GEIGER-GJ56..e met elektronische einduitschakeling Voor jaloezieën en raffstores

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEIGER-GJ56..e met elektronische einduitschakeling Voor jaloezieën en raffstores"

Transcriptie

1 Jaloezieaadrijvig: GEGER-GJ56..e met elektroische eiduitschakelig Voor jaloezieë e rastores DE EN CZ NO Origial-Motage- ud Betriebsaleitug Origial assembly ad operatig istructios Návod a motáž a obsluhu Origiele motage- e bedrijfshadleidig Oversettelse av origial moterigs- og bruksavisig 1

2 houdsopgave 1. Algemee Garatie Voorgeschreve gebruik Veiligheidsvoorschrifte Veiligheidsvoorschrifte voor de motage bouwvoorschrifte Motagehadleidig Voorschrifte voor de elektrotechicus Besturigskemerke stelle va de eidstade Bedieig Wat te doe i geval va Oderhoud Techische gegeves Coformiteitsverklarig Afvoervoorschrifte Algemee Geachte klat, Met de aakoop va ee GEGER-motor hebt u gekoze voor ee kwaliteitsproduct va GEGER. Hartelijk dak voor uw beslissig e het vertrouwe dat u i os hebt gesteld. Voor u deze aadrijvig i gebruik eemt, diet u de volgede veiligheidsvoorschrifte i acht te eme. Deze diee om gevare te vermijde e lichamelijke e materiële schade te voorkome. De motage- e bedrijfshadleidig bevat belagrijke iformatie voor de moteur, de elektrotechicus e de gebruiker. Geef de hadleidig door. Deze hadleidig moet door de gebruiker worde bewaard. 2. Garatie Bij ee iet-voorgeschreve istallatie tege de motage- e bedrijfshadleidig i e/of ee bouwkudige wijzigig vervalt de wettelijke e cotractuele garatie voor gebreke e de productaasprakelijkheid. 3. Voorgeschreve gebruik De motore va de bouwreeks GJ56..e met elektroische eiduitschakelig zij voorzie voor de aadrijvig va jaloezieë e rastores. De aadrijvige moge iet worde gebruikt voor: rooster-, poort-, meubelaadrijvige e hefwerktuige. GJ 56 xx x Uitvoerigsopties Draaimomet i Nm Voor profiele met mistes 56 mm biediameter GEGER jaloezieaadrijvig 2 Gerhard Geiger GmbH & Co. KG 100W1503l V

3 4. Veiligheidsvoorschrifte Waarschuwig: Belagrijke veiligheidsvoorschrifte. Voor de veiligheid va persoe is het belagrijk om deze voorschrifte a te leve. De voorschrifte moete worde bewaard. Kidere iet toelate om met vaste besturige te spele. Afstadsbedieige buite het bereik va kidere houde. De istallatie moet regelmatig op ojuiste balas of tekee va slijtage of beschadigde kabels e, idie va toepassig, vere worde gecotroleerd. Kijk aar de zich bewegede jaloezieë e houd persoe weg tot de jaloezieë volledig zij geslote. Wees voorzichtig bij het bediee va de mauele otgredelirichtig bij ope jaloezie aagezie deze sel aar beede ka valle als vere of bade defect of verietigd zij. stallatie iet gebruike als er werke, bijv. rame poetse, i de buurt worde uitgevoerd. Automatisch gestuurde istallaties va het stroomet otkoppele als er werke, bijv. rame poetse, i de buurt worde uitgevoerd. Let tijdes het gebruik op het gevarebereik. Gebruik de istallatie iet als er persoe of voorwerpe zich i het gevarebereik bevide. Beschadigde istallaties tot aa de herstellig omiddellijk stillegge. Leg bij oderhouds- e reiigigswerke de machie stil. Kel- e breukplekke moete worde vermede e beveiligd. Dit apparaat mag door kidere vaaf 8 jaar, persoe met vermiderde fysieke, zituigelijke of metale vermoges of gebrek aa ervarig e keis worde gebruikt op voorwaarde dat ze oder het toezicht staa of over het veilig gebruik va het apparaat e de daaruit volgede gevare werde geïformeerd. Kidere moge iet met het apparaat spele. Reiigig e oderhoud mag iet door kidere worde uitgevoerd. Het gewoge emissiegeluidsdrukiveau ligt oder de 70 db(a). Voor het oderhoud e ter vervagig va oderdele moet de aadrijvig va de stroomtoevoer worde otkoppeld. Als de aadrijvig via ee steekverbidig wordt otkoppeld moet de bedieer va elke plaats, va waaruit hij toegag heeft, moete kue cotrolere dat de stekker og altijd otkoppeld is. Als dit omwille va het bouwtype of de istallatie iet mogelijk is, moet de otkoppelig met ee vergredelig i de otkoppelde stad worde verzekerd De behuizigsbuis va de aadrijvig ka bij lager gebruik bijzoder warm worde. Bij werke aa de istallatie mag de behuizigsbuis pas a afkoelig worde aageraakt. 5. Veiligheidsvoorschrifte voor de motage Waarschuwig: Belagrijke veiligheidsvoorschrifte. Alle motagevoorschrifte aleve aagezie ee verkeerde motage tot erstige verwodige ka leide. Bij de motage va de aadrijvig zoder mechaische beveiligig va de bewegede oderdele e warm wordede behuizigsbuis, moet de aadrijvig op ee hoogte va mi. 2,5 m bove de grod of op ee ader iveau dat de toegag tot de aadrijvig garadeert, worde gemoteerd. Voor de motor wordt geïstalleerd moete alle iet-beodigde leidige worde verwijderd e alle irichtige die iet odig zij voor gebruik met motoraadrijvig, buite bedrijf worde gesteld. Het bedieigsorgaa va ee mauele otgredelirichtig moet op ee hoogte va mider da 1,8 m worde aagebracht. Als de motor met behulp va ee schakelaar of kop wordt bestuurd, moet de schakelaar of kop bie het gezichtsbereik va de motor worde aagebracht. De schakelaar of kop mag zich iet i de buurt va de bewegede dele bevide. De istallatiehoogte moet mistes 1,5 m bove de bodem bedrage. 3

4 Vast gemoteerde besturigsirichtige moete zichtbaar worde aagebracht. Bij ee horizotaal uitschuivede istallatie moet ee horizotale afstad va mistes 0,4 m tusse het volledig uitgerede aagedreve oderdeel e elk vast aagelegd voorwerp worde gehoude. Het toegekede toeretal e momet va de aadrijvig moete voor de istallatie geschikt zij. De gebruikte motageaccessoires moete voor het gekoze toegekede momet geschikt zij. Voor de motage va de aadrijvig zij ee goede techische keis e goede mechaische vaardighede odig. Ee verkeerde motage ka tot erstige verwodige leide. Elektrische werke moete door ee elektrotechicus gebeure i overeestemmig met de plaatselijk geldede voorschrifte. Er moge uitsluited aasluitleidige worde gebruikt die voor de omgevigsomstadighede geschikt zij e aa de bouwkudige vereiste beatwoorde (zie accessoirecatalogus). Als het apparaat iet met ee aasluitleidig e stekker of ee ader middel voor het otkoppele va de stroom is uitgerust, die i elke pool ee cotactopeigsbreedte vertoot i overeestemmig met de voorwaarde va de overspaigscategorie voor volledige scheidig, moet ee dergelijke otkoppelirichtig i de vast aagelegde elektrische istallatie worde igebouwd i overeestemmig met de oprichtigsbepalige. De aasluitleidige moge iet aa warme oppervlakke worde gemoteerd. Na de istallatie moet ee stekker voor de otkoppelig va de aadrijvig va het stroomet toegakelijk zij. Beschadigde aasluitleidige moete door de GEGER-aasluitleidig va hetzelfde leidigstype worde vervage. Het apparaat moet worde bevestigd zoals i de motagehadleidig beschreve. Bevestigige moge iet met lijm gebeure aagezie deze als iet betrouwbaar wordt aazie. 6. bouwvoorschrifte Vaaf de biekat va de kamer gezie, bevidt de stroomaasluitig va de GJ56..e zich aa de likerzijde. De jaloeziebade worde va buiteaf op de rolle gewikkeld. De istelkoppe va de eiduitschakelig e de stopschakelaar moete aar beede wijze. De GJ56..e moet vlak t.o.v. de draaistag worde igebouwd. De GJ56..e moet i het midde worde igebouwd. Let op ee gelijkmatige lasteverdelig! Schuie ibouw: Ee schuie ibouw is toegelate tot max. 45 va de horizotale. Draairichtig OPEN Stroomaasluitig Kameriterieur 4 Gerhard Geiger GmbH & Co. KG 100W1503l V

5 7. Motagehadleidig Voor de bevestigig moet de stevigheid va het metselwerk of de odergrod worde gecotroleerd Voor de ibouw moet de motor op zichtbare schade, zoals breuke of ope leidige worde gecotroleerd! 5

6 8. Voorschrifte voor de elektrotechicus H Let op: Belagrijke uitvoerigsvoorschrifte. Alle uitvoerigsvoorschrifte volge aagezie ee verkeerde uitvoerig tot de verietigig va de aadrijvig e schakelirichtig leidt. e1-e4: De istellig va de eidstade is uitsluited mogelijk met ee GEGER-istelschakelaar. e5: De istellig ka met elke istelschakelaar worde uitgevoerd die ee gelijktijdig OMHOOG-/OMLAAG-bevel toelaat. e1-e4: Om i de schaduwstad/werkstad te kue rijde is ee jaloezieschakelaar/-kop zoder kopvergredelig odig (serieschakelaar). Zie daarvoor hoofdstuk Bedieig. e5: Voor de bedieig moet ee vergredelede schakelaar (gee gelijktijdig OMHOOG-/OMLAAG-bevel) worde gebruikt. De werke met de serviceklemme moge uitsluited door ee elektrotechicus worde uitgevoerd. Aadrijvige met elektroische eiduitschakelig kue parallel worde geschakeld. Bij parallelschakelig moet de maximale belastig va de schakelirichtig i acht wordt geome. De omschakelig bij looprichtigsveraderig moet via ee uitschakelig gebeure. De omschakeltijd bij looprichtigsveraderig moet mistes 0,5 s bedrage. Bij draaistroomette moet voor de aasturig va de omhoog- e omlaagrichtig dezelfde fase worde gebruikt. Aasluitleidige met stekkers va Hirschma zij met koppelige va Hirschma getest e toegelate. order to prevet a malfuctio caused by couplig, the supply lie (ref. NYM) from the actuator/switch to the motor must ot exceed 100m i case of motors with electroic ed stops. 9. Besturigskemerke Kemerke va de elektroische motorsturige idirecte schaduw-/werkstad (DSS) jaloezie rijdt altijd eerst aar de oderste eidstad, draait daar e rijdt i de schaduwstad directe schaduw-/werkstad (DSS) jaloezie rijdt omiddellijk i de schaduwstad voorigestelde schaduw-/werkstad 0,5 omwetelige bove de oderste eidstad Vorstbeschermig 2 omwetelige vaaf de oderste eidstad Draaimometuitschakelig bove Uitleverig i de leermodus allee de boveste eidstad worde igeleerd e1 e2 e3 e4 e5 GEGER-istelschakelaar odig extere istelschakelaar die ee gelijktijdig omhoog-/omlaag-bevel toelaat L1 N PE PE groe / geel Net 230V / 50Hz N blauw brui elektroische/ mechaische eiduitschakelig zwart 6 Gerhard Geiger GmbH & Co. KG 100W1503l V

7 10. stelle va de eidstade Voor het istelle va de eidstade bij de motore GJ56..e1 tot e4 is ee GEGER-istelschakelaar odig! De GJ56..e5 ka met elke istelschakelaar worde igetseld die ee gelijktijdig OMHOOG-/OMLAAG-bevel toelaat. Artikelummer va de GEGER-istelschakelaar M56K144 met Hirschma STAK3-koppelig (D) M56F150 met Hirschma STAK3-koppelig(CH) M56F151 met serviceklem (D) M56B265 adapterkabel met serviceklem e STAS3 M56E399 adapterkabel met STAK3 e ope kabeluiteide Wijzigig va de eidstade Het is steeds mogelijk om de eidstade te wijzige door de hiera beschreve istelstappe uit te voere. Als er bij stappe 3, 5 e 7 gee rijbewegig plaatsvidt, blijve de voorhee igestelde eidstade behoude. Schaduwstad/werkstad (allee e1-e4) U kut i de schaduwstad/werkstad rijde door op de istelschakelaar beide richtigkoppe gelijktijdig i te drukke. Overbelastigsherkeig De overbelastigsherkeig wordt aa het werkelijk optredede draaimomet (+ veiligheidstoeslag) va de jaloezie-istallatie aagepast door ee volledig istelproces uit te voere. Bij stappe 3, 5 e 7 moet daarbij ee rijbewegig plaatsvide. stellig GJ56..e1, e2 e e3 De volgorde va het istelproces moet worde gevolgd e het istelproces moet altijd volledig (alle stappe) worde uitgevoerd. De motor GJ56..e3 bevidt zich bij leverig i de leermodus. De istellig bij de motage begit a stap 1 met stap stelschakelaar met de GJ56..e verbide e daara de istelschakelaar aa de stroomtoevoer aasluite. 2. Programmeerkop idrukke tot de LED kippert (1 x kippere, pauze, 1 x kippere, pauze,...), da de programmeerkop loslate. 3. stellig va de oderste eidstad: GJ56..e met de richtigkoppe i de geweste oderste eidstad plaatse. 4. Programmeerkop idrukke tot de LED kippert (2 x kippere, pauze, 2 x kippere, pauze,...), da de programmeerkop loslate. 5. stellig va de schaduwstad/werkstad: GJ56..e met de richtigkoppe i de geweste positie plaatse. 6. Programmeerkop idrukke tot de LED kippert (3 x kippere, pauze, 3 x kippere, pauze,...), da de programmeerkop loslate. 7. stellig va de boveste eidstad: GJ56..e met de richtigkoppe i de geweste boveste eidstad plaatse. 8. Programmeerkop idrukke tot de LED permaet oplicht. Daarmee is het istelproces afgeslote. 7

8 stellig GJ56..e4 De volgorde va het istelproces moet worde gevolgd e het istelproces moet altijd volledig (alle stappe) worde uitgevoerd. De motor GJ56..e4 bevidt zich bij leverig i de leermodus. De istellig bij de motage begit a stap 1 met stap stelschakelaar met de GJ56..e verbide e daara de istelschakelaar aa de stroomtoevoer aasluite. 2. Programmeerkop idrukke tot de LED kippert (1 x kippere, pauze, 1 x kippere, pauze,...), da de programmeerkop loslate. 3. stellig va de oderste eidstad: GJ56..e met de richtigkoppe i de geweste oderste eidstad plaatse. 4. Programmeerkop idrukke tot de LED kippert (2 x kippere, pauze, 2 x kippere, pauze,...), da de programmeerkop loslate. 5. stellig va de schaduwstad/werkstad: GJ56..e met de richtigkoppe i de geweste positie plaatse. 6. Programmeerkop idrukke tot de LED kippert (3 x kippere, pauze, 3 x kippere, pauze,...), da de programmeerkop loslate. 7. Naar de boveste eidstad rijde. De motor schakelt zelfstadig via draaimometherkeig uit. 8. Programmeerkop idrukke tot de LED permaet oplicht. Daarmee is het istelproces afgeslote. stellig GJ56..e5 De volgorde va het istelproces moet worde gevolgd e het istelproces moet altijd volledig (alle stappe) worde uitgevoerd. 1. stelschakelaar met de GJ56..e verbide e daara de istelschakelaar aa de stroomtoevoer aasluite. 2. Programmeerkop idrukke tot de LED kippert (1 x kippere, pauze, 1 x kippere, pauze,...), da de programmeerkop loslate. 3. stellig va de oderste eidstad: GJ56..e met de richtigkoppe i de geweste oderste eidstad plaatse. 4. Programmeerkop idrukke tot de LED kippert (2 x kippere, pauze, 2 x kippere, pauze,...), da de programmeerkop loslate. 5. stellig va de boveste eidstad: GJ56..e met de richtigkoppe i de geweste boveste eidstad plaatse. 6. Programmeerkop idrukke tot de LED permaet oplicht. Daarmee is het istelproces afgeslote. Bij het istelle met ee extere istelschakelaar moet i de plaats va de programmeerkop, tegelijk de omhoog- e omlaag-kop worde igedrukt. de plaats va het oplichte va de LED reageert de motor met ee korte ruk. 8 Gerhard Geiger GmbH & Co. KG 100W1503l V

9 11. Bedieig Als de schaduwstad/werkstad iet wordt gebruikt, ka de GJ56..e met ee i de hadel verkrijgbare vergredelde jaloezieschakelaar worde bedied. Als de schaduwstad/werkstad wordt gebruikt (e1-e4) moet ee schakelaar worde gebruikt die ee gelijktijdig OMHOOG- e OMLAAG-bevel toelaat (serieschakelaar). De bedieig gebeurt da zoals hieroder beschreve: U rijdt i de boveste eidstad door op de schakelaar op de OMHOOG-kop te drukke. U rijdt i de schaduwstad/werkstad (e1-e4) door op de schakelaar tegelijk op de OMHOOG- e OMLAAG-kop te druke. U rijdt i de oderste eidstad wordt door op de OMLAAG-kop te drukke. 12. Wat te doe i geval va Probleem Motor loopt iet. Motor rijdt i de plaats va aar bove, aar beede. Motor loopt slechts i ee richtig. Na meermaals rijde blijft de motor staa e reageert iet meer. Na het istelle va de oderste eidstad rijdt de jaloezie allee og i de OMLAAG-richtig. Oplossig Motor iet met de stroom verbode. Steekverbidig cotrolere. Aaschluitkabel op evt. schade cotrolere. Netspaig cotrolere e de oorzaak voor de spaigsuitval door ee elektrotechicus late cotrolere. De stuurleidige zij verwisseld. Stuurleidige zwart/brui omwissele. Motor op eidstad. Motor i de tegeovergestelde richtig rijde. Eidstade eveees opieuw istelle. De motor wordt te warm e heeft uitgeschakeld. Probeer het a ee afkoeltijd va ca. 15 mi. opieuw. De motor werd verkeerd igebouwd (zie ibouwvoorschrifte). 13. Oderhoud De aadrijvig is oderhoudsvrij. 9

10 geprüfte Sicherheit geprüfte Sicherheit 14. Techische gegeves Techische gegeves GJ56.. met elektroische eiduitschakelig (Stadaard mechaisch) Spaig GJ5603ke GJ5606ke GJ5610e GJ5618e 230 V~/50 Hz Stroom 0,40 A 0,40 A 0,60 A 0,80 A Cos Phi (cosj) > 0,95 schakelstroom x 1,2 (factor) Vermoge 90 W 93 W 135 W 180 W Draaimomet 3 Nm 6 Nm 10 Nm 2 x 9 Nm Toeretal 26 1/mi Beschermklasse P 54 Eiduitschakelbereik 200 toere Bedrijsvorm S2 4 mi Geluidsdrukiveau 2) 34 db(a) 34 db(a) 35 db(a) 40 db(a) Totale legte 301 mm 301 mm 311 mm 338 mm Diameter 55 mm Gewicht ca 1,50 kg ca 1,50 kg ca 1,70 kg ca 2,20 kg Bedrijf: T = -10 C C / H max. 90% Opslag: T = -15 C C / droog, iet codesered Oder voor behoud va techische wijzigige DE V Techische gegeves GJ56.. met elektroische eiduitschakelig (looptijdgeoptimaliseerde uitvoerig) GJ5606e GJ5616e Spaig 230 V~/50 Hz Stroom 0,40 A 0,70 A Cos Phi (cosj) > 0,95 schakelstroom x 1,2 (factor) Vermoge 90 W 150 W Draaimomet 6 Nm 2 x 8 Nm Toeretal 26 1/mi Beschermklasse P 54 Eiduitschakelbereik 200 toere Bedrijsvorm S2 6 mi Geluidsdrukiveau 2) 34 db(a) 40 db(a) Totale legte 306 mm 338 mm Diameter 55 mm Gewicht ca 1,60 kg ca 2,20 kg Omgevigs-temperatuur/vocht Omgevigs-temperatuur/vocht Bedrijf: T = -10 C C / H max. 90% Opslag: T = -15 C C / droog, iet codesered 2) De gegeves met betrekkig tot het gemiddelde geluidsdrukiveau diee als oriëterig. De waarde werde bij GEGER bij statioair lope e vrijhagede aadrijvig op ee afstad va 1 m opgeome e gedurede gemiddeld 10 secode. De metig heeft betrekkig tot gee ekel specifieke cotroleorm. Oder voor behoud va techische wijzigige DE V 10 Gerhard Geiger GmbH & Co. KG 100W1503l V

11 15. Coformiteitsverklarig EG-coformiteitsverklarig Gerhard Geiger GmbH & Co. KG Atriebstechik Schleifmühle 6 D Bietigheim-Bissige Productbeamig: Jaloezieaadrijvig, rolladeraadrijvig, luifelaadrijvig Typebeamig: GJ56.. GR45.. GU45.. Het geoemde product stemt overee met de bepalige va de richtlije: 2006/42/ EG Richtlij 2006/42/EG va het Europees Parlemet e de Raad va 17 mei 2006 izake de oderlige aapassig va de wetgevige va de lidstate betreede machies. 2004/108/ EG Richtlij 2004/108/EG va het Europees Parlemet e De Raad va 15 december 2004 betreede de oderlige aapassig va de wetgevige va de lidstate izake elektromagetische compatibiliteit e tot itrekkig va Richtlij 89/336/EEG. De overeestemmig va het geaamde product met de bepalige va de richtlije wordt i het bijzoder beweze door de volledige iachtame va de volgede orme: DN EN DN EN EN DN EN DN EN EN DN EN DN EN DN EN Het geaccrediteerde VDE cotrole- e certificerigsistituut (EU-id. r. 0366), Meriastr. 28, D Oebach, cotroleer e certificeert voor Gerhard Geiger GmbH & Co. KG Gemachtigde voor de documetatie: Gerhard Geiger GmbH & Co. KG adres: Schleifmühle 6, D Bietigheim-Bissige Bietigheim-Bissige, Has-Michael Dagel (bedrijfsleider) 11

12 16. Afvoervoorschrifte Afvoer va verpakkigsmateriale Verpakkigsmateriale zij grodstoe e zo herbruikbaar. Uit zorg voor de milieubeschermig voert u dit op ee correcte maier af! Afvoer va elektrische e elektroische toestelle. Elektrische e elektroische toestelle moete i overeestemmig met de EU-richtlij afzoderlijk worde geregistreerd e afgevoerd. Bij techische vrage staat os service-team graag ter beschikkig op het ummer +49 (0) Gerhard Geiger GmbH & Co. KG Schleifmühle 6 D Bietigheim-Bissige Telefoo: +49 (0) Telefax: +49 (0) teret: 12 Gerhard Geiger GmbH & Co. KG 100W1503l V

elero Revio-868 Bedieningshandleiding Gelieve deze bedieningshandleiding te bewaren!

elero Revio-868 Bedieningshandleiding Gelieve deze bedieningshandleiding te bewaren! Revio-868 elero Bedieigshadleidig Gelieve deze bedieigshadleidig te beware! elero GmbH Atriebstechik Lisehofer Str. 59 63 D-72660 Beure ifo@elero.de www.elero.com 309 306 Nr. 18 100.5001/0505 Ihoudsopgave

Nadere informatie

GEIGER-GJ56.. met mechanische einduitschakeling Voor jaloezieën en raffstores

GEIGER-GJ56.. met mechanische einduitschakeling Voor jaloezieën en raffstores Jaloezieaandrijving: GEIGER-GJ56.. met mechanische einduitschakeling Voor jaloezieën en rastores DE EN CZ NO Original-Montage- und Betriebsanleitung Original assembly and operating instructions Návod na

Nadere informatie

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw 1.2 Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw Nu er steeds hogere e extremere gebouwe otworpe worde, biedt ee ekelvoudig stadleidigsysteem de mogelijkheid om gemakkelijker

Nadere informatie

Handleiding RCA-24. Artikel-Nr. 45-02247. 24-voudige RailCom-display. tams elektronik

Handleiding RCA-24. Artikel-Nr. 45-02247. 24-voudige RailCom-display. tams elektronik Hadleidig Artikel-Nr. 45-02247 24-voudige RailCom-display tams elektroik Nederlads Ihoudsopgave 1. Starte...3 2. Veiligheidsvoorschrifte...4 3. Achtergrod iformatie: RailCom...5 4. Werkig va de...7 5.

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke Wat is werke op hoogte? Bij werkzaamhede op ee hoogte vaaf 2,5 meter moete voorzieige worde aagebracht, zodat veilig gewerkt ka worde. De voorkeur gaat

Nadere informatie

Anleitung Manual Mode d emploi Handleiding

Anleitung Manual Mode d emploi Handleiding Aleitug Maual Mode d emploi Hadleidig SK-2 Art. 71-02021 2-polige stromübertragede Kuppluge 2 pole curret trasmittig coupligs Attelages coducteurs de courat à 2 pôles 2-polige stroomvoerede koppelige SK-4

Nadere informatie

Ontwerpen van een schakelkast

Ontwerpen van een schakelkast Projectmatige aapak Otwerpe va ee schakelkast Voor het aasture va ee trasportsysteem Gebudeld door F. Rubbe VTI BRUGGE 2011 F. Rubbe 2 1. Ileidig tot de case study Aa de had va ee reëel probleem wordt

Nadere informatie

Handleiding. EasySound maxi. Art.nr. 43-09217. Soundmodule voor de stationaire inbouw. tams elektronik

Handleiding. EasySound maxi. Art.nr. 43-09217. Soundmodule voor de stationaire inbouw. tams elektronik Hadleidig Art.r. 43-09217 Soudmodule voor de statioaire ibouw tams elektroik Ihoudsopgave 1. Starte...3 2. Veiligheidsvoorschrifte...5 3. Werkig...6 4. Techische gegeves...8 5. Bedieigselemete...9 6. Aasluitige...10

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

Nummer Activiteit Risico Preventiemaatregel

Nummer Activiteit Risico Preventiemaatregel 1. ALGEMENE BEPALINGEN (WERFINSTALLATIE - OPSTART) Nummer Activiteit Risico Prevetiemaatregel 1.1 Plaatsig werfkete Val persoe op begae grod: - tijdes de plaatsig 1.2 Uitrustig e toegag werf(kete) Val

Nadere informatie

SUNRAIN. Terraszonweringen SUNRAIN

SUNRAIN. Terraszonweringen SUNRAIN Terraszowerige Ook bij rege va het terras geiete? We kee het allemaal: de barbecue-avod of het verjaardagsfeestje op het terras staat al lag op de ageda, maar iemad ka zegge of het weer da meespeelt. Ee

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

Ubiflex, de slimme voordelige loodvervanger. Ik stel me niet bloot aan lood

Ubiflex, de slimme voordelige loodvervanger. Ik stel me niet bloot aan lood Ubiflex, de slimme voordelige loodvervager Ik stel me iet bloot aa lood Met de Ubiflex loodvervager valt veel wist te behale! Ubiflex va Ubbik is dé loodvervager die wordt toegepast i alle bouwdetails

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat is legioella? Legioella is ee bacteriefamilie die voorkomt i alle mogelijke waters: riviere, mere e ook i leidigwater. Waeer waterdruppeltjes

Nadere informatie

Inbouw-, gebruiks- en onderhoudsinstructies voor industriële sectionaaldeur. NL Stand: 08.2015

Inbouw-, gebruiks- en onderhoudsinstructies voor industriële sectionaaldeur. NL Stand: 08.2015 Ibouw-, gebruiks- e oderhoudsistructies voor idustriële sectioaaldeur NL Stad: 08.2015 1. Ihoudsopgave 1. Ihoudsopgave............................................. 2 2. Verklarig va symbole.....................................

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave va het Koikrijk der Nederlade sids 1814. Nr. 6416 10 maart 2015 Regelig va de Miister va Oderwijs, Cultuur e Weteschap va 27 februari 2015, r. FEZ/732697 houdede wijzigig

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 009 tijdvak wiskude B, Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordelig Algemee regels Vakspecifieke regels Beoordeligsmodel 5 Izede scores Regels voor de beoordelig

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

SUNRAIN. www.leiner.de

SUNRAIN. www.leiner.de SUNRAIN www.leier.de SUNRAIN Terraszowerige Ook bij rege va het terras geiete? We kee het allemaal: de barbecue-avod of het verjaardagsfeestje op het terras staat al lag op de ageda, maar iemad ka zegge

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Medisch vragenformulier aanvraag

Medisch vragenformulier aanvraag Medisch vrageformulier aavraag Tegemoetkomig TOG Met behulp va dit formulier e de door u meegestuurde bijlage stelt ClietFirst oafhakelijk vast i hoeverre uw kid hulp, begeleidig of toezicht odig heeft

Nadere informatie

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven Huisstijl e logogebruik Associatie KU Leuve Associatie huisstijlhadboek > Ihoudstafel 1 Ihoudstafel 1. Gebruik va de huisstijl of opame va het associatielogo 3 2. Huisstijl Associatie KU Leuve 4 2.1 Opame

Nadere informatie

Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen

Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen Software As A Service voor optimaal cotaier beheer eevoudige oplossige voor complexe processe Otwikkele is vooruitzie De (olie) webportal WiCosyst WMS is ee totaaloplossig voor het behere va odergrodse

Nadere informatie

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1)

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1) imtech Arbodiest asbestregelgevig (versie 2.1) veilig e gezod werke Wat is asbest? Asbest is de verzamelaam voor ee zestal vezelachtige stoffe. Veel toegepaste soorte zij chrysotiel (wit asbest), crocidoliet

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

Waterdichte argumenten voor Ubiflex loodvervanger! Ik stel me niet bloot aan lood

Waterdichte argumenten voor Ubiflex loodvervanger! Ik stel me niet bloot aan lood Waterdichte argumete voor Ubiflex loodvervager! Ik stel me iet bloot aa lood Met de Ubiflex loodvervager valt veel wist te behale! Ubiflex va Ubbik is dé loodvervager die wordt toegepast i alle bouwdetails

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

Centrifugaal ventilatoren DRAE / DRAD / DHAE / DHAD

Centrifugaal ventilatoren DRAE / DRAD / DHAE / DHAD Cetrifugaal vetilatore DRAE / DRAD / DHAE / DHAD ihoudsopgave 2 ileidig 3 Ileidig De directgedreve cetrifugaal vetilatore met buitepoolmotor va Roseberg staa voor kwaliteit. Omdat zowel de motore, schoepewiele

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1-2 compex havo 2007-I

Eindexamen natuurkunde 1-2 compex havo 2007-I Ogave 1 Kerfusie I de zo fusere waterstofkere tot heliumkere. Bij fusie komt eergie vrij. O deze maier roduceert de zo er secode 3,9 10 26 J. Alle eergiecetrales o aarde roducere same i éé jaar ogeveer

Nadere informatie

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013 Toelichtig bij Opbregstgegeves VAVO 2011-2013 Ihoud Ileidig Aatal deelemers exame Kegetalle toezicht exames CE-cijfer alle vakke CE-cijfer alle vakke - tred SE-cijfer mius CE cijfer alle vakke Percetage

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012 Mobile Busiess Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties 9040413 09/2012 Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige eme, odersteud door ee optimale commuicatie.

Nadere informatie

Kompakt 2.0-serie. Slimme en eigentijdse oplossingen voor dakhellingen 15-55!

Kompakt 2.0-serie. Slimme en eigentijdse oplossingen voor dakhellingen 15-55! Kompakt 2.0-serie Slimme e eigetijdse oplossige voor dakhellige 15-55! BRILJANTE OPLOSSINGEN VOOR ALLE DAKHELLINGEN 15-55! Als tooaageved producet va dakdoorvoere heeft Ubbik de beproefde e oderscheide

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Verandazonwering UG Raamzonwering

Verandazonwering UG Raamzonwering Veradazowerig UG Raamzowerig www.leier.de Beschaduwigssysteme voor glasoppervlakke UG 100 Zowerig oder het dak 600 00 1000 Serres, kouddake, glaze costructies e grote glasoppervlakke scheppe ee gevoel

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is beeldschermwerk? Vrijwel alle katoormedewerkers va Imtech verrichte regelmatig beeldschermwerk. Oder ivloed va ee verdere automatiserig va werktake

Nadere informatie

Regelingen ten behoeve van decentrale units.

Regelingen ten behoeve van decentrale units. Regelige te behoeve va decetrale uits. Wat is er aders t.o.v. ee regelig voor ee cetrale istallatie? Eigelijk helemaal iets! Het product is leided e daarmee bepaled voor de greze waarbie de istallatie

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) Wiskude B, (ieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereided Weteschappelijk Oderwijs 0 0 Tijdvak Izede scores Uiterlijk op jui de scores va de alfabetisch eerste vijf kadidate per school op de daartoe

Nadere informatie

Multitalent. Stel uw ideale Hyundai samen met de Hyundai Car Configurator op www.hyundai.nl/configurator. Configureer uw Hyundai

Multitalent. Stel uw ideale Hyundai samen met de Hyundai Car Configurator op www.hyundai.nl/configurator. Configureer uw Hyundai Hyudai H300 Multitalet Als oderemer kut u moeilijk om de Hyudai H300 hee. Deze bedrijfswage va Hyudai biedt u amelijk alles wat u va ee bedrijfs wage verlagt. Zij laadruimte e zij veelzijdigheid zij ogeked

Nadere informatie

Solartechnologie 2013/2014 EEN GOED KLIMAAT

Solartechnologie 2013/2014 EEN GOED KLIMAAT Solartechologie 2013/2014 EEN GOED KLIMAAT ee beter leve De tijd is rijp voor Solar techologie Ga met de toekomst tegemoet Ook waeer de zo bij os iet elke dag tevoorschij komt, verzorgt ze os e oze leefwereld

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning Alles wat u moet wete over asbest i e om uw woig is meestal iet gevaarlijk. Maar waeer da wel? Dat kut u leze i deze folder. We legge uit wat asbest precies is, welke soorte er zij, welke gezodheidsrisico

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

GAZELLE HANDLEIDING MET IMPULSE EM SPEED SYSTEEM

GAZELLE HANDLEIDING MET IMPULSE EM SPEED SYSTEEM GAZELLE HANDLEIDING MET IMPULSE EM SPEED SYSTEEM 2 GAZELLE HANDLEIDING INHOUD INLEIDING 4 1 VEILIGHEID 5 1.1 ALGEMEEN 5 1.2 WETTELIJKE BEPALINGEN 5 1.2.1 Betekeis voor de gebruiker 6 1.3 ACCU 6 1.4 MOTOR

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

Brio vloerelementen Grote tijdsbesparing voor renovatie en nieuwbouw

Brio vloerelementen Grote tijdsbesparing voor renovatie en nieuwbouw Brio vloerelemete Grote tijdsbesparig voor reovatie e ieuwbouw Kauf dekvloersysteme 04/2010 Kauf, uw parter i afbouw Kauf is ee producet voor ioverede afbouwmateriale e systeme die hu veelzijdige toe passig

Nadere informatie

PERGOLA SUNRAIN. www.leiner-zonwering.nl

PERGOLA SUNRAIN. www.leiner-zonwering.nl PERGOLA SUNRAIN www.leier-zowerig.l PERGOLA SUNRAIN Het terrasvouwdak voor zo e rege Ritsscree SZ PERGOLA SUNRAIN Q PERGOLA SUNRAIN L PERGOLA SUNRAIN XL PERGOLA LOUNGE PERGOLA SUNRAIN S Steeds meer mese

Nadere informatie

Het onderhoud. Elke woning heeft onderhoud nodig. Wie precies. welk onderhoud uitvoert leest u in deze folder.

Het onderhoud. Elke woning heeft onderhoud nodig. Wie precies. welk onderhoud uitvoert leest u in deze folder. Het oderhoud Het oderhoud Elke woig heeft oderhoud odig. Wie precies welk oderhoud uitvoert leest u i deze folder. Wat doet ProWoe? Groot oderhoud Reovatie e groot oderhoud bregt veel overlast voor u met

Nadere informatie

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning Aavraagformulier Huurwoig Hoofdkatoor: J.L. va Rijweg 20, Postbus 612 2700 AP Zoetermeer Tel. : 079-329 66 66 Fax : 079-329 66 00 Iteret : www.hof-rijlad.l E-mail : ifo@hof-rijlad.l Regiokatore: Groeewoudsedijk

Nadere informatie

Designradiatoren op maat Zehnder Stana & Zehnder Stana Neo Prijzen en techniek 2014/2015. Verwarming Koeling Ventilatie Filtering

Designradiatoren op maat Zehnder Stana & Zehnder Stana Neo Prijzen en techniek 2014/2015. Verwarming Koeling Ventilatie Filtering Desigradiatore op maat Zehder Staa & Zehder Staa Neo Prijze e techiek 2014/2015 Verwarmig Koelig Vetilatie Filterig Zehder alles voor ee comfortabel, gezod e eergiezuiig bieklimaat Verwarmig, koelig, vetilatie

Nadere informatie

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl Ziekteprotocol Avoturij: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 45 81 35 Fax (0573) 45 81 33 ifo@avoturij-ruurlo.l www.avoturij-ruurlo.l KvK 41040789 Rabobak 35.67.59.865 Ziekteprotocol Op verzoek

Nadere informatie

Examen PC 2 onderdeel 4A

Examen PC 2 onderdeel 4A Exame PC 2 oderdeel 4A Istructieblad Betreft: exame: PC 2 oderdeel 4A leergag 3 oderdeel: Fiaciële Rekekude datum: 30 mei 2012 tijdsduur: 90 miute (09:30-11:00 uur) Deze aawijzige goed leze voor u met

Nadere informatie

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval Betrouwbaarheid Ee simulatie beoogt éé of i.h.a. twee of meerdere sceario s te evaluere e te vergelijke, bij Mote Carlo (MC) simulatie voor ee groot aatal istelwaarde, voor éé of meerdere parameters. Hierbij

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.1)

imtech Arbodienst (versie 2.1) imtech Arbodiest Vervoer va gevaarlijke stoffe (versie 2.1) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat verstaa we oder het vervoer va gevaarlijke stoffe? Gevaarlijke stoffe zij stoffe die op éé of adere

Nadere informatie

kleinkinderen familie OCMW beweging 15.28% 1.88% 8.58% 65.15% 9.12% 12.12% 1.68% 8.75% 67.34% 10.10% 12.41% 1.09% 17.88% 62.04% 6.

kleinkinderen familie OCMW beweging 15.28% 1.88% 8.58% 65.15% 9.12% 12.12% 1.68% 8.75% 67.34% 10.10% 12.41% 1.09% 17.88% 62.04% 6. Politieke iteresse (vraag: Sommige mese volge regelmatig wat er gaade is i de politiek, terwijl adere zich daar iet zo voor iteressere. Hoe is dat met u?) Mate va iteresse: 27%: helemaal iet geïteresseerd

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

ACO Markant. Kelderbouw. Licht- en ventilatieschachten voor kelderbouw sterk, grondwaterdicht, universeel toe te passen. www.aco.

ACO Markant. Kelderbouw. Licht- en ventilatieschachten voor kelderbouw sterk, grondwaterdicht, universeel toe te passen. www.aco. Kelderbouw Licht- e vetilatieschachte voor kelderbouw sterk, grodwaterdicht, uiverseel toe te passe www.aco.l Wij zorge voor de afwaterig De ACO-groep staat wereldwijd voor kwaliteit, ervarig e iovatie

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

Verwarmingsenergie uit de lucht gegrepen.

Verwarmingsenergie uit de lucht gegrepen. DUURZAME ENERGIE LUCHT WATER-WARMTEPOMPEN Verwarmigseergie uit de lucht gegrepe. Gratis omgevigswarmte uit de lucht gebruike met warmtepomptechiek voor verwarmig e warm water. 09 2015 STIEBEL ELTRON zit

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering Cambuur Fapolis Pakket Uw Woohuisverzekerig I de voorwaarde va de Thomas Assuradeure Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e

Nadere informatie

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Ee samevattig va de CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 Uitgave juli 2015 Ihoudsopgave 1. Ileidig 5 2. Fasesysteem 5 2.1 Fase A 6 2.2 Fase B 6 2.3 Fase C 6 2.4 Oderbrekigsregels 7 2.5 Overgagsregelig fase

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting In: Agro Informatica 4 (oktober 1999), p. 25 28.

PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting In: Agro Informatica 4 (oktober 1999), p. 25 28. PUBAS, ee verieuwd systeem voor arbeidsbegrotig I: Agro Iformatica 4 (oktober 999), p. 25 28. Aet Vik, tel. 037-476452 Gerrit Kroeze, tel. 037-476459 Istituut voor Milieu- e Agritechiek, Cluster Systeemkude

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

Deel A. Breuken vergelijken 4 ----- 12

Deel A. Breuken vergelijken 4 ----- 12 Deel A Breuke vergelijke - - 0 Breuke e brokke (). Kleur va elke figuur deel. Doe het zo auwkeurig mogelijk.. Kleur va elke figuur deel. Doe het telkes aders.. Kleur steeds het deel dat is aagegeve. -

Nadere informatie

Product-Data-Blad. Tzerra. De condensatieketel heruitgevonden! Anders, maar toch vertrouwd. the comfort innovators

Product-Data-Blad. Tzerra. De condensatieketel heruitgevonden! Anders, maar toch vertrouwd. the comfort innovators Product-Data-Blad Tzerra De codesatieketel heruitgevode! Aders, maar toch vertrouwd the comfort iovators Tzerra Remeha comfort e kwaliteit ieuwe gedaate Remeha bregt ee compleet ieuwe HR TOP-ketel op de

Nadere informatie

Hardware gids. PCG-TR serie PCG-Z1 serie PCG-V505 serie

Hardware gids. PCG-TR serie PCG-Z1 serie PCG-V505 serie PCG-TR serie PCG-Z1 serie PCG-V505 serie Lees eerst dit Lees eerst dit Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. 1 Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag och geheel och gedeeltelijk

Nadere informatie

T E R B O R C H R I E T W I J K

T E R B O R C H R I E T W I J K TER BORCH RIETWIJK Impressie betreft woige met bouwummer 9 t/m 18. TER BORCH - RIETWIJK KRUISPUNT VAN STAD EN LAND De wijk Ter Borch is omgeve door water: Het Paterswoldsemeer e het Hoorse Meer biede voldoede

Nadere informatie

DEN HOLLANDER ADVOCATEN anno 1934

DEN HOLLANDER ADVOCATEN anno 1934 ao 1934 Per telefax vooraf: 0167-54 34 99 Aatal pagia's: 4 AANTEKENEN gemeete Steeberge Postbus 6 4650 AA STEENBERGEN Behadeld door : A.P. Corelisse E-Mail B Gem.STEENBERGEN apcorelisse@dehollader.l 7

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee 1 Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Veel beroepe vereise

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige die uw zaak mobieler e productiever make. U ka overal e altijd i de beste

Nadere informatie

Mag systeem. Vloerreiniging

Mag systeem. Vloerreiniging NL Mag systeem Vloerreiigig Mag systeem Cocept Eé houder voor alles! Dat was er og ooit: Bij het Mag systeem past éé houder bij alle mopmethode. Zo ka ter plekke telkes de optimale werkbreedte, textielkwaliteit

Nadere informatie

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS hadleidig coditioele orders HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS Ee coditioele order kut u vergelijke met ee istructie die u geeft aa uw wekkerradio: als het 7.30 uur is, wil ik dat de radio aagaat e ik gewekt

Nadere informatie

ACO DRAIN. Monolithische goten. Zekerheid, stabiliteit en hoge functionaliteit ACO Drain Monolithische goten. www.aco.nl

ACO DRAIN. Monolithische goten. Zekerheid, stabiliteit en hoge functionaliteit ACO Drain Monolithische goten. www.aco.nl Moolithische gote Zekerheid, stabiliteit e hoge fuctioaliteit ACO Drai Moolithische gote. www.aco.l Wij zorge voor de afwaterig De ACO-groep staat wereldwijd voor kwaliteit, ervarig e iovatie op het gebied

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

OV-Taxi Noord-Holland Noord

OV-Taxi Noord-Holland Noord P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 September 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershadleidig Satellite C650/C650D Satellite Pro C650/C650D computers.toshiba-europe.com Ihoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Voorwoord Algemee voorzorgsmaatregele Aa de slag Cotrolelijst

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd bewaarexemplaar Alles over ophoge Iformatie voor als uw wijk wordt opgehoogd Wat doet de gemeete? Ihoudsopgave Pagia 2 Ileidig Alles over ophoge Ophoogprogramma Pagia 3/4 Wat doet de gemeete? Samewerkig

Nadere informatie

GPS rittenregi stratie. Berijder/MKB Berijder Berijder/ MKB

GPS rittenregi stratie. Berijder/MKB Berijder Berijder/ MKB Berijders Vergelijkig ritregistratiesysteme Algemee Bet u op zoek aar ee ritregistratiesysteem? Da is het verstadig om te begie met de beslissig of u ee igebouwd systeem wilt of ee los systeem. Leveraciers:

Nadere informatie

Werktekst 1: Een bos beheren

Werktekst 1: Een bos beheren Werktekst : Ee bos behere Berekeige met rije op het basisscherm Op ee perceel staa 3000 kerstbome. Ee boomkweker moet beslisse hoeveel bome er jaarlijks gekapt kue worde e hoeveel ieuwe aaplat er odig

Nadere informatie

Scootmobiel rijden. Vertrouwd, veilig en zelfverzekerd deelnemen aan het verkeer. rijbewijs rijbewijs. www. scootmobielrijden.nl

Scootmobiel rijden. Vertrouwd, veilig en zelfverzekerd deelnemen aan het verkeer. rijbewijs rijbewijs. www. scootmobielrijden.nl Scootmobiel rijde S S rijbewijs rijbewijs Vertrouwd, veilig e zelfverzekerd deeleme aa het verkeer. www. scootmobielrijde.l Overal ka het gedrag va weggebruikers verschille. Let daarop bij voetgagerspromeades.

Nadere informatie

Inhoud. Inhoud 155. Nederlands

Inhoud. Inhoud 155. Nederlands Ihoud Ileidig... 157 Eerste stappe... 169 SecureFiger Figerprit Idetificatio Basic Utility... 175 SecureFiger Figerprit BIOS Utility... 183 BIOS LOCK by Figerprits istallere... 189 Probleme oplosse...

Nadere informatie

Van leegstand naar inkomsten

Van leegstand naar inkomsten Va leegstad aar ikomste (tijdelijke) verhuur va wooruimte i Katoorpade Schole & Verzorgigshuize Joop Geesikweg 140 1096 AT Amsterdam postbus 10491 1001 EL Amsterdam T +31 (0)20 7700845 ifo@wolfhuisvestigsgroep.l

Nadere informatie

De toekomst ver vooruit met symphonic 3 radio net en symphonic mbus

De toekomst ver vooruit met symphonic 3 radio net en symphonic mbus De toekomst ver vooruit met symphoic 3 radio et e symphoic mbus symphoic 3 radio et - symphoic mbus Ee meetbaar verschil Ihoud Het radiografische systeem symphoic 3 sesor et symphoic 3 sesor et professioeel

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

Voorwaarden ABN AMRO Studenten Pakket

Voorwaarden ABN AMRO Studenten Pakket Voorwaarde ABN AMRO Studete Pakket Bestaade uit: Algemee Voorwaarde ABN AMRO Bak N.V. Algemee Voorwaarde Toegag ABN AMRO Algemee Voorwaarde Toegagscode Particulier Voorwaarde Betaaldieste Particuliere

Nadere informatie

Opgave 5 Onderzoek aan β -straling

Opgave 5 Onderzoek aan β -straling Eidexame vwo atuurkude 214-I - havovwo.l Opgave 5 Oderzoek aa β -stralig Zoals beked bestaat β -stralig uit elektroe. Om ee oderzoek aa β -stralig te doe heeft Harald ee radioactieve bro met P-32 late

Nadere informatie

INFORMATIE OVER NAZORG VAN IMPLANTATEN

INFORMATIE OVER NAZORG VAN IMPLANTATEN INFORMATIE OVER NAZORG VAN IMPLANTATEN WAAR BESTAAT NAZORG UIT? U Strauma-implatate heeft ee of meer otbreke zij ee more ta of optie kieze e voor heeft het gekoze vervage voor va ee ta behalig e kieze

Nadere informatie