aanspreekbaarheid goud?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "aanspreekbaarheid goud?"

Transcriptie

1

2 aanspreekbaarheid goud? De mogelijkheden van regionale online aanspreekbaarheid binnen JAC Menen onder de loep. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Bachelor in het Sociaal werk Afstudeerrichting Maatschappelijk Werk Academiejaar Student Brecht Lefevere Howest Campus Renaat de Rudderlaan, Renaat de Rudderlaan 6, 8500 Kortrijk

3

4 aanspreekbaarheid goud? De mogelijkheden van regionale online aanspreekbaarheid binnen JAC Menen onder de loep. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Bachelor in het Sociaal werk Afstudeerrichting Maatschappelijk Werk Academiejaar Student Brecht Lefevere Howest Campus Renaat de Rudderlaan, Renaat de Rudderlaan 6, 8500 Kortrijk

5 "#$%&'(%)*+,- INHOUDSOPGAVE 3 VOORWOORD 5 INLEIDING 6 DEEL 1: ONLINE GESPREKSVOERING EEN KADER 7 " #$%&'()*+),-&'./'0% 1 "#" $%&'%()*&+,(-&(%'%./ 0 "#1 2(%3(-2(%,4%((%$%&'%(.(5+-(2 6 "#7,$$-8(%%49(&(%,4%$%&'%(.(5+-(25,$(-'%. ": 2 *03'0$-43(/$&3$0'0%'0/35506$&$0 "7 1#" ;'()(<$%&'%(5=)$(%<>(+45<<-(2<)(<44% "7 1#1 $%9(-5<(*%(%9($-.4%'54<'(5 1: 7 /$&&$8'.8$&9$$0#3'8055&-$:#4':$ #" 17 ; #$)34': 2< DEEL 2: BEVRAGINGEN 26 " #$/&5%'0%/506$6*$3%&*$( 2= "#" A$=*5.-$(+>(*.949,'5(*-5 1B "#1 C(,-4.'%.C'>>(*.9C(;(.'%.(% 1D "#7.(5+-(22(%3(<>$%.(-(%$+9',(-5(&$=4<'(5 7" "#E =$%=&*5'(C(,-4.'%.9$(&.-$( $&/5&$0-43(/$&3$0$&)550-$:>**&6 7; 1#" 7E 1#1 >4=9'(5< 7H 1#7 <(&(8$%<)44& 70 1#E 5<*,$)$;(5< 76 1#H =4;9(+4+4,(- 7D 1#B =$%=&*5'(5.(5+-(22(%3(<)*&+,(-&(%(-5 E: 7 ;" 7#" E" 7#1 -(5*&<4<(% E1 ; #$)34': ;7

6 DEEL 3: HOE KAN MEN DE ONLINE AANSPREEKBAARHEID UITBREIDEN? 45 " ')$$04':#&$'6'0%0**6A58$3'.8B ;< 2 >'$0'$:%$A'$0')C')$&0'$: ;< 1#" )*'9'.(C(2(%9342'%. EB 1#1 -*'3<(,$$-((%C-(9(-(C(2(%9342'%. EB 7 4':#&$'6'0%/506$*03'0$550)(&$$8#55&-$'6 <D 7#" *'<C-('9'%.'%9(9'(+<( HD 7#1 *'<C-('9'%.'%9(C-((9<(?)(<&$24&($%&'%(44%5+-((2+*%< B" SLOTBESCHOUWING 66 BIBLIOGRAFIE 67

7 .%%/0%%/' "#$%&'(')*++,%'&,-'./,.*$%0+(&(%')('%*''1234*'$$'(5')6+$-'(&'76$%')+5'%.'( ''#:+)'(#+%')8,6+*&,;&(('(*&:($%+5'./(&'76&(<.(%+<%*'%-&%7&%-+5'(-'*'-&7*1 ;)'&-'(1 A'9',+($.*8 +#$ ;'5&(('(- 6'),')8 *&:( ).(- -&% 6+% $%'7( )','('( 0+( /')$.('(1 A++).* 6&# &, 0+( -'9' D')$% '( 0..)+# 6&# &, 2'0)1 C'))'*+($ E#'<%.) ;&(('( -'./#'&-&(5 3.<&++# F'), %' A++)(++$% 6&# &,.., +##' +(-')' #'<%.)'( ;'-+(,'( -&' *&: %&:-'($ -'./#'&-&(5 -' 2'0)1?+76'#&')K'*82'0)1G'(&')2+L+'(2'0)13%)+5&')K#.)&('E*'-'6'),')$;&(('( 3<.7%$ 2'('( '( +##' +(-')' :.(5')'( -&' $%''(%:' ;&:-).'5'( ++( -'9' Q'7#'*+($ >').'( E*'-'6',') >"? A&'$%H8 2'0)1 C&#-' E;'5'#'&-$%') 0)&:6&##&5')$ 2'0)1 T.*;+)L ")'%+ E*'-'6'),$%')?"F A' U+/+0')H8 E$'<)'%+)&$ 3%70. C.6'$%H8 2'0)1 QL0'L 2&#-)'- '( 2'0)1 D0'($ "(,' R.% $#.% 6&# &,.., *&:( /+)%(')8 B+*&#&' '( 0)&'(-'( -&' '#,' $%+/ 0+( -' 6'5 0..) *&:,#++) $%.(-'(8;'-+(,'(1 "#$%&'(")*$+,$-.,$""#$/+"0".,*""#$1+"$2"#$+#$""#$3-*"&%.-,$3"&%*4$5'"$/."+#$"#$ '#6"17+1"#1$8+($2-9$.+(/"#:$*')8$1&--9*$1"$1"+#+#9$9"&7+,.'',$;"&1"&4$5+"&6+($0'3".$1"$ 3"&%"&$-.,$1"$%.-,$*"/"#"#14$5'%".+(/$2-9$1"0"$6-)8".'&%&'"<$0'$""#$/+"0".,*""#$0+(#4$ ="<";"&"$>4$

8 "#1-2'2#*?"*$ 1"$ +#*&"1"$ ;-#$ 1"$ #+"73"$ 2"1+-$ 3'&1"#$ ('#9"&"#$ ''/$ 6"*"&$ 6"&"+/6--&$ ;''&$ 1"$ 1"$.""<3"&".1$ ;-#$ ('#9"&"#:$ +,$ 8"*$ #+"*$.-#9"&$ 2'9".+(/$ '2$ 8"*$ 9"6&7+/$ "&;-#$ +#$ 1"$ 6"9"."+1+#9$ *"$ #"9"&"#4$ A+"73"$ 2"1+-$ 0+(#$ #+"*$ -..""#$ ""#$ /-#,$ '2$ 1"$ +#*"9&-*+"$ ;-#$ ('#9"&"#$*"$;"&9&'*"#$"#$1"$9&'"+$#--&$0".<,*-#1+98"+1$*"$,*+27."&"#:$2--&$0+(#$""#$"B*&-$ $ C $ DE-#)'%%"#'.."$ E4:$ FGGHI$ @'%0.)&5';'#'&-$/#+(EMNNOJKL$?"#"#$3+.$+#$1"$ /'2"#1"$6"."+1,%"&+'1"$0+(#$'#*8--.$;"&1"&$;"&6&"1"#$1''&$'%$0'"/$*"$9--#$8'"$2'6+".$ '#*8--.$"#$'#.+#"$--#6'1$/7##"#$3'&1"#$7+*9"6&"+1 (&'76' ;'#'&-$/#+( *'( -' 7&%;)'&-'(1 =&(('( -'9' 5+ &, -+(..,./ 9.', *'( -'.(#&(' C&')%.' 5&(5 &, &( 5'$/)', *'% 0&:B'(0&:B%&5 :.(5')'( 7&% 2'('( '( -&' *'-&7*1 R.% $#.% -' )'$7#%+%'( '( <.(<#7$&'$ 0+( *'(&(5'(8 ')0+)&(5'( '( <.(<#7$&'$ B7(-+*'(% -')-' -''#1 A++) -',+(%%','(&(5 -+% &, &( -''# +-0&'9'( '( 0..)$%'##'( ++()'&, 9.(-') &( ''(.(*&--'##&:,' 7&%0.')&(5 %' 0')0+##'(1 D'(.(*&--'##&:,' 7&%0.')&(5 /+$% (&'% ;'#'&-$/#+( 6++);&(('( -'9' =.0'(-&'(.(%;)','( *&: -' (.-&5' %&:- '( *&--'#'(.* 0.#6++)-&5' /).:'<%'( 7&% %' ;.76'(1 *&:(;'0&(-&(5'(-&'')7&%0..)%0#.'&'(1 P Q"4?IUUD4ITTD8Q18J"79187.%$"#$#+"73"$2"1+-M$3+"$6"9"."+1*$3+"N8"#')%8:)51]^8MNNZ8()1^8/1M]S]^ M?"F3RW2_T"43QYF8>"."+1,%.-#$FGGO$$FGCG8`.)%)&:,E;'#'&-$-.<7*'(%H X

9 3--145%#12#-*-()/-6(,%-/2#*--#6+'-/ +#$..,''(;+$&$0..)-';'0)+5&(50+(+<%.)'(-&'0.#5%&(-''#%6''1W(-&% 5'$/)',$0.')&(51 A++)(+ &, -' 0..)(++*$%' Q#++*$' 6'#9&:($.)5+(&$+%&'$ -&' *'%.B ).(- -'9' 6'),'(1 C&') $%+ &, 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING 1.1 ONLINE HULPVERLENING? EEN POGING TOT DEFINITIE 5''( -&'/5++(-' )'-'(,'(%1 I/ -&% *.*'(% 5';)7&,% *'( 9.0''# %')*'( ;&:(+.(*.5'#&:,&$-'-' 4+-&%%'0')*'#-'(#&:,%/)'<&'$;'%','(%1 Q")8*,*&""/,$ ;"&6'#1"#$ 2"*$ 1"$ )'2%7*"& ] 1"$ 9"R#,*+*7*+'#-.+,""&1"$0'&9$;''&$2"#,"#$+#$2--*,)8-%%".+(/"$"#$9"",*".+(/"$#''1 ] A&% &*/#& 1"$ 9"R#,*+*7*+'#-.+,""&1"$ 0'&9$ ;''&$ 2"#,"#$ +#$ 2--*,)8-%%".+(/"$ "#$ 9"",*".+(/"$ #''1$ ;+-$ ""#$ &")8*,*&""/,"$ ;"&6+#1+#9$ 2"*$ 1"$ )'2%7*"& D'(;'%')''(*'')*'($'#&:,'0')%+#&(5#&:,%*&:./"$,')+--.$$-9'9+,)8"$+#*"&;"#*+"$3--&6+($ 9"6&7+/$ 9"2--/*$ 3'&1*$ ;-#$ 8"*$ +#*"&#"*$ '2$ %&'<",,+'#"."$ 87.%;"&."#"&,$ "#$ 87.%;&-9"&,$ 2"*$ "./--&$+#$)'#*-)*$*"$6&"#9"#4$5"*$9--*$,*""1,$'2$+#*"&;"#*+",$1+"$9"&+)8*$0+(#$'%$8"*$'#1"&,*"7#"#$ ;-#$+#1+;+17"#$"#$9&'"%"#$+#$87#$&".-*+"$*'*$1"$'29";+#9$2"*$8"*$''9$'%$3".0+(#,;"&8'9+#9^ #+-&(5'(-',%1 ] T'c&<.5)+B&'8POOX ^2D3RA"aC8?18Q')5+-')&(50+(PP*++)%MNNb8=)755'8CIFD3R8-'/+)%'*'(%#')+)'(./#'&-&(58MNNb E.(7&%5'5'0'(0')$#+5H1W(J?Cd38D1E'1+1H8S#.+#"$9",%&"/,87.%;"&."#+#98I.$%'(-'8CIFD3R8-'/+)%'*'(% $ P$

10 1.1.2 ONLINE HULPVERLENING: EEN TERM DIE VELE LADINGEN DEKT 0');.(-'( 9&:( ;&(('( &(-&0&-7'#'.B 5).'/$<.(%+<%'(1 A'9'.(#&(' $/'<&B&',','(*'),'(1 I(-')9.', (++) 5''B% *'( ''( 0+( -'9' <.**7(&<+%&'0.)*'(1 A'.(-')$%++(-' %+;'#,.*% -+(.., "#$%&$'%())*+"%,&"$' -"&.$/&$01$'%())*+"%,&"$' 2+3$4,,01$'%())*+"%,&"$' 5+1"6"1*$$0' I(#&('5'$/)', DS*+&# 3.<&+#'4'%6'),3&%'$ K.)7* W(B.)*+%&'0'6';$&%'$ 7,3$0'89'$'6$#/%:"00$+1$'(+0"+$'%())*+"%,&"$6(#)$+ e ' 1.2 KENMERKEN VAN EEN ONLINE GESPREK INLEIDEND -'./).'/')E9'(-')H1 D'( ;'#+(5)&:,' 0)++5 ;&: -'9' &$ 0..) 6&' 9&: *''$% &(5)&:/'(- 9&:(1Q+(<.//'(.##' $%'#% +)%&,'# J"79187.%$ "#$ #+"73"$ 2"1+-M$ 3+"$ 6"9"."+1*$ 3+"N -+% -' :.(5' *''.*1 X C'% &$ -7$ (&'% 0)''*- 0++, *'') *.'%'( ++(/+$$'( -+( %.SB+<'5'$/)',++(5'6'9'(1C&')(+$%+&,$%&#;&:6'#,','(*'),'(''(.(#&('5'$/)',%L/')'(1 @71 e QT"D2W4?`8C1'1+18S#1"&0'"/$#--&$2"*8'1+"/$;''&$'#.+#"87.%;"&."#+#9$+#$""&,*".+(#,3".0+(#,3"&/8a'(%8 X $ H$

11 1.2.2 KENMERKEN VAN ONLINE GESPREKSVOERING I0') -','(*'),'( 0+(.(#&(' 5'$/)',$0.')&(5 ;'$%++% *.*'(%''# 6'&(&5 4'-')#+(-$%+#&5' #&%')+%77)1I*''( -'5'#&:,'6'')5+0'%'5'0'(0+(-'9','(*'),'(6+$&,5'(..-9++,%0') C+&B+8W$)+'#H&$'c/')%./-&+#*"&#"*$)'7#,".+#9#)T).'%"1+-$ A++)(++$% /7%%' &, I(-')9.', (++) 1 C'%./0+##'(-$%','(*'), 0+(.(#&(' 5'$/)',$0.')&(5 +(+<6$#3,0$' ;'67$%&(''(5'$/)',*.'%$%++(12'(*.'%-''&5'((.(S0');+#'$&5(+#'(9.+#$*'-'#'0'(.B ''( +<%&'B $%'#$'#*+%&5 0');++# 6'')5'0'(1 A++)(++$% 9+# *'( -'.(%;)','(-' $&5(+#'( 0+( -'./).'/') *.'%'( &(07##'(1 -&' *'( (.)*++# &(9'% 9.+#$-..)0)+5'(.B/+)+B)+$')'(,.*'(&(''(.(#&('5'$/)',-+(..,*'')++(;.-1C'%)&$&<. %' 0''# '&5'( &(%')/)'%+%&'$ %' *+,'( '( (++$% '#,++) %' $/)','( &$ &**')$ 5)..%1 D'( 6+% -&% 0..) $/'<&B&',' ;'%','(% -&' &(9'% 9.+#$ /+)+B)+$')'(8 *''#'0'(8;'*.'-&5'(.B#7&$%')'(1 I., -' (+="%:&3,,#:$"1 6,+' 3$"1$' 4,#&">$+' &$ ''(./0+##'(-,'(*'), 0+(.(#&(' 5'$/)',$0.')&(51 5''B% 0++, ++(#'&-&(5 0+( ''( &-'++#;''#- 0+( -' +(-')' /+)%&:1 3+*'( *'% 9.)5'( -' +(.(&*&%'&% -&% <.(B).(%')'(- 9&:(1 I* (&'% &( %' 0')0+##'( $%++% -' ''(.(#&(' 5'$/)', '+$L -'/+)%7)'.B '$<+/'0..)%1W(%'5'($%'##&(5%.%''(B+<'S%.SB+<'5'$/)',,+(''(./).'/')%&:-'($''(.(#&(' 0')%)',0+(''(./).'/')*'%''(6)+(55'0.'#;#&:B%9&%%'(1C'%5'$/)',&$&**')$(&'%+B5').(-1 b "Yd8=18U#*"&#"*$)'7#,".+#91W(J?1D13/&'#;')5')ED-1H8#)T).'%"1+-$'<$-%%.+"1$%,T)8'.'9T83+(A&'5.8"<+-'*&< U)'$$8MNN^8/1]XO]bZ Z QT"D2W4?`8C1E'1+1H8S#1"&0'"/$#--&$2"*8'1+"/$;''&$'#.+#"87.%;"&."#+#9$+#$""&,*".+(#,3".0+(#,3"&/8a'(%8 $ O$

12 5''( 0')+(%6..)-&(5+B%'#'55'(1A&%;'(+-)7,%-+(..,-'?0$A"3"0"&$"&0+(-&%*'-&7*1A'<#&f(%,+( A',+(+")"&$"& -&' &, )''-$ 0')*'#--' &$ ''( 9'') ;'#+(5)&:,,'(*'), 0+(.(#&(' 5'$/)',$0.')&(51Q''# 5'$/)',$$.B%6+)' 4'%6'), >"? I(#&('H 5''B%6'&(&5%.%5''(5'5'0'($0+(-'./).'/')6'')1A'9'+(.(&*&%'&%<)'f')%$+*'(*'%-' 5).%'+B$%+(-%7$$'(./).'/')'(;'+(%6..)-')''(0)&:0'&#&5''(0')%).76'#&:,'.*5'0&(51I* -'9' +$/'<%'( %' ;'(+-)7,,'( 5'0'( 5';)7&,')$ 0+( -')5'#&:,' $.B%6+)' 0++, ++( -+% -' 4'%6'),>"?I(#&('J5"*$'#.+#"V-1;+",V9",%&"/$;-#$JKL46"$+,$,*&+/*$;"&*&'73".+(/:$-#'#+"2$"#$ +#8'71$ ;-#$ ""#$ 9",%&"/$ /-#$ 6"3--&1$ 3'&1"#$ ;''&$,*71+"1'"."+#1"#4$ W"&,''#.+(/"$ 9"9";"#,$3'&1"#$#''+*$6"3--&14$J"$,%&""/*$'#"V'#V'#"$+#$""#$,%")+--.$)8-*%&'9&-22-1 PN ;'%','(% -&% -+% 6+% &(B.)*+%&'.0') -'./).'/').(%;)'',%1 C&')-..) *.'% *'( 0+,') $%&#$%++( ;&: 6'#,'.(%;)','(-' '#'*'(%'( ;'g(0#.'-'(1 C&');&: -'(, &, ++( '%(&<&%'&%.B #''B%&:-1 D'( *'&$:' 0+( P^ -&'.()'5'#*+%&5' *++(-$%.(-'( ')0++)%8 &$(&'% 9. +;(.)*++# %')6&:# -&% 0..)''( *'&$:' 0+(M]$('##')./ ''( /).;#''*,+(6&:9'(1 B+<'S%.SB+<'<.(%+<%'(1D'(.(#&('5'$/)',0')#../%(&'%+##''($('##')*++)..,&(B.)*'#')14'% -+% -' 9&($;.76,.)%') &$1 A++)(++$% %++#5';)7&,./ 0++, &(B.)*'#') 6++)-..) VOOR- EN NADELEN VAN ONLINE GESPREKSVOERING Y.('% #+$ 7 6'#,','(*'),'(.(#&(' 5'$/)',$0.')&(5 %L/')'(1 Q..)+#'') ''( -&'($%.(#&(' ''()&:%:'%'9'%%'( VOORDELEN VAN ONLINE GESPREKSVOERING C&')-..) 5++% -' -'7) 0')-')./'( 0..) <#&f(%'( -&' -' $%+/ (++) (&'% -7)0'( 9'%%'(1 C'%.(#&(' 5'$/)', &$.)5+(&$+%&'$8 >"?H 6++) PN PP E(&'76$;)&'BH PM "Yd8=18U#*"&#"*$L'7#,".+#91W(J3UWDT=DGaDG8?1D1ED-1H8#)T).'%"1+-$'<$-%%.+"1$%,T)8'.'9+"83+(A&'5.8 "<+-'*&<U)'$$8MNN^8/1]XO]bZ P] $ CG$

13 @+(-'(9.)5%0++,0..)-&)'<%')'8*'')'')#&:,'<.**7(&<+%&'0+(7&%-':.(5')'('(0')#++5%-' *.5'#&:,' 6'')$%+(-1 D'( ;&:,.*'(- 0..)-''# &$ -+%.., :.(5')'( -&' (&'%,7(('( I(#&(' 5'$/)',,'( 5'0'( :.(5')'(.., -' "+' /&"0&$' %' %())*+"%$#$+1 Y' ('') 6+% 9' 0.'#'(.B -'(,'( -&% (&'% 7&% %' $/)','(1 C&')-..),7(('( :.(5')'( 0++, '(,+( $('##') ;'+(%6..)- $)(&"(+$0$%(+&#(0$$+ &( -&% -)'*/'#0')#+5'(- 6'),'(1 C&');&: -'(, &,.(-')*'') ++( C.'6'# -'9' &( ''( B+<'S%.SB+<' 5'$/)', 0)&: &(-)&(5'(-,7(('( 9&:(8 'BB'<% ')0+( @7#/0)+5'( %' '*.%&.(''# 6.)-'(1 6++);&: -' ;'+(%6..)-') -'9' NADELEN VAN ONLINE GESPREKSVOERING U')$..(#&:, ;'( &,.0')%7&5-0+( -' *'')6++)-' 0+(.(#&(' 5'$/)',0.')&(5 +#$ ++(07##'(-' $%+ &, 0+(7&% -&'9'#B-'.0')%7&5&(5 $%&# ;&: -' *.5'#&:,' (+-'#'( 0+(.(#&(' 5'$/)',$0.')&(51 Q'' 1 A&% 6.)-% #+%') -7&-'#&:,1 @"".$CM$'#.+#"$9",%&"/,;'"&+#9$""#$/-1"&$ $ CC$

14 A'(+="%:&3,,#:$"10+(-'5'$/)',$/+)%(')# -&' $%&:0' ;7)'+7 5+$%'(1 D'( 5.'-' +B$%'**&(5./ '#,++) '( ''( 0.#-.'(-' A..) -' 5).%' BL$&',' +B$%+(- %7$$'( ;'&-' ="%:&' (4' 1$' <#&f(%<.(%'c% 6''% 9'') 6'&(&51 Y..(%;)','( $.*$ ;'#+(5)&:,' 5'5'0'($ +#$ %' ;'+(%6..)-'(8 'c/#&<&'% (++) 0)+5'(1 F+(('') (&'% $%&#$%++% ;&: -' *.5'#&:,$ +(-')' '%(&<&%'&%.B 0+( -' <#&f(%,+( -&% -' %'(&'% -.'(.B #'&-'( %.% 0')0'#'(-' $&%7+%&'$1 =&(('(.(#&(' 5'$/)',,'( &$ ''( %.SB+<' 5'$/)',,'( &$ -' *+(&') 6++)./ *'( -'9' 7&%1 5';)', ++( (.(S0');+#' <.**7(&<+%&' *.'% *'( $&5(+#'( 9.+#$ ''( 0)+5'(-' ;#&, 0')0+(5'( =&:.(#&(' 5'$/)',,'( &$ *'( 0+( &$%:+"/%:$,/4$%&$ '(..-9++,% 0''# 0')-&'/'(-'.B 0');)'-'(-' 0)+5'( %' $%'##'(1 A&% *++,% -' 0+#,7&# %.% U.%'(%&f#'./).'/')$ 6.)-'( -&,6&:#$ 5'<.(B).(%'')- *'% B,%:&&">1$+.B ''( 5'$#.%'( -&5&%+#' R.% $#.%,+( &, -' 1**# 0+( ''(.(#&('.$/4#$; 0')*'#-'( +#$ *.5'#&:, (+-''#1 I(#&(' 5'$/)',,'( -7)'( -..)5++($ #+(5') -+( ''( B+<'S%.SB+<' <.(%+<%1 @"".$CM$'#.+#"$9",%&"/,;'"&+#9$""#$/-1"&$ $ CF$

15 2 ONLINE HULPVERLENING IN VLAANDEREN 6'#9&:($$'<%.) 6'5 %' 6'),'(1 A&% (&'% +##''(.* ;7-5'%%+&)' )'-'('( *++) -&% 0++, ''( -&$<7$$&'/7 Q&$&'(.%+ 6'#9&:(8 3"$ '#0"$ /&-)8*"#$ 67#1"."#:$ *7,,"#$ 1"$ 6"."+1,1'2"+#"#$ "#$ ';"&$ 1"$ 6"."+1,1'2"+#"#$ 8""#4$ $ Y"$ /+"0"#$ 1--&6+($ &",'.77*$ ;''&$,-2"#3"&/+#9$ '%$8"*$*"&&"+#4 P^EQ+(-'7)9'(8>1MNPNH (&'% ;7&%'( #+%'(1 W(-&% 0..);')'&-'(- 5'-''#%' #''$% 7 *'').0') -' -&'($%'( ''( *'')6++)-',7(('( ;&'-'( ;&: -'9' I*-+% -' >"? 6'),&(5 (&'% ;&: &'-')''( 5','(- &$ '( -'9' R.% $#.% 6&# &, ++(5'0'( -+% &, 9',') -' /)'%'(%&' ''( 2.1 WIE HET ONLINE SCHOENTJE PAST TREKT HET AAN -' #''$% 3.**&5'.)5+(&$+%&'$ ')0+)&(5 5'$/)',$0.')&(51 A' <.(<#7$&'$ -&'7&% 0..)%0#.'&'(9&:(''(;+$&$.*'(,'#'-&'($%'(%'$'#'<%')'(6++)*''&,&(5'$/)',9+#5++( DE JONGEREN ADVIES CENTRA (JAC) 15 C".**#'89'D(.('EFG' Q#++(-')'( %'#% 0+( %.(..*?'(%)7* 0..) "#5'*''( F'#9&:($6'), =&(('( -'9' <'(%)+ 0')9.)5'( &(B.)*+%&'8 +-0&'$8.(-')$%'7(&(5.B ;'*&--'#&(51 I/ +##' 0)+5'( -' >"?*'-'6'),')$''(5'/+$%+(%6..)-%'5'0'(1 /).;#''* %'<.*/#'c.b &$5'$/'<&+#&$'')-';'5'#'&-&(5 0')'&$%-+( 0')6&:9'( 9&: -..)(++)''(&(%')('.B'c%')('-&'($%1C&');&:.(-')$%'7('(9&:-':.(5')'9.0''#+#$(.-&5'( P^Q"4AD_GYD48>18U"1"&""#$3+(M$E+,+"#'*-$3".0+(#:$;'./,9"0'#18"+1$"#$9"0+#$FGGO$$FGCF8:+(7+)&MNPN E0&$&'(.%+HW(JY".+,3--&8:)51PX8()1OM8MNPN $ CX$

16 $&5(++#B7(<%&'(++);'#'&-$+<%.)'(%.'1 =&(('( -'9' *'( ''( ++(%+#,'(*'),'(-' ;+$&$/)&(<&/'$1 F'#,' *'(.., 5';)7&,8 [[(.B *'')-')' 0+( -'9' /)&(<&/'$,.*'( ') $%''-$ &( 0..)1 A' BASISPRINCIPES 16 *+,'( &$ (&'% (.-&58 *++),+( 6'# '( (&'% ++( ;.-1 I., -' ++(5'/+$%' &(B)+$%)7<%77),+( *'(.(-') -&% /)&(<&/' )','('(1 A'9','(% 0++, ''(./'( C'% :.(5')'(0)&'(-'#&:,,+)+,%') 0+( -'9' )7&*%' +-'*% 5''( /).;#'*'( 7&% *++) <)'f')% ''( #.$$'8 ++(5'(+*' $B'')1 6'),'( *'% 0..) :.(5')'( H),+%"4,&(#"/%:$' :*046$#0$+"+. ;'%','(% -+% *'( -' :.(5')' -&' $%'#% 9.0''#*.5'#&:, Q+(7&% -'9' E.;:'<%&'0'H &(B.)*+%&' 9&: -' :.(5')' ++( %' $/.)'( 9'#B ''(,'79' %' >"? *'-'6'),')./%)''-% +#$ 0..) -' :.(5')'.B <.(%+<%./(''*% *'% -')-'(+#$-'&(%'5)&%'&%0+(-':.(5')'&(5'0++)&$1 5)+%&$ +$/'<% 0+( ''( #+5' -)'*/'#1 =.0'(-&'( 9&:( 0'#' $ C]$

17 FOCUS OP JAC MENEN WERKING >"? 2'('( 5'-&BB')'(%&'')- ++(;.-.(-')*'').0') ''( (+&:,,0#*")&$ ''( )7&* ++(;.- ++( '( +)%&,'#$ %')751 C&')*'' >"? &(./ -' '')-') &(B.)*+%&'0' 0)+5'(1 &(B.)*')'( '( +-0&$')'( 9.','( $.**&5' :.(5')'(..,.(-')$%'7(&(5.B ;'*&--'#&(51 I*-+% -&% $.*$ 5'0.'#&5 #&5%8 >"? 2'('(.0') ''( -'9'./'(;+)' <.*/7%')$ %') 0+( -' :.(5')'(1 =7&%'( -'./'(&(5$7)'(,7(('( *+&#8 -' K+<';..,/).B&'# 0..) -' 4'%#.5/).B&'# 0+( >+,,'-.''(-'>"?S5$*1 (40$"1"+.E$*.1,16"/$*#/1A'9'./#'&-&(5 $%++%./'( 0..) +##' :.(5')'( %7$$'( 0&:B%&'( '( ('5'(%&'( :++) '( %&/$ '( A&%<.(<'/%/+$%9',')'(0+$%.(-')/'')$7//.)%1 >"? 2'('( $+*'( *'% -' >'75--&'($% 0+( >(+.$#$+(+&)($&"+./:*"/ E,;;$1($./'(1 A'9' 6'),&(5 5''B% E0''#+# :.(5')'( 6.'($-+5(+*&--+5 &( %' 07##'(1 D) &$ )7&*%' 0..).(%*.'%&(58 )7$%8 ;&#:+)% '( 0.'%;+# '( ') $%++( '(,'#'./'(;+)' <.*/7%')$1 A&% +##'$ &$8 7&%5'9.(-')- <.($7*/%&'$8 0.##'-&5 5)+%&$1 )'57#&')' ++(;.-.)5+(&$')'( 9&: $.*$ ++(;)'(5'( '(.)5+(&$')'(1 A',.$%/)&:$ 0+( +<%&0&%'&%'( '( <.($7*/%&'$ &$ $%''-$ 9. -'$%+/(++)''(-&'($%*.'%'(9'%%'(1 4'%9.+#$&(>+,,'-.'-.'%*'(..,&(-'6&:,R'(=7#<,'++()(3"$0(+&:,,01A&%/).:'<%$%++% (.5 &( C'% <.(<'/% 0+( 6'),'( ;)'(5% -' >"? *'-'6'),')')%.'B)'k7'(%(++)-'6&:,%'5++('(<.(%+<%%'#'55'(*'%-'&(6.(')$ TOEGANGSPOORTEN TOT HET 0,+./;()$+8&$0$?(+$#$+.B''( JKJ$%7)'(1I*'c%)+%.'5+(5$6'5'(%';&'-'(8$%+/%'>"?2'('('(,'#':+)'(%')75*''&( -' E,;;$1($ 6'),&(51 4++$% -'9' 0.)* 0+( )(3"$0 (+&:,,0' 5++% ''( >"? *'-'6'),') :+)'(..,-&5&%++#;')'&,;++)1>.(5')'(,7(('(''($<),"0$%7)'('($&(-$MNNZ..,%:,&&$+*'% $ C^$

18 3&(-$ '(,'#' :+)'( 6'),% >"? 2'('( $+*'( *'% -' >'75--&'($% ++( -' 6';$&%' BBBM&"/)$+$+/M3$1 D'( ++(%+# 5'*.%&0'')-' -&% /#+%B.)* 0..) :.(5 2'('(1 2'( 0&(-% ').(-')*'') >"?8 -' :'75--&'($% '( ;'#+(5)&:,' :.(5')'(.)5+(&$+%&'$ 7&% 2'('( 9.+#$ :'75-;'6'5&(5'( '( I/ -'9' $&%',7(('( :.(5')'(..,<.(%+<%5'5'0'($0+(>"?2'('(%')750&(-'( HET NETWERK JAC ONLINE Y7&-'),'*/'(8>"?U#7$'(>"?T&*;7)513&(-$MNN^&$..,>"?2'('(+<%&'B;'%).,,'(&(-&% ('%6'),1 R.% MNNe (+*'( 9&: -''# ++( -' 6'),5).'/ (&'76' *'-&+ 6++)(+ 9&:8 (+ /')*+('(%&'1 A&% 5';'7)% 0&+ ''( 5'-''#- 6++)./ '#, -''#('*'(- >"? 9&:( Q..) >"? 2'('( ;'%','(% -&% -+% 9&: '#,' *++(-+5 0+( PZ7 %.% 6661:.(5')'(&(B.)*+%&'1;' ++(1 A++),)&:5'( 9&: '')$% 0+( -' /')*+('(%&'%&:-'( /')*+('(%&'0+(;&:(+^N77)1 C".**#'N9'7($.,+./;+(4'40,&?(#)'L$&B$#;'EFG'2+0"+$' 4'% +#$ 5++( 9&: 5''( #+(5-7)&5' ;'5'#'&-&(5'( ++(1 2'( 5)&:/% -'9' 5'$/)',,'( ++(.* 0+( -' :.(5')' 9. 5.'- *.5'#&:, %' ;'+(%6..)-'(1 3.*$ ;'%','(%-&%-+%*'(-':.(5')' *.'&#&:,;')'&,;++)9&:(E0;10')#'5'(:.(5')'(8:.(5')'(-&'./5).%'+B$%+(-6.('(.B:.(5')'( "(.(&*&%'&%$%++%;&:-&%&(&%&+%&'B<'(%)++#1A&%;'%','(%-+%-':.(5')'5''(/')$..($&(B.)*+%&' &(B.)*+%&' -&' (..-9+,'#&:, &$.* 5.'- %' ;'+(%6..)-'(.(%;)'',%8 0)++5% *'( *'') &(B.)*+%&'1 C'% 5'0'( 0+( -'9' &(B.)*+%&' &$ '( ;#&:B% -','79' 0+( -' :.(5')'1 -+% (..&% *'% *'') -+( [[( :.(5')' %'5'#&:, $/)'',% '( -+% ') (.)*++# 5''( Pb PZ $ C_$

19 2.1.2 KINDER- EN JONGEREN TELEFOON 19 C".**#'P9'D(.(' Q"+1$#<'$+'E(+.$#$+' &$0$?((+' C".**#'O9'D(.(' 7$0$<2+&:,,0' 3&(-$ POZP 9'% -' `&(-')S '( >.(5')'(%'#'B..( `>RH &(.* 0)+5'( 0+(,&(-')'( '( :.(5')'( %' ;'+(%6..)-'(1 C&');&: 0')%)',,'( 9&: 0+(7&% -' 0&$&' -+%,&(-')'( '( :.(5')'(8 +#$ 9&: 5.'- %' 6..)- 6.)-'( 5'$%++(8 9'#B &( $%++% 0)+5'(.B /).;#'*'( %' B.)*7#')'( '( 0&+ &(B.)*+%&' 9'#B -' (.-&5' $%+//'( %' 9'%%'(1 6';$&%' B.)*7#')'( ""#$2--*,)8-%%+($1+"$1+*$*'".--* MN 1 I*++(-'9'*&$$&'%'6'),'(B.)*7#')'(9&:%6''-.'#$%'##&(5'(J A' 6'),&(5 0+( -' `>R ;+$'')% 9.6'#./ +#$./ 0)&:6&##&5')$1 A&% &$ ''( +B-'#&(5'( 6++)0+( 9'$ +B-'#&(5'( B.<7$$'(./ %'#'B..(/')*+('(%&'1 l[( TELE-ONTHAAL `>R 6'),'( 9&: *'% -&' ''( %'+* 0+( 0)&:6&##&5')$ ++($%7)'(1 6';$&%' #'9'( 6&: -#'#+2+*"+*:$ 1+,)&"*+"$"#$&",%")*$;''&$1"$87.%;&-9"& MP 1 0')07#% -)&' ;'#+(5)&:,' B7(<%&'$1 W( '')$%' &($%+(%&' 6'),'( 9&: /)'0'(%&'B-..)-'$%)7<%&'0''$<+#+%&'&(<)&$&$$&%7+%&'$%'0..),.*'(1?.(<)''% MM PO MN MP $ CP$

20 [[(<.(%+<%1D'(0)&:6&##&5')/)++%-7$(..&%*'%*'')-')'./).'/')$%'5'#&:,')%&: DE ZELFMOORDLIJN A' 9'#B*..)-#&:( &$ 0..) &'-')''( -&' *'% 9'#B-.-&(5 &( ++()+,&(5,.*%1 &$ *'( 9.6'# C".**#'R'D(.('S$0?)((#10">+' *'% ''( %'+*.(-')$%'7(-' '(./5'#'&-' 0)&:6&##&5')$1 A'9' &(B.)*')'( '(.(-')$%'7('(./).'/')$ <.(%+<%1 I* 9.0''# *.5'#&:,./).'/')$ 6..)- %' #+%'(8 /).;'')% *'( -' 5'$/)',,'(%';'/'),'(%.%[[(77)1 M] SLACHTOFFERCHAT CAW ZUID OOST VLAANDEREN 24 C".**#'T9'D(.(' /0,%:&(??$#%:,&' Y.+#$ -' (++* -.'% 0')*.'-'( -' %.% +##' &(B.)*+%&'0' 6';$&%' 9&:.0') ''( '&5'(.(#&(' 5'$/)',$/#+%B.)*1 A'9' &$./.()'5'#*+%&5' *++)./ ++(5',.(-&5-'7)'(;')'&,;++)1 A&% &(&%&+%&'B 6')-./5'$%+)% 0+(7&% -'.(-')0&(-&(5 -+% 0+( 5'6'#- 0++, '( +(5$% %' 9.','(1 =&: -'.(#&(' 5'$/)',$0.')&(5 #'55'(.., 9&:-',#'*%..(./ +(.(&*&%'&%'( R.% MNPN 0')9.)5-'( 9&: [[( /#+%B.)* 0..).(#&('5'$/)',$0.')&(513&(-$MNPN ;&'-'(9&:9.6'#''(/#+%B.)*0..),&(-')'(h:.(5')'( +#$0..)0.#6+$$'('(++( DE HOLEBIFOON 25 C".**#'U9'D(.(' V(0$3"?((+' '( 6'),'( 9&: *'%.(-')$%'7(-' '(./5'#'&-' /#+%B.)* &$ '(,'#./'(./ 6.'($-+5+0.(- 9'0'( %&'(1 "(.(&*&%'&%&$./(&'76''(,')(;'5)&/1 M] $ CH$

21 2.1.7 KINDERRECHTSWINKEL C".**#'W9'D(.(' Q"+1$##$%:&/B"+;$0' Y&: 6'),% +# MN :++) ++( -' -.'#$%'##&(5.* -' 0+( *&(-'):+)&5'( %' 0');'%')'(1 C&')%.' ;&'-'( 9&: -&'($%0')#'(&(5 ++( &( %.%,&(-')'('(:.(5')'(1 MX %' a'(% A++)(++$%.)5+(&$')'( 9&:.., 0.)*&(5'( '( ;)'(5'( /7;#&<+%&'$7&%9.+#$%9&%'*9.)'',$1 ('%1 Y. 9&:( 9&: &'-')' -+5 0&+ 'S*+&# ;')'&,;++) '( 9'.0') ''( 9'') 7&%5';)'&-' Mb IKAROS (DAIDALOS VZW) 28 Q+(7&% -' $/''#-' W,+).$ (&'76' *'-&7* 0+(.(#&(' -&' 234 *'$$'(5') 5';)7&,%' &( /#++%$ 0+( /).B'$$&.('#' $.B%6+)'1 'S &(.(#&(' 5'$/)', 5++(1 C.'6'# -&% &(&%&+%&'B -' *.'&%' 6++)- 6+$8 *'),%' *'( ''(.0')#+//&(5./ ++(;.- 0+( -'?"F1 A++).* ;&'-% *'( +# 5')7&*' %&:- 5''(.(#&(' 5'$/)',,'(*'')++( TELEBLOK 29 Q+(7&% -'?2 *'( R'#';#.,./.* :.(5')'( 6+)'( 9&: '(,'# ;')'&,;++)1 >.(5')'(,7(('(..,.(#&(' *'% ''( 0)&:6&##&5') &( 5'$/)', 5++(1 3&(-$ MNPN,+( -&% (++$% -' 'c+*'(/')&.-' *'&S:7(&..,&(:+(7+)&1 C".**#'X9'D(.(' 7$0$30(;' I., R'#';#., 6'),% *'%./5'#'&-' 0)&:6&##&5')$ '( *++,% ('% +#$ -' *''$%'.)5+(&$+%&'$5';)7&,0+(5'$/'<&+#&$'')-'$.B%6+)'1 MX `W4ADGGD?CR3FW4`DTQYF8F&'9&:(6'i1U#*"&#"*8Mb*++)%MNPN Mb `W4ADGGD?CR3FW4`DTQYF8F+%-.'(6'i1U#*"&#"*8Mb*++)%MNPN MZ QYFA"WA"TI38$&%7')&(51U#*"&#"*8Mb*++)%MNPN $ CO$

22 ALCOHOL HULP 30 '( +(-')' A)75/).;#'*'( E?"AH T&*;7)5 '( `'*/'( 6++);&: C".**#'8Y9'D(.(' F0%(:(0'V*04' Y&: %.% /')$.('( *'% -&' *'% &( ++()+,&(5,.*'(1 5';'7)% 0.#$%)',% +(.(&'*1 Q..).(#&(' 5'$/)',,'( *++,% *'(8 ('% 9.+#$ -' *''$%'.)5+(&$+%&'$85';)7&,0+($/'<&+#'$.B%6+)' STUVO HOWEST 31 ' C".**#'889'D(.('J&*6(' V(B$/&' 3%70.C.6'$%&$-'$%7-'(%'(.(-')$%'7('(-'-&'($%0');.(-'(++(-' F'$% Q#++(-')'(1 Y&: ;'5'#'&-'( '(.(-')$%'7('( $%7-'(%'(./ +##')#'& 0#+,1 Y. 9&: 9&: 0'),)&:5'( 0+( 0+( <7#%7)'#' +<%&0&%'&%'(1 0&+ %'#'B..(8 'S*+&# '( C&')0..) 5';)7&,% 3%70. C.6'$% $/'<&+#' $.B%6+)' '( PZ7%.%MN7.(#&('++($/)'',;++)1 2.2 ONDERSTEUNENDE ORGANISATIES ONLINE HULP UITWISSELINGSPLATFORM (OHUP) 32 ++(;&'-'(1 W( MNNb ;'$%.(- -&% ('%6'), 4'%6'), >"? I(#&('8 -' /).:'<% W,+).$ E0+( 096 A+&-+#.$H8 -',&(-')S '( :.(5')'(%'#'B..(8 E?"F 97&- I.$% Q#++(-')'(H8 '( -' 9'#B*..)-#&:( E<'(%)7* %') /)'0'(%&'0+(9'#B-.-&(5H1W(MNNe5&(5-&%&(&%&+%&'B0+($%+)%0+(7&%'(,'#'5'-''#-'*.%&'0'(J A'6&#.*;'%')++(%'$#7&%'(./-'8(&'76'8#''B6')'#-0+(*.5'#&:,'<#&f(%'(1 2'(6&#-'(&'76'-.'#5).'/'(E9.+#$/')$.('(*'%''(+7-&%&'0';'/'),&(5H;')'&,'(1 C'% +#$ 0..)(++*$%' -.'#$%'##&(5'( ')0+)&(5 j,'((&$ 7&% %' 6&$$'#'( %7$$'( -' /+)%(')$ '( ''( ).# %' $/'#'( &( ]N ]P ]M $ FG$

23 2.2.2 STEUNPUNT ALGEMEEN WELZIJNSWERK VZW 33 C".**#'8N9'D(.(' J&$*+4*+&'F[[' $'<%.)'( 3%'7(/7(% +#$ (+1$#/&$*+"+./%$+&#*)1 G.(- %-').# "#$ ;$++"/%$+&#*) 0')9+*'#'( '(.(%$#7&%'( 9&:,'((&$.0') -' $'<%.)8 -.'#5).'/'( '( /).;#'*+%&','( 0..) $'<%.) '( )'#'0+(%' -')-'(1 C&');&: 6'),'( 9&: 9.6'# *'% 6'),%1 Q&+ ;'#'&-$;'g(0#.'-'(-' &(&%&+%&'0'( -.'% *'( ++( /".+,0$#"+. %1.101 '( $'($&;&#&$')&(51 A++)(++$% 6'),'( 9&: *'' ++( -' ;B,0"&$"&/=(#. 0+( -..).(-')$%'7('(-' &(&%&+%&'0'( &( %' &$ '(,6+#&%'&%$9.)51 9&: &( 0..) -' 7&%;.768 /).B&#')&(5 '( /.$&%&.(')&(5 0+( -'?"F '( -' $'<%.) 9'%%'( 9&: &(.* -' ;'#+(5'( 0+( -' 6'),5'0')$ ;&(('( 6'),5'0')$B'-')+%&'$%'0')-'-&5'(1 C&').0')#''$%7#+%')*'') NETWERK JAC ONLINE 34 ''(%.%+#'6','#&:,$'/')*+('(%&'0+(;&:(+^N77)1 3%'7(/7(% "#5'*''( F'#9&:($6'), <.(<)''%7&% %' 6'),'(1 (&'76'.)5+('(&( DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR C'% 3$:$$#/%()"&Z E;&(('( -' K'-')+%&' "7%.(.*'?"FH (''*% +##' ;'$#&$$&(5'( '( *++,% ('%6'),1 ]] 3RD_4U_4R"TaD2DD4FDTYW>43FDG`8.0').($1+#*"&#"*8MZ*++)%MNPN @"".$CM$'#.+#"$9",%&"/,;'"&+#9$""#$/-1"&$ $ FC$

24 A' B$#;.#($4' EFG' 2+0"+$ %)''-./ +#$ #'')5).'/ 6++) 0')%'5'(6..)-&5')$ 0+( -' 0''##&:(')$ '( 6'')$%+(- &(.(#&(' 5'$/)',,'(1 Q..) <+$7$;'$/)',&(5'( *'( %.% #$."(+,0$'"+&$#6"/"$.#($4$+6++)&(+##'-''#('*'(-'>"?*'-'6'),')$7&%''(;'/++#-')'5&.,7(('(/+)%&<&/')'(1 0+( ;+$&$0.)*&(5'( *'( ''( 6(#)"+./+$&B$#; &(1 A&% ('%6'),8 ;'$%++(-'7&%>"?*'-'6'),')$0..)9&'%%)+&(&(50..)(&'76'>"?*'-'6'),')$1_&%')++)-9&:(.., >"? *'-'6'),')$ 6&##'(./B)&$$'( 6'#,.*1 2'( 6&# /') )'5&. *&(&*7* P %)+&(')0..)9&'(1 4'%6'), >"? I(#&(' &$ *'(.., ;'9&5 0')9+*'#'( '( 7&%6'),'( 0+( (+1$#/&$*+"+./),&$#",,01 C&');&: -'(, &,;&:0..);''#- ).(-.*5++( *'%''( :.(5')'(*'%9'#B*..)-/#+(('(1C.'6'#/).<'-7)'$0++,.(%.')'&,'(-9&:(80.)*'(9&:&(0''# R.% $#.% -.'% *'( ++( 6"/"$(+&B";;$0"+.1 C&');&: *'( -' 0&.#'( 0+( -' $ FF$

25 3 VERREKIJKER: EEN BLIK NAAR HET BUITENLAND I(9' 6')'#- #&:,% *'') -+(..&%,#'&(') %' 6.)-'(1 "##'$ &$./ -' ''(.B +(-')'*+(&')*'%'#,++)0');.(-'(1C'%&$-+(..,(&'%0')6.(-')#&:,-+%&, 5++( '( 0.)*% ''( ;).( 0+( &($/&)+%&'.*&(-''#]'(,'#'0..)$%'##'(%'B.)*7#')'(1 3.1 SAHAR: EMOTIONELE STEUN EN ZELFMOORDPREVENTIE ONLINE 35 #+(- E0..) W$)+f#&H.., /).:'<%'(1 l[( 0+( -'9' 3"C"G1 A&% %&:-'#&:,' ++)- &$ 7&%'&(-'#&:, (''*%1 3"C"G 6')- &( MNNP.BB&<&''# DOELSTELLING 3"C"G.(%$%.(- 0+(7&% -' ;'0&(-&(5 6+% *'($'( $('##') /')$..(#&:,' &(B.)*+%&' '( /).;#'*'( -'#'( 0&+ &(%')('%1 C&')7&% &-'' ''( +(.(&'*' '( 0')%).76'#&:,' &(%')('%.*5'0&(5 %' <)'f)'( 0..) *'($'( &( ''( <)&$&$$&%7+%&'1 A' +(.(&'*' '(./5'#'&-' *'( /+(&', '( 0')6+))&(5 0..),.*'( '( +(-')9&:-$ 0')*&:-'( $7)B')$ ++( %' $/.)'( OPBOUW Q..)+#-'+##).7(- ++(/+, 0+(3"C"G &$./0+##'(-1 Q&+ 3"C"G *.5'#&:, 9.6'# -&)'<%8 7&%5'$%'#-+#$.(;'/++#-%'<.**7(&<')'(1A&%0)++5%0.#5'($*&:*'')7&%#'51 A' ;$#+' 3"C"G /).:'<% &$ ''( 5)+%&$8 +(.(&'*' '( %.'5+(,'#&:,' 6';$&%' 0..) W(B.)*+%&'0' +)%&,'#$.0') /).;#''*5';&'-'( 9.+#$ -'/)'$$&' '( D'( 7&%5';)'&-'8 7/ %. -+%'8 #&:$% 0+(.(-')$%'7('(-'.)5+(&$+%&'$./ %'))'&('(1 D'(7&%5';)'&-'#&%')+%77)#&:$%1 ]e $ FX$

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimental Analysis and Modelling of the Fatigue Behaviour of Threaded Pipe Connections Jeroen Van Wittenberghe

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus TEBERDEMEI H b S 2014 D S K 2014 V j S K. O j z fc, p jj. Scjf : S K 2014 p j 20 p z 21 j.. BIJZONDER IN SAMENLEVEN Op z j f p. D c j zj j z. D zj z cë S. Hf f z c? D f z c p. Z f-, -, p-, b- p z. M j

Nadere informatie

Roele De Vries Recycling

Roele De Vries Recycling Vj 11 fb 2011 f O 2011 Sc j jb f Mééj f Mééj 2010: R D V Rcyc E (1991): H B Ccë bj Db f/ez C 2011 f O 2011 3 D zj j, z 1992 b c f f z é bjf H f O c z bjf H zj z cc bj c c zj D jz bb c fj jy z b j z, bf

Nadere informatie

# # *,, 0' )' # %.' 4#.& 5 / /& ', .67 !!" # $ # %&' ( * + &# # $ %&' # - # # , # ) # # # # &',' .,# / / /. /, #,'' / #

# # *,, 0' )' # %.' 4#.& 5 / /& ', .67 !! # $ # %&' ( * + &# # $ %&' # - # # , # ) # # # # &',' .,# / / /. /, #,'' / # !!" $ % ( %) * + $ % ( - ).. -. ( 1-1%. $ 23 4 +. ( * ) %. 4. 5.67 89 :* 8 )* ; ;< !! " $ %!! ( )( *! 6 "!! 5-67 - (= + 7 67 > )41. *?@ >* -. A. - > ) 7 BA4* + * A -

Nadere informatie

glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) metselwerk: Tilburg (rood gemeleerd) metselwerk: Tilburg (rood) bk. nok 8.

glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) metselwerk: Tilburg (rood gemeleerd) metselwerk: Tilburg (rood) bk. nok 8. dakpannen rood, passend bij steen 9.657 glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) RAL 733 8.88 7.56 A-a8 A-a9 ventilatie dmv open stootvoegen A-c3 A-c4 segment hefdeur volkernpaneel A-a5 A-a6 A-a6 A-a7

Nadere informatie

De wissel-eigenschap voor vermenigvuldigen Vermenigvuldigen kan in omgekeerde volgorde gebeuren, want voor ieder paar getallen a enbgeldt: a b=b a.

De wissel-eigenschap voor vermenigvuldigen Vermenigvuldigen kan in omgekeerde volgorde gebeuren, want voor ieder paar getallen a enbgeldt: a b=b a. 98 Algebra 3.3 Variabelen 3.3.1 Inleiding F= 9 5 15+32= 27+32=59 15 C= 59 F In de inleidende tekst aan het begin van dit hoofdstuk staat een afkorting waarmee de temperatuur in graden Celsius in graden

Nadere informatie

Koning van Katoren 9+

Koning van Katoren 9+ A A USV 3 201 RO E NTI O 9 B B 6 D 5 Ty 10 6 T B T 7 L 7 V 8 M 9 V S C M 9 C S B 9 I 9 D 9 T S 10 x T T 2,5 S V 3 L P Cé- 4 S Sy 4 A 4 D b 4 V 5 H2O! E 6 I 9 I D 8 N, H Zz 9 I W 9 J II 9 S b 10 T C J 12

Nadere informatie

Alles over. blad voor jonge dierenbeschermers. hulp aan dieren. 6 kinder boekenweek: 11 Stickeralbum. 12 Een kijkje bij

Alles over. blad voor jonge dierenbeschermers. hulp aan dieren. 6 kinder boekenweek: 11 Stickeralbum. 12 Een kijkje bij A v 5 : b 2 0 1 1 3 2 6 b: Tbb V v 11 Scb c! 12 E b TV- N N K v b v bc 1 P I v A E K z K v v b V z W c E I T b z v c z E,,, z z v, v E v, b, z c W v y (z c L T )! W bc v f z D Lcy v D 4 Lcy c, b T z y

Nadere informatie

! "##$!"%%&!'()*+!!""#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$!

! ##$!%%&!'()*+!!#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$! "##"%%&'()*+ ""#%&'()*+)*),-.*'//+,,''#0++#&),.* "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 10%+%&,%2#),%&%3 "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 123456789:;

Nadere informatie

Oktober Maandelijks tijdschrift 48 ste jaargang Nr 8

Oktober Maandelijks tijdschrift 48 ste jaargang Nr 8 O 2016 M cf 48 N 8 Gzz M 11.11.11 w p w cp c c. V pp 40.000 c c ww. D 11.11.11 p zz. Gz c, 1946 p Wz 1948 U Rc M. Gz z w é c c c. 1,3 Tc f zz. V 1,3 w zz. W zz, c. I 100. Oc D z z. 90% z, w c 12% z. D

Nadere informatie

Coderingen variabelen WAI database

Coderingen variabelen WAI database Coderingen variabelen WAI database Introductie In de WAI beheer applicatie is het mogelijk om een excel-sheet te uploaden. Dit excel-sheet wordt uitgelezen, geïnterpreteerd en geïmporteerd in de database.

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

! "#$%%& ' "()' *++,-*++.

! #$%%& ' ()' *++,-*++. $ %&''( ) &*%+, ' ' - %&*,%. ' $ %,'! "#$%%& ' "()' *++,-*++. "(/#&!!"#" &0"!"#$## %!&' $'!"$!(!")&*#+,- %!&&!#.# )&*#/&! #/.0"1!! 2!"#$## 3 /#!,$#$!( '###4& # ## &$##$ #3 /(!"#$## $5!4 # 6!" # 74!84&$#

Nadere informatie

GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1

GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1 GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1 Waar moet ik naar op zoek? GEOCACHING Geocaching is een buitensport en spel, waarbij je een GPS-ontvanger gebruikt om ergens ter wereld een zogenaamde cache (schat)

Nadere informatie

Welkom op. SG De Dijk. Schooljaar 2016/2017

Welkom op. SG De Dijk. Schooljaar 2016/2017 W p SG Sc 2016/2017 v- v Hb v? b v f v! G S K INHOUSOPGAVE 3 V 4 N c 5 V 6 B 7 Rc 8 Pf 9 R 2 10 Spp 12 F L E W p p v SG! 14 Sp 15 K & C 16 Av 17 P W p v b v z c T p v f p f z bc z W z b b p c z W ó f b?

Nadere informatie

!" # " $ % &&&$ " $ '( '( ) * + +,( - ). / "! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3

! # $ % &&&$ $ '( '( ) * + +,( - ). / ! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3 !"#"$ % &&&$"$ '('( )*+ +,(-). /"! 010&.2().()*+.*. $$$*0$ 3 %(,!"" # $$ $$ $$ $$ $ % & '( ($ %$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Nadere informatie

Exponenten en Gemengde opgaven logaritmen

Exponenten en Gemengde opgaven logaritmen 08 Exponenten en Gemengde opgaven logaritmen Lijnen en cirkels bladzijde a k p // l p, dus p + p p p + (p + )(p + ) (p )(p ) p + 6p + p 6p + 8 p p b k p l p, dus rc kp rc lp p + p p p + p p p + p p p p

Nadere informatie

Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten?

Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten? Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten? Saar Van Hauwermeiren!"# $%&'%()*+"'#,%-#."/%&%# '&0"/1-02%"# 1-..-# /%# +"-%&".-+0".(%# 3."/%(# +"# 4+04&."/1-02%"#

Nadere informatie

On-line aanvraag van bouwvergunningen

On-line aanvraag van bouwvergunningen Habi_deel_omslag Meijer 6-2-2006 16:11 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik On-line aanvraag van bouwvergunningen Nederlandse ontwikkelingen in Europees perspectief dr. F. Meijer !"#$% %%!"### #! &'!""!

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

& $ &'() *'!'+(, 4'8 9 : +& &;<& = > $$ $ 9?"$$ * *? * 5#! @ %(, ! "#$ %!"#

& $ &'() *'!'+(, 4'8 9 : +& &;<& = > $$ $ 9?$$ * *? * 5#! @ %(, ! #$ %!# & $ &'() '!'+(,,- './(01-/23)/)) 4'./(01-/23)2-) 4 56 57 4'8 9 : +& &; $$ $ : 9?"$$ $? 5#! "#$%&'$( $')) $+%" &# %$( @ %(, A7 -$(.%&'.).')/".+%0 1 2 $$$% %$% / 8! & ' ( $3(#( 4 # 5!.4 $ (! ( 4( 4

Nadere informatie

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander!

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander! Vj Vj H H G Hz-S J 2 N 1 O: 20000 x S Sb b PAG 11 Vj PAG 2 f Sj j j! Vj! P 4 >>> POSO HzS P 9 >>> bj ANS 050 P 12 >>> P b bb f f@ f b 06 31393653 T O z j? D N 2 ZUIDBROE 0598-399285 / z 8-17 150x119x34

Nadere informatie

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm Enquê tê mbiêlê têlêfnischê bêrêikbaarhêid Grinchêm Geeft het mbiele netwerk in de binnenstad van Grinchem bij individuele gebruikers prblemen f is het een grter prbleem? Aanleiding Stadsbelang Grinchem

Nadere informatie

Plan morgenzon. Dé plek voor mensen met eigen ideeën. Inspiratie brochure

Plan morgenzon. Dé plek voor mensen met eigen ideeën. Inspiratie brochure P mz Dé m m ë. I bh K J f P Mz W b m h: bw hb h m Ww. J b zf. J m w z, m b. Sm m Ww m w, w. J b h w. J m z b. J h m. B? D w mh éh h mw zf w w bw. B bh h w h. Z m m. W h. O m V w P Mz O b h w h h z bh m.

Nadere informatie

Natuurrichtplan voor de VEN-gebieden, speciale beschermingszone, groen-, park-, bos- en buffergebieden in de Heuvelrugbenedenstrooms

Natuurrichtplan voor de VEN-gebieden, speciale beschermingszone, groen-, park-, bos- en buffergebieden in de Heuvelrugbenedenstrooms Natuurrichtplan voor de VEN-gebieden, speciale beschermingszone, groen-, park-, bos- en buffergebieden in de Heuvelrugbenedenstrooms chtergronddocument ! "#$! #$ &' "# ()( ' *+,*-.//0./0.&0*+23.245./06

Nadere informatie

!"#$%&"'("#)**'#+","-,%%$."#/0-.1,"-**%.&0.*&10*%*+-2>

!#$%&'(#)**'#+,-,%%$.#/0-.1,-**%.&0.*&10*%*+-2> !"#$%&'(#)%"*#+%#+&,"-**%. /01-.+%#+&2%"&3%++%"%(&%(&4#$*5%6%%"+% 7+-2#%6%5#%2&8"19%:.:6#%&%(&;-(*+?":@:+:"A&?":BC&D"C&4E33FG&F3E87!%"90(2%.#(6&00(6%5:2%(

Nadere informatie

M/60100/M Slede-eenheden

M/60100/M Slede-eenheden M/60100/M Slede-eenheden Dubbelwerkend - Ø 10... 40 mm Eenheid van twee cilinders met verlengde zuigerstang met grote stijfheid Glijlagers van hoge kwaliteit verzekeren lange levensduur Standaard magneetuitvoering

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus. Aanbod afdeling Vrije Tijd

Het relatieblad van Severinus. Aanbod afdeling Vrije Tijd H b v Svu FEBRUAR 2015 TEBERDE Ab fg V T E u vug v v g bg D f bf D b fg V T v cb H v b g, bby (g) v SEVERNUS BJZONDER N SAMENLEVEN V 2015 bb ugb b v cub,, cuu, vu cv v D b v u g V T b cub & cv 2015 Dz

Nadere informatie

& ' "" ( " (! )" " ', --$$&.. /01( 2*$%,+3-43536 1 "! "

& ' ( (! ) ', --$$&.. /01( 2*$%,+3-43536 1 ! #$$% & ' ( ( ) *+ ', --$$&.. /01( 2*$%,+3-43536 1 6 7% 77 7% 7# 8 7% 7- & 7, 75 9 74 #7 #7 / : #7 ## / #7 #- ( ; < ## #5 8 #- #6 / < #- #3 = #- #% / = 0> #5 #,? #5 #4 #6 #7$ #6 #% -7 2 #% -# 2 -$ -- 02

Nadere informatie

!" #$% & '! &! ( " # )

! #$% & '! &! ( # ) ! #$% &'! &! ( #) $%& ' (#!)*,#!! #$ $ %& $ $ % ' ( ))* (,)( #) * -. / * #%))*, // * 0 ** #,-&#.#,/ 0 * 12!!/3%&--#,/ 4 *5 &%.&&,-&&3#67&2 8 '. ))/1, )/1, 2 * #,-&#.#,/ &9%&2,&&,#,%&2,&!,!-:3&1!,&%!%&23$!3&.2#6;

Nadere informatie

Rijksuniversiteit Groningen RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

Rijksuniversiteit Groningen RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN Auteur: Ricardo Mulder Opleiding: Facility Management Opdrachtgever: Gemeenschappelijke Interne Dienst Faculteiten der Rechtsgeleerdheid en der Letteren

Nadere informatie

Aankoop. Algemene Diensten. Directeur Aankoop. Verantwoordelijke Aankoop. Aankoop Coördinator. Medewerker Aankoop. Manager Juridische Dienst

Aankoop. Algemene Diensten. Directeur Aankoop. Verantwoordelijke Aankoop. Aankoop Coördinator. Medewerker Aankoop. Manager Juridische Dienst Aankoop A1A A2A A3A A4A A4B Directeur Aankoop Verantwoordelijke Aankoop Aankoop Coördinator Aankoper Medewerker Aankoop Algemene Diensten S1A S2A S2B S3A S3B S3C S3D S3E S3F S3G S4A S4B S4C S4D S4E Manager

Nadere informatie

H20 COÖRDINATEN de Wageningse Methode 1

H20 COÖRDINATEN de Wageningse Methode 1 H0 COÖRDINATEN abd 0.0 INTRO c 3 OL, 0 NB 0. HET PLATTE VLAK 6 a A(-3,) ; B(,4) ; C(-,) ; D(,0) ; E(0,-3) ; F(-6,-4) ; G(6,-4) b 0. DE WERELD IN KAART cd 3 B 4 abc d 90 NB H0 COÖRDINATEN de Wageningse

Nadere informatie

" & & ' & & &#$$% & &' ' ( (! (

 & & ' & & &#$$% & &' ' ( (! ( ! "#$$% " & & & & &#$$% & &! Voorwoord ) * +, - & )*.!& /. & 0 & 2 3 * 4 4 5! 6 ) 7 89 : 8: 4 7 0 ;& < )= : & * 0 ; > #? Inhoudsopgave Abstract...iv Samenvatting...v Aanleiding tot Verandering en Onderzoek...

Nadere informatie

GEMEENTE AALTEN - gemeentelijke monumenten per 23 januari 2014

GEMEENTE AALTEN - gemeentelijke monumenten per 23 januari 2014 GEMEENTE AALTEN - gemeentelijke monumenten per 23 januari 2014 Straatnaam nr. postcode plaats Aaltenseweg 2 en 4 + Kerkhofplein 1 7091 AE Dinxperlo Aaltenseweg 15 7091 AB Dinxperlo Aaltenseweg 22 7091

Nadere informatie

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ (

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,$ ''*++%%%& -$'./ '  0.$&%$ .1*+..1*/ ( !" # $%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ ( ".&.$2130.$%$($* $ $..$ &.$.$*%1*" &(./. $4("."$"3 &*$%%&2(&.$ 1$$$50 6".1** $"0.$%$$' $*&77,( 1*$ "'-$ $'," %.'"/.$2,,%$&*$.$&&

Nadere informatie

H5. Ruimtemeetkunde. 5.1 Punten, lijnen en vlakken.

H5. Ruimtemeetkunde. 5.1 Punten, lijnen en vlakken. H5. Ruimtemeetkunde. 5. Punten, lijnen en vlakken. Opgave : de punten A, B, E en F liggen in één vlak en de lijnen AE en BF zijn niet evenwijdig, dus snijden ze elkaar. nee, punt C ligt niet in vlak AEF,

Nadere informatie

! "###$ , &' 4 5#( 6 * 0<95( 6

! ###$ , &' 4 5#( 6 * 0<95( 6 ! "###$ % &''!()*+, --. /*. 01 232 &' 4 5#( 6 7 809##:04;< :

Nadere informatie

Rekenen met cijfers en letters

Rekenen met cijfers en letters Rekenen met cijfers en letters Maerlant College Brielle 5 oktober 009 c Swier Garst - RGO Middelharnis Inhoudsopgave Rekenen met gehele getallen 7. De gehele getallen.....................................

Nadere informatie

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Hogeschool Postbus 732 5201 AS DEN BOSCH Azusa Theologische Hogeschool De Boelelaan 1105 1081

Nadere informatie

Masterproef Politieke Communicatie

Masterproef Politieke Communicatie Masterproef Politieke Communicatie Titel Masterproef: Intermedia-agendasetting: Hoe media elkaar imiteren. Een kwantitatieve analyse. Naam studente: Anne Hardy Promotor: Prof. Dr. Stefaan Walgrave Verslaggever:

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 : Projectie en Stelling van Thales

Hoofdstuk 6 : Projectie en Stelling van Thales Hoofdstuk 6 : Projectie en Stelling van Thales - 127 1. Projectie op een rechte (boek pag 175) x en y zijn twee... rechten. We trekken door het punt A een evenwijdige rechte met de rechte y en noemen het

Nadere informatie

December Maandelijks tijdschrift 48 ste jaargang Nr 10

December Maandelijks tijdschrift 48 ste jaargang Nr 10 Dcb 206 Mj jcf 48 j N 0 E w jw! Hfjz b H v j w v fjz v b. Hb j w, j j j GC B 9 cb 206.. S Gxy b - Gc GC B 08 2. B - Gc Pc S, B 254. DVD + CD - Gc J Pc, V P 62 4. wwj - Gc J B, G 22 5. F - Gc Vé P 404 6.

Nadere informatie

2'3"4"')3%()!"#$%&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B)

2'34')3%()!#$%&'),56-) ),783'9(&4*'9':'((&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?(#A'9B) "#$""&'()*+)&)#&',-('$-&.##)#&')/$/0/'1233"#4567 "#$&'( ) ) "#$&'()*"#) +''$),-).'/01''$) 2'3"4"')3()"#$&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B) ) ) ) 2'3"4"')CCDE6D5ECF)

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

ET200SP Siemens Simatic

ET200SP Siemens Simatic Profibus interface modules without CPU 6ES7155-6BA00-0CN0 1178672 SIMATIC ET 200SP, PROFIBUS INTERFACE MODULE, IM155-6DP HIGH FEATURE, MAX. 32 PERIPHERY MODULES, MULTI HOT SWAP, INCL. SERVER MODULE, INCL.

Nadere informatie

! " $$ *+ ,!-./,0 !"#$$!%$%#&'!!#()$$%"#$%*)"+',*)"-

! $$ *+ ,!-./,0 !#$$!%$%#&'!!#()$$%#$%*)+',*)- ! " #$%$%&$ '%'% $#%$ ()$ $$ *+,!-./,0 1/,2,0,30(42 3,./),0#1*)! 2#')##*'')#'3,0#!!1'*)'/),0# 0# 4"("#!"#!'*)0 4".*)0 1!#",0 /!&) "#)2,#22) $#),##!,0!,!# &52"#) #- )'5,#!1!2))+6'!7 )!)8$'!5+( )!)9 4'(+*!)!+

Nadere informatie

Pioniers in place making

Pioniers in place making Habi_deel_omslag lupi 5-3-2007 16:52 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik Pioniers in place making Proeftuin IJburg Tineke Lupi Annemarijn Walberg Sako Musterd !"#$ %& '()*+, #'-.&/.. 0#'-.&/./ 12!3 4"""3!3

Nadere informatie

Nulsituatie grondwater in Hollandse Delta

Nulsituatie grondwater in Hollandse Delta J 2008 cp b. z zj p zj f. Zj b j b b. VV 20 b 2006 2007 c bb. z b : B V p z zc c p b. - 2007 f pjc b. pjc b b. pjc, z p ( c). : pc b (p b ) f. b bj pb. pc ( bj c) j bj zj b c zj zj pc. cc j z pb. cp bb

Nadere informatie

!"# $ $ % % " $# & $' $ ( & ) * ) *$# & " $ + &, & & $ - && $- $# & ' $ %$+ ' %&%&. $# + %% %/!# 0 $ 1 & $2 $3 % 0!# 0% & $ % % 4 5$6 & 1+0 % $

!# $ $ % % $# & $' $ ( & ) * ) *$# & $ + &, & & $ - && $- $# & ' $ %$+ ' %&%&. $# + %% %/!# 0 $ 1 & $2 $3 % 0!# 0% & $ % % 4 5$6 & 1+0 % $ !"# % % " # ' ( ) * ) *# " +, - - # ' %+ ' %%. # + %% %/!# 0 1 2 3 % 0!# 0% % % 4 56 1+0 % / !"# % " ' ' ( ) + 7 7 ( 7 8! 9 : ( ; < 1 8 * +(, --+(./ ') = 7 ' 7 8 + 8 : > 7

Nadere informatie

DE MOOISTE WOONWINKEL

DE MOOISTE WOONWINKEL COLLECTIEKRANT NOVEMBER 05 - CARRE WONEN EN SLAPEN B.V. Th j h DE MOOISTE WOONWINKEL Gf f w 3 Wpgmm S. D S. Lvb v fmg, h. Afmg: 404563 cm. 685,-.. Emf S. Lvb v fmg, h. Afmg: 76 cm. 380,-. 3. Em V. Lvb

Nadere informatie

De Cirkel van Apollonius en Isodynamische Punten

De Cirkel van Apollonius en Isodynamische Punten januari 2008 De Cirkel van Apollonius en Isodynamische Punten Inleiding Eén van de bekendste meetkundige plaatsen is de middelloodlijn van een lijnstuk. Deze lijn bestaat uit alle punten die gelijke afstand

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 51 Besluit van 30 januari 2015 houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet studievoorschot hoger onderwijs 0 Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie

artikelnummer prijs per stuk excl. B.T.W. eenheid

artikelnummer prijs per stuk excl. B.T.W. eenheid 10-11000.1 31,50 stuk 10-11002.1 30,95 stuk 10-11002.1NK 59,95 stuk 10-11010.2 37,30 stuk 10-11010.2NK 78,85 stuk 10-11012.1AC 215,80 stuk 10-11012.2 42,55 stuk 10-11012.2NK 92,80 stuk 10-11012.2P 56,90

Nadere informatie

e-learning Research Reeks Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen?

e-learning Research Reeks Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen? e-learning Research Reeks 6 Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen? ! "#!!$$ %!"!"&''!!!"!"" '! () * +,,,* * -. $ /0 1 3 45 6 708!9:&#'9 ;9!!!# 7/%9,

Nadere informatie

BLOKBOEK METAJURIDICA 2003

BLOKBOEK METAJURIDICA 2003 BLOKBOEK METAJURIDICA 2003 VOORWOORD Schema METAJURIDICA TAKEN GRONDBEGRIPPEN 2 BIJEENKOMST 1 BIJEENKOMST 2 BIJEENKOMST 3 BIJEENKOMST 4 DE MODERNE TIJD 14 BIJEENKOMST 5 BIJEENKOMST 6 DE FRANSE REVOLUTIE

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Meetkundige Ongelijkheden Groep 2

Meetkundige Ongelijkheden Groep 2 Meetkundige Ongelijkheden Groep Trainingsweek Juni 009 1 Introductie We werken hier met ongeoriënteerde lengtes en voor het gemak laten we de absoluutstrepen weg. De lengte van een lijnstuk XY wordt dus

Nadere informatie

NOTA CULTUURHISTORISCH BELEID GEMEENTE NEERIJNEN 2014 BIJLAGE 3.2 1

NOTA CULTUURHISTORISCH BELEID GEMEENTE NEERIJNEN 2014 BIJLAGE 3.2 1 NOTA CULTUURHISTORISCH BELEID GEMEENTE NEERIJNEN 2014 BIJLAGE 3.2 (document 13-16150-2974) RIJKSMONUMENTENLIJST 1749 Dorpsstraat 8 4185 NA Est Kerk 1281 Dreef achter 7 4175 AG Haaften Kasteeltoren 1856

Nadere informatie

I n l e i d. l e. d i n g. W a. I n l e i d. l e. d i n g. Componenten van Sport. I n l e i d. Gastcollege. Meten is Weten.

I n l e i d. l e. d i n g. W a. I n l e i d. l e. d i n g. Componenten van Sport. I n l e i d. Gastcollege. Meten is Weten. 16 Nvmb 2005 O Vb 16 Nvmb 2005 O Vb G v F m O Vb 16 Nvmb 2006 16 Nvmb 2005 O Vb 16 Nvmb 2005 O Vb T Cm T J Cm v F Cm T Cm R B Cm P Pj 16 Nvmb 2005 O Vb m m P vw C vw V v -f f m Tmv m K Aëb Aëb m m P? 16

Nadere informatie

Welkom in Lourdes. Inhoud. Contact. Verken. Beleef. Proef

Welkom in Lourdes. Inhoud. Contact. Verken. Beleef. Proef L NL-v I W L V 10 B S 16 D 24 E F B 26 T! P 20 K! 21 V, 22 H v O 4 G 6 G 8 M v 18 I v A Z 23 Wz C V C T 6, C Px 65100 L T.: 0033 5 62 94 28 99 Fx: 0033 5 62 94 25 14 16 6 26 Z, v. E L v v. V,,? Dz z v

Nadere informatie

De Stelling van Pascal Inhoud

De Stelling van Pascal Inhoud De Stelling van Pascal Inhoud 1 Inleiding De stelling van Pascal voor een cirkel en ellips 3 De stelling van Pascal voor hyperbolen en parabolen 4 De stelling van Pappus 5 Een bewijs van Jan van IJzeren

Nadere informatie

)"#!$#! "+!! *$ %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& $'*"#!!!$! * " "#"*!)"!)* "! ")!!%!""$#" "! ""! "!$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*!

)#!$#! +!! *$ %0#  )&1$#% #! )&#! 3$$$$ #!!#)! $4#* & $'*#!!!$! * #*!)!)* ! )!!%!$# ! ! !$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*! !!"#!## "$! ""%!#""#%&"$ '(") #!*%#$ '&*)")!# "!##"# )"#!$#! "+!! *$,-!&***$.// ##)!& %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! )"&&"#"2 $$, -&"")%!#!!*)"%!)!#"#&"$ 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& "*"")#!%#)#&"! "$!"!%#0"1$##!

Nadere informatie

1 Introductie. 2 Oppervlakteformules

1 Introductie. 2 Oppervlakteformules Introductie We werken hier met ongeoriënteerde lengtes en voor het gemak laten we de absoluutstrepen weg. De lengte van een lijnstuk XY wordt dus ook weergegeven met XY. Verder zullen we de volgende notatie

Nadere informatie

!! " # $ % $ & $ $ '' ())* " # " +

!! # $ % $ & $ $ '' ())* # + !! "# %& ''())* " # "+ ,-". " " # % % % % & ' ( ) #* +%,',,(, -. / '' 34""!"44,5 2 '( "!-"",4""%6"3 7 &*,0,1 2% 3 (',4"-,5 8 (( 9,""!!,50-""3"4-:,-"!"3 ", 8 (* "!0,4;":,-"!3",-",,!

Nadere informatie

Cabri-werkblad. Apollonius-cirkels

Cabri-werkblad. Apollonius-cirkels Cabri-werkblad Apollonius-cirkels 1. Doel We zullen in dit werkblad kennismaken met de zogenoemde Apollonius-cirkels [1] van een driehoek. Daarvoor moeten ook enkele eigenschappen van (binnen- en buiten)bissectrices

Nadere informatie

1. INLEIDING: DE KOERS VAN EEN BOOT

1. INLEIDING: DE KOERS VAN EEN BOOT KLAS 4N VECTOREN . INLEIDING: DE KOERS VAN EEN BOOT. Boot vaart van Roe naar Tui via Rul. De koersgegevens zijn: van Roe naar Rul: 0, 5 km van Rul naar Tui: 40, 5 km a. Wat zijn de koersgegevens als de

Nadere informatie

!"#$%"&!''()"*&+*,+&"+-.)*/)0#-/00%12,,"#+ *;>+)7AHA99G+ M7AA7+4;97878:>>A+ ";BL+N>;87;H+ /A>GE9;?+1;>8HI9;GF7BAB@D7B:+ %9GG7;:>?

!#$%&!''()*&+*,+&+-.)*/)0#-/00%12,,#+ *;>+)7AHA99G+ M7AA7+4;97878:>>A+ ;BL+N>;87;H+ /A>GE9;?+1;>8HI9;GF7BAB@D7B:+ %9GG7;:>? "#$%"&''()"*&*,&"-.)*/)0#-/00%12,,"# "#$%&#'())*#,'-,.-&)/',/0122&34//#$0 "7898:7;>;:7?9@7ABC=D7:789?:7?D7B:F>8 G;7B8;7B8:B8 :7-LDBID9AHI99;GJ887AG7K7F9;:7;78

Nadere informatie

gelijk aan het aantal protonen in de kern. hebben allemaal hetzelfde aantal protonen in de kern.

gelijk aan het aantal protonen in de kern. hebben allemaal hetzelfde aantal protonen in de kern. 1 Atoombouw 1.1 Atoomnummer en massagetal Er bestaan vele miljoenen verschillende stoffen, die allemaal zijn opgebouwd uit ongeveer 100 verschillende atomen. Deze atomen zijn zelf ook weer opgebouwd uit

Nadere informatie

STARTNOTA PROVINCIAAL BOUWMEESTER LIMBURG

STARTNOTA PROVINCIAAL BOUWMEESTER LIMBURG STARTNOTA PROVINCIAAL BOUWMEESTER LIMBURG V V B O V Rh p c h p Pc B L. D p h h h L h. E Pc B p j L y h. D ch cx Pc B z p. H c p. Achcjz, 2012 514: C-, G ( Sj B) E Achcjz z p chc j V Achcjz Pc B- L E M-Rj.

Nadere informatie

5 ab. 6 a. 22,9 25,95 cm

5 ab. 6 a. 22,9 25,95 cm Hoofdstuk 5 GELIJKVORMIGHEID VWO 5 Vergroten en verkleinen a d 5 a 9 driehoekjes, zie plaatje: a 0,5 :,9, en :, ij 9 inh 7 0,5,57 m ij 7 5 5,9 5,95 m d 6,9 0,7 m 9 e a Die van ij Die van 0 ij 0, die van

Nadere informatie

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober 2015. ijzersterk. in de metaalbranche

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober 2015. ijzersterk. in de metaalbranche Ifz 27, 28 29 205 jz INHOUD 4 4 5 6 7 j OV ë z xf 2 7 x 3 8 9 0 2 4 9 22 f & f z OP-/Afj N OPNINSTIJDN VNMNTNHAL FULL SRVIC FORMUL j CONTACT V D j MTAVA A f z j, D C ( fy) j D z, Tj, C x z j jz MTAVA V

Nadere informatie

+,%-. )%+%/() )( 0 %.11/()

+,%-. )%+%/() )( 0 %.11/() +,%-. )%+%/() )( 0 %.11/() %()2*(+%1 (%*()(1%()&%.-.) 3(1%))% %'4% 54,/65 7( #% 8(9 " #$#% &&&'()* ' :;+32+4:? >2:2:;@32: +71/)( */A B 7(CCCCCCCCCCCC %*(8D% 1%(.% CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Nadere informatie

TIME- Heren 2 in de flow

TIME- Heren 2 in de flow Heren 2 in de flow TIME- Dalvo H2 sluit 2014 af en begint 2015 met winst! Het heeft inderdaad bijna een halve competitie geduurd, maar dan is het toch zo ver. Waren er eerst 10 verliespartijen en stonden

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland V bb j G G Ap, h / O-O 1 pp 6 216 pp G I w G. pp Ap. Op 5, 6 7 Ap z. Z p 5 pp p p h Mp, j p 6 h pp Ap p z p 7. O h z fj j p zj fp. Z Ap jj bb. jj w f f bp bb zj. A p z wj - bw, w, bz, hp, jw pf - p wjz

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Strategisch Vastgoed

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Strategisch Vastgoed i V Pi E A FJ T 023 511 3418 E-i: F@ Z/ 2012/418433 T ië: 1 K i i i 2 Lij i ii b i & -i 8 ji 2013 EL: i i i i cqi ij i i-i bjc i bi c & c : 1 A i bi i ; 2 c ij i i-i ij cii ii b 3 i cii ii : i i i ii i

Nadere informatie

Welkom op de. SG De Triade. Schooljaar 2016/2017. Heb jij een mavo

Welkom op de. SG De Triade. Schooljaar 2016/2017. Heb jij een mavo W SG T Scj 2016/2017 - f Hb jj K? v vb! T G S INHOUSOPGAVE 2 3 W 4 K 5 Hup 6 L pj (LOB) 7 O j 8 Sy 9 Bu 10 Bu 11 S 12 - - G u 13 Mc 14 K uuz 15 T W v SG T! 16 Op 17 Tb 18 N x 19 S W p j v u b v z c Tj

Nadere informatie

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017 0101 7601AA oneven Kwartaal 2-3-4 7601XR even 7601XS even 7601VZ oneven 7601VX even 7601XZ oneven 7601XV even 7601XT even 0102 7601VZ oneven Kwartaal 2-3-4 7601XV even 7601XH oneven 0501 7601XE oneven

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND

Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND Amsterdamse voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Postbus 90116 4800 RA BREDA Azusa

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Jaarverslag 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 26 maart 2010 3 4 10 11 30 33 37! 42 " 60 # 62 $%& 64 ' 65 !"#!$!%%"! #&'# &!%' %!#%! (%)*% %##+,%!#,% ##! &%%'#& %%%& -* &+- &,.,$/%0 2% #%%"02 #%%#+#! %#!!&#%!% #%%! 3##%%4%! #%%' 5$#

Nadere informatie

TIME- Van de Redactie Beste Dalvo-leden,

TIME- Van de Redactie Beste Dalvo-leden, Van de Redactie Beste Dalvo-leden, TIME- De meeste teams hebben er al een paar wedstrijden opzitten en de trefkoele plus begint steeds meer te wennen. Ja zelfs de oranje gang. In deze nieuwsbrief staan

Nadere informatie

20-12-2007 woonfunctie KHS-BB-2.00 bouwbesluittoetsing

20-12-2007 woonfunctie KHS-BB-2.00 bouwbesluittoetsing project: Kleine Houtstraat 92-96 / Haarlem opdrachtgever: v.d. Doe & Partners BV betreft: tekeningenlijst BB datum: 20-12-2007 BE-tek (bestaande tekeningen) Voor bestaande tekeningen verwijzen wij naar

Nadere informatie

Studie Souwens 14. Latijn Claes 14. Latijn Claes 14. Engels Strijckers 14. Studie Souwens 14. L.O. Wouters. L.O. Wouters. Engels Strijckers 14

Studie Souwens 14. Latijn Claes 14. Latijn Claes 14. Engels Strijckers 14. Studie Souwens 14. L.O. Wouters. L.O. Wouters. Engels Strijckers 14 Examen december 20 EXAMENROOSTER 1ste LEERJAAR december 20 9// // 1// // // 16// // dinsdag 20// 1AA lln Claes Claes 1BA1 1BA2 lln erl erl 1CA lln erl erl EXAMENROOSTER 1ste LEERJAAR december 20 9// //

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 70 Voorkennis V-a Driehoek is een rechthoekige driehoek. Driehoek 2 is een gelijkenige driehoek. De oppervlakte van driehoek is 7 3 : 2 = 38,5 cm 2. De oppervlakte van driehoek 2 is 8 3 7,5 : 2 = 30 cm

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Academiejaar 2004-2005

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Academiejaar 2004-2005 UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2004-2005 ONDERZOEK NAAR DE AANTREKKELIJKHEID EN DE BRUIKBAARHEID VAN EEN WEBSITE TER PROMOTIE VAN FYSIEKE ACTIVITEIT EN

Nadere informatie

Referentie. cartridge

Referentie. cartridge Canon erentie INKJET Canon 1600(40) Bk Virgin PG-40 BL 8141176 0.50 Canon 1600(41) Col Virgin CL-41 COL 8141180 0.50 Canon 200 Bc-02 BC-02/BX-2 8140620 - Canon Cl-51 Col Virgin CL-51 COL 8141182 0.25 Canon

Nadere informatie

Werkgroep Fysieke Stad - 1. Stad in ontwikkeling

Werkgroep Fysieke Stad - 1. Stad in ontwikkeling W Fy S - 1 S D f (), H D f Ef f, H z, f ; M H f z z H L? O W z ë f z? W? H f? W z? W? W H ( ),,? H z L f? N, E O N B W N z I G S E C C f z, V, C f, N, A I S L f D L =! W, + z f W,! H : H L? W? Z f? W?

Nadere informatie

)! ) *! ** 0-' $$! " #$ % $ " & " ' ( % +, " -../

)! ) *! ** 0-' $$! #$ % $ & ' ( % +, -../ )!) *!** 0-'$$! " #$ %$"&"'( %+,"-../ %)!*!$$ &,, 1/. -../ %$"&"'( $ 2*** "233,'" " 4 "*56"! "!, 6! 6 *! *7!, 6 6 7! ) "" 8 94:(9%94& 8 88 % 8 8- ;82 8 8< ;-2( - 8= >? - 81 :*7 0-4@$9AA(:94&(4'(4@(::94&'4+(@$$)99>'4%((>@(+(9%

Nadere informatie

Extra oefeningen: de cirkel

Extra oefeningen: de cirkel Extra oefeningen: de cirkel 1. Gegeven een cirkel met middelpunt M en straal r 5 cm en. De lengte van de raaklijnstukken PA PB uit een punt P aan deze cirkel bedraagt 1 cm. Bereken de afstand PM. () PAM

Nadere informatie

Neem [pr]=[ps] en beschrijf uit r en s twee cirkelbogen met dezelfde straal, die elkaar in c snijden. [cp] is de loodlijn op [ab].

Neem [pr]=[ps] en beschrijf uit r en s twee cirkelbogen met dezelfde straal, die elkaar in c snijden. [cp] is de loodlijn op [ab]. Met a en b als middelpunt en met straal groter dan de helft van [ab] trekt men met dezelfde straal twee cirkelbogen, die elkaar snijden in c en d; cd is de middelloodlijn en m het midden van [ab] Neem

Nadere informatie

2 '%" 3( 1%$! 2 %/!" 2 2 -.-" 22 4) / 5 %/. 5 -.-" 6 %/.% 6 -!7"8 6 ). 9 -.-" : -!

2 '% 3( 1%$! 2 %/! 2 2 -.- 22 4) / 5 %/. 5 -.- 6 %/.% 6 -!78 6 ). 9 -.- : -! #$ &' ())*''*+,'+'+*''-.'+ 01 ' 2 ' 1 3( 1$ 01. 2 2 2 -.- 22 4) 0-5. 5 -.- 6. 6-78 6 ). 9-9 -.- : *# : - # $ & '()$ * +(, -.0 1 2.3 454 46 +)( +75, +75, # '8)6 & ')(5 * ')(5 - ')(5 1 ')(5 ' ''4 ' 5'' 97

Nadere informatie

Overzicht variabelen SPSS (Voor hele document: - 77: Weet ik niet - 88: Niet van toepassing op deze respondent - 99: Missing) Deel A

Overzicht variabelen SPSS (Voor hele document: - 77: Weet ik niet - 88: Niet van toepassing op deze respondent - 99: Missing) Deel A Overzicht variabelen SPSS (Voor hele document: - 77: Weet ik niet - 88: Niet van toepassing op deze respondent - 99: Missing) Deel A Naam Label Waarden Groep Soort groep 1 = Uithuisgeplaatste 2 = Thuisblijver

Nadere informatie

Emotiemanagement: test u zelf!

Emotiemanagement: test u zelf! Emotiemanagement: test u zelf! Arn Lautenbach 1. SITUATIE Tegenwoordig wordt het succes van een manager aan meer afgemeten dan uitsluitend zijn inhoudelijke resultaten. Het omgaan met gevoelens, het opvangen

Nadere informatie

Vervallen/Afstand gedaan

Vervallen/Afstand gedaan 1. Koolwaterstof VERGUNNINGEN, Nederlands Territoir per 1 januari 2012 Wijzigingen met betrekking tot vergunningen voor opsporing en winning van koolwaterstoffen op het territoir gedurende 2011 staan in

Nadere informatie

Meetkundige ongelijkheden Groep A

Meetkundige ongelijkheden Groep A Meetkundige ongelijkheden Groep A Oppervlakteformules, sinus- & cosinusregel, de ongelijkheid van Euler Trainingsweek, juni 011 1 Oppervlakteformules We werken hier met ongeoriënteerde lengtes en voor

Nadere informatie