RM CoolClamp elektronisch gekoelde universele cassetteklem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RM CoolClamp elektronisch gekoelde universele cassetteklem"

Transcriptie

1 RM CoolClamp elektrosch gekoelde uversele cassetteklem rtkelummer INHECO: rtkelummer LEIC: Hadledg Verse V1.1 Jul 2011 Beaar dee hadledg b het apparaat. Lees de hadledg orgvuldg door voordat het apparaat gebruk ordt geome. B_RM CoolClamp_ _ RM CoolClamp_V1 1_Dutch.doc gedrukt Dutslad

2

3 RM CoolClamp INHECO GmbH behoudt ch het recht voor om hu producte te veradere om de kaltet erva te verbetere. De veraderge orde ormalter et gedocumeteerd. Dee hadledg e de her opgeome formate s o aukeurg e correct mogelk samegesteld. INHECO GmbH aavaart gee aasprakelkhed voor foute of schade, de door drukfoute verooraakt. De hadelsmerke e productame dee hadledg geregstreerde merkame e behore toe aa de betreffede egeare. INHECO GmbH 3

4 Cotact Cotact INHECO GmbH Frauhoferstr Martsred Dutslad Telefoo Verkoop Telefoo techsche helpdesk Fax. E-mal Verkoop E-mal techsche helpdesk Iteret 089/ / / Dee hadledg s egedom va Door de klat te vulle: Model: Sereummer. Producteaar: Orderummer: Ivetarsummer Plaats bedrfstellg INHECO GmbH 4

5 RM CoolClamp Betekes va dee hadledg Dee hadledg s oderdeel va de RM CoolClamp e moet b de RM CoolClamp blve totdat dee deftef s veretgd. orde doorgegeve als de RM CoolClamp verkocht of utgeleed ordt. Neem het geval dat u de hadledg of passages erut et begrpt cotact op met de fabrkat. U meg over de hadledg geeft os aardevolle formate, hoe u het beste va dest kue. Stuur os gerust u opmerkge toe, e adres of telefooummers op paga 4. De velghedsstructes moete grodg e orgvuldg orde gelee. Dee structes moete begrepe e acht geome orde, om het velg erke met het apparaat te aarborge. Ovoldoede of gee kes va de houd va dee hadledg ledt tot verles va aasprakelkhed te opchte va INHECO GmbH. De gebruker moet daarom om ee erkg b de dstrbuteur: Leca Bosystems Nussloch GmbH vrage. INHECO GmbH 5

6 Ihoud Ihoud 1 DE SYMBOLEN IN DEZE HNDLEIDING EN HUN BETEKENIS VEILIGHEIDSINSTRUCTIES INBEDRIJFSTELLING NBOUW OP HET ROTTIEMICROTOOM VN DE LEIC RM22/23..- SERIE MET SNELWISSELSYSTEEM FIJNFSTELLING VN DE KRCHTCOMPENSTIE UIT TE VOEREN WERKZMHEDEN DOOR DE GEBRUIKER TECHNISCHE SPECIFICTIES DECLRTION OF CONFORMITY BIJLGE : FKORTINGEN BIJLGE B: FBEELDINGEN BIJLGE C: TBELLEN BIJLGE D: DOCUMENTTIEGESCHIEDENIS INHECO GmbH 6

7 De symbole dee hadledg e hu betekes 1 De symbole dee hadledg e hu betekes Let op: Waarschug voor ee gevaarlke plaats! Waarschug voor ee mogelk gevaar met ee klee kas op letselschade. Dt teke aarschut u voor materële schade. Dt teke geeft uttge formate eer over de stallate, e. a Dee pl s voor het aageve va structes e aage. g INHECO GmbH 7

8 Velghedsstructes 2 Velghedsstructes lgemee gebruk De RM CoolClamp voldoet aa de hudge techsche vereste. De fabrkat hecht veel aarde aa de velghed va de gebruker. De volgede regels gelde voor de gebruker: a Regels ter voorkomg va ogevalle lgemee regels voor de techsche velghed De betreffede specfeke rchtle va de EU e adere lade Het algemee gebruk houdt het gebruk overeekomstg de hadledg. g Het gebruk va dt apparaat s allee bedoeld voor droge omgevgsomstadghede oder eerslag va vloestoffe. Defecte apparate moge et orde gebrukt. De gebruker moet, de odg, de stroomtoevoer aar het apparaat (va het voedgsapparaat) omddellk kue utschakele. I prcpe geldt: b het erke met de obectkop of mes- / lemmethouder, altd hadel vergredele. Vergredelg allee vrgeve voor het sde e vgerbeschermg drage. Wordt de krachtcompesate et afgesteld, ka dt b het utvoere va erkaamhede tot verodge lede. Het apparaat mag et rumtes met explosegevaar orde gebrukt. De RM CoolClamp mag allee de voor u voorgeschreve motageposte e stad orde gebrukt. Er moet velggesteld orde dat er gee vloestoffe het apparaat kue bedrge. Het apparaat mag allee berumtes orde gebrukt. Om de thermotechsche spag op de TEC o gerg mogelk te houde, det de RM CoolClamp slechts éémaal per dag te orde geschakeld e da erkg te blve. We aheeft toestemmg dt apparaat te bedee? llee geïstrueerde e geschoolde persoe hebbe toestemmg dt apparaat te bedee. INHECO GmbH g 8

9 Velghedsstructe Gebruk volges de voorschrfte De RM CoolClamps ee elektrsch gekoelde preparaathouder; voor de uversele cassette e het her paraffe gebedde preparaat. Ze ordt met de a preparaatopame op de rotatemcrotome va de RM22/23..- sere aagebracht. Ieder ader gebruk s verkeerd e derhalve et toegestaa. Techsche veraderge Om velghedsredee moge er gee techsche veraderge aa dt apparaat orde aagebracht. Iedere veraderg of aapassg de et door de fabrkat s goedgekeurd ledt tot het vervalle va de garate. Voor g de RM CoolClamp specaal orgele oderdele otorpe. Oderdele va adere fabrkate et getest e odoede et door INHECO GmbH vrgegeve e toegestaa. Schade de verooraakt ordt door het et volge va de gebruksvoorschrfte valt bute de aasprakelkhed. Bovelghed ee laboratorumomgevg B het gebruk va de RM CoolClamp ee laboratorumomgevg met bovelghed, s de gebruker veratoordelk voor de karakterserg va de RM CoolClamp overeekomstg het WHO laboratorumvelghedshadboek (ISBN ). Bovede s de gebruker b gebruk va de RM CoolClamp ervoor veratoordelk dat de voorschrfte overeekomstg het bovelghedsveau va het WHO laboratorumvelghedshadboek acht orde geome. Op de desbetreffede geldge velghedsvoorschrfte voor het betreffede laboratorum moet costat gelet orde, tdes het erke met het apparaat. Bedrfsstorg Meld opgetrede bedrfsstorge omddellk aa degee de voor het apparaat veratoordelk s. Cotroleer of het apparaat bevelgd s tege verkeerd gebruk. Gedemoteerde velghedsrelevate dele moete vóór de bedrfstellg aagebracht e gecotroleerd te orde. Servce va de RM CoolClamp Er s gee servce voor dt apparaat geplad. Servce vdt plaats door vervagg. Er moge gee reparates door de gebruker orde utgevoerd. fvoere va het apparaat Het apparaat moet overeekomstg de desbetreffede mleuvoorschrfte va het betreffede lad orde afgevoerd. I geval va ee besmettg moete de velghedsstructes acht geome orde. De RM CoolClamp s coform RoHS. INHECO GmbH 9

10 Ibedrfstellg 3 Ibedrfstellg Levergsomvag Cotroleer voor de bedrfstellg dat de leverg compleet s e gee oderdeel s beschadgd. De volgede compoete moete de leverg begrepe: RM CoolClamp Voedgsdeel met EU-, VK-, VS- e ustralsche adapter Kabelhouders voor het aabrege op de mcrotoom (et op de afbeeldg eergegeve) Hadledg 3-talg als boekerk e 16-talg op CD (et op de afbeeldg eergegeve) fbeeldg 1: Levergsomvag De RM CoolClamp ka allee combate met het selsselsysteem op de rotatemcrotome va de Leca RM22/23..sere orde gebrukt. a g INHECO GmbH 10

11 Ibedrfstellg lgemee bedegsstructes Om verodge e schade te voorkome, moet er voor ee ogehderde luchttoevoer orde georgd, e ook reggsstructes op paga 17. De vetlator mag et geblokkeerd e de utvoer mag et orde belemmerd. Cotroleer a.u.b. voor eder gebruk dat de vetlator vr ka draae. Om schade aa de RM CoolClamp te verhdere mag de maxmaal toegestae omgevgstemperatuur et orde overschrede, e hervoor de techsche specfcates op paga 18. Vetlateopege utlaat Vetlateopege laat fbeeldg 2: Vetlateopege B het erke met de RM CoolClamp otstaat er codesvormg op de klem. Dt s ee atuurlk fyssch proces. a g INHECO GmbH 11

12 Ibedrfstellg De kabel va de RM CoolClamp moet geled orde om ee evetueel doorsde va de kabel gebruk va het mcrotoom te verhdere. Hervoor moet de kabelhouder op de mcrotoom orde aagebracht e vervolges moet de kabel door de kabeldoorvoer orde gehaald. Stad kabelhouder 20 cm hoog 6 cm aa de kat fbeeldg 3: Poste va de kabeldoorvoer INHECO GmbH 12

13 Ibedrfstellg Er bestaat ee kas om b odeskudg gebruk de vgers te kelle de preparaathouder. Mogelke kelgebede fbeeldg 4: Mogelke gebede om bekelt te rake Kes de geschkte adapter voor het voedgsapparaat ut. Om de betreffede adapter aa te slute of los te koppele moet de otgredelgstoets orde gedrukt. a g fbeeldg 5: Voedgsdeel met EU-, VK-, VS- e ustralsche adapter INHECO GmbH 13

14 Ibedrfstellg Vooraarde voor het sde va preparate Vooraarde voor het gebruk va de RM CoolClamp: Voor ahet gebruk met de rotatemcrotome va de RM22/23..- sere s ee vertcale hefhoogte va mstes 70 mm e ee stelbare krachtcompesate odg. Voor het gebruk va de et-orëteerbare preparaatopame of de orëteerbare preparaatopame (f of allee XY), moet de preparaatopame de ulstad orde gebracht. De te sde gebedde eefselpreparate moete voor het sde al op s of ee koelplaat g -5 C [+23 F] orde voorgekoeld. Na de voorkoelfase va de RM CoolClamp va 30 m., ka de uversele cassette ordt geplaatst e de sdge orde utgevoerd. Toegestae maxmale sselhed 420 mm/s Coupedkteberek 0,5-600 µm Bedegscocept Motage op ee rotatemcrotoom va de RM22/23..- sere: I prcpe geldt: b het erke met de obectkop of mes- / lemmethouder, altd hadel vergredele. Vergredelg allee vrgeve voor het sde e vgerbeschermg drage, e velghedsstructes op paga 8. B reeds gecofgureerde mcrotome - mes- / lemmethouder met bass e obectklem demotere. Obectkop de achterste edposte (utgagsposte) brege. Het hadel vergredele e o odg cotrolere of de hadrem geactveerd s. abevole ordt het erke met de et-orëteerbare preparaatopame als met de orëteerbare preparaatopame moet orde geerkt (XY of f), moet dee de ulstad orde gebracht. De RM CoolClamp met adapter de alustaartgeledg va het selsselsysteem voor preparaatklemme schuve e met bussleutel a sleutelmaat 4 aadraae.! Voor het utvoere va ee krachtcompesate det u de hadledg va het betreffede mcrotoom, hoofdstuk bedeg, fafstellg va de krachtcompesate te volge. De obectkop mag a het vasthoude / loslate et meer het mes valle. Mes- / lemmethouder met bass eer motere e de geeste vrloophoek kee. Kabelhouder op mcrotoom aabrege, kabelhouders et b de leverg g va de RM CoolClamp begrepe. INHECO GmbH 14

15 abou op het rotatemcrotoom va de Leca RM22/23.. sere met selsselsysteem 4 abou op het rotatemcrotoom va de Leca RM22/23..- sere met selsselsysteem De aabou va de RM CoolClamp vdt op deelfde maer plaats als het verssele va de uversele cassetteklem, e hervoor ook de hadledge va de betreffede rotatemcrotome. De preparaathouderopame s er tee utvoerge, met e oder a obectorëtate. Bede utvoerge kue oderlg orde versseld. De obectorëtate maakt b ee vastgeklemd preparaat ee eevoudge postecorrecte va het preparaatoppervlak mogelk. Daarvoor gaat u als volgt te erk: Verplaats de preparaathouderopame (60) aar de boveste edposte door het hadel (12) te draae e actveer de hadelblokkerg. Om de klem los te make moet de schroef (61) lksom orde gedraad met g ee bussleutel sleutelmaat 4. Schuf de geledg (63) va de RM CoolClamp (62) vaaf de lkerde tot aa de aaslag de preparaathouderopame (60). Draa de schroef (61) tot aa de aaslag rechtsom om de obectklem vast te klemme fbeeldg 6: abou va de RM CoolClamp INHECO GmbH 15

16 Fafstellg va de krachtcompesate 5 Fafstellg va de krachtcompesate Door de bou va de RM CoolClamp s het oodakelk ee krachtcompesate ut te voere, e hervoor ook de hadledge va de betreffede rotatemcrotome. a Voor het geval dat op de obectkop (33) ee adere accessore met afked gecht gemoteerd ordt, s het oodakelk om te cotrolere of de krachtcompesate opeu afgesteld moet orde. Cotrole va de correcte stellg: Moteer eue accessores e spa het apparaat Plaats de obectkop door draae va het hadel op halve hoogte va de vertcale hefhoogte (afbeeldg 7) (9:00 u stad). Blft de g obectkop exact dee poste staa, da s de stellg correct. ls de obectkop beeegt (stgt of daalt), da s ee fafstellg oodakelk. Wordt de krachtcompesate et afgesteld, ka dt b het utvoere va erkaamhede tot verodge lede, e velghedsstructes paga 8. Het afstelle geschedt met de schroef (34) de a het egeme va de safvalbak aa de oderkat va de bassplaat va de mcrotoom toegakelk s. Gebruk voor het afstelle de meegeleverde bussleutel sleutelmaat 5 (met hadgreep!). Beeegt de obectkop aar oder, draa da de schroef (34) rechtsom. Beeegt de obectkop aar bove, draa de schroef (34) da lksom. De procedure olag herhale totdat de obectkop a het loslate et meer beeegt. fbeeldg 7: Fafstellg va de krachtcompesate INHECO GmbH 16

17 Ut te voere erkaamhede door de gebruker 6 Ut te voere erkaamhede door de gebruker Regg lvores u met het rege va de RM CoolClamp begt det u te cotrolere of de voedg s aagebracht e alle vlakke afgekoeld tot oder +50 C [+122 F]. Let erop dat er gee vloestof het apparaat ka bedrge a (luchtopege). Er det slechts oveel vloestof te orde gebrukt als oodakelk s. De oderdele et geschkt voor dompelregg vloestof. Om ee probleemloe erkg va de RM CoolClamp te garadere, det de gebruker erop te lette dat de vetlator draat e et geblokkeerd s. Verder moet geaarborgd dat de luchtopege voor e tdes het gebruk vr, e paga 11. g De RM CoolClamp mag allee orde geregd met ee paraffeverderaar. Xylee e adere oplosmddele et toegestaa. Wacht alvores u het apparaat opeu schakelt tot de gehele vloestof vervloge s. Ee regg de broedmache s et toegestaa. De RM CoolClamp mag voor de regg et gedemoteerd orde. Decotamate Er moge gee eehede aar INHECO teruggestuurd orde de besmet. Mogelke geodhedsschadelke gevolge voor de otvager moete utgeslote orde. De gebrukelke methode b decotamate s desfecte met formaldehyde of ethyleeoxde gas. De oppervlaktebesmettg ka houde dat het oppervlak afgeschuurd moet orde. Ee oplossg va 70% alcohol s de gebrukelke maer om orgasme achteraf te verdere. Zorg ervoor dat er gee vloestof aar be ka drge! Reserveoderdele Reserveoderdele voor het apparaat moete va Leca Bosystems Nussloch GmbH orde aageschaft. Er moge allee orgele oderdele orde gebrukt. a g INHECO GmbH 17

18 Techsche specfcates 7 Techsche specfcates Elektrsche gegeves RM CoolClamp Bedrfsspag 7,5 Vdc Maxmale gagsvermoge 18 W Elektrsche gegeves voedg Nomale spag 100 tot 240 Vac Nomale stroom 0,4 tot 0,8 maxmaal Nomale frequete 47 tot 63 H Maxmale utgagsvermoge 22,5 W Bedrfsspag utgag 7,5 Vdc Overge gegeves RM CoolClamp Bedrfstemperatuur +10 C tot +35 C [+50 F tot +95 F], relateve luchtvochtghed: 10% tot 80% (et codesered) Trasport- e opslagvooraarde -10 C tot +60 C[+14 F tot +140 F], relateve luchtvochtghed: 10% tot 80% (et codesered), Hoogte: m Temperatuurverschl tusse 20K±3K bedrfstemperatuur e spaklem LxBxH met stekker va de voedg fmetg: 80 mm x 115 mm x 205 mm Gecht oder voedg maar met 0,65 kg stekker Gecht clusef voedg 0,9 kg Tabel 1: Techsche specfcates INHECO GmbH 18

19 Coformtetsverklarg 8 Declarato of Coformty INHECO GmbH Frauhoferstr Martsred Germay Cofrms that the follog product, RM CoolClamp, fulflls the essetal requremets of the follog drectve(s) ad ther relevat part(s) of the stadards ad ther related documets of the Europea Uo: Stadards ad date of ssue EN : 2004 UL : 2004 CS C : 2004 EN : 2002 EN : 2007 EN : 2006 Safety requremets for electrcal equpmet for measuremet, cotrol ad laboratory use - Part 1: Geeral requremets. Safety requremets for vtro dagostcs strumets. Electrcal equpmet for medcal use. EMC requremets. Electrcal equpmet for measuremet, cotrol ad laboratory use. EMC requremets. Ths product fulflls the drectves 98/79/EC for vtro dagostcs medcal devces, 2002/96/EC WEEE, ad 2002/95/EC RoHS. Cty Martsred / Much Date May, 2010 Name, posto Sgature Güter Teler, Maagg Drector INHECO GmbH 19

20 Blage Blage : fkortge fkortg Beschrvg C Grade Celsus F Grade Fahrehet K Kelv LxBxH Legte x Breedte x Hoogte kg Klogram H Hert [1/s] Vac Wsselspag Vdc Gelkspag mpère TEC Pelterelemet SM Sleutelmaat Tabel 2: fkortge Blage B: fbeeldge fbeeldg 1: Levergsomvag 10 fbeeldg 2: Vetlateopege 11 fbeeldg 3: Poste va de kabeldoorvoer 12 fbeeldg 4: Mogelke gebede om bekelt te rake 13 fbeeldg 5: Voedgsdeel met EU-, VK-, VS- e ustralsche adapter 13 fbeeldg 6: abou va de RM CoolClamp 15 fbeeldg 7: Fafstellg va de krachtcompesate 16 Blage C: Tabelle Tabel 1: Techsche specfcates 18 Tabel 2: fkortge 20 Blage D: Documetategeschedes Verse Datum Naam Rede TBU Gemaakt TBU Utbredg levergsomvag INHECO GmbH 20

Aandrijfelektronica \ Aandrijfautomatisering \ Systeemintegratie \ Service. Handboek. Prefabriceren van kabels Kabels voor synchrone servomotoren

Aandrijfelektronica \ Aandrijfautomatisering \ Systeemintegratie \ Service. Handboek. Prefabriceren van kabels Kabels voor synchrone servomotoren Aadrjelektroca \ Aadrjautomatserg \ Systeemtegrate \ Servce Hadboek reabrcere va kabels Kabels voor sychroe servomotore Utgave 12/2011 19301685 / NL SEW-EURODRIVE Drvg the world Ihoudsopgave 1 Crmpgereedschap...

Nadere informatie

nfraphil w wl il.nl www.infraphil.nl nf r P h l w, i. P t" w l. nf rs w n i ww w.infraphil.nl ww Genezing door warmte Schoonheidsbehandeling

nfraphil w wl il.nl www.infraphil.nl nf r P h l w, i. P t w l. nf rs w n i ww w.infraphil.nl ww Genezing door warmte Schoonheidsbehandeling W W W. l fral.l. l.l.fral.l a l.l.fra.fral.l P r a p h l.l.fra, fral.l. l.l.fral.l, a l.l.fra l,fra.l a p h l.l.ïfra, fral.l. l.!.fral.l a l...fra!.fra.l a p h l.l.fra fral.l. l.l.fral.l. ï a l.l.fra l.fral.l

Nadere informatie

Aandrijfelektronica \ Aandrijfautomatisering \ Systeemintegratie \ Service MOVITRAC B. Technische handleiding. Uitgave 05/2009 16810880 / NL

Aandrijfelektronica \ Aandrijfautomatisering \ Systeemintegratie \ Service MOVITRAC B. Technische handleiding. Uitgave 05/2009 16810880 / NL Aadrjelektroca \ Aadrjautomatserg \ Systeemtegrate \ Servce MOVITRAC B Utgave 05/2009 16810880 / NL Techsche hadledg SEW-EURODRIVE Drvg the world Ihoudsopgave 1 Belagrjke aawjzge... 5 1.1 Gebruk va de

Nadere informatie

Combinatoriek groep 2

Combinatoriek groep 2 Combatorek groep Tragsweeked ovember 013 Theore De opgave deze hadout hebbe allemaal wat te make met éé of meer va oderstaade oderwerpe Belagrjk bj het make va opgave s om et allee de theore de je ket

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Contactgekoelde schroefcompressorenn. R-serie 55-75 kw

Contactgekoelde schroefcompressorenn. R-serie 55-75 kw Cotactgekoelde schroefcompressore R-sere 55-75 kw Ee euw veau va betrouwbaarhed, effcëte e productvtet De schroefcompressore ut de R-sere va Igersoll Rad bede de beste otwerpe e techologeë met euwe geavaceerde

Nadere informatie

Combinatoriek-mix groep 2

Combinatoriek-mix groep 2 Combatore-mx groep Tragsweeed, ovember 0 Theore De opgave deze hadout hebbe allemaal wat te mae met éé of meer va oderstaade oderwerpe Belagrj bj het mae va opgave s om et allee de theore de je et goed

Nadere informatie

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Combinatoriek groep 2

Combinatoriek groep 2 Combatore groep Mx: ducte, ladeprcpe, bomaalcoëffcëte, paaseereprcpe Tragsweeed ovember 015 Theore De opgave deze hadout hebbe allemaal wat te mae met éé of meer va oderstaade oderwerpe Belagrj bj het

Nadere informatie

Regressie, correlatie en modelvorming

Regressie, correlatie en modelvorming Hoofdstuk 9 Regresse, correlate e modelvormg 9. Leare regresse 9.. Ileded voorbeeld De pute (,3), (,) e (3,5) lgge et op éé rechte. Hoe kue we de rechte vde de het best aaslut bj de pute? Plaats de coördate

Nadere informatie

FOTO-ELEKTRISCH EFFECT

FOTO-ELEKTRISCH EFFECT . ACHTERGRONDINFORMATIE FOTO-ELEKTRISCH EFFECT I 887 expermeteerde de Dutse fyscus Herch Hertz met de vormg e voortplatg va elektromagetsche golve. Terwjl hj oderzocht hoe voke otstaa tusse elektrsch gelade

Nadere informatie

elero Revio-868 Bedieningshandleiding Gelieve deze bedieningshandleiding te bewaren!

elero Revio-868 Bedieningshandleiding Gelieve deze bedieningshandleiding te bewaren! Revio-868 elero Bedieigshadleidig Gelieve deze bedieigshadleidig te beware! elero GmbH Atriebstechik Lisehofer Str. 59 63 D-72660 Beure ifo@elero.de www.elero.com 309 306 Nr. 18 100.5001/0505 Ihoudsopgave

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning Alles wat u moet wete over asbest i e om uw woig is meestal iet gevaarlijk. Maar waeer da wel? Dat kut u leze i deze folder. We legge uit wat asbest precies is, welke soorte er zij, welke gezodheidsrisico

Nadere informatie

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013 Toelichtig bij Opbregstgegeves VAVO 2011-2013 Ihoud Ileidig Aatal deelemers exame Kegetalle toezicht exames CE-cijfer alle vakke CE-cijfer alle vakke - tred SE-cijfer mius CE cijfer alle vakke Percetage

Nadere informatie

Anleitung Manual Mode d emploi Handleiding

Anleitung Manual Mode d emploi Handleiding Aleitug Maual Mode d emploi Hadleidig SK-2 Art. 71-02021 2-polige stromübertragede Kuppluge 2 pole curret trasmittig coupligs Attelages coducteurs de courat à 2 pôles 2-polige stroomvoerede koppelige SK-4

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

Handleiding RCA-24. Artikel-Nr. 45-02247. 24-voudige RailCom-display. tams elektronik

Handleiding RCA-24. Artikel-Nr. 45-02247. 24-voudige RailCom-display. tams elektronik Hadleidig Artikel-Nr. 45-02247 24-voudige RailCom-display tams elektroik Nederlads Ihoudsopgave 1. Starte...3 2. Veiligheidsvoorschrifte...4 3. Achtergrod iformatie: RailCom...5 4. Werkig va de...7 5.

Nadere informatie

GEIGER-GJ56..e met elektronische einduitschakeling Voor jaloezieën en raffstores

GEIGER-GJ56..e met elektronische einduitschakeling Voor jaloezieën en raffstores Jaloezieaadrijvig: GEGER-GJ56..e met elektroische eiduitschakelig Voor jaloezieë e rastores DE EN CZ NO Origial-Motage- ud Betriebsaleitug Origial assembly ad operatig istructios Návod a motáž a obsluhu

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw 1.2 Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw Nu er steeds hogere e extremere gebouwe otworpe worde, biedt ee ekelvoudig stadleidigsysteem de mogelijkheid om gemakkelijker

Nadere informatie

Het gemiddelde. Prof. dr. Herman Callaert. Inhoudstafel

Het gemiddelde. Prof. dr. Herman Callaert. Inhoudstafel Statstek voor het secudar oderwjs Het gemddelde Het gemddelde Prof. dr. Herma Callaert Ihoudstafel Het tuïteve begrp gemddelde.... Er same voor opdraae....2 Eerljk verdele.... 2 Spele met de bouwstee va

Nadere informatie

Rappel. Reg.no. Dordtse Vrije School Dordrecht Leeuujenhartschool Oud-Beijerland Rudolf Steinerschool Rotterdam Vrije School Vredehof Rotterdam

Rappel. Reg.no. Dordtse Vrije School Dordrecht Leeuujenhartschool Oud-Beijerland Rudolf Steinerschool Rotterdam Vrije School Vredehof Rotterdam KRIMPEN AAN DEN IJSSEL aekomo c.d. Rappel Afdol. 2 *t DEC. 201 Reg.o. Cl.o. 1. v Sameuuerkede Vrjeschole Zud-Hollad Aa het College va Burgemeester e Wethouders va bezoekadres de Gemeete Krmpe a/d IJssel,

Nadere informatie

Een Nieuw Conceptueel Model Voor Boekhouden Met Verschillende Abstractniveaus Sweere, A.M.J.

Een Nieuw Conceptueel Model Voor Boekhouden Met Verschillende Abstractniveaus Sweere, A.M.J. Tlburg Uversty Ee Neuw Coceptueel Model Voor Boekhoude Met Verschllede Abstractveaus Sweere, A.M.J. Publcato date: 999 Lk to publcato Ctato for publshed verso (APA): Sweere, A. M. J. (999). Ee Neuw Coceptueel

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

Een Nieuw Conceptueel Model Voor Boekhouden Met Verschillende Abstractniveaus Sweere, A.M.J.

Een Nieuw Conceptueel Model Voor Boekhouden Met Verschillende Abstractniveaus Sweere, A.M.J. Tlburg Uversty Ee Neuw Coceptueel Model Voor Boekhoude Met Verschllede Abstractveaus Sweere, A.M.J. Publcato date: 999 Lk to publcato Ctato for publshed verso (APA): Sweere, A. M. J. (999). Ee Neuw Coceptueel

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1)

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1) imtech Arbodiest asbestregelgevig (versie 2.1) veilig e gezod werke Wat is asbest? Asbest is de verzamelaam voor ee zestal vezelachtige stoffe. Veel toegepaste soorte zij chrysotiel (wit asbest), crocidoliet

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.1)

imtech Arbodienst (versie 2.1) imtech Arbodiest Vervoer va gevaarlijke stoffe (versie 2.1) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat verstaa we oder het vervoer va gevaarlijke stoffe? Gevaarlijke stoffe zij stoffe die op éé of adere

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ExaMaster

Installatiehandleiding. ExaMaster Installatehandledng ExaMaster INHOUDSOPGAVE INLEIDING Installatehandledng.... Productdocumentate.... Bjbehorende documenten.... Utleg van symbolen... Beschrjvng van het apparaat.... Wetteljke verplchtngen....

Nadere informatie

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning Aavraagformulier Huurwoig Hoofdkatoor: J.L. va Rijweg 20, Postbus 612 2700 AP Zoetermeer Tel. : 079-329 66 66 Fax : 079-329 66 00 Iteret : www.hof-rijlad.l E-mail : ifo@hof-rijlad.l Regiokatore: Groeewoudsedijk

Nadere informatie

HENCO INSTALLATIEHANDLEIDING COMPOSIET VERDELER MET POMPGROEP

HENCO INSTALLATIEHANDLEIDING COMPOSIET VERDELER MET POMPGROEP HENCO NSTALLATEHANDLEDNG COMPOSET VERDELER MET POMPGROEP Composiet verdeler met pompgroep troductie De composiet verdeler met pompgroep wordt gebruikt om het medium i istallaties voor vloerverwarmig e

Nadere informatie

SUNRAIN. www.leiner.de

SUNRAIN. www.leiner.de SUNRAIN www.leier.de SUNRAIN Terraszowerige Ook bij rege va het terras geiete? We kee het allemaal: de barbecue-avod of het verjaardagsfeestje op het terras staat al lag op de ageda, maar iemad ka zegge

Nadere informatie

SUNRAIN. Terraszonweringen SUNRAIN

SUNRAIN. Terraszonweringen SUNRAIN Terraszowerige Ook bij rege va het terras geiete? We kee het allemaal: de barbecue-avod of het verjaardagsfeestje op het terras staat al lag op de ageda, maar iemad ka zegge of het weer da meespeelt. Ee

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Via de grafische rekenmachine krijg je o.a. de volgende statistische resultaten: . In rekenmachinetaal wordt dit 3, 3248.

Via de grafische rekenmachine krijg je o.a. de volgende statistische resultaten: . In rekenmachinetaal wordt dit 3, 3248. Waarom steut de grafsche rekemache e/of computer op om de stadaardafwjkg te berekee? Bj het verwerke va statstsche data bereket de grafsche rekemache ee aatal cetrum- e spredgsmate zodat deze door de leerlge

Nadere informatie

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen:

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen: Masteropleidig Fiacial Plaig Kwatitatieve Methode Relevate wiskude We kee i de wiskude de volgede getalleverzamelige: De atuurlijke getalle: N = {0,,,,4, } De gehele getalle: Z = {, -,-,-,0,,,, } (egels:

Nadere informatie

Inbouw-, gebruiks- en onderhoudsinstructies voor industriële sectionaaldeur. NL Stand: 08.2015

Inbouw-, gebruiks- en onderhoudsinstructies voor industriële sectionaaldeur. NL Stand: 08.2015 Ibouw-, gebruiks- e oderhoudsistructies voor idustriële sectioaaldeur NL Stad: 08.2015 1. Ihoudsopgave 1. Ihoudsopgave............................................. 2 2. Verklarig va symbole.....................................

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave va het Koikrijk der Nederlade sids 1814. Nr. 6416 10 maart 2015 Regelig va de Miister va Oderwijs, Cultuur e Weteschap va 27 februari 2015, r. FEZ/732697 houdede wijzigig

Nadere informatie

Brio vloerelementen Grote tijdsbesparing voor renovatie en nieuwbouw

Brio vloerelementen Grote tijdsbesparing voor renovatie en nieuwbouw Brio vloerelemete Grote tijdsbesparig voor reovatie e ieuwbouw Kauf dekvloersysteme 04/2010 Kauf, uw parter i afbouw Kauf is ee producet voor ioverede afbouwmateriale e systeme die hu veelzijdige toe passig

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is lichamelijke belastig? Oder lichamelijke of fysieke belastig verstaa we het aaeme va houdige, het make va bewegige e het zette va kracht. Alle medewerkers,

Nadere informatie

Opgaven OPGAVE 1 1... OPGAVE 2. = x ( 5 stappen ). a. Itereer met F( x ) = en als startwaarden 1 en 100. 100...

Opgaven OPGAVE 1 1... OPGAVE 2. = x ( 5 stappen ). a. Itereer met F( x ) = en als startwaarden 1 en 100. 100... Opgave OPGAVE 1 a. Itereer met F( ) = e als startwaarde 1 e 1. 16 1............... 16 1............... b. Stel de bae grafisch voor i ee tijdgrafiek. c. Formuleer het gedrag va deze bae. (belagrijk is

Nadere informatie

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014 diestverleig bij Zadkie Pagia 1 va 10 www.rocspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Zadkie Zadkie diestverleig bij Zadkie locatie: Marcoistraat april 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc ROCspiegel.l

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 009 tijdvak wiskude B, Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordelig Algemee regels Vakspecifieke regels Beoordeligsmodel 5 Izede scores Regels voor de beoordelig

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

m n Mijn uitvaarttestament n Naam n Geboorteplaats n n n Ziektekostenverzekering n Burgerservicenummer n Naam bank en rekeningnummer

m n Mijn uitvaarttestament n Naam n Geboorteplaats n n n Ziektekostenverzekering n Burgerservicenummer n Naam bank en rekeningnummer Mij uitvaarttestamet m Mij gegeves Naam Geboorteplaats Mij geboortedatum Mij huidige adres Ziektekosteverzekerig Burgerserviceummer Naam bak e rekeigummer Pesioefods Verzekerige, polisummers Begrafeisverzekerig

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde B vwo 2010 - II

Eindexamen wiskunde B vwo 2010 - II Eideame wiskude B vwo 200 - II Sijde met ee hoogtelij Op ee cirkel kieze we drie vaste pute, B e C, waarbij lijstuk B gee middellij is e put C op de kortste cirkelboog B ligt. Ee put doorloopt dat deel

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II Groepsfoto s Alle mese kippere met hu oge. Daardoor staa op groepsfoto s vaak ekele persoe met geslote oge. Sveso e Bares hebbe oderzocht hoeveel foto s je moet make va ee groep va persoe om 99% kas te

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

Ubiflex, de slimme voordelige loodvervanger. Ik stel me niet bloot aan lood

Ubiflex, de slimme voordelige loodvervanger. Ik stel me niet bloot aan lood Ubiflex, de slimme voordelige loodvervager Ik stel me iet bloot aa lood Met de Ubiflex loodvervager valt veel wist te behale! Ubiflex va Ubbik is dé loodvervager die wordt toegepast i alle bouwdetails

Nadere informatie

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013 Aalyse wijze e stimulere va ivulle atioale Studete Equête 20. Pascal Breders 19 jui 2013 Aaleidig Studiekeuze3 is veratwoordelijk voor de uitvoerig va de atioale Studete Equête (SE). De atioale Studete

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1-2 compex havo 2007-I

Eindexamen natuurkunde 1-2 compex havo 2007-I Ogave 1 Kerfusie I de zo fusere waterstofkere tot heliumkere. Bij fusie komt eergie vrij. O deze maier roduceert de zo er secode 3,9 10 26 J. Alle eergiecetrales o aarde roducere same i éé jaar ogeveer

Nadere informatie

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs.

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs. c. d. Stichtig Zorgverzekerige f I- I J /' Bided advies Partije, Zaak Zaakummer Zittigsdatum : A te B, i deze vertegewoordigd door C vs. D te E : Hulpmiddelezorg, MOTOmed : 2006,02175 : 2 mei 2007 Geschillecommissie

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging belegge Best Strategy 2012 Het beste sceario voor uw beleggig Gediversifieerde beleggig Eemalige coupo va 0% tot 50% bruto* op vervaldag Korte looptijd: 4,5 jaar 100% kapitaalbeschermig De voordele voor

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) Wiskude B, (ieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereided Weteschappelijk Oderwijs 0 0 Tijdvak Izede scores Uiterlijk op jui de scores va de alfabetisch eerste vijf kadidate per school op de daartoe

Nadere informatie

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind 1

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind 1 Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte Prospectus Meewid paraplufods & Aavulled prospectus Subfods Zeewid 1 Datum 28 juli 2014 Beheerder: Seawid Capital Parters B.V. Bewaarder: SGG Depositary B.V.

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

Waterdichte argumenten voor Ubiflex loodvervanger! Ik stel me niet bloot aan lood

Waterdichte argumenten voor Ubiflex loodvervanger! Ik stel me niet bloot aan lood Waterdichte argumete voor Ubiflex loodvervager! Ik stel me iet bloot aa lood Met de Ubiflex loodvervager valt veel wist te behale! Ubiflex va Ubbik is dé loodvervager die wordt toegepast i alle bouwdetails

Nadere informatie

B O V E N D E U R B V

B O V E N D E U R B V A A d m t e k a t e k a Stchtg De Leefabrek De betuurder Patrjzehof 51 3815 AW AMERSFOORT Jaarrekeg 2012 A A d m t e k a t e k a Stchtg De Leefabrek De betuurder Patrjzehof 51 3815 AW AMERSFOORT Jaarrekeg

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is beeldschermwerk? Vrijwel alle katoormedewerkers va Imtech verrichte regelmatig beeldschermwerk. Oder ivloed va ee verdere automatiserig va werktake

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 2 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2012 2011 Omzet Bruto verdiede premie Ziektekoste

Nadere informatie

De standaardafwijking

De standaardafwijking Statstek voor het secudar oderwjs De stadaardafwjkg De stadaardafwjkg Prof dr Herma Callaert Ihoudstafel Motvate Ee groter kader: leare modelle Dre dmeses, twee verklarede veraderljke Twee dmeses, éé verklarede

Nadere informatie

Rekenen met levensduurkosten

Rekenen met levensduurkosten Colibri Advies www.colibri-advies.l Rekee met levesduurkoste ir. Martie va de Boome MBA Colibri Advies -4-25 Pagia va 5 Rekee met levesduurkoste Auteur: Martie va de Boome - Colibri Advies BV. Materiaal

Nadere informatie

2 Financieel rekenen

2 Financieel rekenen Noordhoff Utgevers bv 13 Faceel rekee.1 Iledg. Hoofdsom, omale e effecteve terest.3 Spare op bass va samegestelde varabele terest.4 Slotwaarde e cotate waarde.5 Meetkudge reekse e auïtete Samevattg Opgave

Nadere informatie

Convergentie, divergentie en limieten van rijen

Convergentie, divergentie en limieten van rijen Covergetie, divergetie e limiete va rije TI-spire e rije 7N5p GGHM 22-23 Eigeschappe rekekudige rij b = begiwaarde v = verschil tusse twee opeevolgede terme recursieve formule: u = u + v met u = b directe

Nadere informatie

Handleiding. EasySound maxi. Art.nr. 43-09217. Soundmodule voor de stationaire inbouw. tams elektronik

Handleiding. EasySound maxi. Art.nr. 43-09217. Soundmodule voor de stationaire inbouw. tams elektronik Hadleidig Art.r. 43-09217 Soudmodule voor de statioaire ibouw tams elektroik Ihoudsopgave 1. Starte...3 2. Veiligheidsvoorschrifte...5 3. Werkig...6 4. Techische gegeves...8 5. Bedieigselemete...9 6. Aasluitige...10

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

DEN HOLLANDER ADVOCATEN anno 1934

DEN HOLLANDER ADVOCATEN anno 1934 ao 1934 Per telefax vooraf: 0167-54 34 99 Aatal pagia's: 4 AANTEKENEN gemeete Steeberge Postbus 6 4650 AA STEENBERGEN Behadeld door : A.P. Corelisse E-Mail B Gem.STEENBERGEN apcorelisse@dehollader.l 7

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke Wat is werke op hoogte? Bij werkzaamhede op ee hoogte vaaf 2,5 meter moete voorzieige worde aagebracht, zodat veilig gewerkt ka worde. De voorkeur gaat

Nadere informatie

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-lght lght alarm ARW100 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Voorwaarden ABN AMRO Studenten Pakket

Voorwaarden ABN AMRO Studenten Pakket Voorwaarde ABN AMRO Studete Pakket Bestaade uit: Algemee Voorwaarde ABN AMRO Bak N.V. Algemee Voorwaarde Toegag ABN AMRO Algemee Voorwaarde Toegagscode Particulier Voorwaarde Betaaldieste Particuliere

Nadere informatie

elero Lumo-868 Bedieningshandleiding Gelieve deze bedieningshandleiding te bewaren!

elero Lumo-868 Bedieningshandleiding Gelieve deze bedieningshandleiding te bewaren! Lumo-868 elero Bedieigshadleidig Gelieve deze bedieigshadleidig te beware! elero GmbH Atriebstechik Lisehofer Str. 59 63 D-72660 Beure ifo@elero.de www.elero.com 309020 Nr. 18 100.5101/0205 Ihoudsopgave

Nadere informatie

Rapportage Klantenmonitor Omgevingsvergunning. Gemeente Oss

Rapportage Klantenmonitor Omgevingsvergunning. Gemeente Oss Rapportage Klatemoitor Omgevigsverguig Gemeete Oss Rapportageperiode: Q4 2006 - Q3 2007 Deze rapportage is opgesteld door PricewaterhouseCoopers i samewerkig met i-lik2. PricewaterhouseCoopers Mario Schepers

Nadere informatie

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm Montagehandledng Energezul met dre lege unts, hoogte 491 mm 1345 26/27/28 Energezul met lchtelement en dre lege unts, hoogte 769 mm 1349 26/27/28 Energezul met zes lege unts, hoogte 769 mm 1351 26/27/28

Nadere informatie

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012 Mobile Busiess Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties 9040413 09/2012 Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige eme, odersteud door ee optimale commuicatie.

Nadere informatie

Internationaal praktijkseminar voor het management van de vleesbranche

Internationaal praktijkseminar voor het management van de vleesbranche Iteratioaal praktijksemiar voor het maagemet va de vleesbrache Hoogmoder vleesverwerked bedrijf e logistiek cetrum EDEKA Rheistette 8 e 9 oktober te Karlsruhe elheid Orderpickighoeve 630 to per dag Visit

Nadere informatie

Snel, sneller, snelst: statistiek en 1500 m schaatsen

Snel, sneller, snelst: statistiek en 1500 m schaatsen Oot moet het toch echt et meer seller kue, zou je zegge. Door techsche verbeterge (overdekte bae, euwe schaatspakke, klapschaatse, ezovoort) worde steeds sellere tjde gerealseerd. Maar zelfs als deze vloede

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven Huisstijl e logogebruik Associatie KU Leuve Associatie huisstijlhadboek > Ihoudstafel 1 Ihoudstafel 1. Gebruik va de huisstijl of opame va het associatielogo 3 2. Huisstijl Associatie KU Leuve 4 2.1 Opame

Nadere informatie

Partij(en) ter andere zijde: FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, De Unie en RMU.

Partij(en) ter andere zijde: FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, De Unie en RMU. 16 december 2011 Staatscourat 2011, 20816 Mode- e Sportdetailhadel 2011/2012 Verbidedverklarig gewijzigde CAO-bepalige MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Besluit va de Miister va Sociale Zake

Nadere informatie

TRANSPORT. Meubels verplaatsen op hoog niveau. Goede Praktijk: Van zwaar naar duurzaam werken

TRANSPORT. Meubels verplaatsen op hoog niveau. Goede Praktijk: Van zwaar naar duurzaam werken TRANSPORT Ivestere i gezode, competete e gemotiveerde werkemers is ivestere i duurzame izetbaarheid. Fysiek zwaar werk belemmert de duurzame izetbaarheid. Door simpele acties e de izet va hulpmiddele wordt

Nadere informatie

Statistiek 2 voor TeMa Associaties tussen kwantitatieve variabelen. Statistiek 2 voor TeMa Associaties tussen kwantitatieve variabelen

Statistiek 2 voor TeMa Associaties tussen kwantitatieve variabelen. Statistiek 2 voor TeMa Associaties tussen kwantitatieve variabelen Statstek voor TeMa Leare regresse doel Oderzoek aar het verbad tusse éé cotue varabele e éé of meer cotue varabele opbregst per hectare - hoeveelhed kustmest huzeprjs - aatal kamers, bouwjaar jscosumpte

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

Q - Classic innovaties

Q - Classic innovaties Veiligheidskaste voor de opslag va gevaarlijke stoffe Veiligheidskaste met draaideure Q - Classic iovaties iovatie door Asecos Uw voordele: 6 3 4 1 Mobiliteit / flexibiliteit Geïtegeerde sokkel met vrije

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige

Nadere informatie

Landelijke handhavingstrategie

Landelijke handhavingstrategie Ladelijke hadhavigstrategie Werkwijze e praktijk Schakeldag 26 jui 2014 Ihoud Naar de itervetiematrix Wat dede we? De itervetiematrix Wat doe we? Positioerig Hoe werke we? Aadachtspute Waar op te lette?

Nadere informatie

Een totaalleverancier met veelzijdige kennis en een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke webshop

Een totaalleverancier met veelzijdige kennis en een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke webshop we are INDI.l The Idustry Parts People INDI.l is dé totaalleveracier va MRO oderdele per week. INDI.l richt zich op de idustriële markt. met ee kwalitatief hoogwaardige diestverleig. Oze producte, keis

Nadere informatie

Multitalent. Stel uw ideale Hyundai samen met de Hyundai Car Configurator op www.hyundai.nl/configurator. Configureer uw Hyundai

Multitalent. Stel uw ideale Hyundai samen met de Hyundai Car Configurator op www.hyundai.nl/configurator. Configureer uw Hyundai Hyudai H300 Multitalet Als oderemer kut u moeilijk om de Hyudai H300 hee. Deze bedrijfswage va Hyudai biedt u amelijk alles wat u va ee bedrijfs wage verlagt. Zij laadruimte e zij veelzijdigheid zij ogeked

Nadere informatie

CERTIFICAAT (inspectie) Eindcontrole na asbestverwijdering conform NEN 2990

CERTIFICAAT (inspectie) Eindcontrole na asbestverwijdering conform NEN 2990 CERTIFICAAT (ispectie) Eidcotrole a asbestverwijderig coform NEN 990 Rimburgerweg 8a tel: 0-880 kvk: 00 Rabo bak IBAN: NL86 RABO 00 86 69 Visueel ispectieummer: VI00 Ispecteur/aalist(e): B. Wilbers Datum

Nadere informatie