RM CoolClamp elektronisch gekoelde universele cassetteklem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RM CoolClamp elektronisch gekoelde universele cassetteklem"

Transcriptie

1 RM CoolClamp elektrosch gekoelde uversele cassetteklem rtkelummer INHECO: rtkelummer LEIC: Hadledg Verse V1.1 Jul 2011 Beaar dee hadledg b het apparaat. Lees de hadledg orgvuldg door voordat het apparaat gebruk ordt geome. B_RM CoolClamp_ _ RM CoolClamp_V1 1_Dutch.doc gedrukt Dutslad

2

3 RM CoolClamp INHECO GmbH behoudt ch het recht voor om hu producte te veradere om de kaltet erva te verbetere. De veraderge orde ormalter et gedocumeteerd. Dee hadledg e de her opgeome formate s o aukeurg e correct mogelk samegesteld. INHECO GmbH aavaart gee aasprakelkhed voor foute of schade, de door drukfoute verooraakt. De hadelsmerke e productame dee hadledg geregstreerde merkame e behore toe aa de betreffede egeare. INHECO GmbH 3

4 Cotact Cotact INHECO GmbH Frauhoferstr Martsred Dutslad Telefoo Verkoop Telefoo techsche helpdesk Fax. E-mal Verkoop E-mal techsche helpdesk Iteret 089/ / / Dee hadledg s egedom va Door de klat te vulle: Model: Sereummer. Producteaar: Orderummer: Ivetarsummer Plaats bedrfstellg INHECO GmbH 4

5 RM CoolClamp Betekes va dee hadledg Dee hadledg s oderdeel va de RM CoolClamp e moet b de RM CoolClamp blve totdat dee deftef s veretgd. orde doorgegeve als de RM CoolClamp verkocht of utgeleed ordt. Neem het geval dat u de hadledg of passages erut et begrpt cotact op met de fabrkat. U meg over de hadledg geeft os aardevolle formate, hoe u het beste va dest kue. Stuur os gerust u opmerkge toe, e adres of telefooummers op paga 4. De velghedsstructes moete grodg e orgvuldg orde gelee. Dee structes moete begrepe e acht geome orde, om het velg erke met het apparaat te aarborge. Ovoldoede of gee kes va de houd va dee hadledg ledt tot verles va aasprakelkhed te opchte va INHECO GmbH. De gebruker moet daarom om ee erkg b de dstrbuteur: Leca Bosystems Nussloch GmbH vrage. INHECO GmbH 5

6 Ihoud Ihoud 1 DE SYMBOLEN IN DEZE HNDLEIDING EN HUN BETEKENIS VEILIGHEIDSINSTRUCTIES INBEDRIJFSTELLING NBOUW OP HET ROTTIEMICROTOOM VN DE LEIC RM22/23..- SERIE MET SNELWISSELSYSTEEM FIJNFSTELLING VN DE KRCHTCOMPENSTIE UIT TE VOEREN WERKZMHEDEN DOOR DE GEBRUIKER TECHNISCHE SPECIFICTIES DECLRTION OF CONFORMITY BIJLGE : FKORTINGEN BIJLGE B: FBEELDINGEN BIJLGE C: TBELLEN BIJLGE D: DOCUMENTTIEGESCHIEDENIS INHECO GmbH 6

7 De symbole dee hadledg e hu betekes 1 De symbole dee hadledg e hu betekes Let op: Waarschug voor ee gevaarlke plaats! Waarschug voor ee mogelk gevaar met ee klee kas op letselschade. Dt teke aarschut u voor materële schade. Dt teke geeft uttge formate eer over de stallate, e. a Dee pl s voor het aageve va structes e aage. g INHECO GmbH 7

8 Velghedsstructes 2 Velghedsstructes lgemee gebruk De RM CoolClamp voldoet aa de hudge techsche vereste. De fabrkat hecht veel aarde aa de velghed va de gebruker. De volgede regels gelde voor de gebruker: a Regels ter voorkomg va ogevalle lgemee regels voor de techsche velghed De betreffede specfeke rchtle va de EU e adere lade Het algemee gebruk houdt het gebruk overeekomstg de hadledg. g Het gebruk va dt apparaat s allee bedoeld voor droge omgevgsomstadghede oder eerslag va vloestoffe. Defecte apparate moge et orde gebrukt. De gebruker moet, de odg, de stroomtoevoer aar het apparaat (va het voedgsapparaat) omddellk kue utschakele. I prcpe geldt: b het erke met de obectkop of mes- / lemmethouder, altd hadel vergredele. Vergredelg allee vrgeve voor het sde e vgerbeschermg drage. Wordt de krachtcompesate et afgesteld, ka dt b het utvoere va erkaamhede tot verodge lede. Het apparaat mag et rumtes met explosegevaar orde gebrukt. De RM CoolClamp mag allee de voor u voorgeschreve motageposte e stad orde gebrukt. Er moet velggesteld orde dat er gee vloestoffe het apparaat kue bedrge. Het apparaat mag allee berumtes orde gebrukt. Om de thermotechsche spag op de TEC o gerg mogelk te houde, det de RM CoolClamp slechts éémaal per dag te orde geschakeld e da erkg te blve. We aheeft toestemmg dt apparaat te bedee? llee geïstrueerde e geschoolde persoe hebbe toestemmg dt apparaat te bedee. INHECO GmbH g 8

9 Velghedsstructe Gebruk volges de voorschrfte De RM CoolClamps ee elektrsch gekoelde preparaathouder; voor de uversele cassette e het her paraffe gebedde preparaat. Ze ordt met de a preparaatopame op de rotatemcrotome va de RM22/23..- sere aagebracht. Ieder ader gebruk s verkeerd e derhalve et toegestaa. Techsche veraderge Om velghedsredee moge er gee techsche veraderge aa dt apparaat orde aagebracht. Iedere veraderg of aapassg de et door de fabrkat s goedgekeurd ledt tot het vervalle va de garate. Voor g de RM CoolClamp specaal orgele oderdele otorpe. Oderdele va adere fabrkate et getest e odoede et door INHECO GmbH vrgegeve e toegestaa. Schade de verooraakt ordt door het et volge va de gebruksvoorschrfte valt bute de aasprakelkhed. Bovelghed ee laboratorumomgevg B het gebruk va de RM CoolClamp ee laboratorumomgevg met bovelghed, s de gebruker veratoordelk voor de karakterserg va de RM CoolClamp overeekomstg het WHO laboratorumvelghedshadboek (ISBN ). Bovede s de gebruker b gebruk va de RM CoolClamp ervoor veratoordelk dat de voorschrfte overeekomstg het bovelghedsveau va het WHO laboratorumvelghedshadboek acht orde geome. Op de desbetreffede geldge velghedsvoorschrfte voor het betreffede laboratorum moet costat gelet orde, tdes het erke met het apparaat. Bedrfsstorg Meld opgetrede bedrfsstorge omddellk aa degee de voor het apparaat veratoordelk s. Cotroleer of het apparaat bevelgd s tege verkeerd gebruk. Gedemoteerde velghedsrelevate dele moete vóór de bedrfstellg aagebracht e gecotroleerd te orde. Servce va de RM CoolClamp Er s gee servce voor dt apparaat geplad. Servce vdt plaats door vervagg. Er moge gee reparates door de gebruker orde utgevoerd. fvoere va het apparaat Het apparaat moet overeekomstg de desbetreffede mleuvoorschrfte va het betreffede lad orde afgevoerd. I geval va ee besmettg moete de velghedsstructes acht geome orde. De RM CoolClamp s coform RoHS. INHECO GmbH 9

10 Ibedrfstellg 3 Ibedrfstellg Levergsomvag Cotroleer voor de bedrfstellg dat de leverg compleet s e gee oderdeel s beschadgd. De volgede compoete moete de leverg begrepe: RM CoolClamp Voedgsdeel met EU-, VK-, VS- e ustralsche adapter Kabelhouders voor het aabrege op de mcrotoom (et op de afbeeldg eergegeve) Hadledg 3-talg als boekerk e 16-talg op CD (et op de afbeeldg eergegeve) fbeeldg 1: Levergsomvag De RM CoolClamp ka allee combate met het selsselsysteem op de rotatemcrotome va de Leca RM22/23..sere orde gebrukt. a g INHECO GmbH 10

11 Ibedrfstellg lgemee bedegsstructes Om verodge e schade te voorkome, moet er voor ee ogehderde luchttoevoer orde georgd, e ook reggsstructes op paga 17. De vetlator mag et geblokkeerd e de utvoer mag et orde belemmerd. Cotroleer a.u.b. voor eder gebruk dat de vetlator vr ka draae. Om schade aa de RM CoolClamp te verhdere mag de maxmaal toegestae omgevgstemperatuur et orde overschrede, e hervoor de techsche specfcates op paga 18. Vetlateopege utlaat Vetlateopege laat fbeeldg 2: Vetlateopege B het erke met de RM CoolClamp otstaat er codesvormg op de klem. Dt s ee atuurlk fyssch proces. a g INHECO GmbH 11

12 Ibedrfstellg De kabel va de RM CoolClamp moet geled orde om ee evetueel doorsde va de kabel gebruk va het mcrotoom te verhdere. Hervoor moet de kabelhouder op de mcrotoom orde aagebracht e vervolges moet de kabel door de kabeldoorvoer orde gehaald. Stad kabelhouder 20 cm hoog 6 cm aa de kat fbeeldg 3: Poste va de kabeldoorvoer INHECO GmbH 12

13 Ibedrfstellg Er bestaat ee kas om b odeskudg gebruk de vgers te kelle de preparaathouder. Mogelke kelgebede fbeeldg 4: Mogelke gebede om bekelt te rake Kes de geschkte adapter voor het voedgsapparaat ut. Om de betreffede adapter aa te slute of los te koppele moet de otgredelgstoets orde gedrukt. a g fbeeldg 5: Voedgsdeel met EU-, VK-, VS- e ustralsche adapter INHECO GmbH 13

14 Ibedrfstellg Vooraarde voor het sde va preparate Vooraarde voor het gebruk va de RM CoolClamp: Voor ahet gebruk met de rotatemcrotome va de RM22/23..- sere s ee vertcale hefhoogte va mstes 70 mm e ee stelbare krachtcompesate odg. Voor het gebruk va de et-orëteerbare preparaatopame of de orëteerbare preparaatopame (f of allee XY), moet de preparaatopame de ulstad orde gebracht. De te sde gebedde eefselpreparate moete voor het sde al op s of ee koelplaat g -5 C [+23 F] orde voorgekoeld. Na de voorkoelfase va de RM CoolClamp va 30 m., ka de uversele cassette ordt geplaatst e de sdge orde utgevoerd. Toegestae maxmale sselhed 420 mm/s Coupedkteberek 0,5-600 µm Bedegscocept Motage op ee rotatemcrotoom va de RM22/23..- sere: I prcpe geldt: b het erke met de obectkop of mes- / lemmethouder, altd hadel vergredele. Vergredelg allee vrgeve voor het sde e vgerbeschermg drage, e velghedsstructes op paga 8. B reeds gecofgureerde mcrotome - mes- / lemmethouder met bass e obectklem demotere. Obectkop de achterste edposte (utgagsposte) brege. Het hadel vergredele e o odg cotrolere of de hadrem geactveerd s. abevole ordt het erke met de et-orëteerbare preparaatopame als met de orëteerbare preparaatopame moet orde geerkt (XY of f), moet dee de ulstad orde gebracht. De RM CoolClamp met adapter de alustaartgeledg va het selsselsysteem voor preparaatklemme schuve e met bussleutel a sleutelmaat 4 aadraae.! Voor het utvoere va ee krachtcompesate det u de hadledg va het betreffede mcrotoom, hoofdstuk bedeg, fafstellg va de krachtcompesate te volge. De obectkop mag a het vasthoude / loslate et meer het mes valle. Mes- / lemmethouder met bass eer motere e de geeste vrloophoek kee. Kabelhouder op mcrotoom aabrege, kabelhouders et b de leverg g va de RM CoolClamp begrepe. INHECO GmbH 14

15 abou op het rotatemcrotoom va de Leca RM22/23.. sere met selsselsysteem 4 abou op het rotatemcrotoom va de Leca RM22/23..- sere met selsselsysteem De aabou va de RM CoolClamp vdt op deelfde maer plaats als het verssele va de uversele cassetteklem, e hervoor ook de hadledge va de betreffede rotatemcrotome. De preparaathouderopame s er tee utvoerge, met e oder a obectorëtate. Bede utvoerge kue oderlg orde versseld. De obectorëtate maakt b ee vastgeklemd preparaat ee eevoudge postecorrecte va het preparaatoppervlak mogelk. Daarvoor gaat u als volgt te erk: Verplaats de preparaathouderopame (60) aar de boveste edposte door het hadel (12) te draae e actveer de hadelblokkerg. Om de klem los te make moet de schroef (61) lksom orde gedraad met g ee bussleutel sleutelmaat 4. Schuf de geledg (63) va de RM CoolClamp (62) vaaf de lkerde tot aa de aaslag de preparaathouderopame (60). Draa de schroef (61) tot aa de aaslag rechtsom om de obectklem vast te klemme fbeeldg 6: abou va de RM CoolClamp INHECO GmbH 15

16 Fafstellg va de krachtcompesate 5 Fafstellg va de krachtcompesate Door de bou va de RM CoolClamp s het oodakelk ee krachtcompesate ut te voere, e hervoor ook de hadledge va de betreffede rotatemcrotome. a Voor het geval dat op de obectkop (33) ee adere accessore met afked gecht gemoteerd ordt, s het oodakelk om te cotrolere of de krachtcompesate opeu afgesteld moet orde. Cotrole va de correcte stellg: Moteer eue accessores e spa het apparaat Plaats de obectkop door draae va het hadel op halve hoogte va de vertcale hefhoogte (afbeeldg 7) (9:00 u stad). Blft de g obectkop exact dee poste staa, da s de stellg correct. ls de obectkop beeegt (stgt of daalt), da s ee fafstellg oodakelk. Wordt de krachtcompesate et afgesteld, ka dt b het utvoere va erkaamhede tot verodge lede, e velghedsstructes paga 8. Het afstelle geschedt met de schroef (34) de a het egeme va de safvalbak aa de oderkat va de bassplaat va de mcrotoom toegakelk s. Gebruk voor het afstelle de meegeleverde bussleutel sleutelmaat 5 (met hadgreep!). Beeegt de obectkop aar oder, draa da de schroef (34) rechtsom. Beeegt de obectkop aar bove, draa de schroef (34) da lksom. De procedure olag herhale totdat de obectkop a het loslate et meer beeegt. fbeeldg 7: Fafstellg va de krachtcompesate INHECO GmbH 16

17 Ut te voere erkaamhede door de gebruker 6 Ut te voere erkaamhede door de gebruker Regg lvores u met het rege va de RM CoolClamp begt det u te cotrolere of de voedg s aagebracht e alle vlakke afgekoeld tot oder +50 C [+122 F]. Let erop dat er gee vloestof het apparaat ka bedrge a (luchtopege). Er det slechts oveel vloestof te orde gebrukt als oodakelk s. De oderdele et geschkt voor dompelregg vloestof. Om ee probleemloe erkg va de RM CoolClamp te garadere, det de gebruker erop te lette dat de vetlator draat e et geblokkeerd s. Verder moet geaarborgd dat de luchtopege voor e tdes het gebruk vr, e paga 11. g De RM CoolClamp mag allee orde geregd met ee paraffeverderaar. Xylee e adere oplosmddele et toegestaa. Wacht alvores u het apparaat opeu schakelt tot de gehele vloestof vervloge s. Ee regg de broedmache s et toegestaa. De RM CoolClamp mag voor de regg et gedemoteerd orde. Decotamate Er moge gee eehede aar INHECO teruggestuurd orde de besmet. Mogelke geodhedsschadelke gevolge voor de otvager moete utgeslote orde. De gebrukelke methode b decotamate s desfecte met formaldehyde of ethyleeoxde gas. De oppervlaktebesmettg ka houde dat het oppervlak afgeschuurd moet orde. Ee oplossg va 70% alcohol s de gebrukelke maer om orgasme achteraf te verdere. Zorg ervoor dat er gee vloestof aar be ka drge! Reserveoderdele Reserveoderdele voor het apparaat moete va Leca Bosystems Nussloch GmbH orde aageschaft. Er moge allee orgele oderdele orde gebrukt. a g INHECO GmbH 17

18 Techsche specfcates 7 Techsche specfcates Elektrsche gegeves RM CoolClamp Bedrfsspag 7,5 Vdc Maxmale gagsvermoge 18 W Elektrsche gegeves voedg Nomale spag 100 tot 240 Vac Nomale stroom 0,4 tot 0,8 maxmaal Nomale frequete 47 tot 63 H Maxmale utgagsvermoge 22,5 W Bedrfsspag utgag 7,5 Vdc Overge gegeves RM CoolClamp Bedrfstemperatuur +10 C tot +35 C [+50 F tot +95 F], relateve luchtvochtghed: 10% tot 80% (et codesered) Trasport- e opslagvooraarde -10 C tot +60 C[+14 F tot +140 F], relateve luchtvochtghed: 10% tot 80% (et codesered), Hoogte: m Temperatuurverschl tusse 20K±3K bedrfstemperatuur e spaklem LxBxH met stekker va de voedg fmetg: 80 mm x 115 mm x 205 mm Gecht oder voedg maar met 0,65 kg stekker Gecht clusef voedg 0,9 kg Tabel 1: Techsche specfcates INHECO GmbH 18

19 Coformtetsverklarg 8 Declarato of Coformty INHECO GmbH Frauhoferstr Martsred Germay Cofrms that the follog product, RM CoolClamp, fulflls the essetal requremets of the follog drectve(s) ad ther relevat part(s) of the stadards ad ther related documets of the Europea Uo: Stadards ad date of ssue EN : 2004 UL : 2004 CS C : 2004 EN : 2002 EN : 2007 EN : 2006 Safety requremets for electrcal equpmet for measuremet, cotrol ad laboratory use - Part 1: Geeral requremets. Safety requremets for vtro dagostcs strumets. Electrcal equpmet for medcal use. EMC requremets. Electrcal equpmet for measuremet, cotrol ad laboratory use. EMC requremets. Ths product fulflls the drectves 98/79/EC for vtro dagostcs medcal devces, 2002/96/EC WEEE, ad 2002/95/EC RoHS. Cty Martsred / Much Date May, 2010 Name, posto Sgature Güter Teler, Maagg Drector INHECO GmbH 19

20 Blage Blage : fkortge fkortg Beschrvg C Grade Celsus F Grade Fahrehet K Kelv LxBxH Legte x Breedte x Hoogte kg Klogram H Hert [1/s] Vac Wsselspag Vdc Gelkspag mpère TEC Pelterelemet SM Sleutelmaat Tabel 2: fkortge Blage B: fbeeldge fbeeldg 1: Levergsomvag 10 fbeeldg 2: Vetlateopege 11 fbeeldg 3: Poste va de kabeldoorvoer 12 fbeeldg 4: Mogelke gebede om bekelt te rake 13 fbeeldg 5: Voedgsdeel met EU-, VK-, VS- e ustralsche adapter 13 fbeeldg 6: abou va de RM CoolClamp 15 fbeeldg 7: Fafstellg va de krachtcompesate 16 Blage C: Tabelle Tabel 1: Techsche specfcates 18 Tabel 2: fkortge 20 Blage D: Documetategeschedes Verse Datum Naam Rede TBU Gemaakt TBU Utbredg levergsomvag INHECO GmbH 20

Aandrijfelektronica \ Aandrijfautomatisering \ Systeemintegratie \ Service. Handboek. Prefabriceren van kabels Kabels voor synchrone servomotoren

Aandrijfelektronica \ Aandrijfautomatisering \ Systeemintegratie \ Service. Handboek. Prefabriceren van kabels Kabels voor synchrone servomotoren Aadrjelektroca \ Aadrjautomatserg \ Systeemtegrate \ Servce Hadboek reabrcere va kabels Kabels voor sychroe servomotore Utgave 12/2011 19301685 / NL SEW-EURODRIVE Drvg the world Ihoudsopgave 1 Crmpgereedschap...

Nadere informatie

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236)

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236) PCV-RS serie (PCV-2236) Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. 1 Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag zoder voorafgaade schriftelijke toestemmig

Nadere informatie

Hardware Gids. PCV-RZ serie (PCV-1136)

Hardware Gids. PCV-RZ serie (PCV-1136) PCV-RZ serie (PCV-1136) Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. 1 Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag zoder voorafgaade schriftelijke toestemmig

Nadere informatie

bpm kmh cadence ALTITUDE watt rpm ROX 9.1

bpm kmh cadence ALTITUDE watt rpm ROX 9.1 BIKE COMPUTER bpm heart rate ALTITUDE rpm mh expasio cadece Power calculatio watt ROX 9.1 Gebruisaawijzig NEDERLANDS ihoudsopgave 1 Voorwoord e verpaigsihoud...4 1.1 Voorwoord...4 1.2 Ihoud va de verpaig...4

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

Together we power the future.

Together we power the future. Nieuw: Variabele Speed Starter PowerXL DE1 Eevoudiger ee motor i toeretal regele bestaat iet! Nieuw: Easy Vetilatio xcomfort Blisterpakket Voorgeprogrammeerd e klaar voor gebruik! Nieuw: NexiTech oodverlichtig

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Van leegstand naar inkomsten

Van leegstand naar inkomsten Va leegstad aar ikomste (tijdelijke) verhuur va wooruimte i Katoorpade Schole & Verzorgigshuize Joop Geesikweg 140 1096 AT Amsterdam postbus 10491 1001 EL Amsterdam T +31 (0)20 7700845 ifo@wolfhuisvestigsgroep.l

Nadere informatie

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding Power Ethernet WLAN Plug-n ISDN DSL Internet Thomson ST605/608(WL)/620 Installatehandledng Thomson ST605/ 608(WL)/620 Installatehandledng Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Rekenen met levensduurkosten

Rekenen met levensduurkosten Colibri Advies www.colibri-advies.l Rekee met levesduurkoste ir. Martie va de Boome MBA Colibri Advies -4-25 Pagia va 5 Rekee met levesduurkoste Auteur: Martie va de Boome - Colibri Advies BV. Materiaal

Nadere informatie

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

Bagage. Kennis van de Nederlandse samenleving. Werkbladen. Zesde, herziene druk. Nelleke Koot. u i t g e v e r ij c o u t i n h o.

Bagage. Kennis van de Nederlandse samenleving. Werkbladen. Zesde, herziene druk. Nelleke Koot. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. Bagage Keis va de Nederladse samelevig Werkblade Zesde, herziee druk Nelleke Koot u i t g e v e r ij c o u t i h o c bussum 2011 Deze werkblade hore bij de zesde, herziee uitgave va Bagage. Keis va de

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP

KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP GROEP GROEPSNUMMER TAK KAMPPERIODE VAN TOT INHOUD BESTE LEIDSTER, BESTE LEIDER, VOORAF Tijdslij 4 Rol leidig/grl/dc 6 21-jarige 7 Kampplaats gezocht 7 Tete gezocht

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke Wat is werke op hoogte? Bij werkzaamhede op ee hoogte vaaf 2,5 meter moete voorzieige worde aagebracht, zodat veilig gewerkt ka worde. De voorkeur gaat

Nadere informatie

Wilt u na het lezen het boek in de papieren uitgave kopen? Of wilt u het cadeau doen aan iemand anders? Dat kan. Upgrade your life is te koop bij

Wilt u na het lezen het boek in de papieren uitgave kopen? Of wilt u het cadeau doen aan iemand anders? Dat kan. Upgrade your life is te koop bij Upgrade your life Wilt u a het leze het boek i de papiere uitgave kope? Of wilt u het cadeau doe aa iemad aders? Dat ka. Upgrade your life is te koop bij elke boekhadel e op www.awbrua.l voor maar 19,95.

Nadere informatie

Bevolkingsevolutie en prijsevolutie: rijen en de TI-89

Bevolkingsevolutie en prijsevolutie: rijen en de TI-89 Bevolkigsevolutie e prijsevolutie: rije e de TI-89 Joha Deprez, EHSAL Brussel - K.U. Leuve. Ileidig Deze tekst is bedoeld als keismakig met de symbolische rekemachie TI-89 va Texas Istrumets. We geve gee

Nadere informatie

Gezondheidszorg Verzorgende

Gezondheidszorg Verzorgende Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Gezodheidszorg Verzorgede Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Aeke Ormel Ak va de Wiel Derde druk, eerste oplage, 2013 Noordhoff Uitgevers Omslagotwerp: 178 Aardige

Nadere informatie

Crisismaatregelen niet verrassend

Crisismaatregelen niet verrassend jaargag 10 > ummer 4 > APRIL 2009 Verlieze verrekee 4 Ruile zoder huile 12 Wape tege wabetalers 18 Goedkoop is duurkoop? 28 Hopelijk is het op uw bedrijf iet va Flexibele beloig e zo mi moge- U moet zorge

Nadere informatie

Grid groeit door van klassiek naar smart

Grid groeit door van klassiek naar smart Grid groeit door va klassiek aar smart Ee smart grid is ee elektriciteitsetwerk dat itelliget de acties va alle aa het et gekoppelde gebruikers e opwekkers itegreert. Doel is efficiëtie, betrouwbaarheid

Nadere informatie

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland Dyslexie Diagose e behadelig va dyslexie Brochure va de Stichtig Dyslexie Nederlad (SDN) Ddyslexie STICHTING ederlad Geheel herziee versie, 2008 G Geheel herziee versie, 2008 Deze brochure is de vierde,

Nadere informatie

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014 diestverleig bij Zadkie Pagia 1 va 10 www.rocspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Zadkie Zadkie diestverleig bij Zadkie locatie: Marcoistraat april 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc ROCspiegel.l

Nadere informatie

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014 more message i the media 4 1 3XM JAARVERSLAG2014 2 VOORWOORD 4 1 DOELSTELLING EN STRATEGIE 6 1.1 Dit is 3xM 8 1.2 Strategie 8 1.3 Parters 10 1.4 Omgag met belaghebbede 10 1.5 Kercompeteties e SWOT-aalyse

Nadere informatie

Bijzondere momenten met de Santa Fe

Bijzondere momenten met de Santa Fe Hyudai Sata Fe Bijzodere momete met de Sata Fe Het is iet meer odig om adere comfortopvattige te hebbe over ee SUV te opzichte va ee klassieke seda of hatchback-uitvoerig. De Hyudai Sata Fe biedt ee

Nadere informatie

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Rijkshere i het modere crisismaagemet Rijkshere i het modere crisismaagemet juli 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoud 5 Voorwoord 7 Ileidig 9 1

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 009 tijdvak wiskude B, Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordelig Algemee regels Vakspecifieke regels Beoordeligsmodel 5 Izede scores Regels voor de beoordelig

Nadere informatie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder Studiegids 2014-2015 Academie Fiacië, coomie & Maagemet Bacheloropleidige Accoutacy Bedrijfsecoomie Fiscaal Recht e Ecoomie saxio.l/fem Ihoud Voorwoord 1 Over Saxio....6. Bijzoder actief. Historie

Nadere informatie

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010 P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Beleidsveld Werke is ee project va de provicie Noord-Hollad i samewerkig met Strategisch Uitvoerigsprogramma Marketig e Promotie 2007-2010 Toerisme Noord-Hollad

Nadere informatie