Inbouw-, gebruiks- en onderhoudsinstructies voor industriële sectionaaldeur. NL Stand:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inbouw-, gebruiks- en onderhoudsinstructies voor industriële sectionaaldeur. NL Stand: 08.2015"

Transcriptie

1 Ibouw-, gebruiks- e oderhoudsistructies voor idustriële sectioaaldeur NL Stad:

2 1. Ihoudsopgave 1. Ihoudsopgave Verklarig va symbole Garatie lgemee veiligheidsistructies lgemee productgegeves Ihoud va de leverig eodigd gereedschap (iet i leverig ibegrepe) otrolemetige Type beslag Motagevolgorde Motage Kozijstijle motere Zijlooprails motere Plafodophagige motere Veeras motere Secties motere Trekkabels legge Trekkabels opwikkele Vere spae Deurloop teste Eidaaslag motere fsluitede werkzaamhede Kettigtakel motere (optioeel) Opsteekaadrijvig motere (optioeel) edieig edieig met kettigtakel edieig met opsteekaadrijvig Oderhoud

3 2. Verklarig va symbole Voorzichtig! Gevaar va lichamelijk letsel! P f g p e r c Let op! Gevaar va materiële schade! Opmerkig Fuctiecotrole Verwijzig De hadelig moet aa de tegeoverliggede zijde worde uitgevoerd of ekele kere worde herhaald. 3

4 3. Garatie Oderdele welke aa slijtage oderhevig zij, zij door het itesieve gebruik slechts beperkt houdbaar e valle iet oder de ormale garatie! Tot deze oderdele behore: Vere Kabels Geleiderolle fdichtige Kabelschijve adrijfsysteem Slote / vergredelig Trekkabels Schariere Garatie met betrekkig tot de fuctie e veiligheid ka allee worde verleed waeer - de veiligheids- e waarschuwigsistructies i acht worde geome, - de ibouw vakkudig e i de volgorde va de hadleidig wordt uitgevoerd, - allee origiele Tecketrup-oderdele e accessoires worde gebruikt, - gee extra voorwerpe aa de deur worde bevestigd, - de oderdele va de leverigsomvag iet worde veraderd of omgebouwd, - de voorschrifte over regelmatig oderhoud va de deur worde aagehoude, - de bezitter zich goed heeft geïformeerd over alle relevate gebruiksaawijzige (deur, aadrijvigssysteem e veiligheidsirichtige). De garatie vervalt als de aawijzige i deze ibouw- e bedieigshadleidig iet worde opgevolgd. 4

5 4. lgemee veiligheidsistructies Verwijzig: U diet deze hadleidig zorgvuldig te beware! Lees deze hadleidig zorgvuldig e volg de istructies! Het geeft u belagrijke iformatie over de veilige istallatie e gebruik va de idustriële sectioaaldeur. Hieri vidt u ook de correcte oderhoudsvoorschrifte terug, zodat u og vele jare plezier aa dit product kut beleve. Voorzichtig! - De gevarezoe moet vóór de ibouw ruim worde afgeslote. - Er moet voor worde gezorgd dat persoe die iets met de ibouw va de deur te make hebbe iet bie de gevarezoe kome. - De motage mag allee worde uitgevoerd door ee deskudige persoo overeekomstig EN De ibouw moet door mistes twee persoe worde uitgevoerd. - Voor uw eige veiligheid moete de stappe va de ibouw i volgorde worde uitgevoerd, zoals ze i deze hadleidig worde aagegeve. - De deur ka allee worde geïstalleerd op oppervlakke die ee vaste istallatie mogelijk make. - De motage op dragede elemete moet door ee costructeur goedgekeurd zij. - Op ee moeilijke odergrod moete voor de motage uitroltests worde uitgevoerd. - evestigigselemete moete getest worde op hu geschiktheid voor de plaatselijke bouwtechische omstadighede (dit geldt ook voor de meegeleverde bevestigigselemete). - De ibouw moet vaaf ee stabiel platform gebeure (bijv. steiger). - De bijgeslote tekeige hebbe voorrag. Doelgroep Motage, aasluitig e ibedrijfstellig: gekwalificeerd, geschoold vakpersoeel edieig, ispectie e oderhoud: exploitat va de istallatie. Vereiste voor gekwalificeerd e geschoold vakpersoeel: keis va de algemee e specifieke voorschrifte voor beveiligig e ogevalprevetie; keis va de specifieke elektrotechische voorschrifte; getraid i het gebruik e de verzorgig va de bijbehorede veiligheidsuitrustig; voldoede geïstrueerd e toezicht door elektrotechische vakmese; i staat gevare te herkee die door elektriciteit kue worde veroorzaakt; keis va de toepassig va de volgede orme: EN ("Deure - Motage e gebruik"), EN ("Deure - Gebruiksveiligheid va deure met aadrijvig Vereiste"), EN ("Deure - Gebruiksveiligheid va deure met aadrijvig Keurigsprocedure"). Vereiste voor de exploitat va de istallatie: keis e beware va de bedieigshadleidig; keis va de algemee voorschrifte voor beveiligig e ogevalprevetie; Voor de volgede gebruikers bestaa bijzodere voorwaarde: kidere vaaf 8 jaar e ouder; persoe met vermiderde fysieke, zituiglijke of metale vaardighede; persoe met te weiig ervarig e keis. Deze gebruikers moge allee actief zij bij het bediee. ijzodere vereiste: er is toezicht op de gebruikers; de gebruikers worde geïstrueerd betreffede het veilige gebruik va de apparatuur; de gebruikers begrijpe de gevare i de omgag met de apparatuur. Kidere moge iet spele met de apparatuur. P f g c r e p 5

6 4. lgemee veiligheidsistructies Eise aa motage-/gebruiksplaats otroleer of de motageplaats voldoet aa het volgede: - De vloer heeft de juiste hoogte. - de afgewerkte vloer vlak e waterpas is, - de wade va de opeigszijde i lij tot elkaar staa, - de deur bie gemoteerd wordt. Voorkom corrosie door rekeig te houde met het volgede: Zorg dat het water buite voor de vloerafdichtig e de kozijdele goed ka wegstrome. Zorg evetueel voor ee schuie afvoergoot. Zorg dat de garage voldoede wordt gedroogd e gevetileerd. escherm de garagedeur tege agressieve e bijtede stoffe zoals bijvoorbeeld zure, loge, keukezout, agressieve verve of afdichtigsmateriaal e tege bijvoorbeeld salpeterreacties veroorzaakt door stee of cemet. Dek de garagedeur altijd af voor pleister- of schilderwerkzaamhede omdat spatte va specie, cemet, gips of verf het oppervlak kue beschadige. 6

7 7 P g f c r e p 5.1 Ihoud va de leverig - Pakket met het deurblad - Pakkette met kozij e oderdele - adrijfsysteem (optioeel) - Toebehorepakket Zie voor bijzoderhede de meegeleverde paklijst. 5.2 eodigd gereedschap (iet i leverig ibegrepe) - Twee houte bokke of adere steue - oormachie - boor - Steeksleutel SW 13 - Moersleutel SW 7/10/13/15 - Ibussleutel 3/4/5/8/10 mm - Schroevedraaier - Ijzerzaag - Tag - Veiligheidsbril - Lijmtage - Ladder of steiger - Waterpas - Slagwaterpas voor metermarkerig - Meetlit - Werkhadschoee - Spaijzer 5.3 otrolemetige 5.3 / / 1 otroleer of de bestelmate va de deur overeekome met de bouwkudige afmetige ter plaatse. Verwijzig: Zie de orderbevestigig voor de bestelmate va de deur. otroleer de odergrod. Voor de motage va de deur moet aa de volgede eise worde voldaa. - De prefabvloer moet gelijk e horizotaal zij. - De mure aa de opeigszijde moete i lij met elkaar staa. 5. lgemee productgegeves

8 8 5. lgemee productgegeves 5.4 / 3 Hogergeleide looprail 5.4 / 4 Hogergeleide looprail daklij volged I de motage- e bedieigshadleidig wordt de motage va de volgede idustriedeure beschreve: 5.4 / / 2 Normaal beslag Normaal beslag daklij volged 5.4 Type beslag Verwijzig: Zie de orderbevestigig voor het type beslag va de deur. N HL HLD HLU NSH NSD VL VLU

9 9 5. lgemee productgegeves P g f c r e p 5.4 / 6 Lage ibouwhoogte 5.4 / 7 Lage ibouwhoogte daklij volged 5.4 / 8 Verticaal beslag met veeras bove 5.4 / 9 Verticaal beslag met veeras oder 5.4 / 5 Hogergeleide looprail met veeras oder

10 6. Motagevolgorde I de tekeig staat de volgorde aagegeve waari de compoete moete worde igebouwd. 6 / 1!!# Volgorde Omschrijvig 1 Kozijstijle motere 2 Zijlooprails motere 3 Plafodophagige motere 4 Veeras motere 5 Secties motere 6 Trekkabels trekke 7 Trekkabels opwikkele 8 Vere spae 9 Deurloop teste! Eidaaslag fsluitede werkzaamhede! Kettigtakel motere (optioeel)!# Opsteekaadrijvig motere (optioeel) 10

11 6. Motagevolgorde I de tabel staa de hoofdstukke geoemd waari de motage va het desbetreffede type beslag wordt beschreve. e slag N ND HL HLD HLU NSH NSD VL Volgorde VLU Hoofdstuk P f g c p e r

12 12 Maak aa éé va de opeigszijde ee markerig: éé meter (X) vaaf bovekat prefabvloer (OFF). reg met ee slagwaterpas de maat over op de adere zijde. Meet de overgebrachte hoogte. De hoogte moet te miste 1 m bedrage. 7.1 Kozijstijle motere X ls bij het overbrege va de metermarkerig va kat aar kat de afstad tot de vloer aa kat kleier is da 1 m, da moet de metermarkerig va kat aar kat worde overgebracht! 7.1 / 1 OFF Kozijstijle motere met bovekat prefabvloer (OFF) Verwijder de voorgemoteerde aaslaghoek (). OFF Voorzichtig! Om te voorkome dat de oderste sectie eruit loopt e omklapt, moet de voorgemoteerde aaslag hoek () aa de oderzijde va de kozijstijle gemoteerd blijve. OFF Kozijstijle motere zoder bovekat prefabvloer (OFF) 7.1 / / 3 7. Motage Verwijzig: ij de ibouw va ee meebewegede foto-elektrische beveiligig moet de aparte ibouwhadleidig va de beveiligig i acht worde geome. Ee deel va de ibouw va de foto-elektrische beveiligig moet same met de deurpostmotage plaatsvide.

13 7.1 / 4 P f g c r Deurbreedte = breedte bestelmaat (X) mm ij stadaarddeurbreedte bedraagt de afstad a de buitekat va de kozijstijl tot aa opeig biewerks aa beide zijde 70 mm. 7.1 / X Deurbreedte > breedte bestelmaat (X) mm De deur diet te opzichte va de opeig zo cetraal mogelijk te worde gepositioeerd. ls de biewerkse opeig kleier is da de breedte bestelmaat, moete beide kozijstijle i gelijke afstad achter de dagkat worde geplaatst. 7.1 / 6 e p = = X 13

14 Plaats de kozijstijl loodrecht achter de dagkat. 7.1 / 7 reg de gestaste markerig () i de kozijstijl i lij met de markerig op het metselwerk. Fixeer de positie met ee lijmtag. Plaats de adere kozijstijl aa de tegeoverliggede zijde. Voor het parallel positioere va de twee kozijstijle ka de achterste dwarsbalk () bove e oder tusse de kozijstijle worde gelegd. 7.1 / 8 Voor het beslag NSH e NSD moete de kozijstijle door mete parallel worde gepositioeerd. ij het mete moet va de buitekat va de kozijstijle worde uitgegaa (breedte bestelmaat (X) mm). Positioeer de kozijstijle parallel te opzichte va elkaar. X +140 Positioeer de kozijstijle loodrecht. 7.1 / 9 Waeer de kozijstijl iet loodrecht te opzichte va de muur staat, moet er ee blokje hout of iets dergelijks oder de kozijstijl worde geplaatst. ij het bevestige wordt de kozijstijl i het oderste bevestigigsput vastgeschroefd. 7.1 / 10 oor door de kozijstijl i de muur. Schroef de kozijstijl vast op de muur. 14

15 Plaats voor het cotrolere va de afstad de achterste dwarsbalk () boveaa tusse de kozijstijle. 7.1 / 11 Schroef de kozijstijl u bij het boveste bevestigigsput vast op de muur. Schroef de kozijstijl vervolges bij alle adere bevestigigspute vast op de muur. Schroef het hoekijzer (D) vast aa de kozijstijl. Schroef het hoekijzer (D) vast op de vloer. 7.1 / 12 Schroef u de adere kozijstijl aa de tegeoverliggede zijde vast. D P f g ij deuruitvoerige met ee kozijstijl uit meerdere dele, moet er og ee ader kozijstijlelemet worde gemoteerd. Plaats het boveste kozijstijlelemet (E) op het oderste kozijstijlelemet (F). 7.1 / 13 E c Schroef de twee elemete aa elkaar vast. Positioeer het kozijstijlelemet loodrecht. F r Schroef het kozijstijlelemet vast op de muur. fhakelijk va de deuruitvoerig kue er verschillede cosoles (G) aa de kozijstijl zij bevestigd. 7.1 / 14 G e Schroef alle beschikbare cosoles (G) vast op de muur. G p 15

16 7.2 Zijlooprails motere Voorzichtig! Om te voorkome dat de zijlooprails aar beede valle, moete deze, totdat ze zij vastgeschroefd aa het plafod, worde odersteud. 7.2 / 1 ij de overgage tusse de bocht e de looprails moge gee rade otstaa. Hierdoor zal de deur iet soepel lope Zijlooprails motere De zijlooprails e de dwarsbalk moete horizotaal staa zodat ee soepele loop va de deur is gegaradeerd. Schroef de bocht () vast aa de kozijstijl / 1 Schroef de zijlooprail () vast aa de bocht () e de tussecosole () / 2 Moteer de bocht e de looprail va de tegeoverliggede zijde. 16

17 Schroef de dwarsbalk (D) rechts e liks vast aa de looprail () / 3 D Zijlooprails motere Schroef de bocht () vast aa de kozijstijl / 1 De zijlooprails moete de hoek (X) va het plafod volge zodat ee soepele loop va de deur is gegaradeerd. P f g epaal de hoek (X) va het plafod. Schroef de zijlooprail () vast aa de bocht () e de tussecosole () / 2 X c r e Moteer de bocht e de looprail va de tegeoverliggede zijde. p 17

18 Schroef de dwarsbalk (D) rechts e liks vast aa de looprail () / 3 D Zijlooprails motere Voor ee soepele loop va de deur - moete bij beslag NSH de zijlooprails horizotaal ligge, - moete bij beslag NSD de zijlooprails het plafod volge. Schroef de bocht () vast aa de kozijstijl / 1 Schroef de bocht () vast aa de cosole (). Schroef de cosole () vast aa de kozijstijl (). Schroef de cosole () vast op de muur / 2 Moteer de bocht e de looprail va de tegeoverliggede zijde. 18

19 Voorzichtig! Ter voorkomig va lichamelijk letsel diet het holle profiel () totdat het wordt vastgeschroefd op de lagercosoles () te worde beveiligd tege valle. Steek het holle profiel (D) rechts e liks i de lagercosoles (E) / 3 D Positioeer het holle profiel (D) zodaig i de lagercosoles (E) dat beide zijde gelijk zij. evestig het holle profiel (D) aa beide zijde aa de lagercosole (E) / 4 D 10 mm E E P f g oor idie odig gate voor de bevestigig va de hoekijzers (F) i het holle profiel (D). Schroef de hoekijzers (F) vast aa het holle profiel (D) / 5 E c Schroef de hoekijzers (F) vast aa de lagercosole (E). F D r Moteer u het holle profiel va de tegeoverliggede zijde. e Verwijder de borgig va het holle profiel. p 19

20 7.3 Plafodophagige motere Plafodophagige motere Voorzichtig! Om te voorkome dat de deur eervalt, moet aa de volgede eise worde voldaa. - Va de ophaghoekprofiele moete driehoekige cosoles worde gemaakt. - De driehoekige cosoles moete over de totale looprailhoogte worde gebruikt. - De hamerkopboute moete i de juiste positie worde geplaatst. Positioeer de zijlooprails parallel te opzichte va elkaar / 1 Zet de zijlooprails vast i de uitgelijde positie. Het aatal beodigde plafodophagige () is afhakelijk va de legte (X) va de zijlooprails. X < 3500 mm X = mm X = mm X > 5500 mm = 2 plafodophagige () per zijde = 3 plafodophagige () per zijde = 4 plafodophagige () per zijde = 5 plafodophagige () per zijde De plafodophagige () moete gelijkmatig over de totale legte (X) worde verdeeld / 2 < 300 mm X Maak va de ophaghoekprofiele driehoekige cosoles / 3 20

21 21 P g f c r e p 7. Motage Schroef de plafodophagig vast op het plafod. Schroef alle vereiste plafodophagige vast / 6 Schroef de driehoekige cosole vast aa de zijlooprail / 5 Draai de hamerkopbout () i de juiste positie i het c-profiel va de zijlooprail / 4

22 7.3.2 Plafodophagige motere Voorzichtig! Om te verhidere dat de deur omlaag valt, moet aa de volgede pute zij voldaa. - De ophaghoekprofiele moete tot driehoeksdragers () worde voltooid. - De driehoeksdragers () moete over de gehele looprailshoogte tege de looprails aaligge. - De lagerhouders () moete met driehoekdragers () aa het plafod worde vastgeschroefd. Verwijzig: De motage e het aatal beodigde diehoeksdragers is i hoofdstuk beschreve / 1 Lij de zijdeligse looprails () i parallelle positie uit. Fixeer de zijdeligse looprails () i uitgelijde positie. X Het aatal beodigde ophagdragers () is afhakelijk va de legte (X) va de zijdeligse looprails () / 2 X < 3500 mm = 3 ophagdragers () per zijde X = mm = 4 ophagdragers () per zijde X = mm = 5 ophagdragers () per zijde Schroef de driehoekdragers () aa de zijdeligse looprails () vast. Schroef de driehoekdragers () aa het plafod vast / 3 Schroef de driehoekdrager () aa de lagerhouder () vast / 4 Schroef de driehoekdrager () aa het plafod vast. Schroef alle vereiste plafodophagige vast. 22

23 7.4 Veeras motere Voorzichtig! Ter voorkomig va lichamelijk letsel moete de kabeltrommels, het verepakket e de middecosoles op de veeras voor het omhoogheffe worde vastgezet. De kabeltrommels, het verepakket e de middecosoles zij slechts losjes op de veeras aagebracht e kue eraf glijde. ls a ibouw va de deur het aadrijfsysteem iet ka worde gemoteerd vawege te weiig beschikbare ruimte tusse muur e lagercosole, da diet het aadrijfsysteem same met de veeras te worde igebouwd. ls er voldoede ruimte beschikbaar is om het aadrijfsysteem ook a het ibouwe va de deur te motere, wordt het aadrijfsysteem gemoteerd adat de deur is gemoteerd. epaal de afmetig (X) tusse lagercosole e muur. Kettigtakel Waeer maat (X) tusse muur e lagerhouder te klei is, moet de haspelkettigtakel same met de veeras worde gemoteerd. Opsteekaadrijvig Waeer maat (X) tusse muur e lagerhouder te klei is, moet de isteekaadrijvig same met de veeras worde gemoteerd. 7.4 / 1 Verwijzig: De motage va de kettigtakel wordt beschreve i hoofdstuk De motage va de opsteekaadrijvig wordt beschreve i hoofdstuk X X P f g Veeras motere c Het midde va het lager () i de kozijstijlcosole e de uitstazig () kome overee met het midde va de veeras / 1 r e Teke het midde va de veeras af op de totale deurbreedte. Teke het midde af tusse de kozijstijle op de bovedorpel. p / 2 23

24 Opdat de kabels juist worde opgewikkeld moete de kabeltrommels worde gemoteerd aa de juiste zijde va de deur. De kabeltrommels e de vere hebbe ee kleurcoderig. Ibouw bie liks: Rode kabeltrommel () met rode veer. Ibouw bie rechts: Zwarte kabeltrommel (D) met blauwe veer / 3 D Steek de veeras (E) i de lagercosole / 4 E Voor ee juiste motage moet aa de volgede eise worde voldaa. - De veeras (E) moet parallel lope met de afgetekede middelij. - De afstad (X) tusse de veeras (E) e de muur moet over de totale legte gelijk zij. Plaats de veeras (E) i de juiste positie. Positioeer de veeras (E) zodaig dat het uiteide erva gelijk ligt met het midde tusse de kozijstijle / 5 F X Positioeer het verepakket (F) op de veeras. >500 mm >125 mm E Middecosole stadaard Schroef de middecosole (G) vast aa de bovedorpel / 6 G 24

25 Middecosole veerbreukbeveiligig / 7 G X Stel met de schroeve (H) de afstad (X) i tusse de muur e de veeras (E). Schroef de middecosole (G) vast aa de bovedorpel. Schuif de askoppelig (I) op de veeras (E) / 8 Steek het verepakket (F) aa de adere zijde i de lagercosole. Positioeer het verepakket (F) / 9 H E F E I P f g r p e c Schroef de middecosole (G) vast aa de bovedorpel / 10 G 25

26 Om ee duurzame verbidig va de veeras te garadere, moet aa de volgede pute zij voldaa: - Het maximaal toegelate aatrekkoppel va 17 Nm mag bij het vastschroeve iet worde overschrede. - De veerasse moete vast met elkaar worde verbode. Schuif de askoppelig (I) i het midde over de twee veerasse (E). Plaats de ilegspie (J) eri. Ilegspie voor massieve as: 6,35 x 6,35 Ilegspie voor holle as: 6,35 x 9, / 11 E I J Schroef de askoppelig (I) vast. otroleer of de ilegspie (J) vast i de askoppelig (I) zit. < 17 Nm E Fuctiecotrole: De ilegspie (J) moet i de askoppelig (I) goed vastzitte. redere deure kue tusse het verepakket e de kabeltrommel zij uitgerust met ee extra middecosole. Plaats de middecosole (G) i de juiste positie. Schroef de middecosole (G) vast aa de bovedorpel / 12 G Moteer u de middecosole voor de tegeoverliggede zijde. 26

27 7.4.2 Veeras motere Voorzichtig! Ter voorkomig va lichamelijk letsel diet het holle profiel () totdat het wordt vastgeschroefd aa de cosoles te worde beveiligd tege valle. Het klemplaatje () moet zo op de lagercosoles () worde vastgeschroefd dat het holle profiel () tege de bovezijde va de opeig ligt. Schroef het klemplaatje () aa beide zijde vast op de lagercosole (). Steek het holle profiel () rechts e liks i de lagercosoles (). Positioeer het holle profiel () i de lager - cosoles () zo dat het aa beide zijde gelijk is / / 2 P f g evestig het holle profiel () aa beide zijde aa de lagercosoles () / 3 c r oor idie odig gate voor de bevestigig va de hoekijzers (D) i het holle profiel () / 4 D e Schroef de hoekijzers (D) vast aa het holle profiel (). Schroef de hoekijzers (D) vast aa de lagercosole (). D p Schroef u het holle profiel () aa de tegeoverliggede zijde vast. Verwijder de borgig va het holle profiel. 27

28 Teke het midde tusse de lagercosoles () af op het holle profiel () / 5 Opdat de kabels juist worde opgewikkeld moete de kabeltrommels worde gemoteerd aa de juiste zijde va de deur. De kabeltrommels e de vere hebbe ee kleurcoderig. Ibouw bie liks: Rode kabeltrommel () met rode veer. Ibouw bie rechts: Zwarte kabeltrommel (D) met blauwe veer / 6 E F Steek de veeras (G) i de lagerhouder / 7 G De afstad (X) tusse de veeras (G) e het holle profiel () moet over de volledige legte gelijk zij. llee da is ee foutloze motage gegaradeerd. Positioeer de veeras (G) zodaig dat het uiteide erva gelijk ligt met het midde tusse de cosoles. Positioeer het verepakket (H) op de veeras / 8 >500 mm >125 mm G H X 28

29 Middecosole stadaard / 9 Schroef de middecosole (I) vast aa het holle profiel. I Middecosole veerbreukbeveiligig Stel met de schroeve (J) de afstad (X) i tusse het holle profiel e de veeras (G). Schroef de middecosole (I) vast aa het holle profiel / 10 Schuif de askoppelig (K) op de veeras (G) / 11 I G G J X K e c P f g Steek het verepakket aa de adere zijde i de lagercosole. r / 12 H Positioeer het verepakket (H). Schroef de middecosole (I) vast aa de bovedorpel. p / 13 I 29

30 Om ee duurzame verbidig va de veeras te garadere, moet aa de volgede pute zij voldaa: - Het maximaal toegelate aatrekkoppel va 17 Nm mag bij het vastschroeve iet worde overschrede. - De veerasse moete vast met elkaar worde verbode. Schuif de askoppelig (K) i het midde over de twee veerasse (G). Plaats de ilegspie (L) eri. Ilegspie voor massieve as: 6,35 x 6,35 Ilegspie voor holle as: 6,35 x 9, / 14 G K L Schroef de askoppelig (K) vast. < 17 Nm G Fuctiecotrole: De ilegspie (L) moet goed vastzitte i de askoppelig (K). ij grotere deure ka zich tusse het verepakket e de kabeltrommel ee extra middecosole bevide. Plaats de middecosole (I) i de juiste positie / 15 Schroef de middecosole (I) vast aa het holle profiel. I Moteer u de middecosole va de tegeoverliggede zijde. 30

31 7.4.3 Veeras motere Teke het midde tusse de lagercosoles af op het holle profiel / 1 Opdat de kabels juist worde opgewikkeld moete de kabeltrommels worde gemoteerd aa de juiste zijde va de deur. De kabeltrommels e de vere hebbe ee kleurcoderig. Ibouw bie liks: Zwarte kabeltrommel (D) met rode veer. Ibouw bie rechts: Rode kabeltrommel () met blauwe veer / 2 P f g Steek de veeras () met de afstadsrig (D) i de lagercosole (E) / 3 E r c D Positioeer de veeras () zodaig dat het uiteide erva gelijk ligt met het midde tusse de lagercosoles (E) / 4 E F e Positioeer het verepakket (F) op de veeras (). >500 mm p >125 mm 31

32 Middecosole stadaard Schroef de middecosole (G) vast aa het holle profiel / 5 G Middecosole veerbreukbeveiligig Schroef de middecosole (G) vast aa het holle profiel / 6 G Schuif de askoppelig (H) op de veeras () / 7 H Steek het verepakket (F) aa de adere zijde i de lagercosole / 8 Positioeer het verepakket (F). F Schroef de middecosole (G) vast aa de bovedorpel / 9 G 32

33 Om ee duurzame verbidig va de veeras te waarborge, moet aa de volgede pute zij voldaa: - Het maximaal toegelate aatrekkoppel va 17 Nm mag bij het vastschroeve iet worde overschrede. - De veerasse moete vast met elkaar worde verbode. Schuif de askoppelig (H) i het midde over de twee veerasse (). Plaats de ilegspie (I) eri. Ilegspie voor massieve as: 6,35 x 6,35 Ilegspie voor holle as: 6,35 x 9,5 Schroef de askoppelig (H) vast. Fuctiecotrole: De ilegspie (I) moet goed vastzitte i de askoppelig (H). Plaats de middecosole (G) i de juiste positie. Schroef de middecosole (G) vast aa het holle profiel / 10 ij grotere deure ka zich tusse het verepakket e de kabeltrommel ee extra middecosole bevide / 11 < 17 Nm H G I P f g r p e c Moteer u de middecosole aa de tegeoverliggede zijde. 33

34 7.5 Secties motere odemsectie motere / 1 E E D Er zij drie verschillede type secties: Oderste sectie met vloerafsluitprofiel (D). Secties zoder afdichtprofiel. De secties kue variëre wat betreft type e uiterlijk. oveste secties met dorpelafsluitprofiel (E). fhakelijk va de uitvoerig va de deur zij er ook igekorte boveste secties leverbaar. Voor ee juiste motage moet aa de volgede eise worde voldaa. - De secties moete i de aagegeve volgorde worde gemoteerd. - De beschermfolie i de rodige va de secties moet worde verwijderd. - De schariere moete a motage soepel kue worde gedraaid. Verwijder de beschermfolie uit de rodige va de secties. Schroef het vloerafsluitprofiel (D) vast op de oderste sectie () / 2 D 34

35 Overzicht bodemsectie E F / 3 E F H Oderste sectie Vloercosole Zijscharier G G N ND HL HLD NSH NSD VL HLU VLU H Let op! Om ee duurzame bevestigig va de bodemcosole te waarborge, moet de bodemcosole aa alle 9 gate aa de voorzijde e door beide gate aa de zijkat worde vastgeschroefd. G G H H F E Middescharier Viger-iklembeveiligig E P f g Schroef de bodemcosole (E) aa de voorzijde bij alle 9 gate aa de bodemsectie vast. oor door de gate i de zijkat va de vloercosole (E) i de oderste sectie / 4 ø 4 mm c Schroef de vloercosole (E) met twee schroeve door de twee gate aa de zijkat vast op de oderste sectie. E E r Let op! Om ervoor te zorge dat de schariere (F) + (G) probleemloos fuctioere, moete ze worde vastgeschroefd aa de boveste rad va de rodige. e / 5 F G p = 0 mm 0 mm = 35

36 Voorzichtig! Om keuzige tijdes de deurbewegige te vermijde moete alle deure met ee deurhoogte va mider da 3000 mm aa alle zijde - e middeschariere (F) + (G) met ee vigeriklembeveiligig (H) worde gemoteerd / 6 H N ND HL HLD NSH NSD VL De iklembeveiligig (H) moet vóór het vastschroeve aa de sectie op de schariere worde geschove. F / 7 H G ij de deurvariate HLU e VLU worde de zijschariere pas a het istelle va de bodemsectie aa de deurpost gemoteerd. Verwijzig: De motage va de zijschariere voor de deurvariate HLU e VLU is i hoofdstuk beschreve / 8 F Schroef het zijscharier (F) vast op de oderste sectie. Schroef alle beodigde middeschariere (G) vast op de oderste sectie / 9 G lle zij- e middeschariere moete a de ibouw worde igevet / 10 Moteer de vloercosole e het zijscharier voor de tegeoverliggede zijde. 36

37 Fuctiecotrole: De zij- e middeschariere moete soepel kue bewege. Zwaarlopede schariere moete worde bijgesteld / 11 Let op! De kabels (I) moge iet worde gekikt aders kue er permaete vervormige optrede. Wikkel de kabels (I) af / 12 De kabels kue bij leverig lager zij da odig. Om de kabels later eevoudiger te kue aabrege, moet de juiste legte op de kabels worde gemarkeerd. Verwijzig: Zie de paklijst voor de vereiste legte (X) va de kabel. De paklijst bevidt zich i het pakket met toebehore. I P f g c Op de afbeeldig ziet u ee voorbeeld va zo' paklijst. De beodigde kabellegte vidt u i de voor de deur specifieke paklijst. Kude: Musterbau RL : edieug: E - trieb SP-Nr.: xxxxxx - xx Paeel obe Torbreite: 3000 mm geschitte: Nei Torhöhe: 4000 mm Schlupftür: Nei Sektioe: 7 Stück z.felder: 2 Stück eschlag: Normalbeschlag Sturzhöhe: 450 mm Teile-Nr. ezeichug Mege erledigt mm (Idustrie) 16 Laufrolle d= Toprollehalter Idustrie 2 r Laufrollehalter Seitescharier ohe Figerschutz Mittelscharier ohe Figerschutz odekosole verz. rechts odekosole verz. liks 1 e lechschraube 6,3x16 mit Hohlflasch verz Schloßschraube 6x16 mit Sperrzahmutter Edpuffer mit efestigugswikel verz. 2 Stück gross Stahlseile mit Zubehör Seil ø =4 mm gelieferte Seil-Läge = 7000 mm beötigte Seil-Läge = 5121 mm Vorpack Laufrolle-Distazrige Vorpack ef-mat Deckeabhägug 1 p Vorpack ef-mat odekosole Vorpack Schlaffseilschalter Seil 3,4,5 1 etriebsaleitug Federbruchsicherug Wikel für Federpufferaschlag Motagealeitug Sectioaltore deutsch - (D) Motage-Distazstück ikl. Motagezettel 5 rbeitsblatt 1 Soder - ausstattug zahl Packstücke : gepackt vo: Datum:..... Sachbearbeiter: M. Musterma Fertigugsuterlage_ Seite 1 37

38 Markeer de legte (X) op de kabels (I) / 13 I X Let op! Ter voorkomig va beschadigig aa de slapkabelbeveiligig mag de microschakelaar (P) tijdes het verdere verloop va de motage iet tege de schakelaarok (L) aaligge. Schroef de slapkabelbeveiligig op de vloercosole / 14 J Zeskatschroef DIN 439-M10 K Spamoer L Schakelaarok M Drukveer N Oderlegplaatje O Oogschroef P Microschakelaar J K L M N P O Schuif de microschakelaar (P) i de sleufgate weg va de schakelaarok / 15 4 mm Stel de oogschroef (O) af. P O 38

39 Smeer de kabelafleidig op de vloercosole / 16 Geleid de kabel om de kabelafleidig. org de kabel met ee splitpe (Q). Smeer de schacht va de geleiderol (R). Steek de geleiderol (R) i de vloercosole. Moteer u de slapkabelbeveiligig aa de tegeoverliggede zijde. Plaats de geleiderol (R) aa éé zijde i de looprail / 17 Q R R R P f g Plaats de adere geleiderol i de tegeoverliggede looprail. Draai de bodemsectie vóór het late zakke i verticale positie / 18 p c e r Laat de bodemsectie zakke / 19 39

40 Let op! Om te voorkome dat het deurafsluitprofiel wordt beschadigd, moet de oderste sectie bij de vloercosoles worde odersteud. ij brede deure moet de oderste sectie bovedie i het midde worde odersteud. ij deure met ee loopdeur moet bovedie de oderste sectie i de loopdeur worde odersteud. Zet de oderste sectie () rechtop / 20 Positioeer de oderste sectie () i het midde tusse de kozijstijle. Positioeer de oderste sectie () horizotaal. Odersteu aa beide zijde de vloercosole (E) / 21 E Fuctiecotrole: De secties moge iet doorhage. ls ee sectie doorhagt ka dat door het aabrege va extra odersteuig worde verholpe / Verdere secties ibouwe N ND HL HLD NSH NSD VL Voor ee soepele loop va de deur moet aa de volgede eise worde voldaa. - De afstad tusse de deursecties moet mistes 0,8 mm bedrage. - ij de beslage NSH e NSD moge de plastic-afstadhouders allee bij de looprol aa de toprollehouder worde aagebracht. Plaats de kuststoffe afstadstukke op de geleiderol (). Smeer de schacht va de geleiderol (). Steek de geleiderol () i de geleiderolhouder () / mm

41 Plaats de geleiderol () i de looprail / 2 Schroef de geleiderolhouder () vast op het zijscharier (). ij deure die breder zij da 5500 mm moete bovedie op alle zijschariere () verstevigige (D) worde gemoteerd / 3 Moteer u de geleiderolhouder aa de tegeoverliggede zijde. D P f g Plaats ee volgede deursectie (E) op de oderste sectie. Plaats de deursectie (E) i lij met de oderste sectie / 4 E r c Plaats de afstadsstukke tusse de secties. Verwijzig: Na motage va de secties moete de afstadsstukke worde verwijderd. De afstadsstukke diee telkes voorafgaad aa de motage tusse de secties te worde aagebracht. e p / 5 41

42 Loopdeur (optioeel) Verwijzig: Voor de motage va de loopdeur moet de aparte motagehadleidig loopdeur i acht worde geome. ij deure met loopdeur moete de deursecties bij de loopdeur i de juiste positie te opzichte va elkaar worde geplaatst / 6 > 0,8 mm < 25 mm Plaats de deursecties i de juiste positie te opzichte va elkaar. Schroef de middeschariere bij de loopdeur vast. Schroef alle schariere va de oderste sectie vast aa de adere deursectie / 7 Schroef het zijscharier () vast op de deursectie (E) / 8 E Smeer de schacht va de geleiderol (). Steek de geleiderol () i de geleiderolhouder (). Schroef de geleiderolhouder () vast op het zijscharier (). Schroef alle beodigde middeschariere (F) vast op de deursectie / 9 F Moteer alle overige deursecties, zijschariere, geleiderolle e middeschariere. 42

43 7.5.3 Verdere secties ibouwe HLU VLU / 1 P f g Tademrol met leidcilider Tademrol Stadaard looprol c Voor ee soepele loop va de deur moet aa de volgede eise worde voldaa. - De afstad tusse de deursecties moet mistes 0,8 mm bedrage. - De verschillede looprolle moete op de dieovereekomstige positie worde gemoteerd. r Plaats de kuststoffe afstadstukke op de geleiderol (). Smeer de schacht va de geleiderol () / 2 e Steek de geleiderol () i de geleiderolhouder (D). 3 mm D p 43

44 Voorzichtig! Om keuzige tijdes de deurbewegige te vermijde moete alle deure met ee deurhoogte va mider da 3000 mm aa alle zijde - e middeschariere met ee vigeriklembeveiligig worde gemoteerd / 3 De iklembeveiligig moet vóór het vastschroeve aa de sectie op de schariere worde geschove. Schroef de tademrol met leid cilider () aa de bodemsectie vast / 4 ouw de tademrol met leidcilider () aa de tegeoverliggede zijde i. Plaats ee volgede deursectie (E) op de oderste sectie. Plaats de deursectie (E) i lij met de oderste sectie / 5 E Plaats de afstadsstukke tusse de secties. Verwijzig: Na motage va de secties moete de afstadsstukke worde verwijderd. De afstadsstukke diee telkes voorafgaad aa de motage tusse de secties te worde aagebracht / 6 44

45 Loopdeur (optioeel) ij deure met loopdeur moete de deursecties bij de loopdeur i de juiste positie te opzichte va elkaar worde geplaatst / 7 > 0,8 mm < 25 mm Plaats de deursecties i de juiste positie te opzichte va elkaar. Schroef de middeschariere bij de loopdeur vast. Schroef alle schariere va de oderste sectie vast aa de adere deursectie. Vet de as va de tademrol (R) i. Steek de geleiderol (R) i de geleiderolhouder (D) / 8 D / 9 E P f g Schroef de tademrol (R) aa de deursectie (E) vast. R c Schroef alle beodigde middeschariere (G) vast op de deursectie / 10 r G e Verwijzig: De motage va de looprol vaaf de vierde deursectie is i hoofdstuk beschreve. p Moteer alle overige deursecties, zijschariere, geleiderolle e middeschariere. 45

46 7.5.4 oveste rolsteu motere Voor deure met ee igekorte boveste sectie is ee aaslaghoek () iet odig / 1 Schroef de boveste rolsteu () vast op de boveste sectie. Smeer de schacht va de geleiderol. Steek de geleiderol () i de geleiderolhouder (D). Plaats de geleiderol () i de looprail. Schroef de geleiderolhouder (D) vast aa de boveste rolsteu (). Schroef de aaslaghoek () vast op de boveste sectie / mm D Moteer de boveste rolsteue e de aaslaghoek voor de tegeoverliggede zijde oveste rolsteu motere Voor deure met ee igekorte boveste sectie is ee aaslaghoek () iet odig / 1 46

47 Schroef de boveste rolsteu () vast op de boveste sectie. Smeer de schacht va de geleiderol / 2 D Steek de geleiderol () i de geleiderolhouder (D). Plaats de geleiderol () i de looprail. Schroef de geleiderolhouder (D) vast aa de boveste rolsteu (). Schroef de aaslaghoek () vast op de boveste sectie. Moteer de boveste rolsteue e de aaslaghoek voor de tegeoverliggede zijde oveste rolsteu motere Steek de kuststoffe afstadstukke op de geleiderol (). Smeer de schacht va de geleiderol (). Steek de geleiderol () i de geleiderolhouder (). Schroef de geleiderolhouder vast op de boveste rolsteu (). 3 mm / 1 P f g c Plaats de geleiderol () i de looprail / 2 Schroef de boveste rolsteu () vast op de boveste sectie. r Schroef het aaslag-hoekprofiel (D) voor de veerstop aa de looprol (E) oder de toprollehouder () vast. p e D E Moteer de boveste rolsteue e de aaslaghoek voor de tegeoverliggede zijde. 47

48 7.6 Trekkabels legge Let op! De trekkabels moete zoals voorgeschreve worde aagebracht zodat deze iet worde beschadigd e de deur soepel loopt. De kabeltrommels kue dakzij hu omvag de bevestigigspute voor het aadrijfsysteem afdekke. Na het trekke va de kabels zit de kabeltrommel vast e ka iet meer va de bevestigigspute worde wegbewoge. ls a het vastdraaie va de kabeltrommel het aadrijfsysteem iet ka worde gemoteerd, moet het aadrijfsysteem voor het trekke va de kabels worde gemoteerd. Verwijzig: De motage va de kettigtakel wordt beschreve i hoofdstuk De motage va de opsteekaadrijvig wordt beschreve i hoofdstuk Kettigtakel (optioeel) 7.6 / 1 otroleer of de kettigtakel ka worde gemoteerd a het trekke va de kabels. Opsteekaadrijvig (optioeel) 7.6 / 2 otroleer of de opsteekaadrijvig ka worde gemoteerd a het trekke va de kabels. Voordat de trekkabels worde getrokke, moete alle deursecties () juist worde afgesteld. 7.6 / 3 D Stel de deursecties () zo af dat - alle geleiderolle () i de rodig va de looprail () ligge, - alle geleiderolle () gemakkelijk kue worde rodgedraaid, - alle deursecties () tege het afdichtprofiel (D) ligge. 48

49 7.6.1 Trekkabels legge / 1 P f g Kabel loopt achter de geleiderol. c Trek de trekkabel tot aa de kabeltrommel (). Trek u de trekkabel aa de tegeoverliggede zijde. p e r 49

50 7.6.2 Trekkabels legge / 1 Kabel loopt voor de geleiderol. Om ee probleemloze deurbewegig veilig te stelle moet aa alle voorwaarde zij voldaa: - De kabels e de kabeltrommels moete bij geslote deur zo ver mogelijk i richtig deurpost worde gemoteerd. - De kabels moge tijdes de bewegige va de deur iet met de deurposte i cotact kome / 2 Trek de trekkabel tot aa de kabeltrommel (). Lij de kabeltrommel uit. Trek u de trekkabel aa de tegeoverliggede zijde. 50

51 7.6.3 Trekkabels legge / 1 D P f g Kabel loopt achter de geleiderol. Kabel loopt voor de geleiderol. Kabel loopt over de omkeerrol. c Trek de trekkabel tot aa de kabeltrommel (D). Schuif de kabelbeveiligig (E) tege de omkeerrol () aa. Schroef de kabelbeveiligig (E) vast / 2 E r e p Trek u de trekkabel aa de tegeoverliggede zijde. 51

52 7.7 Trekkabels opwikkele ij beslag NSH e beslag NSD zij de kabeltrommels op de veeras gedraaid. Leg de kabel va achtere over de kabeltrommel (). 7.7 / 1 Geleid de kabel door de kabeltrommel (). Voor ee soepele loop va de deur moete de kabels strak worde gelegd. 7.7 / 2 Let op! Om ee duurzame klemfuctie va de kabel veilig te stelle moet de kabelklemschroef () met ee aatrekkoppel va 13 Nm worde vastgetrokke. 7.7 / 3 Trek de kabel uit de kabeltrommel () totdat de markerig gelijk ligt met de biezijde va de trommel. Klem de kabel met de kabelklemschroef () vast (13 Nm). Wikkel de kabel op door de kabeltrommel rod te draaie. Plaats de ilegspie () eri. Ilegspie voor massieve as: 6,35 x 6,35 Ilegspie voor holle as: 6,35 x 9,5 7.7 / 4 52

53 Om te voorkome dat de deur blokkeert, moete de overlegte worde vastgemaakt of worde igekort. fhakelijk va de situatie ka het voorkome dat er bij geslote deur maar ee halve veiligheidswikkelig op de kabeltrommel achterblijft dat is voldoede. De op de paklijst aagegeve kabellegte moet worde aagehoude. Schuif de kabeltrommel tot aa de aaslag tege de kozijstijlcosole (D). Draai de schroeve va de kabeltrommel vast. Maak het overstekede kabeluiteide vast of kort het i. Wikkel u de kabel aa de tegeoverliggede zijde op. 7.8 Vere spae 7.7 / 5 Voorzichtig! Ter voorkomig va persoolijke letsel diet u zich te houde aa de volgede pute. - De deur moet zij beveiligd tege plotselig omhooglope. - De spaijzers () moete geschikt zij voor de spacous e de veersterkte. - De spaijzers () moete juist i de spacous zij aagebracht omdat ze er aders uit kue vliege. - I de spacous moet zich altijd ee spaijzer bevide e het spaijzer moet worde vastgehoude. De spaig va de veer ka aders plotselig vrijkome. Let op! De spaijzers () moge iet tege de sectie worde gedrukt aders ka de deur worde beschadigd. Om te zorge dat de veer op lage termij goed blijft fuctioere moge de widige va de veer iet te dicht tege elkaar ligge. D P f g c r Ee widig komt overee met ee volle omwetelig va 360. Ee slag is gee volle omwetelig. p e Zet de deur dusdaig vast dat deze iet i de richtig Deur OPEN ka wege. 7.8 / 1 53

54 De juiste veerspaig is afhakelijk va de grootte e het gewicht va de deur. Op het typeplaatje staat het aatal widige voor de spaig va de veer aagegeve. Het typeplaatje bevidt zich bie rechts op de tweede deursectie. 7.8 / 2 Draai de veer zo vaak 360 rod als op het typeplaatje staat aagegeve. Plaats de ilegspie () eri. Ilegspie voor massieve as: 6,35 x 6,35 Ilegspie voor holle as: 6,35 x 9,5 7.8 / 3 Trek de veer eigszis uit elkaar. Draai de schroeve vast. Haal de spaijzers weg. Fuctiecotrole: Het juiste aatal widige ka worde afgeleze aa de had va de gestrekte lij va de veer. I het voorbeeld wordt ee deur afgebeeld met ee veer die zes keer is gedraaid. 7.8 / Spa u de vere va de tegeoverliggede zijde. De spaig va de vere wordt gedurede de eerste deurbewegige mider (afhakelijk va het gewicht va de deur e het type beslag). De vere moete daarom a 8-12 weke vaaf het eerste gebruik worde gecotroleerd e evetueel worde agespae. 54

55 7.9 Deurloop teste Verwijder de odersteuige e vergredelige va de deur. 7.9 / 1 Fuctiecotrole: Het deurblad moet i geslote toestad horizotaal staa. 7.9 / 2 P f g ls het deurblad iet horizotaal staat, ka de stad met behulp va de oogschroef () op de vloercosole worde aagepast. De oogschroef wordt met de desbetreffede moer () afgesteld. 7.9 / 3 < 20 mm < 20 mm c Positioeer het deurblad horizotaal door het afstelle va de oogschroeve (). Draai de oogschroef vast met de moer (). r Voorzichtig! Ter voorkomig va persoolijke letsel moete de volgede pute vóór het proefdraaie worde gecotroleerd. - Zij alle motagestappe uitgevoerd zoals is beschreve? - Zij de looprails op alle pute aa het plafod vastgeschroefd? - Zij de vere aa beide zijde gespae zoals is beschreve? - Zij de deursecties op alle voorgeschreve pute vastgeschroefd? - edraagt de afstad tusse de deursecties overal 0,8 mm zoals is voorgeschreve? Let op! De deur mag slechts lagzaam worde geoped aders ka hij worde beschadigd. De deur is og iet voorzie va eidaaslage (veerbuffer). e p 55

56 7.9 / 4 Ope e sluit de deur hadmatig. Het proefdraaie is succesvol als aa de volgede voorwaarde is voldaa: 1. De deur ka gemakkelijk worde bewoge. otroleer de volgede pute als de deur iet gemakkelijk/soepel beweegt: Zij de kozijstijle juist gepositioeerd? Zij de kabels op de kabeltrommel verdraaid? Ligge de zijlooprails volledig horizotaal? Is het deurblad i het midde va de deuropeig gepositioeerd? Zij er te veel of te weiig kuststoffe afstadstukke op de geleiderol aagebracht? Zij de geleiderolle zodaig igesteld dat ze te zwaar lope? 2. De deur beweegt i de eidposities "Deur ope" e "Deur dicht". ls de deur iet i de eidpositie "Deur ope" beweegt, cotroleer da de volgede pute: Wordt de loop va de deur door ee obstakel geblokkeerd? otroleer met ame de looprails. Loopt de kabel aa beide zijde goed op de kabeltrommels? Is de veerspaig juist? De veerspaig ka te gerig of te hoog zij. 3. De deur blijft staa tusse de eidposities i de autostop. ls de deur iet i de autostop blijft staa, cotroleer da de volgede pute: ls de deur verder opegaat, moet de veerspaig worde verlaagd. ls de deur verder sluit, moet de veerspaig worde verhoogd. ls de vere sterker zij gespae om de vermiderig va de spaig die i de eerste 8-12 weke optreedt, te compesere, ka de deur iet i de autostop blijve staa. 56

57 7.10 Eidaaslag motere Let op! De deur mag slechts lagzaam worde geoped aders ka hij worde beschadigd Eidaaslag motere Schroef de veerbuffer () vast op het hoekijzer () / 1 Draai de twee hamerkopboute () i de juiste positie i het c-profiel va de zijlooprail. Schroef het hoekijzer () hadvast op de zijlooprail / 2 P f g c Let op! Om ee probleemloze fuctie va de deur te waarborge moete de veerstoppe zó worde igesteld, dat de kabeltakels ook bij geopede deur strak staa (er mag gee slap doorhage otstaa). r Met kettigtakel / opsteekaadrijvig Zet de deur i de eidpositie OPEN / 3 1/ 3 Stel de veerbuffer () i. 2/ 3 e Schroef het hoekijzer () vast op de zijlooprail. p 57

58 Zoder kettigtakel / opsteekaadrijvig / 4 Zet de deur i de eidpositie OPEN. 1/ 1 Stel de veerbuffer () i. Schroef het hoekijzer () vast op de zijlooprail. Moteer u de eidaaslag va de tegeoverliggede zijde Eidaaslag motere Deure zoder kettigtakel e opsteekaadrijvig hebbe gee eidaaslag odig. Schroef de veerbuffer () vast op het hoekijzer () / 1 Schroef het hoekprofiel () licht vast aa de zijdeligse looprail / 2 58

59 Let op! Om ee probleemloze fuctie va de deur te waarborge moete de veerstoppe zó worde igesteld, dat de kabeltakels ook bij geopede deur strak staa (er mag gee slap doorhage otstaa). Zet de deur i de eidpositie OPEN. Stel de veerbuffer () i. Schroef het hoekijzer () vast op de zijlooprail. Moteer u de eidaaslag va de tegeoverliggede zijde Eidaaslag motere Schroef de veerbuffer () vast op het hoekijzer () / / 1 2/ 3 1/ 3 P f g c Schroef het hoekijzer () op het boveste uiteide va de looprail () / 2 r e p 59

60 Zet de deur i de eidpositie OPEN / 3 Positioeer de veerbuffer () i lij met de aaslaghoek (D). D Moteer u de veerbuffer aa de tegeoverliggede zijde fsluitede werkzaamhede Verwijder de beschermfolie () va de secties / 1 Kort de bovedorpelafdichtig () zodaig i - dat de bovedorpelafdichtig iet lags de bo vedorpel schuurt, - dat de deur helemaal sluit / 2 Fuctiecotrole: otroleer of alle schariere voldoede zij igevet. 60

61 7.12 Kettigtakel motere (optioeel) De ilegspie i de kettigtakel is voorgemoteerd voor de costructie met massieve as. Voor de costructie met holle as moet de ilegspie worde vervage. Ilegspie voor massieve as: 6,35 x 6,35 Ilegspie voor holle as: 6,35 x 9,5 ij de beslagtypes NSH e NSD ka iet worde gegaradeerd dat de complete opeigshoogte met de haspelkettigtakel ka worde bereikt. Schuif de deur i de positie DIHT. Steek de kettigtakel () op de veeras. Schroef de kettigtakel () vast op de lagercosole (D) / 1 Schroef de kettighouder () vast op de kozijstijl / 2 P f g p c r e ca mm mm 61

62 7.13 Opsteekaadrijvig motere (optioeel) Zet de deur i de positie OPEN / 1 Schroef de trekotlastig () vast op de kozijstijl. De gate voor het vastschroeve zij i de kozijstijl voorgestast op halve opeigshoogte. 1/2 1/2 Schuif de deur i de positie DIHT / 2 E Schroef de opsteekaadrijvig (D) vast op de draaimometsteu (). Plaats de ilegspie () i de as. Ilegspie voor massieve as: 6,35 x 6,35 Ilegspie voor holle as: 6,35 x 9,5 Steek de opsteekaadrijvig () op de as. D Schroef de opsteekaadrijvig (D) met de draaimometsteu () vast aa de kozijstijlcosole. org de ilegspie met ee afstadsrig (E) (allee bij HLU e VLU). Om de toegag bij oodbedieig te waarborge, ka de positie va de isteekaadrijvig (D) door verdraaie va de koppelsteuplaat () aa de plaatselijke omstadighede worde aagepast / 3 Motage va de aadrijvig oder 40 Motage va de aadrijvig oder / 4 62

63 Verwijzig: Voor het motere, aasluite e programmere va de besturige e de veiligheidsirichtige diee de bijgaade hadleidige te worde doorgeleze. Schroef de besturig (F) vast op de muur / 5 Leg ee lege buis tusse de besturig e de opsteekaadrijvig. Trek de aasluitkabel tusse besturig e opsteekaadrijvig door de lege buis. Sluit de besturig (F) op de opsteekaadrijvig aa. Sluit de spiraalkabel (G) aa op de besturig (F). Sluit de spiraalkabel (G) aa op de aftakdoos (H). Schroef alle voor de deur bedoelde optioele oderdele vast (bijv. stoplicht, veerbreukbeveiligig) e sluit idie odig oderdele elektrisch aa. Schuif de slapkabelschakelaar (I) tege de schakelaarok / 6 F G H P f g Trek de splitpe (J) uit de veerbreukbeveiligig. I J c De eidpositie Deur DIHT moet zo worde igesteld dat het deurafsluitprofiel eigszis omhoogstaat. r Stel de eidposities Deur OPEN e Deur DIHT i. p e 63

64 8. edieig Voorzichtig! Om persoolijk letsel door ogecotroleerde bewegige va de deur te vermijde: ope of sluit de deur allee waeer zich gee persoe of voorwerpe i de baa va de deur bevide; bedie de deur iet bij krachtige wid, om te garadere dat de deur oder cotrole blijft. 8.1 edieig met kettigtakel Let op! Ter voorkomig va beschadigig va de kettigtakel e de deur is het iet toegestaa om met ee ruk aa de kettig te trekke. De deur diet lagzaam e gelijkmatig met behulp va de kettigtakel te worde geoped e geslote. Kettig Deur DIHT Kettig Deur OPEN Kettighouder Haal de kettig uit de kettighouder (). Trek aa de kettig () om de deur te opee. 8.1 / 1 Trek aa de kettig () om de deur te sluite. De veerspaig trekt de deur i de eidpositie OPEN iets terug i richtig Deur DIHT. Voor het behoude va de volledige doorrijhoogte moet de kettig i de eidpositie OPEN i de kettighouder () worde bevestigd zodat de deur iet meer ka bewege. 8.2 edieig met opsteekaadrijvig Voorzichtig! Om persoolijk letsel door ogecotroleerde bewegige va de deur te vermijde: Zorg dat de besturig e de afstadbedieig iet kue worde gebruikt door kidere of obevoegde persoe. Zorg er ook voor dat de afstadbedieig iet oopzettelijk ka worde bedied (bijv. i uw broekzak). Deur OPEN STOP Deur DIHT 8.2 / 1 Druk op de kop () om de deur te opee. Druk op de kop () om de deur i de geweste stad te stoppe. Druk op de kop () om de deur te sluite. ij het opee e sluite stopt de deur i de eidposities. 64

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke Wat is werke op hoogte? Bij werkzaamhede op ee hoogte vaaf 2,5 meter moete voorzieige worde aagebracht, zodat veilig gewerkt ka worde. De voorkeur gaat

Nadere informatie

elero Revio-868 Bedieningshandleiding Gelieve deze bedieningshandleiding te bewaren!

elero Revio-868 Bedieningshandleiding Gelieve deze bedieningshandleiding te bewaren! Revio-868 elero Bedieigshadleidig Gelieve deze bedieigshadleidig te beware! elero GmbH Atriebstechik Lisehofer Str. 59 63 D-72660 Beure ifo@elero.de www.elero.com 309 306 Nr. 18 100.5001/0505 Ihoudsopgave

Nadere informatie

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw 1.2 Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw Nu er steeds hogere e extremere gebouwe otworpe worde, biedt ee ekelvoudig stadleidigsysteem de mogelijkheid om gemakkelijker

Nadere informatie

GEIGER-GJ56..e met elektronische einduitschakeling Voor jaloezieën en raffstores

GEIGER-GJ56..e met elektronische einduitschakeling Voor jaloezieën en raffstores Jaloezieaadrijvig: GEGER-GJ56..e met elektroische eiduitschakelig Voor jaloezieë e rastores DE EN CZ NO Origial-Motage- ud Betriebsaleitug Origial assembly ad operatig istructios Návod a motáž a obsluhu

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is lichamelijke belastig? Oder lichamelijke of fysieke belastig verstaa we het aaeme va houdige, het make va bewegige e het zette va kracht. Alle medewerkers,

Nadere informatie

SUNRAIN. Terraszonweringen SUNRAIN

SUNRAIN. Terraszonweringen SUNRAIN Terraszowerige Ook bij rege va het terras geiete? We kee het allemaal: de barbecue-avod of het verjaardagsfeestje op het terras staat al lag op de ageda, maar iemad ka zegge of het weer da meespeelt. Ee

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Ubiflex, de slimme voordelige loodvervanger. Ik stel me niet bloot aan lood

Ubiflex, de slimme voordelige loodvervanger. Ik stel me niet bloot aan lood Ubiflex, de slimme voordelige loodvervager Ik stel me iet bloot aa lood Met de Ubiflex loodvervager valt veel wist te behale! Ubiflex va Ubbik is dé loodvervager die wordt toegepast i alle bouwdetails

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat is legioella? Legioella is ee bacteriefamilie die voorkomt i alle mogelijke waters: riviere, mere e ook i leidigwater. Waeer waterdruppeltjes

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Ahrend 220. Instructies voor gebruikers. Ahrend. Always ready for things to come

Ahrend 220. Instructies voor gebruikers. Ahrend. Always ready for things to come Ahred 220 Istructies voor gebruikers Ahred. Always ready for thigs to come Zithoogte De juiste zithoogte bepaalt u als uw oder- e bovebee ee hoek vorme va 90. Zorg ervoor dat u gee grote druk voelt op

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

Waterdichte argumenten voor Ubiflex loodvervanger! Ik stel me niet bloot aan lood

Waterdichte argumenten voor Ubiflex loodvervanger! Ik stel me niet bloot aan lood Waterdichte argumete voor Ubiflex loodvervager! Ik stel me iet bloot aa lood Met de Ubiflex loodvervager valt veel wist te behale! Ubiflex va Ubbik is dé loodvervager die wordt toegepast i alle bouwdetails

Nadere informatie

SUNRAIN. www.leiner.de

SUNRAIN. www.leiner.de SUNRAIN www.leier.de SUNRAIN Terraszowerige Ook bij rege va het terras geiete? We kee het allemaal: de barbecue-avod of het verjaardagsfeestje op het terras staat al lag op de ageda, maar iemad ka zegge

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

Handleiding RCA-24. Artikel-Nr. 45-02247. 24-voudige RailCom-display. tams elektronik

Handleiding RCA-24. Artikel-Nr. 45-02247. 24-voudige RailCom-display. tams elektronik Hadleidig Artikel-Nr. 45-02247 24-voudige RailCom-display tams elektroik Nederlads Ihoudsopgave 1. Starte...3 2. Veiligheidsvoorschrifte...4 3. Achtergrod iformatie: RailCom...5 4. Werkig va de...7 5.

Nadere informatie

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

ACO DRAIN. Monolithische goten. Zekerheid, stabiliteit en hoge functionaliteit ACO Drain Monolithische goten. www.aco.nl

ACO DRAIN. Monolithische goten. Zekerheid, stabiliteit en hoge functionaliteit ACO Drain Monolithische goten. www.aco.nl Moolithische gote Zekerheid, stabiliteit e hoge fuctioaliteit ACO Drai Moolithische gote. www.aco.l Wij zorge voor de afwaterig De ACO-groep staat wereldwijd voor kwaliteit, ervarig e iovatie op het gebied

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1-2 compex havo 2007-I

Eindexamen natuurkunde 1-2 compex havo 2007-I Ogave 1 Kerfusie I de zo fusere waterstofkere tot heliumkere. Bij fusie komt eergie vrij. O deze maier roduceert de zo er secode 3,9 10 26 J. Alle eergiecetrales o aarde roducere same i éé jaar ogeveer

Nadere informatie

Scootmobiel rijden. Vertrouwd, veilig en zelfverzekerd deelnemen aan het verkeer. rijbewijs rijbewijs. www. scootmobielrijden.nl

Scootmobiel rijden. Vertrouwd, veilig en zelfverzekerd deelnemen aan het verkeer. rijbewijs rijbewijs. www. scootmobielrijden.nl Scootmobiel rijde S S rijbewijs rijbewijs Vertrouwd, veilig e zelfverzekerd deeleme aa het verkeer. www. scootmobielrijde.l Overal ka het gedrag va weggebruikers verschille. Let daarop bij voetgagerspromeades.

Nadere informatie

Montage- en gebruikshandleiding voor CarTeck garagekanteldeur DF Laatst bijgewerkt 08-10-07

Montage- en gebruikshandleiding voor CarTeck garagekanteldeur DF Laatst bijgewerkt 08-10-07 Montage- en gebruikshandleiding voor CarTeck garagekanteldeur DF Laatst bijgewerkt 08-10-07 Deze handleiding dient na de montage aan de eigenaar van de deur te worden verstrekt ter documentatie en voor

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

Handleiding. EasySound maxi. Art.nr. 43-09217. Soundmodule voor de stationaire inbouw. tams elektronik

Handleiding. EasySound maxi. Art.nr. 43-09217. Soundmodule voor de stationaire inbouw. tams elektronik Hadleidig Art.r. 43-09217 Soudmodule voor de statioaire ibouw tams elektroik Ihoudsopgave 1. Starte...3 2. Veiligheidsvoorschrifte...5 3. Werkig...6 4. Techische gegeves...8 5. Bedieigselemete...9 6. Aasluitige...10

Nadere informatie

Nummer Activiteit Risico Preventiemaatregel

Nummer Activiteit Risico Preventiemaatregel 1. ALGEMENE BEPALINGEN (WERFINSTALLATIE - OPSTART) Nummer Activiteit Risico Prevetiemaatregel 1.1 Plaatsig werfkete Val persoe op begae grod: - tijdes de plaatsig 1.2 Uitrustig e toegag werf(kete) Val

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning Alles wat u moet wete over asbest i e om uw woig is meestal iet gevaarlijk. Maar waeer da wel? Dat kut u leze i deze folder. We legge uit wat asbest precies is, welke soorte er zij, welke gezodheidsrisico

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.1)

imtech Arbodienst (versie 2.1) imtech Arbodiest Vervoer va gevaarlijke stoffe (versie 2.1) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat verstaa we oder het vervoer va gevaarlijke stoffe? Gevaarlijke stoffe zij stoffe die op éé of adere

Nadere informatie

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013 Toelichtig bij Opbregstgegeves VAVO 2011-2013 Ihoud Ileidig Aatal deelemers exame Kegetalle toezicht exames CE-cijfer alle vakke CE-cijfer alle vakke - tred SE-cijfer mius CE cijfer alle vakke Percetage

Nadere informatie

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling Praktische opdracht: Complexe getalle e de Julia-verzamelig Auteur: Wiebe K. Goodijk, Zerike College Hare Beodigde Voorkeis: 1 = i Het complexe vlak. Notatie: z = a + bi of z = r(cosϕ + i si ϕ) Regel va

Nadere informatie

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven Huisstijl e logogebruik Associatie KU Leuve Associatie huisstijlhadboek > Ihoudstafel 1 Ihoudstafel 1. Gebruik va de huisstijl of opame va het associatielogo 3 2. Huisstijl Associatie KU Leuve 4 2.1 Opame

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

Mag systeem. Vloerreiniging

Mag systeem. Vloerreiniging NL Mag systeem Vloerreiigig Mag systeem Cocept Eé houder voor alles! Dat was er og ooit: Bij het Mag systeem past éé houder bij alle mopmethode. Zo ka ter plekke telkes de optimale werkbreedte, textielkwaliteit

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is beeldschermwerk? Vrijwel alle katoormedewerkers va Imtech verrichte regelmatig beeldschermwerk. Oder ivloed va ee verdere automatiserig va werktake

Nadere informatie

Verandazonwering UG Raamzonwering

Verandazonwering UG Raamzonwering Veradazowerig UG Raamzowerig www.leier.de Beschaduwigssysteme voor glasoppervlakke UG 100 Zowerig oder het dak 600 00 1000 Serres, kouddake, glaze costructies e grote glasoppervlakke scheppe ee gevoel

Nadere informatie

Brio vloerelementen Grote tijdsbesparing voor renovatie en nieuwbouw

Brio vloerelementen Grote tijdsbesparing voor renovatie en nieuwbouw Brio vloerelemete Grote tijdsbesparig voor reovatie e ieuwbouw Kauf dekvloersysteme 04/2010 Kauf, uw parter i afbouw Kauf is ee producet voor ioverede afbouwmateriale e systeme die hu veelzijdige toe passig

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

Stuur aan op kwaliteit!

Stuur aan op kwaliteit! Va der Velde is ee wettig gedepoeerde merkaam. Va der Velde Marie Systems. Stuur aa op kwaliteit! ex Fl Hydrospoiler e r e el tu o R St ra al bu Dorpsstraat 67a Postbus 2061 2930 AB Krimpe a/d Lek Nederlad

Nadere informatie

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1)

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1) imtech Arbodiest asbestregelgevig (versie 2.1) veilig e gezod werke Wat is asbest? Asbest is de verzamelaam voor ee zestal vezelachtige stoffe. Veel toegepaste soorte zij chrysotiel (wit asbest), crocidoliet

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

Opgaven OPGAVE 1 1... OPGAVE 2. = x ( 5 stappen ). a. Itereer met F( x ) = en als startwaarden 1 en 100. 100...

Opgaven OPGAVE 1 1... OPGAVE 2. = x ( 5 stappen ). a. Itereer met F( x ) = en als startwaarden 1 en 100. 100... Opgave OPGAVE 1 a. Itereer met F( ) = e als startwaarde 1 e 1. 16 1............... 16 1............... b. Stel de bae grafisch voor i ee tijdgrafiek. c. Formuleer het gedrag va deze bae. (belagrijk is

Nadere informatie

Designradiatoren op maat Zehnder Stana & Zehnder Stana Neo Prijzen en techniek 2014/2015. Verwarming Koeling Ventilatie Filtering

Designradiatoren op maat Zehnder Stana & Zehnder Stana Neo Prijzen en techniek 2014/2015. Verwarming Koeling Ventilatie Filtering Desigradiatore op maat Zehder Staa & Zehder Staa Neo Prijze e techiek 2014/2015 Verwarmig Koelig Vetilatie Filterig Zehder alles voor ee comfortabel, gezod e eergiezuiig bieklimaat Verwarmig, koelig, vetilatie

Nadere informatie

ACO Markant. Kelderbouw. Licht- en ventilatieschachten voor kelderbouw sterk, grondwaterdicht, universeel toe te passen. www.aco.

ACO Markant. Kelderbouw. Licht- en ventilatieschachten voor kelderbouw sterk, grondwaterdicht, universeel toe te passen. www.aco. Kelderbouw Licht- e vetilatieschachte voor kelderbouw sterk, grodwaterdicht, uiverseel toe te passe www.aco.l Wij zorge voor de afwaterig De ACO-groep staat wereldwijd voor kwaliteit, ervarig e iovatie

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

1. Weten dat in het geval van compressoren rekening moet gehouden worden met thermische effecten

1. Weten dat in het geval van compressoren rekening moet gehouden worden met thermische effecten Hoofdstuk 4 Compressore Doelstellige 1. Wete dat i het geval va compressore rekeig moet gehoude worde met thermische effecte 2. Wete dat er ee gres is aa het verhoge va de druk va ee gas 3. Wete welke

Nadere informatie

Verwarmingsenergie uit de lucht gegrepen.

Verwarmingsenergie uit de lucht gegrepen. DUURZAME ENERGIE LUCHT WATER-WARMTEPOMPEN Verwarmigseergie uit de lucht gegrepe. Gratis omgevigswarmte uit de lucht gebruike met warmtepomptechiek voor verwarmig e warm water. 09 2015 STIEBEL ELTRON zit

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

Deel A. Breuken vergelijken 4 ----- 12

Deel A. Breuken vergelijken 4 ----- 12 Deel A Breuke vergelijke - - 0 Breuke e brokke (). Kleur va elke figuur deel. Doe het zo auwkeurig mogelijk.. Kleur va elke figuur deel. Doe het telkes aders.. Kleur steeds het deel dat is aagegeve. -

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

Q - Classic innovaties

Q - Classic innovaties Veiligheidskaste voor de opslag va gevaarlijke stoffe Veiligheidskaste met draaideure Q - Classic iovaties iovatie door Asecos Uw voordele: 6 3 4 1 Mobiliteit / flexibiliteit Geïtegeerde sokkel met vrije

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee 1 Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Veel beroepe vereise

Nadere informatie

Ontwerpen van een schakelkast

Ontwerpen van een schakelkast Projectmatige aapak Otwerpe va ee schakelkast Voor het aasture va ee trasportsysteem Gebudeld door F. Rubbe VTI BRUGGE 2011 F. Rubbe 2 1. Ileidig tot de case study Aa de had va ee reëel probleem wordt

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave va het Koikrijk der Nederlade sids 1814. Nr. 6416 10 maart 2015 Regelig va de Miister va Oderwijs, Cultuur e Weteschap va 27 februari 2015, r. FEZ/732697 houdede wijzigig

Nadere informatie

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 1 jauari 2007 t/m 31 december 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O

Nadere informatie

m n Mijn uitvaarttestament n Naam n Geboorteplaats n n n Ziektekostenverzekering n Burgerservicenummer n Naam bank en rekeningnummer

m n Mijn uitvaarttestament n Naam n Geboorteplaats n n n Ziektekostenverzekering n Burgerservicenummer n Naam bank en rekeningnummer Mij uitvaarttestamet m Mij gegeves Naam Geboorteplaats Mij geboortedatum Mij huidige adres Ziektekosteverzekerig Burgerserviceummer Naam bak e rekeigummer Pesioefods Verzekerige, polisummers Begrafeisverzekerig

Nadere informatie

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval Betrouwbaarheid Ee simulatie beoogt éé of i.h.a. twee of meerdere sceario s te evaluere e te vergelijke, bij Mote Carlo (MC) simulatie voor ee groot aatal istelwaarde, voor éé of meerdere parameters. Hierbij

Nadere informatie

PERGOLA SUNRAIN. www.leiner-zonwering.nl

PERGOLA SUNRAIN. www.leiner-zonwering.nl PERGOLA SUNRAIN www.leier-zowerig.l PERGOLA SUNRAIN Het terrasvouwdak voor zo e rege Ritsscree SZ PERGOLA SUNRAIN Q PERGOLA SUNRAIN L PERGOLA SUNRAIN XL PERGOLA LOUNGE PERGOLA SUNRAIN S Steeds meer mese

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse

Nadere informatie

Het onderhoud. Elke woning heeft onderhoud nodig. Wie precies. welk onderhoud uitvoert leest u in deze folder.

Het onderhoud. Elke woning heeft onderhoud nodig. Wie precies. welk onderhoud uitvoert leest u in deze folder. Het oderhoud Het oderhoud Elke woig heeft oderhoud odig. Wie precies welk oderhoud uitvoert leest u i deze folder. Wat doet ProWoe? Groot oderhoud Reovatie e groot oderhoud bregt veel overlast voor u met

Nadere informatie

Spatial 360. Licht als accent. Zachte en uniforme lichtspreiding

Spatial 360. Licht als accent. Zachte en uniforme lichtspreiding Spatial 360 Licht als accet Zachte e uiforme lichtspreidig 10% va de lichtopbregst va de armature wordt gebruikt om wade e plafod aa te lichte Beperkte lumiatieverschille tusse armatuur, Spatial 360 TM

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

Solartechnologie 2013/2014 EEN GOED KLIMAAT

Solartechnologie 2013/2014 EEN GOED KLIMAAT Solartechologie 2013/2014 EEN GOED KLIMAAT ee beter leve De tijd is rijp voor Solar techologie Ga met de toekomst tegemoet Ook waeer de zo bij os iet elke dag tevoorschij komt, verzorgt ze os e oze leefwereld

Nadere informatie

Landelijke handhavingstrategie

Landelijke handhavingstrategie Ladelijke hadhavigstrategie Werkwijze e praktijk Schakeldag 26 jui 2014 Ihoud Naar de itervetiematrix Wat dede we? De itervetiematrix Wat doe we? Positioerig Hoe werke we? Aadachtspute Waar op te lette?

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd bewaarexemplaar Alles over ophoge Iformatie voor als uw wijk wordt opgehoogd Wat doet de gemeete? Ihoudsopgave Pagia 2 Ileidig Alles over ophoge Ophoogprogramma Pagia 3/4 Wat doet de gemeete? Samewerkig

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde B vwo 2010 - II

Eindexamen wiskunde B vwo 2010 - II Eideame wiskude B vwo 200 - II Sijde met ee hoogtelij Op ee cirkel kieze we drie vaste pute, B e C, waarbij lijstuk B gee middellij is e put C op de kortste cirkelboog B ligt. Ee put doorloopt dat deel

Nadere informatie

Opgave 5 Onderzoek aan β -straling

Opgave 5 Onderzoek aan β -straling Eidexame vwo atuurkude 214-I - havovwo.l Opgave 5 Oderzoek aa β -stralig Zoals beked bestaat β -stralig uit elektroe. Om ee oderzoek aa β -stralig te doe heeft Harald ee radioactieve bro met P-32 late

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B1. tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VWO. wiskunde B1. tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame VW 007 tijdvak woesdag 6 mei.0-6.0 uur wiskude B Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 0 vrage. Voor dit exame zij maximaal 8 pute te behale. Voor elk vraagummer staat hoeveel

Nadere informatie

PageScope Enterprise Suite. Afdruk- en gebruikersbeheer van A tot Z. i-solutions PageScope Enterprise Suite

PageScope Enterprise Suite. Afdruk- en gebruikersbeheer van A tot Z. i-solutions PageScope Enterprise Suite Eterprise Suite Afdruk- e gebruikersbeheer va A tot Z i-solutios Eterprise Suite Eterprise Suite Cetraal e gestroomlijd beheer, absolute efficiëtie I de hededaagse zakewereld staat tijd cetraal. Iederee

Nadere informatie

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS hadleidig coditioele orders HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS Ee coditioele order kut u vergelijke met ee istructie die u geeft aa uw wekkerradio: als het 7.30 uur is, wil ik dat de radio aagaat e ik gewekt

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering Cambuur Fapolis Pakket Uw Woohuisverzekerig I de voorwaarde va de Thomas Assuradeure Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e

Nadere informatie

GAZELLE HANDLEIDING MET IMPULSE EM SPEED SYSTEEM

GAZELLE HANDLEIDING MET IMPULSE EM SPEED SYSTEEM GAZELLE HANDLEIDING MET IMPULSE EM SPEED SYSTEEM 2 GAZELLE HANDLEIDING INHOUD INLEIDING 4 1 VEILIGHEID 5 1.1 ALGEMEEN 5 1.2 WETTELIJKE BEPALINGEN 5 1.2.1 Betekeis voor de gebruiker 6 1.3 ACCU 6 1.4 MOTOR

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B1. tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VWO. wiskunde B1. tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame VW 007 tijdvak woesdag 6 mei.0-6.0 uur wiskude B Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 0 vrage. Voor dit exame zij maximaal 8 pute te behale. Voor elk vraagummer staat hoeveel

Nadere informatie

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Ee samevattig va de CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 Uitgave juli 2015 Ihoudsopgave 1. Ileidig 5 2. Fasesysteem 5 2.1 Fase A 6 2.2 Fase B 6 2.3 Fase C 6 2.4 Oderbrekigsregels 7 2.5 Overgagsregelig fase

Nadere informatie

n = n Leg uit of een oog onder water het meest lijkt op een oog in lucht van een verziende of van een bijziende. Maak daarbij gebruik van figuur 5.

n = n Leg uit of een oog onder water het meest lijkt op een oog in lucht van een verziende of van een bijziende. Maak daarbij gebruik van figuur 5. Duikbril Oder water ku je iet scherp zie. Dat komt doordat het hoorvlies aa de voorkat va het oog da cotact maakt met water i plaats va met lucht. Oder water ligt bij ee ormaalzied oog i ogeaccommodeerde

Nadere informatie

Product-Data-Blad. Tzerra NIEUW! Nu ook in CW5. De HR-ketel heruitgevonden! Anders, maar toch vertrouwd

Product-Data-Blad. Tzerra NIEUW! Nu ook in CW5. De HR-ketel heruitgevonden! Anders, maar toch vertrouwd Product-Data-Blad Tzerra NIEUW! Nu ook i CW5 De HR-ketel heruitgevode! Aders, maar toch vertrouwd Tzerra Remeha comfort e kwaliteit ieuwe gedaate Met de Tzerra zet Remeha opieuw de stadaard i kwaliteit.

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012 Mobile Busiess Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties 9040413 09/2012 Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige eme, odersteud door ee optimale commuicatie.

Nadere informatie

Van leegstand naar inkomsten

Van leegstand naar inkomsten Va leegstad aar ikomste (tijdelijke) verhuur va wooruimte i Katoorpade Schole & Verzorgigshuize Joop Geesikweg 140 1096 AT Amsterdam postbus 10491 1001 EL Amsterdam T +31 (0)20 7700845 ifo@wolfhuisvestigsgroep.l

Nadere informatie

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep Mexicaase griep: A/H1N1 griep Wat is de Mexicaase griep? De zogeaamde Mexicaase of varkesgriep is ee ieuwe variat va het griepvirus, met ame A/H1N1. Weiig mese hebbe immuiteit voor dit virus. Hierdoor

Nadere informatie

OV-Taxi Noord-Holland Noord

OV-Taxi Noord-Holland Noord P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 September 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

Product-Data-Blad. Tzerra. De condensatieketel heruitgevonden! Anders, maar toch vertrouwd. the comfort innovators

Product-Data-Blad. Tzerra. De condensatieketel heruitgevonden! Anders, maar toch vertrouwd. the comfort innovators Product-Data-Blad Tzerra De codesatieketel heruitgevode! Aders, maar toch vertrouwd the comfort iovators Tzerra Remeha comfort e kwaliteit ieuwe gedaate Remeha bregt ee compleet ieuwe HR TOP-ketel op de

Nadere informatie

Product-Data-Blad. Gas 310/610 Eco PRO. Gas 310/610 Eco PRO De grote ketel die nergens te groot voor is

Product-Data-Blad. Gas 310/610 Eco PRO. Gas 310/610 Eco PRO De grote ketel die nergens te groot voor is Product-Data-Blad Gas 310/610 Eco PRO Gas 310/610 Eco PRO De grote ketel die erges te groot voor is Gas 310/610 Eco PRO Met de geheel ieuwe Gas 310/610 Eco PRO levert Remeha ee hoogwaardig 100% maatwerkproduct

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

Goed gewaardeerd vastgoed

Goed gewaardeerd vastgoed Good Practices: voorbeelde voor de praktijk Goed gewaardeerd vastgoed 28 Aabevelige voor taxere e taxatierapporte Platform Taxateurs e Accoutats Jui 2014 Voorwoord Het Platform Taxateurs e Accoutats (PTA)

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige die uw zaak mobieler e productiever make. U ka overal e altijd i de beste

Nadere informatie