Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng"

Transcriptie

1 Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!! 8 A 1 2 Ee n s c he ve t or e n van Pi z z a ke nne n we ni e t. We l de we r e l dbe r oe mde t or e n van Pi s a. En al s j e i n Pi s a dat pl e i n op komt, s t aat di e e c ht s c he e f. 9 Y De kl i nke r s e n de me de kl i nke r s moe t e n al l e maal ac ht e r e l kaar l i gge n e n di t was hi e r ni e t he t ge val. 15/ De Vr w r e e d u vanz e l f op. Op de r ot onde dus naar e e n ni e uwe Vr w z oe ke n. Vi a e e n paar r i t pi j l e n kwam u vanz e l f i n de he r s t e l c ont r ol e 22 B U was vi a he r s t e l opdr ac ht al Appi e He i j n ge pas s e e r d e n moe s t dus naar e e n ni e uwe s upe r wi nke l gaan z oe ke n. Di e vond u ni e t maar we l e e n he r s t e l c ont r ol e

2 Pagina 2 van 14 Te ke ni ng

3 Pagina 3 van V Al s u r us t i g ove r de dr e mpe l r e e d, was e r ni e t s ge vaar l i j ks aan. Re c ht door dus naar de opvangc ont r ol e. 30 W Door he t ont br e ke n van de komma t us s e n Hans e n Jac, moe s t u t we e pe r s one n he bbe n. De e e r s t e pe r s oon moe s t dus de naam he bbe n van Hans me t de ac ht e r naam Jac. De t we e de moc ht dus de naam Twan he bbe n. 35 C He t me e r voud van de bi j ge pl aat s t e kl e i ne ge l e s t e r r e n i s mi ni s t e r r e n. U kunt de opdr ac ht dus al l e e n ui t voe r e n na e e n af be e l di ng van 12 ge l e mi ni s t e r s ( l e de n van r e ge r i ng) Omdat j e di e ni e t ve e l vi ndt i n Ne de r l and z ul t u moe t e n z oe ke n naar e e n af be e l di ng van bi j voor be e l d 12 Chi ne s e mi ni s t e r s K L De opl os s i ng van he t c r ypt ogr am l ui dt : Vade r = PA - me i s j e s naam = NORA - Moe de r = MA Dus na PANORAMA naar r e c ht s gaan

4 Pagina 4 van

5 Pagina 5 van 14 38a X U we r d voor al de moe i t e be l oond me t e e n l e kke r kaas hapj e van: KAASHANDEL TEBBEN ui t Bl e r i c k. Te ve ns kr e e g u vl ak hi e r na e e n pr e s e nt j e aange bode n door Pl ant e nc e nt um Rob e n Maud Jac obs ui t Ve nl o 50 O O R Ee n koe ge e f t we l me l k maar i s ge e n GEVER maar GEEFSTER ( vr ouwe l i j k dus ). Ec ht e r, di r e c t ac ht e r de t we e de koe hadde n wi j e e n f ot o ge pl aat s t van de ui t z e t t e r Hans di e z i j n kl e i nz oon e e n f l e s j e me l k aan he t ge ve n was. Opdr ac ht dus ui t voe r baar e n u kwam vanz e l f nogmaal s l angs de c ont r ol e "O" E D He t paal t j e be hoor t ni e t bi j de RC. Ee n RC i s e e n bor dj e ( c onf or m voor be e l d aan de s t ar t t af e l ) me t i n he t l i nke r vl ak e e n l e t t e r of ge t al. Di t bor d de goe de e n de f out e c ont r ol e be vonde n z i c h op e e n hout e n paal t j e e n ni e t op e e n l ant aar npaal. Re c ht door dus naar de he r s t e l c ont r ol e.

6 Pagina 6 van 14 9a 10 11

7 Pagina 7 van G H X + t i j d F e n/ of ande r s U vond i e de r e ke e r maar EEN pi j l di e u de r i c ht i ng van Os s aanwe e s e n ne r ge ns PI JLEN. Ook ni e t ui t t e voe r e n, omdat i e de r e opdr ac ht maar t ot één ve r ande r i ng van r i j r i c ht i ng mag l e i de n. Ge woon r e c ht door dus naar de he r s t e l - c ont r ol e. Hi e r we r d t e ve ns uw pas s e e r t i j d ge not e e r d. Ja j a, di e ge kke ui t z e t t e r s moe t e n z i c h t oc h af e n t oe i e t s ge ks l at e n i nval l e n 66 I Goe d opl e t t e n e n ge e n vi e r s pr onge t j e voor bi j r i j de n 69 J De komma' s z i j n z o ge pl aat s t dat u na he t e e r s t e bor dj e "HJ" e n e e n e e r s t e s t r aat l ant aar npaal e e r s t t we e s t r aat l ant aar npal e n e n dan he t t we e de bor dj e "HJ" al s or i e nt e r i ngs - punt mag ge br ui ke n. Er s t aan 10 s t r aat l ant aar n- pal e n. Op de 5e s t aat "HJ" e n op de 8e s t aat "HJ". De l aat s t e vol g- or de was dus ve r ke e r d e n u kon ni e t s ande r s doe n dan naar de he r s t e l - c ont r ol e r i j de n. 72 M De t e ks t "GROTE WI NKELWEG" s t ond ni e t op de we g z oal s i n de r out e be s c hr i j vi ng ge vr aagd we r d, maar op e e n s t r aat naambor d.

8 Pagina 8 van

9 Pagina 9 van X N P Q Om e e n l ang ve r haal kor t t e make n: de s om was goe d maar de voor c ont r ol e was ge e n c or r e c t e c ont r ol e he t s t r e e pj e s t ond ve r ke e r d om. Dus al t i j d maar r e c ht door om e e n goe de c ont r ol e t e vi nde n waar de opdr ac ht e ve nt ue e l ui t t e voe r e n i s. Di e vond u ni e t maar we l e e n he r s t e l c ont r ol e. Al me t al i s he t t oc h nog e e n l ang ( z wam ) - ve r haal ge wor de n. 79 T S U kon na e e n we g e n e e n EEN al di r e c t vi e r s pr ong r e c ht s gaan e n we r d be l oond me t t we e c ont r ol e s. 80 U Le e uwar de n was ve r ke e r d af ge kor t. Dus op naar de he r s t e l c ont r ol e. U z i e t we l he t i s ni e t al t i j d e ve n moe i l i j k.

10 Pagina 10 van

11 Pagina 11 van De s t r aat naam "Nac ht we g" was ni e t onde r s t r e e pt op he t bor d, dan we l e e n l i nks punt e n dat mag nu e e nmaal r e gl e me nt ai r ni e t Door he t voe gwoor d e n moe s t "VAN" e n "VENLO" na "NACHT" kome n. U pas s e e r de dus we l "NACHT". Dan goe d opl e t t e n want "NACHT" e n "VAN" was e e n bor d. Er s t ond dus me e r t e ks t op dan al l e e n "VAN". De e ni ge opl os s i ng was dus naar de he r s t e l c ont r ol e t e r i j de n Opdr ac ht i s ni e t ui t t e voe r e n want u we r d door de r i t pi j l ge dwonge n naar r e c ht s t e r i j de n U pas s e e r de e e n z we m- s t e r t oe val l i g e e n man - e n kon voor e e n z we ms t e r t oe val l i g e e n vr ouw de opdr ac ht c or r e c t ui t voe r e n.

12 Pagina 12 van

13 Pagina 13 van De z e opdr ac ht i s om 2 r e de ne n ni e t ui t voe r - baar. Wat i s e e n EERSTE?. U vond ook ge e n af be e l di nge n van pl aat s e n. We l s t onde n e r f i e t s we gwi j z e r s me t pl aat s name n U vond e e n t i e nt al e n kon voor RC 20 i s ook e e n t i e nt al e n e e n e l f t al de opdr ac ht c or r e c t ui t voe r e n. 109 X 9 18 Ee n z e l f s t e mpe l c ont r ol e be s t aat ui t e e n bor dj e me t de t e ks t "ZELFSTEMPEL", e e n or anj e vl ag, e e n s t e mpe l e n e e n s t e mpe l kus s e n. Daar u e e n or anj e vl ag moe s t z oe ke n di e z i c h bi j e e n z e l f s t e mpe l moe s t be vi nde n di e nt u dus t we e vl agge n t e vi nde n e n di e war e n e r ni e t. We l ni e t ve r ge t e n dat u moe s t s t e mpe l e n. Di t was t e ve ns de voor l aat s t e goe de c ont r ol e van he t e e r s t e t r aj e c t.

14 Pagina 14 van

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

JAP. RGANG 8 SEPT/o a 1988. Prijs FI 2,00

JAP. RGANG 8 SEPT/o a 1988. Prijs FI 2,00 11 JAP. RGANG 8 SEPT/o a 1988 Prijs FI 2,00 REDACTIONEEL Werelddierendag 'Allicht' iseenuitgave van de stichting Allicht. Deze zet zich in voor eendemocratisch, mens- enmilieuvriendelijk energiebeleid.

Nadere informatie

minimabeleid Gemeente Westland 2013 Ev

minimabeleid Gemeente Westland 2013 Ev minimabeleid Gemeente Westland 2013 Ev ALG014 Aut eur(s) Afdeli ng SAM/ CW PB Dat um 16 oktober 2012 ** Inhoudsopgave 1. Inl eidi ng 2 2. Cont ext en visie mi nimabel eid W estland 3 2.1. Cont ext 3 2.2.

Nadere informatie

Liedjes Dag Jules! Muziek en arrangementen: Marc Lauwers, Mieke Delanghe, Leo Caerts Jr.

Liedjes Dag Jules! Muziek en arrangementen: Marc Lauwers, Mieke Delanghe, Leo Caerts Jr. Liedjes Dag Jules! Themaboek 1 Liedje Goedemorgen allemaal Inge Van den Berghe D A 7 D D A 7 Goe - de - mor - gen al - le - maal! Goe - de - mor - gen al - le - D G G D D maal! Dag zon, Dag zon, Dag Jules,

Nadere informatie

Bo mar sund. Ton Steen bak kers

Bo mar sund. Ton Steen bak kers Ton Steen bak kers Bo mar sund Al eni ge ja ren heb ik in mijn bu reau la de wat schrijf sels lig gen die be trek king heb - ben op een en het zelf de on der werp: Bo - mar sund. Een on der werp wat me

Nadere informatie

Virtual Reality: Metafysische kermis - trac tie

Virtual Reality: Metafysische kermis - trac tie 1 Virtual Reality: Metafysische kermis - trac tie Ir. Luc H.D.J. Sala en John P. Bar low Her zie ne 4e druk en uit ga ve 1995 Uit ga ve 90 en 95: SALA Com mu ni ca ti ons GmbH Dus sel dorf BRD 1e Druk:

Nadere informatie

Gen e r a l i ve r z e k e r i n g s g r o e p Bat t l e of Co n c e p t s. Hoe krijg je de ondernemer zover dat hij bij een intermediair binnen komt?

Gen e r a l i ve r z e k e r i n g s g r o e p Bat t l e of Co n c e p t s. Hoe krijg je de ondernemer zover dat hij bij een intermediair binnen komt? Gen e r a l i ve r z e k e r i n g s g r o e p Bat t l e of Co n c e p t s Hoe krijg je de ondernemer zover dat hij bij een intermediair binnen komt? Pri j z e n g e l d: 5.000,- Sl u i t i n g s d at

Nadere informatie

Bureau informatie. wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? t.b.v. private sector

Bureau informatie. wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? t.b.v. private sector Bureau informatie t.b.v. private sector wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? De Vri esh ase lho ff Co pyr igh t 201 0. Dit rap por t, wa aro p het aut eur sre cht van toe -

Nadere informatie

Stad aan"twater. per huis-aan- huis-brief of mensen uit het dorp mee wilden helpen en iets van hun hobby wilden laten zien.

Stad aantwater. per huis-aan- huis-brief of mensen uit het dorp mee wilden helpen en iets van hun hobby wilden laten zien. r I HARfNüVUET Juli 2006 Stad aan"twater Het is al weer. vier jaar geleden dat Jan Trompper 'f'an het Diekhuus het plan lanceerde om in ieder dorp hier op het eiland iets cultureels te organiseren voor

Nadere informatie

De Ver bon den Stad. Essays over de ste de lij ke om ge ving in de con text van Diversiteit en Mobiliteit. Met als mot to: door bloe ding

De Ver bon den Stad. Essays over de ste de lij ke om ge ving in de con text van Diversiteit en Mobiliteit. Met als mot to: door bloe ding De Ver bon den Stad Essays over de ste de lij ke om ge ving in de con text van Diversiteit en Mobiliteit CONCEPTVERSIE 11 maart 2015 Met als mot to: door bloe ding Luud Schim mel pen nink, Jaap van Till,

Nadere informatie

blz. 29 blz. 15 blz. 37

blz. 29 blz. 15 blz. 37 blz. 29 blz. 15 blz. 37 VOORWOORD Beste lezer, te n di e de ve re n i gi n g d e k o m e nd e t i j d g a at do e n. N at u u r l i jk m o ge n fo to s van de a c t i vi te i te n e n e e n las t i ge

Nadere informatie

H e t e f f e c t v a n s o c i a l e c u e s o p v e r t r o u w e n i n e e n o n l i n e f o r u m.

H e t e f f e c t v a n s o c i a l e c u e s o p v e r t r o u w e n i n e e n o n l i n e f o r u m. H e t e f f e c t v a n s o c i a l e c u e s o p v e r t r o u w e n i n e e n o n l i n e f o r u m. A f s t u d e e r s c r i p t i e v a n H. P. T. v a n D i j k B e g e l e i d e n d d o c e n t P.

Nadere informatie

Groepswonen met 55-plussers. 2.100 moederhaarden vervangen door combiketels. 100 extra parkeerplekken

Groepswonen met 55-plussers. 2.100 moederhaarden vervangen door combiketels. 100 extra parkeerplekken 3 KLANTENMAGAZINE VAN RIJSWIJK WONEN SEPTEMBER 2012 Groepswonen met 55plussers 2100 moederhaarden vervangen door combiketels 100 extra parkeerplekken BERT VAN OIJEN: Het is prettig wonen in een woongroep

Nadere informatie

bs 'te 2- (}Oz-~ r~ doe /2 () GEMEENTE ROERMOND. ROERMOND. 14 september '64. 29.7. '64 gedenkboek bevrijding.

bs 'te 2- (}Oz-~ r~ doe /2 () GEMEENTE ROERMOND. ROERMOND. 14 september '64. 29.7. '64 gedenkboek bevrijding. (}Oz-~ r~ oe /2 () GEMEENTE ROERMOND. Telefoo 04750-4041 Giro 1031949 Wor verzoch bil beawoorig aum e ummer aa e hale. r A a e heer gemeee-archivaris, Swalmersraa 12, ROERMOND. Uw ummer Bereffee L Uw brief

Nadere informatie

All and more about Sharp PC-1 500 at http:/fwww.pc-1500.info

All and more about Sharp PC-1 500 at http:/fwww.pc-1500.info All and more about Sharp PC- 500 at http:/fwww.pc-500.info 3e JAARGANG NR 3 985 INHOUD SHARP HANDCOMPUTER CLUB VAN DE REDAKTIE op de valreep errata 'BNIE UWS ARTI KELEN softwar c- r ecen :::.ie s softwar

Nadere informatie

J./. J-d E ZAKEN -, J. J v I 11. v n de Ministerraad te. e rechtst eeks aan de leden van Uw Raad. n de eer Voorzitter. 's-g r a ven h a g e.

J./. J-d E ZAKEN -, J. J v I 11. v n de Ministerraad te. e rechtst eeks aan de leden van Uw Raad. n de eer Voorzitter. 's-g r a ven h a g e. J v I 11 N / J, "" v J/ J-d E ZAKEN ; p H j f I - n d r Voorzittr v n d Ministrraad t 's-g r a vn h a g roj:s van :lnistrs om alum : 7 j u I i 1958 Knmrk: DIE-96688 Foto-nr: 169581 g o ik U tokomn ht vrslag

Nadere informatie

Nieuw houvast. Voorstel voor een paasviering. Trefwoord, 2014

Nieuw houvast. Voorstel voor een paasviering. Trefwoord, 2014 Nieuw houvast Voorstel voor een paasviering Trefwoord, 2014 paasviering 2014 Inhoud Verantwoording olofon...2 Verantwoording...2 pbouw van de paasviering...3 Start paasviering...4 Bladmuziek...9 Om te

Nadere informatie

Dit boek is ge ba seerd op co lumns en ar ti ke len die Ir. L.Sala de af ge lo pen ja ren heeft ge schre ven over het voor onze tijd ken mer ken de

Dit boek is ge ba seerd op co lumns en ar ti ke len die Ir. L.Sala de af ge lo pen ja ren heeft ge schre ven over het voor onze tijd ken mer ken de Co py rights: 2015 Mind lift Pu blis hers, en L. Sala 1e druk, feb. 2015 Uit ge ve rij Artscien ce Dis tri bu tie: Boe ken co öperatie Ne der land All rights reserved, including digital redistribution

Nadere informatie

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving........................................................................ Snelheid A1 Maxi mum snel heid A2 Einde maxi mum snel heid A3 Maxi mum snel heid

Nadere informatie

;:; DOSSIER OVER HET TYDVAK. 10 Januari-17 OCTOBER 1921 ******** **** *

;:; DOSSIER OVER HET TYDVAK. 10 Januari-17 OCTOBER 1921 ******** **** * , ;:; DOSSIER VAN DE ndoctorenk NESTIE" OVER HET TYDVAK 10 Januari-17 OCTOBER 1921 ******** **** * I r I I Dossier va,n de 11 DOU ~~OR.f!.a\JUV E::l 'E::b.: 11 over het tijdvak 10 ~Tanuari - 17 Ootober

Nadere informatie

RAAD VAN STATE. 9 december 1964. Zeer geachte Heer van Ommen Kloeke,

RAAD VAN STATE. 9 december 1964. Zeer geachte Heer van Ommen Kloeke, RAAD VAN STATE 'S-GRA VENHAGE, Tel. 638935*, Binnenhof 1 9 december 1964. Onderwerp Verzoeke bij het antwoord datum en nummer van deze brief aan te halen No. Zeer geachte Heer van Ommen Kloeke, Hierbij

Nadere informatie

it Haven-pypke '-. .1l! '-I .. ",,'" 1----_..._.,' \\..,,-...:,...'~:I '... ' '..:Jiz.~.I,.:: ,~,... " r- '...-l.,.,1... _. ::.. -~...l...-,." :~.

it Haven-pypke '-. .1l! '-I .. ,,' 1----_..._.,' \\..,,-...:,...'~:I '... ' '..:Jiz.~.I,.:: ,~,...  r- '...-l.,.,1... _. ::.. -~...l...-,. :~. '-I.1l! ri,., 11 '".. ",,'" '... ' \\..,,-...:,...'~:I '--l_.c; :~., r- '...-l.,.,1... _. ::.. -~....l...-,." 1----_..._.,' _r-..."..~"l '..:Jiz.~.I,.:: '-....,;=0',~,... ". ol' ',,,j'i!'jt"";'; --- -

Nadere informatie

3. Keeling en 1uchtfi1ters

3. Keeling en 1uchtfi1ters KONNKLJKE JAVA-CHNA-PAKETVAART L JNEN N.V. J

Nadere informatie

en corporaties CM.M. van der lande November 2010 e Eindhoven T U} Technische Universiteit Unlversity of Technology

en corporaties CM.M. van der lande November 2010 e Eindhoven T U} Technische Universiteit Unlversity of Technology 4673 en corporaties CM.M. van der lande November 2010 e Eindhoven Unlversity of Technology T U} Technische Universiteit SAMENWERKINGSVOORBEREIDING BIJ WIJ KH ERSTRUCTU RERING: een door gemeenten en corpor~ties

Nadere informatie

Internet, een wereldwijde revolutie die al veertig jaar duurt. Jaarverslag 2009

Internet, een wereldwijde revolutie die al veertig jaar duurt. Jaarverslag 2009 Internet, een wereldwijde revolutie die al veertig jaar duurt. Jaarverslag 2009 Verslag Raad van Toezicht 2009............................................. 07 Inleiding..............................................................

Nadere informatie

Stic hting,.etenscha ppelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Theoretische en praktische achtergronden middenberm-beveiligingsconstructies.

Stic hting,.etenscha ppelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Theoretische en praktische achtergronden middenberm-beveiligingsconstructies. ... -:..-.. "::1. -.. - POS'. rlu l -1 T o '" L. LvE9i1 2 1.!. 29-5-1 964 "R..T 1 G àpport: Stic hting,.etenscha ppelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Onderwerp: Theoretische en praktische achtergronden

Nadere informatie

B e l e i d s v e r k e n n i n g. E x t e r n e V e i l i g h e i d L i m b. rapport 9 S 1 7 2 6

B e l e i d s v e r k e n n i n g. E x t e r n e V e i l i g h e i d L i m b. rapport 9 S 1 7 2 6 B e l e i d s v e r k e n n i n g E x t e r n e V e i l i g h e i d L i m b P r o j e c t g r o e p zamenlijke G e Beleidsvisie Externe Veiligheid Limburg 11 oktober 2007 rapport 9 S 1 7 2 6 R a n d w

Nadere informatie

Inleiding expostie Religie Keramisch verbeeld door Prof. P. Nissen

Inleiding expostie Religie Keramisch verbeeld door Prof. P. Nissen Inleiding expostie Religie Keramisch verbeeld door Prof. P. Nissen onthullen dat zi j heel mooi was. Het geheugen helpt ons meestal graag om dingen en mensen uit het verleden no g mooier te maken dan zij

Nadere informatie