Voorstel aan het AB. De wijziging ten opzichte van het normenkader 2012 bestaat uit het toevoegen dan wel weglaten van een aantal wetten en regels.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorstel aan het AB. De wijziging ten opzichte van het normenkader 2012 bestaat uit het toevoegen dan wel weglaten van een aantal wetten en regels."

Transcriptie

1 FPC Vrstel n het AB Vn Dgelijks Bestuur Crsnr. prten/ nderwerp Rehtmtigheid / Nrmenkder 2013 Agendpuntnr. 6 AB-vergdering Besluit Vst te stellen : 1. Het in de bijlge 1 pgenmen nrmenkder 2013, tevens het nept-nrmenkder Het in de bijlge 2 pgenmen tetsingskder Het in de bijlge 3 pgenmen ntleptl Finniële gevlgen Geen. Sttegishe relevntie/beleidsgeveligheid Vlgens vrshrift vn de Wtershpswet (rt. 109) dient elk jr een rehtmtigheidntle te wrden uitgeverd. Jrlijks berdeelt de untnt ls nderdeel vn de ntle vn de jrrekening f nze rgnistie de rehtmtigheid heeft gebrgd en getetst. Het Wtershpsbedrijf Limburg wil een psitieve invulling geven n de rehtmtigheidntle. Wij hten het hierbij vn belng dt rehtmtigheid wrdt benderd ls pes vn kwliteitsverbetering en niet primir ls pjet ter verwerving vn een untntsverklring. en pgmtishe npk, geriht p het bereiken vn ptiml effet met beperkte inspnningen stt hierbij vp. Hierin pst de mbitie vl zelfstndig n de slg te gn met het ged p rde hebben vn de dministtieve rgnistie en interne ntle tegen de htergnd vn rehtmtigheid. De wijziging ten pzihte vn het nrmenkder 2012 bestt uit het tevegen dn wel weglten vn een ntl wetten en regels. Telihting Rehtmtigheid kn wrden mshreven ls het vlden n de wettelijke kders en regelgeving zwel extern (upees en ntinle wetgeving) ls intern (verdeningen, beleidsregels en interne pedures). De Wterwet legt ehter speifiek het ent p het nderdeel finniële rehtmtigheid, welke betrekking heeft p bten, lsten en blnsmutties. Het gt m gevlgen vn finniële beheershndelingen en de vstlegging drvn in de finniële dministtie. Het begrip finniële rehtmtigheid wrdt k wel rehtmtigheid in het kder vn de untntsntle genemd. 1

2 In zijn lgemeenheid kn gesteld wrden dt rehtmtigheid een ventwrdelijkheid is vn iedereen binnen de rgnistie. Bestuurlijk gezien vrmt de rehtmtigheid een ventwrdelijkheid vn het lgemeen bestuur en het dgelijks bestuur: - het lgemeen bestuur stelt de kders vr de rehtmtigheid (nrmenkder) en de ntle p de rehtmtigheid (ntleptl) vst. Het lgemeen bestuur frmuleert de pdht n de untnt en kn nvullende tetseisen stellen. Als pdhtgever ntvngt het lgemeen bestuur de pprtge vn de untnt; - het dgelijks bestuur is, p gnd vn zijn bevegdheid m het beleid vn het lgemeen bestuur uit te veren, ventwrdelijk vr de nleving vn relevnte wet- en regelgeving. De untnt is tensltte ventwrdelijk vr de uitvering vn de ntle en tetst nder meer f het wtershp de relevnte wet- en regelgeving in ht heeft genmen. Drbij steunt de untnt p de interne beheers- en ntlemtregelen. Jrrekening 2013 In het nrmenkder is de vr de rgnistie relevnte wet- en regelgeving pgenmen. Het tetsingskder geeft n welke in het nrmenkder pgenmen wet- en regelgeving finniële nsequenties kn hebben en he de interne tetsing in het kder vn de rehtmtigheid hiep pltsvindt. Het ntleptl geeft de untnt ndere nwijzingen ver de reikwijdte vn de untntsntle en de drvr geldende nrmstellingen. Het lgemeen bestuur heeft ermee ingestemd dt het definitieve nrmen- en tetsingskder 2012 tevens het nept-kder vr 2013 is. Jrlijks wrdt het nrmen- en tetsingskder in het ltste kwrtl getuliseerd vr nieuwe wet- en regelgeving. De herziene versie vn het nrmenkder 2013 treft u n ls bijlge 1 en de herziene versie vn het tetsingskder ls bijlge 2. De lptijd vn het in 2009 vstgestelde Ptl vr de untntsntle ws gelijk n de duur vn de pdhtverstrekking vr de ntle vn de jrrekening n rnst & Yung (peride ). In dit kder wrdt k de ntle vn de jrrekening 2013 pgedgen n rnst & Yung, reden wm het nu pnieuw vst te stellen ntleptl (zie bijlge 3) inhudelijk niet vershilt vn het ntleptl De direteur, De vrzitter, ing..m. Pelzer MM mr. A.M.G. Gresel 2

3 W A T R S C H A P S B D R I J F L I M B U R G Besluit Vn Unit Finniën, Plnning, Cnernntl (Wil Pörteners) nderwerp Rehtmtigheid / Nrmenkder 2013 Dtum Crsnr. prten/ Het Algemeen Bestuur vn het Wtershpsbedrijf Limburg; Gelet p de Wtershpswet en p de Beplingen Beleidsvrbereiding en Ventwrding Wtershppen (BBVW); Gezien het vrstel vn het Dgelijks Bestuur vn ; BSLUIT: Vst te stellen : 1. Het in de bijlge 1 vn het vrstel pgenmen nrmenkder 2013, tevens het neptnrmenkder Het in de bijlge 2 vn het vrstel pgenmen tetsingskder Het in de bijlge 3 vn het vrstel pgenmen ntleptl Aldus vstgesteld p dr het Algemeen Bestuur vn het Wtershpsbedrijf Limburg. De Direteur, De Vrzitter, ing..m. Pelzer MM mr. A.M.G. Gresel

4 Cntleptl Wtershpsbedrijf Limburg vr de untntsntle p de jrrekening pgesteld dr: Wil Pörteners, plnning en ntl, Wtershpsbedrijf Limburg Versie: Algemeen Bestuur 7 deember 2011

5 Inhudspgve 1. Inleiding 3 2. Delstelling 3 3. Wettelijk kder 3 4. Uitgngspunten vr de ntle 3 5. Te hnteren gedkeuring- en pprteringtlentie 4 6. Rehtmtigheid 4 7. Reikwijdte untntsntle rehtmtigheidtetsing 5 8. Cmmunitie en peridiek verleg 5 9. Lptijd vn het ntleptl Rpprtge untnt 6

6 1. Inleiding p gnd vn de Wtershpswet en het Wtershpsbesluit heeft het Algemeen Bestuur ter vrbereiding en ndersteuning vn de uitvering vn de jrlijkse untntsntle vstgesteld wt de reikwijdte vn rehtmtigheidtjet is en wt uw l ls untnt is. Deze speten wrden in hfdlijnen in dit ptl geregeld. Het Wtershpsbedrijf Limburg (WBL) vlgt ten nzien vn de reikwijdte vn de rehtmtigheidntle het dvies vn de Unie vn Wtershppen (UvW). 2. Delstelling Het Cntleptl heeft ls del u ndere nwijzingen te geven ver: de reikwijdte vn de untntsntle, de drvr geldende nrmstellingen en de drbij verder te hnteren gedkeuring- en pprteringtlenties. bjet vn ntle is de jrrekening vn het WBL en drmee tevens het finnieel beheer zls uitgeefend dr f nmens het Dgelijks Bestuur. De Wtershpswet en het Wtershpsbesluit heeft minimumeisen gefrmuleerd. Het Algemeen Bestuur mg vr de ntle strengere eisen vststellen. Het is niet tegestn de wettelijke eisen minder streng te frmuleren. U mg verwhten dt het WBL inzihtelijk mkt, dr middel vn een nrmenkder, welke wet- en regelgeving vn tepssing is. Tevens met duidelijk zijn welke wet- en regelgeving in het kder vn het finnieel beheer nderwerp vn de rehtmtigheidntle is. Dit det het WBL met het tetsingskder. 3. Wettelijk kder De Wtershpswet (rtikel 109, lid 2) shrijft vr dt het Algemeen Bestuur één f meer untnts nwijst ls bedeld in rtikel 393 eerste lid Bek 2 Burgerlijk Wetbek vr: de ntle vn de jrrekening, het drbij verstrekken vn een untntsverklring en het uitbrengen vn een verslg vn bevindingen. Het Algemeen Bestuur heeft p 27 mei 2008 de verdening ls bedeld in de Wtershpswet (rtikel 109, lid 1) vr de ntle p het finnieel beheer en p de inrihting vn de finniële rgnistie vstgesteld. Deze verdening is in werking getreden p 1 jnuri Uitgngspunten vr de ntle U bent dr het Algemeen Bestuur benemd ls untnt, die de ntle vn de jrrekening uitvert. Deze ntle is geriht p het fgeven vn een rdeel ver: de getuwe weergve vn de in de jrrekening gepresenteerde bten en lsten, lsmede de tiv en pssiv; het rehtmtig tt stnd kmen vn de bten en lsten, lsmede blnsmutties; de inrihting vn het finnieel beheer en de finniële rgnistie geriht p de vg f deze een getuwe en rehtmtige ventwrding mgelijk mken; het in vereenstemming zijn vn de pgestelde jrrekening met de bij f khtens lgemene mtregel vn bestuur te stellen regels ls bedeld in rtikel 98 Wtershpswet (zie het Wtershpsbesluit); de verenigbrheid vn het jrverslg met de jrrekening. Rehtmtigheid: Ptl vr de untntsntle

7 Vr zver vn tepssing zullen bij de ntle beplend zijn vrde uit te veren werkzmheden de ndere regels vn: de Wtershpswet; het Wtershpsbesluit; de Kdernt Pltfrm Rehtmtigheid; de Rihtlijnen vr de Auntntsntle (NIVRA); dit Cntleptl 5. Te hnteren gedkeuring- en pprteringtlentie U riht de ntle in p het ntdekken vn belngrijke futen en u bseert zih drbij p risinlyses, vstgestelde tlenties, sttistishe deelwrnemingen en extplties. De gedkeuringstlentie is het bedg dt de sm vn futen in de jrrekening f nzekerheden in de ntle ngeeft, die in een jrrekening mximl mgen vrkmen, znder dt de bruikbrheid vn de jrrekening vr de rdeelsvrming dr de gebruikers wrdt beïnvled. De qedkeurinqtlentie is beplend vrde rdeelsvrming en de strekking vn de f te geven untntsverklring. Het wettelijk minimum vr de gedkeuringtlenties stt in het Wtershpsbesluit (rt. 5.2). In nderstnd shem zijn de dr het Algemeen Bestuur vstgestelde gedkeuringtlenties pgenmen. Deze gedkeuringtlenties zijn gelijk n het wettelijk minimum. Strekking untntsverklring Gedkeuringstlentie gedkeurend met beperking met rdeelnthuding fkeurend futen in jrrekening (% brut-lsten) < 1% > 1 % en < 3% 2 3% nzekerheden in ntle (% brut-lsten) <3% >3% en < 10% > 10% p bsis vn de begting vn het betreffende jr, hudt het bvenstnde in dt u bij een perentge n futen 1 % in de jrrekening en bij een perentge n nzekerheden < 3% in de jrrekening een gedkeurende verklring fgeeft. De pprteringtlentie heeft betrekking p lle psten die gentleerd zijn vr de gedkeuring. p gnd vn het Wtershpsbesluit (rt. 5.5) is de pprteringtlentie een bedg dt gelijk is n f lger is dn de bedgen vrtvleiend uit de gedkeuringtlentie. Bij vershrijding vn dit bedg vindt pprtge plts in het verslg vn bevindingen. Het Algemeen Bestuur heeft vr de pprteringtlentie lgere bedgen vrgeshreven dn de bedgen die vrtvleien uit de gedkeuringstlentie. Het Algemeen Bestuur heeft beslten de pprteringtlentie vst te stellen p 5% vn de betreffende hfdkstensrt (bijv. persneelslsten) met een minimum vn ,-. Dit hudt in dt u elke fut f nzekerheid vnf 5% vn de betreffende hfdkstensrt met een minimum vn ,- meldt in het verslg vn bevindingen. 6. Rehtmtigheid Rehtmtigheid is een ruim begrip en mvt lle wettelijke kders en regelgeving wn het WBL zih met huden. p gnd vn de wet kn rehtmtigheid wrden ndersheiden in finniële en nietfinniële rehtmtigheid. De finniële rehtmtigheid heeft betrekking p bten, lsten en blnsmutties. Het gt m gevlgen vn finniële beheershndelingen en de vstlegging drvn in de finniële dministtie. U kmt in uw untntsverklring tt een gekwntifieerd rdeel ver de finniële rehtmtigheid. Rehtmtigheid: Ptl vr de untntsntle

8 De niet-finniële rehtmtigheid heeft betrekking p hndelingen en beslissingen vn niet-finniële rd. Het gt bijvrbeeld m de nleving vn privy, milieumstndigheden en rbeidsmstndigheden. U berdeelt het intern systeem vn risifweging dt in reltie tt deze hndelingen en beslissingen is pgezet. Deze berdeling det u nu k l. Dm stelt het Algemeen Bestuur vr lleen expliiete ndht n finniële rehtmtigheid te besteden. 7. Reikwijdte untntsntle rehtmtigheidtetsing De wet biedt de mgelijkheid een deel vn de regelgeving niet in het rehtmtigheidvgstuk te betrekken. xterne wet- en regelgeving en verdeningen vn het Algemeen Bestuur mken wettelijk gezien deel uit vn de rehtmtigheidntle. Besluiten vn het Dgelijks Bestuur die niet rehtstreeks vrtkmen uit externe wet- en regelgeving f verdeningen vn het Algemeen Bestuur, kunnen buiten de ntle wrden gehuden. De UvW stelt vr genemde besluiten vn het Dgelijks Bestuur niet in het rehtmtigheidtjet p te nemen. Dm kiest het Algemeen Bestuur ervr de untntsntle p rehtmtigheid vnf het verslgjr 2009 limittief te rihten p: de nleving vn de vlgende kders: de begting; de finniële verdening ex rtikel 108 Wtershpswet; de ntleverdening ex rtikel 109 Wtershpswet. de wet- en regelgeving nfrm het nrmenkder: externe wet- en regelgeving; verdeningen en besluiten met een kderstellend kkter vn het Algemeen Bestuur; besluiten vn het Dgelijks Bestuur, die verpliht vrtvleien uit externe wet- en regelgeving f verdeningen en besluiten met een kderstellend kkter vn het Algemeen Bestuur. de rehtmtigheidriteri: begtingsriterium; vrwrdenriterium; misbruik- en neigenlijk gebruik riterium. die speten vn het vrwrdenriterium, die betrekking hebben p: reht; hgte; duur. ndnks het feit dt het nrmenkder zrgvuldig is pgesteld is het nmgelijk te gnderen dt dit kder hiermee limittief is. Dt betekent dt, in die gevllen wrin de interne wet- en regelgeving (zls die is pgenmen in het nrmenkder) niet vrziet, dn wel interprettieruimte lt, het Dgelijks Bestuur gemndteerd is beslissingen te nemen. Wnneer het Dgelijks Bestuur vn dit mndt gebruik mkt, legt het hiever ventwrding f in de rehtmtigheidpgf in het jrverslg. 8. Cmmunitie en peridiek verleg In de verdening p gnd vn rtikel 109 Wtershpswet ("Cntleverdening Wtershpsbedrijf Limburg") is pgenmen dt peridiek verleg pltsvindt tussen u en vertegenwrdigers vn het Algemeen en Dgelijks Bestuur lsmede vn de (mbtelijke) rgnistie. 9. Lptijd vn het ntleptl De lptijd vn het ntleptl is gelijk n de duur vn de pdhtverstrekking vrde ntle vn de jrrekening n u. Rehtmtigheid: Ptl vr de untntsntle

9 10. Rpprtge untnt Tijdens en n fnding vn de ntlewerkzmheden pprteert u zls hiender beshreven. De interim-ntle In de tweede helft vn het jr vert u een zgenmde interim-ntle uit. ver de uitkmsten vn die tussentijdse ntle brengt u een verslg uit n het Dgelijks Bestuur. Indien ehter de rd en mvng vn de pmerkingen vn dien rd zijn dt tussentijdse ntle niet ndzkelijk is, zullen de pmerkingen wrden pgenmen in het verslg vn bevindingen. Het verslg vn bevindingen vereenkmstig de Wtershpswet brengt u mtrent de jrrekeningntle een verslg vn bevindingen uit n het Algemeen Bestuur. Het verslg vn bevindingen stuurt u in fshrift te n het Dgelijks Bestuur. In het verslg vn bevindingen pprteert u ver de pzet en uitvering vn het finniële beheer en f de beheersrgnistie een getuw en rehtmtig finnieel beheer en een rehtmtige ventwrding dver wrbrgt. De uitgngspunten vr de pprtgevrm Gesignleerde nrehtmtigheden bven de pprteringtlenties liht u te gespeifieerd nr de rd vn het riterium (begtingsriterium, vrwrdenriterium, et). Futen f nzekerheden die de pprteringtlentie vershrijden, geeft u weer in een prt verziht bij het verslg vn bevindingen. U pprteert k ver eventuele bevindingen met betrekking tt de betuwbrheid en de ntinuïteit vn de dr het WBL gehnteerde geutmtiseerde infrmtieverzrging. De untntsverklring In uw untntsverklring geeft u p een gestndrdiseerde wijze, zls wettelijk vrgeshreven, de uitkmst vn de untntsntle weer. U det dit zwel ten nzien vn de getuwheid ls de rehtmtigheid, resulterend in een rdeel ver de jrrekening. Uw untntsverklring is bestemd vr het Algemeen Bestuur, zdt deze de pgestelde jrrekening kn vststellen. Rehtmtigheid: Ptl vr de untntsntle

10 Bijlge 1 Bepling nrmen finniële rehtmtigheid 2013 Bepling vrlpige tlentie De in het rehtmtigheidsmdel gehnteerde grenzen zijn bepld n de hnd vn de begting Ttl lsten explittiebegting PM (1%) T (0,5%) Mximle nzekerheid (3% vn de ttle lsten) Rekeninghudend met het feit dt met het vststellen vn de getuwheid niet gewerkt wrdt met deelwrnemingen mg de ttle fut die genstteerd wrdt dr middel vn de tetsingen vlgens het interne ntlepln mximl bedgen m een gedkeurend rdeel ver de rehtmtigheid vn de jrrekening te kunnen geven. Deze grens zl bij de fsluitende berdeling wrden getetst n de gereliseerde bten en lsten.

11 Bijlge 1 NRMNKADR WBL xterne regelgeving pmerking AnbestedingsFeqlemefit-Werken-(ARW-2005-) ingetkken per Anbestedingswet 2012 ingegn per , inl. besluit, reglement en gids pprtinliteit 3 Afspken MU (nmishe en Mnetire Unie) beleid 4 Algemene Pensienwet Plitieke Ambtsdgers (APPA) 5 Algemene termijnenwet 6 Algemene Wet Bestuursreht 7 Ambtenrenwet 3 AMvB Ril- en pldergemlen 9 Arbeidsmstndighedenwet Arbeidstijdenwet(-besluit) 11 Arbtlgus vr de setr wtershppen 12 Arhiefbesluit Arhiefwet Bseline infrmtiebeveiliging wtershppen (BIWA) zelfregulering is bsis, nders vlgt wetgeving 15 Beleids- en Beheerspes (BBP) systemtiek brief unie vn Wtershppen d.d Belemmeringenwet privtreht 17 BelemmeringenwQt verdeningen ingetkken per Beplingen Beleidsvrbereiding en Ventwrding Wtershppen (BBVW) 19 Besluit Anbestedingsrihtlijnen verheidspdhten (BAQ) ingetkken per Besluit Ruimtelijke rdening 21 Besluit vervuilingswrde ingenmen wter 22 Besluit vrshrift infrmtiebeveiliging rijksdienst 2007 (VIR) zelfregulering is bsis, nders vlgt wetgeving 23 Besluit vrshrift infrmtiebeveiliging rijksdienst bijzndere infrmtie 2013 zelfregulering is bsis, nders vlgt wetgeving (VIR-BI) 24 Besluit vrzieningen en instllties milieubeheer (rt inzke rilgemlen) 25 Buwbesluit wningwet is bsis vr dit besluit 26 Buwverdeningen gemeenten 27 Burgerlijk Wetbek 28 CA kkrd wtershppen Drinkwterwet pvlger vn de Wterleidingwet 30 upese nbestedingsrihtlijnen 31 Fillissementswet 32 Fisl stfreht 33 Fisle wet en regelgeving diverse wet- en regelgeving 34 Fl- en Funwet 35 Gemeenshppelijke Regeling Wtershpsbedrijf Limburg gewijzigd per Geshillenregeling wrderingskmer 37 Gndwet 38 Heffingsregeling lzing fvlwter p Rijkswteren 39 Kdsterwet 40 Kderrihtlijn wter (KRW) 41 Lzingenbesluit stedelijk fvlwter 42 Mededingingswet 43 Ntinl Bestuurskkrd Wter 44 Ntuurbeshermingswet 45 Nittrihtlijn (rihtlijn 91/676) 46 nteigeningswet 47 Phtnrmenbesluit 48 Pensienwet 49 Pvinil mgevingspln Limburg (PL) 50 Rihtlijn stedelijk fvlwter (rihtlijn 91/271) 51 Setle Arbeidsvrwrden Regelingen Wtershpspersneel (SAW) CA versie 2013 (gewijzigd per en per ) 52 Seletielijst rhiefbesheiden wtershppen (bewrtermijnen) 53 Sile verzekeringswetten diverse wet- en regelgeving 54 Wrenwet 55 Wtershpswet 56 Wterwet 57 Werklsheidswet 58 Wet beep in twee feitelijke instnties 59 Wet besherming persnsgegevens ( ) 60 Wet Bdembesherming 61 Wet mputerriminliteit

12 Biilngn 1 NRMNKADR WBL 2013 xterne regelgeving pmerking 62 Wei-extern klhtreht (mbudsmn) de wijziging vn de lgemene wet bestuursreht wijzigt ndere wetten 63 Wet finniering deentle verheden (wet FID) 64 Wet gemeenshppelijke regelingen 65 Wet implementtie Rehtsbehrmingerihtlijnen Anbesteden (WIRA) ingetkken per Wet infstrutuur fnds 67 Wet inkmen en rbeid (WIA) 68 Wet inkmstenbelsting Wet inzke de luhtventreiniging 70 Wet kindepvng 71 Wet mrkt en verheid ingegn per Wet milieubeheer 73 Wet ndeelmpenstie en shdevergeding bij nrehtmtige besluiten ingegn per Wet nrmering bezldiging tpfuntinrissen publieke en semipublieke setr 75 Wet p de lnbelsting Wet p de mzetbelsting Wet p de ndernemingsden 78 Wet penbrheid vn bestuur 79 Wet mpen en zwre ngevllen 80 Wet ruimtelijke rdening 81 Wet tegemetkming shde bij mpen 82 Wet veiligheidsrisi's 83 Wet verbetering prtwhter 84 Wet wrdering nerende zken 85 Wet werk en bijstnd 86 Wetbek vn burgerlijke rehtsvrdering 87 Wetbek vn Kphndel vervllen; uiteindelijk ndergebht in Burgerlijk Wetbek 88 Wetbek vn stfreht (stfrehtelijke beplingen) 89 Ziektewet

13 Bijlnql NRMNKADR WBL Interne regelgeving Afnmeverplihting 2 Afvlwtekkrd vn de fstmingsgebieden Rimburg en Kffeberg DB Beleid t..v. vernme zuiveringstehnishe werken 4 Cultuurbeleid 5 Delegtiebesluit: verdht bevegdheden dr AB nr DB AB Mndteren bevegdheden dr DB n direteur + bevegdheid tt verlenen DB vn ndermndt binnen ngegeven kders (mndtregeling) 7 Inkp en nbestedingsbeleid Wtershpsbedrijf Limburg AB Drempelbedgen 2013 vr het Inkp- en nbestedingsbeleid en vr AB finnieel mndt 9 verdening ex rtikel 108 en 109 Wtershpswet (beleids- en AB ventwrdingsfuntie + ntleverdening) 10 Legesverdening 11 Arhiefverdening WBL AB Nt Finnieel Beleid AB Hndhving vn het rbeidsvrwrdenpkket vn het ZL vr het WBL DB Ntitie verzekeringsbeleid DB Reiskstenregeling wn- werkverkeer DB Rmregeling mbiel werken / werken p fstnd AB Finnieringssttuut (Tresury sttuut) WBL AB Vststelling integriteitsbeleid Wtershpsbedrijf Limburg DB Gemeente Stein - Gemeenshppelijke Regeling tussen Gemeente Stein en Wtershpsbedrijf Limburg 20 Gemeente Stein - Uitveringsvereenkmst tussen Gemeente Stein en Wtershpsbedrijf Limburg 21 Gemeente Kerkde - Gemeenshppelijke Regeling tussen Gemeente Kerkde en Wtershpsbedrijf Limburg 22 Gemeente Kerkde - Uitveringsvereenkmst tussen Gemeente Kerkde en Wtershpsbedrijf Limburg 23 Gemeente Rermnd - Gemeenshppelijke Regeling tussen Gemeente Rermnd en Wtershpsbedrijf Limburg 24 Gemeente Rermnd - Uitveringsvereenkmst tussen Gemeente Rermnd en Wtershpsbedrijf Limburg 25 Gemeente Simpelveld - Gemeenshppelijke Regeling tussen Gemeente Simpelveld en Wtershpsbedrijf Limburg 26 Gemeente Simpelveld - Uitveringsvereenkmst tussen Gemeente Simpelveld en Wtershpsbedrijf Limburg 27 Gemeente Brunssum - Gemeenshppelijke Regeling tussen Gemeente Brunssum en Wtershpsbedrijf Limburg 28 Gemeente Brunssum - Uitveringsvereenkmst tussen Gemeente Brunssum en Wtershpsbedrijf Limburg 29 Gemeente nderbnken - Gemeenshppelijke Regeling tussen Gemeente nderbnken en Wtershpsbedrijf Limburg 30 Gemeente nderbnken - Uitveringsvereenkmst tussen Gemeente nderbnken en Wtershpsbedrijf Limburg 31 Gemeente Vlkenburg n de Geul - Gemeenshppelijke Regeling tussen AB Gemeente Vlkenburg n de Geul en Wtershpsbedrijf Limburg 32 Gemeente Vlkenburg n de Geul - Uitveringsvereenkmst tussen AB Gemeente Vlkenburg n de Geul en Wtershpsbedrijf Limburg 33 prihting upees nmish Smenwerkingsverbnd met Duitse DU Wtershppen 34 Smenwerkingsvereenkmst WBL met Hgeshl Zuyd inzke de Wijk vn DB Mrgen 35 Smenwerkingsvereenkmst smenwerkende gemeenten regi Prkstd DB Bestuurlijke ndvrwrden slibsttegie AB WR + WPM betreffende KRW-mtregelen DB 2Ö<3~2ÖT3 KRW-eisen gesteld n rwzi's (dr WR en WPM) pmerking getuliseerd getuliseerd zie k verslg vn deze vergdering

14 C > iu ^ ' > " y) **- 'öi 1 t?. S = S, >» 01 Ê 8 j Tl 1 i l i l V 3 Q) 3 T5. > 11 ü- i (D B ^ u 2 Si. > ui I w j > - g- ) t/i Rj r/i ui > ui f rl : ' n de ht 0 '. i ti 0 :: 0) > "D l i enri BH m P +~> 9 Ui 'IJ <11 33 ;i) 1 n ) g r. IJ CL 0) C m 0 Til J s i 9 Tl 1 G 0 V-, < (0 i l ei '1 L i-d) T 1 L.. g S 73 i! I n. 0 0 Tl 6 I L J 1 19 I B) Cl r i 'Li j - % vn r bud 0 f > r" ï 10 C 5 CN '.' S r 1 K ti 1" > 8 - il) 1 X [ 111 n; Cü tn Ë i «S u b N» «2 _ > S «S 1 > i m 3 > i > d d 01 1 l i 0) C d) is en ) ) ±3 > i > - _ 5 ), Ui d) 9 ~ > > "N ~ I iü I d> i_ 9> «! ) N S S g 1 «^ ^) Q) 0) Q. "D 5 U T) 1l-M ff <" - S f f I P 10 > Ti I «?J 0) p.= > g j j= 03 d) _ d) >r 3 J. 73 U) 'Cl) > T3 - - I T3 * 10 <n i M!5 d). > S > j 3 * f b m > 1 s I I _1 i l P C w d). 11 ü 1 2 s f Q. > m 2 3 I- UJ 33 z If 3 - '5 li) I Cl s i. g _J > ) d> d) -s )!5 5 l) «Cl) d> 5 N 3 'N l - C C, => Q. J ) *u ; 87 I C t. <u > *. C <ü i S - ) li i l ) <D e? l» li II ^ ^ 2 lil 3 re re 31 0) 0) Ü' - S.92 ln < n -^3 Q. & ) 3 <= <D S % > x> C. 5 g S ). I I B Vi i«5 <u ï= fl CT w 9 d.8 'f I 1010 *- il l» I I w? ^ 9 m i i- 73 0) S " 0 teil P - u s; 1 s 1. ^, <D I -^its ^ < > T3 1 3 g i ï s l 5 > C -SJ,CJ ü) 73 ««e p S i m = Cl) l ) (tj S^ IJÉ T3 nu IJ C C ) C i j l ^ CQ m.5_i, CJ J3 C n= ü ) S I 8. $ _ ^ u ff > I >.ï i Hl (fl CN I> n flïll, tn n «- V «>. T3 (fl ) 3 e z > UJ _J UJ UJ C UJ z 3 UJ n n g + S Q. W 1 C _ m I

15 C 15 S 3 i # SI * i =^ s; ^ 133 S ) S3 > 3 II D i 01 i 2 <= 'C 5 s. ^ «D> ui m g~ 1«i i T. -C ui. 11 " t Hl t '=> t i 5 y > 3 X 1 ff C/1 XI *- 2 l i l? 5 li i n 0 S 01 ï 5 ^ ül B i2 01 ill CL s? - i.3? 01 3 ^ i ' 3 " # lil n > l II l T3 S, I Q. g i.-.> Dl ïs e f u re i r i N» js «5 5 S S m 9-1 iflli 01 i 01 2 " - Jj 0 B tv J 1 I 3 2 ui 2 3 > S f S * 8 g 8 (ii Ti» Q i " J i C > i _ I PCL C { H > ^ «- re. re. Si te Tl 01 - g i Q i i *, Ui ij) -1 ' 2 ö S> l S 5 * > 01 Cl^~ C ^ l w ï 5 s 01 _l 14 2 e» p lil l 0) Tl ï Tl 2 Tl 9 ij Lü i CL-e B Tl S Öl l I. i ^ 9 ' S ^ i S lf g^ L01 0) N! i 2 «-, C P " u!. '3 i gi. N t i l 5*5 - C 01 ' l j <» l CL l C ül L 11 I i s r 1) " f i 11 > j l i s u. N S «CNJ re re re s H UJ if ~ 5 ï IN i : -g 01! ~ l lil iup f..i SSg <= J3 ir, it5 C.2 " ö '5 l 41 l S C f 1 C l sis. if 1 5 > s C = i2 = 01l is 1 C (fl ' 01 i m > i S PSP- 0) 0 CL 0 «1 1 ij <3 T- Lij us UW 55 - s i ï iq 1 'e "l "2 0 > 3 01 i '5e - 01 Q. > 03 i x: 8 u L - > = ) I! j M-,.Q Hl re II Ü Q) Q) re _, i l l 0- Cu (0.SÉ (0 )

16 &8II fit : ) U) -r 1 0) ) w <D rj ii 1T 3,.2, ) JS *» ) 0) i D- : C iiii 0).if) 0) ) ) > 6 S N <" 0) S! 9> tn 01 ) 0) - tr. 0) IN 0) ) 01 D u) 0) (/) ) 0 01 D tn i B n «Q ) ) f 5 Ö) <u j2 ) Ö 0) 3 0) ni Q-

17 CU CL' m CU CM M Si «U)»- uu 2> 2 2 u si I 01 CU 01 CU 01 C < " X i et CM Cl) n m :CU <U u CU l11) CQ öl u := C S!» S u 01 u t jj t (]] < >< n C/1 lil z ni yj u /i <; > w CM 10 )

18 8 111 er. <D >! P M -C z I 'tz B Q fi. (0 yi st srs >> m t/> II B _ 0).fi.2 > - CU > <= CU 4).9.JJ T ) j n 0) ! 'is f i uj ru ^ > ^ V ; I. > L : CU u e 0) fi 3 l i l 8 3 x 0) m.e 0) 41 I * S g: > I= 3Iu Si e P w n X S 0) 0), i fi i ö.5 5? i s ge S ï X S I CQ 3 Li 5 li ) w 5 C 5 u = J= N J5 ".. "!» - ts > = É f f ff S 1 i i i x: > D 5 2 s? l- LU z 2 ï! F. (.1 g f!2 C «> 5 5 ) i *" n > > tz 01? '~ 2 X S ö) S t -» 5 ri. _ > S u S Ö > 0) X) 0J 8. Il B _ t. 1 J u N 0) 0- Tj Tj t; 0) 0) 0) 2 '> > C 0) _ 0) > r- 0) ) 0) t 3 0 fl) ^. - C. ~ 4? 5 u _ 0) JÉ 0) je CU 0) Ë CC Q Si i XJ '=. 2 «- w C 0) < S ). - CQ > > 3 -è ) 0) = Tl «2 L 0) 3 x: 3 Ü; H S 5? i i C _ t ^ Cl JÉ J 3 : (fl. N : Z > S _! 5 0) > u Cl ) > > w y) n Tl & UTS n XJ *3 I/) XI 0) N N C f- CJ) (U I 'il 1. r v > Tl 0 ire Ml u s *> '5 d f i 2> S 2 0) 5 ï S 0) Cü ü S 0) ^3 lit 0) TZJ > 3 C :~- D: 1. CJ (D T3 11 =C ij Q) C - I) m p 5! CU 2 5^ > «1.-ï-xj 1». is 3 I I i 1 S N Ui -i^- C 0) C g 3 * xj 2 m C T1 5 T3 m en &. f 2 "fl u. wï ) p!.: <= u 2,. " I I S '-2 0) 5 u C C fl) <u 13 n f 8 15? C i 0 «j n w 0 1 CJ ) J Q. J _Q.3J? <?' ill ï "D ill lil u CU efej ' - X) ib 01 0) Sir Ji2 x: si i 2 1 t CC ï I (D C 9 1 ü. i l l fi.«cl - N 1/) 2 ' 13 C.t! ^ ü t u C S = 01 3 ) * P li 1 C 0J l i t i u «SS J m CÜ " Cü -Q (. C JZ </> - C D ö - (0 u 0). J 0) «'5 2 - <D.* </> T) e 1 CU 5 1 i 2 ^ I f 1 i 1 I < W u CM CU < C

19 1 > S 1 I ^ /ï li u ï ü) dj l 0) w w J flj " 9> * ^ 0) QJ 01 0! IT 0) U) l i s t Dl ü- ) (TI ö 5 t: ti J 5 <= N re in re _ «.ï? re t.= re - f lil N W i en ei tj 01 S 01 ui J 01 > i re i_ 03 T3 2 i J <-> * T3 01 JZ > N <. l 5 u) 0 3 i. 0) u ire i S -S " 0 d N t rö 52 - i/; «tl " * i m ) u er. - B t u 4) 'N 0) N <L' 0) ) <D t l «01 01 T3-1 rn 01 QJ 0) 0) l 01 l ~ ts QJ QJ

20 u 8 5 QJ Li ( IT "CL U C u Q) Bi 2>~ (j J ( 00 <A! /> IJ w re IX J ) J IJ. ^ N C/J L 1 > u u u "QJ u jjd CU > ~ > J ^ 01 J en UJ W (fl [u 1 I J J QJ 92 QJ J Xn u J T3 J 1 'rr. 92 w 5 ~ 5»^ -C- > > i i J CU </) CL _r Tl ty) QJ QJ J dl ï 2* >.N ~ " 0) J QJ > - i= (fl (t IU CL C..i ^- H <ƒ> n X- U3 C C r XI 01 S QJ QJ QJ QJ QJ QJ n) gen fd teem regeli _ 12 >. Q l 3 (0 IU ui CU Tl J2 ^: -1 - UI r u d3 e 112 de BH me ng/v vr met het v v 9 n nstemm.: ge 3 * ' il 0) 01 s i l i CJ S. CM s m 03

21 1) ) u CU 2 * *3 2 C >.5, i u i f m 8 I ü» S se.s CU QJ <u i 3 N 2 i «i t I CU CU ' f! CU CU 13 J= CU 8 2 CU.5! S «.iü, CU S J '» < Si CU i l t t ti t C CUr J _ Ifi > > ^ CU CÜ u J C 3 3 J S i J en ü! ) CU CU 0 ^ 5 Si * < 2 ï f i. >.2, CU 8 J " > J I J L J II Z. 2 u I > H. = e ï CU 5 j C rï,0» ü CU S C CU ills ii QJ S ~ 2 2 u " «'F, S J ) C J ïï > j C Q> n f i l e S ur j i: 'M 0 t 1 1 ë i * ï = Uil t i l l 11 m 5 Cl) ( & CU J 1Q C u CU C = W ~ CÜ u tg > >> CU 9 ió 'J u u u -V Ê Ë l I <:i J j& ±f Si j) C J S CU,. ig > u 'ti J T C u : 5" ~ S ï ^ J 2 3 u j ju > y s > s; I H u Cl) ID S2 > 4 &.52 CNI N _ u - CU CU CU? J > 111 > u : > ' t 5 > u > u LIS ) b 2-5 IA -* K (3 LU z 2 81 i 1^ u i w n TI tl 1 ) ÓJ > s I ÓJ 5 3 < 15 J 3 « u Q 3 > I s 1 'J n 11 j ^ u '5 S I I? ï. u S $.«i- 8 u u = ) C C U si NS ï 2 II 5» i jij * C J3 C CU J == * >! CU.y > C C UI 2 ti QJ»- > - ) S!r > S = 5 ^ t3 > I ^ QJ J 0J = ) C C CU T-i ^ CU 3 i QJ CU ) ü CU <r I CU ï 0J C.Cl l 2 N ) i CU. I «1 CU ^ g-. ** > 3J W 2 xi Q S U- n " 9 = -6 f ~ C J C J3 > J p J3 > > ) C ö) CU s i s JZ " J Q) J "_. w) Hl I ill T) u > J '11 J J= ) ) CJ '5i S i5 i_ C CU ' = -Ci 05 S u CÜ J3 CU S > g H f 5 2 U ' 41 j. *j CU CU r < :. (!) D C C te CU u ~i S'.>= ' =? ) u.2 l i u u. J J i S 5. CU CU 5= C 'ö> j CU CU J J >- Jf I «> u '5 10 i- Si ) u" i Q).9 J) C J *- u. i CU jg QJ ë Q> 11 g J w U) tjjj e " "3 0) J2 (0 Q. Q C CU 0 ö 2 CU Q ) «4-1 Cl 1-1 = QJ in ) 2 ë 1 if

22 «5 p C) T? > lil J2 F: es > Li g u C 1 j «1 C <^ s p 5".I in (0 X 0) t e -* X) * XJ.0? 11 1 g. re j>: ft 3 81 je ft 2! 15 l) p ft e Si I _ u r S CU u XJ * x: -1= ^ 8, I I ÖÏ C fjj I I * w S, 9 s x: i I I.) i C 2 S >. CU L. X! X x: i xi iii - t N XI <D i r. «'5. - J 3 2 L i_ 0 Ï > i m 5 Q) 3 W Ö 3,1 1 f" " 1 I C) C3) 0) C7) In I >' <D " "ö & 2> - JD ( ft 2 nl p 0) C CV m 0) 32 C= ü S Cü 0) 3 t C u Q 3! 31 I f> i n BB\ r: x; u e geze rekki Ij. ntt Cl) 1 ~7 'I_- x; =ns e C B JJ > C_T) S fi n «ie < 01 M = 15 CSJ bi C 13) 5 5? I- UJ Tl Z If LU 21 ^ D) if 0) 0) I C C 11 - J2 Q> C tl 2, i f 'e S 0) y tn > 1) 0) > S X) ' 5 u Cü!> C C) Cl f 3 ) JfC u > Cü Cü 2 <f X) ) CU re CU J _ K. C li " CU XJ ) I 3 n C Q. t C ö 0) 5 i u *-> C. 0) i 73 IT (0 = i X ) C5 Z g 0 -I LU LU CC LU Z CC UJ i x: C3) ^ I I 1 ) en - «e II I i ~, ~. i j fi n 2 i I X Z i _l UJ (3 UJ CC UI z UI fi 11 [g XJ > 9 tj '> ' e s _l n ' t_ > F ~ CQ 15 0 CJ QJ <D 1 i 11 I u Cü > C _ J 3 i i -g 2 -

p i - : j 6 & g o Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directie Noordzee C5277

p i - : j 6 & g o Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directie Noordzee C5277 p i - : j 6 & g Ministerie vn Verkeer en Wterstt Diretrt-Generl Rijkswterstt Diretie Nrdzee I I INTO s-jw 1 C577 B!3LiOTHEEK" StQNATUUR.: C5~ } f / Eindrpprtge Inventristie Millenniumgeveligheid vn de

Nadere informatie

W-3 Welstand en Monumenten

W-3 Welstand en Monumenten L^ICX^Ö 1/ s'e^^is W- Welstand en Mnumenten Midden Nederland Aan de den van de deelnemende gemeenten van Welstand en Mnumenten Midden Nederland ns kenmerk : 15-41 Bijlage : 1 nderwerp : Jaarverslagen jaarrekening

Nadere informatie

betreft: aaimielding e)c'-art;4-lofflwor]niiigren-^igiemeen verbindend verklaring van de CAO voor het Techniseh-InstafiatieljechTJf^j

betreft: aaimielding e)c'-art;4-lofflwor]niiigren-^igiemeen verbindend verklaring van de CAO voor het Techniseh-InstafiatieljechTJf^j An de Miniter vn Scile Zen en Wergelegenheid Dir. Uitveringten Arbeidvrwrdenwetgeving fd CAV Ptb 08 250 LV DN AAG, Secretrit: rgemeeter lenin 2 2282 MZ Rijwij (Z) Telefn (070) 60 25 Fx (070) 60 525 Ptdre:

Nadere informatie

INLEIDING. Stellingen. Kwaliteitseisen ten aanzien van verzekeringen. Conclusie. Hudig-Langeveldt 2.0 BIBLIOTHEEK BOUWDIENST RUK8WATERSTAAT 1

INLEIDING. Stellingen. Kwaliteitseisen ten aanzien van verzekeringen. Conclusie. Hudig-Langeveldt 2.0 BIBLIOTHEEK BOUWDIENST RUK8WATERSTAAT 1 AT 2.0 BIBLITHEEK BUWDIENST RUK8WATERSTAAT 1 NR. C.Z^3:H...Q>^ INLEIDING Stellingen Kwaliteitseisen ten aanzien van verzekeringen Cnlusie Hudig-Langeveldt STELLINGEN Vanuit de nieuwe rl van Rijkswaterstaat

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Voor de Groothandel in Levensmiddelen (GIL) voor de periode 1 oktober 2010 tot 1 april 2012

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Voor de Groothandel in Levensmiddelen (GIL) voor de periode 1 oktober 2010 tot 1 april 2012 CLLECTIEVE ARBEIDSVEREENKMST Vr de rthandel in Levensmiddelen (IL) vr de peride 1 ktber 2010 tt 1 april 2012 INHUDSPAVE Hfdstuk I: Algemene definities 1. Werkgever 2. rthandel in Levensmiddelen, Zetwaren,

Nadere informatie

Profiel en bestuurlijke gegevens. Bericht van de Raad van Commissarissen. Verslag van de directie over het jaar 2007

Profiel en bestuurlijke gegevens. Bericht van de Raad van Commissarissen. Verslag van de directie over het jaar 2007 GUDAV Jaarverslag 2007 Prfiel en bestuurlijke gegevens Grafieken kerngegevens Kerngegevens Beriht van de Raad van mmissarissen Remuneratiebeleid Verslag van de diretie ver het jaar 2007 3 4 5 7 10 11 Genslideerde

Nadere informatie

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek Prooincie h øis Westerbrink r, Assen Postdres Postbus rz2, 94ooAc Assen www'drenthe.nl r (ot 92) 36 5t tt r (ot 92) 36 t7 77 provinci renthe An: de voorzitter en leden vn provincile stten vn Drenthe Assen,

Nadere informatie

o, Gameenle Alkmaar - Gemeente Heiloo Projecinr,: 10478-92617 arabjewoud MER Bedniventerrem iuni 1999. revisie 04 Boekelermeer Zuid 2 en Zuid 3

o, Gameenle Alkmaar - Gemeente Heiloo Projecinr,: 10478-92617 arabjewoud MER Bedniventerrem iuni 1999. revisie 04 Boekelermeer Zuid 2 en Zuid 3 , Gameenle Alkmaar - Gemeente Heil Prjecinr,: 478-217 arabjewud MER Bedniventerrem iuni 1. revisie 04 Bekelermeer Zuid 2 en Zuid 3 Kaarlen Kaarten Aldeling Bdem. Water en Milieu G:\..\217^008-5.RAP ?^newud

Nadere informatie

VVE Beheer B.V. 000093648

VVE Beheer B.V. 000093648 VvE De Oude Scheepswerf te CAPELLE AA DE IJSSEL Aan de leden van de Vereniging Rijswijk, 22 september 2010 01952 Geachte leden, Bijgaand gelieve u aan te treffen de uitndiging 2010. vr de algemene ledenvergadering

Nadere informatie

NAUTILUS I INTERN ATIONAI

NAUTILUS I INTERN ATIONAI NAUTILUS I INTERN ATINAI Ministerie van Soiale Zaken en Werkgelegenheid Afdeling CoUetieve Arbeidsvoorwaarden (CAV) Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG KethêrlaniSs ffite Shorpioensttast 266,3067 KW Rotterdam

Nadere informatie

datum telefoon e-mail

datum telefoon e-mail PRIM Schiedam STICHTING PRIMAIR PENBAAR NDERWIJS Pstbus 515 31 AM Schiedam e: inf@primschiedam.nl Kerklaan 29 3121 KC Schiedam t: 1 4264 46 Gemeente Schiedam Afdeling Educatie & Welzijn T.a.v. de heer

Nadere informatie

Vrienden van het Goois Natuurreservaat

Vrienden van het Goois Natuurreservaat MEMO Van Aan CMS, mr. N.A. van Renssen Vrienden van het Gis Natuurreservaat CMS Derks Star Busmann N.V. Mndriaantren Amstelplein 8A NL-1096 BC Amsterdam Pstbus 94700 NL-1090 GS Amsterdam Kpie Datum 15

Nadere informatie

Algemene ledenvergaderin g Wethoudersvereniging. 2l november 2012. Wethnrn]o. w t ffi Êffiffi **^#

Algemene ledenvergaderin g Wethoudersvereniging. 2l november 2012. Wethnrn]o. w t ffi Êffiffi **^# Algemene ledenvergderin g Wethoudersvereniging 2l november 2012 Wethnrn]o w w t ffi Êffiffi **^# Agend Algemene ledenvergdering \ilethoudersvereniging Groenekn \Moensdg 21 november 2012 I 2 J Opening Mededelingen

Nadere informatie

Aanbieden Colleaevoorstel Aanvrager: Arianne de Ruiter - in 't Veld (A.) GDD/AD/SBH/BA SK Dordrecht 612 0787704614

Aanbieden Colleaevoorstel Aanvrager: Arianne de Ruiter - in 't Veld (A.) GDD/AD/SBH/BA SK Dordrecht 612 0787704614 Page 1 f2 Aanbieden Clleaevrstel Aanvrager: Arianne de Ruiter - in 't Veld (A.) GDD/AD/SBH/BA SK Drdreht 612 78774614 Redateur: Jhan Jnker (FJ.) GDD/AD/SBH/ETC Kerkeplaat 13 78774632 Zaaknr: 91144 jtcl

Nadere informatie

Besluit nr. 1046047 d.d. 5 maart 2013 van Gedeputeerde Staten van Fryslân

Besluit nr. 1046047 d.d. 5 maart 2013 van Gedeputeerde Staten van Fryslân Uitgegeven: 20 maart 2013 2013, nr. 17 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet p artikel 125 Ambtenarenwet en artikel I 2 van de Cllectieve Arbeidsvrwaardenregeling prvincies

Nadere informatie

NEderlandse federatie voor Raket Onderzoek. Veiligheids- statuut versie 1.1. Deel I - Achtergronden Deel II - Eisen Deel III - Bijlagen

NEderlandse federatie voor Raket Onderzoek. Veiligheids- statuut versie 1.1. Deel I - Achtergronden Deel II - Eisen Deel III - Bijlagen NEderlndse federtie voor Rket Onderzoek Veiligheids- sttuut versie 1.1 Deel I - Ahtergronden Deel II - Eisen Deel III - Bijlgen DATUM: 1-11-2003 VERSIE: 1.1 Definitief DOCUMENT: NERO VS 1.1.do PAG 2 DEEL

Nadere informatie

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Reglement OC en COR Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschlse pvang (BSO), Halve Dagpvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Telichting bij Reglement Oudercmmissie en Reglement Centrale Ouderraad

Nadere informatie

Request for Proposal voor het huisbankierschap van Oxfam Novib en Hivos januari 2010

Request for Proposal voor het huisbankierschap van Oxfam Novib en Hivos januari 2010 Request for Proposl voor het huisnkiershp vn Oxfm Novi en Hivos jnuri 2010 Anesteding onder egeleiding vn ureu Vllstein Algemeen Conform de voornkondiging op de drtoe estemde wesite vn de EU (www. nestedingsklender.nl),

Nadere informatie

Customer Due Diligence Beleid

Customer Due Diligence Beleid Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. Versie 1.0, nvember 2014 Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. 1 van 14 Inhudspgave 1 INLEIDING... 4 1.1 REIKWIJDTE

Nadere informatie

provinci renthe tt tt t7 77 ondenverp: Beantwoording toezegging in statencommissie FCBE van l s januari

provinci renthe tt tt t7 77 ondenverp: Beantwoording toezegging in statencommissie FCBE van l s januari ?røinciehøis \(esterbrink r, Assen Pstød.res Pstbus rzz, 94 ec Assen sww.drenthe.nl r (t 92) 36 r (t 92) 36 tt tt t7 77 prvinci renthe An: de vrzitter en leden vn Prvincile Stten vn Drenthe Assen, 26 mrt.20'14

Nadere informatie

No-nonsense telecom voor de dynamische onderneming

No-nonsense telecom voor de dynamische onderneming N-nnsense telecm vr de dynmische nderneming Wrk nywhere. Slimmer en flexibeler werken. Met n-nnsense telecm vr de dynmische nderneming. Over FirmTel Onfhnkelijke telecm pertr, pgericht in 2011 Nederlndse

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk Bseline Informtiehuishouding Gemeenten Deel 3: De Prktijk Toelichting Dit deel evt prktisch instrumentrium en gemeentelijke prktijkvooreelden, die zijn ngedrgen door leden vn de projectgroep; De ngeleverde

Nadere informatie

Bijlagen CCR jaarverslag 2013

Bijlagen CCR jaarverslag 2013 Bijlagen CCR jaarverslag 2013 A B C wettelijke adviesbevegdheden CCR (WMZC) samenwerkingsvereenkmst CCR-RvB jaarcyclus D speerpunten 2012-2014 E begrting-uitgaven 2013 F inhudelijke beschrijving besprken

Nadere informatie

o overwegende, dat het niet vaststaat dat een exclusief verbod van radio en TV reclame bijdraagt tot alcoholmatiging en bestrijding van misbruik;

o overwegende, dat het niet vaststaat dat een exclusief verbod van radio en TV reclame bijdraagt tot alcoholmatiging en bestrijding van misbruik; 15 december 2013 Het beleid rnd alchlreclame en alchlmarketing in Nederland: de ntwikkelingen tussen medi 1986 en begin 2012 Dr Esther van den Wildenberg 1 Dit artikel schetst de ntwikkeling van het beleid

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Kninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 105 11 juni 2009 Besluit van 16 april 2009, nr. 09.001007, hudende vaststelling van een selectielijst van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan 2015 Activiteitenpln 205 Hierbij presenteren wij het Activiteitenpln 205 vn het Domein Applied Science wrbij per onderwerp een prioriteitstelling stt vermeld. Opgenomen zijn in ieder gevl lle jrlijkse en lopende

Nadere informatie

Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 oktober 2011 Agendapunt: 11

Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 oktober 2011 Agendapunt: 11 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 ktber 2011 Agendapunt: 11 Prtefeuillehuder: De heer T.J. van der Zwan Behandelend ambtenaar: Mevruw A.C. Teuben-Bkma Onderwerp: Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed RIGO Research en Advies Wn- werk- en leefmgeving www.rig.nl Prvinciaal beleid transfrmatie kantren en Rijksvastged Krte schets van de stand van zaken begin 2014 De verantwrdelijkheid vr de inhud berust

Nadere informatie

(BIO) - Fase 2 (terrein)

(BIO) - Fase 2 (terrein) KONINKRIJK BELGIË Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Evaluatie van de Belgische Investeringsmaatschappij vr Ontwikkelingslanden (BIO) - Fase 2

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie