aanspreekbaarheid goud?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "aanspreekbaarheid goud?"

Transcriptie

1

2 aanspreekbaarheid goud? De mogelijkheden van regionale online aanspreekbaarheid binnen JAC Menen onder de loep. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Bachelor in het Sociaal werk Afstudeerrichting Maatschappelijk Werk Academiejaar Student Brecht Lefevere Howest Campus Renaat de Rudderlaan, Renaat de Rudderlaan 6, 8500 Kortrijk

3

4 aanspreekbaarheid goud? De mogelijkheden van regionale online aanspreekbaarheid binnen JAC Menen onder de loep. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Bachelor in het Sociaal werk Afstudeerrichting Maatschappelijk Werk Academiejaar Student Brecht Lefevere Howest Campus Renaat de Rudderlaan, Renaat de Rudderlaan 6, 8500 Kortrijk

5 "#$%&'(%)*+,- INHOUDSOPGAVE 3 VOORWOORD 5 INLEIDING 6 DEEL 1: ONLINE GESPREKSVOERING EEN KADER 7 " #$%&'()*+),-&'./'0% 1 "#" $%&'%()*&+,(-&(%'%./ 0 "#1 2(%3(-2(%,4%((%$%&'%(.(5+-(2 6 "#7,$$-8(%%49(&(%,4%$%&'%(.(5+-(25,$(-'%. ": 2 *03'0$-43(/$&3$0'0%'0/35506$&$0 "7 1#" ;'()(<$%&'%(5=)$(%<>(+45<<-(2<)(<44% "7 1#1 $%9(-5<(*%(%9($-.4%'54<'(5 1: 7 /$&&$8'.8$&9$$0#3'8055&-$:#4':$ #" 17 ; #$)34': 2< DEEL 2: BEVRAGINGEN 26 " #$/&5%'0%/506$6*$3%&*$( 2= "#" A$=*5.-$(+>(*.949,'5(*-5 1B "#1 C(,-4.'%.C'>>(*.9C(;(.'%.(% 1D "#7.(5+-(22(%3(<>$%.(-(%$+9',(-5(&$=4<'(5 7" "#E =$%=&*5'(C(,-4.'%.9$(&.-$( $&/5&$0-43(/$&3$0$&)550-$:>**&6 7; 1#" 7E 1#1 >4=9'(5< 7H 1#7 <(&(8$%<)44& 70 1#E 5<*,$)$;(5< 76 1#H =4;9(+4+4,(- 7D 1#B =$%=&*5'(5.(5+-(22(%3(<)*&+,(-&(%(-5 E: 7 ;" 7#" E" 7#1 -(5*&<4<(% E1 ; #$)34': ;7

6 DEEL 3: HOE KAN MEN DE ONLINE AANSPREEKBAARHEID UITBREIDEN? 45 " ')$$04':#&$'6'0%0**6A58$3'.8B ;< 2 >'$0'$:%$A'$0')C')$&0'$: ;< 1#" )*'9'.(C(2(%9342'%. EB 1#1 -*'3<(,$$-((%C-(9(-(C(2(%9342'%. EB 7 4':#&$'6'0%/506$*03'0$550)(&$$8#55&-$'6 <D 7#" *'<C-('9'%.'%9(9'(+<( HD 7#1 *'<C-('9'%.'%9(C-((9<(?)(<&$24&($%&'%(44%5+-((2+*%< B" SLOTBESCHOUWING 66 BIBLIOGRAFIE 67

7 .%%/0%%/' "#$%&'(')*++,%'&,-'./,.*$%0+(&(%')('%*''1234*'$$'(5')6+$-'(&'76$%')+5'%.'( ''#:+)'(#+%')8,6+*&,;&(('(*&:($%+5'./(&'76&(<.(%+<%*'%-&%7&%-+5'(-'*'-&7*1 ;)'&-'(1 A'9',+($.*8 +#$ ;'5&(('(- 6'),')8 *&:( ).(- -&% 6+% $%'7( )','('( 0+( /')$.('(1 A++).* 6&# &, 0+( -'9' D')$% '( 0..)+# 6&# &, 2'0)1 C'))'*+($ E#'<%.) ;&(('( -'./#'&-&(5 3.<&++# F'), %' A++)(++$% 6&# &,.., +##' +(-')' #'<%.)'( ;'-+(,'( -&' *&: %&:-'($ -'./#'&-&(5 -' 2'0)1?+76'#&')K'*82'0)1G'(&')2+L+'(2'0)13%)+5&')K#.)&('E*'-'6'),')$;&(('( 3<.7%$ 2'('( '( +##' +(-')' :.(5')'( -&' $%''(%:' ;&:-).'5'( ++( -'9' Q'7#'*+($ >').'( E*'-'6',') >"? A&'$%H8 2'0)1 C&#-' E;'5'#'&-$%') 0)&:6&##&5')$ 2'0)1 T.*;+)L ")'%+ E*'-'6'),$%')?"F A' U+/+0')H8 E$'<)'%+)&$ 3%70. C.6'$%H8 2'0)1 QL0'L 2&#-)'- '( 2'0)1 D0'($ "(,' R.% $#.% 6&# &,.., *&:( /+)%(')8 B+*&#&' '( 0)&'(-'( -&' '#,' $%+/ 0+( -' 6'5 0..) *&:,#++) $%.(-'(8;'-+(,'(1 "#$%&'(")*$+,$-.,$""#$/+"0".,*""#$1+"$2"#$+#$""#$3-*"&%.-,$3"&%*4$5'"$/."+#$"#$ '#6"17+1"#1$8+($2-9$.+(/"#:$*')8$1&--9*$1"$1"+#+#9$9"&7+,.'',$;"&1"&4$5+"&6+($0'3".$1"$ 3"&%"&$-.,$1"$%.-,$*"/"#"#14$5'%".+(/$2-9$1"0"$6-)8".'&%&'"<$0'$""#$/+"0".,*""#$0+(#4$ ="<";"&"$>4$

8 "#1-2'2#*?"*$ 1"$ +#*&"1"$ ;-#$ 1"$ #+"73"$ 2"1+-$ 3'&1"#$ ('#9"&"#$ ''/$ 6"*"&$ 6"&"+/6--&$ ;''&$ 1"$ 1"$.""<3"&".1$ ;-#$ ('#9"&"#:$ +,$ 8"*$ #+"*$.-#9"&$ 2'9".+(/$ '2$ 8"*$ 9"6&7+/$ "&;-#$ +#$ 1"$ 6"9"."+1+#9$ *"$ #"9"&"#4$ A+"73"$ 2"1+-$ 0+(#$ #+"*$ -..""#$ ""#$ /-#,$ '2$ 1"$ +#*"9&-*+"$ ;-#$ ('#9"&"#$*"$;"&9&'*"#$"#$1"$9&'"+$#--&$0".<,*-#1+98"+1$*"$,*+27."&"#:$2--&$0+(#$""#$"B*&-$ $ C $ DE-#)'%%"#'.."$ E4:$ FGGHI$ @'%0.)&5';'#'&-$/#+(EMNNOJKL$?"#"#$3+.$+#$1"$ /'2"#1"$6"."+1,%"&+'1"$0+(#$'#*8--.$;"&1"&$;"&6&"1"#$1''&$'%$0'"/$*"$9--#$8'"$2'6+".$ '#*8--.$"#$'#.+#"$--#6'1$/7##"#$3'&1"#$7+*9"6&"+1 (&'76' ;'#'&-$/#+( *'( -' 7&%;)'&-'(1 =&(('( -'9' 5+ &, -+(..,./ 9.', *'( -'.(#&(' C&')%.' 5&(5 &, &( 5'$/)', *'% 0&:B'(0&:B%&5 :.(5')'( 7&% 2'('( '( -&' *'-&7*1 R.% $#.% -' )'$7#%+%'( '( <.(<#7$&'$ 0+( *'(&(5'(8 ')0+)&(5'( '( <.(<#7$&'$ B7(-+*'(% -')-' -''#1 A++) -',+(%%','(&(5 -+% &, &( -''# +-0&'9'( '( 0..)$%'##'( ++()'&, 9.(-') &( ''(.(*&--'##&:,' 7&%0.')&(5 %' 0')0+##'(1 D'(.(*&--'##&:,' 7&%0.')&(5 /+$% (&'% ;'#'&-$/#+( 6++);&(('( -'9' =.0'(-&'(.(%;)','( *&: -' (.-&5' %&:- '( *&--'#'(.* 0.#6++)-&5' /).:'<%'( 7&% %' ;.76'(1 *&:(;'0&(-&(5'(-&'')7&%0..)%0#.'&'(1 P Q"4?IUUD4ITTD8Q18J"79187.%$"#$#+"73"$2"1+-M$3+"$6"9"."+1*$3+"N8"#')%8:)51]^8MNNZ8()1^8/1M]S]^ M?"F3RW2_T"43QYF8>"."+1,%.-#$FGGO$$FGCG8`.)%)&:,E;'#'&-$-.<7*'(%H X

9 3--145%#12#-*-()/-6(,%-/2#*--#6+'-/ +#$..,''(;+$&$0..)-';'0)+5&(50+(+<%.)'(-&'0.#5%&(-''#%6''1W(-&% 5'$/)',$0.')&(51 A++)(+ &, -' 0..)(++*$%' Q#++*$' 6'#9&:($.)5+(&$+%&'$ -&' *'%.B ).(- -'9' 6'),'(1 C&') $%+ &, 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING 1.1 ONLINE HULPVERLENING? EEN POGING TOT DEFINITIE 5''( -&'/5++(-' )'-'(,'(%1 I/ -&% *.*'(% 5';)7&,% *'( 9.0''# %')*'( ;&:(+.(*.5'#&:,&$-'-' 4+-&%%'0')*'#-'(#&:,%/)'<&'$;'%','(%1 Q")8*,*&""/,$ ;"&6'#1"#$ 2"*$ 1"$ )'2%7*"& ] 1"$ 9"R#,*+*7*+'#-.+,""&1"$0'&9$;''&$2"#,"#$+#$2--*,)8-%%".+(/"$"#$9"",*".+(/"$#''1 ] A&% &*/#& 1"$ 9"R#,*+*7*+'#-.+,""&1"$ 0'&9$ ;''&$ 2"#,"#$ +#$ 2--*,)8-%%".+(/"$ "#$ 9"",*".+(/"$ #''1$ ;+-$ ""#$ &")8*,*&""/,"$ ;"&6+#1+#9$ 2"*$ 1"$ )'2%7*"& D'(;'%')''(*'')*'($'#&:,'0')%+#&(5#&:,%*&:./"$,')+--.$$-9'9+,)8"$+#*"&;"#*+"$3--&6+($ 9"6&7+/$ 9"2--/*$ 3'&1*$ ;-#$ 8"*$ +#*"&#"*$ '2$ %&'<",,+'#"."$ 87.%;"&."#"&,$ "#$ 87.%;&-9"&,$ 2"*$ "./--&$+#$)'#*-)*$*"$6&"#9"#4$5"*$9--*$,*""1,$'2$+#*"&;"#*+",$1+"$9"&+)8*$0+(#$'%$8"*$'#1"&,*"7#"#$ ;-#$+#1+;+17"#$"#$9&'"%"#$+#$87#$&".-*+"$*'*$1"$'29";+#9$2"*$8"*$''9$'%$3".0+(#,;"&8'9+#9^ #+-&(5'(-',%1 ] T'c&<.5)+B&'8POOX ^2D3RA"aC8?18Q')5+-')&(50+(PP*++)%MNNb8=)755'8CIFD3R8-'/+)%'*'(%#')+)'(./#'&-&(58MNNb E.(7&%5'5'0'(0')$#+5H1W(J?Cd38D1E'1+1H8S#.+#"$9",%&"/,87.%;"&."#+#98I.$%'(-'8CIFD3R8-'/+)%'*'(% $ P$

10 1.1.2 ONLINE HULPVERLENING: EEN TERM DIE VELE LADINGEN DEKT 0');.(-'( 9&:( ;&(('( &(-&0&-7'#'.B 5).'/$<.(%+<%'(1 A'9'.(#&(' $/'<&B&',','(*'),'(1 I(-')9.', (++) 5''B% *'( ''( 0+( -'9' <.**7(&<+%&'0.)*'(1 A'.(-')$%++(-' %+;'#,.*% -+(.., "#$%&$'%())*+"%,&"$' -"&.$/&$01$'%())*+"%,&"$' 2+3$4,,01$'%())*+"%,&"$' 5+1"6"1*$$0' I(#&('5'$/)', DS*+&# 3.<&+#'4'%6'),3&%'$ K.)7* W(B.)*+%&'0'6';$&%'$ 7,3$0'89'$'6$#/%:"00$+1$'(+0"+$'%())*+"%,&"$6(#)$+ e ' 1.2 KENMERKEN VAN EEN ONLINE GESPREK INLEIDEND -'./).'/')E9'(-')H1 D'( ;'#+(5)&:,' 0)++5 ;&: -'9' &$ 0..) 6&' 9&: *''$% &(5)&:/'(- 9&:(1Q+(<.//'(.##' $%'#% +)%&,'# J"79187.%$ "#$ #+"73"$ 2"1+-M$ 3+"$ 6"9"."+1*$ 3+"N -+% -' :.(5' *''.*1 X C'% &$ -7$ (&'% 0)''*- 0++, *'') *.'%'( ++(/+$$'( -+( %.SB+<'5'$/)',++(5'6'9'(1C&')(+$%+&,$%&#;&:6'#,','(*'),'(''(.(#&('5'$/)',%L/')'(1 @71 e QT"D2W4?`8C1'1+18S#1"&0'"/$#--&$2"*8'1+"/$;''&$'#.+#"87.%;"&."#+#9$+#$""&,*".+(#,3".0+(#,3"&/8a'(%8 X $ H$

11 1.2.2 KENMERKEN VAN ONLINE GESPREKSVOERING I0') -','(*'),'( 0+(.(#&(' 5'$/)',$0.')&(5 ;'$%++% *.*'(%''# 6'&(&5 4'-')#+(-$%+#&5' #&%')+%77)1I*''( -'5'#&:,'6'')5+0'%'5'0'(0+(-'9','(*'),'(6+$&,5'(..-9++,%0') C+&B+8W$)+'#H&$'c/')%./-&+#*"&#"*$)'7#,".+#9#)T).'%"1+-$ A++)(++$% /7%%' &, I(-')9.', (++) 1 C'%./0+##'(-$%','(*'), 0+(.(#&(' 5'$/)',$0.')&(5 +(+<6$#3,0$' ;'67$%&(''(5'$/)',*.'%$%++(12'(*.'%-''&5'((.(S0');+#'$&5(+#'(9.+#$*'-'#'0'(.B ''( +<%&'B $%'#$'#*+%&5 0');++# 6'')5'0'(1 A++)(++$% 9+# *'( -'.(%;)','(-' $&5(+#'( 0+( -'./).'/') *.'%'( &(07##'(1 -&' *'( (.)*++# &(9'% 9.+#$-..)0)+5'(.B/+)+B)+$')'(,.*'(&(''(.(#&('5'$/)',-+(..,*'')++(;.-1C'%)&$&<. %' 0''# '&5'( &(%')/)'%+%&'$ %' *+,'( '( (++$% '#,++) %' $/)','( &$ &**')$ 5)..%1 D'( 6+% -&% 0..) $/'<&B&',' ;'%','(% -&' &(9'% 9.+#$ /+)+B)+$')'(8 *''#'0'(8;'*.'-&5'(.B#7&$%')'(1 I., -' (+="%:&3,,#:$"1 6,+' 3$"1$' 4,#&">$+' &$ ''(./0+##'(-,'(*'), 0+(.(#&(' 5'$/)',$0.')&(51 5''B% 0++, ++(#'&-&(5 0+( ''( &-'++#;''#- 0+( -' +(-')' /+)%&:1 3+*'( *'% 9.)5'( -' +(.(&*&%'&% -&% <.(B).(%')'(- 9&:(1 I* (&'% &( %' 0')0+##'( $%++% -' ''(.(#&(' 5'$/)', '+$L -'/+)%7)'.B '$<+/'0..)%1W(%'5'($%'##&(5%.%''(B+<'S%.SB+<'5'$/)',,+(''(./).'/')%&:-'($''(.(#&(' 0')%)',0+(''(./).'/')*'%''(6)+(55'0.'#;#&:B%9&%%'(1C'%5'$/)',&$&**')$(&'%+B5').(-1 b "Yd8=18U#*"&#"*$)'7#,".+#91W(J?1D13/&'#;')5')ED-1H8#)T).'%"1+-$'<$-%%.+"1$%,T)8'.'9T83+(A&'5.8"<+-'*&< U)'$$8MNN^8/1]XO]bZ Z QT"D2W4?`8C1E'1+1H8S#1"&0'"/$#--&$2"*8'1+"/$;''&$'#.+#"87.%;"&."#+#9$+#$""&,*".+(#,3".0+(#,3"&/8a'(%8 $ O$

12 5''( 0')+(%6..)-&(5+B%'#'55'(1A&%;'(+-)7,%-+(..,-'?0$A"3"0"&$"&0+(-&%*'-&7*1A'<#&f(%,+( A',+(+")"&$"& -&' &, )''-$ 0')*'#--' &$ ''( 9'') ;'#+(5)&:,,'(*'), 0+(.(#&(' 5'$/)',$0.')&(51Q''# 5'$/)',$$.B%6+)' 4'%6'), >"? I(#&('H 5''B%6'&(&5%.%5''(5'5'0'($0+(-'./).'/')6'')1A'9'+(.(&*&%'&%<)'f')%$+*'(*'%-' 5).%'+B$%+(-%7$$'(./).'/')'(;'+(%6..)-')''(0)&:0'&#&5''(0')%).76'#&:,'.*5'0&(51I* -'9' +$/'<%'( %' ;'(+-)7,,'( 5'0'( 5';)7&,')$ 0+( -')5'#&:,' $.B%6+)' 0++, ++( -+% -' 4'%6'),>"?I(#&('J5"*$'#.+#"V-1;+",V9",%&"/$;-#$JKL46"$+,$,*&+/*$;"&*&'73".+(/:$-#'#+"2$"#$ +#8'71$ ;-#$ ""#$ 9",%&"/$ /-#$ 6"3--&1$ 3'&1"#$ ;''&$,*71+"1'"."+#1"#4$ W"&,''#.+(/"$ 9"9";"#,$3'&1"#$#''+*$6"3--&14$J"$,%&""/*$'#"V'#V'#"$+#$""#$,%")+--.$)8-*%&'9&-22-1 PN ;'%','(% -&% -+% 6+% &(B.)*+%&'.0') -'./).'/').(%;)'',%1 C&')-..) *.'% *'( 0+,') $%&#$%++( ;&: 6'#,'.(%;)','(-' '#'*'(%'( ;'g(0#.'-'(1 C&');&: -'(, &, ++( '%(&<&%'&%.B #''B%&:-1 D'( *'&$:' 0+( P^ -&'.()'5'#*+%&5' *++(-$%.(-'( ')0++)%8 &$(&'% 9. +;(.)*++# %')6&:# -&% 0..)''( *'&$:' 0+(M]$('##')./ ''( /).;#''*,+(6&:9'(1 B+<'S%.SB+<'<.(%+<%'(1D'(.(#&('5'$/)',0')#../%(&'%+##''($('##')*++)..,&(B.)*'#')14'% -+% -' 9&($;.76,.)%') &$1 A++)(++$% %++#5';)7&,./ 0++, &(B.)*'#') 6++)-..) VOOR- EN NADELEN VAN ONLINE GESPREKSVOERING Y.('% #+$ 7 6'#,','(*'),'(.(#&(' 5'$/)',$0.')&(5 %L/')'(1 Q..)+#'') ''( -&'($%.(#&(' ''()&:%:'%'9'%%'( VOORDELEN VAN ONLINE GESPREKSVOERING C&')-..) 5++% -' -'7) 0')-')./'( 0..) <#&f(%'( -&' -' $%+/ (++) (&'% -7)0'( 9'%%'(1 C'%.(#&(' 5'$/)', &$.)5+(&$+%&'$8 >"?H 6++) PN PP E(&'76$;)&'BH PM "Yd8=18U#*"&#"*$L'7#,".+#91W(J3UWDT=DGaDG8?1D1ED-1H8#)T).'%"1+-$'<$-%%.+"1$%,T)8'.'9+"83+(A&'5.8 "<+-'*&<U)'$$8MNN^8/1]XO]bZ P] $ CG$

13 @+(-'(9.)5%0++,0..)-&)'<%')'8*'')'')#&:,'<.**7(&<+%&'0+(7&%-':.(5')'('(0')#++5%-' *.5'#&:,' 6'')$%+(-1 D'( ;&:,.*'(- 0..)-''# &$ -+%.., :.(5')'( -&' (&'%,7(('( I(#&(' 5'$/)',,'( 5'0'( :.(5')'(.., -' "+' /&"0&$' %' %())*+"%$#$+1 Y' ('') 6+% 9' 0.'#'(.B -'(,'( -&% (&'% 7&% %' $/)','(1 C&')-..),7(('( :.(5')'( 0++, '(,+( $('##') ;'+(%6..)- $)(&"(+$0$%(+&#(0$$+ &( -&% -)'*/'#0')#+5'(- 6'),'(1 C&');&: -'(, &,.(-')*'') ++( C.'6'# -'9' &( ''( B+<'S%.SB+<' 5'$/)', 0)&: &(-)&(5'(-,7(('( 9&:(8 'BB'<% ')0+( @7#/0)+5'( %' '*.%&.(''# 6.)-'(1 6++);&: -' ;'+(%6..)-') -'9' NADELEN VAN ONLINE GESPREKSVOERING U')$..(#&:, ;'( &,.0')%7&5-0+( -' *'')6++)-' 0+(.(#&(' 5'$/)',0.')&(5 +#$ ++(07##'(-' $%+ &, 0+(7&% -&'9'#B-'.0')%7&5&(5 $%&# ;&: -' *.5'#&:,' (+-'#'( 0+(.(#&(' 5'$/)',$0.')&(51 Q'' 1 A&% 6.)-% #+%') -7&-'#&:,1 @"".$CM$'#.+#"$9",%&"/,;'"&+#9$""#$/-1"&$ $ CC$

14 A'(+="%:&3,,#:$"10+(-'5'$/)',$/+)%(')# -&' $%&:0' ;7)'+7 5+$%'(1 D'( 5.'-' +B$%'**&(5./ '#,++) '( ''( 0.#-.'(-' A..) -' 5).%' BL$&',' +B$%+(- %7$$'( ;'&-' ="%:&' (4' 1$' <#&f(%<.(%'c% 6''% 9'') 6'&(&51 Y..(%;)','( $.*$ ;'#+(5)&:,' 5'5'0'($ +#$ %' ;'+(%6..)-'(8 'c/#&<&'% (++) 0)+5'(1 F+(('') (&'% $%&#$%++% ;&: -' *.5'#&:,$ +(-')' '%(&<&%'&%.B 0+( -' <#&f(%,+( -&% -' %'(&'% -.'(.B #'&-'( %.% 0')0'#'(-' $&%7+%&'$1 =&(('(.(#&(' 5'$/)',,'( &$ ''( %.SB+<' 5'$/)',,'( &$ -' *+(&') 6++)./ *'( -'9' 7&%1 5';)', ++( (.(S0');+#' <.**7(&<+%&' *.'% *'( $&5(+#'( 9.+#$ ''( 0)+5'(-' ;#&, 0')0+(5'( =&:.(#&(' 5'$/)',,'( &$ *'( 0+( &$%:+"/%:$,/4$%&$ '(..-9++,% 0''# 0')-&'/'(-'.B 0');)'-'(-' 0)+5'( %' $%'##'(1 A&% *++,% -' 0+#,7&# %.% U.%'(%&f#'./).'/')$ 6.)-'( -&,6&:#$ 5'<.(B).(%'')- *'% B,%:&&">1$+.B ''( 5'$#.%'( -&5&%+#' R.% $#.%,+( &, -' 1**# 0+( ''(.(#&('.$/4#$; 0')*'#-'( +#$ *.5'#&:, (+-''#1 I(#&(' 5'$/)',,'( -7)'( -..)5++($ #+(5') -+( ''( B+<'S%.SB+<' <.(%+<%1 @"".$CM$'#.+#"$9",%&"/,;'"&+#9$""#$/-1"&$ $ CF$

15 2 ONLINE HULPVERLENING IN VLAANDEREN 6'#9&:($$'<%.) 6'5 %' 6'),'(1 A&% (&'% +##''(.* ;7-5'%%+&)' )'-'('( *++) -&% 0++, ''( -&$<7$$&'/7 Q&$&'(.%+ 6'#9&:(8 3"$ '#0"$ /&-)8*"#$ 67#1"."#:$ *7,,"#$ 1"$ 6"."+1,1'2"+#"#$ "#$ ';"&$ 1"$ 6"."+1,1'2"+#"#$ 8""#4$ $ Y"$ /+"0"#$ 1--&6+($ &",'.77*$ ;''&$,-2"#3"&/+#9$ '%$8"*$*"&&"+#4 P^EQ+(-'7)9'(8>1MNPNH (&'% ;7&%'( #+%'(1 W(-&% 0..);')'&-'(- 5'-''#%' #''$% 7 *'').0') -' -&'($%'( ''( *'')6++)-',7(('( ;&'-'( ;&: -'9' I*-+% -' >"? 6'),&(5 (&'% ;&: &'-')''( 5','(- &$ '( -'9' R.% $#.% 6&# &, ++(5'0'( -+% &, 9',') -' /)'%'(%&' ''( 2.1 WIE HET ONLINE SCHOENTJE PAST TREKT HET AAN -' #''$% 3.**&5'.)5+(&$+%&'$ ')0+)&(5 5'$/)',$0.')&(51 A' <.(<#7$&'$ -&'7&% 0..)%0#.'&'(9&:(''(;+$&$.*'(,'#'-&'($%'(%'$'#'<%')'(6++)*''&,&(5'$/)',9+#5++( DE JONGEREN ADVIES CENTRA (JAC) 15 C".**#'89'D(.('EFG' Q#++(-')'( %'#% 0+( %.(..*?'(%)7* 0..) "#5'*''( F'#9&:($6'), =&(('( -'9' <'(%)+ 0')9.)5'( &(B.)*+%&'8 +-0&'$8.(-')$%'7(&(5.B ;'*&--'#&(51 I/ +##' 0)+5'( -' >"?*'-'6'),')$''(5'/+$%+(%6..)-%'5'0'(1 /).;#''* %'<.*/#'c.b &$5'$/'<&+#&$'')-';'5'#'&-&(5 0')'&$%-+( 0')6&:9'( 9&: -..)(++)''(&(%')('.B'c%')('-&'($%1C&');&:.(-')$%'7('(9&:-':.(5')'9.0''#+#$(.-&5'( P^Q"4AD_GYD48>18U"1"&""#$3+(M$E+,+"#'*-$3".0+(#:$;'./,9"0'#18"+1$"#$9"0+#$FGGO$$FGCF8:+(7+)&MNPN E0&$&'(.%+HW(JY".+,3--&8:)51PX8()1OM8MNPN $ CX$

16 $&5(++#B7(<%&'(++);'#'&-$+<%.)'(%.'1 =&(('( -'9' *'( ''( ++(%+#,'(*'),'(-' ;+$&$/)&(<&/'$1 F'#,' *'(.., 5';)7&,8 [[(.B *'')-')' 0+( -'9' /)&(<&/'$,.*'( ') $%''-$ &( 0..)1 A' BASISPRINCIPES 16 *+,'( &$ (&'% (.-&58 *++),+( 6'# '( (&'% ++( ;.-1 I., -' ++(5'/+$%' &(B)+$%)7<%77),+( *'(.(-') -&% /)&(<&/' )','('(1 A'9','(% 0++, ''(./'( C'% :.(5')'(0)&'(-'#&:,,+)+,%') 0+( -'9' )7&*%' +-'*% 5''( /).;#'*'( 7&% *++) <)'f')% ''( #.$$'8 ++(5'(+*' $B'')1 6'),'( *'% 0..) :.(5')'( H),+%"4,&(#"/%:$' :*046$#0$+"+. ;'%','(% -+% *'( -' :.(5')' -&' $%'#% 9.0''#*.5'#&:, Q+(7&% -'9' E.;:'<%&'0'H &(B.)*+%&' 9&: -' :.(5')' ++( %' $/.)'( 9'#B ''(,'79' %' >"? *'-'6'),')./%)''-% +#$ 0..) -' :.(5')'.B <.(%+<%./(''*% *'% -')-'(+#$-'&(%'5)&%'&%0+(-':.(5')'&(5'0++)&$1 5)+%&$ +$/'<% 0+( ''( #+5' -)'*/'#1 =.0'(-&'( 9&:( 0'#' $ C]$

17 FOCUS OP JAC MENEN WERKING >"? 2'('( 5'-&BB')'(%&'')- ++(;.-.(-')*'').0') ''( (+&:,,0#*")&$ ''( )7&* ++(;.- ++( '( +)%&,'#$ %')751 C&')*'' >"? &(./ -' '')-') &(B.)*+%&'0' 0)+5'(1 &(B.)*')'( '( +-0&$')'( 9.','( $.**&5' :.(5')'(..,.(-')$%'7(&(5.B ;'*&--'#&(51 I*-+% -&% $.*$ 5'0.'#&5 #&5%8 >"? 2'('(.0') ''( -'9'./'(;+)' <.*/7%')$ %') 0+( -' :.(5')'(1 =7&%'( -'./'(&(5$7)'(,7(('( *+&#8 -' K+<';..,/).B&'# 0..) -' 4'%#.5/).B&'# 0+( >+,,'-.''(-'>"?S5$*1 (40$"1"+.E$*.1,16"/$*#/1A'9'./#'&-&(5 $%++%./'( 0..) +##' :.(5')'( %7$$'( 0&:B%&'( '( ('5'(%&'( :++) '( %&/$ '( A&%<.(<'/%/+$%9',')'(0+$%.(-')/'')$7//.)%1 >"? 2'('( $+*'( *'% -' >'75--&'($% 0+( >(+.$#$+(+&)($&"+./:*"/ E,;;$1($./'(1 A'9' 6'),&(5 5''B% E0''#+# :.(5')'( 6.'($-+5(+*&--+5 &( %' 07##'(1 D) &$ )7&*%' 0..).(%*.'%&(58 )7$%8 ;&#:+)% '( 0.'%;+# '( ') $%++( '(,'#'./'(;+)' <.*/7%')$1 A&% +##'$ &$8 7&%5'9.(-')- <.($7*/%&'$8 0.##'-&5 5)+%&$1 )'57#&')' ++(;.-.)5+(&$')'( 9&: $.*$ ++(;)'(5'( '(.)5+(&$')'(1 A',.$%/)&:$ 0+( +<%&0&%'&%'( '( <.($7*/%&'$ &$ $%''-$ 9. -'$%+/(++)''(-&'($%*.'%'(9'%%'(1 4'%9.+#$&(>+,,'-.'-.'%*'(..,&(-'6&:,R'(=7#<,'++()(3"$0(+&:,,01A&%/).:'<%$%++% (.5 &( C'% <.(<'/% 0+( 6'),'( ;)'(5% -' >"? *'-'6'),')')%.'B)'k7'(%(++)-'6&:,%'5++('(<.(%+<%%'#'55'(*'%-'&(6.(')$ TOEGANGSPOORTEN TOT HET 0,+./;()$+8&$0$?(+$#$+.B''( JKJ$%7)'(1I*'c%)+%.'5+(5$6'5'(%';&'-'(8$%+/%'>"?2'('('(,'#':+)'(%')75*''&( -' E,;;$1($ 6'),&(51 4++$% -'9' 0.)* 0+( )(3"$0 (+&:,,0' 5++% ''( >"? *'-'6'),') :+)'(..,-&5&%++#;')'&,;++)1>.(5')'(,7(('(''($<),"0$%7)'('($&(-$MNNZ..,%:,&&$+*'% $ C^$

18 3&(-$ '(,'#' :+)'( 6'),% >"? 2'('( $+*'( *'% -' >'75--&'($% ++( -' 6';$&%' BBBM&"/)$+$+/M3$1 D'( ++(%+# 5'*.%&0'')-' -&% /#+%B.)* 0..) :.(5 2'('(1 2'( 0&(-% ').(-')*'') >"?8 -' :'75--&'($% '( ;'#+(5)&:,' :.(5')'(.)5+(&$+%&'$ 7&% 2'('( 9.+#$ :'75-;'6'5&(5'( '( I/ -'9' $&%',7(('( :.(5')'(..,<.(%+<%5'5'0'($0+(>"?2'('(%')750&(-'( HET NETWERK JAC ONLINE Y7&-'),'*/'(8>"?U#7$'(>"?T&*;7)513&(-$MNN^&$..,>"?2'('(+<%&'B;'%).,,'(&(-&% ('%6'),1 R.% MNNe (+*'( 9&: -''# ++( -' 6'),5).'/ (&'76' *'-&+ 6++)(+ 9&:8 (+ /')*+('(%&'1 A&% 5';'7)% 0&+ ''( 5'-''#- 6++)./ '#, -''#('*'(- >"? 9&:( Q..) >"? 2'('( ;'%','(% -&% -+% 9&: '#,' *++(-+5 0+( PZ7 %.% 6661:.(5')'(&(B.)*+%&'1;' ++(1 A++),)&:5'( 9&: '')$% 0+( -' /')*+('(%&'%&:-'( /')*+('(%&'0+(;&:(+^N77)1 C".**#'N9'7($.,+./;+(4'40,&?(#)'L$&B$#;'EFG'2+0"+$' 4'% +#$ 5++( 9&: 5''( #+(5-7)&5' ;'5'#'&-&(5'( ++(1 2'( 5)&:/% -'9' 5'$/)',,'( ++(.* 0+( -' :.(5')' 9. 5.'- *.5'#&:, %' ;'+(%6..)-'(1 3.*$ ;'%','(%-&%-+%*'(-':.(5')' *.'&#&:,;')'&,;++)9&:(E0;10')#'5'(:.(5')'(8:.(5')'(-&'./5).%'+B$%+(-6.('(.B:.(5')'( "(.(&*&%'&%$%++%;&:-&%&(&%&+%&'B<'(%)++#1A&%;'%','(%-+%-':.(5')'5''(/')$..($&(B.)*+%&' &(B.)*+%&' -&' (..-9+,'#&:, &$.* 5.'- %' ;'+(%6..)-'(.(%;)'',%8 0)++5% *'( *'') &(B.)*+%&'1 C'% 5'0'( 0+( -'9' &(B.)*+%&' &$ '( ;#&:B% -','79' 0+( -' :.(5')'1 -+% (..&% *'% *'') -+( [[( :.(5')' %'5'#&:, $/)'',% '( -+% ') (.)*++# 5''( Pb PZ $ C_$

19 2.1.2 KINDER- EN JONGEREN TELEFOON 19 C".**#'P9'D(.(' Q"+1$#<'$+'E(+.$#$+' &$0$?((+' C".**#'O9'D(.(' 7$0$<2+&:,,0' 3&(-$ POZP 9'% -' `&(-')S '( >.(5')'(%'#'B..( `>RH &(.* 0)+5'( 0+(,&(-')'( '( :.(5')'( %' ;'+(%6..)-'(1 C&');&: 0')%)',,'( 9&: 0+(7&% -' 0&$&' -+%,&(-')'( '( :.(5')'(8 +#$ 9&: 5.'- %' 6..)- 6.)-'( 5'$%++(8 9'#B &( $%++% 0)+5'(.B /).;#'*'( %' B.)*7#')'( '( 0&+ &(B.)*+%&' 9'#B -' (.-&5' $%+//'( %' 9'%%'(1 6';$&%' B.)*7#')'( ""#$2--*,)8-%%+($1+"$1+*$*'".--* MN 1 I*++(-'9'*&$$&'%'6'),'(B.)*7#')'(9&:%6''-.'#$%'##&(5'(J A' 6'),&(5 0+( -' `>R ;+$'')% 9.6'#./ +#$./ 0)&:6&##&5')$1 A&% &$ ''( +B-'#&(5'( 6++)0+( 9'$ +B-'#&(5'( B.<7$$'(./ %'#'B..(/')*+('(%&'1 l[( TELE-ONTHAAL `>R 6'),'( 9&: *'% -&' ''( %'+* 0+( 0)&:6&##&5')$ ++($%7)'(1 6';$&%' #'9'( 6&: -#'#+2+*"+*:$ 1+,)&"*+"$"#$&",%")*$;''&$1"$87.%;&-9"& MP 1 0')07#% -)&' ;'#+(5)&:,' B7(<%&'$1 W( '')$%' &($%+(%&' 6'),'( 9&: /)'0'(%&'B-..)-'$%)7<%&'0''$<+#+%&'&(<)&$&$$&%7+%&'$%'0..),.*'(1?.(<)''% MM PO MN MP $ CP$

20 [[(<.(%+<%1D'(0)&:6&##&5')/)++%-7$(..&%*'%*'')-')'./).'/')$%'5'#&:,')%&: DE ZELFMOORDLIJN A' 9'#B*..)-#&:( &$ 0..) &'-')''( -&' *'% 9'#B-.-&(5 &( ++()+,&(5,.*%1 &$ *'( 9.6'# C".**#'R'D(.('S$0?)((#10">+' *'% ''( %'+*.(-')$%'7(-' '(./5'#'&-' 0)&:6&##&5')$1 A'9' &(B.)*')'( '(.(-')$%'7('(./).'/')$ <.(%+<%1 I* 9.0''# *.5'#&:,./).'/')$ 6..)- %' #+%'(8 /).;'')% *'( -' 5'$/)',,'(%';'/'),'(%.%[[(77)1 M] SLACHTOFFERCHAT CAW ZUID OOST VLAANDEREN 24 C".**#'T9'D(.(' /0,%:&(??$#%:,&' Y.+#$ -' (++* -.'% 0')*.'-'( -' %.% +##' &(B.)*+%&'0' 6';$&%' 9&:.0') ''( '&5'(.(#&(' 5'$/)',$/#+%B.)*1 A'9' &$./.()'5'#*+%&5' *++)./ ++(5',.(-&5-'7)'(;')'&,;++)1 A&% &(&%&+%&'B 6')-./5'$%+)% 0+(7&% -'.(-')0&(-&(5 -+% 0+( 5'6'#- 0++, '( +(5$% %' 9.','(1 =&: -'.(#&(' 5'$/)',$0.')&(5 #'55'(.., 9&:-',#'*%..(./ +(.(&*&%'&%'( R.% MNPN 0')9.)5-'( 9&: [[( /#+%B.)* 0..).(#&('5'$/)',$0.')&(513&(-$MNPN ;&'-'(9&:9.6'#''(/#+%B.)*0..),&(-')'(h:.(5')'( +#$0..)0.#6+$$'('(++( DE HOLEBIFOON 25 C".**#'U9'D(.(' V(0$3"?((+' '( 6'),'( 9&: *'%.(-')$%'7(-' '(./5'#'&-' /#+%B.)* &$ '(,'#./'(./ 6.'($-+5+0.(- 9'0'( %&'(1 "(.(&*&%'&%&$./(&'76''(,')(;'5)&/1 M] $ CH$

21 2.1.7 KINDERRECHTSWINKEL C".**#'W9'D(.(' Q"+1$##$%:&/B"+;$0' Y&: 6'),% +# MN :++) ++( -' -.'#$%'##&(5.* -' 0+( *&(-'):+)&5'( %' 0');'%')'(1 C&')%.' ;&'-'( 9&: -&'($%0')#'(&(5 ++( &( %.%,&(-')'('(:.(5')'(1 MX %' a'(% A++)(++$%.)5+(&$')'( 9&:.., 0.)*&(5'( '( ;)'(5'( /7;#&<+%&'$7&%9.+#$%9&%'*9.)'',$1 ('%1 Y. 9&:( 9&: &'-')' -+5 0&+ 'S*+&# ;')'&,;++) '( 9'.0') ''( 9'') 7&%5';)'&-' Mb IKAROS (DAIDALOS VZW) 28 Q+(7&% -' $/''#-' W,+).$ (&'76' *'-&7* 0+(.(#&(' -&' 234 *'$$'(5') 5';)7&,%' &( /#++%$ 0+( /).B'$$&.('#' $.B%6+)'1 'S &(.(#&(' 5'$/)', 5++(1 C.'6'# -&% &(&%&+%&'B -' *.'&%' 6++)- 6+$8 *'),%' *'( ''(.0')#+//&(5./ ++(;.- 0+( -'?"F1 A++).* ;&'-% *'( +# 5')7&*' %&:- 5''(.(#&(' 5'$/)',,'(*'')++( TELEBLOK 29 Q+(7&% -'?2 *'( R'#';#.,./.* :.(5')'( 6+)'( 9&: '(,'# ;')'&,;++)1 >.(5')'(,7(('(..,.(#&(' *'% ''( 0)&:6&##&5') &( 5'$/)', 5++(1 3&(-$ MNPN,+( -&% (++$% -' 'c+*'(/')&.-' *'&S:7(&..,&(:+(7+)&1 C".**#'X9'D(.(' 7$0$30(;' I., R'#';#., 6'),% *'%./5'#'&-' 0)&:6&##&5')$ '( *++,% ('% +#$ -' *''$%'.)5+(&$+%&'$5';)7&,0+(5'$/'<&+#&$'')-'$.B%6+)'1 MX `W4ADGGD?CR3FW4`DTQYF8F&'9&:(6'i1U#*"&#"*8Mb*++)%MNPN Mb `W4ADGGD?CR3FW4`DTQYF8F+%-.'(6'i1U#*"&#"*8Mb*++)%MNPN MZ QYFA"WA"TI38$&%7')&(51U#*"&#"*8Mb*++)%MNPN $ CO$

22 ALCOHOL HULP 30 '( +(-')' A)75/).;#'*'( E?"AH T&*;7)5 '( `'*/'( 6++);&: C".**#'8Y9'D(.(' F0%(:(0'V*04' Y&: %.% /')$.('( *'% -&' *'% &( ++()+,&(5,.*'(1 5';'7)% 0.#$%)',% +(.(&'*1 Q..).(#&(' 5'$/)',,'( *++,% *'(8 ('% 9.+#$ -' *''$%'.)5+(&$+%&'$85';)7&,0+($/'<&+#'$.B%6+)' STUVO HOWEST 31 ' C".**#'889'D(.('J&*6(' V(B$/&' 3%70.C.6'$%&$-'$%7-'(%'(.(-')$%'7('(-'-&'($%0');.(-'(++(-' F'$% Q#++(-')'(1 Y&: ;'5'#'&-'( '(.(-')$%'7('( $%7-'(%'(./ +##')#'& 0#+,1 Y. 9&: 9&: 0'),)&:5'( 0+( 0+( <7#%7)'#' +<%&0&%'&%'(1 0&+ %'#'B..(8 'S*+&# '( C&')0..) 5';)7&,% 3%70. C.6'$% $/'<&+#' $.B%6+)' '( PZ7%.%MN7.(#&('++($/)'',;++)1 2.2 ONDERSTEUNENDE ORGANISATIES ONLINE HULP UITWISSELINGSPLATFORM (OHUP) 32 ++(;&'-'(1 W( MNNb ;'$%.(- -&% ('%6'), 4'%6'), >"? I(#&('8 -' /).:'<% W,+).$ E0+( 096 A+&-+#.$H8 -',&(-')S '( :.(5')'(%'#'B..(8 E?"F 97&- I.$% Q#++(-')'(H8 '( -' 9'#B*..)-#&:( E<'(%)7* %') /)'0'(%&'0+(9'#B-.-&(5H1W(MNNe5&(5-&%&(&%&+%&'B0+($%+)%0+(7&%'(,'#'5'-''#-'*.%&'0'(J A'6&#.*;'%')++(%'$#7&%'(./-'8(&'76'8#''B6')'#-0+(*.5'#&:,'<#&f(%'(1 2'(6&#-'(&'76'-.'#5).'/'(E9.+#$/')$.('(*'%''(+7-&%&'0';'/'),&(5H;')'&,'(1 C'% +#$ 0..)(++*$%' -.'#$%'##&(5'( ')0+)&(5 j,'((&$ 7&% %' 6&$$'#'( %7$$'( -' /+)%(')$ '( ''( ).# %' $/'#'( &( ]N ]P ]M $ FG$

23 2.2.2 STEUNPUNT ALGEMEEN WELZIJNSWERK VZW 33 C".**#'8N9'D(.(' J&$*+4*+&'F[[' $'<%.)'( 3%'7(/7(% +#$ (+1$#/&$*+"+./%$+&#*)1 G.(- %-').# "#$ ;$++"/%$+&#*) 0')9+*'#'( '(.(%$#7&%'( 9&:,'((&$.0') -' $'<%.)8 -.'#5).'/'( '( /).;#'*+%&','( 0..) $'<%.) '( )'#'0+(%' -')-'(1 C&');&: 6'),'( 9&: 9.6'# *'% 6'),%1 Q&+ ;'#'&-$;'g(0#.'-'(-' &(&%&+%&'0'( -.'% *'( ++( /".+,0$#"+. %1.101 '( $'($&;&#&$')&(51 A++)(++$% 6'),'( 9&: *'' ++( -' ;B,0"&$"&/=(#. 0+( -..).(-')$%'7('(-' &(&%&+%&'0'( &( %' &$ '(,6+#&%'&%$9.)51 9&: &( 0..) -' 7&%;.768 /).B&#')&(5 '( /.$&%&.(')&(5 0+( -'?"F '( -' $'<%.) 9'%%'( 9&: &(.* -' ;'#+(5'( 0+( -' 6'),5'0')$ ;&(('( 6'),5'0')$B'-')+%&'$%'0')-'-&5'(1 C&').0')#''$%7#+%')*'') NETWERK JAC ONLINE 34 ''(%.%+#'6','#&:,$'/')*+('(%&'0+(;&:(+^N77)1 3%'7(/7(% "#5'*''( F'#9&:($6'), <.(<)''%7&% %' 6'),'(1 (&'76'.)5+('(&( DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR C'% 3$:$$#/%()"&Z E;&(('( -' K'-')+%&' "7%.(.*'?"FH (''*% +##' ;'$#&$$&(5'( '( *++,% ('%6'),1 ]] 3RD_4U_4R"TaD2DD4FDTYW>43FDG`8.0').($1+#*"&#"*8MZ*++)%MNPN @"".$CM$'#.+#"$9",%&"/,;'"&+#9$""#$/-1"&$ $ FC$

24 A' B$#;.#($4' EFG' 2+0"+$ %)''-./ +#$ #'')5).'/ 6++) 0')%'5'(6..)-&5')$ 0+( -' 0''##&:(')$ '( 6'')$%+(- &(.(#&(' 5'$/)',,'(1 Q..) <+$7$;'$/)',&(5'( *'( %.% #$."(+,0$'"+&$#6"/"$.#($4$+6++)&(+##'-''#('*'(-'>"?*'-'6'),')$7&%''(;'/++#-')'5&.,7(('(/+)%&<&/')'(1 0+( ;+$&$0.)*&(5'( *'( ''( 6(#)"+./+$&B$#; &(1 A&% ('%6'),8 ;'$%++(-'7&%>"?*'-'6'),')$0..)9&'%%)+&(&(50..)(&'76'>"?*'-'6'),')$1_&%')++)-9&:(.., >"? *'-'6'),')$ 6&##'(./B)&$$'( 6'#,.*1 2'( 6&# /') )'5&. *&(&*7* P %)+&(')0..)9&'(1 4'%6'), >"? I(#&(' &$ *'(.., ;'9&5 0')9+*'#'( '( 7&%6'),'( 0+( (+1$#/&$*+"+./),&$#",,01 C&');&: -'(, &,;&:0..);''#- ).(-.*5++( *'%''( :.(5')'(*'%9'#B*..)-/#+(('(1C.'6'#/).<'-7)'$0++,.(%.')'&,'(-9&:(80.)*'(9&:&(0''# R.% $#.% -.'% *'( ++( 6"/"$(+&B";;$0"+.1 C&');&: *'( -' 0&.#'( 0+( -' $ FF$

25 3 VERREKIJKER: EEN BLIK NAAR HET BUITENLAND I(9' 6')'#- #&:,% *'') -+(..&%,#'&(') %' 6.)-'(1 "##'$ &$./ -' ''(.B +(-')'*+(&')*'%'#,++)0');.(-'(1C'%&$-+(..,(&'%0')6.(-')#&:,-+%&, 5++( '( 0.)*% ''( ;).( 0+( &($/&)+%&'.*&(-''#]'(,'#'0..)$%'##'(%'B.)*7#')'(1 3.1 SAHAR: EMOTIONELE STEUN EN ZELFMOORDPREVENTIE ONLINE 35 #+(- E0..) W$)+f#&H.., /).:'<%'(1 l[( 0+( -'9' 3"C"G1 A&% %&:-'#&:,' ++)- &$ 7&%'&(-'#&:, (''*%1 3"C"G 6')- &( MNNP.BB&<&''# DOELSTELLING 3"C"G.(%$%.(- 0+(7&% -' ;'0&(-&(5 6+% *'($'( $('##') /')$..(#&:,' &(B.)*+%&' '( /).;#'*'( -'#'( 0&+ &(%')('%1 C&')7&% &-'' ''( +(.(&'*' '( 0')%).76'#&:,' &(%')('%.*5'0&(5 %' <)'f)'( 0..) *'($'( &( ''( <)&$&$$&%7+%&'1 A' +(.(&'*' '(./5'#'&-' *'( /+(&', '( 0')6+))&(5 0..),.*'( '( +(-')9&:-$ 0')*&:-'( $7)B')$ ++( %' $/.)'( OPBOUW Q..)+#-'+##).7(- ++(/+, 0+(3"C"G &$./0+##'(-1 Q&+ 3"C"G *.5'#&:, 9.6'# -&)'<%8 7&%5'$%'#-+#$.(;'/++#-%'<.**7(&<')'(1A&%0)++5%0.#5'($*&:*'')7&%#'51 A' ;$#+' 3"C"G /).:'<% &$ ''( 5)+%&$8 +(.(&'*' '( %.'5+(,'#&:,' 6';$&%' 0..) W(B.)*+%&'0' +)%&,'#$.0') /).;#''*5';&'-'( 9.+#$ -'/)'$$&' '( D'( 7&%5';)'&-'8 7/ %. -+%'8 #&:$% 0+(.(-')$%'7('(-'.)5+(&$+%&'$./ %'))'&('(1 D'(7&%5';)'&-'#&%')+%77)#&:$%1 ]e $ FX$

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimental Analysis and Modelling of the Fatigue Behaviour of Threaded Pipe Connections Jeroen Van Wittenberghe

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

Programmabegroting 2018

Programmabegroting 2018 Programmabegroting 2018 ! "$$ !!! "! $!! %!&' " "! & "(!!& " &" ""(& "!!&&!& $!)$ ($$ "! " " " $!''!' ( ' &!$*' &!$'& $!($*' $!($' &!!!! $ (!!" (!!+" (!! &!$ &!$ ' $' $' $!! $"! & " & $ '! " (!!" (!"

Nadere informatie

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus TEBERDEMEI H b S 2014 D S K 2014 V j S K. O j z fc, p jj. Scjf : S K 2014 p j 20 p z 21 j.. BIJZONDER IN SAMENLEVEN Op z j f p. D c j zj j z. D zj z cë S. Hf f z c? D f z c p. Z f-, -, p-, b- p z. M j

Nadere informatie

Roele De Vries Recycling

Roele De Vries Recycling Vj 11 fb 2011 f O 2011 Sc j jb f Mééj f Mééj 2010: R D V Rcyc E (1991): H B Ccë bj Db f/ez C 2011 f O 2011 3 D zj j, z 1992 b c f f z é bjf H f O c z bjf H zj z cc bj c c zj D jz bb c fj jy z b j z, bf

Nadere informatie

# # *,, 0' )' # %.' 4#.& 5 / /& ', .67 !!" # $ # %&' ( * + &# # $ %&' # - # # , # ) # # # # &',' .,# / / /. /, #,'' / #

# # *,, 0' )' # %.' 4#.& 5 / /& ', .67 !! # $ # %&' ( * + &# # $ %&' # - # # , # ) # # # # &',' .,# / / /. /, #,'' / # !!" $ % ( %) * + $ % ( - ).. -. ( 1-1%. $ 23 4 +. ( * ) %. 4. 5.67 89 :* 8 )* ; ;< !! " $ %!! ( )( *! 6 "!! 5-67 - (= + 7 67 > )41. *?@ >* -. A. - > ) 7 BA4* + * A -

Nadere informatie

glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) metselwerk: Tilburg (rood gemeleerd) metselwerk: Tilburg (rood) bk. nok 8.

glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) metselwerk: Tilburg (rood gemeleerd) metselwerk: Tilburg (rood) bk. nok 8. dakpannen rood, passend bij steen 9.657 glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) RAL 733 8.88 7.56 A-a8 A-a9 ventilatie dmv open stootvoegen A-c3 A-c4 segment hefdeur volkernpaneel A-a5 A-a6 A-a6 A-a7

Nadere informatie

De wissel-eigenschap voor vermenigvuldigen Vermenigvuldigen kan in omgekeerde volgorde gebeuren, want voor ieder paar getallen a enbgeldt: a b=b a.

De wissel-eigenschap voor vermenigvuldigen Vermenigvuldigen kan in omgekeerde volgorde gebeuren, want voor ieder paar getallen a enbgeldt: a b=b a. 98 Algebra 3.3 Variabelen 3.3.1 Inleiding F= 9 5 15+32= 27+32=59 15 C= 59 F In de inleidende tekst aan het begin van dit hoofdstuk staat een afkorting waarmee de temperatuur in graden Celsius in graden

Nadere informatie

Koning van Katoren 9+

Koning van Katoren 9+ A A USV 3 201 RO E NTI O 9 B B 6 D 5 Ty 10 6 T B T 7 L 7 V 8 M 9 V S C M 9 C S B 9 I 9 D 9 T S 10 x T T 2,5 S V 3 L P Cé- 4 S Sy 4 A 4 D b 4 V 5 H2O! E 6 I 9 I D 8 N, H Zz 9 I W 9 J II 9 S b 10 T C J 12

Nadere informatie

Alles over. blad voor jonge dierenbeschermers. hulp aan dieren. 6 kinder boekenweek: 11 Stickeralbum. 12 Een kijkje bij

Alles over. blad voor jonge dierenbeschermers. hulp aan dieren. 6 kinder boekenweek: 11 Stickeralbum. 12 Een kijkje bij A v 5 : b 2 0 1 1 3 2 6 b: Tbb V v 11 Scb c! 12 E b TV- N N K v b v bc 1 P I v A E K z K v v b V z W c E I T b z v c z E,,, z z v, v E v, b, z c W v y (z c L T )! W bc v f z D Lcy v D 4 Lcy c, b T z y

Nadere informatie

22a. Bos. Bos c. 81b. 81a. enb. 54a. 1 n. aan BOS. a a. a a. n 6. s aa. a a. nne. 1t/m11. 36a a. e e. v o. g g. s a a. a a. s a a.

22a. Bos. Bos c. 81b. 81a. enb. 54a. 1 n. aan BOS. a a. a a. n 6. s aa. a a. nne. 1t/m11. 36a a. e e. v o. g g. s a a. a a. s a a. Pb. L f 0 bb R R c 0 0 0 0 0 0 0 0 z 00 L 0 0 0 0 0 0 0 L E K 0 0 0 L L P 0 0 0 S 0 S S E O 0 - - E O - 0 z c K z V - - 0 N 0 0-0 - z E 0 - b [] - C E - - - 0 0 Tf 0 E z c K 0 0 - c z R b 0 0b K 0 Sc 0

Nadere informatie

! "##$!"%%&!'()*+!!""#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$!

! ##$!%%&!'()*+!!#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$! "##"%%&'()*+ ""#%&'()*+)*),-.*'//+,,''#0++#&),.* "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 10%+%&,%2#),%&%3 "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 123456789:;

Nadere informatie

Oktober Maandelijks tijdschrift 48 ste jaargang Nr 8

Oktober Maandelijks tijdschrift 48 ste jaargang Nr 8 O 2016 M cf 48 N 8 Gzz M 11.11.11 w p w cp c c. V pp 40.000 c c ww. D 11.11.11 p zz. Gz c, 1946 p Wz 1948 U Rc M. Gz z w é c c c. 1,3 Tc f zz. V 1,3 w zz. W zz, c. I 100. Oc D z z. 90% z, w c 12% z. D

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

Coderingen variabelen WAI database

Coderingen variabelen WAI database Coderingen variabelen WAI database Introductie In de WAI beheer applicatie is het mogelijk om een excel-sheet te uploaden. Dit excel-sheet wordt uitgelezen, geïnterpreteerd en geïmporteerd in de database.

Nadere informatie

beweging voorwoord Tat velendi psuscipis etum eum zzriuscipit la feugueril diam dolendit iusto odolorerit at, sequiscil ulputpat prat.

beweging voorwoord Tat velendi psuscipis etum eum zzriuscipit la feugueril diam dolendit iusto odolorerit at, sequiscil ulputpat prat. T pp zzp f, q pp p. K 140 141 K j K x C / V D B M B B : R Sy f U: E, p, jf, B, B. I f x p W I. f, p f f jzp p f p I F/. p S M N Hz 143 K D. J J. V (1960) j TNO M C. Hj j p p. Dz ppj. I jz j z z f z. V

Nadere informatie

! "#$%%& ' "()' *++,-*++.

! #$%%& ' ()' *++,-*++. $ %&''( ) &*%+, ' ' - %&*,%. ' $ %,'! "#$%%& ' "()' *++,-*++. "(/#&!!"#" &0"!"#$## %!&' $'!"$!(!")&*#+,- %!&&!#.# )&*#/&! #/.0"1!! 2!"#$## 3 /#!,$#$!( '###4& # ## &$##$ #3 /(!"#$## $5!4 # 6!" # 74!84&$#

Nadere informatie

Welkom op. SG De Dijk. Schooljaar 2016/2017

Welkom op. SG De Dijk. Schooljaar 2016/2017 W p SG Sc 2016/2017 v- v Hb v? b v f v! G S K INHOUSOPGAVE 3 V 4 N c 5 V 6 B 7 Rc 8 Pf 9 R 2 10 Spp 12 F L E W p p v SG! 14 Sp 15 K & C 16 Av 17 P W p v b v z c T p v f p f z bc z W z b b p c z W ó f b?

Nadere informatie

GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1

GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1 GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1 Waar moet ik naar op zoek? GEOCACHING Geocaching is een buitensport en spel, waarbij je een GPS-ontvanger gebruikt om ergens ter wereld een zogenaamde cache (schat)

Nadere informatie

!" # " $ % &&&$ " $ '( '( ) * + +,( - ). / "! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3

! # $ % &&&$ $ '( '( ) * + +,( - ). / ! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3 !"#"$ % &&&$"$ '('( )*+ +,(-). /"! 010&.2().()*+.*. $$$*0$ 3 %(,!"" # $$ $$ $$ $$ $ % & '( ($ %$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Nadere informatie

Exponenten en Gemengde opgaven logaritmen

Exponenten en Gemengde opgaven logaritmen 08 Exponenten en Gemengde opgaven logaritmen Lijnen en cirkels bladzijde a k p // l p, dus p + p p p + (p + )(p + ) (p )(p ) p + 6p + p 6p + 8 p p b k p l p, dus rc kp rc lp p + p p p + p p p + p p p p

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten?

Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten? Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten? Saar Van Hauwermeiren!"# $%&'%()*+"'#,%-#."/%&%# '&0"/1-02%"# 1-..-# /%# +"-%&".-+0".(%# 3."/%(# +"# 4+04&."/1-02%"#

Nadere informatie

On-line aanvraag van bouwvergunningen

On-line aanvraag van bouwvergunningen Habi_deel_omslag Meijer 6-2-2006 16:11 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik On-line aanvraag van bouwvergunningen Nederlandse ontwikkelingen in Europees perspectief dr. F. Meijer !"#$% %%!"### #! &'!""!

Nadere informatie

& $ &'() *'!'+(, 4'8 9 : +& &;<& = > $$ $ 9?"$$ * *? * 5#! @ %(, ! "#$ %!"#

& $ &'() *'!'+(, 4'8 9 : +& &;<& = > $$ $ 9?$$ * *? * 5#! @ %(, ! #$ %!# & $ &'() '!'+(,,- './(01-/23)/)) 4'./(01-/23)2-) 4 56 57 4'8 9 : +& &; $$ $ : 9?"$$ $? 5#! "#$%&'$( $')) $+%" &# %$( @ %(, A7 -$(.%&'.).')/".+%0 1 2 $$$% %$% / 8! & ' ( $3(#( 4 # 5!.4 $ (! ( 4( 4

Nadere informatie

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander!

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander! Vj Vj H H G Hz-S J 2 N 1 O: 20000 x S Sb b PAG 11 Vj PAG 2 f Sj j j! Vj! P 4 >>> POSO HzS P 9 >>> bj ANS 050 P 12 >>> P b bb f f@ f b 06 31393653 T O z j? D N 2 ZUIDBROE 0598-399285 / z 8-17 150x119x34

Nadere informatie

Plan morgenzon. Dé plek voor mensen met eigen ideeën. Inspiratie brochure

Plan morgenzon. Dé plek voor mensen met eigen ideeën. Inspiratie brochure P mz Dé m m ë. I bh K J f P Mz W b m h: bw hb h m Ww. J b zf. J m w z, m b. Sm m Ww m w, w. J b h w. J m z b. J h m. B? D w mh éh h mw zf w w bw. B bh h w h. Z m m. W h. O m V w P Mz O b h w h h z bh m.

Nadere informatie

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm Enquê tê mbiêlê têlêfnischê bêrêikbaarhêid Grinchêm Geeft het mbiele netwerk in de binnenstad van Grinchem bij individuele gebruikers prblemen f is het een grter prbleem? Aanleiding Stadsbelang Grinchem

Nadere informatie

Definitieve Indeling senioren breedtekorfbal, veldcompetitie

Definitieve Indeling senioren breedtekorfbal, veldcompetitie Definitieve Indeling senioren breedtekorfbal, veldcompetitie 2014-2015 publ. 26-6-2014 Reserve Vijfde Klasse R5A R5B R5C 1 Badhoevedorp 2 1 Avanti 6 1 De Meervogels 5 2 DTS 2 2 Excelsior 5 2 EKVA 4 3 Kleine

Nadere informatie

Natuurrichtplan voor de VEN-gebieden, speciale beschermingszone, groen-, park-, bos- en buffergebieden in de Heuvelrugbenedenstrooms

Natuurrichtplan voor de VEN-gebieden, speciale beschermingszone, groen-, park-, bos- en buffergebieden in de Heuvelrugbenedenstrooms Natuurrichtplan voor de VEN-gebieden, speciale beschermingszone, groen-, park-, bos- en buffergebieden in de Heuvelrugbenedenstrooms chtergronddocument ! "#$! #$ &' "# ()( ' *+,*-.//0./0.&0*+23.245./06

Nadere informatie

!"#$%&"'("#)**'#+","-,%%$."#/0-.1,"-**%.&0.*&10*%*+-2>

!#$%&'(#)**'#+,-,%%$.#/0-.1,-**%.&0.*&10*%*+-2> !"#$%&'(#)%"*#+%#+&,"-**%. /01-.+%#+&2%"&3%++%"%(&%(&4#$*5%6%%"+% 7+-2#%6%5#%2&8"19%:.:6#%&%(&;-(*+?":@:+:"A&?":BC&D"C&4E33FG&F3E87!%"90(2%.#(6&00(6%5:2%(

Nadere informatie

M/60100/M Slede-eenheden

M/60100/M Slede-eenheden M/60100/M Slede-eenheden Dubbelwerkend - Ø 10... 40 mm Eenheid van twee cilinders met verlengde zuigerstang met grote stijfheid Glijlagers van hoge kwaliteit verzekeren lange levensduur Standaard magneetuitvoering

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus. Aanbod afdeling Vrije Tijd

Het relatieblad van Severinus. Aanbod afdeling Vrije Tijd H b v Svu FEBRUAR 2015 TEBERDE Ab fg V T E u vug v v g bg D f bf D b fg V T v cb H v b g, bby (g) v SEVERNUS BJZONDER N SAMENLEVEN V 2015 bb ugb b v cub,, cuu, vu cv v D b v u g V T b cub & cv 2015 Dz

Nadere informatie

Rekenen met cijfers en letters

Rekenen met cijfers en letters Rekenen met cijfers en letters Maerlant College Brielle 5 oktober 009 c Swier Garst - RGO Middelharnis Inhoudsopgave Rekenen met gehele getallen 7. De gehele getallen.....................................

Nadere informatie

& ' "" ( " (! )" " ', --$$&.. /01( 2*$%,+3-43536 1 "! "

& ' ( (! ) ', --$$&.. /01( 2*$%,+3-43536 1 ! #$$% & ' ( ( ) *+ ', --$$&.. /01( 2*$%,+3-43536 1 6 7% 77 7% 7# 8 7% 7- & 7, 75 9 74 #7 #7 / : #7 ## / #7 #- ( ; < ## #5 8 #- #6 / < #- #3 = #- #% / = 0> #5 #,? #5 #4 #6 #7$ #6 #% -7 2 #% -# 2 -$ -- 02

Nadere informatie

!" #$% & '! &! ( " # )

! #$% & '! &! ( # ) ! #$% &'! &! ( #) $%& ' (#!)*,#!! #$ $ %& $ $ % ' ( ))* (,)( #) * -. / * #%))*, // * 0 ** #,-&#.#,/ 0 * 12!!/3%&--#,/ 4 *5 &%.&&,-&&3#67&2 8 '. ))/1, )/1, 2 * #,-&#.#,/ &9%&2,&&,#,%&2,&!,!-:3&1!,&%!%&23$!3&.2#6;

Nadere informatie

Rijksuniversiteit Groningen RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

Rijksuniversiteit Groningen RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN Auteur: Ricardo Mulder Opleiding: Facility Management Opdrachtgever: Gemeenschappelijke Interne Dienst Faculteiten der Rechtsgeleerdheid en der Letteren

Nadere informatie

H20 COÖRDINATEN de Wageningse Methode 1

H20 COÖRDINATEN de Wageningse Methode 1 H0 COÖRDINATEN abd 0.0 INTRO c 3 OL, 0 NB 0. HET PLATTE VLAK 6 a A(-3,) ; B(,4) ; C(-,) ; D(,0) ; E(0,-3) ; F(-6,-4) ; G(6,-4) b 0. DE WERELD IN KAART cd 3 B 4 abc d 90 NB H0 COÖRDINATEN de Wageningse

Nadere informatie

Aankoop. Algemene Diensten. Directeur Aankoop. Verantwoordelijke Aankoop. Aankoop Coördinator. Medewerker Aankoop. Manager Juridische Dienst

Aankoop. Algemene Diensten. Directeur Aankoop. Verantwoordelijke Aankoop. Aankoop Coördinator. Medewerker Aankoop. Manager Juridische Dienst Aankoop A1A A2A A3A A4A A4B Directeur Aankoop Verantwoordelijke Aankoop Aankoop Coördinator Aankoper Medewerker Aankoop Algemene Diensten S1A S2A S2B S3A S3B S3C S3D S3E S3F S3G S4A S4B S4C S4D S4E Manager

Nadere informatie

5 abd. 6 a A(-3,5) ; B(2,4) ; C(-2,2) ; D(5,0) ; E(0,-3) ; F(-6,-4) ; G(6,-4) b

5 abd. 6 a A(-3,5) ; B(2,4) ; C(-2,2) ; D(5,0) ; E(0,-3) ; F(-6,-4) ; G(6,-4) b Hoofdstuk 0 COÖRDINATEN VWO 0.0 INTRO abd c 3 OL, 0 NB 0. HET PLATTE VLAK 6 a A(-3,) ; B(,4) ; C(-,) ; D(,0) ; E(0,-3) ; F(-6,-4) ; G(6,-4) b cd 0. DE WERELD IN KAART 3 B 4 abc e d 90 NB de Wageningse

Nadere informatie

GEMEENTE AALTEN - gemeentelijke monumenten per 23 januari 2014

GEMEENTE AALTEN - gemeentelijke monumenten per 23 januari 2014 GEMEENTE AALTEN - gemeentelijke monumenten per 23 januari 2014 Straatnaam nr. postcode plaats Aaltenseweg 2 en 4 + Kerkhofplein 1 7091 AE Dinxperlo Aaltenseweg 15 7091 AB Dinxperlo Aaltenseweg 22 7091

Nadere informatie

" & & ' & & &#$$% & &' ' ( (! (

 & & ' & & &#$$% & &' ' ( (! ( ! "#$$% " & & & & &#$$% & &! Voorwoord ) * +, - & )*.!& /. & 0 & 2 3 * 4 4 5! 6 ) 7 89 : 8: 4 7 0 ;& < )= : & * 0 ; > #? Inhoudsopgave Abstract...iv Samenvatting...v Aanleiding tot Verandering en Onderzoek...

Nadere informatie

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ (

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,$ ''*++%%%& -$'./ '  0.$&%$ .1*+..1*/ ( !" # $%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ ( ".&.$2130.$%$($* $ $..$ &.$.$*%1*" &(./. $4("."$"3 &*$%%&2(&.$ 1$$$50 6".1** $"0.$%$$' $*&77,( 1*$ "'-$ $'," %.'"/.$2,,%$&*$.$&&

Nadere informatie

H5. Ruimtemeetkunde. 5.1 Punten, lijnen en vlakken.

H5. Ruimtemeetkunde. 5.1 Punten, lijnen en vlakken. H5. Ruimtemeetkunde. 5. Punten, lijnen en vlakken. Opgave : de punten A, B, E en F liggen in één vlak en de lijnen AE en BF zijn niet evenwijdig, dus snijden ze elkaar. nee, punt C ligt niet in vlak AEF,

Nadere informatie

! "###$ , &' 4 5#( 6 * 0<95( 6

! ###$ , &' 4 5#( 6 * 0<95( 6 ! "###$ % &''!()*+, --. /*. 01 232 &' 4 5#( 6 7 809##:04;< :

Nadere informatie

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Hogeschool Postbus 732 5201 AS DEN BOSCH Azusa Theologische Hogeschool De Boelelaan 1105 1081

Nadere informatie

Masterproef Politieke Communicatie

Masterproef Politieke Communicatie Masterproef Politieke Communicatie Titel Masterproef: Intermedia-agendasetting: Hoe media elkaar imiteren. Een kwantitatieve analyse. Naam studente: Anne Hardy Promotor: Prof. Dr. Stefaan Walgrave Verslaggever:

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 : Projectie en Stelling van Thales

Hoofdstuk 6 : Projectie en Stelling van Thales Hoofdstuk 6 : Projectie en Stelling van Thales - 127 1. Projectie op een rechte (boek pag 175) x en y zijn twee... rechten. We trekken door het punt A een evenwijdige rechte met de rechte y en noemen het

Nadere informatie

December Maandelijks tijdschrift 48 ste jaargang Nr 10

December Maandelijks tijdschrift 48 ste jaargang Nr 10 Dcb 206 Mj jcf 48 j N 0 E w jw! Hfjz b H v j w v fjz v b. Hb j w, j j j GC B 9 cb 206.. S Gxy b - Gc GC B 08 2. B - Gc Pc S, B 254. DVD + CD - Gc J Pc, V P 62 4. wwj - Gc J B, G 22 5. F - Gc Vé P 404 6.

Nadere informatie

2'3"4"')3%()!"#$%&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B)

2'34')3%()!#$%&'),56-) ),783'9(&4*'9':'((&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?(#A'9B) "#$""&'()*+)&)#&',-('$-&.##)#&')/$/0/'1233"#4567 "#$&'( ) ) "#$&'()*"#) +''$),-).'/01''$) 2'3"4"')3()"#$&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B) ) ) ) 2'3"4"')CCDE6D5ECF)

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

ET200SP Siemens Simatic

ET200SP Siemens Simatic Profibus interface modules without CPU 6ES7155-6BA00-0CN0 1178672 SIMATIC ET 200SP, PROFIBUS INTERFACE MODULE, IM155-6DP HIGH FEATURE, MAX. 32 PERIPHERY MODULES, MULTI HOT SWAP, INCL. SERVER MODULE, INCL.

Nadere informatie

! " $$ *+ ,!-./,0 !"#$$!%$%#&'!!#()$$%"#$%*)"+',*)"-

! $$ *+ ,!-./,0 !#$$!%$%#&'!!#()$$%#$%*)+',*)- ! " #$%$%&$ '%'% $#%$ ()$ $$ *+,!-./,0 1/,2,0,30(42 3,./),0#1*)! 2#')##*'')#'3,0#!!1'*)'/),0# 0# 4"("#!"#!'*)0 4".*)0 1!#",0 /!&) "#)2,#22) $#),##!,0!,!# &52"#) #- )'5,#!1!2))+6'!7 )!)8$'!5+( )!)9 4'(+*!)!+

Nadere informatie

Pioniers in place making

Pioniers in place making Habi_deel_omslag lupi 5-3-2007 16:52 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik Pioniers in place making Proeftuin IJburg Tineke Lupi Annemarijn Walberg Sako Musterd !"#$ %& '()*+, #'-.&/.. 0#'-.&/./ 12!3 4"""3!3

Nadere informatie

Nulsituatie grondwater in Hollandse Delta

Nulsituatie grondwater in Hollandse Delta J 2008 cp b. z zj p zj f. Zj b j b b. VV 20 b 2006 2007 c bb. z b : B V p z zc c p b. - 2007 f pjc b. pjc b b. pjc, z p ( c). : pc b (p b ) f. b bj pb. pc ( bj c) j bj zj b c zj zj pc. cc j z pb. cp bb

Nadere informatie

provincie Vlaams-Brabant gemeente KORTENAKEN 24115B0282/00B000

provincie Vlaams-Brabant gemeente KORTENAKEN 24115B0282/00B000 241B0236/00P000 241B0236/00R000 0470/00K000 699 520 RATTEBORGSTRAAT gemeenteweg - asfalt/ beton 241B0254/00E000 40 241B0255/00000 241B0255/00K000 241B0252/00D000 241B0250/00D000 241B0248/00D000 Hemelrijkstraat

Nadere informatie

!"# $ $ % % " $# & $' $ ( & ) * ) *$# & " $ + &, & & $ - && $- $# & ' $ %$+ ' %&%&. $# + %% %/!# 0 $ 1 & $2 $3 % 0!# 0% & $ % % 4 5$6 & 1+0 % $

!# $ $ % % $# & $' $ ( & ) * ) *$# & $ + &, & & $ - && $- $# & ' $ %$+ ' %&%&. $# + %% %/!# 0 $ 1 & $2 $3 % 0!# 0% & $ % % 4 5$6 & 1+0 % $ !"# % % " # ' ( ) * ) *# " +, - - # ' %+ ' %%. # + %% %/!# 0 1 2 3 % 0!# 0% % % 4 56 1+0 % / !"# % " ' ' ( ) + 7 7 ( 7 8! 9 : ( ; < 1 8 * +(, --+(./ ') = 7 ' 7 8 + 8 : > 7

Nadere informatie

DE MOOISTE WOONWINKEL

DE MOOISTE WOONWINKEL COLLECTIEKRANT NOVEMBER 05 - CARRE WONEN EN SLAPEN B.V. Th j h DE MOOISTE WOONWINKEL Gf f w 3 Wpgmm S. D S. Lvb v fmg, h. Afmg: 404563 cm. 685,-.. Emf S. Lvb v fmg, h. Afmg: 76 cm. 380,-. 3. Em V. Lvb

Nadere informatie

Algemene en Technische Scheikunde

Algemene en Technische Scheikunde Algemene en Technische Scheikunde Naam en voornaam: Examennummer: Reeks: Theorie: Oefeningen: Totaal: 1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A 1 1 H 1.008 2 He 4.003 2 3 Li 6.941 4 Be 9.012 5 B

Nadere informatie

De Cirkel van Apollonius en Isodynamische Punten

De Cirkel van Apollonius en Isodynamische Punten januari 2008 De Cirkel van Apollonius en Isodynamische Punten Inleiding Eén van de bekendste meetkundige plaatsen is de middelloodlijn van een lijnstuk. Deze lijn bestaat uit alle punten die gelijke afstand

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ VERZUIMCIJFERS INDIVIDUELE SCHOLEN

BIJLAGE BIJ VERZUIMCIJFERS INDIVIDUELE SCHOLEN BIJLAGE BIJ VERZUIMCIJFERS INDIVIDUELE SCHOLEN VO-scholen niet in het bestand Van 391 VO-scholen hebben we gegevens staan in verzuimdata website 2010.xls. Van verschillende VO-scholen zijn de gegevens

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

artikelnummer prijs per stuk excl. B.T.W. eenheid

artikelnummer prijs per stuk excl. B.T.W. eenheid 10-11000.1 31,50 stuk 10-11002.1 30,95 stuk 10-11002.1NK 59,95 stuk 10-11010.2 37,30 stuk 10-11010.2NK 78,85 stuk 10-11012.1AC 215,80 stuk 10-11012.2 42,55 stuk 10-11012.2NK 92,80 stuk 10-11012.2P 56,90

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 51 Besluit van 30 januari 2015 houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet studievoorschot hoger onderwijs 0 Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie

e-learning Research Reeks Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen?

e-learning Research Reeks Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen? e-learning Research Reeks 6 Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen? ! "#!!$$ %!"!"&''!!!"!"" '! () * +,,,* * -. $ /0 1 3 45 6 708!9:&#'9 ;9!!!# 7/%9,

Nadere informatie

Blok 5 - Vaardigheden

Blok 5 - Vaardigheden Extra oefening - Basis B-a De richtingscoëfficiënt is 7 = 8 =. 7 x = en y = 7 invullen in y = x + b geeft 7 = + b 7 = + b dus b =. Een vergelijking is y = x. b De richtingscoëfficiënt is =. 8 5 x = 8 en

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

!" #!$% # ###" % %$ * +" #!!$ # % ", $ " %#-". " $!% # #% #!$ " " $% $$,#% #%# / - #! # %

! #!$% # ### % %$ * + #!!$ # % , $ %#-. $!% # #% #!$  $% $$,#% #%# / - #! # % !" #!$% # ###" % %$ & ' " ####%%" % # %(##) * +" #!!$ # % ", $ " %#-". " $!% # #% #!$ " " $% $$,#% #%# / - #! # % 0 1 # # % # # 2 '3 #" $! $ 3 " ##!$ 4 1 ##% ## # " 5, #" # 6 % # 5!$ #%% %# % %#$ # 5 %

Nadere informatie

BLOKBOEK METAJURIDICA 2003

BLOKBOEK METAJURIDICA 2003 BLOKBOEK METAJURIDICA 2003 VOORWOORD Schema METAJURIDICA TAKEN GRONDBEGRIPPEN 2 BIJEENKOMST 1 BIJEENKOMST 2 BIJEENKOMST 3 BIJEENKOMST 4 DE MODERNE TIJD 14 BIJEENKOMST 5 BIJEENKOMST 6 DE FRANSE REVOLUTIE

Nadere informatie

Meetkundige Ongelijkheden Groep 2

Meetkundige Ongelijkheden Groep 2 Meetkundige Ongelijkheden Groep Trainingsweek Juni 009 1 Introductie We werken hier met ongeoriënteerde lengtes en voor het gemak laten we de absoluutstrepen weg. De lengte van een lijnstuk XY wordt dus

Nadere informatie

Bijlage 5 Overzicht leerlingen / scholen en schooltijden Peildatum 7 januari 2016

Bijlage 5 Overzicht leerlingen / scholen en schooltijden Peildatum 7 januari 2016 Bijlage 5 Overzicht leerling / schol schooltijd Peildatum 7 januari 2016 DE PERCELEN: Perceel Uitstapplaats Aantal locaties Aantal leerling 1 BREDA/RIJSBERGEN 21 94 2 OOSTERHOUT & VUGHT 6 43 3 KLUNDERT

Nadere informatie

NOTA CULTUURHISTORISCH BELEID GEMEENTE NEERIJNEN 2014 BIJLAGE 3.2 1

NOTA CULTUURHISTORISCH BELEID GEMEENTE NEERIJNEN 2014 BIJLAGE 3.2 1 NOTA CULTUURHISTORISCH BELEID GEMEENTE NEERIJNEN 2014 BIJLAGE 3.2 (document 13-16150-2974) RIJKSMONUMENTENLIJST 1749 Dorpsstraat 8 4185 NA Est Kerk 1281 Dreef achter 7 4175 AG Haaften Kasteeltoren 1856

Nadere informatie

I n l e i d. l e. d i n g. W a. I n l e i d. l e. d i n g. Componenten van Sport. I n l e i d. Gastcollege. Meten is Weten.

I n l e i d. l e. d i n g. W a. I n l e i d. l e. d i n g. Componenten van Sport. I n l e i d. Gastcollege. Meten is Weten. 16 Nvmb 2005 O Vb 16 Nvmb 2005 O Vb G v F m O Vb 16 Nvmb 2006 16 Nvmb 2005 O Vb 16 Nvmb 2005 O Vb T Cm T J Cm v F Cm T Cm R B Cm P Pj 16 Nvmb 2005 O Vb m m P vw C vw V v -f f m Tmv m K Aëb Aëb m m P? 16

Nadere informatie

Welkom in Lourdes. Inhoud. Contact. Verken. Beleef. Proef

Welkom in Lourdes. Inhoud. Contact. Verken. Beleef. Proef L NL-v I W L V 10 B S 16 D 24 E F B 26 T! P 20 K! 21 V, 22 H v O 4 G 6 G 8 M v 18 I v A Z 23 Wz C V C T 6, C Px 65100 L T.: 0033 5 62 94 28 99 Fx: 0033 5 62 94 25 14 16 6 26 Z, v. E L v v. V,,? Dz z v

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Strategisch Vastgoed. Reg. Nummer: StZ/VG 2012/ Inleiding

Raadsstuk. Onderwerp: Strategisch Vastgoed. Reg. Nummer: StZ/VG 2012/ Inleiding : i V N: Z/V 2012/418433 1 Iii V i i V z ii i b bi ii bi i b i bi i bi iiëi iii b i ii, ii bi z i i i V, z b i V iibi i V iii V (Z/V 2012/267990) z i i bi bi i, i xib i i V i ii i i i i i i, b i b zii

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Rapport gepensioneerden in dienst in het onderwijs 2010, 2011 en 2012

Rapport gepensioneerden in dienst in het onderwijs 2010, 2011 en 2012 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Departement Onderwijs en Vorming Koning Albert II-laan 15 1210 Brussel Rapport gepensioneerden in dienst in het onderwijs 2010, 2011 en 2012 Dit rapport werd

Nadere informatie

)"#!$#! "+!! *$ %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& $'*"#!!!$! * " "#"*!)"!)* "! ")!!%!""$#" "! ""! "!$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*!

)#!$#! +!! *$ %0#  )&1$#% #! )&#! 3$$$$ #!!#)! $4#* & $'*#!!!$! * #*!)!)* ! )!!%!$# ! ! !$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*! !!"#!## "$! ""%!#""#%&"$ '(") #!*%#$ '&*)")!# "!##"# )"#!$#! "+!! *$,-!&***$.// ##)!& %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! )"&&"#"2 $$, -&"")%!#!!*)"%!)!#"#&"$ 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& "*"")#!%#)#&"! "$!"!%#0"1$##!

Nadere informatie

De Stelling van Pascal Inhoud

De Stelling van Pascal Inhoud De Stelling van Pascal Inhoud 1 Inleiding De stelling van Pascal voor een cirkel en ellips 3 De stelling van Pascal voor hyperbolen en parabolen 4 De stelling van Pappus 5 Een bewijs van Jan van IJzeren

Nadere informatie

1 Introductie. 2 Oppervlakteformules

1 Introductie. 2 Oppervlakteformules Introductie We werken hier met ongeoriënteerde lengtes en voor het gemak laten we de absoluutstrepen weg. De lengte van een lijnstuk XY wordt dus ook weergegeven met XY. Verder zullen we de volgende notatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 van de Stichting Landschapsfonds Alphen aan den Rijn en omstreken

Jaarverslag 2014 van de Stichting Landschapsfonds Alphen aan den Rijn en omstreken LADSCHAPSFDS Ah Rj Ihu I Buuz Cuc Ex Ihuj u A Fcë Vub J Sch Lch Ah Rj I V u h z j h buu Sch ch Ah Rj ( SLA) D b h j H b c ch j D ch z Ah Rj ch h : H bhu h ch uu - cuuuch h Ah j E ch zj b hu bj zj D ch

Nadere informatie

STARTNOTA PROVINCIAAL BOUWMEESTER LIMBURG

STARTNOTA PROVINCIAAL BOUWMEESTER LIMBURG STARTNOTA PROVINCIAAL BOUWMEESTER LIMBURG V V B O V Rh p c h p Pc B L. D p h h h L h. E Pc B p j L y h. D ch cx Pc B z p. H c p. Achcjz, 2012 514: C-, G ( Sj B) E Achcjz z p chc j V Achcjz Pc B- L E M-Rj.

Nadere informatie

!"#$%"&!''()"*&+*,+&"+-.)*/)0#-/00%12,,"#+ *;>+)7AHA99G+ M7AA7+4;97878:>>A+ ";BL+N>;87;H+ /A>GE9;?+1;>8HI9;GF7BAB@D7B:+ %9GG7;:>?

!#$%&!''()*&+*,+&+-.)*/)0#-/00%12,,#+ *;>+)7AHA99G+ M7AA7+4;97878:>>A+ ;BL+N>;87;H+ /A>GE9;?+1;>8HI9;GF7BAB@D7B:+ %9GG7;:>? "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"# "#$%&#'())*#,'-,.-&)/',/0122&34//#$0 "7898:7;>;:7?9@7ABC=D7:789?:7?D7B:F>8 G;7B8;7B8:B8 :7-LDBID9AHI99;GJ887AG7K7F9;:7;78

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

Cabri-werkblad. Apollonius-cirkels

Cabri-werkblad. Apollonius-cirkels Cabri-werkblad Apollonius-cirkels 1. Doel We zullen in dit werkblad kennismaken met de zogenoemde Apollonius-cirkels [1] van een driehoek. Daarvoor moeten ook enkele eigenschappen van (binnen- en buiten)bissectrices

Nadere informatie

5 ab. 6 a. 22,9 25,95 cm

5 ab. 6 a. 22,9 25,95 cm Hoofdstuk 5 GELIJKVORMIGHEID VWO 5 Vergroten en verkleinen a d 5 a 9 driehoekjes, zie plaatje: a 0,5 :,9, en :, ij 9 inh 7 0,5,57 m ij 7 5 5,9 5,95 m d 6,9 0,7 m 9 e a Die van ij Die van 0 ij 0, die van

Nadere informatie

TIME- Heren 2 in de flow

TIME- Heren 2 in de flow Heren 2 in de flow TIME- Dalvo H2 sluit 2014 af en begint 2015 met winst! Het heeft inderdaad bijna een halve competitie geduurd, maar dan is het toch zo ver. Waren er eerst 10 verliespartijen en stonden

Nadere informatie

1. INLEIDING: DE KOERS VAN EEN BOOT

1. INLEIDING: DE KOERS VAN EEN BOOT KLAS 4N VECTOREN . INLEIDING: DE KOERS VAN EEN BOOT. Boot vaart van Roe naar Tui via Rul. De koersgegevens zijn: van Roe naar Rul: 0, 5 km van Rul naar Tui: 40, 5 km a. Wat zijn de koersgegevens als de

Nadere informatie

Regiokantoor Nevobo Zuid Postbus HK Eindhoven. Tilburg, 12 september 2017

Regiokantoor Nevobo Zuid Postbus HK Eindhoven. Tilburg, 12 september 2017 Afz. Regiokantoor Nevobo Zuid Postbus 6421 5600 HK Eindhoven Tilburg, 12 september 2017 aan: Deelnemende verenigingen Sportbedrijf Gemeente Tilburg Regiokantoor Hallo volleybalvrienden, De vakanties zitten

Nadere informatie

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober 2015. ijzersterk. in de metaalbranche

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober 2015. ijzersterk. in de metaalbranche Ifz 27, 28 29 205 jz INHOUD 4 4 5 6 7 j OV ë z xf 2 7 x 3 8 9 0 2 4 9 22 f & f z OP-/Afj N OPNINSTIJDN VNMNTNHAL FULL SRVIC FORMUL j CONTACT V D j MTAVA A f z j, D C ( fy) j D z, Tj, C x z j jz MTAVA V

Nadere informatie

gelijk aan het aantal protonen in de kern. hebben allemaal hetzelfde aantal protonen in de kern.

gelijk aan het aantal protonen in de kern. hebben allemaal hetzelfde aantal protonen in de kern. 1 Atoombouw 1.1 Atoomnummer en massagetal Er bestaan vele miljoenen verschillende stoffen, die allemaal zijn opgebouwd uit ongeveer 100 verschillende atomen. Deze atomen zijn zelf ook weer opgebouwd uit

Nadere informatie

+,%-. )%+%/() )( 0 %.11/()

+,%-. )%+%/() )( 0 %.11/() +,%-. )%+%/() )( 0 %.11/() %()2*(+%1 (%*()(1%()&%.-.) 3(1%))% %'4% 54,/65 7( #% 8(9 " #$#% &&&'()* ' :;+32+4:? >2:2:;@32: +71/)( */A B 7(CCCCCCCCCCCC %*(8D% 1%(.% CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Nadere informatie

Enkel-, Dubbelverhouding en Harmonische Objecten

Enkel-, Dubbelverhouding en Harmonische Objecten januari 2008 Enkel-, Dubbelverhouding en Harmonische Objecten Inleiding In de meetkunde werkt men vaak met verhoudingen van de afstanden van één punt tot twee andere. In het bijzonder natuurlijk bij de

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland V bb j G G Ap, h / O-O 1 pp 6 216 pp G I w G. pp Ap. Op 5, 6 7 Ap z. Z p 5 pp p p h Mp, j p 6 h pp Ap p z p 7. O h z fj j p zj fp. Z Ap jj bb. jj w f f bp bb zj. A p z wj - bw, w, bz, hp, jw pf - p wjz

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Strategisch Vastgoed

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Strategisch Vastgoed i V Pi E A FJ T 023 511 3418 E-i: F@ Z/ 2012/418433 T ië: 1 K i i i 2 Lij i ii b i & -i 8 ji 2013 EL: i i i i cqi ij i i-i bjc i bi c & c : 1 A i bi i ; 2 c ij i i-i ij cii ii b 3 i cii ii : i i i ii i

Nadere informatie