!!!!! "#$$%&'($)!!! *($+,--#$.#!/#-.&0&1#2#$!!!!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "!!!!! "#$$%&'($)!!! *($+,--#$.#!/#-.&0&1#2#$!!!!"

Transcriptie

1 "$$%&'($) *($+,--$./-.&0&12$

2 34-%561%$7 $%$ &$''()*+', () -./$0(1, /$-++, $2 64./ $4$' 9..4 ::4%+-$ $.'2<(,,$0('/$' (' 3$ <$4$03 9+' ++'9:00$'3$ /$0364./4+--+C) 9.0/$' $0,++4 )'$0.6D +0)-++4 <.43$' '($:<$ ('(2(+2($9$'.'260..(3 $'.'2)2++' '($:<$ ('%(>52$'B $,$''()*+',5$$E $4-(')23$64$2$'2($3$E('(2($E2$%(1'BF'2$/$'3$$0G%( $$').0(3$*+)()2$%(1'9..4$$'9$43$4$3..4.'2<(,,$0('/B $ &$''()*+', () (' 3$ 5:(3(/$ 9.4- $',$0 *$)>5(,*++4 +0) 63E 3.>:-$'2B H(1 ().6 ('2$4'$2 *$)>5(,*++4 9(+ 3$?('/ 9+' I>.'.-J K4+')E.4-$4)G.6 L('3%C) &$4'/4.$6 M.-60$-$'2+(4N$03G$'%+0<.43$'9$4)64$(39(+3$8O;'($:<)*4($E9+'=/$'2)>5+6?8BP$23.>:-$'2()2$9$')('5$2I'/$0)*$)>5(,*++4B =0)63E3.>:-$'2()3$&$''()*+',$>52$4Q)2+2()>5CBO+':(25$2../6:'29+'3$)'$00$.'2<(,,$0('/$'.6 5$2 /$*($3 9+' >.-60$-$'2+(4 /$03G () 1:()2 $$' 3J'+-()>5$ &$''()*+',/$<$')2BO$4,$'3%+0<.43$'.E5$2-./$0(1,()3$&$''()*+',$'R.3J.E &'.<0$3/$ S3$ I'/$0)2+0(/$ 9$4)($T +0) U(,( *$)>5(,*++4 2$ )2$00$'B $ +-*(2($ ().- 3$%$ 2$ 6:*0(>$4$'.6 VV'.E -$$43$4$.6$'W).:4>$ 60+2E.4-)B +2 *$2$,$' $,$''()*+', :(2/$*4$(3 $' ++'/$6+)2 -+/ <.43$'G <+''$$4 /$*4:(,$4) %(>5 3$),:'3(/ +>52$'B $ 9..4<++43$ $%$ )2+6 () 5$2 9('3$' 9+' E('+'>($4('/ $' 3$ 1:()2$ $(/$'++4X*$5$$43$4.-3$3..4.'2<(,,$0('/9+'3$&$''()*+',2$,:''$')2:4$'B U(15.6$'3+25$20$%$'9+'3(23.>:-$'2:5$03$45$(3$'(')6(4+2($*($32B I3/+4&+-6$4)G$('34$3+>2($ "

3 8$64,.&497(+ :;8$-%.%$7""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" <;=429-2$1(%>/-.""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" $ U+2()N$03]BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB^ M.-60$-$'2+(4$-:'2$'+0)$$'+'3$42J6$/$03BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB_ R$)>54(19$'9+'>.-60$-$'2+(4$-:'2$'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB` M.'>0:)($ %$ =0/$-$'$R$)>54(19('/BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBZ^.$0BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBZ^ ;'2<$46>4(2$4(+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Z^ F-60$-$'2+2($$';'2)2++')/$)>5($3$'() BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBZ` F-6+>2$'R$2$,$'() BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB"" A;B(>1> """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" &$ =0/$-$'$R$)>54(19('/BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB"^.$0BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB"^ ;'2<$46>4(2$4(+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB"_ F-60$-$'2+2($$';'2)2++')/$)>5($3$'()BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB"` F-6+>2$'R$2$,$'() BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB"` C;D45(-EF56($73>(.%$7G0&12&HDE3GI """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" '% =0/$-$'$R$)>54(19('/BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB\Z.$0BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB\Z ;'2<$46>4(2$4(+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB\" F-60$-$'2+2($$';'2)2++')/$)>5($3$'()BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB\\ F-6+>2$'R$2$,$'() BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB\a J;3%K.'($)$ """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" '( =0/$-$'$R$)>54(19('/BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB\b.$0BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB\b ;'2<$46>4(2$4(+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB\` F-60$-$'2+2($$';'2)2++')/$)>5($3$'()BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB\c F-6+>2$'R$2$,$'() BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaY L;M7%47-. """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ' =0/$-$'$R$)>54(19('/BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBa\.$0BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBa\ ;'2<$46>4(2$4(+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB aa F-60$-$'2+2($$';'2)2++')/$)>5($3$'()BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBa^ F-6+>2$'R$2$,$'() BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBa_ N;=422>5%(-=>.%1=%>5,%1H=?I """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ) =0/$-$'$R$)>54(19('/BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBa`.$0BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB^Y ;'2<$46>4(2$4(+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ^Y F-60$-$'2+2($$';'2)2++')/$)>5($3$'()BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB^" F-6+>2$'R$2$,$'() BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB^" D%1>(1,,> """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" $ *99$.%F:OM-+($1G9->&$P&),$.%7$ """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" $* \

4 :;8$-%.%$7 $.9$45$(3) /4.2$:(23+/('/$'d$4-.$2.64(1,)'(9$+:E.4)*$%:('(/3<.43$'B O+':(2%./$'.$-3$5$4.9$4<$/('/)>.--())($)<.432/$%.>52'++4-./$0(1,5$3$'.- -$2-('3$4/$033$%$0E3$G.E-$$4-++2)>5+66$0(1,$4$):02+2$'2$*$5+0$'BL$3$9+':(2 3$%$ +>52$4/4.'3 5$**$' $',$0$ +-*2$'+4$' 9+' 3(9$4)$ -('()2$4($ 3$ +E/$0.6$' 6$4(.3$ ('2$4$))$.'2<(,,$ $ %./$'.$-3$ Q++'9:00$'3$ /$0364./4+--+C)C +0) 6.2$'2(e0$.60.))('/)4(>52('/B =+'9:00$'3 /$0364./4+--+C) 9$424$,,$' 9+':(2 5$2 ('%(>523+2/$03$$'3..43$-$')%$0E/$>4$e$43(')24:-$'2()G<++4-$$5$2-./$0(1,().- 3$ 4$0+2($ 2:))$' -$')$' $'.4/+'()+2($) 2$ *$f'90.$3$'b I$' )2$9(/ 25$.4$2()>5,+3$4.'3$4*.:<3 5$2(3$$ $' $4() 3$ +E/$0.6$' 5.'3$ $$0/$eg6$4(-$'2$$43 $' 4$0$9+'2$ $49+4('/.6/$3++' -$2 5$2 4$+0()$4$' 9+' -++2)>5+66$0(1,$ 3.$0$' 9(+ ++'9:00$'3$/$0364./4+--+C)B L.'3(++0*$)2++2$4$$'/4.2$3(9$4)(2$(2++'3$%$++'9:00$'3$/$0364./4+--+C)B$%$ 64./4+--+C)%(1'$4.6/$4(>52.-%$$4)6$>(E($,$()):$)('3$)+-$'0$9('/.62$0.))$'B $', 3++4*(1 ++' 5$2 ++'24$,,$' 9+',0+'3(%($G 5$2 9$4/4.2$' 9+' $$' +E%$2-+4,2G 5$2 9$4-('3$4$' 9+' E('+'>(e0$(')2+*(0(2$(2G 5$2 9$4/4.2$' 9+' 3$,..6,4+>52G >4$e4$' 9+' <$4,/$0$/$'5$(3G.69+'/$'9+'2$,.42$'('%.4/$'.'3$4<(1)$'5$29$4,0$('$'9+'3$ -(0($:64.*0$-+2($,B ++4-$$ 0(1,$' ++'9:00$'3$ /$0364./4+--+C) 6.2$'2($$0 $$' (')24:-$' $.9$45$(3 ('/$%$2 %.:,:''$' <.43$'.- )6$>(E($,$ -++2)>5+66$0(1,$ 3.$0$' 2$ 4$+0()$4$' -$2 -('3$4 S>.'9$'2(.'$$0T /$03B M.-60$-$'2+(4$ /$03)J)2$-$' %.:3$' %$0E) '%($'0(1,$,.)2$'*$)6+4('/ 9+' 6:*0($,$-(33$0$',:''$'0$(3$'B $,$''().9$4++'9:00$'3$/$0364./4+--+C)()$>52$49$4)'(66$43D$4()$$'9$$05$(3 9+'+:2$:4)G<$2$')>5+66$4)$'-$')$':(23$64+,2(1,3($*.$,$'G<$*)(2$)G+42(,$0$' $'<$49('/)-+2$4(+0$'6:*0(>$4$'$'>.'/4$))$'G)$-('+4)$'<.4,)5.6).4/+'()$4$'B F'E.4-+2($()).-).'9.03.$'3$/$3.>:-$'2$$43$'.64$0$9+'2$6:'2$'0(1,$'*4.''$' $0,++4 2$/$' 2$ )64$,$'B $%$ *4.''$' *0(1,$' (' 3$ 64+,2(1, *$6$4,2 /$)>5(, *$0$(3)-+,$4)G *(''$' $' *:(2$' 3$.9$45$(3G.- ++'9:00$'3$ /$03)J)2$-$' +0) 6.2$'2(e0$.60.))('/)4(>52('/('3$*$0$(3)9.4-('/2$*$24$,,$'B (23.>:-$'25$$E22.23.$0<$03$*$'.3(/3$5$03$45$(32$/$9$'D5$2()$$'*$,'.62$ Q,$''()*+',CD %(1 /$$E2 $$'.9$4%(>52 9+' 3$ *$0+'/4(1,)2$ ++'9:00$'3$ S.Ed >.-60$-$'2+(4$T /$03)J)2$-$' (' 3$ 9$4)>5(00$'3$ 9$4)>5(1'('/)9.4-$'B.$0 ().-.*1$>2($9$ ('E.4-+2($.9$4 ++'9:00$'3$ /$0364./4+--+C) 2$.'2)0:(2$' $' %.: $4 2.$ -.$2$' 0(13$' 3+2 5$2 /$-+,,$0(1,$4 <.432 5$2 (3$$ 9+' ++'9:00$'3$ /$03 2$ 9$42+0$' '++4*$0$(3)(')24:-$'2$'3($('/$%$2,:''$'<.43$'9..4)6$>(E($,$3.$0$'B $%$,$''()*+', *$)2++2 :(2 c 5..E3)2:,,$'B =00$4$$4)2 <.432 *$)>54$9$' <+2 ++'9:00$'3/$03S>.-60$-$'2+4J>:44$'>($)T()G$'<++4('5$29$4)>5(029+'.')<$22(/ *$2++0-(33$0D '+2(.'+0$ 9+0:2+B /2 3$ *$)>54(19('/ 9+' _ ++'9:00$'3$ /$03)J)2$-$'$'$$'.9$4%(>529+'*$0+'/4(1,$$g6$42)B a

5 <;=429-2$1(%>/-. N$03()'($2$$'/$/$9$'BP.$<$0<$.')$49++,.'*$<:)29+'%(1'G()5$2/$033+2<$ /$*4:(,$'('E$(2$$$',$:%$Bh$$))$'2($9+'/$03()$$'.9$4$$',.-)2i$$'>.')$'):)j.-($2)2$+>>$62$4$'3+29+'%(>5%$0E/$$'E:'3+-$'2$$0':2.E<++43$5$$E29..4.')G -++4<++49+'<$$4.69$424.:<$'3+2<$5$2,:''$':(2/$9$'++'($2)3+2<$0':2$' <++43$9..4.')5$$E2hSN4$>."YYZd"cTB+2*$2$,$'23+2/$03$$').>(++0>.')24:>2()G $$'-$')$0(1,$:(29('3('/B=0)/$9.0/3++49+'5$$E2.')>.'9$'2(.'$0$/$03%(1'$(/$',$'-$4,$'$'4$/$0)B$%$,$'-$4,$'$'4$/$0)%(1'5$24$): '*$)0())('/$'3($ (' 5$2 9$40$3$' %(1' /$-++,2B $%$.-9+22$' *(19..4*$$03 3$,$:%$.- /$03 4$'2$34+/$'32$0+2$'%(1'G3$,$:%$/$03'($2-$$42$,:''$'('<())$0$'9..4/.:3G3$,$:%$.- /$03 +00$$' 2$ 0+2$' :(2/$9$' 3..4 *+',$'G 3$,$:%$.- 6+6($4 /$03 2$ /$*4:(,$'('60++2)9+'%(09$4$'-:'2$'$'3$,$:%$.-'+2(.' VV'-:'22.2 <$22(/*$2++0-(33$02$*$)2$-6$0$'B+2*$2$,$'23+2/$03'($2'$:24++0()G (2($, /$0+3$'B++4-$$3($'25$23$*$0+'/$'9+').--(/$'*$2$43+'3($9+'+'3$4$'G$' 3($'25$2*$6++03$3.$0$'*$2$43+'+'3$4$'B M.-60$-$'2+(4/$03()/$033+2$$'+'3$4.'2<$465$$E2$'$$'+'3$43.$03($'23+'.') >.'9$'2(.'$0$/$03BM.-60$-$'2+(4/$03()$$')6$>(E($,$9.4-9+'/$03G3+2*$)2++2+0) $$' ++'9:00('/.6.') 24+3(2(.'$0$ /$03 -$2 +'3$4$ Q)6$04$/$0)CB hi$' >.-60$-$'2+(4$ -:'2 SBBBT () $$'.9$4$$',.-)2.- $$' +'3$4 3+' 5$2 <$22(/ *$2++0-(33$0 S3(2 () 5$2 '+2(.'+0$/$03T2$/$*4:(,$'G-$23$*$3.$0('/.-.'*$94$3(/3$*$5.$E2$'2$9$4*('3$' -$2 +'3$4).'3$4*$':22$ *4.''$'h S8($2+$4 k P+00)-(25 "YY_d ^TB 7;'/$*4:(,2$ -(33$0$'7 9$4<(1)2(' 3(2 9$4*+'3'++4/.$3$4$' $' 3($')2$' S+4*$(3T 3($ ++'/$*.3$' <.43$'G<++4/$$'94++/9..4*$)2++2*(''$'3$/$<.'$/$03$>.'.-($B ;-3+2 >.-60$-$'2+(4$ /$03$$'5$3$' 9++, +00$$' 0.,++0 <.43$' /$*4:(,2G <.43$' %$ 9++, ++'/$3:(3 +0) /$-$$')>5+6)-:'2$' S>.--:'(2J >:44$'>($)TB K.>5 () '($2 +0 5$2 >.-60$-$'2+(4 /$03 6$4 3$E('(2($ 0.,++0 /$03 *(''$' $$',0$('$4$ /$-$$')>5+6 9+' -$')$'B M.-60$-$'2+(4/$03 S>.-60$-$'2+4J >:44$'>($)T() 3:) $$'*$2$4$ 2$ $2 9$4)>5(1')$0 3+2 <$ <(00$' *$)>54(19$'B $ 2$4-7+02$4'+2($E /$037 <.432.., 9++, /$*4:(,2.- >.-60$-$'2+(4 /$03 2$ *$)>54(19$'B F' <$%$' () 3(2 -()0$(3$'3G.-3+2 >.-60$-$'2+(4 /$03 '($2 *$3.$03 ().-.') >.'9$'2(.'$0$ /$03 2$ 9$49+'/$'B F' %$03%+-$ /$9+00$' <.432.., <$0 9+' Q64(9++2 /$03C /$)64.,$'B $ 2$4-,+' +0) )J'.'($- 9+' >.-60$-$'2+(4 /$03 <.43$' *$)>5.:<3G -++4 *$'+34:, (2 2J6$ /$03 <.432 :(2/$/$9$' (>:0($4$'G *$34(19$'.E?N;7)G $' '($ $2 *+',<$%$'.'3$4 3$ +:2.4(2$(2 9+' 3$.9$45$(3B ;., (' /$*4:(,G $$0 -('3$4 2.$/$6+)2G () 3$ 2$4- Q+:g(0(+4J >:44$'>($)C S%($ *(19..4*$$03.:25<+(2$ k U+/-+' ZcccT +0) )J'.'($- 9+' >.-60$-$'2+(4$ -:'2$'G <+2 5$2 5$06$'3$ $' ++'9:00$'3$,+4+,2$49+'3(2/$03*$'+34:,2B Q(1%&/-.R ;- 2$ *$/4(16$' <+2 >.-60$-$'2+(4$ -:'2$$'5$3$' %(1'G -.$2$' <$ +00$4$$4)2 *$/4(16$' <+2 /$03 ()B N$03 () (' <$%$' $$' (')24:-$'2 3+2 /$>4$e$43 ().- 3$ *$6$4,('/$'9+'/$<.'$4:(05+'3$0.62$0.))$'BF'3$<..43$'9+'R(0/4(-$'8$9JS(' N4$>. "YYZd"aT l/$03 () $0, 4:(0-(33$ '/$6+)2 $'.'2<.46$' ().- 3$.'2.$4$(,$'35$(39+'4:(05+'3$02$2+>,$0$'mB$*$0+'/4(1,)2$*$6$4,('/9+'4:(05+'3$0 ^

6 () 3+2 $4 '($2 6$4 )$ $$' <$3$4%(13)$ *$5.$E2$ ++' 64.3:>2$'.E 3($')2$' *$)2++2B SR(19..4*$$03d+0)n+'/$f'2$4$))$$43()('5$2:(2<())$0$'9+'%(1'+66$0)9..43$$($4$' 9+' n$))(>+g -++4 n$))(>+ () '($2 /$f'2$4$))$$43 (' n+'c) +66$0)G 3+' 9('32 $4 -$2$$' 5$0$-++0 /$$' 24+')+>2($ 60++2)TB F' 3$ 2<$$3$ 60++2)G %(1' 64.3:>2$' -.$(0(1,.6 2$ )6+4$' E0(',$.6)0+/4:(-2$9$4$()2$'64.3:>2$'*.9$'3($'9++,*$3$4E$0(1, %(1'BSn+',+' /$$' +66$0) 9..4.'*$6++03$ 2(13.6)6+4$'.- 2$ 4:(0$'.6 $$' 0+2$4 2(13)2(6TB K$' 3$43$,:''$' 64.3:>2$' '+:<$0(1,) <.43$' /$)> :' <++43$ +0) $$' :'(9$4)$0$ -$$2$$'5$(3.'2*4$$,2B P.$ -.$2$' <$ 3$ <++43$ 9+' $$' +66$0 :(234:,,$' %.'3$4 VV' 4$E$4$'2($6:'2] P.$9$$0 *4.3$'G $($4$' 90$$) () VV' +66$0 <++43]P$2()$4/.'5+'3(/.-2$)2$00$'3+2$$'+66$0.'/$9$$4\$($4$'Go*4..3Ga >5+-6(/'.')G p *4.>>.0(.E Z $0 <++43 ()B N$03 () $$'.60.))('/ $ 64.*0$-$'3($4:(05+'3$0-$2%(>5-$$*4$'/ $234($$))$'2(e0$E:'>2($)5$$E2d *$2++0-(33$0 Z G)6++4-(33$0$'4$,$'-(33$0SN4$>."YYZdZ`"TB N$03 () (' 3$ $$4)2$ 60++2) :(2/$9.'3$'.- 24+')+>2($) 2$ 9$4$$'9.:3(/$'B P$2 () $$' ('2$4-$3(+(4(')24:-$'23+25$24$>52)24$$,):(2<())$0$'9+'/.$3$4$'.''.3(/-++,2B N$03()$$'.9$4,.$6$0$'3$2$ $+E/$)64.,$'4:(0-(33$0$'3($,:''$'<.43$' /$*4:(,2.-/.$3$4$'$'3($')2$'2$,.6$'$'9$4,.6$'BK$'2<$$3$()-$25$2/$*4:(, 9+' /$03.., 3$ -./$0(1,5$(3 9+' )6+4$'.'2)2++'D /$03 () '($2 *$3$4E$0(1, $' 4$0+2($E,0$('9+'.-9+'/BK$'3$43$5$$E2/$03$$'-./$0(1,5$(3/$>4$e$433$<++43$9+'$$' /.$3.E3($')2:(22$34:,,$'BN$03()$$'4$E$4$'2($6:' $64.3:>2$'$'3($')2$' ('3$-+4,2BL$2+'3$4$<..43$'G/$03-++,25$2-./$0(1,.-':-$4($,64(1%$'G)+03($' )>5:03$'2.2:(34:,,('/2$*4$'/$'$'5:'.'3$40('/$<++43$2$9$4/$0(1,$'BN$03,+' 3:)<.43$'.-)>54$9$'+0)$$'"$%$$&'$(($)*$$+, " 4:(0-(33$09..43$:(2<())$0('/ 9+' /.$3$4$' $' 3($')2$'G 3+2.6/$)0+/$',+' <.43$' $& 5$2 -$2$' 9+' <++43$ -./$0(1,-++,2S/$*+)$$43.6N4$>."YYZd"\T \ B N4$>.S"YYcd"aT-$4,2$>52$42$4$> $2/$039+'.:3)5$4<.432*$)>54$9$'(' 2$4-$' 9+' <+2 5$2 3.$2G (' 60++2) 9+' <+2 5$2 ()B O.0/$') L(>5+$0 8('2.' () /$03 (' <$%$'$$'h('e.4-+2($)j)2$$-9+'-$')$0(1,$(')6+''('/x+4*$(3hs('n4$>."yyzd"atb N$03()'($2)+'3$4)3+'$$'(')24:-$'2.-*(12$5.:3$'5.$9$$0<++43$($3$4$$'5$$E2 2.$/$9.$/3 ++' 3$ $>.'.-($G %(1 5$2 3($')2$'.E /.$3$4$'B F3$++0 2J6()>5G 5$**$' 3$/$'$' 3($ (' $4 9$$0 /$03 *$)>5(,,$'.., 9$$0 *(1/$34+/$' ++' 3$ /$-$$')>5+6G 2$4<(10 3$/$'$' 3($ '$/+2($E )2++' 3$ /$-$$')>5+6 3$ 0$9$4('/ 9+' /.$3$4$'$'3($')2$'9$4)>5:03(/3%(1'BN$03()'($2($2)3+21$9$4,4$/$'5$*2G-++4($2) <+21$5$*29$43($'3-$2$$'*(134+/$++'3$$>.'.-($$'3($,+'<.43$'++'/$<$'3.-$$'/$0(1,$<++43$++'3$$>.'.-($2$.'224$,,$'SN4$>."YYZdZ`"TBO++,<.432 /$)2$033+2/$03)0$>52)$$')>5:03*$,$'2$'()()S$$'lF;qmT a B =429-2$1(%>2,$1$(-&$($.> R(15$2*$)>54(19$'9+'/$03,:''$'<$$$'.'3$4)>5$(3-+,$'2:))$'34($)..42$'/$03 %.+0) <$ 3($ 9+'3++/ 3$ 3+/,$''$'d <$22(/$*$2++0-(33$0$' S3..4/++' +00$'+2(.'+0$ ZP$2$'/$0)$<..43Q>:44$'>JC()+E/$0$(39+'Q>:44$'2CS>(4>:0+2($TB "L$2Q+0/$-$$'C<.432*$3.$03d*(''$'$$'<(00$,$:4(/$/4.$69+'-$')$' S0.,++0X'+2(.'++0X('2$4'+2(.'++0T9..43$-$$)2$G%.'($2+00$64.3:>2$'$'3($')2$'('3$-+4,2B \$IMq()*(19..4*$$03/$$'/$ $2+00$$'$$'4$,$'$$'5$(3()B af;q.ef;<$r.:sf,*$'1$9$4)>5:03(/3t _

7 9+0:2+TG>.-60$-$'2+(4$/$03$$'5$3$'$'9.:>5$4)B U$22(/ *$2++0-(33$0 () /$ '3$4 +:2.4(2$(2 9+' 3$.9$45$(3 () :(2/$/$9$' 3..43$*+',$'3+2*(1<$2<.432$4,$'3+0)/$03(/*$2++0-(33$09..45$2+E0.))$'9+' )>5:03$'B+2*$2$,$'2 3+2 $$')>5:03$()$4 3($*$2++03 <.432-$2 <$22(/*$2++0-(33$0 3(2 /$03 3($'2 2$ +>>$62$4$' 9+' 3$ 9$4)>5:03(/3$^B P$2 *$2$,$'2.., $ *$0+)2('/$' 3($ *$ $2$' <.43$' ++' 3$ )2++2G +00$$' $$' -:'2$$'5$(3 3($ 2.2 <$22(/*$2++0-(33$0()9$4,0++42G<.432/$+>>$62$$43S8($2+$4kP+00)-(25"YY_d^TB M.-60$-$'2+(4$/$03$$'5$3$'%(1'+03($/$03$$'5$3$'3($*:(2$'5$23.-$('9+'5$2 <$22(/ *$2++0-(33$0 9+00$'B F' 3$ 4$/$0 <.43$' %(1 (' /$*4+> /4.$6$' *:4/$4)G *$34(1E)0$9$'.E?N;C) $' '($ $2 *+',<$%$'.'3$4 +:2.4(2$(2 9+' 3$.9$45$(3B+2*$2$,$'2'($23+2>.-60$-$'2+(4$-:'2$'3$E+>2.(00$/+0$*$2++0-(33$0$' %(1's P$2 *$2$,$'2 )(-6$0<$/ 3+2G (' 2$/$')2$00('/ 2.2 <$22(/ *$2++0-(33$0G >.-60$-$'2+(4 /$03 '($2 ++' $E2 2$ <.43$'B P$2 -+/ :(2$4++43 <$0 +0) *$2++0-(33$0 /$*4:(,2 <.43$' +0) *$(3$ 6+42(1$' (' $$' 24+')+>2($ 3+2.9$4$$',.-$'B K4+')+>2($) 5.$9$' '($2 '..3%+,$0(1,$4<(1) 60++2) 2$ 9('3$' -$2 <$22(/ *$2++0-(33$0B =0)%.3+'(/%(1'$49$0$>.-60$-$'2+(4$-:'2$'$'(''.9+2($9$/$0364./4+--+7)3($.6 %(>5%$0E'++)23$/$<.'$'+2(.'+0$9+0:2+E:'>2(.'$4$'BM.-60$-$'2+(4/$03%.: /$3$E('($$43,:''$'<.43$'+0)7/$033+2'($2<$22(/*$2++0-(33$0()G-++4$9$'%.$$' +0/$-$$' /$+>>$62$$43 4:(0-(33$0 () (' 5$2 :(2<())$0$' 9+' /.$3$4$' $' 3($')2$'G3+2 /$)6++43,+'<.43$'$'5$2-$2$'9+'<++43$-./$0(1,-++,2B?++)25$2<$22(/*$2++0-(33$0$'5$2>.-60$-$'2+(4$/$03G%.:$$'3$43$>+2$/.4($9+' /$03,:''$' <.43$'.'3$4)>5$(3$'D 9.:>5$4)B P($4.'3$4 9+00$' >.:6.')G 6.)2%$/$0)G )6++46:'2$'G >+3$+:*.''$' S>3W*.'G *.$,$'*.'TG >5(6) (' $$' >+)('.G *$0-(':2$' $'%.9..42)B P.$<$0 9.:>5$4) $$' /$03<++43$ 9$42$/$'<..43(/$' $' '$2 +0) >.-60$-$'2+(4/$03*:(2$'5$23.-$('9+'<$22(/*$2++0-(33$09+00$'G4$,$'$'<$%$ '($22.25$23.-$('9+'>.-60$-$'2+(4/$03BF'2$/$')2$00('/2.2>.-60$-$'2+(4/$03%(1' %(1 (--$4) '($2 *$3.$03.- 2$ E:'>2(.'$4$' +0) $$' +0/$-$$' ++'9++43 *$2++0-(33$0B O.:>5$4),:''$'3..4/++')+00$$'*$)2$$3<.43$'++'VV')6$>(E($,64.3:>2.E3($')2G $' <.43$' 9++, 3..4 $$' *$6$4,2 ++'2+0 <(',$0).E.4/+'()+2($) /$+>>$62$$43B P$2 () %$0E)2<(1E$0+>52(/.E<$9.:>5$4)t*$45+:62-.$2$'++'-$4,$'+0)$$'9.4-9+' /$03B O.:>5$4) 9.03.$' ++' 5$2 >4(2$4(:- 9+' '($2W<$22(/ *$2++0-(33$0G -++4 '($2 ++'5$2>4(2$4(:-9+'+0/$-$$'++'9++43*$2++0-(33$0B;E%.+0)N4$>.S"YYZdZabT)2$02d h.-++'/$-$4,22$<.43$'+0)>.-60$-$'2+(4/$03g%.:/$03-$$43$4$-+0$'9+'5+' '3 -.$2$' /++' $%$ <$$4 2$4$>52,.-2 *(1 3$.4/+'()+2($ 3($ 5$2 /$03 :(2/$$E2mBO.0/$')3(2>4(2$4(:-5$**$'9.:>5$4)<$03$/$0(1,<++43$G-++4%(1'%(1'($2 >.-60$-$'2+(4/$03B ;6/$-$4,2 -.$2 <.43$' 3+2 $0, )..42 /$03 '++4 $$' +'3$4 )..42 /$03 %.:,:''$' 24+')E.4-$4$'B I$'.9$45$(3,+' $$' >.-60$-$'2+(4$ /$03$$'5$(3 2.2 <$22(/ *$2++0-(33$09$4,0+4$'BI$'9.:>5$4,+'>.-60$-$'2+(4/$03<.43$'+0)5$2/$0$(3$0(1, $$' +0/$-$$' /$+>>$62$$43 *$2++0-(33$0 <.432B =(4 L(0$) %.:3$' 5($49+' $$' ^=0)3$)>5:03$()$4<$(/$42<$22(/*$2++0-(33$0++'2$'$-$'G9$49+02*(1<$2%(1'4$>52.6*$2+0('/BP$2() <(',$0($4)$>52$4('9$$00+'3$'2.$/$)2++'.-3$/4..2)2$.E,0$(')2$>.:6:4$)S*(19..4*$$03-:'2$'9+' Z>2$'">2$'*(01$22$'9+'ZYYG"YY$'^YY$:4.T++'2$'$-$'.E<$/2$/$9$'BH(1,:''$'*(1$$' :(2)2++'3$)>5:03$>52$4'($2<$22(/*$2++0-(33$0('%(1'/$5$$0<$(/$4$'B b

8 9..4*$$03,:''$' %(1' $'.., *$)2++' $4 9..4*$$03$' <++4 -$')$' $0,++4,:''$' *$2+0$'-$2*$0-(':2$'BF'<$4,$0(1,5$(3%(1'3$/4$'%$'2:))$'3$%$34($)..42$'/$ /B P$2 () ).-) -.$(0(1, 2$ %$//$'.E $$' -:'2 <$22(/ *$2++0-(33$0G >.-60$-$'2+(4/$03.E/$$'9+'*$(3$()B B&56>%K+$+($5429-2$1(%>2,$1$ q(2$4++43%(1''($2+00$>.-60$-$'2+(4$/$03$$'5$3$'5$2%$0e3$bf'-$$43$4$.6%(>52$' %(1' $4 E:'3+-$'2$0$ 9$4)>5(00$' 2:))$' >.-60$-$'2+(4$ /$03$$'5$3$'B L$2 3$%$ 9$4)>5(00$' (' 5$2 +>52$45..E3G,:''$' <$.'3$4)>5$(3 -+,$' 2:))$' 9$4)>5(00$'3$ )..42$'S>+2$/.4($e'T>.-60$-$'2+(4$/$03$$'5$3$'B -.$"'' M.-60$-$'2+(4$ /$03$$'5$3$' 9$4)>5(00$' -$2 *$24$,,('/ 2.2 5:' 3.$0 $' 4$3$' 9+'.'2<(,,$0('/B=00$4$$4)2,+'$$'.'3$4)>5$(3<.43$'/$-++,22:))$'>.-60$-$'2+(4$ /$03$$'5$3$'-$2$$'>.--$4>(e0$3.$0)2$00('/$'>.-60$-$'2+(4$/$03$$'5$3$'-$2 $$' ).>(+0$ 3.$0)2$00('/B O..4*$$03$' 9+' 3$ $$4)2$ %(1' R+42$4) S.., <$0 K4+3$ Ig>5+'/$)TG2$4<(10K(13*+',$'5$2:02($-$9..4*$$03%(1'9+'>.-60$-$'2+(4/$03-$2 $$').>(++03.$0BF').--(/$/$9+00$'()3(2.'3$4)>5$(32'($2%.3:(3$0(1,G%.+0)('5$2 /$9+0 9+' 3$ H<(2)$4)$ UF[.E 3$ K4+')(2(.' M:44$'>($) (' 5$2 O$4$'(/3 &.'(',4(1,B O$49.0/$'),:''$' <$ -$$43$4$ 9+4(+'2$' 9+' >.-60$-$'2+(4$ /$03$$'5$3$' -$2 >.--$4>(e0$ 3.$0)2$00('/$'.'3$4)>5$(3$'D R:)('$)) 2. R:)('$)) SR"RTG R:)('$)) 2. M.'):-$4SR"MTGM.'):-$42.M.'):-$4SM"MT$'M.'):-$4W2.WR:)('$))SM"RTS8($2+$4 k P+00)-(25 "YYcd btb P$2%$0E3$ /$ $ ).>(+0$ >.-60$-$'2+(4$ /$03$$'5$3$'G ).--(/$ %(1' /$4(>52.6 5$2 2$4:/34('/$' 9+' <$4,0..)5$(3G +'3$4$'.6 5$2 2$4:/34('/$' 9+' +4-.$3$G 5$2 9$4*$2$4$' 9+'.'3$4<(1)G 5$2 9$4*$2$4$' 9+' %.4/G,('3$4.69+'/G5:06++'.:3$4$'G)2$4,$).>(+0$>.5$)($.E5$2-(0($:BO..4*$$03$'9+' ).>(+0$3.$0$('3$'<++4++'1$,+'3$',$'%(1'*(1'+.':(26:22$0(1,B /&*0$+)(+1*$+1'' $.'2<$46>4(2$4(+*$24$EE$'3$2$>5'()>5$+)6$>2$'9+'>.-60$-$'2+(4$/$03$$'5$3$'B $%$ 2$>5'()>5$ +)6$>2$'%(1' 9+'%$0E)64$,$'3*$f'90.$ $ 3.$0)2$00('/$' $' 3$ 2.$6+))('/9+'$$'>.-60$-$'2+(4$-:'2B P$2 $$4)2$.'2<$46 >4(2$4(:- () 3$ 734+/$47B N$03,+' 9$4)>5(00$'3$ EJ)($,$ 9.4-$' ++''$-$'B N.$3$4$'/$03 () /$03 <++4*(1 7/.$3$4$'7 S-$$)2+0 /4.'3)2.EE$'T /$*4:(,2 <.43$'+0)$$'+0/$-$$'++'9++43*$2++0-(33$0BP()2.4()>5$9..4*$$03$'5($49+'%(1' %.:2G 2+4<$G 9$$G )>5$06$'G )(/+4$22$' $' 9$0$ $3$0-$2+0$' %.+0) /.:3G %(09$4 $' *4.')B S8($2+$4kP+00)-(25"YYcdZaTBK$/$'<..43(/%(1'<$-$$49$424.:<3-$2/$03('3$ '6+6($4$'-:'2$'S> /$03TBK$')0.22$,.-2/$03('2.$'$-$'3$-+2$ 9..4('$0$,24.'()>5$9.4-S/(4++0/$03TBI0,$34+/$45$$E2%(1'$(/$'9..4W$''+3$0$' 2$' ++'%($' 9+' 9$49+0)('/ $' E4+:3$G,.)2$'G 9$424.:<$'G 2.$/+',$0(1,5$(3G >4$+2($G.6)0+/$'24+')6.42S8($2+$4kP+00)-(25"YYcdZ^TS%($2+*$0ZTB `

9 23$"'45'6..+,$"$&'$&'7,$"$&'8&'$"9$'$",,+$+5'' /4.>$7-. S(9%>TU,$1$ E-)1>4$%&56 :&;+<*+=(*==+'>"$"?' U$('(/'..3%+,$0(1, N$-(33$03 H$$4'..3%+,$0(1, '..3%+,$0(1, 2+&<).+*$+$&?'/)<"&'$&' H$$4.'$$'9.:3(/ $$'9.:3(/ H$$4$$'9.:3(/ B1*01<<$"$&' 6$+8"<1&'C';+=,$' U$('(/4()(>. N$-(33$ / 4()(>. _ N$-(33$ / 4()(>. b )+.,=(*1$9.<*$&' P../ 8++/ I4/0++/ /)$+*1.&$"$'9.<*$&' 8++/ 8++/ P../S=4*$(3)W$' &+6(2++0('2$')($ET` 6$+*+.=0$&'1&'0+,$' H$$4*$24.:<*++4D <$4,$0(1,$('24(')($,$ <++43$ L('3$4*$24.:<*++4D '.-('+0$<++43$ c L('3$4*$24.:<*++4D ;'*$6$4,2 ZY ;'*$6$4,2 F'3$2<$$3$60++2),+'/$03<.43$'/$f3$'2(E(>$$43++'3$5+'39+'3$E:'>2($3($5$2 9$49:02B H.+0) $$43$4 *$)64.,$' 5$$E2 /$03 34($ E:'>2($)d 4:(0-(33$0G )6++4-(33$0 $' 4$,$'-(33$0B?($2 +00$ >.-60$-$'2+(4$ -:'2$' 9$49:00$' 3$%$ E:'>2($) /$0(1,<++43(/B O..4+03$,$:%$).-<$0.E'($24$'2$G24+')+>2($*.':))$'G)2++'/$03S)6++4*$0+)2('/TG 24+')+>2($,.)2$'G $' 9$ $ (-60$-$'2$4$' %(1' 9+' ('90.$3.6 3$ -+2$ <++4(' $$'>.-60$-$'2+(4$-:'23$E:'>2($)9+'4:(0-(33$0$')6++4-(33$09$49:02S2+*$0"TB 44 5' G9$.>$ G9(>$ G&%.$,1$&'' K4+')+>2($*.':))$'XF'E0+2($ [$'2$ /&*%.$,1$&' K4+')+>2($,.)2$' $-:44+/$X?$/+2($9$ F'2$4$)2XIg6(4+2($ L$2 *$24$,,('/ 2.2 3$ E:'>2($ 9+' 4$,$'-(33$0G 34:,,$' 3$ -$$)2$ >.-60$-$'2+(4$ -:'2$'5:'Q>4$3(2)C:(2('$$'5$3$'>.'9$'2(.'$$0/$03BS*9B$$'+66$02$4<++43$9+' u^()..,^*+42$4>4$3(2)<++43tbi4%(1'$>52$4$',$0$:(2%.'3$4('/$'bf'k(13*+',$' <.432/$03:(2/$34:,2('2(13G<++4*(1Z>4$3(2-$$)2+0/$0(1,2)2++2++'Z::4BF'+'3$4$ /$9+00$' <.43$' >4$3(2) :(2/$34:,2 (' EJ)($,$ $$'5$3$'D -(10$' (' 5$2 /$9+0 9+' =(4 L(0$)G3$&<P('5$2/$9+09+'3$U=KS$$'>.-60$-$'2+(4$9+0:2+('P.,,+(3.Gn+6+'TG,.0$' (' 5$2 /$9+0 9+' 3$ Uv4+ $' /$<+))$' (' 5$2 /$9+0 9+' 3$ 8I=wB S8($2+$4 k P+00)-(25 "YYcd ZbTB I0,$ 4$,$'$$'5$(3 5$$E2 %(1' $(/$' 9..43$0$' $' '+3$0$'B M.-60$-$'2+(4/$033+29$4<(1)2'++4>.'9$'2(.'$$0/$035$$E $$03+2*:4/$4) _=E5+',$0(1,9+'/$*4:(,2$2$>5'($,$'$'9$(0(/5$(3),$'-$4,$'B b=e5+',$0(1,9+'/$*4:(,2$2$>5'($,$'$'9$(0(/5$(3),$'-$4,$'b `?$$-2+E-$2$$'/4.$($'3$.-%$2 cl$4,.63+2*(01$22$'k-:'2$'(').--(/$/$9+00$'4$64$)$'2+2($e/$03%(1's$$'%$,$4/.$3 9$42$/$'<..43(/$'TBF'+'3$4$/$9+00$'()5$2E(+2/$03G<++4*(13$'.-('+0$<++43$9$$05./$4()3+'3$ ('24(')($,$<++43$B ZYF'5$2/$9+03+2*(01$22$'k-:'2$'.E$0$,24.'()>5$/$03$>52$<++43$9$42$/$'<..43(/$'G()3$>4$+2($ '($2.'*$6$4,2BF'5$2/$9+03$34+/$4E(+2/$03()G5$$E25$29$4/4.2$'9+'3$/$035.$9$$05$(3('E0+2($2.2 /$9.0/B ZZL$4,.63+25$2)2(-:0$4$'9+'/$03:(2/$9$'$'5$2.'2-.$3(/$'9+')6+4$'$(/$'0(1,5$2%$0E3$%(1'"< >.-60$-$'2+(4/$03'($2,+'<.43$'('/$<())$039..4/$03.E3$3$,,('/BF'<())$0,.)2$'$'$$'-+0:),:''$'.-<())$0$'.'2-.$3(/$'G2$4<(10$$'*.':))24:>2::4('<())$0$',+'++'-.$3(/$'B c

10 9$424.:<3%(1'-$23$*$34+/$'$'$4'($2-$$43$4$64(1))J)2$-$'/$5+'2$$435.$9$' 2$ <.43$'B N$03 :(234:,,$' (' $$'5$3$' 2(13 () %('9.0 <+''$$4 3(2 /$03 (' 3$ $$4)2$ 60++2)/$*4:(,2< $2:(2<())$0$'9+'3($')2$'.E+4*$(3)('2$')($9$64.3:>2$'B I$'3$43$.'2<$46>4(2$4(:-()3$:(2/(E2$64.>$3:4$D3$*+)()<++4.6/$03(' <.432 /$*4+>52 $' :(2 >(4>:0+2($ /$'.-$' <.432B N$03 5$$E2 ).-) $>52$ <++43$ S/.$3$4$'/$03TG 9$42$/$'<..43(/2 ($2) 9+' $>52$ <++43$ S4$64$)$'2+2($E /$03TG.E 4$64$)$'2$$42 '.>5 5$$E2 <++43$ 9+' %(>5%$0E SE(+2 /$03TB N$ $$' <++43$ 9$42$/$'<..43(/2 '.$-$' <$ Q/$4://$')2$:'3 /$03CB +2 *$2$,$' $2 /$03 () -$2 $$'3$,,('/D5$2<.432('.-0..6/$*4+>52.6*+)()9+'$$')6$>(E($,/.$3S%.+0)/.:3T $'5$$E2$$'/+4+'2($9+'3$:(2/$9$'3$(')2$00('/S3..4/++')3$*+',T3+25$2/$032$' +00$2(13$'('/$<())$03,+'<.43$'9..4$$'9+'2$9.4$'+E/$)64.,$'9+)2$5.$9$$05$(3 9+' 3(2 )6$>(E($,$ /.$3B N$ '($2 /$3$,2 () < ':(2 5$2 '($2) /$>4$e$43 $' 9$42$/$'<..43(/2 3+'.., '($2) 9+' <++43$B n$,+' -$2 3(2 /$03 *$2+0$' +00$$' 9..4 %.0+'/ $4 9$424.:<$' () (' 5$2 /$03 %$0EB P$2 /$03 < , ++'/$3:(3 +0) E(3:>(+(4/$03B;-3+20$'$'9++,$$'.'3$46+'3S%.+0).'4.$4$'3/.$3T9$4$()2G,:''$' 3$4/$0(1,$ 0$'('/$' <.43$' *$)>5.:<3 +0) /$4://$')2$:'3 /$03G 5.$<$0 5$2 $$' 1:4(3()>5$)2+69$4$() $2.'3$46+'3('*$)0+//$'.-$',+'<.43$'BF'$',$0$ /$9+00$' () >.-60$-$'2+(4 /$03 /$3$, '+2(.'++0 /$03 (' 60++2) 9+' $$' )6$>(E($, /.$3B 8($2+$4 k P+00)-(25 S"YYcd"ZT 5$**$' 5$2 (' 3(2 9$4*+'3.9$4 /$,.>52$ $' +E,..6*+4$ <++43$*.''$'B M5($-/+:$4 () $$' *$,$'3 9..4*$$03B M.--$4>(e0$ 9.:>5$4) Z" 9$4)>5(00$'(')0$>52)VV'.6%(>525($49+'D%$%(1'/$,.>52-$2>.'9$'2(.'$$0 /$03G -++4 %(1' '($2 ('<())$0* >.'9$'2(.'$$0 /$03B F' 60++2) ',+' -$' 3$%$ ('<())$0$' 9..4 $$' *$6$4,2 )>+0+ 9+' 64.3:>2$' S%.+0) >37).E *.$,$'T (' 3$ 9..4 $$' *$6$4,2 +)).42(-$'2 9+' 64.3:>2$' $' 3($')2$'B L++4 (' 2$/$')2$00('/ 2.2 >.--$4>(e0$9.:>5$4)%(1'3($/4+2().'29+'/$'*(1++',..69+'64.3:>2$'$'3($')2$'D >0(e'2$'*$2+0$'9++,S.'*$<:)2T9..43$%$-+4,$2('/,.)2$'BK$')0.22$,+'<$3$4%(13),4$3($2 S-:2:+0 >4$3(2T <.43$' *$)>5.:<3 +0) +E%.'3$40(1,$ :(2/(E2$64.>$3:4$D /$03.'2) $2 /$0(1,2(13(/ >4$e4$' 9+' $$' )>5:03 S9..4 3$,.6$4T $' $$' 2$/.$3 S9..43$9$4,.6$4T*(1$0,$24+')+>2($BO++,<.432/$)2$033+25$2/$03('3(2/$9+0<.432 /$3$, $ *$0.E2$ 9+' 3$,.6$4.- /.$3$4$'.E 3($')2$' (' 3$ '+*(1$ 2.$,.-)2 2$4:/ 2$ 0$9$4$'B F' ).--(/$ /$9+00$' () 3$%$ *$0.E2$ >.'24+>2:$$0 9+)2/$0$/3 S*(1 9..4*$$03 -$2 5$2 +>>$62$4$' 9+' 3$ +0/$-$'$ 9..4<++43$'T.- 3$%$ 1:4(3()>5 +E3<('/*++42$-+,$'B ' P))%$7..4$$'/.$3..4 >.'9$'2(.'$$0 /$03 Z\ V44>'-.$ N$032$'2(13$9+' 3$/.:3)2+'3++43D Uv4+D M.--$4>(e0$ 9.:>5$4)SMW*.'T..4$$'.'3$46+'3..4$$' S>.'24+>2:$0$T *$0.E2$ [$/(./$03DM\ R+42$4 N$$'3$,,('/ Sw(+2/$03X E(3:>(+(4/$03T $I:4. Za DF25+>+ P.:4) Z"H.+0)$$43$4*$)64.,$'()5$23$94++/.E<$>.--$4>(e0$9.:>5$4)$'0.J+02J6:'2$'t*$45+:62+0) >.-60$-$'2+(4/$03-.$2$'++'-$4,$'G++'/$%($'%(1'($2$$'+0/$-$$'/$+>>$62$$43*$2++0-(33$0%(1'B Z\8$ $2>.'9$'2(.'$0$/$03%$0EE(+2/$03()B ZY

11 P$2()*$0+'/4(1,.-2$*$/4(16$'3+23$3$,,('/9+'/$03'($2+02(13ZYYx()BL$2+'3$4$ <..43$'G 3$ /.$3$4$'G 9+0:2+.E 5$2.'3$46+'3 () '($2 2.$4$(,$' $2 /$03 (' (' VV',$$4 (' 2$ <())$0$'B F' E$(2$ <+4$' 3$ -$$)2$ /$03$$'5$3$' )0$>52) /$3$$02$0(1,/$3$,2G$$'64+,2(1,3($*$,$'3)2++2+0)E4+>2(.'$$04$)$49$*+',($4$'Bw(+2 /$035$$E29+'%$0E)64$,$'3$$'3$,,('/9+'YxB ++4'++)2 () 5$2 :(2$ /$0(1, (' 5$2.'2<$46$' 9+' /$03 $ $,($%$' -$$43$4$/.$3$4$'.E'+2(.'+0$/$03$$'5$3$'+0)3$,,('/2$/$*4:(,$'BI$'9..4*$$03 9+'$$4)2/$'.$-3$()3$R+'>.4G$$'/$03$$'5$(33($'+3$K<$$3$U$4$ /3..4 &$J'$) <$ /$)2$03 $' /$3$,2 %.: <.43$' 3..4 $$' -+'31$ 9+' 3$42(/ 9$4)>5(00$'3$/.$3$4$'('60++2)9+'+00$$'/.:3%.+0)9..4U;FF/$*4:(,$0(1,<+)BI$' 9..4*$$03 9+' 0++2)2/$'.$-3$ %(1' 4+<('/ [(/52) $$' ('2$4'+2(.'+0$9+0:2+.6*+)()9+'$$'-+'31$9+''+2(.'+0$/$03$$'5$3$'BK$')0.22$ %(1' 5J*4(3$' '($2.'3$',*++4D *(19..4*$$03 9+0:2+ 3($ /$3$$02$0(1, 3..4 /.$3$4$' $' /$3$$02$0(1, 3..4 '+2(.'+0$ 9+0:2+ /$3$,2 <.43$'G.E 3$$0) /$3$,2 <.43$' 3..4 $$' >.-*('+2($9+'.'3$46+'3$'>.'24+>2:$0$*$0.E2$B &.)2$'2$4:/<(''('/ () 5$2 0++2)2$.'2<$46>4(2$4(:-B &.)2$'2$4:/<(''('/ () 9+' $))$'2($$0*$0+'/ $ *$)2++' 9+' $$' >.-60$-$'2+(4/$03)J)2$$-B F--$4)G 5$2 >4$e4$' $' -+'+/$' 9+' $$' >.-60$-$'2+(4$ -:'2 *4$'/2,.)2$' -$2 %(>5 -$$B?+2::40(1,()3$:(23+/('/.-3$%$,.)2$'%.0++/-./$0(1,2$5.:3$'G-++4$$'++'2+0,.)2$'3$,,('/)-$>5+'()-$' () +02(13 9$4$()2B &.)2$',:''$' %.<$0 ('2$4' +0) $g2$4' 2$4:/9$43($'3<.43$'B$$$4)2$.62($().-,.)2$'2$3$,,$'3..4-(33$09+'):*)(3($.E )6.').4('/B $ 2<$$3$.62($ ().- 3$ /$*4:(,$4) 2$ 0+2$' *$2+0$' $2 /$03B L./$0(1,$-$>5+'()-$'%(1'(')>54(1E/$03G$$'6$4(.3($,$>.'24(*:2($G24+')+>2($,.)2$' SRKU.E (',.-)2$'*$0+)2('/T ('<())$0,.)2$'G 4$'2$ S.6 )>5:03$'TG 9$ $' )2++'/$03 S)6++4*$0+)2('/$'T S8($2+$4 k P+00)-(25 "YYcd "atb F'2$4' 3$,.)2$' 2$4:/<(''$' %.: 9..4 *:4/$4) $$' 34$-6$0,:''$' %(1'.- /$*4:(, 2$ -+,$' 9+' >.-60$-$'2+(4/$03B++4)2++2 2$/$'.9$ $2 >.-60$-$'2+(4/$03)J)2$$-%(>5%$0E (' )2+'3,+' 5.:3$' $' '($2 +E5+',$0(1, () 9+' $g2$4'$ *4.''$' 9+' E('+'>($4('/B O$4-$03$')<++43(/ () 3+2 (' /$9+0 9+' ).--(/$ >.-60$-$'2+(4$ -:'2$' 3$,.)2$' S+00$$'T -$2 >.'9$'2(.'$$0 /$03 *$2++03 <.43$'G 2$4<(10 (' +'3$4$ >.-60$-$'2+(4 /$03)J)2$-$' S3$$0)T3$$(/$'>.-60$-$'2+(4$/$03$$'5$(3<.432/$*4:(,2B F-60$-$'2+2($ /$$E2 +'2< $ 94+/$' <+''$$4G <++4 $' 5.$B?($2 +00$ >.-60$-$'2+(4$ -:'2$'.'2)2.'3$'.6 5$2%$0E3$ -.-$'2B P()2.4()>5 /$%($'G *0$,$' *$6++03$6$4(.3$'$'.-)2+'3(/5$3$'/:')2(/$42$%(1'9..45$2('.-0..6*4$'/$'9+' '($:<$>.-60$-$'2+(4$-:'2$'BF'3$2<$$3$60++2)9+4(e4$'>.-60$-$'2+(4$-:'2$' (' 5:' 60++2) 9+'..4)64.'/ $' /$./4+E()>5$ E.>:)S60++2)$0(1,G 4$/(.'++0G '+2(.'++0.E 24+')'+2(.'++0TB QP.$C 9$4<(1)2 '++4 h-$2 <($]m $' l-$2 <$0,$ >.-60$-$'2+(4$-:'2$'%(1'64.E$))(.'$0$4/$.4/+'()$$433+'+'3$4$'G3$+>2.4$'3($ *$24.,,$' %(1' *(1 3$ 2.2)2+'3,.-('/ 9$4)>5(00$'G SE('+'>(e0$ (')2$00('/$'G *$34(19$'G /$<.'$ *:4/$4)G.9$45$(3)(')2$00('/$'TG $' <++4 ).--(/$ *$6$4,2$ E('+'>(e0$ $' 2$>5'.0./()>5$-(33$0$'5$**$'G5$**$'+'3$4$'5$**$'-$$4+3$y:+2$-(33$0$'B Za$.9$45$(35$$E2*$ $2'+2(.'+0$/$03<$22(/*$2++0-(33$0()D$$'/+4+'2($3+2$4:(2)2++'3$ )>5:03$'+02(13-$$+E*$2++03,:''$'<.43$'B ZZ

12 :%)(*'$&'3$*$9$&1<'' I4*$)2++'/4.2$9$4)>5(00$'('3$-+2$<++4('>.-60$-$'2+(4$/$03$$'5$3$'):>>$)9.0 %(1'B U+''$$4 <$ 3$ /$9.0/$' 9+' $$' >.-60$-$'2+(4$ -:'2 ('./$')>5.:< '$-$'G 9$43($'$' 9$4)>5(00$'3$ +)6$>2$' 3$ ++'3+>52G <++4.'3$4 3$.-9+'/ S++'2+0 (-60$-$'2+2($)G 5$2 ++'2+0 3$$0'$-$4)G 3$ 5.$9$$05$(3/$03('.-0..6G 3$ %$2TG 3$ /4.$(G 6$4(.3$ 9+' *$)2++'G ).>(+0$G $>.'.-()>5$ $' >.--$4>(e0$ /$9.0/$'G $'%.9..42)B I4 *$)2++' *.9$'+0.6-$4,$0(1,$ 9$4)>5(00$' (' 3$ -+2$ <++4(' >.-60$-$'2+(4$-:'2$'5:'/$)2$03$3.$0$'*$5+0$'B =4$5-,&% M.-60$-$'2+(4$-:'2$'%(1'+03($9.4-$'9+'/$033($6+4+00$0++'.'%$>.'9$'2(.'$0$ '+2(.'+0$-:'2$$'5$3$'*$)2++'B?$2+0)>.'9$'2(.'$0$-:'2$$'5$3$'9$49:00$'%(1++' 3$ 34($ E:'>2($) 9+' /$03D *$2+0$'G )6+4$' $' 4$,$'$' S<++43$ :(234:,,$'TB =+' >.-60$-$'2+(4$-:'2$'0(/23$.69+22('/2$'/4.'3)0+/3+2/$03'($2)-$$4()3+'$$' +E/$)64.,$'(')24:-$'29..4*$2+0$'G)6+4$'$'4$,$'$'BN$03()'($2$$'/$/$9$'G-++4,+'3..4.')%$0E9.4-/$/$9$'<.43$'G<+''$$4*$6++03$*$5.$E2$'('3$)+-$'0$9('/ '($2/$4$+0()$$43<.43$'-$2>.'9$'2(.'$$0/$03BN$03,+'<.43$'.'2<.46$'.6$$' -+'($43+25$2*$6++03$9..4+E/$3$E('($$43$3.$0$'4$+0()$$42B M.-60$-$'2+(4/$03()+03+2/$033+2'($2<$22(/*$2++0-(33$0()S-$2:(2%.'3$4('/9+' 9.:>5$4)TB K:))$' >.-60$-$'2+(4$ /$03$$'5$3$' *$)2++' $>52$4 )(/'(E(>+'2$ 9$4)>5(00$'B M.-60$-$'2+(4$ -:'2$' %(1' '($2 $$' )+-$'5+'/$'3$ /4.$6 3($ $g+>2 3$%$0E3$,$'-$4,$'5$**$'G%.+0)5$2/$9+0()*(15$2>.'9$'2(.'$0$/$03BF'E$(2$%(1'$4 9$0$ >+2$/.4($e' 9+' R+42$4)G 8.>+0 Ig>5+'/$ $$' $'.$-$'B R(''$' $0,$ >+2$/.4($ 24$EE$' <$ <$$4-$$43$4$ >.-60$-$'2+(4$ /$03)J)2$-$' ++'G +00$-++0 -$2 5:' $(/$' *(1%.'3$4$,$'-$4,$'B I4 <+4$' /$03$$'5$3$'G %.+0) Uv4+ (' :(2)0+'3G Uz4/0$4 H$ 5$**$' /$-$$')>5+66$0(1, 3+2 %$ %(1' :(2/$9.'3$'.- $$' +02$4'+2($E )2+*($0 *$2++0-(33$02$*($3$'2(13$')3$E('+'>(e0$>4()()9+'3$1+4$'Q\YBI>52$4G$4%(1'.., E:'3+-$'2$0$ 9$4)>5(00$' 2:))$' 3$ 2<$$G *(19..4*$$03 -$2 *$24$,,('/ 2.2 3$ :(2/(E2$64.>$3:4$BP$2)>5$-+5($4.'3$4S2+*$0aT/$$E2$$'S*$)>5$(3$'$'.'9.00$3(/T.9$4%(>52 9+' 3$ *$0+'/4(1,)2$ >.-60$-$'2+(4$ -:'2$' 6$4 >+2$/.4($ $' 5:',$'-$4,$'B Z"

13 "$%&'(&)*+,%$+$-."/0&1$%2&-""0&3".$1*0/$&$-&2$&$%"-10/456.$&5$-+$05$-7& DOEL IMPLEMENTATIE ONTWERPCRITERIA IMPACT AND SIGNIFICANCE Plaats Periode Initiatiefne mer Drager Functie Uitgifte Procedure Kosten dekking Number of Participants Annual Turnover Sparen/ Betalen Denominatie (dekking en inwisselbaarheid) Zegelgeld - Wära Sociaal Schwanenkirchen Duitsland - Arbeitswertscheinen/Wörgler Schillings Sociaal Wörgl Oostenrijk - Hawarden Stamp Scrip Sociaal Hawarden Iowa (VS) - Recovery Certificates Sociaal Chicago (VS) Trade Exchanges/ Barters - WIR Commerciele Barter (B2B) Basel Zwitserland - Active International Corporate Barter (B2B) New York (VS) RES EBB LETS - Comox Valley LETS Sociaal Courtenay Canada - Noppes Sociaal Amsterdam Nederland - Blue Mountain Sociaal Sydney LETS/BMCES Australië - Sel de Grain Sociaal/ Ariege Commercieel Frankrijk Tijdbanken - Time Dollars Sociaal; Washington ouderenzorg D.C. (VS) - Fureai Kippu Sociaal; ouderenzorg Ithaca Hours Sociaal; armoede bestrijding Regiogeld - Chiemgauer Commercieel (C2B) Transition Currencies C3 C3U Commercieel (B2B)/ Sociaal 1931 Oct July Nov 1933 Oct Max Hebecker Michael Unterguggen -berger Charles Zylstra Winfield H. Caslow 1934-heden Paul Enz & Werner Simmerman Biljetten & Munten Biljetten & Munten Biljetten & Munten Biljetten & Munten Rentevrij/ demurrage Rentevrij / demurrage Rentevrij / transaction fee Rentevrij / transaction fee Fysieke eenheden (steenkool) Conventione el Geld Conventione el Geld Elektronisch Rente Conventione el Geld " Steenkool Demurrage Conventioneel geld Demurrage Bijna 2 miljoen Schilling Conventioneel geld Transactiekosten Conventioneel geld Transactiekosten 500 bedrijven Wederzijds Kredietsysteem (geen dekking/inwisseling) 750 barters miljard Euro bedrijven bedrijven 2.5 miljard Zwitserse Franc 1985-heden Alan Elkin Elektronisch 1.4 miljard Dollar 1982-???? Michael Linton Cheques Rentevrij Conventione el Geld 1993-heden STRO Elektronisch Rentevrij Conventione /Cheques demurrage el Geld Cheques Rentevrij Conventione 2002-heden green dollar el Geld 1993-heden Claude Cheques Rentevrij Conventione Freysonette Elektronisch el Geld 1986-heden Edgar S. Cahn Cheques Elektronisch 1995-heden Tsutomu Cheques Hotta Elektronisch Ithaca (VS) 1991-heden Paul Glover Biljetten & Munten Prien Duitsland Uruguay (nationaal 2002-heden 2003-heden Summer 2010-heden Christian Gelleri Biljetten & Munten Wederzijds Kredietsysteem (geen dekking/inwisseling) Wederzijds Kredietsysteem (geen dekking/inwisseling) Wederzijds Kredietsysteem (geen dekking/inwisseling) Wederzijds Kredietsysteem (geen dekking/inwisseling) Rentevrij Tijd (uren) Wederzijds Kredietsysteem (geen dekking/inwisseling) Rentevrij Time (uren) Wederzijds Kredietsysteem (geen dekking/inwisseling) Rentevrij 1 Hour = Fiat geld (geen 10 Dollar dekking/inwisseling) Rentevrij / demurrage Conventione el Geld STRO Elektronisch Rentevrij Conventione el Geld Aan- en Verkoopbare Waardebonnen Aan- en Verkoopbare Waardebonnen LETS Entreekosten/ Lidmaatschapskosten Lidmaatschapskosten 1998) 1050 deelnemers (in 2% Transactiekosten 1500 deelnemers (in de hoogtijdagen) Lidmaatschapskosten 300 deelnemers Externe financiering Niet geregistreerd (372 branches 2003) Wordt niet geregistreerd Demurrage 2500 consumenten 3.6 miljoen Euro Demurrage, Transactiekosten, N.A N.A

14 Compras Commercieel (B2B)/ Sociaal ) malus Porto 2005-heden STRO Elektronisch Rentevrij Conventione Aan- en Verkoopbare Verzekeren, Alegre el Geld Waardebonnen beoordelen en Brazilië voorschieten van facturen 1000 bedrijven onbekend "$

15 "$%&%'&%'( )'&%*%+%,%-./01231+& $%&%'&%'()*+,--(&%'((*.)%/(01.&%&%2%,.13(%,+(%41,*,516'%%,%5-,-71+58% 5/1+1+2*,(%3*/%,9:;(--/2%/%,1&1,&%,<&%7%%,.%,<=%(/132%,%,&%)-,%=0/&%/+>?%. 51/50'%%/(% 2%%'*' &%7%%,+58*AA%, 2*, (%,+ %, =%(/132%,< 5-7A'%7%,.*1/ **, (%,*.1-,*'% 2*'0.*> $%&%'&%'( )*+ &/-.%,(%%'+ &%=*+%%/( -A (% 1(%%6, 2*, (% %5-,--7 B1'21- C%+%''>?%. *+A%5. 2*, D%&%'&%'( 1+ (*. 8%. 2/ *, /%,.%> E,.%&%,(%%'< 8%. 7%%+.% D%&%'&%'( )%/( (--/ +.**,&%'( F(%70//*&%G< %%, 2%/&-%(1,& 2--/ 8%. -AA-..%, 2*, &%'(> H--/*' (% H%/%,1&(% B.*.%,< I01.+'*,( %, )*/%, &%.01&% 2*, (% 2*, D%&%'&%'(< D-*'+ (% KLM/*K< KN/=%1.+)%/.+58%1,%,K %, (% 9O815*&- P%5-2%/QO%/.1415*.%+R> 45%'?%.(-%'2*,8%.1,-7'--A=/%,&%,2*,D%&%'&%'()*+-7(%%5-,-71%,1%0)'%2%, 1,.%='*D%,>I--/8%.=1%(%,2*,%%,*'.%/,*.1%4=%.**'71((%'.13(%,+(%(%A/%++1% 2*,(%3*/%,R:;)%/(&%./*58.(%+58**/+.%**,&%'(-A.%2*,&%,>H*,)%&%+'%58.% %5-,-71+58%2--/01.D158.%,7%.(%5/1+1+<8*((%,7%,+%,(%,%1&1,&80,&%'(-A.% A-..%, 7%..-. &%2-'& %%, **, &%'( 1, 51/50'*.1%> I% (%70//*&% )**/(--/ D%&%'&%'( )%/( 8*( (**/,**+..-. (-%' 8%. =%+.%(%, 2*, &%'(.% +.170'%/%, %, %5-,-71+58% *5.121.%1..% 2%/+,%''%,> S%, (%70//*&% +.170'%%/. (% 01.&*2%2*,&%'(%,(**/7%%)-/(.(%51/50'*.1%2*,&%'(2%/+,%'.> 6+78%09.017%01: "$%"&& 8**/ %1&%, =1'3%..%, 7%. 2%/+581''%,(%,-71,*'% )**/(%+>E,8%.&%2*'2*,(%LM/*<=%+.-,(D%&%'&%'(1,(%,-71,*'%)**/(%+2*, U<<V<"%,;LM/*>E,8%.&%2*'2*,(%LW/&'%/B581''1,&+FN/=%1.+)%/.+58%1,%,G '()*+,%&-"(,./,00%.1&23"/,00%.1&"%4%)/,00%.5&& $%&%'&%'(1+1,%%/+.%1,+.*,.1%%%,/01'71((%'>I%40,5.1%2*,+A**/71((%'2%/20'. 8%. +'%58.%/> I% *4)%D1&8%1( 2*, /%,.% -A+A*/%, D1,'--+ %, %%, 2%/2*'(*.07-4 (%70//*&% +.170'%%/. 8%. 01.&%2%, 2*, D%&%'&%'(> H--/ (% LM/* =1'3%.**,&%=/*58.7-%+.)-/(%,(--/(%A%/+--,(1%-A(*.7-7%,.8%.&%'(=%D1.> "

16 1+ (*. 8%. 7%%+.% D%&%'&%'( 1, (% HB 2%/+581'. 2*, 8%. I01.+% %, D%&%'&%'(> E, D%&%'&%'(+Q+.%7%, )%/(%, D%&%' %, 2*, A/-(05.%, %, (1%,+.%,.% =%'*+.%, F^1+8%/ _ O-8/++%,]::<O8>EEEG>J7(*.=%1(%A*/.13%,1,%%,./*,+*5.1%&%%,=%'*,&8%==%, =13 8%. 2*, %%, D%&%'< 1+ 8%. &-%( (*. (1. (*, 8%'%7**',1%. )%/( &%(**,>?%. 7%%+.% D%&%'&%'( )%/( (0+ (--/ %%, &/-.%-,.)%/A4-0.> J7 D%&%'&%'( %%, )%/( 8%. &%'( 7%%+.*' B581''1,&< %, 2--/ %%, A/-( (1%,+. =%.**'(% 7%, 1, =%1(% 70,.%%,8%(%, (*, 8%.D%'4(%,-71,*'% =%(/*&> a%/58*,(1+% )-/(%, =%+.%%( =13 %%, 2*, (% 2*, )**/=13 a%/58*,(1+% b-,( (-''*/ )**/( )*+> LM/* 1, LM/* 2%/.%&%,)--/(1&(%< %, 8-%2%%' (1. )**/( 6,+$,7+%3"8*%0("%& I% 7%%/(%/8%1( 2*, 8%. D%&%'&%'( )*+ -4)%' (--/ 5-,2%,.1-,%%' &%'( a%/58*,(1+% b-,(< LM/*G> E, LW/&'< (1%,(% %%, '%,1,& 2*, c;>;;; B581''1,& -A (% *'+ -,(%/A*,( 2--/ (% LW/&'%/ B581''1,&+ (1% 1, -7'--A)%/(%,&%=/*58.>a%.7**/"";;B581''1,&**,D%&%'&%'(1,-7'--A)*+%/ (0+ &%%, 2*, %%, 4/*5.1-,%'% E, 8%. &%2*' 2*, O*+'-) D13, &*4 )%' &%'(< 7**/ D%'4 )%1&%/(% 813 (1..% (1%8132--/.=/*58.> E, (% 7%%+.% &%2*''%, )%/( D%&%'&%'( 1, -7'--A &%=/*58. 7%. 8%. 01.=%.*'%, 2*, A%/+-,%%'> E, 1,.-.**' Y; 80, '--, 2--/ Vf: 1, LM/* %, f: 1, FETLJG> a%. %%, (--/ )*+ (% LM/* 2/13 2*, 1,4'*.1% 1,.%&%,+.%''1,&.-. (% -A (*. 7-7%,. =%.**'( FC/%5- V;;Z YYG> a%/58*,(1+% b-,(+ )%/(%, 01.&%&%2%, 1, (% 2-/7 2*, +*'*/1+> I% %e*5.% 2%/8-0(1,& 1, 8%..-.*'% +*'*/1+ 1+ %58.%/,1%. 8%. **,.*' A%/+-,%%'+'%(%, (*. 1, D%&%'&%'( 01.=%.**'( )%/(> Y

17 982+%)0%44,)$&& a%. 8%. A/1,.%, 2*, &%'( )*/%, &%7-%1([ (--/ (% 8-&% -7'--A+,%'8%1( 2*, D%&%'&%'( )*+ %/ &%7%%,+58*AA%,,1%. 2%%' %, %%, +58*..1,& 1+ '*+.1& -7(*. 8%. 7%%+.% D%&%'&%'( +'%58.+ %%, 3**/ &%)--, &%'(G %, (%D% -A 8%. =1'3%..% -7 8%. D%&%'&%'( &%'(1&.% 8-0(%,> S%, D%&%'&%'(=1'3%. =%2*..% =132--/=%%'( "V /%A/%+%,.%%/. %%, )**/1, %%, (*.07 )-/(. 2%/7%'( )**/-A (% D%&%' 7-%. )-/(%, =%2%+.1&(>?%. D%&%'&%'( )*+ -,&%'(1& *'+ =%.**'71((%' D-,(%/ (% D%&%'+ -A (% (*.* (1% (% =%,-(1&(% D%&%'+ =%2*.> N'+ (*.,1%. D- D13 8%. &%'( )%1&%/%,> D%&%'&%'(>?%. D%&%'&%'( 8*( %%, (*, 8%. C%+%''1**,+%D%&%'&%'(1,S0/-A*>E,(%HB)*+8%.D%&%'&%'(D-(*,1&-,.)-/A%,(*. +5/1AG>?%. 7%%+.% )-/(%, 1,&%)1++%'( )*,,%%/ *''% %%,-/(1,*1/%'%,1,&(1%1,"c.%/713,%,7-%.)-/(%,*4=%.**'(<7%.2%/+581'(*.(1% 1+*4&%+'-.%,(--/(%&%7%%,+58*A*'+&%8%%'%,)**/&%%,F.13(+&%=-,(%,G/%,.% -A /0+. 7**/ 2*, \5. A%/ (-''*/>?%. S0/-A%+% D%&%'&%'( (**/%,.%&%,< )*+ D- -,.)-/A%, (*. 8%. -,%1,(1& ='%%4 51/50'%/%, %,,1%. 1,)1++%'=**/)*+,*2%/'--A2*,.13(FC/%5-V;;ZY\dY]G>E,8%.&%2*'2*,(%LM/* )*+ (% =%D1..%/ 2%/A'158. V5%,..% =%.*'%, 2--/ %%, D%&%' -7 8%. &%'( &%'(1&.% 8-0(%,> $-(/* *''% D%&%'+ -A 8%. =1'3%. )*/%, 7%, (%D% +'%58.+ 1,)1++%'%, 2--/ %%,,1%0) D%&%'&%'(=1'3%. 7%.,1%0)% (*.* (**/-A 2%/7%'(> S%, 9C%+%''1**,+R D%&%'&%'(=1'3%. '%2%/. (0+ -,%1,(1& -A 2--/ (% 01.&%2%,(% -/&*,1+*.1%> I**/7%% D13, (% -A=/%,&+.%, 2--/ (% 01.&%2%,(% -/&*,1+*.1% 2%%' )%/(%, (**/-7 2%%'*' *'+ 9=%'*+.1,&&%'(R< (*. (--/ (% 01.&%2%,(% -/&*,1+*.1% )%/( =%+.%%( **, %, 8%. '%2%/%, 2*, (1%,+.%,> g

18 ;*9'%*%+7:71%%+6+7-7::+-&%-./1%(%+1- P%%(+1,\"<8*(8%.%1'*,(C0%/,+%Q<ii,2*,(%b/1.+%j*,**'%1'*,(%,<D13,%1&%, 70,.%%,8%1(>?%. C0%/,+%Q %ea%/17%,. 7%. (% 01.&14.% 2*, &%'( )%/( )%' *'+ 9k8% B58%7%R> T* (% T*A-'%-,.1+58% --/'-& -,(%/2-,(%,(%1,)-,%/+2*,(%j*,**'%1'*,(%,%%,&/-.%+58**/+.%**,&%'(-A 8%. %1'*,(>?%. /%+0'.%%/(% 1, 8%. 1,%%,+.-/.%, 2*, (% *&/*/1+58% %5-,-71%>?%. =%+.00/ 2*, 8%. %1'*,( )*+,*&%,-%& 8%. &/-.% +580'(%, 8*( %, (% =%.*'%, **, (% &/-.% 1, `-,(%,< %, 8%. )*+,1%. -,&%)--, (*. (%D% 80, )*+ 2*, 9A-2%/.Q *7-,&+. A'%,.QRZ 7*.%/1**' %, )*+ *'-7 2*, gx FB8%/)--( V;;G> I% &-02%/,%0/ 2*, 8%. %1'*,( =%+'--. (**/-A (*. 8%. %1'*,(=%+.00/D%'4&%'(7-%+.&**,A/1,.%,<5-7A'%7%,.*1/**,(%b/1.+%l-,(<-7 (%D% 01..% &%2%, **, =0/&%/+ (1% %/(%,>?%. &%'( (*. )%/( 01.&%&%2%, )*+ 2/13 2*, /%,.%< )* =+.*,.16'% =%+A*/1,&%, '%1((% 2--/ (% 9+%''d=Qd(*.%R (1% (% (/*&%/ 8%. /%58. &*4-7 8%. =1'3%. -A %%, 2*+.% (*.07 1,.% )1++%'%, 2--/ b/1.+% l-,(%,> I% )%/(%, **,&%)%,( *'+ A-,(**,C0%/,+%Q&%'(1,-7'--A>E,71,(%/(*,;3**/='-%1(%(%%5-,-71%-AZ )%&%,< +58-'%, %, %%, )%/(%, &%=-0)( FI%0.+58% L1/.+58*4.+ C%7%1,+58*4. V;;G> I**/,**+. )%/( 2-''%(1&% 2*, (% 7*58.1&% `-,(%,+% (% +580'(%, )*/%, *4=%.**'( %, (**/7%% )*+ (% -2%/8%1(,1%. '*,&%/ /%,.% 2%/+580'(1&(> I% `-,(%,+% =%+58-0)(%,C0%/,+%Q%58.%/*'+%%,=%(/%1&1,&2--/80,&%2%+.1&(%=%'*,&%,>$13 =%2-%&(8%(%, -2%/+58/%%( (--/ D%'4 &%'(.% Fb1/58 V;;\G> k)%% 2%+.1&(%,D158-A8%.%1'*,(1,\Vg%,\:">J78%.7-,-A-'Q-A8%.01.&%2%,2*, 1,4'*.1%.-. &%2-'& FB8%/)--( V;;G> S/ -,.+.-,( *'+ +,%' %, (%,*.1-,*'% -2%/8%1( &/%%A 1, (--/ (% 01.&14.% 2*, C0%/,+%Q &%'(.% I% %5-,--7 B1'21- C%+%'' **,+58-0)(% 8%.D%'4(% A/-='%%7 (*. C0%/,+%Q -,(%/2-,(<.13(%,+ D13, /%1+ (--/ N/&%,.1,16 **, 8%. %1,(% 2*, (% ] % %%0)> N/&%,.1,16 %%, (1%A% %5-,-71+58% /%5%++1% (--/>?-%)%' %/ 2-'(-%,(% 2/**& %, **,=-( )*+< 8%. &%'( *'+ 1,+./07%,. -7 8%. 01.)1++%'%, 2*, T*.0/'158% L1/.+58*4.+-/(,0,&o FC%+%'' 813 7%. 8%. 1(%% 2*, \

19 (%70//*&%[ %%, =%'*+.1,& -A 8%. -AA-..%, 2*, &%'(> C%+%'' /%(%,%%/(% (*. %/ 7%. FA-+1.1%2%G /%,.% (%,%1&1,& =%+.**. -7 &%'( D-2%%' *'+ -A.% +A*/%, 1, A'**.+ 2*, 01..% &%2%,< 7%.,*7%.%,.13(% 2*, 41,*,516'% 5/1+%+ )*,,%%/ (% 2--/01.D158.%, +'%58. D13,>?%. &%2-'& 1+ %%, **, &%'( 2--/ 8%. 2*,./*,+*5.1%+> I*. 81,(%/. %5-,-71+58% &/-%1< )**/7%% %%, 41,*,516'% -2%/+A**/.%&-%(%,=%.**'(7-%+.)-/(%,-7(*.8%.(%-7'--A+,%'8%1(2*,&%'( 2%/./**&(> E,.%&%,(%%'< &%'( D-0 1, )**/(% 7-%.%, 2%/71,(%/%,,%. D-*'+ (% &-%(%/%,(1%8%./%A/%+%,.%%/.>I--/%%,(%70//*&%,%%7.(%-7'--A+,%'8%1(2*, 8%. &%'(> C%+%'',-%7(% (1. &%'( 9^/%1&%'(R F/%,.%2/13 &%'(G> I% 1(%%6, 2*, C%+%'' 2%/.-,%, 7%. D13, ^1+8%/> E/21,& ^1+8%/< %%, %5-,--7 2*, p*'% q,12%/+1.q< 8*( /%%(+ 1, ] D13, =%/-%7(% ahrlk &%m,./-(05%%/(> H-'&%,+ (%D% 1+ (% **, 8%. &%71((%'(% A/13+,12%*0 Fl/15%G 2%/7%,1&20'(1&( 7%. 8%..-.**' **,.*'./*,+*5.1%+Fk/*(%G> I% 1(%%6, 2*, C%+%'' )%/(%, &%m7a'%7%,.%%/( 1, I01.+'*,(< %, (% H%/%,1&(% B.*.%, 7%. (% (%A/%++1% 2*, (% 3*/%, R:;> JA (% 2*, ]V] 2-'&(% %%, %5-,-71+58% /%5%++1% %, I% L%17*/ %, (% H%/%,1&(% B.*.%, )%/(%, 8*/( (--/ (% /%5%++1% &%./-44%,> T* (% S%/+.% L%/%'(--/'-& 8*( (% L%17*/ 8%/+.%'=%.*'1,&%, -,(%/ 8%. 2%/(/*& 2*, H%/+*1''%+> E, %%, A-&1,& **, (% 2%/A'158.1,&%,.% 2-'(-%, 5-,+%h0%,.1%(*.7%,8%.2%/./-0)%,1,8%.&%'(2%/'--/>I%=%/058.%8QA%/1,4'*.1% F8%. I*)%+ l'*, ]Vcd]V\ %, 8%. p-0,& l'*, ]V]G 2%/71,(%/(% &%=/*58.> a%. 8%. -,.+.**, 2*, (% 41,*,516'% 5/1+1+ 1, ]V]< +.-A. (% HB 7%. 8%. 2*, '%,1,&%,> I01.+'*,(R+ 2%/A'158.1,&%, )-/(%, A*+ 1, ]:V -A&%+58-/. 7%. (% O-,4%/%,.1% 2*, `*0+*,,%> a%. 7%%/ A/-.%5.1-, % 7**./%&%'%, FD-*'+ (% B7--.d?*)'%Q k*/144 (% 7-,(1*'% 8*,(%'< %, (% I01.+%%eA-/.1,8%.=13D-,(%/<.-.+.1'+.*,(>a%.%%,(*'%,(%2/**&,**/A/-(05.%,< )-/(%, A/13D%,,**/ =%,%(%, =13&%+.%'( %, 1+ (%4'*.1% 8%. &%2-'&> b%&1, 3*/%, R:; )-/(. &%'( 7*++**' -A&%A-. %, 1+ 1, -7'--A FC/%5- V;;Z Y:G> S5-,-71+58%2--/01.D158.%,D13,-A,1%0)-,&0,+.1&> k%&%, (%D% *58.%/&/-,( 2*, 7-,%.*1/% 1,+.*=1'1.%1. %, %5-,-71+58% /%5%++1%< -,.+.**.2*,*4]](%9^/%1)1/.+58*4.+R=%)%&1,&F^1+8%/_O-8/++%,]::ZO8EHG> k0++%, ]VY %, ]: )-/(. 8%. LM/* %ea%/17%,. &%m7a'%7%,.%%/(> E, ]V]<,* (/1%3**/2*,2--/=%/%1(1,&%,<A*++%,?%'70.PW(1&%/%,?*,+k177C%+%''R+1(%%6,.-% (--/ 8%. -A/158.%, 2*, (% 9LM/* k*0+58&%+%''+58*4.r> I1. )*+ %%, +%/215% ]

20 -/&*,1+*.1% (1% %%,,1%0)% &%'(%%,8%1( **,=--(> I%,**7 2*, (%,1%0)% &%'(%%,8%1(1+9LM/*R<*4&%'%1(2*,8%.I01.+%)--/(9L*/%RFL*/%,-4&-%(%/%,G%, 9LM8/0,&R F&%'(G FC/%5- V;;Z Y:G> E, ]: )-/(. (% LM/* 2--/ 8%. %%/+. 1, 51/50'*.1% &%=/*58.[ q'7 %, S/40/. )-/(%, (% 2*, (% LM/* k*0+58&%+%''+58*4.> LM/* )-/(. (**/,* 1,&%2-%/( 1, T-/(%, %, 8%.,*=13 V;;*[ V;;=G>?%. (-/A 1+ %58.%/ 8%. 7%%+. -7 D13, 17A'%7%,.*.1%2*,(%LM/*<2*,)%&%(%&/-.%/%17A*5.(1%(*.8*(> E, )*+ (% %,-/7,*(*. (% %%, '%,1,& 2*, c;>;;; *4.% +'01.%,> a%. 8%. 813 LM/* D%&%'&%'( =13 (% LM/* k*0+58&%+%''+58*4.< )**/-A 813 (% 713, 1, ]: 7**/ *55%A.%/%, (%%'+ 1, LM/* 01.=%.**'(.% )-/(%,,* &*/*,.1%+ 8%. =%+.%(%, =13 1,)1++%'%, 2--/ %%, 2*+.% 8-%2%%'8%1( =13 (% 713, F`1%.*%/ ]]]Z V"G> 8%. &%'( **,.%,%7%,> $13 )-/(%, %58.%/ *' +,%' &%5-,4/-,.%%/( 7%. (% /%*'1.%1. (*. 2%/'1%D%, **, (1% (% LM/* :%.& *55%A.%/%,> b-2%,(1%, 8*((%, D13 5-,+07%,.%, 8*((%, (--/&**,+ &%%, &%)--, &%'(.% =%+.%(%, F^1+8%/ _ O-8/++%, ]::Z O8> EHG> a%. (% 8*,(&1,&(*,7%.5-,2%,.1-,%%'&%'(8%.&%2*')*+>k%,.)%%(%<(--/(*.(%LM/* *''%%, 2%/(1%,( %, )-/(%,< ='%%4 (% LM/* =1,,%, (% &%7%%,+58*A 51/50'%/%,> E/-,1+58 &%,-%&< 8%. +055%+ 2*, (% LM/* 8%. %1,(% 2*, 8%. D%&%'&%'( 1, JA : ]:,%%7. 8%. I01.+% A*/'%7%,. %%, )%. **, (1% (% 01.&14.% 2*, D%&%'&%'( 2%/=1%(> -,=%.**'(% =%'*+.1,&%,< +580'(%, %, 4*1''1++%7%,.%, 2*, 8%. 2*, =0/&%7%%+.%/ a158%*' q,.%/&0&&%,=%/&%/ )-/(%, (% 9N/=%1.+)%/.+58%1,%,R F*/=%1(+5%/.1415*.%,G &%m,./-(05%%/(> I%D% )-/(%, 1, (% LW/&'%/ &%7%%,.%=%&1,.8**/*7=.%,*/%,2--/(%8%'4.01..%=%.*'%,1,LW/&'%/B581''1,&+ FC/%5- V;;Z YYG> I% &%7%%,.% 8%%4. =%()-,&%, (*. 8%. &%'( =%+.%%( %, )-/(%,< )*+ 8%. '-&1+58%/)13+ &%'(>?-% 2%/(%/ 7%, 2*, 8%. (-/A *4)--,(%< (% 2%/(1%, %, S58.%/< 7%%/ %, 7%%/ =%&-,,%, +A-,.**, V;

Straatnaamregister Gemeente Utrecht Januari 2015

Straatnaamregister Gemeente Utrecht Januari 2015 Straatcode Openbare ruimtenaam BAG Straat Boco Postcode Woonplaats Hsnr+L Laag Hsnr+L Hoog Wijk Buurt Subbuurt 17035 Aardaker Aardaker 3453VV De Meern 1 13 10 24 2 8715 Aart van der Leeuwlaan Aart van

Nadere informatie

008 - ALLE LANDEN. Codeboek Sagitta, onderdeel Transit 2015-08-25 1 / 60. Elementcode Omschrijving Verklaring / wettelijke omschrijving Bijzonderheden

008 - ALLE LANDEN. Codeboek Sagitta, onderdeel Transit 2015-08-25 1 / 60. Elementcode Omschrijving Verklaring / wettelijke omschrijving Bijzonderheden 008 - ALLE LANDEN AD AE AF AG AI AL AM AO AQ AR AS AT AU AW AX AZ BA BB BD BE BF BG BH BI BJ BL ANDORRA VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN+B62 AFGHANISTAN ANTIGUA EN BARBUDA ANGUILLA ALBANIE ARMENIE ANGOLA ANTARCTICA

Nadere informatie

Codeboek Sagitta, onderdeel Algemeen. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ publicaties/2013/02/19/adr-2013-deel-1-5.

Codeboek Sagitta, onderdeel Algemeen. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ publicaties/2013/02/19/adr-2013-deel-1-5. 101 - VN GEV GOEDEREN AAWWW Download PDF bestand, Deel 3 bevat coderingen (v.a. pag 267) http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ publicaties/2013/02/19/adr-2013-deel-1-5.html A14 - LEVERINGS-VOORW

Nadere informatie

>!DE!C==)%!FEGF! "#$%&'(()J(')+K#!! >!:!.@#)=$%)&*%&)(!O(*&)+%P!Q!")*?+%(*?%&)(!R.O"S!

>!DE!C==)%!FEGF! #$%&'(()J(')+K#!! >!:<A+*=!6('()L=@'!MIHI! >!.@#)=$%)&*%&)(!O(*&)+%P!Q!)*?+%(*?%&)(!R.OS! "#$&'(()$*)+,+( "&(&) ;=&C >9=))+B3=)=? >DEC==)FEGF H()$+( >HGIE "#$&'(()J(')+K# >:6:2

Nadere informatie

EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL

EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL ministerie van verkeer en waterstaat rijkswaterstaat dienst verkeerskunde EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL 1985 Rijkswaterstaat Dienst Verkeersku' Bureau Dokumenta ie )( \J 4 '1( Postbus

Nadere informatie

Tarievenlijst Zakelijke Mobiele Diensten MOBICROSS

Tarievenlijst Zakelijke Mobiele Diensten MOBICROSS Tarievenlijst Zakelijke Mobiele Diensten MOBICROSS Inhoudsopgave Tarievenlijst Zakelijke Mobiele Diensten MOBICROSS...1 1 Nationale Tarieven....2 1.1 Algemene prijs informatie...2 1.2 Buiten de bundel

Nadere informatie

)"#!$#! "+!! *$ %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& $'*"#!!!$! * " "#"*!)"!)* "! ")!!%!""$#" "! ""! "!$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*!

)#!$#! +!! *$ %0#   )&1$#% #! )&#! 3$$$$ #!!#)! $4#* & $'*#!!!$! *  #*!)!)* ! )!!%!$# ! ! !$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*! !!"#!## "$! ""%!#""#%&"$ '(") #!*%#$ '&*)")!# "!##"# )"#!$#! "+!! *$,-!&***$.// ##)!& %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! )"&&"#"2 $$, -&"")%!#!!*)"%!)!#"#&"$ 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& "*"")#!%#)#&"! "$!"!%#0"1$##!

Nadere informatie

AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT

AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT DEEL II ZUIDELIJK SLUITGAT RAPPORT MODELONDERZOEK BIBLIOTHEEK Stanst Weg- en Waterbouwkunde Postbus 5044, 2600 GA DELFT WATERLOOPKUNDIG LABORATORIUM DELFT M675-2 Vlfcpr d.2

Nadere informatie

Laadpaal nummer Adres Postcode Plaats Gemeente

Laadpaal nummer Adres Postcode Plaats Gemeente DB0184 Balkengracht 2 9405 CG Assen Assen 2 52,995027 6,528939 Drenthe REE565 Duitslandlaan 1 9403 DL Assen Assen 1 53,02675 6,577111 Drenthe REE213 Nijlandstraat 141 9401 AL Assen Assen 2 52,998497025

Nadere informatie

A L L ES O ND E R C O N T R O L E?

A L L ES O ND E R C O N T R O L E? A L L ES O ND E R C O N T R O L E? EEN KRITISCHE BLIK OP DE DOOR DE DATARETENTIERICHTLIJN IN HET LEVEN GEROEPEN DRIEHOEKSVERHOUDING TUSSEN DE WET BEWAARPLICHT TELECOMMUNICATIEGEGEVENS, DE STRAFVORDERLIJKE

Nadere informatie

ij WOE - I Kostendeclaraties fll3

ij WOE - I Kostendeclaraties fll3 Dossier: Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) WOB-verzoek geadresseerd aan: tumc Datum WOB-verzoek: 17 maart 2015 ij WOE - Kostendeclaraties fll3 irr WüE - Z Kostend,eclaratles ü14 irr WOB; - J fl.red:itcards

Nadere informatie

Bureau informatie. wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? t.b.v. private sector

Bureau informatie. wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? t.b.v. private sector Bureau informatie t.b.v. private sector wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? De Vri esh ase lho ff Co pyr igh t 201 0. Dit rap por t, wa aro p het aut eur sre cht van toe -

Nadere informatie

Kiwa Register B.V. Overzicht aangewezen instellingen Versie d.d. 20-1-2015

Kiwa Register B.V. Overzicht aangewezen instellingen Versie d.d. 20-1-2015 @WORK Personeelsdiensten B.V. Kraaiheide 8 9202 PC Drachten 2014-1438 1ToDrive BV Ekkersrijt 4409 5692 DL Son en Breugel 2013-1315 24 Hours Uitzendorganisatie B.V. Hendrik van Viandenstraat 12 3817 AB

Nadere informatie

datum telefoon e-mail

datum telefoon e-mail PRIM Schiedam STICHTING PRIMAIR PENBAAR NDERWIJS Pstbus 515 31 AM Schiedam e: inf@primschiedam.nl Kerklaan 29 3121 KC Schiedam t: 1 4264 46 Gemeente Schiedam Afdeling Educatie & Welzijn T.a.v. de heer

Nadere informatie

" # Tweede lijn. Eerstelijn. Spoedeisende Hulp. Ambulance. Incident HAP. Callcenter HAP/ huisarts

 # Tweede lijn. Eerstelijn. Spoedeisende Hulp. Ambulance. Incident HAP. Callcenter HAP/ huisarts Incident 112 Callcenter HAP/ huisarts! " # Spoedeisende Hulp Ambulance HAP Tweede lijn Eerstelijn 1 Medisch Manager Ambulancezorg Regionale Ambulance Voorziening Agglomeratie Amsterdam 2 Hoogleraar Zorglogistieke

Nadere informatie

Activiteiten met het buitenland. F02CCI Betaalkaarten

Activiteiten met het buitenland. F02CCI Betaalkaarten Activiteiten met het buitenland F02CCI Betaalkaarten Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve en niet-commerciële

Nadere informatie

All and more about Sharp PC-1 500 at http:/fwww.pc-1500.info

All and more about Sharp PC-1 500 at http:/fwww.pc-1500.info All and more about Sharp PC- 500 at http:/fwww.pc-500.info 3e JAARGANG NR 3 985 INHOUD SHARP HANDCOMPUTER CLUB VAN DE REDAKTIE op de valreep errata 'BNIE UWS ARTI KELEN softwar c- r ecen :::.ie s softwar

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

bedr.no UBN naam adres postcode plaats telefoon groep Prov Ledenlijst NTS/TsNH 1.1.2015

bedr.no UBN naam adres postcode plaats telefoon groep Prov Ledenlijst NTS/TsNH 1.1.2015 bedr.no UBN naam adres postcode plaats telefoon groep Prov Ledenlijst NTS/TsNH 1.1.2015 1 06390 1903632 Aa, H.J. Zomerweg 58 6996 DT Drempt 0313-474333 11 5 2 04899 2659734 Aa-Hendriksen, A.F.W.M. Zomerweg

Nadere informatie

WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN

WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN DOOR LEDEN VAN MET WISKUNDIG GENOOTSCMAP TER SPREUKE VOERENDE LEN ONVERMOEIDE ARBEID KOMT ALLES TB BOVEN Ia~~;o_ IO~~4 NEGENTIENDE DEEL BOEKBINDERrJ K I ~ V I T ST

Nadere informatie

! #"$ #%& '%&)(*+,-,-.!%/ #% 021-3)3465#7'3 87#7'3)1 3 9;:= 1 3 : 3

Nadere informatie

Internationale Handel

Internationale Handel Internationale Handel Handleiding Statistiekopgave Internationale Handel Record lay-out elektronische aanlevering Versie 2012 Deze handleiding is bedoeld voor systeemhuizen en voor ondernemingen die vanuit

Nadere informatie

Postcode/Plaats Adres Naam

Postcode/Plaats Adres Naam 1008 AC Amsterdam Postbus 7915 Medicijnman Apotheek 1008 AC Amsterdam Postbus 7915 Jordaan Apotheek Bv 1008 AC Amsterdam Postbus 7915 Medicijnman Apotheek Groenhof 1008 AC Amsterdam Postbus 7915 Medicijnman

Nadere informatie

Directe investeringen met het buitenland. GRPFDI S23FDI R23FDI S23FAT Kredietinstellingen

Directe investeringen met het buitenland. GRPFDI S23FDI R23FDI S23FAT Kredietinstellingen Directe investeringen met het buitenland GRPFDI S23FDI R23FDI S23FAT Kredietinstellingen Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van

Nadere informatie

o o (ît ::= c0 Vice-voorzner

o o (ît ::= c0 Vice-voorzner Naam Bestuursfunctie Einde dienstverband Declaratie 2O'3 Voorzitter en decaan Vice-voorzner L d Lid en vice-decaan o o (ît ::= c0 netto onkostenverooedinq ( 400.00 per maand) 4.800,00 4.800,00 4.800,00

Nadere informatie

NIEUWS- EN ANNONCENBLAD Hredc ie l'timyai

NIEUWS- EN ANNONCENBLAD Hredc ie l'timyai Z 0 A 90 bümü * uu ff 3 00 P s mf f J5Q b H c mc f ks w s bchu. Hsc f zfs s z m m w u m c 49.J EN N 4 5 OMLGGENDE Afm NEUS EN ANNONCENBLAD Hc my BUREEL EN REDACTE: KASTEELSTRAAT. TLSCHE 9 APRL 90 kyksch

Nadere informatie

Inleiding 4 Deel I: Algemeen 6. Deel II: Genetica 22

Inleiding 4 Deel I: Algemeen 6. Deel II: Genetica 22 1! ## Inleiding 4 Deel I: Algemeen 6 Hoofdstuk 1: Algemeen 6 1.1 Voedselovergevoeligheid 6 1.2 Wat is het verschil tussen voedselallergie en voedselintolerantie? 6 Hoofdstuk 2: Coeliakie 11 2.1 Wat voor

Nadere informatie

ltí Dlt,\bMillER: STIMON A],GEMEEN: TOERfN?O: TN HET YOIGENDE NUMMER O.A.:

ltí Dlt,\bMillER: STIMON A],GEMEEN: TOERfN?O: TN HET YOIGENDE NUMMER O.A.: 9 ltí Dlt,\bMillER: STIMON A],GEMEEN: -Àctiviteire.Jriitenkrleide. -Lodies Drr {rsrslas) -O.g l!k Roelvar lliidendo.p -Opy.ll nde beliclien N!!rdê Nóordl.!p (velroig) -Vesl!g Pi!]iÊrsleneelie!d -Djvers

Nadere informatie

bs 'te 2- (}Oz-~ r~ doe /2 () GEMEENTE ROERMOND. ROERMOND. 14 september '64. 29.7. '64 gedenkboek bevrijding.

bs 'te 2- (}Oz-~ r~ doe /2 () GEMEENTE ROERMOND. ROERMOND. 14 september '64. 29.7. '64 gedenkboek bevrijding. (}Oz-~ r~ oe /2 () GEMEENTE ROERMOND. Telefoo 04750-4041 Giro 1031949 Wor verzoch bil beawoorig aum e ummer aa e hale. r A a e heer gemeee-archivaris, Swalmersraa 12, ROERMOND. Uw ummer Bereffee L Uw brief

Nadere informatie

. : : : : = : VAN DE : = = : : : : = = : : : = = : : : :a = = : : = ii i OPENBARE BOEKERIJ ~ 0 u D R. :. = : = ... Supplement-[atalogus /i i i

. : : : : = : VAN DE : = = : : : : = = : : : = = : : : :a = = : : = ii i OPENBARE BOEKERIJ ~ 0 u D R. :. = : = ... Supplement-[atalogus /i i i ....,... ~ =.!).(!.!).(! : : : : :. : : : : :a :.. = : : : : = = : : = i = i : i : = Supplement-[atalogus /i i i : : = : :a = = : VAN DE : = : = : : = ii i OPENBARE BOEKERIJ ~ = ii : : = = : = : TE : =

Nadere informatie