2011 N 486. de heer S.G.J. van Erk (VVD), plaatsvervangend voorzitter;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2011 N 486. de heer S.G.J. van Erk (VVD), plaatsvervangend voorzitter;"

Transcriptie

1 Raad van Lelystad C S C " 2011 N 486 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 27 september 2011 om uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: de heer S.G.J. van Erk (VVD), plaatsvervangend voorzitter; mevrouw J. d Arnaud-Appelo (PvdA), de heren P.L.W.J. Baaten (InwonersPartij) en J. van de Beek (PvdA), mevrouw D.B.J. Bergman (D66), de heren F. van den Brink (InwonersPartij), D.W. Bussink (CDA), L.J.J. Caniels (CDA), H.W. Gerritzen (VVD), P.C.W. Hamstra (VVD), E. van der Herberg (PvdA) en E. Hers (VVD), mevrouw J.J.P. van der Hoek-Dubois (Bindend Lokaal), de heren C.J.J. Homan (Bindend Lokaal) en J.L. Jonker (VVD), mevrouw E.C. van der Kleij (PvdA), de heer H.P.M. van der Kolk (GroenLinks), mevrouw L.A. Kreuger-Sietses (GroenLinks), de heren E.H.G. Marseille (VVD) en M. El Mhassani (PvdA), mevrouw E.W. Middelkoop-Ferron (PvdA) de heren S. Polman (SP) en W.L.G. Raijmakers (Lelystads Belang), mevrouw A.F.M. van Rijnsoever (InwonersPartij), de heren J. Schoone (Bindend Lokaal) en P.A. Schot (D66), mevrouw K. Senf (InwonersPartij), de heer K.B.P. Slump (ChristenUnie), mevrouw J.W. Sparreboom-van der Spoel (VVD), de heren C. van Veluwen (ChristenUnie) en B.E. Visscher (InwonersPartij) en mevrouw E. van Wageningen (ChristenUnie), leden van de raad; alsmede mevrouw M. Jacobs-Haagen en de heren J.A. Fackeldey, W. de Jager, W. Jansen, en R. Luchtenveld, wethouders; en de heren N. Versteeg, gemeentesecretaris, en J. Woltjer, griffier. Afwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg, burgemeester; alsmede de heren R.T. Brouwer (Lelystads Belang), J.M. van den Heuvel (SP) en H.P. Soomers (PvdA), leden van de raad.

2 2011 N 487 Agenda 1 Opening N Mondelinge vragen N Vaststelling agenda N Ingekomen stukken N Mededelingen N Vaststelling A-stukken N Opening De voorzitter: Dames en heren. Ik open deze raadsvergadering. Burgemeester mevrouw Horsselenberg is wegens ziekte afwezig. Ik zal de waarneming daarvoor doen. Verder is bericht van verhindering ontvangen van de heer Soomers, de heer Brouwer en de heer Van den Heuvel. Ten aanzien van de spreektijd hebt u een geel kaartje aangetroffen. Dat spreekt denk ik voor zich, maar heel belangrijk is dat u weet dat als u het knopje indrukt, op welk moment dan ook, uw tijd gaat lopen. 2. Gelegenheid tot het stellen van mondelinge vragen (art. 37 RvO) De heer Jonker: Mijnheer de voorzitter. Ik heb de volgende vraag. Er is overleg geweest tussen de gemeente en de bewoners van de Ebstraat. Daar is een afspraak gemaakt omtrent een parkeerverbod. De bewoners van de Ebstraat worden erg ongerust, want wanneer komt dit nu eens tot uitvoering? Wethouder Jansen: Mijnheer de voorzitter. Er is een zeer constructief overleg geweest. Daarna zijn er nog verschillende gesprekken op ambtelijk niveau geweest, omdat de bewoners het niet met elkaar eens waren over waar precies wel en waar precies niet. Het is niet van de baan, maar juist omdat dit een langslepende zaak is en als we dat parkeerverbod invoeren, willen we dat heel zorgvuldig doen. De heer Jonker: Is er ook een termijn bekend wanneer dit tot uitwerking zou kunnen komen, inclusief die zorgvuldigheid? Wethouder Jansen: Houdt u mij niet aan een week. Nog enkele weken, dan wordt het echt opgelost. De heer Caniels: Mijnheer de voorzitter. Kort voor het zomerreces van de raad is er nogal wat tumult ontstaan rondom de kwaliteit waarop een herbestratingsproject in de wijk Karveel is uitgevoerd. Ik verwijs naar een bericht op Omroep Flevoland van 16 juni. Er zou daar volgens bewoners sprake zijn van broddelwerk. Via de media hebben wij begrepen dat namens het college door de verantwoordelijk portefeuillehouder is toegezegd dat alle problemen zouden worden opgelost en dat er in overleg met de bewoners zou worden getreden. Onze vragen: zijn de problemen inmiddels opgelost. Zo ja, op welke wijze. Zo niet, wat is daar dan de oorzaak van. De laatste vraag: is de betreffende aannemer door de gemeente met succes in gebreke gesteld. Wethouder Jansen: Mijnheer de voorzitter. Dit is inderdaad op Omroep Flevoland geweest. Ik heb het ook via Omroep Flevoland vernomen en heb me als een soort wijkwethouder ervan vergewist of de bewoners enigszins gelijk hadden. Ter plaatse

3 2011 N 488 vond ik dat wel. Vervolgens heb ik de projectleider daarop aangesproken. Op verschillende adressen is samen met de inwoners naar een oplossing gezocht. Bijvoorbeeld op een eigen erf is zand geleverd, er is ook nog wat ander materiaal geleverd en zij hebben het zelf keurig aangelegd. Op één adres waar een bepaald hoogteverschil was - dat was ook op Omroep Flevoland duidelijk merkbaar omdat het toen flink geregend had, het kwam over als een soort zwembad - is de bewoners een aanbieding gedaan. Daar hebben we nog niets van gehoord, maar die aanbieding blijft gelden. Zodra dat opgelost is, is alles in ordentelijke staat. Dus uw tweede vraag, of wij de aannemer in gebreke hebben gesteld, is niet aan de orde, want het zit nu kwalitatief goed in elkaar. De heer Caniels: Dank u wel. Dan hoop ik dat er op Omroep Flevoland een keer het bericht komt dat het is opgelost. De heer Van der Herberg: Mijnheer de voorzitter. Ik was in het voorjaar een weekje aan het wandelen in de Pyreneeën. Lekker weg; geen telefoon, geen internet. Maar ik heb ook een heel lieve moeder en zij vindt het toch wel plezierig als ik zo nu en dan even laat weten dat ik nog leef. Ik moest dus een paar keer een mailtje sturen. Wat deed ik dan? Dan ging ik naar het dichtstbijzijnde bergstadje, 800 inwoners. Daar ging ik op het pleintje voor het stadhuis zitten met mijn laptop, ik sloeg mijn laptop open en ik had een wifi-verbinding, aangeboden door die gemeente in Zuid-Frankrijk. Dat voelde uitermate gastvrij. Die gastvrijheid hebben wij hier nog niet in de aanbieding, dus ik heb twee vragen. Waarom hebben wij hier in Lelystad een hele bureaucratie opgetuigd rondom onze wifi, met van dit soort briefjes. Wanneer kunt u de gasten van deze gemeente gastvrij een open internetverbinding aanbieden? Wethouder Fackeldey: Mijnheer de voorzitter. Ik snap de vraag. Ik denk dat het iets is wat we inderdaad graag willen. We hebben die vraag hier intern uitgezet. Men heeft ons uitgelegd dat het alles te maken heeft met veiligheidsniveaus, toegankelijkheid en het gemeentelijk netwerk. We hebben nadrukkelijk de vraag neergelegd bij de afdeling om ons te laten weten of het zo ingericht kan worden dat we diezelfde service kunnen bieden. We zullen even navragen waar dat antwoord blijft. Binnen ongeveer vier weken kunnen we u informeren of het opgelost kan worden en zo ja, op welke termijn. De heer Van der Herberg: Dat wachten we graag af. 3. Vaststelling agenda De agenda wordt conform ontwerp vastgesteld. 4. Ingekomen stukken (stuk nr. A ) -1 Voor kennisgeving aangenomen. -2 Voor kennisgeving aangenomen. -3 De heer Caniels: Mijnheer de voorzitter. Er wordt voorgesteld om kennis te nemen van deze brief. Als ik de brief lees, dan raakt het dezelfde problematiek zoals deze in de vorige raadsvergadering van toepassing was over de brief van Binnenlandse Zaken. Hier staat echter nog een passage in: "Het door de raad vastgestelde Onderhoudsplan moet worden verwerkt in de Meerjarenbegroting en in het Meerjarenoverzicht van de reserves. Ik

4 2011 N 489 wil voorstellen dat deze brief inhoudelijk wordt betrokken bij de behandeling van de programmabegroting, zodat wij met elkaar kunnen vaststellen of en in hoeverre expliciet aan deze bepaling van Gedeputeerde Staten is voldaan. Ik wou dus het afdoeningsadvies met uw instemming anders doen luiden, namelijk betrekken bij de behandeling van de begroting. Wethouder Luchtenveld: Mijnheer de voorzitter. Vorige keer heb ik geantwoord op de brief van Binnenlandse Zaken. Logischer lijkt ons om hem te koppelen aan de behandeling van de herijking openbare ruimte en de rapportage over de ICL die eveneens naar uw raad toe komt. Dat is een beter moment, omdat daar met name ingegaan wordt op de onderhoudsniveaus, dan bij de begroting. De heer Caniels: Betekent dit dat u ook aan Gedeputeerde Staten gaat melden dat het niet op die manier gebeurt? Anders stellen wij de begroting vast zonder kennisgenomen te hebben van de wijze waarop voldaan wordt aan hetgeen in deze brief van Gedeputeerde Staten staat. Ik denk toch dat we een poging zouden moeten doen om dat geïntegreerd in die programmabegroting mee te nemen. Dat vraagt het college van GS aan het college. Anders stellen wij de begroting vast en moeten we daarna nog met elkaar discussiëren over de herijking. Het lijkt mij beter dat we dat in een andere volgorde doen. Wethouder Luchtenveld: Er is een brief naar u onderweg, daar hebben we het vanmorgen over gehad in het college, over het proces ook van de herijking. Daar zouden we in september mee komen, maar dat lukt niet. Dat betekent dat we even goed naar het proces moeten kijken, ook in relatie tot de begroting. Het hoort inhoudelijk bij de herijking en de ICL. De heer Caniels: Dat begrijp ik, maar ik wil toch die koppeling met de begroting niet uit het oog verliezen. Ik sluit niet uit als het in de volgorde gaat zoals u het nu voorstelt, dat we wellicht problemen krijgen bij de vaststelling van de programmabegroting. De voorzitter: De heer Marseille. De heer Marseille: Mijnheer de voorzitter. Ik zou aanvullend een vraag willen stellen, maar een deel van de vraag die ik wilde stellen is zojuist door de wethouder al beantwoord. Het geeft wel aanleiding om daarin nog iets te verdiepen. Het wordt steeds duidelijker, ook uit de brieven die we nu van het ministerie krijgen, dat dit een heel belangrijke kwestie wordt voor Lelystad. Ik zou er dan ook op willen aandringen, en de wethouder had het daarnet over een proces, dat aan de raad op korte termijn wordt voorgelegd hoe precies die procesafspraken gemaakt worden, op welke data er wat ligt. Er liggen nu enkele cruciale data aan het eind, dus dan moet je in feite terugrekenen en zeggen: dan moet dat wel op dat moment kunnen, willen we niet een enorm risico alleen al procedureel lopen om in de problemen te komen ten aanzien van de ICL. Wethouder Luchtenveld: Deze constatering is op zichzelf juist. Er zijn in de brieven allerlei data genoemd. De meest harde datum is die van 15 februari. Dan wil de minister een verslag hebben via de provincie, dus daar moeten we natuurlijk naartoe werken. De maanden daarvoor moeten we inderdaad een goed proces voeren, maar nogmaals, daar krijgt u nadere informatie over. We willen graag bekijken, met die kanttekening, hoe we dat de komende maanden precies gaan aanvliegen en dan krijgt u ook antwoord op deze ingekomen brief. De voorzitter: Zo voldoende heren Marseille en Caniels?

5 2011 N 490 De heer Caniels: Voor dit moment wel. Voor kennisgeving aangenomen. -4 Ter afdoening in handen van het college gesteld. -5 Ter afdoening in handen van het college gesteld. 5. Mededelingen De voorzitter: Ik heb één mededeling en dat is dat de raadsvergadering van 22 november zal vervallen. Voor kennisgeving aangenomen. 6. Vaststelling A-stukken a. Voorstel Subsidieverordening duurzaam bouwen (stuk nr. B ) b. Voorstel Beeldkwaliteitplan Larserknoop (stuk nr. B ) c. Voorstel Bedrijveninvesteringszone Stadshart (B ) De voorzitter sluit de vergadering om uur. Vastgesteld op 15 november De raad van de gemeente Lelystad, De voorzitter, De griffier,

2012 N 561. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2012 N 561. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2012 N 561 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 6 november 2012 om 22.20 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M.

Nadere informatie

2013 N 518. de heer S.G.J. van Erk (VVD), voorzitter;

2013 N 518. de heer S.G.J. van Erk (VVD), voorzitter; 2013 N 518 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 26 november 2013 om 21.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: de heer S.G.J.

Nadere informatie

c^rr Raad van Lelystad 2013 N 206

c^rr Raad van Lelystad 2013 N 206 Raad van Lelystad c^rr 2013 N 206 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 11 juni 2013 om 22.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig

Nadere informatie

c_siy y Raad van Lelystad 2011 N 491

c_siy y Raad van Lelystad 2011 N 491 y Raad van Lelystad c_siy 2011 N 491 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 11 oktober 2011 om 20.45 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad.

Nadere informatie

2006 N 258. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2006 N 258. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2006 N 258 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 16 maart 2006 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

Raad van Lelystad 2012 N 160

Raad van Lelystad 2012 N 160 Raad van Lelystad C S C " 2012 N 160 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 24 april 2012 om 21.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig

Nadere informatie

Raad van Lelystad 2013 N 88

Raad van Lelystad 2013 N 88 Raad van Lelystad L ^ rr 2013 N 88 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 5 maart 2013 om 21.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad c^rr 2012 N 188 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 15 mei 2012 om 21.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig

Nadere informatie

y Raad van Lelystad 2013 N 438

y Raad van Lelystad 2013 N 438 y Raad van Lelystad 2013 N 438 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 5 november 2013 om 19.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig

Nadere informatie

2011 N 592. de heer S.G.J. van Erk (VVD), plaatsvervangend voorzitter;

2011 N 592. de heer S.G.J. van Erk (VVD), plaatsvervangend voorzitter; 2011 N 592 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 6 december 2011 om 21.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: de heer S.G.J.

Nadere informatie

2013 N 525. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2013 N 525. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2013 N 525 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 3 december 2013 om 21.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M.

Nadere informatie

y Raad van Lelystad 2011 N 77

y Raad van Lelystad 2011 N 77 y Raad van Lelystad 2011 N 77 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 8 februari 2011 te 21.30 uur in het Provinciehuis van de provincie Flevoland

Nadere informatie

Raad van Lelystad 2012 N 138

Raad van Lelystad 2012 N 138 Raad van Lelystad C S C " 2012 N 138 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 10 april 2012 om 21.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; y Raad van Lelystad 2013 N 424 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 15 oktober 2013 om 19.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig

Nadere informatie

2012 N 213. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2012 N 213. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2012 N 213 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 29 mei 2012 om 21.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad c^rr 2013 N 318 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 2 juli 2013 om 20.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig

Nadere informatie

2013 N 1. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2013 N 1. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2013 N 1 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 15 januari 2013 om 21.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

2014 N 1. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2014 N 1. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2014 N 1 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 14 januari 2014 om 21.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

y Raad van Lelystad 2013 N 64

y Raad van Lelystad 2013 N 64 y Raad van Lelystad 2013 N 64 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 12 februari 2013 om 21.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig

Nadere informatie

c^rr Raad van Lelystad 2013 N 180

c^rr Raad van Lelystad 2013 N 180 Raad van Lelystad c^rr 2013 N 180 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 28 mei 2013 om 21.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig

Nadere informatie

2014 N 68. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2014 N 68. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2014 N 68 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 18 februari 2014 om 21.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M.

Nadere informatie

c_siy y Raad van Lelystad 2012 N 14

c_siy y Raad van Lelystad 2012 N 14 y Raad van Lelystad c_siy 2012 N 14 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 31 januari 2012 om 19.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad.

Nadere informatie

c_siy y Raad van Lelystad 2012 N 502

c_siy y Raad van Lelystad 2012 N 502 y Raad van Lelystad c_siy 2012 N 502 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 11 september 2012 om 21.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad.

Nadere informatie

y Raad van Lelystad 2010 N 599

y Raad van Lelystad 2010 N 599 y Raad van Lelystad 2010 N 599 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 14 december 2010 te 21.30 uur in het Provinciehuis van de provincie Flevoland

Nadere informatie

2014 N 111. de heer S.G.J. van Erk (VVD), voorzitter;

2014 N 111. de heer S.G.J. van Erk (VVD), voorzitter; 2014 N 111 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 11 maart 2014 om 19.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: de heer S.G.J.

Nadere informatie

c_siy y Raad van Lelystad 2012 N 1

c_siy y Raad van Lelystad 2012 N 1 y Raad van Lelystad c_siy 2012 N 1 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 17 januari 2012 om 21.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 29 mei 2008 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 29 mei 2008 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. 2008 N 305 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 29 mei 2008 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; y Raad van Lelystad 2010 N 386 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 te 21.30 uur in het Provinciehuis van de provincie Flevoland

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad c^rr 2013 N 28 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 29 januari 2013 om 21.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig

Nadere informatie

Pars, H (Hendrik); Arslan, HH (Hasan); Holtrop-Holt, S (Sandra); Ismaili Alaoui, H (Hicham) Onderwerp:

Pars, H (Hendrik); Arslan, HH (Hasan); Holtrop-Holt, S (Sandra); Ismaili Alaoui, H (Hicham) Onderwerp: Van: Elias Tieleman [contact@eliastieleman.nl] Verzonden: zaterdag 26 april 2014 17:43 Aan: MailRegistratie CC: Pars, H (Hendrik); Arslan, HH (Hasan); Holtrop-Holt, S (Sandra); Ismaili Alaoui, H (Hicham)

Nadere informatie

R aad ^n ^ ely^ad 2010 N 309

R aad ^n ^ ely^ad 2010 N 309 R aad ^n ^ ely^ad 2010 N 309 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 6 juli 2010 te 18.00 uur in het Provinciehuis van de provincie Flevoland te Lelystad.

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Z.J. van der Houwen (PvdA), plaatsvervangend voorzitter;

Z.J. van der Houwen (PvdA), plaatsvervangend voorzitter; 2008 N 714 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 16 oktober 2008 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: Z.J. van der Houwen (PvdA),

Nadere informatie

Raad van Lelystad 2012 N 457

Raad van Lelystad 2012 N 457 Raad van Lelystad C S C " 2012 N 457 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 10 juli 2012 om 20.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig

Nadere informatie

2013 N 541. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2013 N 541. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2013 N 541 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 17 december 2013 om 21.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M.

Nadere informatie

y Raad van Lelystad 2013 N 1

y Raad van Lelystad 2013 N 1 y Raad van Lelystad 2013 N 1 NOTULEN van de informele bijeenkomst van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 22 januari 2013 in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: de heer

Nadere informatie

y Raad van Lelystad 2011 N 134

y Raad van Lelystad 2011 N 134 y Raad van Lelystad 2011 N 134 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 22 maart 2011 te 21.30 uur in het Provinciehuis van de provincie Flevoland te

Nadere informatie

c^sxy Raad van Lelystad 2010 N 217

c^sxy Raad van Lelystad 2010 N 217 /T tf?, Raad van Lelystad c^sxy 2010 N 217 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 25 mei 2010 te 19.00 uur in het Provinciehuis van de provincie Flevoland

Nadere informatie

c_siy y Raad van Lelystad 2012 N 569

c_siy y Raad van Lelystad 2012 N 569 y Raad van Lelystad c_siy 2012 N 569 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 13 november 2012 om 19.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad.

Nadere informatie

Raad van Lelystad 2013 N 148

Raad van Lelystad 2013 N 148 Raad van Lelystad L ^ rr 2013 N 148 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 14 mei 2013 om 21.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig

Nadere informatie

y Raad van Lelystad 2013 N 1

y Raad van Lelystad 2013 N 1 y Raad van Lelystad 2013 N 1 NOTULEN van de informele bijeenkomst van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 5 februari 2013 in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: de heer

Nadere informatie

2011 N 234. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2011 N 234. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2011 N 234 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 31 mei 2011 te 21.30 uur in het Provinciehuis van de provincie Flevoland te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2008 N 225 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 24 april 2008 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

2012 N 296. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2012 N 296. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2012 N 296 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 26 juni 2012 om 18.30 uur en op dinsdag 3 juli 2012 om 18.30 uur in het Stadhuis van de gemeente

Nadere informatie

2012 N 120. 2. Beëindigen raadslidmaatschap en beëdigen nieuw raadslid (stuk nr. A12-03521)

2012 N 120. 2. Beëindigen raadslidmaatschap en beëdigen nieuw raadslid (stuk nr. A12-03521) Raad van Lelystad C S C " 2012 N 119 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 27 maart 2012 om 21.30 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig

Nadere informatie

2009 N 146. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2009 N 146. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; /CD, Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 146 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 12 maart 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur Definitieve

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

dinsdag 2 juli 2013 om 20.00 uur

dinsdag 2 juli 2013 om 20.00 uur 2013 N 318 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 2 juli 2013 om 20.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; y Raad van Lelystad 2011 N 25 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 11 januari 2011 te 21.30 uur in het Provinciehuis van de provincie Flevoland

Nadere informatie

2013 N 215. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2013 N 215. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2013 N 215 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 18 juni 2013 om 19.00 uur en dinsdag 25 juni 2013 om 19.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad.

Nadere informatie

BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD

BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD Datum: 20 maart 2012 Aanwezig: burgemeester Horselenberg (voorzitter), wethouders Luchtenveld, Fackeldey, De Jager, Jansen en Jacobs, alsmede secretaris

Nadere informatie

y Raad van Lelystad 2013 N 1

y Raad van Lelystad 2013 N 1 y Raad van Lelystad 2013 N 1 NOTULEN van de informele bijeenkomst van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 12 maart 2013 in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: de heer

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 15 mei 2008 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 15 mei 2008 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. 2008 N 253 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 15 mei 2008 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

Voorzitter: Van Miltenburg. Mededelingen

Voorzitter: Van Miltenburg. Mededelingen Voorzitter: Van Miltenburg Mededelingen Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraad Lelystad 15 maart 2016

Besluitenlijst gemeenteraad Lelystad 15 maart 2016 Besluitenlijst gemeenteraad Lelystad 15 maart 2016 Aanwezig: De raadsleden : K.C. Aksoy, P.L.W.J. Baaten, D.B.J. Bergman, T.H. Bos, W.H. Botter, D.W. Bussink, S.G.J. van Erk, L. J. Fer, H.W. Gerritzen,

Nadere informatie

y Raad van Lelystad 2013 N 1

y Raad van Lelystad 2013 N 1 y Raad van Lelystad 2013 N 1 NOTULEN van de informele bijeenkomst van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 16 april 2013 in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: de heer

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2007 N 768 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 25 oktober 2007 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 mei 2006 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 mei 2006 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. 2006 N 334 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 mei 2006 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2007 N 722 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 4 oktober 2007 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2007 N 1 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 januari 2007 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes Nr. Onderwerp Besluit Algemene Zaken Aanwezig: H.J. Al (vz), A. Smit-de Ridder(VLW), H. Mak (SP), J.N. Stevens(GL),

Nadere informatie

2008 N 763. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2008 N 763. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2008 N 763 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 4 november 2008 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

/CD, Raad van Lelystad 2009 N 748

/CD, Raad van Lelystad 2009 N 748 /CD, Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 748 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 29 september 2009 te 19.00 uur in het Provinciehuis van de provincie

Nadere informatie

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Agendapuntnummer: Aantal bijlagen: -- Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Voorgesteld besluit 1. Aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

2008 N 952. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2008 N 952. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2008 N 952 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 4 december 2008 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2007 N 989 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 6 december 2007 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD

BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD Datum: 3 mei 2016 Aanwezig: burgemeester Horselenberg (voorzitter), wethouders Fackeldey, Sparreboom, Van den Heuvel en Van Wageningen alsmede loco-gemeentesecretaris

Nadere informatie

Raadbijeenkomst 15 oktober 2013 Pagina 1

Raadbijeenkomst 15 oktober 2013 Pagina 1 15 oktober 2013 Sessie 1 Ontwikkelingen en trends in Lelystad (U13-74411) Voorzitter: Els Middelkoop Ambt: Gerry Asselman en Peter Reinsch Griffier: Cees Rijksen Aanwezig: 9 raadsleden/fa, 4 ondersteuning,

Nadere informatie

2008 N 81. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2008 N 81. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2008 N 81 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 21 februari 2008 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

Openbaar. Brief aan raad over jaarwisseling en vuurwerk. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad.

Openbaar. Brief aan raad over jaarwisseling en vuurwerk. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan raad over jaarwisseling en vuurwerk Programma Veiligheid BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Op 28 januari j.l. is het onderwerp vuurwerk

Nadere informatie

Onderwerp: Omzetten openbaar onderwijs naar algemeen bijzonder onderwijs De Steiger, school voor praktijkonderwijs.

Onderwerp: Omzetten openbaar onderwijs naar algemeen bijzonder onderwijs De Steiger, school voor praktijkonderwijs. Voorstel aan de raad Nummer: 131041831 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: T.J. Caldenhoven Afdeling: bestuursmanager De Steiger Telefoon: 0320-278470 E-mail: tj.caldenhoven@lelystad.nl

Nadere informatie

2010 N 510 VOORTZETTING

2010 N 510 VOORTZETTING y Raad van Lelystad 2010 N 510 VOORTZETTING van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 9 november 2010 te 19.00 uur in het Provinciehuis van de provincie Flevoland

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; /CD, Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 776 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 13 oktober 2009 te 19.00 uur in het Provinciehuis van de provincie

Nadere informatie

VERGADERING. van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD. Datum: woensdag 1 februari Raadzaal, Stadhuis, Vianen

VERGADERING. van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD. Datum: woensdag 1 februari Raadzaal, Stadhuis, Vianen VERGADERING van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD Datum: woensdag 1 februari 2017 Tijdstip: Locatie: 19.30 uur Raadzaal, Stadhuis, Vianen Voorzitter: A.F. (André) Bonthuis, waarnemend burgemeester gemeente Zederik

Nadere informatie

2009 Nr. B09-08166-1. Punt 7 van de agenda voor de vergadering van 24 november 2009.

2009 Nr. B09-08166-1. Punt 7 van de agenda voor de vergadering van 24 november 2009. 2009 Nr. B09-08166-1 Punt 7 van de agenda voor de vergadering van 24 november 2009. Onderwerp Beantwoording verzoek om inlichtingen (artikel 40 RvO) van de fractie van GroenLinks inzake de toegang tot

Nadere informatie

BESLUITEN VAN COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD. Datum: 29 september 2015

BESLUITEN VAN COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD. Datum: 29 september 2015 BESLUITEN VAN COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD Datum: 29 september 2015 Aanwezig: burgemeester Horselenberg (voorzitter), wethouders Fackeldey, Sparreboom, Rentenaar, Van den Heuvel en Van Wageningen alsmede

Nadere informatie

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo Agenda Openbare vergadering van Algemeen Bestuur GR Bleizo Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur Gemeente Lansingerland - Dhr. A. Abee (voorzitter) - Dhr. J. Heuvelink - Dhr. S.A.F. Fortuyn Gemeente

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

De heer Crebas zal het voorstel zo dadelijk toelichten. Kunt u met het aan de agenda toevoegen van dit voorstel instemmen?

De heer Crebas zal het voorstel zo dadelijk toelichten. Kunt u met het aan de agenda toevoegen van dit voorstel instemmen? Notulen van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland, gehouden op donderdag 11 mei 2006 om 19.30 uur in het Provinciehuis te Lelystad. Aanwezig zijn: de heer J.M. Bos (PvdA), mevrouw

Nadere informatie

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4.

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4. Verslag Overleg Commissie Bestuur en Middelen Datum 10 mei 2011 Registratienummer 11.011045 Aanwezig J. Doeland (voorzitter), E.R. Goossens (Dorpsbelangen), A. van Maanen (SGP), J.P. van den Broek (PvdA),

Nadere informatie

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 3 juli 2017

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 3 juli 2017 Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 3 juli 2017 Aanwezig: dhr. M.R. Beek (Pro Veenendaal), dhr. J. van den Berg (ChristenUnie), mw. S. Bette- van de Nadort (ChristenUnie), dhr. J.P. Blad (ChristenUnie),

Nadere informatie

csx? y Raad van Lelystad 2009 N 254

csx? y Raad van Lelystad 2009 N 254 y Raad van Lelystad csx? 2009 N 254 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 9 april 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

3. Vaststelling agenda De agenda wordt conform ontwerp vastgesteld.

3. Vaststelling agenda De agenda wordt conform ontwerp vastgesteld. y Raad van Lelystad 2010 N 442 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 2 november 2010 te 19.00 uur in het Provinciehuis van de provincie Flevoland

Nadere informatie

Van: PvdA Maassluis Aan: college van B&W Datum: 30 juni 2015 Betreft: ontslagen Koningshof. Geacht college,

Van: PvdA Maassluis Aan: college van B&W Datum: 30 juni 2015 Betreft: ontslagen Koningshof. Geacht college, Van: PvdA Maassluis Aan: college van B&W Datum: 30 juni 2015 Betreft: ontslagen Koningshof Geacht college, Vorige week woensdag konden we via de media vernemen dat er ontslagen zouden vallen bij Koningshof.

Nadere informatie

Verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur ROD Drenthe

Verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur ROD Drenthe Drenthe Verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur ROD Drenthe d.d. 29 juni 2015 Aanwezig gedeputeerde H. Jumelet wethouder H. Heijerman wethouder H. Vlieg wethouder FAJ Buijtelaar wethouder

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

Omschrijving van het voorstel

Omschrijving van het voorstel PS2009-552 Ontwerpbesluitenlijst Provinciale Staten van Gelderland Vergadering op 1 en 8 juli 2009 Omschrijving van het voorstel Besluit 1. Opening en mededelingen van de voorzitter 2. Vaststelling van

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad c^rr 2013 N 470 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 12 november 2013 om 19.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 7 juli 2005 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 7 juli 2005 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. 2005 N 477 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 7 juli 2005 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: de heer Ch. Leeuwe, burgemeester/voorzitter;

Nadere informatie

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004 CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT Datum vergadering : 10 juni 2004 Tijdstip : 19.00 uur Aanwezig voorzitter : mevr. J.A. Ie/de heer J.M. Janssen notulist : mevr. W. van de Laar leden : de heer

Nadere informatie

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Portefeuillehouder: de heer T. Waterlander Behandelend ambtenaar: Mevrouw W.J.M.A. Jansen, griffier Onderwerp: Verordening

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2010 N 51 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 2 februari 2010 te 19.00 uur in het Provinciehuis van de provincie Flevoland

Nadere informatie

2006 N 487. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2006 N 487. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2006 N 487 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 22 juni 2006 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

2008 N 143. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2008 N 143. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2008 N 143 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 27 maart 2008 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 Aan deze openbare besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van het door provinciale staten vastgestelde verslag bevat de formele besluitvorming

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare besluitvormende raadsvergadering van 24 april 2013

Besluitenlijst van de openbare besluitvormende raadsvergadering van 24 april 2013 AFDELING: BVFZS STELLER: Marleen Valentijn DOORKIESNUMMER. : 077-359 9430 Besluitenlijst van de openbare besluitvormende raadsvergadering van 24 april 2013 Aanwezig: Leden (36): Afwezig: A.S. Scholten,

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland d.d. 22 februari 2017

Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland d.d. 22 februari 2017 enlijst van de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland d.d. 22 februari 2017 Agendapunt 1. Regeling van werkzaamheden Bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Balootje (SGP en CU) De

Nadere informatie

OpenbareBesluitenlijst uoor de raad van de gemeente Eindhoven

OpenbareBesluitenlijst uoor de raad van de gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Agendanummer rz 20 oktober 2oro OpenbareBesluitenlijst uoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering op 19 oktober 2010, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang

Nadere informatie