Technische en bouwkundige voorschriften voor meterlokalen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technische en bouwkundige voorschriften voor meterlokalen"

Transcriptie

1 Technische en buwkundige vrschriften vr meterlkalen Referentie: SIB10 CCLB 110 Datum:22/10/2010 Pagina 1/9

2 Inhudstafel 1 INLEIDING AFKORTINGEN TOEGANKELIJKHEID INSTALLATIES LOKAAL MINIMALE AFMETINGEN ALGEMENE VOORSCHRIFTEN VOOR LOKAAL EN PLAATS VAN EEN OF MEER ELEKTRICITEITS- EN/OF GASMETERS VOORSCHRIFTEN INZAKE TELECOMMUNICATIE ALGEMENE VOORSCHRIFTEN VOOR LOKAAL EN PLAATS VAN EEN OF MEER GASMETERS TOEGANG TOT HET LOKAAL ALGEMENE VOORSCHRIFTEN VOOR TOEGANG TOT EEN ONDERGRONDS GEBOUW /9

3 1 Inleiding In dit dcument wrden de technische en buwkundige vrschriften beschreven vr lkalen met LD-gasmeters en/f LS-elektriciteitsmeters die ter beschikking meten wrden gesteld van de distributienetbeheerder vr het Brussels Hfdstedelijk Gewest (hierna Sibelga genemd). De vrschriften gelden vr elk metertype, elk meteraantal en elk gebruik (residentieel, cmmercieel f industrieel). HS-elektriciteitsmeters en MD-gasmeters wrden respectievelijk meestal in HS-cabines en ntspanningspsten geïnstalleerd. De lkalen waarin ze zich bevinden, meten dus respectievelijk cnfrm het lastenbek vr HS-cabines en de NBN D nrm zijn. 2 Afkrtingen KVBG LD LS DNB HS IP MD Qmax Rf AREI ARAB Kninklijke Vereniging van Belgische Gasvaklieden Lage druk Laagspanning Distributienetbeheerder Hgspanning Beschermingsindex Middendruk Maximumdebiet Vuurbestendigheid ( résistance au feu) Algemeen Reglement p de Elektrische Installaties Algemeen Reglement vr de Arbeidsbescherming 3 Tegankelijkheid installaties De regels vr de tegankelijkheid van de installaties van de DNB staan in het Technisch reglement vr het beheer van het gasdistributienet in het Brussels Hfdstedelijk Gewest en van de tegang erte, en het Technisch reglement vr het beheer van het elektriciteitsdistributienet in het Brussels Hfdstedelijk Gewest en van de tegang erte. Deze technische reglementen kunnen wrden geraadpleegd p Vr elke wijziging van de tegang is testemming van de DNB ndig. 4 Lkaal De plaats van de meetinstallaties wrdt dr de DNB in verleg met de eindklant bepaald. Ze met beantwrden aan de hiernder beschreven specifieke vereisten van de buwkundige en technische vrschriften vr aardgasaansluitingen en binneninstallaties van de KVBG, en van de algemene technische vrschriften vr de aansluiting van een gebruiker p het LS-distributienet van Synergrid 1. Een lkaal met een f meer elektriciteitsmeters met vlden aan de vrschriften in de punten 4.1 en 4.2 van dit dcument. Een lkaal met een f meer gasmeters met vlden aan de vrschriften in 4.1, 4.2 en 4.4. Bij nieuwbuw is het mgelijk dat de DNB m wijziging van de plannen vraagt m de vrschriften te respecteren. Het is dus belangrijk m z snel mgelijk een aansluitingsaanvraag in te dienen. 1 Synergrid - C1/ /9

4 4.1 Minimale afmetingen De minimale afmetingen van een lkaal waarin één meter staat: lengte: breedte: hgte: 1,35 m 1,10 m 2,00 m Wanneer er meerdere meters in een lkaal kmen, met de eigenaar ervr zrgen dat het vldende lang is m alle binnenaansluitingen en meters (gaskader en/f metergeheel vr elektriciteit) te kunnen plaatsen. Hij vlgt daarbij de instructies die de Sibelga-vertegenwrdiger hem bij zijn technisch bezek heeft gegeven. Ter infrmatie geven Tabel 1 en 2 de vrije ppervlakten weer die ndig zijn vr respectievelijk de installatie van gas- en elektriciteitsmeters. Aantal meters Mntage meters Afmetingen (*) Tabel 1 Bendigde vrije ppervlakte vr de plaatsing van gasmeters met Qmax 6 m³/u f Qmax 10 m³/u 4/9

5 Aantal meters Afmetingen 2 rijen bven elkaar 1 rij Tabel 2 - Bendigde vrije ppervlakte vr de plaatsing van elektriciteitsmeters 4.2 Algemene vrschriften vr lkaal en plaats van een f meer elektriciteits- en/f gasmeters a. De meter(s) wrdt/wrden z dicht mgelijk bij de straatzijde geplaatst, waar zich de hfdleiding bevindt, p het gelijkvlers f in het eerste kelderverdiep. Het binnengedeelte van de aftakking met z krt mgelijk zijn. b. De meters meten wrden geplaatst in een ruimte met een deur die p slt kan, f in een speciale kast die p slt kan. De ruimte met altijd tegankelijk zijn vr de DNB en de eindklanten (huurders en eigenaars). Niemand anders mag er binnen kunnen. c. In een nieuwbuw f bij een nieuwe aansluiting mag de meter niet in een wc, slaap-, bad- f duchekamer wrden geplaatst. Als de DNB daarvr testemming verleent, mag vr een bestaand gebuw van dit vrschrift wrden afgeweken, p vrwaarde dat de meter in een geslten kast wrdt geplaatst, met een adequate natuurlijke ventilatie die rechtstreeks met buiten verbnden is en k niet afsluitbaar en niet mechanisch is. d. Het meterlkaal met drg en ged verlucht zijn. e. Gas- en elektriciteitsmeters mgen samen in één ruimte kmen, p vrwaarde dat die vr gas niet nder die vr elektriciteit wrden geplaatst, en dat de beschermingsgraad van de laatstgenemde en hun tebehren minstens IP40 bedraagt. f. De meter(s) bevindt/bevinden zich bven eventuele waterleidingen, bven de waterinstallatie en de watermeter. g. Recht vr de meters met er minstens 0,80 m wrden vrijgehuden, zdat de meterstand gemakkelijk kan wrden afgelezen en een technische interventie vlt kan gebeuren. h. Lift- en strtkkers, en trappenhuizen mgen niet in rechtstreeks cntact staan met de installatieplaats van de meters. i. De aftakkingen en meter(s) meten tegankelijk blijven; geen enkel vrwerp mag de tegang tt de installaties belemmeren. j. Als de DNB bijkmende veiligheidsmaatregelen ndig acht p basis van specifieke risic s f mgevingskenmerken, dan met de eindklant f eigenaar van het gebuw de gevraagde aanpassingen p eigen ksten uitveren. k. De eindklant f eigenaar van het pand, de bewaarder van de aansluiting, neemt de ndige maatregelen m beschadiging van de aansluiting, in het bijznder als gevlg van crrsie, te vrkmen. l. Het gekzen lkaal met vldende verlicht zijn, zdat de meterstanden znder hulpmiddelen kunnen wrden afgelezen. m. De schakelaar van de verlichting in een ndergrnds lkaal met buiten het lkaal bereikbaar zijn. 5/9

6 n. Als er kabelgten zijn, meten de deksels daarvan een f meer intrekbare handgrepen hebben.. Als er kabelgten zijn, meten die minstens een brandbestendigheid Rf ½ u hebben. p. Het is verbden m ntvlambare en bijtende prducten p minder dan 2 m van de meter p te slaan. 4.3 Vrschriften inzake telecmmunicatie a. Het meterlkaal dient de cmmunicatiesignalen van GSM en GPRS dr te laten, z niet, dient er een buitenwaartse kker (naar buiten gericht) te wrden vrzien met een minimale drsnede van 3/4" en een maximale lengte van 4 m. De kker dient uit te mnden p de vrgevel p een maximale hgte van 3m. b. Als er in verschillende lkalen meters staan, dient er een kker te zijn met een minimale drsnede van 1" die met de lkalen verbnden is. c. Er dient een kker te zijn met een minimale drsnede van 3/4" tussen de meter(s) en de plaats van drver/verdeling van de bekabelde cmmunicatieaansluitingen. d. Die kkers dienen gereserveerd te zijn vr de diensten van de DNB. 4.4 Algemene vrschriften vr lkaal en plaats van een f meer gasmeters Naast de specifieke vrschriften die in het vrige punt zijn beschreven, gelden vr lkalen met gasmeters ng een aantal bijkmende vrschriften, die hiernder wrden pgesmd. Ok deze vrschriften staan in de buwkundige en technische vrschriften vr aardgasaansluitingen en binneninstallaties van de KVBG. a. Het is verbden de gasmeter in een penbare ruimte te plaatsen, f in een ruimte met een f meer machines (kelkasten, diepvriezers, cmpressrs, ). b. De gasmeter met minstens 1,50 m buiten de stralingszne van elk warmteprducerend testel wrden geplaatst. Als dat niet mgelijk is, met er een beschermingsscht met Rf ½ u wrden aangebracht tussen de meter en het warmteprducerende testel. c. Elk lkaal met gasmeters met bvendien een hge natuurlijke ventilatie hebben, die deltreffend en cntinu aanwezig is GEEN mechanische ventilatie. Het bvenste uiteinde van dit ventilatiesysteem bevindt zich p hgstens 10 cm van het plafnd, en kmt uit: fwel rechtstreeks buiten, eventueel via een verluchtingsbuis; fwel in een kanaal dat naar de buitenverluchting van een gemeenschappelijke ruimte leidt. De verluchtingsgaten hebben een niet-afsluitbare nett drsnede van minstens 150 cm². d. Als er hg in de muur van het lkaal niet-afsluitbare peningen zijn met een vldende grte drsnede (het kader van een garageprt, een ud klenluik, ), dan kunnen die als hge verluchting dienst den. e. Eén enkele gasmeter mag wrden geplaatst in een ruimte die alleen dienst det als verwarmingslkaal, als hij de geïnstalleerde gasketel (P < 70 kw) vedt en minstens 1,50 m van die ketel is verwijderd. Als die afstand niet kan wrden gerespecteerd, met er een beschermingsscht met Rf ½ u wrden geplaatst. f. In een verwarmingslkaal 2 mag maar één meter wrden geïnstalleerd. g. Binneninstallaties die p verschillende gasmeters zijn aangeslten, mgen nderling niet wrden verbnden. 2 De term verwarmingslkaal verwijst naar elk lkaal met verbrandingsapparaten die bestemd zijn m de vleistffen die dienen vr tepassingen zals centrale verwarming f aircnditining van gebuwen, hun bevrrading met warm water f stm, p temperatuur en eventueel nder druk te brengen. Als het geïnstalleerde nminale vermgen hger is dan 30 kw maar lager dan 70 kw, met de ruimte beantwrden aan de buwvrschriften vr een technisch lkaal (cnfrm de nrm NBN B ). Als het geïnstalleerde nminale vermgen hger is dan f gelijk aan 70 kw, met de ruimte beantwrden aan de buwvrschriften vr een stkplaats (cnfrm de nrm NBN B ). 6/9

7 4.4.1 Bijzndere vrschriften vr laagspanningsaansluitingen en binneninstallaties vr installaties met minstens 10 gasmeters met Qmax 6 m³/u / Qmax 10 m³/u, f installaties met meters met een ander maximumdebiet waarbij de sm van alle maximumdebieten hger is dan 40 m³/u. Behalve de vrschriften vermeld in 4.2, 4.1 et 4, gelden k ng de vlgende: a. In een nieuw (f vlledig gerenveerd) gebuw MOET ER ALTIJD een ruimte zijn die uitsluitend is gereserveerd vr gas- en eventuele watermeters, en die BEVEILIGD IS TEGEN BRAND. Die ruimte met nder meer aan de vlgende vrschriften vlden: Alle meters bevinden zich in deze ruimte. De elektrische uitrusting in de ruimte heeft een beschermingsindex van minstens IP54. De wanden van de ruimte hebben een brandbestendigheid van minstens één uur (= Rf1 u), de tegangsdeur één van een half uur (= Rf ½ u). Als dit een buitendeur is, is er geen specifieke vereiste inzake brandbestendigheid. b. Als de hger vermelde vrschriften in bestaande gebuwen niet kunnen wrden gerespecteerd, kan een kast wrden geplaatst die vervaardigd is uit materialen met een brandbestendigheid van minstens een half uur (= Rf ½ u). c. Verluchting: 5 Tegang tt het lkaal De ruimte waarin de meters zich bevinden f de brandbestendige kast, wrdt verlucht dr een hge en een lage ventilatie. Beide ventilaties zijn blijvend en zijn niet-afsluitbaar. Ze hebben een vrije drgang die vereenkmt met 0,2% van de vrije hrizntale ppervlakte van de vler, met een minimum van 150 cm². De hge ventilatie staat in rechtstreeks cntact met buiten, en bevindt zich in het hgste gedeelte van de ruimte (p hgstens 10 cm van het plafnd). De hge ventilatie kan wrden vervangen dr een verticaal ventilatiekanaal (f een hrizntaal kanaal naar buiten te) dat aan de buitenkant van het lkaal - dezelfde brandbestendigheid heeft als de ruimte, en dat bven het dak van het gebuw uitkmt. Dit kanaal met wrden beschermd tegen neerslag en binnendringing van vreemde vrwerpen. De lage ventilatie staat fwel in rechtstreeks cntact met buiten, fwel via een gemeenschappelijke ruimte in cntact met de natuurlijke verluchting van het gebuw. De bvenste rand van de lage ventilatie bevindt zich hgstens 1 m bven de grnd. In het algemeen met de tegang tt het lkaal aan de vlgende vereisten beantwrden: a. Elke deur die tegang geeft tt het meterlkaal, zwel de tegangsdeur van het lkaal als elke tussendeur, heeft een vrije drgang van minstens 0,80 m x 2,00 m. b. De weg naar het meterlkaal met verlicht zijn. c. Het meterlkaal is tegankelijk van buiten het gebuw, f via een gemeenschappelijke ruimte. De tegangsdeur draait naar buiten pen, en met van binnen uit altijd znder sleutel kunnen wrden gepend. d. Als het meterlkaal ndergrnds ligt, met de tegang naar beneden vlden aan de vrschriften in punt Algemene vrschriften vr tegang tt een ndergrnds gebuw In nieuwe gebuwen verlpt de tegang naar beneden via een verticale deur, en een trap die aan de vrschriften in punt vldet. In bepaalde uitznderingsgevallen kan de DNB eventueel akkrd gaan met de installatie van de meters in een lkaal p het eerste ndergrndse niveau dat tegankelijk is via een luik, p vrwaarde dat het gebuw: a. niet nieuw is; b. niet meer dan vijf appartementen bevat. 7/9

8 Het luik met dan vlden aan de vrschriften in punt Trap a. Breedte van de treden minstens 0,80 m; b. Hfdruimte minstens 1,85 m; c. Bij een trap met meer dan vier treden meten er in de vlgende mstandigheden een f meer trapleuningen wrden aangebracht: Breedte Aantal pen kanten Trapleuningen < 1,00 m 0 Minstens 1 aan de rechterkant, in de daalrichting < 1,00 m 1 Minstens 1 aan de pen kant < 1,00 m 2 1 aan elke kant > 1,00 m 0, 1 f 2 1 aan elke kant Luik Het luik met aan de vlgende vrschriften vlden: a. Vrije pening van 0,90 m x 1,00 m. b. De ladder is minstens 1,00 m breed. c. Het luik heeft een blkkeermechanisme, dat dienst det als het luik pen is. d. Het luik is aan alle zijde uitgerust met vuwbare anti-val armaturen. e. Het luik heeft een leuning f gelijkaardige vaste uitrusting die het mgelijk maakt zich vast te huden in eender welke psitie p de ladder. f. Het luik met van binnen uit kunnen wrden gepend. g. De kracht die ndig is m het luik te penen, mag niet hger zijn dan 150 N (= ~15 kg). h. Het luik heeft een minimale mechanische weerstand van 200 dan/m². i. Het luik draait pen naar de buitenkant van het gebuw. j. De tegangsdeur van het gebuw met kunnen wrden gepend terwijl het luik pen is. k. Het luik met p privéterrein liggen, en mag zich niet p een rijweg bevinden. Figuur 1 geeft de vereiste minimale afmetingen weer, en een suggestie vr de installatie. De ladder ten sltte met aan de vlgende vrschriften vlden: a. De ladder met beantwrden aan de NBN EN 131-nrm. b. De ladder met van het type eenvudige steunladder met treden ( sprten) zijn. c. Het bvenste uiteinde met stevig verankerd zijn. d. Het nderste uiteinde met vrzien zijn van stppen. e. De ladder met antisliptreden hebben. f. Aan de vet van de ladder blijft er een ppervlakte van 1 m x 1 m vrij. g. De afmetingen meten in de marge liggen zals weergegeven in Figuur 2. 8/9

9 Figuur 1 Luik - Drsneetekening min max b b l 4 0,5 l 5 l l α Figuur 2 Afmetingen ladder 9/9

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013 Algemene Vrwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 nvember 2013 Bij de aankp van prducten heeft de cnsument de mgelijkheid de vereenkmst znder pgave van redenen te ntbinden gedurende 7 dagen. Uitgeslten van dit recht

Nadere informatie

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING 1 DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING De VMSW (vluit Vlaamse Maatschappij vr Sciaal Wnen) is een extern verzelfstandigd agentschap binnen het beleidsdmein Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged

Nadere informatie

Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. -CASER-

Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. -CASER- CASER WOON Algemene en Bijzndere Vrwaarden CAJA DE SEGUROS REUNIDOS (Verenigde Verzekeringsmaatschappijen) Cmpañía de Segurs y Reasegurs, S.A. -CASER- Statutaire zetel: Avenida de Burgs, 109-28050 Madrid

Nadere informatie

0 Toetsing verkaveling aan duurzaamheid

0 Toetsing verkaveling aan duurzaamheid 0 Tetsing verkaveling aan duurzaamheid DUURZAME PRINCIPES TOELICHTING - TOEPASSING IN ROTEM Thema efficiënt ruimtegebruik Meerlagig buwen Bedrijfswningen en kantren meten geïntegreerd wrden in het bedrijfsgebuw

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

Spelregels ebook cadeau

Spelregels ebook cadeau Spelregels ebk cadeau Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Pagina: 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Pagina: 1 Artikel 3 - Tepasselijkheid Pagina: 2 Artikel 4 - Het aanbd Pagina: 2 Artikel 5 - De

Nadere informatie

Leren omgaan met energie

Leren omgaan met energie Leren mgaan met energie Met dank aan: CSG Reggesteyn, OBS De Peppel, & PCBS Jan Barbier Inhudspgaven Inleiding... 3 1. De Centrale verwarming... 4 Leerlingen pdracht... 4 Dcenten handleiding... 11 2. De

Nadere informatie

REGENWATERWINNING EN -GEBRUIK

REGENWATERWINNING EN -GEBRUIK - - REGENWATERWINNING EN -GEBRUIK De uitvering van een systeem vr de pvang, de pslag en de distributie van regenwater vr beheften die geen drinkwaterkwaliteit vereisen (spreien van de tuin, schnmaak, spelwater

Nadere informatie

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten 1 Werkplekdiensten 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten De werkplekdienstverlening bestaat uit een cluster van ICT-diensten die de ICT-werkplek (zwel p kantr, p het thuisadres f van p een mbiele lcatie)

Nadere informatie

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten 1 Werkplekdiensten 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten De werkplekdienstverlening bestaat uit een cluster van ICT-diensten die de ICT-werkplek (zwel p kantr, p het thuisadres f van p een mbiele lcatie)

Nadere informatie

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten : De Omnium verzekering : wat zit daar allemaal in? Naast de verplichte verzekering 1, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met wrden gedekt bij het gebruik van een mtrvertuig p de penbare

Nadere informatie

VEILIGHEIDSVADEMECUM VOOR STUDENTEN

VEILIGHEIDSVADEMECUM VOOR STUDENTEN Vlaams Luchtvaartpleidingscentrum Nieuwprtsesteenweg 954c 8400 Ostende Tel.: 059 / 30 81 50 Fax: 059 / 30 81 53 inf@vlc.eu VEILIGHEIDSVADEMECUM VOOR STUDENTEN 2013 2014 VLOC Ostende Inhudstabel 1. Vrwrd...

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Zon-Privé gemeente Utrecht

Veelgestelde vragen Zon-Privé gemeente Utrecht Veelgestelde vragen Zn-Privé gemeente Utrecht In dit dcument beantwrden we een aantal veel gestelde vragen. Deze zijn als vlgt gecategriseerd: Zn-Privé actie Utrecht Het plaatsen van znnepanelen p een

Nadere informatie

ende veelzijdigheid en toepassing van hoogbehoeve van comfort en gebruiksgemak geeft de

ende veelzijdigheid en toepassing van hoogbehoeve van comfort en gebruiksgemak geeft de Opmerkelijke styling, perfect rijplezier, geruststellende veiligheid, ttale veelzijdigheid en ultiem cmfrt: de nieuwe Galaxy is een nderscheidende aut. De nieuwe Frd Galaxy is een aut plus; hij biedt alle

Nadere informatie

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Reglement OC en COR Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschlse pvang (BSO), Halve Dagpvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Telichting bij Reglement Oudercmmissie en Reglement Centrale Ouderraad

Nadere informatie

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5 Werklsheid Juw rechten en plichten Inhud Inleiding... 3 Tepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de gen van de RVA?... 5 Deel 1 Wanneer heb je recht p een werklsheidsuitkering?... 8

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming.

ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming. ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. Tevens gedepneerd bij de Kamer van Kphandel Leeuwarden,, nder nummer 01121628. Te allen tijde raadpleegbaar p de website van DataCenter Nrd B.V. ARTIKEL

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

Infodossier. Sociaal lenen

Infodossier. Sociaal lenen Infdssier Sciaal lenen Versie van 28 juli 2014 Inhud 1. Sciale lening bij een erkende kredietmaatschappij 2. Het Vlaams Wningfnds f de Vlaamse Wnlening (VMSW) 3. Bijkmende lening bij de prvincie Vlaams-Brabant

Nadere informatie

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING 1 HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING NIEUWSBRIEF NR 12 -- NOV jaargang 2013 De inhud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt wrden vr publicaties en nderricht, mits brnvermelding en de vermelding

Nadere informatie

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010 2010 Beveiliging ICT Yvan Gielens Welzijnskepel West-Brabant 1-1-2010 Inleiding Vrwrd Via wrkshps zal ik te samen met de systeembeheerders prberen punten uiteen te zetten en deze p een eenvudige manier

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Inhoud. TabForce Handleiding Mobistar V1.0 Page 1

Inhoud. TabForce Handleiding Mobistar V1.0 Page 1 HANDLEIDING Inhud 1. Inleiding...2 2. Initiële cnfiguratie...3 2.1 De eerste stappen...3 2.2 Een Apple ID aanmaken...3 3. Registratieprcedure... 11 3.1 U ntving de registratie mail p uw TabFrce... 11 3.2

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Verzekeringen

Hoofdstuk 6 Verzekeringen Hfdstuk 6 Verzekeringen In dit hfdstuk bespreken we de meest vrkmende verzekeringen die betrekking hebben p pleegzrgplaatsingen. 1. W.A.-verzekering a. 15 b. 15-16 jaar c. 16+ d. 18 + 2. Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

Bij diefstal, (poging tot) gewelddadige beroving en (poging tot) afpersing gelden de volgende bepalingen:

Bij diefstal, (poging tot) gewelddadige beroving en (poging tot) afpersing gelden de volgende bepalingen: INBOEDELVERZEKERING Uw waardevlle bezittingen wilt u natuurlijk beschermen tegen allelei mgelijke risic s. Met de Guijt Inbedelverzekering bent u verzekerd van een zeer ruime dekking. Onderstaand geven

Nadere informatie

Vrienden van het Goois Natuurreservaat

Vrienden van het Goois Natuurreservaat MEMO Van Aan CMS, mr. N.A. van Renssen Vrienden van het Gis Natuurreservaat CMS Derks Star Busmann N.V. Mndriaantren Amstelplein 8A NL-1096 BC Amsterdam Pstbus 94700 NL-1090 GS Amsterdam Kpie Datum 15

Nadere informatie

Allianz@Y. Traffic Plan. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Traffic Plan o I.t') I.t') CL

Allianz@Y. Traffic Plan. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Traffic Plan o I.t') I.t') CL Allianz@Y Algemene Vrwaarden VERZEKERING I.t') I.t') CL Allianz@ Lr) Lr) a.. Allianz@) INHOUDSTAFEL Blz. Begripsmschrijvingen 5 DEEL EEN Uw cntract Artikel 1 - Vrwerp van het cntract Artikel 2 - Persnen

Nadere informatie