R aad ^n ^ ely^ad 2010 N 309

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "R aad ^n ^ ely^ad 2010 N 309"

Transcriptie

1 R aad ^n ^ ely^ad 2010 N 309 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 6 juli 2010 te uur in het Provinciehuis van de provincie Flevoland te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; mevrouw J. d Arnaud-Appelo (PvdA), de heren P.L.W.J. Baaten (InwonersPartij) en J. van de Beek (PvdA), mevrouw D.B.J. Bergman (D66), de heren F. van den Brink (InwonersPartij), R.T. Brouwer (Trots), D.W. Bussink (CDA), L.J.J. Caniels (CDA), M. El Mhassani (PvdA), W.J. Erica (Bindend Lokaal), S.G.J. van Erk (VVD), H.W. Gerritzen (VVD), P.C.W. Hamstra (VVD), E. Hers (VVD), J.M. van den Heuvel (SP), C.J.J. Homan (Bindend Lokaal) en J.L. Jonker (VVD), mevrouw E.C. van der Kleij (PvdA), de heren A. Kok (Christenunie) en H.P.M. van der Kolk (GroenLinks), mevrouw L.A. Kreuger-Sietses (GroenLinks), de heer E.H.G. Marseille (VVD), mevrouw E.W. Middelkoop-Ferron (PvdA), de heer W.L.G. Raijmakers (Trots), mevrouw A.F.M. van Rijnsoever (InwonersPartij), de heren J. Schoone (Bindend Lokaal) en P.A. Schot (D66), mevrouw K. Senf (InwonersPartij), de heer H.P. Soomers (PvdA) (vanaf uur), mevrouw J.W. Sparreboom-van der Spoel (VVD), de heren C. van Veluwen (Christenunie) en B.E. Visscher (InwonersPartij) en mevrouw E. van Wageningen (Christenunie), leden van de raad; alsmede mevrouw M. Jacobs-Haagen en de heren J.A. Fackeldey, W. Jansen, en R. Luchtenveld, wethouders; en de heren D.G.C. van der Spek, gemeentesecretaris, en J. Woltjer, griffier. Afwezig zijn: de heer E. van der Herberg (PvdA) en mevrouw F. Linde (SP), leden van de raad; alsmede de heer W. de Jager, wethouder.

2 2010 N 310 Agenda 1 Spreekrecht N Opening N Mondelinge vragen N Vaststelling agenda N Notulen raad van 25 mei en 15 juni 2010 N Ingekomen stukken N Mededelingen N Intrekken Verordening regelende de compensatie van de over het werkgeversaandeel van de ziektenkostenpremie betaalde AOW/ANW-premie voor weduwen,....enz. N Voorstel tot invoering BOB-model N Budgetaanvraag Hanzelijn N Kadernota Klimaatbeleid N Motie ingediend door D66, CDA en Bindend Lokaal inzake uitvoering beoogde burgerparticipatie N 342 Motie ingediend door Christenunie inzake aanbestedingsresultaat Stadhuis N Gelegenheid gebruik te maken van het spreekrecht De voorzitter: Dames en heren, hartelijk welkom en hartelijk dank voor het bijzondere tijdstip. We zullen daarop later in de vergadering nog wel terugkomen. Als inspreker heeft zich gemeld de heer Voigt. De heer Voigt: Goedenavond allemaal. Ik was een beetje in winterslaap. U hebt mij een tijdje gemist. Ik doe niet aan zomerslaap, dus ik heb de oren en ogen weer goed open. Het gaat over de hurkende man. Vanaf de zuil kijkt Lely telkens weer op zijn stad en kunst tevreden neer. Vanaf de Lelybaan heeft hij een goede kijk op de hurkende man in aanbouw op de dijk. Wat is er nu toch weer aan de hand in zijn mooie provincie Flevoland? De hurkende man uit Schotland is aan komen lopen zonder verblijfsvergunning, want die was op 27 mei verlopen. Een mooie plek vanwaar hij straks van een prachtig uitzicht geniet, een rechtsgeldige vergunning van Rijkswaterstaat was er echter niet. Tezamen met Lely constateer ik dus heden het uitvoeren op de dijk van illegale werkzaamheden. Dit wou ik even onder uw aandacht brengen. Ik heb dat al vorige week onder de aandacht gebracht van de wethouder. Die heeft actie ondernomen richting Rijkswaterstaat en Domeinen, en dergelijke. Ik heb ongeveer twee uur geleden van Rijkswaterstaat een verhelderend telefoontje gehad. Men heeft dus een verkeerd contract opgesteld, want de wet blijkt gewijzigd te zijn. Dit was het. De voorzitter: Dank u wel. Zijn er vragen vanuit de raad? De heer Erica: Ik wil de heer Voigt vragen of er sprake moet zijn, alvorens te kunnen beginnen, van een privaatrechtelijke overeenkomst tussen de gemeente en Domeinen. Is dat een noodzaak? Zo ja, kan Domeinen dan ook nog overgaan tot het

3 2010 N 311 vragen van een soort pachtafdracht, omdat je daar iets bouwt op hun grondgebied? Ik ken uit mijn buitenreclameverleden dat wij voor objecten die wij ergens plaatsten op gemeentegrond, een soort pachtafdracht moesten betalen. Ik weet niet of daarvan sprake is. De heer Voigt: In het contract met Rijkswaterstaat staat: "Naast de vergunning heeft u voor het gebruiksrecht van de staats- en watergrond nog toestemming nodig van Domeinen. Ik wijs u erop dat een dergelijke privaatrechtelijke regeling met Domeinen nog nader moet worden overeengekomen, waaronder het betalen van een marktconforme gebruiksvergoeding. Pas op het moment dat een privaatrechtelijke regeling is overeengekomen, mag u van Domeinen gebruikmaken van de staatseigendom. Mijn vraag is dan ook: is er zo n overeenkomst? Verder stond hier in artikel 9, lid 2 - dus niet van de Wet ruimtelijke ordening: "De vergunning treedt pas in werking na bekendmaking. Ik heb de Staatscourant en alle plaatselijke couranten nagekeken, de vergunning was dus niet gepubliceerd. Tot vanmorgen was Rijkswaterstaat hiervan niet op de hoogte, want men heeft actie ondernomen via juristen, juristen en juristen. De Waterwet is per 1 januari veranderd, waardoor dit vervalt, maar is er dus een verkeerde overeenkomst gesloten. De heer Erica: Ik heb nog een tweede vraag. Is het zo dat als er geen publicatie is geweest in landelijke en lokale dagbladen, mensen die belanghebbend zijn, bijvoorbeeld al die bewoners van de Saerdam, niet op deze nieuwe vergunning hun bezwaren kunnen indienen? Wethouder Fackeldey: Mevrouw de voorzitter. Er is sprake van enige verwarring. Het gaat hier over een vergunning op grond van de Waterwet. Die is al twee keer eerder verleend en nu opnieuw verleend en verlengd. We hebben op 10 juni 2010 de rechtsgeldige vergunning gekregen. Of hij afgegeven had mogen worden, want dat is wat de heer Voigt in feite noemt, is natuurlijk afhankelijk van die Waterwet, maar Rijkswaterstaat heeft ons als gemeente een rechtsgeldige vergunning afgegeven. Op grond van die vergunning kunnen we simpelweg starten met het werk. Het tweede is dat er een beheersovereenkomst gesloten wordt met Rijkswaterstaat, waarvoor Rijkswaterstaat een nader voorstel doet. Van Domeinen is ook toestemming verkregen zonder dat er verder pacht voor gevraagd is, want dat was al veel eerder afgekaart. Daarmee is naar mijn oordeel sprake van rechtsgeldige werkzaamheden op grond van alle vergunningen, waarvan de vergunning op grond van de Waterwet er één is die actueel is. 2. Opening De voorzitter: De vergadering is geopend. Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Linde, de heer Van der Herberg en wethouder De Jager. 3. Gelegenheid tot het stellen van mondelinge vragen (art. 37 Reglement van Orde) Mevrouw Van Wageningen: Mevrouw de voorzitter. Ik heb een vraag over het parkeren bij de Meent. Zoals u weet zijn de activiteiten van het stadhuis verplaatst naar de Meent, maar rond de Meent zitten ook veel andere bedrijven. Vooral als er activiteiten zijn op het plein op de Meent, is het parkeren voor de omliggende bedrijven zeer problematisch. Is daarover nagedacht, hoe is daarover nagedacht en is er ook een oplossing te bedenken voor de bedrijven die daaromheen zitten in de kantoren?

4 2010 N 312 Wethouder Jansen: Mevrouw de voorzitter. Zo lang ik de Meent ken, heeft er nog niet zo veel verandering plaatsgevonden sinds de bedrijven daar zitten en sinds de huidige situatie in het aantal bezoekers. Als u zegt dat het kennelijk tot problemen leidt, zal ik daar zeker naar laten kijken. Mevrouw d Arnaud: Mevrouw de voorzitter. Aan het Houtribhoekstrand is het met deze dagen goed vertoeven, denk ik. De scholen krijgen deze week vakantie, dus zal de drukte daar waarschijnlijk nog wel meer toenemen. Nu ligt er sinds enige tijd langs de waterlijn een groene wierlaag en daaronder ligt een zwarte sliklaag. Dat ziet er niet echt lekker uit. Ik heb jongeren met een skateboard naar het strand zien gaan, dus ik dacht: wat doe je nu met een skateboard aan het strand? Zij gaan langs de waterlijn, nemen een aanloop met de skateboard en zo over het water, omdat het zo glad is. Dat leek me niet helemaal de bedoeling van een strandje. Ik heb een vraag over de sliklaag en groene wier. Zijn er gevaren voor de volksgezondheid, hebt u enig idee waar de sliklaag vandaan komt en ziet u mogelijkheden om op korte termijn het groene wier te verwijderen? Wethouder Jansen: Mevrouw de voorzitter. Deze sliblaag is een geconcentreerd vuil en algengehalte, afkomstig vanuit het IJsselmeer. De algenschermen die jaarlijks worden geplaatst zijn vanwege werkzaamheden aan de strekdam nog niet geplaatst. Overigens afgelopen vrijdag wel. Daardoor kunnen vuil en algen vanuit het IJsselmeer makkelijk de Houtribhoek bereiken. De werkzaamheden van de Houtribhoek zijn nu beëindigd, het scherm is weer aangebracht en dat houdt in dat het is opgelost. Afgelopen vrijdag heeft men het opgeruimd, dus het strand is als het goed is nu schoon. Dit is de informatie die ik daarover heb gekregen. Dat houdt ook nog in dat Perspectief één keer in de week daar een schoonmaakbeurt laat plaatsvinden. Dus naar mijn informatie, die ik ambtelijk heb binnengekregen, zou het probleem nu opgelost moeten zijn. Mevrouw d Arnaud: Ik was daar maandagmiddag nog en ik heb er foto s van gemaakt, die heb ik getwitterd en daarop zie je echt een heel dikke wierlaag liggen langs de waterrand. Mijn specifieke vraag is: zou die wierlaag nog weggehaald kunnen worden, want als je één keer met grote scheppen langs de waterlijn gaat, ben je het kwijt en heb je de hele zomer een heel mooi strandje voor iedereen. Wethouder Jansen: Ik was van mening, zoals zojuist bleek, dat het al gebeurd was. Als dat niet het geval is, dan gaat dat alsnog gebeuren en met gezwinde spoed. De heer Bussink: Mevrouw de voorzitter. Een van de maatregelen om ondernemers te helpen in deze economische crisis is het tijdig betalen van rekeningen. In het voorjaar van 2009 heeft het college aangegeven een kortere betaaltermijn voor het betalen van rekeningen door de gemeente Lelystad na te streven. Klopt het dat die doelstelling van destijds een termijn van 14 dagen is? Mijn vraag daaraan gekoppeld is: is deze termijn van betalen inmiddels gerealiseerd? Indien dat niet het geval is, wat is dan nu de gemiddelde betaaltermijn van rekeningen en welke stappen gaat het college zetten om alsnog een korte betaaltermijn te realiseren? Wethouder Luchtenveld: Mevrouw de voorzitter. De afspraak die destijds met de raad is gemaakt, is een betaaltermijn van 30 dagen strikt na te leven. Dus niet 14 dagen, 30 dagen was de afspraak. De score die op dit moment gehaald wordt is 81%. 81% van de nota s wordt binnen 30 dagen betaald. De maatregel kan mede worden genomen door de digitalisering van het factuurproces en die geeft op zichzelf, door dat verder voort te zetten, nog de mogelijkheid om wel in de richting van de 14 dagen

5 2010 N 313 te gaan. Dus dat zou wel een streven zijn. De 19% die niet gehaald wordt, heeft ermee te maken dat het gaat om verzamelfacturen, die een langere doorlooptijd hebben, omdat je dan de verschillende facturen eerst moet analyseren voordat je tot betaling overgaat, of om betwiste facturen, dus waar we het niet eens zijn met datgene wat bij ons in rekening wordt gebracht. U begrijpt dat het dan ook langer duurt voordat er betaald gaat worden. Dan wordt er eerst een discussie gevoerd over de hoogte van het bedrag of over de claim die gelegd is met de factuur. De heer Bussink: Mag ik daar even kort op reageren? Hoor ik u nu zeggen dat de ambitie er wel is om naar de termijn van 14 dagen te gaan? Wethouder Luchtenveld: Met de verdere digitalisering is dat inderdaad haalbaar. De heer Bussink: Dank u wel. De heer Baaten: Mevrouw de voorzitter. Twee vragen, maar ik kan me voorstellen dat beide vragen, althans de onderwerpen, vanavond niet beantwoord kunnen worden. Dat kan dan ook na de zomer. De raad heeft besloten tot instelling van de Jongerenraad en daar ook financiën aan toegekend. De belangrijkste doelstelling uit dat raadsbesluit was het college gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien en niet zoals in de pers ook door de Jongerenraad wordt medegedeeld, aan de raad gevraagd en ongevraagd advies te geven. De vraag is dan ook aan het college: hoe vaak heeft het college om advies gevraagd en hoe vaak heeft het college ongevraagd advies gekregen van de Jongerenraad? Het gaat dus echt niet om de raad. Wethouder Jacobs: Mevrouw de voorzitter. Ik heb vorige week een uitgebreid gesprek gehad met het stichtingsbestuur van de Jongerenraad. Ik denk dat we daarmee moeten beginnen, want jongeren zelf moeten nog wennen aan hoe ze de publiciteit zoeken. Ik neem ze dan ook niet kwalijk hoe ze in de publiciteit zijn gekomen. Wij zijn tot de volgende conclusies gekomen, dat het op dit moment met de Jongerenraad qua bezetting niet zo goed gaat, ze zouden allerlei werkgroepen in het leven roepen en die zouden allerlei dingen aan ons vragen en wij zouden aan hen wat vragen. Zij hebben zelf aangegeven dat ze dat richting de raadsleden wilden en ze hebben zelf in dat gesprek aangegeven als stichtingsbestuur dat het niet het college betrof. We hebben nadere afspraken gemaakt om te kijken hoe het verder met de Jongerenraad moet. Evaluatie intern, in september komen we daarop terug en dan komt er een voorstel ja of nee wat nut en noodzaak is en of het op deze wijze wel kan doorgaan. Dus er zijn duidelijke interactieve afspraken geweest. De heer Baaten: Dank u wel. De tweede vraag. Als het gaat over de veiligheid rond de scholen heeft de raad een expliciete rol weggelegd voor Perspectief. Het gaat daarbij onder andere over het informeren, maar ook over het handhaven. Recent gehouden enquêtes, onder andere bij ouders, geven echter aan dat de veiligheid rondom scholen veelal te wensen overlaat. Uitspraken als: pak het egoïstische en asociale gedrag van ouders nu eens aan, maken deel uit van deze enquêtereacties. De vragen. Kunt u de raad na het zomerreces informeren als het gaat om Perspectief: 1. of de rol die de raad aan Perspectief heeft toebedeeld ook daadwerkelijk wordt ingevuld, maar ook wordt waargemaakt; 2. zou u het aantal processen-verbaal voor wat betreft de parkeerovertredingen opgemaakt door Perspectief in de periode 1 januari - 30 juni 2010 rondom de scholen bekend kunnen maken?

6 2010 N 314 Wethouder Jansen: Mevrouw de voorzitter. Bij veiligheid rondom scholen wordt het effect niet alleen bereikt door handhaven door Perspectief. Dat ligt veel breder. Een goed voorbeeld daarvan is de basisschool de Windroos. Dat is een heel goed voorbeeld overigens, want daar hebben we nog een prijs mogen uitreiken, omdat het rondom die school veilig is. Wie moeten er dan allemaal betrokken zijn? Dat zijn bijvoorbeeld een enthousiaste directie en onderwijzend personeel, enthousiaste verkeersouders, maar ook ouders zelf, ook de schoolbegeleidingsdienst heeft daarin een rol gespeeld en Veilig Verkeer Nederland, omwonenden, politie, gemeente én, inderdaad mijnheer Baaten, Perspectief speelt daarin een rol. De verantwoordelijkheid van Perspectief is informeren, adviseren, toezicht houden en inderdaad als het niet anders kan, verbaliseren. Om antwoord te geven op vraag 1, of Perspectief wel ordentelijk daarin te werk gaat. Daarop kan ik volmondig ja zeggen, bezien in het kader binnen dat netwerk. Daar vervullen ze hun taak voorbeeldig. Vraag 2 van u is moeilijker te beantwoorden. Ik denk dat er wel een uitdraai zou kunnen komen van het aantal processen-verbaal dat door Perspectief wordt uitgeschreven, maar het zal een stuk moeilijker worden als dat op adres c.q. locatie zou moeten. U weet, als ik daarvoor opdracht zal geven, dan zal daar capaciteit voor ingezet moeten worden en ik hoef u niet te vertellen hoeveel druk er op het ogenblik op de parkeerexploitatie staat. Ik wil het voor u uitzoeken hoeveel processen-verbaal er in totaliteit zijn, maar specifiek rondom scholen is denk ik een brug te ver. De heer Baaten: Mag ik een korte reactie geven? Het is misschien goed om de uitslag van de enquête van de verkeersveiligheid rondom de school de Tjotter op te vragen. Dan geeft dat een totaalbeeld, ook van de wijze waarop ouders tegen Perspectief aankijken. De heer Caniels: Mevrouw de voorzitter. Op 12 maart 2009 besluit B heeft de raad onder meer een aanvullend investeringsbudget van 2,1 miljoen beschikbaar gesteld voor de bouw van Atolplaza. In het betreffende raadsvoorstel is aangegeven, dat de planning erop gericht was dat de oplevering in het tweede kwartaal 2010 zou kunnen plaatsvinden. Op basis daarvan zou immers de verhuizing van de scholen vóór het nieuwe schooljaar gerealiseerd kunnen worden. Voorts is in de kanttekening van het raadsvoorstel aangegeven, dat verdere vertraging tot hogere kosten zou leiden. Wij hebben inmiddels begrepen dat de geplande opleveringsdatum niet is of zal worden gehaald en dat de oplevering van het gebouw vermoedelijk pas in oktober 2010 zal plaatsvinden. In verband daarmee hebben we de volgende vragen aan het college. Kan aangegeven worden wat de oorzaak is van de vertraagde oplevering, of de vertraagde oplevering ook tot extra kosten heeft geleid of zal leiden en zo ja, in welke omvang en hoe het college daarvoor dekking denkt te vinden. Waarom is de raad door het college tussentijds niet specifiek geïnformeerd over de vertraagde oplevering van het gebouw, hetgeen ertoe leidt dat de verhuizing van de betreffende scholen niet eerder dan in de kerstvakantie zal kunnen plaatsvinden? Ik had hier graag een reactie op. Wethouder Luchtenveld: Mevrouw de voorzitter. Het is zo dat de hele procedure van aanbesteding en gunning langer heeft geduurd. Al bij de aanbesteding is opdracht verleend met de oplevering van september/oktober als uitgangspunt. Dus bij de aanbesteding zat al het moment dat er werd gestreefd naar verhuizing in de herfstvakantie en dus niet meer in de zomervakantie. De kanttekening in het raadsvoorstel is destijds vooral bedoeld dat het maken van nieuwe plannen tot extra kosten zou leiden. Dit is in goed overleg gegaan, dus op zichzelf leidt dit niet tot meerkosten, behoudens de kosten mogelijk van huur van de huidige locatie waar de

7 2010 N 315 school is gevestigd. Die moet langer doorlopen omdat men later in het gebouw kan trekken. Om in te gaan op de vraag waarom de raad niet is geïnformeerd. Ik kan u nu meteen zeggen, om goed te maken als dat onvoldoende tijdig is gebeurd, dat ook de herfstvakantie niet wordt gehaald, dat het inderdaad de kerstvakantie gaat worden. Dat heeft te maken met de vertraging in de afgelopen strenge winter. Men probeert nog wel in te lopen, maar het is op dit moment reëel dat de verhuizing door de onderwijsinstelling niet in de herfstvakantie maar in de kerstvakantie zal plaatsvinden. Ook dat brengt alleen met zich mee de kosten van een langere huur op de huidige locatie. Het gaat allemaal in goed overleg, ook met de aannemer. We proberen het uiteraard zo snel mogelijk opgeleverd te krijgen, maar aan de vorstvertraging is weinig te doen. De aanbesteding heeft ook langer geduurd, omdat alles eraan gedaan is om binnen het budget te blijven. De heer Caniels: Mag ik een aanvullende vraag stellen over het feit dat nu langer gehuurd moet worden? Is daar voldoende dekking voor en is dat voor rekening van de gemeente of degene die de oorzaak van de vertraging is? Wethouder Luchtenveld: Daarover treden wij in overleg met de school. De school moet gehuisvest zijn en wij zijn verplicht die school te huisvesten. Als dat niet op de nieuwe locatie kan, dan moet het op de oude locatie. Daar moet een oplossing voor komen, dus daar zoeken we dekking voor. De heer Caniels: De vertraging is dus niet veroorzaakt door de aannemer? Dat is even wat ik helder wil hebben. Als dat wel zo is, ga ik ervan uit dat het bij de aannemer wordt neergelegd. Wethouder Luchtenveld: Het is niet vertraagd door de aannemer. Het past allemaal binnen hetgeen geregeld is in de aannemingsovereenkomst. Uiteraard is daarin geregeld dat als er vorstverlet is gedurende langere periode, en dat was deze winter het geval, er dan een uitloop is van de werkzaamheden die niet ten laste van de aannemer kan worden gebracht. 4. Vaststelling agenda Mevrouw Bergman: Mevrouw de voorzitter. Ik wil graag een motie indienen. Moet dat op dit moment of op een ander moment van de vergadering? De voorzitter: U meldt hem nu aan en hij komt achteraan op de agenda. Dat spreken we nu af. Is hij al verspreid? Mevrouw Bergman: Volgens mij nog niet. De voorzitter: Dan kan dat inmiddels plaatsvinden. De heer Van Veluwen: Mevrouw de voorzitter. Ik wou ook een motie indienen vreemd aan de orde van de dag. De voorzitter: Dan mag deze ook verspreid worden. Met inachtneming van bovengenoemde wijzigingen wordt de agenda vastgesteld.

8 2010 N Notulen van de raadsvergaderingen van 25 mei en 15 juni 2010 De notulen van de op 25 mei en 15 juni 2010 gehouden openbare raadsvergaderingen worden conform ontwerp vastgesteld. 6. Ingekomen stukken (stuk nr. A ) -1 Voor kennisgeving aangenomen. -2 Voor kennisgeving aangenomen. -3 Voor kennisgeving aangenomen. -4 Voor kennisgeving aangenomen. -5 De heer Caniels: Mevrouw de voorzitter. Het gaat mij hierbij over het afdoeningsadvies. Het gaat over brieven die van de Raad van State zijn gekomen, waarin melding wordt gemaakt dat beroep is ingesteld door een aantal instanties tegen het door de raad vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied. Eronder staat: "Ik stel u voor deze brieven voor kennisneming aan te nemen. Van het vervolg van de beroepsprocedure wordt u op de hoogte gehouden. Betekent dit dat wij op een bepaald moment de uitslag krijgen als de Raad van State heeft beschikt, of mogen wij als raad misschien ook nog discussiëren over het verweerschrift, dat een onderdeel zal uitmaken van de procedure? Wethouder Luchtenveld: Mevrouw de voorzitter. Wij verdedigen in deze procedure de besluiten van de raad. Het is een vastgesteld bestemmingsplan, dus het standpunt van de raad is duidelijk. Namens de raad zullen wij in deze procedures het standpunt verdedigen. Wij hebben geen signalen dat er aanleiding zou bestaan om op dat standpunt terug te komen. De heer Caniels: Dat bedoel ik ook niet. Het gaat mij meer erom dat wij kennis kunnen krijgen van het verweerschrift dat het college zal zenden. Dat willen wij toch wel hebben en volgens mij lijkt mij daar geen bezwaar tegen. De voorzitter: Daar is geen bezwaar tegen, maar ik wijs u wel op een beperking daarin. Natuurlijk is het dagelijks bestuur verantwoordelijk dat de uitspraak van de raad goed plaatsvindt. Wij hebben dat nooit eerder gedaan. Er lopen natuurlijk wel meer zaken bij de Raad van State. We kunnen het ter inzage leggen bij de griffie, laten we dat afspreken, dan kunt u er kennis van nemen. Voor kennisgeving aangenomen. Het verweerschrift wordt voor de raad ter inzage gelegd. 7. Mededelingen Wethouder Luchtenveld: Mevrouw de voorzitter. Ik wil de raad informeren over de tussenrapportage over de Begroting 2010, de zogenaamde burap. Wij hebben volgens de planning en controlcyclus per 31 mei het eerste half jaar afgesloten en beschikken nu over de eerste tellingen van die cijfers. Ik moet u mededelen dat dat geen gunstig beeld geeft. Er zijn een aantal structurele en een aantal incidentele tegenvallers. Met name de structurele tegenvallers springen in het oog. Dat betekent dat we ook in 2010 als er niets zou gebeuren, tegen een rekeningtekort zouden aanlopen. Dat betekent dat wij als college maatregelen voorbereiden om dat te voorkomen, in ieder geval te beperken. Ik zal u de omvang van een paar grote posten

9 2010 N 317 wel noemen op dit moment. Wij komen hierop uiteraard nader terug na het zomerreces bij de presentatie van alle financiële stukken. Er zit een forse tegenvaller in minder bouwleges die binnenkomen. Dat heeft uiteraard met de economische crisis te maken. Dat is in de orde van grootte van 1,8 miljoen. De parkeerexploitaties ruim 1,1 miljoen. Het WWB-inkomensdeel, door meer uitkeringen voor de bijstand 1 miljoen minder. Treasury 1,3 miljoen. Totaal een beeld met nog een aantal overloopposten van tussen de 5 en 6 miljoen tekort. Dat betekent dat er inderdaad een zorgelijke situatie is wat betreft de uitvoering Begroting 2010, dat wij dat in het totale financiële beeld na de zomer verder in beeld gaan brengen, ook in het kader van de begroting, najaarsnota en uitwerking collegeprogramma, en dat wij met dit beeld van 2010 hebben te werken. Wethouder Jansen: Mevrouw de voorzitter. De mededeling gaat over het zojuist door mijn collega genoemde 1,1 miljoen tekort op de parkeerexploitatie. Er is een motie door de raad aangenomen, waarin een opdracht is neergelegd aan het college. Die opdracht hebben wij overgenomen en wij zijn er onmiddellijk actief mee aan de gang gegaan. We hebben de kaders daarin geformuleerd in de opdracht naar een extern bureau. Die is daarmee al driftig aan de gang. Zoals het er nu naar uitziet, zal onmiddellijk na het zomerreces daarover al enige duidelijkheid bestaan. Dan hebben we in ieder geval een foto van het gebeuren vanaf de vaststelling van de parkeerexploitatie in 2005 tot heden. Op basis daarvan kunnen we mogelijke analyses en oplossingen het hoofd bieden om uiteindelijk tot een sluitende exploitatie te komen. Dit is dus in volle gang. Wethouder Fackeldey: Mevrouw de voorzitter. Vorige week spraken wij over activiteiten in het Stadshart. Het college heeft uit het debat met de raad goed begrepen dat het bezwaar van de raad niet zozeer gericht was tegen de activiteiten als wel tegen de aangegeven dekkingsbron. Daarover hebben we dan ook toegezegd dat bij de najaarsnota deze voorstellen betrokken zullen worden. Het college heeft wel besloten om voor de activiteiten in 2010 uit het algemeen marketingdeel van het Antwoord van Lelystad middelen vrij te maken om nog in 2010 activiteiten te kunnen uitvoeren. Andere activiteiten zijn uiteraard afhankelijk van het oordeel van de raad in het kader van de komende begroting. De heer Baaten: Mevrouw de voorzitter, we zijn een beetje geschrokken door deze opmerking. Ik wilde graag een schorsing aanvragen, met een mededeling aan het college, want we praten over een tekort 5 tot 6 miljoen. Dat krijgen we nu voor de vakantie te horen. Ik wil graag een schorsing om daarover even met de fractie te praten. De voorzitter: U kunt wel een schorsing aanvragen, maar het is een mededeling. In het proces na het zomerreces, dat heeft de wethouder ook aangegeven, wordt het aan u voorgelegd. Dan is het moment dat u daarover goed kunt praten. Over een mededeling is geen schorsing aan te vragen. Ik kan me wel voorstellen dat u geschrokken bent, dat zijn we allemaal. Dit onderdeel maakt het lastig onder het hoofdstuk mededelingen. De heer Baaten: Ik hoop alleen dat ik niet de enige ben die geschrokken is. De voorzitter: Dat denk ik niet. De heer Marseille: Is het wel toegestaan om een vraag te stellen over de mededeling? De voorzitter: Voor deze keer wel. Gaat uw gang.

10 2010 N 318 De heer Marseille: Het college heeft zojuist bekendgemaakt dat er sprake is van een zeer aanzienlijk tekort in Daarover zullen we na het zomerreces uitgebreid gaan spreken. Ik zou het college willen vragen om na het zomerreces ook nog duidelijk te maken hoe het mogelijk is dat er tijdens de formatieperiode van de kant van het toen zittend college mededelingen zijn gedaan over een te verwachten tekort op basis van het Rekeningresultaat 2009 van ongeveer 1 miljoen, en dat nu precies twee maanden later het tekort al is opgelopen naar ongeveer 6 miljoen. Zou dat in de beschouwingen na de zomervakantie meegenomen kunnen worden? Omdat dat ook weer erop wijst dat er kennelijk grote moeite is om de juiste cijfers op tafel te krijgen. Wethouder Luchtenveld: Ik ben bereid om ook die vraag te beantwoorden bij de stukken die wij na de zomer aan u zullen doen toekomen. De heer Baaten: Mag ik nog een vraag stellen? Wij zouden dat graag ook in het licht willen zien van de mededelingen die tot nog niet zo lang geleden telkenmale werden gedaan door het oude college, met name door de ex-wethouder Financiën, dat we een gezonde financiële situatie hadden. Die verschillen worden nu met de dag groter, mogelijk kan dat meegenomen worden. De voorzitter: Het nieuwe college zit, zoals we dat noemen, zonder last of ruggespraak. Dat betekent dat je alles meeneemt. Het huidige college zal zich daarover inderdaad verantwoorden. De vraag van de heer Marseille om het inzichtelijk te maken geeft een beeld van hoe het is ontstaan, maar het debat en de verdediging van de stukken gebeurt door het huidige college. Zo werkt dat in ons instituut. Voor kennisgeving aangenomen. 8. Voorstel inzake intrekken Verordening regelende de compensatie van de over het werkgeversaandeel van de ziektekostenpremie betaalde AOW/ANW-premie voor weduwen, weduwnaren en gewezen ambtenaren jonger dan 65 jaar (stuk nr. B ) Zonder beraadslagingen en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van het college besloten. 9. Voorstel tot invoering van het BOB-model in de vergaderwijze van de raad (stuk nr. A ) Zonder beraadslagingen en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van het presidium besloten. 10. Voorstel inzake budgetaanvraag Hanzelijn (stuk nr. B ) De heer Erica: Mevrouw de voorzitter. Onze fractie heeft met enige verbazing dit raadsvoorstel gelezen en geprobeerd om de bedragen die erin genoemd zijn te relateren aan de werkzaamheden die nog moeten worden gedaan. Met betrekking tot planbegeleiding staat in de argumentatie dat dat een noodzakelijkheid is. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen, maar als wij lezen wat er gedaan moet worden voor de dan bekruipt ons de angst dat voor het betreffende bedrag deze

11 2010 N 319 activiteiten niet of nauwelijks kunnen worden uitgevoerd. Er staat duidelijk dat beoordeling van verkeerskundige voorstellen veel tijd en inzet van de gemeentelijke organisatie zal vragen. Er zal, dat vermoed ik tenminste, externe expertise moeten worden ingehuurd als het bijvoorbeeld gaat om het doen van geluidsmetingen voor de woningen langs de Hanzelijn, want die expertise hebben wij als gemeente dacht ik niet in huis. Het zou onze fractie meer geruststellen als het bedrag van zou zijn onderbouwd door die activiteiten die daaronder behoren een bedrag te geven, zodat je een totaalinzicht daarvan hebt. Met betrekking tot het werkbudget. Daarvoor is beschikbaar, want de andere gaat op aan marketing en dergelijke, maar daar moet een hele hoop voor gedaan worden. In de eerste plaats moet de sloot langs de spoorlijn weer helemaal in orde worden gebracht. Die was vroeger 15 m, is nu nog maar 5 m en moet terug naar 8,5 m. Er moeten twee dammen worden verwijderd en daarvoor in de plaats moeten twee bruggen komen. Er moet een geluidsscherm worden gemaakt bij de Herman Bekiusschool ter lengte van ongeveer 300 m. Ik wil niet veel zeggen, maar ga nu eens uit van een meterprijs van 200 de strekkende meter, dan praat je al over Dan heb ik al de helft van mijn bedrag gesoupeerd. Verder zijn er ook nog wat maatregelen die genomen moeten worden, de zogenaamde vangrailconstructies, bij de verkeerskundige oplossingen rondom de Binnenhavenweg en de Houtribweg. Die moeten nodig aangevuld worden, want zoals het er nu bijligt, is het zeer verkeersonveilig. Wij willen de aanleg van de Hanzelijn niet tegenhouden, maar de fractie van Bindend Lokaal zal dit voorstel niet steunen, omdat zij vindt dat er maar wat gestrooid wordt met bedragen die nauwelijks van enige onderbouwing zijn voorzien. Het is heel makkelijk om te zeggen: je hebt nodig om de civieltechnische werken uit te voeren, maar je weet wat je nog moet doen en hang daar dan een prijskaartje aan, zodat we daar meer inzicht in hebben. Wij vinden dit onvolledig. Met dit voorstel kunnen we er denk ik haast van uitgaan, dat we over een aantal maanden, misschien volgend jaar, weer geconfronteerd worden met een aanvullend kredietverzoek. Dat is al eens eerder gebeurd voor een bepaald project en daar heb ik niet zoveel zin in. Dus in dat opzicht gaan wij als Bindend Lokaal niet met dit voorstel akkoord. De heer Van Veluwen: Mevrouw de voorzitter. Wij hebben ongeveer dezelfde opmerkingen die de heer Erica gemaakt heeft. Alleen, wij gaan even de andere kant op. Wij weten absoluut niet wat er voor dit geld gedaan moet worden. Het merkwaardige is ook dat we van ProRail krijgen voor onroerend goed en grond en er wordt meteen een bedrag van afgeroomd voor projectkosten die wat ons betreft zeer onduidelijk zijn. De eerste reactie van onze kant was dan ook: zou je die projectkosten niet uit algemene middelen van het stadhuis kunnen doen. Een straat opbreken komt overal voor. Daar vragen we niet een extra krediet voor. Daar heb je waarschijnlijk wel middelen voor in de reguliere budgetten. Ons punt is: , wat gaat u daarvoor doen? Ik wil hierbij ook nog opmerken dat we in 2003 tot en met 2008 ook al dik 1 ton hebben vrijgegeven voor voorbereidend werk. Je mag toch in redelijkheid aannemen dat die voorbereidende werkzaamheden ordentelijk zijn afgerond. Onze kritische houding hierin is: we hebben zojuist de wethouders gehoord over de zorgelijke situatie met de financiën, we moeten scherp aan de wind varen. Wat mij betreft is dit geen bouwput maar een leegloopput als je niet oppast. Wij zijn dan ook bijzonder terughoudend, en wachten de reactie van het college af, met het instemmen met dit voorstel.

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

2012 N 120. 2. Beëindigen raadslidmaatschap en beëdigen nieuw raadslid (stuk nr. A12-03521)

2012 N 120. 2. Beëindigen raadslidmaatschap en beëdigen nieuw raadslid (stuk nr. A12-03521) Raad van Lelystad C S C " 2012 N 119 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 27 maart 2012 om 21.30 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig

Nadere informatie

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2008 N 31 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 7 februari 2008 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

y Raad van Lelystad 2013 N 1

y Raad van Lelystad 2013 N 1 y Raad van Lelystad 2013 N 1 NOTULEN van de informele bijeenkomst van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 16 april 2013 in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: de heer

Nadere informatie

2006 N 487. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2006 N 487. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2006 N 487 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 22 juni 2006 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

y Raad van Lelystad 2013 N 1

y Raad van Lelystad 2013 N 1 y Raad van Lelystad 2013 N 1 NOTULEN van de informele bijeenkomst van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 12 maart 2013 in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: de heer

Nadere informatie

'^:^=y' Registratienummer:

'^:^=y' Registratienummer: Statengriffie '^:^=y' Registratienummer: 1013841 van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland gehouden op donderdag 17 juni 2010 om 19.30 uur in het Provinciehuis, Visarenddreef 1 Lelystad.

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

1. PROGRAMMABEGROTING 2015-2019

1. PROGRAMMABEGROTING 2015-2019 CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG WOENSDAG 530 NOVEMBER JUNI 2011 OM 201417.00 OM 17.00 UUR UUR Voorzitter: DD de heer B.B. Schneiders Wnd. voorzitter: de

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld,

Nadere informatie

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur Agenda Openbare raadsvergadering 7 december 2009, 19.30 uur Raadszaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht Om 19.30 uur begint een vragen(half)uurtje. De leden van de raad kunnen tijdens

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J. A. Pietersen, M. van der

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J. A. Pietersen, M. van der CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 4 november 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld,

Nadere informatie

- 1 - Registratienummer 2009035092

- 1 - Registratienummer 2009035092 Registratienummer 2009035092 Notulen openbare vergadering van de gemeenteraad van Bloemendaal over de BEGROTING 2010 gehouden op donderdag 12 november 2009 om 17.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 19.00 uur, einde 22:40 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 19.00 uur, einde 22:40 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 45 leden 29 februari 2012 Verslagvoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 15 januari 2013 in het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 19.30-23.00

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 Voorzitter: Griffier: Griffie: Aanwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld de heer G.H. Kocken mevrouw

Nadere informatie

Bericht van verhindering is ingekomen van de heer S. van der Velde (CDA).

Bericht van verhindering is ingekomen van de heer S. van der Velde (CDA). Conceptnotulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Achtkarspelen op donderdag 29 oktober 2009, aanvang 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Buitenpost. Aanwezig: (20) Raadsleden

Nadere informatie

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe van de vergadering van provinciale staten van Drenthe gehouden op 17 december 2003 INHOUD Opening 2 Mededelingen 2 Ingekomen stukken 2 Vaststelling van de agenda 2 Mondelinge vragen 4 Voorstellen 5 - Motie

Nadere informatie

Agenda voor opiniërend en besluitvormend algemeen bestuur op respectievelijk 10 november en 8 december 2010. Bepaling primus bij hoofdelijke stemming

Agenda voor opiniërend en besluitvormend algemeen bestuur op respectievelijk 10 november en 8 december 2010. Bepaling primus bij hoofdelijke stemming Zaaknr. : 10.ZK36924 Kenmerk : 10IT011152 Barcode : 10IT011152 Agenda voor opiniërend en besluitvormend algemeen bestuur op respectievelijk 10 november en 8 december 2010 Aanvang : 19.30 uur Plaats : Complex

Nadere informatie

Wethouders : A.V. Baerveldt, R.G. te Beest, R. Vennik, A. Verkaik, W.E. Westerman.

Wethouders : A.V. Baerveldt, R.G. te Beest, R. Vennik, A. Verkaik, W.E. Westerman. 1 Conceptnotulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Velsen gehouden op donderdag 12 december 2013 om 20.30 uur in het TATA Steel Stadion, Minister van Houtenlaan 123 te Velsen-Zuid.

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de loonbelasting 1964 en. de Wet op belastingen van rechtsverkeer,

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de loonbelasting 1964 en. de Wet op belastingen van rechtsverkeer, Van Middelkoop De vergadering wordt van 13.17 uur tot 14.15 uur geschorst. Voorzitter: Zijlstra De voorzitter: De ingekomen stukken staan op een lijst die op de tafel van de griffier ter inzage ligt. Op

Nadere informatie

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA).

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA). VERSLAG van de VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL gehouden op woensdag 15 maart 2006 Aanvang 18.00 uur Voorzitter: de heer Jansen. Griffier: de heer Alberda van Ekenstein. Aanwezig zijn

Nadere informatie