Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium"

Transcriptie

1 Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement van Orde voor de raad, Verordening op de raadscommissies en Huishoudelijk reglement van het presidium in de commissie ABZ van 12 mei 2016 aan de orde worden gesteld. Tevens is afgesproken dat eventuele (technische) vragen uiterlijk op 6 april 2016 worden ingediend bij de griffie. Later is per mail aangegeven deze termijn te verlengen tot uiterlijk 11 april Het CDA (vragenhalfuurtje) en de PvdA hebben vragen gesteld. De fractie Raadslid Frank Smit heeft gemeld geen technische vragen te hebben. De LPB heeft tijdens het presidium aangegeven geen vragen te hebben. Vanuit de VVD zijn geen vragen ontvangen. Vragenhalfuurtje PvdA: Waarom worden de vragenhalfuurtjes voor de commissie afgeschaft? Wij wijzen erop dat de raadvergaderingen vooral besluitvorming zijn en de commissievergaderingen vooral meningsvormend en oriënterend zijn. Daar komt nog bij dat de commissieleden vaak de vakinhoudelijke specialisten zijn die door hun inhoudelijke vragen de besluitvorming in de raad kunnen verbeteren. Daarom zijn wij voor alsnog geen voorstander voorafschaffing van het vragen half uurtje van de commissie. CDA: Mbt. de commissies en raad de vraag, waarom wordt er een vragenuur opgenomen en vervalt daarmee het vragenhalfuur? Kunnen we ervoor kiezen dit zo te houden zoals dat nu is? Het vragenhalfuur voor elke commissie? Reactie: in de notitie voor het presidium d.d. 23 maart 2016 (onder Ad. 3) is al kort ingegaan op het vragenuur. Kortheidshalve wordt daarnaar verwezen. In artikel 155 eerste lid Gemeentewet 1 is het vragenrecht expliciet voor de raadsleden opgenomen (zie bijlage voor de wettekst). De rol van de commissies is m.n. het voorbereiden van de besluitvorming van de raad. De vakinhoudelijke specialisten van de partijen hebben alle gelegenheid om hun vragen te stellen over de onderwerpen die op de agenda staan. Indien er andere vragen leven bij de vakinhoudelijke specialisten dan kan een raadslid die vragen inbrengen voor het vragenuur voorafgaande aan de raadsvergadering. Omdat in het dualistische stelsel het niet meer vanzelfsprekend is dat de betreffende portefeuillehouder tijdens de commissievergaderingen aanwezig is, wordt het vragenuur voorafgaande aan de raadsvergadering gehouden. In tegenstelling tot hetgeen door de PvdA wordt aangedragen kent onze gemeente geen onderscheid in meningsvormende en oriënterende commissievergaderingen. Nadrukkelijk is tot nu toe gekozen voor een commissie die advies uitbrengt. In praktijk betekent dit dat een kant en klaar raadsvoorstel ter advisering wordt aangeboden. Mocht de raad 1 Artikel 155 Gemeentewet 1. Een lid van de raad kan het college of de burgemeester mondeling of schriftelijk vragen stellen. 2. Een lid van de raad kan de raad verlof vragen tot het houden van een interpellatie over een onderwerp dat niet staat vermeld op de agenda, bedoeld in artikel 19, tweede lid, om het college of de burgemeester hierover inlichtingen te vragen. De raad stelt hierover nadere regels. Notitie n.a.v. vragen m.b.t rvo raad, ver cie en regl pr, versie

2 willen kiezen voor het zogenaamde BOB model (Beeldvorming- Oordeelsvormend- Besluitvormend) dan volstaat de voorliggende concept Verordening op de raadscommissies niet. Advies: Vragenuur voorafgaande aan de raadsvergadering introduceren en tegelijkertijd het vragenhalfuurtje en de rondvraag van de agenda s van de commissies halen. Overigens kent uw Kempencommissie ook geen vragenhalfuurtje. Gewogen stemmen in het presidium PvdA: In de notitie voor het presidium staat het volgende (onderaan blz. 1) Het presidium tot slot heeft m.n. een procedurele taak. Daarbij behoort stemming zeer uitzonderlijk te zijn. Omdat het presidium geen commissie is in de zin van artikel 82 Gemeentewet is het wel mogelijk een bepaling m.b.t. gewogen stemming op te nemen. Om recht te doen aan de raadsmeerderheid is gekozen om in het conceptreglement een gewogen stemming op te nemen in artikel 4 lid 4. De conclusie dat het presidium een procedurele taak (vooral agenda gericht) heeft onderschrijven wij volledig. Stemming in het presidium is bijna nooit aan de orde. Wij zijn dan ook geen voorstander van om een bepaling op te nemen over stemming aangezien er dan al snel een politieke afweging gemaakt wordt en dat moet je voorkomen. Bovendien is het overbodig aangezien raad en commissie hun eigen agenda bepalen los van de besluitvorming/voorstel van het Presidium. (zie ook de toelichting op het raadsbesluit blz. 9 2 e laatste alinea) Wij begrijpen dat het een mogelijkheid is op die bepaling op te nemen maar dat dit niet wettelijk is. Klopt deze conclusie? Reactie: In de eerste conceptfase van het voorstel m.b.t. het Huishoudelijk reglement voor het presidium is vanuit het CDA aangegeven in het algemeen voorstander te zijn van gewogen stemming in presidium en commissie. Vandaar dat gekeken is of dit mogelijk is. Omdat in de commissies geen besluiten genomen worden (alleen m.b.t. agenda en verslag) maar adviezen worden gegeven over voorliggende voorstellen is (gewogen) stemming daar niet aan de orde. Het presidium is zoals beschreven geen commissie in de zin van artikel 82 Gemeentewet is het inderdaad mogelijk om een bepaling m.b.t. gewogen stemming op te nemen. De PvdA conclusie m.b.t. de rol van het presidium, zoals opgenomen in het voorliggende concept huishoudelijk regelement, wordt gedeeld. Echter indien om politieke redenen stemming gewenst is, dan doet een gewogen stemming recht aan de gekozen raadsmeerderheid. De conclusie van de PvdA dat het geen wettelijke verplichting maar een mogelijkheid is klopt. Advies: Bepaling over gewogen stemming opnemen conform voorliggend concept. Artikel 32 Reglement van Orde PvdA: In artikel 32: 5. De burgemeester is onderdeel van het college dus overbodige toevoeging lijkt ons? Verder de vraag bij dit artikel: Waarom niet aan andere fracties en of raadsleden? Bij toevoeging hiervan kan artikel 35A de rondvraag vervangen worden door zeer urgente vragen die tijdens de vergadering naar boven gekomen zijn of iets dergelijks. 4. De interpellant voert niet vaker dan tweemaal het woord. De overige raadsleden, de burgemeester en de wethouders niet vaker dan eenmaal, tenzij de raad hen hiertoe verlof geeft. Waarom is hier voor gekozen en niet zoals regulier 2 termijnen? Notitie n.a.v. vragen m.b.t rvo raad, ver cie en regl pr, versie

3 Reactie: Artikel 32 kent geen lid 5, vermoedelijk wordt artikel 33 lid 5 bedoeld. De burgemeester heeft een aantal bij wet bepaalde bevoegdheden. Daarom wordt de burgemeester apart van het college genoemd. Lid 4 staat niet in de weg dat in meerdere termijnen het woord gevoerd wordt door anderen dan de interpellant. Over het verzoek voor het houden van een interpellatie beslist de raad. Indien gewenst kan dan ook gestemd worden of er in meerdere termijnen gesproken gaat worden. Advies: instemmen met de opgenomen formulering in het voorliggende concept. Artikel 35 Reglement van Orde PvdA: In artikel 35: Lid 2. Raadsleden die tijdens het vragenuur vragen wil stellen, melden dit onder aanduiding van het onderwerp en ten minste [ (bijvoorbeeld 48)] 48 uur voor aanvang van het vragenuur bij de voorzitter.. Waarom moeten vragen van tevoren ingediend worden? Wij begrijpen dat het verstandig is voor een raadslid om dit te doen aangezien er dan een beter antwoord verwacht kan worden. Maar er kunnen ook momenten zijn dat het niet anders kan of raadsleden het niet willen en dan moeten die vragen ook gesteld kunnen worden. Daarom voorstel tekst te wijzigen in Zoveel mogelijk vooraf gesteld worden. Verder nog de vraag worden de gestelde (VOORAF) vragen ook meteen aan de andere raadsleden medegedeeld zodat die op moment van indiening op de hoogte zijn. 8. Tijdens het vragenuur kunnen geen moties worden ingediend en worden geen interrupties toegelaten. Moties begrijpen wij interrupties minder wij gaan ervan uit dat mogelijke discussies vallen onder lid 7? Wordt het vragen uurtje gehouden voor het vaststellen van de agenda? Zodat mogelijk moties nog op de agenda geplaatst kunnen worden? Reactie: Lid 2 vooraf indienen van vragen is gewenst om zoals eerder aangegeven in het dualistische stelsel niet meer vanzelfsprekend is dat de verantwoordelijke bestuurder aanwezig is. De verantwoordelijke bestuurder moet worden uitgenodigd om de vragen te kunnen beantwoorden. Daarnaast kan deze bestuurder zich voorbereiden zodat de vragensteller adequate antwoorden krijgt. Het voorliggende concept spreekt zich, anders dan bij de schriftelijke vragen zoals bedoeld in artikel 33, niet uit over het vooraf verspreiden van de vragen aan de overige raadsleden. Juist om politieke redenen is het wellicht gewenst om de vragen niet vooraf te verspreiden. Lid 8 het vragenuur is niet bedoeld voor het aangaan van discussie. De voorzitter kan o.g.v. lid 7 aan andere raadsleden het woord geven om over hetzelfde onderwerp vragen te stellen. Dus nogmaals geen discussie. Het vragenuur is bedoeld voor vragen over niet geagendeerde onderwerpen en vindt plaatst voorafgaande aan de raadsvergadering. Het is mogelijk aan het begin van de raadsvergadering een motie in te dienen over een onderwerp dat in het vragenuur aan de orde is geweest. Advies: tekst zoals voorgesteld in het voorliggende concept handhaven. Artikel 6 Reglement van Orde, benoeming wethouders PvdA: Blz. 11 toelichting op het raadsbesluit artikel 6 Daarnaast kan een verklaring omtrent het gedrag (VOG) worden gevraagd. De raad kan aangeven dat zij deze procedure wil volgen bij de benoeming van wethouders. Waarom niet vast leggen dat we dit áltijd doen? Notitie n.a.v. vragen m.b.t rvo raad, ver cie en regl pr, versie

4 Reactie: Het is aan de raad om een verklaring omtrent het gedrag te vragen bij de benoeming van nieuwe wethouders. In de toelichting kan opgenomen worden dat we dit altijd doen. Advies: De betreffende tekst, indien gewenst, bij artikel 6 op blz. 11 van de toelichting. wijzigen in Daarnaast wordt een verklaring omtrent het gedrag gevraagd. Artikel 4 Verordening op de raadscommissies PvdA: Op de toelichting van het raadsbesluit op blz. 7: Uit het vierde lid volgt dat de leden van een raadscommissie geen raadslid hoeven te zijn. Wel zijn het de fracties die de leden voordragen. De niet-raadsleden moeten in verband met de kenbaarheid en kiezerlegitimiteit wel tijdens de laatste raadsverkiezingen op een kandidatenlijst gestaan hebben. Gezien de afnemende belangstelling voor politiek actief burgerschap vragen wij ons af of dit een verstandig besluit is? Want we ontnemen jongeren die, nog niet gezien hun leeftijd op een kandidatenlijst mogen staan de mogelijkheid om in een commissie plaats te nemen. En inwoners die na het vaststellen van de verkiezingslijsten in de gemeente komen wonen om politiek actief te zijn. (moeten dan 4 jaar wachten) Reactie: In de modelverordening van de VNG wordt aangegeven dat kandidaten op de kandidatenlijst van de betreffende fractie moeten hebben gestaan. Wij hebben dit in het voorstel al ruimer opgepakt en aangepast naar een kandidatenlijst. Dat biedt de fracties meer mogelijkheden, ook bij eventuele afsplitsingen tussen partijen. Deze keuze mag en kan de raad zelf maken. Jongeren onder de 18 jaar mogen op een kandidatenlijst worden geplaatst. Echter om in de raad c.q. een commissie zitting te nemen (passief kiesrecht) moet de beoogde kandidaat, op de dag van toelating, wel de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Dit is wettelijk bepaald. Om op een kandidatenlijst te mogen worden geplaatst is het niet vereist dat je inwoner van de gemeente bent. Pas op het moment van toelating in de raad c.q. commissie moet de kandidaat in de gemeente wonen. Nieuwe inwoners die niet op een kandidatenlijst stonden kunnen niet in commissies plaats nemen. Zij kunnen uiteraard wel politiek actief zijn in de partij en bij de eerstvolgende gelegenheid op de kandidatenlijst worden geplaatst. Nieuwe inwoners die in een andere gemeente, bij de vorige verkiezingen, al op een kandidatenlijst hebben gestaan kunnen met deze toevoeging wel deelnemen in commissies. Advies: Tekst van het voorliggende concept handhaven. Huishoudelijk reglement van het presidium PvdA: Moet in het artikel 1 lid 1 niet de Plv. voorzitter worden toegevoegd? Reactie: Nee, zie toelichting op artikel 1 op blz. 3, plaatsvervangend voorzitter is in artikel 77 Gemeentewet geregeld. Advies: Tekst van het voorliggende concept handhaven. Bergeijk, 18 april 2016 J.M. van Dongen-Hermans Griffier Notitie n.a.v. vragen m.b.t rvo raad, ver cie en regl pr, versie

5 Notitie n.a.v. vragen m.b.t rvo raad, ver cie en regl pr, versie

Notitie raadsvragen in soorten en maten

Notitie raadsvragen in soorten en maten Notitie raadsvragen in soorten en maten Aanleiding Het komt regelmatig voor dat raadsleden een vraag willen stellen aan het college. Over een voorstel dat het college aan de raad doet. Over een artikel

Nadere informatie

Voorstel tot invoering van een nieuw instrument van de raad tijdens raadsvergaderingen.

Voorstel tot invoering van een nieuw instrument van de raad tijdens raadsvergaderingen. ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 18 juni 2009 1 OPSTELLER VOORSTEL: Griffier AFDELING: Griffie PORTEFEUILLEHOUDER: N.v.t. Agendapunt: No. /'05 Dokkum, 19 mei 2009. Onderwerp: Spoeddebat.

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

2. Instrumentenoverzicht Gemeenteraad Utrecht

2. Instrumentenoverzicht Gemeenteraad Utrecht 2. Instrumentenoverzicht Gemeenteraad Utrecht Instrument Wat wil ik? Welke procedure? AMBTELIJKE BIJSTAND Verordening op de ambtelijke bijstand Gemeenteblad van Utrecht 2009, nr. 45 AMENDEMENT Artikel

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/67

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/67 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 7-10-2014 Nummer voorstel: 2014/67 Voor raadsvergadering d.d.: 07-10-2014 Agendapunt: 4 Onderwerp:

Nadere informatie

Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving.

Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving. Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving. 1. Inleiding In deze handleiding/beschrijving wordt aangegeven wat het doel c.q. karakter is (van de verschillende onderdelen) van de Politieke

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1444998 Datum: 28 mei 2019 Portefeuillehouder: Domein / Team: Griffie Onderwerp: Wijziging Reglementen van orde voor de raad en raadscommissies 2019

Nadere informatie

Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel , 1. Beslispunt 2. Inleiding 3. Beoogd effect 4. Argumenten

Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel , 1. Beslispunt 2. Inleiding 3. Beoogd effect 4. Argumenten Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 193656 Mw. A. van Vliet-Kuiper, burgemeester Evaluatie Politieke Avond Gooise Meren Aan de raad, 1. Beslispunt 1. Instemmen met de conclusies en aanbevelingen

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 16, 82 en 107a, tweede lid van de Gemeentewet en artikel V4 van de Kieswet,

Gelet op de artikelen 16, 82 en 107a, tweede lid van de Gemeentewet en artikel V4 van de Kieswet, De raad van de gemeente Harderwijk, Gelezen het voorstel van het presidium van de gemeenteraad, Gelet op de artikelen 16, 82 en 107a, tweede lid van de Gemeentewet en artikel V4 van de Kieswet, Besluit:

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad 1 gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer O4.RZOP8.OOZ Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad Samenvatting Door GroenLinks is in een motie aan de deelnemers van de debattraining

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen* In dit reglement wordt verstaan onder: - amendement: voorstel van een raadslid tot wijziging van een ontwerpverordening of ontwerpbeslissing

Nadere informatie

Organisatieverordening van de gemeenteraad van Harderwijk 2016

Organisatieverordening van de gemeenteraad van Harderwijk 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Harderwijk Nr. 69445 4 april 2018 Organisatieverordening van de gemeenteraad van Harderwijk 2016 De raad van de gemeente Harderwijk, Gelezen het voorstel

Nadere informatie

Was-wordt-tabel Wijziging Model Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 2014 Leeswijzer modelbepalingen - [ ] of (bi

Was-wordt-tabel Wijziging Model Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 2014 Leeswijzer modelbepalingen - [ ] of (bi Was-wordt-tabel Wijziging Model Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 2014 Leeswijzer modelbepalingen - [ ] of (bijvoorbeeld) [iets] = door gemeente in te vullen. -

Nadere informatie

BESLUIT OPSCHRIFT. Vergadering van 8 oktober 2013

BESLUIT OPSCHRIFT. Vergadering van 8 oktober 2013 BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 8 oktober 2013 nummer: 2013_BW_00619 Onderwerp Beantwoording raadsvragen in zake: veiligheid jeugdgevangenis Teylingereind - vormend Beknopte samenvatting Zie onderwerp

Nadere informatie

RBFZ commissie Ter besluitvorming in de

RBFZ commissie Ter besluitvorming in de Raadsvoorstel Agendapunt 10 Bijlagenummer 60 Onderwerp Vaststelling Reglement van orde voor de gemeenteraad 2015 en Ter behandeling in de RBFZ 15-10-2015 commissie Ter besluitvorming in de 29-10-2015 gemeenteraadsvergadering

Nadere informatie

Instrumentenmatrix Welk instrument kan ik als raadslid gebruiken?

Instrumentenmatrix Welk instrument kan ik als raadslid gebruiken? 1 Feitelijke/technische informatie informatieve vragen algemeen 2 Feitelijke/technische informatie informatieve vragen over raadsstukken 3 Feitelijke/technische informatie Als raadslid vragen liever per

Nadere informatie

GEWIJZIGD. A. In artikel 13, tweede lid wordt gewijzigd zodat het komt te luiden als volgt:

GEWIJZIGD. A. In artikel 13, tweede lid wordt gewijzigd zodat het komt te luiden als volgt: Voordracht aan Provinciale Staten GEWIJZIGD van Presidium Vergadering December 2014 Nummer 6740 Onderwerp Wijziging Reglement van orde voor de vergaderingen van Provinciale Staten, e.a. 1 Ontwerpbesluit

Nadere informatie

: Vaststelling van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad.

: Vaststelling van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad. Raad : 27 februari 2007 Agendanr. : Doc.nr : B200700726 Team: : Bestuur RAADSVOORSTEL Onderwerp : Vaststelling van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad. Toelichting

Nadere informatie

Gemeente Hattem Verordening op de raadscommissies gemeente Hattem. gelezen het voorstel van het presidium d.d. 16 februari 2017,

Gemeente Hattem Verordening op de raadscommissies gemeente Hattem. gelezen het voorstel van het presidium d.d. 16 februari 2017, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Hattem Nr. 38584 15 maart 2017 Gemeente Hattem Verordening op de raadscommissies gemeente Hattem 2017 De raad van de gemeente Hattem; gelezen het voorstel

Nadere informatie

DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00913

DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00913 DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00913 OPSCHRIFT Vergadering van 16 december 2014 Bevoegde portefeuillehouder: Bas Brekelmans Betrokken portefeuillehouder(s): Carla Breuer Onderwerp Beantwoording raadsvragen

Nadere informatie

Nr Houten, 1 februari 2005

Nr Houten, 1 februari 2005 Nr. 2005026 Houten, 1 februari 2005 Aan de gemeenteraad Onderwerp: Voordracht commissieleden niet zijnde raadslid Beslispunten: Het Instellingsbesluit raadscommissies niet wijzigen om de voordracht voor

Nadere informatie

TOELICHTING OP HET GEBRUIK VAN DE FORMATS VAN RAADSINSTRUMENTEN

TOELICHTING OP HET GEBRUIK VAN DE FORMATS VAN RAADSINSTRUMENTEN TOELICHTING OP HET GEBRUIK VAN DE FORMATS VAN RAADSINSTRUMENTEN - Bij gebruikmaking van de Word-formats s.v.p. de modellen gebruiken zoals opgenomen in het RIS onder het tabblad 'Handig voor raadsleden'

Nadere informatie

Onderwerp: Statenvoordracht verbeteren werkwijze PS en commissies en aantal duocommissieleden

Onderwerp: Statenvoordracht verbeteren werkwijze PS en commissies en aantal duocommissieleden Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 47 Haarlem, 22 mei 2012 Onderwerp: Statenvoordracht verbeteren werkwijze PS en commissies en aantal duocommissieleden Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-onderzoeksopzet

Nadere informatie

Formulier vragen raadslid/ fractiemedewerker aan college of burgemeester

Formulier vragen raadslid/ fractiemedewerker aan college of burgemeester Formulier vragen raadslid/ fractiemedewerker aan college of burgemeester Schriftelijke vragen van een raadslid of fractiemedewerker aan het college of de burgemeester ingevolge artikel 35 van het Reglement

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 VERGADERING D.D. 26-02-2013 AGENDAPUNT B1 REG.NR. 12G201670 PORTH./SECTOR Lievers Wijziging CAR-UWO per 1 januari 2013 ten behoeve van het personeel van de

Nadere informatie

Organisatieverordening gemeenteraad Ermelo

Organisatieverordening gemeenteraad Ermelo Nr. 12051947 Casenr. 2011-12329 Vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 26 april 2012 Naam : A. van Meerveld Afdeling : Griffie Datum : 1 mei 2012 pagina 2 van 9 De raad van de ; Gelezen het voorstel van de

Nadere informatie

Reglement van Orde voor de raad en de raadscommissies 2014

Reglement van Orde voor de raad en de raadscommissies 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Súdwest Fryslân. Nr. 26580 14 mei 2014 Reglement van Orde voor de raad en de raadscommissies 2014 De raad van de gemeente Súdwest-Fryslân; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Verordening op de raadscommissies, vergelijking gewijzigde/nieuwe artikelen met de oude artikelen. De nieuwe artikelen (met woorden tegen een

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Den Helder 2018

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Den Helder 2018 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Den Helder Nr. 233857 5 november 2018 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Den Helder 2018 De raad van

Nadere informatie

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, gelet op artikel 84 van de Gemeentewet, BESLUIT vast te stellen de volgende verordening: VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE

Nadere informatie

Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Korendijk 2016

Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Korendijk 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Korendijk. Nr. 20666 23 februari 2016 Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Korendijk 2016 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Verordening op de raadscommissie gemeente Boxmeer 2014

Verordening op de raadscommissie gemeente Boxmeer 2014 Verordening op de raadscommissie gemeente Boxmeer 2014 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: - commissiegriffier: griffier van de raadscommissie

Nadere informatie

TOELICHTING OP HET REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE GEMEENTERAAD 2005

TOELICHTING OP HET REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE GEMEENTERAAD 2005 TOELICHTING OP HET REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE GEMEENTERAAD 2005 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen Onder aanhangig wordt bedoeld

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Aanbesteding gemeentelijke publicaties en afhandeling motie - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Aanbesteding gemeentelijke publicaties en afhandeling motie - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 31 maart 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00258 Onderwerp: Raadsmededeling over: Aanbesteding gemeentelijke publicaties en afhandeling motie - Besluitvormend Beknopte samenvatting:

Nadere informatie

GEHEIMHOUDING EN DE GEMEENTERAAD DE REGELS

GEHEIMHOUDING EN DE GEMEENTERAAD DE REGELS GEHEIMHOUDING EN DE GEMEENTERAAD DE REGELS Openbaarheid van vergaderingen 1. Vergaderingen van de raad en commissie zijn openbaar. Ze beginnen altijd in openbaarheid (met uitzondering van de vergadering

Nadere informatie

Artikel 3b Het presidium De werking van het Presidium wordt geregeld in het Huishoudelijk Reglement van het Presidium van de gemeente Gennep.

Artikel 3b Het presidium De werking van het Presidium wordt geregeld in het Huishoudelijk Reglement van het Presidium van de gemeente Gennep. Artikelsgewijze toelichting Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 2 De voorzitter De burgemeester is voorzitter van de raad. Artikel 125, derde lid, van de Grondwet en artikel 9 van de Gemeentewet schrijven

Nadere informatie

Reglement van orde van de raad van Beekdaelen houdende bepalingen over de vergaderingen en werkzaamheden van de raad 2019

Reglement van orde van de raad van Beekdaelen houdende bepalingen over de vergaderingen en werkzaamheden van de raad 2019 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Beekdaelen Nr. 12046 17 januari 2019 Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent reglement van orde van de raad Reglement

Nadere informatie

gezien het advies uit de raadscarrousels d.d. 14 januari 2016 en 18 februari 2016;

gezien het advies uit de raadscarrousels d.d. 14 januari 2016 en 18 februari 2016; De raad van de gemeente Castricum; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; gezien het advies uit de raadscarrousels d.d. 14 januari 2016 en 18 februari 2016; besluit vast te stellen de volgende: VERORDENING

Nadere informatie

Reglement van Orde voor de Raad Aalsmeer 2017

Reglement van Orde voor de Raad Aalsmeer 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Aalsmeer. Nr. 176502 15 december 2016 Reglement van Orde voor de Raad Aalsmeer 2017 Z-2016/059279 De raad van de gemeente Aalsmeer; gelet op artikel 16 van de

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Verordening op de raadscommissies Krimpen aan den IJssel 2018 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het presidium d.d. 8 maart 2018 Gelet op artikel 82, eerste lid, van

Nadere informatie

Interne memo. De nadruk ligt dus op de behandeling van de perspectiefnota.

Interne memo. De nadruk ligt dus op de behandeling van de perspectiefnota. Interne memo Aan : Presidium Van : Lenneke van der van der Meer Afdeling : Griffie Datum : Maart 2013 Onderwerp : Behandeling jaarrekening / scenario's voor de toekomst / perspectiefnota en begroting 1.

Nadere informatie

De voorzitter van de raad. Voortgang van de in maart 2017 aangenomen motie inzake de erfgoedvisie Teylingen (zie bijlage). Schriftelijk en mondeling

De voorzitter van de raad. Voortgang van de in maart 2017 aangenomen motie inzake de erfgoedvisie Teylingen (zie bijlage). Schriftelijk en mondeling SCHRIFTELIJKE VRAGEN (artikel 37 RvO) (schriftelijke vragen worden kort en duidelijk geformuleerd. Bij de vragen wordt aangegeven of schriftelijk of mondelinge beantwoording wordt verlangd) V a n ( n a

Nadere informatie

gelet op de voorbereidingen van en de presentaties gegeven door de raadswerkgroep vergadermodellen daarvoor ingesteld ter

gelet op de voorbereidingen van en de presentaties gegeven door de raadswerkgroep vergadermodellen daarvoor ingesteld ter De raad van de gemeente Gooise Meren; gelet op artikel 16 van de Gemeentewet; gelet op de voorbereidingen van en de presentaties gegeven door de raadswerkgroep vergadermodellen daarvoor ingesteld ter voorbereiding

Nadere informatie

Raadsbesluit llllllllllllll

Raadsbesluit llllllllllllll e Gemeenteraad Echt-Susteren Raadsbesluit llllllllllllll 5 1 0 8 2 2 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van de griffier van Echt-Susteren d.d. 11 oktober 2016 met BBV nummer510818;

Nadere informatie

gelezen het voorstel van de agendacommissie van 12 januari 2017;

gelezen het voorstel van de agendacommissie van 12 januari 2017; 4.201k gemeente Bronckhorst Raadsbesluit Behorende bij raadsvoorstel met nummer:z85987\raad-00200/8 De raad van de gemeente Bronckhorst; gelezen het voorstel van de agendacommissie van 12 januari 2017;

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 27 februari 2013 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART Werkwijzen vergaderstelsel gemeenteraad

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 27 februari 2013 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART Werkwijzen vergaderstelsel gemeenteraad Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART 2013 Werkwijzen vergaderstelsel gemeenteraad Voorstel: 1. Vanaf 1 april 2013 overgaan tot een maandelijkse cyclus van raadsvergaderingen. 2. In de

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad 2018

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad 2018 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Bronckhorst Nr. 41907 28 februari 2018 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad 2018 Raadsbesluit geamendeerd

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raadscommissies

Reglement van orde voor de raadscommissies Reglement van orde voor de raadscommissies Tweede wijziging van het Reglement van orde voor de raadscommissies Geconsolideerde versie maart 2015 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Dit reglement is van

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00798

DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00798 DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00798 OPSCHRIFT Vergadering van 27 oktober 2015 Bevoegde portefeuillehouder: Arno van Kempen Betrokken portefeuillehouder(s): Bas Brekelmans Onderwerp Beantwoording raadsvragen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1124228 Datum: 28 april 2014 Behandeld door: A.B. Visser Afdeling / Team: Raadsgriffie Onderwerp: Benoeming leden raadscommissies en hun plaatsvervangers,

Nadere informatie

gelet op artikel 84 van de Gemeentewet; gelezen het voorstel van het presidium d.d. 7 november 2005, nr. 57;

gelet op artikel 84 van de Gemeentewet; gelezen het voorstel van het presidium d.d. 7 november 2005, nr. 57; CVDR Officiële uitgave van Deurne. Nr. CVDR385492_1 31 juli 2018 Verordening op de Rekeningcommissie 2005 Nr. 1.7 DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE gelet op artikel 84 van de Gemeentewet; gelezen het voorstel

Nadere informatie

TOELICHTING MODEL-REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE GEMEENTERAAD

TOELICHTING MODEL-REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE GEMEENTERAAD TOELICHTING MODEL-REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE GEMEENTERAAD HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen Onder aanhangig wordt verstaan aan

Nadere informatie

Wijziging Verordening op de raadscommissiescapelle aan den IJssel 2014

Wijziging Verordening op de raadscommissiescapelle aan den IJssel 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Capelle aan den IJssel Nr. 133710 25 juni 2018 Wijziging Verordening op de raadscommissiescapelle aan den IJssel 2014 De raad van de gemeente Capelle aan

Nadere informatie

Onderwerp: REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE GEMEENTERAAD EN RAADSCOMMISSIES. HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen

Onderwerp: REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE GEMEENTERAAD EN RAADSCOMMISSIES. HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen Onderwerp: REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE GEMEENTERAAD EN RAADSCOMMISSIES Artikel 1, Begripsomschrijvingen HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen In dit reglement wordt

Nadere informatie

postmaster@moerdijk.nl Van: VNG namens VNG Verzonden: woensdag 29 juni 2016 12:06 Aan: postmaster@moerdijk.nl Onderwerp: Lbr. 16/051 Wijziging model RvO

Nadere informatie

Verordening taken, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van raadscommissies

Verordening taken, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van raadscommissies CVDR Officiële uitgave van Waddinxveen. Nr. CVDR60599_1 17 januari 2017 Verordening taken, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van raadscommissies De gemeenteraad van de gemeente Waddinxveen; gelet

Nadere informatie

Instructie voor de griffier en regels ter zake van de organisatie van de griffie van de gemeente Weert

Instructie voor de griffier en regels ter zake van de organisatie van de griffie van de gemeente Weert Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Weert Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Instructie voor de griffier en regels ter zake van de organisatie van de griffie

Nadere informatie

DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00320

DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00320 DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00320 OPSCHRIFT Vergadering van 28 april 2015 Bevoegde portefeuillehouder: Kees van Velzen Onderwerp Beantwoording raadsvragen VVD over: ophalen kunststof verpakkingsafval -

Nadere informatie

Verordening op het Auditcomité

Verordening op het Auditcomité Verordening op het Auditcomité Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Gennep Officiële naam regeling Verordening op het Auditcomité Citeertitel Verordening auditcomité

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR418063_1

CVDR. Nr. CVDR418063_1 CVDR Officiële uitgave van Veenendaal. Nr. CVDR418063_1 27 juni 2017 Verordening op de raadscommissies Veenendaal 2016 De raad van de gemeente Veenendaal; gelezen het voorstel van voorzitter en de griffier

Nadere informatie

Regeling ambtelijke bijstand aan raadsleden

Regeling ambtelijke bijstand aan raadsleden Gemeente Haarlem Regeling ambtelijke bijstand aan raadsleden Verordening nr. Datum in werking 15 Paragraaf 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. bijstand: het ambtelijke

Nadere informatie

Datum uitwerkingtreding Betreft nieuwe regeling

Datum uitwerkingtreding Betreft nieuwe regeling Gemeente Tiel Verordening op de ambtelijke bijstand 2003 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Onderwerp Eigen onderwerp

Nadere informatie

Politieke vragen die voorafgaan aan het verbeteren van de kwaliteit van het vergaderen

Politieke vragen die voorafgaan aan het verbeteren van de kwaliteit van het vergaderen Bij15-386 Politieke vragen die voorafgaan aan het verbeteren van de kwaliteit van het vergaderen Aanleiding In 2014 is het vergaderstelsel van Heerhugowaard aan de hand van een enquête geëvalueerd. De

Nadere informatie

verordening op het raadspresidium

verordening op het raadspresidium nummer 1.1.6 regeling verordening op het raadspresidium nr. 1.1.6 de raad van de gemeente Gouda Gelezen het voorstel van het presidium van 28 juni 2014; Gelet op artikel 4 van het Reglement van Orde voor

Nadere informatie

Wijziging Reglement van Orde Algemeen Bestuur en Verordening op de voorbereidende commissies

Wijziging Reglement van Orde Algemeen Bestuur en Verordening op de voorbereidende commissies Wijziging Reglement van Orde Algemeen Bestuur en Verordening op de voorbereidende commissies De veranderingen in de vergaderstructuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, n.a.v. het voorstel van

Nadere informatie

Onderwerp: Beantwoording raadsvragen over: Blijverslening van SVn - Besluitvormend

Onderwerp: Beantwoording raadsvragen over: Blijverslening van SVn - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 14 juli 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00558 Onderwerp: Beantwoording raadsvragen over: Blijverslening van SVn - Besluitvormend Beknopte samenvatting: In de beantwoording

Nadere informatie

Toelichting. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 3. Taken

Toelichting. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 3. Taken Toelichting Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 3. Taken De taken van de raadscommissies zijn vastgelegd in artikel 82, eerste lid, van de Gemeentewet. De raadscommissies bereiden de besluitvorming

Nadere informatie

Welkom. bij de. gemeenteraad

Welkom. bij de. gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om toeristenbelasting

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen* In deze verordening wordt verstaan onder: - commissiegriffier: griffier van een raadscommissie of diens plaatsvervanger; - commissielid: lid

Nadere informatie

Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad en de carrousel van de gemeente Zwijndrecht

Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad en de carrousel van de gemeente Zwijndrecht CVDR Officiële uitgave van Zwijndrecht. Nr. CVDR614791_1 29 januari 2019 Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad en de carrousel van de gemeente Zwijndrecht De raad van

Nadere informatie

Reglement op de raadsdebatten van de gemeente Twenterand 2018

Reglement op de raadsdebatten van de gemeente Twenterand 2018 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Twenterand Nr. 66170 29 maart 2018 Reglement op de raadsdebatten van de gemeente Twenterand 2018 De raad van de gemeente Twenterand; gezien het voorstel van

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE GEMEENTERAAD 2009

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE GEMEENTERAAD 2009 Raadsbesluit nr.: 09 025 Registratienummer: 08.53347 De Raad van de gemeente Hoorn; gelet op artikel 16 e.a. van de Gemeentewet; gelet op het modeldocument RvO van de VNG, besluit: vast te stellen het

Nadere informatie

(naar het idee van dualistische stelsel).

(naar het idee van dualistische stelsel). 1 - De Drechtraad is het Algemeen Bestuur van de GR Drechtsteden en belast met het algemeen bestuur waaronder kaderstelling en toezicht - Leden: leden worden lokaal aangewezen waarbij het aantal leden

Nadere informatie

2006. Nr.: 06.0025 Dnst: Griffie. Werkwijze Raad en commissies 2006 2010. Leiden, 21 maart 2006.

2006. Nr.: 06.0025 Dnst: Griffie. Werkwijze Raad en commissies 2006 2010. Leiden, 21 maart 2006. 2006. Nr.: 06.0025 Werkwijze Raad en commissies 2006 2010. Leiden, 21 maart 2006. In maart 2005 heeft de fractie van D66 de Notitie Bestuurlijke Vernieuwing uitgebracht, met als ondertitel: Het Forum Lugdunum:

Nadere informatie

Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van Hilversum

Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van Hilversum Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van Hilversum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit Reglement van Orde wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van het presidium op dinsdag 19 maart 2002.

Verslag van de vergadering van het presidium op dinsdag 19 maart 2002. Verslag van de vergadering van het presidium op dinsdag 19 maart 2002. Aanwezig: De heren De Hart, Van Helvoort, Van den Hoven, Kamps, Van Mierlo, Nieuwkerk, Van Spaandonk en Verboven. Verder aanwezig:

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 27 februari 2018 U Lbr. 18/007 (070)

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 27 februari 2018 U Lbr. 18/007 (070) Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Datum 27 februari 2018 Ons kenmerk TRE/U201800125 Lbr. 18/007 Telefoon (070) 373 8393 Bijlage(n) 8 Onderwerp Actualisering van drie VNG modellen i.v.m.

Nadere informatie

DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00845

DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00845 DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00845 OPSCHRIFT Vergadering van 10 november 2015 Bevoegde portefeuillehouder: Kees van Velzen Onderwerp Beantwoording raadsvragen VVD over: Parkeren Boerhaavestraat - Besluitvormend

Nadere informatie

Gelezen het initiatiefvoorstel van de Partij Voor de Vrijheid (PVV) Tholen d.d. 12 april 2018; besluit:

Gelezen het initiatiefvoorstel van de Partij Voor de Vrijheid (PVV) Tholen d.d. 12 april 2018; besluit: De raad van de gemeente Tholen; Gelezen het initiatiefvoorstel van de Partij Voor de Vrijheid (PVV) Tholen d.d. 12 april 2018; Gelet op artikel 82 Gemeentewet; besluit: vast te stellen de volgende wijziging

Nadere informatie

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Utrecht houdende regels omtrent raadscommissies Verordening op de raadscommissies 2018

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Utrecht houdende regels omtrent raadscommissies Verordening op de raadscommissies 2018 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Utrecht Nr. 3 Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Utrecht houdende regels omtrent raadscommissies Verordening op de raadscommissies 2018 VERORDENING

Nadere informatie

Burgerinitiatief - Model raadsvoorstel

Burgerinitiatief - Model raadsvoorstel Burgerinitiatief - Model raadsvoorstel Bijlage 1, behorende bij de Verordening burgerinitiatief Alkmaar 2015 agendapunt bijlage nr. : [door griffie in te vullen] : [door griffie in te vullen] Raadsvergadering:

Nadere informatie

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd. Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd. Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Algemene Commissieverordening Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Haarlem Officiële naam regeling Algemene Commissieverordening Citeertitel Algemene Commissieverordening

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Lansingerland Nr. 236655 7 november 2018 Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lansingerland houdende regels omtrent de raadscommissies Verordening

Nadere informatie

Reglement van Orde voor de Politieke Avond van de gemeente Wageningen 2017

Reglement van Orde voor de Politieke Avond van de gemeente Wageningen 2017 Reglement van Orde voor de Politieke Avond van de gemeente Wageningen 2017 1 De raad van de gemeente Wageningen, gezien het advies van het presidium en gelet op artikel 16 van de Gemeentewet, besluit vast

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad.

Aan de Gemeenteraad. Onderwerp Verordening op de vertrouwenscommissie Voorgesteld besluit: De raad van de gemeente Bloemendaal; Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering d.d. : 15 februari 2017 Commissievergadering d.d. : 9 januari

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Noord-Beveland oktober 2015

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Noord-Beveland oktober 2015 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Noord-Beveland oktober 2015 INHOUD Onderwerp Pagina INHOUD 1 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Toelichting. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Toelichting. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Toelichting Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 3. Taken De taken van de raadscommissies zijn vastgelegd in artikel 82, eerste lid, van de Gemeentewet. De raadscommissies bereiden de besluitvorming

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft vergadering van dinsdag 10 april 2012, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft vergadering van dinsdag 10 april 2012, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Secretariaat Agenda Gemeenteraad Betreft vergadering van dinsdag 10 april 2012, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur 1 Opening en mededelingen 2 Vaststellen van

Nadere informatie

Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad en Verordening op de raadscommissies

Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad en Verordening op de raadscommissies CVDR Officiële uitgave van Utrechtse Heuvelrug. Nr. CVDR456814_1 3 oktober 2017 Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad en Verordening op de raadscommissies

Nadere informatie

Verordening van de gemeenteraad van Heerlen houdende regels omtrent de raadscommissies. (verordening op de raadscommissies gemeente heerlen 2018)

Verordening van de gemeenteraad van Heerlen houdende regels omtrent de raadscommissies. (verordening op de raadscommissies gemeente heerlen 2018) CVDR Officiële uitgave van Heerlen. Nr. CVDR613851_1 24 december 2018 Verordening van de gemeenteraad van Heerlen houdende regels omtrent de raadscommissies. (verordening op de raadscommissies gemeente

Nadere informatie

Verordening op de raadscommissies van de gemeente Meierijstad

Verordening op de raadscommissies van de gemeente Meierijstad GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Meierijstad. Nr. 11018 23 januari 2017 Verordening op de raadscommissies van de gemeente Meierijstad De raad van de gemeente Meierijstad; gezien het advies van

Nadere informatie

Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Hilversum

Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Hilversum GEMEENTE HILVERSUM Gemeenteblad III 2011, nr. 109 Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Hilversum Vastgesteld in de raadsvergadering van 21 december 2011

Nadere informatie

EERSTE WIJZIGING VAN HET REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD 2014

EERSTE WIJZIGING VAN HET REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD 2014 EERSTE WIJZIGING VAN HET REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD 2014 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5).

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5). Vergadering Gemeenteraad 24-05-2007 Plaats: Raadshuis van Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5, Schaijk Tijd: 18:30 Voorzitter: De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk

Nadere informatie

Onderwerp: Beantwoording raadsvragen over: Misbruik parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen. - Besluitvormend

Onderwerp: Beantwoording raadsvragen over: Misbruik parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen. - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 15 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00221 Onderwerp: Beantwoording raadsvragen over: Misbruik parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen. - Besluitvormend Beknopte

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft vergadering van dinsdag 8 mei 2012, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur 2 Vaststellen van de volgorde van de agenda

gemeente Eindhoven Betreft vergadering van dinsdag 8 mei 2012, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur 2 Vaststellen van de volgorde van de agenda A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Secretariaat Agenda Gemeenteraad Betreft vergadering van dinsdag 8 mei 2012, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur 1 Opening en mededelingen 2 Vaststellen van de

Nadere informatie

Registratienr: [ 34887] Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg

Registratienr: [ 34887] Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg Raadsvoorstel Agendapuntnummer: 1m Aantal bijlagen: -- Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg Inleiding Het fractievoorzittersoverleg bestaat uit de voorzitter van de gemeenteraad en de

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Eijsden-Margraten Nr. 252310 26 november 2018 Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Eijsden-Margraten houdende regels omtrent Reglement van orde voor

Nadere informatie