!!!!! "#$$%&'($)!!! *($+,--#$.#!/#-.&0&1#2#$!!!!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "!!!!! "#$$%&'($)!!! *($+,--#$.#!/#-.&0&1#2#$!!!!"

Transcriptie

1 "$$%&'($) *($+,--$./-.&0&12$

2 34-%561%$7 $%$ &$''()*+', () -./$0(1, /$-++, $2 64./ $4$' 9..4 ::4%+-$ $.'2<(,,$0('/$' (' 3$ <$4$03 9+' ++'9:00$'3$ /$0364./4+--+C) 9.0/$' $0,++4 )'$0.6D +0)-++4 <.43$' '($:<$ ('(2(+2($9$'.'260..(3 $'.'2)2++' '($:<$ ('%(>52$'B $,$''()*+',5$$E $4-(')23$64$2$'2($3$E('(2($E2$%(1'BF'2$/$'3$$0G%( $$').0(3$*+)()2$%(1'9..4$$'9$43$4$3..4.'2<(,,$0('/B $ &$''()*+', () (' 3$ 5:(3(/$ 9.4- $',$0 *$)>5(,*++4 +0) 63E 3.>:-$'2B H(1 ().6 ('2$4'$2 *$)>5(,*++4 9(+ 3$?('/ 9+' I>.'.-J K4+')E.4-$4)G.6 L('3%C) &$4'/4.$6 M.-60$-$'2+(4N$03G$'%+0<.43$'9$4)64$(39(+3$8O;'($:<)*4($E9+'=/$'2)>5+6?8BP$23.>:-$'2()2$9$')('5$2I'/$0)*$)>5(,*++4B =0)63E3.>:-$'2()3$&$''()*+',$>52$4Q)2+2()>5CBO+':(25$2../6:'29+'3$)'$00$.'2<(,,$0('/$'.6 5$2 /$*($3 9+' >.-60$-$'2+(4 /$03G () 1:()2 $$' 3J'+-()>5$ &$''()*+',/$<$')2BO$4,$'3%+0<.43$'.E5$2-./$0(1,()3$&$''()*+',$'R.3J.E &'.<0$3/$ S3$ I'/$0)2+0(/$ 9$4)($T +0) U(,( *$)>5(,*++4 2$ )2$00$'B $ +-*(2($ ().- 3$%$ 2$ 6:*0(>$4$'.6 VV'.E -$$43$4$.6$'W).:4>$ 60+2E.4-)B +2 *$2$,$' $,$''()*+', :(2/$*4$(3 $' ++'/$6+)2 -+/ <.43$'G <+''$$4 /$*4:(,$4) %(>5 3$),:'3(/ +>52$'B $ 9..4<++43$ $%$ )2+6 () 5$2 9('3$' 9+' E('+'>($4('/ $' 3$ 1:()2$ $(/$'++4X*$5$$43$4.-3$3..4.'2<(,,$0('/9+'3$&$''()*+',2$,:''$')2:4$'B U(15.6$'3+25$20$%$'9+'3(23.>:-$'2:5$03$45$(3$'(')6(4+2($*($32B I3/+4&+-6$4)G$('34$3+>2($ "

3 8$64,.&497(+ :;8$-%.%$7""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" <;=429-2$1(%>/-.""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" $ U+2()N$03]BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB^ M.-60$-$'2+(4$-:'2$'+0)$$'+'3$42J6$/$03BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB_ R$)>54(19$'9+'>.-60$-$'2+(4$-:'2$'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB` M.'>0:)($ %$ =0/$-$'$R$)>54(19('/BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBZ^.$0BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBZ^ ;'2<$46>4(2$4(+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Z^ F-60$-$'2+2($$';'2)2++')/$)>5($3$'() BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBZ` F-6+>2$'R$2$,$'() BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB"" A;B(>1> """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" &$ =0/$-$'$R$)>54(19('/BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB"^.$0BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB"^ ;'2<$46>4(2$4(+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB"_ F-60$-$'2+2($$';'2)2++')/$)>5($3$'()BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB"` F-6+>2$'R$2$,$'() BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB"` C;D45(-EF56($73>(.%$7G0&12&HDE3GI """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" '% =0/$-$'$R$)>54(19('/BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB\Z.$0BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB\Z ;'2<$46>4(2$4(+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB\" F-60$-$'2+2($$';'2)2++')/$)>5($3$'()BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB\\ F-6+>2$'R$2$,$'() BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB\a J;3%K.'($)$ """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" '( =0/$-$'$R$)>54(19('/BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB\b.$0BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB\b ;'2<$46>4(2$4(+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB\` F-60$-$'2+2($$';'2)2++')/$)>5($3$'()BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB\c F-6+>2$'R$2$,$'() BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaY L;M7%47-. """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ' =0/$-$'$R$)>54(19('/BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBa\.$0BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBa\ ;'2<$46>4(2$4(+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB aa F-60$-$'2+2($$';'2)2++')/$)>5($3$'()BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBa^ F-6+>2$'R$2$,$'() BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBa_ N;=422>5%(-=>.%1=%>5,%1H=?I """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ) =0/$-$'$R$)>54(19('/BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBa`.$0BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB^Y ;'2<$46>4(2$4(+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ^Y F-60$-$'2+2($$';'2)2++')/$)>5($3$'()BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB^" F-6+>2$'R$2$,$'() BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB^" D%1>(1,,> """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" $ *99$.%F:OM-+($1G9->&$P&),$.%7$ """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" $* \

4 :;8$-%.%$7 $.9$45$(3) /4.2$:(23+/('/$'d$4-.$2.64(1,)'(9$+:E.4)*$%:('(/3<.43$'B O+':(2%./$'.$-3$5$4.9$4<$/('/)>.--())($)<.432/$%.>52'++4-./$0(1,5$3$'.- -$2-('3$4/$033$%$0E3$G.E-$$4-++2)>5+66$0(1,$4$):02+2$'2$*$5+0$'BL$3$9+':(2 3$%$ +>52$4/4.'3 5$**$' $',$0$ +-*2$'+4$' 9+' 3(9$4)$ -('()2$4($ 3$ +E/$0.6$' 6$4(.3$ ('2$4$))$.'2<(,,$ $ %./$'.$-3$ Q++'9:00$'3$ /$0364./4+--+C)C +0) 6.2$'2(e0$.60.))('/)4(>52('/B =+'9:00$'3 /$0364./4+--+C) 9$424$,,$' 9+':(2 5$2 ('%(>523+2/$03$$'3..43$-$')%$0E/$>4$e$43(')24:-$'2()G<++4-$$5$2-./$0(1,().- 3$ 4$0+2($ 2:))$' -$')$' $'.4/+'()+2($) 2$ *$f'90.$3$'b I$' )2$9(/ 25$.4$2()>5,+3$4.'3$4*.:<3 5$2(3$$ $' $4() 3$ +E/$0.6$' 5.'3$ $$0/$eg6$4(-$'2$$43 $' 4$0$9+'2$ $49+4('/.6/$3++' -$2 5$2 4$+0()$4$' 9+' -++2)>5+66$0(1,$ 3.$0$' 9(+ ++'9:00$'3$/$0364./4+--+C)B L.'3(++0*$)2++2$4$$'/4.2$3(9$4)(2$(2++'3$%$++'9:00$'3$/$0364./4+--+C)B$%$ 64./4+--+C)%(1'$4.6/$4(>52.-%$$4)6$>(E($,$()):$)('3$)+-$'0$9('/.62$0.))$'B $', 3++4*(1 ++' 5$2 ++'24$,,$' 9+',0+'3(%($G 5$2 9$4/4.2$' 9+' $$' +E%$2-+4,2G 5$2 9$4-('3$4$' 9+' E('+'>(e0$(')2+*(0(2$(2G 5$2 9$4/4.2$' 9+' 3$,..6,4+>52G >4$e4$' 9+' <$4,/$0$/$'5$(3G.69+'/$'9+'2$,.42$'('%.4/$'.'3$4<(1)$'5$29$4,0$('$'9+'3$ -(0($:64.*0$-+2($,B ++4-$$ 0(1,$' ++'9:00$'3$ /$0364./4+--+C) 6.2$'2($$0 $$' (')24:-$' $.9$45$(3 ('/$%$2 %.:,:''$' <.43$'.- )6$>(E($,$ -++2)>5+66$0(1,$ 3.$0$' 2$ 4$+0()$4$' -$2 -('3$4 S>.'9$'2(.'$$0T /$03B M.-60$-$'2+(4$ /$03)J)2$-$' %.:3$' %$0E) '%($'0(1,$,.)2$'*$)6+4('/ 9+' 6:*0($,$-(33$0$',:''$'0$(3$'B $,$''().9$4++'9:00$'3$/$0364./4+--+C)()$>52$49$4)'(66$43D$4()$$'9$$05$(3 9+'+:2$:4)G<$2$')>5+66$4)$'-$')$':(23$64+,2(1,3($*.$,$'G<$*)(2$)G+42(,$0$' $'<$49('/)-+2$4(+0$'6:*0(>$4$'$'>.'/4$))$'G)$-('+4)$'<.4,)5.6).4/+'()$4$'B F'E.4-+2($()).-).'9.03.$'3$/$3.>:-$'2$$43$'.64$0$9+'2$6:'2$'0(1,$'*4.''$' $0,++4 2$/$' 2$ )64$,$'B $%$ *4.''$' *0(1,$' (' 3$ 64+,2(1, *$6$4,2 /$)>5(, *$0$(3)-+,$4)G *(''$' $' *:(2$' 3$.9$45$(3G.- ++'9:00$'3$ /$03)J)2$-$' +0) 6.2$'2(e0$.60.))('/)4(>52('/('3$*$0$(3)9.4-('/2$*$24$,,$'B (23.>:-$'25$$E22.23.$0<$03$*$'.3(/3$5$03$45$(32$/$9$'D5$2()$$'*$,'.62$ Q,$''()*+',CD %(1 /$$E2 $$'.9$4%(>52 9+' 3$ *$0+'/4(1,)2$ ++'9:00$'3$ S.Ed >.-60$-$'2+(4$T /$03)J)2$-$' (' 3$ 9$4)>5(00$'3$ 9$4)>5(1'('/)9.4-$'B.$0 ().-.*1$>2($9$ ('E.4-+2($.9$4 ++'9:00$'3$ /$0364./4+--+C) 2$.'2)0:(2$' $' %.: $4 2.$ -.$2$' 0(13$' 3+2 5$2 /$-+,,$0(1,$4 <.432 5$2 (3$$ 9+' ++'9:00$'3$ /$03 2$ 9$42+0$' '++4*$0$(3)(')24:-$'2$'3($('/$%$2,:''$'<.43$'9..4)6$>(E($,$3.$0$'B $%$,$''()*+', *$)2++2 :(2 c 5..E3)2:,,$'B =00$4$$4)2 <.432 *$)>54$9$' <+2 ++'9:00$'3/$03S>.-60$-$'2+4J>:44$'>($)T()G$'<++4('5$29$4)>5(029+'.')<$22(/ *$2++0-(33$0D '+2(.'+0$ 9+0:2+B /2 3$ *$)>54(19('/ 9+' _ ++'9:00$'3$ /$03)J)2$-$'$'$$'.9$4%(>529+'*$0+'/4(1,$$g6$42)B a

5 <;=429-2$1(%>/-. N$03()'($2$$'/$/$9$'BP.$<$0<$.')$49++,.'*$<:)29+'%(1'G()5$2/$033+2<$ /$*4:(,$'('E$(2$$$',$:%$Bh$$))$'2($9+'/$03()$$'.9$4$$',.-)2i$$'>.')$'):)j.-($2)2$+>>$62$4$'3+29+'%(>5%$0E/$$'E:'3+-$'2$$0':2.E<++43$5$$E29..4.')G -++4<++49+'<$$4.69$424.:<$'3+2<$5$2,:''$':(2/$9$'++'($2)3+2<$0':2$' <++43$9..4.')5$$E2hSN4$>."YYZd"cTB+2*$2$,$'23+2/$03$$').>(++0>.')24:>2()G $$'-$')$0(1,$:(29('3('/B=0)/$9.0/3++49+'5$$E2.')>.'9$'2(.'$0$/$03%(1'$(/$',$'-$4,$'$'4$/$0)B$%$,$'-$4,$'$'4$/$0)%(1'5$24$): '*$)0())('/$'3($ (' 5$2 9$40$3$' %(1' /$-++,2B $%$.-9+22$' *(19..4*$$03 3$,$:%$.- /$03 4$'2$34+/$'32$0+2$'%(1'G3$,$:%$/$03'($2-$$42$,:''$'('<())$0$'9..4/.:3G3$,$:%$.- /$03 +00$$' 2$ 0+2$' :(2/$9$' 3..4 *+',$'G 3$,$:%$.- 6+6($4 /$03 2$ /$*4:(,$'('60++2)9+'%(09$4$'-:'2$'$'3$,$:%$.-'+2(.' VV'-:'22.2 <$22(/*$2++0-(33$02$*$)2$-6$0$'B+2*$2$,$'23+2/$03'($2'$:24++0()G (2($, /$0+3$'B++4-$$3($'25$23$*$0+'/$'9+').--(/$'*$2$43+'3($9+'+'3$4$'G$' 3($'25$2*$6++03$3.$0$'*$2$43+'+'3$4$'B M.-60$-$'2+(4/$03()/$033+2$$'+'3$4.'2<$465$$E2$'$$'+'3$43.$03($'23+'.') >.'9$'2(.'$0$/$03BM.-60$-$'2+(4/$03()$$')6$>(E($,$9.4-9+'/$03G3+2*$)2++2+0) $$' ++'9:00('/.6.') 24+3(2(.'$0$ /$03 -$2 +'3$4$ Q)6$04$/$0)CB hi$' >.-60$-$'2+(4$ -:'2 SBBBT () $$'.9$4$$',.-)2.- $$' +'3$4 3+' 5$2 <$22(/ *$2++0-(33$0 S3(2 () 5$2 '+2(.'+0$/$03T2$/$*4:(,$'G-$23$*$3.$0('/.-.'*$94$3(/3$*$5.$E2$'2$9$4*('3$' -$2 +'3$4).'3$4*$':22$ *4.''$'h S8($2+$4 k P+00)-(25 "YY_d ^TB 7;'/$*4:(,2$ -(33$0$'7 9$4<(1)2(' 3(2 9$4*+'3'++4/.$3$4$' $' 3($')2$' S+4*$(3T 3($ ++'/$*.3$' <.43$'G<++4/$$'94++/9..4*$)2++2*(''$'3$/$<.'$/$03$>.'.-($B ;-3+2 >.-60$-$'2+(4$ /$03$$'5$3$' 9++, +00$$' 0.,++0 <.43$' /$*4:(,2G <.43$' %$ 9++, ++'/$3:(3 +0) /$-$$')>5+6)-:'2$' S>.--:'(2J >:44$'>($)TB K.>5 () '($2 +0 5$2 >.-60$-$'2+(4 /$03 6$4 3$E('(2($ 0.,++0 /$03 *(''$' $$',0$('$4$ /$-$$')>5+6 9+' -$')$'B M.-60$-$'2+(4/$03 S>.-60$-$'2+4J >:44$'>($)T() 3:) $$'*$2$4$ 2$ $2 9$4)>5(1')$0 3+2 <$ <(00$' *$)>54(19$'B $ 2$4-7+02$4'+2($E /$037 <.432.., 9++, /$*4:(,2.- >.-60$-$'2+(4 /$03 2$ *$)>54(19$'B F' <$%$' () 3(2 -()0$(3$'3G.-3+2 >.-60$-$'2+(4 /$03 '($2 *$3.$03 ().-.') >.'9$'2(.'$0$ /$03 2$ 9$49+'/$'B F' %$03%+-$ /$9+00$' <.432.., <$0 9+' Q64(9++2 /$03C /$)64.,$'B $ 2$4-,+' +0) )J'.'($- 9+' >.-60$-$'2+(4 /$03 <.43$' *$)>5.:<3G -++4 *$'+34:, (2 2J6$ /$03 <.432 :(2/$/$9$' (>:0($4$'G *$34(19$'.E?N;7)G $' '($ $2 *+',<$%$'.'3$4 3$ +:2.4(2$(2 9+' 3$.9$45$(3B ;., (' /$*4:(,G $$0 -('3$4 2.$/$6+)2G () 3$ 2$4- Q+:g(0(+4J >:44$'>($)C S%($ *(19..4*$$03.:25<+(2$ k U+/-+' ZcccT +0) )J'.'($- 9+' >.-60$-$'2+(4$ -:'2$'G <+2 5$2 5$06$'3$ $' ++'9:00$'3$,+4+,2$49+'3(2/$03*$'+34:,2B Q(1%&/-.R ;- 2$ *$/4(16$' <+2 >.-60$-$'2+(4$ -:'2$$'5$3$' %(1'G -.$2$' <$ +00$4$$4)2 *$/4(16$' <+2 /$03 ()B N$03 () (' <$%$' $$' (')24:-$'2 3+2 /$>4$e$43 ().- 3$ *$6$4,('/$'9+'/$<.'$4:(05+'3$0.62$0.))$'BF'3$<..43$'9+'R(0/4(-$'8$9JS(' N4$>. "YYZd"aT l/$03 () $0, 4:(0-(33$ '/$6+)2 $'.'2<.46$' ().- 3$.'2.$4$(,$'35$(39+'4:(05+'3$02$2+>,$0$'mB$*$0+'/4(1,)2$*$6$4,('/9+'4:(05+'3$0 ^

6 () 3+2 $4 '($2 6$4 )$ $$' <$3$4%(13)$ *$5.$E2$ ++' 64.3:>2$'.E 3($')2$' *$)2++2B SR(19..4*$$03d+0)n+'/$f'2$4$))$$43()('5$2:(2<())$0$'9+'%(1'+66$0)9..43$$($4$' 9+' n$))(>+g -++4 n$))(>+ () '($2 /$f'2$4$))$$43 (' n+'c) +66$0)G 3+' 9('32 $4 -$2$$' 5$0$-++0 /$$' 24+')+>2($ 60++2)TB F' 3$ 2<$$3$ 60++2)G %(1' 64.3:>2$' -.$(0(1,.6 2$ )6+4$' E0(',$.6)0+/4:(-2$9$4$()2$'64.3:>2$'*.9$'3($'9++,*$3$4E$0(1, %(1'BSn+',+' /$$' +66$0) 9..4.'*$6++03$ 2(13.6)6+4$'.- 2$ 4:(0$'.6 $$' 0+2$4 2(13)2(6TB K$' 3$43$,:''$' 64.3:>2$' '+:<$0(1,) <.43$' /$)> :' <++43$ +0) $$' :'(9$4)$0$ -$$2$$'5$(3.'2*4$$,2B P.$ -.$2$' <$ 3$ <++43$ 9+' $$' +66$0 :(234:,,$' %.'3$4 VV' 4$E$4$'2($6:'2] P.$9$$0 *4.3$'G $($4$' 90$$) () VV' +66$0 <++43]P$2()$4/.'5+'3(/.-2$)2$00$'3+2$$'+66$0.'/$9$$4\$($4$'Go*4..3Ga >5+-6(/'.')G p *4.>>.0(.E Z $0 <++43 ()B N$03 () $$'.60.))('/ $ 64.*0$-$'3($4:(05+'3$0-$2%(>5-$$*4$'/ $234($$))$'2(e0$E:'>2($)5$$E2d *$2++0-(33$0 Z G)6++4-(33$0$'4$,$'-(33$0SN4$>."YYZdZ`"TB N$03 () (' 3$ $$4)2$ 60++2) :(2/$9.'3$'.- 24+')+>2($) 2$ 9$4$$'9.:3(/$'B P$2 () $$' ('2$4-$3(+(4(')24:-$'23+25$24$>52)24$$,):(2<())$0$'9+'/.$3$4$'.''.3(/-++,2B N$03()$$'.9$4,.$6$0$'3$2$ $+E/$)64.,$'4:(0-(33$0$'3($,:''$'<.43$' /$*4:(,2.-/.$3$4$'$'3($')2$'2$,.6$'$'9$4,.6$'BK$'2<$$3$()-$25$2/$*4:(, 9+' /$03.., 3$ -./$0(1,5$(3 9+' )6+4$'.'2)2++'D /$03 () '($2 *$3$4E$0(1, $' 4$0+2($E,0$('9+'.-9+'/BK$'3$43$5$$E2/$03$$'-./$0(1,5$(3/$>4$e$433$<++43$9+'$$' /.$3.E3($')2:(22$34:,,$'BN$03()$$'4$E$4$'2($6:' $64.3:>2$'$'3($')2$' ('3$-+4,2BL$2+'3$4$<..43$'G/$03-++,25$2-./$0(1,.-':-$4($,64(1%$'G)+03($' )>5:03$'2.2:(34:,,('/2$*4$'/$'$'5:'.'3$40('/$<++43$2$9$4/$0(1,$'BN$03,+' 3:)<.43$'.-)>54$9$'+0)$$'"$%$$&'$(($)*$$+, " 4:(0-(33$09..43$:(2<())$0('/ 9+' /.$3$4$' $' 3($')2$'G 3+2.6/$)0+/$',+' <.43$' $& 5$2 -$2$' 9+' <++43$ -./$0(1,-++,2S/$*+)$$43.6N4$>."YYZd"\T \ B N4$>.S"YYcd"aT-$4,2$>52$42$4$> $2/$039+'.:3)5$4<.432*$)>54$9$'(' 2$4-$' 9+' <+2 5$2 3.$2G (' 60++2) 9+' <+2 5$2 ()B O.0/$') L(>5+$0 8('2.' () /$03 (' <$%$'$$'h('e.4-+2($)j)2$$-9+'-$')$0(1,$(')6+''('/x+4*$(3hs('n4$>."yyzd"atb N$03()'($2)+'3$4)3+'$$'(')24:-$'2.-*(12$5.:3$'5.$9$$0<++43$($3$4$$'5$$E2 2.$/$9.$/3 ++' 3$ $>.'.-($G %(1 5$2 3($')2$'.E /.$3$4$'B F3$++0 2J6()>5G 5$**$' 3$/$'$' 3($ (' $4 9$$0 /$03 *$)>5(,,$'.., 9$$0 *(1/$34+/$' ++' 3$ /$-$$')>5+6G 2$4<(10 3$/$'$' 3($ '$/+2($E )2++' 3$ /$-$$')>5+6 3$ 0$9$4('/ 9+' /.$3$4$'$'3($')2$'9$4)>5:03(/3%(1'BN$03()'($2($2)3+21$9$4,4$/$'5$*2G-++4($2) <+21$5$*29$43($'3-$2$$'*(134+/$++'3$$>.'.-($$'3($,+'<.43$'++'/$<$'3.-$$'/$0(1,$<++43$++'3$$>.'.-($2$.'224$,,$'SN4$>."YYZdZ`"TBO++,<.432 /$)2$033+2/$03)0$>52)$$')>5:03*$,$'2$'()()S$$'lF;qmT a B =429-2$1(%>2,$1$(-&$($.> R(15$2*$)>54(19$'9+'/$03,:''$'<$$$'.'3$4)>5$(3-+,$'2:))$'34($)..42$'/$03 %.+0) <$ 3($ 9+'3++/ 3$ 3+/,$''$'d <$22(/$*$2++0-(33$0$' S3..4/++' +00$'+2(.'+0$ ZP$2$'/$0)$<..43Q>:44$'>JC()+E/$0$(39+'Q>:44$'2CS>(4>:0+2($TB "L$2Q+0/$-$$'C<.432*$3.$03d*(''$'$$'<(00$,$:4(/$/4.$69+'-$')$' S0.,++0X'+2(.'++0X('2$4'+2(.'++0T9..43$-$$)2$G%.'($2+00$64.3:>2$'$'3($')2$'('3$-+4,2B \$IMq()*(19..4*$$03/$$'/$ $2+00$$'$$'4$,$'$$'5$(3()B af;q.ef;<$r.:sf,*$'1$9$4)>5:03(/3t _

7 9+0:2+TG>.-60$-$'2+(4$/$03$$'5$3$'$'9.:>5$4)B U$22(/ *$2++0-(33$0 () /$ '3$4 +:2.4(2$(2 9+' 3$.9$45$(3 () :(2/$/$9$' 3..43$*+',$'3+2*(1<$2<.432$4,$'3+0)/$03(/*$2++0-(33$09..45$2+E0.))$'9+' )>5:03$'B+2*$2$,$'2 3+2 $$')>5:03$()$4 3($*$2++03 <.432-$2 <$22(/*$2++0-(33$0 3(2 /$03 3($'2 2$ +>>$62$4$' 9+' 3$ 9$4)>5:03(/3$^B P$2 *$2$,$'2.., $ *$0+)2('/$' 3($ *$ $2$' <.43$' ++' 3$ )2++2G +00$$' $$' -:'2$$'5$(3 3($ 2.2 <$22(/*$2++0-(33$0()9$4,0++42G<.432/$+>>$62$$43S8($2+$4kP+00)-(25"YY_d^TB M.-60$-$'2+(4$/$03$$'5$3$'%(1'+03($/$03$$'5$3$'3($*:(2$'5$23.-$('9+'5$2 <$22(/ *$2++0-(33$0 9+00$'B F' 3$ 4$/$0 <.43$' %(1 (' /$*4+> /4.$6$' *:4/$4)G *$34(1E)0$9$'.E?N;C) $' '($ $2 *+',<$%$'.'3$4 +:2.4(2$(2 9+' 3$.9$45$(3B+2*$2$,$'2'($23+2>.-60$-$'2+(4$-:'2$'3$E+>2.(00$/+0$*$2++0-(33$0$' %(1's P$2 *$2$,$'2 )(-6$0<$/ 3+2G (' 2$/$')2$00('/ 2.2 <$22(/ *$2++0-(33$0G >.-60$-$'2+(4 /$03 '($2 ++' $E2 2$ <.43$'B P$2 -+/ :(2$4++43 <$0 +0) *$2++0-(33$0 /$*4:(,2 <.43$' +0) *$(3$ 6+42(1$' (' $$' 24+')+>2($ 3+2.9$4$$',.-$'B K4+')+>2($) 5.$9$' '($2 '..3%+,$0(1,$4<(1) 60++2) 2$ 9('3$' -$2 <$22(/ *$2++0-(33$0B =0)%.3+'(/%(1'$49$0$>.-60$-$'2+(4$-:'2$'$'(''.9+2($9$/$0364./4+--+7)3($.6 %(>5%$0E'++)23$/$<.'$'+2(.'+0$9+0:2+E:'>2(.'$4$'BM.-60$-$'2+(4/$03%.: /$3$E('($$43,:''$'<.43$'+0)7/$033+2'($2<$22(/*$2++0-(33$0()G-++4$9$'%.$$' +0/$-$$' /$+>>$62$$43 4:(0-(33$0 () (' 5$2 :(2<())$0$' 9+' /.$3$4$' $' 3($')2$'G3+2 /$)6++43,+'<.43$'$'5$2-$2$'9+'<++43$-./$0(1,-++,2B?++)25$2<$22(/*$2++0-(33$0$'5$2>.-60$-$'2+(4$/$03G%.:$$'3$43$>+2$/.4($9+' /$03,:''$' <.43$'.'3$4)>5$(3$'D 9.:>5$4)B P($4.'3$4 9+00$' >.:6.')G 6.)2%$/$0)G )6++46:'2$'G >+3$+:*.''$' S>3W*.'G *.$,$'*.'TG >5(6) (' $$' >+)('.G *$0-(':2$' $'%.9..42)B P.$<$0 9.:>5$4) $$' /$03<++43$ 9$42$/$'<..43(/$' $' '$2 +0) >.-60$-$'2+(4/$03*:(2$'5$23.-$('9+'<$22(/*$2++0-(33$09+00$'G4$,$'$'<$%$ '($22.25$23.-$('9+'>.-60$-$'2+(4/$03BF'2$/$')2$00('/2.2>.-60$-$'2+(4/$03%(1' %(1 (--$4) '($2 *$3.$03.- 2$ E:'>2(.'$4$' +0) $$' +0/$-$$' ++'9++43 *$2++0-(33$0B O.:>5$4),:''$'3..4/++')+00$$'*$)2$$3<.43$'++'VV')6$>(E($,64.3:>2.E3($')2G $' <.43$' 9++, 3..4 $$' *$6$4,2 ++'2+0 <(',$0).E.4/+'()+2($) /$+>>$62$$43B P$2 () %$0E)2<(1E$0+>52(/.E<$9.:>5$4)t*$45+:62-.$2$'++'-$4,$'+0)$$'9.4-9+' /$03B O.:>5$4) 9.03.$' ++' 5$2 >4(2$4(:- 9+' '($2W<$22(/ *$2++0-(33$0G -++4 '($2 ++'5$2>4(2$4(:-9+'+0/$-$$'++'9++43*$2++0-(33$0B;E%.+0)N4$>.S"YYZdZabT)2$02d h.-++'/$-$4,22$<.43$'+0)>.-60$-$'2+(4/$03g%.:/$03-$$43$4$-+0$'9+'5+' '3 -.$2$' /++' $%$ <$$4 2$4$>52,.-2 *(1 3$.4/+'()+2($ 3($ 5$2 /$03 :(2/$$E2mBO.0/$')3(2>4(2$4(:-5$**$'9.:>5$4)<$03$/$0(1,<++43$G-++4%(1'%(1'($2 >.-60$-$'2+(4/$03B ;6/$-$4,2 -.$2 <.43$' 3+2 $0, )..42 /$03 '++4 $$' +'3$4 )..42 /$03 %.:,:''$' 24+')E.4-$4$'B I$'.9$45$(3,+' $$' >.-60$-$'2+(4$ /$03$$'5$(3 2.2 <$22(/ *$2++0-(33$09$4,0+4$'BI$'9.:>5$4,+'>.-60$-$'2+(4/$03<.43$'+0)5$2/$0$(3$0(1, $$' +0/$-$$' /$+>>$62$$43 *$2++0-(33$0 <.432B =(4 L(0$) %.:3$' 5($49+' $$' ^=0)3$)>5:03$()$4<$(/$42<$22(/*$2++0-(33$0++'2$'$-$'G9$49+02*(1<$2%(1'4$>52.6*$2+0('/BP$2() <(',$0($4)$>52$4('9$$00+'3$'2.$/$)2++'.-3$/4..2)2$.E,0$(')2$>.:6:4$)S*(19..4*$$03-:'2$'9+' Z>2$'">2$'*(01$22$'9+'ZYYG"YY$'^YY$:4.T++'2$'$-$'.E<$/2$/$9$'BH(1,:''$'*(1$$' :(2)2++'3$)>5:03$>52$4'($2<$22(/*$2++0-(33$0('%(1'/$5$$0<$(/$4$'B b

8 9..4*$$03,:''$' %(1' $'.., *$)2++' $4 9..4*$$03$' <++4 -$')$' $0,++4,:''$' *$2+0$'-$2*$0-(':2$'BF'<$4,$0(1,5$(3%(1'3$/4$'%$'2:))$'3$%$34($)..42$'/$ /B P$2 () ).-) -.$(0(1, 2$ %$//$'.E $$' -:'2 <$22(/ *$2++0-(33$0G >.-60$-$'2+(4/$03.E/$$'9+'*$(3$()B B&56>%K+$+($5429-2$1(%>2,$1$ q(2$4++43%(1''($2+00$>.-60$-$'2+(4$/$03$$'5$3$'5$2%$0e3$bf'-$$43$4$.6%(>52$' %(1' $4 E:'3+-$'2$0$ 9$4)>5(00$' 2:))$' >.-60$-$'2+(4$ /$03$$'5$3$'B L$2 3$%$ 9$4)>5(00$' (' 5$2 +>52$45..E3G,:''$' <$.'3$4)>5$(3 -+,$' 2:))$' 9$4)>5(00$'3$ )..42$'S>+2$/.4($e'T>.-60$-$'2+(4$/$03$$'5$3$'B -.$"'' M.-60$-$'2+(4$ /$03$$'5$3$' 9$4)>5(00$' -$2 *$24$,,('/ 2.2 5:' 3.$0 $' 4$3$' 9+'.'2<(,,$0('/B=00$4$$4)2,+'$$'.'3$4)>5$(3<.43$'/$-++,22:))$'>.-60$-$'2+(4$ /$03$$'5$3$'-$2$$'>.--$4>(e0$3.$0)2$00('/$'>.-60$-$'2+(4$/$03$$'5$3$'-$2 $$' ).>(+0$ 3.$0)2$00('/B O..4*$$03$' 9+' 3$ $$4)2$ %(1' R+42$4) S.., <$0 K4+3$ Ig>5+'/$)TG2$4<(10K(13*+',$'5$2:02($-$9..4*$$03%(1'9+'>.-60$-$'2+(4/$03-$2 $$').>(++03.$0BF').--(/$/$9+00$'()3(2.'3$4)>5$(32'($2%.3:(3$0(1,G%.+0)('5$2 /$9+0 9+' 3$ H<(2)$4)$ UF[.E 3$ K4+')(2(.' M:44$'>($) (' 5$2 O$4$'(/3 &.'(',4(1,B O$49.0/$'),:''$' <$ -$$43$4$ 9+4(+'2$' 9+' >.-60$-$'2+(4$ /$03$$'5$3$' -$2 >.--$4>(e0$ 3.$0)2$00('/$'.'3$4)>5$(3$'D R:)('$)) 2. R:)('$)) SR"RTG R:)('$)) 2. M.'):-$4SR"MTGM.'):-$42.M.'):-$4SM"MT$'M.'):-$4W2.WR:)('$))SM"RTS8($2+$4 k P+00)-(25 "YYcd btb P$2%$0E3$ /$ $ ).>(+0$ >.-60$-$'2+(4$ /$03$$'5$3$'G ).--(/$ %(1' /$4(>52.6 5$2 2$4:/34('/$' 9+' <$4,0..)5$(3G +'3$4$'.6 5$2 2$4:/34('/$' 9+' +4-.$3$G 5$2 9$4*$2$4$' 9+'.'3$4<(1)G 5$2 9$4*$2$4$' 9+' %.4/G,('3$4.69+'/G5:06++'.:3$4$'G)2$4,$).>(+0$>.5$)($.E5$2-(0($:BO..4*$$03$'9+' ).>(+0$3.$0$('3$'<++4++'1$,+'3$',$'%(1'*(1'+.':(26:22$0(1,B /&*0$+)(+1*$+1'' $.'2<$46>4(2$4(+*$24$EE$'3$2$>5'()>5$+)6$>2$'9+'>.-60$-$'2+(4$/$03$$'5$3$'B $%$ 2$>5'()>5$ +)6$>2$'%(1' 9+'%$0E)64$,$'3*$f'90.$ $ 3.$0)2$00('/$' $' 3$ 2.$6+))('/9+'$$'>.-60$-$'2+(4$-:'2B P$2 $$4)2$.'2<$46 >4(2$4(:- () 3$ 734+/$47B N$03,+' 9$4)>5(00$'3$ EJ)($,$ 9.4-$' ++''$-$'B N.$3$4$'/$03 () /$03 <++4*(1 7/.$3$4$'7 S-$$)2+0 /4.'3)2.EE$'T /$*4:(,2 <.43$'+0)$$'+0/$-$$'++'9++43*$2++0-(33$0BP()2.4()>5$9..4*$$03$'5($49+'%(1' %.:2G 2+4<$G 9$$G )>5$06$'G )(/+4$22$' $' 9$0$ $3$0-$2+0$' %.+0) /.:3G %(09$4 $' *4.')B S8($2+$4kP+00)-(25"YYcdZaTBK$/$'<..43(/%(1'<$-$$49$424.:<3-$2/$03('3$ '6+6($4$'-:'2$'S> /$03TBK$')0.22$,.-2/$03('2.$'$-$'3$-+2$ 9..4('$0$,24.'()>5$9.4-S/(4++0/$03TBI0,$34+/$45$$E2%(1'$(/$'9..4W$''+3$0$' 2$' ++'%($' 9+' 9$49+0)('/ $' E4+:3$G,.)2$'G 9$424.:<$'G 2.$/+',$0(1,5$(3G >4$+2($G.6)0+/$'24+')6.42S8($2+$4kP+00)-(25"YYcdZ^TS%($2+*$0ZTB `

9 23$"'45'6..+,$"$&'$&'7,$"$&'8&'$"9$'$",,+$+5'' /4.>$7-. S(9%>TU,$1$ E-)1>4$%&56 :&;+<*+=(*==+'>"$"?' U$('(/'..3%+,$0(1, N$-(33$03 H$$4'..3%+,$0(1, '..3%+,$0(1, 2+&<).+*$+$&?'/)<"&'$&' H$$4.'$$'9.:3(/ $$'9.:3(/ H$$4$$'9.:3(/ B1*01<<$"$&' 6$+8"<1&'C';+=,$' U$('(/4()(>. N$-(33$ / 4()(>. _ N$-(33$ / 4()(>. b )+.,=(*1$9.<*$&' P../ 8++/ I4/0++/ /)$+*1.&$"$'9.<*$&' 8++/ 8++/ P../S=4*$(3)W$' &+6(2++0('2$')($ET` 6$+*+.=0$&'1&'0+,$' H$$4*$24.:<*++4D <$4,$0(1,$('24(')($,$ <++43$ L('3$4*$24.:<*++4D '.-('+0$<++43$ c L('3$4*$24.:<*++4D ;'*$6$4,2 ZY ;'*$6$4,2 F'3$2<$$3$60++2),+'/$03<.43$'/$f3$'2(E(>$$43++'3$5+'39+'3$E:'>2($3($5$2 9$49:02B H.+0) $$43$4 *$)64.,$' 5$$E2 /$03 34($ E:'>2($)d 4:(0-(33$0G )6++4-(33$0 $' 4$,$'-(33$0B?($2 +00$ >.-60$-$'2+(4$ -:'2$' 9$49:00$' 3$%$ E:'>2($) /$0(1,<++43(/B O..4+03$,$:%$).-<$0.E'($24$'2$G24+')+>2($*.':))$'G)2++'/$03S)6++4*$0+)2('/TG 24+')+>2($,.)2$'G $' 9$ $ (-60$-$'2$4$' %(1' 9+' ('90.$3.6 3$ -+2$ <++4(' $$'>.-60$-$'2+(4$-:'23$E:'>2($)9+'4:(0-(33$0$')6++4-(33$09$49:02S2+*$0"TB 44 5' G9$.>$ G9(>$ G&%.$,1$&'' K4+')+>2($*.':))$'XF'E0+2($ [$'2$ /&*%.$,1$&' K4+')+>2($,.)2$' $-:44+/$X?$/+2($9$ F'2$4$)2XIg6(4+2($ L$2 *$24$,,('/ 2.2 3$ E:'>2($ 9+' 4$,$'-(33$0G 34:,,$' 3$ -$$)2$ >.-60$-$'2+(4$ -:'2$'5:'Q>4$3(2)C:(2('$$'5$3$'>.'9$'2(.'$$0/$03BS*9B$$'+66$02$4<++43$9+' u^()..,^*+42$4>4$3(2)<++43tbi4%(1'$>52$4$',$0$:(2%.'3$4('/$'bf'k(13*+',$' <.432/$03:(2/$34:,2('2(13G<++4*(1Z>4$3(2-$$)2+0/$0(1,2)2++2++'Z::4BF'+'3$4$ /$9+00$' <.43$' >4$3(2) :(2/$34:,2 (' EJ)($,$ $$'5$3$'D -(10$' (' 5$2 /$9+0 9+' =(4 L(0$)G3$&<P('5$2/$9+09+'3$U=KS$$'>.-60$-$'2+(4$9+0:2+('P.,,+(3.Gn+6+'TG,.0$' (' 5$2 /$9+0 9+' 3$ Uv4+ $' /$<+))$' (' 5$2 /$9+0 9+' 3$ 8I=wB S8($2+$4 k P+00)-(25 "YYcd ZbTB I0,$ 4$,$'$$'5$(3 5$$E2 %(1' $(/$' 9..43$0$' $' '+3$0$'B M.-60$-$'2+(4/$033+29$4<(1)2'++4>.'9$'2(.'$$0/$035$$E $$03+2*:4/$4) _=E5+',$0(1,9+'/$*4:(,2$2$>5'($,$'$'9$(0(/5$(3),$'-$4,$'B b=e5+',$0(1,9+'/$*4:(,2$2$>5'($,$'$'9$(0(/5$(3),$'-$4,$'b `?$$-2+E-$2$$'/4.$($'3$.-%$2 cl$4,.63+2*(01$22$'k-:'2$'(').--(/$/$9+00$'4$64$)$'2+2($e/$03%(1's$$'%$,$4/.$3 9$42$/$'<..43(/$'TBF'+'3$4$/$9+00$'()5$2E(+2/$03G<++4*(13$'.-('+0$<++43$9$$05./$4()3+'3$ ('24(')($,$<++43$B ZYF'5$2/$9+03+2*(01$22$'k-:'2$'.E$0$,24.'()>5$/$03$>52$<++43$9$42$/$'<..43(/$'G()3$>4$+2($ '($2.'*$6$4,2BF'5$2/$9+03$34+/$4E(+2/$03()G5$$E25$29$4/4.2$'9+'3$/$035.$9$$05$(3('E0+2($2.2 /$9.0/B ZZL$4,.63+25$2)2(-:0$4$'9+'/$03:(2/$9$'$'5$2.'2-.$3(/$'9+')6+4$'$(/$'0(1,5$2%$0E3$%(1'"< >.-60$-$'2+(4/$03'($2,+'<.43$'('/$<())$039..4/$03.E3$3$,,('/BF'<())$0,.)2$'$'$$'-+0:),:''$'.-<())$0$'.'2-.$3(/$'G2$4<(10$$'*.':))24:>2::4('<())$0$',+'++'-.$3(/$'B c

10 9$424.:<3%(1'-$23$*$34+/$'$'$4'($2-$$43$4$64(1))J)2$-$'/$5+'2$$435.$9$' 2$ <.43$'B N$03 :(234:,,$' (' $$'5$3$' 2(13 () %('9.0 <+''$$4 3(2 /$03 (' 3$ $$4)2$ 60++2)/$*4:(,2< $2:(2<())$0$'9+'3($')2$'.E+4*$(3)('2$')($9$64.3:>2$'B I$'3$43$.'2<$46>4(2$4(:-()3$:(2/(E2$64.>$3:4$D3$*+)()<++4.6/$03(' <.432 /$*4+>52 $' :(2 >(4>:0+2($ /$'.-$' <.432B N$03 5$$E2 ).-) $>52$ <++43$ S/.$3$4$'/$03TG 9$42$/$'<..43(/2 ($2) 9+' $>52$ <++43$ S4$64$)$'2+2($E /$03TG.E 4$64$)$'2$$42 '.>5 5$$E2 <++43$ 9+' %(>5%$0E SE(+2 /$03TB N$ $$' <++43$ 9$42$/$'<..43(/2 '.$-$' <$ Q/$4://$')2$:'3 /$03CB +2 *$2$,$' $2 /$03 () -$2 $$'3$,,('/D5$2<.432('.-0..6/$*4+>52.6*+)()9+'$$')6$>(E($,/.$3S%.+0)/.:3T $'5$$E2$$'/+4+'2($9+'3$:(2/$9$'3$(')2$00('/S3..4/++')3$*+',T3+25$2/$032$' +00$2(13$'('/$<())$03,+'<.43$'9..4$$'9+'2$9.4$'+E/$)64.,$'9+)2$5.$9$$05$(3 9+' 3(2 )6$>(E($,$ /.$3B N$ '($2 /$3$,2 () < ':(2 5$2 '($2) /$>4$e$43 $' 9$42$/$'<..43(/2 3+'.., '($2) 9+' <++43$B n$,+' -$2 3(2 /$03 *$2+0$' +00$$' 9..4 %.0+'/ $4 9$424.:<$' () (' 5$2 /$03 %$0EB P$2 /$03 < , ++'/$3:(3 +0) E(3:>(+(4/$03B;-3+20$'$'9++,$$'.'3$46+'3S%.+0).'4.$4$'3/.$3T9$4$()2G,:''$' 3$4/$0(1,$ 0$'('/$' <.43$' *$)>5.:<3 +0) /$4://$')2$:'3 /$03G 5.$<$0 5$2 $$' 1:4(3()>5$)2+69$4$() $2.'3$46+'3('*$)0+//$'.-$',+'<.43$'BF'$',$0$ /$9+00$' () >.-60$-$'2+(4 /$03 /$3$, '+2(.'++0 /$03 (' 60++2) 9+' $$' )6$>(E($, /.$3B 8($2+$4 k P+00)-(25 S"YYcd"ZT 5$**$' 5$2 (' 3(2 9$4*+'3.9$4 /$,.>52$ $' +E,..6*+4$ <++43$*.''$'B M5($-/+:$4 () $$' *$,$'3 9..4*$$03B M.--$4>(e0$ 9.:>5$4) Z" 9$4)>5(00$'(')0$>52)VV'.6%(>525($49+'D%$%(1'/$,.>52-$2>.'9$'2(.'$$0 /$03G -++4 %(1' '($2 ('<())$0* >.'9$'2(.'$$0 /$03B F' 60++2) ',+' -$' 3$%$ ('<())$0$' 9..4 $$' *$6$4,2 )>+0+ 9+' 64.3:>2$' S%.+0) >37).E *.$,$'T (' 3$ 9..4 $$' *$6$4,2 +)).42(-$'2 9+' 64.3:>2$' $' 3($')2$'B L++4 (' 2$/$')2$00('/ 2.2 >.--$4>(e0$9.:>5$4)%(1'3($/4+2().'29+'/$'*(1++',..69+'64.3:>2$'$'3($')2$'D >0(e'2$'*$2+0$'9++,S.'*$<:)2T9..43$%$-+4,$2('/,.)2$'BK$')0.22$,+'<$3$4%(13),4$3($2 S-:2:+0 >4$3(2T <.43$' *$)>5.:<3 +0) +E%.'3$40(1,$ :(2/(E2$64.>$3:4$D /$03.'2) $2 /$0(1,2(13(/ >4$e4$' 9+' $$' )>5:03 S9..4 3$,.6$4T $' $$' 2$/.$3 S9..43$9$4,.6$4T*(1$0,$24+')+>2($BO++,<.432/$)2$033+25$2/$03('3(2/$9+0<.432 /$3$, $ *$0.E2$ 9+' 3$,.6$4.- /.$3$4$'.E 3($')2$' (' 3$ '+*(1$ 2.$,.-)2 2$4:/ 2$ 0$9$4$'B F' ).--(/$ /$9+00$' () 3$%$ *$0.E2$ >.'24+>2:$$0 9+)2/$0$/3 S*(1 9..4*$$03 -$2 5$2 +>>$62$4$' 9+' 3$ +0/$-$'$ 9..4<++43$'T.- 3$%$ 1:4(3()>5 +E3<('/*++42$-+,$'B ' P))%$7..4$$'/.$3..4 >.'9$'2(.'$$0 /$03 Z\ V44>'-.$ N$032$'2(13$9+' 3$/.:3)2+'3++43D Uv4+D M.--$4>(e0$ 9.:>5$4)SMW*.'T..4$$'.'3$46+'3..4$$' S>.'24+>2:$0$T *$0.E2$ [$/(./$03DM\ R+42$4 N$$'3$,,('/ Sw(+2/$03X E(3:>(+(4/$03T $I:4. Za DF25+>+ P.:4) Z"H.+0)$$43$4*$)64.,$'()5$23$94++/.E<$>.--$4>(e0$9.:>5$4)$'0.J+02J6:'2$'t*$45+:62+0) >.-60$-$'2+(4/$03-.$2$'++'-$4,$'G++'/$%($'%(1'($2$$'+0/$-$$'/$+>>$62$$43*$2++0-(33$0%(1'B Z\8$ $2>.'9$'2(.'$0$/$03%$0EE(+2/$03()B ZY

11 P$2()*$0+'/4(1,.-2$*$/4(16$'3+23$3$,,('/9+'/$03'($2+02(13ZYYx()BL$2+'3$4$ <..43$'G 3$ /.$3$4$'G 9+0:2+.E 5$2.'3$46+'3 () '($2 2.$4$(,$' $2 /$03 (' (' VV',$$4 (' 2$ <())$0$'B F' E$(2$ <+4$' 3$ -$$)2$ /$03$$'5$3$' )0$>52) /$3$$02$0(1,/$3$,2G$$'64+,2(1,3($*$,$'3)2++2+0)E4+>2(.'$$04$)$49$*+',($4$'Bw(+2 /$035$$E29+'%$0E)64$,$'3$$'3$,,('/9+'YxB ++4'++)2 () 5$2 :(2$ /$0(1, (' 5$2.'2<$46$' 9+' /$03 $ $,($%$' -$$43$4$/.$3$4$'.E'+2(.'+0$/$03$$'5$3$'+0)3$,,('/2$/$*4:(,$'BI$'9..4*$$03 9+'$$4)2/$'.$-3$()3$R+'>.4G$$'/$03$$'5$(33($'+3$K<$$3$U$4$ /3..4 &$J'$) <$ /$)2$03 $' /$3$,2 %.: <.43$' 3..4 $$' -+'31$ 9+' 3$42(/ 9$4)>5(00$'3$/.$3$4$'('60++2)9+'+00$$'/.:3%.+0)9..4U;FF/$*4:(,$0(1,<+)BI$' 9..4*$$03 9+' 0++2)2/$'.$-3$ %(1' 4+<('/ [(/52) $$' ('2$4'+2(.'+0$9+0:2+.6*+)()9+'$$'-+'31$9+''+2(.'+0$/$03$$'5$3$'BK$')0.22$ %(1' 5J*4(3$' '($2.'3$',*++4D *(19..4*$$03 9+0:2+ 3($ /$3$$02$0(1, 3..4 /.$3$4$' $' /$3$$02$0(1, 3..4 '+2(.'+0$ 9+0:2+ /$3$,2 <.43$'G.E 3$$0) /$3$,2 <.43$' 3..4 $$' >.-*('+2($9+'.'3$46+'3$'>.'24+>2:$0$*$0.E2$B &.)2$'2$4:/<(''('/ () 5$2 0++2)2$.'2<$46>4(2$4(:-B &.)2$'2$4:/<(''('/ () 9+' $))$'2($$0*$0+'/ $ *$)2++' 9+' $$' >.-60$-$'2+(4/$03)J)2$$-B F--$4)G 5$2 >4$e4$' $' -+'+/$' 9+' $$' >.-60$-$'2+(4$ -:'2 *4$'/2,.)2$' -$2 %(>5 -$$B?+2::40(1,()3$:(23+/('/.-3$%$,.)2$'%.0++/-./$0(1,2$5.:3$'G-++4$$'++'2+0,.)2$'3$,,('/)-$>5+'()-$' () +02(13 9$4$()2B &.)2$',:''$' %.<$0 ('2$4' +0) $g2$4' 2$4:/9$43($'3<.43$'B$$$4)2$.62($().-,.)2$'2$3$,,$'3..4-(33$09+'):*)(3($.E )6.').4('/B $ 2<$$3$.62($ ().- 3$ /$*4:(,$4) 2$ 0+2$' *$2+0$' $2 /$03B L./$0(1,$-$>5+'()-$'%(1'(')>54(1E/$03G$$'6$4(.3($,$>.'24(*:2($G24+')+>2($,.)2$' SRKU.E (',.-)2$'*$0+)2('/T ('<())$0,.)2$'G 4$'2$ S.6 )>5:03$'TG 9$ $' )2++'/$03 S)6++4*$0+)2('/$'T S8($2+$4 k P+00)-(25 "YYcd "atb F'2$4' 3$,.)2$' 2$4:/<(''$' %.: 9..4 *:4/$4) $$' 34$-6$0,:''$' %(1'.- /$*4:(, 2$ -+,$' 9+' >.-60$-$'2+(4/$03B++4)2++2 2$/$'.9$ $2 >.-60$-$'2+(4/$03)J)2$$-%(>5%$0E (' )2+'3,+' 5.:3$' $' '($2 +E5+',$0(1, () 9+' $g2$4'$ *4.''$' 9+' E('+'>($4('/B O$4-$03$')<++43(/ () 3+2 (' /$9+0 9+' ).--(/$ >.-60$-$'2+(4$ -:'2$' 3$,.)2$' S+00$$'T -$2 >.'9$'2(.'$$0 /$03 *$2++03 <.43$'G 2$4<(10 (' +'3$4$ >.-60$-$'2+(4 /$03)J)2$-$' S3$$0)T3$$(/$'>.-60$-$'2+(4$/$03$$'5$(3<.432/$*4:(,2B F-60$-$'2+2($ /$$E2 +'2< $ 94+/$' <+''$$4G <++4 $' 5.$B?($2 +00$ >.-60$-$'2+(4$ -:'2$'.'2)2.'3$'.6 5$2%$0E3$ -.-$'2B P()2.4()>5 /$%($'G *0$,$' *$6++03$6$4(.3$'$'.-)2+'3(/5$3$'/:')2(/$42$%(1'9..45$2('.-0..6*4$'/$'9+' '($:<$>.-60$-$'2+(4$-:'2$'BF'3$2<$$3$60++2)9+4(e4$'>.-60$-$'2+(4$-:'2$' (' 5:' 60++2) 9+'..4)64.'/ $' /$./4+E()>5$ E.>:)S60++2)$0(1,G 4$/(.'++0G '+2(.'++0.E 24+')'+2(.'++0TB QP.$C 9$4<(1)2 '++4 h-$2 <($]m $' l-$2 <$0,$ >.-60$-$'2+(4$-:'2$'%(1'64.E$))(.'$0$4/$.4/+'()$$433+'+'3$4$'G3$+>2.4$'3($ *$24.,,$' %(1' *(1 3$ 2.2)2+'3,.-('/ 9$4)>5(00$'G SE('+'>(e0$ (')2$00('/$'G *$34(19$'G /$<.'$ *:4/$4)G.9$45$(3)(')2$00('/$'TG $' <++4 ).--(/$ *$6$4,2$ E('+'>(e0$ $' 2$>5'.0./()>5$-(33$0$'5$**$'G5$**$'+'3$4$'5$**$'-$$4+3$y:+2$-(33$0$'B Za$.9$45$(35$$E2*$ $2'+2(.'+0$/$03<$22(/*$2++0-(33$0()D$$'/+4+'2($3+2$4:(2)2++'3$ )>5:03$'+02(13-$$+E*$2++03,:''$'<.43$'B ZZ

12 :%)(*'$&'3$*$9$&1<'' I4*$)2++'/4.2$9$4)>5(00$'('3$-+2$<++4('>.-60$-$'2+(4$/$03$$'5$3$'):>>$)9.0 %(1'B U+''$$4 <$ 3$ /$9.0/$' 9+' $$' >.-60$-$'2+(4$ -:'2 ('./$')>5.:< '$-$'G 9$43($'$' 9$4)>5(00$'3$ +)6$>2$' 3$ ++'3+>52G <++4.'3$4 3$.-9+'/ S++'2+0 (-60$-$'2+2($)G 5$2 ++'2+0 3$$0'$-$4)G 3$ 5.$9$$05$(3/$03('.-0..6G 3$ %$2TG 3$ /4.$(G 6$4(.3$ 9+' *$)2++'G ).>(+0$G $>.'.-()>5$ $' >.--$4>(e0$ /$9.0/$'G $'%.9..42)B I4 *$)2++' *.9$'+0.6-$4,$0(1,$ 9$4)>5(00$' (' 3$ -+2$ <++4(' >.-60$-$'2+(4$-:'2$'5:'/$)2$03$3.$0$'*$5+0$'B =4$5-,&% M.-60$-$'2+(4$-:'2$'%(1'+03($9.4-$'9+'/$033($6+4+00$0++'.'%$>.'9$'2(.'$0$ '+2(.'+0$-:'2$$'5$3$'*$)2++'B?$2+0)>.'9$'2(.'$0$-:'2$$'5$3$'9$49:00$'%(1++' 3$ 34($ E:'>2($) 9+' /$03D *$2+0$'G )6+4$' $' 4$,$'$' S<++43$ :(234:,,$'TB =+' >.-60$-$'2+(4$-:'2$'0(/23$.69+22('/2$'/4.'3)0+/3+2/$03'($2)-$$4()3+'$$' +E/$)64.,$'(')24:-$'29..4*$2+0$'G)6+4$'$'4$,$'$'BN$03()'($2$$'/$/$9$'G-++4,+'3..4.')%$0E9.4-/$/$9$'<.43$'G<+''$$4*$6++03$*$5.$E2$'('3$)+-$'0$9('/ '($2/$4$+0()$$43<.43$'-$2>.'9$'2(.'$$0/$03BN$03,+'<.43$'.'2<.46$'.6$$' -+'($43+25$2*$6++03$9..4+E/$3$E('($$43$3.$0$'4$+0()$$42B M.-60$-$'2+(4/$03()+03+2/$033+2'($2<$22(/*$2++0-(33$0()S-$2:(2%.'3$4('/9+' 9.:>5$4)TB K:))$' >.-60$-$'2+(4$ /$03$$'5$3$' *$)2++' $>52$4 )(/'(E(>+'2$ 9$4)>5(00$'B M.-60$-$'2+(4$ -:'2$' %(1' '($2 $$' )+-$'5+'/$'3$ /4.$6 3($ $g+>2 3$%$0E3$,$'-$4,$'5$**$'G%.+0)5$2/$9+0()*(15$2>.'9$'2(.'$0$/$03BF'E$(2$%(1'$4 9$0$ >+2$/.4($e' 9+' R+42$4)G 8.>+0 Ig>5+'/$ $$' $'.$-$'B R(''$' $0,$ >+2$/.4($ 24$EE$' <$ <$$4-$$43$4$ >.-60$-$'2+(4$ /$03)J)2$-$' ++'G +00$-++0 -$2 5:' $(/$' *(1%.'3$4$,$'-$4,$'B I4 <+4$' /$03$$'5$3$'G %.+0) Uv4+ (' :(2)0+'3G Uz4/0$4 H$ 5$**$' /$-$$')>5+66$0(1, 3+2 %$ %(1' :(2/$9.'3$'.- $$' +02$4'+2($E )2+*($0 *$2++0-(33$02$*($3$'2(13$')3$E('+'>(e0$>4()()9+'3$1+4$'Q\YBI>52$4G$4%(1'.., E:'3+-$'2$0$ 9$4)>5(00$' 2:))$' 3$ 2<$$G *(19..4*$$03 -$2 *$24$,,('/ 2.2 3$ :(2/(E2$64.>$3:4$BP$2)>5$-+5($4.'3$4S2+*$0aT/$$E2$$'S*$)>5$(3$'$'.'9.00$3(/T.9$4%(>52 9+' 3$ *$0+'/4(1,)2$ >.-60$-$'2+(4$ -:'2$' 6$4 >+2$/.4($ $' 5:',$'-$4,$'B Z"

13 "$%&'(&)*+,%$+$-."/0&1$%2&-""0&3".$1*0/$&$-&2$&$%"-10/456.$&5$-+$05$-7& DOEL IMPLEMENTATIE ONTWERPCRITERIA IMPACT AND SIGNIFICANCE Plaats Periode Initiatiefne mer Drager Functie Uitgifte Procedure Kosten dekking Number of Participants Annual Turnover Sparen/ Betalen Denominatie (dekking en inwisselbaarheid) Zegelgeld - Wära Sociaal Schwanenkirchen Duitsland - Arbeitswertscheinen/Wörgler Schillings Sociaal Wörgl Oostenrijk - Hawarden Stamp Scrip Sociaal Hawarden Iowa (VS) - Recovery Certificates Sociaal Chicago (VS) Trade Exchanges/ Barters - WIR Commerciele Barter (B2B) Basel Zwitserland - Active International Corporate Barter (B2B) New York (VS) RES EBB LETS - Comox Valley LETS Sociaal Courtenay Canada - Noppes Sociaal Amsterdam Nederland - Blue Mountain Sociaal Sydney LETS/BMCES Australië - Sel de Grain Sociaal/ Ariege Commercieel Frankrijk Tijdbanken - Time Dollars Sociaal; Washington ouderenzorg D.C. (VS) - Fureai Kippu Sociaal; ouderenzorg Ithaca Hours Sociaal; armoede bestrijding Regiogeld - Chiemgauer Commercieel (C2B) Transition Currencies C3 C3U Commercieel (B2B)/ Sociaal 1931 Oct July Nov 1933 Oct Max Hebecker Michael Unterguggen -berger Charles Zylstra Winfield H. Caslow 1934-heden Paul Enz & Werner Simmerman Biljetten & Munten Biljetten & Munten Biljetten & Munten Biljetten & Munten Rentevrij/ demurrage Rentevrij / demurrage Rentevrij / transaction fee Rentevrij / transaction fee Fysieke eenheden (steenkool) Conventione el Geld Conventione el Geld Elektronisch Rente Conventione el Geld " Steenkool Demurrage Conventioneel geld Demurrage Bijna 2 miljoen Schilling Conventioneel geld Transactiekosten Conventioneel geld Transactiekosten 500 bedrijven Wederzijds Kredietsysteem (geen dekking/inwisseling) 750 barters miljard Euro bedrijven bedrijven 2.5 miljard Zwitserse Franc 1985-heden Alan Elkin Elektronisch 1.4 miljard Dollar 1982-???? Michael Linton Cheques Rentevrij Conventione el Geld 1993-heden STRO Elektronisch Rentevrij Conventione /Cheques demurrage el Geld Cheques Rentevrij Conventione 2002-heden green dollar el Geld 1993-heden Claude Cheques Rentevrij Conventione Freysonette Elektronisch el Geld 1986-heden Edgar S. Cahn Cheques Elektronisch 1995-heden Tsutomu Cheques Hotta Elektronisch Ithaca (VS) 1991-heden Paul Glover Biljetten & Munten Prien Duitsland Uruguay (nationaal 2002-heden 2003-heden Summer 2010-heden Christian Gelleri Biljetten & Munten Wederzijds Kredietsysteem (geen dekking/inwisseling) Wederzijds Kredietsysteem (geen dekking/inwisseling) Wederzijds Kredietsysteem (geen dekking/inwisseling) Wederzijds Kredietsysteem (geen dekking/inwisseling) Rentevrij Tijd (uren) Wederzijds Kredietsysteem (geen dekking/inwisseling) Rentevrij Time (uren) Wederzijds Kredietsysteem (geen dekking/inwisseling) Rentevrij 1 Hour = Fiat geld (geen 10 Dollar dekking/inwisseling) Rentevrij / demurrage Conventione el Geld STRO Elektronisch Rentevrij Conventione el Geld Aan- en Verkoopbare Waardebonnen Aan- en Verkoopbare Waardebonnen LETS Entreekosten/ Lidmaatschapskosten Lidmaatschapskosten 1998) 1050 deelnemers (in 2% Transactiekosten 1500 deelnemers (in de hoogtijdagen) Lidmaatschapskosten 300 deelnemers Externe financiering Niet geregistreerd (372 branches 2003) Wordt niet geregistreerd Demurrage 2500 consumenten 3.6 miljoen Euro Demurrage, Transactiekosten, N.A N.A

14 Compras Commercieel (B2B)/ Sociaal ) malus Porto 2005-heden STRO Elektronisch Rentevrij Conventione Aan- en Verkoopbare Verzekeren, Alegre el Geld Waardebonnen beoordelen en Brazilië voorschieten van facturen 1000 bedrijven onbekend "$

15 "$%&%'&%'( )'&%*%+%,%-./01231+& $%&%'&%'()*+,--(&%'((*.)%/(01.&%&%2%,.13(%,+(%41,*,516'%%,%5-,-71+58% 5/1+1+2*,(%3*/%,9:;(--/2%/%,1&1,&%,<&%7%%,.%,<=%(/132%,%,&%)-,%=0/&%/+>?%. 51/50'%%/(% 2%%'*' &%7%%,+58*AA%, 2*, (%,+ %, =%(/132%,< 5-7A'%7%,.*1/ **, (%,*.1-,*'% 2*'0.*> $%&%'&%'( )*+ &/-.%,(%%'+ &%=*+%%/( -A (% 1(%%6, 2*, (% %5-,--7 B1'21- C%+%''>?%. *+A%5. 2*, D%&%'&%'( 1+ (*. 8%. 2/ *, /%,.%> E,.%&%,(%%'< 8%. 7%%+.% D%&%'&%'( )%/( (--/ +.**,&%'( F(%70//*&%G< %%, 2%/&-%(1,& 2--/ 8%. -AA-..%, 2*, &%'(> H--/*' (% H%/%,1&(% B.*.%,< I01.+'*,( %, )*/%, &%.01&% 2*, (% 2*, D%&%'&%'(< D-*'+ (% KLM/*K< KN/=%1.+)%/.+58%1,%,K %, (% 9O815*&- P%5-2%/QO%/.1415*.%+R> 45%'?%.(-%'2*,8%.1,-7'--A=/%,&%,2*,D%&%'&%'()*+-7(%%5-,-71%,1%0)'%2%, 1,.%='*D%,>I--/8%.=1%(%,2*,%%,*'.%/,*.1%4=%.**'71((%'.13(%,+(%(%A/%++1% 2*,(%3*/%,R:;)%/(&%./*58.(%+58**/+.%**,&%'(-A.%2*,&%,>H*,)%&%+'%58.% %5-,-71+58%2--/01.D158.%,7%.(%5/1+1+<8*((%,7%,+%,(%,%1&1,&80,&%'(-A.% A-..%, 7%..-. &%2-'& %%, **, &%'( 1, 51/50'*.1%> I% (%70//*&% )**/(--/ D%&%'&%'( )%/( 8*( (**/,**+..-. (-%' 8%. =%+.%(%, 2*, &%'(.% +.170'%/%, %, %5-,-71+58% *5.121.%1..% 2%/+,%''%,> S%, (%70//*&% +.170'%%/. (% 01.&*2%2*,&%'(%,(**/7%%)-/(.(%51/50'*.1%2*,&%'(2%/+,%'.> 6+78%09.017%01: "$%"&& 8**/ %1&%, =1'3%..%, 7%. 2%/+581''%,(%,-71,*'% )**/(%+>E,8%.&%2*'2*,(%LM/*<=%+.-,(D%&%'&%'(1,(%,-71,*'%)**/(%+2*, U<<V<"%,;LM/*>E,8%.&%2*'2*,(%LW/&'%/B581''1,&+FN/=%1.+)%/.+58%1,%,G '()*+,%&-"(,./,00%.1&23"/,00%.1&"%4%)/,00%.5&& $%&%'&%'(1+1,%%/+.%1,+.*,.1%%%,/01'71((%'>I%40,5.1%2*,+A**/71((%'2%/20'. 8%. +'%58.%/> I% *4)%D1&8%1( 2*, /%,.% -A+A*/%, D1,'--+ %, %%, 2%/2*'(*.07-4 (%70//*&% +.170'%%/. 8%. 01.&%2%, 2*, D%&%'&%'(> H--/ (% LM/* =1'3%.**,&%=/*58.7-%+.)-/(%,(--/(%A%/+--,(1%-A(*.7-7%,.8%.&%'(=%D1.> "

16 1+ (*. 8%. 7%%+.% D%&%'&%'( 1, (% HB 2%/+581'. 2*, 8%. I01.+% %, D%&%'&%'(> E, D%&%'&%'(+Q+.%7%, )%/(%, D%&%' %, 2*, A/-(05.%, %, (1%,+.%,.% =%'*+.%, F^1+8%/ _ O-8/++%,]::<O8>EEEG>J7(*.=%1(%A*/.13%,1,%%,./*,+*5.1%&%%,=%'*,&8%==%, =13 8%. 2*, %%, D%&%'< 1+ 8%. &-%( (*. (1. (*, 8%'%7**',1%. )%/( &%(**,>?%. 7%%+.% D%&%'&%'( )%/( (0+ (--/ %%, &/-.%-,.)%/A4-0.> J7 D%&%'&%'( %%, )%/( 8%. &%'( 7%%+.*' B581''1,&< %, 2--/ %%, A/-( (1%,+. =%.**'(% 7%, 1, =%1(% 70,.%%,8%(%, (*, 8%.D%'4(%,-71,*'% =%(/*&> a%/58*,(1+% )-/(%, =%+.%%( =13 %%, 2*, (% 2*, )**/=13 a%/58*,(1+% b-,( (-''*/ )**/( )*+> LM/* 1, LM/* 2%/.%&%,)--/(1&(%< %, 8-%2%%' (1. )**/( 6,+$,7+%3"8*%0("%& I% 7%%/(%/8%1( 2*, 8%. D%&%'&%'( )*+ -4)%' (--/ 5-,2%,.1-,%%' &%'( a%/58*,(1+% b-,(< LM/*G> E, LW/&'< (1%,(% %%, '%,1,& 2*, c;>;;; B581''1,& -A (% *'+ -,(%/A*,( 2--/ (% LW/&'%/ B581''1,&+ (1% 1, -7'--A)%/(%,&%=/*58.>a%.7**/"";;B581''1,&**,D%&%'&%'(1,-7'--A)*+%/ (0+ &%%, 2*, %%, 4/*5.1-,%'% E, 8%. &%2*' 2*, O*+'-) D13, &*4 )%' &%'(< 7**/ D%'4 )%1&%/(% 813 (1..% (1%8132--/.=/*58.> E, (% 7%%+.% &%2*''%, )%/( D%&%'&%'( 1, -7'--A &%=/*58. 7%. 8%. 01.=%.*'%, 2*, A%/+-,%%'> E, 1,.-.**' Y; 80, '--, 2--/ Vf: 1, LM/* %, f: 1, FETLJG> a%. %%, (--/ )*+ (% LM/* 2/13 2*, 1,4'*.1% 1,.%&%,+.%''1,&.-. (% -A (*. 7-7%,. =%.**'( FC/%5- V;;Z YYG> a%/58*,(1+% b-,(+ )%/(%, 01.&%&%2%, 1, (% 2-/7 2*, +*'*/1+> I% %e*5.% 2%/8-0(1,& 1, 8%..-.*'% +*'*/1+ 1+ %58.%/,1%. 8%. **,.*' A%/+-,%%'+'%(%, (*. 1, D%&%'&%'( 01.=%.**'( )%/(> Y

17 982+%)0%44,)$&& a%. 8%. A/1,.%, 2*, &%'( )*/%, &%7-%1([ (--/ (% 8-&% -7'--A+,%'8%1( 2*, D%&%'&%'( )*+ %/ &%7%%,+58*AA%,,1%. 2%%' %, %%, +58*..1,& 1+ '*+.1& -7(*. 8%. 7%%+.% D%&%'&%'( +'%58.+ %%, 3**/ &%)--, &%'(G %, (%D% -A 8%. =1'3%..% -7 8%. D%&%'&%'( &%'(1&.% 8-0(%,> S%, D%&%'&%'(=1'3%. =%2*..% =132--/=%%'( "V /%A/%+%,.%%/. %%, )**/1, %%, (*.07 )-/(. 2%/7%'( )**/-A (% D%&%' 7-%. )-/(%, =%2%+.1&(>?%. D%&%'&%'( )*+ -,&%'(1& *'+ =%.**'71((%' D-,(%/ (% D%&%'+ -A (% (*.* (1% (% =%,-(1&(% D%&%'+ =%2*.> N'+ (*.,1%. D- D13 8%. &%'( )%1&%/%,> D%&%'&%'(>?%. D%&%'&%'( 8*( %%, (*, 8%. C%+%''1**,+%D%&%'&%'(1,S0/-A*>E,(%HB)*+8%.D%&%'&%'(D-(*,1&-,.)-/A%,(*. +5/1AG>?%. 7%%+.% )-/(%, 1,&%)1++%'( )*,,%%/ *''% %%,-/(1,*1/%'%,1,&(1%1,"c.%/713,%,7-%.)-/(%,*4=%.**'(<7%.2%/+581'(*.(1% 1+*4&%+'-.%,(--/(%&%7%%,+58*A*'+&%8%%'%,)**/&%%,F.13(+&%=-,(%,G/%,.% -A /0+. 7**/ 2*, \5. A%/ (-''*/>?%. S0/-A%+% D%&%'&%'( (**/%,.%&%,< )*+ D- -,.)-/A%, (*. 8%. -,%1,(1& ='%%4 51/50'%/%, %,,1%. 1,)1++%'=**/)*+,*2%/'--A2*,.13(FC/%5-V;;ZY\dY]G>E,8%.&%2*'2*,(%LM/* )*+ (% =%D1..%/ 2%/A'158. V5%,..% =%.*'%, 2--/ %%, D%&%' -7 8%. &%'( &%'(1&.% 8-0(%,> $-(/* *''% D%&%'+ -A 8%. =1'3%. )*/%, 7%, (%D% +'%58.+ 1,)1++%'%, 2--/ %%,,1%0) D%&%'&%'(=1'3%. 7%.,1%0)% (*.* (**/-A 2%/7%'(> S%, 9C%+%''1**,+R D%&%'&%'(=1'3%. '%2%/. (0+ -,%1,(1& -A 2--/ (% 01.&%2%,(% -/&*,1+*.1%> I**/7%% D13, (% -A=/%,&+.%, 2--/ (% 01.&%2%,(% -/&*,1+*.1% 2%%' )%/(%, (**/-7 2%%'*' *'+ 9=%'*+.1,&&%'(R< (*. (--/ (% 01.&%2%,(% -/&*,1+*.1% )%/( =%+.%%( **, %, 8%. '%2%/%, 2*, (1%,+.%,> g

18 ;*9'%*%+7:71%%+6+7-7::+-&%-./1%(%+1- P%%(+1,\"<8*(8%.%1'*,(C0%/,+%Q<ii,2*,(%b/1.+%j*,**'%1'*,(%,<D13,%1&%, 70,.%%,8%1(>?%. C0%/,+%Q %ea%/17%,. 7%. (% 01.&14.% 2*, &%'( )%/( )%' *'+ 9k8% B58%7%R> T* (% T*A-'%-,.1+58% --/'-& -,(%/2-,(%,(%1,)-,%/+2*,(%j*,**'%1'*,(%,%%,&/-.%+58**/+.%**,&%'(-A 8%. %1'*,(>?%. /%+0'.%%/(% 1, 8%. 1,%%,+.-/.%, 2*, (% *&/*/1+58% %5-,-71%>?%. =%+.00/ 2*, 8%. %1'*,( )*+,*&%,-%& 8%. &/-.% +580'(%, 8*( %, (% =%.*'%, **, (% &/-.% 1, `-,(%,< %, 8%. )*+,1%. -,&%)--, (*. (%D% 80, )*+ 2*, 9A-2%/.Q *7-,&+. A'%,.QRZ 7*.%/1**' %, )*+ *'-7 2*, gx FB8%/)--( V;;G> I% &-02%/,%0/ 2*, 8%. %1'*,( =%+'--. (**/-A (*. 8%. %1'*,(=%+.00/D%'4&%'(7-%+.&**,A/1,.%,<5-7A'%7%,.*1/**,(%b/1.+%l-,(<-7 (%D% 01..% &%2%, **, =0/&%/+ (1% %/(%,>?%. &%'( (*. )%/( 01.&%&%2%, )*+ 2/13 2*, /%,.%< )* =+.*,.16'% =%+A*/1,&%, '%1((% 2--/ (% 9+%''d=Qd(*.%R (1% (% (/*&%/ 8%. /%58. &*4-7 8%. =1'3%. -A %%, 2*+.% (*.07 1,.% )1++%'%, 2--/ b/1.+% l-,(%,> I% )%/(%, **,&%)%,( *'+ A-,(**,C0%/,+%Q&%'(1,-7'--A>E,71,(%/(*,;3**/='-%1(%(%%5-,-71%-AZ )%&%,< +58-'%, %, %%, )%/(%, &%=-0)( FI%0.+58% L1/.+58*4.+ C%7%1,+58*4. V;;G> I**/,**+. )%/( 2-''%(1&% 2*, (% 7*58.1&% `-,(%,+% (% +580'(%, )*/%, *4=%.**'( %, (**/7%% )*+ (% -2%/8%1(,1%. '*,&%/ /%,.% 2%/+580'(1&(> I% `-,(%,+% =%+58-0)(%,C0%/,+%Q%58.%/*'+%%,=%(/%1&1,&2--/80,&%2%+.1&(%=%'*,&%,>$13 =%2-%&(8%(%, -2%/+58/%%( (--/ D%'4 &%'(.% Fb1/58 V;;\G> k)%% 2%+.1&(%,D158-A8%.%1'*,(1,\Vg%,\:">J78%.7-,-A-'Q-A8%.01.&%2%,2*, 1,4'*.1%.-. &%2-'& FB8%/)--( V;;G> S/ -,.+.-,( *'+ +,%' %, (%,*.1-,*'% -2%/8%1( &/%%A 1, (--/ (% 01.&14.% 2*, C0%/,+%Q &%'(.% I% %5-,--7 B1'21- C%+%'' **,+58-0)(% 8%.D%'4(% A/-='%%7 (*. C0%/,+%Q -,(%/2-,(<.13(%,+ D13, /%1+ (--/ N/&%,.1,16 **, 8%. %1,(% 2*, (% ] % %%0)> N/&%,.1,16 %%, (1%A% %5-,-71+58% /%5%++1% (--/>?-%)%' %/ 2-'(-%,(% 2/**& %, **,=-( )*+< 8%. &%'( *'+ 1,+./07%,. -7 8%. 01.)1++%'%, 2*, T*.0/'158% L1/.+58*4.+-/(,0,&o FC%+%'' 813 7%. 8%. 1(%% 2*, \

19 (%70//*&%[ %%, =%'*+.1,& -A 8%. -AA-..%, 2*, &%'(> C%+%'' /%(%,%%/(% (*. %/ 7%. FA-+1.1%2%G /%,.% (%,%1&1,& =%+.**. -7 &%'( D-2%%' *'+ -A.% +A*/%, 1, A'**.+ 2*, 01..% &%2%,< 7%.,*7%.%,.13(% 2*, 41,*,516'% 5/1+%+ )*,,%%/ (% 2--/01.D158.%, +'%58. D13,>?%. &%2-'& 1+ %%, **, &%'( 2--/ 8%. 2*,./*,+*5.1%+> I*. 81,(%/. %5-,-71+58% &/-%1< )**/7%% %%, 41,*,516'% -2%/+A**/.%&-%(%,=%.**'(7-%+.)-/(%,-7(*.8%.(%-7'--A+,%'8%1(2*,&%'( 2%/./**&(> E,.%&%,(%%'< &%'( D-0 1, )**/(% 7-%.%, 2%/71,(%/%,,%. D-*'+ (% &-%(%/%,(1%8%./%A/%+%,.%%/.>I--/%%,(%70//*&%,%%7.(%-7'--A+,%'8%1(2*, 8%. &%'(> C%+%'',-%7(% (1. &%'( 9^/%1&%'(R F/%,.%2/13 &%'(G> I% 1(%%6, 2*, C%+%'' 2%/.-,%, 7%. D13, ^1+8%/> E/21,& ^1+8%/< %%, %5-,--7 2*, p*'% q,12%/+1.q< 8*( /%%(+ 1, ] D13, =%/-%7(% ahrlk &%m,./-(05%%/(> H-'&%,+ (%D% 1+ (% **, 8%. &%71((%'(% A/13+,12%*0 Fl/15%G 2%/7%,1&20'(1&( 7%. 8%..-.**' **,.*'./*,+*5.1%+Fk/*(%G> I% 1(%%6, 2*, C%+%'' )%/(%, &%m7a'%7%,.%%/( 1, I01.+'*,(< %, (% H%/%,1&(% B.*.%, 7%. (% (%A/%++1% 2*, (% 3*/%, R:;> JA (% 2*, ]V] 2-'&(% %%, %5-,-71+58% /%5%++1% %, I% L%17*/ %, (% H%/%,1&(% B.*.%, )%/(%, 8*/( (--/ (% /%5%++1% &%./-44%,> T* (% S%/+.% L%/%'(--/'-& 8*( (% L%17*/ 8%/+.%'=%.*'1,&%, -,(%/ 8%. 2%/(/*& 2*, H%/+*1''%+> E, %%, A-&1,& **, (% 2%/A'158.1,&%,.% 2-'(-%, 5-,+%h0%,.1%(*.7%,8%.2%/./-0)%,1,8%.&%'(2%/'--/>I%=%/058.%8QA%/1,4'*.1% F8%. I*)%+ l'*, ]Vcd]V\ %, 8%. p-0,& l'*, ]V]G 2%/71,(%/(% &%=/*58.> a%. 8%. -,.+.**, 2*, (% 41,*,516'% 5/1+1+ 1, ]V]< +.-A. (% HB 7%. 8%. 2*, '%,1,&%,> I01.+'*,(R+ 2%/A'158.1,&%, )-/(%, A*+ 1, ]:V -A&%+58-/. 7%. (% O-,4%/%,.1% 2*, `*0+*,,%> a%. 7%%/ A/-.%5.1-, % 7**./%&%'%, FD-*'+ (% B7--.d?*)'%Q k*/144 (% 7-,(1*'% 8*,(%'< %, (% I01.+%%eA-/.1,8%.=13D-,(%/<.-.+.1'+.*,(>a%.%%,(*'%,(%2/**&,**/A/-(05.%,< )-/(%, A/13D%,,**/ =%,%(%, =13&%+.%'( %, 1+ (%4'*.1% 8%. &%2-'&> b%&1, 3*/%, R:; )-/(. &%'( 7*++**' -A&%A-. %, 1+ 1, -7'--A FC/%5- V;;Z Y:G> S5-,-71+58%2--/01.D158.%,D13,-A,1%0)-,&0,+.1&> k%&%, (%D% *58.%/&/-,( 2*, 7-,%.*1/% 1,+.*=1'1.%1. %, %5-,-71+58% /%5%++1%< -,.+.**.2*,*4]](%9^/%1)1/.+58*4.+R=%)%&1,&F^1+8%/_O-8/++%,]::ZO8EHG> k0++%, ]VY %, ]: )-/(. 8%. LM/* %ea%/17%,. &%m7a'%7%,.%%/(> E, ]V]<,* (/1%3**/2*,2--/=%/%1(1,&%,<A*++%,?%'70.PW(1&%/%,?*,+k177C%+%''R+1(%%6,.-% (--/ 8%. -A/158.%, 2*, (% 9LM/* k*0+58&%+%''+58*4.r> I1. )*+ %%, +%/215% ]

20 -/&*,1+*.1% (1% %%,,1%0)% &%'(%%,8%1( **,=--(> I%,**7 2*, (%,1%0)% &%'(%%,8%1(1+9LM/*R<*4&%'%1(2*,8%.I01.+%)--/(9L*/%RFL*/%,-4&-%(%/%,G%, 9LM8/0,&R F&%'(G FC/%5- V;;Z Y:G> E, ]: )-/(. (% LM/* 2--/ 8%. %%/+. 1, 51/50'*.1% &%=/*58.[ q'7 %, S/40/. )-/(%, (% 2*, (% LM/* k*0+58&%+%''+58*4.> LM/* )-/(. (**/,* 1,&%2-%/( 1, T-/(%, %, 8%.,*=13 V;;*[ V;;=G>?%. (-/A 1+ %58.%/ 8%. 7%%+. -7 D13, 17A'%7%,.*.1%2*,(%LM/*<2*,)%&%(%&/-.%/%17A*5.(1%(*.8*(> E, )*+ (% %,-/7,*(*. (% %%, '%,1,& 2*, c;>;;; *4.% +'01.%,> a%. 8%. 813 LM/* D%&%'&%'( =13 (% LM/* k*0+58&%+%''+58*4.< )**/-A 813 (% 713, 1, ]: 7**/ *55%A.%/%, (%%'+ 1, LM/* 01.=%.**'(.% )-/(%,,* &*/*,.1%+ 8%. =%+.%(%, =13 1,)1++%'%, 2--/ %%, 2*+.% 8-%2%%'8%1( =13 (% 713, F`1%.*%/ ]]]Z V"G> 8%. &%'( **,.%,%7%,> $13 )-/(%, %58.%/ *' +,%' &%5-,4/-,.%%/( 7%. (% /%*'1.%1. (*. 2%/'1%D%, **, (1% (% LM/* :%.& *55%A.%/%,> b-2%,(1%, 8*((%, D13 5-,+07%,.%, 8*((%, (--/&**,+ &%%, &%)--, &%'(.% =%+.%(%, F^1+8%/ _ O-8/++%, ]::Z O8> EHG> a%. (% 8*,(&1,&(*,7%.5-,2%,.1-,%%'&%'(8%.&%2*')*+>k%,.)%%(%<(--/(*.(%LM/* *''%%, 2%/(1%,( %, )-/(%,< ='%%4 (% LM/* =1,,%, (% &%7%%,+58*A 51/50'%/%,> E/-,1+58 &%,-%&< 8%. +055%+ 2*, (% LM/* 8%. %1,(% 2*, 8%. D%&%'&%'( 1, JA : ]:,%%7. 8%. I01.+% A*/'%7%,. %%, )%. **, (1% (% 01.&14.% 2*, D%&%'&%'( 2%/=1%(> -,=%.**'(% =%'*+.1,&%,< +580'(%, %, 4*1''1++%7%,.%, 2*, 8%. 2*, =0/&%7%%+.%/ a158%*' q,.%/&0&&%,=%/&%/ )-/(%, (% 9N/=%1.+)%/.+58%1,%,R F*/=%1(+5%/.1415*.%,G &%m,./-(05%%/(> I%D% )-/(%, 1, (% LW/&'%/ &%7%%,.%=%&1,.8**/*7=.%,*/%,2--/(%8%'4.01..%=%.*'%,1,LW/&'%/B581''1,&+ FC/%5- V;;Z YYG> I% &%7%%,.% 8%%4. =%()-,&%, (*. 8%. &%'( =%+.%%( %, )-/(%,< )*+ 8%. '-&1+58%/)13+ &%'(>?-% 2%/(%/ 7%, 2*, 8%. (-/A *4)--,(%< (% 2%/(1%, %, S58.%/< 7%%/ %, 7%%/ =%&-,,%, +A-,.**, V;

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ (

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,$ ''*++%%%& -$'./ '   0.$&%$ .1*+..1*/ ( !" # $%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ ( ".&.$2130.$%$($* $ $..$ &.$.$*%1*" &(./. $4("."$"3 &*$%%&2(&.$ 1$$$50 6".1** $"0.$%$$' $*&77,( 1*$ "'-$ $'," %.'"/.$2,,%$&*$.$&&

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

# # *,, 0' )' # %.' 4#.& 5 / /& ', .67 !!" # $ # %&' ( * + &# # $ %&' # - # # , # ) # # # # &',' .,# / / /. /, #,'' / #

# # *,, 0' )' # %.' 4#.& 5 / /& ', .67 !! # $ # %&' ( * + &# # $ %&' # - # # , # ) # # # # &',' .,# / / /. /, #,'' / # !!" $ % ( %) * + $ % ( - ).. -. ( 1-1%. $ 23 4 +. ( * ) %. 4. 5.67 89 :* 8 )* ; ;< !! " $ %!! ( )( *! 6 "!! 5-67 - (= + 7 67 > )41. *?@ >* -. A. - > ) 7 BA4* + * A -

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus. Aanbod afdeling Vrije Tijd

Het relatieblad van Severinus. Aanbod afdeling Vrije Tijd H b v Svu FEBRUAR 2015 TEBERDE Ab fg V T E u vug v v g bg D f bf D b fg V T v cb H v b g, bby (g) v SEVERNUS BJZONDER N SAMENLEVEN V 2015 bb ugb b v cub,, cuu, vu cv v D b v u g V T b cub & cv 2015 Dz

Nadere informatie

! "##$!"%%&!'()*+!!""#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$!

! ##$!%%&!'()*+!!#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$! "##"%%&'()*+ ""#%&'()*+)*),-.*'//+,,''#0++#&),.* "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 10%+%&,%2#),%&%3 "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 123456789:;

Nadere informatie

!" # " $ % &&&$ " $ '( '( ) * + +,( - ). / "! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3

! #  $ % &&&$  $ '( '( ) * + +,( - ). / ! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3 !"#"$ % &&&$"$ '('( )*+ +,(-). /"! 010&.2().()*+.*. $$$*0$ 3 %(,!"" # $$ $$ $$ $$ $ % & '( ($ %$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Nadere informatie

)"#!$#! "+!! *$ %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& $'*"#!!!$! * " "#"*!)"!)* "! ")!!%!""$#" "! ""! "!$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*!

)#!$#! +!! *$ %0#   )&1$#% #! )&#! 3$$$$ #!!#)! $4#* & $'*#!!!$! *  #*!)!)* ! )!!%!$# ! ! !$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*! !!"#!## "$! ""%!#""#%&"$ '(") #!*%#$ '&*)")!# "!##"# )"#!$#! "+!! *$,-!&***$.// ##)!& %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! )"&&"#"2 $$, -&"")%!#!!*)"%!)!#"#&"$ 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& "*"")#!%#)#&"! "$!"!%#0"1$##!

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

Pioniers in place making

Pioniers in place making Habi_deel_omslag lupi 5-3-2007 16:52 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik Pioniers in place making Proeftuin IJburg Tineke Lupi Annemarijn Walberg Sako Musterd !"#$ %& '()*+, #'-.&/.. 0#'-.&/./ 12!3 4"""3!3

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

2'3"4"')3%()!"#$%&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B)

2'34')3%()!#$%&'),56-) ),783'9(&4*'9':'((&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?(#A'9B) "#$""&'()*+)&)#&',-('$-&.##)#&')/$/0/'1233"#4567 "#$&'( ) ) "#$&'()*"#) +''$),-).'/01''$) 2'3"4"')3()"#$&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B) ) ) ) 2'3"4"')CCDE6D5ECF)

Nadere informatie

Roele De Vries Recycling

Roele De Vries Recycling Vj 11 fb 2011 f O 2011 Sc j jb f Mééj f Mééj 2010: R D V Rcyc E (1991): H B Ccë bj Db f/ez C 2011 f O 2011 3 D zj j, z 1992 b c f f z é bjf H f O c z bjf H zj z cc bj c c zj D jz bb c fj jy z b j z, bf

Nadere informatie

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013 Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode soort monument A.B.C.-straat 20 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat 36 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat

Nadere informatie

e-learning Research Reeks Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen?

e-learning Research Reeks Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen? e-learning Research Reeks 6 Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen? ! "#!!$$ %!"!"&''!!!"!"" '! () * +,,,* * -. $ /0 1 3 45 6 708!9:&#'9 ;9!!!# 7/%9,

Nadere informatie

0 (1 2 3 ' & ' 4 4 5+1 6

0 (1 2 3 ' & ' 4 4 5+1 6 !# $!# % & % ' ( ' )! 0 (1 2 3 ' & ' 0 7 6 '! & 4 (* + %!, &!-.(/! ' 4 4 5+1 6 % *! 38&04 9%+: ; 03+.)!)34) '7)8*7++38.

Nadere informatie

!"#$%&"'("#)**'#+","-,%%$."#/0-.1,"-**%.&0.*&10*%*+-2>

!#$%&'(#)**'#+,-,%%$.#/0-.1,-**%.&0.*&10*%*+-2> !"#$%&'(#)%"*#+%#+&,"-**%. /01-.+%#+&2%"&3%++%"%(&%(&4#$*5%6%%"+% 7+-2#%6%5#%2&8"19%:.:6#%&%(&;-(*+?":@:+:"A&?":BC&D"C&4E33FG&F3E87!%"90(2%.#(6&00(6%5:2%(

Nadere informatie

Coderingen variabelen WAI database

Coderingen variabelen WAI database Coderingen variabelen WAI database Introductie In de WAI beheer applicatie is het mogelijk om een excel-sheet te uploaden. Dit excel-sheet wordt uitgelezen, geïnterpreteerd en geïmporteerd in de database.

Nadere informatie

Handleiding Onderzoek in Beweging

Handleiding Onderzoek in Beweging Laura Tamassia Goele Cornelissen Fien Depaepe Maarten Simons Thomas Storme Kristof Van de Keere Stephanie Vervaet Handleiding Onderzoek in Beweging Voor lerarenopleiders Onderzoek in Beweging "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 70 Voorkennis V-a Driehoek is een rechthoekige driehoek. Driehoek 2 is een gelijkenige driehoek. De oppervlakte van driehoek is 7 3 : 2 = 38,5 cm 2. De oppervlakte van driehoek 2 is 8 3 7,5 : 2 = 30 cm

Nadere informatie

" # Tweede lijn. Eerstelijn. Spoedeisende Hulp. Ambulance. Incident HAP. Callcenter HAP/ huisarts

 # Tweede lijn. Eerstelijn. Spoedeisende Hulp. Ambulance. Incident HAP. Callcenter HAP/ huisarts Incident 112 Callcenter HAP/ huisarts! " # Spoedeisende Hulp Ambulance HAP Tweede lijn Eerstelijn 1 Medisch Manager Ambulancezorg Regionale Ambulance Voorziening Agglomeratie Amsterdam 2 Hoogleraar Zorglogistieke

Nadere informatie

! "#$%%& ' "()' *++,-*++.

! #$%%& ' ()' *++,-*++. $ %&''( ) &*%+, ' ' - %&*,%. ' $ %,'! "#$%%& ' "()' *++,-*++. "(/#&!!"#" &0"!"#$## %!&' $'!"$!(!")&*#+,- %!&&!#.# )&*#/&! #/.0"1!! 2!"#$## 3 /#!,$#$!( '###4& # ## &$##$ #3 /(!"#$## $5!4 # 6!" # 74!84&$#

Nadere informatie

Informatie. Scenariobeschrijving. Amsterdam Zuidelijk Noord-Holland AMSTERDAM Rekentijd 0:38:12. Simulatie-instellingen. Voortgezet onderwijs

Informatie. Scenariobeschrijving. Amsterdam Zuidelijk Noord-Holland AMSTERDAM Rekentijd 0:38:12. Simulatie-instellingen. Voortgezet onderwijs Informatie Scenariobeschrijving Naam Amsterdam Zuidelijk Noord-Holland AMSTERDAM Rekentijd 0:38:12 Gebruikte Mirror versie 3.2936.0 (f20d48eb022c) Simulatie-instellingen Sector Voortgezet onderwijs Conjunctuur

Nadere informatie

Teams per klassegroep Regiocompetitie Noordoost Voorjaar 2016

Teams per klassegroep Regiocompetitie Noordoost Voorjaar 2016 0103 3e kl Za Mi Gemengd 17+ (DE-HE-GD-DD-HD) A.T.C. Emelwerth 1 8302 AX Overijssel 0104 4e kl Za Mi Gemengd 17+ (DE-HE-GD-DD-HD) A.T.C. Emelwerth 2 8302 AX Overijssel 0105 5e kl Za Mi Gemengd 17+ (DE-HE-GD-DD-HD)

Nadere informatie

+,%-. )%+%/() )( 0 %.11/()

+,%-. )%+%/() )( 0 %.11/() +,%-. )%+%/() )( 0 %.11/() %()2*(+%1 (%*()(1%()&%.-.) 3(1%))% %'4% 54,/65 7( #% 8(9 " #$#% &&&'()* ' :;+32+4:? >2:2:;@32: +71/)( */A B 7(CCCCCCCCCCCC %*(8D% 1%(.% CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Nadere informatie

Aankoop. Algemene Diensten. Directeur Aankoop. Verantwoordelijke Aankoop. Aankoop Coördinator. Medewerker Aankoop. Manager Juridische Dienst

Aankoop. Algemene Diensten. Directeur Aankoop. Verantwoordelijke Aankoop. Aankoop Coördinator. Medewerker Aankoop. Manager Juridische Dienst Aankoop A1A A2A A3A A4A A4B Directeur Aankoop Verantwoordelijke Aankoop Aankoop Coördinator Aankoper Medewerker Aankoop Algemene Diensten S1A S2A S2B S3A S3B S3C S3D S3E S3F S3G S4A S4B S4C S4D S4E Manager

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

Evaluatie einde WAZ. Doel en vraagstelling. Conclusie

Evaluatie einde WAZ. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever SZW Evaluatie einde WAZ Doel en vraagstelling Opdrachtnemer APE / P. de Jong, L. von Meyfeldt, A. Tsiachristas. Op 1 augustus 2004 is de Wet einde toegang verzekering WAZ in werking getreden.

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

DE MOOISTE WOONWINKEL

DE MOOISTE WOONWINKEL COLLECTIEKRANT OKTOBER 5 - CARRE WONEN EN SLAPEN B.V. Th j h! DE MOOISTE WOONWINKEL C w g wj. B Mch z +. Lv v fw, pg, z,. D zw ch. Afg: 8789 c. 99,-.. W Cy. Lv v fg. Tv w gj. 55 c. 599,-.. Ef Cy. M. Lv

Nadere informatie

Koning van Katoren 9+

Koning van Katoren 9+ A A USV 3 201 RO E NTI O 9 B B 6 D 5 Ty 10 6 T B T 7 L 7 V 8 M 9 V S C M 9 C S B 9 I 9 D 9 T S 10 x T T 2,5 S V 3 L P Cé- 4 S Sy 4 A 4 D b 4 V 5 H2O! E 6 I 9 I D 8 N, H Zz 9 I W 9 J II 9 S b 10 T C J 12

Nadere informatie

#$%"#& # '( ) ** +/++,. -".' +)+ + $. & #&-".' +,+)+. -".' -%" +0+"+1 -%" 2 & #$& 2# +

#$%#& # '( ) ** +/++,. -.' +)+ + $. & #&-.' +,+)+. -.' -% +0++1 -% 2 & #$& 2# + !" #$%"#& # '( ) ** +++ + ", -".' +/++,. -".' +)+ + $. & #&-".' +,+)+. -".' -%" +0+"+1 -%" & #$& # + 3 &+++++++++++4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 +5

Nadere informatie

Oefenopgaven Stelling van Pythagoras.

Oefenopgaven Stelling van Pythagoras. Oefenopgaven Stelling van Pythagoras. 1. Teken een assenstelsel met daarin de punten A(2,5), B(5,2) en C(9,6). A. Bereken AB, BC en CD. B. Laat door middel van berekening zien dat hoek B van driehoek ABC

Nadere informatie

! " $$ *+ ,!-./,0 !"#$$!%$%#&'!!#()$$%"#$%*)"+',*)"-

!  $$ *+ ,!-./,0 !#$$!%$%#&'!!#()$$%#$%*)+',*)- ! " #$%$%&$ '%'% $#%$ ()$ $$ *+,!-./,0 1/,2,0,30(42 3,./),0#1*)! 2#')##*'')#'3,0#!!1'*)'/),0# 0# 4"("#!"#!'*)0 4".*)0 1!#",0 /!&) "#)2,#22) $#),##!,0!,!# &52"#) #- )'5,#!1!2))+6'!7 )!)8$'!5+( )!)9 4'(+*!)!+

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

Het beheer van een elektriciteitsnet

Het beheer van een elektriciteitsnet Het beheer van een elektriciteitsnet Wouter Stekelenburg, Albert-Jan Yzelman 23-06-2003 1 Inleiding In dit verslag gaan we er ons over buigen, hoe we zo efficient mogelijk bepaalde vastgezette middelen

Nadere informatie

H5. Ruimtemeetkunde. 5.1 Punten, lijnen en vlakken.

H5. Ruimtemeetkunde. 5.1 Punten, lijnen en vlakken. H5. Ruimtemeetkunde. 5. Punten, lijnen en vlakken. Opgave : de punten A, B, E en F liggen in één vlak en de lijnen AE en BF zijn niet evenwijdig, dus snijden ze elkaar. nee, punt C ligt niet in vlak AEF,

Nadere informatie

Alles over. blad voor jonge dierenbeschermers. hulp aan dieren. 6 kinder boekenweek: 11 Stickeralbum. 12 Een kijkje bij

Alles over. blad voor jonge dierenbeschermers. hulp aan dieren. 6 kinder boekenweek: 11 Stickeralbum. 12 Een kijkje bij A v 5 : b 2 0 1 1 3 2 6 b: Tbb V v 11 Scb c! 12 E b TV- N N K v b v bc 1 P I v A E K z K v v b V z W c E I T b z v c z E,,, z z v, v E v, b, z c W v y (z c L T )! W bc v f z D Lcy v D 4 Lcy c, b T z y

Nadere informatie

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode LANDI NRI CHTI NG dm ro d, Prin sh rl ijkpl l nd S o o z g rij n Pso ri o n w rp L n din ric hin g sp l n K r 1:siu rin gbin n n dmro d Lgnd projcprir gngrns Lkdl lndinrichingsprojc d Mrod b ro n : V c

Nadere informatie

Adres post code Soort monument Woonplaats

Adres post code Soort monument Woonplaats Monumenten Gemeente Oisterwijk Gemeentelijke monumentenlijst Adres post code Soort monument Woonplaats Baaneind 6 5059 AS boerderij Heukelom Heukelomseweg 29 5059 AJ boerderij Heukelom Heukelomseweg 34

Nadere informatie

GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1

GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1 GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1 Waar moet ik naar op zoek? GEOCACHING Geocaching is een buitensport en spel, waarbij je een GPS-ontvanger gebruikt om ergens ter wereld een zogenaamde cache (schat)

Nadere informatie

Strandjutten Op zoek naar wat rest na de komst van De Vloed. Thijs Ringelberg, 2013

Strandjutten Op zoek naar wat rest na de komst van De Vloed. Thijs Ringelberg, 2013 Strandjutten Op zoek naar wat rest na de komst van De Vloed Thijs Ringelberg, 2013 Inhoud Proloog pag. 4 Eerste Akte. Het Schrijven. pag. 5 1.1 Welke keuzes moet ik maken /1.2 voordat ik begin aan het

Nadere informatie

" & & ' & & &#$$% & &' ' ( (! (

 & & ' & & &#$$% & &' ' ( (! ( ! "#$$% " & & & & &#$$% & &! Voorwoord ) * +, - & )*.!& /. & 0 & 2 3 * 4 4 5! 6 ) 7 89 : 8: 4 7 0 ;& < )= : & * 0 ; > #? Inhoudsopgave Abstract...iv Samenvatting...v Aanleiding tot Verandering en Onderzoek...

Nadere informatie

Afbakening regionaalstedelijk gebied Roeselare

Afbakening regionaalstedelijk gebied Roeselare gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Roeselare Bijlage IIIa: toelichtingsnota - tekst definitieve vaststelling colofon Vlaams Ministerie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid

Nadere informatie

& $ &'() *'!'+(, 4'8 9 : +& &;<& = > $$ $ 9?"$$ * *? * 5#! @ %(, ! "#$ %!"#

& $ &'() *'!'+(, 4'8 9 : +& &;<& = > $$ $ 9?$$ * *? * 5#! @ %(, ! #$ %!# & $ &'() '!'+(,,- './(01-/23)/)) 4'./(01-/23)2-) 4 56 57 4'8 9 : +& &; $$ $ : 9?"$$ $? 5#! "#$%&'$( $')) $+%" &# %$( @ %(, A7 -$(.%&'.).')/".+%0 1 2 $$$% %$% / 8! & ' ( $3(#( 4 # 5!.4 $ (! ( 4( 4

Nadere informatie

2PL 5 3PL 6 4PL 7. 80/20-regel 8. Aak 9. Aangeven 10

2PL 5 3PL 6 4PL 7. 80/20-regel 8. Aak 9. Aangeven 10 100- a 1 H a a a a a V Sa. D a aa () a a a. H 100- a a aa.a.. 9/11, a a. 1-- 2 z : Taaa H aa a a a a aaa. éé 27 33, a aaa z a. 3-- 3 z : Taaa Ra a a a a aaa. a éé, za aaa z aa a -. H a -. 1PL 4 z : 2PL,

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie

Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten?

Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten? Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten? Saar Van Hauwermeiren!"# $%&'%()*+"'#,%-#."/%&%# '&0"/1-02%"# 1-..-# /%# +"-%&".-+0".(%# 3."/%(# +"# 4+04&."/1-02%"#

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander!

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander! Vj Vj H H G Hz-S J 2 N 1 O: 20000 x S Sb b PAG 11 Vj PAG 2 f Sj j j! Vj! P 4 >>> POSO HzS P 9 >>> bj ANS 050 P 12 >>> P b bb f f@ f b 06 31393653 T O z j? D N 2 ZUIDBROE 0598-399285 / z 8-17 150x119x34

Nadere informatie

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus TEBERDEMEI H b S 2014 D S K 2014 V j S K. O j z fc, p jj. Scjf : S K 2014 p j 20 p z 21 j.. BIJZONDER IN SAMENLEVEN Op z j f p. D c j zj j z. D zj z cë S. Hf f z c? D f z c p. Z f-, -, p-, b- p z. M j

Nadere informatie

houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010

houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 stuk ingediend op 19-A (2009-2010) Nr. 1 30 april 2010 (2009-2010) Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 verzendcode:

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze - Adviseren voor senior Adviseurs

Wens 1: Visie en werkwijze - Adviseren voor senior Adviseurs Wens 1: Visie en werkwijze - Adviseren vr senir Adviseurs Visie In dit pleidingstraject 'Adviseren vr Senir Adviseurs' ligt de fs p het vergrten van de impact van de adviseur Uitgangspunt is dat de deelnemers

Nadere informatie

Wiskunde Opdrachten Pythagoras

Wiskunde Opdrachten Pythagoras Wiskunde Opdrachten Pythagoras Opdracht 1. Teken een assenstelsel met daarin de punten A(2,5), B(5,2) en C(9,6). A. Bereken AB, BC en AC. B. Laat door middel van berekening zien dat hoek B van driehoek

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Academiejaar 2004-2005

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Academiejaar 2004-2005 UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2004-2005 ONDERZOEK NAAR DE AANTREKKELIJKHEID EN DE BRUIKBAARHEID VAN EEN WEBSITE TER PROMOTIE VAN FYSIEKE ACTIVITEIT EN

Nadere informatie

Parameterbeheer van drives over PROFIBUS DP en ETHERNET TCP/IP % &'!"##$ ' % $ - "%)*)+" ( $ $./ 0 $,%. 1

Parameterbeheer van drives over PROFIBUS DP en ETHERNET TCP/IP % &'!##$ ' % $ - %)*)+ ( $ $./ 0 $,%. 1 !"##$ % &'!"##$ ' (! ( "%)*)+",$ % $ - "%)*)+" ( $ $./ 0 $,%. 1 % '$ * '$ $#! % $ % &! 2 '3 3 (4 3 *%5(*"!)6274 32 5,335#2',8 33 5,363# *2 36 *%5(*"!),(&%"',23 6 59**627,(&%"',#',24 6 :,,(#924 62./5"!),;28

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland V bkb jd d G Gdd Ad, H L 1 6 m 2016 D d v d G d I d Gdd d. D v d vm Ad. O 5, 6 7 m ku d m Ad z. Z vd 5 m d Mk, jd d 6 m u Ad z 7 m Hd. Om vm v d z fjk mjk v zj fk mk. Z vm mk Ad Hd jdjk md d bkb. H vmjdjk

Nadere informatie

> Urineverlies? Zorg voor jezelf en bescherm je vrijheid!

> Urineverlies? Zorg voor jezelf en bescherm je vrijheid! > Uv? Zg v jz bh j vjh! www.hyg. www.hyg. I ag a! Vh v va U b a! S Ovw Z vaaag ag g ab. Hw j agjk a hbb va h h h bk va w vjh, vgh. Paa w a bhj w yp. S w vajk vzaak h wk bkkbp. D kvhgg bkh (yk ) ka v aa.

Nadere informatie

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 versie van 4-4-2012 straatnaam huis nr. PC-cijfers PC-letters datum aantal pers vergunning vergund Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal

Nadere informatie

!""#$"%$&'&(&%)*+,-+#&./01&(&%2,,+#&' !"#$!"#$ Huisblad van Hanzeheerd De Bongerd en Brinkhoven %&'"()*+$",$-%*".$&/ 0!"#$)$$&/

!#$%$&'&(&%)*+,-+#&./01&(&%2,,+#&' !#$!#$ Huisblad van Hanzeheerd De Bongerd en Brinkhoven %&'()*+$,$-%*.$&/ 0!#$)$$&/ !""#$"%$&'&(&%)*+,-+#&./01&(&%2,,+#&'!"#$!"#$ Huisblad van Hanzeheerd De Bongerd en Brinkhoven %&'"()*+$",$-%*".$&/ 0!"#$)$$&/ Voor slechts 20 euro plaatst u al een Hanzemini! Staat u hier in onze volgende

Nadere informatie

DE MOOISTE WOONWINKEL

DE MOOISTE WOONWINKEL COLLECTIEKRANT NOVEMBER 05 - CARRE WONEN EN SLAPEN B.V. Th j h DE MOOISTE WOONWINKEL Gf f w 3 Wpgmm S. D S. Lvb v fmg, h. Afmg: 404563 cm. 685,-.. Emf S. Lvb v fmg, h. Afmg: 76 cm. 380,-. 3. Em V. Lvb

Nadere informatie

Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief

Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief Henk Sligte Judith Schoonenboom Peter J. Dekker Klari-Janne Polder To cite this version: Henk

Nadere informatie

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm Enquê tê mbiêlê têlêfnischê bêrêikbaarhêid Grinchêm Geeft het mbiele netwerk in de binnenstad van Grinchem bij individuele gebruikers prblemen f is het een grter prbleem? Aanleiding Stadsbelang Grinchem

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 51 Besluit van 30 januari 2015 houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet studievoorschot hoger onderwijs 0 Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie

gelijk aan het aantal protonen in de kern. hebben allemaal hetzelfde aantal protonen in de kern.

gelijk aan het aantal protonen in de kern. hebben allemaal hetzelfde aantal protonen in de kern. 1 Atoombouw 1.1 Atoomnummer en massagetal Er bestaan vele miljoenen verschillende stoffen, die allemaal zijn opgebouwd uit ongeveer 100 verschillende atomen. Deze atomen zijn zelf ook weer opgebouwd uit

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Hoofdstuk - Gelijkvormigheid Voorkennis V-1a /A = 74, /B 1 = 18 en /D 1 = 88 /A + /B 1 + /D 1 = 74 + 18 + 88 = 180 c /B = 104, /C = 55 en /D = 1 d /B = /B 1 + /B = 18 + 104 = 1 en /D = /D 1 + /D = 88 +

Nadere informatie

CEVA-DRIEHOEKEN. Eindwerk wiskunde 2010. Heilige-Drievuldigheidscollege 6WeWIi. Soetemans Dokus

CEVA-DRIEHOEKEN. Eindwerk wiskunde 2010. Heilige-Drievuldigheidscollege 6WeWIi. Soetemans Dokus CEVA-DRIEHOEKEN Eindwerk wiskunde 010 Heilige-Drievuldigheidscollege 6WeWIi Soetemans Dokus Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Info over Giovanni Ceva... 4 1.. Wat zijn Ceva-driehoeken?... 4 1.3. Enkele voorbeelden...

Nadere informatie

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Bestuurlijk standpunt Voorkeurs t r a c é B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Provincie Limburg Pagina 1 27 mei 2008 2 1. I n l e i d i n g De Buitenring Parkstad Limburg ( de Buitenring

Nadere informatie

aanspreekbaarheid goud?

aanspreekbaarheid goud? aanspreekbaarheid goud? De mogelijkheden van regionale online aanspreekbaarheid binnen JAC Menen onder de loep. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Bachelor in het Sociaal werk Afstudeerrichting

Nadere informatie

H15 GELIJKVORMIGHEID VWO

H15 GELIJKVORMIGHEID VWO Hoofstuk 5 Gelijkvormighei VWO 5 Vergroten en verkleinen a 5 a 9 riehoekjes, zie plaatje: a 0,5:,9, en :, ij 9 inh 7 0,5,57 m ij 7 5 5,9 5,95 m 6,9 0,7 m 9 e 6 a a Die van ij Die van 0 ij 0, ie van 8 ij

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers Wens 1: Visie en erkijze - Projectmati erken voor projectmedeerkers Visie De basisopleidin projectmati erken voor projectmedeerkers (PWP) is bestemd voor medeerkers die binnenkort starten in een project

Nadere informatie

1:100. Plattegronden. onderwerp. schaal. datum

1:100. Plattegronden. onderwerp. schaal. datum drwr ttgrd s Otis tkigr KO - 40 M 0. 0 N N N 7 N 6 6 N 7 N 6 EL N LEKESL. stdrd / g ti DM O - rgig g D D m g EL EL EL EL N 6 LEKESL. - dk V - SLK V - SLK - dk O - rgig N 7 LEKESL. O - rgig g N LEKESL.

Nadere informatie

Indicatiestelling voor de

Indicatiestelling voor de Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T HET SEP-RAA MWE R KPLAN HEEFT A LS DO E L C U L TURELE IN STE LL INGE N E N S CHO LE N (IN HET B I JZO N DE R LE RA REN) CO N C RETE I N H O U DE LI

Nadere informatie

Niet-vorderende ontsluiting

Niet-vorderende ontsluiting Niet-vorderende ontsluiting Aanbevelingen voor verloskundig beleid begeleiding en preventie KNOV-standaard 100838 - NVO standaard.pdf - pag.1 LET OP!!! Lage resolutie! !"!# %" &!'&# %%())(*())+!-.! ())/

Nadere informatie

Maatschappelijke orie0ntatie: ACTUA artikels

Maatschappelijke orie0ntatie: ACTUA artikels Trends Maatschappelijke orie0ntatie: ACTUA artikels #$%&'() *+,+*-.$ ' /+(%', *+$01 /')/ 2'(.3++4 5+6*7.$ 2'(.3++4 +8$%(9:.$;

Nadere informatie

Pit Hopkins Syndroom

Pit Hopkins Syndroom E Nrf PTTTT P Hp F r Nc L P Hp F 2014 j Ar Ly F r J H Dfj r Dj cc F r Nc L Ir J H Sc P Hp Syr T 30 M P Hp,Br c Jr 4 Nr 1 2015 2 Cf, rc r 3 Vr prjc 4 PTHS f 2014 Ar 6 Dj fj! 8 Ir J H 10 Br Vr PTHS fprjc

Nadere informatie

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid CX- B G C S M M Sy & y 5 2015 I 2 1 I 2 U 3 CX- CX- 4 CX- 3 I I 4 5 :? G & x S S & B- y C P & K 6 1 W ()? 7 2 H? 8 3 H ë? K 9 B G W Z M L R G B B H P W? CX- 10 C K O CX- 11 S 2-5 T 1-2 O 0-1 P & I & K

Nadere informatie

20-12-2007 woonfunctie KHS-BB-2.00 bouwbesluittoetsing

20-12-2007 woonfunctie KHS-BB-2.00 bouwbesluittoetsing project: Kleine Houtstraat 92-96 / Haarlem opdrachtgever: v.d. Doe & Partners BV betreft: tekeningenlijst BB datum: 20-12-2007 BE-tek (bestaande tekeningen) Voor bestaande tekeningen verwijzen wij naar

Nadere informatie

!"# $ $ % % " $# & $' $ ( & ) * ) *$# & " $ + &, & & $ - && $- $# & ' $ %$+ ' %&%&. $# + %% %/!# 0 $ 1 & $2 $3 % 0!# 0% & $ % % 4 5$6 & 1+0 % $

!# $ $ % %  $# & $' $ ( & ) * ) *$# &  $ + &, & & $ - && $- $# & ' $ %$+ ' %&%&. $# + %% %/!# 0 $ 1 & $2 $3 % 0!# 0% & $ % % 4 5$6 & 1+0 % $ !"# % % " # ' ( ) * ) *# " +, - - # ' %+ ' %%. # + %% %/!# 0 1 2 3 % 0!# 0% % % 4 56 1+0 % / !"# % " ' ' ( ) + 7 7 ( 7 8! 9 : ( ; < 1 8 * +(, --+(./ ') = 7 ' 7 8 + 8 : > 7

Nadere informatie

"#$#%#&' ()#$#* ()#+, (-#.#- $3+, $3

#$#%#&' ()#$#* ()#+, (-#.#- $3+, $3 =! "$%&' ()$* ()+, (-.- /%01 22 /2'/ $3435627 $3+, $3 12 1 / /% 22 2 0 ' 1 8 $(7 323(23 23, - 3 7 97 *, 8 42,, + :,, : ; 7 ; 2 ;, /22 ; / 2 3 7 2 7 7 2 1, &, 2 < /22 3 '5: ' 22 ' 22'37 7 ' 32 (7' 3'77'3

Nadere informatie

D O O R T E U N B A A N

D O O R T E U N B A A N DE AARDBEI G E S C H I E D E N I S, T E E L T & B E S C H R I J V I N G D E R S O O R T E N D O O R T E U N B A A N DE AARDBEI G E S C H I E D E N I S, T E E L T & B E S C H R I J V I N G D E R S O O R

Nadere informatie

glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) metselwerk: Tilburg (rood gemeleerd) metselwerk: Tilburg (rood) bk. nok 8.

glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) metselwerk: Tilburg (rood gemeleerd) metselwerk: Tilburg (rood) bk. nok 8. dakpannen rood, passend bij steen 9.657 glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) RAL 733 8.88 7.56 A-a8 A-a9 ventilatie dmv open stootvoegen A-c3 A-c4 segment hefdeur volkernpaneel A-a5 A-a6 A-a6 A-a7

Nadere informatie

Sony introduceert nieuwe BRAVIA tv s

Sony introduceert nieuwe BRAVIA tv s y dc w BRAVIA v Hg hb bdkw, vff gd f k Idc v w 4K LED v 65 55ch Bkjk d d m 4K XRy PRO w XRy PRO Odk w wd v k m h TRILUMINO dpy G v hd gd m dp, v b Mk dc vbdg m w mph f b Bf d wzghd vd v y w f Qz dg Bdhvdp,

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober 2015. ijzersterk. in de metaalbranche

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober 2015. ijzersterk. in de metaalbranche Ifz 27, 28 29 205 jz INHOUD 4 4 5 6 7 j OV ë z xf 2 7 x 3 8 9 0 2 4 9 22 f & f z OP-/Afj N OPNINSTIJDN VNMNTNHAL FULL SRVIC FORMUL j CONTACT V D j MTAVA A f z j, D C ( fy) j D z, Tj, C x z j jz MTAVA V

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren

Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren Visie In de pleidin Starten met adviseren (SAV) staan de basisvaardiheden p het ebied van adviseren centraal. De pleidin is ntwrpen vr de delrep startende

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Hogeschool Postbus 732 5201 AS DEN BOSCH Azusa Theologische Hogeschool De Boelelaan 1105 1081

Nadere informatie

GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie 20-12- 2006, actualisatie febr. 2008 $

GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie 20-12- 2006, actualisatie febr. 2008 $ ! "# GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie 20-12- 2006, actualisatie febr. 2008 $ !"#!$ %& ' (!)(!#(!)(!*( %+ $& '( $$ )( $% )*&+,! ($-! %& %& '&, %$ -./010.2&, %% 0&3. (!$/) %+ 4& 56&( 4$

Nadere informatie

Hoofdstuk 5: Werken met formules. 5.1 Stelsels vergelijkingen. Opgave 1: 44 110 dus 110 bolletjes. 24 15 dus 15 broden. Opgave 2: Opgave 3:

Hoofdstuk 5: Werken met formules. 5.1 Stelsels vergelijkingen. Opgave 1: 44 110 dus 110 bolletjes. 24 15 dus 15 broden. Opgave 2: Opgave 3: Hoofdstuk 5: Werken met formules 5. Stelsels vergelijkingen Opgave : a. 60 0,6 44 44 0 dus 0 bolletjes 0,4 b. 60 90 0,4 4 4 5 dus 5 broden,6 c.,6 0,4 y 60 Opgave : a. 5 y 50 y 5 50 y,5 0 b. p q 6 p q 6

Nadere informatie

14 e Jaargang nummer 2 Verschijnt 2x per maand 10-09-2015

14 e Jaargang nummer 2 Verschijnt 2x per maand 10-09-2015 flyer no 2 1 14 e Jaargang nummer 2 Verschijnt 2x per maand 10-09-2015 Voorzitter: Gert van Kalsbeek Tel: 5282065 e-mail: gertvankalsbeek@gmail.com Penningmeester en Secretariaat: Rene Akerboom Tel: 5290129

Nadere informatie