betreft: aaimielding e)c'-art;4-lofflwor]niiigren-^igiemeen verbindend verklaring van de CAO voor het Techniseh-InstafiatieljechTJf^j

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "betreft: aaimielding e)c'-art;4-lofflwor]niiigren-^igiemeen verbindend verklaring van de CAO voor het Techniseh-InstafiatieljechTJf^j"

Transcriptie

1 An de Miniter vn Scile Zen en Wergelegenheid Dir. Uitveringten Arbeidvrwrdenwetgeving fd CAV Ptb LV DN AAG, Secretrit: rgemeeter lenin MZ Rijwij (Z) Telefn (070) Fx (070) Ptdre: Ptb Rijwij (Z) ''..,Q\".]Kei? '.'.trerj: m enmer: J/MV/VR/2762 Rijwij, jni 2 iq. 6 JÜN 2 I betreft: imielding e)c'-rt;4-lfwr]niiigren-igiemeen verbindend verlring vn de CA vr het Technieh-IntfitieljechTJfj Mijnheer de Miniter' _i f- tii.'it-'n. j ep. prf. j Nmen de wergevertgmiitieöi de werneinerrgnitie betren bij de CA vr het Technich Intlltiebedrijf, te weten de UNT-VNI, de Nederlnde vereniging vn ndernemingen p het gebied vn de detechnie en lchtbehndeling (NVKL), FNV ndgenten, CNV Vmenen en De Unie, Vbnd vr indtrie en dientverlening, delen wij mede dt zij vereentenrning hebben bereit mtrent deze CA vr de peride pril 2 t en met 0 prü 2. De wijzigingen in deze CA ten pzichte vn de vrige CA treft n in de nt vn wijzigingen. Teven treft n vier exemplren vn de drlpende tet vn de CA, lmede twee exemplren met gerenvieerde tet; vi de renvi hebben wij ngegeven de beplingen die in het verleden niet lgemeen verbindend heeft verlrd. In de CA tet treft vi mrering in de mrge de wijzigingen n ten pzichte vn de vrgnde CA. ij deze melden wij vrengenemde CA n ex rtiel 4 vn de Wet p de lnvrming. Teven verzeen wij de beplingen vn de CA lgemeen verbindend te verlren per eert mgelije dtm vr de dr t en met einde lptijd CA. Met betreing t de wntificeerbre lnten nnen wij mededelen dt wij ten nzien vn de CA-verhgingen geen inzicht hebben per bedrijft. ING bn 66.72,2.:?4

2 -2- Wel i het z dt de lnm vn de vijf bedrijften die tezmen Metl en Technie vrmen ngeveer 0 miljrd er bedrgt. U treft vrt n de repreenttiviteitgegeven. Deze zijn verregen dr de leden vn de betreffende wergeverrgnitie die vllen nder de weringfeer vn genemde CA, te vergelijen met het tle betnd (gergiüeerde en ngergnieerde wergever met wernemer) vllend nder de weringfeerbepling vn genemde CA bij de itverder vn de bedrijftregelingen vr de Metl en Technie, te weten N.V. Mn Service. De drbij gehnteerde peildtm i mrt 2. De grenzen vn het dmein wrvr de gegeven zijn verzmeld, zijn gerelteerd n de weringfeer vn de CA. Drbij zijn niet meegenmen de ndernemingen die integrle dipentie hebben vn de CA vnwege een eigen rechtgeldige CA. mgchtend, n[imen CA-prtijen J.G. rmel Urecter dij l gen: - 2 exemplren vn de drlpende CA tet - 2 exemplren vn CA met gerenvieerde tet - 2 exemplren vn de nt vn wijzigingen - CD-rm met CA (met en znder renvi), FC-ndbe en nt vn wijzigingen - repreenttiviteitcijf er - FC-ndbe (2x)

3 RPRSNTATIVITITSCIJFRS CA vr het Technich Intlltiebedrijf. Antl wergever, ngelten bij de betren wergeverrgnitie 455 b. CA-wernemer in dient vn de nder b bedelde wergever 0272 c. Ttl ntl wergever in de bedrijft 78 d. Ttl ntl wernemer in de bedrijft 6

4 yc, P. vn Vn: Verznden: An: nderwerp: mndg 20 jni 2 :2 yc, P. vn AWTI Gechte mevrw Vn yc, nder verwijzing nr n telefnich nderhd vn z jit inze het AW-verze betreffende de beplingen vn de CA Technich Intlltiebedrijf bevetigen wij dt de lijt met bedrijven wele bij het verze w ingediend, een lijt i wrvn c-prtijen verzeen deze bedrijven it te znderen vn het te nemen AW-belit c.q. te dipeneren vn dt belit. Indien er ng vrgen en/f pmeringen zijn vernemen we dt grne. Met vriendelije gret. J. rmel SZW inc;ïkwn 0.m?ii

5 Dtf Verhrervice V de V. FMC fc-nerpiëwèertnv V nergieerve renthe:qverijër 8te(Nqrd)/ Kbinet Nrd V V ifblervice Dremne-ve et Kbelervfce Nrd V bfq nefv ervice V QbrffNetNV Q cai èhledm V NS Netbehèer V ÖfJfeËÓgé ÖlfefJftÖVV V Trnprtnet JJnd Wénd nertfe inirtrcr V NC Infr Service V N.V. NC nergie Zid-Kennemerlnd Netwer Gwchl Frielnd FcUitte V NC nergiecnmenten.v. NC NetteheerMfdden-ltnd V NC Nétbeheer Weert NV Netbeheerder Centrl verijel.v. Cg Fcffir V. ent nergie V ieni Nefwet rbnt V

6 I eerte regel -:*!.-.g' 2 m'c'? iis 0 im II deeltitel CLLCTIV ARIDSVRNKMST ndeit S ndert ndert 2 0 ndert dtm Geldig vn pril 2 4 dtm 2 t en met 0 prii N regel ltte pg cijfer A-deel vrwrd

7 eerte regel deeltitel nderl ndert ndert 2 0 ndert dtm 4 dtm N regel ltte pg cijfer 58 Met 'wergever()' en 'wernemer()' wrden in deze CA zwel mnnen l vrwen bedeld. Artie!(leden) die - inhdelij - zijn gewijzigd ten pzichte vn de vrige CA, lptijd december 200 t en met mrt 2, zijn gemreerd met een verticle treep in de linernt! ijn. ehden itzndering dr de wet geteld, mg znder vrfgnde chriftelije etemming vn de bij deze CA betren wergever()-, en wernemerrgnitie en de Stichting Vrd Metl en Technie niet it deze itgve wrden verveelvdigd en/f penbr gemt dr middel vn dr, fpie, micrfilm, enigerlei eletrniche wijze, hitemet, Intrnet f nderzin, hetgeen vn eping i p de gehele f gedeeltelije bewering. Vr zver het men vn pieën it deze itgve i egetn p grnd vn rtiel 6 Aterwet 2 j. het elit vn 20 jni 74, Stb. 5, zl gewijzigd bij het elit vn 2 gt 85, Stb. 47 en rtiel 7 Aterwet 2, dient men de drvr wettelij verchldigde vergedingen te vlden n de Stichting Vrd Metl en Technie Ptb 25, 250 A Den g A-deel vrwrd

8

9 I eerte regel II deeltitel ] ndert ndert ndert 2 0 ndert dtm 4 dtm N regel ltte pg cijfer e VRWRD. WRKINGSSFR De nderhvige lleetieve-rbeidvereenmt bevt de regelen wele miniml in cht meten wrden genmen bij rbeidvereenmten ten: fc de- wergever -bedeld in rtiel 4b, <lie üd i vn één vn de cntrcterende wwget'errgniqtie (eie hleri); b- de wernemr bedeld t nijtel 2, die in dient I -vn een -ender bedelde wergever. De-wergever l bedeld in rtiel b die niet i ngelten bij één vn de cntrcterende wergeverrgnitte en de ln zijn dient zijnde wernemer i bedeld in rtiel 2v dienen bj-eet-ten hen-ngegne rbeidvereenmt-f-ieder gevl de lgeneenverbiëend verlrde beptige-n te men. 24 SCIA.\L LID IN D NDRNMING De-wergever--en wernemerrgnitie betren bij deze CA tellen vt dt zih in e«) ndereming, r t e& fnctie, lten ndercheiden tetgijd ëe ndememingleiding, p wie de vertwrdelijheid mt- ver de bepling en reliering vn het ndernemingbeleid; en nderzijd de in de nderneming werzme pgnm die it dien hfde eigen mteriële en-immteriële belngen ennen; Veel vn de n die betring hebben p de rbeidverhding wrin vrengenemde tweedeling zih-it, wwden in deze GA geregeld. Niettemin zijn de wergever- en wernemefwgftitie d mening tegedn dt een gede-itvering vn de- AG bepld wwdt-dr een gd 'wleg tm de nd«tiemingj«ding «i d wernemer. Dre chte zij de intelling vn een -ndememingfd dt wel vn e«i perneel vertegenwrdigig-(vr-de ndememingen met minder dn 50 wernemer) vn-geef grt belng, immer, zwel de w.v. l de v.v. zii in-de ndememingrd en in d perneelvertegenwrdiging een rgn vn verleg, dvie, infrmtie-«t emmnitie binnen de-ndememing n reenen het deze rgnn lt-t-btj te-drgen t het gedfctineren vn de ndememing, lmede t het behrtigen vn de belngen vn llen die in d ndmming werzm zijn. ]n dil der chten prtijn -bij de CA het- gewent indien de ndememingjeiding jriij in de genemde fgnen-de lgemene gng vn zen-in de nderneming, zwel p ecnmich l p cil terrein, ter bepreing n de rde telt. Dmt erennen de w.v. de zelftndige t vn de v,v. in de behrtiging vn de mteriële en immteriële belngen vn hn leden, werzm in de nderneming. Vn deze zienwijze getigen de beplingen in de CA die d w.v. en ViV: l dvier mede in het verleg ten -ndernemingleiding en -pertmeel betreen. Dh- in die gevllen wrin-de CAQ een en nder niet expüeiet-vrchrijft chten de w.v. het nttig indien de VTV:- l dvi&er in het ndememingverleg wrden belrltcn zeer-i» de gevllen wrbij de dr de ndememer te nemen beliingen belngrije wijziging brenge-in de wefmtndigbeden f-in de lribethng. iere dient-een gede eemmwnitie ten de ndememingleiding en de vv: te wrdw gewrbrgd, epdt ëe ndememingrd f de perneelvft4egenwrdiging hn hiervren mchreven t wr nnen men en drn getlte nnen geven. Indien-d v.v. i het ver4eg met de ndememingleiding perneelleden vn de wergever wil betreen, zl zl lleen nnen gechieden met intemming vn d wergever. A-decl vrwrd

10 eerte regel deeltitel ndert ndert ndert 2 0 ndert dtm 4 dtm N regel S ltte pg cijfer 58. VAKNDSKADRLDN Prtijen zijn vn mening dt, indien de v.v. vergn t henwijzen vn een wernemer l-vbndderlid ten beheve vn het nderhden vn de tten vf-en nmen de-v:v.j let hr leden werzm ii-dg'ctwiememing;-d v.v. de dcmemingleiding drvn in enni meten tellen. Met dederemingleiding-met vrfgnde vereentemming-wrden bereit ver de rd en mvngvn de in dt der-ëer bedelde wernenier te vefrihtcn twiteiten. Prtijen ehten-het een beginel vn ged beleid dt een, met inehtnming vn het vrgnde, l vbndderlid gewezen wernemer niet dr-de wrgever zl wrdn crtlgen f belemmerd zl wrden in zijn mgelijheden f nen binnen de ndememing dr het enele feit dt hij een dergelije fntie vervlt. et \erdient nbeveling dl een wernemer die vn meing i dt len pzichte vhem in trijd wt dit' beginel i gehndeld, zih llereert met zij-wefnemerrgnltie vertt. Dm n de wetie in pen verieg n éc rde wrdn geteld bij de ndememingleiding. et verdient e\'eneen nbeveling dt de werge'er b -een vrgenmen indi\'idee] ntlg vn een vbndderlid eert de betren wernenwrrgnitle hierer infrmeert Tetï nzien v ee met inchtneming v het vergnde, ngewezen vbndderiid verdient, nr de-epvtfing vn prtijen, de ntlgbehemiing weie de Wet p de ndememingrden geeft n de ndememigrdledcn, nlge epingr. PLAATSING \AN KWTSAR GRPN Prtijen bij deze CA vrgen bijznder-e ndcht vn de wergever-vr het hqpen vn (her)pltingmgelij heden ten beheve vn wetbre grepen-p de rbeidmrt lmede vr gehndicpte wernemer Dmt i het de bedeling dt in de ndememing preventieve mtregelen wfden getrffen m te vrmen dt wernemer itvllen wegen-rbeidngechithid. Ndere infrmtie mtrent reïntegrtie-en/f preventie n wrden verregen bij-de wergever en wernemerrgnitie betrn bij deze CA. 5. UITNLi\NDS ARKNMRS Prtijen vetigcth-er de ndcht p dt de beplingen vn het nederltmd rbidrecht in het lgemeen en-vn de nderhvige-ca in het bijznder, vlledig vn eping zijn p bitenlnde wrnemer. hidien vn deze beplingen vr zever egetn wrdt fgeween, dienl dit hriftelijte wwden vtgelegd, 6. MILIU De wergever en wernemerrgnitie betren -bij de CA-vrgen bijztmdere ndcht vn de wergever en wernemer r een zdnige trclrmg vn-de werzmheden dt het milie drder' z min-mgelij wrdt belt. 7. VRLF IN T KADR VAN D WT ARID N ZRG CA prtijen-bevlen n dt de divere vrm») vn verlf in-het der vn de -Wet Arbwd en Zwg ze exibel mgelij, reening hdend met ëe pernlije mtndigheden vn-de wernemer en de fwijingmgelijheden die deze wet-biedt, wrden geïntegreerd in de betnde wertijden en dientrter. A-dee vrwrd

11 I eerte rege! II deeltitel nderi ndert ndert 2 0 ndert dtm 4 dtm N regel ltte pg cijfer A-dee] vrwrd

12 I eerte regel II deehitel ndert ndert ndert 2 0 ndert dlm 4 dtm N regel ltte pg cijfer DL A A-deel

13 I eerte regel S 0 II deeltitel ndert ndert ndert 2 0 ndert dtm 4 dtm N regel ltte pg cijfer 58 A-detl

14 I eerie regel II deeltitel ndert ndert ndert 2 0 ndert dtm 4 dtm N regel ltte pg cijfer 58 L é&7 2bT 4ftr Ah. êr- 5r êbr 6r- 4«fer i&r- 0r- 24v- 4r IV 2 é 2 Algemene -beplingen INUD Wergever.. Wernemer. Deeltijdwer Inleenrchten..TT.I.T. ; ;-. Metl en Technie Wergeer in de-metl en Technie. Wergever in de bedrijft Medezeggenchprgn Wernemerdelegtie-r....T Vbndderleden -edrijferd, Vrd Cmmiie itteg CA-.-. Veiligheid. : Fie, liting en rergnitie. ; egin en einde dientverbnd é Indeling vn fnctie...--rt-.tr-;.t evetiging vn ntelling W Preftijd n Dientbetreing vr nbeplde tijd. n inde dientbetreing -r.---..vi ;: ;t Dientbetreing vr beplde tijd.-. ;T.- : * Diitbelreing met wernemer vn-65 jr f der f een wernemer die een penienitering vn het Penienfnd inetl en technie ntvngt pzegging... 0 Uh ARIDSTIJDN -M Definitie Arbeiddr. Vrmen vn rbeiddrverrting. Verreening rbeiddrverrtingr Arbeid p zndgen en feetdgen. -A-rbeid-in plegct verwer. -Cnigntie. VRPLICTINGN VAK D WRKNMR 07 Algemeen Geheimhding Zrg ten nzien vn bedrijfmiddelen. Vergeding vn hde? Arbeid vr derden. Cncrrentiebeding en ecnemihe crii Vervllen. Temgeer it-militire dient JIS. -S -0«-08 JUL A-decl

15 I eerte regel II deeltitel ndert ndert ndert 2 0 ndert dtm 4 dlm N regel ltte pg cijfer 58 IV RUILN -0 m-. Rilen V, SALARISSN N TSLAGN U 5-: Slribetling per mnd f per vierweenperide :.:...: Slritbellen 54 50ft: Teping-lritbellen vr jegdgrepen...itt.:;' '..rT ; Teping lritbellwi-vr 25 jrigen en der.-t-...:t-.--7t ; Artiel. Slrien per mnd 7....r %: Artiel brlrien per vierweenperide r Slriverhging in-verbnd met leeftijd.: : ; Slriverhging in verbnd met fntiejren,...-.-, 44 54: Wijziging vn fnctie; her m en bijchling.tt éfc Slrigevlgen invering fchrnlbe.v.-:7 r 45 57: elningytemen.-tt.-. TV.-.: :T-. 4é 57fc ilri vertegenwrdiger..t..ttt;;'; 4é 5* Sprin 4? 5; Vbndcntribtie.. :T; : Zietetenverzeering.T : ; Teping lriverhging.-r:...: ft Vervllen 48 VI. TALING VAN VRURN 4 40r etling vn vemren. T...: »; elling vwren biten het dgventer.;: -.:....T 54 45: etling vn verchven ren...; Si 44: etling vn reirer..'..-ttt : TTT.TT. Ï...-TT;---.T7. S 45 Plegenelg r;.;...-.t:::7.t'. VIL VRGDING VAN RIS N VRLIJFKSTN 54 4e: Vergeding vn reiten... ;:-.?; T: 54 47T Vergedmg vn verblijf-eten.t-. 4 4S; Andere regelingen.tt. r. 55 VL VAKANTI N AC\NTIIJSLAG 56 A. Definitie vntiedgr.t..' rr;.-..t: t.".. :...?; 5é ér Vntierechten;: ; 5é 54 xtr vntierehlen vr dere wernemer êé êr. Inheding vntiedg bij tweede ziemelding.-tt.t 57 é. epering vn de vntierechten. -.n 58 54T Aneengelten vntie ;; ;T:...:.;.-: 58 55; Vttellen verlfdgen...-.;;.tt.'.tt 5 éê. ereening vn genten vntiedgen.. : 5 5e: Drbetling vn lri tijden vntie r. 5 57: Afwieling vn te veel fte weinig genten vntiedgenttt.ttt...;-...r: 60 58; Vervl vn vntienpren." ;;..::..-T::.:.. é 5: V'Mtiebijlg.T;;.;.... ; 64 60; Minimm-vntiebijlg rrr-. ; lii't.'' mi- / ' M. rvhj A-deel

16 I eerte regel II deeltitel ndert ndert ndert 2 0 ndert dtm 4 dtm N regel llte pg cijfer 58 IX. RLF -65 4; Krt verif 65 6; ijznder-verlf.. ; T-..-7TT... :TT.-T-...-Tr. rt-..-7t-...-; 64 65; Verif vreigen reening V.TT: ;--; 64 65* Levenlp ;: ;r-;i 65 64; Gedwngen verzim.-.-. r X. ARIDSNGSCIKTID Definitie 67 65fc Anvllend invliditeitpenien r.: T:... :...-7T-.-T: ; Melding.-T-.'..T ; Zwngerchp en bevllingverlf 68 67; Anvlling vn lri.ttt...ttt T.TT: T.7?7..'.v.-. ;.; ; Reïntegrtie-;TT.J.-TT : Vntiebijlg in gevl vn lgdrige rbeidngechitheid.-- TT Tê- 68 Ver'llen 75 XI. PNSIN N VRLIJDNSUITKRING 74 6: Penienfnd. ;rr...:?= ;TT..-r.: :. :;-;7...rTT-.:; vr ; verlijdenitering.-:: r-rrrrr ;-.;T :. : -74 XII. NDRWIJS 75 74; Leerpliehtige e wlifitieplihtige wernemer ; T.. -! : Prt time nderwij:.r.-..-.tt-.; rrr.r. 75 TA-. Verplichte ebting r Tte: Shlingdg vc 76 XIII. WRKGLGNID 7? 74: Wergelegenheid...rr: ; Vervlln 77 74fe Vervllen 77 74e Vervllen 77 XIV. SLTPALINGN 7«75; Afwijig vn deze vereenmt...rr. T : Dr vn de vereenmt..; 78 Téfc Vredeplicht 78

17 eerte regel m'-r-- IlS;:: 6 isi: 8 t---' 0! deeltitel ndert ndert ndert 2 0 ndert dtm 4 dtm N regel ltte pg cijfer 0 58 A-deel I

18 eerte rege! I. ALGMN PALINGN. WRKGVR Artiel 0 deeltitel ndert ndert ndert 2 0 ndert A. 42 dtm 4 dtm N regel ltte pg cijfer 58 nder wergever in deze vereenmt wrdl vertn de in Nederlnd wnende ntriije pern f de in Nederlnd gevetigde rechtpern, dn wel de mtchp, de venntchp nder firm f de cmmnditire venntchp gevrmd dr twee f meer zdnige ntrlije en/f rechtpernen gezmenlij, lmede de in het Rij in rp gevetigde nevenvetiging vn een drbiten wnende ntrlije pern en/f een drbiten gevetigde rechtpern (l dn niet gecntiteerd nr f vllend nder bitenlnd rechl), wrvr p grnd vn de ndelregiterwet 2007 een verplichting t inchrijving in het ndelregiter bett. WRKNMR Artiel 2. nder wernemer wrdt verln degene die in dient vn een wergever legen lri rbeid verricht. 2. Deze vereenmt i niet vn eping p:. directeren en djnct-directeren; b. degene die in hfdz werzmheden verricht wrvn het fnctienive itgt bven het nive vn fnctiegrep (lrigrep J); c. degene die weliwr vrmt p de lrilijt vn de ndememing dch geen werzmheden verricht ten beheve vn de ndememing; d. degene die in een eletrtechnich nettenbwbedrijf vr grndwer per rwei en/f vr beperte dr in dt rwei f een ree vn rweien met een mximm vn drie mnden i ngenmen, met dien vertnde dt p de grndwerer in vte dient deze CA wel vn eping i.. Ten nzien vn. de wernemer wien fnctie nregelmtige wertijden meebrengt zijn niel vn eping de rtielen 7, 8, 8, 2,,, b, 4, 5,42,4, 44 en 45; b. de wernemer wien fnctie niet vereenmtig het beplde in rtiel 0 i in te delen, zijn niet vn eping de rtielen lid,,, b, 4, 5,, 42, 4 en Gechillen -ever de itlegging vn dit rtiel wepden belit dr de Vrd, gehrd de bedrijfrd. DLTIJDWRK Artiel 2. De wergever zl een verze vn een wernemer m in deeltijd te gn weren, pitief tegemet treden. ij zl erie ngn f er mgelijheden zijn, dn wel p termijn nnen zijn, m n het verze vn de wernemer tegemet te men. Indien de wergever geen mgelijheden ziet hel verze vn de wernemer in te willigen dn zl hij dit bergmenteerd n de wernemer meedelen. en verze vn de wernemer m in deeltijd te imnen weren zl dr de wergever niet wrden fgewezen dn ndt hij drver met de wernemer verleg heeft gepleegd. Anw ening: Pe werrwicr ten n deze bepling geen recht nllenen m in dllijd W (gn) wrltcn.

19 eerte regel deeltitel ndert ndert ndert 2 0 ndert dtm 4diAiXi N regel ltte pg cijfer p wernemer, vr wie rchten gemte fpren een werwee geldt vn minder dn gemiddeld 8 ren per wee bereend ver een peride vn mximl één jr, zijn de beplingen vn deze CA nr evenredigheid vn dit mindere ntl ren ten pzichte vn de gemiddelde 8-rige werwee vn leping. INLNKRACTN Artiel 2b. p de inleenrcht die i n te meren l een vrcht en werzm i ten beheve vn de wergever die rerteert nder deze CA, zijn de beplingen ter ze de lritbellen, vntie- en enirendgen, de vntiebijig en de minimmvntiebijlg vn deze CA vn eping. venz zijn ten nzien vn de wertijden de 8-rige werwee l bedeld in rtiel 8 d CA en de drbij pende elgen c.q. vergedingen, genemd in de hfdten V en VI vn deze CA met itzndering vn de rtielen 6, 8, 40,, vn eping, lmede de vergedingen bedeld in de rtielen 5 en 60 vn deze CA. De (inlenende) wergever met zich ervn verzeeren dt de itzend wergever p de inleenrchten de cnfrm dit lid vn eping zijnde rbeidvrwrden ept en een verlring vrgt dt de itzendwergever de wettelije beplingen ept. Deze prte verlring i niet vereit l de itzendwergever NN-gecertificeerd i. 2. Vrcht i de wernemer die in hel bezit i vn een vr de fnctie relevnt VMdiplm f een in het bitenlnd vr de fnctie relevnt verregen diplm p gelij f gelijwrdig nive.. Met ingng vn jnri 22 zllen wergever in de Metl en Technie lleen gebri men vn itzendbre' met een SNA-ermer die l zdnig geregitreerd zijn bij de Stichting Nrmering Arbeid (SNA). Vr gebriming vn een itzendbre dt niet vlt nder de itzndering zl bepld in rtiel 4c geldt het in de vrige vlzin beplde niet. MTAAL N TCNIK Artiel nder de Metl en Technie in deze CA wrden vertn de ten vn bedrijf mchreven in de rtielen 77 vn de cllectieve rbeidvereenmten vr: - het crreriebedrijf, de gd- en zilvemijverheid, - het iltiebedrijf, - het metlbeweringbedrijf f - het technich intlltiebedrijf. WRKGVR IN D MTAAL N TCNIK Artiel 4 nder "wergever in de Metl en Technie" wrdl in deze CA vertn de wergever bij wie hel ntl vereengemen rbeidren vn de in dient zijnde wernemer die betren zijn bij de werzmheden zl itgeefend in de in rtiel genemde ten vn bedrijf, grter i dn het ntl vereengemen rbeidren vn de in dient zijnde wernemer die betren zijn bij werzmheden itgeefend in enige ndere t vn bedrijf, blijvende bij de hier vren mchreven vergelijing de ecnmiche fnctie vn el der werzmheden bilen bechwing. 2 l m mi

20 I eer4.regel II deeltitel C ndert ndert ndert 2 0 ndert dtm 4 dtm N regel ltte pg cijfer 58 WRKGVR IN D DRIJFSTAK Artiel 4b nder "wergever in de bedrijft" wrdt in deze CA vertn de wergever bij wie het ntl vereengemen rbeidren vn de in dient zijnde wernemer, die betren zijn bij de werzmheden zl genemd in rtiel 77, grter i dn het ntl vereengemen rbeidren vn de in dient zijnde wernemer die betren zijn bij werzmheden itgeefend in enige ndere t vn bedrijfin de Metl en Technie. In gevl hel ntl vereengemen rbeidren vn de in dient zijnde wernemer in enige t vn bedrijf in de Metl en Technie gelij i n het ntl vereengemen rbeidren vn de in dient zijnde wernemer belren bij een ndere t vn bedrijfin de Metl en Technie, geeft de hgte vn de lnmmen vn de betren wernemer in de mnd jnri de drlg. Artiel 4c Deze CA i niet vn eping p de wergever die vldet n de vlgende cmltieve vereiten:. de bedrijfctiviteiten vn de wergever beln itlitend it het ter bechiing tellen vn rbeidrchten l bedeld in rtiel 7:60 W én b. het ntl vereengemen rbeidren vn de bij deze wergever in dient zijnde wernemer die betren zijn bij de werzmheden zl itgeefend in de m rtiel genemde ten vn beth-ijf bedrgt minder dn 75% vn het tl ntl vereengemen rbeidren vn de in dient zijnde wernemer, dt wil zeggen dl tenminte 25% vn het ntl rbeidren vn de in dient zijnde wernemer betreing heeft p werzmheden itgeefend in enige ndere t vn bedrijf dn in rtiel genemd én c. de wergever zendt vr tenminte 5% vn het tle premieplichtige ln p jrbi il p bi vn itzendvereenmten met itzendbeding l bedeld in rtiel 7:6 lid 2 rgerlij Wetbe, zl nder gedefinieerd in rtiel, lid en 2, en rtiel 2 vn het elil Indeling Uitzendbedrijven vn hel LISV d.d. 6 ber, gepbliceerd in de Sttcrnt nmmer 4 vn mrt De wergever heeft n dit criterim vldn indien en vr zver dit dr de itveringintelling dn wel het LISV l zdnig i vtgeteld, én d. de wergever i geen nderdeel vn een cncem dt rechttree f dr lgemeen verbindend verlring gebnden i n de CA vn een der bedrijften zl genemd in rtiel én de wergever i geen pritir fgepren rbeidpl én de wergever viel p december niet nder de (lgemeen verbindend verlrde beplingen vn de) CA Vervregd Uittreden Metl en Techniche edrijften. Vr de leping vn de nderdelen. en b. blijven biten bechwing de wernemer, c.q. het ntl rbeidren vn wernemer, wier fnclie geheel ten diente tt n de bedrijfctiviteit "ter bechiing lellen" zl dminitrtie en bemiddeling.

21 I eerste regel II deehitel A. 24 ndert ndert ndert 2 0 ndert dtm 4 dm N regel ltte pg cijfer 58 MDZGGNSCAPSRGAAN Artiel 5. ij de wergever die 50 f meer wernemer in dient heeft zl een ndememingrd wrden ingeteld rchten de Wet p de ndememingrden. 2. De wergever die 0 f meer wernemer mr minder dn 50 in dient heeft wr geen ndernemingrd i ingeteld n een pern eel vertegenwrdi ging intellen. p verze vn de meerderheid vn de bij de wergever werzme pernen telt de wergever de perneelvertegenwrdiging in.. De wergever die minder dn 0 wernemer in dient heeft en wrvr geen ndememingrd i ingeteld n een perneel vertegenwrdiging intellen. 4. ij de wergever die 0 f meer wernemer mr minder dn 50 wernemer in dient heeft wr geen ndememingrd dn wel perneelvertegenwrdiging i ingeteld, zl een perneelvergdering wrden ingeteld zl mchreven in rtiel 5b vn de Wet p de ndememingrden vr zver deze Wet p deze ndememingen vn eping i. Aneniftg: tnlichtingen nwrcnt de inteing n cen ndernemi ngrnnd. pwnelve negen w rdiging f perneel vergdering nnen wrden ingewnnen tij de edrijfemmie Mrttt I. Crrpndcniie-drei Ptb 05,250 LK Den ngi-tclefn 070 MWidl, WRKNMRSDLGATI Artiel S De wergever die minder dn 0 wernemer in dient heeft en wrvr geen ndememingrd f pernwlvertegenwrdiging i ingeteld n in die vrmende gevllen verleg plegen met een delegtie vn wernemer fmtig it de in dient zijnde wernemer. VAKNDSKADRLDN Artiel 5b et i vbndderleden egetn infrmtie te verpreiden in de-«ndememing, wrin zij werzm zijn. Zij zllen i verbrtë-hiefmee nit dw--hn wergever wrden bendeeld. Anteening: gie btj-j' vn het vrwrd. DRIJFSRAAD Artiel 6 Vr de in rtiel 77 mchreven bedrijft n een bedrijfrd wrden ingeteld.'* De bedrijfrd regelt zijn mentelling, l en werwijze bij reglement hetwel de gedering vn de Vrd beheft. i CfTepndentie vr de bedrijfdrd ic rlhten n: -Ptbn' A tteng 4 UI!U f. M :"'

22 I eerste regel II deeltitel A. 24 ndert ndert ndert 2 0 iglert dtm 4 dtm N regel ltte pg cijfer 58 VAKRAAD Artiel 7 nder Vrd wrdt vertn: Slichting Vrd Metl en Technie. Anteening: h In d Vhrd werhn de weritgever en wernemerrgnitie in de Metl n Technie men tnei het del het bevrderen vn gedeficite-vcrlmdigenin de Ml en Technie. Dil dl wrdt nder meer bereit dr het fliten vn CA'. Crrepdenlie:-Plb5 niis- SQ A Den g. Tcfn: ehden itzndering dr de wet geteld, mg znder vnifgnde chfiftclij eteffiming vn dc bij dze CAQ betren wergever(), en wernemerrgniti en d Stichting Vrd Metl en Technie niet it deze itgve wrden verveelvdigd wnf-penbnr gemt dr middel vn dr. fpie, micrfilm, enigerlei eletrnihe wijze. Internet. Intrnet f nderzin, hetgeen vn eping i p de gehele f gedeeltelije bewering- Vr zver het men vn tyieën it deze itgve i-cgetn p grnd vrntnicl 6 &-Awiwet 2 j. het elil vn 20 jwi 7'!. Stb-5. zl gewijzigd bij bel e vn 2 gts 85, Stb. 7 en rtiel 7 Aterwei ts;<lienlmendedrvrwettelij verchldigde vergedingen te vlden n de Stichting Vrd MlDl cn Tecnhili PctbG 25. 2S0 A6 Den g. CMMISSI UITLG CA Artiel 7 r i een Cmmiie Uitleg CA die de Vrd dvieert ver gechillen mtrent interprettie vn nderhvige CA-beplingen. Deze gechillen nnen dr CAprtijen n genemde Cmmiie wrden vrgelegd. Anteening: et dre vn de Cmmiie Uitleg CA i Ptb 2S. 250 A Den g, VILIGID Artiel 8. De wergever zl die mtregelen nemen wele ndig zijn vr de veiligheid in zijn ndememing, zl met inchtneming vn de wettelije vrchriften. 2. De wernemer n niel wrden verplicht lt het verrichten vn werzmheden wrbij n de wettelije vrchriften mtrent veiligheid niet i vldn.. Indien werzmheden het gebri vn veiligheidmiddelen ndzelij men, zl de wergever deze n de wernemer vertreldten. 4. De wernemer i verplicht eigen veiligheid en die vn nderen in cht te nemen, dr de wergever gegeven vrchriften p le vlgen, veiligheidmiddelen te gebrien en vrgechreven beveiligingen e te pen. Anteening: Vreenwt meer itverige elichting pwt in dit rtiel geriemd nderwerp wrdt verwezen nr bijige len A. FUSI, SLUITING N RRGANISATI Artiel. 2. etgeen in de nvlgende leden vn dit rtiel wrdt bepld, i vn eping p de ndememingen, wrin in de regel ten minte 20 pernen werzm zijn. De wergever die fiebepreingen vert, dn wel het vmemen heeft het bedrijf geheel f gedeeltelij te liten en/f het perneelbetnd ingrijpend te rergnieren, dn wel ndere plrmen heeft die een belngrije negtieve invled p 5 m Wê

23 I eerte regel II deeltitel ndert ndert ndert 2 0 ndert dtm 4 dtm N regel ltte pg cijfer 58 de wergelegenheid zllen hebben, telt de w.v. en de v.v. drvn in enni. De wergever zl er nr treven cllectieve ntlgen zveel mgelij te vrmen.. De ennigeving bedeld in lid 2 vn dit rtiel dient plt le vinden zdr verwcht n wrden dt de eventele fie, liting en/f rergnitie wellicht drgng n vinden. 4. Gelij met de eerdergenemde ennigeving deeh de wergever teven mede de redenen die hem t zijn belit hebben gebrcht, lmede wele (cile) gevlgen hij verwcht, indien en vr zver die gevlgen ldn reed te verzien zijn. 5. Te zmen mel de w.v. en de v.v. zl dr de wergever, zdr dit ndzelij wrdl, ndcht wrden beteed n; - het tijdtip wrp hel medezeggenchprgn dn wet de wernemerdelegtie vr het itbrengen vn dvie zl wrden ingelicht; - het tijdtip en de wijze wrp het gehele perneel zl wrden ingelicht; - de vrg f en in heverre vrzieningen genmen nnen wrden pdt zveel mgelij de eventeel ndelige gevlgen vr de wernemer wrden vrmen, weggenmen f verminderd. 6. ver de in de leden 2 en 4 vn dit rtiel genemde mededelingen en ennigeving zllen de w.v. en de v.v. geheimhding betrchten, wele geheimhding zl dren t n het tijdtip wrp hel perneel wrdt ingelicht, lthn ten minte t n het tijdtip wrp hel medezeggenchprgn dn wel de wernemerdeicgtie wrdt ingelicht. 6 Anldwningen: 4T Prtijen bevlen de QrKlwemingen4ie niel vllen nder het getelde in lid nmler ze vn fie, litingen reergnintie-indien mgelij het getelde ïn de leden 2 t/m & le vlgen. i: De nderwerpen dte in het der vn de in lid 5 genemde vrzieningen nndcht-vcrdienen. ijn' 2 vn deze CA. i: Men dient teven -reening le hnden met de Wet p d ndememingrden de Fiegdregregelc de Wet reming elleetief ntclgi t-r-. -*.*i*- A-decl

p i - : j 6 & g o Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directie Noordzee C5277

p i - : j 6 & g o Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directie Noordzee C5277 p i - : j 6 & g Ministerie vn Verkeer en Wterstt Diretrt-Generl Rijkswterstt Diretie Nrdzee I I INTO s-jw 1 C577 B!3LiOTHEEK" StQNATUUR.: C5~ } f / Eindrpprtge Inventristie Millenniumgeveligheid vn de

Nadere informatie

W-3 Welstand en Monumenten

W-3 Welstand en Monumenten L^ICX^Ö 1/ s'e^^is W- Welstand en Mnumenten Midden Nederland Aan de den van de deelnemende gemeenten van Welstand en Mnumenten Midden Nederland ns kenmerk : 15-41 Bijlage : 1 nderwerp : Jaarverslagen jaarrekening

Nadere informatie

Vrienden van het Goois Natuurreservaat

Vrienden van het Goois Natuurreservaat MEMO Van Aan CMS, mr. N.A. van Renssen Vrienden van het Gis Natuurreservaat CMS Derks Star Busmann N.V. Mndriaantren Amstelplein 8A NL-1096 BC Amsterdam Pstbus 94700 NL-1090 GS Amsterdam Kpie Datum 15

Nadere informatie

ACHTERGROND VAN DE REGELING

ACHTERGROND VAN DE REGELING 55 P.W.H.M. Willems, "XYZ is de helft vn (oud) ABC: een nieuwe hoffb,rmule voor vergoeding kennelijk onredelijk ontslgt", TAP 2009, p 77+-778. A.R. Houweling, G.W. vn der Voet, "Kennelijk onredelijk ontslg

Nadere informatie

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek Prooincie h øis Westerbrink r, Assen Postdres Postbus rz2, 94ooAc Assen www'drenthe.nl r (ot 92) 36 5t tt r (ot 92) 36 t7 77 provinci renthe An: de voorzitter en leden vn provincile stten vn Drenthe Assen,

Nadere informatie

VVE Beheer B.V. 000093648

VVE Beheer B.V. 000093648 VvE De Oude Scheepswerf te CAPELLE AA DE IJSSEL Aan de leden van de Vereniging Rijswijk, 22 september 2010 01952 Geachte leden, Bijgaand gelieve u aan te treffen de uitndiging 2010. vr de algemene ledenvergadering

Nadere informatie

datum telefoon e-mail

datum telefoon e-mail PRIM Schiedam STICHTING PRIMAIR PENBAAR NDERWIJS Pstbus 515 31 AM Schiedam e: inf@primschiedam.nl Kerklaan 29 3121 KC Schiedam t: 1 4264 46 Gemeente Schiedam Afdeling Educatie & Welzijn T.a.v. de heer

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Vn krht vnf 20 feruri 2008 12.00 uur GMT EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Dekking overeenkomstig de Klsse 1 Regels vn de Stemship Mutul Underwriting Assoition (Bermud) Limited,

Nadere informatie

Spelregels ebook cadeau

Spelregels ebook cadeau Spelregels ebk cadeau Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Pagina: 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Pagina: 1 Artikel 3 - Tepasselijkheid Pagina: 2 Artikel 4 - Het aanbd Pagina: 2 Artikel 5 - De

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013 Algemene Vrwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 nvember 2013 Bij de aankp van prducten heeft de cnsument de mgelijkheid de vereenkmst znder pgave van redenen te ntbinden gedurende 7 dagen. Uitgeslten van dit recht

Nadere informatie

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden Agentschap Telecm Ministerie van Ecnmische Zaken, Landbuw en Innvatie Tezicht Dataretentie en het verwerken van persns-en lcatiegegevens vr bedrijfsdeleinden De l-meting Clfn Aan Hfd Tezicht Team Infrmatieveiligheid

Nadere informatie

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5 Werklsheid Juw rechten en plichten Inhud Inleiding... 3 Tepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de gen van de RVA?... 5 Deel 1 Wanneer heb je recht p een werklsheidsuitkering?... 8

Nadere informatie

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Staal Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209)

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Staal Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209) SUPPLEMENT betreffende Mn Services Levenslp Fnds Subfnds: Staal Versienummer: 3.1.2 (231209) Levenslp (en haar subfndsen) is één van de namen waarnder het Mn Services Levenslp Fnds (en haar subfndsen)

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Verzekeringen

Hoofdstuk 6 Verzekeringen Hfdstuk 6 Verzekeringen In dit hfdstuk bespreken we de meest vrkmende verzekeringen die betrekking hebben p pleegzrgplaatsingen. 1. W.A.-verzekering a. 15 b. 15-16 jaar c. 16+ d. 18 + 2. Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 *

Nadere informatie

- Overeenkomst op afstand: art. 2,21 WMPC

- Overeenkomst op afstand: art. 2,21 WMPC I. CONSUMENTENRECHT: OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND = vereenkmsten waarbij de partijen zich vrafgaand aan en bij het sluiten van de vereenkmst niet in elkaars aanwezigheid bevinden. Schema Drie categrieën 1.

Nadere informatie

De natte zomer heeft veel

De natte zomer heeft veel jaargang 9 september 7, nr 2011 5 Plitiek Eerste kamer Interview Partij sciale wningen vr middeninkmens De nieuwe fractie Bas Eenhrn, De Alphense crisis vrbij Tekmstbestendige landbuw vr agrarische ndernemers

Nadere informatie

Bijzondere studie: successierechten (prof. dr. M. Maus)

Bijzondere studie: successierechten (prof. dr. M. Maus) Bijzndere studie: successierechten (prf. dr. M. Maus) Academiejaar 2012-2013 Samenvatting dr Jasper Dupnt HOOFDSTUK 1. Kenmerken en tepassingsgebied HOOFDSTUK 1. KENMERKEN EN TOEPASSINGSGEBIED a. Successierechten

Nadere informatie

Integratie en religiositeit onder de Turkse tweede generatie in Berlijn en Amsterdam

Integratie en religiositeit onder de Turkse tweede generatie in Berlijn en Amsterdam Integrtie en religiositeit onder de Turkse tweede genertie in Berlijn en Amsterdm Een nlyse vn jonge moslims in twee Europese hoofdsteden 1 Fenell Fleischmnn* Smenvtting In dit rtikel wordt de reltie onderzocht

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de beste buitenboordmotoren op de mrkt. U hebt verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw buitenboordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het gebied vn

Nadere informatie

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Clfn Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten ISBN 90-76906-58-0 2003, Kwaliteitsinstituut vr de Gezndheidszrg CBO Pstbus 20064,

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Noordhoff Uitgevers v Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Opdrcht 1.1 Lees het rtikel Steeds meer lleenstnden worden steeds grijzer in prgrf 1.2 en entwoord drn de volgende vrgen. Geef n welke orgnisties elng kunnen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wgeningen UR Vstgesteld door het College vn Bestuur d.d. 11 ugustus 2003* Gelet op rtikel 3.21 lid 1 su vn de CAO Nederlndse Universiteiten en rtikel 8.5 vn de CAO Stichting

Nadere informatie

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen Mdulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensienfndsen Actuarieel geschlde persnen zijn hfdzakelijk werkzaam in de financiële dienstverlening zals verzekeringsmaatschappijen en pensienfndsen.

Nadere informatie