!!!!! "#$$%&'($)!!! *($+,--#$.#!/#-.&0&1#2#$!!!!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "!!!!! "#$$%&'($)!!! *($+,--#$.#!/#-.&0&1#2#$!!!!"

Transcriptie

1 "$$%&'($) *($+,--$./-.&0&12$

2 34-%561%$7 $%$ &$''()*+', () -./$0(1, /$-++, $2 64./ $4$' 9..4 ::4%+-$ $.'2<(,,$0('/$' (' 3$ <$4$03 9+' ++'9:00$'3$ /$0364./4+--+C) 9.0/$' $0,++4 )'$0.6D +0)-++4 <.43$' '($:<$ ('(2(+2($9$'.'260..(3 $'.'2)2++' '($:<$ ('%(>52$'B $,$''()*+',5$$E $4-(')23$64$2$'2($3$E('(2($E2$%(1'BF'2$/$'3$$0G%( $$').0(3$*+)()2$%(1'9..4$$'9$43$4$3..4.'2<(,,$0('/B $ &$''()*+', () (' 3$ 5:(3(/$ 9.4- $',$0 *$)>5(,*++4 +0) 63E 3.>:-$'2B H(1 ().6 ('2$4'$2 *$)>5(,*++4 9(+ 3$?('/ 9+' I>.'.-J K4+')E.4-$4)G.6 L('3%C) &$4'/4.$6 M.-60$-$'2+(4N$03G$'%+0<.43$'9$4)64$(39(+3$8O;'($:<)*4($E9+'=/$'2)>5+6?8BP$23.>:-$'2()2$9$')('5$2I'/$0)*$)>5(,*++4B =0)63E3.>:-$'2()3$&$''()*+',$>52$4Q)2+2()>5CBO+':(25$2../6:'29+'3$)'$00$.'2<(,,$0('/$'.6 5$2 /$*($3 9+' >.-60$-$'2+(4 /$03G () 1:()2 $$' 3J'+-()>5$ &$''()*+',/$<$')2BO$4,$'3%+0<.43$'.E5$2-./$0(1,()3$&$''()*+',$'R.3J.E &'.<0$3/$ S3$ I'/$0)2+0(/$ 9$4)($T +0) U(,( *$)>5(,*++4 2$ )2$00$'B $ +-*(2($ ().- 3$%$ 2$ 6:*0(>$4$'.6 VV'.E -$$43$4$.6$'W).:4>$ 60+2E.4-)B +2 *$2$,$' $,$''()*+', :(2/$*4$(3 $' ++'/$6+)2 -+/ <.43$'G <+''$$4 /$*4:(,$4) %(>5 3$),:'3(/ +>52$'B $ 9..4<++43$ $%$ )2+6 () 5$2 9('3$' 9+' E('+'>($4('/ $' 3$ 1:()2$ $(/$'++4X*$5$$43$4.-3$3..4.'2<(,,$0('/9+'3$&$''()*+',2$,:''$')2:4$'B U(15.6$'3+25$20$%$'9+'3(23.>:-$'2:5$03$45$(3$'(')6(4+2($*($32B I3/+4&+-6$4)G$('34$3+>2($ "

3 8$64,.&497(+ :;8$-%.%$7""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" <;=429-2$1(%>/-.""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" $ U+2()N$03]BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB^ M.-60$-$'2+(4$-:'2$'+0)$$'+'3$42J6$/$03BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB_ R$)>54(19$'9+'>.-60$-$'2+(4$-:'2$'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB` M.'>0:)($ %$ =0/$-$'$R$)>54(19('/BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBZ^.$0BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBZ^ ;'2<$46>4(2$4(+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Z^ F-60$-$'2+2($$';'2)2++')/$)>5($3$'() BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBZ` F-6+>2$'R$2$,$'() BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB"" A;B(>1> """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" &$ =0/$-$'$R$)>54(19('/BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB"^.$0BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB"^ ;'2<$46>4(2$4(+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB"_ F-60$-$'2+2($$';'2)2++')/$)>5($3$'()BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB"` F-6+>2$'R$2$,$'() BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB"` C;D45(-EF56($73>(.%$7G0&12&HDE3GI """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" '% =0/$-$'$R$)>54(19('/BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB\Z.$0BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB\Z ;'2<$46>4(2$4(+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB\" F-60$-$'2+2($$';'2)2++')/$)>5($3$'()BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB\\ F-6+>2$'R$2$,$'() BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB\a J;3%K.'($)$ """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" '( =0/$-$'$R$)>54(19('/BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB\b.$0BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB\b ;'2<$46>4(2$4(+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB\` F-60$-$'2+2($$';'2)2++')/$)>5($3$'()BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB\c F-6+>2$'R$2$,$'() BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaY L;M7%47-. """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ' =0/$-$'$R$)>54(19('/BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBa\.$0BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBa\ ;'2<$46>4(2$4(+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB aa F-60$-$'2+2($$';'2)2++')/$)>5($3$'()BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBa^ F-6+>2$'R$2$,$'() BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBa_ N;=422>5%(-=>.%1=%>5,%1H=?I """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ) =0/$-$'$R$)>54(19('/BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBa`.$0BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB^Y ;'2<$46>4(2$4(+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ^Y F-60$-$'2+2($$';'2)2++')/$)>5($3$'()BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB^" F-6+>2$'R$2$,$'() BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB^" D%1>(1,,> """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" $ *99$.%F:OM-+($1G9->&$P&),$.%7$ """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" $* \

4 :;8$-%.%$7 $.9$45$(3) /4.2$:(23+/('/$'d$4-.$2.64(1,)'(9$+:E.4)*$%:('(/3<.43$'B O+':(2%./$'.$-3$5$4.9$4<$/('/)>.--())($)<.432/$%.>52'++4-./$0(1,5$3$'.- -$2-('3$4/$033$%$0E3$G.E-$$4-++2)>5+66$0(1,$4$):02+2$'2$*$5+0$'BL$3$9+':(2 3$%$ +>52$4/4.'3 5$**$' $',$0$ +-*2$'+4$' 9+' 3(9$4)$ -('()2$4($ 3$ +E/$0.6$' 6$4(.3$ ('2$4$))$.'2<(,,$ $ %./$'.$-3$ Q++'9:00$'3$ /$0364./4+--+C)C +0) 6.2$'2(e0$.60.))('/)4(>52('/B =+'9:00$'3 /$0364./4+--+C) 9$424$,,$' 9+':(2 5$2 ('%(>523+2/$03$$'3..43$-$')%$0E/$>4$e$43(')24:-$'2()G<++4-$$5$2-./$0(1,().- 3$ 4$0+2($ 2:))$' -$')$' $'.4/+'()+2($) 2$ *$f'90.$3$'b I$' )2$9(/ 25$.4$2()>5,+3$4.'3$4*.:<3 5$2(3$$ $' $4() 3$ +E/$0.6$' 5.'3$ $$0/$eg6$4(-$'2$$43 $' 4$0$9+'2$ $49+4('/.6/$3++' -$2 5$2 4$+0()$4$' 9+' -++2)>5+66$0(1,$ 3.$0$' 9(+ ++'9:00$'3$/$0364./4+--+C)B L.'3(++0*$)2++2$4$$'/4.2$3(9$4)(2$(2++'3$%$++'9:00$'3$/$0364./4+--+C)B$%$ 64./4+--+C)%(1'$4.6/$4(>52.-%$$4)6$>(E($,$()):$)('3$)+-$'0$9('/.62$0.))$'B $', 3++4*(1 ++' 5$2 ++'24$,,$' 9+',0+'3(%($G 5$2 9$4/4.2$' 9+' $$' +E%$2-+4,2G 5$2 9$4-('3$4$' 9+' E('+'>(e0$(')2+*(0(2$(2G 5$2 9$4/4.2$' 9+' 3$,..6,4+>52G >4$e4$' 9+' <$4,/$0$/$'5$(3G.69+'/$'9+'2$,.42$'('%.4/$'.'3$4<(1)$'5$29$4,0$('$'9+'3$ -(0($:64.*0$-+2($,B ++4-$$ 0(1,$' ++'9:00$'3$ /$0364./4+--+C) 6.2$'2($$0 $$' (')24:-$' $.9$45$(3 ('/$%$2 %.:,:''$' <.43$'.- )6$>(E($,$ -++2)>5+66$0(1,$ 3.$0$' 2$ 4$+0()$4$' -$2 -('3$4 S>.'9$'2(.'$$0T /$03B M.-60$-$'2+(4$ /$03)J)2$-$' %.:3$' %$0E) '%($'0(1,$,.)2$'*$)6+4('/ 9+' 6:*0($,$-(33$0$',:''$'0$(3$'B $,$''().9$4++'9:00$'3$/$0364./4+--+C)()$>52$49$4)'(66$43D$4()$$'9$$05$(3 9+'+:2$:4)G<$2$')>5+66$4)$'-$')$':(23$64+,2(1,3($*.$,$'G<$*)(2$)G+42(,$0$' $'<$49('/)-+2$4(+0$'6:*0(>$4$'$'>.'/4$))$'G)$-('+4)$'<.4,)5.6).4/+'()$4$'B F'E.4-+2($()).-).'9.03.$'3$/$3.>:-$'2$$43$'.64$0$9+'2$6:'2$'0(1,$'*4.''$' $0,++4 2$/$' 2$ )64$,$'B $%$ *4.''$' *0(1,$' (' 3$ 64+,2(1, *$6$4,2 /$)>5(, *$0$(3)-+,$4)G *(''$' $' *:(2$' 3$.9$45$(3G.- ++'9:00$'3$ /$03)J)2$-$' +0) 6.2$'2(e0$.60.))('/)4(>52('/('3$*$0$(3)9.4-('/2$*$24$,,$'B (23.>:-$'25$$E22.23.$0<$03$*$'.3(/3$5$03$45$(32$/$9$'D5$2()$$'*$,'.62$ Q,$''()*+',CD %(1 /$$E2 $$'.9$4%(>52 9+' 3$ *$0+'/4(1,)2$ ++'9:00$'3$ S.Ed >.-60$-$'2+(4$T /$03)J)2$-$' (' 3$ 9$4)>5(00$'3$ 9$4)>5(1'('/)9.4-$'B.$0 ().-.*1$>2($9$ ('E.4-+2($.9$4 ++'9:00$'3$ /$0364./4+--+C) 2$.'2)0:(2$' $' %.: $4 2.$ -.$2$' 0(13$' 3+2 5$2 /$-+,,$0(1,$4 <.432 5$2 (3$$ 9+' ++'9:00$'3$ /$03 2$ 9$42+0$' '++4*$0$(3)(')24:-$'2$'3($('/$%$2,:''$'<.43$'9..4)6$>(E($,$3.$0$'B $%$,$''()*+', *$)2++2 :(2 c 5..E3)2:,,$'B =00$4$$4)2 <.432 *$)>54$9$' <+2 ++'9:00$'3/$03S>.-60$-$'2+4J>:44$'>($)T()G$'<++4('5$29$4)>5(029+'.')<$22(/ *$2++0-(33$0D '+2(.'+0$ 9+0:2+B /2 3$ *$)>54(19('/ 9+' _ ++'9:00$'3$ /$03)J)2$-$'$'$$'.9$4%(>529+'*$0+'/4(1,$$g6$42)B a

5 <;=429-2$1(%>/-. N$03()'($2$$'/$/$9$'BP.$<$0<$.')$49++,.'*$<:)29+'%(1'G()5$2/$033+2<$ /$*4:(,$'('E$(2$$$',$:%$Bh$$))$'2($9+'/$03()$$'.9$4$$',.-)2i$$'>.')$'):)j.-($2)2$+>>$62$4$'3+29+'%(>5%$0E/$$'E:'3+-$'2$$0':2.E<++43$5$$E29..4.')G -++4<++49+'<$$4.69$424.:<$'3+2<$5$2,:''$':(2/$9$'++'($2)3+2<$0':2$' <++43$9..4.')5$$E2hSN4$>."YYZd"cTB+2*$2$,$'23+2/$03$$').>(++0>.')24:>2()G $$'-$')$0(1,$:(29('3('/B=0)/$9.0/3++49+'5$$E2.')>.'9$'2(.'$0$/$03%(1'$(/$',$'-$4,$'$'4$/$0)B$%$,$'-$4,$'$'4$/$0)%(1'5$24$): '*$)0())('/$'3($ (' 5$2 9$40$3$' %(1' /$-++,2B $%$.-9+22$' *(19..4*$$03 3$,$:%$.- /$03 4$'2$34+/$'32$0+2$'%(1'G3$,$:%$/$03'($2-$$42$,:''$'('<())$0$'9..4/.:3G3$,$:%$.- /$03 +00$$' 2$ 0+2$' :(2/$9$' 3..4 *+',$'G 3$,$:%$.- 6+6($4 /$03 2$ /$*4:(,$'('60++2)9+'%(09$4$'-:'2$'$'3$,$:%$.-'+2(.' VV'-:'22.2 <$22(/*$2++0-(33$02$*$)2$-6$0$'B+2*$2$,$'23+2/$03'($2'$:24++0()G (2($, /$0+3$'B++4-$$3($'25$23$*$0+'/$'9+').--(/$'*$2$43+'3($9+'+'3$4$'G$' 3($'25$2*$6++03$3.$0$'*$2$43+'+'3$4$'B M.-60$-$'2+(4/$03()/$033+2$$'+'3$4.'2<$465$$E2$'$$'+'3$43.$03($'23+'.') >.'9$'2(.'$0$/$03BM.-60$-$'2+(4/$03()$$')6$>(E($,$9.4-9+'/$03G3+2*$)2++2+0) $$' ++'9:00('/.6.') 24+3(2(.'$0$ /$03 -$2 +'3$4$ Q)6$04$/$0)CB hi$' >.-60$-$'2+(4$ -:'2 SBBBT () $$'.9$4$$',.-)2.- $$' +'3$4 3+' 5$2 <$22(/ *$2++0-(33$0 S3(2 () 5$2 '+2(.'+0$/$03T2$/$*4:(,$'G-$23$*$3.$0('/.-.'*$94$3(/3$*$5.$E2$'2$9$4*('3$' -$2 +'3$4).'3$4*$':22$ *4.''$'h S8($2+$4 k P+00)-(25 "YY_d ^TB 7;'/$*4:(,2$ -(33$0$'7 9$4<(1)2(' 3(2 9$4*+'3'++4/.$3$4$' $' 3($')2$' S+4*$(3T 3($ ++'/$*.3$' <.43$'G<++4/$$'94++/9..4*$)2++2*(''$'3$/$<.'$/$03$>.'.-($B ;-3+2 >.-60$-$'2+(4$ /$03$$'5$3$' 9++, +00$$' 0.,++0 <.43$' /$*4:(,2G <.43$' %$ 9++, ++'/$3:(3 +0) /$-$$')>5+6)-:'2$' S>.--:'(2J >:44$'>($)TB K.>5 () '($2 +0 5$2 >.-60$-$'2+(4 /$03 6$4 3$E('(2($ 0.,++0 /$03 *(''$' $$',0$('$4$ /$-$$')>5+6 9+' -$')$'B M.-60$-$'2+(4/$03 S>.-60$-$'2+4J >:44$'>($)T() 3:) $$'*$2$4$ 2$ $2 9$4)>5(1')$0 3+2 <$ <(00$' *$)>54(19$'B $ 2$4-7+02$4'+2($E /$037 <.432.., 9++, /$*4:(,2.- >.-60$-$'2+(4 /$03 2$ *$)>54(19$'B F' <$%$' () 3(2 -()0$(3$'3G.-3+2 >.-60$-$'2+(4 /$03 '($2 *$3.$03 ().-.') >.'9$'2(.'$0$ /$03 2$ 9$49+'/$'B F' %$03%+-$ /$9+00$' <.432.., <$0 9+' Q64(9++2 /$03C /$)64.,$'B $ 2$4-,+' +0) )J'.'($- 9+' >.-60$-$'2+(4 /$03 <.43$' *$)>5.:<3G -++4 *$'+34:, (2 2J6$ /$03 <.432 :(2/$/$9$' (>:0($4$'G *$34(19$'.E?N;7)G $' '($ $2 *+',<$%$'.'3$4 3$ +:2.4(2$(2 9+' 3$.9$45$(3B ;., (' /$*4:(,G $$0 -('3$4 2.$/$6+)2G () 3$ 2$4- Q+:g(0(+4J >:44$'>($)C S%($ *(19..4*$$03.:25<+(2$ k U+/-+' ZcccT +0) )J'.'($- 9+' >.-60$-$'2+(4$ -:'2$'G <+2 5$2 5$06$'3$ $' ++'9:00$'3$,+4+,2$49+'3(2/$03*$'+34:,2B Q(1%&/-.R ;- 2$ *$/4(16$' <+2 >.-60$-$'2+(4$ -:'2$$'5$3$' %(1'G -.$2$' <$ +00$4$$4)2 *$/4(16$' <+2 /$03 ()B N$03 () (' <$%$' $$' (')24:-$'2 3+2 /$>4$e$43 ().- 3$ *$6$4,('/$'9+'/$<.'$4:(05+'3$0.62$0.))$'BF'3$<..43$'9+'R(0/4(-$'8$9JS(' N4$>. "YYZd"aT l/$03 () $0, 4:(0-(33$ '/$6+)2 $'.'2<.46$' ().- 3$.'2.$4$(,$'35$(39+'4:(05+'3$02$2+>,$0$'mB$*$0+'/4(1,)2$*$6$4,('/9+'4:(05+'3$0 ^

6 () 3+2 $4 '($2 6$4 )$ $$' <$3$4%(13)$ *$5.$E2$ ++' 64.3:>2$'.E 3($')2$' *$)2++2B SR(19..4*$$03d+0)n+'/$f'2$4$))$$43()('5$2:(2<())$0$'9+'%(1'+66$0)9..43$$($4$' 9+' n$))(>+g -++4 n$))(>+ () '($2 /$f'2$4$))$$43 (' n+'c) +66$0)G 3+' 9('32 $4 -$2$$' 5$0$-++0 /$$' 24+')+>2($ 60++2)TB F' 3$ 2<$$3$ 60++2)G %(1' 64.3:>2$' -.$(0(1,.6 2$ )6+4$' E0(',$.6)0+/4:(-2$9$4$()2$'64.3:>2$'*.9$'3($'9++,*$3$4E$0(1, %(1'BSn+',+' /$$' +66$0) 9..4.'*$6++03$ 2(13.6)6+4$'.- 2$ 4:(0$'.6 $$' 0+2$4 2(13)2(6TB K$' 3$43$,:''$' 64.3:>2$' '+:<$0(1,) <.43$' /$)> :' <++43$ +0) $$' :'(9$4)$0$ -$$2$$'5$(3.'2*4$$,2B P.$ -.$2$' <$ 3$ <++43$ 9+' $$' +66$0 :(234:,,$' %.'3$4 VV' 4$E$4$'2($6:'2] P.$9$$0 *4.3$'G $($4$' 90$$) () VV' +66$0 <++43]P$2()$4/.'5+'3(/.-2$)2$00$'3+2$$'+66$0.'/$9$$4\$($4$'Go*4..3Ga >5+-6(/'.')G p *4.>>.0(.E Z $0 <++43 ()B N$03 () $$'.60.))('/ $ 64.*0$-$'3($4:(05+'3$0-$2%(>5-$$*4$'/ $234($$))$'2(e0$E:'>2($)5$$E2d *$2++0-(33$0 Z G)6++4-(33$0$'4$,$'-(33$0SN4$>."YYZdZ`"TB N$03 () (' 3$ $$4)2$ 60++2) :(2/$9.'3$'.- 24+')+>2($) 2$ 9$4$$'9.:3(/$'B P$2 () $$' ('2$4-$3(+(4(')24:-$'23+25$24$>52)24$$,):(2<())$0$'9+'/.$3$4$'.''.3(/-++,2B N$03()$$'.9$4,.$6$0$'3$2$ $+E/$)64.,$'4:(0-(33$0$'3($,:''$'<.43$' /$*4:(,2.-/.$3$4$'$'3($')2$'2$,.6$'$'9$4,.6$'BK$'2<$$3$()-$25$2/$*4:(, 9+' /$03.., 3$ -./$0(1,5$(3 9+' )6+4$'.'2)2++'D /$03 () '($2 *$3$4E$0(1, $' 4$0+2($E,0$('9+'.-9+'/BK$'3$43$5$$E2/$03$$'-./$0(1,5$(3/$>4$e$433$<++43$9+'$$' /.$3.E3($')2:(22$34:,,$'BN$03()$$'4$E$4$'2($6:' $64.3:>2$'$'3($')2$' ('3$-+4,2BL$2+'3$4$<..43$'G/$03-++,25$2-./$0(1,.-':-$4($,64(1%$'G)+03($' )>5:03$'2.2:(34:,,('/2$*4$'/$'$'5:'.'3$40('/$<++43$2$9$4/$0(1,$'BN$03,+' 3:)<.43$'.-)>54$9$'+0)$$'"$%$$&'$(($)*$$+, " 4:(0-(33$09..43$:(2<())$0('/ 9+' /.$3$4$' $' 3($')2$'G 3+2.6/$)0+/$',+' <.43$' $& 5$2 -$2$' 9+' <++43$ -./$0(1,-++,2S/$*+)$$43.6N4$>."YYZd"\T \ B N4$>.S"YYcd"aT-$4,2$>52$42$4$> $2/$039+'.:3)5$4<.432*$)>54$9$'(' 2$4-$' 9+' <+2 5$2 3.$2G (' 60++2) 9+' <+2 5$2 ()B O.0/$') L(>5+$0 8('2.' () /$03 (' <$%$'$$'h('e.4-+2($)j)2$$-9+'-$')$0(1,$(')6+''('/x+4*$(3hs('n4$>."yyzd"atb N$03()'($2)+'3$4)3+'$$'(')24:-$'2.-*(12$5.:3$'5.$9$$0<++43$($3$4$$'5$$E2 2.$/$9.$/3 ++' 3$ $>.'.-($G %(1 5$2 3($')2$'.E /.$3$4$'B F3$++0 2J6()>5G 5$**$' 3$/$'$' 3($ (' $4 9$$0 /$03 *$)>5(,,$'.., 9$$0 *(1/$34+/$' ++' 3$ /$-$$')>5+6G 2$4<(10 3$/$'$' 3($ '$/+2($E )2++' 3$ /$-$$')>5+6 3$ 0$9$4('/ 9+' /.$3$4$'$'3($')2$'9$4)>5:03(/3%(1'BN$03()'($2($2)3+21$9$4,4$/$'5$*2G-++4($2) <+21$5$*29$43($'3-$2$$'*(134+/$++'3$$>.'.-($$'3($,+'<.43$'++'/$<$'3.-$$'/$0(1,$<++43$++'3$$>.'.-($2$.'224$,,$'SN4$>."YYZdZ`"TBO++,<.432 /$)2$033+2/$03)0$>52)$$')>5:03*$,$'2$'()()S$$'lF;qmT a B =429-2$1(%>2,$1$(-&$($.> R(15$2*$)>54(19$'9+'/$03,:''$'<$$$'.'3$4)>5$(3-+,$'2:))$'34($)..42$'/$03 %.+0) <$ 3($ 9+'3++/ 3$ 3+/,$''$'d <$22(/$*$2++0-(33$0$' S3..4/++' +00$'+2(.'+0$ ZP$2$'/$0)$<..43Q>:44$'>JC()+E/$0$(39+'Q>:44$'2CS>(4>:0+2($TB "L$2Q+0/$-$$'C<.432*$3.$03d*(''$'$$'<(00$,$:4(/$/4.$69+'-$')$' S0.,++0X'+2(.'++0X('2$4'+2(.'++0T9..43$-$$)2$G%.'($2+00$64.3:>2$'$'3($')2$'('3$-+4,2B \$IMq()*(19..4*$$03/$$'/$ $2+00$$'$$'4$,$'$$'5$(3()B af;q.ef;<$r.:sf,*$'1$9$4)>5:03(/3t _

7 9+0:2+TG>.-60$-$'2+(4$/$03$$'5$3$'$'9.:>5$4)B U$22(/ *$2++0-(33$0 () /$ '3$4 +:2.4(2$(2 9+' 3$.9$45$(3 () :(2/$/$9$' 3..43$*+',$'3+2*(1<$2<.432$4,$'3+0)/$03(/*$2++0-(33$09..45$2+E0.))$'9+' )>5:03$'B+2*$2$,$'2 3+2 $$')>5:03$()$4 3($*$2++03 <.432-$2 <$22(/*$2++0-(33$0 3(2 /$03 3($'2 2$ +>>$62$4$' 9+' 3$ 9$4)>5:03(/3$^B P$2 *$2$,$'2.., $ *$0+)2('/$' 3($ *$ $2$' <.43$' ++' 3$ )2++2G +00$$' $$' -:'2$$'5$(3 3($ 2.2 <$22(/*$2++0-(33$0()9$4,0++42G<.432/$+>>$62$$43S8($2+$4kP+00)-(25"YY_d^TB M.-60$-$'2+(4$/$03$$'5$3$'%(1'+03($/$03$$'5$3$'3($*:(2$'5$23.-$('9+'5$2 <$22(/ *$2++0-(33$0 9+00$'B F' 3$ 4$/$0 <.43$' %(1 (' /$*4+> /4.$6$' *:4/$4)G *$34(1E)0$9$'.E?N;C) $' '($ $2 *+',<$%$'.'3$4 +:2.4(2$(2 9+' 3$.9$45$(3B+2*$2$,$'2'($23+2>.-60$-$'2+(4$-:'2$'3$E+>2.(00$/+0$*$2++0-(33$0$' %(1's P$2 *$2$,$'2 )(-6$0<$/ 3+2G (' 2$/$')2$00('/ 2.2 <$22(/ *$2++0-(33$0G >.-60$-$'2+(4 /$03 '($2 ++' $E2 2$ <.43$'B P$2 -+/ :(2$4++43 <$0 +0) *$2++0-(33$0 /$*4:(,2 <.43$' +0) *$(3$ 6+42(1$' (' $$' 24+')+>2($ 3+2.9$4$$',.-$'B K4+')+>2($) 5.$9$' '($2 '..3%+,$0(1,$4<(1) 60++2) 2$ 9('3$' -$2 <$22(/ *$2++0-(33$0B =0)%.3+'(/%(1'$49$0$>.-60$-$'2+(4$-:'2$'$'(''.9+2($9$/$0364./4+--+7)3($.6 %(>5%$0E'++)23$/$<.'$'+2(.'+0$9+0:2+E:'>2(.'$4$'BM.-60$-$'2+(4/$03%.: /$3$E('($$43,:''$'<.43$'+0)7/$033+2'($2<$22(/*$2++0-(33$0()G-++4$9$'%.$$' +0/$-$$' /$+>>$62$$43 4:(0-(33$0 () (' 5$2 :(2<())$0$' 9+' /.$3$4$' $' 3($')2$'G3+2 /$)6++43,+'<.43$'$'5$2-$2$'9+'<++43$-./$0(1,-++,2B?++)25$2<$22(/*$2++0-(33$0$'5$2>.-60$-$'2+(4$/$03G%.:$$'3$43$>+2$/.4($9+' /$03,:''$' <.43$'.'3$4)>5$(3$'D 9.:>5$4)B P($4.'3$4 9+00$' >.:6.')G 6.)2%$/$0)G )6++46:'2$'G >+3$+:*.''$' S>3W*.'G *.$,$'*.'TG >5(6) (' $$' >+)('.G *$0-(':2$' $'%.9..42)B P.$<$0 9.:>5$4) $$' /$03<++43$ 9$42$/$'<..43(/$' $' '$2 +0) >.-60$-$'2+(4/$03*:(2$'5$23.-$('9+'<$22(/*$2++0-(33$09+00$'G4$,$'$'<$%$ '($22.25$23.-$('9+'>.-60$-$'2+(4/$03BF'2$/$')2$00('/2.2>.-60$-$'2+(4/$03%(1' %(1 (--$4) '($2 *$3.$03.- 2$ E:'>2(.'$4$' +0) $$' +0/$-$$' ++'9++43 *$2++0-(33$0B O.:>5$4),:''$'3..4/++')+00$$'*$)2$$3<.43$'++'VV')6$>(E($,64.3:>2.E3($')2G $' <.43$' 9++, 3..4 $$' *$6$4,2 ++'2+0 <(',$0).E.4/+'()+2($) /$+>>$62$$43B P$2 () %$0E)2<(1E$0+>52(/.E<$9.:>5$4)t*$45+:62-.$2$'++'-$4,$'+0)$$'9.4-9+' /$03B O.:>5$4) 9.03.$' ++' 5$2 >4(2$4(:- 9+' '($2W<$22(/ *$2++0-(33$0G -++4 '($2 ++'5$2>4(2$4(:-9+'+0/$-$$'++'9++43*$2++0-(33$0B;E%.+0)N4$>.S"YYZdZabT)2$02d h.-++'/$-$4,22$<.43$'+0)>.-60$-$'2+(4/$03g%.:/$03-$$43$4$-+0$'9+'5+' '3 -.$2$' /++' $%$ <$$4 2$4$>52,.-2 *(1 3$.4/+'()+2($ 3($ 5$2 /$03 :(2/$$E2mBO.0/$')3(2>4(2$4(:-5$**$'9.:>5$4)<$03$/$0(1,<++43$G-++4%(1'%(1'($2 >.-60$-$'2+(4/$03B ;6/$-$4,2 -.$2 <.43$' 3+2 $0, )..42 /$03 '++4 $$' +'3$4 )..42 /$03 %.:,:''$' 24+')E.4-$4$'B I$'.9$45$(3,+' $$' >.-60$-$'2+(4$ /$03$$'5$(3 2.2 <$22(/ *$2++0-(33$09$4,0+4$'BI$'9.:>5$4,+'>.-60$-$'2+(4/$03<.43$'+0)5$2/$0$(3$0(1, $$' +0/$-$$' /$+>>$62$$43 *$2++0-(33$0 <.432B =(4 L(0$) %.:3$' 5($49+' $$' ^=0)3$)>5:03$()$4<$(/$42<$22(/*$2++0-(33$0++'2$'$-$'G9$49+02*(1<$2%(1'4$>52.6*$2+0('/BP$2() <(',$0($4)$>52$4('9$$00+'3$'2.$/$)2++'.-3$/4..2)2$.E,0$(')2$>.:6:4$)S*(19..4*$$03-:'2$'9+' Z>2$'">2$'*(01$22$'9+'ZYYG"YY$'^YY$:4.T++'2$'$-$'.E<$/2$/$9$'BH(1,:''$'*(1$$' :(2)2++'3$)>5:03$>52$4'($2<$22(/*$2++0-(33$0('%(1'/$5$$0<$(/$4$'B b

8 9..4*$$03,:''$' %(1' $'.., *$)2++' $4 9..4*$$03$' <++4 -$')$' $0,++4,:''$' *$2+0$'-$2*$0-(':2$'BF'<$4,$0(1,5$(3%(1'3$/4$'%$'2:))$'3$%$34($)..42$'/$ /B P$2 () ).-) -.$(0(1, 2$ %$//$'.E $$' -:'2 <$22(/ *$2++0-(33$0G >.-60$-$'2+(4/$03.E/$$'9+'*$(3$()B B&56>%K+$+($5429-2$1(%>2,$1$ q(2$4++43%(1''($2+00$>.-60$-$'2+(4$/$03$$'5$3$'5$2%$0e3$bf'-$$43$4$.6%(>52$' %(1' $4 E:'3+-$'2$0$ 9$4)>5(00$' 2:))$' >.-60$-$'2+(4$ /$03$$'5$3$'B L$2 3$%$ 9$4)>5(00$' (' 5$2 +>52$45..E3G,:''$' <$.'3$4)>5$(3 -+,$' 2:))$' 9$4)>5(00$'3$ )..42$'S>+2$/.4($e'T>.-60$-$'2+(4$/$03$$'5$3$'B -.$"'' M.-60$-$'2+(4$ /$03$$'5$3$' 9$4)>5(00$' -$2 *$24$,,('/ 2.2 5:' 3.$0 $' 4$3$' 9+'.'2<(,,$0('/B=00$4$$4)2,+'$$'.'3$4)>5$(3<.43$'/$-++,22:))$'>.-60$-$'2+(4$ /$03$$'5$3$'-$2$$'>.--$4>(e0$3.$0)2$00('/$'>.-60$-$'2+(4$/$03$$'5$3$'-$2 $$' ).>(+0$ 3.$0)2$00('/B O..4*$$03$' 9+' 3$ $$4)2$ %(1' R+42$4) S.., <$0 K4+3$ Ig>5+'/$)TG2$4<(10K(13*+',$'5$2:02($-$9..4*$$03%(1'9+'>.-60$-$'2+(4/$03-$2 $$').>(++03.$0BF').--(/$/$9+00$'()3(2.'3$4)>5$(32'($2%.3:(3$0(1,G%.+0)('5$2 /$9+0 9+' 3$ H<(2)$4)$ UF[.E 3$ K4+')(2(.' M:44$'>($) (' 5$2 O$4$'(/3 &.'(',4(1,B O$49.0/$'),:''$' <$ -$$43$4$ 9+4(+'2$' 9+' >.-60$-$'2+(4$ /$03$$'5$3$' -$2 >.--$4>(e0$ 3.$0)2$00('/$'.'3$4)>5$(3$'D R:)('$)) 2. R:)('$)) SR"RTG R:)('$)) 2. M.'):-$4SR"MTGM.'):-$42.M.'):-$4SM"MT$'M.'):-$4W2.WR:)('$))SM"RTS8($2+$4 k P+00)-(25 "YYcd btb P$2%$0E3$ /$ $ ).>(+0$ >.-60$-$'2+(4$ /$03$$'5$3$'G ).--(/$ %(1' /$4(>52.6 5$2 2$4:/34('/$' 9+' <$4,0..)5$(3G +'3$4$'.6 5$2 2$4:/34('/$' 9+' +4-.$3$G 5$2 9$4*$2$4$' 9+'.'3$4<(1)G 5$2 9$4*$2$4$' 9+' %.4/G,('3$4.69+'/G5:06++'.:3$4$'G)2$4,$).>(+0$>.5$)($.E5$2-(0($:BO..4*$$03$'9+' ).>(+0$3.$0$('3$'<++4++'1$,+'3$',$'%(1'*(1'+.':(26:22$0(1,B /&*0$+)(+1*$+1'' $.'2<$46>4(2$4(+*$24$EE$'3$2$>5'()>5$+)6$>2$'9+'>.-60$-$'2+(4$/$03$$'5$3$'B $%$ 2$>5'()>5$ +)6$>2$'%(1' 9+'%$0E)64$,$'3*$f'90.$ $ 3.$0)2$00('/$' $' 3$ 2.$6+))('/9+'$$'>.-60$-$'2+(4$-:'2B P$2 $$4)2$.'2<$46 >4(2$4(:- () 3$ 734+/$47B N$03,+' 9$4)>5(00$'3$ EJ)($,$ 9.4-$' ++''$-$'B N.$3$4$'/$03 () /$03 <++4*(1 7/.$3$4$'7 S-$$)2+0 /4.'3)2.EE$'T /$*4:(,2 <.43$'+0)$$'+0/$-$$'++'9++43*$2++0-(33$0BP()2.4()>5$9..4*$$03$'5($49+'%(1' %.:2G 2+4<$G 9$$G )>5$06$'G )(/+4$22$' $' 9$0$ $3$0-$2+0$' %.+0) /.:3G %(09$4 $' *4.')B S8($2+$4kP+00)-(25"YYcdZaTBK$/$'<..43(/%(1'<$-$$49$424.:<3-$2/$03('3$ '6+6($4$'-:'2$'S> /$03TBK$')0.22$,.-2/$03('2.$'$-$'3$-+2$ 9..4('$0$,24.'()>5$9.4-S/(4++0/$03TBI0,$34+/$45$$E2%(1'$(/$'9..4W$''+3$0$' 2$' ++'%($' 9+' 9$49+0)('/ $' E4+:3$G,.)2$'G 9$424.:<$'G 2.$/+',$0(1,5$(3G >4$+2($G.6)0+/$'24+')6.42S8($2+$4kP+00)-(25"YYcdZ^TS%($2+*$0ZTB `

9 23$"'45'6..+,$"$&'$&'7,$"$&'8&'$"9$'$",,+$+5'' /4.>$7-. S(9%>TU,$1$ E-)1>4$%&56 :&;+<*+=(*==+'>"$"?' U$('(/'..3%+,$0(1, N$-(33$03 H$$4'..3%+,$0(1, '..3%+,$0(1, 2+&<).+*$+$&?'/)<"&'$&' H$$4.'$$'9.:3(/ $$'9.:3(/ H$$4$$'9.:3(/ B1*01<<$"$&' 6$+8"<1&'C';+=,$' U$('(/4()(>. N$-(33$ / 4()(>. _ N$-(33$ / 4()(>. b )+.,=(*1$9.<*$&' P../ 8++/ I4/0++/ /)$+*1.&$"$'9.<*$&' 8++/ 8++/ P../S=4*$(3)W$' &+6(2++0('2$')($ET` 6$+*+.=0$&'1&'0+,$' H$$4*$24.:<*++4D <$4,$0(1,$('24(')($,$ <++43$ L('3$4*$24.:<*++4D '.-('+0$<++43$ c L('3$4*$24.:<*++4D ;'*$6$4,2 ZY ;'*$6$4,2 F'3$2<$$3$60++2),+'/$03<.43$'/$f3$'2(E(>$$43++'3$5+'39+'3$E:'>2($3($5$2 9$49:02B H.+0) $$43$4 *$)64.,$' 5$$E2 /$03 34($ E:'>2($)d 4:(0-(33$0G )6++4-(33$0 $' 4$,$'-(33$0B?($2 +00$ >.-60$-$'2+(4$ -:'2$' 9$49:00$' 3$%$ E:'>2($) /$0(1,<++43(/B O..4+03$,$:%$).-<$0.E'($24$'2$G24+')+>2($*.':))$'G)2++'/$03S)6++4*$0+)2('/TG 24+')+>2($,.)2$'G $' 9$ $ (-60$-$'2$4$' %(1' 9+' ('90.$3.6 3$ -+2$ <++4(' $$'>.-60$-$'2+(4$-:'23$E:'>2($)9+'4:(0-(33$0$')6++4-(33$09$49:02S2+*$0"TB 44 5' G9$.>$ G9(>$ G&%.$,1$&'' K4+')+>2($*.':))$'XF'E0+2($ [$'2$ /&*%.$,1$&' K4+')+>2($,.)2$' $-:44+/$X?$/+2($9$ F'2$4$)2XIg6(4+2($ L$2 *$24$,,('/ 2.2 3$ E:'>2($ 9+' 4$,$'-(33$0G 34:,,$' 3$ -$$)2$ >.-60$-$'2+(4$ -:'2$'5:'Q>4$3(2)C:(2('$$'5$3$'>.'9$'2(.'$$0/$03BS*9B$$'+66$02$4<++43$9+' u^()..,^*+42$4>4$3(2)<++43tbi4%(1'$>52$4$',$0$:(2%.'3$4('/$'bf'k(13*+',$' <.432/$03:(2/$34:,2('2(13G<++4*(1Z>4$3(2-$$)2+0/$0(1,2)2++2++'Z::4BF'+'3$4$ /$9+00$' <.43$' >4$3(2) :(2/$34:,2 (' EJ)($,$ $$'5$3$'D -(10$' (' 5$2 /$9+0 9+' =(4 L(0$)G3$&<P('5$2/$9+09+'3$U=KS$$'>.-60$-$'2+(4$9+0:2+('P.,,+(3.Gn+6+'TG,.0$' (' 5$2 /$9+0 9+' 3$ Uv4+ $' /$<+))$' (' 5$2 /$9+0 9+' 3$ 8I=wB S8($2+$4 k P+00)-(25 "YYcd ZbTB I0,$ 4$,$'$$'5$(3 5$$E2 %(1' $(/$' 9..43$0$' $' '+3$0$'B M.-60$-$'2+(4/$033+29$4<(1)2'++4>.'9$'2(.'$$0/$035$$E $$03+2*:4/$4) _=E5+',$0(1,9+'/$*4:(,2$2$>5'($,$'$'9$(0(/5$(3),$'-$4,$'B b=e5+',$0(1,9+'/$*4:(,2$2$>5'($,$'$'9$(0(/5$(3),$'-$4,$'b `?$$-2+E-$2$$'/4.$($'3$.-%$2 cl$4,.63+2*(01$22$'k-:'2$'(').--(/$/$9+00$'4$64$)$'2+2($e/$03%(1's$$'%$,$4/.$3 9$42$/$'<..43(/$'TBF'+'3$4$/$9+00$'()5$2E(+2/$03G<++4*(13$'.-('+0$<++43$9$$05./$4()3+'3$ ('24(')($,$<++43$B ZYF'5$2/$9+03+2*(01$22$'k-:'2$'.E$0$,24.'()>5$/$03$>52$<++43$9$42$/$'<..43(/$'G()3$>4$+2($ '($2.'*$6$4,2BF'5$2/$9+03$34+/$4E(+2/$03()G5$$E25$29$4/4.2$'9+'3$/$035.$9$$05$(3('E0+2($2.2 /$9.0/B ZZL$4,.63+25$2)2(-:0$4$'9+'/$03:(2/$9$'$'5$2.'2-.$3(/$'9+')6+4$'$(/$'0(1,5$2%$0E3$%(1'"< >.-60$-$'2+(4/$03'($2,+'<.43$'('/$<())$039..4/$03.E3$3$,,('/BF'<())$0,.)2$'$'$$'-+0:),:''$'.-<())$0$'.'2-.$3(/$'G2$4<(10$$'*.':))24:>2::4('<())$0$',+'++'-.$3(/$'B c

10 9$424.:<3%(1'-$23$*$34+/$'$'$4'($2-$$43$4$64(1))J)2$-$'/$5+'2$$435.$9$' 2$ <.43$'B N$03 :(234:,,$' (' $$'5$3$' 2(13 () %('9.0 <+''$$4 3(2 /$03 (' 3$ $$4)2$ 60++2)/$*4:(,2< $2:(2<())$0$'9+'3($')2$'.E+4*$(3)('2$')($9$64.3:>2$'B I$'3$43$.'2<$46>4(2$4(:-()3$:(2/(E2$64.>$3:4$D3$*+)()<++4.6/$03(' <.432 /$*4+>52 $' :(2 >(4>:0+2($ /$'.-$' <.432B N$03 5$$E2 ).-) $>52$ <++43$ S/.$3$4$'/$03TG 9$42$/$'<..43(/2 ($2) 9+' $>52$ <++43$ S4$64$)$'2+2($E /$03TG.E 4$64$)$'2$$42 '.>5 5$$E2 <++43$ 9+' %(>5%$0E SE(+2 /$03TB N$ $$' <++43$ 9$42$/$'<..43(/2 '.$-$' <$ Q/$4://$')2$:'3 /$03CB +2 *$2$,$' $2 /$03 () -$2 $$'3$,,('/D5$2<.432('.-0..6/$*4+>52.6*+)()9+'$$')6$>(E($,/.$3S%.+0)/.:3T $'5$$E2$$'/+4+'2($9+'3$:(2/$9$'3$(')2$00('/S3..4/++')3$*+',T3+25$2/$032$' +00$2(13$'('/$<())$03,+'<.43$'9..4$$'9+'2$9.4$'+E/$)64.,$'9+)2$5.$9$$05$(3 9+' 3(2 )6$>(E($,$ /.$3B N$ '($2 /$3$,2 () < ':(2 5$2 '($2) /$>4$e$43 $' 9$42$/$'<..43(/2 3+'.., '($2) 9+' <++43$B n$,+' -$2 3(2 /$03 *$2+0$' +00$$' 9..4 %.0+'/ $4 9$424.:<$' () (' 5$2 /$03 %$0EB P$2 /$03 < , ++'/$3:(3 +0) E(3:>(+(4/$03B;-3+20$'$'9++,$$'.'3$46+'3S%.+0).'4.$4$'3/.$3T9$4$()2G,:''$' 3$4/$0(1,$ 0$'('/$' <.43$' *$)>5.:<3 +0) /$4://$')2$:'3 /$03G 5.$<$0 5$2 $$' 1:4(3()>5$)2+69$4$() $2.'3$46+'3('*$)0+//$'.-$',+'<.43$'BF'$',$0$ /$9+00$' () >.-60$-$'2+(4 /$03 /$3$, '+2(.'++0 /$03 (' 60++2) 9+' $$' )6$>(E($, /.$3B 8($2+$4 k P+00)-(25 S"YYcd"ZT 5$**$' 5$2 (' 3(2 9$4*+'3.9$4 /$,.>52$ $' +E,..6*+4$ <++43$*.''$'B M5($-/+:$4 () $$' *$,$'3 9..4*$$03B M.--$4>(e0$ 9.:>5$4) Z" 9$4)>5(00$'(')0$>52)VV'.6%(>525($49+'D%$%(1'/$,.>52-$2>.'9$'2(.'$$0 /$03G -++4 %(1' '($2 ('<())$0* >.'9$'2(.'$$0 /$03B F' 60++2) ',+' -$' 3$%$ ('<())$0$' 9..4 $$' *$6$4,2 )>+0+ 9+' 64.3:>2$' S%.+0) >37).E *.$,$'T (' 3$ 9..4 $$' *$6$4,2 +)).42(-$'2 9+' 64.3:>2$' $' 3($')2$'B L++4 (' 2$/$')2$00('/ 2.2 >.--$4>(e0$9.:>5$4)%(1'3($/4+2().'29+'/$'*(1++',..69+'64.3:>2$'$'3($')2$'D >0(e'2$'*$2+0$'9++,S.'*$<:)2T9..43$%$-+4,$2('/,.)2$'BK$')0.22$,+'<$3$4%(13),4$3($2 S-:2:+0 >4$3(2T <.43$' *$)>5.:<3 +0) +E%.'3$40(1,$ :(2/(E2$64.>$3:4$D /$03.'2) $2 /$0(1,2(13(/ >4$e4$' 9+' $$' )>5:03 S9..4 3$,.6$4T $' $$' 2$/.$3 S9..43$9$4,.6$4T*(1$0,$24+')+>2($BO++,<.432/$)2$033+25$2/$03('3(2/$9+0<.432 /$3$, $ *$0.E2$ 9+' 3$,.6$4.- /.$3$4$'.E 3($')2$' (' 3$ '+*(1$ 2.$,.-)2 2$4:/ 2$ 0$9$4$'B F' ).--(/$ /$9+00$' () 3$%$ *$0.E2$ >.'24+>2:$$0 9+)2/$0$/3 S*(1 9..4*$$03 -$2 5$2 +>>$62$4$' 9+' 3$ +0/$-$'$ 9..4<++43$'T.- 3$%$ 1:4(3()>5 +E3<('/*++42$-+,$'B ' P))%$7..4$$'/.$3..4 >.'9$'2(.'$$0 /$03 Z\ V44>'-.$ N$032$'2(13$9+' 3$/.:3)2+'3++43D Uv4+D M.--$4>(e0$ 9.:>5$4)SMW*.'T..4$$'.'3$46+'3..4$$' S>.'24+>2:$0$T *$0.E2$ [$/(./$03DM\ R+42$4 N$$'3$,,('/ Sw(+2/$03X E(3:>(+(4/$03T $I:4. Za DF25+>+ P.:4) Z"H.+0)$$43$4*$)64.,$'()5$23$94++/.E<$>.--$4>(e0$9.:>5$4)$'0.J+02J6:'2$'t*$45+:62+0) >.-60$-$'2+(4/$03-.$2$'++'-$4,$'G++'/$%($'%(1'($2$$'+0/$-$$'/$+>>$62$$43*$2++0-(33$0%(1'B Z\8$ $2>.'9$'2(.'$0$/$03%$0EE(+2/$03()B ZY

11 P$2()*$0+'/4(1,.-2$*$/4(16$'3+23$3$,,('/9+'/$03'($2+02(13ZYYx()BL$2+'3$4$ <..43$'G 3$ /.$3$4$'G 9+0:2+.E 5$2.'3$46+'3 () '($2 2.$4$(,$' $2 /$03 (' (' VV',$$4 (' 2$ <())$0$'B F' E$(2$ <+4$' 3$ -$$)2$ /$03$$'5$3$' )0$>52) /$3$$02$0(1,/$3$,2G$$'64+,2(1,3($*$,$'3)2++2+0)E4+>2(.'$$04$)$49$*+',($4$'Bw(+2 /$035$$E29+'%$0E)64$,$'3$$'3$,,('/9+'YxB ++4'++)2 () 5$2 :(2$ /$0(1, (' 5$2.'2<$46$' 9+' /$03 $ $,($%$' -$$43$4$/.$3$4$'.E'+2(.'+0$/$03$$'5$3$'+0)3$,,('/2$/$*4:(,$'BI$'9..4*$$03 9+'$$4)2/$'.$-3$()3$R+'>.4G$$'/$03$$'5$(33($'+3$K<$$3$U$4$ /3..4 &$J'$) <$ /$)2$03 $' /$3$,2 %.: <.43$' 3..4 $$' -+'31$ 9+' 3$42(/ 9$4)>5(00$'3$/.$3$4$'('60++2)9+'+00$$'/.:3%.+0)9..4U;FF/$*4:(,$0(1,<+)BI$' 9..4*$$03 9+' 0++2)2/$'.$-3$ %(1' 4+<('/ [(/52) $$' ('2$4'+2(.'+0$9+0:2+.6*+)()9+'$$'-+'31$9+''+2(.'+0$/$03$$'5$3$'BK$')0.22$ %(1' 5J*4(3$' '($2.'3$',*++4D *(19..4*$$03 9+0:2+ 3($ /$3$$02$0(1, 3..4 /.$3$4$' $' /$3$$02$0(1, 3..4 '+2(.'+0$ 9+0:2+ /$3$,2 <.43$'G.E 3$$0) /$3$,2 <.43$' 3..4 $$' >.-*('+2($9+'.'3$46+'3$'>.'24+>2:$0$*$0.E2$B &.)2$'2$4:/<(''('/ () 5$2 0++2)2$.'2<$46>4(2$4(:-B &.)2$'2$4:/<(''('/ () 9+' $))$'2($$0*$0+'/ $ *$)2++' 9+' $$' >.-60$-$'2+(4/$03)J)2$$-B F--$4)G 5$2 >4$e4$' $' -+'+/$' 9+' $$' >.-60$-$'2+(4$ -:'2 *4$'/2,.)2$' -$2 %(>5 -$$B?+2::40(1,()3$:(23+/('/.-3$%$,.)2$'%.0++/-./$0(1,2$5.:3$'G-++4$$'++'2+0,.)2$'3$,,('/)-$>5+'()-$' () +02(13 9$4$()2B &.)2$',:''$' %.<$0 ('2$4' +0) $g2$4' 2$4:/9$43($'3<.43$'B$$$4)2$.62($().-,.)2$'2$3$,,$'3..4-(33$09+'):*)(3($.E )6.').4('/B $ 2<$$3$.62($ ().- 3$ /$*4:(,$4) 2$ 0+2$' *$2+0$' $2 /$03B L./$0(1,$-$>5+'()-$'%(1'(')>54(1E/$03G$$'6$4(.3($,$>.'24(*:2($G24+')+>2($,.)2$' SRKU.E (',.-)2$'*$0+)2('/T ('<())$0,.)2$'G 4$'2$ S.6 )>5:03$'TG 9$ $' )2++'/$03 S)6++4*$0+)2('/$'T S8($2+$4 k P+00)-(25 "YYcd "atb F'2$4' 3$,.)2$' 2$4:/<(''$' %.: 9..4 *:4/$4) $$' 34$-6$0,:''$' %(1'.- /$*4:(, 2$ -+,$' 9+' >.-60$-$'2+(4/$03B++4)2++2 2$/$'.9$ $2 >.-60$-$'2+(4/$03)J)2$$-%(>5%$0E (' )2+'3,+' 5.:3$' $' '($2 +E5+',$0(1, () 9+' $g2$4'$ *4.''$' 9+' E('+'>($4('/B O$4-$03$')<++43(/ () 3+2 (' /$9+0 9+' ).--(/$ >.-60$-$'2+(4$ -:'2$' 3$,.)2$' S+00$$'T -$2 >.'9$'2(.'$$0 /$03 *$2++03 <.43$'G 2$4<(10 (' +'3$4$ >.-60$-$'2+(4 /$03)J)2$-$' S3$$0)T3$$(/$'>.-60$-$'2+(4$/$03$$'5$(3<.432/$*4:(,2B F-60$-$'2+2($ /$$E2 +'2< $ 94+/$' <+''$$4G <++4 $' 5.$B?($2 +00$ >.-60$-$'2+(4$ -:'2$'.'2)2.'3$'.6 5$2%$0E3$ -.-$'2B P()2.4()>5 /$%($'G *0$,$' *$6++03$6$4(.3$'$'.-)2+'3(/5$3$'/:')2(/$42$%(1'9..45$2('.-0..6*4$'/$'9+' '($:<$>.-60$-$'2+(4$-:'2$'BF'3$2<$$3$60++2)9+4(e4$'>.-60$-$'2+(4$-:'2$' (' 5:' 60++2) 9+'..4)64.'/ $' /$./4+E()>5$ E.>:)S60++2)$0(1,G 4$/(.'++0G '+2(.'++0.E 24+')'+2(.'++0TB QP.$C 9$4<(1)2 '++4 h-$2 <($]m $' l-$2 <$0,$ >.-60$-$'2+(4$-:'2$'%(1'64.E$))(.'$0$4/$.4/+'()$$433+'+'3$4$'G3$+>2.4$'3($ *$24.,,$' %(1' *(1 3$ 2.2)2+'3,.-('/ 9$4)>5(00$'G SE('+'>(e0$ (')2$00('/$'G *$34(19$'G /$<.'$ *:4/$4)G.9$45$(3)(')2$00('/$'TG $' <++4 ).--(/$ *$6$4,2$ E('+'>(e0$ $' 2$>5'.0./()>5$-(33$0$'5$**$'G5$**$'+'3$4$'5$**$'-$$4+3$y:+2$-(33$0$'B Za$.9$45$(35$$E2*$ $2'+2(.'+0$/$03<$22(/*$2++0-(33$0()D$$'/+4+'2($3+2$4:(2)2++'3$ )>5:03$'+02(13-$$+E*$2++03,:''$'<.43$'B ZZ

12 :%)(*'$&'3$*$9$&1<'' I4*$)2++'/4.2$9$4)>5(00$'('3$-+2$<++4('>.-60$-$'2+(4$/$03$$'5$3$'):>>$)9.0 %(1'B U+''$$4 <$ 3$ /$9.0/$' 9+' $$' >.-60$-$'2+(4$ -:'2 ('./$')>5.:< '$-$'G 9$43($'$' 9$4)>5(00$'3$ +)6$>2$' 3$ ++'3+>52G <++4.'3$4 3$.-9+'/ S++'2+0 (-60$-$'2+2($)G 5$2 ++'2+0 3$$0'$-$4)G 3$ 5.$9$$05$(3/$03('.-0..6G 3$ %$2TG 3$ /4.$(G 6$4(.3$ 9+' *$)2++'G ).>(+0$G $>.'.-()>5$ $' >.--$4>(e0$ /$9.0/$'G $'%.9..42)B I4 *$)2++' *.9$'+0.6-$4,$0(1,$ 9$4)>5(00$' (' 3$ -+2$ <++4(' >.-60$-$'2+(4$-:'2$'5:'/$)2$03$3.$0$'*$5+0$'B =4$5-,&% M.-60$-$'2+(4$-:'2$'%(1'+03($9.4-$'9+'/$033($6+4+00$0++'.'%$>.'9$'2(.'$0$ '+2(.'+0$-:'2$$'5$3$'*$)2++'B?$2+0)>.'9$'2(.'$0$-:'2$$'5$3$'9$49:00$'%(1++' 3$ 34($ E:'>2($) 9+' /$03D *$2+0$'G )6+4$' $' 4$,$'$' S<++43$ :(234:,,$'TB =+' >.-60$-$'2+(4$-:'2$'0(/23$.69+22('/2$'/4.'3)0+/3+2/$03'($2)-$$4()3+'$$' +E/$)64.,$'(')24:-$'29..4*$2+0$'G)6+4$'$'4$,$'$'BN$03()'($2$$'/$/$9$'G-++4,+'3..4.')%$0E9.4-/$/$9$'<.43$'G<+''$$4*$6++03$*$5.$E2$'('3$)+-$'0$9('/ '($2/$4$+0()$$43<.43$'-$2>.'9$'2(.'$$0/$03BN$03,+'<.43$'.'2<.46$'.6$$' -+'($43+25$2*$6++03$9..4+E/$3$E('($$43$3.$0$'4$+0()$$42B M.-60$-$'2+(4/$03()+03+2/$033+2'($2<$22(/*$2++0-(33$0()S-$2:(2%.'3$4('/9+' 9.:>5$4)TB K:))$' >.-60$-$'2+(4$ /$03$$'5$3$' *$)2++' $>52$4 )(/'(E(>+'2$ 9$4)>5(00$'B M.-60$-$'2+(4$ -:'2$' %(1' '($2 $$' )+-$'5+'/$'3$ /4.$6 3($ $g+>2 3$%$0E3$,$'-$4,$'5$**$'G%.+0)5$2/$9+0()*(15$2>.'9$'2(.'$0$/$03BF'E$(2$%(1'$4 9$0$ >+2$/.4($e' 9+' R+42$4)G 8.>+0 Ig>5+'/$ $$' $'.$-$'B R(''$' $0,$ >+2$/.4($ 24$EE$' <$ <$$4-$$43$4$ >.-60$-$'2+(4$ /$03)J)2$-$' ++'G +00$-++0 -$2 5:' $(/$' *(1%.'3$4$,$'-$4,$'B I4 <+4$' /$03$$'5$3$'G %.+0) Uv4+ (' :(2)0+'3G Uz4/0$4 H$ 5$**$' /$-$$')>5+66$0(1, 3+2 %$ %(1' :(2/$9.'3$'.- $$' +02$4'+2($E )2+*($0 *$2++0-(33$02$*($3$'2(13$')3$E('+'>(e0$>4()()9+'3$1+4$'Q\YBI>52$4G$4%(1'.., E:'3+-$'2$0$ 9$4)>5(00$' 2:))$' 3$ 2<$$G *(19..4*$$03 -$2 *$24$,,('/ 2.2 3$ :(2/(E2$64.>$3:4$BP$2)>5$-+5($4.'3$4S2+*$0aT/$$E2$$'S*$)>5$(3$'$'.'9.00$3(/T.9$4%(>52 9+' 3$ *$0+'/4(1,)2$ >.-60$-$'2+(4$ -:'2$' 6$4 >+2$/.4($ $' 5:',$'-$4,$'B Z"

13 "$%&'(&)*+,%$+$-."/0&1$%2&-""0&3".$1*0/$&$-&2$&$%"-10/456.$&5$-+$05$-7& DOEL IMPLEMENTATIE ONTWERPCRITERIA IMPACT AND SIGNIFICANCE Plaats Periode Initiatiefne mer Drager Functie Uitgifte Procedure Kosten dekking Number of Participants Annual Turnover Sparen/ Betalen Denominatie (dekking en inwisselbaarheid) Zegelgeld - Wära Sociaal Schwanenkirchen Duitsland - Arbeitswertscheinen/Wörgler Schillings Sociaal Wörgl Oostenrijk - Hawarden Stamp Scrip Sociaal Hawarden Iowa (VS) - Recovery Certificates Sociaal Chicago (VS) Trade Exchanges/ Barters - WIR Commerciele Barter (B2B) Basel Zwitserland - Active International Corporate Barter (B2B) New York (VS) RES EBB LETS - Comox Valley LETS Sociaal Courtenay Canada - Noppes Sociaal Amsterdam Nederland - Blue Mountain Sociaal Sydney LETS/BMCES Australië - Sel de Grain Sociaal/ Ariege Commercieel Frankrijk Tijdbanken - Time Dollars Sociaal; Washington ouderenzorg D.C. (VS) - Fureai Kippu Sociaal; ouderenzorg Ithaca Hours Sociaal; armoede bestrijding Regiogeld - Chiemgauer Commercieel (C2B) Transition Currencies C3 C3U Commercieel (B2B)/ Sociaal 1931 Oct July Nov 1933 Oct Max Hebecker Michael Unterguggen -berger Charles Zylstra Winfield H. Caslow 1934-heden Paul Enz & Werner Simmerman Biljetten & Munten Biljetten & Munten Biljetten & Munten Biljetten & Munten Rentevrij/ demurrage Rentevrij / demurrage Rentevrij / transaction fee Rentevrij / transaction fee Fysieke eenheden (steenkool) Conventione el Geld Conventione el Geld Elektronisch Rente Conventione el Geld " Steenkool Demurrage Conventioneel geld Demurrage Bijna 2 miljoen Schilling Conventioneel geld Transactiekosten Conventioneel geld Transactiekosten 500 bedrijven Wederzijds Kredietsysteem (geen dekking/inwisseling) 750 barters miljard Euro bedrijven bedrijven 2.5 miljard Zwitserse Franc 1985-heden Alan Elkin Elektronisch 1.4 miljard Dollar 1982-???? Michael Linton Cheques Rentevrij Conventione el Geld 1993-heden STRO Elektronisch Rentevrij Conventione /Cheques demurrage el Geld Cheques Rentevrij Conventione 2002-heden green dollar el Geld 1993-heden Claude Cheques Rentevrij Conventione Freysonette Elektronisch el Geld 1986-heden Edgar S. Cahn Cheques Elektronisch 1995-heden Tsutomu Cheques Hotta Elektronisch Ithaca (VS) 1991-heden Paul Glover Biljetten & Munten Prien Duitsland Uruguay (nationaal 2002-heden 2003-heden Summer 2010-heden Christian Gelleri Biljetten & Munten Wederzijds Kredietsysteem (geen dekking/inwisseling) Wederzijds Kredietsysteem (geen dekking/inwisseling) Wederzijds Kredietsysteem (geen dekking/inwisseling) Wederzijds Kredietsysteem (geen dekking/inwisseling) Rentevrij Tijd (uren) Wederzijds Kredietsysteem (geen dekking/inwisseling) Rentevrij Time (uren) Wederzijds Kredietsysteem (geen dekking/inwisseling) Rentevrij 1 Hour = Fiat geld (geen 10 Dollar dekking/inwisseling) Rentevrij / demurrage Conventione el Geld STRO Elektronisch Rentevrij Conventione el Geld Aan- en Verkoopbare Waardebonnen Aan- en Verkoopbare Waardebonnen LETS Entreekosten/ Lidmaatschapskosten Lidmaatschapskosten 1998) 1050 deelnemers (in 2% Transactiekosten 1500 deelnemers (in de hoogtijdagen) Lidmaatschapskosten 300 deelnemers Externe financiering Niet geregistreerd (372 branches 2003) Wordt niet geregistreerd Demurrage 2500 consumenten 3.6 miljoen Euro Demurrage, Transactiekosten, N.A N.A

14 Compras Commercieel (B2B)/ Sociaal ) malus Porto 2005-heden STRO Elektronisch Rentevrij Conventione Aan- en Verkoopbare Verzekeren, Alegre el Geld Waardebonnen beoordelen en Brazilië voorschieten van facturen 1000 bedrijven onbekend "$

15 "$%&%'&%'( )'&%*%+%,%-./01231+& $%&%'&%'()*+,--(&%'((*.)%/(01.&%&%2%,.13(%,+(%41,*,516'%%,%5-,-71+58% 5/1+1+2*,(%3*/%,9:;(--/2%/%,1&1,&%,<&%7%%,.%,<=%(/132%,%,&%)-,%=0/&%/+>?%. 51/50'%%/(% 2%%'*' &%7%%,+58*AA%, 2*, (%,+ %, =%(/132%,< 5-7A'%7%,.*1/ **, (%,*.1-,*'% 2*'0.*> $%&%'&%'( )*+ &/-.%,(%%'+ &%=*+%%/( -A (% 1(%%6, 2*, (% %5-,--7 B1'21- C%+%''>?%. *+A%5. 2*, D%&%'&%'( 1+ (*. 8%. 2/ *, /%,.%> E,.%&%,(%%'< 8%. 7%%+.% D%&%'&%'( )%/( (--/ +.**,&%'( F(%70//*&%G< %%, 2%/&-%(1,& 2--/ 8%. -AA-..%, 2*, &%'(> H--/*' (% H%/%,1&(% B.*.%,< I01.+'*,( %, )*/%, &%.01&% 2*, (% 2*, D%&%'&%'(< D-*'+ (% KLM/*K< KN/=%1.+)%/.+58%1,%,K %, (% 9O815*&- P%5-2%/QO%/.1415*.%+R> 45%'?%.(-%'2*,8%.1,-7'--A=/%,&%,2*,D%&%'&%'()*+-7(%%5-,-71%,1%0)'%2%, 1,.%='*D%,>I--/8%.=1%(%,2*,%%,*'.%/,*.1%4=%.**'71((%'.13(%,+(%(%A/%++1% 2*,(%3*/%,R:;)%/(&%./*58.(%+58**/+.%**,&%'(-A.%2*,&%,>H*,)%&%+'%58.% %5-,-71+58%2--/01.D158.%,7%.(%5/1+1+<8*((%,7%,+%,(%,%1&1,&80,&%'(-A.% A-..%, 7%..-. &%2-'& %%, **, &%'( 1, 51/50'*.1%> I% (%70//*&% )**/(--/ D%&%'&%'( )%/( 8*( (**/,**+..-. (-%' 8%. =%+.%(%, 2*, &%'(.% +.170'%/%, %, %5-,-71+58% *5.121.%1..% 2%/+,%''%,> S%, (%70//*&% +.170'%%/. (% 01.&*2%2*,&%'(%,(**/7%%)-/(.(%51/50'*.1%2*,&%'(2%/+,%'.> 6+78%09.017%01: "$%"&& 8**/ %1&%, =1'3%..%, 7%. 2%/+581''%,(%,-71,*'% )**/(%+>E,8%.&%2*'2*,(%LM/*<=%+.-,(D%&%'&%'(1,(%,-71,*'%)**/(%+2*, U<<V<"%,;LM/*>E,8%.&%2*'2*,(%LW/&'%/B581''1,&+FN/=%1.+)%/.+58%1,%,G '()*+,%&-"(,./,00%.1&23"/,00%.1&"%4%)/,00%.5&& $%&%'&%'(1+1,%%/+.%1,+.*,.1%%%,/01'71((%'>I%40,5.1%2*,+A**/71((%'2%/20'. 8%. +'%58.%/> I% *4)%D1&8%1( 2*, /%,.% -A+A*/%, D1,'--+ %, %%, 2%/2*'(*.07-4 (%70//*&% +.170'%%/. 8%. 01.&%2%, 2*, D%&%'&%'(> H--/ (% LM/* =1'3%.**,&%=/*58.7-%+.)-/(%,(--/(%A%/+--,(1%-A(*.7-7%,.8%.&%'(=%D1.> "

16 1+ (*. 8%. 7%%+.% D%&%'&%'( 1, (% HB 2%/+581'. 2*, 8%. I01.+% %, D%&%'&%'(> E, D%&%'&%'(+Q+.%7%, )%/(%, D%&%' %, 2*, A/-(05.%, %, (1%,+.%,.% =%'*+.%, F^1+8%/ _ O-8/++%,]::<O8>EEEG>J7(*.=%1(%A*/.13%,1,%%,./*,+*5.1%&%%,=%'*,&8%==%, =13 8%. 2*, %%, D%&%'< 1+ 8%. &-%( (*. (1. (*, 8%'%7**',1%. )%/( &%(**,>?%. 7%%+.% D%&%'&%'( )%/( (0+ (--/ %%, &/-.%-,.)%/A4-0.> J7 D%&%'&%'( %%, )%/( 8%. &%'( 7%%+.*' B581''1,&< %, 2--/ %%, A/-( (1%,+. =%.**'(% 7%, 1, =%1(% 70,.%%,8%(%, (*, 8%.D%'4(%,-71,*'% =%(/*&> a%/58*,(1+% )-/(%, =%+.%%( =13 %%, 2*, (% 2*, )**/=13 a%/58*,(1+% b-,( (-''*/ )**/( )*+> LM/* 1, LM/* 2%/.%&%,)--/(1&(%< %, 8-%2%%' (1. )**/( 6,+$,7+%3"8*%0("%& I% 7%%/(%/8%1( 2*, 8%. D%&%'&%'( )*+ -4)%' (--/ 5-,2%,.1-,%%' &%'( a%/58*,(1+% b-,(< LM/*G> E, LW/&'< (1%,(% %%, '%,1,& 2*, c;>;;; B581''1,& -A (% *'+ -,(%/A*,( 2--/ (% LW/&'%/ B581''1,&+ (1% 1, -7'--A)%/(%,&%=/*58.>a%.7**/"";;B581''1,&**,D%&%'&%'(1,-7'--A)*+%/ (0+ &%%, 2*, %%, 4/*5.1-,%'% E, 8%. &%2*' 2*, O*+'-) D13, &*4 )%' &%'(< 7**/ D%'4 )%1&%/(% 813 (1..% (1%8132--/.=/*58.> E, (% 7%%+.% &%2*''%, )%/( D%&%'&%'( 1, -7'--A &%=/*58. 7%. 8%. 01.=%.*'%, 2*, A%/+-,%%'> E, 1,.-.**' Y; 80, '--, 2--/ Vf: 1, LM/* %, f: 1, FETLJG> a%. %%, (--/ )*+ (% LM/* 2/13 2*, 1,4'*.1% 1,.%&%,+.%''1,&.-. (% -A (*. 7-7%,. =%.**'( FC/%5- V;;Z YYG> a%/58*,(1+% b-,(+ )%/(%, 01.&%&%2%, 1, (% 2-/7 2*, +*'*/1+> I% %e*5.% 2%/8-0(1,& 1, 8%..-.*'% +*'*/1+ 1+ %58.%/,1%. 8%. **,.*' A%/+-,%%'+'%(%, (*. 1, D%&%'&%'( 01.=%.**'( )%/(> Y

17 982+%)0%44,)$&& a%. 8%. A/1,.%, 2*, &%'( )*/%, &%7-%1([ (--/ (% 8-&% -7'--A+,%'8%1( 2*, D%&%'&%'( )*+ %/ &%7%%,+58*AA%,,1%. 2%%' %, %%, +58*..1,& 1+ '*+.1& -7(*. 8%. 7%%+.% D%&%'&%'( +'%58.+ %%, 3**/ &%)--, &%'(G %, (%D% -A 8%. =1'3%..% -7 8%. D%&%'&%'( &%'(1&.% 8-0(%,> S%, D%&%'&%'(=1'3%. =%2*..% =132--/=%%'( "V /%A/%+%,.%%/. %%, )**/1, %%, (*.07 )-/(. 2%/7%'( )**/-A (% D%&%' 7-%. )-/(%, =%2%+.1&(>?%. D%&%'&%'( )*+ -,&%'(1& *'+ =%.**'71((%' D-,(%/ (% D%&%'+ -A (% (*.* (1% (% =%,-(1&(% D%&%'+ =%2*.> N'+ (*.,1%. D- D13 8%. &%'( )%1&%/%,> D%&%'&%'(>?%. D%&%'&%'( 8*( %%, (*, 8%. C%+%''1**,+%D%&%'&%'(1,S0/-A*>E,(%HB)*+8%.D%&%'&%'(D-(*,1&-,.)-/A%,(*. +5/1AG>?%. 7%%+.% )-/(%, 1,&%)1++%'( )*,,%%/ *''% %%,-/(1,*1/%'%,1,&(1%1,"c.%/713,%,7-%.)-/(%,*4=%.**'(<7%.2%/+581'(*.(1% 1+*4&%+'-.%,(--/(%&%7%%,+58*A*'+&%8%%'%,)**/&%%,F.13(+&%=-,(%,G/%,.% -A /0+. 7**/ 2*, \5. A%/ (-''*/>?%. S0/-A%+% D%&%'&%'( (**/%,.%&%,< )*+ D- -,.)-/A%, (*. 8%. -,%1,(1& ='%%4 51/50'%/%, %,,1%. 1,)1++%'=**/)*+,*2%/'--A2*,.13(FC/%5-V;;ZY\dY]G>E,8%.&%2*'2*,(%LM/* )*+ (% =%D1..%/ 2%/A'158. V5%,..% =%.*'%, 2--/ %%, D%&%' -7 8%. &%'( &%'(1&.% 8-0(%,> $-(/* *''% D%&%'+ -A 8%. =1'3%. )*/%, 7%, (%D% +'%58.+ 1,)1++%'%, 2--/ %%,,1%0) D%&%'&%'(=1'3%. 7%.,1%0)% (*.* (**/-A 2%/7%'(> S%, 9C%+%''1**,+R D%&%'&%'(=1'3%. '%2%/. (0+ -,%1,(1& -A 2--/ (% 01.&%2%,(% -/&*,1+*.1%> I**/7%% D13, (% -A=/%,&+.%, 2--/ (% 01.&%2%,(% -/&*,1+*.1% 2%%' )%/(%, (**/-7 2%%'*' *'+ 9=%'*+.1,&&%'(R< (*. (--/ (% 01.&%2%,(% -/&*,1+*.1% )%/( =%+.%%( **, %, 8%. '%2%/%, 2*, (1%,+.%,> g

18 ;*9'%*%+7:71%%+6+7-7::+-&%-./1%(%+1- P%%(+1,\"<8*(8%.%1'*,(C0%/,+%Q<ii,2*,(%b/1.+%j*,**'%1'*,(%,<D13,%1&%, 70,.%%,8%1(>?%. C0%/,+%Q %ea%/17%,. 7%. (% 01.&14.% 2*, &%'( )%/( )%' *'+ 9k8% B58%7%R> T* (% T*A-'%-,.1+58% --/'-& -,(%/2-,(%,(%1,)-,%/+2*,(%j*,**'%1'*,(%,%%,&/-.%+58**/+.%**,&%'(-A 8%. %1'*,(>?%. /%+0'.%%/(% 1, 8%. 1,%%,+.-/.%, 2*, (% *&/*/1+58% %5-,-71%>?%. =%+.00/ 2*, 8%. %1'*,( )*+,*&%,-%& 8%. &/-.% +580'(%, 8*( %, (% =%.*'%, **, (% &/-.% 1, `-,(%,< %, 8%. )*+,1%. -,&%)--, (*. (%D% 80, )*+ 2*, 9A-2%/.Q *7-,&+. A'%,.QRZ 7*.%/1**' %, )*+ *'-7 2*, gx FB8%/)--( V;;G> I% &-02%/,%0/ 2*, 8%. %1'*,( =%+'--. (**/-A (*. 8%. %1'*,(=%+.00/D%'4&%'(7-%+.&**,A/1,.%,<5-7A'%7%,.*1/**,(%b/1.+%l-,(<-7 (%D% 01..% &%2%, **, =0/&%/+ (1% %/(%,>?%. &%'( (*. )%/( 01.&%&%2%, )*+ 2/13 2*, /%,.%< )* =+.*,.16'% =%+A*/1,&%, '%1((% 2--/ (% 9+%''d=Qd(*.%R (1% (% (/*&%/ 8%. /%58. &*4-7 8%. =1'3%. -A %%, 2*+.% (*.07 1,.% )1++%'%, 2--/ b/1.+% l-,(%,> I% )%/(%, **,&%)%,( *'+ A-,(**,C0%/,+%Q&%'(1,-7'--A>E,71,(%/(*,;3**/='-%1(%(%%5-,-71%-AZ )%&%,< +58-'%, %, %%, )%/(%, &%=-0)( FI%0.+58% L1/.+58*4.+ C%7%1,+58*4. V;;G> I**/,**+. )%/( 2-''%(1&% 2*, (% 7*58.1&% `-,(%,+% (% +580'(%, )*/%, *4=%.**'( %, (**/7%% )*+ (% -2%/8%1(,1%. '*,&%/ /%,.% 2%/+580'(1&(> I% `-,(%,+% =%+58-0)(%,C0%/,+%Q%58.%/*'+%%,=%(/%1&1,&2--/80,&%2%+.1&(%=%'*,&%,>$13 =%2-%&(8%(%, -2%/+58/%%( (--/ D%'4 &%'(.% Fb1/58 V;;\G> k)%% 2%+.1&(%,D158-A8%.%1'*,(1,\Vg%,\:">J78%.7-,-A-'Q-A8%.01.&%2%,2*, 1,4'*.1%.-. &%2-'& FB8%/)--( V;;G> S/ -,.+.-,( *'+ +,%' %, (%,*.1-,*'% -2%/8%1( &/%%A 1, (--/ (% 01.&14.% 2*, C0%/,+%Q &%'(.% I% %5-,--7 B1'21- C%+%'' **,+58-0)(% 8%.D%'4(% A/-='%%7 (*. C0%/,+%Q -,(%/2-,(<.13(%,+ D13, /%1+ (--/ N/&%,.1,16 **, 8%. %1,(% 2*, (% ] % %%0)> N/&%,.1,16 %%, (1%A% %5-,-71+58% /%5%++1% (--/>?-%)%' %/ 2-'(-%,(% 2/**& %, **,=-( )*+< 8%. &%'( *'+ 1,+./07%,. -7 8%. 01.)1++%'%, 2*, T*.0/'158% L1/.+58*4.+-/(,0,&o FC%+%'' 813 7%. 8%. 1(%% 2*, \

19 (%70//*&%[ %%, =%'*+.1,& -A 8%. -AA-..%, 2*, &%'(> C%+%'' /%(%,%%/(% (*. %/ 7%. FA-+1.1%2%G /%,.% (%,%1&1,& =%+.**. -7 &%'( D-2%%' *'+ -A.% +A*/%, 1, A'**.+ 2*, 01..% &%2%,< 7%.,*7%.%,.13(% 2*, 41,*,516'% 5/1+%+ )*,,%%/ (% 2--/01.D158.%, +'%58. D13,>?%. &%2-'& 1+ %%, **, &%'( 2--/ 8%. 2*,./*,+*5.1%+> I*. 81,(%/. %5-,-71+58% &/-%1< )**/7%% %%, 41,*,516'% -2%/+A**/.%&-%(%,=%.**'(7-%+.)-/(%,-7(*.8%.(%-7'--A+,%'8%1(2*,&%'( 2%/./**&(> E,.%&%,(%%'< &%'( D-0 1, )**/(% 7-%.%, 2%/71,(%/%,,%. D-*'+ (% &-%(%/%,(1%8%./%A/%+%,.%%/.>I--/%%,(%70//*&%,%%7.(%-7'--A+,%'8%1(2*, 8%. &%'(> C%+%'',-%7(% (1. &%'( 9^/%1&%'(R F/%,.%2/13 &%'(G> I% 1(%%6, 2*, C%+%'' 2%/.-,%, 7%. D13, ^1+8%/> E/21,& ^1+8%/< %%, %5-,--7 2*, p*'% q,12%/+1.q< 8*( /%%(+ 1, ] D13, =%/-%7(% ahrlk &%m,./-(05%%/(> H-'&%,+ (%D% 1+ (% **, 8%. &%71((%'(% A/13+,12%*0 Fl/15%G 2%/7%,1&20'(1&( 7%. 8%..-.**' **,.*'./*,+*5.1%+Fk/*(%G> I% 1(%%6, 2*, C%+%'' )%/(%, &%m7a'%7%,.%%/( 1, I01.+'*,(< %, (% H%/%,1&(% B.*.%, 7%. (% (%A/%++1% 2*, (% 3*/%, R:;> JA (% 2*, ]V] 2-'&(% %%, %5-,-71+58% /%5%++1% %, I% L%17*/ %, (% H%/%,1&(% B.*.%, )%/(%, 8*/( (--/ (% /%5%++1% &%./-44%,> T* (% S%/+.% L%/%'(--/'-& 8*( (% L%17*/ 8%/+.%'=%.*'1,&%, -,(%/ 8%. 2%/(/*& 2*, H%/+*1''%+> E, %%, A-&1,& **, (% 2%/A'158.1,&%,.% 2-'(-%, 5-,+%h0%,.1%(*.7%,8%.2%/./-0)%,1,8%.&%'(2%/'--/>I%=%/058.%8QA%/1,4'*.1% F8%. I*)%+ l'*, ]Vcd]V\ %, 8%. p-0,& l'*, ]V]G 2%/71,(%/(% &%=/*58.> a%. 8%. -,.+.**, 2*, (% 41,*,516'% 5/1+1+ 1, ]V]< +.-A. (% HB 7%. 8%. 2*, '%,1,&%,> I01.+'*,(R+ 2%/A'158.1,&%, )-/(%, A*+ 1, ]:V -A&%+58-/. 7%. (% O-,4%/%,.1% 2*, `*0+*,,%> a%. 7%%/ A/-.%5.1-, % 7**./%&%'%, FD-*'+ (% B7--.d?*)'%Q k*/144 (% 7-,(1*'% 8*,(%'< %, (% I01.+%%eA-/.1,8%.=13D-,(%/<.-.+.1'+.*,(>a%.%%,(*'%,(%2/**&,**/A/-(05.%,< )-/(%, A/13D%,,**/ =%,%(%, =13&%+.%'( %, 1+ (%4'*.1% 8%. &%2-'&> b%&1, 3*/%, R:; )-/(. &%'( 7*++**' -A&%A-. %, 1+ 1, -7'--A FC/%5- V;;Z Y:G> S5-,-71+58%2--/01.D158.%,D13,-A,1%0)-,&0,+.1&> k%&%, (%D% *58.%/&/-,( 2*, 7-,%.*1/% 1,+.*=1'1.%1. %, %5-,-71+58% /%5%++1%< -,.+.**.2*,*4]](%9^/%1)1/.+58*4.+R=%)%&1,&F^1+8%/_O-8/++%,]::ZO8EHG> k0++%, ]VY %, ]: )-/(. 8%. LM/* %ea%/17%,. &%m7a'%7%,.%%/(> E, ]V]<,* (/1%3**/2*,2--/=%/%1(1,&%,<A*++%,?%'70.PW(1&%/%,?*,+k177C%+%''R+1(%%6,.-% (--/ 8%. -A/158.%, 2*, (% 9LM/* k*0+58&%+%''+58*4.r> I1. )*+ %%, +%/215% ]

20 -/&*,1+*.1% (1% %%,,1%0)% &%'(%%,8%1( **,=--(> I%,**7 2*, (%,1%0)% &%'(%%,8%1(1+9LM/*R<*4&%'%1(2*,8%.I01.+%)--/(9L*/%RFL*/%,-4&-%(%/%,G%, 9LM8/0,&R F&%'(G FC/%5- V;;Z Y:G> E, ]: )-/(. (% LM/* 2--/ 8%. %%/+. 1, 51/50'*.1% &%=/*58.[ q'7 %, S/40/. )-/(%, (% 2*, (% LM/* k*0+58&%+%''+58*4.> LM/* )-/(. (**/,* 1,&%2-%/( 1, T-/(%, %, 8%.,*=13 V;;*[ V;;=G>?%. (-/A 1+ %58.%/ 8%. 7%%+. -7 D13, 17A'%7%,.*.1%2*,(%LM/*<2*,)%&%(%&/-.%/%17A*5.(1%(*.8*(> E, )*+ (% %,-/7,*(*. (% %%, '%,1,& 2*, c;>;;; *4.% +'01.%,> a%. 8%. 813 LM/* D%&%'&%'( =13 (% LM/* k*0+58&%+%''+58*4.< )**/-A 813 (% 713, 1, ]: 7**/ *55%A.%/%, (%%'+ 1, LM/* 01.=%.**'(.% )-/(%,,* &*/*,.1%+ 8%. =%+.%(%, =13 1,)1++%'%, 2--/ %%, 2*+.% 8-%2%%'8%1( =13 (% 713, F`1%.*%/ ]]]Z V"G> 8%. &%'( **,.%,%7%,> $13 )-/(%, %58.%/ *' +,%' &%5-,4/-,.%%/( 7%. (% /%*'1.%1. (*. 2%/'1%D%, **, (1% (% LM/* :%.& *55%A.%/%,> b-2%,(1%, 8*((%, D13 5-,+07%,.%, 8*((%, (--/&**,+ &%%, &%)--, &%'(.% =%+.%(%, F^1+8%/ _ O-8/++%, ]::Z O8> EHG> a%. (% 8*,(&1,&(*,7%.5-,2%,.1-,%%'&%'(8%.&%2*')*+>k%,.)%%(%<(--/(*.(%LM/* *''%%, 2%/(1%,( %, )-/(%,< ='%%4 (% LM/* =1,,%, (% &%7%%,+58*A 51/50'%/%,> E/-,1+58 &%,-%&< 8%. +055%+ 2*, (% LM/* 8%. %1,(% 2*, 8%. D%&%'&%'( 1, JA : ]:,%%7. 8%. I01.+% A*/'%7%,. %%, )%. **, (1% (% 01.&14.% 2*, D%&%'&%'( 2%/=1%(> -,=%.**'(% =%'*+.1,&%,< +580'(%, %, 4*1''1++%7%,.%, 2*, 8%. 2*, =0/&%7%%+.%/ a158%*' q,.%/&0&&%,=%/&%/ )-/(%, (% 9N/=%1.+)%/.+58%1,%,R F*/=%1(+5%/.1415*.%,G &%m,./-(05%%/(> I%D% )-/(%, 1, (% LW/&'%/ &%7%%,.%=%&1,.8**/*7=.%,*/%,2--/(%8%'4.01..%=%.*'%,1,LW/&'%/B581''1,&+ FC/%5- V;;Z YYG> I% &%7%%,.% 8%%4. =%()-,&%, (*. 8%. &%'( =%+.%%( %, )-/(%,< )*+ 8%. '-&1+58%/)13+ &%'(>?-% 2%/(%/ 7%, 2*, 8%. (-/A *4)--,(%< (% 2%/(1%, %, S58.%/< 7%%/ %, 7%%/ =%&-,,%, +A-,.**, V;

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017 0101 7601AA oneven Kwartaal 2-3-4 7601XR even 7601XS even 7601VZ oneven 7601VX even 7601XZ oneven 7601XV even 7601XT even 0102 7601VZ oneven Kwartaal 2-3-4 7601XV even 7601XH oneven 0501 7601XE oneven

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimental Analysis and Modelling of the Fatigue Behaviour of Threaded Pipe Connections Jeroen Van Wittenberghe

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ (

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,$ ''*++%%%& -$'./ '   0.$&%$ .1*+..1*/ ( !" # $%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ ( ".&.$2130.$%$($* $ $..$ &.$.$*%1*" &(./. $4("."$"3 &*$%%&2(&.$ 1$$$50 6".1** $"0.$%$$' $*&77,( 1*$ "'-$ $'," %.'"/.$2,,%$&*$.$&&

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen:

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Personenauto s Serie 1 2 letters vooraf, gevolgd door 4

Nadere informatie

# # *,, 0' )' # %.' 4#.& 5 / /& ', .67 !!" # $ # %&' ( * + &# # $ %&' # - # # , # ) # # # # &',' .,# / / /. /, #,'' / #

# # *,, 0' )' # %.' 4#.& 5 / /& ', .67 !! # $ # %&' ( * + &# # $ %&' # - # # , # ) # # # # &',' .,# / / /. /, #,'' / # !!" $ % ( %) * + $ % ( - ).. -. ( 1-1%. $ 23 4 +. ( * ) %. 4. 5.67 89 :* 8 )* ; ;< !! " $ %!! ( )( *! 6 "!! 5-67 - (= + 7 67 > )41. *?@ >* -. A. - > ) 7 BA4* + * A -

Nadere informatie

! "##$!"%%&!'()*+!!""#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$!

! ##$!%%&!'()*+!!#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$! "##"%%&'()*+ ""#%&'()*+)*),-.*'//+,,''#0++#&),.* "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 10%+%&,%2#),%&%3 "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 123456789:;

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus. Aanbod afdeling Vrije Tijd

Het relatieblad van Severinus. Aanbod afdeling Vrije Tijd H b v Svu FEBRUAR 2015 TEBERDE Ab fg V T E u vug v v g bg D f bf D b fg V T v cb H v b g, bby (g) v SEVERNUS BJZONDER N SAMENLEVEN V 2015 bb ugb b v cub,, cuu, vu cv v D b v u g V T b cub & cv 2015 Dz

Nadere informatie

!" # " $ % &&&$ " $ '( '( ) * + +,( - ). / "! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3

! #  $ % &&&$  $ '( '( ) * + +,( - ). / ! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3 !"#"$ % &&&$"$ '('( )*+ +,(-). /"! 010&.2().()*+.*. $$$*0$ 3 %(,!"" # $$ $$ $$ $$ $ % & '( ($ %$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

)"#!$#! "+!! *$ %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& $'*"#!!!$! * " "#"*!)"!)* "! ")!!%!""$#" "! ""! "!$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*!

)#!$#! +!! *$ %0#   )&1$#% #! )&#! 3$$$$ #!!#)! $4#* & $'*#!!!$! *  #*!)!)* ! )!!%!$# ! ! !$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*! !!"#!## "$! ""%!#""#%&"$ '(") #!*%#$ '&*)")!# "!##"# )"#!$#! "+!! *$,-!&***$.// ##)!& %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! )"&&"#"2 $$, -&"")%!#!!*)"%!)!#"#&"$ 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& "*"")#!%#)#&"! "$!"!%#0"1$##!

Nadere informatie

Pioniers in place making

Pioniers in place making Habi_deel_omslag lupi 5-3-2007 16:52 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik Pioniers in place making Proeftuin IJburg Tineke Lupi Annemarijn Walberg Sako Musterd !"#$ %& '()*+, #'-.&/.. 0#'-.&/./ 12!3 4"""3!3

Nadere informatie

2'3"4"')3%()!"#$%&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B)

2'34')3%()!#$%&'),56-) ),783'9(&4*'9':'((&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?(#A'9B) "#$""&'()*+)&)#&',-('$-&.##)#&')/$/0/'1233"#4567 "#$&'( ) ) "#$&'()*"#) +''$),-).'/01''$) 2'3"4"')3()"#$&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B) ) ) ) 2'3"4"')CCDE6D5ECF)

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

Roele De Vries Recycling

Roele De Vries Recycling Vj 11 fb 2011 f O 2011 Sc j jb f Mééj f Mééj 2010: R D V Rcyc E (1991): H B Ccë bj Db f/ez C 2011 f O 2011 3 D zj j, z 1992 b c f f z é bjf H f O c z bjf H zj z cc bj c c zj D jz bb c fj jy z b j z, bf

Nadere informatie

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013 Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode soort monument A.B.C.-straat 20 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat 36 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat

Nadere informatie

e-learning Research Reeks Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen?

e-learning Research Reeks Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen? e-learning Research Reeks 6 Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen? ! "#!!$$ %!"!"&''!!!"!"" '! () * +,,,* * -. $ /0 1 3 45 6 708!9:&#'9 ;9!!!# 7/%9,

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 70 Voorkennis V-a Driehoek is een rechthoekige driehoek. Driehoek 2 is een gelijkenige driehoek. De oppervlakte van driehoek is 7 3 : 2 = 38,5 cm 2. De oppervlakte van driehoek 2 is 8 3 7,5 : 2 = 30 cm

Nadere informatie

0 (1 2 3 ' & ' 4 4 5+1 6

0 (1 2 3 ' & ' 4 4 5+1 6 !# $!# % & % ' ( ' )! 0 (1 2 3 ' & ' 0 7 6 '! & 4 (* + %!, &!-.(/! ' 4 4 5+1 6 % *! 38&04 9%+: ; 03+.)!)34) '7)8*7++38.

Nadere informatie

" # Tweede lijn. Eerstelijn. Spoedeisende Hulp. Ambulance. Incident HAP. Callcenter HAP/ huisarts

 # Tweede lijn. Eerstelijn. Spoedeisende Hulp. Ambulance. Incident HAP. Callcenter HAP/ huisarts Incident 112 Callcenter HAP/ huisarts! " # Spoedeisende Hulp Ambulance HAP Tweede lijn Eerstelijn 1 Medisch Manager Ambulancezorg Regionale Ambulance Voorziening Agglomeratie Amsterdam 2 Hoogleraar Zorglogistieke

Nadere informatie

!"#$%&"'("#)**'#+","-,%%$."#/0-.1,"-**%.&0.*&10*%*+-2>

!#$%&'(#)**'#+,-,%%$.#/0-.1,-**%.&0.*&10*%*+-2> !"#$%&'(#)%"*#+%#+&,"-**%. /01-.+%#+&2%"&3%++%"%(&%(&4#$*5%6%%"+% 7+-2#%6%5#%2&8"19%:.:6#%&%(&;-(*+?":@:+:"A&?":BC&D"C&4E33FG&F3E87!%"90(2%.#(6&00(6%5:2%(

Nadere informatie

Handleiding Onderzoek in Beweging

Handleiding Onderzoek in Beweging Laura Tamassia Goele Cornelissen Fien Depaepe Maarten Simons Thomas Storme Kristof Van de Keere Stephanie Vervaet Handleiding Onderzoek in Beweging Voor lerarenopleiders Onderzoek in Beweging "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($

Nadere informatie

! "#$%%& ' "()' *++,-*++.

! #$%%& ' ()' *++,-*++. $ %&''( ) &*%+, ' ' - %&*,%. ' $ %,'! "#$%%& ' "()' *++,-*++. "(/#&!!"#" &0"!"#$## %!&' $'!"$!(!")&*#+,- %!&&!#.# )&*#/&! #/.0"1!! 2!"#$## 3 /#!,$#$!( '###4& # ## &$##$ #3 /(!"#$## $5!4 # 6!" # 74!84&$#

Nadere informatie

Coderingen variabelen WAI database

Coderingen variabelen WAI database Coderingen variabelen WAI database Introductie In de WAI beheer applicatie is het mogelijk om een excel-sheet te uploaden. Dit excel-sheet wordt uitgelezen, geïnterpreteerd en geïmporteerd in de database.

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

Teams per klassegroep Regiocompetitie Noordoost Voorjaar 2016

Teams per klassegroep Regiocompetitie Noordoost Voorjaar 2016 0103 3e kl Za Mi Gemengd 17+ (DE-HE-GD-DD-HD) A.T.C. Emelwerth 1 8302 AX Overijssel 0104 4e kl Za Mi Gemengd 17+ (DE-HE-GD-DD-HD) A.T.C. Emelwerth 2 8302 AX Overijssel 0105 5e kl Za Mi Gemengd 17+ (DE-HE-GD-DD-HD)

Nadere informatie

Evaluatie einde WAZ. Doel en vraagstelling. Conclusie

Evaluatie einde WAZ. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever SZW Evaluatie einde WAZ Doel en vraagstelling Opdrachtnemer APE / P. de Jong, L. von Meyfeldt, A. Tsiachristas. Op 1 augustus 2004 is de Wet einde toegang verzekering WAZ in werking getreden.

Nadere informatie

!" # $ % & '(( ) ) ) ( & ( *

! # $ % & '(( ) ) ) ( & ( * !" # $%& '(( (&(* +&%, " -*.& /+"12"// -*.& 3&4 &5! # $%& # -,7 &778", * -* 3-9 "7""7,": & : &,, 8*; < : 7:,, & : -9, & 7 *-9":,:7 =,, 7, : -9 -, &,,,,& " : " ", 7,& &" &:, ",8& ;:7, >"? @% 2&,A&B&,#$$C*

Nadere informatie

ADVISOR RD Montage Handleiding. Software versie: V6.0. Kode: RD II / V6i Datum:

ADVISOR RD Montage Handleiding. Software versie: V6.0. Kode: RD II / V6i Datum: ADVISOR RD 6201 Montage Handleiding Software versie: V6.0 Kode: RD6201 - II / V6i Datum: 1-10-96 142643999.3 COPYRIGHT SLC BV 1996. All rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 72 Voorkennis V-a Driehoek is een rehthoekige driehoek. Driehoek 2 is een gelijkenige driehoek. De oppervlakte van driehoek is 7 3 : 2 5 38,5 m 2. De oppervlakte van driehoek 2 is 8 3 7,5 : 2 5 30 m 2.

Nadere informatie

+,%-. )%+%/() )( 0 %.11/()

+,%-. )%+%/() )( 0 %.11/() +,%-. )%+%/() )( 0 %.11/() %()2*(+%1 (%*()(1%()&%.-.) 3(1%))% %'4% 54,/65 7( #% 8(9 " #$#% &&&'()* ' :;+32+4:? >2:2:;@32: +71/)( */A B 7(CCCCCCCCCCCC %*(8D% 1%(.% CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

ET200SP Siemens Simatic

ET200SP Siemens Simatic Profibus interface modules without CPU 6ES7155-6BA00-0CN0 1178672 SIMATIC ET 200SP, PROFIBUS INTERFACE MODULE, IM155-6DP HIGH FEATURE, MAX. 32 PERIPHERY MODULES, MULTI HOT SWAP, INCL. SERVER MODULE, INCL.

Nadere informatie

! " $$ *+ ,!-./,0 !"#$$!%$%#&'!!#()$$%"#$%*)"+',*)"-

!  $$ *+ ,!-./,0 !#$$!%$%#&'!!#()$$%#$%*)+',*)- ! " #$%$%&$ '%'% $#%$ ()$ $$ *+,!-./,0 1/,2,0,30(42 3,./),0#1*)! 2#')##*'')#'3,0#!!1'*)'/),0# 0# 4"("#!"#!'*)0 4".*)0 1!#",0 /!&) "#)2,#22) $#),##!,0!,!# &52"#) #- )'5,#!1!2))+6'!7 )!)8$'!5+( )!)9 4'(+*!)!+

Nadere informatie

Informatie. Scenariobeschrijving. Amsterdam Zuidelijk Noord-Holland AMSTERDAM Rekentijd 0:38:12. Simulatie-instellingen. Voortgezet onderwijs

Informatie. Scenariobeschrijving. Amsterdam Zuidelijk Noord-Holland AMSTERDAM Rekentijd 0:38:12. Simulatie-instellingen. Voortgezet onderwijs Informatie Scenariobeschrijving Naam Amsterdam Zuidelijk Noord-Holland AMSTERDAM Rekentijd 0:38:12 Gebruikte Mirror versie 3.2936.0 (f20d48eb022c) Simulatie-instellingen Sector Voortgezet onderwijs Conjunctuur

Nadere informatie

Verminderen digitale borden, verkeerslichten en camera s. Wat verdwijnt en waar?

Verminderen digitale borden, verkeerslichten en camera s. Wat verdwijnt en waar? V g b, j? Iu Ig 5 Lg 4 g z 6 j - 8 j O- 10 j - 12 j - 14 j - Zu 16 j Z D 18 j Zu- 20 2 j Vb Dy Vg 3 T ug gz b: g fb (y u-fp, DIP) bj p. Ig Lg gg DV bj b DIP D Vg Vy Afbu jgg ( 2014) P pg p f Bj f Bzugg

Nadere informatie

DE MOOISTE WOONWINKEL

DE MOOISTE WOONWINKEL COLLECTIEKRANT OKTOBER 5 - CARRE WONEN EN SLAPEN B.V. Th j h! DE MOOISTE WOONWINKEL C w g wj. B Mch z +. Lv v fw, pg, z,. D zw ch. Afg: 8789 c. 99,-.. W Cy. Lv v fg. Tv w gj. 55 c. 599,-.. Ef Cy. M. Lv

Nadere informatie

Koning van Katoren 9+

Koning van Katoren 9+ A A USV 3 201 RO E NTI O 9 B B 6 D 5 Ty 10 6 T B T 7 L 7 V 8 M 9 V S C M 9 C S B 9 I 9 D 9 T S 10 x T T 2,5 S V 3 L P Cé- 4 S Sy 4 A 4 D b 4 V 5 H2O! E 6 I 9 I D 8 N, H Zz 9 I W 9 J II 9 S b 10 T C J 12

Nadere informatie

OFFICIEEL ORGAAN VAN DE SPORTVERENIGING "DIE HAGHE" OPGERICHT 1 NOVEMBER Terrein: Sportpark "Ockenburgh" Internet:

OFFICIEEL ORGAAN VAN DE SPORTVERENIGING DIE HAGHE OPGERICHT 1 NOVEMBER Terrein: Sportpark Ockenburgh Internet: OFFICIEEL ORGAAN VAN DE SPORTVERENIGING "DIE HAGHE" OPGERICHT 1 NOVEMBER 1923 Terrein: Sportpark "Ockenburgh" Internet: www.svdiehaghe.nl Wijndaelerweg Den Haag E-mail: info@svdiehaghe.nl Telefoon: 070-3230512

Nadere informatie

Het beheer van een elektriciteitsnet

Het beheer van een elektriciteitsnet Het beheer van een elektriciteitsnet Wouter Stekelenburg, Albert-Jan Yzelman 23-06-2003 1 Inleiding In dit verslag gaan we er ons over buigen, hoe we zo efficient mogelijk bepaalde vastgezette middelen

Nadere informatie

TIME- Heren 2 in de flow

TIME- Heren 2 in de flow Heren 2 in de flow TIME- Dalvo H2 sluit 2014 af en begint 2015 met winst! Het heeft inderdaad bijna een halve competitie geduurd, maar dan is het toch zo ver. Waren er eerst 10 verliespartijen en stonden

Nadere informatie

Aanvang wedstrijd. Dag Team thuis Team uit Wedstrijdnummer. Zaal code Zaal Plaats Wedstrijdleiding. Datum

Aanvang wedstrijd. Dag Team thuis Team uit Wedstrijdnummer. Zaal code Zaal Plaats Wedstrijdleiding. Datum Datum Aanvang wedstrijd Dag Team thuis Team uit Wedstrijdnummer Zaal code Zaal Plaats Wedstrijdleiding wk 37 14-09-2016 21:15 wo Blok 69 4 DC Touche 2 DC 5002 Kulturhus de Meent Afferden wk 38 20-09-2016

Nadere informatie

#$%"#& # '( ) ** +/++,. -".' +)+ + $. & #&-".' +,+)+. -".' -%" +0+"+1 -%" 2 & #$& 2# +

#$%#& # '( ) ** +/++,. -.' +)+ + $. & #&-.' +,+)+. -.' -% +0++1 -% 2 & #$& 2# + !" #$%"#& # '( ) ** +++ + ", -".' +/++,. -".' +)+ + $. & #&-".' +,+)+. -".' -%" +0+"+1 -%" & #$& # + 3 &+++++++++++4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 +5

Nadere informatie

Oefenopgaven Stelling van Pythagoras.

Oefenopgaven Stelling van Pythagoras. Oefenopgaven Stelling van Pythagoras. 1. Teken een assenstelsel met daarin de punten A(2,5), B(5,2) en C(9,6). A. Bereken AB, BC en CD. B. Laat door middel van berekening zien dat hoek B van driehoek ABC

Nadere informatie

Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht. huisnummer

Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht. huisnummer Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode 1e Achterstraat 2 3512VL Utrecht Rijksmonument 1e Achterstraat 3 3512VL Utrecht Rijksmonument 1e Achterstraat 1 3512VL Utrecht Rijksmonument

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

H5. Ruimtemeetkunde. 5.1 Punten, lijnen en vlakken.

H5. Ruimtemeetkunde. 5.1 Punten, lijnen en vlakken. H5. Ruimtemeetkunde. 5. Punten, lijnen en vlakken. Opgave : de punten A, B, E en F liggen in één vlak en de lijnen AE en BF zijn niet evenwijdig, dus snijden ze elkaar. nee, punt C ligt niet in vlak AEF,

Nadere informatie

Adres post code Soort monument Woonplaats

Adres post code Soort monument Woonplaats Monumenten Gemeente Oisterwijk Gemeentelijke monumentenlijst Adres post code Soort monument Woonplaats Baaneind 6 5059 AS boerderij Heukelom Heukelomseweg 29 5059 AJ boerderij Heukelom Heukelomseweg 34

Nadere informatie

Alles over. blad voor jonge dierenbeschermers. hulp aan dieren. 6 kinder boekenweek: 11 Stickeralbum. 12 Een kijkje bij

Alles over. blad voor jonge dierenbeschermers. hulp aan dieren. 6 kinder boekenweek: 11 Stickeralbum. 12 Een kijkje bij A v 5 : b 2 0 1 1 3 2 6 b: Tbb V v 11 Scb c! 12 E b TV- N N K v b v bc 1 P I v A E K z K v v b V z W c E I T b z v c z E,,, z z v, v E v, b, z c W v y (z c L T )! W bc v f z D Lcy v D 4 Lcy c, b T z y

Nadere informatie

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode LANDI NRI CHTI NG dm ro d, Prin sh rl ijkpl l nd S o o z g rij n Pso ri o n w rp L n din ric hin g sp l n K r 1:siu rin gbin n n dmro d Lgnd projcprir gngrns Lkdl lndinrichingsprojc d Mrod b ro n : V c

Nadere informatie

Inventarisatie woningen met kwaaitaal- of mantavloeren Resultaten onderzoek o.b.v. archiefdossiers, uitgevoerd oktober 1998

Inventarisatie woningen met kwaaitaal- of mantavloeren Resultaten onderzoek o.b.v. archiefdossiers, uitgevoerd oktober 1998 ABSTEDERSCHANS 2 3432 EG kwaaitaal 1979 koop ABSTEDERSCHANS 4 3432 EG kwaaitaal 1979 koop ABSTEDERSCHANS 6 3432 EG kwaaitaal 1979 koop ABSTEDERSCHANS 8 3432 EG kwaaitaal 1979 huur ABSTEDERSCHANS 10 3432

Nadere informatie

Aankoop. Algemene Diensten. Directeur Aankoop. Verantwoordelijke Aankoop. Aankoop Coördinator. Medewerker Aankoop. Manager Juridische Dienst

Aankoop. Algemene Diensten. Directeur Aankoop. Verantwoordelijke Aankoop. Aankoop Coördinator. Medewerker Aankoop. Manager Juridische Dienst Aankoop A1A A2A A3A A4A A4B Directeur Aankoop Verantwoordelijke Aankoop Aankoop Coördinator Aankoper Medewerker Aankoop Algemene Diensten S1A S2A S2B S3A S3B S3C S3D S3E S3F S3G S4A S4B S4C S4D S4E Manager

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Jaarverslag 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 26 maart 2010 3 4 10 11 30 33 37! 42 " 60 # 62 $%& 64 ' 65 !"#!$!%%"! #&'# &!%' %!#%! (%)*% %##+,%!#,% ##! &%%'#& %%%& -* &+- &,.,$/%0 2% #%%"02 #%%#+#! %#!!&#%!% #%%! 3##%%4%! #%%' 5$#

Nadere informatie

Afbakening regionaalstedelijk gebied Roeselare

Afbakening regionaalstedelijk gebied Roeselare gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Roeselare Bijlage IIIa: toelichtingsnota - tekst definitieve vaststelling colofon Vlaams Ministerie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid

Nadere informatie

5. LOKALE ACTIES GEMEENTE EDAM-VOLENDAM #$ GEZONDHEIDSSITUATIE GEMEENTE EDAM-VOLENDAM 13 LOKALE PRIORITEITEN VAN HET GEZONDHEIDSBELEID..

5. LOKALE ACTIES GEMEENTE EDAM-VOLENDAM #$ GEZONDHEIDSSITUATIE GEMEENTE EDAM-VOLENDAM 13 LOKALE PRIORITEITEN VAN HET GEZONDHEIDSBELEID.. ! ""#$ ! """""""""""""""""""""""""""""""""" #$ %&'()%*%%+),-&%,-%*'(.%--%/%0'%.0*%,+%%&+1,&%(*.%'***!2))- ""# # # %& #' 1.1. VISIE OP GEZONDHEIDSBELEID... 4 1.2. KADERS VANUIT HET RIJK... 5 1.3. BESTUURLIJKE

Nadere informatie

TIME- Van de Redactie Beste Dalvo-leden,

TIME- Van de Redactie Beste Dalvo-leden, Van de Redactie Beste Dalvo-leden, TIME- De meeste teams hebben er al een paar wedstrijden opzitten en de trefkoele plus begint steeds meer te wennen. Ja zelfs de oranje gang. In deze nieuwsbrief staan

Nadere informatie

! "###$ , &' 4 5#( 6 * 0<95( 6

! ###$ , &' 4 5#( 6 * 0<95( 6 ! "###$ % &''!()*+, --. /*. 01 232 &' 4 5#( 6 7 809##:04;< :

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland Vii bib ijd d Gi Gdd Apd, Bid 1 pp 6 i 2016 D di pp v d Gi d Ii d i Gdd d. D v di ii ppv i i Apd. Op 5, 6 7 i Apd z. Z vid p 5 i d ppi p p Mpi, ijd d p 6 i pp i Apd p z p 7 i d. O v v id z fij ij vp zij

Nadere informatie

Strandjutten Op zoek naar wat rest na de komst van De Vloed. Thijs Ringelberg, 2013

Strandjutten Op zoek naar wat rest na de komst van De Vloed. Thijs Ringelberg, 2013 Strandjutten Op zoek naar wat rest na de komst van De Vloed Thijs Ringelberg, 2013 Inhoud Proloog pag. 4 Eerste Akte. Het Schrijven. pag. 5 1.1 Welke keuzes moet ik maken /1.2 voordat ik begin aan het

Nadere informatie

GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1

GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1 GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1 Waar moet ik naar op zoek? GEOCACHING Geocaching is een buitensport en spel, waarbij je een GPS-ontvanger gebruikt om ergens ter wereld een zogenaamde cache (schat)

Nadere informatie

1. Inleiding Aanleiding onderzoek Onderzoeksmethode Leeswijzer 3

1. Inleiding Aanleiding onderzoek Onderzoeksmethode Leeswijzer 3 Ouderen en de uitzendbranche /en onderzoek naar regelgeving langer doorwerken: praktijkervaringen van seniore uitzendbureaus en oudere uitzendkrachten Een onderzoek in opdracht van de ABU drs. W. Wiegmans

Nadere informatie

" & & ' & & &#$$% & &' ' ( (! (

 & & ' & & &#$$% & &' ' ( (! ( ! "#$$% " & & & & &#$$% & &! Voorwoord ) * +, - & )*.!& /. & 0 & 2 3 * 4 4 5! 6 ) 7 89 : 8: 4 7 0 ;& < )= : & * 0 ; > #? Inhoudsopgave Abstract...iv Samenvatting...v Aanleiding tot Verandering en Onderzoek...

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten?

Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten? Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten? Saar Van Hauwermeiren!"# $%&'%()*+"'#,%-#."/%&%# '&0"/1-02%"# 1-..-# /%# +"-%&".-+0".(%# 3."/%(# +"# 4+04&."/1-02%"#

Nadere informatie

& $ &'() *'!'+(, 4'8 9 : +& &;<& = > $$ $ 9?"$$ * *? * 5#! @ %(, ! "#$ %!"#

& $ &'() *'!'+(, 4'8 9 : +& &;<& = > $$ $ 9?$$ * *? * 5#! @ %(, ! #$ %!# & $ &'() '!'+(,,- './(01-/23)/)) 4'./(01-/23)2-) 4 56 57 4'8 9 : +& &; $$ $ : 9?"$$ $? 5#! "#$%&'$( $')) $+%" &# %$( @ %(, A7 -$(.%&'.).')/".+%0 1 2 $$$% %$% / 8! & ' ( $3(#( 4 # 5!.4 $ (! ( 4( 4

Nadere informatie

2PL 5 3PL 6 4PL 7. 80/20-regel 8. Aak 9. Aangeven 10

2PL 5 3PL 6 4PL 7. 80/20-regel 8. Aak 9. Aangeven 10 100- a 1 H a a a a a V Sa. D a aa () a a a. H 100- a a aa.a.. 9/11, a a. 1-- 2 z : Taaa H aa a a a a aaa. éé 27 33, a aaa z a. 3-- 3 z : Taaa Ra a a a a aaa. a éé, za aaa z aa a -. H a -. 1PL 4 z : 2PL,

Nadere informatie

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander!

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander! Vj Vj H H G Hz-S J 2 N 1 O: 20000 x S Sb b PAG 11 Vj PAG 2 f Sj j j! Vj! P 4 >>> POSO HzS P 9 >>> bj ANS 050 P 12 >>> P b bb f f@ f b 06 31393653 T O z j? D N 2 ZUIDBROE 0598-399285 / z 8-17 150x119x34

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Academiejaar 2004-2005

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Academiejaar 2004-2005 UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2004-2005 ONDERZOEK NAAR DE AANTREKKELIJKHEID EN DE BRUIKBAARHEID VAN EEN WEBSITE TER PROMOTIE VAN FYSIEKE ACTIVITEIT EN

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

37937 De Gagelrijzen PA St. Willebrord Rozenkransstraat CW St. Willebrord A.M. de Jongstraat BW Zegge

37937 De Gagelrijzen PA St. Willebrord Rozenkransstraat CW St. Willebrord A.M. de Jongstraat BW Zegge Perceel 1 De Kornalijn te Bergen op Zoom (cluster 4) De Kornalijn Guido Gazellelaan 18 4624 GM BERGEN OP ZOOM Begintijd: 8.30 Ma t/m vr Eindtijd: 15.00 Begintijd: 8.30 woensdag Eindtijd: 12.15 37937 De

Nadere informatie

BLOKBOEK METAJURIDICA 2003

BLOKBOEK METAJURIDICA 2003 BLOKBOEK METAJURIDICA 2003 VOORWOORD Schema METAJURIDICA TAKEN GRONDBEGRIPPEN 2 BIJEENKOMST 1 BIJEENKOMST 2 BIJEENKOMST 3 BIJEENKOMST 4 DE MODERNE TIJD 14 BIJEENKOMST 5 BIJEENKOMST 6 DE FRANSE REVOLUTIE

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir Bijsluiter: informatie voor de gebruiker RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus TEBERDEMEI H b S 2014 D S K 2014 V j S K. O j z fc, p jj. Scjf : S K 2014 p j 20 p z 21 j.. BIJZONDER IN SAMENLEVEN Op z j f p. D c j zj j z. D zj z cë S. Hf f z c? D f z c p. Z f-, -, p-, b- p z. M j

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze - Adviseren voor senior Adviseurs

Wens 1: Visie en werkwijze - Adviseren voor senior Adviseurs Wens 1: Visie en werkwijze - Adviseren vr senir Adviseurs Visie In dit pleidingstraject 'Adviseren vr Senir Adviseurs' ligt de fs p het vergrten van de impact van de adviseur Uitgangspunt is dat de deelnemers

Nadere informatie

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

Wiskunde Opdrachten Pythagoras

Wiskunde Opdrachten Pythagoras Wiskunde Opdrachten Pythagoras Opdracht 1. Teken een assenstelsel met daarin de punten A(2,5), B(5,2) en C(9,6). A. Bereken AB, BC en AC. B. Laat door middel van berekening zien dat hoek B van driehoek

Nadere informatie

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 versie van 4-4-2012 straatnaam huis nr. PC-cijfers PC-letters datum aantal pers vergunning vergund Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal

Nadere informatie

houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010

houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 stuk ingediend op 19-A (2009-2010) Nr. 1 30 april 2010 (2009-2010) Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 verzendcode:

Nadere informatie

!"#$%&'()*'+)"#,'(#-"+#.)(/"%0"1$".#! 0)(("(#-"+#2"3&)*4-"#&",'(&"()*5"1"(!

!#$%&'()*'+)#,'(#-+#.)(/%01$.#! 0)(((#-+#23&)*4-#&,'(&()*51(! #$%&'()'*+,$-.&./)((0 *(1#/./)+$-(2('(0+$-#**(0 #$%&'()*'+)#,'(#-+#.)(/%01$.# 0)(((#-+#23&)*4-#&,'(&()*51( 6(#'('37*#8+#/#9$4:*#$;#/#$:/%

Nadere informatie

GEMEENTE AALTEN - gemeentelijke monumenten per 23 januari 2014

GEMEENTE AALTEN - gemeentelijke monumenten per 23 januari 2014 GEMEENTE AALTEN - gemeentelijke monumenten per 23 januari 2014 Straatnaam nr. postcode plaats Aaltenseweg 2 en 4 + Kerkhofplein 1 7091 AE Dinxperlo Aaltenseweg 15 7091 AB Dinxperlo Aaltenseweg 22 7091

Nadere informatie

DE MOOISTE WOONWINKEL

DE MOOISTE WOONWINKEL COLLECTIEKRANT NOVEMBER 05 - CARRE WONEN EN SLAPEN B.V. Th j h DE MOOISTE WOONWINKEL Gf f w 3 Wpgmm S. D S. Lvb v fmg, h. Afmg: 404563 cm. 685,-.. Emf S. Lvb v fmg, h. Afmg: 76 cm. 380,-. 3. Em V. Lvb

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland V bkb jd d G Gdd Ad, H L 1 6 m 2016 D d v d G d I d Gdd d. D v d vm Ad. O 5, 6 7 m ku d m Ad z. Z vd 5 m d Mk, jd d 6 m u Ad z 7 m Hd. Om vm v d z fjk mjk v zj fk mk. Z vm mk Ad Hd jdjk md d bkb. H vmjdjk

Nadere informatie

Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief

Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief Henk Sligte Judith Schoonenboom Peter J. Dekker Klari-Janne Polder To cite this version: Henk

Nadere informatie

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm Enquê tê mbiêlê têlêfnischê bêrêikbaarhêid Grinchêm Geeft het mbiele netwerk in de binnenstad van Grinchem bij individuele gebruikers prblemen f is het een grter prbleem? Aanleiding Stadsbelang Grinchem

Nadere informatie

> Urineverlies? Zorg voor jezelf en bescherm je vrijheid!

> Urineverlies? Zorg voor jezelf en bescherm je vrijheid! > Uv? Zg v jz bh j vjh! www.hyg. www.hyg. I ag a! Vh v va U b a! S Ovw Z vaaag ag g ab. Hw j agjk a hbb va h h h bk va w vjh, vgh. Paa w a bhj w yp. S w vajk vzaak h wk bkkbp. D kvhgg bkh (yk ) ka v aa.

Nadere informatie

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Bestuurlijk standpunt Voorkeurs t r a c é B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Provincie Limburg Pagina 1 27 mei 2008 2 1. I n l e i d i n g De Buitenring Parkstad Limburg ( de Buitenring

Nadere informatie