OFFICIEEL ORGAAN VAN DE SPORTVERENIGING "DIE HAGHE" OPGERICHT 1 NOVEMBER Terrein: Sportpark "Ockenburgh" Internet:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OFFICIEEL ORGAAN VAN DE SPORTVERENIGING "DIE HAGHE" OPGERICHT 1 NOVEMBER Terrein: Sportpark "Ockenburgh" Internet:"

Transcriptie

1 OFFICIEEL ORGAAN VAN DE SPORTVERENIGING "DIE HAGHE" OPGERICHT 1 NOVEMBER 1923 Terrein: Sportpark "Ockenburgh" Internet: Wijndaelerweg Den Haag Telefoon: (tijdelijk ivm inhuizing bij PGS) IBAN NL09INGB t.n.v. sv Die Haghe CONTACTADRESSEN Algemeen Secretaris: Carl van Lobenstein Secretaris Jeugdcie.: Hans Floor Waterlandsingel 11 Plesmanlaan SN Den Haag 2497 CA Den Haag Telefoon: Tel.: (na uur) DAGELIJKS BESTUUR Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Ton van der Starre Carl van Lobenstein Theo de Wit

2 Jaargang 94 7 november 2016 nummer 1 De kop is er af. Vorige week donderdag konden we voor het eerst in 37 maanden weer van ons eigen clubgebouw gebruik maken. Vele weken van voorbereiding op de eerste keer "in bedrijf" zijn waren er aan vooraf gegaan. Er is geen half werk geleverd door de vele vrijwilligers die avond aan avond bezig zijn gewest met het ophangen van spiegels, het opknappen van stoelen en tafels, het aanleggen van het netwerk, het installeren van pc's, het plaatsen van meubilair, het inrichten van de bar, het aansluiten van de kassa's, het installeren van de keuken, het plaatsen van de toilet benodigdheden, het ophangen van de lampen, het plaatsen va de audio installatie, het installeren van de tv's, het dartbord, het vullen van de bier tanks, het vullen van de koelkasten, het inregelen van de verwarming, enz enz. Echt een gigantische klus. We mogen als vereniging trots zijn op zoveel zelfwerkzaamheid! Het was ook best een beetje spannend, zo'n eerste keer. Zou alles wel werken, maar vooral, hoe zou iedereen het vinden. Gelukkig waren de eerste tot de laatste reacties allemaal positief. Wat een mooi gebouw is het geworden hoorde je menigeen zeggen. Felicitaties werden uitgedeeld aan een ieder. Dan is het leuk om voorzitter te zijn. Met een biertje in de hand rustig over een vol clubgebouw kijkend en zien dat iedereen met volle teugen geniet. Wat hebben we dit gemist! Zaterdag konden we ook de ons bezoekende verenigingen verwelkomen. Nog niet alles liep even soepel, maar met een hoop inzet ging het allemaal meer dan aardig. In de ochtend was het direct al erg druk. Een heel clubgebouw vol met leden en bezoekers. Ook hier waren de ohh's en ahh's niet van de lucht. Overal blikken van bewondering, wat is het mooi geworden hoorde je bijna iedereen zeggen. Gelijk werd ook duidelijk dat het nieuwe gebouw als een magneet de mensen naar binnen trekt. Alle tafels waren bezet, de keuken maakte over uren. Gelukkig was er voldoende hulp om alles in goede banen te leiden. Maar we moeten het wel met elkaar doen, wegblijven als je met je team bardienst hebt is niet echt sociaal. Ik zal er de komende tijd werk van maken dat iedereen z'n steentje bijdraagt. Die Haghe gaat een nieuw avontuur tegemoet, een avontuur dat nu is begonnen in ons nieuwe clubgebouw. Waar dat toe gaat leiden, ik weet het niet. Maar vooralsnog ziet onze toekomst er erg zonnig uit. Die toekomst maken we samen, jij en ik zijn de vereniging. Samen staan we sterk, samen kunnen we vooruit. Ik heb er heel veel zin in. Ton van der Starre voorzitter sv Die Haghe Ook het wedstrijdsecretariaat is weer in vol bedrijf!!

3 !"#!! " $00* * 12-3$/+& -4$5) 6 "# 0 " 46, %, $"#!!%&!%.7 ( $ %81&.9 $ + ( :## ) '( ) " # $)** 0 ;) (, " ( ##

4 '#! ( <=>77? " 0 $ ($! "# $#%& '( ; 7A ;? ( =A7?==AA ( & 51=7AA=AA ( C.5=AAA7AA

5 + #,!, + ( $ " ) AB7( $ AD= ### + #!***!" E( + AD=&! + #!,! - 7= 7A ( $ F.* % + #!,! ( $ = 1 " G -./01 +!, H H $ C, 7IB7 ) = D 7 ; )! -)!% -JH! &

6 !,! 23! ') 4!! 0"#! 5!!6 7=BB=A7>.; - 3: BF. 7IBB=A7> )..0 0; 0K+ -2 ; =>BB=A7> $ 0 /$ ; L;) ( BB=A7> / ) ( Theo de Wit B.,

7 ! "#$ %&' ( )*+, &-&./ " "#$ %2) $(! " # $

8 ! "# #$ %!! && '( ( )* "# #+,-. %!! /( ''& ' $ $ "# #0 %! (- 1'1 ''&&&&1 (& $ $ "# #2-3 %! -4, /(1('! " ''&& ' $ $ "# #5 + %! &- ''&1 1'11& 6 %! &, (## $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ /1 % % # % & '(' 1 ( $ $ "# # %! &- & ' ''( ( & $ $ "# #78 -+, %! &-4, '(

9 ' (!,, 9::1 # #' 5 ;! < /(1'& 5 (.5 /1&&!! 5 3* /&!! 5 ( 8 3 /&&1 % 5 6=! % /11''1 % 5 ( 6 $ 9 /(&''1 ;! * 9 /(' 5 6= /('' 5 0 >4, /'&1' 5 & 8!! 5 9 /&(1( 5 6! /&1&1 5 < 0 /' 5 ' 5 + /('1 +) <! /1( 8 6 % /(1',, 5 /(&',?! # " 0 ++7( / 5 A) * ) B C 5"+.( / 5A)*)( B( ) % +)84 / 5 A) * ) B.D 0 ++7(& / 5 A) * ) B "# # C +E7& / 5 A) * )& B * % 5 A) * ) / 5 "+. F 5 A) * ) / ; $ AE"G6 B + # # 8H6( / 5 A) * )' B *, ")++) / 5 A) * )+) B "# 9)+ '! # # ( IJ #! ; )5"G6A<5 $ +$* "E)A5"6)E G)6 +)85 5 A) * ) / DDDDDD )3)6 5 +E( / 5 A) * )( $ $ )3)6 / 6"( / 5 A) * ) (& $ $ / 5 A) * ) / +E7 "# 6" / 5 A) * )& ( $ $ / 5 A) * ) / 3"5/0 6A$) 6 5 A) * ) /.*"?+4*)8 ( " 5 A) * )' / "+E7.*, 5 A) * )+) / "E 4 G)$ 71+)( ( <! #! 5 B& # 5 B1 # 5 &B # 5 ' B1 # 5 +) &B #

10 !"# $ %& ' () ' * ) % * "+, -. () /. '!"# - /,' / * 01 / * -., % ' * / * 2 $1 /* 3-.,% '45/ * * / * ' '6& 7'8( -9 * / /, $"" /&8 6&7 " & :, %, % '45"/ *, ' ' / " () %& ' /* $;" -. 0<' '45=+/ / * 3 ' $1# ) %-.,,' $# '/, ' : 3 45>/ * ' / * (? &8$?1-9* 45> ' ' ' /!"#

11 -/ * - & B, $ '> < /,'

12 ! "#$" % & # % '"#"( % )% $# " % ## *( ) ##( +, % ))% - "" ". " / %0) "1(2 %0) )% 3(#4 # " % ## 1-"/ ) 5'2" % %,#4 % ))% 6$ *7, ))%,#4 8 ) % '7/ % +"72 % 6$ +(/ % 9 ## 3(#4 # $# "(:

13 9 3#&. % 72 % '"#"( % )% ;;;;;; % ## #( ) ##( +, % ))% $# " " 9! "#$" %0) "1(2 %0) )% 7#7 " ## < ) *(((/ % %,#49 % ))% 5274 ( " =(7, ))%,#4) 8 %! "#(2: # ##"3" $# " ## >(> +" ' ## (?("8:

14 ) # 5 "7 % '"#"( % <"7 (# % )% $# " )) % ##! $" ) ##( +, % ))% - "" ". " )% "( %0) "1(2 %0) )% ;;;;;; " ) ## *( ) *(((/ % %,#4 % ))% - "" 5274 ( ))%,#4%

15 12", )9 % ## % )## % %'(##"" % 23" % '7/ % ) 93" % 6$ ).7/"7 %+" ( 2#"" ) % 9"7*"1 +" ) +(/ %'(?( $# " '"7 # 9- <1 ( ") ) 3(#4 # ) )) - "" ) )) )".0. " ) )% ) )6$ ) %*7, ) "(: ) )$#"(:,(

16 ) / * % '"#"( % <2A % )% $# " ) % ## 1- "/ ) ##( +, % ))% 5274 ( " =(7, " % ;;;;;;; %0) "1(2 %0) )% ;;;;;;; " ) ## *( ) *(((/ % % 49 ) ))% - "" ". ))%,#4 8 %) % '(?( '7/ ## $# " "7*"1!(.># ' ## (?("8:

17 ! " # $% & '( )( **( *&$+# (,,*& )& '( )( ( ( -( )** # & './0*/1203 $$4 456'3 7'8489 6:;9';3:!!" #" ))*2<<=,2<<<,)8; )*( **& 8;) **( & *( *-*&3 ) ) * /111 ** &! *(, **)& # *,*>8), % &&!$ "" $ $ %$ &'() $ (*+( +$ (*+( (&.222?2/2 &.8&8&.A)) B- B-&1/C/DC2=22/.&&& $ $ *$ &'() (,+& + (,+( ( &.8&8&.A)) E- #.&&& (-+( +(-+( ( *

18 !$ "" $ $ "(&$ &'() "! $ "(*+(+(*+( 1C7.2F&FC &.8&8&.A))7- (*+( +(*+& 10.2/&11 &.8&8&.A)) 6.&&& (*+. + 1?. &...!/+(*+, +(*+0 &.8&8&.A))G-HD9.&&& (,+( +!"1'0(,+( (&.//C</2 * 234( : (-;''<();'' (,+& +=!(,+- (&.2FC?F?/ * 234( : (,;''<(%;'' (,+. +!(,+& (&.2/12C1C * 234( : (.;''<(0;'' (,+0 +!/+(,+, * 234( : (,;''<(%;'' (,+- +(,+- (&.220C2FF * 234( : (-;''<();'' "! $ "(-+(+(-+( &.8&8&.A))7-

19 (-+& +="(-+- * 234(592432: (0;''<(-;'' (-+. +!(-+- (&.2C=1?<0 * 234(592432: (&;''<(.;'' (.+( +(.+( 94 * 234(592432: (&;''<(.;'' (.+& +=!(.+0 (&.2//=02F * 234(592432: (&;''<(.;'' ( <&11 &.3.0.1=&11-3 * 234(592432: (';.'<((;.' =!(.+) +(.+0 (&.2F2=01? 21.2/&2C &.8&8&.A))8( # *- #.&&& $ (.+& +(.+- 1<.22&2C &.8&8&.A)) - #.&&& "! $ "(.+-+(.+) (&.2/C1<2= &.8&8&.A))7- " ((+( +((+( (&.2/</202 <.21&FC &.8&8&.A))B- #.&&& &.8&8&.A))*-I(.&&& $ ((+% +(( /&2C &.8&8&.A)) *-B(.&&& &1?2DCF21F</

20 $ ((+- +((+0 (&.22FC0/= 2?.22&11 &.8&8&.A)) -! -&12?FD/</2<2.&&&!/+((+% +((+- &.8&8&.A))G-HD9.&&& ((+) +!/+((+* (&.201F?=? * 234(592432: ((;''<(&;'' ((+, +((+(' (&.2C/FC0< * 234(592432: '*;.'<(';.' ((+% +$ ((+0 (&.202=/1? 94 * 234(592432: '%;.'<'*;.' ((+* &. * 234(592432: ((;''<(&;'' "*+( +*+( (&.2C<02=/ /.22&2C &.8&8&.A))6( - #.&&& *+& +*+& (&.2F=2??F &.8&8&.A))# A#- # +*+. (&.2FF1==C &.8&8&.A))G-HD9.&&& " *+- +*+0 &.8&8&.A)) # ;!.&&& 8( *+- +* &.3.?.1=&11-3 * 234(592432: '*;.'<(';.'

21 *+) +*+, (&.2C0F00= &.3.?.1<&11-3 * 234(592432: '%;.'<'*;.' *+. +*+, &.8&8&.A)) A)-#.&&& &12?FD0/0/?/ $ *+- +*+% (&.20/C<<22 &.8&8&.A)) -! -&12?FD/</2<2.&&&,+( +,+( (&.=<2F02 1F.1<&11 &.3.A))*- # $ ( &.3.=.1=&11-3 * 234(592432: ',;.'<'%;.' $ (*+( +$ "$ (*+( (&.222?C/2 * 234( : (.;''<(0;'' $ (,+( +$ (,+( (&.21?/<02 &.7&9 * 234( : ((;''<(&;'' $ (,+& + (&./ C. &... $ (-+( + $ (-+( ( * 234(592432: (&;''<(.;'' $ (-+( +$ (-+& (&.21F0</2 $ (.+( +=! >$ (.+( ( &.21?F?=#,2.1<&11 * 234(592432: (';.'<((;.'

22 $ ((+( +$ ((+& 94 * 234(592432: ',;.'<'%;.'!$ "" $ $ ()$ &'() (,+( + (,+( ( &.8&8&.A))-6.&&& (.+) +?! $ (.+0 (&.2/C1F<= 22.2<&11 * $ $ "(*$ BC3 98 4'# 9#'G3 2<D2 D#;AG3 2<D/ : 83 G3 2<D2 D 4'# 9#'G3 2<D/ 2F&FC 8&8& J 4'# 9#'G3 D H<1G3 2<D2 &A* 0 4'# 9#'G3 2<DF D'63 G3 2<DC >>>>? 4'#9#'G32?D2 DI4G A73 I 6:; 3 8A'IG3 2?D/ D 4'# 9#'G3 2?D/ 8&8& J #;AG3 2?D0 D 4'# 9#'G3 2C&2C 8&8& J 4'# 9#'G3 2?DF D3 ;G3 2?D2 >>>>? A #''8489'8G3 D 4'# 9#'G3 2?DC 8&8& J 4'# 9#'G3 2CD2 D; G3 2CD2 22&11 I&; C G3 D 4'# 9#'G3 2CD/ 8&8& J 4'# 9#'G3 D3 ;G3 2CD2 >>>> = '8# 3 3 I8G3 D 4'# 9#'G3 8&8& J $ HD9 I'8B8'G3 D 4'# 9#'G3 1<&11 8&8& J 4'# 9#'G3 DIAG3 1<&11 >>>> 0 4'# 9#'G3 D6KIG3 >>>> F 4'# 9#'G3 D$ HD9 I'8B8'G3 1<&11 >>>> F L: 48: AG3 D 4'# 9#'G3 8&8& J! 46#'6 : AG3 22D/ D 4'# 9#'G3 22D2 2/&FC 8&8& J 4'# 9#'G3 22D/ D#;AG3 22DF A3 G3 22D0 D 4'# 9#'G3 8&8& J 4'# 9#'G3 22DF DA73 I 6& 3 8A'IG3 22DC 4'# 9#'G3 22DC D: 83 G3 22D/ 6! I4'IG3 22DC D 4'# 9#'G3 22D0 1<&11 8&8& J # H21G3 22DF D 4'# 9#'G3 22D? 8&8& J 4'#9#'G322D= DI4G 4'# 9#'G3 22D< D3 ;G3 22D/ 4'#9#'G3<D2 D:83G3<D2 3? #;AG3 D 4'# 9#'G3 <D/ 8&8& J 4'# 9#'G3 D6KIG3 <D/ 3? 4'# 9#'G3 <DF D H/?G3 <D/ 3?; '63 G3 <D? D 4'# 9#'G3 <DC 1=&FC 8&8& J 4'# 9#'G3 <D0 D3 ;G3 <D/ 3?;

23 4'# 9#'G3 <D? D'IA : AG3 <D/ 3 =; 4'# 9#'G3 <D= D6KIG3 <D= 4'#9#'G3?D2 DI4G 4'# 9#' 73 'I49 DI = $3I'#36' 32<D2 D4'#9#' 32<D2 22&2C 8&8& J 6 32?D2 D4'#9#' 32?D2 8&8& J! 'A684 32?D2 D4'#9#' 32?D/ 21&11 8&8& J G38;3KA 32CD2 D4'#9#' 32CD2 8&8& J 4'# 9#' 3 2CD/ DA' 7'I64: A 3 2CD2 1<&11 >>>> C I 3 D 4'# 9#' 3 1<&11 8&8& J 6! I4'I 3 22D2 D 4'# 9#' 3 22D2 2/&FC 8&8& J " "-$ &'() #3:! 4GG32<D2 D4'#9#'G32<D2 / 2 # H21G32<D/ D4'#9#'G32<D/ F / '8#33I8G32<DF 1 L:4 G32<DF D4'#9#'G32<DF C 1 4'#9#'G32?D2 D! 'A684G32?D/ 1 1 4'# 9#'G3 2?D/ D86! 4GG3 2?D2 2 F DA73I 6& 38A'IG32?DF / / 4'# 9#'G3 2?DF D6KIG3 2?DF 2 C # 3 8A'6'IA 4GG3 2CD2 D 4'# 9#'G3 2CD2 / 2 4'# 9#'G3 2CD/ D$ HD9 I'8B8'G3 2 4'# 9#'G3 DIAG3 2CD/ 1 21 D 2 F D! /? 4'# 9#'G3 D#;AG3 '63 G3 D 4'# 9#'G3 C 2 6KIG3 D 4'# 9#'G3 = 2 '63 G3 D 4'# 9#'G3 = 2 6! I4'IG3 22D2 D 4'# 9#'G3 22D2 0 C! 46#'6 A7G3 D 4'# 9#'G3 $9& #3:! 4GG322D/ D4'#9#'G322DF D4'#9#'G322DC 4'#9#'G322D0 4'#9#'G322D? D F 4'#9#'G322D= D633A:48'8G322D/ 4'#9#'G322D< D9G322DC 1 = L:4 G3<D/ A73I 6:; 38A'IG3<D/ 633A:48'8G3<D/ / F 9G3<DF D4'#9#'G3<DF $9& 4'#9#'G3<DC D H<1G3<D/? 1 4'# 9#'G3 <D0 DA #''8489'8G3 <DF 1 F D4'#9#'G3<D? C / A'7G3 <DC D 4'# 9#'G3 / 9A 'A3G3?D2 D4'#9#'G3?D2 $9& 4'#9#' 32?D2 D 38 3I4 32?D2 1 C 4'#9#' 32CD2 DI4G839'6A 32CD2 B'A4'8#3'8 32CD2 D4'#9#' 32CD/ = 1 4'#9#' D$3I: A73I 1 2

24 " = 3BD*+&+32C*+( 382,<.. 8 (,( #L*)) * &' *( FD1 ( L&##,),,&! # ( *L )* # &: ( ( ( ) - # *( &'M) (&:)*& 'M-M-))&L ( -*( )& 3 ( )( -- /D FD1( *& 8( *( ),( L D&* ( )*&M*&! #, *, L CD1+ *L D- -GA ( *- M- M )(,&

25 M # )L ( ( # )))& L ( # & ( L )0D2 & L D,,( &M # ( &# ( M**&4 ( 6( ))&'6( -* ( &, # ( )( ( (& 6(-( **&8?#))&1D2- I& #)-#*&#** (,E)6( &( (, & B( (&'2D2&8GE2D/&

26 )*)&;D/D /& )( --*&'(,( (,( ( ( &* ) ))& 4( (,,,N& *(,( ))& 6( ), ) )&# ) # *&A)G (#)()( &ACDF&! ( +++ GE- -&CDC&! *,,,( &' **N N&! 6*,) ))& (,&6)-- & 6 ) * 6( ) &! >>>>>*-*)*-)&')6( *&# *)-&8 6( # ) &A,>,&)6(,-)# ),&4(,,) ((& NN G- ) & - ) )*(,*,*& N&,)* *& (.))( &G )*++ 32C(,+(< 82432(,+'& 382'<' ( G3 2?D2,!! G3 2?D/&( ( *. 2&;)( *3 **( & /& ( ))C&B6;)I,*( A( A&-( -, ( & 2(! ),, &4?)G(( )&4 20 ( * )! ) )))& # ( 2,( ( ) ( * ) (,+# ( *)& 4/,)*( ( *)! * ( &)*) ( )&( ( ( ( )&. ;)(.D 2211O! /,,) # &

27 ( ( ( 2D2 )! ))& /)*& -(.! 32C(,+&+ 382(<0 ;2&4( ( # *,)( ( & ( ( ( ) * *&, ) ) & B P /1 ) 8( )*IE8( & 8( IE( # /C))& ( 2A*,**/) &2D1( & 82,( 8( ( &3 # D( ( *,,& 2D1)&#)/,&&& 3,(#)2,& 8( ( ( ( ) ** IE ** *G( #& ( 2,( & ( ( *& 3. 4 * /1! 2D1 * 2DF ) ( ( )&,) ( ) ( &! ( #,)* <1( /,&# ( &8<1&&&;(,*,))*&* & && ( ( &! ))) 3 * ( ;C& " # 4554(*+0<32C(*+. 382,<' 4$*,)EN /,( )( )*G & ( *+,( *( Q )&- )-8- G( )( )**( )& #()( (,*( &2D1&'* ) )&, *,)( & # &())) 1, * & 4 ( (, ) ( ( (& $

28 32C$ (.+(+5: 75$ (.+( 382'<( ( * *- $ A) 3 FD2 $ A)& * &,)( ( 6& 3 D22,( **)( )&;)( )*** & 3 ( & ( ) ) & 8 $ A) ( )*( # &8/1( 6- *)*& )$A)(, ( ( *& 1D1 ( &3 ( ))&&& )( &6( )*)RR&8 ( )( &'(,&! )'E-46 & 8 20 (,( $A) * ) & * & 8 * Q IE * & *, ( ) - ) )& ) ( **( ( ) ()&',S( *( & 3 & %

29 $ (-+(<3A4958$ (-+( 382-<.,)TH*))&! &# )*)*,)& **( *) ( *& *( & **( G**&8** *)( D)***( (,& 4 * ) ), ( & (*(,)&21( ( -*( ( ( & * 21 &(*,)I( ))*,,,**&2D1+*I,( G&,*( ( /D1*A&,A( */D1+# ( * *I&I(() # & 8 -, 6E * ))& /D2&# )*I( ( * ( *&;I)-( * *&),( ( - ( ))&( ( ( &; ),( 8 ((&F *(& ( - ) & *A&8 # ( - I & 9 ( G (,,&! * - A 8 ))&FD2+ T*H-( ( &'),,FD/& ( )& ( ( &'))-( * 8**&4C**I (,, ( ( ) ),( ) ( & B **,H- * &' ( - ( ) )) ( + ( ),-( + ( *- D-&&&/2 & &

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Jaarverslag 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 26 maart 2010 3 4 10 11 30 33 37! 42 " 60 # 62 $%& 64 ' 65 !"#!$!%%"! #&'# &!%' %!#%! (%)*% %##+,%!#,% ##! &%%'#& %%%& -* &+- &,.,$/%0 2% #%%"02 #%%#+#! %#!!&#%!% #%%! 3##%%4%! #%%' 5$#

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimental Analysis and Modelling of the Fatigue Behaviour of Threaded Pipe Connections Jeroen Van Wittenberghe

Nadere informatie

!" # " $ % &&&$ " $ '( '( ) * + +,( - ). / "! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3

! # $ % &&&$ $ '( '( ) * + +,( - ). / ! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3 !"#"$ % &&&$"$ '('( )*+ +,(-). /"! 010&.2().()*+.*. $$$*0$ 3 %(,!"" # $$ $$ $$ $$ $ % & '( ($ %$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Nadere informatie

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ (

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,$ ''*++%%%& -$'./ '  0.$&%$ .1*+..1*/ ( !" # $%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ ( ".&.$2130.$%$($* $ $..$ &.$.$*%1*" &(./. $4("."$"3 &*$%%&2(&.$ 1$$$50 6".1** $"0.$%$$' $*&77,( 1*$ "'-$ $'," %.'"/.$2,,%$&*$.$&&

Nadere informatie

CEVA-DRIEHOEKEN. Eindwerk wiskunde 2010. Heilige-Drievuldigheidscollege 6WeWIi. Soetemans Dokus

CEVA-DRIEHOEKEN. Eindwerk wiskunde 2010. Heilige-Drievuldigheidscollege 6WeWIi. Soetemans Dokus CEVA-DRIEHOEKEN Eindwerk wiskunde 010 Heilige-Drievuldigheidscollege 6WeWIi Soetemans Dokus Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Info over Giovanni Ceva... 4 1.. Wat zijn Ceva-driehoeken?... 4 1.3. Enkele voorbeelden...

Nadere informatie

Evaluatie einde WAZ. Doel en vraagstelling. Conclusie

Evaluatie einde WAZ. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever SZW Evaluatie einde WAZ Doel en vraagstelling Opdrachtnemer APE / P. de Jong, L. von Meyfeldt, A. Tsiachristas. Op 1 augustus 2004 is de Wet einde toegang verzekering WAZ in werking getreden.

Nadere informatie

TIME- Heren 2 in de flow

TIME- Heren 2 in de flow Heren 2 in de flow TIME- Dalvo H2 sluit 2014 af en begint 2015 met winst! Het heeft inderdaad bijna een halve competitie geduurd, maar dan is het toch zo ver. Waren er eerst 10 verliespartijen en stonden

Nadere informatie

! " $$ *+ ,!-./,0 !"#$$!%$%#&'!!#()$$%"#$%*)"+',*)"-

! $$ *+ ,!-./,0 !#$$!%$%#&'!!#()$$%#$%*)+',*)- ! " #$%$%&$ '%'% $#%$ ()$ $$ *+,!-./,0 1/,2,0,30(42 3,./),0#1*)! 2#')##*'')#'3,0#!!1'*)'/),0# 0# 4"("#!"#!'*)0 4".*)0 1!#",0 /!&) "#)2,#22) $#),##!,0!,!# &52"#) #- )'5,#!1!2))+6'!7 )!)8$'!5+( )!)9 4'(+*!)!+

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

nieuwsbrief Overdenking In dit nummer... Oktober jaargang 7 - nr 23

nieuwsbrief Overdenking In dit nummer... Oktober jaargang 7 - nr 23 O 2015-7 - 23 iif Oi E W i (J 1:22) E i i i W i f i Ki G N : i Li D i c O i i Sici Vi W i W G N G O i A i f G ic i Z i E Li I i Oi: Li N Ki B V B i R Ti M Bif i Bië B i A Ui V i C: Ki Cf I Sici Vi ii W

Nadere informatie

!" # $ % & '(( ) ) ) ( & ( *

! # $ % & '(( ) ) ) ( & ( * !" # $%& '(( (&(* +&%, " -*.& /+"12"// -*.& 3&4 &5! # $%& # -,7 &778", * -* 3-9 "7""7,": & : &,, 8*; < : 7:,, & : -9, & 7 *-9":,:7 =,, 7, : -9 -, &,,,,& " : " ", 7,& &" &:, ",8& ;:7, >"? @% 2&,A&B&,#$$C*

Nadere informatie

!"#$%&"'("#)**'#+","-,%%$."#/0-.1,"-**%.&0.*&10*%*+-2>

!#$%&'(#)**'#+,-,%%$.#/0-.1,-**%.&0.*&10*%*+-2> !"#$%&'(#)%"*#+%#+&,"-**%. /01-.+%#+&2%"&3%++%"%(&%(&4#$*5%6%%"+% 7+-2#%6%5#%2&8"19%:.:6#%&%(&;-(*+?":@:+:"A&?":BC&D"C&4E33FG&F3E87!%"90(2%.#(6&00(6%5:2%(

Nadere informatie

glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) metselwerk: Tilburg (rood gemeleerd) metselwerk: Tilburg (rood) bk. nok 8.

glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) metselwerk: Tilburg (rood gemeleerd) metselwerk: Tilburg (rood) bk. nok 8. dakpannen rood, passend bij steen 9.657 glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) RAL 733 8.88 7.56 A-a8 A-a9 ventilatie dmv open stootvoegen A-c3 A-c4 segment hefdeur volkernpaneel A-a5 A-a6 A-a6 A-a7

Nadere informatie

Coderingen variabelen WAI database

Coderingen variabelen WAI database Coderingen variabelen WAI database Introductie In de WAI beheer applicatie is het mogelijk om een excel-sheet te uploaden. Dit excel-sheet wordt uitgelezen, geïnterpreteerd en geïmporteerd in de database.

Nadere informatie

WERELDKAMPIOENSCHAPPEN EN BAANWIELRENNEN Economische impact, bezoekersprofiel en beleving

WERELDKAMPIOENSCHAPPEN EN BAANWIELRENNEN Economische impact, bezoekersprofiel en beleving WERELDKAMPIOENSCHAPPEN EN BAANWIELRENNEN 2011 Economische impact, bezoekersprofiel en beleving 866.6(!"#$%& ' ()*+,./& 01/'()+2&3 /+& 3 /+&45,63% 2'() % /('72 8/+&,6, 9*9 + * 3,(277$( 2":";"# +& 0)1 6

Nadere informatie

Pioniers in place making

Pioniers in place making Habi_deel_omslag lupi 5-3-2007 16:52 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik Pioniers in place making Proeftuin IJburg Tineke Lupi Annemarijn Walberg Sako Musterd !"#$ %& '()*+, #'-.&/.. 0#'-.&/./ 12!3 4"""3!3

Nadere informatie

" & & ' & & &#$$% & &' ' ( (! (

 & & ' & & &#$$% & &' ' ( (! ( ! "#$$% " & & & & &#$$% & &! Voorwoord ) * +, - & )*.!& /. & 0 & 2 3 * 4 4 5! 6 ) 7 89 : 8: 4 7 0 ;& < )= : & * 0 ; > #? Inhoudsopgave Abstract...iv Samenvatting...v Aanleiding tot Verandering en Onderzoek...

Nadere informatie

TIME- Van de Redactie Beste Dalvo-leden,

TIME- Van de Redactie Beste Dalvo-leden, Van de Redactie Beste Dalvo-leden, TIME- De meeste teams hebben er al een paar wedstrijden opzitten en de trefkoele plus begint steeds meer te wennen. Ja zelfs de oranje gang. In deze nieuwsbrief staan

Nadere informatie

2'3"4"')3%()!"#$%&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B)

2'34')3%()!#$%&'),56-) ),783'9(&4*'9':'((&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?(#A'9B) "#$""&'()*+)&)#&',-('$-&.##)#&')/$/0/'1233"#4567 "#$&'( ) ) "#$&'()*"#) +''$),-).'/01''$) 2'3"4"')3()"#$&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B) ) ) ) 2'3"4"')CCDE6D5ECF)

Nadere informatie

Roele De Vries Recycling

Roele De Vries Recycling Vj 11 fb 2011 f O 2011 Sc j jb f Mééj f Mééj 2010: R D V Rcyc E (1991): H B Ccë bj Db f/ez C 2011 f O 2011 3 D zj j, z 1992 b c f f z é bjf H f O c z bjf H zj z cc bj c c zj D jz bb c fj jy z b j z, bf

Nadere informatie

! " # # # # $% & ' ( ) *+,,

! # # # # $% & ' ( ) *+,, ## ##% & ' ( ) *+,, # % && #' () * + &,-.+/ 0 * -,. / 11 ) / 1, 0 10. 1 1( 2 - *.,+ 1,+ 2,+ 0.,+ (,+ (1 3,+ ( 4,* (0 )**,3 (( ),4 (5 6,4 (7 %,/ (8 ),/ (9 ),0 5,1-3. &,2 01,2 0 2, *,,2 00 *+ 0( : ** 0(1

Nadere informatie

20-12-2007 woonfunctie KHS-BB-2.00 bouwbesluittoetsing

20-12-2007 woonfunctie KHS-BB-2.00 bouwbesluittoetsing project: Kleine Houtstraat 92-96 / Haarlem opdrachtgever: v.d. Doe & Partners BV betreft: tekeningenlijst BB datum: 20-12-2007 BE-tek (bestaande tekeningen) Voor bestaande tekeningen verwijzen wij naar

Nadere informatie

!"# $ $ % % " $# & $' $ ( & ) * ) *$# & " $ + &, & & $ - && $- $# & ' $ %$+ ' %&%&. $# + %% %/!# 0 $ 1 & $2 $3 % 0!# 0% & $ % % 4 5$6 & 1+0 % $

!# $ $ % % $# & $' $ ( & ) * ) *$# & $ + &, & & $ - && $- $# & ' $ %$+ ' %&%&. $# + %% %/!# 0 $ 1 & $2 $3 % 0!# 0% & $ % % 4 5$6 & 1+0 % $ !"# % % " # ' ( ) * ) *# " +, - - # ' %+ ' %%. # + %% %/!# 0 1 2 3 % 0!# 0% % % 4 56 1+0 % / !"# % " ' ' ( ) + 7 7 ( 7 8! 9 : ( ; < 1 8 * +(, --+(./ ') = 7 ' 7 8 + 8 : > 7

Nadere informatie

! "###$ , &' 4 5#( 6 * 0<95( 6

! ###$ , &' 4 5#( 6 * 0<95( 6 ! "###$ % &''!()*+, --. /*. 01 232 &' 4 5#( 6 7 809##:04;< :

Nadere informatie

Merkidentiteit provincie Antwerpen

Merkidentiteit provincie Antwerpen Merkidentiteit provincie Antwerpen Primaire De primaire zijn de waaruit het logo is opgebouwd. Al deze vallen binnen hetzelfde gamma, waardoor ze een sterk geheel vormen en onderling te combineren zijn.

Nadere informatie

! "##$!"%%&!'()*+!!""#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$!

! ##$!%%&!'()*+!!#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$! "##"%%&'()*+ ""#%&'()*+)*),-.*'//+,,''#0++#&),.* "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 10%+%&,%2#),%&%3 "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 123456789:;

Nadere informatie

x 2x x 4x x 1x x 8x x x 12 = 0 G&R vwo B deel 1 1 Vergelijkingen en ongelijkheden C. von Schwartzenberg 1/25

x 2x x 4x x 1x x 8x x x 12 = 0 G&R vwo B deel 1 1 Vergelijkingen en ongelijkheden C. von Schwartzenberg 1/25 C. von Schwartzenberg 1/ 1 I, II, IV en V zijn tweedegraadsvergelijkingen. (de hoogste macht van is steeds ; te zien na wegwerken haakjes?) (III is een eerstegraadsvergelijking en VI is een derdegraadsvergelijking)

Nadere informatie

Het beheer van een elektriciteitsnet

Het beheer van een elektriciteitsnet Het beheer van een elektriciteitsnet Wouter Stekelenburg, Albert-Jan Yzelman 23-06-2003 1 Inleiding In dit verslag gaan we er ons over buigen, hoe we zo efficient mogelijk bepaalde vastgezette middelen

Nadere informatie

Van Struyck tot statig Woonwensenonderzoek onder studenten die in Den Haag studeren en/of wonen

Van Struyck tot statig Woonwensenonderzoek onder studenten die in Den Haag studeren en/of wonen VanStruyckTotStatig 18-06-2008 12:07 Pagina 1 Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling Directie Beleid/Afdeling Onderzoek Van Struyck tot statig Woonwensenonderzoek onder studenten die in Den Haag

Nadere informatie

WS-WK N-D WR-A1. (sw-zm) Duinweg WR-AWG. Duinweg R-DR. Duinweg. (sh-spn) (-bw) Duinweg WS-WK WA-EW. De Riethof. Duinweg R-DR. (sr-rg) WA-EW WA-EW

WS-WK N-D WR-A1. (sw-zm) Duinweg WR-AWG. Duinweg R-DR. Duinweg. (sh-spn) (-bw) Duinweg WS-WK WA-EW. De Riethof. Duinweg R-DR. (sr-rg) WA-EW WA-EW b b j b - - D L- -I -D - -D -1 - - - - - - -K jf jf - z j j - jz bj D c L - - - D - c - Dc c - bjfc 1 c - bjfc c - bjfc c - - - c - - K Dbbb L- - -1 L L 1 U I U I I I Fc I () (b=.1) CLL CLL (b=.) (b) (-b)

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland Vii bib ijd d Gi Gdd Apd, Bid 1 pp 6 i 2016 D di pp v d Gi d Ii d i Gdd d. D v di ii ppv i i Apd. Op 5, 6 7 i Apd z. Z vid p 5 i d ppi p p Mpi, ijd d p 6 i pp i Apd p z p 7 i d. O v v id z fij ij vp zij

Nadere informatie

Meetkundige Ongelijkheden Groep 2

Meetkundige Ongelijkheden Groep 2 Meetkundige Ongelijkheden Groep Trainingsweek Juni 009 1 Introductie We werken hier met ongeoriënteerde lengtes en voor het gemak laten we de absoluutstrepen weg. De lengte van een lijnstuk XY wordt dus

Nadere informatie

Aanvang wedstrijd. Dag Team thuis Team uit Wedstrijdnummer. Zaal code Zaal Plaats Wedstrijdleiding. Datum

Aanvang wedstrijd. Dag Team thuis Team uit Wedstrijdnummer. Zaal code Zaal Plaats Wedstrijdleiding. Datum Datum Aanvang wedstrijd Dag Team thuis Team uit Wedstrijdnummer Zaal code Zaal Plaats Wedstrijdleiding wk 37 14-09-2016 21:15 wo Blok 69 4 DC Touche 2 DC 5002 Kulturhus de Meent Afferden wk 38 20-09-2016

Nadere informatie

1 Introductie. 2 Oppervlakteformules

1 Introductie. 2 Oppervlakteformules Introductie We werken hier met ongeoriënteerde lengtes en voor het gemak laten we de absoluutstrepen weg. De lengte van een lijnstuk XY wordt dus ook weergegeven met XY. Verder zullen we de volgende notatie

Nadere informatie

waterviolier twee-onder-een-kapwoningen wonenopeeneiland.nl kenmerken Waterviolier bouwnummers 6 t/m 13 en 30 t/m 37 woonoppervlakte ca.

waterviolier twee-onder-een-kapwoningen wonenopeeneiland.nl kenmerken Waterviolier bouwnummers 6 t/m 13 en 30 t/m 37 woonoppervlakte ca. wii w---wi bw 6 / 13 30 / 37 B i E/Of b A i O z h c i i O E i w z? i ch f i L- A 1 ii w i h Oi Wii w c 148 b i wi ië 40 343 4 1 ii x i z i i é ich i bj i ii bi z- wi bi iii i i icif x hwi ii bi EPC O,O

Nadere informatie

! " # ## # #$$$!!!#%!!$ #' ()* $"+! %

! # ## # #$$$!!!#%!!$ #' ()* $+! % 1 2 ! " # ## # $#" #!##$ "# %%$#% " #$$$!! %" %&$!#%!!$ #' ()* $"+! % #" %!$$!#%! %% ", " - % 3 4 * )").%% * )" / * ) ") 0 ) " 1( ) "&!% ) "' 2 ) " 33 )) ) &"),% ) &" ) &"&. 4 %5/ 6 )& &"' 7 $5 ) &" 083

Nadere informatie

x 3x x 7x x 2x x 5x x 4x G&R havo B deel 1 3 Vergelijkingen en ongelijkheden C. von Schwartzenberg 1/12 TOETS VOORKENNIS

x 3x x 7x x 2x x 5x x 4x G&R havo B deel 1 3 Vergelijkingen en ongelijkheden C. von Schwartzenberg 1/12 TOETS VOORKENNIS G&R havo B deel Vergelijkingen en ongelijkheden C. von Schwartzenberg / a x = x =. b x = x x =. c d x (x ) 0 x = 0 =. 9. e f x 0 x ( x ) 0. x x = x x ( x )( x + ). TOETS VOORKENNIS a ( x + ) = x c x e

Nadere informatie

)"#!$#! "+!! *$ %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& $'*"#!!!$! * " "#"*!)"!)* "! ")!!%!""$#" "! ""! "!$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*!

)#!$#! +!! *$ %0#  )&1$#% #! )&#! 3$$$$ #!!#)! $4#* & $'*#!!!$! * #*!)!)* ! )!!%!$# ! ! !$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*! !!"#!## "$! ""%!#""#%&"$ '(") #!*%#$ '&*)")!# "!##"# )"#!$#! "+!! *$,-!&***$.// ##)!& %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! )"&&"#"2 $$, -&"")%!#!!*)"%!)!#"#&"$ 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& "*"")#!%#)#&"! "$!"!%#0"1$##!

Nadere informatie

Schrijf je nu in voor het Tulpentoernooi 2015

Schrijf je nu in voor het Tulpentoernooi 2015 Flyer nr. 14 1 13 e Jaargang nummer 14 Verschijnt 2x per maand 27-02-2015 Voorzitter: Gert van Kalsbeek Tel: 5282065 e-mail: gertvankalsbeek@gmail.com Penningmeester en Secretariaat: Rene Akerboom Tel:

Nadere informatie

De wissel-eigenschap voor vermenigvuldigen Vermenigvuldigen kan in omgekeerde volgorde gebeuren, want voor ieder paar getallen a enbgeldt: a b=b a.

De wissel-eigenschap voor vermenigvuldigen Vermenigvuldigen kan in omgekeerde volgorde gebeuren, want voor ieder paar getallen a enbgeldt: a b=b a. 98 Algebra 3.3 Variabelen 3.3.1 Inleiding F= 9 5 15+32= 27+32=59 15 C= 59 F In de inleidende tekst aan het begin van dit hoofdstuk staat een afkorting waarmee de temperatuur in graden Celsius in graden

Nadere informatie

Strandjutten Op zoek naar wat rest na de komst van De Vloed. Thijs Ringelberg, 2013

Strandjutten Op zoek naar wat rest na de komst van De Vloed. Thijs Ringelberg, 2013 Strandjutten Op zoek naar wat rest na de komst van De Vloed Thijs Ringelberg, 2013 Inhoud Proloog pag. 4 Eerste Akte. Het Schrijven. pag. 5 1.1 Welke keuzes moet ik maken /1.2 voordat ik begin aan het

Nadere informatie

TULPENTOERNOOI. 13 e Jaargang nummer 12 Verschijnt 2x per maand 30-01-2015. zaterdag 21 maart 2015 van 11.00-16.00. Beste volleyballers!

TULPENTOERNOOI. 13 e Jaargang nummer 12 Verschijnt 2x per maand 30-01-2015. zaterdag 21 maart 2015 van 11.00-16.00. Beste volleyballers! Flyer nr. 12 1 13 e Jaargang nummer 12 Verschijnt 2x per maand 30-01-2015 Voorzitter: Gert van Kalsbeek Tel: 5282065 e-mail: gertvankalsbeek@gmail.com Penningmeester en Secretariaat: Rene Akerboom Tel:

Nadere informatie

9 a met: 100 (a+b) ; zonder: 100 a b b 100 (a+b) = 100 a b. 10 a met: 24 (a b) ; zonder: 24 a + b b 24 (a b) = 24 a + b. 11 a 90 a b 90 + a

9 a met: 100 (a+b) ; zonder: 100 a b b 100 (a+b) = 100 a b. 10 a met: 24 (a b) ; zonder: 24 a + b b 24 (a b) = 24 a + b. 11 a 90 a b 90 + a 6.0 INTRO De uitkomsten zijn allemaal. c (n+)(n ) (n +)(n ) = d - - = -0,75 -,75 = De uitkomsten zijn allemaal c n + (n+) (n+) = d + 6 4 4 4 = 6 4 = 6. REKENEN a ( + 5) = 8 = 64 = 8 + 5 = 6 + 5 = ( + 5

Nadere informatie

4.1 Op ontdekkingsreis

4.1 Op ontdekkingsreis LB 4-5 4. Op tdkkigsis > Kijk fbdig. Wk zi h bij d jgs? O Os schip is zischip. O Wij v m v s pzi. O Wij wk p ht schip. O Wij v gs i bkd d. O W zi bkd vgs. > Ls Uit ht dgbk v Vsc d Gm. Wt hft Vsc d Gm mgm

Nadere informatie

Paragraaf 4.1 : Gelijkvormigheid

Paragraaf 4.1 : Gelijkvormigheid Hoofdstuk 4 Meetkunde (V4 Wis B) Pagina 1 van 8 Paragraaf 4.1 : Gelijkvormigheid Les 1 : Gelijkvormigheid Definities sin( A) = Overstaande Schuine cos( A) = Aanliggende Schuine = O S = A S tan( A) = Overstaande

Nadere informatie

Antwoordmodel - Vlakke figuren

Antwoordmodel - Vlakke figuren Antwoordmodel - Vlakke figuren Vraag 1 Verbind de termen met de juiste definities. Middelloodlijn Gaat door het midden van een lijnstuk en staat er loodrecht op. Bissectrice Deelt een hoek middendoor.

Nadere informatie

Blok Veld Competitie Wedstrijd Speeldatum Tijd Thuisteam Uitteam Scorer Timer 24-seconden Scheids 1 Scheids 2 2015111 1 L Veld vrij

Blok Veld Competitie Wedstrijd Speeldatum Tijd Thuisteam Uitteam Scorer Timer 24-seconden Scheids 1 Scheids 2 2015111 1 L Veld vrij Week 201511 Commissaris 0 2015111 1 L Veld vrij 2015112 1 M / C ZX121A FC zo 15-03-15 1300 BC Kimbria X2 1 Blauw-Wit X2 1 Ouders Ouders Voogd Adri Rouvroye Malou 2015113 1 R Veld vrij 2015114 2 L ZDS1B

Nadere informatie

C C CC DDC C CEC C CC C

C C CC DDC C CEC C CC C C DC CCDEEC CCF C DECEFC CC DCE ECCCC CC EDCEEFC CDCCC C CE ECCCCC E DCEEFC CDCC C CDCCC CC CF CC CDCCCEFC DFCC C ACFCC C C CCA CFCCEFC DC ECDC CCCF CDC CCACDC ECDCEFC FDC CCFCC CC CC FECCFCCEFC ED CCE

Nadere informatie

Welkom op. SG De Dijk. Schooljaar 2016/2017

Welkom op. SG De Dijk. Schooljaar 2016/2017 W p SG Sc 2016/2017 v- v Hb v? b v f v! G S K INHOUSOPGAVE 3 V 4 N c 5 V 6 B 7 Rc 8 Pf 9 R 2 10 Spp 12 F L E W p p v SG! 14 Sp 15 K & C 16 Av 17 P W p v b v z c T p v f p f z bc z W z b b p c z W ó f b?

Nadere informatie

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen.

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen. DROPSHOT Mei 2015, Jaargang 6, Nummer 1 Teteringse Tennis Vereniging Opgericht 28 juli 1956 Paviljoen: Donkerstraat 44 4847 KJ Teteringen Tel.: 076 5812555 Bestuursmededelingen - Jaargang 11 nr. 1- Het

Nadere informatie

Parameterbeheer van drives over PROFIBUS DP en ETHERNET TCP/IP % &'!"##$ ' % $ - "%)*)+" ( $ $./ 0 $,%. 1

Parameterbeheer van drives over PROFIBUS DP en ETHERNET TCP/IP % &'!##$ ' % $ - %)*)+ ( $ $./ 0 $,%. 1 !"##$ % &'!"##$ ' (! ( "%)*)+",$ % $ - "%)*)+" ( $ $./ 0 $,%. 1 % '$ * '$ $#! % $ % &! 2 '3 3 (4 3 *%5(*"!)6274 32 5,335#2',8 33 5,363# *2 36 *%5(*"!),(&%"',23 6 59**627,(&%"',#',24 6 :,,(#924 62./5"!),;28

Nadere informatie

e-learning Research Reeks Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen?

e-learning Research Reeks Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen? e-learning Research Reeks 6 Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen? ! "#!!$$ %!"!"&''!!!"!"" '! () * +,,,* * -. $ /0 1 3 45 6 708!9:&#'9 ;9!!!# 7/%9,

Nadere informatie

!" ' ( #" '+ * ",!- 3", 3 %" ) &(

! ' ( # '+ * ,!- 3, 3 % ) &( ! !" #" % " &!" ' (!"! (!"#) * #" ' * ",!- "!. / 01!2!- "# "!! " #! "3. 4 "% 4 3 3", 3 3"! 1 #4'5 3 3"# 1 "'5. ( 3" 1 3" 6 3# 3"31 % %- 3"% 1 & %3 3"& 1 %* 3" 1 &3 3"( 1 & %" ) &( %"! %"# 7 8 &( -!!49.

Nadere informatie

Voorwoord " # $ % &!!' ( )* ) ++, -. -! /! 0-1!! 2 # )4( 5 ( 6789 :;* ()?@=$2>@6?A3?A@>%

Voorwoord # $ % &!!' ( )* ) ++, -. -! /! 0-1!! 2 # )4( 5 ( 6789 :;* (<! 0 & 7 BC1!! D 7!!1!!! 3 *EE2F)! 2 ( 22>)?@=$2>@6?A3?A@>% 2 Voorwoord " # $ % &' ( )* ) ++, -. - / 0-1 2 3 # )4( 5 ( 6789 :;* (< 1,(< = 2 ( 22>)?@=$2>@6?A3?A@>% 0 & 7BC1D 7 BC1 D 7 1 3 *EE2F) 3 Aanvulling op hoofdstuk 9.3: Sociale diensten verrekenen te veel

Nadere informatie

! " # $ % $ % $ & " % '! $ ' # ()* + # #,+ Pagina 2

! # $ % $ % $ & % '! $ ' # ()* + # #,+ Pagina 2 Clubblad Het clubblad van de Voetbal Vereniging Barneveld is een blad voor de leden van deze verenging en wordt door vrijwilligers opgemaakt. Uitgave: Maart 2010 Nr 27 Jaargang 27 INHOUD Verschijningsdata

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED 2009, HERZIENING 2012 (VEEGPLAN)

BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED 2009, HERZIENING 2012 (VEEGPLAN) TIGA UITGI 2009, IIG 2012 (VGA) UITGI 2009, IIG 2012 (VGA) GT I Af GG (I:.IO.189.2012000013-VA01) : 2013 : TOICTIG 3 I f 1 I... 5 1.1 A... 5 1.2... 6 1.3 z... 6 1.4... 7 1.5... 7 1.6 V ()... 8 1.7 Oz...

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 : Projectie en Stelling van Thales

Hoofdstuk 6 : Projectie en Stelling van Thales Hoofdstuk 6 : Projectie en Stelling van Thales - 127 1. Projectie op een rechte (boek pag 175) x en y zijn twee... rechten. We trekken door het punt A een evenwijdige rechte met de rechte y en noemen het

Nadere informatie

Neem een kijkje in onze lokalen!

Neem een kijkje in onze lokalen! Neem een kijkje in onze lokalen! Hoe en waarvoor Leslokalenbeheer contacteren? Vrije Universiteit Brussel Leslokalenbeheer Pleinlaan 2 B-1050 Brussel Belgium telefoon : 02/629 22 67 fax. : 02/629 39 43

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Academiejaar 2004-2005

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Academiejaar 2004-2005 UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2004-2005 ONDERZOEK NAAR DE AANTREKKELIJKHEID EN DE BRUIKBAARHEID VAN EEN WEBSITE TER PROMOTIE VAN FYSIEKE ACTIVITEIT EN

Nadere informatie

Schrijf je nu in voor het Tulpentoernooi 2015

Schrijf je nu in voor het Tulpentoernooi 2015 Flyer nr. 13 1 13 e Jaargang nummer 13 Verschijnt 2x per maand 13-02-2015 Voorzitter: Gert van Kalsbeek Tel: 5282065 e-mail: gertvankalsbeek@gmail.com Penningmeester en Secretariaat: Rene Akerboom Tel:

Nadere informatie

datum: 28 maart 2016 Rollen vrijwilligers activiteiten van het Lodewijkskerkje

datum: 28 maart 2016 Rollen vrijwilligers activiteiten van het Lodewijkskerkje datum: 28 maart 2016 Rollen vrijwilligers activiteiten van het Lodewijkskerkje Bardienst support Verantwoordelijk voor een goede en gastvrije bediening van de gasten voor, tijdens of na een activiteit.

Nadere informatie

p naar de pom WAT? omgaan. De websit Niklaas o water: w r, waterval,

p naar de pom WAT? omgaan. De websit Niklaas o water: w r, waterval, -3 S? M f S-N x? B, K BS B S-N M B D IS A S V,, P -V K, MS P, S-N B ( ) x74 B (74 74 ), AT? AAM V f M éé B AT?? -N S D C H? B D, ICT, P Z, ë M Z D Z ) D ( f / J? B P D f M S- 3, f P N V, :,, % 7? % A?

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

Handleiding Nobelprijs Fysica 2013

Handleiding Nobelprijs Fysica 2013 Laura Tamassia Goele Cornelissen Fien Depaepe Maarten Simons Thomas Storme Kristof Van de Keere Stephanie Vervaet Handleiding Nobelprijs Fysica 2013 Voor lerarenopleiders Onderzoek in Beweging "$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($1/&2./345'&6+(789:8(2;

Nadere informatie

"#",-!#./ 0""!$"#,1"0"23/-4",-!230

#,-!#./ 0!$#,1023/-4,-!230 ! "#$ %&'"%()("$%(* "!!"# $%&'(% ")**+ "#",-!#./ 0""!$"#,1"0"23/-4",-!230 5#../-""/ ,67 (' +, - "%*('#&'"%()("% ' 897.7:*6*667 :*6*67 *677 ;7

Nadere informatie

2010 No. 3 SPRINTER NIEUWS

2010 No. 3 SPRINTER NIEUWS 2010 No. 3 SPRINTER NIEUWS Foto: Frits v/d Velde Nieuwsbulletin Modelspoorvereniging Zeeland 24/08/2010 Foto voorpagina is afkomstig van Frits van de Velde. Hij heeft een hele riks foto s van Nederlandse

Nadere informatie

'% $' $2 6 2$ $22 3 2$ $2$ 7 25 $25 28 $29 # 2:

'% $' $2 6 2$ $22 3 2$ $2$ 7 25 $25 28 $29 # 2: #%%& ' () *+,-./.01 # % & 223 & 2# 4 25, 2% '% ' 2 6 2 22 3 2 2 7 25 25 28 29 # 2: 2; 2, 2; - 24 5, 2 5 52, 5 < 5 55 8 9= & %() * 52(< 5% 5 5% 55 52 59> 5 58?@ 55 #% +,-- # 92 59 9< 5: 2 *+,-./.01.% /

Nadere informatie

! " # $ % &! " # $ % & $ & ' $ (& $ ' % ) # & #) ( & $ & ' ( * & $ & ' $ & # ' ' ) ( $$ ' $! 2

! # $ % &! # $ % & $ & ' $ (& $ ' % ) # & #) ( & $ & ' ( * & $ & ' $ & # ' ' ) ( $$ ' $! 2 2 "# " # ## * # +## " # #, " # # - #./# # ## 0 1 # # #2 # # # #3 - " 0 * +./#- +# - 1 1 3 ** +, -" -. 4567 8 9#: ; :

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR REISGEDRAG WERKNEMERS REGIO MAASTRICHT 2010 Eindrapport en Bijlagenrapport

ONDERZOEK NAAR REISGEDRAG WERKNEMERS REGIO MAASTRICHT 2010 Eindrapport en Bijlagenrapport ONDERZOEK NAAR REISGEDRAG WERKNEMERS REGIO MAASTRICHT 2010 Eindrapport en Bijlagenrapport ONDERZOEK NAAR REISGEDRAG WERKNEMERS REGIO MAASTRICHT 2010 Eindrapport en Bijlagenrapport Deze rapportage is opgesteld

Nadere informatie

Sen 2. Sen 2 Sen 2 21:45 22:00

Sen 2. Sen 2 Sen 2 21:45 22:00 Ma V 1 V 2 HV KV Training Korfbal KB : H1 KB : H2 Tr 1:1 Tr 1:2 Tr 1:3 Tr 1:H1 Tr 1:H2 Tr 2:1 Tr 2:2 Tr 2:3 Tr 2:K Tr 2:H1 Tr 2:H2 Tr 3:1 Tr 3:2 Tr 3:3 Tr 3:H1 Tr 3:H2 17:00 17:00 tot 17:15 dd: 13-08-2011

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

Te huur 86 appartementen in woonpark Zonnetij te Aarle-Rixtel

Te huur 86 appartementen in woonpark Zonnetij te Aarle-Rixtel Te huur 86 appartementen in woonpark Zonnetij te Aarle-Rixtel Inhoudsopgave Zonnetij 3 Waar gelegen in Aarle-Rixtel? 4 De appartementen 5 Kwaliteit en voorzieningenniveau 6 Situatietekening 7 Blok A Overzichtsplattegrond

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Aftrap jubileum jaar op 6 september

NIEUWSBRIEF Aftrap jubileum jaar op 6 september NIEUWSBRIEF Aftrap jubileum jaar op 6 september Twee wekelijkse uitgave van sc O.M.C. Sportcomplex De Corridor Visserstuin 5 3319 LL Dordrecht Tel. 078-6165811 Fax 078-6226426 Jaargang: 14 Nummer: 02 Datum

Nadere informatie

1. Inleiding Aanleiding onderzoek Onderzoeksmethode Leeswijzer 3

1. Inleiding Aanleiding onderzoek Onderzoeksmethode Leeswijzer 3 Ouderen en de uitzendbranche /en onderzoek naar regelgeving langer doorwerken: praktijkervaringen van seniore uitzendbureaus en oudere uitzendkrachten Een onderzoek in opdracht van de ABU drs. W. Wiegmans

Nadere informatie

ET200SP Siemens Simatic

ET200SP Siemens Simatic Profibus interface modules without CPU 6ES7155-6BA00-0CN0 1178672 SIMATIC ET 200SP, PROFIBUS INTERFACE MODULE, IM155-6DP HIGH FEATURE, MAX. 32 PERIPHERY MODULES, MULTI HOT SWAP, INCL. SERVER MODULE, INCL.

Nadere informatie

"#$%!&#'()!*!*+!,)-)#,)#$.$'!&-'!($!/$01$.$%,!12!*+!,#)$!-3,4$($!($!,)-)#,)#$.$'!&-'!($! 1%($%,5!6$0$!7*'8)#$!0-3!'19!&$%($%!+1%($'!*#)9$/%$#(5!

#$%!&#'()!*!*+!,)-)#,)#$.$'!&-'!($!/$01$.$%,!12!*+!,#)$!-3,4$($!($!,)-)#,)#$.$'!&-'!($! 1%($%,5!6$0$!7*'8)#$!0-3!'19!&$%($%!+1%($'!*#)9$/%$#(5! 1. Algemeen 1.1 Dashboard "#$%&#'()**+,)-)#,)#$.$'&-'($/$01$.$%,12*+,#)$-3,4$($($,)-)#,)#$.$'&-'($ 1%($%,56$0$7*'8)#$0-3'19&$%($%+1%($'*#)9$/%$#(5 1.2 Winkel :3,*;#$%12.3#.).*')**++#'.$3/$.#

Nadere informatie

#$%"#& # '( ) ** +/++,. -".' +)+ + $. & #&-".' +,+)+. -".' -%" +0+"+1 -%" 2 & #$& 2# +

#$%#& # '( ) ** +/++,. -.' +)+ + $. & #&-.' +,+)+. -.' -% +0++1 -% 2 & #$& 2# + !" #$%"#& # '( ) ** +++ + ", -".' +/++,. -".' +)+ + $. & #&-".' +,+)+. -".' -%" +0+"+1 -%" & #$& # + 3 &+++++++++++4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 +5

Nadere informatie

RESP. NR. : MULTI- HH NR.: VERSIE 1. Europees Sociaal Onderzoek 2006. Aanvullende vragenlijst

RESP. NR. : MULTI- HH NR.: VERSIE 1. Europees Sociaal Onderzoek 2006. Aanvullende vragenlijst RESP. NR. : 1 2 3 4 5 6 MULTI- HH NR.: 7 VERSIE 1 Europees Sociaal Onderzoek 2006 Aanvullende vragenlijst ALS U EEN MAN BENT, WILT U DAN VRAAG 1 BEANTWOORDEN? ALS U EEN VROUW BENT, WILT U DAN VRAAG 2 BEANTWOORDEN?

Nadere informatie

Implementierungsrichtlinie Datenaustausch BESTELLUNGEN / AUFTRAG Version 1.22. Implementierungsrichtlinie. Datauitwisseling Bestellingen / Opdrachten

Implementierungsrichtlinie Datenaustausch BESTELLUNGEN / AUFTRAG Version 1.22. Implementierungsrichtlinie. Datauitwisseling Bestellingen / Opdrachten Implementierungsrichtlinie Datauitwisseling Bestellingen / Opdrachten door middel van ASCII-bestanden Versie 1.22, Juni 2015 Voor een overzicht van de nieuwste functies kunt u de rode tekst raadplegen

Nadere informatie

" # Tweede lijn. Eerstelijn. Spoedeisende Hulp. Ambulance. Incident HAP. Callcenter HAP/ huisarts

 # Tweede lijn. Eerstelijn. Spoedeisende Hulp. Ambulance. Incident HAP. Callcenter HAP/ huisarts Incident 112 Callcenter HAP/ huisarts! " # Spoedeisende Hulp Ambulance HAP Tweede lijn Eerstelijn 1 Medisch Manager Ambulancezorg Regionale Ambulance Voorziening Agglomeratie Amsterdam 2 Hoogleraar Zorglogistieke

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus. Aanbod afdeling Vrije Tijd

Het relatieblad van Severinus. Aanbod afdeling Vrije Tijd H b v Svu FEBRUAR 2015 TEBERDE Ab fg V T E u vug v v g bg D f bf D b fg V T v cb H v b g, bby (g) v SEVERNUS BJZONDER N SAMENLEVEN V 2015 bb ugb b v cub,, cuu, vu cv v D b v u g V T b cub & cv 2015 Dz

Nadere informatie

PRIJS : 60 CENTIEMEN. D ecem b er 1938: OOSTENDE

PRIJS : 60 CENTIEMEN. D ecem b er 1938: OOSTENDE J J JS J? «z z i - ««& / -S J _ ; SS S f cc SJ iiii i c i c ci cci i i f z i S f S c i c c Ö c f i f zf j i c f z i f c j c f z i f j c ii f z i f j i ii iz c i i c i é f i i ic c c c f z i f zf j i c

Nadere informatie

Zaalwacht en bardienst overzicht VC Polaris seizoen 2016/2017

Zaalwacht en bardienst overzicht VC Polaris seizoen 2016/2017 zaterdag 24 september JC2F1-BD 11:15 VC Polaris JC 2 - Hovoc JC 2 Luna Beijnsberger (D1)+ MC1 Opbouwen + MB1G1-CF 11:15 VC Polaris MB 1 - Tornado Nistelrode MB 1 Floor Merkx (D1)+ MC1 tot JBHB1-CA 13:00

Nadere informatie

Emotiemanagement: test u zelf!

Emotiemanagement: test u zelf! Emotiemanagement: test u zelf! Arn Lautenbach 1. SITUATIE Tegenwoordig wordt het succes van een manager aan meer afgemeten dan uitsluitend zijn inhoudelijke resultaten. Het omgaan met gevoelens, het opvangen

Nadere informatie

Oktober Maandelijks tijdschrift 48 ste jaargang Nr 8

Oktober Maandelijks tijdschrift 48 ste jaargang Nr 8 O 2016 M cf 48 N 8 Gzz M 11.11.11 w p w cp c c. V pp 40.000 c c ww. D 11.11.11 p zz. Gz c, 1946 p Wz 1948 U Rc M. Gz z w é c c c. 1,3 Tc f zz. V 1,3 w zz. W zz, c. I 100. Oc D z z. 90% z, w c 12% z. D

Nadere informatie

16.2 TREK AF VAN. Hoofdstuk 16 HAAKJES VWO. 8 a 16.0 INTRO. 1 b De uitkomsten zijn allemaal 3. c (n + 1)(n 1) (n + 2)(n 2) = 3

16.2 TREK AF VAN. Hoofdstuk 16 HAAKJES VWO. 8 a 16.0 INTRO. 1 b De uitkomsten zijn allemaal 3. c (n + 1)(n 1) (n + 2)(n 2) = 3 Hoofdstuk 6 HAAKJES VWO 6.0 INTRO 6. TREK AF VAN 8 a b De uitkomsten zijn allemaal. c (n + )(n ) (n + )(n ) = d - - = -0,75 -,75 = b De uitkomsten zijn allemaal. c n + (n + ) (n + ) = + 6 4 4 = 6 4 = d

Nadere informatie

6.1 Kijkhoeken[1] Willem-Jan van der Zanden

6.1 Kijkhoeken[1] Willem-Jan van der Zanden 6.1 Kijkhoeken[1] Het plaatje is een bovenaanzicht; De persoon kan het gedeelte binnen de kijkhoek zien; De twee rode lijnen zijn kijklijnen; De kijklijnen geven de grenzen aan van het gebied dat de persoon

Nadere informatie

UITWERKINGEN VOOR HET VWO

UITWERKINGEN VOOR HET VWO UITWERKINGEN VOOR HET VWO AB DEEL Hoofdstuk 8 RIJEN KERN DISCRETE ANALYSE ) II: bij de ste gra f iek III: bij de de gra f iek ) I en III a) C 000 r b) 70000 60000 50000 0000 0000 0000 0000 plaatje bij

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 23 september SUPERBINGO 30 september Algemene Ledenvergadering

NIEUWSBRIEF 23 september SUPERBINGO 30 september Algemene Ledenvergadering NIEUWSBRIEF 23 september SUPERBINGO 30 september Algemene Ledenvergadering Twee wekelijkse uitgave van sc O.M.C. Sportcomplex De Corridor Visserstuin 5 3319 LL Dordrecht Tel. 078-6165811 Fax 078-6226426

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

OJ124I-DC vr Valley Bucket 2 Kikkers U12 2 Het Ravijn Nijverdal

OJ124I-DC vr Valley Bucket 2 Kikkers U12 2 Het Ravijn Nijverdal OJ142C-DA za 17-09-2016 1345 Kikkers JU14 Peatminers 1 't Wooldrik Borne MU18 Maaike JU16 Jorrit MU14 Lindie MU14 Imke MU18 Anne OJ124I-CE za 17-09-2016 1345 Kikkers U12 2 B.V. Isala 1 't Wooldrik Borne

Nadere informatie

5 ab. 6 a. 22,9 25,95 cm

5 ab. 6 a. 22,9 25,95 cm Hoofdstuk 5 GELIJKVORMIGHEID VWO 5 Vergroten en verkleinen a d 5 a 9 driehoekjes, zie plaatje: a 0,5 :,9, en :, ij 9 inh 7 0,5,57 m ij 7 5 5,9 5,95 m d 6,9 0,7 m 9 e a Die van ij Die van 0 ij 0, die van

Nadere informatie

de Wageningse Methode Antwoorden H17 PYTHAGORAS VWO 1

de Wageningse Methode Antwoorden H17 PYTHAGORAS VWO 1 Hoofdstuk 17 PYTHAGORAS VWO 17.0 INTRO 1 b C: 3, cm D: 4,1 cm b Voor elke zijde geldt dat het de schuine zijde van een rechthoekige driehoek met rechthoekszijden van 3 en 4 cm is. Dus alle vier de zijden

Nadere informatie

Teletex II.1 Inleiding

Teletex II.1 Inleiding II Teletex II.1 Inleiding De Teletex-standaard is gebaseerd op CCITT-aanbeveling Rec. T.61 [11]. Voor een volledige beschrijving van de Teletex-standaard wordt verwezen naar dat document. Deze bijlage

Nadere informatie

!" # $$! #% "! " "# #& # ' $ #! "! # & # )! * " + "!,-!./ " # 1 0 #2 #3! 4./# " $! " # "! #) "! " $ # 0 " 5!! $ 1 8. (/# " "!

! # $$! #% ! # #& # ' $ #! ! # & # )! * + !,-!./ # 1 0 #2 #3! 4./# $! # ! #) ! $ # 0 5!! $ 1 8. (/# ! $$ % & ' ( $ & ) * +,-./ 0 & 1 0 2 3 4./,56-5 $ ) $ 0 0 ( 7 $ 5 $ 1 8. (/ 8 (0 1 & 2 9 9 : ( + - 8 (0; - ; -./; - ; - ; - 4

Nadere informatie

H15 GELIJKVORMIGHEID VWO

H15 GELIJKVORMIGHEID VWO Hoofstuk 5 Gelijkvormighei VWO 5 Vergroten en verkleinen a 5 a 9 riehoekjes, zie plaatje: a 0,5:,9, en :, ij 9 inh 7 0,5,57 m ij 7 5 5,9 5,95 m 6,9 0,7 m 9 e 6 a a Die van ij Die van 0 ij 0, ie van 8 ij

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 70 Voorkennis V-a Driehoek is een rechthoekige driehoek. Driehoek 2 is een gelijkenige driehoek. De oppervlakte van driehoek is 7 3 : 2 = 38,5 cm 2. De oppervlakte van driehoek 2 is 8 3 7,5 : 2 = 30 cm

Nadere informatie