiering Buitenhuisdekking vr kstbaarheden Tegen wat extra premie kunt u vr kstbaarheden een buitenhuisdekking kiezen. Als p het plisblad staat vermeld dat kstbaarheden die zich buiten het wnhuis (werelddekking) zijn meeverzekerd, is daarvr per gebeurtenis tt maximaal 10% van het verzekerde bedrag dekking tegen alle van buiten kmende nheilen, diefstal en vermissing. Onder kstbaarheden verstaan wij: Antiek Kunst Verzamelingen Juwelen en sieraden Duiksprt-, parachute-, glf- en hengelsprtuitrusting Ft-, film-, audi- en videapparatuur met de zaken die daarbij hren Muziekinstrumenten Laptp tt 1000,00 (hiernder valt k een Tabletcmputer als I-pad e.d.)

3 Eigen risic Standaard bedraagt het eigen risic 100,00 per gebeurtenis Het is mgelijk m in plaats van dit eigen risic vr een premieteslag van 2,00 per maand te kiezen Ingeval van een gecmbineerde schade aan inbedel en pstal wrdt het eigen risic slechts éénmalig ingehuden Ok kan gekzen wrden, met premiereductie, vr een vrijwillig hger eigen risic. Infrmeer naar de mgelijkheden Inbedelwaardemeter f eigen pgave verzekerd bedrag Inbedelwaardemeter, garantie tegen nderverzekering Op vrwaarde dat de inbedelmeter naar waarheid is ingevuld, verlenen wij een vlledige garantie tegen nderverzekering. Vr sieraden, audi/vide/cmputerapparatuur, antiek/kunst/verzamelingen/muziekinstrumenten en huurdersbelang bieden wij dekking tt ten hgste de in de inbedelmeter genemde maxima. Tijdens de lptijd van de verzekering kan p elke mment het verzekerd bedrag aangepast wrden dr een meest recente inbedelmeter pnieuw in te vullen en in te sturen. Tijdens de lptijd van de verzekering met p ns verzek de meest recente inbedelmeter pnieuw ingevuld wrden: Na verhuizing Na een schademelding 5 jaar na een vrige pgave Indien de inbedelmeter niet binnen 2 maanden na ns verzek teruggestuurd is, vervalt de garantie tegen nderverzekering. Eigen pgave verzekerd bedrag, geen garantie tegen nderverzekering Als het verzekerde bedrag niet is vastgesteld aan de hand van een inbedelwaardemeter geldt het vlgende: Het verzekerde bedrag is berekend aan de hand van de laatst bij ns bekende eigen pgave en de indexering. Het verzekerde bedrag wrdt verhgd met maximaal 25% als blijkt dat het verzekerde bedrag inclusief de indexaanpassing, p het mment dat de gebeurtenis plaatsvindt, niet vldende is m de verlren zaken vlledig te vergeden. Als het pgewaardeerde verzekerde bedrag lager is dan de nieuwwaarde van de verzekerde zaken, dan vergeden wij de vastgestelde schade naar evenredigheid van het pgewaardeerde bedrag (nderverzekering). Krting bij inbraakpreventie Indien een pand beveiligd is cnfrm Brg f Plitiekeurmerk Veilig Wnen f is uitgerust met een dr de maatschappij gedgekeurd alarmsysteem, wrdt p vertn van het beveiligingscertificaat 15% krting verleend p de jaarpremie. Indexering Op de jaarlijkse hfdpremievervaldag passen wij het verzekerde bedrag aan met een percentage dat gelijk is aan het indexcijfer vr inbedels. Het nieuwe bedrag geldt vr het verzekeringsjaar dat p de genemde premievervaldatum ingaat.

4 Dekking buiten het wnhuis Dekking buiten het wnhuis, in een ander gebuw, tijdens transprt binnen Nederland Inbedel, inclusief de kstbaarheden, tijdelijk (maximaal 3 maanden) in een ander wnhuis f gebuw: Dekking is gelijk aan die in het eigen wnhuis. Indien het andere gebuw geen wnhuis is, is diefstal alleen verzekerd na braak aan het (deel van het) gebuw dat dr verzekerde wrdt gebruikt. Inbedel, exclusief de kstbaarheden, tijdelijk (maximaal 3 maanden) buiten het wnhuis: Dekking is gelijk aan die in het eigen wnhuis. Schade dr diefstal, strm, neerslag f vandalisme is uitgeslten van de dekking. Deze uitsluiting geldt niet vr antennes en znweringen die aan het wnhuis zijn bevestigd. Op het eigen perceel / terrein behrende bij het wnhuis is schade aan tuinmeubelen, tuingereedschap, vlaggenstkken, wasged en tuindecratie verzekerd tt maximaal 10% van het verzekerde bedrag. Ok schade dr diefstal en vandalisme aan deze zaken valt nder de dekking. Inbedel tijdelijk (maximaal 3 maanden) aanwezig in een mtrrijtuig is tt maximaal 250 per gebeurtenis verzekerd in geval van diefstal na braak aan het mtrrijtuig. Deze dekking geldt k in België, Luxemburg en Duitsland. Tijdens transprt binnen Nederland is de inbedel verzekerd tegen schade dr alle van buiten kmende nheilen. Schram-, kras-, deuk- f pliterschaden zijn echter van de dekking uitgeslten. Deze dekking geldt vr schade ntstaan: Tijdens laden en lssen Dr het verkeerd beladen van het ververmiddel Bij een verkeersngeval waarbij het ververmiddel is betrkken Dr het zekraken van kffers, dzen, kisten e.d. en de daarin verpakte inbedel. Onder transprt verstaan wij het verver van de inbedel: Van en naar herstel- f bewaarplaatsen Bij verhuizing Dekking in een ander gebuw f tijdens transprt buiten Nederland Inbedel tijdelijk (maximaal 3 maanden) in een gebuw binnen Eurpa f tijdens transprt binnen Eurpa is verzekerd tegen schade die is ntstaan dr brand, blikseminslag, inductie, luchtverkeer, ntplffing, schreien, smelten en zengen. Huurdersbelang Bij schade aan een dr verzekerde gehuurd wnhuis f het huurdersbelang is verzekerd: Ksten van herstel van het wnhuis en de installaties die daarbij hren die vlgens de huurvereenkmst vr rekening van de verzekerde kmen. Schade aan het vr rekening van de verzekerde aangebrachte huurdersbelang. Schade dr neerslag f vandalisme aan schuren f andere buwsels p het terrein van het wnhuis, is van de dekking uitgeslten. Ksten in geval van het nvrzien strmen van water en stm uit de aan- f afverleidingen die binnen het dr de verzekerde bewnde deel van het wnhuis zijn aangebracht: Vr het pspren van het defect aan de leiding In verband met het pspren van het defect zijn gemaakt vr breek- en herstelwerkzaamheden aan muren, vleren en andere nderdelen in en nder het wnhuis, met inbegrip van kelders en kruipruimtes. Vr het herstel van de leidingen en de daarp aangeslten testellen. Deze ksten meten vlgens de huurvereenkmst vr rekening van de verzekerde kmen.

5 Eigenarenbelang vr Eigenaren van Appartementen binnen een VVE Wij wijzen er p dat het eigenarenbelang vr appartementbezitters niet autmatisch is meeverzekerd. Bent u het bezitter van een appartement f wnhuis binnen een Vereniging van Eigenaren (VVE), dan zijn de gebuwen meestal verzekerd via deze VVE. Deze verzekering biedt dan alleen maar dekking zals het pand destijds kaal werd pgeleverd. Met andere wrden dr u f dr de vrige bewners aangebrachte verbeteringen f uitbreidingen (denk hierbij aan bijvrbeeld een luxe keuken, badkamer f dure pakketvler) zijn niet verzekerd. U kunt dit tegen een aantrekkelijke premie meeverzekeren. Acceptatie Indien de inbedel zich bevindt in een pand met een rieten dak en een pen haard, dan met er een vnkenvanger p de schrsteen staan en met de schrsteen eens per jaar geveegd wrden. Acceptatie van verhuur van kamers is mgelijk, dit dient wel vraf gemeld te wrden. Diefstal wrdt in dit geval alleen gedekt na braak. Bij inbedels met een waarde vanaf f met relatief veel attractieve zaken kunnen inbraakpreventieve maatregelen geëist wrden. Inbraakpreventie met altijd vlden aan de richtlijnen van de Stichting Kwaliteitsbrging Preventie. Schadevaststelling / schadevergeding Vaststelling waarde Vaststelling van de waarde van de verzekerde zaken vindt als vlgt plaats: Als waarde van de inbedel vr de gebeurtenis huden wij de nieuwwaarde aan. In afwijking hiervan huden wij de dagwaarde aan vr: Zaken waarvan de dagwaarde vr de gebeurtenis minder bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde. Zaken die anders gebruikt wrden dan waarvr zij bestemd zijn. Brmfietsen, brmscters, aanhangwagens en vaartuigen Lsse nderdelen en accessires van brmfietsen, brmscters, aanhangwagens, vaartuigen, mtrrijtuigen en caravans Vr zaken met een artistieke, antiquarische f zeldzaamheidswaarde huden wij de waarde aan die een p dat gebied gespecialiseerde deskundige vaststelt. Herstelksten Bij schade aan f verlies van de verzekerde zaken wrden de ksten van herstel verged. Als de ksten van herstel méér bedragen dan het verschil tussen de dagwaarde van de verzekerde zaken nmiddellijk vóór een gedekte gebeurtenis en de waarde van deze zaken na de gebeurtenis, dan vergeden wij de waarde verminderd met de waarde van de restanten. Keuze bij breuk van verzekerd glas Bij breuk van het verzekerde glas heeft de verzekerde de keuze m: Dit z spedig mgelijk dr ns te laten vervangen dr glas van ten minste dezelfde kwaliteit f de kstprijs van glas van dezelfde srt en kwaliteit in geld dr ns te laten vergeden. Wij vergeden dan k de ksten vr het inzetten van het glas in de spnningen. Overige herstelksten vergeden wij niet. De verzekerde mag bij een gedekte schade znder nze machtiging tt maximaal 500 de schade laten herstellen dr een plaatselijke glashandel. Wij vergeden na ntvangst van de gespecificeerde rekening de herstelksten, zals die nder 'Herstelksten' staan mschreven.

6 Algemene uitsluitingen Niet verzekerd is schade verrzaakt dr: Aardbeving f vulkanische uitbarsting Cnfiscatie, natinalisatie, neming, vernieling f beschadiging dr f p last van een verheidsinstantie Overstrming. Deze uitsluiting geldt niet vr schade die is ntstaan dr brand en ntplffing ten gevlge van verstrming. Grndwater Vchtdrlating van muren f dr slecht nderhud van het wnhuis Vanaf een andere plaats dr de lucht verplaatste verntreinigende en/f bederf verrzakende stffen f dr zure regen Onvldende f slecht nderhud van de verzekerde zaken Nrmaal huishudelijk gebruik. Hiernder vallen nder meer: Slijtage, verkleuring, verudering, vervrming, verrtting f crrsie, behalve wanneer deze is verrzaakt dr waterschade f brand. Vlekken, krassen, schrammen, kleine deuken en andere ppervlaktebeschadigingen die de gebruiksmgelijkheid niet beïnvleden. Vandalisme, waarbij geen sprake is van het nrechtmatig binnendringen van het wnhuis. Aanvullende uitsluitingen Allrisks Bij Allrisks is tevens uitgeslten schade aan verzekerde zaken die is verrzaakt dr: Ontstaan dr directe neerslag tijdens buw, aan- f verbuw Verlies f vermissing. Deze uitsluiting geldt niet vr kstbaarheden als er dekking is vr kstbaarheden buiten het wnhuis. Ongedierte, bacteriën, virussen f plantvrming Dieren, die dr u f uw huisgenten in het wnhuis wrden gehuden f tegelaten. Deze uitsluiting geldt niet vr brandschade. Grndverzakking, grndverschuiving f instrting Ondeskundig f njuist uitgeverde werkzaamheden bij reiniging, nderhud en reparatie van de verzekerde zaken Krtsluiting. De materiele schade die dr krtsluiting aan de verzekerde zaken is ntstaan, valt wél nder de dekking als er sprake is van een gedekte gebeurtenis. Het uitsluitend drbranden van apparatuur Aanvullende uitsluitingen vr Glasdekking Naast de uitsluitingen vr inbedel is er tevens geen dekking vr breuk aan glas die: Is verrzaakt terwijl het wnhuis leeg stnd. Is ntstaan in de tijd dat het wnhuis in aanbuw f verbuw was. Het gevlg is van eigen gebrek bij glas in ld, draadglas en kunststf ruiten. Is verrzaakt terwijl het wnhuis geheel f gedeeltelijk gekraakt is. Aanvullende uitsluitingen vr de Buitenhuisdekking: Naast de uitsluitingen vr inbedel verlenen wij geen dekking vr schade aan f verlies van kstbaarheden die is ntstaan: Als gevlg van eigen gebrek. Deze uitsluiting geldt niet in geval van brand f ntplffing. Als gevlg van nvldende zrg. Van nvldende zrg is nder meer sprake als in geval van diefstal, verlies f beschadiging van de verzekerde zaken niet de nrmale vrzichtigheid in acht is genmen. Van nrmale vrzichtigheid is nder meer geen sprake als: De verzekerde zaken znder tezicht buiten het wnhuis van verzekerde f in een niet deugdelijk afgeslten ruimte wrden achtergelaten. De verzekerde zaken znder tezicht wrden achtergelaten in een mtrrijtuig en/f aanhangwagen. Deze uitsluiting geldt niet als de verzekerde zaken in een deugdelijk afgeslten kfferbak zijn geplaatst, zdat deze van buitenaf niet zichtbaar zijn en/f als in redelijkheid niet kn wrden verlangd dat de verzekerde veiliger maatregelen had getrffen. De verzekerde in andere dan de hiervr genemde gevallen niet alles heeft gedaan dat nder de gegeven mstandigheden in redelijkheid mcht wrden verlangd.

Rubriek Wonen Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering Extra Uitgebreid

Rubriek Wonen Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering Extra Uitgebreid Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Geldigheidsgebied Artikel 3 Einde van de verzekering Dekking Artikel 4 Verzekerd bedrag Artikel 5 Omvang van de dekking Artikel 6 Dekking

Nadere informatie

Acura Polis voor Particulieren SPvP 07/09

Acura Polis voor Particulieren SPvP 07/09 Module Wonen Rubriek Inboedel All Risks Rubriek Opstal All Risks Rubriek Instrumenten Rubriek Antiek, Kunst en Sieraden Rubriek Verzamelingen Rubriek Wonen Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering All

Nadere informatie

Summa Polis voor Particulieren SPvP 07/09

Summa Polis voor Particulieren SPvP 07/09 Module Wonen Rubriek Inboedel All Risks Rubriek Opstal All Risks Rubriek Instrumenten Rubriek Antiek, Kunst en Sieraden Rubriek Verzamelingen Rubriek Wonen Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering All

Nadere informatie

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen 2009.04. Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering Uitgebreid

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen 2009.04. Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering Uitgebreid Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering Uitgebreid Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Geldigheidsgebied Artikel 3 Einde van de verzekering Dekking Artikel 4 Risico-omschrijving

Nadere informatie

RUBRIEK INBOEDELS- ALL RISKS MET GARANTIE TEGEN ONDERVERZEKERING

RUBRIEK INBOEDELS- ALL RISKS MET GARANTIE TEGEN ONDERVERZEKERING ARTIKEL 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: verzekerde Ieder persoon, die op grond van de bij deze polis gesloten verzekering een recht op uitkering kan doen gelden; inboedel

Nadere informatie

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering All Risk. Algemeen

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering All Risk. Algemeen Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering All Risk Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Einde van de verzekering Dekking Artikel 3 Verzekerd bedrag Artikel 4 Omvang van

Nadere informatie

Inboedel Art. 8 Omvang van de dekking Art. 9 Uitbreiding van de dekking Art. 10 Vergoedingen boven het verzekerd bedrag Art.

Inboedel Art. 8 Omvang van de dekking Art. 9 Uitbreiding van de dekking Art. 10 Vergoedingen boven het verzekerd bedrag Art. Wegwijzer in de polisvoorwaarden Algemeen Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Risicobekendheid en risicowijziging Art. 3 Verhuizing Art. 4 Taxatie Art. 5 Uitsluitingen Art. 6 Schade Art. 7 Garantie tegen

Nadere informatie

Inboedel Art. 8 Omvang van de dekking Art. 9 Uitbreiding van de dekking Art. 10 Vergoedingen boven het verzekerd bedrag Art.

Inboedel Art. 8 Omvang van de dekking Art. 9 Uitbreiding van de dekking Art. 10 Vergoedingen boven het verzekerd bedrag Art. Wegwijzer in de polisvoorwaarden Algemeen Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Risicobekendheid en risicowijziging Art. 3 Verhuizing Art. 4 Taxatie Art. 5 Uitsluitingen Art. 6 Schade Art. 7 Garantie tegen

Nadere informatie

Inboedel Art. 8 Omvang van de dekking Art. 9 Uitbreiding van de dekking Art. 10 Vergoedingen boven het verzekerd bedrag Art.

Inboedel Art. 8 Omvang van de dekking Art. 9 Uitbreiding van de dekking Art. 10 Vergoedingen boven het verzekerd bedrag Art. Wegwijzer in de polisvoorwaarden Algemeen Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Risicobekendheid en risicowijziging Art. 3 Verhuizing Art. 4 Taxatie Art. 5 Uitsluitingen Art. 6 Schade Art. 7 Garantie tegen

Nadere informatie

Voorwaarden verzekering Inboedel

Voorwaarden verzekering Inboedel Voorwaarden verzekering Inboedel 1/9 Inhoud 1 Wie zijn er verzekerd?...pag. 2 2 Waar bent u verzekerd?...pag. 2 3 Waarvoor bent u verzekerd?...pag. 2 Inboedel Basis...Pag. 2 Brand, schroeien, ontploffing,

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden. Wat vindt u waar? All In Plus Inboedel 0115. Artikel 1: Uw Woongarant All In Plus Inboedelverzekering p.

Aanvullende voorwaarden. Wat vindt u waar? All In Plus Inboedel 0115. Artikel 1: Uw Woongarant All In Plus Inboedelverzekering p. Aanvullende voorwaarden All In Plus Inboedel 0115 Wat vindt u waar? Artikel 1: Uw Woongarant All In Plus Inboedelverzekering p. 2 Artikel 2: Wat is verzekerd? p. 2 2.1 Welke inboedel is verzekerd? p. 2

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Inboedelverzekering Do juni 2010 Inboedel

Polisvoorwaarden Inboedelverzekering Do juni 2010 Inboedel Polisvoorwaarden Inboedelverzekering Do juni 2010 Inboedel Deze voorwaarden gelden, indien dit blijkt uit het polisblad, naast de Algemene voorwaarden Do juni 2010 Algemeen. Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN

BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING BVW-BRI(0109b) Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de begrippenlijst. De woorden die cursief zijn gedrukt zijn omschreven

Nadere informatie

Inboedel verzekering Kies en Klaar (FNIN1302KK)

Inboedel verzekering Kies en Klaar (FNIN1302KK) Inboedel verzekering Kies en Klaar (FNIN1302KK) De Algemene voorwaarden zijn van toepassing voorzover in de Bijzondere voorwaarden en eventuele clausules als vermeld op het polisblad voor de betreffende

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING P-B509

BIJZONDERE VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING P-B509 BIJZONDERE VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING P-B509 Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden www.avéroachmea.nl 4413B-13-11 / P-B509 Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden

Nadere informatie

BIJzondere voorwaarden

BIJzondere voorwaarden BIJzondere voorwaarden inboedelverzekering Voorwaarden modelnummer P-B509 Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden Nederland www.averoachmea.nl Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene

Nadere informatie

IAK Inboedelverzekering

IAK Inboedelverzekering IAK Inboedelverzekering Verzekeringsvoorwaarden IN14 Inhoudsopgave I Voorwaarden IAK Inboedelverzekering IN14 4 Specifieke voorwaarden voor de IAK Inboedelverzekering 4 1 Begripsomschrijvingen 4 2 Dekking

Nadere informatie

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering Extra Uitgebreid.

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering Extra Uitgebreid. Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering Extra Uitgebreid Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Einde van de verzekering Dekking Artikel 3 Verzekerd bedrag Artikel 4 Omvang

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Inboedelverzekering. - Pve 0108 Inboedel -

Polisvoorwaarden Inboedelverzekering. - Pve 0108 Inboedel - Polisvoorwaarden Inboedelverzekering - Pve 0108 Inboedel - Deze voorwaarden gelden, indien dit blijkt uit het polisblad, naast de Algemene voorwaarden van Prima voor elkaar verzekeringen. Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

DSM Insurances BV. Inboedelverzekering. Polisvoorwaarden BRI 01 14

DSM Insurances BV. Inboedelverzekering. Polisvoorwaarden BRI 01 14 DSM Insurances BV Inboedelverzekering Polisvoorwaarden BRI 01 14 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden DSM ZekerheidsPakket (DZP 01 14). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Privé Pakket Online Inboedel Excellent Plus

Privé Pakket Online Inboedel Excellent Plus Versie 4.0 Informatie voor de klant Belangrijk De Inboedel vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van het. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In dit document vindt u

Nadere informatie

Van der Linden Assuradeuren

Van der Linden Assuradeuren Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering Naast de algemene voorwaarden Van der Linden Alles onder één Dakpakket zijn voor de Inboedelverzekering tevens onderstaande bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 310.24 Woonhuisverzekering All Risks 2005 10-05

Algemene Voorwaarden 310.24 Woonhuisverzekering All Risks 2005 10-05 Algemene Voorwaarden 310.24 Woonhuisverzekering All Risks 2005 10-05 TOELICHTING In deze toelichting vindt u informatie over uw verzekering: over de aandachtspunten, de begripsomschrijvingen en uiteraard

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING 2011 (P276)

BIJZONDERE VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING 2011 (P276) (276) A60.608-06/07 INBOEDELVERZEKERING 2011 (P276) Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de dekking Artikel 3 Gedekte gevaren/gebeurtenissen in de woning Artikel 4 Gedekte gevaren/gebeurtenissen

Nadere informatie

Voorwaarden verzekering Inboedel

Voorwaarden verzekering Inboedel Voorwaarden verzekering Inboedel VP IB 2015-01 1/24 Inhoud 1 Wie zijn verzekerd? Wat hebt u verzekerd? Waar is het verzekerd? En voor hoeveel? 3 1.1 Wie zijn verzekerd? 3 1.2 Wat hebt u verzekerd? 3 1.3

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering INB LVP 09.01 Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Luyten Voordeel Pakket Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel

Nadere informatie

Inboedel Excellent Plus

Inboedel Excellent Plus Privé Pakket Online Inboedel Excellent Plus Aanvullende Voorwaarden Guis Assuradeuren B.V. Versie 3.0 Uw fiets wordt gestolen uit uw schuur. Een waterleiding raakt lek waardoor uw vloerbedekking schade

Nadere informatie

Voorwaarden Inboedelverzekering

Voorwaarden Inboedelverzekering Voorwaarden Inboedelverzekering D IB 2013-01 Inhoud 1 Wie zijn er verzekerd? 4 2 Waar ben je verzekerd? 4 3 Waarvoor ben je verzekerd? 4 Inboedel Basis 4 Brand, schroeien, ontploffing, bliksem 4 Storm

Nadere informatie

Voorwaarden. Inboedelverzekering. Aon TG Inboedel 2014-11 Versie 1.0

Voorwaarden. Inboedelverzekering. Aon TG Inboedel 2014-11 Versie 1.0 Voorwaarden Inboedelverzekering Aon TG Inboedel 2014-11 Versie 1.0 1 Inhoudsopgave Art. Blz. 1 Begripsomschrijvingen... 3 2 Grondslag, hernieuwde vaststelling, indexering... 5 3 Omschrijving van de dekking...

Nadere informatie

Rialto.Tóch verzekerd. Polisvoorwaarden Inboedelverzekering

Rialto.Tóch verzekerd. Polisvoorwaarden Inboedelverzekering Rialto.Tóch verzekerd Polisvoorwaarden Inboedelverzekering Dit zijn de polisvoorwaarden van onze Inboedelverzekering. U vindt hier wanneer u en andere verzekerden zijn verzekerd voor schade aan de inboedel.

Nadere informatie