2012 N 561. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2012 N 561. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;"

Transcriptie

1 2012 N 561 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 6 november 2012 om uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; mevrouw J. d Arnaud-Appelo (PvdA), de heren P.L.W.J. Baaten (InwonersPartij) en J. van de Beek (PvdA), mevrouw D.B.J. Bergman (D66), de heren F. van den Brink (InwonersPartij), R.T. Brouwer (Lelystads Belang), D.W. Bussink (CDA), L.J.J. Caniels (CDA), S.G.J. van Erk (VVD), H.W. Gerritzen (VVD), P.C.W. Hamstra (VVD), E. Hers (VVD) en J.M. van den Heuvel (SP), mevrouw J.J.P. van der Hoek-Dubois (Bindend Lokaal), de heren C.J.J. Homan (Bindend Lokaal) en J.L. Jonker (VVD), mevrouw E.C. van der Kleij (PvdA), de heren H.P.M. van der Kolk (GroenLinks), E.H.G. Marseille (VVD) en M. El Mhassani (PvdA), mevrouw E.W. Middelkoop-Ferron (PvdA), de heren S. Polman (Lijst Simon Polman), W.L.G. Raijmakers (Lelystads Belang) en S.M. de Reus (GroenLinks), mevrouw A.F.M. van Rijnsoever (InwonersPartij), de heren J. Schoone (Bindend Lokaal) en P.A. Schot (D66), mevrouw K. Senf (InwonersPartij), de heren K.B.P. Slump (ChristenUnie) en H.P. Soomers (PvdA), mevrouw J.W. Sparreboom-van der Spoel (VVD), de heren C. van Veluwen (ChristenUnie) en B.E. Visscher (InwonersPartij) en mevrouw E. van Wageningen (ChristenUnie), leden van de raad; alsmede mevrouw M. Jacobs-Haagen en de heren J.A. Fackeldey, W. de Jager, W. Jansen, en R. Luchtenveld, wethouders; en de heren N. Versteeg, gemeentesecretaris, en J. Woltjer, griffier. Afwezig is: de heer E. van der Herberg (PvdA), lid van de raad

2 2012 N 562 Agenda 1 Opening N Mondelinge vragen N Vaststelling agenda N Notulen 9 oktober 2012 N Ingekomen stukken N Beantwoording schriftelijke vragen van de PvdA N Beantwoording schriftelijke vragen van D66 N Mededelingen N Vaststelling A-stukken N 565 9a Voorstel vaststelling bestemmingsplan Oostervaart N Stemming over voorstel Maatregelen Beter Benutten N Opening De voorzitter: Dames en heren. Ik open de raadsvergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Van der Herberg. 2. Gelegenheid tot het stellen van mondelinge vragen (art. 37 RvO) De heer Soomers: Mevrouw de voorzitter. We hebben begrepen dat in december de koningin de Hanzelijn komt openen in Lelystad. Dat is natuurlijk in eerste instantie het feestje van NS en ProRail, maar we weten ook dat aan zo n festiviteit altijd kosten voor de gemeente verbonden zijn. Onze vraag is: kunnen we aannemen dat als er kosten voor de gemeente aan verbonden zijn, die binnen de bestaande budgetten, zoals bijvoorbeeld college onvoorzien en communicatie en dergelijke, bestreden kunnen worden zonder die te overschrijden. Of hoe moeten we dat zien? De voorzitter: Wij hebben ervoor zorggedragen dat er met name op de open dag, op zaterdag, voor inwoners en mensen die op bezoek komen, ik noem ze altijd treinspotters, speciale activiteiten georganiseerd worden in het stadhuis en naar het station en richting het centrum. Dat wordt gefinancierd vanuit de bestaande budgetten. Er wordt geen extra geld aangevraagd. De heer Bussink: Mevrouw de voorzitter. Er is een regeerakkoord en een nieuw kabinet. Kan het college de garantie geven dat de toezegging van het Rijk gehandhaafd blijft om 9,1 miljoen te investeren in de verbetering van de aansluiting Lelystad op de A6? Ligt dat contractueel vast? We zien dat de visie omtrent de ecologische hoofdstructuur en daarmee het OostvaardersWold wederom is bijgesteld; om maar een voorbeeld te noemen. Wethouder Luchtenveld: Garanties zijn natuurlijk altijd erg moeilijk te geven, omdat wij niet weten wat er nog aan bezuinigingen wordt bedacht. We hebben op dit moment geen signalen dat de Beter Benutten gelden voor de verbetering van de A6 door het Rijk ter discussie zouden worden gesteld. Er ligt bovendien een overeenkomst onder, dus zo makkelijk is het niet als men dat zou willen, maar we hebben er ook geen signalen van. In tegendeel, wat ons betreft gaat dit gewoon door. We hebben ook niet de signalen van het Rijk dat het niet zou doorgaan. De heer Caniels: Mevrouw de voorzitter. In de Staatscourant hebben wij een officiële bekendmaking gelezen van de gemeente Lelystad, waarin wordt aangegeven dat het

3 2012 N 563 ontwerpbestemmingsplan Zandlichaam Flevokust ter inzage ligt. Uit de toelichting blijkt dat bij het betreffende bedrijventerrein een nieuwe binnenhaven wordt aangelegd voor de realisering waarvan een dijklichaam nodig is. We hebben de volgende vragen. 1. Wordt op deze wijze niet vooruitgelopen op concrete besluitvorming door de raad over de aanleg van een binnenhaven, waarvoor ons al meerdere malen een businesscase is toegezegd die wij tot op heden niet hebben ontvangen, laat staan naar aanleiding daarvan een besluit over de aanleg hebben kunnen nemen. 2. Op basis van welk raadsbesluit meent het college de bevoegdheid te hebben thans reeds het bestemmingsplan in voorbereiding te nemen? Welke kosten zijn tot dusver daarvoor gemaakt en hoe zijn of worden deze gedekt? 3. Is het betreffende ontwerpbestemmingsplan onderwerp van wettelijk voorgeschreven bestuurlijk overleg geweest? Wat waren de reacties met name van het waterschap Zuiderzeeland en eventueel Rijkswaterstaat en kunnen wij al kennisnemen van die reacties? 4. Is voor de tijdens de bestemmingsplanprocedure eventueel concreet uit te voeren werkzaamheden ten aanzien van het opbrengen van grond een omgevingsvergunning vereist? Zo ja, geldt daarvoor dan de reguliere of de uitgebreide procedure? 5. Hoe zijn de risico s afgedekt voor het geval uiteindelijk niet of veel later dan voorzien tot de aanleg van de binnenhaven zou worden besloten en wie zijn daarbij de risicodragers? Wethouder Fackeldey: Mevrouw de voorzitter. U weet wellicht nog dat u op 10 juli van dit jaar ingestemd hebt met voortzetting van de samenwerking met het Havenbedrijf om de haalbaarheid te onderzoeken. Daarbij is ook melding gemaakt van subsidietermijnen die daarbij zouden gaan lopen. In formele zin, op grond van artikel 3.1 van de wet Ruimtelijke Ordening mag het college een bestemmingsplanprocedure starten, want wat we dan doen is alle informatie verzamelen om u tijdig een bestemmingsplan ter besluitvorming voor te leggen. Dat is in feite wat er nu gebeurt. In de planning is voorzien dat u eerst de businesscase ter beoordeling krijgt en als dat positief mocht blijken, pas daarna het bestemmingsplan ter besluitvorming krijgt aangeboden. Mocht het zo zijn dat de businesscase de raad niet haalt, dan is er nog steeds de vraag, en dat zullen we alsdan met elkaar moeten bespreken: willen we de procedure doorzetten om te komen tot de realisatie van een haven, of vindt men een haven ten principale niet meer gewenst daar. Uit de discussie van 10 juli hebben wij afgeleid dat niet ten principale een haven ongewenst is. Daarmee heb ik denk ik ook antwoord op de tweede vraag gegeven. Het is in voorbereiding genomen. Waarom nu zo n haast? Omdat de deadline van de subsidie Beter Benutten vraagt tijdig te kunnen beginnen met de aanleg van de haven. Daar kunnen we pas tijdig mee beginnen als de procedures daarvoor gelopen zijn, los van de besluitvorming over de businesscase. Vandaar dat gemeend is met de voorbereiding te moeten starten. In die voorbereiding is ook overleg met alle wettelijke gesprekspartners geweest. Rijkswaterstaat heeft daarvan al eerder aangegeven dat ze tevreden zijn met de reacties in de Antwoordnota. Die krijgt u natuurlijk bij het bestemmingsplan; de Antwoordnota en de zienswijzen van iedereen. Met het waterschap zie je dat wij het nu slechts over een zandlichaam hebben maar het gaat ook over een primaire waterkering. Daarvoor loopt een aparte procedure, een projectplanprocedure op grond van de Waterwet. Daarover zitten we midden in het technisch overleg. Er is geen separate omgevingsvergunning noodzakelijk, maar we gaan nog niets doen voordat het bestemmingsplan door uw raad is geaccordeerd. Laat dat helder zijn. Wel straks uitvoeringsvergunningen, melding Boswet, kapvergunning, watervergunningen. Die gaan allemaal volgens de reguliere procedures gevoerd

4 2012 N 564 worden. De kosten maken deel uit van de planontwikkelingskosten en passen binnen het voorbereidingskrediet dat uw raad ter beschikking heeft gesteld. De heer Caniels: Het antwoord op de laatste vraag, hoe de risico s zijn afgedekt voor het geval het allemaal niet doorgaat. Wethouder Fackeldey: Dat is natuurlijk altijd zo. Als je plannen ontwikkelt dan is het risico als ze niet doorgaan, dat die op de grond blijven rusten en de boekwaarde van de grond verhogen. 3. Vaststelling agenda De heer Soomers: Mevrouw de voorzitter. Ik wil voorstellen agendapunt 6 inzake de beantwoording schriftelijke vragen van de PvdA van de agenda te halen. De overweging is de volgende. Zoals vermeld, gaat het om de beantwoording van schriftelijke vragen en het college heeft slechts één vraag beantwoord. Dus ik wil het college de gelegenheid geven deze omissie te herstellen en een compleet antwoord een volgende keer tegemoet te doen komen. De voorzitter: Dat punt halen we van de agenda af en er komt een compleet antwoord naar u toe, want het is vandaag behandeld in het college. Dan past het allemaal keurig. Ik heb begrepen dat bij punt 9a een amendement wordt ingediend. Dat wordt dus een B-stuk. Bij 9c wordt ook een amendement ingediend. Mevrouw Van Rijnsoever: Mevrouw de voorzitter, bij 9c wordt geen amendement ingediend. De voorzitter: Akkoord. Dat is mooi. Met inachtneming van bovengenoemde wijzigingen wordt de agenda vastgesteld. 4. Notulen van de raadsvergadering van 9 oktober 2012 De notulen van de op 9 oktober 2012 gehouden openbare raadsvergadering worden conform ontwerp vastgesteld. 5. Ingekomen stukken (stuk nr. A ) -1 Voor kennisgeving aangenomen. -2 Voor kennisgeving aangenomen. -3 Voor kennisgeving aangenomen. -4 Voor kennisgeving aangenomen. -5 Voor kennisgeving aangenomen. -6 Voor kennisgeving aangenomen. -7 Voor kennisgeving aangenomen. -8 In handen van het college gesteld voor het uitbrengen van een advies.

5 2012 N Beantwoording schriftelijke vragen (art. 38 RvO) van de fractie van de PvdA inzake publieke watertappunten (stuk nr. Z ) Van de agenda gehaald. 7. Beantwoording schriftelijke vragen (art. 38 RvO) van de fractie van D66 inzake AWBZ transitie (stuk nr. Z ) De heer Schot: Mevrouw de voorzitter. Dank u wel voor het antwoord. Wij zijn voor de korte termijn tevreden en zijn inmiddels zeer geïnteresseerd in wat daar gebeurt, want er komt weer veel op ons af. Voor kennisgeving aangenomen. 8. Mededelingen Er zijn geen mededelingen. 9. Vaststelling A-stukken b. Voorstel inzake Bestemmingsplan Flevopoort (stuk nr. Z ) Zonder beraadslagingen en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van het college besloten. c. Voorstel inzake Investering ten behoeve van filmvertoning Agora (stuk nr. Z ) Mevrouw Van Rijnsoever: Mevrouw de voorzitter, ik wil wel graag een stemverklaring afgeven, mag dat ook? Dank u wel. De InwonersPartij betreurde de lege plek en het verdwijnen van de bioscoop, want we weten uit contacten met jongeren dat het toch niet helemaal de vervanging is zoals het nu gaat gebeuren in het Agora theater, al hebben we wel veel respect voor het ondernemerschap van de directie van het Agora theater. We hopen op betere tijden en we dromen van een zelfstandige, volwaardige bioscoop weer terug in Lelystad. Op basis van dit alles zullen wij voor het voorstel stemmen in ieder geval. Zonder beraadslagingen en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van het college besloten. d. Voorstel tot aanpassing Beheerverordening begraafplaats Lelystad 2006 (stuk nr ) Zonder beraadslagingen en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van het college besloten. e. Voorstel tot vaststelling van de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Lelystad 2013 (stuk nr. Z )

6 2012 N 566 Zonder beraadslagingen en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van het college besloten. B-stukken: 9a. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Oostervaart (stuk nr. B ) Amendement De fractie van Lijst Simon Polman stelt het volgende amendement voor: Het eerste besluitpunt na vast te stellen aan te vullen met de volgende tekst:, met dien verstande dat de zienswijze van Smits Bouwdeskundigen met betrekking tot Mortelstraat 7 wordt gehonoreerd, zodat op dit perceel ook een categorie-indeling 5.2 van toepassing wordt. Toelichting: Een bestemmingsplan ligt als een paraplu over een gebied. Ondernemers die in dit gebied een bedrijf willen opstarten zullen ook nog aan een WABO-procedure onderworpen worden om aan alle milieueisen te voldoen. Biedt het bestemmingsplan dusdanig veel beperkingen, dan zal de ondernemer niet eens overwegen zijn bedrijf in Lelystad te vestigen. De heer Polman: Mevrouw de voorzitter. Ik ben langs de bedrijven gegaan die de zienswijze hebben ingediend; met uitzondering van de Gasunie. In de Mortelstraat zit een bedrijf, Cementbouw, dat graag beton wil breken. Dat is dus een bedrijf dat wat lawaai maakt. Het bestemmingsplan is een paraplu die daaroverheen ligt en onder die paraplu wordt een WABO-procedure in gang gezet. De ondernemer wil graag die paraplu zo hoog mogelijk hebben, zodat hij niet tegen de eindigheid van zijn bestemmingsplan aanloopt. Cementbouw heeft het terrein ernaast en daar zit die categorie al op. Nu heeft hij een loods, die was vroeger van Moes, maar Moes is helaas failliet. Deze loods huurt hij. Daarin wil hij zijn bedrijvigheid continueren en daarom wil hij heel graag die 5.2 ook daarop van toepassing hebben. Ook het bedrijf Pouw wil de 5.2 en die gaat naar een ander gedeelte. Dat bedrijf heeft ook een vestiging in de Eemscentrale. Als hij niet krijgt wat hij wil, dan gaat hij naar de Eemscentrale. Weg werkgelegenheid voor Flevoland en dat geldt ook voor Cementbouw. Dus ik houd een pleidooi om de categorie in elk geval van de Mortelstraat 7 op 5.2 vast te stellen en dus het bestemmingsplan een heel klein beetje te wijzigen. De voorzitter: Dank u wel. Het amendement maakt onderdeel uit van de beraadslaging. Wie wil reageren vanuit de raad? Mevrouw Bergman: Ik ben een beetje verbaasd dat de heer Polman dit hier naar voren brengt. Ik wil hem vragen of dit bedrijf ook heeft overwogen om dit zelf al eerder in de procedure kenbaar te maken. De heer Polman: Dit bedrijf heeft een zienswijze ingediend. Dit staat in zijn zienswijze. Hij heeft geprobeerd om de gemeente te overtuigen van het nut en de noodzaak van zijn zienswijze en dat is niet gehonoreerd. Dus ik probeer het hier opnieuw. De heer Slump: Ik heb uit de reactie van de gemeente op deze zienswijze begrepen, dat wat het bedrijf wil, gewoon kan binnen de huidige voorschriften. Dus ik zie de noodzaak van dit amendement niet in.

7 2012 N 567 De heer Polman: Ik ben daar langs geweest en heb gesproken met degene die dat exploiteert. Het kan op dit moment, maar een ondernemer wil ook een beetje groeien. Als hij even doorgroeit, groeit hij uit zijn jasje. Einde verhaal. De heer Baaten: Mijnheer Polman, we hebben het over een milieuzonering categorie 5.2. Laten we daar heel kort in zijn. Wij volgen het standpunt van de gemeente. Als u alle tekst leest over milieuzonering en bedrijven met categorie 5.2, dan mag het duidelijk zijn waarom wij de gemeente volgen. De heer Polman: Het is uw goed recht om te stemmen zoals u dat wilt. De voorzitter: De heer Van Erk? De heer Van Erk: Ik wil graag de overwegingen van het college toegelicht zien. De voorzitter: Dank u wel. Het college, wethouder Luchtenveld. Wethouder Luchtenveld: Mevrouw de voorzitter. Eerst een procedurele opmerking. In de BOB-sessie over dit plan, is dit punt niet naar voren gebracht. Wat dat betreft is het nieuw hier. Ik had eerlijk gezegd eerder verwacht dat het amendement van de heer Polman zou gaan om de bedrijfswoning, want dat had u aangekondigd. Maar goed, het staat u vrij om dat niet in te dienen en dit wel in te dienen. We kunnen er ook op antwoorden. Als wij zouden doen wat dit bedrijf graag zou willen, namelijk al vooruitlopen op de uitbreiding die zij beogen, dan zou dat een forse vertraging van het bestemmingsplan betekenen. Het betekent namelijk dat we een x-aantal onderzoeken moeten doen. Daardoor zou het hele bestemmingsplan vertraagd worden. Dat vinden wij niet wenselijk gelet op de actualisering van de bestemmingsplannen. Het moet namelijk voor 1 juli 2013 worden vastgesteld en afgerond. Er is een veel praktischer oplossing en dat is dat het bedrijf de uitbreiding bij ons aankaart en dat we dan door middel van een WABO-procedure een op maat gesneden aanpassing en in dat kader de onderzoeken doen. Dat betekent dat wij de bereidheid uitspreken om de uitbreidingswens in het kader van een WABO-procedure als een aparte procedure op maat toegesneden naar dit bedrijf te doen. Dat is ons standpunt. De voorzitter: Dank u wel. De heer Polman? De heer Polman: Ik heb geen reactie. De voorzitter: De heer Van Erk nog? De heer Van Erk: Op basis van deze toelichting van het college is wat ons betreft heel helder dat wij geen behoefte hebben aan dit amendement. De voorzitter: Ik ga het amendement in stemming brengen. De fracties van VVD, PvdA, InwonersPartij, Bindend Lokaal, ChristenUnie, CDA, D66, GroenLinks, Lelystads Belang en SP stemmen tegen het amendement. De fractie van Lijst Simon Polman stemt voor het amendement. Met 33 stemmen tegen en 1 stem voor wordt het amendement verworpen. Unaniem wordt conform het voorstel van het college besloten.

8 2012 N Stemming over voorstel Maatregelen Beter Benutten (stuk nr. Z ) De voorzitter: De vorige keer staakten de stemmen. We kunnen er niets aan doen maar als mevrouw Van Wageningen niet aanwezig is, dan staken de stemmen. Daar komt u nooit meer vanaf. We hebben nog even goed gekeken naar de wetgeving. In principe hoeft het debat niet overgedaan te worden, alleen diegene die niet aanwezig was zou zijn visie nog naar voren kunnen brengen. Maar u bent natuurlijk vertegenwoordigd door andere woordvoerders van uw politieke partij. Wij kunnen iemand, indien hij vindt dat hij van stemming wil veranderen, nog wel een stemverklaring laten afleggen hier in de raad. Die mogelijkheid wil ik wel bieden. Wie wil er een stemverklaring geven? De heer Raijmakers: Niet per se een stemverklaring. Ik wil graag een hoofdelijke stemming. De voorzitter: Dat kan altijd. Daartoe gaan we zo over. De heer Schot: Mevrouw de voorzitter. De vorige keer reden wij met gescheiden rijbanen. Deze keer zijn we weer een eenbaansweg geworden. Wij zullen nu unaniem stemmen. Voor: De heer Jonker Mevrouw Van der Kleij De heer Marseille Mevrouw Middelkoop Mevrouw Van Rijnsoever Mevrouw Senf De heer Soomers Mevrouw Sparreboom De heer Visscher Mevrouw d Arnaud De heer Baaten De heer Van de Beek De heer Van den Brink De heer Bussink De heer Caniels De heer El Mhassani De heer Van Erk De heer Gerritzen De heer Hamstra De heer Hers Tegen: Mevrouw Van der Hoek De heer Homan De heer Van der Kolk De heer Polman De heer Raijmakers De heer De Reus De heer Schoone De heer Schot De heer Slump De heer Van Veluwen Mevrouw Van Wageningen Mevrouw Bergman De heer Brouwer De heer Van den Heuvel Met 20 stemmen voor en 14 stemmen tegen wordt het voorstel aangenomen. De voorzitter sluit de vergadering om uur. Vastgesteld op 4 december De raad van de gemeente Lelystad, De voorzitter, De griffier,

2011 N 486. de heer S.G.J. van Erk (VVD), plaatsvervangend voorzitter;

2011 N 486. de heer S.G.J. van Erk (VVD), plaatsvervangend voorzitter; Raad van Lelystad C S C " 2011 N 486 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 27 september 2011 om 21.30 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad.

Nadere informatie

2013 N 518. de heer S.G.J. van Erk (VVD), voorzitter;

2013 N 518. de heer S.G.J. van Erk (VVD), voorzitter; 2013 N 518 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 26 november 2013 om 21.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: de heer S.G.J.

Nadere informatie

c^rr Raad van Lelystad 2013 N 206

c^rr Raad van Lelystad 2013 N 206 Raad van Lelystad c^rr 2013 N 206 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 11 juni 2013 om 22.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig

Nadere informatie

c_siy y Raad van Lelystad 2011 N 491

c_siy y Raad van Lelystad 2011 N 491 y Raad van Lelystad c_siy 2011 N 491 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 11 oktober 2011 om 20.45 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad.

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad c^rr 2012 N 188 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 15 mei 2012 om 21.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig

Nadere informatie

Raad van Lelystad 2013 N 88

Raad van Lelystad 2013 N 88 Raad van Lelystad L ^ rr 2013 N 88 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 5 maart 2013 om 21.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig

Nadere informatie

y Raad van Lelystad 2013 N 438

y Raad van Lelystad 2013 N 438 y Raad van Lelystad 2013 N 438 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 5 november 2013 om 19.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig

Nadere informatie

2006 N 258. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2006 N 258. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2006 N 258 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 16 maart 2006 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

Raad van Lelystad 2012 N 160

Raad van Lelystad 2012 N 160 Raad van Lelystad C S C " 2012 N 160 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 24 april 2012 om 21.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig

Nadere informatie

2012 N 213. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2012 N 213. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2012 N 213 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 29 mei 2012 om 21.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

2014 N 1. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2014 N 1. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2014 N 1 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 14 januari 2014 om 21.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

2011 N 592. de heer S.G.J. van Erk (VVD), plaatsvervangend voorzitter;

2011 N 592. de heer S.G.J. van Erk (VVD), plaatsvervangend voorzitter; 2011 N 592 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 6 december 2011 om 21.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: de heer S.G.J.

Nadere informatie

2014 N 111. de heer S.G.J. van Erk (VVD), voorzitter;

2014 N 111. de heer S.G.J. van Erk (VVD), voorzitter; 2014 N 111 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 11 maart 2014 om 19.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: de heer S.G.J.

Nadere informatie

y Raad van Lelystad 2011 N 77

y Raad van Lelystad 2011 N 77 y Raad van Lelystad 2011 N 77 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 8 februari 2011 te 21.30 uur in het Provinciehuis van de provincie Flevoland

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad c^rr 2013 N 318 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 2 juli 2013 om 20.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig

Nadere informatie

Raad van Lelystad 2012 N 138

Raad van Lelystad 2012 N 138 Raad van Lelystad C S C " 2012 N 138 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 10 april 2012 om 21.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; y Raad van Lelystad 2013 N 424 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 15 oktober 2013 om 19.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig

Nadere informatie

c^rr Raad van Lelystad 2013 N 180

c^rr Raad van Lelystad 2013 N 180 Raad van Lelystad c^rr 2013 N 180 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 28 mei 2013 om 21.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig

Nadere informatie

2013 N 525. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2013 N 525. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2013 N 525 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 3 december 2013 om 21.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M.

Nadere informatie

2013 N 1. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2013 N 1. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2013 N 1 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 15 januari 2013 om 21.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

2014 N 68. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2014 N 68. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2014 N 68 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 18 februari 2014 om 21.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M.

Nadere informatie

y Raad van Lelystad 2010 N 599

y Raad van Lelystad 2010 N 599 y Raad van Lelystad 2010 N 599 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 14 december 2010 te 21.30 uur in het Provinciehuis van de provincie Flevoland

Nadere informatie

c_siy y Raad van Lelystad 2012 N 14

c_siy y Raad van Lelystad 2012 N 14 y Raad van Lelystad c_siy 2012 N 14 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 31 januari 2012 om 19.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad.

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; y Raad van Lelystad 2010 N 386 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 te 21.30 uur in het Provinciehuis van de provincie Flevoland

Nadere informatie

y Raad van Lelystad 2013 N 64

y Raad van Lelystad 2013 N 64 y Raad van Lelystad 2013 N 64 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 12 februari 2013 om 21.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig

Nadere informatie

c_siy y Raad van Lelystad 2012 N 502

c_siy y Raad van Lelystad 2012 N 502 y Raad van Lelystad c_siy 2012 N 502 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 11 september 2012 om 21.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad.

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad c^rr 2013 N 28 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 29 januari 2013 om 21.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig

Nadere informatie

Voor het overige stelt de raad de agenda ongewijzigd vast.

Voor het overige stelt de raad de agenda ongewijzigd vast. Corsanr. 14.0031652 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE OLDAMBT OP MAANDAG 22 SEPTEMBER 2014 OM 20.00 UUR IN LOODS 2 VAN DE TRAMWERKPLAATS TE WINSCHOTEN VOORTGEZET OP DINSDAG 23

Nadere informatie

2013 N 541. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2013 N 541. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2013 N 541 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 17 december 2013 om 21.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M.

Nadere informatie

R aad ^n ^ ely^ad 2010 N 309

R aad ^n ^ ely^ad 2010 N 309 R aad ^n ^ ely^ad 2010 N 309 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 6 juli 2010 te 18.00 uur in het Provinciehuis van de provincie Flevoland te Lelystad.

Nadere informatie

y Raad van Lelystad 2011 N 134

y Raad van Lelystad 2011 N 134 y Raad van Lelystad 2011 N 134 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 22 maart 2011 te 21.30 uur in het Provinciehuis van de provincie Flevoland te

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

Raad van Lelystad 2013 N 148

Raad van Lelystad 2013 N 148 Raad van Lelystad L ^ rr 2013 N 148 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 14 mei 2013 om 21.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig

Nadere informatie

dinsdag 2 juli 2013 om 20.00 uur

dinsdag 2 juli 2013 om 20.00 uur 2013 N 318 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 2 juli 2013 om 20.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

2012 N 120. 2. Beëindigen raadslidmaatschap en beëdigen nieuw raadslid (stuk nr. A12-03521)

2012 N 120. 2. Beëindigen raadslidmaatschap en beëdigen nieuw raadslid (stuk nr. A12-03521) Raad van Lelystad C S C " 2012 N 119 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 27 maart 2012 om 21.30 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig

Nadere informatie

c^sxy Raad van Lelystad 2010 N 217

c^sxy Raad van Lelystad 2010 N 217 /T tf?, Raad van Lelystad c^sxy 2010 N 217 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 25 mei 2010 te 19.00 uur in het Provinciehuis van de provincie Flevoland

Nadere informatie

c_siy y Raad van Lelystad 2012 N 1

c_siy y Raad van Lelystad 2012 N 1 y Raad van Lelystad c_siy 2012 N 1 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 17 januari 2012 om 21.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig

Nadere informatie

Raadbijeenkomst 15 oktober 2013 Pagina 1

Raadbijeenkomst 15 oktober 2013 Pagina 1 15 oktober 2013 Sessie 1 Ontwikkelingen en trends in Lelystad (U13-74411) Voorzitter: Els Middelkoop Ambt: Gerry Asselman en Peter Reinsch Griffier: Cees Rijksen Aanwezig: 9 raadsleden/fa, 4 ondersteuning,

Nadere informatie

CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 1 OKTOBER 2015, VOORTGEZET OP 5 OKTOBER 2015

CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 1 OKTOBER 2015, VOORTGEZET OP 5 OKTOBER 2015 CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 1 OKTOBER 2015, VOORTGEZET OP 5 OKTOBER 2015 De raadsvergadering is live te volgen op TV (via kanaal van Weert FM) en via

Nadere informatie

Z.J. van der Houwen (PvdA), plaatsvervangend voorzitter;

Z.J. van der Houwen (PvdA), plaatsvervangend voorzitter; 2008 N 714 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 16 oktober 2008 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: Z.J. van der Houwen (PvdA),

Nadere informatie

: M.P.C. Gadella - Van Gils

: M.P.C. Gadella - Van Gils RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering : 15 februari 2016 Zaaknummer : 235763 Datum Raadsvergadering : 29 februari 2016 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid Evaluatiedatum:

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Raad van Lelystad 2012 N 457

Raad van Lelystad 2012 N 457 Raad van Lelystad C S C " 2012 N 457 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 10 juli 2012 om 20.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Aanwezig: M. Sahinturk (CDA), A. van Zeeland (CDA), J. Hendriks (CDA), M. Thijssen (CDA), C. Angevaren (VVD), L. van Heeswijk (VVD), R. Gertsen

Nadere informatie

2009 N 146. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2009 N 146. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; /CD, Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 146 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 12 maart 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 april 2016.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 april 2016. BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 april 2016. Voorzitter: Griffier: S.W. van t Erve, burgemeester M. Veenbergen De leden: Gemeentebelangen: mw. M.

Nadere informatie

: 29 november 2010 : 13 december : J.L.M. Vlaar : J.C. Teeuwen

: 29 november 2010 : 13 december : J.L.M. Vlaar : J.C. Teeuwen RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raad vergadering : 29 november 2010 : 13 december 2010 Documentnr. Zaaknummer : 541 : PR-10-13178 Portefeuillehouder Verantwoordelijk

Nadere informatie

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform Kort verslag Datum: raadsvergadering 21 maart 2013 1. Vragenuur De vragen gesteld door de fractie D66 inzake provinciale herverdeling worden beantwoord door burgemeester Schneiders De vragen gesteld door

Nadere informatie

c_siy y Raad van Lelystad 2012 N 569

c_siy y Raad van Lelystad 2012 N 569 y Raad van Lelystad c_siy 2012 N 569 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 13 november 2012 om 19.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad.

Nadere informatie

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan "Heerde-Dorp, 5 e herziening (Haneweg 4 te Heerde)".

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Heerde-Dorp, 5 e herziening (Haneweg 4 te Heerde). Gemeente Heerde Raadsvergadering 3 1 JAN 2011 Conform voorstel Raadsvoorstel Raadsvergadering 31 januari 2011 Commissie Ruimte 10 januari 2011 Agendapunt 7 Afdeling en opsteller Ruimte/Lisette Sipman (0578

Nadere informatie

Met kennisgeving afwezig: de heren F.A. van Zuilen, G.J. Wensink (CDA) en R. Prins (PvdA) en de heer J.E. de Graaf (wethouder CU)

Met kennisgeving afwezig: de heren F.A. van Zuilen, G.J. Wensink (CDA) en R. Prins (PvdA) en de heer J.E. de Graaf (wethouder CU) Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 10 december 2013, 20.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: De leden de

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 29 mei 2008 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 29 mei 2008 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. 2008 N 305 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 29 mei 2008 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

Omschrijving van het voorstel

Omschrijving van het voorstel PS2009-552 Ontwerpbesluitenlijst Provinciale Staten van Gelderland Vergadering op 1 en 8 juli 2009 Omschrijving van het voorstel Besluit 1. Opening en mededelingen van de voorzitter 2. Vaststelling van

Nadere informatie

Pars, H (Hendrik); Arslan, HH (Hasan); Holtrop-Holt, S (Sandra); Ismaili Alaoui, H (Hicham) Onderwerp:

Pars, H (Hendrik); Arslan, HH (Hasan); Holtrop-Holt, S (Sandra); Ismaili Alaoui, H (Hicham) Onderwerp: Van: Elias Tieleman [contact@eliastieleman.nl] Verzonden: zaterdag 26 april 2014 17:43 Aan: MailRegistratie CC: Pars, H (Hendrik); Arslan, HH (Hasan); Holtrop-Holt, S (Sandra); Ismaili Alaoui, H (Hicham)

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om 19.30 uur in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga,

Nadere informatie

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 10 december 2015 in het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam.

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 10 december 2015 in het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam. gemeente Hardinxveld-Giessendam Datum raadsvergadering: 28 januari 2016 (Het Debat en Het Besluit) Agendapuntnummer: 3 (Het Debat) en 10 (Het Besluit) Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraad Lelystad 15 maart 2016

Besluitenlijst gemeenteraad Lelystad 15 maart 2016 Besluitenlijst gemeenteraad Lelystad 15 maart 2016 Aanwezig: De raadsleden : K.C. Aksoy, P.L.W.J. Baaten, D.B.J. Bergman, T.H. Bos, W.H. Botter, D.W. Bussink, S.G.J. van Erk, L. J. Fer, H.W. Gerritzen,

Nadere informatie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren Van: de raadsgriffier Datum: 28 mei 2008 I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, R. ter Braak, website-beheer, infranet-beheer, raadsgriffier en

Nadere informatie

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering.

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering. CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 23 juni 2016 AANWEZIG wnd. Voorzitter

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren Van: de raadsgriffier Datum: 20 februari 2008 I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, R. ter Braak, website-beheer, infranet-beheer, raadsgriffier

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; y Raad van Lelystad 2011 N 25 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 11 januari 2011 te 21.30 uur in het Provinciehuis van de provincie Flevoland

Nadere informatie

Raadsvergadering : 17 mei 2016 agendapunt : 7. Commissie : Ruimte

Raadsvergadering : 17 mei 2016 agendapunt : 7. Commissie : Ruimte Zaaknummer : 163027 Raadsvergadering : 17 mei 2016 agendapunt : 7. Commissie : Ruimte Onderwerp : Verklaring van geen bedenkingen Borculoseweg 51 Eibergen (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 o,

Nadere informatie

2011 N 234. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2011 N 234. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2011 N 234 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 31 mei 2011 te 21.30 uur in het Provinciehuis van de provincie Flevoland te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'.

Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'. Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 12 Onderwerp: Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'. Datum: 22 juli 2014 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad 1 gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer O4.RZOP8.OOZ Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad Samenvatting Door GroenLinks is in een motie aan de deelnemers van de debattraining

Nadere informatie

BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD

BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD Datum: 12 april 2016 Aanwezig: burgemeester Horselenberg (voorzitter), wethouders Fackeldey, Sparreboom, Rentenaar, Van den Heuvel en Van Wageningen alsmede

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven.

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 29 oktober 2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

2013 N 215. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2013 N 215. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2013 N 215 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 18 juni 2013 om 19.00 uur en dinsdag 25 juni 2013 om 19.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad.

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. Jacqueline Verbeek publiek & dienstverlening :j Bestemmingsplan "Odijkerweg e.o."

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. Jacqueline Verbeek publiek & dienstverlening :j Bestemmingsplan Odijkerweg e.o. VOORBLAD RAADSVOORSTEL Gemeente Zeist I 13RV0039 Ronde Tafel Debat Raadsvergadering Gewijzigd voorstel Portefeuillehouder Organisatieonderdeel Telefoon Datum Onderwerp I 14 mei 2013 Jacqueline Verbeek

Nadere informatie

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Leefomgeving. Beleid en regie E. Bressers P. Visser

Raadsvoorstel. Leefomgeving. Beleid en regie E. Bressers P. Visser Titel Vaststelling bestemmingsplan Noordeinde 41-43 Nummer 13/68 Datum 30 oktober 2013 Programma Fase Leefomgeving Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Noordeinde 41-43 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt

Nadere informatie

Onderwerp : Bestemmingsplan Borculo, A.H. Zwartschool 2014

Onderwerp : Bestemmingsplan Borculo, A.H. Zwartschool 2014 Zaaknummer : 117548 Raadsvergaderin : 7 april 2015 Agendapunt : g Commissie : Ruimte Onderwerp : Bestemmingsplan Borculo, A.H. Zwartschool 2014 Collegevergadering : 24 februari 2015 Agendapunt : 8. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Deel A Het Debat. Aanwezige woordvoerders zijn:

Deel A Het Debat. Aanwezige woordvoerders zijn: gemeente Hardinxveld-Giessendam Datum raadsvergadering: 26 maart 2015 (Het Debat en Het Besluit) Agendapuntnummer: 3 (Het Debat) en 10 (Het Besluit) Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit

Nadere informatie

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal Vergadering Presidium Datum vergadering Aanvang Contactpersoon 21 mei 2013 20.00 uur B.J. Schouten Plaats vergadering Doorkiesnummer Raadzaal 5229499 Verslag Zeewolde Agendapunt Onderwerp 1. Opening 2

Nadere informatie

3. dhr. R. van Ginneken - agendapunt 10: Hertog Janstraat 30;

3. dhr. R. van Ginneken - agendapunt 10: Hertog Janstraat 30; Agenda Gemeenteraad Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 28 april 2009 19:30 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering. 2 Inspreekrecht

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur Definitieve

Nadere informatie

Openbare Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Oirschot, gehouden op dinsdag, 23 oktober 2007, aanvang uur in het gemeentehuis.

Openbare Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Oirschot, gehouden op dinsdag, 23 oktober 2007, aanvang uur in het gemeentehuis. Openbare Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Oirschot, gehouden op dinsdag, 23 oktober 2007, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. AANWEZIG: Ruud Severijns, voorzitter Ad van den Akker

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 18 september 2014 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

de heer W.W.J. Janssen (GroenLinks) de heer W.G. Smit (BurgerBelangen Nu) de heer J. Fraters, Nieuwe Schakel mevrouw W.

de heer W.W.J. Janssen (GroenLinks) de heer W.G. Smit (BurgerBelangen Nu) de heer J. Fraters, Nieuwe Schakel mevrouw W. VERSLAG RAADSVERGADERING 1 juli 2014 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier de heer T.R. Poppens mevrouw M.A.C. van

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT VAN ORDE 2 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 2 artikel 1: Toepassing van dit reglement 2 artikel 2: Definitiebepalingen 2 artikel 3: Handhaving van de orde 2 artikel 4: Amendementen

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn, gehouden op 9 december 2003 om 20.00 uur

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn, gehouden op 9 december 2003 om 20.00 uur Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn, gehouden op 9 december 2003 om 20.00 uur Aanwezig 26 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), L.J. van Diest

Nadere informatie

2012 N 296. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2012 N 296. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2012 N 296 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 26 juni 2012 om 18.30 uur en op dinsdag 3 juli 2012 om 18.30 uur in het Stadhuis van de gemeente

Nadere informatie

CONCEPT - Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Haren van maandag 17 december 2012

CONCEPT - Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Haren van maandag 17 december 2012 CONCEPT - Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Haren van maandag 17 december 2012 Aanwezige raadsleden: de heer H. Frima (VVD), de heer P.R.A. Terpstra (VVD), mevrouw V.M.E. Kerremans

Nadere informatie

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017 BESLUITENLIJST Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de provincie

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering

Besluitenlijst van de raadsvergadering Besluitenlijst van de raadsvergadering Datum: 23 april 2015 Opening: 20:00 uur Sluiting: 22:22 uur Agendapunt Onderwerp 1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur en meldt

Nadere informatie

Bestuursondersteuning

Bestuursondersteuning Bestuursondersteuning NOTULEN van de vergadering van de raad der gemeente Ede, gehouden op 30 september 2010 om 19.00 uur in het raadhuis te Ede Voorzitter Secretaris Afwezig : C. van der Knaap : F.W.

Nadere informatie

Onderwerp Deregulering afgeven (algemene) verklaring van geen bedenkingen weigeren omgevingsvergunning - Besluitvormend

Onderwerp Deregulering afgeven (algemene) verklaring van geen bedenkingen weigeren omgevingsvergunning - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 1 november 2016 bestemd voor de gemeenteraad Besluit nummer: 2016_BW_00825 Onderwerp Deregulering afgeven (algemene) verklaring van geen bedenkingen weigeren omgevingsvergunning

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda BESLUITENLIJST Vergadering van Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 17 februari 2016 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de

Nadere informatie

*'"'''"' ^ llllllllllllllllllllllllllllll Datum 21 december 2011 Documentnummer llllllllllllllllllllllllllllll

*''''' ^ llllllllllllllllllllllllllllll Datum 21 december 2011 Documentnummer llllllllllllllllllllllllllllll 5 gemeente putten Raadsvergadering 12 januari 2012 Zaaknummer 234105 *'"'''"' ^ llllllllllllllllllllllllllllll Datum 21 december 2011 Documentnummer llllllllllllllllllllllllllllll Het doorde fractie van

Nadere informatie

Raadsvoorstel. agendapunt. Bestuur

Raadsvoorstel. agendapunt. Bestuur agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer: Datum: 12 oktober 2011 programma: Blad: 1 van 7 cluster: Bestuur portefeuillehouder: drs. P.C. van den Brink Informatie bij: Griffier

Nadere informatie

Aanwezige wethouders: de heer M. Verbeek, mevrouw M.J. Sloot en mevrouw P.A. Lambeck

Aanwezige wethouders: de heer M. Verbeek, mevrouw M.J. Sloot en mevrouw P.A. Lambeck Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Haren van maandag 26 mei 2014 Aanwezige raadsleden: mevrouw M.J. Bachman (D66), mevrouw W. Legemaat (D66), de heer P.A. Hidding (D66), de heer R.J.J.

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 Aan deze openbare besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van het door provinciale staten vastgestelde verslag bevat de formele besluitvorming

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn Datum: 30 januari 2014 Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo Aanvang: 21.35 uur Sluiting: 23.00 uur

Nadere informatie

DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00021

DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00021 DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00021 OPSCHRIFT Vergadering van 13 januari 2015 Bevoegde portefeuillehouder: Carla Breuer Onderwerp Beantwoording raadsvragen VVD over: voorgenomen landelijke sluiting van circa

Nadere informatie