Voorstel aan het AB. De wijziging ten opzichte van het normenkader 2012 bestaat uit het toevoegen dan wel weglaten van een aantal wetten en regels.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorstel aan het AB. De wijziging ten opzichte van het normenkader 2012 bestaat uit het toevoegen dan wel weglaten van een aantal wetten en regels."

Transcriptie

1 FPC Vrstel n het AB Vn Dgelijks Bestuur Crsnr. prten/ nderwerp Rehtmtigheid / Nrmenkder 2013 Agendpuntnr. 6 AB-vergdering Besluit Vst te stellen : 1. Het in de bijlge 1 pgenmen nrmenkder 2013, tevens het nept-nrmenkder Het in de bijlge 2 pgenmen tetsingskder Het in de bijlge 3 pgenmen ntleptl Finniële gevlgen Geen. Sttegishe relevntie/beleidsgeveligheid Vlgens vrshrift vn de Wtershpswet (rt. 109) dient elk jr een rehtmtigheidntle te wrden uitgeverd. Jrlijks berdeelt de untnt ls nderdeel vn de ntle vn de jrrekening f nze rgnistie de rehtmtigheid heeft gebrgd en getetst. Het Wtershpsbedrijf Limburg wil een psitieve invulling geven n de rehtmtigheidntle. Wij hten het hierbij vn belng dt rehtmtigheid wrdt benderd ls pes vn kwliteitsverbetering en niet primir ls pjet ter verwerving vn een untntsverklring. en pgmtishe npk, geriht p het bereiken vn ptiml effet met beperkte inspnningen stt hierbij vp. Hierin pst de mbitie vl zelfstndig n de slg te gn met het ged p rde hebben vn de dministtieve rgnistie en interne ntle tegen de htergnd vn rehtmtigheid. De wijziging ten pzihte vn het nrmenkder 2012 bestt uit het tevegen dn wel weglten vn een ntl wetten en regels. Telihting Rehtmtigheid kn wrden mshreven ls het vlden n de wettelijke kders en regelgeving zwel extern (upees en ntinle wetgeving) ls intern (verdeningen, beleidsregels en interne pedures). De Wterwet legt ehter speifiek het ent p het nderdeel finniële rehtmtigheid, welke betrekking heeft p bten, lsten en blnsmutties. Het gt m gevlgen vn finniële beheershndelingen en de vstlegging drvn in de finniële dministtie. Het begrip finniële rehtmtigheid wrdt k wel rehtmtigheid in het kder vn de untntsntle genemd. 1

2 In zijn lgemeenheid kn gesteld wrden dt rehtmtigheid een ventwrdelijkheid is vn iedereen binnen de rgnistie. Bestuurlijk gezien vrmt de rehtmtigheid een ventwrdelijkheid vn het lgemeen bestuur en het dgelijks bestuur: - het lgemeen bestuur stelt de kders vr de rehtmtigheid (nrmenkder) en de ntle p de rehtmtigheid (ntleptl) vst. Het lgemeen bestuur frmuleert de pdht n de untnt en kn nvullende tetseisen stellen. Als pdhtgever ntvngt het lgemeen bestuur de pprtge vn de untnt; - het dgelijks bestuur is, p gnd vn zijn bevegdheid m het beleid vn het lgemeen bestuur uit te veren, ventwrdelijk vr de nleving vn relevnte wet- en regelgeving. De untnt is tensltte ventwrdelijk vr de uitvering vn de ntle en tetst nder meer f het wtershp de relevnte wet- en regelgeving in ht heeft genmen. Drbij steunt de untnt p de interne beheers- en ntlemtregelen. Jrrekening 2013 In het nrmenkder is de vr de rgnistie relevnte wet- en regelgeving pgenmen. Het tetsingskder geeft n welke in het nrmenkder pgenmen wet- en regelgeving finniële nsequenties kn hebben en he de interne tetsing in het kder vn de rehtmtigheid hiep pltsvindt. Het ntleptl geeft de untnt ndere nwijzingen ver de reikwijdte vn de untntsntle en de drvr geldende nrmstellingen. Het lgemeen bestuur heeft ermee ingestemd dt het definitieve nrmen- en tetsingskder 2012 tevens het nept-kder vr 2013 is. Jrlijks wrdt het nrmen- en tetsingskder in het ltste kwrtl getuliseerd vr nieuwe wet- en regelgeving. De herziene versie vn het nrmenkder 2013 treft u n ls bijlge 1 en de herziene versie vn het tetsingskder ls bijlge 2. De lptijd vn het in 2009 vstgestelde Ptl vr de untntsntle ws gelijk n de duur vn de pdhtverstrekking vr de ntle vn de jrrekening n rnst & Yung (peride ). In dit kder wrdt k de ntle vn de jrrekening 2013 pgedgen n rnst & Yung, reden wm het nu pnieuw vst te stellen ntleptl (zie bijlge 3) inhudelijk niet vershilt vn het ntleptl De direteur, De vrzitter, ing..m. Pelzer MM mr. A.M.G. Gresel 2

3 W A T R S C H A P S B D R I J F L I M B U R G Besluit Vn Unit Finniën, Plnning, Cnernntl (Wil Pörteners) nderwerp Rehtmtigheid / Nrmenkder 2013 Dtum Crsnr. prten/ Het Algemeen Bestuur vn het Wtershpsbedrijf Limburg; Gelet p de Wtershpswet en p de Beplingen Beleidsvrbereiding en Ventwrding Wtershppen (BBVW); Gezien het vrstel vn het Dgelijks Bestuur vn ; BSLUIT: Vst te stellen : 1. Het in de bijlge 1 vn het vrstel pgenmen nrmenkder 2013, tevens het neptnrmenkder Het in de bijlge 2 vn het vrstel pgenmen tetsingskder Het in de bijlge 3 vn het vrstel pgenmen ntleptl Aldus vstgesteld p dr het Algemeen Bestuur vn het Wtershpsbedrijf Limburg. De Direteur, De Vrzitter, ing..m. Pelzer MM mr. A.M.G. Gresel

4 Cntleptl Wtershpsbedrijf Limburg vr de untntsntle p de jrrekening pgesteld dr: Wil Pörteners, plnning en ntl, Wtershpsbedrijf Limburg Versie: Algemeen Bestuur 7 deember 2011

5 Inhudspgve 1. Inleiding 3 2. Delstelling 3 3. Wettelijk kder 3 4. Uitgngspunten vr de ntle 3 5. Te hnteren gedkeuring- en pprteringtlentie 4 6. Rehtmtigheid 4 7. Reikwijdte untntsntle rehtmtigheidtetsing 5 8. Cmmunitie en peridiek verleg 5 9. Lptijd vn het ntleptl Rpprtge untnt 6

6 1. Inleiding p gnd vn de Wtershpswet en het Wtershpsbesluit heeft het Algemeen Bestuur ter vrbereiding en ndersteuning vn de uitvering vn de jrlijkse untntsntle vstgesteld wt de reikwijdte vn rehtmtigheidtjet is en wt uw l ls untnt is. Deze speten wrden in hfdlijnen in dit ptl geregeld. Het Wtershpsbedrijf Limburg (WBL) vlgt ten nzien vn de reikwijdte vn de rehtmtigheidntle het dvies vn de Unie vn Wtershppen (UvW). 2. Delstelling Het Cntleptl heeft ls del u ndere nwijzingen te geven ver: de reikwijdte vn de untntsntle, de drvr geldende nrmstellingen en de drbij verder te hnteren gedkeuring- en pprteringtlenties. bjet vn ntle is de jrrekening vn het WBL en drmee tevens het finnieel beheer zls uitgeefend dr f nmens het Dgelijks Bestuur. De Wtershpswet en het Wtershpsbesluit heeft minimumeisen gefrmuleerd. Het Algemeen Bestuur mg vr de ntle strengere eisen vststellen. Het is niet tegestn de wettelijke eisen minder streng te frmuleren. U mg verwhten dt het WBL inzihtelijk mkt, dr middel vn een nrmenkder, welke wet- en regelgeving vn tepssing is. Tevens met duidelijk zijn welke wet- en regelgeving in het kder vn het finnieel beheer nderwerp vn de rehtmtigheidntle is. Dit det het WBL met het tetsingskder. 3. Wettelijk kder De Wtershpswet (rtikel 109, lid 2) shrijft vr dt het Algemeen Bestuur één f meer untnts nwijst ls bedeld in rtikel 393 eerste lid Bek 2 Burgerlijk Wetbek vr: de ntle vn de jrrekening, het drbij verstrekken vn een untntsverklring en het uitbrengen vn een verslg vn bevindingen. Het Algemeen Bestuur heeft p 27 mei 2008 de verdening ls bedeld in de Wtershpswet (rtikel 109, lid 1) vr de ntle p het finnieel beheer en p de inrihting vn de finniële rgnistie vstgesteld. Deze verdening is in werking getreden p 1 jnuri Uitgngspunten vr de ntle U bent dr het Algemeen Bestuur benemd ls untnt, die de ntle vn de jrrekening uitvert. Deze ntle is geriht p het fgeven vn een rdeel ver: de getuwe weergve vn de in de jrrekening gepresenteerde bten en lsten, lsmede de tiv en pssiv; het rehtmtig tt stnd kmen vn de bten en lsten, lsmede blnsmutties; de inrihting vn het finnieel beheer en de finniële rgnistie geriht p de vg f deze een getuwe en rehtmtige ventwrding mgelijk mken; het in vereenstemming zijn vn de pgestelde jrrekening met de bij f khtens lgemene mtregel vn bestuur te stellen regels ls bedeld in rtikel 98 Wtershpswet (zie het Wtershpsbesluit); de verenigbrheid vn het jrverslg met de jrrekening. Rehtmtigheid: Ptl vr de untntsntle

7 Vr zver vn tepssing zullen bij de ntle beplend zijn vrde uit te veren werkzmheden de ndere regels vn: de Wtershpswet; het Wtershpsbesluit; de Kdernt Pltfrm Rehtmtigheid; de Rihtlijnen vr de Auntntsntle (NIVRA); dit Cntleptl 5. Te hnteren gedkeuring- en pprteringtlentie U riht de ntle in p het ntdekken vn belngrijke futen en u bseert zih drbij p risinlyses, vstgestelde tlenties, sttistishe deelwrnemingen en extplties. De gedkeuringstlentie is het bedg dt de sm vn futen in de jrrekening f nzekerheden in de ntle ngeeft, die in een jrrekening mximl mgen vrkmen, znder dt de bruikbrheid vn de jrrekening vr de rdeelsvrming dr de gebruikers wrdt beïnvled. De qedkeurinqtlentie is beplend vrde rdeelsvrming en de strekking vn de f te geven untntsverklring. Het wettelijk minimum vr de gedkeuringtlenties stt in het Wtershpsbesluit (rt. 5.2). In nderstnd shem zijn de dr het Algemeen Bestuur vstgestelde gedkeuringtlenties pgenmen. Deze gedkeuringtlenties zijn gelijk n het wettelijk minimum. Strekking untntsverklring Gedkeuringstlentie gedkeurend met beperking met rdeelnthuding fkeurend futen in jrrekening (% brut-lsten) < 1% > 1 % en < 3% 2 3% nzekerheden in ntle (% brut-lsten) <3% >3% en < 10% > 10% p bsis vn de begting vn het betreffende jr, hudt het bvenstnde in dt u bij een perentge n futen 1 % in de jrrekening en bij een perentge n nzekerheden < 3% in de jrrekening een gedkeurende verklring fgeeft. De pprteringtlentie heeft betrekking p lle psten die gentleerd zijn vr de gedkeuring. p gnd vn het Wtershpsbesluit (rt. 5.5) is de pprteringtlentie een bedg dt gelijk is n f lger is dn de bedgen vrtvleiend uit de gedkeuringtlentie. Bij vershrijding vn dit bedg vindt pprtge plts in het verslg vn bevindingen. Het Algemeen Bestuur heeft vr de pprteringtlentie lgere bedgen vrgeshreven dn de bedgen die vrtvleien uit de gedkeuringstlentie. Het Algemeen Bestuur heeft beslten de pprteringtlentie vst te stellen p 5% vn de betreffende hfdkstensrt (bijv. persneelslsten) met een minimum vn ,-. Dit hudt in dt u elke fut f nzekerheid vnf 5% vn de betreffende hfdkstensrt met een minimum vn ,- meldt in het verslg vn bevindingen. 6. Rehtmtigheid Rehtmtigheid is een ruim begrip en mvt lle wettelijke kders en regelgeving wn het WBL zih met huden. p gnd vn de wet kn rehtmtigheid wrden ndersheiden in finniële en nietfinniële rehtmtigheid. De finniële rehtmtigheid heeft betrekking p bten, lsten en blnsmutties. Het gt m gevlgen vn finniële beheershndelingen en de vstlegging drvn in de finniële dministtie. U kmt in uw untntsverklring tt een gekwntifieerd rdeel ver de finniële rehtmtigheid. Rehtmtigheid: Ptl vr de untntsntle

8 De niet-finniële rehtmtigheid heeft betrekking p hndelingen en beslissingen vn niet-finniële rd. Het gt bijvrbeeld m de nleving vn privy, milieumstndigheden en rbeidsmstndigheden. U berdeelt het intern systeem vn risifweging dt in reltie tt deze hndelingen en beslissingen is pgezet. Deze berdeling det u nu k l. Dm stelt het Algemeen Bestuur vr lleen expliiete ndht n finniële rehtmtigheid te besteden. 7. Reikwijdte untntsntle rehtmtigheidtetsing De wet biedt de mgelijkheid een deel vn de regelgeving niet in het rehtmtigheidvgstuk te betrekken. xterne wet- en regelgeving en verdeningen vn het Algemeen Bestuur mken wettelijk gezien deel uit vn de rehtmtigheidntle. Besluiten vn het Dgelijks Bestuur die niet rehtstreeks vrtkmen uit externe wet- en regelgeving f verdeningen vn het Algemeen Bestuur, kunnen buiten de ntle wrden gehuden. De UvW stelt vr genemde besluiten vn het Dgelijks Bestuur niet in het rehtmtigheidtjet p te nemen. Dm kiest het Algemeen Bestuur ervr de untntsntle p rehtmtigheid vnf het verslgjr 2009 limittief te rihten p: de nleving vn de vlgende kders: de begting; de finniële verdening ex rtikel 108 Wtershpswet; de ntleverdening ex rtikel 109 Wtershpswet. de wet- en regelgeving nfrm het nrmenkder: externe wet- en regelgeving; verdeningen en besluiten met een kderstellend kkter vn het Algemeen Bestuur; besluiten vn het Dgelijks Bestuur, die verpliht vrtvleien uit externe wet- en regelgeving f verdeningen en besluiten met een kderstellend kkter vn het Algemeen Bestuur. de rehtmtigheidriteri: begtingsriterium; vrwrdenriterium; misbruik- en neigenlijk gebruik riterium. die speten vn het vrwrdenriterium, die betrekking hebben p: reht; hgte; duur. ndnks het feit dt het nrmenkder zrgvuldig is pgesteld is het nmgelijk te gnderen dt dit kder hiermee limittief is. Dt betekent dt, in die gevllen wrin de interne wet- en regelgeving (zls die is pgenmen in het nrmenkder) niet vrziet, dn wel interprettieruimte lt, het Dgelijks Bestuur gemndteerd is beslissingen te nemen. Wnneer het Dgelijks Bestuur vn dit mndt gebruik mkt, legt het hiever ventwrding f in de rehtmtigheidpgf in het jrverslg. 8. Cmmunitie en peridiek verleg In de verdening p gnd vn rtikel 109 Wtershpswet ("Cntleverdening Wtershpsbedrijf Limburg") is pgenmen dt peridiek verleg pltsvindt tussen u en vertegenwrdigers vn het Algemeen en Dgelijks Bestuur lsmede vn de (mbtelijke) rgnistie. 9. Lptijd vn het ntleptl De lptijd vn het ntleptl is gelijk n de duur vn de pdhtverstrekking vrde ntle vn de jrrekening n u. Rehtmtigheid: Ptl vr de untntsntle

9 10. Rpprtge untnt Tijdens en n fnding vn de ntlewerkzmheden pprteert u zls hiender beshreven. De interim-ntle In de tweede helft vn het jr vert u een zgenmde interim-ntle uit. ver de uitkmsten vn die tussentijdse ntle brengt u een verslg uit n het Dgelijks Bestuur. Indien ehter de rd en mvng vn de pmerkingen vn dien rd zijn dt tussentijdse ntle niet ndzkelijk is, zullen de pmerkingen wrden pgenmen in het verslg vn bevindingen. Het verslg vn bevindingen vereenkmstig de Wtershpswet brengt u mtrent de jrrekeningntle een verslg vn bevindingen uit n het Algemeen Bestuur. Het verslg vn bevindingen stuurt u in fshrift te n het Dgelijks Bestuur. In het verslg vn bevindingen pprteert u ver de pzet en uitvering vn het finniële beheer en f de beheersrgnistie een getuw en rehtmtig finnieel beheer en een rehtmtige ventwrding dver wrbrgt. De uitgngspunten vr de pprtgevrm Gesignleerde nrehtmtigheden bven de pprteringtlenties liht u te gespeifieerd nr de rd vn het riterium (begtingsriterium, vrwrdenriterium, et). Futen f nzekerheden die de pprteringtlentie vershrijden, geeft u weer in een prt verziht bij het verslg vn bevindingen. U pprteert k ver eventuele bevindingen met betrekking tt de betuwbrheid en de ntinuïteit vn de dr het WBL gehnteerde geutmtiseerde infrmtieverzrging. De untntsverklring In uw untntsverklring geeft u p een gestndrdiseerde wijze, zls wettelijk vrgeshreven, de uitkmst vn de untntsntle weer. U det dit zwel ten nzien vn de getuwheid ls de rehtmtigheid, resulterend in een rdeel ver de jrrekening. Uw untntsverklring is bestemd vr het Algemeen Bestuur, zdt deze de pgestelde jrrekening kn vststellen. Rehtmtigheid: Ptl vr de untntsntle

10 Bijlge 1 Bepling nrmen finniële rehtmtigheid 2013 Bepling vrlpige tlentie De in het rehtmtigheidsmdel gehnteerde grenzen zijn bepld n de hnd vn de begting Ttl lsten explittiebegting PM (1%) T (0,5%) Mximle nzekerheid (3% vn de ttle lsten) Rekeninghudend met het feit dt met het vststellen vn de getuwheid niet gewerkt wrdt met deelwrnemingen mg de ttle fut die genstteerd wrdt dr middel vn de tetsingen vlgens het interne ntlepln mximl bedgen m een gedkeurend rdeel ver de rehtmtigheid vn de jrrekening te kunnen geven. Deze grens zl bij de fsluitende berdeling wrden getetst n de gereliseerde bten en lsten.

11 Bijlge 1 NRMNKADR WBL xterne regelgeving pmerking AnbestedingsFeqlemefit-Werken-(ARW-2005-) ingetkken per Anbestedingswet 2012 ingegn per , inl. besluit, reglement en gids pprtinliteit 3 Afspken MU (nmishe en Mnetire Unie) beleid 4 Algemene Pensienwet Plitieke Ambtsdgers (APPA) 5 Algemene termijnenwet 6 Algemene Wet Bestuursreht 7 Ambtenrenwet 3 AMvB Ril- en pldergemlen 9 Arbeidsmstndighedenwet Arbeidstijdenwet(-besluit) 11 Arbtlgus vr de setr wtershppen 12 Arhiefbesluit Arhiefwet Bseline infrmtiebeveiliging wtershppen (BIWA) zelfregulering is bsis, nders vlgt wetgeving 15 Beleids- en Beheerspes (BBP) systemtiek brief unie vn Wtershppen d.d Belemmeringenwet privtreht 17 BelemmeringenwQt verdeningen ingetkken per Beplingen Beleidsvrbereiding en Ventwrding Wtershppen (BBVW) 19 Besluit Anbestedingsrihtlijnen verheidspdhten (BAQ) ingetkken per Besluit Ruimtelijke rdening 21 Besluit vervuilingswrde ingenmen wter 22 Besluit vrshrift infrmtiebeveiliging rijksdienst 2007 (VIR) zelfregulering is bsis, nders vlgt wetgeving 23 Besluit vrshrift infrmtiebeveiliging rijksdienst bijzndere infrmtie 2013 zelfregulering is bsis, nders vlgt wetgeving (VIR-BI) 24 Besluit vrzieningen en instllties milieubeheer (rt inzke rilgemlen) 25 Buwbesluit wningwet is bsis vr dit besluit 26 Buwverdeningen gemeenten 27 Burgerlijk Wetbek 28 CA kkrd wtershppen Drinkwterwet pvlger vn de Wterleidingwet 30 upese nbestedingsrihtlijnen 31 Fillissementswet 32 Fisl stfreht 33 Fisle wet en regelgeving diverse wet- en regelgeving 34 Fl- en Funwet 35 Gemeenshppelijke Regeling Wtershpsbedrijf Limburg gewijzigd per Geshillenregeling wrderingskmer 37 Gndwet 38 Heffingsregeling lzing fvlwter p Rijkswteren 39 Kdsterwet 40 Kderrihtlijn wter (KRW) 41 Lzingenbesluit stedelijk fvlwter 42 Mededingingswet 43 Ntinl Bestuurskkrd Wter 44 Ntuurbeshermingswet 45 Nittrihtlijn (rihtlijn 91/676) 46 nteigeningswet 47 Phtnrmenbesluit 48 Pensienwet 49 Pvinil mgevingspln Limburg (PL) 50 Rihtlijn stedelijk fvlwter (rihtlijn 91/271) 51 Setle Arbeidsvrwrden Regelingen Wtershpspersneel (SAW) CA versie 2013 (gewijzigd per en per ) 52 Seletielijst rhiefbesheiden wtershppen (bewrtermijnen) 53 Sile verzekeringswetten diverse wet- en regelgeving 54 Wrenwet 55 Wtershpswet 56 Wterwet 57 Werklsheidswet 58 Wet beep in twee feitelijke instnties 59 Wet besherming persnsgegevens ( ) 60 Wet Bdembesherming 61 Wet mputerriminliteit

12 Biilngn 1 NRMNKADR WBL 2013 xterne regelgeving pmerking 62 Wei-extern klhtreht (mbudsmn) de wijziging vn de lgemene wet bestuursreht wijzigt ndere wetten 63 Wet finniering deentle verheden (wet FID) 64 Wet gemeenshppelijke regelingen 65 Wet implementtie Rehtsbehrmingerihtlijnen Anbesteden (WIRA) ingetkken per Wet infstrutuur fnds 67 Wet inkmen en rbeid (WIA) 68 Wet inkmstenbelsting Wet inzke de luhtventreiniging 70 Wet kindepvng 71 Wet mrkt en verheid ingegn per Wet milieubeheer 73 Wet ndeelmpenstie en shdevergeding bij nrehtmtige besluiten ingegn per Wet nrmering bezldiging tpfuntinrissen publieke en semipublieke setr 75 Wet p de lnbelsting Wet p de mzetbelsting Wet p de ndernemingsden 78 Wet penbrheid vn bestuur 79 Wet mpen en zwre ngevllen 80 Wet ruimtelijke rdening 81 Wet tegemetkming shde bij mpen 82 Wet veiligheidsrisi's 83 Wet verbetering prtwhter 84 Wet wrdering nerende zken 85 Wet werk en bijstnd 86 Wetbek vn burgerlijke rehtsvrdering 87 Wetbek vn Kphndel vervllen; uiteindelijk ndergebht in Burgerlijk Wetbek 88 Wetbek vn stfreht (stfrehtelijke beplingen) 89 Ziektewet

13 Bijlnql NRMNKADR WBL Interne regelgeving Afnmeverplihting 2 Afvlwtekkrd vn de fstmingsgebieden Rimburg en Kffeberg DB Beleid t..v. vernme zuiveringstehnishe werken 4 Cultuurbeleid 5 Delegtiebesluit: verdht bevegdheden dr AB nr DB AB Mndteren bevegdheden dr DB n direteur + bevegdheid tt verlenen DB vn ndermndt binnen ngegeven kders (mndtregeling) 7 Inkp en nbestedingsbeleid Wtershpsbedrijf Limburg AB Drempelbedgen 2013 vr het Inkp- en nbestedingsbeleid en vr AB finnieel mndt 9 verdening ex rtikel 108 en 109 Wtershpswet (beleids- en AB ventwrdingsfuntie + ntleverdening) 10 Legesverdening 11 Arhiefverdening WBL AB Nt Finnieel Beleid AB Hndhving vn het rbeidsvrwrdenpkket vn het ZL vr het WBL DB Ntitie verzekeringsbeleid DB Reiskstenregeling wn- werkverkeer DB Rmregeling mbiel werken / werken p fstnd AB Finnieringssttuut (Tresury sttuut) WBL AB Vststelling integriteitsbeleid Wtershpsbedrijf Limburg DB Gemeente Stein - Gemeenshppelijke Regeling tussen Gemeente Stein en Wtershpsbedrijf Limburg 20 Gemeente Stein - Uitveringsvereenkmst tussen Gemeente Stein en Wtershpsbedrijf Limburg 21 Gemeente Kerkde - Gemeenshppelijke Regeling tussen Gemeente Kerkde en Wtershpsbedrijf Limburg 22 Gemeente Kerkde - Uitveringsvereenkmst tussen Gemeente Kerkde en Wtershpsbedrijf Limburg 23 Gemeente Rermnd - Gemeenshppelijke Regeling tussen Gemeente Rermnd en Wtershpsbedrijf Limburg 24 Gemeente Rermnd - Uitveringsvereenkmst tussen Gemeente Rermnd en Wtershpsbedrijf Limburg 25 Gemeente Simpelveld - Gemeenshppelijke Regeling tussen Gemeente Simpelveld en Wtershpsbedrijf Limburg 26 Gemeente Simpelveld - Uitveringsvereenkmst tussen Gemeente Simpelveld en Wtershpsbedrijf Limburg 27 Gemeente Brunssum - Gemeenshppelijke Regeling tussen Gemeente Brunssum en Wtershpsbedrijf Limburg 28 Gemeente Brunssum - Uitveringsvereenkmst tussen Gemeente Brunssum en Wtershpsbedrijf Limburg 29 Gemeente nderbnken - Gemeenshppelijke Regeling tussen Gemeente nderbnken en Wtershpsbedrijf Limburg 30 Gemeente nderbnken - Uitveringsvereenkmst tussen Gemeente nderbnken en Wtershpsbedrijf Limburg 31 Gemeente Vlkenburg n de Geul - Gemeenshppelijke Regeling tussen AB Gemeente Vlkenburg n de Geul en Wtershpsbedrijf Limburg 32 Gemeente Vlkenburg n de Geul - Uitveringsvereenkmst tussen AB Gemeente Vlkenburg n de Geul en Wtershpsbedrijf Limburg 33 prihting upees nmish Smenwerkingsverbnd met Duitse DU Wtershppen 34 Smenwerkingsvereenkmst WBL met Hgeshl Zuyd inzke de Wijk vn DB Mrgen 35 Smenwerkingsvereenkmst smenwerkende gemeenten regi Prkstd DB Bestuurlijke ndvrwrden slibsttegie AB WR + WPM betreffende KRW-mtregelen DB 2Ö<3~2ÖT3 KRW-eisen gesteld n rwzi's (dr WR en WPM) pmerking getuliseerd getuliseerd zie k verslg vn deze vergdering

14 C > iu ^ ' > " y) **- 'öi 1 t?. S = S, >» 01 Ê 8 j Tl 1 i l i l V 3 Q) 3 T5. > 11 ü- i (D B ^ u 2 Si. > ui I w j > - g- ) t/i Rj r/i ui > ui f rl : ' n de ht 0 '. i ti 0 :: 0) > "D l i enri BH m P +~> 9 Ui 'IJ <11 33 ;i) 1 n ) g r. IJ CL 0) C m 0 Til J s i 9 Tl 1 G 0 V-, < (0 i l ei '1 L i-d) T 1 L.. g S 73 i! I n. 0 0 Tl 6 I L J 1 19 I B) Cl r i 'Li j - % vn r bud 0 f > r" ï 10 C 5 CN '.' S r 1 K ti 1" > 8 - il) 1 X [ 111 n; Cü tn Ë i «S u b N» «2 _ > S «S 1 > i m 3 > i > d d 01 1 l i 0) C d) is en ) ) ±3 > i > - _ 5 ), Ui d) 9 ~ > > "N ~ I iü I d> i_ 9> «! ) N S S g 1 «^ ^) Q) 0) Q. "D 5 U T) 1l-M ff <" - S f f I P 10 > Ti I «?J 0) p.= > g j j= 03 d) _ d) >r 3 J. 73 U) 'Cl) > T3 - - I T3 * 10 <n i M!5 d). > S > j 3 * f b m > 1 s I I _1 i l P C w d). 11 ü 1 2 s f Q. > m 2 3 I- UJ 33 z If 3 - '5 li) I Cl s i. g _J > ) d> d) -s )!5 5 l) «Cl) d> 5 N 3 'N l - C C, => Q. J ) *u ; 87 I C t. <u > *. C <ü i S - ) li i l ) <D e? l» li II ^ ^ 2 lil 3 re re 31 0) 0) Ü' - S.92 ln < n -^3 Q. & ) 3 <= <D S % > x> C. 5 g S ). I I B Vi i«5 <u ï= fl CT w 9 d.8 'f I 1010 *- il l» I I w? ^ 9 m i i- 73 0) S " 0 teil P - u s; 1 s 1. ^, <D I -^its ^ < > T3 1 3 g i ï s l 5 > C -SJ,CJ ü) 73 ««e p S i m = Cl) l ) (tj S^ IJÉ T3 nu IJ C C ) C i j l ^ CQ m.5_i, CJ J3 C n= ü ) S I 8. $ _ ^ u ff > I >.ï i Hl (fl CN I> n flïll, tn n «- V «>. T3 (fl ) 3 e z > UJ _J UJ UJ C UJ z 3 UJ n n g + S Q. W 1 C _ m I

15 C 15 S 3 i # SI * i =^ s; ^ 133 S ) S3 > 3 II D i 01 i 2 <= 'C 5 s. ^ «D> ui m g~ 1«i i T. -C ui. 11 " t Hl t '=> t i 5 y > 3 X 1 ff C/1 XI *- 2 l i l? 5 li i n 0 S 01 ï 5 ^ ül B i2 01 ill CL s? - i.3? 01 3 ^ i ' 3 " # lil n > l II l T3 S, I Q. g i.-.> Dl ïs e f u re i r i N» js «5 5 S S m 9-1 iflli 01 i 01 2 " - Jj 0 B tv J 1 I 3 2 ui 2 3 > S f S * 8 g 8 (ii Ti» Q i " J i C > i _ I PCL C { H > ^ «- re. re. Si te Tl 01 - g i Q i i *, Ui ij) -1 ' 2 ö S> l S 5 * > 01 Cl^~ C ^ l w ï 5 s 01 _l 14 2 e» p lil l 0) Tl ï Tl 2 Tl 9 ij Lü i CL-e B Tl S Öl l I. i ^ 9 ' S ^ i S lf g^ L01 0) N! i 2 «-, C P " u!. '3 i gi. N t i l 5*5 - C 01 ' l j <» l CL l C ül L 11 I i s r 1) " f i 11 > j l i s u. N S «CNJ re re re s H UJ if ~ 5 ï IN i : -g 01! ~ l lil iup f..i SSg <= J3 ir, it5 C.2 " ö '5 l 41 l S C f 1 C l sis. if 1 5 > s C = i2 = 01l is 1 C (fl ' 01 i m > i S PSP- 0) 0 CL 0 «1 1 ij <3 T- Lij us UW 55 - s i ï iq 1 'e "l "2 0 > 3 01 i '5e - 01 Q. > 03 i x: 8 u L - > = ) I! j M-,.Q Hl re II Ü Q) Q) re _, i l l 0- Cu (0.SÉ (0 )

16 &8II fit : ) U) -r 1 0) ) w <D rj ii 1T 3,.2, ) JS *» ) 0) i D- : C iiii 0).if) 0) ) ) > 6 S N <" 0) S! 9> tn 01 ) 0) - tr. 0) IN 0) ) 01 D u) 0) (/) ) 0 01 D tn i B n «Q ) ) f 5 Ö) <u j2 ) Ö 0) 3 0) ni Q-

17 CU CL' m CU CM M Si «U)»- uu 2> 2 2 u si I 01 CU 01 CU 01 C < " X i et CM Cl) n m :CU <U u CU l11) CQ öl u := C S!» S u 01 u t jj t (]] < >< n C/1 lil z ni yj u /i <; > w CM 10 )

18 8 111 er. <D >! P M -C z I 'tz B Q fi. (0 yi st srs >> m t/> II B _ 0).fi.2 > - CU > <= CU 4).9.JJ T ) j n 0) ! 'is f i uj ru ^ > ^ V ; I. > L : CU u e 0) fi 3 l i l 8 3 x 0) m.e 0) 41 I * S g: > I= 3Iu Si e P w n X S 0) 0), i fi i ö.5 5? i s ge S ï X S I CQ 3 Li 5 li ) w 5 C 5 u = J= N J5 ".. "!» - ts > = É f f ff S 1 i i i x: > D 5 2 s? l- LU z 2 ï! F. (.1 g f!2 C «> 5 5 ) i *" n > > tz 01? '~ 2 X S ö) S t -» 5 ri. _ > S u S Ö > 0) X) 0J 8. Il B _ t. 1 J u N 0) 0- Tj Tj t; 0) 0) 0) 2 '> > C 0) _ 0) > r- 0) ) 0) t 3 0 fl) ^. - C. ~ 4? 5 u _ 0) JÉ 0) je CU 0) Ë CC Q Si i XJ '=. 2 «- w C 0) < S ). - CQ > > 3 -è ) 0) = Tl «2 L 0) 3 x: 3 Ü; H S 5? i i C _ t ^ Cl JÉ J 3 : (fl. N : Z > S _! 5 0) > u Cl ) > > w y) n Tl & UTS n XJ *3 I/) XI 0) N N C f- CJ) (U I 'il 1. r v > Tl 0 ire Ml u s *> '5 d f i 2> S 2 0) 5 ï S 0) Cü ü S 0) ^3 lit 0) TZJ > 3 C :~- D: 1. CJ (D T3 11 =C ij Q) C - I) m p 5! CU 2 5^ > «1.-ï-xj 1». is 3 I I i 1 S N Ui -i^- C 0) C g 3 * xj 2 m C T1 5 T3 m en &. f 2 "fl u. wï ) p!.: <= u 2,. " I I S '-2 0) 5 u C C fl) <u 13 n f 8 15? C i 0 «j n w 0 1 CJ ) J Q. J _Q.3J? <?' ill ï "D ill lil u CU efej ' - X) ib 01 0) Sir Ji2 x: si i 2 1 t CC ï I (D C 9 1 ü. i l l fi.«cl - N 1/) 2 ' 13 C.t! ^ ü t u C S = 01 3 ) * P li 1 C 0J l i t i u «SS J m CÜ " Cü -Q (. C JZ </> - C D ö - (0 u 0). J 0) «'5 2 - <D.* </> T) e 1 CU 5 1 i 2 ^ I f 1 i 1 I < W u CM CU < C

19 1 > S 1 I ^ /ï li u ï ü) dj l 0) w w J flj " 9> * ^ 0) QJ 01 0! IT 0) U) l i s t Dl ü- ) (TI ö 5 t: ti J 5 <= N re in re _ «.ï? re t.= re - f lil N W i en ei tj 01 S 01 ui J 01 > i re i_ 03 T3 2 i J <-> * T3 01 JZ > N <. l 5 u) 0 3 i. 0) u ire i S -S " 0 d N t rö 52 - i/; «tl " * i m ) u er. - B t u 4) 'N 0) N <L' 0) ) <D t l «01 01 T3-1 rn 01 QJ 0) 0) l 01 l ~ ts QJ QJ

20 u 8 5 QJ Li ( IT "CL U C u Q) Bi 2>~ (j J ( 00 <A! /> IJ w re IX J ) J IJ. ^ N C/J L 1 > u u u "QJ u jjd CU > ~ > J ^ 01 J en UJ W (fl [u 1 I J J QJ 92 QJ J Xn u J T3 J 1 'rr. 92 w 5 ~ 5»^ -C- > > i i J CU </) CL _r Tl ty) QJ QJ J dl ï 2* >.N ~ " 0) J QJ > - i= (fl (t IU CL C..i ^- H <ƒ> n X- U3 C C r XI 01 S QJ QJ QJ QJ QJ QJ n) gen fd teem regeli _ 12 >. Q l 3 (0 IU ui CU Tl J2 ^: -1 - UI r u d3 e 112 de BH me ng/v vr met het v v 9 n nstemm.: ge 3 * ' il 0) 01 s i l i CJ S. CM s m 03

21 1) ) u CU 2 * *3 2 C >.5, i u i f m 8 I ü» S se.s CU QJ <u i 3 N 2 i «i t I CU CU ' f! CU CU 13 J= CU 8 2 CU.5! S «.iü, CU S J '» < Si CU i l t t ti t C CUr J _ Ifi > > ^ CU CÜ u J C 3 3 J S i J en ü! ) CU CU 0 ^ 5 Si * < 2 ï f i. >.2, CU 8 J " > J I J L J II Z. 2 u I > H. = e ï CU 5 j C rï,0» ü CU S C CU ills ii QJ S ~ 2 2 u " «'F, S J ) C J ïï > j C Q> n f i l e S ur j i: 'M 0 t 1 1 ë i * ï = Uil t i l l 11 m 5 Cl) ( & CU J 1Q C u CU C = W ~ CÜ u tg > >> CU 9 ió 'J u u u -V Ê Ë l I <:i J j& ±f Si j) C J S CU,. ig > u 'ti J T C u : 5" ~ S ï ^ J 2 3 u j ju > y s > s; I H u Cl) ID S2 > 4 &.52 CNI N _ u - CU CU CU? J > 111 > u : > ' t 5 > u > u LIS ) b 2-5 IA -* K (3 LU z 2 81 i 1^ u i w n TI tl 1 ) ÓJ > s I ÓJ 5 3 < 15 J 3 « u Q 3 > I s 1 'J n 11 j ^ u '5 S I I? ï. u S $.«i- 8 u u = ) C C U si NS ï 2 II 5» i jij * C J3 C CU J == * >! CU.y > C C UI 2 ti QJ»- > - ) S!r > S = 5 ^ t3 > I ^ QJ J 0J = ) C C CU T-i ^ CU 3 i QJ CU ) ü CU <r I CU ï 0J C.Cl l 2 N ) i CU. I «1 CU ^ g-. ** > 3J W 2 xi Q S U- n " 9 = -6 f ~ C J C J3 > J p J3 > > ) C ö) CU s i s JZ " J Q) J "_. w) Hl I ill T) u > J '11 J J= ) ) CJ '5i S i5 i_ C CU ' = -Ci 05 S u CÜ J3 CU S > g H f 5 2 U ' 41 j. *j CU CU r < :. (!) D C C te CU u ~i S'.>= ' =? ) u.2 l i u u. J J i S 5. CU CU 5= C 'ö> j CU CU J J >- Jf I «> u '5 10 i- Si ) u" i Q).9 J) C J *- u. i CU jg QJ ë Q> 11 g J w U) tjjj e " "3 0) J2 (0 Q. Q C CU 0 ö 2 CU Q ) «4-1 Cl 1-1 = QJ in ) 2 ë 1 if

22 «5 p C) T? > lil J2 F: es > Li g u C 1 j «1 C <^ s p 5".I in (0 X 0) t e -* X) * XJ.0? 11 1 g. re j>: ft 3 81 je ft 2! 15 l) p ft e Si I _ u r S CU u XJ * x: -1= ^ 8, I I ÖÏ C fjj I I * w S, 9 s x: i I I.) i C 2 S >. CU L. X! X x: i xi iii - t N XI <D i r. «'5. - J 3 2 L i_ 0 Ï > i m 5 Q) 3 W Ö 3,1 1 f" " 1 I C) C3) 0) C7) In I >' <D " "ö & 2> - JD ( ft 2 nl p 0) C CV m 0) 32 C= ü S Cü 0) 3 t C u Q 3! 31 I f> i n BB\ r: x; u e geze rekki Ij. ntt Cl) 1 ~7 'I_- x; =ns e C B JJ > C_T) S fi n «ie < 01 M = 15 CSJ bi C 13) 5 5? I- UJ Tl Z If LU 21 ^ D) if 0) 0) I C C 11 - J2 Q> C tl 2, i f 'e S 0) y tn > 1) 0) > S X) ' 5 u Cü!> C C) Cl f 3 ) JfC u > Cü Cü 2 <f X) ) CU re CU J _ K. C li " CU XJ ) I 3 n C Q. t C ö 0) 5 i u *-> C. 0) i 73 IT (0 = i X ) C5 Z g 0 -I LU LU CC LU Z CC UJ i x: C3) ^ I I 1 ) en - «e II I i ~, ~. i j fi n 2 i I X Z i _l UJ (3 UJ CC UI z UI fi 11 [g XJ > 9 tj '> ' e s _l n ' t_ > F ~ CQ 15 0 CJ QJ <D 1 i 11 I u Cü > C _ J 3 i i -g 2 -

wto ^9-çe" "ì",,:+ 312 n, i. tdnrp. Twitter: @wmoraad

wto ^9-çe ì,,:+ 312 n, i. tdnrp. Twitter: @wmoraad I' wt raàd EñilIlElEl!illll Pstdres: Fiifhuzen 23,928L LH, Hrkem Telefn 0512-361676 E-mil dres : wmrd.chtkrspelen@xs4l l. nl Twitter: @wmrd 61.r ' -.. lnge licl;:::,-r i'..i ^9-çe" "ì",,:+ N.O I 312 n,

Nadere informatie

Afdelings. Yen en Control

Afdelings. Yen en Control Ministerie vn Verk( Diretrt-Generl Rijkswterst Buwdienst Rijksv\ Afdelings Yen en ntrl 199 dtum: nr.: F - 9 7. 0 1 4 3 0 jnuri 1 9 9 7 BIBLITHK BUWDINST RIJKSWATRSTAAT NR....1323..'BDW BIBLITHK Buwdienst

Nadere informatie

BIJLAGE 4. MODEL - WERKGEVERSVERKLARING

BIJLAGE 4. MODEL - WERKGEVERSVERKLARING BIJLGE 4. MOEL - WERKGEVERSVERKLRING Gegevens werkgever Gegevens werknemer rd vn het dienstverbnd Nm werkgever: dres werkgever: Pstcde en wnplts: KvK-nummer Nm werknemer: dres werknemer: Pstcde en wnplts:

Nadere informatie

Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 20 april 2010;

Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 20 april 2010; Vrdht n Prvinile Stten vn Gedeputeerde Stten Vergdering Juni 21 Nummer 618 nderwerp Verrdening behndeling dministtieve geshillen Zuid-Hllnd 21 1 ntwerpbesluit Prvinile Stten vn Zuid-Hllnd; Geleen de vrdht

Nadere informatie

ijsselgraof stichting voor openbaar primair nderwijs

ijsselgraof stichting voor openbaar primair nderwijs ijsselgrf stihtg vr penbr priir nderwijs Geeente Dethe T..v. de Wethuder vn nderwijs, evruw L. vn der Meijs Pstbus 92 7 HA DETNCHEM Afd. teente [^D Detk n Kpie C^T. 8 'NV. 2 f: Nuer slue ntvngstbev, Rppel

Nadere informatie

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr.

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr. VRSLAG X ARTIKL 73a FAILLISSMTST PBAAR 5 LU Lu LIJ D. Ie. a U %.4 3 rj 5 (.9 sizi Q.),_, z LL, z (9.$) 4 < (f ), (13 z 77) a ) a < a u 1 : 1 : a ) 1.1.' m :3 2 i In he fllissemen van: Fliissemensnummer:.i;

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

METROPOOL REOÏO EINDHOVEN

METROPOOL REOÏO EINDHOVEN GMNT RUSL-D MIRDN MTRPL RÏ INDHVN Gemeenteden en lleges 21 regigemeente, INGK: RG,NR.: BSTMD VR: 16IK.1491 C Uifv ^tfiy 2 8 APR 216 Metrplregi indhven 4 259 45 94 inf@metrplregieindhven.nl www.metrplregieindhven.nl

Nadere informatie

Z- ß- ßr!2f int tçotg

Z- ß- ßr!2f int tçotg Z- ß- ßr!2f int tçotg A n s I u iti n g sco nve n nt "De Bouw Werkt ln Noordoost Brbnt" Er is een convennt gesloten De Bouw Werkt in Noordoost Brbnt. Eén vn de doelstellingen vn het convennt is het uitbreiden

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Wiskunde B (nieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs 0 0 Tijdvk Inzenden scores Vul de scores vn de lfbetisch eerste vijf kndidten per school in op de optisch leesbre

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

Stuknummer: AH

Stuknummer: AH Gemeenshppelijke RegeU.ru Gesubsidieerde Arbeid Kp vn Nrd-Plnd Stuknummer: AH 1.04061 An: De leden vn het lgemeen bestuur vn de gemeenshppelijke regeling gesubsidieerde rbeid Kp vn Nrd-Hllnd -W HF Dhf

Nadere informatie

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier]

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier] [Typ hier] Checklist Anvulling ondersteuningspln integrtie LWOO en PrO in pssend onderwijs 11 mei 2015 Deze checklist is tot stnd gekomen in nuwe smenwerking met: Ministerie vn Onderwijs, Cultuur en Wetenschp

Nadere informatie

aanvullende kosten Belastingen voortvloeiende uit de Wet WOZ

aanvullende kosten Belastingen voortvloeiende uit de Wet WOZ 7 gemeente Haarlemmermeer Raadsvrstel 2005/5989 ARCHIFXMPÖ nderwerp Prtefeuillehuder Steller Cllegevergadering Raadsvergadering aanvullende ksten Belastingen vrtvleiende uit de Wet WZ R.J.H. van der Riet

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren

Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren Visie In de pleidin Starten met adviseren (SAV) staan de basisvaardiheden p het ebied van adviseren centraal. De pleidin is ntwrpen vr de delrep startende

Nadere informatie

*B20170ì3078* Gemeente Heerhugowaard T.a.v. gemeenteraad van Heerhugowaard Postbus AJ HEERHUGOWAARD

*B20170ì3078* Gemeente Heerhugowaard T.a.v. gemeenteraad van Heerhugowaard Postbus AJ HEERHUGOWAARD Autriteit Cnsument l Markt NTVANGEN 2 0 JUN 2017 *B20170ì3078* Gemeente Heerhugwaard T.a.v. gemeenteraad van Heerhugwaard Pstbus 390 1700 AJ HEERHUGWAAR en Haag, "ū 1 9 JUN 2017 Û) IQ Aantal bijlage(n):

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze - Verdieping leidinggeven aan projecten

Wens 1: Visie en werkwijze - Verdieping leidinggeven aan projecten Wens 1: Visie en werkwijze Verdiepin leidineven n prjeten Visie en werkwijze De pleidin Verdiepin Leidineven n Prjeten (VLP) is bedeld vr ervren prjetleiders, die in een mplexe ntext hun still vn leidineven

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

Gemeente Lansingerland

Gemeente Lansingerland Gemeente Lnsingerlnd Bestemmingspln "De Hoefslg 212" 1 februri 212 Voorontwerp Gemeente Lnsingerlnd Bestemmingspln "De Hoefslg 212" Conept Inhoud: TLICHTING PLANRGLS VRBLDING Plnnummer: NL.IMR.1621.BP15

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Slrisschl Indelingsniveu FUWASYS-dvies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores 44343 43334 43 43 Somscore

Nadere informatie

notitie luchtkwaliteit Trompenburg te Lisse LIS16-2 LIS16-2/akkr/027 ir. R.J.A. Groen drs. M.J.Schilt 1. INLEIDING

notitie luchtkwaliteit Trompenburg te Lisse LIS16-2 LIS16-2/akkr/027 ir. R.J.A. Groen drs. M.J.Schilt 1. INLEIDING notitie vn Twickelostrt 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefx 0570 69 73 44 onderwerp projectcode referentie opgemkt door luchtkwliteit Trompenburg te Lisse LIS16-2 LIS16-2/kkr/027

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

72*57 Riw ^lenst VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS 2130

72*57 Riw ^lenst VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS 2130 72*57 Riw ^lenst VR DE IJSSELMEERPLDERS 213 B.3LITHEEK RIJK ;R DE IJ..:.:...IMRPLDERS Intern Rpport No. 196 Jrverslg 1969 Kmpbeheer Zl 378/WP/VP RIJKSDIENST VR DE IJSSELMEERPLDERS Hoofdfdeling Algemene,

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 4 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIb Werkterrein Bedrijfsvoering - Mngementondersteuning Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Scholen Slrisschl 3 Indelingsniveu FUWASYS-dvies II Werkterrein Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Jaarverslag en Jaarrekening 2012

Jaarverslag en Jaarrekening 2012 Jrverslg en Jrrekeng 22 VR WMRMERKINGSDELEINDEN BD Audit & Assune B,V. t 5 APR 23 Behrende bij fpjnr, iddllfy pf d.d uxl Xlw hudspgve Jrverslg 22 2 Beriht vn het Dgelijks Bestuur 3. Inleidg 3 2. Delstellg

Nadere informatie

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3 Eonomishe Topper 4 Evlutievrgen them 3 1 Vn een lnd zijn volgende gegevens bekend: bbp in 2002 800 miljrd EUR bbp in 2003 833 miljrd EUR Prijspeil 2002 t.o.v. 2003 + 1,5 % Bevolking 2002 t.o.v. 2003 +

Nadere informatie

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak Mytylshool De Trppenberg Peter vn Sprrentk www.m3v.nl Nieuwbouwonept en revlidtieentrum geriht op de toekomst Mytylshool De Trppenberg en het ngrenzende revlidtieentrum in Huizen willen in de toekomst

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Nieuwegein ? 9 APR?QQ8 2008-1 86. Raadsvoorstel

Nieuwegein ? 9 APR?QQ8 2008-1 86. Raadsvoorstel Neweg Rdvrtel 2008-86 An de qeeterd nderwerp: Vrberedngkredet hlbrhednderzek "Herte! htrhe t-wetverbndng Neweg" Afdelng: ngerbre t? 9 APR?QQ8 Prtefellehder:.G.J. Breer Blg: Xnledng n het llegeprgr 2006-200

Nadere informatie

Guizing Theater Oz (WAL/BXL)

Guizing Theater Oz (WAL/BXL) M i ji 12 2 PROGRAMMA 2016-2017 2 123 W ij i? M if 45 i i j! J ii S i - fij i i i i Fi i ii! D i f i FESTIVAL 26/12 ij 30/12 i 03/01 07/01 H i S i ij i Ti i 1000 1600 i f i Di f i V ji ji i f : i i! Fii:

Nadere informatie

,..~ ~ ~3J 29 MEI 2015 ( Overige gegevens Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Controleverklaring

,..~ ~ ~3J 29 MEI 2015 ( Overige gegevens Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Controleverklaring Jrrekening 2014 Stichting Stichting INHOUDSOPGAVE Pgin 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1A 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.1.8 5.1.9 5.1.10 5.1.11 5.1.12 5.1.13 5.1.14 5.1.15 5.1.16 5.1.17 5.1.18 5.1.19 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3

Nadere informatie

Ook verricht de gemeente geen periodiek onderzoek naar kwetsbare handelingen, functies en processen. En houdt hier geen overzicht van bij.

Ook verricht de gemeente geen periodiek onderzoek naar kwetsbare handelingen, functies en processen. En houdt hier geen overzicht van bij. *13.20303* Rekenkmercommissie Borger-Odoorn Gemeenterd vn Borger-Odoorn Postbus 3 7875 ZG EXLOO Dtum 10 september 2013 Onderwerp Anbieding onderzoeksrpport "Beleid en uitvoering integriteit". Uw bsn nummer

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het I s e y r e enteffñil Goldêrmlsen De rd vn de gemeente Geldermlsen; gelezen het voorstel vn het college vn burgemeester en wethouders vn 9 en 10 november 2015 nummer 004, besluit: 1. Overeenkomstig het

Nadere informatie

/NumrfteT i 7> JRappeJweftk-

/NumrfteT i 7> JRappeJweftk- R E J G S EJG I % (3 *OL * Hit An den de Regi Achterhek deelnemende gemeenten Gezellenln1 Pstbus 53 7AB Detinchem T (314) 32 12 F (314) 32 12 1 www.regi-chterhek.nl inf@regi-chterhek.nl /NumrfteT i 7>

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 Nieuwegein //f/f^jft \ ^ ^ Inkoop- en nbestedingsbeleid 2013 Augustus 2013 Gemeente Nieuwegeir op- en nbestedingsbeleid 2013 (1-8-2013) Inleiding De gemeente Nieuwegein spnt zich continu in voor een (verdere)

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus

Het relatieblad van Severinus H lil Siu JUNI 2015 TEBERDE Aii Si l Ci Mi, Ki D Kli M, ill ii Bif W l ui, i u u l lië BIJZONDER IN SAMENLEVEN E l lië ui f i l D, i lf i ll lif l Z uffl i fli f, uj l H fi i l i, lui i l Ci Mi li l i

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 5 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIc Werkterrein Onderwijsproces -> onderwijsbegeleiding Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

{,i.* v"':'b. Persoonlijke gegevens t------ 'Woonadres. Hoofdmenu. Wat te doen bij

{,i.* v':'b. Persoonlijke gegevens t------ 'Woonadres. Hoofdmenu. Wat te doen bij milnsvb -Persnlijke gegevens Pge f 1 {,i.* v"':'b vr l'lt icvn Scile V*rrek*ring*b*"k 14i1n SVB. Nvigtie Persnlijke gegevens t------ í. Persnsgegevens Dhr..M.L. vn Rij -. Burgerservicenummer 093391225

Nadere informatie

Bijlage 0 TERMINOLOGIE

Bijlage 0 TERMINOLOGIE Bijlge TRMINLGI 51 Terrninlgie Begrippen en fkrtingen ABTN AFM Aturiele en bedrijfstehnishe nt. Autriteit Finniele Mrkten. www.frn.nl De tezihthuder inzke het effetentypish gedrgsteziht. ALM AvA AvB Bedrijfstkpensienfnds

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED -

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - Afdeling Finnciën Gemeente Molenwrd Procedure Schdemelding Vstgoed versie 1.0 - pg. 1 Gemeente Molenwrd Inhoud Inleiding 1. Algemene beplingen 1.1 Schde melding 1.2.Schde

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

GOVERNANCE MVO PLATFORM

GOVERNANCE MVO PLATFORM Gvernancedcument MVO Platfrm, 22 nvember 2012 GOVERNANCE MVO PLATFORM Inleiding Het MVO Platfrm is een in 2002 pgericht infrmeel samenwerkingsverband van maatschappelijke rganisaties 1 en vakbndsrganisaties

Nadere informatie

Aanvraag Ontheffing artikel 75 Flora- en faunawet

Aanvraag Ontheffing artikel 75 Flora- en faunawet enst Regelngen Mnstere vn nmshe Zken, lndbw en Innvte Anvg ntheffng rtkel 7 Fl- en fnwet Wlt een ntheffng nvgen vr tvteten de gevlgen hebben vr beshermde der- en plntsrten? meljk vr: rmteljke ngrepen beheer

Nadere informatie

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen Raadsvrstel AGENDAPUNT: 6 VERGADERDATUM: 16 FEBRUARI 2012 Onderwerp Datum cllegebesluit Subsidieverrdening islatiemaatregelen bestaande eigen wningen Cmmissie Vlkshuisvesting, Datum vergadering 08-02-2012

Nadere informatie

ci rcr~ I a ire Landelijke Inzet van drugshonden

ci rcr~ I a ire Landelijke Inzet van drugshonden Dienst Justitiele Inrichtingen Ministerie vn Veiligheid en Justitie Sectrdirecteuren en directeuren vn lndelijke diensten ci rcr~ I ire Lndelijke Inzet vn drugshnden Inleiding Gebruik vn- en hndel in drugs

Nadere informatie

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud Baan in Beeld. Outplacementprgramma Gud De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten en nieuw werk zeken. Om aan de unieke behefte van uw medewerker

Nadere informatie

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding H. Detcheringen Onder Dimnt groep Tlent&Werk wordt in deze lgemene verkoopvoorwrden verstn het onderdeel Tlent&Werk vn het rechtspersoonlijkheid bezittend lichm Dimnt groep ls bedoeld ls bedoeld in rtikel

Nadere informatie

1 Onderwerp Aankoop van het kantoorgebouw aan de Fakkelstede 2 van Stichting Dyade Dienstverlening.

1 Onderwerp Aankoop van het kantoorgebouw aan de Fakkelstede 2 van Stichting Dyade Dienstverlening. Nieuwegein Gemeentead nderwerp Aankp van het kantrgebuw aan de Fakkelstede 2 van Stihting Dyade Dienstverlening. Datum 2 ktber 211 Raadsvrstel Afdeling Grndbedrijf en Vastgedzaken Prtefeuillehuder rjl*s.

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, mede name;j(s,^hr. W. .CM. Schellekens, hoofdinspecteur curatieve zorg.

Met vriendelijke groet, mede name;j(s,^hr. W. .CM. Schellekens, hoofdinspecteur curatieve zorg. WERKGEBIED ZUIDWEST Bezekadres Pstadres Telefeen Telefax Internet Wilhelmina van Pruisenweg 52 Den Haag Pstbus 90700 2509 LS Den Haag (070)304 15 00 (070) 304 15 00 www.igz.nl STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID

Nadere informatie

Registratie na opleiding in het buitenland

Registratie na opleiding in het buitenland Registratie na pleiding in het buitenland Beleidsregel Uitwerking van de bepalingen inzake de registratie als verpleegkundig specialist na het vlgen van een pleiding in het buitenland, zals vastgelegd

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

1 Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet voor de verhuizing naar en de opstart van het Stadshuis en voor de oplevering van het Meandergebouw.

1 Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet voor de verhuizing naar en de opstart van het Stadshuis en voor de oplevering van het Meandergebouw. Niwgi Gtd 7 drwrp Bhikbr tll krdit vr tthlzig Mdr ihlzlg tdhl t brri Rdvrtl Adlig pprt Prtillhdr dr. B.J. Lbblg drwrp Bhikbr tll v krdit vr d vrhizig r d ptrt v ht tdhi vr d plvrig v ht Mdrgbw. Gvgd blit

Nadere informatie

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN Klachtenreglement Zrgkantr DWO/NWN Januari 2015 1. Algemene bepalingen De Wet langdurige zrg (Wlz) is vanaf 1 januari 2015 van kracht. Deze wet wrdt uitgeverd dr de zrgkantren. Deze kantren zijn vr smmige

Nadere informatie

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. fh grningen bezekadres: Martinikerkhf 12 Aan Prvinciale Staten pstadres: Pstbus 610 9700 AP Grningen lïwywftgprgymc algêrnéen telefnnr: algerneen faxnr.: OSO 316 49 II OSO 316 49 33 Datum Briefnummer Zaaknummer

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

De gastouder schept een vertrouwde en familiare opvang omgeving voor het gastkind

De gastouder schept een vertrouwde en familiare opvang omgeving voor het gastkind Gastuderbureau Kindvriendelijk PEDAGOGISCH BELEID Inleiding Kinderpvang is een kwestie van vertruwen. Vraaguders vertruwen de gastuders en het gastuderbureau hun allerliefste bezit te. Zij meten de zekerheid

Nadere informatie

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015 Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015 Inhud Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015...

Nadere informatie

ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN

ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN INLEIDING Dit dcument vervangt de mnitrprcedure die blmd en de eerder samen hebben pgesteld en die aan elke nieuwe LMD deelnemer 1 van ntwikkelactiviteiten

Nadere informatie

PARTIJEN. Achtergrond

PARTIJEN. Achtergrond PARTIJEN Het Cllege van de Onafhankelijke Pst- en Telecmmunicatieautriteit, vertegenwrdigd dr de vrzitter mr. C.A. Fnteijn, verder te nemen: OPTA; en De Minister van Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties,

Nadere informatie

Zelfstudie practicum 1

Zelfstudie practicum 1 Zelfstudie prtium 1 1.8 Gegeven is de volgende expressie:. () Geef de wrheidstel vn deze expressie. () Minimliseer de gegeven expressie. () Geef een poort implementtie vn de expressie vn onderdeel ().

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze - Adviseren voor senior Adviseurs

Wens 1: Visie en werkwijze - Adviseren voor senior Adviseurs Wens 1: Visie en werkwijze - Adviseren vr senir Adviseurs Visie In dit pleidingstraject 'Adviseren vr Senir Adviseurs' ligt de fs p het vergrten van de impact van de adviseur Uitgangspunt is dat de deelnemers

Nadere informatie

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0 Richtlijnen functineringsgesprek evangelist Versie 1.0 Datum: mei 2015 1. Inleiding In deze brchure krijgt u een praktische handreiking met betrekking tt het huden van een functineringsgesprek met een

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid 4 2.1 Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5

Nadere informatie

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe?

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe? Oefenopgven over Stoffen en Mterilen Uitwerking en ntwoord op elke opgve stt n de ltste opgve. Gegevens kunnen worden opgezoht in de tellen hterin. Als de zwrteftor niet vermeld is mg je 9,81 N/kg nemen.

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur,

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur, Tezicht pensienfndsen en beleggingsndernemingen Middelgrte en kleine pensienfndsen Pstbus 98 1000 AB Amsterdam Cnfidentieel Datum Bijlage(n) 1 Onderwerp Sectrbrief Themanderzek Uitbesteding Vermgensbeheer

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

Verantwoordelijkheden... 11. Afkortingen en definities... 12. Regelgeving en wetten... 13. Relevante websites... 13

Verantwoordelijkheden... 11. Afkortingen en definities... 12. Regelgeving en wetten... 13. Relevante websites... 13 MEDISCHE APPARATUUR ZONDER CE-MARKERING prjectgrep: CEWAZ versie: 1.1.1 februari 2015 www.wibaz.nl Inhud Overzicht Medische Hulpmiddelen... 3 Inleiding... 4 Del... 5 Tepassingsgebied... 5 Uitgangssituaties...

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

100 sin(α) kn. 3,0 m. De horizontale en verticale componenten van de kracht van 100 kn worden in dit voorbeeld bepaald:

100 sin(α) kn. 3,0 m. De horizontale en verticale componenten van de kracht van 100 kn worden in dit voorbeeld bepaald: Werken met vectren In deze krte ntitie wrden sisvrdigheden vr het werken met vectren tegelicht met een pr vreelden. Het ek gt uit vn enige vrkennis m..t. vectren mr die vrkennis is niet vr iedere strtende

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Stichting Buurthuis de Poort. Inhoud:

Huishoudelijk reglement van Stichting Buurthuis de Poort. Inhoud: Huishudelijk reglement van Stichting Buurthuis de Prt Vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 maart 2014. Bijgesteld tijdens de jaarvergadering van 22 maart 2017. Inhud: 1. Algemeen 2. Begripsbepaling

Nadere informatie

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf 1. Definities In deze algemene v++rwaarden w+rdt verstaan +nder: Opdrachtnemer: het schildersbedrijf Opdrachtgever: Degene met wie +pdrachtnemer

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie D Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Vr grtere rganisaties heeft het de vrkeur m een grter aantal diepgaande nrmen te hanteren. Deze rganisaties

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

!FaÈ í+e,r JAARVERS G 2S13. Hebreeuws voor "Hulp', Apeldoorn, maart2o!4

!FaÈ í+e,r JAARVERS G 2S13. Hebreeuws voor Hulp', Apeldoorn, maart2o!4 'lí!!faè í+e,r JAARVERS G 2S13 Hebreeuws vr "Hulp', Apeldrn, maart2o!4 Inhud L Algemeen 2. - Recapitulatie inkmsten/uitgaven 2013 - Overzicht liquide middelen per 3L december 20L3 - Balans per 3L december

Nadere informatie

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt: RAAMOVEREENKOMST INCL. BIJLAGEN: JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR DE GEMEENTE EDE DE ONDERGETEKENDEN: 1. De gemeente Ede, gevestigd aan Bergstraat 4 te 6711 DD Ede, rechtsgeldig vertegenwrdigd dr haar burgemeester,

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Reglement compliance officer

Reglement compliance officer Reglement Artikel 1. Definities a. bestuur: het bestuur van het fnds; b. : de functinaris die dr het bestuur van het fnds als vereenkmstig art. 12 lid 2 van de statuten van het fnds is benemd; c. directeur:

Nadere informatie

Federatiestatuut. Walburggroep. -concept -

Federatiestatuut. Walburggroep. -concept - Federatiestatuut Walburggrep -cncept - Federatiestatuut pagina 1/12 Inhud 1 Overwegingen 3 2 Naam en delstelling van de federatie 4 2.1 Naam 4 2.2 Delstelling 4 3 Bestuur 5 3.1 Federatiebestuur, beneming

Nadere informatie

Aanbieding rapport Algemene Doorlichting Rampenbestrijding De Stand van Zaken ZOOS- ZOO?

Aanbieding rapport Algemene Doorlichting Rampenbestrijding De Stand van Zaken ZOOS- ZOO? Inspectie PENBARE RDE EN VEILIGHEID Datum 14 maart 2008 ns kenmerk 2007-0000550582 Aan de griffieren van de gemeenteraden nderdeel Inspectie V Inlichtingen E.LM. de Vs T (070) 4268796 F Uw kenmerk nderwerp

Nadere informatie