)41. >* -. A. - > ) 7 BA4* + * A - <) C 58 8 = ; ) 8 ; :D" name="description"> )41. >* -. A. - > ) 7 BA4* + * A - <) C 58 8 = ; ) 8 ; :D">

# # *,, 0' )' # %.' 4#.& 5 / /& ', .67 !!" # $ # %&' ( * + &# # $ %&' # - # # , # ) # # # # &',' .,# / / /. /, #,'' / #

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "# # *,, 0' )' # %.' 4#.& 5 / /& ', .67 !!" # $ # %&' ( * + &# # $ %&' # - # # , # ) # # # # &',' .,# / / /. /, #,'' / #"

Transcriptie

1

2

3 !!" $ % ( %) * + $ % ( - ).. -. ( 1-1%. $ ( * ) % :* 8 )* ; ;<

4 !! " $ %!! ( )( *! 6

5 "!! (= > )41. >* -. A. - > ) 7 BA4* + * A - <) C 58 8 = ; ) 8 ; :D - ( D13 5 D EED C 8 = < ; 8 C 89!! 5 1 ) + 6" 4. F> F > GED )E H>

6 2I3 1 > - J *- 5 K D 6 )67= 8CD13 :*!! 5 I " -. - B 1 B1 J > * ; ( BI C - > <) < :);; J L M 4 - B 1 $ -.. C 8!! 4 8 )< *7

7 231 1: * - )E <) N 1- * F $> > ) )K**> "> )K> 7 ((- 4 (. -1 M <> $; :;. J ;;: 8 C **>)B = )*!! C +. > L. 8 (**> )B. **>( C -. J 7

8 5 + ) ) C 6" C 6 ; 8!! - ; * 8 > 8 > K - )K> ( K 4 8 I ( + H 6" ; < EE $ 4 F >8 ) : ; M 8 I 5 K - F < > % * % * 5 <

9 ! +: 7 67 H 89 :* 1 8 * )* ; B ;< B )K "" - " 4 : 5L 6". 5 ) - B. EE > - 9D ) 9 4 ) $ % ( % O 4(BI!.% I.% O -.( (- - )K % ( - ( ( J - 4 : (. % 2.%3 B)K M K 4 > J ) - ) ) 4 I I )

10 1 - B )K M - I BA4*2BA *3 1. BA4* B ) BA4*. ( 51J )5 J <) < %(1M 11 I K * % 9

11

12 ! ).! )KPH)K) :) 6 1 ))H..2$3 )BH (*5 6 4: *-9 "" 41: -% );BH)<1 )* 6 ))H. 6 )K* (! - <! (H% **PHB * 7 :PH(;! )KPH)K* *!1 * * B BEP "1 ))HA5* 7!1 7 ))H*) " 7 JK 7 BEP 1 JK " 1 7! -$ 4; 17 ))H BEP 6 (H51J 6 61 " **PH( ( ))HB A! BEP "1 **PH 6 1 **PH: - :PH:)5! J 6! );BH) 5! 7 )KPH)K( **PH BE+ 6 : *-9 6 : BEP! );BH8 8 $ BEP 6 **PH+ *B:4 " (H- - BEP$ 1" <)K )KPH)K*A *A );BH**< BEP 6 6 J < 6 * BEP **PH4.* BE<9

13 1 " ))HA :PH:4 " <.8 1 ))H5Q*5 5 5 $%( BEP 5 BEP 6 );BH 1< - **PH%(1M.. )KPH)K) )! BEP 61 ))H :.. 6! BEP 23 6 );BH - ((H)EH ))HA+ +) PH.9 7 );BH$PP 5 7 1! ))H5%B :) BEP ))HA8 61 " ))H5-:K. 6 )KPH)K. -. );BH 9 6! :PH:J. **PH- BE+ " ))H9 5 5 A 6! BEP BI$%( %< 6 )KPH)K) -A 71 ))H(%B 8L 6 **PH9 B:4 + BEP " :PH)B1 6 7 );BH *J 6 1 ))H)%B *%L! 17 **PH 51) 6 1 ))H)18%B <*L 7 )BH+ (:9 6 )BH$ 5 " );BH$ 4 " < BEP **P BE+ 1 )B %: 6!!1" ))HA8 8% )KPH)K56 " (( " BEP! :PH- (*5 6!

14 4 %*H5*9 1 ))H( 5L 6

15 $! ). " B;$. B+: BE- B+$$ BE> )$< $EF$ " )$%( %J 7 $8$ BE+. B BEF :*4 -% BB.BE BE+ " )5* J5* " )B J5* $5 7 4K*5 BE- 4; 4 ).4 4; )* " $%( -%* J B$4 BE4< B -BA B: +.(J! $4.K B)$.9> 4 5 $%( 4BA4* BB % B*4-7 :+: B8 B-5 4%4; *4 B$8$ BF BA* 4--A )$.9> $%( 6 J 6 B)) BEF ! 4$ -%*! 4! $ -% B>. BE<

16 B** BE< 81>. ) J B* BEF -+$$ BE< 4$.8 B8 BE;; J! B*. $4 J5*1 B*8 5 J " 4* + 7 $.1 A 7 BB BEF )8 " )%..$ $4 J.41 " %*1 " :)$.9> 7 BB BEF! B BEF 6 * 6 $%( B)$.9> -*... 4%* <%* 7 %*! 5- A <$ -%* B BEF 7 5$ -%* 5$%( BEF %* A ) ) --A " $%( 7 : %* A 5*LJ B E 6 <: $8$ BE :;$ + " %* A $4-8$.** 5- *4 *(! %* " - R 45* "

17 - 4< 5 + " %* A 5- A < 5)84 7 %* B- BEF +$$ BE< $A) % $%(: BE% BIS 6 -;$ 8 6 4:;$ 4 %* 5 % 898 % 5 $*4 898 );$: :- * " %* 4BI 5 + *:9! %* 8: + AA1 7 $$%( $4 $8( $4 BE $8$ BE% 7

18 5 (!12 %1 3 1 * 5 +K +K 5 +!! 1! $ 7 * > > J $ +!! 43 ( L $ ( ; % B < $ ( ( - K 3 " 7 ( 5 5 J F > 5

19 !( 4 * - *!!3" -EE )1 - K) ((I 54" - %. **:* )B 8 F K 5! K ) - 4! -!( 1 1 % 8! :4 6" 67 + )< ( )K-K )) -(%B( BI (++<>D 9 ;<5 %. ( -: L-94 4: ::.5.%1 ( )K4: )K.% )K L -.%1 ( 4 EE -: - ) :5 (++<> :

20 . ( -:.4:.%1 -.T J )K*1 *( 4( )K*1* (31 4 BE> A 51 - > 9: ;! 5 BE> *1 J $ ;11 J ) ( > 5 3!( ) < ;> () ** %* ( 3( :.BE $C)> - >J

21 < BE>J. < 6! > 5 > 5 < ;2=3 4 5 *94-9 F> %* % * - 5 F..>85 A* A.9HF..U>% 5 % $ J. % - L. % L 5 J < J.. >. %.%9. *9. $ * 5 < 8. A ) - 8 %48 $ < ()<. K ( B)K 5 > 86.$4 2$43 1 $4 J$4! 4: +

22 41)..H 23* )% ) *-

23 5 + %% * % * %% 7 ). 4 * < <9 ) *.. 9> <9. HF : > ) < 8 : < $ : % 8 * % B J )B - ) J % ( : 9 % % E 9 + % )B1 2 ; < ) ( ( %% 5 )B 7 ( J 1 *. ( ( % B ; 2 3 ; 7 D * % 6! 3 4 )B1 E 5 - J 1 % M - 4 ) EE 5 ) 5 () 3 1 K 7 >. B 3 * ( J 1 )B ; % B (. * ; > )B! ( ; * (

24 % 5 % 8 25 * 3 - * : - % 8. )B O ( 8 ". <8 * < $ 8 % * )B 5 9 A)$ )B < < 5 9 % + F ) K J *. 6 ) %9. 5 *.. ( < F 5 K % ) - + % )!7 -. 1). - ;V 6 K ) 4

25 -. K ) : - %.. * % )B 8 5 O8 8 - % - :5> * ) : ( ) B: - C < )K <88 -..; <)* ) (%% 5 * ; J:8%* ;%< *:* 5 (1 +4)< ));B > 1 - ) "17 1 3% ( -!5 - )! );B? 3% ( + 8-! ( 4 E> D * * A 8 ; < > );B8!! 3( ));B -< 8-

26 . B * 5 F>-+; ) $ 7 J 5 ) >!3" 4);B - )4- F*>5J 1 ) (-( - ))) 9) ))- ) " 4)) 4))1 -))5 $98*. 5*(((<.23:* A B131 )) $. ( $ +" $ 5. $ 4$ +5 $ $) < 6C> 31.))"17. 23))) ))A. A )) A <2!3" *1 )) 5**L) ) 5*.6 5 * * *L5 5*

27 )) 5* 2 3% *$! 7 )) * : - > 8 $ +! (!! 3 *$ ( 4 )) J 5 D!! 3( 4 )) )) - $ * ( 4 )) B W 4?) 5 K 5 7 ) A?33"!( )) K ( A D 3 *( +) % +4+: >+ S + A?%3".)) ))58 8 <% :8*A )) ) % * +9<)% EE.(% B )) )) :. 7. FA * )> ))

28 . ) )) <*L. < < L *L 8 " -5B +)). 6> 3" + ))%)) 5- )). <E23! *1 5 ) K <).-!" ) )) K. 8 )). )) 5 E )8X ) + K- 5 - )) +!3 *1 4 ))! -L 4 - ) <6.))71 %*5:.;-+.; <8 )) )). 5 ()%% -K"17 )K*5 $9;<) *%;):: ;% K4: )K- ()K )K K --)K>71;1; *:.$ ;+.23 ;< )K* )K> -:!31 46 )K$ :. 1$-

29 +K %< 5 F> J -K : -:< (23%1 K K 4 5 -: 3$ ( -)K 7 K5-. 8 ( -5. : L 4 C L C -:23( -)K7 *+ 2 3 * + 5)K> ;1;M -*! -:31 - K K )( ) - L < K -:B! K K.( ). K K K. -:3 - K 6 K )) - *. )) ( 5 - A * ).F) > ) > -:<3 4KK 56-

30 4 ) %% 2 B 3 J > B "1 7 5 * 2 35 ( 8 6" ; < 2 3< B 9 I B >! 8 8 ; $ * : % C 4 F4 ) %! 3 $1 (; 8 B 5 8 B - % - % % %48 > - :>. 3% ( ( F L 5 J > 5 J - ( 5 J 4 8 > ) > - ( 5 J D 8 > 9 L5 J ) ; 7 3 $! ( 4 ( + EE " ; 4! 8 3 % - <. 1.. %% 7 D

31 A C EE 3 % < 2+A 3 P H P %A 9 3 B " ) ( ( -.! 1!3 4 1 * C ( * *> 4. %% " 2 3 % % B * *> 8. 5 < $ 9. ) ) * 3 ; " - :> )B1 O : % % *. :> < > )B * = )( ( 4! B4 - * * 1; ; - ( 3 1 * *> - 1 * * 1 5 * 5 * D ( 3 4 * *> B E + 6 L ( * *> B:4 5

32 **> ))1 ))5 8!!!3!( - -**> 1 E<9 J G31 )*1 *%(M-.. **> 5%(1M1 - ) 3 (%9 = 8EE **> - E +- A A; ;8 =(3 -**> 9-8 B:4 K - ) **>1 **> ) 3 *$ - - **> F *%< )7 A*A2 3 ; 3 5*1 ***> - BE *1 * *. -( -()K K **.L;- *K;;23 ;H63%1 8( 1 - ) - 4 +

33 5 5. ;<!7!1 3 ( O 6 ( * 5 1J - 5 1J. M > 4 ) 5 5 1J ;) 1 3 " ( 4 " - ( * 5 ( - + I % % 8 E * 1; ; < I 5 < * ) 8 $ % ( I 4 5.< * <( % 4 4 % < B ( % < I E : E4 - - *

34 ) J ; < % ) * J L ) K5 C ) C. ; % +. % ; %

35

36 4 > 4 $; ! > 6 " BI. - *1 * T71 - T 7D. "" 5 M B )K ; < T 7"" T" - )B )) -< :; 567 )* ; "

37 1IH 1 + < T 7 ) T! 6 % T 6 " % T!7! % T "7 % T " 7"6 % T 6 %M T ( T 7 % T - T "7 " %BI T 6 %B T!6 %B T %- T %) T 7 7 %)) T %)K T %$ T %: T "7" %: T %*1* T 67 B T!!"!" % T $IH < T " ) T!!! % T 7 7 % T 7 % T "! % T "6! % T 6 %M T " ( T 7" % T - T 77!7 %B T 7 %BI T %B T %) T 6 %)) T "77 %)K T "!" %$ T %$6" T % T 6 %: T "6 %: T! %*1* T " % T %( T "!! B T "! " % T "

38 $ $ 8 $ T "!" T 7"! T T 76!6 T 76!6 T 1 )KB T 7 77 T 7 77 T 1 ) T 76" T 76" T 1 )) T "" T "" T 1 )K T 6" 6 T 6" 6 T 1 T 66 T 66 T 1 : T 6! 7 T 6! 7 T 1 : T 1 T 1 T 1 *1* T 76 T 67 T 71 ( T T T 1 T!!6 T 7 6 T 1 T 7! T 7 " T " N$ T 6 66! T "77 T "!!1 BI T 7! 7" T 7! 7" T 1 T!6 T 6 "6 T 6 71 ; T " T " T 6!1 < T 6 6 T "! T <1 T 6!6 T 667 T 6" 1 <)K T "! T " T 8 T 7" T 7" T 1 5 T " T " T 1 %* T T T 1 *7 T " T 7 T 7 ((H T 6 T 6 T : : ;: 57

39 $ ( % % % % T!!! T 1 "17 T " T 1 ( J J4%I 6 : 4;3:7 6 : 4;3:7 % % % T 7 T 1 T 6 T 1 )K* T 1 T 6 ((H T 1 T )K) T 1 T 6 );B- T 1 T 7 **P9 T 1 T ( J J%$I% 6 :3 6 :3 % *%% % % % T "6! T 1 7 T 1 T "6! 7 T 6 7"6 T 1 M T T 1 ( J J"$I" 6 5 ;;3: 6 5 ;;3: < % % % T " T 1 71 T T 1 71 T 1 T " ( J J4I 6 : 2:3 6 : 2:3 *%% % % % T T 1 71 T 1 T 6! ( J JI 6 :3 6 :3 +% % % % T 7 T 1 71 T 1 T 7 ( J J !

40 + % % % T T 1 71 T!77 T 1 T!!6 ( J JI4 6 3:7 6 3:7 +%% % % % T T 1 71 T 1 T 71 T 6" T 1 ( J J4% %% * % % % T 1 T 1 71 T T 1 ( J4 6 5: 6 5: 1 % % % T 1 T 1 71 T T 1 ( J (%% % % % T 6 T 1 71 T! T 1 ( J J$4$ 6 5: 6 5: (-(- % % % T "77 T 1 )) T 1 T "77 71 T T 1 ( J J4 6 :2 2 6 :2 2 6

41 $ => ()%% % % % T "!" T 1 71 T 6 T 1 ( J JI ( % % % T T 1 J JI 6 :3 6 :3 72 % % % T T 1 P$P T 1 T ( J J % % % T 6 T 1 71 T 1 T 6 ( J J 6 ;357 6 ;357 % 71 ( % % % T "6 T 1 T! T 1 J J4"$I" : : % * 71 ( % % % T! T 1 T " T 1 J J4I 6 5 :3 6 5 :3 %% % % % T " T 1 71 T "7! T 1 ( J JI$

42 $ => % % % T T 1 71 T 1 T ( J J 6 ;3 6 ;3 *. % % % T "!! T 1 71 T 1 T )K T "!! ( J T

43 % % % T 7" T 1 T 1 T 7" T 7 T 1 ( J J$I

44 %?% * :2""3 T "76 - T 6 %2 Y3 T 7 %:2 Y3 T! %2 Y3 T T 6 T 6 % 5 : MP"1P7 MP71P T 7" T T 6 T 7 T T " T S T 6" T! T 6! T 6! T 6" T " T. T 6 ).4 T 6 B T T 6! B T!6! T 7 T "7 T 6 : T 7" T 6 B$4 T << T 6! 5 T "!7 * B T 7 67 % T 7 "17 T! B 7 T B T 66 % T - T " %: T " %B T %B T 6" % T 6 %- T T T T T T " ;: 66

45 ** * 5 * * T 6! T 6! K9 T 6 K9 T 67 T!7 * * K9 T 7 T 6! 7 T 6"6!" T 1 * * T 1 T 1 T 7! T 7 " * 6" T T. T T 7" 8 T T " " B T -; T 7 4 T T 677 T ; 23: + * T 7! 7" T : T 77 - T "!7 : T 66! 4 T 6 J%I$$

46 => * - T T "! < T "" + T 6 T 76"! T 7 $ T 8 T T T 6 4 T " T 6 : : 7:327 * - T " * T * T :253 8 * < T 66 T "! 6 5 ;7; * < T 6!6 - T : 8( * - T 1 T ". T T 1 + T! T 1 T! T A * T 7" * T " ( J$I 6 2:3 6 2:3 6"

47 => B - * < T " - T $%( T 6 2:3 6 2:3.$ * < T - T $%( T % * * - T 1 T 7 B* T 7 T 1 T! T 1 6 ;;32; 6 ;;3 95 * - T 76 T T 6 * T 66 T 6 ;73 6 ;73 67

48 +%% % *%% * - T! %2 Y3 T 7 $%( T % T "6! M71 T J$I" 6 ; ; 7347 ()%% * - T T 7 * T 7 4 T 7 % T ""! T 7 4 T!6 T 6" 4 T!777 $1 T " +S T 6 6 ; 5:3 6 ; 5:3 (%% * (+ (8C5 T 1 T 1 T 1 T 1 ( T! T! 7 (+ A T T 6 (+ *% T 6 T 6 (+ 1 T 7 T 7 (+ - % T "" T 6 6

49 +%% => (+ T T (+ T!7!! T!" (+ % T " T JI% 6 732: 6 732: (-(- * D B T "77 T "77 %% ( T 6 "" T T 6!!! A$ T % + D A! $ T 7" T 6!" T 6 T 6 " T 7" T 6"! T 6 T 6 " D A * T 7 A$ $%( T T JI 6 : 232; 6 : 232; 6!

50 +%% => ()%% * () ( T 1 T 1 T 1 T 1 () % * T 6 T T 6 ()! T 1 T 1 T 1 T 1 () * T 1 T 1 T 1 T 1 + ()E F T! () (%% () G T 6 T! T 6 T! () (% T 1 T 1 T 1 T 1 () B;7 T 1 T 1 T 1 T 1 J"I%% - JI 6 72:3;7 6 72:3;7 %% * % A % T 66 T 1 T 1 T !%% * F % T 6! T 1 $%( T 1 T 6!!

51 +%% B H T 6! $%( T 6!.?. T 7! $%( T 7! H T $%( T (+! T $%( T 1! A % * $%( T 6 T : 6 743: %% * +% T " T " T 6! T 6 - T!6 E T T T T? G T 1 T 1 T 1 T 1 $ I! T!" T 7 J T T

52 +%% => T "!7 T!" : T " T " J"I$% 6 5 7; ;35 *. *. $ - T 1 T 1 T 1 T 1. BH T T 1 T 1 T 1. 1! T 1 T 1 T 1 T 1 JI 6 :3 6 :3

53 * B%?% 8 * 7 T % % T %B - T " BEB :SP 1P" T 1 :P T 6 $%( T 71 -)B T T $ B 7 T!!6 T!!6 K < T 7667 %(*5 : T!! 4 : T : %;. T : 47 6 : 7;

54 1F+ B %?% < T "! 71 A$ ))8 T 71 A$ )B T 71 ) T " 71 $%( 8 T 71 $%( - T! " 71 $%( B T 7 7" 71 $%( % T $%( %* T 71 $%( 5- T 71 $%( T 71 $%( )B T 71 $%( T 6 " 71 $%( : T "6 71 :K %* T 7 71 * %* T 7 71 ;; %* T 7 71 )* )B T %% T " 71 )B )B T 6 71 %E )B1 T 71 *55 )B1 T )B1 T 6 71 P(N** )B1 T 71 ( )B1 T 71 ** )B1 T 71 )B1 T 71 )B1 T 71 *4 )B1 T 71 ))71 )B1 T 71 5)*< )B1 T 71 < )B1 T 71 6 )B1 T 71.4 )B T 71 ; )B T 71 :* )B T 71 ;J9 );B T " 71 ) **P* T 71 $9 **P* T 71.4 T 71 T 71. T 71 %B T 71 ; T $9 T T 71 ) T 71 * T 7 71 $ BI T 71 %9. BI T 71 <5 BI T 71 % BI T 71 - BI T6 71 BI T 71.4 ((H T 6 71 *+44 T! 71 T " 71 *K9* * T 6 6

55 71 5 *N T 7 71 ;; <) T " : T "" 71 ;1; : T 7 71 : T 7 71 *488 : T T 6! 71 + T!66 71 * T " < T " 71 % T " 71 S T 67" 71 8 ; Z T 71 ;1; T 7!! T " T " "17. )B T "17 [))[ )B T "17 JQ );B8 T 6 "17 1; );BX" T " "17 1; ))5* T "17 ( +1 T "17 - **P T "17 ;( **P T "17 +< **P T "17.5 **P* T " **P* T " BI T 6 "17 ;* (%B T " "17 A$ (%B T 6 "17 A$ :" T 1" -. )B1 T 1" ; P 1P" T 7! 1" ; );B8P 1P" T 6 1" F>!2 P 1P" T 1" ;% P 1P" T 1" ; 1!2 P 1P" T 1" +: P 1P" T 1" %+ BI" T 1" $%( 4: T 1" BKK -)KP( T 6 16 ( )B16 T 16 T! P71P T 7 71 <. ))A8 T 7 71 < T " %* T 71. )B T 71 )B$1 T " 71 )B )BS T 6 71 % +)B T 71 8 ; +)B T **P* T **P* T " 71.5 **P* T 71 % J)B1 T 6 71 ; BI T

56 71 )- BI T " 71 %< BI T 71 ** 5- T " T "" 71 %8 T 71 % J4 T 6 71 )* +<) T 71 $%( +)) T!! 71 *K9* % T 7" T 6 71 **PB T " "17 $ J T "17 *94P <+1 T 7 1" $ BI" T " 61 P61P.J T " 1 % )B1 T 6!" 6 5 : "

57 $% 9 7

58 ? A"K $%( %!7 +H "!6 )1H\ (H <H7JK

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland V bb j G G Ap, h / O-O 1 pp 6 216 pp G I w G. pp Ap. Op 5, 6 7 Ap z. Z p 5 pp p p h Mp, j p 6 h pp Ap p z p 7. O h z fj j p zj fp. Z Ap jj bb. jj w f f bp bb zj. A p z wj - bw, w, bz, hp, jw pf - p wjz

Nadere informatie

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus TEBERDEMEI H b S 2014 D S K 2014 V j S K. O j z fc, p jj. Scjf : S K 2014 p j 20 p z 21 j.. BIJZONDER IN SAMENLEVEN Op z j f p. D c j zj j z. D zj z cë S. Hf f z c? D f z c p. Z f-, -, p-, b- p z. M j

Nadere informatie

Nulsituatie grondwater in Hollandse Delta

Nulsituatie grondwater in Hollandse Delta J 2008 cp b. z zj p zj f. Zj b j b b. VV 20 b 2006 2007 c bb. z b : B V p z zc c p b. - 2007 f pjc b. pjc b b. pjc, z p ( c). : pc b (p b ) f. b bj pb. pc ( bj c) j bj zj b c zj zj pc. cc j z pb. cp bb

Nadere informatie

0 (1 2 3 ' & ' 4 4 5+1 6

0 (1 2 3 ' & ' 4 4 5+1 6 !# $!# % & % ' ( ' )! 0 (1 2 3 ' & ' 0 7 6 '! & 4 (* + %!, &!-.(/! ' 4 4 5+1 6 % *! 38&04 9%+: ; 03+.)!)34) '7)8*7++38.

Nadere informatie

Versoberen verlichting. Waar gaat het licht s nachts uit en per wanneer?

Versoberen verlichting. Waar gaat het licht s nachts uit en per wanneer? b ii i i p? I Iii 5 4 i zi 6 i 8 i 1 i i 12 i 14 i Zi 16 i Z D 18 i Zi 2 2 i b ii 3 ii iii i Iii iii i i Ui 21. 5. Ui 23. 5. D izii i i i Ji 213 Ji 213 A 213 pb 213 i i i i p z i bi b b. D z i ii p. i

Nadere informatie

!" # " $ % &&&$ " $ '( '( ) * + +,( - ). / "! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3

! # $ % &&&$ $ '( '( ) * + +,( - ). / ! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3 !"#"$ % &&&$"$ '('( )*+ +,(-). /"! 010&.2().()*+.*. $$$*0$ 3 %(,!"" # $$ $$ $$ $$ $ % & '( ($ %$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

STRAFFE CM - PRIJS BALISAGE DES PISTES LE HOHNECK Piste bleue FACILE. Piste verte MOYEN. Piste rouge DIFFICILE. Piste noire TRÈS DIFFICILE

STRAFFE CM - PRIJS BALISAGE DES PISTES LE HOHNECK Piste bleue FACILE. Piste verte MOYEN. Piste rouge DIFFICILE. Piste noire TRÈS DIFFICILE w w wvk w R p R JAAR ('' R JAAR (''. R JAAR (''. R JAAR (''. R JAAR (''. w w f. p w py py k w w py w AA / R AZ. p py k ( j b v k! b. k f A D J DZ RCHR:... L / ARAAL AL Z DR / LD RJZ DRJD H RZCH CAC j ('

Nadere informatie

Welkom op. SG De Dijk. Schooljaar 2016/2017

Welkom op. SG De Dijk. Schooljaar 2016/2017 W p SG Sc 2016/2017 v- v Hb v? b v f v! G S K INHOUSOPGAVE 3 V 4 N c 5 V 6 B 7 Rc 8 Pf 9 R 2 10 Spp 12 F L E W p p v SG! 14 Sp 15 K & C 16 Av 17 P W p v b v z c T p v f p f z bc z W z b b p c z W ó f b?

Nadere informatie

& ' "" ( " (! )" " ', --$$&.. /01( 2*$%,+3-43536 1 "! "

& ' ( (! ) ', --$$&.. /01( 2*$%,+3-43536 1 ! #$$% & ' ( ( ) *+ ', --$$&.. /01( 2*$%,+3-43536 1 6 7% 77 7% 7# 8 7% 7- & 7, 75 9 74 #7 #7 / : #7 ## / #7 #- ( ; < ## #5 8 #- #6 / < #- #3 = #- #% / = 0> #5 #,? #5 #4 #6 #7$ #6 #% -7 2 #% -# 2 -$ -- 02

Nadere informatie

Coderingen variabelen WAI database

Coderingen variabelen WAI database Coderingen variabelen WAI database Introductie In de WAI beheer applicatie is het mogelijk om een excel-sheet te uploaden. Dit excel-sheet wordt uitgelezen, geïnterpreteerd en geïmporteerd in de database.

Nadere informatie

Adres post code Soort monument Woonplaats

Adres post code Soort monument Woonplaats Monumenten Gemeente Oisterwijk Gemeentelijke monumentenlijst Adres post code Soort monument Woonplaats Baaneind 6 5059 AS boerderij Heukelom Heukelomseweg 29 5059 AJ boerderij Heukelom Heukelomseweg 34

Nadere informatie

Roele De Vries Recycling

Roele De Vries Recycling Vj 11 fb 2011 f O 2011 Sc j jb f Mééj f Mééj 2010: R D V Rcyc E (1991): H B Ccë bj Db f/ez C 2011 f O 2011 3 D zj j, z 1992 b c f f z é bjf H f O c z bjf H zj z cc bj c c zj D jz bb c fj jy z b j z, bf

Nadere informatie

aanspreekbaarheid goud?

aanspreekbaarheid goud? aanspreekbaarheid goud? De mogelijkheden van regionale online aanspreekbaarheid binnen JAC Menen onder de loep. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Bachelor in het Sociaal werk Afstudeerrichting

Nadere informatie

14 e Jaargang nummer 2 Verschijnt 2x per maand 10-09-2015

14 e Jaargang nummer 2 Verschijnt 2x per maand 10-09-2015 flyer no 2 1 14 e Jaargang nummer 2 Verschijnt 2x per maand 10-09-2015 Voorzitter: Gert van Kalsbeek Tel: 5282065 e-mail: gertvankalsbeek@gmail.com Penningmeester en Secretariaat: Rene Akerboom Tel: 5290129

Nadere informatie

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013 Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode soort monument A.B.C.-straat 20 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat 36 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat

Nadere informatie

Alles over ACTIE NUMMER. blad voor jonge dierenbeschermers. Actie voor dieren. in nood! 6 Iris Hesseling: 10 Dieren in je klas?! 12 Leuke acties van

Alles over ACTIE NUMMER. blad voor jonge dierenbeschermers. Actie voor dieren. in nood! 6 Iris Hesseling: 10 Dieren in je klas?! 12 Leuke acties van ACTIE NUMMER 4 : 2 0 1 2 3 3 6 I H: I p! A A! 10 D?! 12 L Z pp 1 P I R S: H : f, H :, w M Hp, B: Ly (12) E H I! W p w W T w D D E w w! W w G Z B Wff Bw S: H : B: E (10) G! M p, w pp W Ap K f H I! I I w

Nadere informatie

Gemeente Lelystad Speelplek Strak park Warande

Gemeente Lelystad Speelplek Strak park Warande G Lya Sk Sak ak Waa a a h c D a k aa H.!! v ch j z k j a a D w a S. f h aav! b b v f hv 1 Sa a va vch. Sch z h jk! S v k vaaf 3 j aa! E a v kj. K h va aa j aa b ba h a jbaaj. K ka h f ch h vaa. 2. k j

Nadere informatie

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander!

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander! Vj Vj H H G Hz-S J 2 N 1 O: 20000 x S Sb b PAG 11 Vj PAG 2 f Sj j j! Vj! P 4 >>> POSO HzS P 9 >>> bj ANS 050 P 12 >>> P b bb f f@ f b 06 31393653 T O z j? D N 2 ZUIDBROE 0598-399285 / z 8-17 150x119x34

Nadere informatie

Welkom in Djerba. Welkomstmeeting. Hotelbezoeken. Beoordelingsformulier. Tegemoetkomingsformulier. Kennisname van klacht

Welkom in Djerba. Welkomstmeeting. Hotelbezoeken. Beoordelingsformulier. Tegemoetkomingsformulier. Kennisname van klacht D NL- W D Z, p. E D. V,, p? D p. O pp p! W O ()! T pp. W? K pp! H H, p? J () p p p. W? B p. G p óó p :. A,. E :,, é p F: é pé B p :,, F: p B T M. A p, p p. M, p () p. H p p. Op p p p W K K p p, p (). H

Nadere informatie

Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht. huisnummer

Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht. huisnummer Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode 1e Achterstraat 2 3512VL Utrecht Rijksmonument 1e Achterstraat 3 3512VL Utrecht Rijksmonument 1e Achterstraat 1 3512VL Utrecht Rijksmonument

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

bruist juli/augustus zomer 2012 vakantie puzzelmagazine Bewaarexemplaar veel leuke prijzen winnen www.nederlandbruist.nl bruist

bruist juli/augustus zomer 2012 vakantie puzzelmagazine Bewaarexemplaar veel leuke prijzen winnen www.nederlandbruist.nl bruist b j/ zm 2012 vk zzmz Bxm v k jz.b. b Ay Tmb K b Zmbb, v b b. Ok k. W v 13.00-18.00, k 1 3 k v 12.00-18.00 fk. V 184 E-L T (076) 503 52 17 06 29 05 55 41.mb. Pzz & W! Ifm bj j zvzk Ifm v! bj j zvzk v! Vb

Nadere informatie

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ (

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,$ ''*++%%%& -$'./ '  0.$&%$ .1*+..1*/ ( !" # $%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ ( ".&.$2130.$%$($* $ $..$ &.$.$*%1*" &(./. $4("."$"3 &*$%%&2(&.$ 1$$$50 6".1** $"0.$%$$' $*&77,( 1*$ "'-$ $'," %.'"/.$2,,%$&*$.$&&

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

situatie: kadastrale gemeente: Breda sectie: sectie nummer: 7176 aantal bouwlagen: 3 schaal: 1:1000 zandberglaan ARCHITECTEN laan van mecklenburg

situatie: kadastrale gemeente: Breda sectie: sectie nummer: 7176 aantal bouwlagen: 3 schaal: 1:1000 zandberglaan ARCHITECTEN laan van mecklenburg situatie: kadastrale gemeente: Breda sectie: D sectie nummer: 7176 aantal bouwlagen: 3 schaal: 1:1000 zandberglaan 1.510 14.300 10.500 laan van mecklenburg wm dr 14.100 48.330 13.606 12.670 35.660 17.467

Nadere informatie

Schooljaar 1516. Leerlingen

Schooljaar 1516. Leerlingen Schooljaar 1516 Leerlingen 1 Voorwoord Hierbij tref je alle informatie aan die je nodig hebt voor de laatste ronde van dit schooljaar. Handig alle data, schema s, overzichten en instructies bij elkaar

Nadere informatie

! "##$!"%%&!'()*+!!""#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$!

! ##$!%%&!'()*+!!#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$! "##"%%&'()*+ ""#%&'()*+)*),-.*'//+,,''#0++#&),.* "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 10%+%&,%2#),%&%3 "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 123456789:;

Nadere informatie

Afronding van het schooljaar (24.6.2014)

Afronding van het schooljaar (24.6.2014) Afronding van het schooljaar (24.6.2014) Onderstaand vinden jullie alle informatie betreffende de afwikkeling van het schooljaar 2013-2014. Donderdag 3 juli: Diploma-uitreiking Op 3 juli vinden de diploma-uitreikingen

Nadere informatie

Bulgaarse Riviera. NL-versie

Bulgaarse Riviera. NL-versie B R NL- W B R Z,. E B R. V,,? D f. O! W O ()! T. W? K! H H f, f? J (). W? B f. G óó f :. A f, f f. Bf M. A f,. Tf M f, (). H f. K K, f (). H! 2 3 I V 22 E B 24 E 30 W Bf 26 T! Pf 18 K! 20 V,! 21 Hf f O

Nadere informatie

Voorwoord " # $ % &!!' ( )* ) ++, -. -! /! 0-1!! 2 # )4( 5 ( 6789 :;* ()?@=$2>@6?A3?A@>%

Voorwoord # $ % &!!' ( )* ) ++, -. -! /! 0-1!! 2 # )4( 5 ( 6789 :;* (<! 0 & 7 BC1!! D 7!!1!!! 3 *EE2F)! 2 ( 22>)?@=$2>@6?A3?A@>% 2 Voorwoord " # $ % &' ( )* ) ++, -. - / 0-1 2 3 # )4( 5 ( 6789 :;* (< 1,(< = 2 ( 22>)?@=$2>@6?A3?A@>% 0 & 7BC1D 7 BC1 D 7 1 3 *EE2F) 3 Aanvulling op hoofdstuk 9.3: Sociale diensten verrekenen te veel

Nadere informatie

KOM ERBIJ! IN MAARSSENBROEK

KOM ERBIJ! IN MAARSSENBROEK KOM ERBIJ! IN MAARSSENBROEK V p, u 2015 P1 B v Mb, D b f vzch v b u cv u u bz. D z z f. O p h bv f VAR Vch. D M! Ev h u h Mb cc : Gz ff f? U v p Mb chu. S b pf, y h, y, f, T Ch f p p. Z u u cv, b H Hp

Nadere informatie

E buki aki ta di: Lesa & skirbi. Anne Frank. Pa mucha di 9 pa 12 aña

E buki aki ta di: Lesa & skirbi. Anne Frank. Pa mucha di 9 pa 12 aña bki ki i: L & kibi A Fk k P ch i 9 12 ñ K? bki kí b bi iñ hi i A Fk A Fk ch hé hi i hi i ñ hñ ii i A i kibi i i i bi kibi k k hñ i ii B k i bi? L i bi kih Th bki kí b i fi ki! bki i b kí i chi k K chi

Nadere informatie

LIJST VAN AAN DE RAAD GERICHTE BRIEVEN 2011, NR. 5 (Periode 12-04-2011 t/m 30-05-2011)

LIJST VAN AAN DE RAAD GERICHTE BRIEVEN 2011, NR. 5 (Periode 12-04-2011 t/m 30-05-2011) 1. Rekenkamercommissie Gemeente Deurne Postbus 3 5750 AA Deurne 2. GGD Brabant-Zuidoost Postbus 810 5700 AV Helmond 3. M.T.A. van Kessel Helmondseweg 107 5751 PH Deurne 4. Wecycle Postbus 190 2700 AD Zoetermeer

Nadere informatie

M/60100/M Slede-eenheden

M/60100/M Slede-eenheden M/60100/M Slede-eenheden Dubbelwerkend - Ø 10... 40 mm Eenheid van twee cilinders met verlengde zuigerstang met grote stijfheid Glijlagers van hoge kwaliteit verzekeren lange levensduur Standaard magneetuitvoering

Nadere informatie

On-line aanvraag van bouwvergunningen

On-line aanvraag van bouwvergunningen Habi_deel_omslag Meijer 6-2-2006 16:11 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik On-line aanvraag van bouwvergunningen Nederlandse ontwikkelingen in Europees perspectief dr. F. Meijer !"#$% %%!"### #! &'!""!

Nadere informatie

Proefnr 3. Klasse B1. 1 A-F-B Binnenkomen in arbeidsdraf op de linkerhand 2 B-E-B Grote volte

Proefnr 3. Klasse B1. 1 A-F-B Binnenkomen in arbeidsdraf op de linkerhand 2 B-E-B Grote volte Proefnr 3. Klasse B1 Datum: Eerste onderlinge wedstrijd 1 A-F-B Binnenkomen in arbeidsdraf op de linkerhand 2 B-E-B Grote volte 3 H-X-F Van hand veranderen en enkele passen 4 A-X-A Grote volte 5 K-X-M

Nadere informatie

r n m p o s s v c e r f e a o s l d a m m a g t

r n m p o s s v c e r f e a o s l d a m m a g t Nm: L zch Ω hhb Ω p 7 Ω b 1 Ω Uvj Zwj BV Ω wwwzwjzch L zch Z p h b L bj f f M v p 5, 6 7 1 1 H z v (8, ) 2 H z m v (, 3, 9) 3 Dz p m b w w v Ep (8, 9) Dz m c h w v Ecmm (8, 9) 5 D Ep U Tw pch (12) 6 B

Nadere informatie

HET R A ADHUIS EEN MONUMENTALE DROOM 5 JAAR GALERIE HET RAADHUIS

HET R A ADHUIS EEN MONUMENTALE DROOM 5 JAAR GALERIE HET RAADHUIS G A L E R I E HET R A ADHUIS E X P O S I T I E EEN MONUMENTALE DROOM 5 JAAR GALERIE HET RAADHUIS 7 OKTOBER T/M 18 DECEMBER 2011 Al vijf jaar organiseert Ankie Onnes met passie en gedrevenheid exposities

Nadere informatie

waterviolier twee-onder-een-kapwoningen wonenopeeneiland.nl kenmerken Waterviolier bouwnummers 6 t/m 13 en 30 t/m 37 woonoppervlakte ca.

waterviolier twee-onder-een-kapwoningen wonenopeeneiland.nl kenmerken Waterviolier bouwnummers 6 t/m 13 en 30 t/m 37 woonoppervlakte ca. wii w---wi bw 6 / 13 30 / 37 B i E/Of b A i O z h c i i O E i w z? i ch f i L- A 1 ii w i h Oi Wii w c 148 b i wi ië 40 343 4 1 ii x i z i i é ich i bj i ii bi z- wi bi iii i i icif x hwi ii bi EPC O,O

Nadere informatie

z i o v e u i s h t a r l e r a

z i o v e u i s h t a r l e r a k x 2 0 0 9 h k x x h I k h. T h hk 2009. Th! M h GC D P h. O k x. Hk k k! W D - E V 23 24 2009 20 EUR 14-13 (.) - 10 (8) Q B C UITVERKOCHT G h h k k T Sh. T Sh h h h. W h h h h kkk, h h. D k, h h, h hk

Nadere informatie

Het beheer van een elektriciteitsnet

Het beheer van een elektriciteitsnet Het beheer van een elektriciteitsnet Wouter Stekelenburg, Albert-Jan Yzelman 23-06-2003 1 Inleiding In dit verslag gaan we er ons over buigen, hoe we zo efficient mogelijk bepaalde vastgezette middelen

Nadere informatie

BLOKBOEK METAJURIDICA 2003

BLOKBOEK METAJURIDICA 2003 BLOKBOEK METAJURIDICA 2003 VOORWOORD Schema METAJURIDICA TAKEN GRONDBEGRIPPEN 2 BIJEENKOMST 1 BIJEENKOMST 2 BIJEENKOMST 3 BIJEENKOMST 4 DE MODERNE TIJD 14 BIJEENKOMST 5 BIJEENKOMST 6 DE FRANSE REVOLUTIE

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

ontmoetingsplek? Open haard of een robuuste warme Die steenstrips. Wat een vondst! De Méditerranée in je achtertuin

ontmoetingsplek? Open haard of een robuuste warme Die steenstrips. Wat een vondst! De Méditerranée in je achtertuin DII 1 Fl HET INSPIRATIE MAGAZINE VAN THE FLAGSTONE COMPANY WINKELPRIJS 4,95 Op h f b wm mplk? Spl Fl Np Gp D p. W v! D Méé é j ch Ik vl v. D f v w m. IK HEB EEN PASSIE VOOR STENEN EN NATUURLIJKE PRODUCTEN

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus. Vrijwilligers en de Oranjemarkt

Het relatieblad van Severinus. Vrijwilligers en de Oranjemarkt S MAART 2015 TEBERE V O O K 2014 25000 O B W 1999 éé Vh O 27! BIJZONER IN SAMENLEVEN h hh O h h O S O O 120 B h V h h W K 27 T! 1 K J B K K I h h h I h h h h h S- S S I 2015 h M 2015 2017 Z h S- 2 13 2015

Nadere informatie

!! " # $ % $ & $ $ '' ())* " # " +

!! # $ % $ & $ $ '' ())* # + !! "# %& ''())* " # "+ ,-". " " # % % % % & ' ( ) #* +%,',,(, -. / '' 34""!"44,5 2 '( "!-"",4""%6"3 7 &*,0,1 2% 3 (',4"-,5 8 (( 9,""!!,50-""3"4-:,-"!"3 ", 8 (* "!0,4;":,-"!3",-",,!

Nadere informatie

Welkom. Ouderavond determina.e

Welkom. Ouderavond determina.e Welkom Ouderavond determina.e Programma Determinatie Doorstroming vmbo-t havo atheneum gymnasium Agenda Pauze Procedure-uitleg door de mentoren Proefles Latijn in lokaal A16/A17 (aansluitend) Determineren

Nadere informatie

Hoofdstuk 21 OPPERVLAKTE 4 A: = 10 B: 4 C: 8 D: INTRO

Hoofdstuk 21 OPPERVLAKTE 4 A: = 10 B: 4 C: 8 D: INTRO Hoofdstuk OPPERVLAKTE A: +6=0 B: C: 8 D: 8.0 INTRO. DE OPPERVLAKTE VAN EEN PARALLELLOGRAM Als voorbeeld de oppervlakte van D: De donkerblauwe rechthoek heeft oppervlakte 5 = 0. Daar gaan twee halve rechthoeken

Nadere informatie

Hoofdstuk 21 OPPERVLAKTE VWO 4 A: = 10 B: 4 C: 8 D: INTRO

Hoofdstuk 21 OPPERVLAKTE VWO 4 A: = 10 B: 4 C: 8 D: INTRO Hoofdstuk OPPERVLAKTE VWO.0 INTRO A: +6=0 B: C: 8 D: 8. DE OPPERVLAKTE VAN EEN PARALLELLOGRAM 5 a Als voorbeeld de oppervlakte van D: De donkerblauwe rechthoek heeft oppervlakte 5 = 0. Daar gaan twee halve

Nadere informatie

IN TE LEVEREN BOEKEN BRUGKLASSEN + GYMNASIUM-1

IN TE LEVEREN BOEKEN BRUGKLASSEN + GYMNASIUM-1 IN TE LEVEREN BOEKEN BRUGKLASSEN + GYMNASIUM-1 VAK NR. TITEL SCHADE REPAREREN ak 1 De geo geordend, basisboek ja ak 2 De geo geordend, lesboek ja ak tto 1 The geo, guide ja ak tto 2 The geo, coursebook

Nadere informatie

p naar de pom WAT? omgaan. De websit Niklaas o water: w r, waterval,

p naar de pom WAT? omgaan. De websit Niklaas o water: w r, waterval, -3 S? M f S-N x? B, K BS B S-N M B D IS A S V,, P -V K, MS P, S-N B ( ) x74 B (74 74 ), AT? AAM V f M éé B AT?? -N S D C H? B D, ICT, P Z, ë M Z D Z ) D ( f / J? B P D f M S- 3, f P N V, :,, % 7? % A?

Nadere informatie

De Tweede Wereld oorlog.

De Tweede Wereld oorlog. D T W. Psc C - Op 10 m 1940 km usts N b. Z stuu p 14 m 1940 bf bumst v Rttm st. As u t s vv bmb Rttm hm pt. Om hf 2 s ms p 14 m st bmm fvuu. D St s t vuuz s tt vt k v zt k t z. I 2 z 900 ms v 1000 ms hbb

Nadere informatie

Bijlage 1 Register van gemeentelijk en nationaal monumentale bomen. Boomnummer Grens Grote boomgroep Kleine boomgroep

Bijlage 1 Register van gemeentelijk en nationaal monumentale bomen. Boomnummer Grens Grote boomgroep Kleine boomgroep Bijlage 1 Register van gemeentelijk en nationaal monumentale bomen Nationale bomenlijst Boomnr. Eigenaar Straat + huisnummer eigenaar Postcode Kad. Nr. Boomsoort Plantwijze 1 De Kleine Haar 5 3925 MT 969

Nadere informatie

GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1

GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1 GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1 Waar moet ik naar op zoek? GEOCACHING Geocaching is een buitensport en spel, waarbij je een GPS-ontvanger gebruikt om ergens ter wereld een zogenaamde cache (schat)

Nadere informatie

WS-WK N-D WR-A1. (sw-zm) Duinweg WR-AWG. Duinweg R-DR. Duinweg. (sh-spn) (-bw) Duinweg WS-WK WA-EW. De Riethof. Duinweg R-DR. (sr-rg) WA-EW WA-EW

WS-WK N-D WR-A1. (sw-zm) Duinweg WR-AWG. Duinweg R-DR. Duinweg. (sh-spn) (-bw) Duinweg WS-WK WA-EW. De Riethof. Duinweg R-DR. (sr-rg) WA-EW WA-EW b b j b - - D L- -I -D - -D -1 - - - - - - -K jf jf - z j j - jz bj D c L - - - D - c - Dc c - bjfc 1 c - bjfc c - bjfc c - - - c - - K Dbbb L- - -1 L L 1 U I U I I I Fc I () (b=.1) CLL CLL (b=.) (b) (-b)

Nadere informatie

BRC Onderbouw: 075-6404104 BRC Bovenbouw 075-6210426

BRC Onderbouw: 075-6404104 BRC Bovenbouw 075-6210426 BRC Onderbouw: 075-6404104 BRC Bovenbouw 075-6210426 Aan de ouder(s)/verzorger(s) van en de leerlingen van de 1 e, 2 e, 3 e, 4 e, 5 e en 6 e klassen Krommenie, 24 februari 2016 Geachte mevrouw, mijnheer,

Nadere informatie

! " # $ # # % & '( ) ( $ # $ # *#

! # $ # # % & '( ) ( $ # $ # *# ! " $% & '()( $$* II " +,--. /,--. + (+&( + &(+ ++& (+( & ( & & $ ( &( +!+ & )( ( " 4 + &)(+ ( $ ( + & & ( $ + & + + + ( % &+(+" 4 5& +( & ( + ( 6 & 6 * + ( 6 ( &$& (+ 5 '7-- + + 6 &+ + (...... 6 77...

Nadere informatie

Welkom in de Kersenlaan

Welkom in de Kersenlaan Wkm Ks Sp Lg g Vijg s Bmsmm Sp Lmbgs g s pc Lmbg, Agscp N Bs, Ambss, Bs+ K Smg Hc-Eks s pgm pc, m k sppkk D s g : Hc-Eks, Bs-gm, s g gm b sk Om kk k, sg gm, Rg Lscp Lg Kmp Bsps k Dz sppkk mgm g sps Z km

Nadere informatie

!"# $!! % % & '(& %% ()

!# $!! % % & '(& %% () !"# $!! % % &'(&%%() & * **. /, * 0. *1 2 * ) *. 3. *. & * ) ** * 45 6 *. * ** * * 7 *. 88# *.* ***,. 9 )/ * *.*.* *9 *.12.&9 9. :. &** * * 2 8 ' ;* & * ;*< ;*< ;*< ;*< )3. ;* ;* ;*, ;*! ;* " ;*# < $ ;*"

Nadere informatie

LESBRIEF Tweede Fase. Antwoordmodel. MUZIEK OP MAAT, hart voor muziek! Nederlandse. Gitaarhelden. Foto: Bert Vethaak / Jan Akkerman

LESBRIEF Tweede Fase. Antwoordmodel. MUZIEK OP MAAT, hart voor muziek! Nederlandse. Gitaarhelden. Foto: Bert Vethaak / Jan Akkerman LESBRIEF Tw F Awm MUZIEK OP MAAT, h v muzk! N Gh F: B Vhk / J Akkm Muzk p m N gh A vg z bf bp umm, m hm. Gïp gï g v Amm E Gu Hv g h u v N gh u w v pp k: J Akkm, Ay Tm, Aj v Bg E v H, wbj v gm pgmk m w

Nadere informatie

ADRES HUISNUMMER TOEVOEGING POSTCODE PLAATS Adriaan Klaassenstraat AE breda Adriaan Klaassenstraat AE breda Adriaan Klaassenstraat 45

ADRES HUISNUMMER TOEVOEGING POSTCODE PLAATS Adriaan Klaassenstraat AE breda Adriaan Klaassenstraat AE breda Adriaan Klaassenstraat 45 ADRES HUISNUMMER TOEVOEGING POSTCODE PLAATS Adriaan Klaassenstraat 55 4813AE breda Adriaan Klaassenstraat 49 4813AE breda Adriaan Klaassenstraat 45 4813AD breda Adriaan Klaassenstraat 43 4813AD breda Adriaan

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Glazen Puien. REINÆRDT levert glazen Puien die

Glazen Puien. REINÆRDT levert glazen Puien die f fz p D zp xp DE ENTREE NR ONEGRENSDE MOGELIJKHEDEN p jh Gz p W 46 zj p pf z p f p fh h- WK2 60 h FS p 90 50 120 32 zj h p p 30 PEF p p z 37 WK3 FS hf PU KOMO 32 Gz P REINÆRDT z P 0 30 60 90 zj h h jh

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

KOM ERBIJ! IN MAARSSENBROEK

KOM ERBIJ! IN MAARSSENBROEK KOM ERBIJ! IN MAARSSENBROEK V 16 p 2014 B v Mb, D b f vzch v b u cv u u bz. D z z f. Mb b 40 u v! I v x cv. O p h bv f VAR Vch. D M! Ev h u h Mb cc : Gz ff b Cfé Uqu U v p Mb chu Af? W u h M D z Z u u

Nadere informatie

Schooljaar Leerlingen

Schooljaar Leerlingen Schooljaar 1415 Leerlingen 1 Voorwoord Hierbij tref je alle informatie aan die je nodig hebt voor de laatste ronde van dit schooljaar. Handig alle data, schema s, overzichten en instructies bij elkaar

Nadere informatie

TIME- Heren 2 in de flow

TIME- Heren 2 in de flow Heren 2 in de flow TIME- Dalvo H2 sluit 2014 af en begint 2015 met winst! Het heeft inderdaad bijna een halve competitie geduurd, maar dan is het toch zo ver. Waren er eerst 10 verliespartijen en stonden

Nadere informatie

Er zijn veel soorten bomen en heesters geschikt voor. Het overlijden van een dierbare is altijd een ingrijpende

Er zijn veel soorten bomen en heesters geschikt voor. Het overlijden van een dierbare is altijd een ingrijpende l u z kijz H lij ib i lij iijp E b f h l blij u u E zij l b h chik W b il zuli kkijz bui. Vk i bhf l ib. Al l ku k z z pi. Wij ku u i b lli i l k z p pcll bij ku b l upl pl p bfpl, pk, i ui f kuz; fhklijk

Nadere informatie

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Hogeschool Postbus 732 5201 AS DEN BOSCH Azusa Theologische Hogeschool De Boelelaan 1105 1081

Nadere informatie

)"#!$#! "+!! *$ %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& $'*"#!!!$! * " "#"*!)"!)* "! ")!!%!""$#" "! ""! "!$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*!

)#!$#! +!! *$ %0#  )&1$#% #! )&#! 3$$$$ #!!#)! $4#* & $'*#!!!$! * #*!)!)* ! )!!%!$# ! ! !$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*! !!"#!## "$! ""%!#""#%&"$ '(") #!*%#$ '&*)")!# "!##"# )"#!$#! "+!! *$,-!&***$.// ##)!& %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! )"&&"#"2 $$, -&"")%!#!!*)"%!)!#"#&"$ 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& "*"")#!%#)#&"! "$!"!%#0"1$##!

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

37937 De Gagelrijzen PA St. Willebrord Rozenkransstraat CW St. Willebrord A.M. de Jongstraat BW Zegge

37937 De Gagelrijzen PA St. Willebrord Rozenkransstraat CW St. Willebrord A.M. de Jongstraat BW Zegge Perceel 1 De Kornalijn te Bergen op Zoom (cluster 4) De Kornalijn Guido Gazellelaan 18 4624 GM BERGEN OP ZOOM Begintijd: 8.30 Ma t/m vr Eindtijd: 15.00 Begintijd: 8.30 woensdag Eindtijd: 12.15 37937 De

Nadere informatie

Rekenen met cijfers en letters

Rekenen met cijfers en letters Rekenen met cijfers en letters Maerlant College Brielle 5 oktober 009 c Swier Garst - RGO Middelharnis Inhoudsopgave Rekenen met gehele getallen 7. De gehele getallen.....................................

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1214 17 27 27januari 2009 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 december 2008, nr.

Nadere informatie

Paaseditie. Creactiefke. Mét foto s van onze bivakplaats!!! Chiro Hermelinde kkk

Paaseditie. Creactiefke. Mét foto s van onze bivakplaats!!! Chiro Hermelinde kkk Pd Ccf Mé f v z bvp!!! Ch Hmd H chmd, H 3 ccfj v d j j bvb v. D b d w d ppd z. Kj j z m v d hj chcd pj m? E w d hb bfj chv d ph. Mch m hj w chwj p zdmdd? M d z j w h bf m zj d j d m E w hbb d w: m md w

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland V bkb jd d G Gdd Ad, H L 1 6 m 2016 D d v d G d I d Gdd d. D v d vm Ad. O 5, 6 7 m ku d m Ad z. Z vd 5 m d Mk, jd d 6 m u Ad z 7 m Hd. Om vm v d z fjk mjk v zj fk mk. Z vm mk Ad Hd jdjk md d bkb. H vmjdjk

Nadere informatie

van de Hipste wijk dé Krant! ..slik,, Het is gezellig bij Opa! Voorstad Serious Request Kerst komt er weer aan!

van de Hipste wijk dé Krant! ..slik,, Het is gezellig bij Opa! Voorstad Serious Request Kerst komt er weer aan! 2014.3 é K! v H wjk u..:..k,, K k w! V Su Rqu H z bj O! W V O TIP! K uw k? Kjk www.bwz.. Ovw u z? Cck v. zk.. Bw vj cwk! V 1 v 21 k wc cu cwk bw. H u v Mk Ny Rw z w c u: W bb w 2010 kc. H w uw, bb w v

Nadere informatie

Residentie. Plannen Verkoop. De Lepelaar. Zoutwerf - Mechelen

Residentie. Plannen Verkoop. De Lepelaar. Zoutwerf - Mechelen esidentie Plannen Verkoop tonos Construct BVB Hanswijkvaart 51 2800 Mechelen 0477 72 50 38 info@stonosconstructbe HZ L I D I UW I B CH L U M I - G M KLV DI W U I L IJ P BC K BL L I V P Z DP V DP Z PLI

Nadere informatie

gezien de ledenbrief 10/045 van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, kenmerk ECGR/U , d.d. 22 april 2010; b e s l u i t :

gezien de ledenbrief 10/045 van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, kenmerk ECGR/U , d.d. 22 april 2010; b e s l u i t : 12 e Wijziging Bouwverordening Barneveld 1993 Nr: 10-37a De raad der gemeente Barneveld gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 10-37; gezien de ledenbrief 10/045 van de Vereniging van

Nadere informatie

Van Struyck tot statig Woonwensenonderzoek onder studenten die in Den Haag studeren en/of wonen

Van Struyck tot statig Woonwensenonderzoek onder studenten die in Den Haag studeren en/of wonen VanStruyckTotStatig 18-06-2008 12:07 Pagina 1 Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling Directie Beleid/Afdeling Onderzoek Van Struyck tot statig Woonwensenonderzoek onder studenten die in Den Haag

Nadere informatie

Indicatiestelling voor de

Indicatiestelling voor de Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Studie Souwens 14. Latijn Claes 14. Latijn Claes 14. Engels Strijckers 14. Studie Souwens 14. L.O. Wouters. L.O. Wouters. Engels Strijckers 14

Studie Souwens 14. Latijn Claes 14. Latijn Claes 14. Engels Strijckers 14. Studie Souwens 14. L.O. Wouters. L.O. Wouters. Engels Strijckers 14 Examen december 20 EXAMENROOSTER 1ste LEERJAAR december 20 9// // 1// // // 16// // dinsdag 20// 1AA lln Claes Claes 1BA1 1BA2 lln erl erl 1CA lln erl erl EXAMENROOSTER 1ste LEERJAAR december 20 9// //

Nadere informatie

Automatische bepaling van geometrieoplossingen. Argusbeelden. T. van Kessel, S.G.J. Aarninkhof. Validatie van Autogeom en toelichting op gebruik

Automatische bepaling van geometrieoplossingen. Argusbeelden. T. van Kessel, S.G.J. Aarninkhof. Validatie van Autogeom en toelichting op gebruik Automatische bepaling van geometrieoplossingen van Argusbeelden T. van Kessel, S.G.J. Aarninkhof!"#$%&&' Inhoud $$$!"#$%&'('$)*******************************************************************************************************************************!

Nadere informatie

1 Introductie. 2 Oppervlakteformules

1 Introductie. 2 Oppervlakteformules Introductie We werken hier met ongeoriënteerde lengtes en voor het gemak laten we de absoluutstrepen weg. De lengte van een lijnstuk XY wordt dus ook weergegeven met XY. Verder zullen we de volgende notatie

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS GEMENGDE BRUGKLAS M/H. Er zijn twee clusters van vakken. Cluster 1: Ne/Fa/En/wi/ak/gs/bi. Cluster 2: mu/te/tn/ha/bo/gd/oo

OVERGANGSREGELS GEMENGDE BRUGKLAS M/H. Er zijn twee clusters van vakken. Cluster 1: Ne/Fa/En/wi/ak/gs/bi. Cluster 2: mu/te/tn/ha/bo/gd/oo OVERGANGSREGELS GEMENGDE BRUGKLAS M/H Er zijn twee clusters van vakken. Cluster 1: Ne/Fa/En/wi/ak/gs/bi Cluster 2: mu/te/tn/ha/bo/gd/oo Een leerling is bevorderd naar mavo-2 als hij/zij: - maximaal 2 berekende

Nadere informatie

KOM ERBIJ! IN MAARSSENBROEK

KOM ERBIJ! IN MAARSSENBROEK KOM ERBIJ! IN MAARSSENBROEK V, fb, 2015 P1 B v Mb, D b f vzch v b u cv u u bz. D z z f. O p h bv f VAR Vch. D M! Ev h u h Mb cc : Gz ff f? U v p Mb chu. S b pf, y h, y, f, T Ch f p p. Z u u cv, b H Hp

Nadere informatie

Glazen Puien. REINÆRDT levert glazen Puien die

Glazen Puien. REINÆRDT levert glazen Puien die f fz p D zp xp DE ENTREE NR ONEGRENSDE MOGELIJKHEDEN p jh Gz p W 46 zj p pf z p f p fh h- WK2 60 h FS p 90 50 20 32 zj h p p 30 PEF p p z 37 WK3 FS hf PU KOMO 32 Gz P REINÆRDT z P 0 30 60 90 zj h h jh

Nadere informatie

Ik hoop dat iedereen van een aangename en gezellige zomervakantie heeft kunnen genieten.

Ik hoop dat iedereen van een aangename en gezellige zomervakantie heeft kunnen genieten. NIEUWSBRIEF Jaargang 18 nummer 0 augustus 2014 Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, Ik hoop dat iedereen van een aangename en gezellige zomervakantie heeft kunnen genieten. Hierbij ontvangt u het

Nadere informatie

!"#!!"$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&

!#!!$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%& !#!!$& ''()*+&,!#!$!)-..'! ) #*/- 0.+!$. -1 &!)'.!+1 2 +'.)''.)##!$-!.3.'4)1 2& 35 73 81 22 7 98: 2; 7 ;& > ;2 -#?@ ;2& ) &A ;22 3 &A ;2; ) && ;21 && ''()*+2,!.!#!$3.'4)/2AAB!

Nadere informatie

Bijlage 1 bij artikel 2, tweede lid

Bijlage 1 bij artikel 2, tweede lid Bijlage 1 bij artikel 2, tweede lid (Behorend bij Regeling financiën hoger onderwijs van 3 juni 2008, kenmerk HO&S/CBV-2008/5214) Factoren als bedoeld in artikel 4.12, vierde lid, van het besluit van hogescholen

Nadere informatie

De industrie in 2002-2004: De economie achter het scenario

De industrie in 2002-2004: De economie achter het scenario ! "# $ %&'(&&) De industrie in 2002-2004: De economie achter het scenario * +, *, -$'' ' * (&&( (&&).(&&/ 0 1 (&&) downloaden 2 '* % 2 / ( $ ** " (% $ 3 (%% ' 3 (%( 4* 3 (%) ** ' %% (%/ $ * (&&) (&&/ %%

Nadere informatie

Natuurrichtplan voor de VEN-gebieden, speciale beschermingszone, groen-, park-, bos- en buffergebieden in de Heuvelrugbenedenstrooms

Natuurrichtplan voor de VEN-gebieden, speciale beschermingszone, groen-, park-, bos- en buffergebieden in de Heuvelrugbenedenstrooms Natuurrichtplan voor de VEN-gebieden, speciale beschermingszone, groen-, park-, bos- en buffergebieden in de Heuvelrugbenedenstrooms chtergronddocument ! "#$! #$ &' "# ()( ' *+,*-.//0./0.&0*+23.245./06

Nadere informatie

Oktober Maandelijks tijdschrift 48 ste jaargang Nr 8

Oktober Maandelijks tijdschrift 48 ste jaargang Nr 8 O 2016 M cf 48 N 8 Gzz M 11.11.11 w p w cp c c. V pp 40.000 c c ww. D 11.11.11 p zz. Gz c, 1946 p Wz 1948 U Rc M. Gz z w é c c c. 1,3 Tc f zz. V 1,3 w zz. W zz, c. I 100. Oc D z z. 90% z, w c 12% z. D

Nadere informatie

Adres Postcode Woonplaats Soort Achterstraat AX Den Hout boerderij Achterstraat AX Den Hout schuur vl Achterstraat AZ Den Hout

Adres Postcode Woonplaats Soort Achterstraat AX Den Hout boerderij Achterstraat AX Den Hout schuur vl Achterstraat AZ Den Hout Adres Postcode Woonplaats Soort Achterstraat 1 4911 AX Den Hout boerderij Achterstraat 3 4911 AX Den Hout schuur vl Achterstraat 26 4911 AZ Den Hout schuur vl Arendstraat 13-13b 4901 JJ Oosterhout winkel

Nadere informatie

Overzicht open dagen 2013-2014 HBO Versie: 12 september 2013

Overzicht open dagen 2013-2014 HBO Versie: 12 september 2013 Overzicht open dagen 2013-2014 HBO Versie: 12 september 2013 Instituut Wat Wanneer Tijdstip Locatie Adres / Opmerkingen Tel.nr: Avans Open dag 02-11-2013 10.00 15.00 Breda Hogeschoollaan 1, 4818CR 076-52

Nadere informatie

Wijziging van de Regeling financiën hoger onderwijs in verband met het aanpassen van bedragen en percentages

Wijziging van de Regeling financiën hoger onderwijs in verband met het aanpassen van bedragen en percentages Algemeen Verbindend Voorschrift HOenS/CBV- 2008/84830 Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek bvh 079-3232.666 Wijziging van de Regeling financiën

Nadere informatie

Alles over. blad voor jonge dierenbeschermers. hulp aan dieren. 6 kinder boekenweek: 11 Stickeralbum. 12 Een kijkje bij

Alles over. blad voor jonge dierenbeschermers. hulp aan dieren. 6 kinder boekenweek: 11 Stickeralbum. 12 Een kijkje bij A v 5 : b 2 0 1 1 3 2 6 b: Tbb V v 11 Scb c! 12 E b TV- N N K v b v bc 1 P I v A E K z K v v b V z W c E I T b z v c z E,,, z z v, v E v, b, z c W v y (z c L T )! W bc v f z D Lcy v D 4 Lcy c, b T z y

Nadere informatie

Welkom. Ouderavond determina.e

Welkom. Ouderavond determina.e Welkom Ouderavond determina.e Programma Determinatie Doorstroming vmbo-t havo atheneum gymnasium Agenda Pauze Procedure-uitleg door de mentoren Proefles Latijn in lokaal A4/A5 (20.50) Determineren Wie

Nadere informatie