OFFICIEEL ORGAAN VAN DE SPORTVERENIGING "DIE HAGHE" OPGERICHT 1 NOVEMBER Terrein: Sportpark "Ockenburgh" Internet:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OFFICIEEL ORGAAN VAN DE SPORTVERENIGING "DIE HAGHE" OPGERICHT 1 NOVEMBER Terrein: Sportpark "Ockenburgh" Internet:"

Transcriptie

1 OFFICIEEL ORGAAN VAN DE SPORTVERENIGING "DIE HAGHE" OPGERICHT 1 NOVEMBER 1923 Terrein: Sportpark "Ockenburgh" Internet: Wijndaelerweg Den Haag Telefoon: (tijdelijk ivm inhuizing bij PGS) IBAN NL09INGB t.n.v. sv Die Haghe CONTACTADRESSEN Algemeen Secretaris: Carl van Lobenstein Secretaris Jeugdcie.: Hans Floor Waterlandsingel 11 Plesmanlaan SN Den Haag 2497 CA Den Haag Telefoon: Tel.: (na uur) DAGELIJKS BESTUUR Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Ton van der Starre Carl van Lobenstein Theo de Wit

2 Jaargang 94 7 november 2016 nummer 1 De kop is er af. Vorige week donderdag konden we voor het eerst in 37 maanden weer van ons eigen clubgebouw gebruik maken. Vele weken van voorbereiding op de eerste keer "in bedrijf" zijn waren er aan vooraf gegaan. Er is geen half werk geleverd door de vele vrijwilligers die avond aan avond bezig zijn gewest met het ophangen van spiegels, het opknappen van stoelen en tafels, het aanleggen van het netwerk, het installeren van pc's, het plaatsen van meubilair, het inrichten van de bar, het aansluiten van de kassa's, het installeren van de keuken, het plaatsen van de toilet benodigdheden, het ophangen van de lampen, het plaatsen va de audio installatie, het installeren van de tv's, het dartbord, het vullen van de bier tanks, het vullen van de koelkasten, het inregelen van de verwarming, enz enz. Echt een gigantische klus. We mogen als vereniging trots zijn op zoveel zelfwerkzaamheid! Het was ook best een beetje spannend, zo'n eerste keer. Zou alles wel werken, maar vooral, hoe zou iedereen het vinden. Gelukkig waren de eerste tot de laatste reacties allemaal positief. Wat een mooi gebouw is het geworden hoorde je menigeen zeggen. Felicitaties werden uitgedeeld aan een ieder. Dan is het leuk om voorzitter te zijn. Met een biertje in de hand rustig over een vol clubgebouw kijkend en zien dat iedereen met volle teugen geniet. Wat hebben we dit gemist! Zaterdag konden we ook de ons bezoekende verenigingen verwelkomen. Nog niet alles liep even soepel, maar met een hoop inzet ging het allemaal meer dan aardig. In de ochtend was het direct al erg druk. Een heel clubgebouw vol met leden en bezoekers. Ook hier waren de ohh's en ahh's niet van de lucht. Overal blikken van bewondering, wat is het mooi geworden hoorde je bijna iedereen zeggen. Gelijk werd ook duidelijk dat het nieuwe gebouw als een magneet de mensen naar binnen trekt. Alle tafels waren bezet, de keuken maakte over uren. Gelukkig was er voldoende hulp om alles in goede banen te leiden. Maar we moeten het wel met elkaar doen, wegblijven als je met je team bardienst hebt is niet echt sociaal. Ik zal er de komende tijd werk van maken dat iedereen z'n steentje bijdraagt. Die Haghe gaat een nieuw avontuur tegemoet, een avontuur dat nu is begonnen in ons nieuwe clubgebouw. Waar dat toe gaat leiden, ik weet het niet. Maar vooralsnog ziet onze toekomst er erg zonnig uit. Die toekomst maken we samen, jij en ik zijn de vereniging. Samen staan we sterk, samen kunnen we vooruit. Ik heb er heel veel zin in. Ton van der Starre voorzitter sv Die Haghe Ook het wedstrijdsecretariaat is weer in vol bedrijf!!

3 !"#!! " $00* * 12-3$/+& -4$5) 6 "# 0 " 46, %, $"#!!%&!%.7 ( $ %81&.9 $ + ( :## ) '( ) " # $)** 0 ;) (, " ( ##

4 '#! ( <=>77? " 0 $ ($! "# $#%& '( ; 7A ;? ( =A7?==AA ( & 51=7AA=AA ( C.5=AAA7AA

5 + #,!, + ( $ " ) AB7( $ AD= ### + #!***!" E( + AD=&! + #!,! - 7= 7A ( $ F.* % + #!,! ( $ = 1 " G -./01 +!, H H $ C, 7IB7 ) = D 7 ; )! -)!% -JH! &

6 !,! 23! ') 4!! 0"#! 5!!6 7=BB=A7>.; - 3: BF. 7IBB=A7> )..0 0; 0K+ -2 ; =>BB=A7> $ 0 /$ ; L;) ( BB=A7> / ) ( Theo de Wit B.,

7 ! "#$ %&' ( )*+, &-&./ " "#$ %2) $(! " # $

8 ! "# #$ %!! && '( ( )* "# #+,-. %!! /( ''& ' $ $ "# #0 %! (- 1'1 ''&&&&1 (& $ $ "# #2-3 %! -4, /(1('! " ''&& ' $ $ "# #5 + %! &- ''&1 1'11& 6 %! &, (## $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ /1 % % # % & '(' 1 ( $ $ "# # %! &- & ' ''( ( & $ $ "# #78 -+, %! &-4, '(

9 ' (!,, 9::1 # #' 5 ;! < /(1'& 5 (.5 /1&&!! 5 3* /&!! 5 ( 8 3 /&&1 % 5 6=! % /11''1 % 5 ( 6 $ 9 /(&''1 ;! * 9 /(' 5 6= /('' 5 0 >4, /'&1' 5 & 8!! 5 9 /&(1( 5 6! /&1&1 5 < 0 /' 5 ' 5 + /('1 +) <! /1( 8 6 % /(1',, 5 /(&',?! # " 0 ++7( / 5 A) * ) B C 5"+.( / 5A)*)( B( ) % +)84 / 5 A) * ) B.D 0 ++7(& / 5 A) * ) B "# # C +E7& / 5 A) * )& B * % 5 A) * ) / 5 "+. F 5 A) * ) / ; $ AE"G6 B + # # 8H6( / 5 A) * )' B *, ")++) / 5 A) * )+) B "# 9)+ '! # # ( IJ #! ; )5"G6A<5 $ +$* "E)A5"6)E G)6 +)85 5 A) * ) / DDDDDD )3)6 5 +E( / 5 A) * )( $ $ )3)6 / 6"( / 5 A) * ) (& $ $ / 5 A) * ) / +E7 "# 6" / 5 A) * )& ( $ $ / 5 A) * ) / 3"5/0 6A$) 6 5 A) * ) /.*"?+4*)8 ( " 5 A) * )' / "+E7.*, 5 A) * )+) / "E 4 G)$ 71+)( ( <! #! 5 B& # 5 B1 # 5 &B # 5 ' B1 # 5 +) &B #

10 !"# $ %& ' () ' * ) % * "+, -. () /. '!"# - /,' / * 01 / * -., % ' * / * 2 $1 /* 3-.,% '45/ * * / * ' '6& 7'8( -9 * / /, $"" /&8 6&7 " & :, %, % '45"/ *, ' ' / " () %& ' /* $;" -. 0<' '45=+/ / * 3 ' $1# ) %-.,,' $# '/, ' : 3 45>/ * ' / * (? &8$?1-9* 45> ' ' ' /!"#

11 -/ * - & B, $ '> < /,'

12 ! "#$" % & # % '"#"( % )% $# " % ## *( ) ##( +, % ))% - "" ". " / %0) "1(2 %0) )% 3(#4 # " % ## 1-"/ ) 5'2" % %,#4 % ))% 6$ *7, ))%,#4 8 ) % '7/ % +"72 % 6$ +(/ % 9 ## 3(#4 # $# "(:

13 9 3#&. % 72 % '"#"( % )% ;;;;;; % ## #( ) ##( +, % ))% $# " " 9! "#$" %0) "1(2 %0) )% 7#7 " ## < ) *(((/ % %,#49 % ))% 5274 ( " =(7, ))%,#4) 8 %! "#(2: # ##"3" $# " ## >(> +" ' ## (?("8:

14 ) # 5 "7 % '"#"( % <"7 (# % )% $# " )) % ##! $" ) ##( +, % ))% - "" ". " )% "( %0) "1(2 %0) )% ;;;;;; " ) ## *( ) *(((/ % %,#4 % ))% - "" 5274 ( ))%,#4%

15 12", )9 % ## % )## % %'(##"" % 23" % '7/ % ) 93" % 6$ ).7/"7 %+" ( 2#"" ) % 9"7*"1 +" ) +(/ %'(?( $# " '"7 # 9- <1 ( ") ) 3(#4 # ) )) - "" ) )) )".0. " ) )% ) )6$ ) %*7, ) "(: ) )$#"(:,(

16 ) / * % '"#"( % <2A % )% $# " ) % ## 1- "/ ) ##( +, % ))% 5274 ( " =(7, " % ;;;;;;; %0) "1(2 %0) )% ;;;;;;; " ) ## *( ) *(((/ % % 49 ) ))% - "" ". ))%,#4 8 %) % '(?( '7/ ## $# " "7*"1!(.># ' ## (?("8:

17 ! " # $% & '( )( **( *&$+# (,,*& )& '( )( ( ( -( )** # & './0*/1203 $$4 456'3 7'8489 6:;9';3:!!" #" ))*2<<=,2<<<,)8; )*( **& 8;) **( & *( *-*&3 ) ) * /111 ** &! *(, **)& # *,*>8), % &&!$ "" $ $ %$ &'() $ (*+( +$ (*+( (&.222?2/2 &.8&8&.A)) B- B-&1/C/DC2=22/.&&& $ $ *$ &'() (,+& + (,+( ( &.8&8&.A)) E- #.&&& (-+( +(-+( ( *

18 !$ "" $ $ "(&$ &'() "! $ "(*+(+(*+( 1C7.2F&FC &.8&8&.A))7- (*+( +(*+& 10.2/&11 &.8&8&.A)) 6.&&& (*+. + 1?. &...!/+(*+, +(*+0 &.8&8&.A))G-HD9.&&& (,+( +!"1'0(,+( (&.//C</2 * 234( : (-;''<();'' (,+& +=!(,+- (&.2FC?F?/ * 234( : (,;''<(%;'' (,+. +!(,+& (&.2/12C1C * 234( : (.;''<(0;'' (,+0 +!/+(,+, * 234( : (,;''<(%;'' (,+- +(,+- (&.220C2FF * 234( : (-;''<();'' "! $ "(-+(+(-+( &.8&8&.A))7-

19 (-+& +="(-+- * 234(592432: (0;''<(-;'' (-+. +!(-+- (&.2C=1?<0 * 234(592432: (&;''<(.;'' (.+( +(.+( 94 * 234(592432: (&;''<(.;'' (.+& +=!(.+0 (&.2//=02F * 234(592432: (&;''<(.;'' ( <&11 &.3.0.1=&11-3 * 234(592432: (';.'<((;.' =!(.+) +(.+0 (&.2F2=01? 21.2/&2C &.8&8&.A))8( # *- #.&&& $ (.+& +(.+- 1<.22&2C &.8&8&.A)) - #.&&& "! $ "(.+-+(.+) (&.2/C1<2= &.8&8&.A))7- " ((+( +((+( (&.2/</202 <.21&FC &.8&8&.A))B- #.&&& &.8&8&.A))*-I(.&&& $ ((+% +(( /&2C &.8&8&.A)) *-B(.&&& &1?2DCF21F</

20 $ ((+- +((+0 (&.22FC0/= 2?.22&11 &.8&8&.A)) -! -&12?FD/</2<2.&&&!/+((+% +((+- &.8&8&.A))G-HD9.&&& ((+) +!/+((+* (&.201F?=? * 234(592432: ((;''<(&;'' ((+, +((+(' (&.2C/FC0< * 234(592432: '*;.'<(';.' ((+% +$ ((+0 (&.202=/1? 94 * 234(592432: '%;.'<'*;.' ((+* &. * 234(592432: ((;''<(&;'' "*+( +*+( (&.2C<02=/ /.22&2C &.8&8&.A))6( - #.&&& *+& +*+& (&.2F=2??F &.8&8&.A))# A#- # +*+. (&.2FF1==C &.8&8&.A))G-HD9.&&& " *+- +*+0 &.8&8&.A)) # ;!.&&& 8( *+- +* &.3.?.1=&11-3 * 234(592432: '*;.'<(';.'

21 *+) +*+, (&.2C0F00= &.3.?.1<&11-3 * 234(592432: '%;.'<'*;.' *+. +*+, &.8&8&.A)) A)-#.&&& &12?FD0/0/?/ $ *+- +*+% (&.20/C<<22 &.8&8&.A)) -! -&12?FD/</2<2.&&&,+( +,+( (&.=<2F02 1F.1<&11 &.3.A))*- # $ ( &.3.=.1=&11-3 * 234(592432: ',;.'<'%;.' $ (*+( +$ "$ (*+( (&.222?C/2 * 234( : (.;''<(0;'' $ (,+( +$ (,+( (&.21?/<02 &.7&9 * 234( : ((;''<(&;'' $ (,+& + (&./ C. &... $ (-+( + $ (-+( ( * 234(592432: (&;''<(.;'' $ (-+( +$ (-+& (&.21F0</2 $ (.+( +=! >$ (.+( ( &.21?F?=#,2.1<&11 * 234(592432: (';.'<((;.'

22 $ ((+( +$ ((+& 94 * 234(592432: ',;.'<'%;.'!$ "" $ $ ()$ &'() (,+( + (,+( ( &.8&8&.A))-6.&&& (.+) +?! $ (.+0 (&.2/C1F<= 22.2<&11 * $ $ "(*$ BC3 98 4'# 9#'G3 2<D2 D#;AG3 2<D/ : 83 G3 2<D2 D 4'# 9#'G3 2<D/ 2F&FC 8&8& J 4'# 9#'G3 D H<1G3 2<D2 &A* 0 4'# 9#'G3 2<DF D'63 G3 2<DC >>>>? 4'#9#'G32?D2 DI4G A73 I 6:; 3 8A'IG3 2?D/ D 4'# 9#'G3 2?D/ 8&8& J #;AG3 2?D0 D 4'# 9#'G3 2C&2C 8&8& J 4'# 9#'G3 2?DF D3 ;G3 2?D2 >>>>? A #''8489'8G3 D 4'# 9#'G3 2?DC 8&8& J 4'# 9#'G3 2CD2 D; G3 2CD2 22&11 I&; C G3 D 4'# 9#'G3 2CD/ 8&8& J 4'# 9#'G3 D3 ;G3 2CD2 >>>> = '8# 3 3 I8G3 D 4'# 9#'G3 8&8& J $ HD9 I'8B8'G3 D 4'# 9#'G3 1<&11 8&8& J 4'# 9#'G3 DIAG3 1<&11 >>>> 0 4'# 9#'G3 D6KIG3 >>>> F 4'# 9#'G3 D$ HD9 I'8B8'G3 1<&11 >>>> F L: 48: AG3 D 4'# 9#'G3 8&8& J! 46#'6 : AG3 22D/ D 4'# 9#'G3 22D2 2/&FC 8&8& J 4'# 9#'G3 22D/ D#;AG3 22DF A3 G3 22D0 D 4'# 9#'G3 8&8& J 4'# 9#'G3 22DF DA73 I 6& 3 8A'IG3 22DC 4'# 9#'G3 22DC D: 83 G3 22D/ 6! I4'IG3 22DC D 4'# 9#'G3 22D0 1<&11 8&8& J # H21G3 22DF D 4'# 9#'G3 22D? 8&8& J 4'#9#'G322D= DI4G 4'# 9#'G3 22D< D3 ;G3 22D/ 4'#9#'G3<D2 D:83G3<D2 3? #;AG3 D 4'# 9#'G3 <D/ 8&8& J 4'# 9#'G3 D6KIG3 <D/ 3? 4'# 9#'G3 <DF D H/?G3 <D/ 3?; '63 G3 <D? D 4'# 9#'G3 <DC 1=&FC 8&8& J 4'# 9#'G3 <D0 D3 ;G3 <D/ 3?;

23 4'# 9#'G3 <D? D'IA : AG3 <D/ 3 =; 4'# 9#'G3 <D= D6KIG3 <D= 4'#9#'G3?D2 DI4G 4'# 9#' 73 'I49 DI = $3I'#36' 32<D2 D4'#9#' 32<D2 22&2C 8&8& J 6 32?D2 D4'#9#' 32?D2 8&8& J! 'A684 32?D2 D4'#9#' 32?D/ 21&11 8&8& J G38;3KA 32CD2 D4'#9#' 32CD2 8&8& J 4'# 9#' 3 2CD/ DA' 7'I64: A 3 2CD2 1<&11 >>>> C I 3 D 4'# 9#' 3 1<&11 8&8& J 6! I4'I 3 22D2 D 4'# 9#' 3 22D2 2/&FC 8&8& J " "-$ &'() #3:! 4GG32<D2 D4'#9#'G32<D2 / 2 # H21G32<D/ D4'#9#'G32<D/ F / '8#33I8G32<DF 1 L:4 G32<DF D4'#9#'G32<DF C 1 4'#9#'G32?D2 D! 'A684G32?D/ 1 1 4'# 9#'G3 2?D/ D86! 4GG3 2?D2 2 F DA73I 6& 38A'IG32?DF / / 4'# 9#'G3 2?DF D6KIG3 2?DF 2 C # 3 8A'6'IA 4GG3 2CD2 D 4'# 9#'G3 2CD2 / 2 4'# 9#'G3 2CD/ D$ HD9 I'8B8'G3 2 4'# 9#'G3 DIAG3 2CD/ 1 21 D 2 F D! /? 4'# 9#'G3 D#;AG3 '63 G3 D 4'# 9#'G3 C 2 6KIG3 D 4'# 9#'G3 = 2 '63 G3 D 4'# 9#'G3 = 2 6! I4'IG3 22D2 D 4'# 9#'G3 22D2 0 C! 46#'6 A7G3 D 4'# 9#'G3 $9& #3:! 4GG322D/ D4'#9#'G322DF D4'#9#'G322DC 4'#9#'G322D0 4'#9#'G322D? D F 4'#9#'G322D= D633A:48'8G322D/ 4'#9#'G322D< D9G322DC 1 = L:4 G3<D/ A73I 6:; 38A'IG3<D/ 633A:48'8G3<D/ / F 9G3<DF D4'#9#'G3<DF $9& 4'#9#'G3<DC D H<1G3<D/? 1 4'# 9#'G3 <D0 DA #''8489'8G3 <DF 1 F D4'#9#'G3<D? C / A'7G3 <DC D 4'# 9#'G3 / 9A 'A3G3?D2 D4'#9#'G3?D2 $9& 4'#9#' 32?D2 D 38 3I4 32?D2 1 C 4'#9#' 32CD2 DI4G839'6A 32CD2 B'A4'8#3'8 32CD2 D4'#9#' 32CD/ = 1 4'#9#' D$3I: A73I 1 2

24 " = 3BD*+&+32C*+( 382,<.. 8 (,( #L*)) * &' *( FD1 ( L&##,),,&! # ( *L )* # &: ( ( ( ) - # *( &'M) (&:)*& 'M-M-))&L ( -*( )& 3 ( )( -- /D FD1( *& 8( *( ),( L D&* ( )*&M*&! #, *, L CD1+ *L D- -GA ( *- M- M )(,&

25 M # )L ( ( # )))& L ( # & ( L )0D2 & L D,,( &M # ( &# ( M**&4 ( 6( ))&'6( -* ( &, # ( )( ( (& 6(-( **&8?#))&1D2- I& #)-#*&#** (,E)6( &( (, & B( (&'2D2&8GE2D/&

26 )*)&;D/D /& )( --*&'(,( (,( ( ( &* ) ))& 4( (,,,N& *(,( ))& 6( ), ) )&# ) # *&A)G (#)()( &ACDF&! ( +++ GE- -&CDC&! *,,,( &' **N N&! 6*,) ))& (,&6)-- & 6 ) * 6( ) &! >>>>>*-*)*-)&')6( *&# *)-&8 6( # ) &A,>,&)6(,-)# ),&4(,,) ((& NN G- ) & - ) )*(,*,*& N&,)* *& (.))( &G )*++ 32C(,+(< 82432(,+'& 382'<' ( G3 2?D2,!! G3 2?D/&( ( *. 2&;)( *3 **( & /& ( ))C&B6;)I,*( A( A&-( -, ( & 2(! ),, &4?)G(( )&4 20 ( * )! ) )))& # ( 2,( ( ) ( * ) (,+# ( *)& 4/,)*( ( *)! * ( &)*) ( )&( ( ( ( )&. ;)(.D 2211O! /,,) # &

27 ( ( ( 2D2 )! ))& /)*& -(.! 32C(,+&+ 382(<0 ;2&4( ( # *,)( ( & ( ( ( ) * *&, ) ) & B P /1 ) 8( )*IE8( & 8( IE( # /C))& ( 2A*,**/) &2D1( & 82,( 8( ( &3 # D( ( *,,& 2D1)&#)/,&&& 3,(#)2,& 8( ( ( ( ) ** IE ** *G( #& ( 2,( & ( ( *& 3. 4 * /1! 2D1 * 2DF ) ( ( )&,) ( ) ( &! ( #,)* <1( /,&# ( &8<1&&&;(,*,))*&* & && ( ( &! ))) 3 * ( ;C& " # 4554(*+0<32C(*+. 382,<' 4$*,)EN /,( )( )*G & ( *+,( *( Q )&- )-8- G( )( )**( )& #()( (,*( &2D1&'* ) )&, *,)( & # &())) 1, * & 4 ( (, ) ( ( (& $

28 32C$ (.+(+5: 75$ (.+( 382'<( ( * *- $ A) 3 FD2 $ A)& * &,)( ( 6& 3 D22,( **)( )&;)( )*** & 3 ( & ( ) ) & 8 $ A) ( )*( # &8/1( 6- *)*& )$A)(, ( ( *& 1D1 ( &3 ( ))&&& )( &6( )*)RR&8 ( )( &'(,&! )'E-46 & 8 20 (,( $A) * ) & * & 8 * Q IE * & *, ( ) - ) )& ) ( **( ( ) ()&',S( *( & 3 & %

29 $ (-+(<3A4958$ (-+( 382-<.,)TH*))&! &# )*)*,)& **( *) ( *& *( & **( G**&8** *)( D)***( (,& 4 * ) ), ( & (*(,)&21( ( -*( ( ( & * 21 &(*,)I( ))*,,,**&2D1+*I,( G&,*( ( /D1*A&,A( */D1+# ( * *I&I(() # & 8 -, 6E * ))& /D2&# )*I( ( * ( *&;I)-( * *&),( ( - ( ))&( ( ( &; ),( 8 ((&F *(& ( - ) & *A&8 # ( - I & 9 ( G (,,&! * - A 8 ))&FD2+ T*H-( ( &'),,FD/& ( )& ( ( &'))-( * 8**&4C**I (,, ( ( ) ),( ) ( & B **,H- * &' ( - ( ) )) ( + ( ),-( + ( *- D-&&&/2 & &

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

Programmabegroting 2018

Programmabegroting 2018 Programmabegroting 2018 ! "$$ !!! "! $!! %!&' " "! & "(!!& " &" ""(& "!!&&!& $!)$ ($$ "! " " " $!''!' ( ' &!$*' &!$'& $!($*' $!($' &!!!! $ (!!" (!!+" (!! &!$ &!$ ' $' $' $!! $"! & " & $ '! " (!!" (!"

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Jaarverslag 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 26 maart 2010 3 4 10 11 30 33 37! 42 " 60 # 62 $%& 64 ' 65 !"#!$!%%"! #&'# &!%' %!#%! (%)*% %##+,%!#,% ##! &%%'#& %%%& -* &+- &,.,$/%0 2% #%%"02 #%%#+#! %#!!&#%!% #%%! 3##%%4%! #%%' 5$#

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimental Analysis and Modelling of the Fatigue Behaviour of Threaded Pipe Connections Jeroen Van Wittenberghe

Nadere informatie

!" # " $ % &&&$ " $ '( '( ) * + +,( - ). / "! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3

! # $ % &&&$ $ '( '( ) * + +,( - ). / ! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3 !"#"$ % &&&$"$ '('( )*+ +,(-). /"! 010&.2().()*+.*. $$$*0$ 3 %(,!"" # $$ $$ $$ $$ $ % & '( ($ %$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Nadere informatie

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ (

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,$ ''*++%%%& -$'./ '  0.$&%$ .1*+..1*/ ( !" # $%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ ( ".&.$2130.$%$($* $ $..$ &.$.$*%1*" &(./. $4("."$"3 &*$%%&2(&.$ 1$$$50 6".1** $"0.$%$$' $*&77,( 1*$ "'-$ $'," %.'"/.$2,,%$&*$.$&&

Nadere informatie

CEVA-DRIEHOEKEN. Eindwerk wiskunde 2010. Heilige-Drievuldigheidscollege 6WeWIi. Soetemans Dokus

CEVA-DRIEHOEKEN. Eindwerk wiskunde 2010. Heilige-Drievuldigheidscollege 6WeWIi. Soetemans Dokus CEVA-DRIEHOEKEN Eindwerk wiskunde 010 Heilige-Drievuldigheidscollege 6WeWIi Soetemans Dokus Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Info over Giovanni Ceva... 4 1.. Wat zijn Ceva-driehoeken?... 4 1.3. Enkele voorbeelden...

Nadere informatie

Evaluatie einde WAZ. Doel en vraagstelling. Conclusie

Evaluatie einde WAZ. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever SZW Evaluatie einde WAZ Doel en vraagstelling Opdrachtnemer APE / P. de Jong, L. von Meyfeldt, A. Tsiachristas. Op 1 augustus 2004 is de Wet einde toegang verzekering WAZ in werking getreden.

Nadere informatie

TIME- Heren 2 in de flow

TIME- Heren 2 in de flow Heren 2 in de flow TIME- Dalvo H2 sluit 2014 af en begint 2015 met winst! Het heeft inderdaad bijna een halve competitie geduurd, maar dan is het toch zo ver. Waren er eerst 10 verliespartijen en stonden

Nadere informatie

#$%&'())* +,,, -. / 0

#$%&'())* +,,, -. / 0 5 ) %! &''/%.2$! 6 '/#& 5 7* )! " #$%&'())* +,,, -. / 0-1 2 " 2 2 3 4 1 2 #$%&'())*! "#$%&##'(') %* +,'&'-$..#.'%,'&&..//0'%1,'&&../2#&%! %,3 4 &! 6 '/#& 8 9 9 9 : ) 9 " : " 9 % : : ; : 9 " 5 9 ) 4 " #2/'

Nadere informatie

TIME- Van de Technische Commissie

TIME- Van de Technische Commissie Van de Technische Commissie De komende tijd is de Trefkoele+ niet volledig beschikbaar hierdoor hebben we beperkte/geen mogelijkheid gebruik te maken om te trainen of wedstrijden te spelen. De volgende

Nadere informatie

! " $$ *+ ,!-./,0 !"#$$!%$%#&'!!#()$$%"#$%*)"+',*)"-

! $$ *+ ,!-./,0 !#$$!%$%#&'!!#()$$%#$%*)+',*)- ! " #$%$%&$ '%'% $#%$ ()$ $$ *+,!-./,0 1/,2,0,30(42 3,./),0#1*)! 2#')##*'')#'3,0#!!1'*)'/),0# 0# 4"("#!"#!'*)0 4".*)0 1!#",0 /!&) "#)2,#22) $#),##!,0!,!# &52"#) #- )'5,#!1!2))+6'!7 )!)8$'!5+( )!)9 4'(+*!)!+

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

Team Tijd Team thuis Team uit Locatie Poule Code Scheidsrechter Dinsdag Zaterdag Dinsdag Donderdag

Team Tijd Team thuis Team uit Locatie Poule Code Scheidsrechter Dinsdag Zaterdag Dinsdag Donderdag Dinsdag 05-01-2016 D3 21:30 s.v. Giethoorn s.e. DS 1 Dalvo DS 3 Eendracht, Giethoorn D2L IE H2 21:30 v.c. Emmeloord HS 1 Dalvo HS 2 Bosbadhal, Emmeloord H2H IE Zaterdag 09-01-2016 D1 15:00 Dalvo DS 1 Prota/Urk

Nadere informatie

!" # $ % & '(( ) ) ) ( & ( *

! # $ % & '(( ) ) ) ( & ( * !" # $%& '(( (&(* +&%, " -*.& /+"12"// -*.& 3&4 &5! # $%& # -,7 &778", * -* 3-9 "7""7,": & : &,, 8*; < : 7:,, & : -9, & 7 *-9":,:7 =,, 7, : -9 -, &,,,,& " : " ", 7,& &" &:, ",8& ;:7, >"? @% 2&,A&B&,#$$C*

Nadere informatie

nieuwsbrief Overdenking In dit nummer... Oktober jaargang 7 - nr 23

nieuwsbrief Overdenking In dit nummer... Oktober jaargang 7 - nr 23 O 2015-7 - 23 iif Oi E W i (J 1:22) E i i i W i f i Ki G N : i Li D i c O i i Sici Vi W i W G N G O i A i f G ic i Z i E Li I i Oi: Li N Ki B V B i R Ti M Bif i Bië B i A Ui V i C: Ki Cf I Sici Vi ii W

Nadere informatie

!"#$%&"'("#)**'#+","-,%%$."#/0-.1,"-**%.&0.*&10*%*+-2>

!#$%&'(#)**'#+,-,%%$.#/0-.1,-**%.&0.*&10*%*+-2> !"#$%&'(#)%"*#+%#+&,"-**%. /01-.+%#+&2%"&3%++%"%(&%(&4#$*5%6%%"+% 7+-2#%6%5#%2&8"19%:.:6#%&%(&;-(*+?":@:+:"A&?":BC&D"C&4E33FG&F3E87!%"90(2%.#(6&00(6%5:2%(

Nadere informatie

glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) metselwerk: Tilburg (rood gemeleerd) metselwerk: Tilburg (rood) bk. nok 8.

glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) metselwerk: Tilburg (rood gemeleerd) metselwerk: Tilburg (rood) bk. nok 8. dakpannen rood, passend bij steen 9.657 glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) RAL 733 8.88 7.56 A-a8 A-a9 ventilatie dmv open stootvoegen A-c3 A-c4 segment hefdeur volkernpaneel A-a5 A-a6 A-a6 A-a7

Nadere informatie

WERELDKAMPIOENSCHAPPEN EN BAANWIELRENNEN Economische impact, bezoekersprofiel en beleving

WERELDKAMPIOENSCHAPPEN EN BAANWIELRENNEN Economische impact, bezoekersprofiel en beleving WERELDKAMPIOENSCHAPPEN EN BAANWIELRENNEN 2011 Economische impact, bezoekersprofiel en beleving 866.6(!"#$%& ' ()*+,./& 01/'()+2&3 /+& 3 /+&45,63% 2'() % /('72 8/+&,6, 9*9 + * 3,(277$( 2":";"# +& 0)1 6

Nadere informatie

Pioniers in place making

Pioniers in place making Habi_deel_omslag lupi 5-3-2007 16:52 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik Pioniers in place making Proeftuin IJburg Tineke Lupi Annemarijn Walberg Sako Musterd !"#$ %& '()*+, #'-.&/.. 0#'-.&/./ 12!3 4"""3!3

Nadere informatie

Coderingen variabelen WAI database

Coderingen variabelen WAI database Coderingen variabelen WAI database Introductie In de WAI beheer applicatie is het mogelijk om een excel-sheet te uploaden. Dit excel-sheet wordt uitgelezen, geïnterpreteerd en geïmporteerd in de database.

Nadere informatie

Rapport gepensioneerden in dienst in het onderwijs 2010, 2011 en 2012

Rapport gepensioneerden in dienst in het onderwijs 2010, 2011 en 2012 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Departement Onderwijs en Vorming Koning Albert II-laan 15 1210 Brussel Rapport gepensioneerden in dienst in het onderwijs 2010, 2011 en 2012 Dit rapport werd

Nadere informatie

" & & ' & & &#$$% & &' ' ( (! (

 & & ' & & &#$$% & &' ' ( (! ( ! "#$$% " & & & & &#$$% & &! Voorwoord ) * +, - & )*.!& /. & 0 & 2 3 * 4 4 5! 6 ) 7 89 : 8: 4 7 0 ;& < )= : & * 0 ; > #? Inhoudsopgave Abstract...iv Samenvatting...v Aanleiding tot Verandering en Onderzoek...

Nadere informatie

TIME- Van de Redactie Beste Dalvo-leden,

TIME- Van de Redactie Beste Dalvo-leden, Van de Redactie Beste Dalvo-leden, TIME- De meeste teams hebben er al een paar wedstrijden opzitten en de trefkoele plus begint steeds meer te wennen. Ja zelfs de oranje gang. In deze nieuwsbrief staan

Nadere informatie

22a. Bos. Bos c. 81b. 81a. enb. 54a. 1 n. aan BOS. a a. a a. n 6. s aa. a a. nne. 1t/m11. 36a a. e e. v o. g g. s a a. a a. s a a.

22a. Bos. Bos c. 81b. 81a. enb. 54a. 1 n. aan BOS. a a. a a. n 6. s aa. a a. nne. 1t/m11. 36a a. e e. v o. g g. s a a. a a. s a a. Pb. L f 0 bb R R c 0 0 0 0 0 0 0 0 z 00 L 0 0 0 0 0 0 0 L E K 0 0 0 L L P 0 0 0 S 0 S S E O 0 - - E O - 0 z c K z V - - 0 N 0 0-0 - z E 0 - b [] - C E - - - 0 0 Tf 0 E z c K 0 0 - c z R b 0 0b K 0 Sc 0

Nadere informatie

2'3"4"')3%()!"#$%&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B)

2'34')3%()!#$%&'),56-) ),783'9(&4*'9':'((&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?(#A'9B) "#$""&'()*+)&)#&',-('$-&.##)#&')/$/0/'1233"#4567 "#$&'( ) ) "#$&'()*"#) +''$),-).'/01''$) 2'3"4"')3()"#$&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B) ) ) ) 2'3"4"')CCDE6D5ECF)

Nadere informatie

H20 COÖRDINATEN de Wageningse Methode 1

H20 COÖRDINATEN de Wageningse Methode 1 H0 COÖRDINATEN abd 0.0 INTRO c 3 OL, 0 NB 0. HET PLATTE VLAK 6 a A(-3,) ; B(,4) ; C(-,) ; D(,0) ; E(0,-3) ; F(-6,-4) ; G(6,-4) b 0. DE WERELD IN KAART cd 3 B 4 abc d 90 NB H0 COÖRDINATEN de Wageningse

Nadere informatie

5 abd. 6 a A(-3,5) ; B(2,4) ; C(-2,2) ; D(5,0) ; E(0,-3) ; F(-6,-4) ; G(6,-4) b

5 abd. 6 a A(-3,5) ; B(2,4) ; C(-2,2) ; D(5,0) ; E(0,-3) ; F(-6,-4) ; G(6,-4) b Hoofdstuk 0 COÖRDINATEN VWO 0.0 INTRO abd c 3 OL, 0 NB 0. HET PLATTE VLAK 6 a A(-3,) ; B(,4) ; C(-,) ; D(,0) ; E(0,-3) ; F(-6,-4) ; G(6,-4) b cd 0. DE WERELD IN KAART 3 B 4 abc e d 90 NB de Wageningse

Nadere informatie

De Harde Kern Aanpak MOgroep Utrecht, september 2007

De Harde Kern Aanpak MOgroep Utrecht, september 2007 MOgroep Utrecht, september 2007 Colofon Uitgave!"## $!"#% &&& Tekst ()*+,- Klankbordgroep ()*+,-. /0*-.100*234,-./56*234-.7*23478-.9*234 78-.32&*234-.33*2347-.30*234 -.(1*234(-.+*2344-.,29 *23489-.:30*83-

Nadere informatie

Roele De Vries Recycling

Roele De Vries Recycling Vj 11 fb 2011 f O 2011 Sc j jb f Mééj f Mééj 2010: R D V Rcyc E (1991): H B Ccë bj Db f/ez C 2011 f O 2011 3 D zj j, z 1992 b c f f z é bjf H f O c z bjf H zj z cc bj c c zj D jz bb c fj jy z b j z, bf

Nadere informatie

! " # # # # $% & ' ( ) *+,,

! # # # # $% & ' ( ) *+,, ## ##% & ' ( ) *+,, # % && #' () * + &,-.+/ 0 * -,. / 11 ) / 1, 0 10. 1 1( 2 - *.,+ 1,+ 2,+ 0.,+ (,+ (1 3,+ ( 4,* (0 )**,3 (( ),4 (5 6,4 (7 %,/ (8 ),/ (9 ),0 5,1-3. &,2 01,2 0 2, *,,2 00 *+ 0( : ** 0(1

Nadere informatie

20-12-2007 woonfunctie KHS-BB-2.00 bouwbesluittoetsing

20-12-2007 woonfunctie KHS-BB-2.00 bouwbesluittoetsing project: Kleine Houtstraat 92-96 / Haarlem opdrachtgever: v.d. Doe & Partners BV betreft: tekeningenlijst BB datum: 20-12-2007 BE-tek (bestaande tekeningen) Voor bestaande tekeningen verwijzen wij naar

Nadere informatie

! "###$ , &' 4 5#( 6 * 0<95( 6

! ###$ , &' 4 5#( 6 * 0<95( 6 ! "###$ % &''!()*+, --. /*. 01 232 &' 4 5#( 6 7 809##:04;< :

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

!"# $ $ % % " $# & $' $ ( & ) * ) *$# & " $ + &, & & $ - && $- $# & ' $ %$+ ' %&%&. $# + %% %/!# 0 $ 1 & $2 $3 % 0!# 0% & $ % % 4 5$6 & 1+0 % $

!# $ $ % % $# & $' $ ( & ) * ) *$# & $ + &, & & $ - && $- $# & ' $ %$+ ' %&%&. $# + %% %/!# 0 $ 1 & $2 $3 % 0!# 0% & $ % % 4 5$6 & 1+0 % $ !"# % % " # ' ( ) * ) *# " +, - - # ' %+ ' %%. # + %% %/!# 0 1 2 3 % 0!# 0% % % 4 56 1+0 % / !"# % " ' ' ( ) + 7 7 ( 7 8! 9 : ( ; < 1 8 * +(, --+(./ ') = 7 ' 7 8 + 8 : > 7

Nadere informatie

! "##$!"%%&!'()*+!!""#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$!

! ##$!%%&!'()*+!!#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$! "##"%%&'()*+ ""#%&'()*+)*),-.*'//+,,''#0++#&),.* "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 10%+%&,%2#),%&%3 "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 123456789:;

Nadere informatie

Merkidentiteit provincie Antwerpen

Merkidentiteit provincie Antwerpen Merkidentiteit provincie Antwerpen Primaire De primaire zijn de waaruit het logo is opgebouwd. Al deze vallen binnen hetzelfde gamma, waardoor ze een sterk geheel vormen en onderling te combineren zijn.

Nadere informatie

x 2x x 4x x 1x x 8x x x 12 = 0 G&R vwo B deel 1 1 Vergelijkingen en ongelijkheden C. von Schwartzenberg 1/25

x 2x x 4x x 1x x 8x x x 12 = 0 G&R vwo B deel 1 1 Vergelijkingen en ongelijkheden C. von Schwartzenberg 1/25 C. von Schwartzenberg 1/ 1 I, II, IV en V zijn tweedegraadsvergelijkingen. (de hoogste macht van is steeds ; te zien na wegwerken haakjes?) (III is een eerstegraadsvergelijking en VI is een derdegraadsvergelijking)

Nadere informatie

Het beheer van een elektriciteitsnet

Het beheer van een elektriciteitsnet Het beheer van een elektriciteitsnet Wouter Stekelenburg, Albert-Jan Yzelman 23-06-2003 1 Inleiding In dit verslag gaan we er ons over buigen, hoe we zo efficient mogelijk bepaalde vastgezette middelen

Nadere informatie

Van Struyck tot statig Woonwensenonderzoek onder studenten die in Den Haag studeren en/of wonen

Van Struyck tot statig Woonwensenonderzoek onder studenten die in Den Haag studeren en/of wonen VanStruyckTotStatig 18-06-2008 12:07 Pagina 1 Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling Directie Beleid/Afdeling Onderzoek Van Struyck tot statig Woonwensenonderzoek onder studenten die in Den Haag

Nadere informatie

WS-WK N-D WR-A1. (sw-zm) Duinweg WR-AWG. Duinweg R-DR. Duinweg. (sh-spn) (-bw) Duinweg WS-WK WA-EW. De Riethof. Duinweg R-DR. (sr-rg) WA-EW WA-EW

WS-WK N-D WR-A1. (sw-zm) Duinweg WR-AWG. Duinweg R-DR. Duinweg. (sh-spn) (-bw) Duinweg WS-WK WA-EW. De Riethof. Duinweg R-DR. (sr-rg) WA-EW WA-EW b b j b - - D L- -I -D - -D -1 - - - - - - -K jf jf - z j j - jz bj D c L - - - D - c - Dc c - bjfc 1 c - bjfc c - bjfc c - - - c - - K Dbbb L- - -1 L L 1 U I U I I I Fc I () (b=.1) CLL CLL (b=.) (b) (-b)

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland Vii bib ijd d Gi Gdd Apd, Bid 1 pp 6 i 2016 D di pp v d Gi d Ii d i Gdd d. D v di ii ppv i i Apd. Op 5, 6 7 i Apd z. Z vid p 5 i d ppi p p Mpi, ijd d p 6 i pp i Apd p z p 7 i d. O v v id z fij ij vp zij

Nadere informatie

Meetkundige Ongelijkheden Groep 2

Meetkundige Ongelijkheden Groep 2 Meetkundige Ongelijkheden Groep Trainingsweek Juni 009 1 Introductie We werken hier met ongeoriënteerde lengtes en voor het gemak laten we de absoluutstrepen weg. De lengte van een lijnstuk XY wordt dus

Nadere informatie

Aanvang wedstrijd. Dag Team thuis Team uit Wedstrijdnummer. Zaal code Zaal Plaats Wedstrijdleiding. Datum

Aanvang wedstrijd. Dag Team thuis Team uit Wedstrijdnummer. Zaal code Zaal Plaats Wedstrijdleiding. Datum Datum Aanvang wedstrijd Dag Team thuis Team uit Wedstrijdnummer Zaal code Zaal Plaats Wedstrijdleiding wk 37 14-09-2016 21:15 wo Blok 69 4 DC Touche 2 DC 5002 Kulturhus de Meent Afferden wk 38 20-09-2016

Nadere informatie

Definitieve Indeling senioren breedtekorfbal, veldcompetitie

Definitieve Indeling senioren breedtekorfbal, veldcompetitie Definitieve Indeling senioren breedtekorfbal, veldcompetitie 2014-2015 publ. 26-6-2014 Reserve Vijfde Klasse R5A R5B R5C 1 Badhoevedorp 2 1 Avanti 6 1 De Meervogels 5 2 DTS 2 2 Excelsior 5 2 EKVA 4 3 Kleine

Nadere informatie

1 Introductie. 2 Oppervlakteformules

1 Introductie. 2 Oppervlakteformules Introductie We werken hier met ongeoriënteerde lengtes en voor het gemak laten we de absoluutstrepen weg. De lengte van een lijnstuk XY wordt dus ook weergegeven met XY. Verder zullen we de volgende notatie

Nadere informatie

waterviolier twee-onder-een-kapwoningen wonenopeeneiland.nl kenmerken Waterviolier bouwnummers 6 t/m 13 en 30 t/m 37 woonoppervlakte ca.

waterviolier twee-onder-een-kapwoningen wonenopeeneiland.nl kenmerken Waterviolier bouwnummers 6 t/m 13 en 30 t/m 37 woonoppervlakte ca. wii w---wi bw 6 / 13 30 / 37 B i E/Of b A i O z h c i i O E i w z? i ch f i L- A 1 ii w i h Oi Wii w c 148 b i wi ië 40 343 4 1 ii x i z i i é ich i bj i ii bi z- wi bi iii i i icif x hwi ii bi EPC O,O

Nadere informatie

x 0 2 y -1 0 x 0 1 y 2-1 y 3 4 y 0 2 G&R vwo A/C deel 1 2 Functies en grafieken C. von Schwartzenberg 1/15 1a 1b

x 0 2 y -1 0 x 0 1 y 2-1 y 3 4 y 0 2 G&R vwo A/C deel 1 2 Functies en grafieken C. von Schwartzenberg 1/15 1a 1b G&R vwo A/C deel 1 Functies en grafieken C. von Schwartzenberg 1/15 1a 1b t =, 5 d 10, 5 + 46 = 1 (m). 1 minuut en 45 seconden geeft t = 1,75 d 10 1,75 + 46 = 8,5 (m). 1c 1d Per minuut wordt de diepte

Nadere informatie

! " # ## # #$$$!!!#%!!$ #' ()* $"+! %

! # ## # #$$$!!!#%!!$ #' ()* $+! % 1 2 ! " # ## # $#" #!##$ "# %%$#% " #$$$!! %" %&$!#%!!$ #' ()* $"+! % #" %!$$!#%! %% ", " - % 3 4 * )").%% * )" / * ) ") 0 ) " 1( ) "&!% ) "' 2 ) " 33 )) ) &"),% ) &" ) &"&. 4 %5/ 6 )& &"' 7 $5 ) &" 083

Nadere informatie

x 3x x 7x x 2x x 5x x 4x G&R havo B deel 1 3 Vergelijkingen en ongelijkheden C. von Schwartzenberg 1/12 TOETS VOORKENNIS

x 3x x 7x x 2x x 5x x 4x G&R havo B deel 1 3 Vergelijkingen en ongelijkheden C. von Schwartzenberg 1/12 TOETS VOORKENNIS G&R havo B deel Vergelijkingen en ongelijkheden C. von Schwartzenberg / a x = x =. b x = x x =. c d x (x ) 0 x = 0 =. 9. e f x 0 x ( x ) 0. x x = x x ( x )( x + ). TOETS VOORKENNIS a ( x + ) = x c x e

Nadere informatie

Schrijf je nu in voor het Tulpentoernooi 2015

Schrijf je nu in voor het Tulpentoernooi 2015 Flyer nr. 14 1 13 e Jaargang nummer 14 Verschijnt 2x per maand 27-02-2015 Voorzitter: Gert van Kalsbeek Tel: 5282065 e-mail: gertvankalsbeek@gmail.com Penningmeester en Secretariaat: Rene Akerboom Tel:

Nadere informatie

)"#!$#! "+!! *$ %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& $'*"#!!!$! * " "#"*!)"!)* "! ")!!%!""$#" "! ""! "!$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*!

)#!$#! +!! *$ %0#  )&1$#% #! )&#! 3$$$$ #!!#)! $4#* & $'*#!!!$! * #*!)!)* ! )!!%!$# ! ! !$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*! !!"#!## "$! ""%!#""#%&"$ '(") #!*%#$ '&*)")!# "!##"# )"#!$#! "+!! *$,-!&***$.// ##)!& %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! )"&&"#"2 $$, -&"")%!#!!*)"%!)!#"#&"$ 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& "*"")#!%#)#&"! "$!"!%#0"1$##!

Nadere informatie

De wissel-eigenschap voor vermenigvuldigen Vermenigvuldigen kan in omgekeerde volgorde gebeuren, want voor ieder paar getallen a enbgeldt: a b=b a.

De wissel-eigenschap voor vermenigvuldigen Vermenigvuldigen kan in omgekeerde volgorde gebeuren, want voor ieder paar getallen a enbgeldt: a b=b a. 98 Algebra 3.3 Variabelen 3.3.1 Inleiding F= 9 5 15+32= 27+32=59 15 C= 59 F In de inleidende tekst aan het begin van dit hoofdstuk staat een afkorting waarmee de temperatuur in graden Celsius in graden

Nadere informatie

Strandjutten Op zoek naar wat rest na de komst van De Vloed. Thijs Ringelberg, 2013

Strandjutten Op zoek naar wat rest na de komst van De Vloed. Thijs Ringelberg, 2013 Strandjutten Op zoek naar wat rest na de komst van De Vloed Thijs Ringelberg, 2013 Inhoud Proloog pag. 4 Eerste Akte. Het Schrijven. pag. 5 1.1 Welke keuzes moet ik maken /1.2 voordat ik begin aan het

Nadere informatie

TULPENTOERNOOI. 13 e Jaargang nummer 12 Verschijnt 2x per maand 30-01-2015. zaterdag 21 maart 2015 van 11.00-16.00. Beste volleyballers!

TULPENTOERNOOI. 13 e Jaargang nummer 12 Verschijnt 2x per maand 30-01-2015. zaterdag 21 maart 2015 van 11.00-16.00. Beste volleyballers! Flyer nr. 12 1 13 e Jaargang nummer 12 Verschijnt 2x per maand 30-01-2015 Voorzitter: Gert van Kalsbeek Tel: 5282065 e-mail: gertvankalsbeek@gmail.com Penningmeester en Secretariaat: Rene Akerboom Tel:

Nadere informatie

9 a met: 100 (a+b) ; zonder: 100 a b b 100 (a+b) = 100 a b. 10 a met: 24 (a b) ; zonder: 24 a + b b 24 (a b) = 24 a + b. 11 a 90 a b 90 + a

9 a met: 100 (a+b) ; zonder: 100 a b b 100 (a+b) = 100 a b. 10 a met: 24 (a b) ; zonder: 24 a + b b 24 (a b) = 24 a + b. 11 a 90 a b 90 + a 6.0 INTRO De uitkomsten zijn allemaal. c (n+)(n ) (n +)(n ) = d - - = -0,75 -,75 = De uitkomsten zijn allemaal c n + (n+) (n+) = d + 6 4 4 4 = 6 4 = 6. REKENEN a ( + 5) = 8 = 64 = 8 + 5 = 6 + 5 = ( + 5

Nadere informatie

4.1 Op ontdekkingsreis

4.1 Op ontdekkingsreis LB 4-5 4. Op tdkkigsis > Kijk fbdig. Wk zi h bij d jgs? O Os schip is zischip. O Wij v m v s pzi. O Wij wk p ht schip. O Wij v gs i bkd d. O W zi bkd vgs. > Ls Uit ht dgbk v Vsc d Gm. Wt hft Vsc d Gm mgm

Nadere informatie

IMO-selectietoets I vrijdag 6 juni 2014

IMO-selectietoets I vrijdag 6 juni 2014 IMO-selectietoets I vrijdag 6 juni 04 NEDERLANDSE W I S K U N D E OLYMPIADE Uitwerkingen Opgave. Bepaal alle paren (a, b) van positieve gehele getallen waarvoor a + b a b + a en b a ab + b. Oplossing.

Nadere informatie

Paragraaf 4.1 : Gelijkvormigheid

Paragraaf 4.1 : Gelijkvormigheid Hoofdstuk 4 Meetkunde (V4 Wis B) Pagina 1 van 8 Paragraaf 4.1 : Gelijkvormigheid Les 1 : Gelijkvormigheid Definities sin( A) = Overstaande Schuine cos( A) = Aanliggende Schuine = O S = A S tan( A) = Overstaande

Nadere informatie

Regiokantoor Nevobo Zuid Postbus HK Eindhoven. Tilburg, 12 september 2017

Regiokantoor Nevobo Zuid Postbus HK Eindhoven. Tilburg, 12 september 2017 Afz. Regiokantoor Nevobo Zuid Postbus 6421 5600 HK Eindhoven Tilburg, 12 september 2017 aan: Deelnemende verenigingen Sportbedrijf Gemeente Tilburg Regiokantoor Hallo volleybalvrienden, De vakanties zitten

Nadere informatie

Blok Veld Competitie Wedstrijd Speeldatum Tijd Thuisteam Uitteam Scorer Timer 24-seconden Scheids 1 Scheids 2 2015111 1 L Veld vrij

Blok Veld Competitie Wedstrijd Speeldatum Tijd Thuisteam Uitteam Scorer Timer 24-seconden Scheids 1 Scheids 2 2015111 1 L Veld vrij Week 201511 Commissaris 0 2015111 1 L Veld vrij 2015112 1 M / C ZX121A FC zo 15-03-15 1300 BC Kimbria X2 1 Blauw-Wit X2 1 Ouders Ouders Voogd Adri Rouvroye Malou 2015113 1 R Veld vrij 2015114 2 L ZDS1B

Nadere informatie

Antwoordmodel - Vlakke figuren

Antwoordmodel - Vlakke figuren Antwoordmodel - Vlakke figuren Vraag 1 Verbind de termen met de juiste definities. Middelloodlijn Gaat door het midden van een lijnstuk en staat er loodrecht op. Bissectrice Deelt een hoek middendoor.

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

Welkom op. SG De Dijk. Schooljaar 2016/2017

Welkom op. SG De Dijk. Schooljaar 2016/2017 W p SG Sc 2016/2017 v- v Hb v? b v f v! G S K INHOUSOPGAVE 3 V 4 N c 5 V 6 B 7 Rc 8 Pf 9 R 2 10 Spp 12 F L E W p p v SG! 14 Sp 15 K & C 16 Av 17 P W p v b v z c T p v f p f z bc z W z b b p c z W ó f b?

Nadere informatie

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen.

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen. DROPSHOT Mei 2015, Jaargang 6, Nummer 1 Teteringse Tennis Vereniging Opgericht 28 juli 1956 Paviljoen: Donkerstraat 44 4847 KJ Teteringen Tel.: 076 5812555 Bestuursmededelingen - Jaargang 11 nr. 1- Het

Nadere informatie

C C CC DDC C CEC C CC C

C C CC DDC C CEC C CC C C DC CCDEEC CCF C DECEFC CC DCE ECCCC CC EDCEEFC CDCCC C CE ECCCCC E DCEEFC CDCC C CDCCC CC CF CC CDCCCEFC DFCC C ACFCC C C CCA CFCCEFC DC ECDC CCCF CDC CCACDC ECDCEFC FDC CCFCC CC CC FECCFCCEFC ED CCE

Nadere informatie

Parameterbeheer van drives over PROFIBUS DP en ETHERNET TCP/IP % &'!"##$ ' % $ - "%)*)+" ( $ $./ 0 $,%. 1

Parameterbeheer van drives over PROFIBUS DP en ETHERNET TCP/IP % &'!##$ ' % $ - %)*)+ ( $ $./ 0 $,%. 1 !"##$ % &'!"##$ ' (! ( "%)*)+",$ % $ - "%)*)+" ( $ $./ 0 $,%. 1 % '$ * '$ $#! % $ % &! 2 '3 3 (4 3 *%5(*"!)6274 32 5,335#2',8 33 5,363# *2 36 *%5(*"!),(&%"',23 6 59**627,(&%"',#',24 6 :,,(#924 62./5"!),;28

Nadere informatie

e-learning Research Reeks Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen?

e-learning Research Reeks Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen? e-learning Research Reeks 6 Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen? ! "#!!$$ %!"!"&''!!!"!"" '! () * +,,,* * -. $ /0 1 3 45 6 708!9:&#'9 ;9!!!# 7/%9,

Nadere informatie

Voorwoord " # $ % &!!' ( )* ) ++, -. -! /! 0-1!! 2 # )4( 5 ( 6789 :;* ()?@=$2>@6?A3?A@>%

Voorwoord # $ % &!!' ( )* ) ++, -. -! /! 0-1!! 2 # )4( 5 ( 6789 :;* (<! 0 & 7 BC1!! D 7!!1!!! 3 *EE2F)! 2 ( 22>)?@=$2>@6?A3?A@>% 2 Voorwoord " # $ % &' ( )* ) ++, -. - / 0-1 2 3 # )4( 5 ( 6789 :;* (< 1,(< = 2 ( 22>)?@=$2>@6?A3?A@>% 0 & 7BC1D 7 BC1 D 7 1 3 *EE2F) 3 Aanvulling op hoofdstuk 9.3: Sociale diensten verrekenen te veel

Nadere informatie

! " # $ % $ % $ & " % '! $ ' # ()* + # #,+ Pagina 2

! # $ % $ % $ & % '! $ ' # ()* + # #,+ Pagina 2 Clubblad Het clubblad van de Voetbal Vereniging Barneveld is een blad voor de leden van deze verenging en wordt door vrijwilligers opgemaakt. Uitgave: Maart 2010 Nr 27 Jaargang 27 INHOUD Verschijningsdata

Nadere informatie

!" ' ( #" '+ * ",!- 3", 3 %" ) &(

! ' ( # '+ * ,!- 3, 3 % ) &( ! !" #" % " &!" ' (!"! (!"#) * #" ' * ",!- "!. / 01!2!- "# "!! " #! "3. 4 "% 4 3 3", 3 3"! 1 #4'5 3 3"# 1 "'5. ( 3" 1 3" 6 3# 3"31 % %- 3"% 1 & %3 3"& 1 %* 3" 1 &3 3"( 1 & %" ) &( %"! %"# 7 8 &( -!!49.

Nadere informatie

Overzicht van alle Teletex karakters

Overzicht van alle Teletex karakters II.2 Overzicht van alle Teletex karakters 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 0 SP 0 @ P p Ω ĸ 1! 1 A Q a q ± ` Æ æ 2 " 2 B R b r 2 Đ đ 3 3 C S c s 3 ˆ ª ð 4 4 D T d t $ Ħ ħ 5 % 5 E U e u µ ı 6 & 6 F V f v

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED 2009, HERZIENING 2012 (VEEGPLAN)

BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED 2009, HERZIENING 2012 (VEEGPLAN) TIGA UITGI 2009, IIG 2012 (VGA) UITGI 2009, IIG 2012 (VGA) GT I Af GG (I:.IO.189.2012000013-VA01) : 2013 : TOICTIG 3 I f 1 I... 5 1.1 A... 5 1.2... 6 1.3 z... 6 1.4... 7 1.5... 7 1.6 V ()... 8 1.7 Oz...

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 : Projectie en Stelling van Thales

Hoofdstuk 6 : Projectie en Stelling van Thales Hoofdstuk 6 : Projectie en Stelling van Thales - 127 1. Projectie op een rechte (boek pag 175) x en y zijn twee... rechten. We trekken door het punt A een evenwijdige rechte met de rechte y en noemen het

Nadere informatie

Neem een kijkje in onze lokalen!

Neem een kijkje in onze lokalen! Neem een kijkje in onze lokalen! Hoe en waarvoor Leslokalenbeheer contacteren? Vrije Universiteit Brussel Leslokalenbeheer Pleinlaan 2 B-1050 Brussel Belgium telefoon : 02/629 22 67 fax. : 02/629 39 43

Nadere informatie

Interview met Pam M Jones

Interview met Pam M Jones Interview met Pam M Jones Door Timen van Ark, Radio presentator bij www.countryland.nl Programma Countryland Café Uitzending 10-09-2016 We hebben vandaag hier een artiest die ook een beetje bekendheid

Nadere informatie

Encyclopedie openbaar bibliotheekbeleid. handreiking voor gemeenten

Encyclopedie openbaar bibliotheekbeleid. handreiking voor gemeenten Ecc aa a a ac aa B I 9 Aa B A c c A 20 Ba () Rc 21 Ba (ac) 24 Ba (a a a) 25 B / 26 Bca 30 Ba 2009 2012 31 B 32 Ba (aa) 33 B B Sc 35 B 38 BTW 38 CAO- 39 Cc 42 Cc 43 C ca 45 Da a acc- 48 Da a 52 Da ca aa

Nadere informatie

Schrijf je nu in voor het Tulpentoernooi 2015

Schrijf je nu in voor het Tulpentoernooi 2015 Flyer nr. 13 1 13 e Jaargang nummer 13 Verschijnt 2x per maand 13-02-2015 Voorzitter: Gert van Kalsbeek Tel: 5282065 e-mail: gertvankalsbeek@gmail.com Penningmeester en Secretariaat: Rene Akerboom Tel:

Nadere informatie

FW - B-002/vivium 02/2014 Vormgeving: Zeezicht.com

FW - B-002/vivium 02/2014 Vormgeving: Zeezicht.com Stichting Vrienden van De Bolder Akkerweg 57 1276 BB Huizen tel: (035) 577 31 00 e-mail: bolder@vivium.nl www.vivium.nl/vriendenbolder Rekeningnummer (IBAN): NL19 RABO 0329 9371 62 FW - B-002/vivium 02/2014

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Academiejaar 2004-2005

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Academiejaar 2004-2005 UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2004-2005 ONDERZOEK NAAR DE AANTREKKELIJKHEID EN DE BRUIKBAARHEID VAN EEN WEBSITE TER PROMOTIE VAN FYSIEKE ACTIVITEIT EN

Nadere informatie

datum: 28 maart 2016 Rollen vrijwilligers activiteiten van het Lodewijkskerkje

datum: 28 maart 2016 Rollen vrijwilligers activiteiten van het Lodewijkskerkje datum: 28 maart 2016 Rollen vrijwilligers activiteiten van het Lodewijkskerkje Bardienst support Verantwoordelijk voor een goede en gastvrije bediening van de gasten voor, tijdens of na een activiteit.

Nadere informatie

EDITO: VOEDEN VAN HET DEBAT ROND DE TOEKOMST VAN HET BRUSSELSE STADSCENTRUM

EDITO: VOEDEN VAN HET DEBAT ROND DE TOEKOMST VAN HET BRUSSELSE STADSCENTRUM EDITO: VOEDEN VAN HET DEBAT ROND DE TOEKOMST VAN HET BRUSSELSE STADSCENTRUM $%&'"()%&*+"="-&'./0"123/%4,"')FW%)%AB,"')x%A&+>4%&'/8"L>+"./4"H9SF

Nadere informatie

p naar de pom WAT? omgaan. De websit Niklaas o water: w r, waterval,

p naar de pom WAT? omgaan. De websit Niklaas o water: w r, waterval, -3 S? M f S-N x? B, K BS B S-N M B D IS A S V,, P -V K, MS P, S-N B ( ) x74 B (74 74 ), AT? AAM V f M éé B AT?? -N S D C H? B D, ICT, P Z, ë M Z D Z ) D ( f / J? B P D f M S- 3, f P N V, :,, % 7? % A?

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

*SUBSIDIE* subsidie. invullen iinvullen. Aanvraagformulier subsidie Cultuur en Kwaliteit. Algemeen. Gevraagd subsidiebedrag. Benodigde gegevens

*SUBSIDIE* subsidie. invullen iinvullen. Aanvraagformulier subsidie Cultuur en Kwaliteit. Algemeen. Gevraagd subsidiebedrag. Benodigde gegevens invullen iinvullen Aanvraagformulier subsidie Cultuur en Kwaliteit jaar termijn Subsidieloket Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 41 02 Algemeen Naam organisatie Naam contactpersoon Adres secretariaat

Nadere informatie

*SUBSIDIE* subsidie. invullen iinvullen. Aanvraagformulier subsidie Cultuur en Kwaliteit. Algemeen. Gevraagd subsidiebedrag. Benodigde gegevens

*SUBSIDIE* subsidie. invullen iinvullen. Aanvraagformulier subsidie Cultuur en Kwaliteit. Algemeen. Gevraagd subsidiebedrag. Benodigde gegevens invullen iinvullen Aanvraagformulier subsidie Cultuur en Kwaliteit jaar termijn Subsidieloket Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 41 02 Algemeen Naam organisatie Naam contactpersoon Adres secretariaat

Nadere informatie

STELLINGEN & BEWIJZEN 5VWO wiskunde B 1 e versie

STELLINGEN & BEWIJZEN 5VWO wiskunde B 1 e versie STELLINGEN & BEWIJZEN 5VWO wiskunde B 1 e versie Euclides van Alexandrië (ca. 265-200 v.chr.) Thales van Milete (ca. 624 v.chr. - 547 v.chr.) INHOUDSOPGAVE Algemene begrippen..blz. 1-3 - Stelling en bewijs

Nadere informatie

Handleiding Nobelprijs Fysica 2013

Handleiding Nobelprijs Fysica 2013 Laura Tamassia Goele Cornelissen Fien Depaepe Maarten Simons Thomas Storme Kristof Van de Keere Stephanie Vervaet Handleiding Nobelprijs Fysica 2013 Voor lerarenopleiders Onderzoek in Beweging "$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($1/&2./345'&6+(789:8(2;

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016 2018 Gegevens Stichting Lonely Lochem Postadres: Walsteeg 20 7241 BG Lochem Bezoekadres Groene kruisstraatje 4 7241 BP Lochem 06 40 74 70 90 info@lonelylochem.nl www.lonelylochem.nl IBAN:

Nadere informatie

"#",-!#./ 0""!$"#,1"0"23/-4",-!230

#,-!#./ 0!$#,1023/-4,-!230 ! "#$ %&'"%()("$%(* "!!"# $%&'(% ")**+ "#",-!#./ 0""!$"#,1"0"23/-4",-!230 5#../-""/ ,67 (' +, - "%*('#&'"%()("% ' 897.7:*6*667 :*6*67 *677 ;7

Nadere informatie

2010 No. 3 SPRINTER NIEUWS

2010 No. 3 SPRINTER NIEUWS 2010 No. 3 SPRINTER NIEUWS Foto: Frits v/d Velde Nieuwsbulletin Modelspoorvereniging Zeeland 24/08/2010 Foto voorpagina is afkomstig van Frits van de Velde. Hij heeft een hele riks foto s van Nederlandse

Nadere informatie

'% $' $2 6 2$ $22 3 2$ $2$ 7 25 $25 28 $29 # 2:

'% $' $2 6 2$ $22 3 2$ $2$ 7 25 $25 28 $29 # 2: #%%& ' () *+,-./.01 # % & 223 & 2# 4 25, 2% '% ' 2 6 2 22 3 2 2 7 25 25 28 29 # 2: 2; 2, 2; - 24 5, 2 5 52, 5 < 5 55 8 9= & %() * 52(< 5% 5 5% 55 52 59> 5 58?@ 55 #% +,-- # 92 59 9< 5: 2 *+,-./.01.% /

Nadere informatie

Hoofdstuk 10 Meetkundige berekeningen

Hoofdstuk 10 Meetkundige berekeningen Hoofdstuk 10 Meetkundige berekeningen Les 0 (Extra) Aant. Voorkennis: Hoeken en afstanden Theorie A: Sinus, Cosinus en tangens O RHZ tan A = A RHZ O RHZ sin A = SZ A RHZ cos A = SZ Afspraak: Graden afronden

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR REISGEDRAG WERKNEMERS REGIO MAASTRICHT 2010 Eindrapport en Bijlagenrapport

ONDERZOEK NAAR REISGEDRAG WERKNEMERS REGIO MAASTRICHT 2010 Eindrapport en Bijlagenrapport ONDERZOEK NAAR REISGEDRAG WERKNEMERS REGIO MAASTRICHT 2010 Eindrapport en Bijlagenrapport ONDERZOEK NAAR REISGEDRAG WERKNEMERS REGIO MAASTRICHT 2010 Eindrapport en Bijlagenrapport Deze rapportage is opgesteld

Nadere informatie

Extra oefenmateriaal H10 Kegelsneden

Extra oefenmateriaal H10 Kegelsneden Deel 1 Extra oefenmateriaal H10 Kegelsneden 1. Bereken de inhoud van de volgende twee afgeknotte figuren. 2. Hiernaast zie je een afgeknot zeszijdig prisma. Het grondvlak is een regelmatige zeshoek met

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

! " # $ % &! " # $ % & $ & ' $ (& $ ' % ) # & #) ( & $ & ' ( * & $ & ' $ & # ' ' ) ( $$ ' $! 2

! # $ % &! # $ % & $ & ' $ (& $ ' % ) # & #) ( & $ & ' ( * & $ & ' $ & # ' ' ) ( $$ ' $! 2 2 "# " # ## * # +## " # #, " # # - #./# # ## 0 1 # # #2 # # # #3 - " 0 * +./#- +# - 1 1 3 ** +, -" -. 4567 8 9#: ; :

Nadere informatie

Sen 2. Sen 2 Sen 2 21:45 22:00

Sen 2. Sen 2 Sen 2 21:45 22:00 Ma V 1 V 2 HV KV Training Korfbal KB : H1 KB : H2 Tr 1:1 Tr 1:2 Tr 1:3 Tr 1:H1 Tr 1:H2 Tr 2:1 Tr 2:2 Tr 2:3 Tr 2:K Tr 2:H1 Tr 2:H2 Tr 3:1 Tr 3:2 Tr 3:3 Tr 3:H1 Tr 3:H2 17:00 17:00 tot 17:15 dd: 13-08-2011

Nadere informatie