P r o v i n c i a a l O m g e v i n g s p l a n L i m b u r g

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "P r o v i n c i a a l O m g e v i n g s p l a n L i m b u r g"

Transcriptie

1 P r o v i n c i a a l O m g e v i n g s p l a n L i m b u r g S a m e n v a t t i n g M a a s t r i c h t, 2 2 s e p t e m b e r

2 2 I n h o u d s o p g a v e I N L E I D I N G 3 1. K W AL I T EI T S R E G I O LI M B U R G 5 2. L I M B U R G I N R U I M E R V E R B A N D 7 3. V AR I AT I E I N KW AL I T EI T 8 4. N A T U U R L I J K E W A A R D E N : R O B U U S T E N V E E R K R AC H T I G E C O N O M I E E N M O BI L I T EI T L E E F O M G E VI NG E E N D Y N A M I S C H P O L -ST E L S E L 2 8

3 3 I N L E I D I N G S t a t u s H e t Pr ov i n ci a a l O m g ev i n g s p la n L i m b ur g, v er si e 2 2 se p t em b er ( P O L ) i s d e o pv o lg e r v a n h et P O L u i t H e t PO L i s e e n st r e e k pl a n, h et p ro v i n c i a a l w a t er h u i s h o u d i ng p l a n, h e t pr o v i n ci a al m i l i e ub e l ei d s pl a n e n b e va t d e ho o f dl i jn e n v a n h e t p r o v i n c i a a l v e r k e e r - e n ver v o e r s pl a n. T e v en s v o r m t P O L e e n e c o n o m i s c h b e l e i d s k a d e r o p h o of dl i j n e n, v o or z o v er h et d e f ys i e k e el e m e nt e n d a a r v a n b e t r e f t. E n e e n w el zi j n s p l a n op h o o f dl i j n e n, v o o r z ov e r h e t d e f ys i e ke a s p e ct e n v a n zo r g, c u l t u ur en s o ci al e o nt w i kk e l i n g b e t r e f t. POL2006 zelf kan ook al beschouwd worden als de structuurvisi e d i e o p g r o n d v an d e we t sv o o r st e l le n v o o r n i e u w e r u i m t e l i j k e w e t g e v i n g ( e n m o g e l i j k o o k o p g r o n d v a n n i e u w e m i l i e u - e n wa t e r we t g ev i n g ) i n d e t o e k om st d oo r p r ov i nc i es o p ge s t e ld m o e t wo r d e n. P r o c e s N a e e n k o r t e v o o r b e r e i d i n g p e r i o d e, w a a r i n g e b r u i k i s g e m a a k t v a n d e v e le lo p e n d e we r k p r o c es s e n e n d i v e r s e v o o r o v e r l e g g e n, i s h e t o n t w e r p -PO L o p 7 f e br u a r i d o o r G e d e p ut e e r d e St at e n v as t g es t e ld e n v r i j g e g ev e n v o or i n s pr a a k. I n d e p e r i o d e 1 m a ar t t o t e n m e t 1 1 a p r i l h e ef t d e f or m e le i n s pr a a k p er i o d e ov e r h et o nt we r p p la a t s ge v on d e n. O p 1 3, 1 5 e n 20 m a ar t zi j n e r i n f or m a t i e av on d e n g e o r g a ni s e er d e n i s e r d e m og e li j k h ei d ge b o d e n v o o r h et i n di e n e n v a n m on d e li n g e zi e n s wi j ze n of b e d e n k i n g e n. O p 1 6 m ei zi j n d e B e de n ki n g e n n ot a e n de N o t a v a n wi j zi gi n g e n ( i n c lu s i ef 4 k a ar t en ) d o or G ed e p u t e e r d e S t a t e n v as t g es t e ld e n t er b es lu i t v o r m i n g a a n g e b o d e n a a n P r ov i n ci a le S t at e n ( S t a t e n v o o r st e l C ). O p 2 3 m e i i s er d o o r d e S t at e n c om m i s si e R ui m t e e n G r o e n ( S C RG ) i n R o er m on d e en h o o r zi t t i n g g e o r g a n i s e e r d o v e r h e t o n t w e r p -PO L , wa a r bi j m e n t ev e ns ko n r e a g er e n o p de B e d e n ki n g e n no t a. O p v e r zo e k v a n d e S C RG zi j n G S i n e en A a n v u lle n d e N o t a i n g e g a a n o p d e t i j d e n s d e ho o r zi t t i n g n a a r v or e n g e b r a c h t e o n de r we r p e n. N a a r a a n le i di n g v a n c om m i s si e b e ha n d e li n g i n d e S C R G i n j u ni e n a ug u s t u s zi j n t we e N o t a s v a n a n t w o o r d e n o p g e s t e l d m e t d a a r i n d i v e r s e w i j z i g i n g s v o o r s t e l l e n b i j h e t o n t w e r p -PO L T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g v a n P r o v i n c i a l e S t a t e n v a n 2 2 s e p t e m b e r z i j n n o g e e n d r i e t a l a a n p a s s i n g e n v i a a m e n d em e n t en d o or g ev oe r d. D e b e s t a a n d e P O L -a a nv u l li n g e n, m et d e d a a r i n v as t ge le g d e p la n o n d e r d e le n m e t r e c h t s g ev o lg e n e n / of o p e r a t i o n e le d o e le n, b li j v e n b es t a an e n zi j n bi j he t o p st e l le n e n d e p r o ce d u r e v a n PO L ni e t h e r ov er wo g e n. H e t P O L b e v a t g e e n n i e u w e d i r e c t b i n d e n d e b e s lu i t en. H i er d o or st a at he t P O L ni et o p en v oo r e e n b er o e p. H e t PO L i s i n n ov em b er ge p u bli c e e r d e n t er i n za g e ge le g d. B o v e n d i e n k a n h e t P O L g er a a d p le e g d wo r d e n o p d e we b s i t e v a n de pr ov i n ci e : w w w. l i m b u r g.nl/pol. H e t p l a n H e t p la n i s ( t e n o p z i c h t e v a n P O L ) w a a r n o d i g g e a c t u a l i s e e r d. D e h oo f d li j n en v a n a l le t u s s e nt i j d s v er s c he n e n P O L -a a nv u lli n g e n e n h er zi en i n g e n, di e a l le n b li j v en b es t a a n, zi j n o p ge n o m e n i n d e t e k st e n i n de k aa r t b e e ld e n v e r we r kt. Er wo r d t b ov e nd i e n i nv u l li n g g e g ev e n aa n o pd r a c ht en d i e v an u i t r i j k s b e le i d ( o. a. N ot a R u i m t e, N o t a M o bi li t e i t ) bi j d e P r ov i n c i e zi j n ne e r g e le g d. D e o nt wi k k e li n g s g e r i c ht e we r k wi j ze k o m t n ad r u kk e li j k er i n h e t p la n t ot ui t i n g. Op enkele onderdelen is het beleid v er ni e u wd, zo a ls d e i n t r o d u ct i e v a n de Pr ov i n ci a le H o o f d st r u ct u u r. D e b e l a n g r i j k s t e w i j z i g i n g en d o or P O L h e b b e n b et r ek k i n g o p h et d e e ls h e r zi en v a n h e t s ys t e em v a n d e P O L -p er s p ec t i ev e n: De landbouwont wikkelingsgebieden voor de intensieve veehouderij, e n d e c o n ce n t r a t i e g e bi e d e n e n p r oj e ct v es t i gi n g e n g la s t u i n b o u w wo r de n bi n n e n h e t o u d e p er s p e ct i e f P 5 s a m e n g e n o m e n a ls e e n a p a r t e s u b c a t e g o r i e d y n a m i s c h e l a n d b o u w g e b i e d e n ( P 5 b).

4 4 O p k a a r t 5 i L a n d b o u w z i j n d e ze t yp e n v an g e bi e d e n n a a st e lk a a r we e r g e g ev e n. De ov er i g e g e b i e d e n v a n h et ou d e P 5 v or m e n de s ub c a t e g or i e o n t wi k ke li n g s r ui m t e la n d b o u w e n t o er i sm e ( P 5 a ). D e b e st a a n d e o n t w i k k e l i n g s m o g e l i j k h e d e n v a n d e l a n d b o u w e n t o e r i s m e v er a n d e r e n h i e r d o o r n i e t. D e B O M + s ys t em at i ek b or gt e e n n o r m a le a f we g i n g v a n b e la n g e n. H e t p e r s p e c t i e f s t a d s p o o r t i s v e r v a l le n. B i n n e n h e t p e r s p e c t i e f S t e d e l i j k e o n t w i k k e l i n g s z o n e ( P 8 ) wo r d t ni et m e er ee n o nde r s c h ei d g e m a a k t t u s s e n r e c o n v e r s i e z o n e s, s t e d e l i j k e g r o e n z o n e s e n s t e d e l i j k g r o e n zo n e s m e t r o d e a c c e n t en. W e l zi j n bi n n e n d e s t a ds r e gi o s d e on b e b o u wd e d e le n v a n h e t r i v i e r b e d v a n d e M a a s, d e b e e k da le n e n la a g t e s a ls P 3 ( v e er kr a ch t i g wa t e r s ys t e e m ) o p ka a r t we e r g e g ev en. D e st e d e li j k e g r o e n z o n e s b i j E i j s d e n e n M a a r l a n d z i j n o n d e r g e b r a c ht bi j he t p e r s p e ct i ef v e e r k r ac h t i g wa t e r s ys t e e m ( P 3). H e t b es t a a nd e st e d e li j k g e bi e d wo r d t a ls e e n a p a r t p er s p e ct i e f ( P 9) on d e r ke n d, wa a r b i nn e n ge e n a p a r t e st e d e li j k C e nt r um g e bi e d m e e r wo r d t a an g e g ev e n. O ok d e Pr ov i n c i a le e c o n o m i s c h e k e r n g e b i e d e n, e e n s e le c t i e v a n b e d r i j v e nt e r r e i n e n wo r d e n n i e t m e e r a ls e e n a pa r t p e r s p e ct i e f we e r g e g e v e n. H e t g a a t b i j d e g e n o e m d e v e r a n d e r i n g e n i n p e r s p e c t i e v e n s t e e d s o m e e n v e r e e n v o u d i g i n g d i e a a ns lu i t bi j b e s t a a n d e v i s i e s o p d e o n t w i k k e l i n g s m o g e l i j k h e d e n v a n f u n c t i e s e n d e r o lo p v at t i n g v a n d e pr ov i n ci e t e n o p zi c h t e v a n d e g e m e e n t en. E r i s g e e n s p r ak e v a n ee n co n c r et e a a n ze t v o o r (e en v oo r n em e n t ot ) e e n s p ec i f i ek e o nt wi k k e li n g o p e e n b e p a a ld e p la a t s, wa a r a a n ee n ef f e c t b e o or d e li n g k a n wo r d e n g ek o p p e ld. O m di e r e d e n z i j n w e v a n o or d e e l d a t e r b i j PO L g e e n r ed e n i s g e we e s t v o o r e e n st r at e gi s c h e m i li e u b e o or d e li n g of e e n pa s s e n d e b e o or d e li n g i n h e t k a de r v a n d e n a t u ur b e sc h e r m i ng s we t. Voor de vigerende POL -aanvullingen, waar wel sprake is van daaruit voortvloeiende (deels ) m.e.r. - p l i c h t i g e p r o j e c t e n e n a c t i v i t e i t e n, g e l d t d a t d e ze m et i n b e gr i p v a n e en m. e. r. -p r oce d u r e zi j n v a st g e st e ld e n i n ui t v o e r i n g zi j n. A l l e v i g e r e n d e P O L -a a nv u l li n g e n b li j v e n zo n d e r h e r ov e r we g i ng i n st a n d. M e t PO L b e s ch i kt d e Pr ov i n ci e L i m bu r g o v e r e e n e e r s t e P l a n o p H o of d li j n e n. D e c o n cr e t e p la n n i n g v a n p r oj e ct e n e n i nze t v a n m i d d e le n wo r d t ni et ge k o p p e ld aa n PO L a ls P la n o p h o o f d li j n e n, m a ar k om t a a n d e or d e b i j u i t v o er i n g s pr o g r am m a s zo a ls d i e i n h et k ad e r v a n de W et I n r i c h t i n g L a n d e l i j k g e b i e d ( W I L G ) o f e e n P O L -aa nv u l li n g, bi j v. h et i n t e b e h an d e le n W at er p la n. S a m e n m et a l d e ze d o c u m e nt e n v or m t P O L e e n f le x i b e l, m o d u la i r s am e n g e st e ld g e h e e l: h e t P O L -s t e ls e l. V o o r zo v er e r b i nn e n k or t v o or m. e. r. -re le v a n t e b e leidsinitiatiev en aanleid i n g i s, o p g r o n d v a n n i e u we i n z i c h t e n o f m a a t s c h a p p e l i j k e o n t w i k k e l i n g e n, w o r d e n d a a r t o e a p a r t e p l a n p r o c e d u r e s i n g an g g eb r a c ht. Indien sprake is v an nieuwe v oornemens die kunnen leiden tot een negatiev e beïnv loeding v an Vogel- e n H a b i t a t r i c h t l i j n g e b i e d e n z a l e e n p a s s e n d e b e o o r d e l i n g w o r d e n o p g e s t e l d B i j h et PO L h or e n 3 0 k a a r t e n, T o e li ch t i ng b i j d e k a a r t e n, e n V e r a n t w o o r d i n g e n t o e l i c h t i n g P O L I n h e t n a v o l g e n d e w o r d t h o o f d s t u k g e w i j s e e n s a m e n v a t t i ng g e gev e n v a n h e t PO L T ev e n s zi j n o p g e n o m e n v e r k l e i n d e v e r s i e s v a n d e k a a r t 1 P er s p ec t i ev e n e n k a ar t 2 P r ov i n ci a le H o o f ds t r u ct u u r.

5 5 1. K W A L I T E I T S R E G I O L I M B U R G W i j w i l l e n a c t i e f bi j d r a g e n a a n de d u urz a m e o n t w i k k el i n g v a n d e kw al i t ei t sr eg i o Li m b u r g. A m b i t i e e n r o l o p v a t t i n g W i j z e t t e n i n o p d u ur za m e on t wi k k e li n g en s lu i t e n zo a a n b i j m o nd i a le e n E ur o p ese s t r at e gi e ë n v o o r d u u r za m e o n t wi k k e li n g wa a r i n e e n ba la n s wo r d t a a n g e br a c ht t u s s en m e n s, m i li e u e n ec o n om i e. W i j we r k e n d a a r bi j on t wi k k e li n g s g er i c h t e n s t a a n v o o r e e n f l e x i b e l e, i n n o v a t i e v e e n s am e n h a n g en d e aa n p a k. S p e c i a le a a n d a c ht s c h e nk e n wi j a a n d e P r ov i n c i a le H o o f d s t r u ct u ur. W i j v er wa c h t e n d at b e la n g h e b b e n d e n ze lf i ni t i a t i ev e n n em e n v o or d e r e a li s a t i e v a n g e we n s t e o nt wi k k e li n g e n. D a a r i n p a r t i ci p er e n wi j m et k e n ni s, m e n s k r a c h t, f a c i l i t e i t e n e n ev entueel- ge ld. H e t b er ei k e n v a n r e su lt a a t st a at v o o r o p. E en p r o g r am m at i sc h e a a n p a k g er i ch t o p u i t v oe r i n g e n o p lo s s e n v a n h et p r o b le e m s t a an c e nt r a a l, ev e n a ls d r a a g v l a k e n i n t e n t i e b i j d e p a r t n e r s. O n z e b e t r o k k e n h e i d k a n d a a r b i j v a n g e b i e d t o t g e b i e d v er s c hi l le n. O n ze m e e r w a a r d e als bov enregio n a a l r e g i s s e u r v a n u i t v o e r i n g s pr o g r am m a s v o o r d e f ys i e k e om g ev i n g m a ni f es t e er t zi c h m e e r e n m e er o p eu r e gi o n a a l n i v ea u. W i j r i c h t en o ns d us ó ók o p B r u ss e l e n a n d er e r e le v a n t e b ui t e n la n d s e p a r t i j e n. U i t g a n g sp u n t i s k o er sv as t h ei d: af s p r aa k i s a f s p r aa k, m a a r wi j r e ag e r e n n a t u u r li j k o ok o p o nt wi k k e li n g e n i n d e s am e n le v i n g. O n t w i k k e l i n g e n e n u i t d a g i n g e n O m o ns e e n b e e ld t e v or m e n v a n d e g ev o lg e n v a n d i v e r se m et e lk a a r s a m e n h a n ge n d e o nt wi k k e li n g e n h e b b e n w i j o. a. e e n d o or v e r t a li n g n aa r d e L i m b ur g s e si t u at i e ge m aa k t v a n d e v i e r l a n g e t e r m i j n t o e k om st s c e n ar i o s ( zi e o nd e r st a a n d s c he m a ) di e zi j n o p g e st e ld d o o r d e g e za m e nli j k e n at i on a le p la n b u r e a u s. D e b e la n g r i j k st e o n t wi k ke li n g e n zi j n a ls v o lg t. D e L i m b u r g s e b e v o l k i n g v e r g r i j s t, on t gr oe n t en n e em t i n o m v a n g a f. D i t za l d e k om e n d e d e c e n ni a d o o r ze t t en. D a a r m e e n e e m t d e p ot e n t i ë le b e r oe p s b ev o lk i n g a f m a ar h et a a n t a l h ui s h o u d en s za l v o or lo p i g n a u w e l i j k s w i j z i g e n. D e d e m o g r a f i s c h e o n t w i k k e l i n g v e r s t e r k t d e n o o d z a a k v a n e e n e c o n om i s c h e t r a n si t i e n a a r ee n h oo g wa a r d i g e i n n ov at i ev e e c o no m i e. A a n h e t p er s o n e e l zu l le n h o g e r e e i s e n g e st e ld wo r d e n. Di t b e t e k e nt d a t v o or de ar b ei d sm a r kt d e n od i g e m a at r e g e le n zo we l i n k wa n t i t at i ev e a ls k wa li t a t i ev e zi n g e n o m e n m o e t e n wo r d e n. A ls d i t lu k t, d an b i e d t d e v e r g r i j zi n g k a ns e n o p g eb i e den a ls we r k, zo r g, wo n e n, we l zi j n, v e r v o e r, t o er i s m e e n r ec r e at i e. De p e r s o n e nm o bi li t e i t n e e m t t o e t o t , d a a r n a t r e e dt e e n d a li n g o p. Door individualisering, democratisering en we lv aartstijging hebben indiv i d u e le n or m e n e n wa a r d e n a ls b a s i s v o or h e t h a n d e le n v a n m e n s e n a a n b e t ek e ni s ge wo n n e n. M e n s en zi j n do o r a l d e ze o n t wi k k e li n g e n v e e l v r i j e r e n o n af h a n k e li j ke r g e wo r d e n. H i e r d o or lo o p t d e s o ci a le c o h e si e g ev a a r, e n er zi j n i n s p a n ni n g e n v e r e i s t o m d e l e e f b a a r h e i d i n do r p e n e n st e d e n i n st a n d t e h o u d e n.

6 6 M o n d i a l i s e r i n g M o n d i a l e M a r k t W er e l d m a r k t : E U e n V S a l s h o o f d r o l s p e l e r s Indiv idualistis che m aats chappij G r o t e w e l v a a r t s v e r s c h i l l e n ( o o k b i n n e n r e g i o s ) Pres tatiem aats chappij H o g e e c o n o m i s c h e e n t e c h n o l o g i e o n t w i k k e l i n g W e i n i g a a n d a c h t v o o r m i l i e u e n n a t u u r M o n d i a l e S o l i d a r i t e i t Best uur en b elei d r i c h t e n z i c h o p d u u r z a a m h e i d O v e r h e i d s b e l e i d g e r i c h t o p s o c i a l e z e k e r h e i d V e r d e l i n g v a n w e l v a a r t o p a l l e n i v e a u s H e t g a a t o m w i e j e b e n t, n i e t o m w a t j e h e b t V r i j e o v e r d r a c h t v a n k e n n i s e n t e c h n o l o g i e V e e l a a n d a c h t v o o r m i l i e u e n n a t u u r E f f i c i ë n t i e S o l i d a r i t e i t V e i l i g e R e g i o Ha n d e l s b l o k k e n : E U e n V S v e r s u s r e s t v a n d e w e r e l d S t r e v e n n a a r z e l f v o o r z i e n i n g Tr o t s o p e i g e n c u l t u u r W e l g r o t e c u l t u u r v e r s c h i l l e n ( a u t o c h t o o n a l l o c h t o o n ) H o g e e c o n o m i s c h e e n t e c h n o l o g i e o n t w i k k e l i n g E i g e n l e e f o m g e v i n g i s b e l a n g r i j k ( m o n d i a l e p r o b l e m e n n i e t ) Z o r g z a m e R e g i o O v e r h e i d i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r s o c i a l e c o h e s i e, m i l i e u, n o r m e n e n w a a r d e n E c o n o m i s c h p r o t e c t i o n i s t i s c h b e l e i d g e r i c h t o p z e l f v o o r z i e n i n g W e i n i g m o b i l i t e i t v a n m e n s e n, k a p i t a a l e n k e n n i s ; r e g i o n a l e v e r s c h i l l e n i n o n t w i k k e l i n g L a g e e c o n o m i s c h e o n t w i k k e l i n g N a t u u r i n e i g e n r e g i o i s v a n g r o o t b e l a n g R e g i o n a l i s e r i n g S c h e t s o p h o o f d l ij n e n v a n d e v ie r l a n g e t e r m ij n t o e k om st s ce n a r io s. D e L i m b u r g s e e c o n o m i e s t a a t o n d e r d r u k d o o r d e g lo b a li s e r i n g. P er s p e ct i e f r i j k zi j n v o or a l d e i nd u s t r i ë le s e c t o r e n v a n v o e d i n g s - en genotmiddelen, chemie en in iets mindere mate de metaal( e l e c t r o ) e n t r a n s p o r t m i d d e l e n. I n d e l a n d b o u w i s e r e e n t r e n d n a a r s c h a a l v e r g r o t i n g e n i n d u s t r i a l i s a t i e m e t b e h o u d v a n d e p r o d u ct i e m a a r m e t v er li e s v a n we r k g e le g e n h e i d e n a f n am e v a n d e r ui m t eb e h o e f t e. D e s e ct o r e n d i e n st e n e n zo r g bi e d e n k a n s e n e n zu l le n e e n s t er k e g r o e i d o or m a k e n. D e v r a a g n a a r ar b ei d za l ze lf s g r o t e r w o r d e n d a n h e t a a n b o d. D a a r o m z a l h e t a r b e i d s a a n b o d v e r r u i m d m o e t e n w o r d e n, o ok i n k w a l i t a t i e v e z i n. D e b e ho e f t e a a n be d r i j v e n t e r r ei n e n n e em t v a n n a ar no g i e t s t o e. D a a r n a d aa lt d e b e h o ef t e e n wo r d t d e k wa li t e i t m e er en m e e r v a n b e la n g. D e o m v a n g v a n g o e de r e n st r om e n za l v e r d er t o e n e m e n w a a r d o o r h e t t r a n si t ov er k e e r do o r Li m b u r g st ev i g za l g r o e i e n. D e m i li e u b e la s t i n g n e em t o p v e e l f r o n t e n v er d er af. D a a r e n t e g e n w o r d t d e k li m a at v e r a n d er i n g e e n t o e n em e n d p r o b le e m d o o r t e m p e r a t u u r s t i j g i n g, m e e r e n e x t r em e r e n e er s la g i n d e wi n t e r e n dr o o gt e i n d e zo m e r. O m di t t e b e p er k e n i s e m i s si er e du c t i e v a n br o ei k a s ga s s e n n o di g d o o r h et ( f o ss i e le ) e n e r gi e g e br u i k t e v e r m i n d e r en e n e n er gi e d u u r zam e r o p t e we k k e n. T e g e li j k zu l l e n wi j o n s o p v e le t e r r e i n e n m o et e n a a n p a ss e n a a n de k li m a a t v er a n d er i n g, o n d e r m e e r o p he t g e bi e d v a n wa t e r h ui s h o u di n g, wo n e n e n la n d b o u w.

7 7 2. LIMBURG IN RUIMER VERBAND De Provincie Limburg wil meer dan in het verleden werk maken van grensoverschrijdende samenwerking. De strategische positie van Limburg in het hart van het belangrijkste metropolitaans gebied in Europa biedt hiertoe volop mogelijkheden. Sterk en kansrijk is in het bijzonder de samenwerking binnen een tweetal grensoverschrijdende stedelijke netwerken. Zo vormt Zuid Limburg onderdeel van het netwerk Maastricht-Aken-Hasselt-Heerlen-Luik (MAHHL) en valt Noord- en Midden Limburg binnen het netwerk Brabantstad Venlo Rijn/Ruhrgebied. Op nationale schaal behoort Limburg tot Zuid-Oost Nederland, dat door het Rijk is aangemerkt als Technologische Topregio. Met Noord-Brabant en Gelderland wordt op diverse terreinen (economie, infrastructuur, de Maas, ecologie) nauw samengewerkt. De belangrijkste grensoverschrijdende ambities zijn hieronder samengevat. Natuur en landschap Realisering van de grensoverschrijdende robuuste verbinding Schinveld-Mook/Reichswald. Maasdal: realisatie van het grensoverschrijdend Rivierenpark Grensmaas en de natte ecologische structuur langs de Zandmaas. Realisatie van grote aaneengesloten natuurgebieden de Peelvenen en Kempenerbroek/Weerteren Budelerbergen. Versterking van het Nationaal landschap Zuid-Limburg als onderdeel van de ontwikkeling van het Drielandenpark. Milieu Blijvend sterke inzet in het kader van Europese Thematische strategieën om beleid af te stemmen en om resultaten voor Limburg te bereiken. Samenwerking o.a. op het gebied van luchtkwaliteit en afval. Water Samenwerking om te komen tot een duurzame beheersing van de hoogwaterproblemen en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van de grensoverschrijdende wateren. Economie Limburg als onderdeel van de driehoek Eindhoven-Leuven-Aken op de kaart zetten en houden als innovatieve regio met kennisintensieve, technologisch hoogwaardige en duurzame bedrijvigheid. Stimuleren van samenwerking tussen universiteiten in de regio en tussen kennisinstellingen en bedrijven. Ontwikkeling van Greenport Venlo in internationale context, als belangrijke component van een transnationaal (Europees) netwerk van mainports voor voedseldistributie en van het Trans Europese Netwerk voor Transport. Mobiliteit en infrastructuur Completering van ontbrekende schakels met het Euregionale (snel)wegennet. Verdere ontwikkeling van de knooppunten Venlo en Sittard-Geleen Grensoverschrijdende samenwerking om te komen tot meer vervoer over spoor en water en minder via de weg. Verbetering van het grensoverschrijdend openbaar vervoer en verbetering van de aansluiting van Limburg op het HSL-net. Grensoverschrijdende stedelijke netwerken Ondersteuning van samenwerking en benutting van kansen binnen de voor Limburg relevante (grensoverschrijdende) stedelijke netwerken: het MAHHL-gebied en het netwerk Brabantstad Venlo Rijn/Ruhrgebied. Samenwerking met Luik en het Waalse Gewest om in te spelen op zich ontwikkelende potenties en om tot een gezamenlijke strategie te komen voor de zone tussen Luik en Maastricht. Ondersteuning van grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van verstedelijking en wonen.

8 8 3. V A R I A T I E I N K W A L I T E I T W i j o n d e r k e n n e n o p g r o n d v a n d e a a n we zi g e k e nm e r k e n e n wa a r d e n i n c om bi n at i e m e t d e o n t w i k k e li n g s m og e li j k h e d e n e e n b a si s v oo r e e n g e bi e d sg e r i c ht e a a n p a k o p m ee r de r e ni v e au s : st e d e li j k e g e b i e d e n n a as t la n d e li j k e g e bi e d e n, e n da a r o p v o o r t b or d u r e n d he t o n d er s c h ei d e n v a n (n e g e n ) p e r s p e c t i e v e n. D i t v e r t a a l t z i c h i n v i s i e s o p d e o n t w i k k e l i n g v a n b e l e i d s r e gi o s. W e la t e n o n s hi er b i j i n s pi r er e n d o o r a c t u e l e r e g i o n a l e v i s i e s e n s p e l e n h i e r o p i n. R e a li s a t i e v a n d e o nt wi k k e li n g ( e n ) e n b or gi n g v a n d e k w a l i t e i t e n v r a a g t e e n a c t i e v e o p s t e l l i n g, ni e t a l le e n v a n de o ns ze lf m a a r v oo r a l o o k v a n o n ze r e g i o n a l e p a r t ne r s. S t e d e l i j k e e n l a n d e l i j k e g e b i e d e n H e t o n de r sc h e i de n v a n s t e d e li j k e g eb i e de n t en o p zi ch t e v a n la n d e li j k e g e bi e d e n l a a t onv e r le t da t e r s t e r k e s t a d -la n d r e la t i e s b e st a a n. W e h e ch t e n g r o ot b e la n g a a n s am e n we r ki n g sv e r b a n d e n di e b i j dr a g e n a a n h et v e r st e r k e n v a n d e ze r e la t i es. W i j h o u d e n v a s t a a n h e t z o c o m p a c t m o g e l i j k h o u d e n v a n d e s t e d e n e n s t a d s r e g i o s e n e e n m i n st e n s g e li j k b li j v en d a an d e e l v an d e st a d sr e g i o s i n h et t ot a a l v an wo n i n g e n, we r k lo c a t i es e n a r b ei d sp la a t s e n. D e d a le n d e b ev o lk i n g i n Z u i d -L i m b u r g v or m t aa n le i d i n g v o or e e n n u a nc e r i n g v a n he t b un d e li n g s b e le i d. A l l e s t a d s r e g i o s z i j n v o o r z i e n v a n e e n g r e n s v o or d e s t e d e li j k e d yn am i ek. D e o nt wi k k e li n g v a n d e s t a d s r e g i o s i s e e n p r i m a i r e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n g e m e e n t e n. W i j l e t t e n i n h e t b i j z o n d e r o p d e r e g i o n a l e a f s t e m m i n g e n o p o n t w i k k e l i n g e n v a n b o v e n r e g i o n a a l b e l a n g. O o k h a n t e r e n w i j o n z e w e t t e l i j k e i n s t r u m e n t e n ( b ijv. v er g u n ni n gv er le n i n g, j e u g d zo r g e n b e o or d e li n g b e st em m i n gs p l a n n e n ). O nt wi k k e li n g e n d i e d e v i t a li t e i t e n le e f b a ar h e i d i n d e stadsregio s ten goede komen ondersteunen wij, o. a. d oo r i n ze t v a n f i n an c i ë le m i d de le n ( I S V ). W i j n em e n h et v o or t o u w b i j co m p le x e e n g eï n t e gr e er d e g e b i e d so n t wi k k e li n g e n b i j p r o j e c t e n v a n v i t a a l p r o v i n c i a a l b e l a n g, z o a l s g r o t e b e d r i j v e n t e r r e i n e n e n o n d e r d e le n v a n h e t r e g i on a a l v er bi n d e n d we g e n n e t. S c h a a lv e r gr o t i n g v a n st e d e li j k e v o or zi e n i n g e n e n t oe n em e n d e m o bi li t ei t le i d e n t o t e e n st e e d s g r o t er e o n d e r li n g e s am e nh a n g t u ss e n s t e d en e n s t a d sr e gi o s : st e d e li j k e n et we r k e n. H e t na t i on a le s t e d e li j k n e t w e r k Z u i d -Li m b ur g m a ak t o n d er d e e l u i t v a n h et gr e n s ov e r sc h r i j d e n d e s t e d e li j k e n e t we r k M A H H L. V e n l o h a a k t a a n b i j B r a ba nt s t ad e n h et v e r s t e d e li j k t e R u hr g e bi e d. D e k wa li t e i t v a n h e t la n d e li j k g e bi e d i s m e d e b e p a le n d v o or de a a nt r e k k e li j kh e i d v a n d e s t ed e li j k e g e b i e d e n a ls v e st i gi n gs g e bi e d. E r i s ee n k wa li t e i t s s la g a a n d e or d e v o o r la n d b o u w, r e c r e a t i e, n at u ur, wa t e r e n la n d s c h a p. D e p la t t e la n d s k e r n en zi j n om g ev e n d o or c o n t ou r e n, wa a r bi n ne n wo n i n g b o u w e n b e d r i j v i g h e i d p l a a t s v i n d e n. I n i t i a t i e v e n b u i t e n d e c o n t o u r e n z i j n m o ge li j k i n di e n zi j i n p a s b a a r zi j n i n h e t l a n d s c h a p e n d e l a n d b o u w s t r u c t u u r, e n ge p a a r d g a a n m et d e r e a li s a t i e v a n e xt r a n a t u u r, la n d s c h a p of m i l i e u k w a l i t e i t ( v e r h an d e lb a r e o nt wi k k e li n g s r e c ht e n m et h o d e). V o or la n d b o u w ( e n t o e r i s m e) wo r d t zov e e l m o g e l i j k o n t w i k k e l i n g s r u i m t e g e b o d e n, m i t s d e g e bi e d s k wa li t e i t a ls g e h e e l e r o p v o o r u i t g a at ( s ys t em a t i e k v a n B o u wk av e l o p m a a t p lu s ). D e i n r i c ht i n g e n b e h e er v a n h et la n d e li j k ge b i ed k op p e le n wi j meestalaan een gebiedsgerichte benadering. De uitvoering wordt zov eel m o ge li j k n ee r g e le g d bi j g em e e nt e n, wa t e r s c h a p p e n e n a n d er e ac t or e n, di e zi c h i n g eb i e ds c om m i ss i es r i c h t e n o p h et i n i t i ër e n v a n p r oj e ct e n e n h e t pr o gr am m er e n v a n d e u i t v o er i ng ( P la t t e la n d i n ui t v o e r i n g). O n ze r o l v a r i e er t n aa r g e la n g h et p e r s p e c t i e f : v a n n a d r uk k e li j k t o e zi c h t e n h a r d e k a d er s v o o r d e p e r s p e ct i ev e n P 1 en P 2 t ot st i m u le r e n e n m e e o nt wi k k e le n b i j P 5. W i j ze t t en d a ar bi j o n t wi k k e li n g s g er i c h t e i n st r um e nt e n i n ( g r o n d b e le i d e n d i v e r s e r u i m t e l i j k e i n s t r u m e n t e n ). I n e n k e l e g e v a l l e n n e m e n w i j h e t v o o r t o u w bi j c om p le x e e n g eï n t e gr e er d e g e b i e d s o n t w i k k e l i n g ( b ijv. G r e e n po r t V e n lo ). D e p e r s p e c t i e v e n D e v a r i at i e i n g e b i ed s k e nm er k e n v o r m t de b a si s v o or o n ze g eb i e ds g e r i c ht e a a n p ak. W e o n d er s c h ei d e n d a a r bi j n e g e n p er s p e ct i ev e n, m e t u i t e e n l o p e n d e v i s i e s o p o n t w i k k e l i n g s m o g e l i j k h e d e n ( P 1 t / m P 9 ).

9 9 E c o l o g is c h e h o o f d st r uc t u ur ( E H S, P 1) : H e t b e s c h e r m e n e n r e a l i s e r e n v a n e e n s a m e n h a n g e n d e r o b u u s t e s t r u c t u u r v a n n a t u u r - e n b os g e bi e d e n e n v e r b i n d i n g e n d a a r t u s s e n s t a a t c e n t r a a l. V o o r o n t w i k k e l i n g e n d i e d e w e z e n l i j k e k e n m er k e n e n wa a r d e n v a n d e ze g e bi e d en a a nt a st e n o f d e n a g es t r ee f d e n at u u r on t wi k k e li n g be le m m e r e n g e ld t h e t n e e, t e n zi j r e g i m e. A ls we d e r g e li j ke a ct i v i t ei t e n t o c h t o es t a a n m o et c om p e ns a t i e p la a t sv i n d en. P r o v in c ia l e o n t w ik k e l in g s zo n e g r o e n ( P O G, P 2 ) : He t b e l e i d i s g e r i c h t o p h e t v e r s t e r k e n e n o n t w i k k e l e n v a n n a t u u r - e n l a n d s c h a p s w a a r d e n. D e a a n we zi g e w a a r d e n z i j n r i c ht i n g g ev e n d v o or o n t wi k ke li n g e n o p a nd e r e t er r e i n en. D a a r n a a s t h e t h e t o o k o m h et i n s t a n d h o u d e n v a n e e n g o e d e t o e r i s t i s c h -re c r e a t i e v e s t r u c t u u r e n e e n o p h et la n d s c h a p ge o r i ë nt e e r de l a n d b o u w. V e e r k r a c h t ig e w a t e r s ys t em e n ( P 3) : D e o n t wi k k e li n g v a n d e ze g e bi e d e n i s a ll e r e e r s t g e r i c ht o p he t b i e d e n v a n r ui m t e a a n wa t e r. D a ar bi n n e n z i j n e r g o e d e m o g e l i j k h e d e n v o o r o n t w i k k e l i n g v a n d e g r o n d g e b o n d e n la n d b o u w e n r ec r e at i e. I n h et M a a s d a l i s d e B e le i d s li j n G r o t e Ri v i e r e n e e n b e la n g r i j k r e gu le r e n d i ns t r um e n t. V i t a a l l a n d e l i j k g e b i e d ( P 4 ) : D e i nr i c h t i n g v a n d e g e bi e d e n wo r d t i n b ela n g r i j k e m a t e b e p a a ld d o o r d e la n d b o u w m et e e n v a n g e b i e d t o t g e bi e d v e r s c h i l l e n d e a a r d e n d i c h t h e i d a a n o m g e v i n g s k w a l i t e i t e n. E r zi j n o o k o n t wi k k e li n g s m og e li j k h e d e n v o or d e t o er i s t i s c h e s e ct o r, v e r b r e d e la n d b o u w e n k le i n s c h a li g e d i e n s t v er le n e n d e b e d r i j v e n. D e bedrijv en kunnen zich v erder ontwikkelen, al zijn er we l beperkin g e n v o or d e ni e t -g r on d g e b o n d en la n d b o u w. O n t w i k k e l i n g s r u i m t e v o o r L a n d b o u w e n t o e r i s m e ( P 5 a ) D e i nr i c h t i n g v a n d e g e bi e d e n wo r d t i n b ela n g r i j k e m a t e b e p a a ld d o o r d e la n d b o u w, wa a r bi j p la a t s e li j k o m g ev i n g sk wa li t e i t e n o o k a a n d e or d e k un n e n zi j n. E r zi j n o nt wi k k e li n g s m o g e li j k h ed e n v o or d e t o e r i st i s c h e s e ct o r, v e r br e d e la n d b o u w e n k le i n s c h a li g e di e n st v er le n e n d e b e dr i j v en. D e b e dr i j v e n k u nn e n zi c h v er d e r o nt wi k k e le n, a l zi j n er we l b e p e r k i n g e n v o o r d e ni e t -g r on d g e b o n d en la n d b o u w. D y n a m i s c h l a n d b o u w g e b i e d ( P 5 b) D e ze g e b i e d e n b i e d e n r ui m t e v o or op t i m a le o n t wi k k e li n g v a n d e la n d b o u w e n i n he t bi j zo n d e r d e g la s t u i n b o u w e n i n t e n si ev e v e e h o u de r i j m i t s g o e d i n g e p a st i n d e a a n we zi g e o m ge v i n g sk wa li t e i t e n. B ui t e n d e r e g i o P e e l l a n d w o r d e n s l e c h t s i n c i d e n t e l e n i e u w v e s t i g i n g sm o g e li j k h e de n g eb od e n. P l a t t e l a n d s k e r n ( P 6 ) : H i e r b i e d e n wi j r ui m t e v o o r d e o pv a ng v an d e wo n i n gb e h o ef t e v a n d e e i ge n b ev o l k i n g e n v o o r d e g r oe i v a n lo k a a l g e o r i ë n t e e r d e b e d r i j v i g h e i d. R o n d o m e l k e p l a t t e l a n d s k e r n i s s p r a k e v a n e e n ( v e r b a l e ) c o n t o ur. B i j i n i t i a t i e v e n v o or r o d e f u n c t i e s b ui t e n de ze c o n t o ur wo r d t d e r ea li s a t i e v an e xt r a n a t u u r e n la n d s c h a p s o n t wi k k e li n g bi n n e n d e P O L( P 2 ). D e gr ot e r e k er n e n v e r v u l le n o p s om m i ge t e r r ei n e n e e n v er zo r g e n d e f un c t i e v o or h et o m r i n g e n d e g e bi e d. C o r r i d o r ( P 7 ) : On s b e le i d i s g e r i c ht op r u i m t e v o o r t o e ko m st i ge ui t b r ei di n g e n v a n d e i nf r as t r u c t uu r, h et v oo r k óm e n v a n a a n e e n g e s lo t e n zi c ht lo c a t i es e n h et v e r m i n d e r e n v a n k n e lp u n t e n o p h et g eb i e d v an lu c h t k wa li t e i t, g e l u i d h i n d e r e n e x t e r n e v e i l i g h e i d. O o k m i k k e n w i j o p g o e d e k o p p e li n g aa n d e r e g i o n a le e n lo k a le v er k e er s n et we r k e n en d e g r o t er e we r k lo c a t i es. S t e d e l ij k e o n t w ik k e l in g s zo n e ( P 8 ) : D e ze g e b i e d e n d i e a a n s l u i t e n o p b e s t a a n d e b e b o u w i n g - bi n n e n d e g r e n s s t e de li j k e d yn a m i e k bi e d e n r u i m t e a an st a d s ui t b r ei di n g i n d e v or m v an n i e u we wo o n wi j k e n, b ed r i j v e n t er r e i n en, k a nt o o r lo c a t i e s e n wi n k e lg e b i e d e n i n di e n bi n n e n h e t b e st a an d e g e bi e d g e e n o p lo s s i n g g ev o n d en wo r d t. O o k p le i t e n wi j e r v o or d a t ni e u w r o o d g a at g e pa a r d m e t e xt r a g r oe n.

10 1 0 S t e d e l ij k b e b o u w in g ( P 9 ) : D e v e r s t e de li j k i ng s o p g av e wo r d t v o or zov er m o g e li j k hi er i n g ev u ld, m et i n a c ht n em i ng v a n r a n dv o or wa a r d e n v a n u i t h e t wa t e r s ys t eem. E r i s ee n gr ot e v a r i a t i e a a n le e f - e n we r km i li e u s. D e s t e d e li j k e centrumgebieden, lev endige gebieden met een sterke menging v a n f u n ct i es v er di e n e n bi j zo n d er e a a n d a c h t. D e m i l i e u k w a l i t e i t d i e n t a f g e s t e m d t e w o r d e n o p a a r d e n f u n c t i e v a n d e e l g e b i e d e n o n d e rm e e r v i a p r o g r a m m a s a l s S t e d e l i j k e v e r n i e u w i n g e n d e s t a d & m i l i e u b e n a d e r i n g. K a a r t 1 P e r s p e c t i e v e n ( b l z ) g e ef t o p ho o f d li j ne n d e li g g i n g v a n d e p e r s p e ct i ev e n aa n. B i n n e n d e g e b i e d e n k u nn e n op k le i n e s c h a a l f u nc t i es ( wo o n b e b o u wi n g, i n f r a st r uc t u ur, b e dr i j v e n ) v o o r ko m en di e n i et v o lle d i g p a s s e n b i j h e t b e o og d e pe r s p ec t i e f. O p b es t em m i n g s p la n n i v e a u v i n d t v er de r e d et ai l le r i n g p la a t s. V i s i e o p d e b e l e i d s r e g i o s I n h e t M a a s d a l ( m. n. i n h e t wi n t er b e d) wi l le n wi j d e r i v i er d e r u i m t e g ev e n. D at sc he p t oo k k a n s e n v o or n a t u u r, t o er i sm e, g r on d g e b o n d en la n d b o u w e n wa t e r g e b o n d e n b e dr i j v i g h ei d. W i j ze t t e n d aa r bi j i n o p e en samenhangende aanpak in he t g e h e le s t r o o m g e bi e d. D e p r o j ec t e n Z a n dm a a s e n G r en s m a a s b i e de n a c h t er d e k a de n e en b es c h e r m i n g t e ge n o v er st r om i n g v a n 1 : 2 50 p er j a ar. V e r d e r h o u d e n we r ek e n i n g m e t k l i m a a t v e r a n d e r i n g e n d e m a a t r e g e l e n d i e i n h e t k a d e r v a n d e I n t e g r a l e V e r k e n n i n g M a a s ( I V M ) zi j n o n t wi k k e ld. D e B e le i d s li j n G r ot e Ri v i er e n i s h e t k a d er v o o r d e o n t wi k ke li n g e n i n h et M aa s d a l. H e t N a t i o n a a l L a n d s c h a p Z u i d -L i m b u r g wi l le n wi j i n s am e n h a ng m et d e om r i n g e n de s t e d e li j k e g e bi e d e n o n t wi k k e le n a ls e e n we lv a r e nd g e bi e d wa a r h et g o e d wo n e n, we r k e n e n r e cr e ë r en i s. W e we r k e n i n eu r e g i o n a a l v e r b a n d a a n b e h o u d e n v e r s t e r k i n g v a n d e k e r n k w a l i t e i t e n v a n h e t g e b i e d. E r i s s p r a k e v a n e e n j a -m i t s b e le i d, wa a r i n b e p er k t e xt r a wo n i n g e n k u n n en wo r d e n g e b o u wd. O o k wi l le n wi j n a t u ur e n la n d s c h a p e e n r o b u u st k a r ak t er g ev e n. G r o n d g e b o n de n la n d b o u w b li j f t m o g e li j k e n d e t o er i s t i s c h e s ec t or k a n zi c h v er d e r o nt wi k k e le n. I n d e Maasvallei-O o s t en de Maasvallei-W e s t i s d e ui t d a gi n g he t t oe r i sm e t e o n t wi k k e le n e n d e p la t t e la n d s e c o n o m i e t e v e r br e d e n. W i j z e t t e n i n o p i n b e d di n g v a n k er n e n i n h et la n d s c h a p e n wi l le n v o or k om e n d at V e n lo e n R oe r m o n d a a n ee n g r o ei e n. E H S e n PO G wo r d e n v er d e r v e r s t e r kt a ls e e n g r o e n e r u g g e n gr a a t. In de Maasv allei-wes t b li j v en e r g o e d e o nt wi k k e li n g s m og e li j k h e d e n v o o r la n d b o u w. I n P e e l l a n d h e ef t d e la n d b o u w i n a l h a a r d i v er s i t ei t g o e d e o nt wi k k e li n g s m o g e li j k h ed e n. O ok i s e r r ui m t e v o or t o er i s m e e n n at u u r. V o o r d e n i et -g r on d g e b o n d e n la n d b o u w g e ld t d i t m et na m e b i n n e n d e l a n d b o u w o n t w i k k e l i n g s g e b i e d e n i n t e n s i e v e v e e h o u d e r i j e n c o n c e n t r a t i e g e b i e d e n g l a s t u i n b o u w. D e P e e l v e n e n zi j n v o or zi e n v a n b u f f e r zon e s, wa a r b i j d e la n d b o u wg e b i e d e n a ls e xt e n si v er i n gs zo n e zi j n a a n g e m er kt. N a t uu r, ( n at u u r ) g e r i c ht t o er i s m e, ex t e ns i ev e la n d b o u w e n v er b r e de ec o n o m i e b i nn e n de aanwezige kernen en bebouwing bepale n d e o n t wi k k e li n g sr i ch t i n g. I n d e stadsregio Maastricht/ Zuidelijk Maasdal li g g e n d e ui t d ag i n ge n i n d e v e r br e di n g e n ui t b o u w v a n de k e n n i s - e n di e n st e ns e c t o r, i n h e t c lu s t e r h e a lt h, c ar e en c ur e, r o n d U M e n A Z M e n i n d e r e la t i e m e t h et H e u v e lla n d. E r m o et o o k g e w e r k t w o r d e n a a n h e t v e r s t e r k e n v a n d e s t a d a l s c u l t u u r - e n c o n g r e s c e nt r um. D e i n f r a s t r u c t u u r v r a a g t o m a a n p a k : d e A2, d e o nt s lu i t i n g n a a r h et we s t e n e n zu i de n e n n a a r d e l u c h t h a v e n. H e r s t r u c t u r e r i n g v a n w o o n - e n w e r k g e b i e d e n m o e t r u i m t e b i e d e n v o o r n i e u we o n t wi k k e li n g e n. D e b e la n g r i j k st e o pg av e n v o or d e s t a d s r e g i o P a r k s t a d L i m b u r g zi j n h et bev o r d e r en v a n d e e c o n om i s c h e g r o e i e n b e h o u d e n v er s t e r ki n g v a n h et st e d e li j k e p ar k la n d s c h a p. D e B u i t e nr i n g P ar k st a d en d e w e g - e n r a i l v e r b i n d i n g m e t D u i t s l a n d b i e d e n k a nse n v o or ec o n om i s c h e o n t wi k k e li n g. O o k d u u r za m e e n e r gi e bi e d t k a n s e n. K e n ni si n st i t ut e n i n d e r e gi o wo r d e n d a ar t o e b e n ut. I n d e s t a d s r e g i o S i t t a r d -Ge l e e n i s d e ui t da g i n g o m o pt i m a a l r ui m t e t e bi e d e n a a n de s e ct o r e n ch e m i e e n a u t o m o t i v e. E e n g o e d l o g i s t i e k c o n c e p t i s d a a r v o o r e s s e n t i e e l m e t o. a. d e b a r g e - en r ai lt e r m i n a l B o r n, d e h a v e n i n S t ei n, d e r ai lt e r m i na l M a u r i t s e n h e t em p la c e m e nt Si t t ar d. O o k we r k e n wi j t o e n a ar v e r br e di n g v a n d e A 2 t u ss e n M a a sb r a ch t e n G e le e n e n r e a li s at i e v a n d e N n, aa n o nt wi k k eli n g v an d e s t a d s ce n t r a, h et m i d d e n g e bi e d e n d e r i j ks we g b o u le v a r d e n v a n la n d s c h a p s p a r k e n D e G r av e n e n S u s t e r e n. W a t e r -, k o o p - e n c u lt u u r t o e r i sm e zi j n st e r k e t r o ev e n v a n d e s t a d s r e g i o R o e r m o n d. O n d er m e er t e r c o m p e n s a t i e v a n i n f r a s t r u c t u r e l e i n g r e pen wo r d t i n o o st -R o er m o n d e e n r ui m ar e aa l a a n n a t u ur g e r e a li s e e r d. Ni e u we o nt wi k k e li n g e n la n g s d e A 7 3 di e n en i n b a la n s t e zi j n m e t d e b i n n e n st e d e li j k e ontwikkelin g.

11 1 1 I n d e s t a d s r e g i o V e n l o we r k e n wi j a a n e en m u lt i m o d a le i n f r a st r u ct u ur v o o r g o e d er e n v e r v o er : d e r e a li s a t i e v a n e e n b ar g e t e r m i n a l, v e r b et er i ng v an de r ai lv e r b i n di n g t u s s e n R o t t er d a m e n K e ule n e n v e r d er e o n t wi k k e li n g v a n h et T r a d e p or t -c om p le x. O o k d e g r o ei v a n h e t t r a n si t ov er k e er e n de g ev o lg e n d a ar v a n v o o r d e A 6 7, A 7 3 e n A 7 4 z i j n a a n d a c h t s pu n t e n. W i j s t i m u l e r e n v e r d e r h e t a g r o -f ood c o m p le x. V o o r d e st a d sr e g io W e er t -N e d e r w e er t i s h e t no o d za k e li j k t e v o ld o e n a a n de r e gi on a le t a a k s t e lli n g v o o r wo n e n e n we r k e n. D e re gi o di e nt d e t r ekk e r sr o l o p zi c h t e n em e n. D e o n t wi k k e li ng v a n b e dr i j v e nt e r r ei n e n concen t r e er t zi c h r o n d d e e nt r e e v a n d e s t a d sr e gi o bi j d e kr ui s i n g t u s s en d e A 2 en d e N 27 5 ( d e s t a d s p oo r t ). D e s t a d s r e g i o V e n r a y h e e f t e e n c e n t r um f u n c t i e v o o r wo n e n, we r k e n e n v o or zi e n i ng e n v o or e e n r ui m e v o or a l a g r ar i sc h e o m gev i n g. D e p r o v i n c i a l e h o o f d s t r u c t u u r D e g e b i e d e n m e t p r o j e c t e n v a n b o v e n r e g i o n a a l b e l a n g o f v a n w e g e d e c om p le x i t e i t er v a n v o r m e n d e P r o v i n c i a l e h o o f d s t r u c t u u r ( k a a r t 2, b l z. 1 3 ) e n o n d er s t a a n d e t ab e l). A l le L i m b u r g s e e le m e n t e n v a n d e n a t i o n a l e R u i m t e l i j k e H o o f d s t r u c t u u r ( N o t a R u i m t e ) m a k e n er d e e l v an u i t. D e P r o v i n ci a le h o o f d st r uc t u ur o p zi c h ze lf i s r o b u u st e n h e ef t e e n st a bi e l k a r a kt e r. D e c o n cr et i se r i n g i n d e v o r m v a n pr o j e c t en e n d e v er d e li n g v a n a a n d ac h t e n m i d d e le n h e e f t ee n m ee r d yn a m i s c h k a r ak t er. N i e u we i m p u ls e n u i t c o a l i t i e a k k o o r d e n v o or j a a r s no t a k u n n en le i d e n t ot a a np a s si n g. e l e m e n t p r o v i n c i a l e h o o f d s t r u c t u u r e c o l o g i s c h e h o o f d s t r u c t u u r ( P 1 ) ( o n d e r d e e l R H S ) g r o e n -b l a u w e d o o r a d e r i n g ( s a m e n v o e g i n g v a n P O G ( P 2 ) e n R u i m t e v o o r v e e r k r a c h t i g e w a t e r s y s t e m e n ( P 3 ) ) N a t i o n a a l L a n d s c h a p Z u i d -L i m b u r g ( o n d e r d e e l R H S ) b e l a n g r i j k e a m b i t i e s r e a l i s a t i e n i e u w e n a t u u r b e k e n v o l d o e n a a n s p e c i f i e k e c o l o g i s c h e f u n c t i e h e r s t e l v e r d r o o g d e n a t u u r r o b u u s t e v e r b i n d i n g M o o k S c h i n v e l d ve r b e t e r i n g v a n d e i n t e g r a t i e n a t u u r e n t o e r i s m e e n r e c r e a t i e v e r s t e r k e n e c o l o g i s c h e s t r u c t u u r i n P O G b e k e n v o l d o e n a a n s p e c i f i e k e c o l o g i s c h e f u n c t i e v e r s t e r k e n l a n d s c h a p p e l i j k e k w a l i t e i t b e t e u g e l e n w a t e r - e n e r o s i e o v e r l a s t ve r b e t e r i n g v a n d e i n t e g r a t i e n a t u u r e n t o e r i s m e e n r e c r e a t i e b e s c h e r m e n, v e r s t e r k e n e n b e h e e r k e r n k w a l i t e i t e n v e r s t e r k e n m u l t i f u n c t i o n a l i t e i t l a n d b o u w v e r s t e r k e n t o e r i s t i s c h -re c r e a t i e v e s t r u c t u r e n v e r b r e d e n c o n c e p t v a n n i e u w e m a r k t e n, s t i m u l e r e n s a m e n -w e r k i n g e n n e t w e r k v o r m i n g. gr e n s o v e r s c h r i j d e n d D r i e l a n d e n p a r k s t a d s r e g i o s M a a s t r i c h t, P a r k s t a d L i m b u r g, S i t t a r d -G e l e e n, V e n l o ( o n d e r d e e l R H S ) (i.r.t. s tedelijke gebi eden bui ten de prov inc i e : K A N, S R E / B r a b a n t s t a d, G e n k / H a s s e l t, L u i k, A k e n, R o e r g e b i e d ) s t i m u l e r e n e n o n d e r s t e u n e n ( i n t e r ) n a t i o n a a l s t e d e l i j k n e t w e r k e n s t i m u l e r e n prof ilering op b ov enr egio n a l e k e n m e r k e n b e r e i k b a a r h e i d e n g o e d a a n b o d a a n v e r v o e r s -s ys t e m e n aanb od s ociaal-c u l t u r e l e e n z o r g v o o r z i e n i n g e n z o r g v o o r v o l d o e n d e w e r k l o c a t i e s s t e d e l i j k e h e r s t r u c t u r e r i n g v a n v e r o u d e r d e w i j k e n e n w e r k -l o c a t i e s b a l a n s r o o d, g r o e n e n b l a u w v e r s t e r k e n s t a d s r e g i o s R o e r m o n d, V e n r a y, W e e r t ( i. r. t. V e n l o, s t e d e l i j k e g e b i e d e n b u i t e n d e p r o v i n c i e : K A N, S R E / B r a b a n t s t a d, G e n k / H a s s e l t, R o e r g e b i e d ) s t i m u l e r e n p r o f i l e r i n g o p b o v e n r e g i o n a l e k e n m e r k e n b e r e i k b a a r h e i d e n g o e d a a n b o d a a n v e r v o e r s s ys t e m e n a a n b o d s ociaal-c u l t u r e l e e n z o r g v o o r z i e n i n g e n z o r g v o o r v o l d o e n d e w e r k l o c a t i e s s t e d e l i j k e h e r s t r u c t u r e r i n g v a n v e r o u d e r d e w i j k e n e n w e r k l o c a t i e s b a l a n s r o o d, g r o e n e n b l a u w v e r s t e r k e n

12 1 2 e l e m e n t p r o v i n c i a l e h o o f d s t r u c t u u r b e l a n g r i j k e w e r k l o c a t i e s ( o n d e r d e e l R H S ) ( A v a n t i s, M A A -O o s t, C h e m e l o t / G r a e t h e i d e, N e d C a r / I P S, s t. J o o s t, Tr a d e p o r t, C a l i f o r n i ë / S i b e r i ë ) b e l a n g r i j k e a m b i t i e s a c t i e v e r o l b i j o n t w i k k e l i n g w e r k l o c a t i e s G r e e n p o r t V e n l o ( o n d e r d e e l R H S ) K l a v e r t j e v i e r p l u s : - P r o j e c t v e s t i g i n g e n g l a s t u i n b o u w C a l i f o r n i ë e n S i b e r i ë - T r a d e p o r t N o o r d e n V e i l i n g Z O N - Flori a d e S t i m u l e r e n s a m e n w e r k i n g e n n e t w e r k v o r m i n g l o g i s t i e k e k n o o p p u n t e n ( V e n l o e n S i t t a r d -G e l e e n i. r. t. K A N, L u i k, G e n k, D u i s b u r g, N e u s s, K e u l e n ) a c t i e v e r o l b i j v e r d e r e o n t w i k k e l i n g l u c h t h a v e n s ( M A A i. r. t. B i e r s e t, D ü s s e l d o r f R e g i o n a l, W e e z e e n E i n d h o v e n ) o n t w i k k e l e n v i s i e r e g i o n a l e l u c h t h a v e n s ( i n t e r ) n a t i o n a l e v e r b i n d i n g s a s ( w e g ) ( o n d e r d e e l R H S ) ( A 2, A 6 7, A 7 3, A 7 4, A 7 6, A 7 7, A 7 9 i. r. t. i n t e r n a t i o n a a l n e t w e r k ) aandringen en zonodig actief bijdragen aan realisatie nieuwe wegen ( A73 - z u i d, A 7 4 ) e n v e r b r e d i n g / a a n p a k b e s t a a n d e w e g d e l e n ( A 2 M a a s t r i c h t, A 2 M a a s b r a c h t -G e l e e n ) ( i n t e r ) n a t i o n a l e v e r b i n d i n g s a s ( w a t e r ) ( o n d e r d e e l R H S ) ( M a a s, J u l i a n a -, L a t e r a a l k a n a a l i. r. t. A l b e r t -k a n a a l e n Z u i d w i l l e m s v a a r t ) o p w a a r d e r e n M a a s r o u t e a l s o n d e r d e e l v a n d e v a a r r o u t e t u s s e n R o t t e r d a m, B o r n, L u i k e n A n t w e r p e n v e r b e t e r i n g s l u i s v a n T e r n a a i e n o p h e f f e n r e s e r v e r i n g C a b e r g k a n a a l r e g i o n a l e v e r b i n d i n g s a s ( w a t e r ) ( W e s s e m -N e d e r w e e r t -H e l m o n d ) ( i n t e r ) n a t i o n a l e v e r b i n d i n g s a s ( r a i l ) ( o n d e r d e e l R H S ) ( H e e r l e n / M a a s t r i c h t E i n d h o v e n, H e e r l e n H e r z o g e n r a t h, V e n l o E i n d h o v e n, I J z e r e n R i j n i. r. t. T G V, M o n t z e n l i j n, B e t u w e l i j n ) a a n h a k e n Z u i d -L i m b u r g o p H S L -s t a t i o n s L u i k e n A k e n ; v o l g e n o n t w i k k e l i n g e n I J z e r e n R i j n, m e t b i j z o n d e r e a a n d a c h t v o o r L i m b u r g s e b e l a n g e n l e e f b a a r h e i d, n a t u u r e n e c o n o m i e ; o p l o s s e n v e i l i g h e i d s p r o b l e m a t i e k s t a t i o n s e m p l a c e m e n t e n ( V e n l o, S i t t a r d ) ; o p w a a r d e r i n g H e e r l e n H e r z o g e n r a t h v o o r p e r s o n e n - e n g o e d e r e n v e r v o e r r e g i o n a l e v e r b i n d i n g s a s ( w e g ) ( r e g i o n a a l v e r b i n d e n d w e g e n n e t i. r. t. r e g i o n a l e i n f r a s t r u c t u u r o m l i g g e n d e g e b i e d e n ) o p t i m a l e b e n u t t i n g r e g i o n a a l v e r b i n d e n d w e g e n n e t r e a l i s a t i e B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g r e a l i s a t i e M I T ( N O o s t, N O T R ) r e a l i s a t i e B N I ( N n, N ) v e r b e t e r e n v e r b i n d i n g e n v a n u i t M a a s t r i c h t n a a r B e l g i ë 5. 5 regional e v erbindi ngsas (rail ) (Maaslijn, Lightrail Zuid -Limburg, Maastricht - L a n a k e n -H a s s e l t ) r e a l i s a t i e l i g h t r a i l r a i l v e r b i n d i n g M a a s t r i c h t - L a n a k e n sp e e r p u n t e n T o e r i s m e o n t w i k k e l i n g e n / o f v e r n i e u w i n g t o e r i s m e.

13 K a ar t 2: P r o v i n c i a l e H o o f d s t r u c t u u r 1 3

14 Kaart 1:Perspectieven kaart

15 4. NATUURLIJKE WAARDEN: ROBUUST EN VEERKRACHTIG Het beschermen en ontwikkelen van de natuurlijke kwaliteiten van Limburg beschouwen wij als een kerntaak die we samen met gemeenten, waterschappen en maatschappelijke partijen vormgeven. Wij volgen daarvoor een strategie gericht op rentmeesterschap: ontwikkeling door in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen, en behoud en beheer door voorzorg en preventie. Milieu De kwaliteit van het milieu mag geen maatschappelijk onaanvaardbare effecten voor de gezondheid van mens en ecosystemen veroorzaken. Waar deze basiskwaliteit nog niet aanwezig is willen we deze zo snel mogelijk realiseren. Voor de lange termijn ambiëren wij verdere kwaliteitsverbetering tot een duurzaam niveau is bereikt. De basis voor ons beleid is het Europees en nationaal beleid. Wij voeren brongericht beleid voor de diverse doelgroepen met een accent op haalbaarheid. Integratie met economie is dan belangrijk. Ook hanteren wij een gebiedsgedifferentieerde aanpak: de gewenste milieukwaliteit is afhankelijk van de aard en functie van een gebied. Milieukwaliteit in al zijn facetten dient integraal onderdeel uit te maken van de ruimtelijk economische planvorming. Zo nodig zullen wij binnen de wettelijke grenzen- gemotiveerd afwijken van de generieke milieueisen. In de milieubeschermingsgebieden hanteren wij de regels van de provinciale milieuverordening (PMV). Lucht Onze prioriteit ligt bij het verbeteren van de luchtkwaliteit om overschrijdingen van de grenswaarden op te heffen. Doel is om blootstelling van mensen aan te hoge concentraties luchtverontreinigende stoffen te voorkomen en maatschappelijke ontwikkelingen doorgang te laten vinden. Daartoe willen wij dat de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen vermindert. Wij gebruiken daarvoor onze instrumenten vergunningverlening Wet milieubeheer en handhaving, de concessie voor het openbaar vervoer en de instrumenten in het kader van de ruimtelijke ordening. Wij faciliteren bovendien gemeenten bij de oplossing van knelpunten. Voor het terugdringen van zure depositie wordt het rijksbeleid uitgevoerd. Verder stimuleren wij emissiearme stalsystemen in Noord - en Midden Limburg via het Reconstructieplan en aanvullende maatregelen om de meest kwetsbare natuurgebieden te beschermen. Geluid en geur Het is onze ambitie dat de geluid- en geurkwaliteit in de leefomgeving verbetert, zodat het aantal gehinderde mensen afneemt. Ernstige hinder vinden wij niet acceptabel. Onze rol op het gebied van geluidhinder is vooral adviserend en faciliterend, maar wij gebruiken ook onze ruimtelijke- en milieuinstrumenten en zullen als wegbeheerder actieplannen opstellen en uitvoeren. In de PMV is de regelgeving voor stiltegebieden vastgelegd. De bescherming van de stiltegebieden dient echter te worden verbeterd. Wij werken dit nader uit in een beleidskader stiltegebieden. Vanuit onze rol als ruimtelijke ontwikkelaar stimuleren wij plangeïntegreerde oplossingen op het gebied van geur. Ook hanteren wij de vergunningen om geuremissie en/of geurhinder te beperken. Externe veiligheid Wij streven ernaar dat de externe veiligheidsrisico s als gevolg van het produceren, transporteren en werken met gevaarlijke stoffen voor burgers en objecten beperkt zijn. Wij hanteren de landelijk vastgestelde risiconormen als minimum. In samenwerking met onze partners voeren wij het regionaal Uitvoeringsprogramma externe veiligheid uit en richten ons op inventarisatie van risicovolle

16 1 6 s i t u a t i e s, v e r g un n i ngv e r le n i n g e n h a n d h av i n g, zo n e r i n g b e le i d, r u i m t e li j k e p la n n e n e n h et b ev o r d er e n e n c o ö r di n e r e n v a n ov e r e xt e r n e v ei li g h e i d. O n ze v i si e d aa r o p we r k e n wi j n a de r u i t. B o d e m W e st r ev e n n a a r e e n d u ur za m e k wa li t e i t v a n d e b o d em. Di t b et e k e nt b es c h er m i n g e n be h e e r v a n d e bo d e m wa a r b i j de h ui di g e k wa li t e i t, f u n ct i e s e n wa a r d e n b e ho u d e n b li j v e n e n d u u r za a m g e br u i k v an d e b o d e m i n s am e n ha n g m et m a at s c h ap p e li j k g e we n s t e o nt wi k k e li n g e n. W i j h a n t er e n o n ze r ui m t e li j k e e n v er g u n ni n g si n st r u m e nt e n o o k o p h e t g e bi e d v a n b o d em. B i j z o n d er e g eb i e d en di e e x t r a b es c h e r m i n g b e h o e v e n v a n w e g e h u n b i j z o n d e r e b o d e m -, n a t u u r -, o f la n d s c h a p s wa a r d e n of v an we g e d r i nk wa t e r wi n n i n g wo r d e n i n s t a n d ge h o ud e n d o or ex t r a be s c h er m e n d e m a at r e g e l e n. H e t M e r g e l l a n d i s i n d e P M V a l s b o d e m b e s c h e r m i n g s g e b i e d a a n g e we ze n. W aa r d e b o d em ni et de g e we n s t e k wa li t e i t h e ef t, v i n dt s a n er i ng p la a t s o p e en m a ni e r wa a r b i j b o d e m k w a l i t e i t e n d e f u n c t i e o p e lk a a r zi j n a f ge s t em d. D e pr i or i t ei t li g t b i j lo c a t i e s wa a r r i s i co s v o or v e r s p r e i d i n g e n / o f g e z o n d h e i d g r o o t z i j n e n w a a r d e r ui m t e li j k e d yn am i ek s an e r i n g n o o d za k e li j k m a ak t. N a t u u r O n ze am b i t i e i s om d e v er s c h ei d e nh e i d i n p la n t - en di e r s o o r t e n t e b e h ou d e n e n de le e f g e b i e d en v oo r p l a n t e n e n d i e r e n t e v e r s t e r k e n. W i j w i l l e n d a a r t o e i n d e g r e n s o v e r s c h r i j d e n d e E c o l o g i s c h e H o of d S t r u c t u u r ( E H S, i n c l. d e r o b u u s t e v e r b i n d i n g S c h i n v e l d -Mo ok e n d e G r o ot e Pe e l, de M e i n we g e n d e M a a s d ui n e n) i n Li m b ur g r e a li s er e n en d aa r n a a st ex t r a na t u ur, b o s e n la n d s c h a p s ele m e n t e n bi n n e n d e a a n s lu i t e n d e P r ov i n ci a le O nt wi k k e li n g s zo n e G r o e n ( PO G ). B u i t e n d e E H S e n P O G wi l le n we d e g r o e ne d o o r a d er i ng v an a gr a r i sc h e c u lt u u r la n d s c h a p p e n b eh o u d e n e n v e r st er k e n e n d e r ec r e at i ev e m o g e li j k h ed e n i n d e ze c u lt u u r la n d s c h a p pe n v er g r ot e n. O o k wi l le n wi j da t i n d e di r ec t e o m gev i n g v a n d e g r o o t s t e s t e d e n e x t r a g r oe n e r e cr e a t i e g eb i e d e n wo r d e n a a ng e le g d. V e r de r wi l le n wi j d at i n L i m b ur g pe r h e ct ar e ex t r a bo s ge r e a li s e er d i s. D e p r o v i n c i a l e n o t a N a t u u r - e n l a n d s c h a p s b e h e e r , de B o sn o t a, d e g eb i e d s p r o gr am m a s e n d e S t i m u l e r i n g s p l a n n e n N a t u u r, B o s e n La nd s c h a p b e s c hr i j v e n o n ze v i si e. V o or d e be s c h e r m i n g v a n s o o r t e n k i e ze n wi j v o or d e le e f g e b i e d e n b e n a de r i ng e n m ak e n be s c hi k b ar e k e n ni s t o e g a nke li j k v o or be wo n e r s, g e b r ui k e r s e n b e h ee r d er s v a n h e t p la t t e la n d. De programmering van middelen en de organisatie voor het ontwikkelen en / of beheren van natuur - g e b i e d e n g ev e n wi j v or m i n h e t k a d er v an d e W et I n r i c ht i n g L a n d e li j k G e b i e d. D aa r n a a st zo e k e n wi j n a a r o n t wi k k e li n g s g e r i c ht e o p lo s s i n g e n m. b. v. V e r h a n d e lb a r e o nt wi k k e li n g s r ec h t en e n R o o d v o or gr o e n. V oo r m a a t w e r k i n d e E H S g e b r u i k e n w i j d e i n s t r u m e n t e n H e r b e g r e n z e n E H S e n E H S -sa ld o b e n a d e r i n g. E c o l o g i s c h e H o o f d S t r u c t u u r V o o r d e r e a li s a t i e v a n de E H S s t e lle n wi j p r ov i n ci a le m e e r j ar e n pr o g r am m a s o p di e g e k o p p e ld zi j n a a n h et R e c o n s t r u c t i e p l a n v o o r N o o r d - en Mid d en L i m b ur g e n he t p la n V i t a a l P la t t e la n d Z u i d L i m b ur g. D e E H S wo r d t d e e ls g e r e a li s e er d do o r m i d d e l v a n s u b si di ë r i n g v a n g r on d a a n k o pe n d oo r d e D i e ns t L a n d e li j k G e b i e d e n t e r r e i n b e h e r e n d e o r g a n i s a t i e s. O o k o n d e r s t e u n e n w i j p a r t i c u l i e r e n b i j d e o v e r s t a p n a a r p a r t i c u li e r n at u u r b eh e e r. I n d e E H S g e ld t e e n n e e, t e n zi j r eg i m e. A l l e e n b i j gr o ot m a at s c h a pp e li j k be la n g e n h e t o nt b r e k e n v a n r e ë le a lt e r n a t i ev e n we r k e n wi j m e e i n di e n c om p e n s at i e p la a t sv i n dt. H e t h e r s t e l b e l e i d v o o r d e 4 2 p r i o r i t a i r e e n k a n s r i j k e h y d r o l o g i s c h g e v o e l i g e b o s - e n n a t u u r g e b i e d e n wo r d t v o or t g e ze t. R o n d d e m e e st v e r zu r i n g sg ev o e li g e n a t uu r g e bi e d e n b ev o r d er e n wi j ac t i ev e u i t p la a t s i n g of s a n e r i n g v a n i nt e n si ev e v e e ho u d e r i j. O m e c o lo g i s c h k we t s b ar e la n d b o u wg e b i e d e n t e b e s ch e r m e n wa a r v o or g e en f i n a n c i e r i n g i s v o o r z i e n h a n t e r e n w i j o o k d e P O G -i n s t r um e n t e n v oo r d e ze ge b i e de n. W i j h a n t er e n d e v e r s c hi l le n d e s u b s i di em o g e li j k h e d e n: v o o r n i e u we n a t u ur g e bi e d en d e Su b si d i er e g e li n g n a t u u r b e h e e r , v o o r b e h e e r s g e b i e d e n d e S u b s i d i e r e g e l i n g a g r a r i s c h n a t u u r b eh e e r. V o o r h e t E c o l o g i s c h w a t e r M a a s p l a s s e n l i g t h e t a c c e n t o p h e t b e h o u d e n v e r s t e r k i n g v a n n a t u u r w a ar d e n. N i e u w e t o e r i s t i s c h -re c r e at ie v e v o or zie n i n g e n w o r de n in p r in c ip e n ie t t o eg e s t a a n. V o o r H a bi t a t -, V o g e l r i c h t l i j n - e n N a t u u r b e s c h e r m i n g s w e t g e b i e d e n g e ld t h e t E ur o p es e af we g i n g s k a d er. V o o r d e ze ge b i ed e n r i c h t e n wi j o n s o p i ns t a n d h o ud i n g. V o o r O v e r i g e f u nc t i e s b i nn e n d e E H S s t r ev en wi j e r n a a r om d e n at u ur wa a r d e n t e v e r st er k en.

17 1 7 P r o v in c ia l e O n t w ik k e l in g s zo n e G r o e n B i n n e n d e PO G zi j n b e h o u d e n o n t w i k k e l i n g v a n n a t u u r - en la n d s c h a p s wa a r d e n r i ch t i ng g ev e n d, wa a r bi j wi j h et c om p en s a t i e b e gi n se l h a n t e r en. Vo o r d e k wa li t e i t s c om m i ss i e i s e e n be la n g r i j k e r o l we g g e le g d. W i j h a n t e r e n d e i n s t r u m e n t e n R o o d -v o o r -g r o e n, V O R m, a a n l e g n i e u we la n d g o e d e r e n, b o s a a n l e gs u b s i di e s e n r e a li s a t i e n a t u u r co m p e n s at i ev er p li c h t i n g e n e n k u n n e n zo n o d i g ( k le i n s c ha li g ) h e r b e gr e n ze n. D e PO G g e ld t v er d er a ls zo e k g e b i e d v o o r d e E H S. B i n n e n d e 11 h am st er k e r n le e f g e bi e d e n st r ev e n wi j n a ar ee n d uu r za a m la n d b o u wk u n d i g g e b r u i k e n b e h e e r. O n t wi k k e li n g e n di e d e po p u la t i e s c h a d e n zi j n i n pr i nc i pe ni et t o e g e st a a n of di e n e n t e wo r d e n g e c o m p en s e er d. C a 15 0 h a wo r d t b e gr en s d a ls n i eu we n a t u ur e n v or m t o n d er d e el v a n d e E H S zo d r a d e b e g r e n z i n g i s v a s t g e s t e l d. V o o r c a h a k u n n e n b e h e e r s o v e r k o m s t e n wo r d e n af g e s lo t e n. D e r o b u u s t e v e r b i n d i n g S c h i n v e l d -Mo o k wo r d t g e d et ai l le e r d b e g r e n sd wa a r n a d e v er bi n d i n g o nd e r d ee l v a n d e E H S wo r d t. T o t di e t i j d wo r d e n o no m k e er b a r e i n gr e p e n v o o r k om e n. V o or de e r bi n n e n v a lle n d e landbou wbedrijven de ontwikkelingsmogelijk h e d e n v o lg e n s P 2 g e ld e n. D e ni e t b eg r e n s d e d e le n v a n h e t zo e k g e b i e d r o b u us t e v er b i n d i ng kr i j g e n we e r d e st at u s v a n P3 / P 4 c o nf o r m P O L I n d e e c o lo g i s ch e v e r bi n di n g s zo n e s wi l le n wi j v e r s p r ei di n g, m i gr at i e e n ui t wi s s e li ng v a n s o or t e n t u s s e n n a t u u r g e b i e d e n i n E H S e n PO G m o g e li j k m ak e n. D a ar b i j b li j f t de la n d b o u w e e n b ela n g r i j k e r o l s p e le n, m a a r wi j b e n ut t en o ok d e m o g e li j k h ed e n d i e i nr i c h t i n g s pr oj e ct e n v o o r r e c r e at i e, o nt g r o n di n g en, la n d i n r i c ht i n g, i n f r a st r u ct u ur, e. d. b i e d e n. Bij de beken met een specifiek e co lo g i s ch e f un c t i e wi l le n wi j zo r g e n v o or be h o u d e n h e r s t e l v a n h e t h o o g s t e e c o lo g i s c he k wa li t e i t s ni v e a u, n at u u r li j k e wa t e r k wa li t e i t, na t u ur li j k e s ys t e em e i g e n pr o c es s e n e n b e e k c o nt i n uï t e i t. D e h e r i n r i c h t i n g v a n d e z e b e k e n d i e n t m e d e d e v e r b i n d e n d e f u n c t i e v o o r n at u u r ge b i ed e n t e v e r st e r k e n. G r o e n e k w a l i t e i t i n h e t p l a t t e l a n d b u i t e n E H S e n P O G G r oe n e wa a r d e n b ui t e n d e E H S e n PO G wo r d e n v e r st e r k t d o o r a a n l e g v a n l a n d s c h a p s e le m e n t e n, s o o r t e n b e s c h e r m i n g, k a v e l r a n d b e h e e r e n b e e k h e r s t e l, b e p l a n t i n g e n l a n g s e r v e n e n we g e n e n a a n le g e n o n d e r h o u d v a n o u d e e n n i e u we la n d g o e d e r e n. D e P r ov i n ci e h e ef t i n d e ze a a np a k e e n r eg i er o l e n i s d e e ls s u b s i di ev e r st r ek k er. W a t e r H e t wa t e r be h e e r g ev en we g e st a lt e d o or e e n ( gr e n sov e r s c h r i j d e n d e) s t r o om g e bi ed b e n a d e r i n g, e en b r o n g er i ch t e a a n p ak, h e t s o li d a r i t e i t s pr i nc i p e ( ni et af we n t e le n ) e n he t v o or a f b et r ek k e n v a n wa t e r bi j r u i m t e li j k e o n t wi k k e li n g e n. O o k z e t t e n w e i n o p g e zo n d e e n v eerkrachtig e wa t e r e n e n h et i n b a la n s brengen v an de omgev ing met het watersysteem. Onze doelen zij n h e t h er st e l v an d e s p o ns we r k i n g, he t h e r st e l v a n d e n a t t e n a t u u r, sc h o o n w a t e r, e e n d u u r z a m e w a t e r v o o r z i e n i n g e n e e n v e i l i g e M a a s. D e t o e g e k e nd e h oo f df u n ct i e v an d e wa t e r e n i s b e p a l e n d. Ei s e n v a n ui t ov er i g e f u n ct i e s zi j n o n d er g e s c hi kt, wa a r b i j wi j e c o l o g i s c h e (s pe c i f i e k e n a lg e m e e n e c o l o g i s c h e f u n c t i e ) e n m e n s g er i ch t e h o o f d f u n c t i e s ( m e n s e l i j k e c o n s u m p t i e e n a g r a r i s c h w a t e r ) o n d er s c h ei d e n. H et o r d e ne n d pr i n ci pe v a n wa t e r v o r m t e e n e s s e n t i ë le b o u ws t e e n v o o r h et pr ov i n ci a le om g ev i n g s b e le i d. D e w a t e r t o e t s g e br u i k e n we h i er bi j a ls a f we g i n g s k a d er. H e t W a t e r b e l e i d 2 1 ste e e u w e n d e K a d e r r i c h t l i j n W a t e r b e p a le n d e k om e n d e j ar e n d e a g e n d a. D e t e m a k e n k e u z e s w o r d e n i n v as t g e le g d i n o n z e p l a n n e n. V o o r ui t lo p e n d d a a r o p p le i t e n wi j v o or a lt i j d g o e d m a at r e g e le n. U i t v o er i n g za l v o or a l p l a a t s v i n d e n v i a h et R e c o n s t r u c t i e p l a n ( ) e n h et p la n H e r i j ki n g V i t a a l P l a t t e l a n d Z u i d -L i m b u r g ( ). W e on d e r st e u n en d a ar bi j wa t e r sch a p p e n, g em e e nt e n e n t e r r e i n b e h e er d e r s. H e r s t e l s p o n s w e r k i n g I n w i l l e n w i j v o l d o e n a a n d e no g t e b e p a le n n o r m en v oo r r e gi o n a le wa t e r ov er la s t. W i j h o u d e n d a ar b i j r e k e n i n g m e t 1 0 % ( e n o p d e l a n g e r e t e r m i j n 2 0 % ) h o g e r e p i e k af v o er e n v a n we g e k li m a a t v er a n d er i n g. I n P 1 -g e b i e d e n g e l d t h e t n e e -t e n z i j r e g i e m. I n P 2 - e n P 3 -g e b i e d e n z i j n v a s t h o u d e n e n b e r g en v a n wa t e r e n h et e co lo g i s c h f u n ct i o n e r en r i ch t i n g g ev e nd. I n d e b e e k d a le n g ev en wi j m e e r r u i m t e a a n h et wa t e r v i a g r o n dv er we r v i n g, v i a h et i n st r u m en t ar i um v a n d e E H S o f -i n a g r a r i s c h g e b i e d - v i a g r o e n b la u we d i e n s t e n

18 1 8 o f s c h a d e c o m p e n s a t i e. D e w a t e r s c h a p p en n em e n d e m e a n d er zo n e s la n g s S E F -be k e n e n i n u n d a t i e zo n e s o p i n d e le g g e r, g em e e n t e n i n h u n b e s t em m i n gs p la n n e n. In h e t H e uv e l la n d b ev o r de r e n wi j e r os i e be s t r i j d i n g o p d e st e i le h e l li n g e n. Bi j ni e u wb o u w e n h e r s t r u c t u r e r i n g v a n b e s t a a n d e b e b o u w i n g d i e n t h et r e g e n wa t e r bi n n e n g r e n ze n va n d o e lm a t i g h ei d zo v e e l m o g e li j k t e wo r d e n af g e k o pp e ld. W e st i m u le r e n g em e e n t e n om h u n t a ke n g o e d o p t e p a kk e n. V er d e r ze t t en wi j i n op g r e ns ov er s c hr i j d e n d o v er le g. H e r s t e l v a n d e n a t t e n a t u u r W i j w i l l e n d e h e l f t v a n d e g r o n d wa t e r af h an k e li j k e na t u ur i n h e r s t e ld h e b b e n en d e h e r i n r i c ht i n g v a n b e k e n m et e en s pe c i f i e k e c o lo g i s c h e f unc t i e i n a f g er o n d. V o o r d e S E F -b e k e n g e l d t h e t n e e -t e n zi j p r i n ci p e. V o or a g r ar i s c h wa t e r ( i n d e e ls P 2, P 3, P 4 e n P 5 ) v o e r e n w i j O p t i m a a l w a t e r b e h e e r i n d e l a n d b o u w u i t : o n d e r v o o r w a a r d e n m a g be r e g e ni n g p la a t s v i n d en. V o o r d e S E F -b e k e n e n d e gr o n d wa t e r af ha n k e li j k e n a t u ur g e bi e d e n zi j n d e d o or ons o nt wi k k e ld e e c o lo g i s c h e st r e e f be e ld e n r i c h t i n g g ev e n d. D e ze b e ke n e n d e n a t t e n a t u u r p a r e l s g e v e n we v o or r a n g bi j h e r i nr i c ht i n g. V o o r v er d r o gi n gs g ev o e li g e H a b i t at r i c ht li j n g e bi e d en v oe r e n wi j zo n od i g e e n H a bi t a t t o et s u i t. In bufferzones staan wij nieuwe onttrekkingen niet toe, bestaande onttrekkingen zullen bij vergunning - v er le n i n g wo r d e n g e t oe t st o p h u n e f f e c t e n. I n a g r a r i s c h g e b i e d d i e n t d e la n d b o u w b u i t e n d e b uf f er zo n e s z o e f f i c i ë n t m o g e l i j k o m t e g a a n m e t g r o n d w a t e r e n wo r d e n st u we n g e p la a t s t d e wa t e r s c h a p p e n. De w a t e r s c h a p p e n s t e l l e n i n e e n G e w e n s t G r o n d - e n O p p er v la k t e wa t e r R e gi em ( G G O R ) o p. I n zu l le n wi j b es li s s e n om t r e nt d e g oe d k e ur i n g v a n h et G G O R v o or d e ka n s r i j k e v e r d r o g i n g s gev o e li g e n a t u u r g e b i e d e n. S c h o o n w a t e r U i t g a ng s p u nt zi j n d e d oe le n v a n d e K RW. H et b e le i d r o n d p u nt b r o n n e n wo r d t ge c on t i nu e e r d. V e r d er v e r w a c h t e n w i j v a n g e m e e nten en waterschappen dat zij het riool- e n af v a lwa t e r s y s t e em op t i m a li s e r e n. G em e e nt e n di e n e n d e b a si si n s p a nn i n g ui t t e v o e r en om d e r i o le r i n g o p or d e t e b r en g e n. O ok h et b e le i d r o n d di f f us e br o n n e n wo r d t v o or t g e ze t m e t d e ui t v o e r i n g v a n h et d a ar o p g e r i c ht e P r o g r am m a. V e r o n t r ei n i gd e wa t e r b o d em s wo r d e n a a ng e p a k t d o or g em e e nt e n e n wa t e r s c h ap pe n, wa a r bi j zi j i n s p e le n o p d e h e r i nr i ch t i n g v a n d e be k e n. D u u r z a m e w a t e r v o o r z i e n i n g O o k h i e r zi j n d e d o e le n v a n K RW ui t g a n gs p u n t. W e g a a n v e r de r u i t v a n m i ni m a a l 7 5 % le v e rings ze k e r h ei d, e n e e n h o g e m at e v an ze lf v o o r zi e ni n g. T er b e s c h er m i ng v an de o p e n b ar e d r i n k w a t e r v o o r z i e n i n g h e b b e n w i j i n d e P M V b e s c h e r m i n g s g e b i e d e n a a n g e we ze n. D e r e g e ls zi j n e r o p g e r i c h t om m et e env o u di g e zu i v e r i n g t e ku n n e n v o ls t a a n. D e wa t e r wi n p ut t e n zi j n zo m i ni m a a l 2 5 j a a r b e s c h e r m d t eg e n ee n m o g e li j ke v e r o nt r ei n i gi n g. D e g e h e le R o e r d a ls le n k i s e e n b or i n gsv r i j e zo n e. B o r i n ge n di e p er da n 3 0 m zi j n i n pr i nc i p e v er b o d e n. I n R o e r da ls le n k e n V e n lo s c h o l wo r d e n b or i ng e n v o o r d e la n d b o u w g e w e e r d. V o o r d e b e s c h e r m i n g v a n k a lk s t e e n wi n n i n g e n, f r e a t i s ch e wi n n i n g e n e n ( o e v e r ) g r o n d w a t e r w i n n i n g e n v o e r e n w i j e e n s t i m u l e r i n g s b e le i d e n g a a n wi j na of be t e r e b e sc h e r m i n g w e n s e l i j k i s. D e w i n n i n g e n C a b e r g e n I t t e r e n -B o r g h a r e n w o r d e n i n g e s l o t e n, C a l i f o r n i ë i n V o o r o p e r a t i o n e l e r es e r v e i s e e n c a p a ci t e i t v an 1 4 m i lj o e n m 3 / j r g er e s er v e er d i n d e b e st a a n d e p r o d u c t i e l o c a t i e s, v o o r d e s t r a t e g i s c h e r es e r v e e e n ze lf d e c a p a ci t e i t. V o or a ls n o g co n t i n u e r e n we h e t ingezette beleid dat gericht is op een ev enwichtige winnin g v a n g r o n d -, o e v e r g r o n d - e n o p p er v la k t e wa t e r. D e k om e n d e p la n p e r i o d e zu l le n we b e zi e n o f d e v er d e li n g e n d e o m v a n g v a n de r e s e r v es a a np a s si n g b e h o ev e n. V o o r o v e r i g e o n t t r e k k i n g e n wo r d t a l le e n h e t g e b r u i k v a n f r e a t i s c h ( o n d i e p ) g r o n d w a t e r v er g u n d i n d i e n e r g e e n n e g at i ev e e f f e ct e n o p t r e d e n v o or ( gr o n d wa t e r af h a n k e li j k e ) n a t u u r o f ov er i g e b e la n g e n. O ns b e le i d v o o r k o u d e -wa r m t e op s l a g we r k e n wi j ui t i n ee n b e le i d s ka d e r. E e n v e i l i g e M a a s W e s t r e v e n n a a r e e n b e s c h e r m i n g s n i v e a u v a n 1 : p e r j a a r, m i n i m a a l h a n i e u we n a t uu r e n v er b et e r i n g v a n d e s c h e e p v a a r t r o u t e o v e r d e M a a s. O o k st r ev e n we n a ar v e r d er ga a n d e s am e n we r ki n g o p s t r oo m g eb i e dn i v e a u. H e t C o n s or t i um G r e n s m a as h ee f t d e v er p li c h t i n g h e t g e h e le G r e n sm a a sp la n u i t t e

19 1 9 v o er e n. W i j c o ör d i n e r e n d e v er le n i n g v a n d e be la n g r i j k s t e v er g u n ni n g e n e n le g g e n e. e. a. v as t i n v er g u n ni n g e n di e wi j ze lf v e r le n e n. Di t a l l e s d o e n wi j m e t e e n p r o gr am m a t i s c h e a an p a k. W i j b l i j v e n d e e l n e m e n i n i n t e r n a t i o n a l e o v e r l e g g e n o v e r d e M a a s e n le v er e n i n br e ng i n d e o nt wi k k e li n g v a n h et i nt e r na t i o n a a l w a t e r b e l e i d m e t h et a cc e n t o p h o o g wa t e r. Aa r d k u n d e, c ul t u ur h i s t o r i e e n l a n d s c h a p W i j s t r ev e n n a ar b eh o u d, o nt wi k k e li n g e n b e h e er v a n a ar d k u nd i g e, c u lt u u r hi s t o r i s ch e e n la n d s c h a p p e li j k e w a a r d e n. W e b e v o r d e r e n d a t r u i m t e l i j k e p l a n n e n r e k e n i n g ho u d e n m et d e ze zo g e n a a m d e b r o n ze n wa a r d e n e n s t i m u le r e n g em e e n t e n om -a a n v u l l e n d o p R i j k s - e n p r o v i n c i a a l b e l e i d - e i ge n b e le i d t e o n t wi k k e le n. D a a r b i j v o r m e n I S V e n P la t t e la n d i n Ui t v oe r i n g b e la n g r i j k e u i t v o er i ngs k a d e r s. A a r d k u n d e W i j s t r e v e n n a a r b e h o u d v a n e e n zo gr o ot m o g e li j k e a ar d k u n di g e v er s c h ei d e n he i d, h e r s t e l v a n n a t u ur li j k e p r o c e ss e n en s am e n ha n g m et he t c u lt u u r h i st o r i s c h e n n at u u r li j k er f g oe d. B e h o u d en zi c h t b a a r he i d v a n d e ze o b j e ct e n zi j n ui t g an g s p u nt bi j ni e u we r ui m t e li j k e o nt wi k k e li n g e n, i n de g e bi e de n m e t ( i nt e r ) n a t i o n a le wa a r d e n n o g m e er d a n i n d e g e b i ed e n m e t r e gi o n a le wa a r d e n. I n d e ov e r i g e g e bi ed e n k u n ne n g e m e e nt e n ze lf h u n b e le i d b e p a le n t en aa n zi e n v a n d e ze o bj e ct e n. C u l t u u r h i s t o r i e : a r c h e o l o g i e, h i s t o r i s c h e b o u w k u n s t e n h i s t o r i s c h e g e o g r a f i e A r c h e o l o g i s c h e w a a r d e n wi l le n wi j zo v e e l m og e li j k i n d e b o d em b e wa r e n. We c r e ër e n g es c hi kt e co n d i t i e s v o o r d a a d w e r k e l i j k b e h e e r e r v a n. Bi j ni e uwe p la n n e n n a b i j a r ch e o lo g i s c h e m on u m e n t e n e n i n g e bi e d e n m e t ( m i d d e l ) h o g e v e r w a c h t i n g s w a a r d e i s i n e e n v r o e g e p la n f a s e ar c h e o lo g i s c h o nd e r zo e k a a n d e o r d e. W ij h o u d e n d a a r t o e de archeologische kaart actueel. V e r d e r z u l l e n w i j e e n p r ov i nc i a le a r c h e o lo g i s c h e o n d e r zo e k s a g e n d a o p st e l le n. I n d i e n n o di g l e g g e n w ij r e g e ls v a st i n e e n p r ov i n ci a le v er o r d e ni n g. E e n p r ov i n ci a le s u b s i di er e g e li n g s t i m u l e e r t g e m e e n t e n t o t h e t v o e r e n v a n e i g e n b e l e i d. H i s t o r i s c h e b o u w k u n s t w i l l e n wi j b eh o u d en e n o n t wi k k e le n. D e af le e s b a a r h e i d v an d e hi s t or i s c h e samenhang van het historische bouwwer k met het cultuurlandschap is daarbij uit ga n g s p u n t. W i j a dv i s er e n o v e r r i j k s m o n u m e n t e n b u i t e n d e b e b o u w d e k o m e n b e s c h e r m d e s t a d s - e n d or p s ge zi c h t e n zo n d e r b e s c h e r m e n d b e st em m i n gs p la n. O o k d r ag e n wi j u i t e i ge n m i d d e le n b i j aa n d e i n st a n d h o u d i n g v a n r i j k s m o n u m e n t e n i n d i e n d a a r a a n e e n d u u r z a m e e c o n om i s c h e o n t wi k k e li n g i s v er bo n d e n. W i j st ar t e n v er d er m et m o ni t or i n g. W i j wi l le n d e hi s t o r i s c h e g e o gr af i e zi c ht ba a r h ou d e n e n s t r ev e n n a ar b e ho u d en on t wi k k e li n g v a n d e hoofdlijnen v an cultuurlandschappen en historische landschapselementen. Op projectbasis o n d e r s t e un e n wi j h e r s t e l v a n zi c h t b a r e hi s t or i s c h e la n d s c h a p s e le m e n t e n. O ok o nd e r st e u n e n wi j he t b eh e e r v a n k le i n e la n d s c h a p s e le m e n t e n d o or p r ov i n ci a le be h e e r sv er g o e di n g en. L a n d s c h a p W e st r ev e n n a a r b e h ou d, o nt wi k k e li n g e n b e h e er v a n d e k er n k wa li t e i t en v an h et la n d s c h a p. D e a f wi s s e li n g v a n o p e n g e bi e d e n e n g e bi e de n m e t e e n b e b o u wi n g s ar m k ar a kt e r wi l l e n wi j b e h o u d e n evenals de historische samenhang met het landschap m.n. in Zuid Limburg. Het Landschaps - o n t w i k k e l i n g s p l a n Z u i d L i m b u r g e n h e t L a n d s c h a p s k a d e r N o o r d - e n M i d d e n Li m b ur g c o n cr et i se r e n d e k e r n k w a l i t e i t e n o p r e g i o n a a l n i v e a u. W i j s l u i t e n a a n b i j d e u i t v o e r i n g s o r g a n i s a t i e P l a t t e la n d i n Ui t v o e r i n g e n zo e k e n n aa r e e n d u u r za m e f i na n ci e r i ng v a n la n d s c h a p s b e h e er. E e n c om m i s si e v a n d e s k u nd i g en a d v i s e e r t d aa r bi j ov er r ui m t e li j k e k wa li t e i t e n t e g e n pr e st at i es.

20 E C O N O M I E E N M O B I L I T E I T W i j wi l le n we lv a a r t e n we r k g e le g e n h e i d op e e n h o o g n i v e a u b r e n g en e n h o u d en. D a t v r a a gt v o o r a l o m e e n om s la g n a a r e e n k e n ni s e co n o m i e o nd e r st e u n d d o o r e e n ui t st e k e nd v es t i gi n g sk li m a a t, g o e d e b e r e i k b a ar h e i d v an d e e c o no m i s c he k er ng e b i e d e n e n v o ld o e n d e r u i m t e v a n d e k wa li t e i t wa a r b e dr i j v e n o m v r a g en. D u u r za a m, m aa t sc h a p p e li j k v e r a n t wo o r d o n d er n em e n i s i n o n ze o ge n e e n m u st. V e r d er i s e e n g o e d o n t w i k k e l d e a r b e i d s m a r k t e n on d e r wi j s v a n g r o t e b et e k e ni s. E e n i n n o v a t i e v e e c o n o m i e O n z e i n z e t i s o m d e k o m e n d e t i e n j a a r d e o m s l a g t e m a k e n n a a r e e n k e n n i s e c o n o m i e. P e r s p e ct i ef v o lle clusters zijn nieuwe aanjagers van de Limburgse economie : Chemie, Health Cure & Care, Agro - food /nutrition en Nieuwe Energie (alle benoemd in onze Versnellingsagenda Economie ) en High Tech - s ys t e m s. O ok d e lo g i s t i e k e e n t o er i s t i sc he s e ct o r zi j n v a n b e la n g. V e n lo, m et zi j n st e r ke lo g i s t i e ke s ec t or, v o r m t h e t c e n t r u m v a n d e A g r o -f o o d / n u t r i t i o n. E e n p r o g r a m m at i s c h e a a n p ak kr i j gt g e s t a lt e o n d er d e n o e m er G r e e n p or t V e n lo. O n ze r o l i s er b ov e n a l e e n v an i ni t i ë r e n, st i m u le r e n e n le g g e n v a n v er b i n di n g en t u ss e n m a r k t p ar t i j e n o n d e r li n g e n v a n m a r k t p a r t i j e n m et k e n ni s i n st e l li n g e n. O ok s t i m u l e r e n w i j n i e u w e b e d r i j v i g h ei d. W i j h e b b e n d aa r n a as t e e n t a ak bi j h et zo r g en v o or e en ui t s t ek e n d e b e d r i j f so m gev i n g e n zi j n v er a nt wo o r d e li j k v o or d e v e r g u nn i n gv e r le n i n g a a n g r ot e r e b e d r i j v en. W e b e v o r d e r e n o n d e r n e m e r s c h a p e n i n n o v a t i e d o o r h e t s t i m u l e r e n v a n n e t w e r k v o r m i n g, i n n o v at i ev e c l u s t e r i n g b i n n e n k e t e n s e n k e n n i s t r a n s f e r s t u s s e n b e d r i j f s l e v e n e n k e n n i s i n s t e l l i n g e n. D a a r b i j r i c h t t e n wi j o n s o o k o p h e t o n d er wi j s. W e w e r k e n s a m e n m et d e r e gi o s om o n s h e e n, v o or a l b i n n e n d e T e c h n o l o g i s c h e T o p r e g i o E i n d h o v e n -A k e n -L e uv e n ( T T R). D e r e g u le r i n g m o et d e ad m i ni st r at i ev e la s t e n t er u g d r i n g e n. W i j wi l le n m e e r p r o a c t i e f e n di e n st v er le n e n d r i c h t i n g b e d r i j f s l e v e n o p e r e r e n. W e r k l o c a t i e s Z o r g e n v o or v o l d o en d e w er k l o c at ie s v a n d e j u is t e k w a l it e it W i j w i l l e n z o r g e n v o o r v o l d o e n d e r u i m t e e n k wa li t e i t om d e d yn a m i e k v a n h et g eve s t i g d e b e d r i j f s le v en t e f a ci li t e r e n e n o m d e k om st v a n ni e u we b ed r i j v e n n a ar Li m b ur g m o g e li j k t e m a k en. W e wi l le n e e n r ui m e v a r i a t i e a a n v e s t i g i n g s m i l i e u s b i e d e n, m e t r u i m t e v o o r r e g i o n a a l m a a t w e r k. W i j v o e r e n h i e r b i j d e r e g i e. D e p la n n i n g s o p g av e wo r d t v a s t ge le g d i n h e t P r o g r am m a W er k lo c a t i e s. W e f o r m u le r e n k a d er s v o o r d e o n t wi k k e li n g e n i n r i c ht i n g v a n we r k lo c a t i es e n zi e n t o e d a t h et bov e n r e g i on a a l b e la n g g o e d i n h et o o g wo r d t g e h o u d en. G e m e e n t e n z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k v o or d e v er t a li n g n a a r c o nc r et e lo c a t i e s e n d e on t wi k k e li n g e n i n r i c ht i n g v a n d e ze we r k lo c a t i es. I n st a d sr e g i o s v i nd e n we r e gi o n a le a f st em m i n g e n p r og r am m e r i n g d a a r bi j v a n e s s e n t i e e l b e la n g. V o o r e e n b e p e r k t a a n t a l g r o t e r e b e d r i j v e n t e r r e i n e n b e p a l e n w i j d e lo c a t i e ke u ze ze lf e n n e m e n h et v oo r t o u w b i j d e r e a li s e r i n g. G o e d i n zi c h t i n d e v o or r aa d e n k wa li t e i t v e r k r i j g e n wi j do o r e e n s am e n h a n g en d m on i t or i n g s ys t e em. Bi j d u u r z a m e i n r i c h t i n g e n b e h e e r v a n d e b e s t a a n d e v o o r r a a d a a n w e r k l o c a t i e s e n o p t i m a a l g e b r u i k v a n r e s t r ui m t e s t e l le n wi j k wa li t e i t c e n t r a a l. W e b li j v e n d a ar o m v o lg e n h o e d e k wa li t e i t se i s e n zi c h o n t wi k k e le n e n o f d e t er r e i n en d a ar a a n v o ld o e n. O p C h e m e l o t w i l l e n w e n a a r e e n o p t i m a a l g e b r u i k v a n d e f y s i e k e, m i l i e u - e n v e i li gh e i d sr u i m t e v o o r h et c h e m i e c lu s t e r. Vo o r h e t t e r r ei n G r a e t h ei de za l o p b a s i s v a n ev a lu a t i e / v i si e o nt wi k ke li n g e e n b es li s s i n g wo r d e n g e n om e n ov e r h et a l d a n n i et c o nt i n ue r e n v a n d e r e se r v er i n g. W i j s p i t s e n o n s bi j h et be h o u d v a n k wa li t e i t v a n b e dr i j v e nt er r ei n e n t o e o p p ar km an a g e m e nt, m. n. o p k e n n i su i t wi s s e li n g e n h et f i na n ci e e l m o g eli j k m a k e n v a n d e a a n l o o p f a s e v a n pa r km a n a g e m e nt. O o k i n s p e c i f i e k e v e r n i e u we n d e pr oj e ct e n k u n n en wi j ( f i n a nc i ee l) p a r t i ci p er e n.

21 2 1 V e r d e r ze t t en wi j i n o p r e v i t a l i s e r i n g v a n v e r o u d e r d e t e r r e i n e n w a a r b i j w i j p ar km a na g e m e nt e n h et u i t v o e r e n v a n e e n d u u r z a a m h e i d s c an a ls v o or wa a r d e st e l le n. N i e u we we r k lo c a t i e s st a a n wi j a l le e n v o or wa n n e e r n o di g. W i j m a k en d a ar v o or i n sc h a t t i n ge n v a n d e b e n o d i g de k wa li t e i t e n k wa n t i t ei t, d i e r i c ht i n g g ev en d zi j n v o o r o. a. g em e e nt e n. V o or ni e u we d e t a i lh a n d e l e n st e d e li j k e r ec r e at i ev e v o or zi e n i n ge n ha n t e r en wi j g e e n p l a n n i n g s o p g av e. N a dr u k li g t o p k wa li t e i t sv er b e t er i n g en v er st e r k i n g v a n de d e t a i lh a n d e ls s t r u ct u u r. W i j w i l l e n d a t g e m e e n t e n b i j o n t w i k k e l i n g e n v a n n i e u w e g r o o t s c h a l i g e d e t ai lh a n d e l e n g r ot e st e d e li j k e r ec r e at i ev e v o or zi e ni n g e n e e n economisch -effectenrapportage opstellen om tot een afweging te komen. Zijn de effecten gemeente - g r e n s ov er s ch r i j de n d da n i s a f s t em m i n g no d i g m et d e be t r o k k e n g em e e nt e n. Bij het vinden v an zoekruim t e v o or n i e u we lo c a t i e s ze t t en we i n o p c o n ce n t r a t i e. I s u i t br e i di n g v a n b e s t a a n d e l o c a t i e s n i e t m o g e l i j k, d a n k o m e n P 8 -g e b i e d e n i n b e e l d. D e m o bi li t e i t sc o n s e q u e nt i e s di e n en v r o e g b e t r o k k e n t e w o r d e n, w a a r b i j z o v e e l m o g e l i j k w o r d t a a n g e h a a k t b i j d e b e s t a a n d e i n f r a s t r u c t u u r, o o k v. w. b. d e O V -o n t s l u i t i n g. N i e u we we r k lo c a t i e s i n h e t la n d e li j k g e bi e d wo r d e n ni et v o o r zi e n. G em e e nt e n m oe t e n r e st c a p ac i t ei t o p l o k a l e b e d r i j v e n t e r r e i n e n a l l e e n g e b r u i k e n v o o r u i t b r e i d i n g v a n b e s t a a n d e b e d r i j v e n e n v o o r v e r p l a a t s e r s e n st a r t e r s v an u i t d e ei g e n g em e e nt e e n d a a r bi j v o or k om e n d a t lo k a le b e d r i j v e nt e r r e i n en e e n gr o o t s c h a li g s t e d e li j k k ar a kt e r kr i j g e n. Z o n o di g m o g en g em e e nt e n ee n b es t a an d t e r r ei n ui t b r ei d e n v o or r e e d s lo k a a l g e v e s t i g d e b e dr i j v e n. H e t j u is t e b e dr ij f o p d e j u i s t e p l a a t s W i j wi l le n b i j d e lo c a t i ek e u ze e r v o o r zo r ge n d at b e dr i j v e n e n v oo r zi e ni n g e n t er e c ht k om e n wa a r ze h e t b e s t e p a s s en e n d at d e v i t a li t e i t v a n b i n n e n s t e d e n, b u u r t e n e n k e r ne n ni et t e ze e r w o r d t a a n g et a st do o r o n t w i k k e l i n g v a n n i e u w e g r o o t s c h a li g e d et a i lh a n d e l e n r e cr e at i ev e v o o r zi e ni n g e n op p e r i f e r e lo c a t i es. W e h an t er e n v o o r k e u r s m i li e u s v o o r d e v e s t i g i ng v an b e pa a ld e s o o r t e n be d r i j v e n e n v o or zi e n i n g e n. V o or v es t i gi n g v a n be d r i j v e n, k a n t o r e n e n w i n k e l s i n l a n d e l i j k g e b i e d g e l d e n a p a r t e r e g e l s. B i j d e v e st i g i n g g ev e n wi j bi j zo n d er e a and a c h t a a n v ei li g h e i d, hi n d er e n v er k e er s aa n t r ek ki n g. W or dt v e e l v er k e er v e r wa c h t d a n i s a a ns lu i t i n g o p o pe n b a a r v e r v o e r, m u lt i m o d a le o n t s lu i t i ng of o nt s lu i t i n g v o or v r a c ht a ut o s v an b e la n g. K l e i n s c h a l i g e e n m i d d e lg r o t e be d r i j v e n d i e e e n d u i d e li j k e b i nd i n g h e b b en m et h et b e t r ef f e n d e s t ed e li j k e g e b i e d wi l le n wi j g ev e st i g d zi e n o p s t e de l i j k e b ed r i j v e n t er r e i n en. Industrieel-lo g i s t i ek e t e r r e i ne n zi j n b e s t e m d v o o r g r o o t s c h a l i g e p r o d u c t i e - e n d i s t r i b u t i e b e d r i j v e n, d i e e e n di r e ct e o nt s l u i t i n g o p h e t a u t o s n e lwe g e n n e t we n s e n li e f st i n c om b i n a t i e m et a n de r e m o d a li t e i t e n. K a n t o o r o n t w i k k e l i n g i n s t a d s r e g i o s zal v o o r e en gr o ot d e e l b i n n e n h e t c e nt r aa l s t e d e li j k g e bi e d m o e t en p l a a t s v i n d e n, in goede balans met de kantoorontwikkeli n g op st e d e li j ke di e n st e nt e r r ei n e n. V es t i gi n g v a n s o li t a i r e k a n t o r e n o p b e d r i j v e n t e r r e i n e n s t a a n we n i et t o e, m. u. v. o n d er s t e u n e n d e ka n t o o r f a ci li t ei t e n bi j p r o d u c t i e - e n h a n d e l s b e d r i j v e n. Bi j zo n d e r e r e g e ls zi j n er v o o r k a nt o or o n t wi k k e li n g o p M A A. D e t a i l h a ndel i n d e bi n n e n st a d, d e v er zo r g i n g st r uc t u ur v a n wi j k e n e n g r o ot s c ha li g e d e t ai lh a n d e l o p p e r i f e er g e le g e n s t e d e li j k e di e n st e n t e r r e i ne n m o et e n i n b a la n s zi j n. St e d e li j ke di e n st e nt e r r e i n e n b i e d e n u i t s lu i t e n d r u i m t e a a n d e t a i l h a n d e l s f u n c t i e s v o o r m i n d e r f r e q u e nt b e no d i gd e, d o e lg e r i c ht e a an k o p e n. W e d e nk e n d a a r bi j a a n g r ot er e wi n k e ls o p h e t g e bi e d v a n wo n e n, v er v o er en o ut d o or. S t e d e li j ke r ec r e at i ev e v o or zi e ni n g e n wo r d e n bi j v oo r k e ur i n h et c e n t r a a l s t e d e li j k g e bi e d g ev e st i g d. I n h e t l a n d e l i j k g e b i e d b i e d e n lo k a le b e d r i j v e nt e r r ei n e n v e st i gi n g sm o g e li j k h e d e n a an b e d r i j v e n ui t d e e i g en g e m e e nt e. G e n n e p e n H e ld e n h e b b e n e en o pv a n gf u n ct i e v o o r om li g g e n d e g em e en t e n wa a r g e e n b e d r i j v en t er r ei nr u i m t e v o o r ha n d e n i s. L o k a al v e r zo r g e nd e k a n t o r e n e n k l e i n s c h a l i g e d e t a i l h a n del k u n n e n zi c h v e st i g e n i n d or p s k er n e n, r e g i o n a l e k a n t o r en e n gr o o t s c h a li g e d et ai lh a n d e l m e t r e gi o n a le v er zo r g i n g s f u n c t i e o o k i n een aantal g r ot e r e k e r n e n. W i n k e ls h o r e n ni et t h ui s o p lo k a le b e d r i j v e nt e r r ei n e n, b e h o u d e n s e e n a a n t a l s p e c i f i ek e c a t e go r i e ë n. D u u r z a a m o n d e r n e m e n O n ze am b i t i e i s d at b e dr i j v e n h un ei g e n v e r a n t wo o r d e li j kh e i d n em e n e n d u u r za a m e n m a a t s c h a p p e li j k v er a nt wo o r d o n d er n em e n t ot on d e r de e l v a n h u n b e d r i j f s s t r at e g i e m a k e n. W i j s lu i t e n a a n bi j de la n d e li j k e a a np a k. W i j s t i m u l e r e n d u u r z a a m on d e r ne m e n d oo r d e b e sc h i k b a r e i n st r um e nt e n t o e t e p a ss e n. Z o n o di g s t e lle n wi j su b si d i es t e r b e sc h i k ki n g. V i a v er gu n n i n gv e r le n i n g b e p e r k e n wi j d e m i li e u b e la s t i n g d o o r b e dr i j v e n d o or ( i nt er ) n at i o n a le r e g e lg e v i n g t e h a n t e r e n e n zo n o di g s t r en g e r e ei s e n t e st e l le n. B i j de h a nd h av i n g g a a n we ui t v a n e e n r i si c o b en a d e r i n g.

22 2 2 G e d o g e n i s s le c h t s a a n d e o r d e wa n n e e r s p r a k e i s v a n le g a li s e e r b a r e s i t u at i e s di e wi j aa n st r i kt e v o o r w a a r d e n b i n d e n ( a c t i e f g e d o g e n ). D e s a m e n w e r k i n g t u s s e n d e L i m b u r g s e h a nd h av e r s r e g e le n wi j i n e e n b e st u ur li j k af s pr a k e nk a d e r. M o b i l i t e i t W e wi l le n i n Li m b u r g t o e n a a r e e n b et r o uwb a a r, v lo t, v ei li g e n du u r za a m v er v o er v a n m e n s e n, go e d e r en e n i n f or m a t i e. W i j g ev e n d a ar b i j p r i o r i t e i t a a n e c o no m i s c he b er ei k b a ar h ei d. V o o r he t g oe d e r e nv e r v o e r d i e n e n d e s t a d s r e g i o ' s V e n l o e n S i t t a r d -G e le e n g o e d m u lt i m o d a a l b e r ei k b aa r t e zi j n. B e r e i k b a a r he i d zi e n we v oo r a l a ls e e n o r g a n i s at i ev r aa g s t u k : h et ga a t e r om d e i nf r a s t r u c t uu r g o e d t e b e n u t t e n, b u r g e r s e n b e d r i j v e n t e b e ï n v l o e d e n i n h u n v e r p l a a t s i n g s k e u z e s e n, a ls zo g e e n st r uc t ur e le o p lo s s i n g m o g e li j k i s, n i e u we i nf r a st r u c t uu r t e b o u we n. Vi a n et we r k a n a lys e s wi l le n wi j de j ui s t e pr i or i t ei t e n s t e l le n, wa a r b i j d e r e la t i e t u s s en ( r i j k s ) h oo f d we g e n n e t e n h et r e gi o n a le we g e n n e t, m a a r o o k d e s u b s t i t u t i e m o g e l i j k h e d e n v a n O V e n g o e d e r e n v e r v o e r o v e r w a t e r e n s p o o r wo r d en b e k e ke n, i n e e n e u r e gi o n a le c o n t ex t. W e o n t wi k k e le n i n di t v er b a n d r e g i o n a l e s t r e e f w a a r d e n v o o r b e r e i k b a a r h e i d. D u u r z a m e m o b i l i t e i t h o u d t r e k e n i n g m e t d e d e m o g r a f i s c h e o n t w i k k e l i n g o m b o v e n m a t i g e i n v e s t e r i n g e n t e v o or k om e n. W i j b li j v e n im pu ls e n g ev e n aa n a lt e r n at i ev e n v o o r h et we g v e r k ee r, zo a ls h e t o p e n ba a r v er v o er, d e f i et s en g o ed e r e nv e r v o e r v i a wa t e r, r ai l e n b u i s le i d i n g e n. O ok h et m e ewe g e n v a n d e m o b i l i t e i t s c o n s e q u e n t i e s b i j r ui m t e li j k e p la n n i n g i s b e la n g r i j k. I n f r a s t r u c t u u r ( I n t e r ) n a t i o n a l e i n f r a s t r u c t u u r H e t ( i nt er ) n at i o n a le i nf r a st r u c t uu r n et we r k wi l le n wi j c o m p le t e r e n om d e g e we n s t e ec o n o m i s c he o n t wi k k e li n g e n d e le e f b a a r h ei d en v ei li gh e i d t e g ar a n d e r e n. A ls r e gi o n a le g e b i e ds a u t or i t ei t v o e l e n w e o n s d a a r v o or m e d ev e r a nt wo o r d e li j k. I n h e t PV V P zu l le n we d e h o o f d li j n e n v an d e n et we r k e n e n s a m e n we r ki n g v a st le g g e n. B i j h et we g e n n e t g a at he t v o or a l o m ui t v oe r i n g v a n d e af s p r ak e n m et h e t R i j k ov er o. a. A 7 3 zu i d, A 7 4 e n A2 passage Maastricht. Tot 2020 zij n n i eu we k n e lp u n t e n t e v er wa c h t e n o p d e A 2 t u s s e n M a as b r a ch t e n G e le e n e n o p d e A 6 7 t er h oo g t e v a n V e n lo. Li m b u r g i s d a a r o m v o or st a n d e r v a n e en e x p er i m e nt m et b e p r i j z i n g t e r f i n a n c i e r i n g v a n d e A 2 -v e r br e d i ng. D e railv e r bi n di n g e n wi l le n wi j v e r b e t e r e n n a a r Lu i k, A k e n, L a na k e n e n v i a H e r zo g en r a t h n a ar O o st - e n Z u i d -Eu r o p a. T. a. v. d e I J ze r e n Ri j n v o lg e n we d e o nt wi k k e li n g e n r o n d h e t d o ss i er, m e t bi j zo n d er e a a n d a c h t v o or d e Li m b ur g s e b e la n g e n op h e t g e bi e d v a n le e f b a a r h ei d, n at u ur e n e c o n o m i e. H e t v aa r we g e n n e t di e n t v er s t e r kt t e wo r d e n d o or m o d er n i s e r i n g v a n d e M aa s r o ut e e n aa n p a k v a n i n t er n at i on a le k n e lp u n t e n. D e r e s e r v e r i n g v o or h et C ab e r g ka n a a l k a n k om e n t e v e r v a lle n. H e t r e g i o n a a l v e r b i n d e n d w e g e n n e t ( R V W N ) W i j w i l l e n z o r g d r a g e n v o o r e e n r e g i o n a a l v e r b i n d e n d we g e n n e t v a n go e d e k wa li t e i t, d at i n st a a t i s o m h et r e g i on a le v er k e er op e e n v ei li g e e n v lo t t e m an i er af t e wi k k e le n e n d a ar m e e b i j t e d r a g e n a a n d e b eo o g d e r e g i on a le b e r ei k b a ar h e i d, le e f b a a r h ei d en d u u r za am h ei d. M e t a n d e r e w e g b e h e e r d e r s m a k e n w i j a f s p r a k e n om t ot e e n o pt i m a a l f u nc t i o n er e nd s ys t e em t e k om e n. A c c e n t li g t op o pt i m a le b e n ut t i n g d o or t e ch n i s c he e n or g a n i s a t or i s c h e m a a t r e g e le n e n ee n g oe d b eh e e r e n o n d er h o u d. D e p r o j e c t e n M I T ( N O o s t e n N O o s t t a n g e nt R o er m o n d ), B ot t le n e c k i nf r a s t r u c t u u r ( N 2 9 7n e n N ) e n B ui t en r i n g P a r ks t a d Li m bu r g zo r g e n i n d e k om e n d e j ar e n v o or ui t b r ei di ng v a n h e t r e g i o n a a l v er bi n d e n d we g e n n e t. N i e u we r e gi o n a le i n f r as t r u c t u u r i s v e r d er a lle e n a a n d e or d e wa n n e e r d e ef f e ct e n v a n b e n u t t i n g s m a a t r e g e l e n t e k o r t s c h i e t e n. V o o r h et b ev or d e r en v an f i et sv e r k ee r we r k e n wi j s a m e n m e t g e m e e n t e n - a a n e e n r e gi o n a a l f i e t s p a d e n n e t w e r k d at d o or lo o p t i n ge m ee n t e li j k e n et we r k e n. B i j b e h e er e n o nd e r h o ud v an pr ov i n ci a le we g e n g a a n we u i t v a n du u r za a m he i d e n g ev e n a a n d ac h t a a n s e c u n d a i r e g r o n d s t o f f e n, g e l u i d h i n d e r, lu c h t k wa li t e i t e n e n er g i e op we k k i n g. O m b ar r i è r e we r ki n g e n v er s ni p p er i ng v an n at u ur t e g e n t e g a a n s t e l l e n w i j e e n d a a r o p g e r i c h t p r o g r am m a o p ; we v er wa c h t e n v a n d e g em e e nt e n h e t ze lf d e.

23 2 3 R e g i o n a l e e n k l e i n e l u c h t h a v e n s O n z e a m b i t i e i s h et r e a li s e r e n e n b e h o u de n i n d e r e g i o v a n e e n lu c h t h av e n st r u c t uu r m et h o og wa a r d i g e v o or zi e ni n g e n. V o or d e lu c h t v a ar t t er r ei n en s t e l le n wi j o. a. v a n w e g e o n z e n i e u w e b e v o e g d h e d e n - e e n p r o v i n c i a l e v i s i e o p, w a a r i n r u i m t e l i j k e, e c o n o m i s c h e e n o m g e v i n g s a sp e c t e n wo r d en m e e g e n om e n. A ls r u i m t e li j k e b u f f er t u s s e n M A A e n a n d er e f u n c t i e s s t e lle n wi j ee n b ep e r ki n g e ng e b i ed i n. G o e d e r e n v e r v o e r W i j s t r ev e n n a ar e en o pt i m a le b e n ut t i n g v a n a l le m o d a li t ei t e n v o or g o e d e r e nv er v o er e n e e n e f f i ci ë n t er v er v o er. D e g r o ot st e k a n s e n v o or m u lt i m o d a a l v e r v o e r d o e n zi c h v o or bi j he t i nt er n a t i o n a le g o e d e r e n v e r v o e r. W i j w e r k e n d a a r t o e s a m e n m e t a n d e r e o v e r h e d e n e n b r a n c h e o r g a n i s a t i e s, o. m. i n I n c o d e l t a ( Z u i d -N e d e r l a n d ). O ok ondersteunen wij innov atiev e vervoersconcepten en init i at i ev e n v o o r k e t e n o p t i m a l i s a t i e o m t e k o m e n t o t e e n b e t e r e o r g a n i s a t i e v a n h e t g o e d e r e n v e r v oe r. D o o r e e n g o e de h o of di n f r a st r u c t uu r, lo g i st i ek e kn o o p p u nt e n i n V e n l o e n S i t t a r d -G e l e e n e n r e gi o n a le o v e r s l a g c e n t r a w o r d t m u l t i m o d a a l g o e d e r e n v e r v o e r b e v o r d e r d. Oo k b i j d e i n r i c ht i ng v a n b e d r i j v en t er r ei n e n h o u d en we h i e r m e e r ek e n i n g. I n h e t P V V P wi j ze n wi j e e n k wa li t e i t s n e t g o e d e r e n v e r v o e r a a n m e t e e n b e p e r k t a a n t a l w e g v e r b i n d i n g e n, di e h i e r v oo r wa a r n o di g i nf r a st r u c t ur e e l a a n g e p a st wo r d e n. V o o r h e t v e r v o e r v a n g e v a a r li j k e st of f e n wi j ze n wi j i n h et P V V P r e la t i ef v e i li g e v o or k e ur sr o u t e s aa n. V r i j e t i j d s e c o n o m i e e n t o e r i s m e D e p o si t i e v a n d e t o er i s t i s c h e s ec t or wi l le n wi j v e r s t er k e n d o or pr o f es si o n a li s e r i n g e n s c h aa lv e r gr o t i n g s a m e n m e t v e r b e t e r i n g v a n d e o m g e v i n gs k wa li t e i t e n v er st e r ki n g v a n h et t o er i st i s ch i m a g o v a n Li m b u r g. W i j f a ci li t er e n v e r n i e u w i n g van d e se c t or d o o r he t c r e ë r e n v a n v o ld o e n d e o nt wi k k eli n g s r u i m t e e n v e r b e t e r i n g v a n d e o m g e v i n g s k w a l i t e i t e n o n t w i k k e l e n i n s t r u m e n t e n d i e m a a t w e r k m o g e l i j k m a k e n, zo a ls d e E H S -s a ld o b e n a d e r i n g, h e r b e gr e n zi n g o f f i n a n ci e e l i n st r um e nt a r i um. O o k s p e le n we i n o p d e ni e u we B e le i d s li j n G r o t e Ri v i e r e n e n b ev or d e r e n v ei li g r e c r ea t i e f m e d e g e br ui k v a n d e M a as o ev e r s. D e speerpunten toerisme, gebieden met bestaande of in ontwikkeling zijnde concentraties van T /R - v o or zi e ni n g e n, m a k en d e e l u i t v a n d e Pr ov i n ci a le H o o f d st r uc t uu r. D o or t o er i st i s c h e f u nc t i e s o n d er t e b r e n g e n i n m o n um e nt a le g e b o u we n, wi l l e n we d e i n st a n d h o u di n g v a n o n s c u lt u u r h i st o r i s c h er f g o ed b e v o r d er e n. L ok a le e n r eg i o n a le ov er h e de n s pr e k e n we a a n o p d e k wa li t e i t v a n r ou t e n et we r k e n : B a si s r e c r ea t i e t o er v a ar t n et, L a ng e af st a n d wa n d e lp a d e n n e t we r k, L a n g e af s t an d f i e t s pa d e n n et we r k e n P r ov i n c i a a l f i et s k n oo p p u nt e n ne t we r k. L a n d b o u w W ij willen toe naar een landbouw die m a r k t g e st u ur d, k la n t g e r i c ht e n om g ev i n g sb ewu s t o p e r e er t. W i j f a ci li t er e n da a r t o e d e se c t or d o o r m og e li j k h e d e n v o o r o nt wi k k e li n g e n t e b i e den, ka n s r i j k e o n t wi k k e li n g e n t e s t i m u le r e n e n d e m o g e li j k h e d e n v a n h e t p la t t e la n d s b e le i d v a n d e E U e n h et Ri j k t e b e n u t t e n. T w e e k a n s e n s pr i n g e n e r ui t : he t a gr of o o d c lu s t e r r o n d G r e e np o r t V en lo e n s a m e n we r k i n g m e t t o e r i s m e e n v r i j e t i j d s e c o n o m i e i n Z u i d -Li m b u r g. D e P r ov i n ci e b i e d t r ui m t e a a n i n i t i a t i ev e n v a n a gr a r i s ch e o nd e r n em er s v i a v i j f li j n e n: V e r b i n d e n e n v e r l e i d e n : wi j zo e k e n p ar t i j e n o p e n br e n g e n di e b i j e lk a a r ; B e le i d s r u i m t e bi e d e n: go e d e i ni t i at i ev e n m o g e li j k m a k e n d o o r o nt wi k k e li n g s p la n o l o g i e; K e n n i s i nb r e n ge n e n ( d o e n ) o nt wi k k e le n ; G r on d : g r on dv er we r v i n g, ke n n i s v a n d e gr o n dm a r kt ; G e ld : m i n de r t r a di t i o n e le s u b si di e s, m e e r r i si c o dr a g e n d d e e ln e m e n. O n d er d e n o em er G r e e n p or t V e n lo ze t t en wi j i n o p e e n g o e d e s t r u ct u u r v a n g la s t u i n b o u wg e b i e d e n i n c o m b i n a t i e m e t p r o g r a m m a t i s c h e s a m e n w e r k i n g d o o r o n d e r n e m e r s, o n d e r w i j s - e n o n d e r zo e k si n st e l li n g e n e n o v e r h e d e n. D e s a m e n we r ki n g i s g er i ch t o p e e n e c o no m i s ch e i m p u ls, i n n ov at i es e n m ee r o m ze t o p h e t g e b i e d v a n a g r i, n ut r i t i o n, f oo d, f r e s h e n l o g i st i c s. D e re gi o b e le v i n g ( st r e e k pr o d u ct e n, la n d s c h a p s b e h e er, et c ) wi l le n wi j on t wi k k e le n d o o r s a m e n we r k i n g m e t p a r t i j e n u i t v e r s c h i lle n d e s e c t o r e n. W i j v er v u l le n h i e r i n e e n i ni t i ër e n d e e n s t i m u le r e n d e r o l e n m ak e n r e le v a n t e pr o j e c t en m o g e li j k. W i j o n d e r s t e u n e n e n b e g e l e i d e n v e r n i e u w e n d e s l e u t e l p r o j e c t e n o p h e t g e b i e d v a n k e n n i s e n i n n o v a t i e, zoa ls projecten v an de Agrofood Communit y, K n o w H o u s e e n I n n o v a t i e c e n t r u m G e z o n d e V o e d i n g.

24 2 4 W e z e t t e n i n o p v e r b e t e r i n g v a n d e r u i m t e l i j k e s t r u c t u u r d o o r e e n i n t e gr a le a a n p a k i n s am e n h an g m et d e P e r s p e ct i ev e n. V o or de ni et -gr o n d g e b ond e n s e ct or e n wi l le n we d i t b e r ei k e n d o or c o n c e n t r at i e v a n d e p r o d u ct i e i n P ee l la n d. Z o n o di g k o p e n wi j d a a r t o e g r on d e n, v er s n e lle n p r o c e d u r es o f o nd e r st e u n en d e a a n le g v a n c o l le c t i ev e v o or zi e ni n g e n, i nf r a s t r u c t uu r o f la n d s c h a p p e li j k e i np a s si n g. O o k o n t wi k ke le n wi j e e n a a n p a k v o o r d e g l a s t u i n b o u w g e r i c h t o p h e r s t r u c t u r e r i n g e n c o n c en t r a t i e. D e co n c u r r e n t i e p os i t i e v an d e g r on d g e b o n d en la n d b o u w v er b et e r e n wi j d o or o pt i m a li s er i n g v a n d e r ui m t e li j k e s t r uc t u ur e n d e g e b i e d s k w a l i t e i t e n d o o r d e i n z e t v a n o n t w i k k e l i n g s g e r i c h t i n s t r u m e n t a r i u m ( b ijv. gr o n d b e le i d ). W i j s l u i t e n a a n b i j s u b s i d i e r e g e l i n g e n v a n g r o e n e e n b l a u w e d i e n s t e n e n p r o b e r e n d i e zo no d i g t e b u n d e le n. O ok g en e r er e n wi j m i d d e le n v o o r e en n o g ni et g e de k t e v r a a g n a a r b e he e r v a n de ze d i e ns t e n. W i j b e v o r d e r e n d u u r z a m e p r o d u c t i e d o o r s t i m u l e r i n g e n o n d e r s t e u n i n g v a n h et s lu i t e n v a n k r i n g lo p e n ( e n e r gi e, wa t er e n m i n er a le n ) o p r eg i o n aa l n i v ea u, d u ur za m e en e r gi e o p we k k i ng en e n e r g i e be s p ar i n g e n m u lt i f un c t i o n e e l g r o nd g e b r ui k v o or d e gr on d g e b o n d e n la n d b o u w. G r o n d s t o f f e n e n o n t g r o n d i n g e n W i j w i l l e n d a t o n t g r o n d i n g e n i n d e t o e k om st bi j d r a g en a a n v ei li g h e i d, n a t uu r o nt wi k k e li n g, wa t e r b e r gi n g, r e c r ea t i e e. d. O o k st r ev e n wi j n aa r e e n sp a a r za a m e n ho o g wa a r d i g g e br u i k v a n gr o n d st o f f e n. Van het ontgrondend bedrijfslev en verwachten wij dat het multifunctionele projecten ontwikkelt die m a at s c h a p pe li j k d r a a g v l a k h e b b e n. W i j w i j z e n g e e n n i e u w e w i n p l a a t s e n e n w i n z o n e s a a n. V i g er e n d e w i n p l a a t s e n e n w i n z o n e s b l i j v e n e c h t e r v a n k r a c h t. O o k h e t b e l e i d i n d e P O L -a a nv u l li n g e n Z a n d m a as e n G r e n s m a a s, d e S t r e e k p l a n uitwerking kalksteen en het Deelp la n k a lk s t e e n la t e n wi j i n s t an d. B i j d e v e r g u n n i n g v e r l e n i n g v o o r d e w i n n i n g v a n b e t o n - e n m et s e lza n d h a n t e r e n wi j t / m d e a f ge s p r o k e n t a a k s t e l l i n g e n, d i e o o k d e b a s i s v o r m e n v o o r d e P O L -a a nv u l li n g e n Z a n dm a as e n G r en s m a a s. H e t G r o n d s t o f f e n p l a n z a l v e r v a n g e n w o r d e n d o o r e e n P O L -u i t we r k i n g G r on d s t o f f e n wa a r i n h et be le i d ui t P O L wo r dt ui t g e we r k t. Hi e r i n zu l l e n we o. m. a a n g ev e n h o e wi j g e o lo g i s c he v oo r r ad e n b e sc h e r m e n e n d e b o u wg r o n d s t of f e nt o et s t o e pa s s e n. E n e r g i e W i j a m b i ë r e n b i j t e d r a g e n a a n h e t b e p e r k e n v a n d e k li m a at v er a n d er i n g e n lu c h t v e r o n t r ei n i g i n g e n a a n b e v o r d er e n v a n d e t e c h n o l o g i s c h e i n n o v a t i e e n d e l e v e r i n g s z e k e r h e i d. W e s lu i t e n a a n b i j d e k wa n t i t at i ev e d o e l e n v a n h e t R i j k v o o r d e r e d u c t i e v a n d e u i t s t o o t v a n C O 2 e n d u u r z a m e e n e r g i e o p w e k k i n g. D a a r t o e h e b b e n we h et U i t v o e r i n g s p r o g r a m m a B A N S K l i m a a t b e l e i d L i m b u r g o p g e s t e l d. O o k b e zi e n wi j m a at r e g e le n g e r i c ht o p a a n p a s si n g a a n he t v e r a n de r e n d e k li m a at. I n n o v at i e o p e n er g i e g e bi e d bev o r d e r e n wi j d o or ui t v o er e n d e p a r t i j e n t e o nd e r st e u ne n, k e n ni s en c ap a ci t ei t i n t e b r e n g e n, r a n d v o o r w a a r d e n t e s c h e p p e n, a l l i a n t i e s t e c r e ë r e n e n s t u d i e s e n t e c h n o l o g i e o n t wi k k e li n g t e f i n a n ci e r en. B i n ne n h et i n nov a t i e c lu s t er e n er gi e ui t d e Ver s n e l li n g s a g e n d a le g g e n wi j h e t zwa a r t e p u n t o p b e d r i j v e n t e r r e i n A v a n t i s. I n h e t k a d e r v a n e n e r g i e b e s p a r i n g v o e r e n w i j l a n d e l i j k e c o n v e n a n t e n ui t e n s t i m u l e r e n be d r i j v e n zu i n i g e n e f f i ci ë nt om t e s pr i n ge n m et e ne r gi e o. a. d o o r v o o r s c h r i f t e n o p t e n em e n i n v er g u nn i n g e n. W i j s p a n ne n o n s i n o m h e t C O 2 -em i s si e h a n d e ls s ys t e em t e v e r be t er e n o m e e n g e li j k s p e e lv e ld t e r e a li s er e n. S am e n m e t d e g l a s t u i n b o u w b e v o r d e r e n w i j s y s t e e m - e n t ec h n o lo g i s c h e i n n ov at i es m et bi j zo n d e r e a a n d a c ht v o o r d e p r oj e ct v es t i gi n g e n C a li f o r ni ë e n Si b er i ë. E n er gi e b e s p ar i n g i n d e g e b o u wd e om g e v i n g s t i m u l e r e n w i j v i a d e i n s t a l l a t i e b r a n c h e, w o n i n g c o r p o r at i e s e n g em e e nt e n. W e b e v o r d e r e n d e i n z e t v a n b i o m a s s a e n w i n d e n e r g i e ( t e n m i n s t e 3 0 M W v ó ó r ). O o k m ak e n wi j o ns s t e r k v o o r i n i t i a t i e v e n v o o r k l e i n s c h a l i g e b i o m a s s a c e n t r a l e s d o o r v r a a g e n a a n b o d v a n l o k a l e b i om a s s a bi j e lk a a r t e b r e n ge n. P l a a t s i n g v a n w i n d t u r b i n e s i s m o g e l i j k i n d e s t a d r e g i o s e n P e e l l a n d e n v e r d e r a a n d e r a n d e n v a n d e p l a t t e l a n d s r e g i o s. W i j s t i m u l e r e n k o u d e -w a r m t e -o p s la g, r ek e ni n g ho u d e n d m e t de b e la n g e n v a n g r o n d wa t e r k wa li t e i t e n gr o n d wa t e r o n t t r e k k i n g e n e n l e g g e n o n s b e l e i d v a st i n h et be le i d s k a d e r KW O.

25 L E E F O M G E V I N G W i j w i l l e n b i j d r a g en a a n e e n g ev ar i e e r de e n o pt i m a le k wa li t e i t v a n d e le e f o m g ev i ng i n st e d e n, do r p e n e n o p h e t p l a t t e l a n d, r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e d i v e r s i t e i t v a n d e i n wo n e r s v a n Li m bu r g : o ud e n j o n g, a l lo c h t o o n e n a ut o c ht o o n, v a li d e e n m i n de r v a li d e. Di t st e lt h o g e e i s e n aa n d e m i li e u k wa li t e i t, d e r u i m t e l i j k e i n r i c h t i n g e n d e z o r g v o o r s o c i a l e e n c u l t u r e l e v o o r z i e n i n g e n. H et v o o r t o u w h i e r v o or li g t v oo r e e n b e l a n g r i j k d e e l b i j g e m e e n t e n e n l o c a l e a c t o r e n. G e br ui k m a ke n d v a n on ze t ak e n o p h et g e bi e d v a n v o l k s h u i s v e s t i n g, s t e d e l i j k e v e r n i e u w i n g, i n r i c h t i n g v a n h e t l a n d e l i j k g e b i e d o p e n b aa r v e r v o er e n v e r k e e r s v e i l i g h e i d dr a g e n wi j hi er a a n a ct i e f bi j. De door ons ontwik k e ld e a f we g i n g ss ys t e m at i e k L e e f o m g e v i n g s k w a l i t e i t k a n h i e r b i j b e h u l p z a a m z i j n M i l i e u i n d e l e e f o m g e v i n g W ij adviseren gemeenten om milieu in ruimtelijke plannen in een zo vroeg mogelijk stadium t e i n t e gr er e n. D a t k an d o or o p t i m a a l g e b r u i k t e m a k e n v a n d e r ui m t e bi n n e n d e b e st a a n d e r e ge l g e v i n g e n p a s d a a r n a af t e wi j k e n v a n we t t e li j k e m i li e u n o r m e n. W i j h a n t e r e n hi e r bi j o n ze af we g i n g s s ys t e m at i e k L e e f om g ev i n g s k wa li t e i t e n h et i n st r u m en t u i t d e i n t e r i m -we t S t a d & m i l i e u. W o n e n W i j wi l le n i nv e st er e n i n e e n a a nt r e k k e l i j k w o o n - e n le e f k li m a at. B e la n g r i j k zi j n v o ld o e n d e wo n i n g e n v a n d e j u i s t e k w a l i t e i t o p d e j u i s t e p l a a t s, gr ot e r e a a n d a c ht v o or h er st r u ct ur e r i n g, g oe d e i np a s s i ng v an ni e u we lo c a t i e s, v ar i at i e i n wo o n m i li e u s, o p d o e lg r o e p e n g e r i c ht e d i f f e r e nt i a t i e e n t o e d e li n g e n du u r za a m b o u we n. O n s b e le i d o p h et g e bi e d v a n b o u w e n e n w o n e n i s n e e r g e l e g d i n d e P r o v i n c i a l e W o o n v i s i e Li m b ur g. D e u i t w e r ki n g k om t v o or e en b e la n g r i j k d e e l t o t ui t d r uk k i n g i n d e r e gi o n a le wo o n v i s i es. Ro n d M a as t r i ch t, S t e i n, E i j s d e n, Va a ls e n S i t t a r d -G e l e e n w e r k e n wi j gr e n sov e r s c h r i j d e n d s am e n i n v e r s t e d e l i j k i n g s p r o j e c t e n. H e t pr o c e s v a n s t e d e l i j k e v e r n i e u w i n g o n d e r s t e u n e n w i j v i a o n d e r m e er h et I n v e s t e r i n g s b u d g e t S t e d e l i j k e V e r n i e u w i n g e n h e t B e s l u i t l o c a t i e g e b o n d e n s u b s i d i e s. W i j s t i m u l e r e n e n f a c i l i t e r e n d u u r z a a m b o u w e n v i a o p d r a c h t g e v e r s, ar c hi t e ct e n, p r oj e ct o n t wi k ke la a r s, wo n i n g c or p or a t i e s, f i n a n c i e r s e n g e m e e n t e n. Z o n o di g st e l le n wi j r a n dv o o r wa a r d e n a a n s u b s i d i e v e r l e n i n g S o c i a l e k w a l i t e i t v a n d e l e e f o m g e v i n g W i j v i nd e n he t b e la n g r i j k d a t d e b e wo n e r s v a n o n ze st e d e n e n d o r p en e n v a n h et p la t t e la n d zi c h i n h u n l e e f o m g e v i n g pr e t t i g, v ei li g e n g e b or g e n v o e le n. W i j o n d er st e u n e n d a ar o m v i t a le n e t we r k e n e n s oc i a le b e t r o k k e n h e i d. I n d i t k a d e r i s d e S o c i a l e A g e n d a l e i d e n d, w a a r i n g e m e e n t e n e n i n w o n e r s g e za m e n li j k d e v er b et e r o pg av e n p e r k er n e n b uu r t b en oe m e n. D a ar n a a st b ev or d e r e n wi j p r o j ec t en g e r i c ht o p pa r t i ci p at i e e n i n t e gr at i e e n d r a ge n bi j a an r e a li s a t i e v a n d e t aa k st e l li n g h u i sv e st i ng st at u s h o ud e r s. W i j s t i m u l e r e n p a s s e n d e e n b e r e i k b a r e v o o r z i en i n ge n on d e r m e er v i a h e t l e e f b a a r h e i d f o n d s. O o k s t i m u le r e n wi j d e a f s t e m m i n g e n o nt s ch o t t i n g r o n d d e z o r g i n f r a s t r u c t u u r, de h ui s ar t s e n zo r g e n h e t a m b u l a n c e v e r v o e r. I n h e t k a d e r v a n h er s t r u ct ur e r i n g v r a ge n we a a n d a c h t v o o r d e s o c i a l e a s p e c t e n. W i j o n d e r st e u n e n p r o j ec t e n o p h et t e r r ei n v a n b uu r t e c o n om i e. H et ze lf d e g e ld t v o or d e a an p a k v a n ( j e u g d) c r i m i n a li t e i t, d e v e i li g h ei d r o n d d e s c h o l e n, h u i s e l i j k g e w e l d, d e o p v a n g v a n d a k - e n t h u i s l o z e n, z o r g m i j d e r s e n v e r s l a a f d e n e n, v ei li g wo n e n v o or m e ns e n m et ee n z o r g v r a a g. W i j b ev or d e r e n d e p ar t i ci p a t i e v a n j o n g e r e n e n zo r g e n da t zij e e n g o e d e o p l e i d i n g k r i j g e n. O o k b e s t e d e n w i j a a n d a c h t a a n h u n w o o n - en we r k r ui m t e, s p e e lp le k k e n, j e u g d v o o r z i e n i n g e n e n v e r k e e r sv ei li g h e i d. I n h e t k a d e r v a n d e W e t o p d e j e u g d z o r g z o r g e n wi j v o o r a f s t e m m i n g m et h e t g em e e nt e li j k p r ev e n t i e f j e u g d b e le i d. C u l t u r e l e v o o r z i e n i n g e n W i j zi j n e r v a n ov er t ui g d d at e en g o ed pr o v i n ci a a l c u l t u u r b e l e i d b i j d r a agt a a n h e t cr e a t i ev e e n i n n ov at i ev e v e r m o g e n v a n o n z e s a m e n l e v i n g e n d a a r m e e aan de kwalit e i t v a n d e r u i m t e, d e on d e r n em i n g s zi n i n o n ze p r o v i n c i e. W i j he b b e n d u s d u i de li j k oo g v o o r h et s a m e n b i n d e n d e v er m o g e n v a n cu lt u u r.

26 2 6 In het kader van het concept Creative city willen initiatieven ondersteunen, zoals in Maastricht, Geleen - S i t t a r d, H e e r le n e n V e n l o. O ok stimuleren wij d e sa m en we r k i n g m e t H a s s e lt, L u i k, A k e n e n D üs s e ld o r f. B e la n g r i j k e p r ov i nc i a le p r o g r am m a li j n e n z i j n p r o d u c t v e r n i e u w i n g e n i n n o v a t i e, on de r n em e r sc h a p i n d e c u lt u r e le s e c t o r, ku n st en c u lt u u r i n h er st r u c t ur e r i n g v a n wi j k e n e n on t m o et i n g, b u nd e li n g e n zi c ht b a ar h ei d v a n d e c r e a t i e v e i n d u s t r i e. W i j s p or e n gem e e nt e n a a n le e g s t a a n de g e bo u we n i n t e r i c ht e n a ls a t e li e r v o or zi e n i n g of p o d i u m v o or j o n g e en v er n i e u we n d e k u n st e n a ar s ( i ni t i at i ev e n ). W i j v i n d e n h e t b e la n g r i j k d at k u n s t e n a a r s, a r c h i t e ct e n en d e si g n er s i n e e n v r oe g st a di um wo r d e n b e t r ok ke n bi j d e p la n v o r m i n g. D o o r m i d d e l v a n c u lt u u r t o e r i s t i sc h e pr oj e ct e n zu l le n wi j c u lt u u r o p bi j zo n d e r e p le k k e n s t i m u le r e n. G r o e n e n w a t e r i n e n o m d e g e b o u w d e o m g e v i n g W i j v i nd e n da t g r oe n, n at u u r, c u lt u u r h i s t or i e e n wa t e r he r k en b a a r a a n we zi g m o e t en z i j n i n d e b e b ou wd e o m g ev i n g e n d a t e r v o ld o e n d e r e cr e a t i ev e u i t lo o p m o g e li j k h ed e n zi j n. Bij de grote steden willen wij in de p e r i o d e t o t h a e xt r a r e c r e at i e f g r o e n r e a li s e r en. W i j st i m u le r e n h e t o p st e l le n v a n g em e e nt e li j k e w a t e r p l a n n e n e n p a s se n d e wa t e r t o et s t oe. W i j v r a g e n g e m ee n t e n om h e t r i o l e r i n g - en afkoppelb e le i d o o k i n ee n r u i m t e li j k p e r s p e ct i ef t e p la a t s e n. Bi j d e i n z e t v a n s u b s i d i e s v o or s p e ci f i e k e r ui m t e li j ke o n t wi k k e li n g e n besteden wij o o k a a n da c ht a a n wa t e r b eh e e r. R e g i o n a a l o p e n b a a r v e r v o e r W e wi l le n t o e n aa r e e n b e t aa lb a a r e n k w a li t a t i ef h o o g wa a r d i g r e g i o n a a l o p e n b a a r v er v o er, d at v o o r zi et i n d e b e h o e f t e n v a n d e r e i zi g er s. O p v er b i nd i n g e n m e t p ot e n t i e e l d e n k e n wi j a a n e e n b a s i s f r e q u e n t i e v a n m i n i m a a l e e n ½ -u u r di e n st. O p zwa k k e r e v er bi n d i n g e n i s e e n v r a a g af h a n k e li j k s ys t e e m ( r e g i ot a xi ) e e n o p t i e. W i j w i l l e n h e t g r e n s o v e r s c h r i j d e n d o p e n b a a r v er v o er v e r b et e r e n e n Li m b u r g a a n h a k en o p d e h o g e s n e l h e i d s l i j n i n A k e n e n L u i k. T u s s en M a a s t r i c h t, H e e r l e n e n K e r k r a d e wi l le n we t u s s e n e n li g h t rail te c h n i e k i n t r o d uc e r e n. W a ar g e e n t r ei nv er bi n d i n g ka n wo r d e n g e b o de n b e zi e n wi j d e m o g e li j k h ei d v a n e e n s n e lb u s d i e n st. M e er a a n da c ht i s n o di g v o o r d e t o e g an k e li j k he i d e n d e v ei li g h e i d v a n h e t o p e n b a a r v e r v o e r. D e o r g an i sa t i e v a n h e t v er v o er wi l le n wi j zo v e e l m o g e li j k i n é é n h a n d le g g e n. V e r k e e r s v e i l i g h e i d W i j wi l le n v an ze lf s p r e k e n d zo we i n i g m o ge li j k v er k e er s s la c h t o f f er s i n Li m b ur g e n wi l le n d a a r m ee d e meest verkeersveilige provincie v an Nederla n d zi j n. D e pr ov i n ci e s t e lt e e n m a a t r eg e le n p a k k e t o p om d e n a t i o n a le d o e ls t e l li n g n a a r d e r e g i o d o or t e v er t a le n. W i j b e st e d e n d a a r b i j s p e ci a le a a n d a c h t a a n h et g o e d e r e n v e r v o e r. G ev aa r li j k e p u nt e n e n t r a j ec t e n p a kk e n wi j a a n. D e s a m e n w e r k i n g i n h e t R e g i o na a l O r ga a n V er k e er sv ei li g h e i d Li m b u r g ( RO V L ) wo r d t v o or t ge ze t. O o k w e r k e n w ij s am e n i n h et ka d e r v a n d e R e g i o n a l e m o b i l i t e i t s o v e r l e g g e n, wa a r b i j g e m e e nt e n i n o n ze v i si e e e n v o o r t r e k k er s r o l m o et e n v e r v u l le n. Af v a l W i j w i l l e n d a t e r i n L i m b u r g z o w e i n i g m o g e li j k af v a ls t o f f e n o n t st a a n e n d at o nt st a ne a f v a ls t o f f en zo v ee l m o g e li j k wo r d e n h er g e br ui k t. W e wi lle n d a t Li m b u r g o p di t p u nt ko p lo p e r b li j f t. V o or d e g e sc h e i d e n i n za m e li n g e n v er we r k i n g v a n h ui s h o u d e li j k af v a l o n d e r s t e u ne n wi j d e V e r e n i g i n g A f v a l s a m e n w e r k i n g L i m b u r g ( A S L). Ni e u we c o n t r a ct e n wo r d e n E u r o pe s e a a n b e st e e d zo d a t er r ui m t e ko m t v o or b u i t e n la n d s e marktpartijen. Voor de verwerking van afval werken wij bovendien samen met Vlaanderen en Noordrijn - W es t f a le n. W i j o n d e r s t e u n e n p r e v e n t i e e n h e r g e b r u i k v a n b e d r i j f s a f v a l u i t h e t M i d d e n - en k le i n b e dr i j f. D e s t o r t c a pa c i t ei t i n Li m b u r g w o r d t n i e t u i t g e b r e i d e n h e t v r o e gt i j di g s lu i t e n v a n o p e r a t i o n e le s t or t p la a t s e n i s n i e t a a n d e o r de. D e M o le n g r e e n d i n M aa s b r a c ht i s a a n ge we ze n a ls b a g g e r s p e c i e d e p o n i e, m a ar wo r d t p a s g e br ui k t a ls e r e ld e r s onvoldoende capaciteit is. De hoogwatergeulen Lomm en W el-a a i j e n zi j n e v e n e e n s b e r g i n g s l o c a t i e s. D a a r n a a s t v o r m e n d e A s s e l t s e P l a s s e n -Zu i d e e n r es e r v e lo c a t i e.

27 E E N D Y N A M I S C H P O L -S T E L S E L V a n P O L n a a r P O L H e t PO L i s zo we l e e n st r e ek p la n, h et wa t e r hu i sh o u d i n g s p la n a ls h e t m i li e u b e l e i d s p la n. O o k zi j n d e hoofdlijnen van het verkeers - en vervoersbeleid opgenomen, maar daarvoor wordt ook een aparte POL - a a n v u l l i n g v a s t g e s t e l d. H e t P O L i s ec h t er e e n p la n o p ho o f d li j n en e n t e b es c ho u we n a ls s t r uc t u ur v i si e i n d e zi n v a n h et we t sv o o r st e l W et R u i m t e li j k e O r d e ni n g (W r o). D e m e e r o pe r at i o n e le b e le i d s r e g e ls, d e p r o gr am m e r i n g v a n d e u i t v o e r i n g e n b i n de n d e v e r or d e ni n g e n e n b e s lu i t e n k om e n i n a p a r t e p r o v i n c i a l e d o c u m e n t e n. D a a r m e e w o r d t a l i n g e s p e e l d o p w e t t e l i j k e o n t w i k k e l i n g e n v a n d e W r o, d e W et m i li e u b e h e er en d e W et o p d e W at e r h u i s h o ud i n g. D e b e s t a a n d e P O L -a a nv u l li n g e n m et d a ar i n o p g e n om e n c o nc r et e b e le i d s b e s li s s i ng e n di e t h a n s v a n k r a c ht zi j n b li j v e n m et P O L zo n d e r h e r o v e r w e g i n g i n s t a n d : w i n p l a a t s v o o r g r o n d s t o f f e n T e g e l e n -B e lf e ld ( v as t g e le g d i n PO L, p ar a gr a a f ) ; T r a c é w e g d e l e n N ( v a s t g e l e g d i n P O L -a a n v u l l i n g N O o s t t a n g e n t R o e r m o n d, ) T r a c é w e g d e e l N o o s t ( v a s t g e l e g d i n P O L -a a n v u l l i n g N o o s t, ) b e d r i j v e n t e r r e i n S t. J o o s t ( v a s t g e l e g d i n d e P O L -a a nv u l li n g S t. J oo s t , v o o r zov e r i n d o o r de Af d e li n g b e st u ur s r e c h t s p r aa k v an d e R aa d v a n St a t e i n s t a nd g e la t e n ) ; t e v e r gr av e n g r o n d e n G r e n sm a a sg e b i e d ( P O L G r e ns m aa s, , p a r a gr a af 4. 4) ; d e k a d e s i n P O L Z a n d m a a s e n b i j b e h o r e n d e h e r z i e n i n g o p o n d e r d e l e n, w i n p l a a t s t R o o t h ( P O L -a a n v u l l i n g t R o o t h, ) H e t P O L -st el s e l P O L m o e t wo r d e n be zi e n i n s am e n ha n g m e t a n d er e p r ov i n ci a le d o c um e nt e n. W i j o n d e r s c h ei d e n naast POL2006 drie g r o e pe n v a n d oc u m e n t e n: P O L -aa nv u l li n g e n, wa a r i n d e h oo f d li j n en v a n h et PO L v o or v e e lo m v a t t e n d e o f c om p le x e o n d e r we r p e n wo r d e n a a n g ev u ld t o t e e n o p e r a t i o n ee l n i v e a u. D e st a t us v a n d e ze d o c u m e nt e n i s gelijk aan die van het POL zelf. De vaststelling geschied t d a n o o k d o o r P S ; B e l e i d s r e g e l s, b e l e i d s n o t a s e n p r o g r a m m a s ( P O L -u i t w e r k i n g e n ) : n a d er e u i t we r k i n g e n v a n h et P O L di e m e e st a l wo r d e n v a st g e st e ld d o o r G S ; V e r o r d e ni n g en wa a r i n c on c r et e r e g e ls zi j n v a st g e le g d v o or d e ui t o ef e ni n g v a n f or m e le b e v o e g d h e d e n. V e r or d e ni n g e n wo r d e n i n b e gi n s e l v a s t ge s t e ld d o or P S

28 2 8 P O L st a a t ni e t o p zi c h ze lf m a ar v or m t s am e n m e t a n d er e pr ov i n ci a le d o c um e n t e n e e n f le x i b e l geh e e l. H e t o n d e r s t a an d e f i g u u r 7. 1 v e r be e ld t d e s am e n h a ng t u s s en d e di v e r s e t yp e n v a n d o c um e nt e n. B e k e n d m ak i ng e n v a st st e l li n g v a n d e d i v e r s e t y p e n v a n d o c u m e n t e n g e b eu r t o p de we t t e li j k v o or g e sc h r ev e n wi j ze. D a ar n a a st za l h e t v as t g es t e ld e P O L a ls e e n lo s b la d i g s ys t e e m wo r d e n u i t g e g e v e n. A l s e r w i j z i g i n g e n z i j n o p g e t r e d e n w o r d e n é é n m a a l p e r k a le n d e r j a a r v o o r d e b et r ef f e n d e o n d e r d e le n g e a ct u a li s e e r d e p a gi n a s o f ka a r t e n t o e g e zo n d e n n a a r d e ov er h e d e n en a b o n n em e nt h o u d er s. D a a r n a a s t w o r d t o p d e w e b s i t e z o s n e l m o g e l i j k n a d e v a s t s t e l l i n g v a n e e n w i j z i g i n g d i t d o o r g e v o e r d i n d e digitale v e r s i e v a n P O L. O v e r z i c h t v a n d o c u m e n t e n b e h o r e n d e b i j h e t P O L -st e l s el O p d e pr ov i n ci a le we b s i t e w w w. l i m b u r g. n l / P O L w o r d e n a l l e v i g e r e n d e d o c u m e n t e n v a n h e t P O L -s t e ls e l a a n g e b o d e n. I n h e t k a d e r v a n d e r e g u l e r i n g e n s u b si di a r i t e i t wo r dt a ct i e f t o e g e we r k t na a r e e n o v e r z i c h t e l i j k e n a c t u e e l o v e r z i c h t. G e l e t o p h e t d y n a m i s c h e P O L -s t e ls e l zu l le n r e g e lm a t i g d o c um e nt e n v er v a l le n o f wi j zi g e n e n ni e u we d o c um e nt e n wo r d e n v a st g e st e ld. I n h e t P O L w o r d e n e e n o v e r z i c h t g e g e v e n v a n d e P O L -a a n v u l l i n g e n d. d : U i t b r e i d i n g g r o e v e t R o o t h, E H S, N a t i o n a a l l a n d s c h a p, G r e n s m a a s, R e c o n s t r u c t i e p l a n, e n p a r t i ë l e h e r z i e n i n g C o n t o u r e n b e l e i d, S t. J oo s t, R u i m t e v o o r R u i m t e Z u i d -L i m b u r g, B e d r i j v e n t e r r e i n e n Z u i d -L i m b u r g, N o o s t, , e n p a r t i ë l e h e r z i e n i n g N O o s t t a n g e n t R o e r m o n d, Z a n d m a a s, ; e n p a r t i ë l e h e r z i e n i n g POL2001 (voor projectvestigingen glastuinbouw, buitenring Parkstad limburg, winplaats Tegelen- B e l f e l d ) D e e l p l a n K a l k s t e e n

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

S a m e nw e r k i n g e n s t r u c t u r e l e f o r m a t i e e x t e r n e v e i l i g h e id E i n d r a p p o r t a g e

S a m e nw e r k i n g e n s t r u c t u r e l e f o r m a t i e e x t e r n e v e i l i g h e id E i n d r a p p o r t a g e S a m e nw e r k i n g e n s t r u c t u r e l e f o r m a t i e e x t e r n e v e i l i g h e id E i n d r a p p o r t a g e P r o v i n c i e L i m b u r g 23 april 2 0 0 7 D e f i n i t i ef r a p p

Nadere informatie

Stimuleringsplan Robuuste verbinding Schinveld-Mook

Stimuleringsplan Robuuste verbinding Schinveld-Mook Stimuleringsplan Robuuste verbinding Schinveld-Mook Natuur, Bos en Landschap Tevens Natuurgebieds-, Landschaps- en Beheersgebiedsplan Ontwerp Vastgesteld door Gedeputeerde Staten Maastricht, 1 mei 2007

Nadere informatie

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Bestuurlijk standpunt Voorkeurs t r a c é B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Provincie Limburg Pagina 1 27 mei 2008 2 1. I n l e i d i n g De Buitenring Parkstad Limburg ( de Buitenring

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

Ranglijst woongebied land van matena 1 januari 2019

Ranglijst woongebied land van matena 1 januari 2019 Toelichting Ranglijst woongebied land van matena 1 januari 2019 Hieronder treft u de geanonimiseerde ranglijst per 1 januari 2019 aan voor het woongebied van Land van Matena. Het betreft een momentopname.

Nadere informatie

We werken met Gentle Teaching; met warmte en respect voor elkaar. Ieder mens wil zich veilig voelen en wil verbonden zijn met anderen.

We werken met Gentle Teaching; met warmte en respect voor elkaar. Ieder mens wil zich veilig voelen en wil verbonden zijn met anderen. Het p e ra r n e p w.zi s. kwaliteit bij cliëntversie en Samenvatting van het kwaliteitsrapport 2018 Zorg bij zideris Als je een verstandelijke beperking hebt, kun je bij Zideris wonen of meedoen aan dagactiviteiten.

Nadere informatie

62-1 SCHALDE. Bykomei^e be ^ekgnjngen_^a gevolg vaii. de metingen van ^J^l5>yembe^^^Jl.

62-1 SCHALDE. Bykomei^e be ^ekgnjngen_^a gevolg vaii. de metingen van ^J^l5>yembe^^^Jl. 62 BBUOHEeC SCHALDE Bykome^e be ^ekgnngen_^a gevolg va de mengen van ^^l5>yembe^^^l O n d eh av g v e s la g s lu a a n b de v o g e a p p o e n d e c e m b e 960 e n a p l 96) beèende de S c h e ld e

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

F r a c t i e S A M 1. M e i - L i n K o s t e r

F r a c t i e S A M 1. M e i - L i n K o s t e r N e d e r l a n d s ( E n g l i s h b e l o w ) F r a c t i e S A M 1 M e i - L i n K o s t e r M i j n n a a m i s M e i - L i n K o s t e r, i k b e n 2 1 j a a r e n m o m e n t e e l b e n i k d e

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

Samen werken aan een duurzame groei Working together towards sustainable growth

Samen werken aan een duurzame groei Working together towards sustainable growth J A 2016 S b V G- F I L / b I / D V G F I (VIGEF) b f b Z b b b T D A f F Vb P I b f -b by f b I f b V (- ) b Z b D f VIGEF b My (- y ) f b y B f VIGEF G / b : G / Vb T / T Tf / P C / P D f / F f b G f

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir Bijsluiter: informatie voor de gebruiker RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Deel 2. Basiskennis chemie

Deel 2. Basiskennis chemie Deel 2. Basiskennis chemie Achteraan vind je een periodiek systeem van de elementen. Gebruik dit waar nodig. Vraag 21 Koolstofmonoxide (C) kan gesynthetiseerd worden door stoom met methaan (CH4 ) te laten

Nadere informatie

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2.

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2. . I NLEI DI NG Di t doc ume nt omva t he t Ca pa c i t e i t s pl a n 2 va n ENECO Ne t Be he e z oa l s ve e i s t i n de El e kt i c i t e i t s we t 1998 e n he t hi e op a a ns l ui t e nd be s l ui

Nadere informatie

Advies. Conceptnota Startnota transitieprioriteit Zorg en Samenleven in Brussel, 2 oktober 2017

Advies. Conceptnota Startnota transitieprioriteit Zorg en Samenleven in Brussel, 2 oktober 2017 Advies Conceptnota Startnota transitieprioriteit Zorg en Samenleven in 2050 Brussel, 2 oktober 2017 Strategische Adviesraad Welzijn Gezondheid Gezin Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 info@sarwgg.be

Nadere informatie

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T HET SEP-RAA MWE R KPLAN HEEFT A LS DO E L C U L TURELE IN STE LL INGE N E N S CHO LE N (IN HET B I JZO N DE R LE RA REN) CO N C RETE I N H O U DE LI

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

RUILVERKAVELING REKKEN Grondwaterstandgegevens en pf-waarden in tijd-stijghoogtediagrammen en tabellen

RUILVERKAVELING REKKEN Grondwaterstandgegevens en pf-waarden in tijd-stijghoogtediagrammen en tabellen NN31396,576,2 STICHTING VOOR BODEMKARTERING BEN NEK OM BIBLIOTHEEK C-? RUILVERKAVELING REKKEN Grondwaterstandgegevens en pf-waarden in tijd-stijghoogtediagrammen en tabellen Rapport nr 576 Bij Lage 9 Q

Nadere informatie

AUT HENT IEKE HERENWO NING MET 5 À 6 SLPK EN ZUIDGER. ST ADST UIN!

AUT HENT IEKE HERENWO NING MET 5 À 6 SLPK EN ZUIDGER. ST ADST UIN! AUT HENT IEKE HERENWO NING MET 5 À 6 SLPK EN ZUIDGER. ST ADST UIN! 8 3 7 0 B L AN KE N B E R G E a d re s o p a a n vra a g 4 2 9. 9 0 0, - re f. A10 3 0 AL G E M E E N R e fe re n ti e A10 3 0 B e s ch

Nadere informatie

Nieuwe computer. Koopgids. Panorama-foto s. Computer. Herfst Update. Efficiënt én veilig delen Op uw pc en netwerk. Workshops:

Nieuwe computer. Koopgids. Panorama-foto s. Computer. Herfst Update. Efficiënt én veilig delen Op uw pc en netwerk. Workshops: Computer Slechts 3, 50 23 17-31 oktober 2017 Vernieuwd Workshops: Nu nog leuker Autover: Zorgeloos back-uppen voor u getest Herfst Update Windows 10 opgefrist Problemen? App de FAQman! Nieuwe computer

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

345 DUITSLAND ROOD DUITSLAND ROOD FRANKRIJK ROOD

345 DUITSLAND ROOD DUITSLAND ROOD FRANKRIJK ROOD 345 DUITSLAND ROOD DUITSLAND ROOD Wg F (NIEUW) Füg V Q 2016 N : üg : 13,5% : 11,50 N g H P, g,. W g. Kg,. L g g, gg. D g g. M é H. D Cè, g. D -. T. E g. Câ M N 2015 Mé : g, : 10,65 J. F g. O g. O Câ M

Nadere informatie

ď ď ď Ľ ť ď ť á ď ŕ í ŕ ď ť ŕť ť Ú ŕ í ď Ú é í éé Ľ í ť éé ŕ ď í ď í ŕ Ú Ť ť ť ť Ť ť ď í í ď ť Ô Ô í í ť éé í í ď Ť Ľ ď ď ď ť ď í ť ď ď ď í ŕ ŕ ŕ í ť á ť ť Ĺ ď ŕ ď á ť ď ď í ŕ ť ď ď ŕ ť ŕ ťí ď č Ô Ľ ŕ

Nadere informatie

Wat kunnen we voor u betekenen?

Wat kunnen we voor u betekenen? ? W? D N T N, V S N,. M. E. D,. H T N. D N. W? E! H N D N N,. T. D N T. H N. H 22. D N,. S. E N ;. O N. M N. Z N. O N. I N. 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z,, -. A B C D E F G H I

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Aanvraaggegevens. Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Behoort bij besluit van d.d. 3-12-2018 Namens het college van isse medewerker vergunningen Gemeentewinkel Z-18-051874 Formulierversie 2018.01 Aanvraaggegevens

Nadere informatie

KERST. t Is geboren het Goddlijk kind. Nu zijt Wellekome. Stille Nacht & # 4 3 œ. œ œ œ. œ œ w. œ œ & # œ œ œ œ. Œ œ & # # # 2.

KERST. t Is geboren het Goddlijk kind. Nu zijt Wellekome. Stille Nacht & # 4 3 œ. œ œ œ. œ œ w. œ œ & # œ œ œ œ. Œ œ & # # # 2. KERST 2 # # # 1 0 0 2 0 0 1 0 3 4 3.. 1 3 2 0 2 1 2 3.. gle # # # Bells 2 0 0 2 3 1 4 # # # 2 2 3 > 0 t Is gebor het Goddlik kd # # c # #. Nu zit Wellekome # # c. # #... # #., w. Stille Nacht # 4 3....

Nadere informatie

Voorwerk DGH 3.1_WE.indd :27

Voorwerk DGH 3.1_WE.indd :27 2018 INHOUD 2017 H H/F U BV V : W : R D D: X, R P Z: V PM S Pö : M L- D E: Y K 978 90 5956 755 9 447. N,,,,,. D. T,,. O. D. M, (@.). W 5 H D G H 8 T 100 S 9 T 25 R 13 T 25 S B 14 T 25 C 15 T 25 M 16 T

Nadere informatie

Europese feestdagen 2019

Europese feestdagen 2019 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-01 02-01 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 01-02

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

Europese feestdagen 2018

Europese feestdagen 2018 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-01 02-01 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03

Nadere informatie

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimental Analysis and Modelling of the Fatigue Behaviour of Threaded Pipe Connections Jeroen Van Wittenberghe

Nadere informatie

Grote Markt Antwerpen

Grote Markt Antwerpen 2 rote Markt 1 2000 ntwerpen archeologie@tad.antwerpen.be 03 338 22 70 3 rote Markt 1 2000 ntwerpen archeologie@tad.antwerpen.be 03 338 22 70 4 rote Markt 1 2000 ntwerpen archeologie@tad.antwerpen.be 03

Nadere informatie

4 kerstliederen voor gemengd koor SATB 4 Dutch Christmas songs for mixed choir SATB

4 kerstliederen voor gemengd koor SATB 4 Dutch Christmas songs for mixed choir SATB krstli vr mgd kr SATB Dtch Chrtmas sngs fr mixd chir SATB Gillms Mssas 159 160) 006/0/1 nhdspgav 1 E kk ns br zig, hilig l Mt z niw jar 5 t kwam dri knn 6 Th ditin may b frly dtribd, dplicad, prfrmd, r

Nadere informatie

gelijk aan het aantal protonen in de kern. hebben allemaal hetzelfde aantal protonen in de kern.

gelijk aan het aantal protonen in de kern. hebben allemaal hetzelfde aantal protonen in de kern. 1 Atoombouw 1.1 Atoomnummer en massagetal Er bestaan vele miljoenen verschillende stoffen, die allemaal zijn opgebouwd uit ongeveer 100 verschillende atomen. Deze atomen zijn zelf ook weer opgebouwd uit

Nadere informatie

Paraplubestemmingsplan Woninguitbreiding ~wt H~

Paraplubestemmingsplan Woninguitbreiding ~wt H~ apubepa oiuibeii 00 ~w ~ ai wav) J. Sï/j^i wpi!-, _eau j.- iy au eee :000-0-0 e ae ez. I OPENAA EEE apubepa oiuibeii 00 po Eop \' ^ i Oii i i PAST- III.^. a E NEN q II. i Ii i - \ \. ^ ANFPEC C.! i.,

Nadere informatie

Europese feestdagen 2017

Europese feestdagen 2017 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03 Denemarken

Nadere informatie

14 December En het is niet in te zien. waarom hier mede eep einde aan het oplopen der goe derenprijz en gekomen zou rijn.

14 December En het is niet in te zien. waarom hier mede eep einde aan het oplopen der goe derenprijz en gekomen zou rijn. E kk k k O(k p p k k k vv k Tk k vk^ è D p v k D kk k D vp H kp k v v Vk k kp k v v p k vk v k v v v MET VOLLE ZEILEN v v ï pp pp p^ v? 1938 D v Mü v /? k k k p E 1939 ïp N k p H pk! ; I p vk pk v v v

Nadere informatie

Geniet van het leven

Geniet van het leven Geniet van het leven 114 Ultra Flat SOlID 42 DOUCHEN IN WEELDE Ideal Standard is als fabrikant en totaal leverancier van badkamers altijd op zoek naar de juiste mix van design en comfort voor uw badkamer.

Nadere informatie

Kapzones Almere Poort - Hoge Vaart Eerste kwartaal 2015

Kapzones Almere Poort - Hoge Vaart Eerste kwartaal 2015 Bx Bië B x Sw kij k D N k w E K k R Ab Sv ië E ië k ij Gi k Fkijkk Z N70 k A T k N Fi Kz A P - H V E kw 0 Tc A Sc: Ei, HERE, DL, TT, I, ic P C., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GB, IGN, K NL, Oc Svy, Ei

Nadere informatie

c a. 75d. Nieuwe Markt. 7779c. Expeditiestra. 9f 2. 98c. Torenstraat. Torenstraat P47. LigvulLo. 3-3d. 21a. 3k 3h 3g.

c a. 75d. Nieuwe Markt. 7779c. Expeditiestra. 9f 2. 98c. Torenstraat. Torenstraat P47. LigvulLo. 3-3d. 21a. 3k 3h 3g. k L ië o Hij Dok Fo i o L ë i L A P P ë i Ni Hy k NG RGo o P NG P P Hy o V o A DNi L A P P P ië ë L i L So V Hy NG RGo P L P Ai SyHi o Ro k P o ië L V o L ië k L Ni V o A Foi Mi Hii GiS P Hij PoH L Li

Nadere informatie

S1PA SJ D136. S1SA-ws S1 A213. S1SA-ws S1 A213. S1SA-ws S1 A213 N1TV NF A214 N1TV NF A214. F1PA-ms FH A008. S1SA-ws SF D031 S1PA SD A404

S1PA SJ D136. S1SA-ws S1 A213. S1SA-ws S1 A213. S1SA-ws S1 A213 N1TV NF A214 N1TV NF A214. F1PA-ms FH A008. S1SA-ws SF D031 S1PA SD A404 10.0 Ugent VTC / Collegerooster RSTE BACHELOR 1 1 november Week 8 EF/a EF/b ED/a ED/b ES/a ES/b ES/c ES/d FS/a FS/b FS/c FS/d DS ER FR DR EU FU DU EI FI 10.0 NZ PA-en ED NZ PA-en ED D1SA-oe D1SA-oe NZ

Nadere informatie

Schriftelijke vragen ex artikel 37 Reglement van orde voor de raadsvergaderingen (RvO)

Schriftelijke vragen ex artikel 37 Reglement van orde voor de raadsvergaderingen (RvO) Geeente Heerhurd R hrfteljke vren ex kel 7 Releent vn rde vr de rdverdernen (Rv) Dtu ndenn Vlnuer Retenuer 6 nveber jl -9 nderer hrfteljke vr ver ne rlernkten Dr en Vndel n de rlheffn An het llee, Inledn»

Nadere informatie

DGH x 210 3B2-APP flow Pag <DGH-2019_Gastrovino_voorwoord_proef :23>

DGH x 210 3B2-APP flow Pag <DGH-2019_Gastrovino_voorwoord_proef :23> 2019 DH 2019 140 210 3B2-APP Pg. 0001 DH 2019 140 210 3B2-APP Pg. 0002 VOORWOORD ASTROVINO SELECTIE DE ROTE HAMERSMA 2019 V, B D H. N g g,. V 3662

Nadere informatie

PRACHT IG KARAKT ERVO L T RIPLEX APPART EMENT (CA. 160M2 ) MET RUIM ZO NNET ERRAS O P 50M VAN DE ZEE

PRACHT IG KARAKT ERVO L T RIPLEX APPART EMENT (CA. 160M2 ) MET RUIM ZO NNET ERRAS O P 50M VAN DE ZEE PRACHT IG KARAKT ERVO L T RIPLEX APPART EMENT (CA. 160M2 ) MET RUIM ZO NNET ERRAS O P 50M VAN DE ZEE 8 3 0 1 H E I S T -AAN -Z E E a d re s o p a a n vra a g 4 4 9. 0 0 0, - re f. A13 0 7 a AL G E M E

Nadere informatie

STARTDOCUMENT DEFINITIEF. Lauwerecht complexen 2 en 4. Deel A: gegevens. Afbeelding: Mitros Complexen Lauwerecht

STARTDOCUMENT DEFINITIEF. Lauwerecht complexen 2 en 4. Deel A: gegevens. Afbeelding: Mitros Complexen Lauwerecht 20190513 STARTDOCUMENT DEFINITIEF Lauwerecht complexen 2 en 4 Deel A: gegevens 1. Omschrijving van het initiatief: Het initiatief behelst de uitgestelde sloop-nieuwbouw van de 150 sociale huur woningen

Nadere informatie

Van: Utrecht (NL, 3511) Naar: St Jean de Minervois (F, 34360) Afstand: 1266 km. Reisduur: 11:49 Notities: 1 uw startpunt is: Catharijnebaan vertrek in zuid-westelijke richting 2 op Catharijnebaan na 546

Nadere informatie

ZEER GO ED GELEGEN BEDRIJFSGEBO UW MET MAGAZIJN - AT ELIERRUIMT E - KANT O O R

ZEER GO ED GELEGEN BEDRIJFSGEBO UW MET MAGAZIJN - AT ELIERRUIMT E - KANT O O R ZEER GO ED GELEGEN BEDRIJFSGEBO UW MET MAGAZIJN AT ELIERRUIMT E KANT O O R 8 8 0 0 R O E S E L AR E a d re s o p a a n vra a g P R I J S O P AAN VR AAG re f. P 0 2 3 8 AL G E M E E N R e fe re n ti e P

Nadere informatie

GTST MAGAZINE MEDIAKAART

GTST MAGAZINE MEDIAKAART S MAAZI MIAKAAR 2019 1 Z ZMR: j F& Mi R MSi S i j vc i v ciff i i v 60000 x -v F WMK R I P ZAK ZIC B IJK I KA IK R S _030 031_ v Ki y_ Ki W v c v K S : f y AA J F UK i v S F F i v K c K c i 21 j J S-f

Nadere informatie

Algemene en Technische Scheikunde

Algemene en Technische Scheikunde Algemene en Technische Scheikunde Naam en voornaam: Examennummer: Reeks: Theorie: Oefeningen: Totaal: 1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A 1 1 H 1.008 2 He 4.003 2 3 Li 6.941 4 Be 9.012 5 B

Nadere informatie

BROEDERSCHOOL STEKENE. NIEUWSTRAAT STEKENE

BROEDERSCHOOL STEKENE. NIEUWSTRAAT STEKENE ON R DE ch fs na va IJS W O D R B ar 0 AI N a 0 A ND j CU EA er 9I SE e 0 D H l U r SC NI ST te ljaa s oo CH TE E & UR S- EP CH O ER B N, BR O EE M FO GE AL IN BROEDERSCHOOL STEKENE NIEUWSTRAAT 7 990 STEKENE

Nadere informatie

Archief van het Bevolkingsregister: dossiers inzake advisering getroffen illegale vreemdelingen Bijlmerramp

Archief van het Bevolkingsregister: dossiers inzake advisering getroffen illegale vreemdelingen Bijlmerramp Archief van het Bevolkingsregister: dossiers inzake advisering getroffen illegale vreemdelingen Bijlmerramp Algemene kenmerken Toegangsnummer: 30649 Periode: 1992-2004 Archiefvormer Bevolkingsregister;

Nadere informatie

Principe verzoek tot het verlenen van een vergunning voor het realiseren van een zonne-energie park in de Gemeente Tiel.

Principe verzoek tot het verlenen van een vergunning voor het realiseren van een zonne-energie park in de Gemeente Tiel. gemeente Tiel ontvangen op: 31-07-2017 *BD00025649* BD00025649 Principe verzoek tot het verlenen van een vergunning voor het realiseren van een zonne-energie park in de Gemeente Tiel. Opgesteld door Frans

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

T T T T

T T T T TOEGANG VOOR ONDERSTEUNINGSVRAGEN 10 UDENHOUT N261 RABA MIDD 5 N TL AN ZAND AAN THERESIA SHV 2 RO BA E NI RI NG B AN BA 1 KORVEL ARMHOEF 7 JERUZALEM HOOGVENNE FATIMA TROUW- BROEKLAAN HOVEN N AA WAAR MOET

Nadere informatie

KERN-EIGENSCHAPPEN P R I J S O P AAN VR AAG - 0 / 0. a d re s o p a a n vra a g. re f. O R e fe re n ti e O E P C /

KERN-EIGENSCHAPPEN P R I J S O P AAN VR AAG - 0 / 0. a d re s o p a a n vra a g. re f. O R e fe re n ti e O E P C / VO LLEDIG NIEUWE PLUG & PLAY KANT O O RRUIMT E (4 PERSO NEN), BEMEUBELD EN VO O RZIEN VAN RANDACCO MO DAT IE (VERGADERZALEN, SANIT AIR, KEUKEN, PRINT ERS, T ELEFO O NT O EST ELLEN,...) EN SERVICE (RECEPT

Nadere informatie

Vesper Vesper 27 maart De kruiswoorden 2

Vesper Vesper 27 maart De kruiswoorden 2 6 04 Vsp 7 maa 04 M mwk va Coak Ak.o. Vsp 04 D kuswoo H aa s. H sv va H Jus. E s maa éé oë a. E ook oo voo was 000 jaa éé a v. W m j o om va a Jus Csus w am. D was w waaop Hj a. Vsp 04 D kuswoo D w va

Nadere informatie

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 versie van 4-4-2012 straatnaam huis nr. PC-cijfers PC-letters datum aantal pers vergunning vergund Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

ZEER GO ED GELEGEN BEDRIJFSGEBO UW MET MAGAZIJN - AT ELIERRUIMT E - KANT O O R

ZEER GO ED GELEGEN BEDRIJFSGEBO UW MET MAGAZIJN - AT ELIERRUIMT E - KANT O O R ZEER GO ED GELEGEN BEDRIJFSGEBO UW MET MAGAZIJN - AT ELIERRUIMT E - KANT O O R 8 8 0 0 R O E S E L AR E a d re s o p a a n vra a g P R I J S O P AAN VR AAG re f. P 0 2 3 8 AL G E M E E N R e fe re n ti

Nadere informatie

1. Operationele voorbereiding op de winter q Aanleiding q Programma aanpak q

1. Operationele voorbereiding op de winter q Aanleiding q Programma aanpak q Seizoensvoorbereiding winter Presentatie @ Managing Successful Programmes User Group (MSPUG) Utrecht, 19 oktober 2011 Noot: persoonlijk gebruik leden MSPUG niet verspreiden! De inhoudsopgave van deze presentatie

Nadere informatie

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode LANDI NRI CHTI NG dm ro d, Prin sh rl ijkpl l nd S o o z g rij n Pso ri o n w rp L n din ric hin g sp l n K r 1:siu rin gbin n n dmro d Lgnd projcprir gngrns Lkdl lndinrichingsprojc d Mrod b ro n : V c

Nadere informatie

MOSAIC ANALYSE GEMEENTE MOLENWAARD

MOSAIC ANALYSE GEMEENTE MOLENWAARD MOSAIC ANALYSE GEMEENTE MOLENWAARD MOSAIC NEDERLAND CITISENS EN MOSAIC Als Citisens zijn we gelicenseerd om te werken met de Whooz Mosaic dataset. Op basis van 6-positie postcode kunnen wij daarmee in

Nadere informatie

Plaatsingslijst van de gemeentelijke dienst sociale belangen, met de voorloper gemeentelijke dienst maatschappelijk hulpbetoon,

Plaatsingslijst van de gemeentelijke dienst sociale belangen, met de voorloper gemeentelijke dienst maatschappelijk hulpbetoon, Nummer Toegang: 67 Plaatsingslijst van de gemeentelijke dienst sociale belangen, met de voorloper gemeentelijke dienst maatschappelijk hulpbetoon, 1907-1972. Archief Delft 67 Gemeentelijke dienst Sociale

Nadere informatie

203. Bevolkingsregister,

203. Bevolkingsregister, 203. Bevolkingsregister, 1839-1950 Na de algemene volkstelling van 1849 besloot de overheid de aldus verkregen gegevens blijvend te verzamelen om zo de loop van de bevolking te kunnen volgen. In de gemeente

Nadere informatie

Bijlage 5 Overzicht leerlingen / scholen en schooltijden Peildatum 7 januari 2016

Bijlage 5 Overzicht leerlingen / scholen en schooltijden Peildatum 7 januari 2016 Bijlage 5 Overzicht leerling / schol schooltijd Peildatum 7 januari 2016 DE PERCELEN: Perceel Uitstapplaats Aantal locaties Aantal leerling 1 BREDA/RIJSBERGEN 21 94 2 OOSTERHOUT & VUGHT 6 43 3 KLUNDERT

Nadere informatie

ZUIDPLEIN. Buitendijks. A510_001 Binnendijks SPOORSLAG

ZUIDPLEIN. Buitendijks. A510_001 Binnendijks SPOORSLAG PARNAUWG 25 74 57 5 6 2 2 4 ± 5 2 2 PARNAUWG 6 PRIN IRNRAA 73 75 5 56 54 52 5 4 46 44 4 PRIN IRNRAA 4 33 PRIN IRNRAA 43 59 6 BHOVNRAA BHOVNPLIN RAWINKYLAAN RAWINKYLAAN RAWINKYLAAN 99 3 t/m 4 BHOVNRAA A59_5

Nadere informatie

le r e n k e nne n e n de uni e k e ei ge nsc ha ppe n z el f te e rv ar e n:

le r e n k e nne n e n de uni e k e ei ge nsc ha ppe n z el f te e rv ar e n: Handleiding TYPO3 Handleiding en gegev ens CMS DR ecom m TY PO 3 Di t d oc ume nt bev a t e e n v er k or te ha ndl e i di ng Typo3 e n g ee ft u sne l e e n id e e va n de w e r ki ng e n ge br ui k er

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECT INFORMATIE. Maasburg 2 Cuijk.

VRIJBLIJVENDE OBJECT INFORMATIE. Maasburg 2 Cuijk. RIJLIJENDE OJECT INFORATIE bu.ji. j ui i Fu J v h u iz o oh b b Lou ' Tui ij ij ' Tui FooAchiDi 0 K d v i I Kov Sidi b o u v i ' F o bo i b Ku o ' i o d ij K u Zui v d L od v o D ij K ij K i z O Lui Wijui

Nadere informatie

9 composities voor jeugdkoor. D/2008/6045/130 Musicerende Jeugd eerste uitgave Musicerende Jeugd D/3750/1990/1. Zanglijnen: D/2011/6045/020

9 composities voor jeugdkoor. D/2008/6045/130 Musicerende Jeugd eerste uitgave Musicerende Jeugd D/3750/1990/1. Zanglijnen: D/2011/6045/020 Ludo Claesen Geert Van r Straeten Lo Dieltiens os Wuytack an Coeck Paul Schollaert an Van r Roost Wilried oosen Kurt Bikkemergs Con amore 1 9 comosities voor eugdkoor D/2008/6045/130 Musiceren eugd eerste

Nadere informatie

_ FONDAMENTSTEENEN / SPEL-ENLEESBOEK, VOOR. De Afrikaansche Jet1gd. JliiJN J3oEK MET JwAALF J--ETTEf\S. VlcJFfdE ldi{uk.

_ FONDAMENTSTEENEN / SPEL-ENLEESBOEK, VOOR. De Afrikaansche Jet1gd. JliiJN J3oEK MET JwAALF J--ETTEf\S. VlcJFfdE ldi{uk. _ FONDAMENTSTEENEN. ---- / SPEL-ENLEESBOEK, VOOR De Afrikaansche Jet1gd. JliiJN J3oEK MET JwAALF J--ETTEf\S. VlcJFfdE ldi{uk. De Serie Spel~ en Leesboekjcs die ik mij voorstel onder den titcl van " Fonda.ruentst

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

Draadfittingen / koppelingen

Draadfittingen / koppelingen Draadfittingen / koppelingen De zogenaamde gasdraadfittingen of BSP fittingen worden in verschillende uitvoeringen op de markt gebracht. De meest actuele norm voor de inbouwmaten van deze fittingen is

Nadere informatie

overzicht en plattegronden appartementen Sint Jakobsschelp

overzicht en plattegronden appartementen Sint Jakobsschelp overzicht e plattroe appartemete Sit Jakobsschelp A type A 5,2 m² 2-kamerappartemet bae gro 78,8 m2 gebruiksoppervlak eige buiteruimte < 4667 > 12,8 m² < 3102 > < 5448 > < 4000 > 4,4 m² 35,6 m² B type

Nadere informatie

bos bos W.I.U. bos bos bos bos Trafo 34 bos trafo Bos bos bos Kerk trafo û û û û û û û û û û û û û û û û û û û û û û û û û û bos

bos bos W.I.U. bos bos bos bos Trafo 34 bos trafo Bos bos bos Kerk trafo û û û û û û û û û û û û û û û û û û û û û û û û û û bos L To Kui zl Bo Kui Kij Kou ij Luh Luh. Luh Kou ij B B Luh S.uu Pi S Kou ij B B B Luh Kij B B L Pi B B B Vpi, > Vpi, < Kouij B Kij Kij ilpopi, hyulih vo vo, uilij i vpi, > vo, uilij i vpi, < vo, i vpi,

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Ministerie van Financien Directie Begrotingszaken ter attentie van de heer mr. R.J.M. Creusen Postbus 20120 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

Welkom in Lourdes. Inhoud. Contact. Verken. Beleef. Proef

Welkom in Lourdes. Inhoud. Contact. Verken. Beleef. Proef L NL-v I W L V 10 B S 16 D 24 E F B 26 T! P 20 K! 21 V, 22 H v O 4 G 6 G 8 M v 18 I v A Z 23 Wz C V C T 6, C Px 65100 L T.: 0033 5 62 94 28 99 Fx: 0033 5 62 94 25 14 16 6 26 Z, v. E L v v. V,,? Dz z v

Nadere informatie

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 H.C.A. Zwitserloot Beng, inkoopmanager Bizob Opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten, daarnaast werken wij voor organisaties

Nadere informatie