VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005"

Transcriptie

1 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 Onderwerp: Voorzitter: Aanwezig zijn de leden: Griffie: Portefeuillehouders: Financieel meerjarenbeleid na besluitvorming uit de begrotingsraad H.G.J. Heimerikx P.J. Boerman, W. Beishuizen, P.J.F. Brandes, R. Jansen, A. Koster, H. Kuipers M.J.E.M. van Dam R.J.H. van der Riet 1. Opening De VOORZITTER: Goede avond dames en heren, aan de orde is het onderwerp Financieel meerjarenbeleid na besluitvorming uit de begrotingsraad. Het is een technische behandeling. Er zijn spreektijden, daarvan hebt u kennis kunnen nemen. Het onderwerp is via de bijeenkomst van de Raad op 23 december jongstleden naar de sessie gevraagd door de VVD. Ik wil de heer Kuipers van de VVD als eerste het woord geven. 2. Financieel meerjarenbeleid na besluitvorming uit de begrotingsraad De heer KUIPERS: Dank u wel, mijnheer de voorzitter. Het is inderdaad een technische behandeling. We hoeven geen politieke discussie te gaan houden over de inhoud of over datgene dat in de motie van 11 november vrijwel raadsbreed is aangenomen. Wij hebben vragen gesteld aan het College, hoe het kan zijn als de Raad bij haar begrotingsbehandeling meerjaren begroting tegen het College zegt dat zij moet gaan bezuinigen op het vlak van personeel, waarbij we als Raad hebben gezegd dat bezuinigen niet de insteek moeten zijn, maar wel efficiënter werken. Daaruit vloeit voort dat het moet leiden tot een structurele vermindering van het personeel, dat is ook in een stemverklaring aan het CDA aangegeven. Hoe is het dan mogelijk dat het College ons een meerjarenbegroting toestuurt, waaruit in de jaren 2006 en 2007 een tekort blijkt van 2 miljoen euro, bijna 2,5 miljoen, terwijl als je zou uitgaan van bezuinigingen op personeel van ongeveer 3 procent, - niet de door de Raad gewenste 5 procent - het College dat niet in haar meerjarenplan heeft opgenomen? Dit staat in de begeleidende brief naar de Provincie. De VOORZITTER: Dank u wel. Wie van de overige leden aan deze tafel wil het woord? Mijnheer Jansen. De heer JANSEN: Ik wil toch hierop ingaan. Ik heb de vraag van de heer Van der Linden al eerder gehoord. Ik wil duidelijk stellen dat wij op 11 november een motie hebben aangenomen, geen amendement. Dat was een wijziging van de begroting. Ik denk dat u ook heel goed moet kijken naar wat die motie feitelijk ingehouden heeft. Die hield in dat het College voor de voorjaarsnota met een visie moet komen teneinde in een periode van drie jaar, 5 procent van het aantal fte s te verminderen. Wij denken dat het College op dit moment heel duidelijk met die visie bezig is. Kijk maar eens naar de startnotitie Masterplan voor de uitvoering van de reorganisatie. We zullen dat plan als Raad eerst een keer moeten bespreken. Misschien vinden we dat het anders moet, misschien komt die drie keer 5 procent dan wel ter discussie of misschien een andere fasering daarvan. Uiteindelijk zijn de financiën een uitvloeisel van wat wij als Raad besluiten. Dat gaat straks via die voorjaarsnota, naar onze mening, gewoon door in de volgende meerjarenbegroting. Als ik kijk naar de hele discussie van de Conceptverslag Raadssessie Financieel meerjarenbeleid na besluitvorming uit de begrotingsraad 20 januari

2 vooropzet van de motie van 11 november, dan stond daar oorspronkelijk een bepaald bedrag in. Die discussie heb ik ook met de heer Van der Linden gehad. Ik heb het verslag van 11 november bij me. Ik verwijs u naar bladzijde 66 en 67. Daarin stond oorspronkelijk zelfs een bedrag van 6 miljoen euro. Wij hebben toen ook aangegeven, dat het ons beter leek om het op dit moment niet te doen, ook om de argumenten die ik net genoemd heb. Als ik ga kijken naar de reactie van uw collega, dan zegt die: Ik kan mij daarin vinden. Het gevolg is geweest dat die motie is aangepast op het gebied van geldbedragen. Er is duidelijk gevraagd om een visie: kom daarmee! Vervolgens gaan we na de voorjaarsnota de meerjarenbegroting daarop aanpassen en dergelijke. De heer KUIPER: Mag ik een verhelderend vraag stellen? De VOORZITTER: Ga uw gang. De heer KUIPER: Volgens mij staat in de brief van 20 november de nieuwe stand programmabegroting. In de discussie bij de begrotingsraad is gezegd dat we de bezuiniging gaan zoeken door een taakstelling op te leggen aan College om met een efficiënter apparaat te gaan werken. Hierin heeft de Raad gezegd een kwalitatieve visie van het apparaat te verwachten, waarbij het zo kan zijn dat het College bij bepaalde afdelingen zegt dat we op dat gebied moeten groeien. Misschien moet Burgerzaken iets groter worden, ik noem maar even een voorbeeld. Op andere gebieden kunnen we het met minder mensen doen. Het College zal in haar onderzoek het één en ander moeten concluderen. Dat zal moeten leiden tot het volgende, nu citeer ik de stemverklaring van de fractievoorzitter van het CDA: waarbij op dit moment de verwachting is dat gekomen kan worden tot een structurele vermindering van personeel. De VOORZITTER: Kunt u tot uw vraag komen? De heer KUIPER: Ik kan dat toch niet anders zien dan een vermindering van het personeelsbudget, een aan het College opgelegde taakstelling. De VOORZITTER: De heer Boerman wil een interruptie plegen. De heer BOERMAN: Ik wil me nu beperken tot de opmerking dat wij raadsbreed tijd geven aan de heer Kuipers. De heer JANSEN: Op zich heeft de heer Kuipers helemaal gelijk. We hadden elkaar op 11 november gevonden, we waren het met elkaar eens. Er is een aantal zaken dat we al eerder naar voren hebben gebracht. Natuurlijk moet er een bepaalde reductie plaatsvinden, maar de financiële betaling daarvan kun je pas doen, op het moment dat je weet wat je gaat doen. Dat is op dit moment nog niet helemaal duidelijk, daarvoor wordt die visie juist ontwikkeld. Wij hebben ons als CDA ook vastgelegd op een visie met die drie keer 5 procent. We gaan eerst die visie eens bekijken en kijken wat daar uitkomt, vervolgens kijken we of we dit willen, want dan krijgen we een discussie in de Raad. Daarna volgt die financiële vertaling. Die financiële vertaling volgt in de volgende meerjarenbeleidsbegroting. De effecten daarvan komen pas in 2006 in de begroting naar voren. De heer KUIPER: Ik ben het voor een deel met u eens. We zijn nu toch een beetje politiek aan het bedrijven. Het was een technische kwestie. Ik vraag nu toch aan het College waarom zij een meerjarenbegroting met bijgaande brief aan de Provincie stuurt, waarin een tekort staat. Dat had heel eenvoudig opgelost kunnen worden door 3 procent te nemen in plaats van die 5 procent. Die begroting moet ook gehaald worden, want dat is een taakstelling die we aan het College gesteld hebben. Conceptverslag Raadssessie Financieel meerjarenbeleid na besluitvorming uit de begrotingsraad 20 januari

3 De VOORZITTER: Mijnheer Jansen was in de eerste termijn aan het woord. De heer JANSEN: De begroting voor 2005 is sluitend. In 2006 en 2007 ziet u tekorten. Als we straks die visie hebben waar een duidelijkheid uit komt, verwacht ik dat die tekorten voor een belangrijk deel, misschien wel geheel, zullen verdwijnen. Laten we dat eerst duidelijk onderbouwd zien als die visie er is. Laten we vervolgens kijken wat we als Raad willen ten aanzien van die reductie in het personeelsbestand. Laten we kijken naar de taken die thuishoren bij deze gemeente en daarmee de dienstverlening naar onze burgers. De VOORZITTER: Dat was het in de eerste termijn? De heer JANSEN: Ja. De VOORZITTER: Dank u wel. Mijnheer Boerman. De heer BOERMAN: Mijnheer de voorzitter, dank u. Het is inderdaad een technische behandeling. Ik heb gelezen dat het College keurig het amendement heeft opgenomen in de begrotingsraad die we hebben aangenomen. Daaruit rolt een plaatje. We nemen een aantal moties aan. Moties worden nooit doorgevoerd, zeker niet wanneer daaraan geen geld hangt. Als hieraan wel geld hangt, is het eerder een amendement. Dat is het technische verhaal. Ik wil voorkomen dat ik antwoord ga geven op het betoog van de heer Kuipers, dat laat ik graag aan het College over. Ik vind het echter goed dat wij een begroting hebben opgestuurd naar de Provincie over het jaar Dat doen we ieder jaar. De Provincie toetst die begroting ook. Ik ben ook blij dat de Provincie de begroting van nog niet toetst, want daarover gaan wij nog uitgebreid spreken. We kunnen er nog over te spreken komen hoe we die sluitend krijgen. Dat deze sluitend moet zijn, kan mijn fractie ook onderschrijven. Dat wil niet zeggen dat we ons niet willen vastleggen op de insteek die die bezuinigingen moeten hebben. Misschien zou het ook nog wel zo kunnen zijn dat wij andere inkomstenbronnen kunnen aanboren. In 2005 kan nog heel veel veranderen, je kunt het nooit weten en ik sluit niets uit. We hebben die motie niet onderschreven, maar ik zou me echt kwaad gemaakt hebben als het College die motie zo had geïnterpreteerd dat ze het al ingeboekt hadden en dat zij daarvoor al een bedrag hadden opgenomen. Ik denk dat we dan tegen onze eigen begrotingsregels in bezig zijn. Gelukkig dat ik me niet voor niets kwaad hoef te maken. De VOORZITTER: Mijnheer Brandes, Leefbaar Haarlemmermeer/HAP. De heer BRANDES: Zoals de heer Jansen zojuist heeft verwoord had ik ook begrepen dat er nog geen bedrag ingezet kon worden, omdat daarover nog nader besloten moet worden. Hetzelfde geldt voor de dekking van de raadssnip. Alleen voor 2005 is besloten om die uit de saldireserve te dekken. Voor 2006 en 2007 moeten we hierover nog besluiten bij de voorjaarsnota. De heer BOERMAN: Dat staat er toch ook. De heer BRANDES: Ja, dat staat er. De VOORZITTER: Mijnheer Brandes, dank u wel. Het woord is aan het College. De heer Van der Riet, portefeuillehouder. De heer VAN DER RIET: Mijnheer de voorzitter, dank u wel. Ik hoor bijna dezelfde antwoorden. De heer Boerman zei wel dat hij de antwoorden aan het College zou overlaten, maar verschillende Conceptverslag Raadssessie Financieel meerjarenbeleid na besluitvorming uit de begrotingsraad 20 januari

4 sprekers hebben al delen van het antwoord gegeven. De heer Boerman heeft inderdaad op 16 december aan mij gevraagd ieder jaar een overzicht van de stand van de programmabegroting te krijgen. Hij vroeg mag ik ook zo een briefje?. Het komt er op korte termijn aan en vier dagen later was deze brief er. We hadden vervolgens Raad op 23 december, toen was het de woordvoerder van de fractie van de VVD, die in de actualiteitenrondvraag aan mij vroeg of ik die motie überhaupt wel zou uitvoeren. Ik heb toen gezegd in een sessie daarover verder te gaan. Bij de stemverklaringen, aan het eind, gaf hij mij een Kerstgedachte mee en zei u kunt misschien een aanvullende brief sturen, zodat de sessie niet door hoeft te gaan, maar laat dan duidelijk merken hoe het College er in zit. Dat hebben wij keurig gedaan met de brief van 12 januari. Het lijkt mij dat er geen enkel misverstand kan bestaan over het feit dat wij de motie van de Raad serieus hebben opgepakt c.q. in een versnelling zijn gegaan met onze oorspronkelijke doelstelling. Weliswaar hebben we hem niet zo lang behandeld op 23 december, maar in de brief die bij het masterplan hoort, staat ook keurig dat wij u al in maart van dit jaar een formatie en een financiële berekening van 2006 en 2007 willen voorleggen. Daarin hebben we aangegeven dat die besparing niet in 2005 tot stand zal komen, maar dat we wel die drie jarige termijn zouden aanhouden en alleen 2006 en 2007 zouden oppakken. Dat heb ik gedaan. Dit is niet de brief zoals die naar de Provincie is verzonden. Dit is echt de brief met de stand van zaken en de verwerking van alle amendementen. Niet van de moties. De meeste moties stonden ook bij de voorjaarsnota. Ook bij de motie waar we het nu over hebben hadden wij van u als Raad de ruimte gekregen om voor de voorjaarsnota bij de begrotingsraad met een plan te komen. Naar de Provincie zijn alle stukken opgestuurd. Ik denk inderdaad dat het verwerken van de moties en alle andere teksten die wij u als Raad hebben aangeboden, gegaan is zoals u van ons vroeg. Ik hoop morgen weer daarmee verder te gaan met mijn collega s. De VOORZITTER: Dank u wel, mijnheer Van der Riet. Wie wenst gebruik te maken van de tweede termijn? Mijnheer Kuiper. De heer KUIPER: Dat de wethouder aangeeft dat hij de ruimte heeft genomen om met de voorjaarsnota met de plannen te komen, is correct. Hij zal het wel met mij eens zijn, dat als bijna de hele Raad op 11 november een taakstelling aan hem opgeeft, hij vervolgens de post Personeelskosten als zodanig omlaag moet brengen. Wanneer dat niet gebeurt, zal hij met heel goede argumenten moeten komen. Ik weet dat u heel hard aan personele veranderingen werkt, maar wij zouden graag gezien hebben, dat u daaraan een indicatie zou geven. U geeft ons nu aan dat die indicatie bij de voorjaarsnota gaat komen. Wij gaan in onze fractie bespreken of wij daarmee genoegen kunnen nemen, anders gaan wij hierover binnenkort verder met u van gedachten wisselen. De heer VAN DER RIET: Mag ik nog een nuance geven? Ik heb inderdaad gezegd: bij de voorjaarsnota, maar in ons plan staat dat wij in maart/ april het pakket compleet hebben. De voorjaarsnota hebben we pas in mei, dus het is iets eerder. De heer KUIPER: Ik ben het met u eens. Wij hebben ook gezegd dat het van ons niet eerder hoeft. We gaan bij de voorjaarsnota bespreken wat de financiële uitwerking daarvan zou kunnen zijn. De heer VAN DER RIET: Voor ons was de inzet om bij het neerleggen van de volgende stap van het masterplan al een doorkijk te geven naar het personeels- en financiële plan. Daarom heb ik ook het woord voorlopig tussen haakjes gezet, omdat we dat moment nog niet tot achter de komma s met elkaar compleet hebben. Ik probeer dat uiteraard na de voorjaarsnota met alle collega s compleet te hebben. Ik kan me ook voorstellen dat we nog niet alles op een rijtje hebben en dat dat in de rest van het proces, later dit jaar wel wat nauwkeuriger in beeld komt. De VOORZITTER: Bedankt voor deze aanvulling. Mijnheer Jansen in tweede termijn. Conceptverslag Raadssessie Financieel meerjarenbeleid na besluitvorming uit de begrotingsraad 20 januari

5 De heer JANSEN: Ik wil nog heel even kort reageren. Ik denk dat de motie duidelijk was. Het College is inderdaad voortvarend ermee bezig. Richting de VVD, we hebben duidelijk overeenstemming over wat de motie moet inhouden. We denken misschien een klein beetje verschillend over de fasering, het inboeken van financiën, maar ik denk dat we over de uitkomst geen verschil van mening zullen en hoeven te hebben. De VOORZITTER: Dank u wel, mijnheer Jansen. Mijnheer Boerman, heeft u nog behoefte aan een tweede termijn? De heer BOERMAN: We hadden zelfs een aantal moties aangenomen. Ik zie geen van allen hier verwerkt. Dat is ook niet zoals we hebben afgesproken. Als we een motie aannemen is dat een taakstelling aan het College en dan gaat het College ermee aan de gang. Ik denk dat we allemaal zien dat we in flink in de min staan. We zullen bij de behandeling van de begroting integrale afwegingen moeten gaan maken en dat in de verschillende plannen moeten opnemen. De VOORZITTER: Dank u wel, mijnheer Boerman. Mijnheer Brandes? De heer BRANDES: Ik heb geen vragen meer. De VOORZITTER: Dank u wel. Ik moet constateren dat er geen vragen zijn gesteld in de tweede termijn. Ik concludeer dat de technische bespreking, waarom is gevraagd, gehouden is, dat de fracties hun meningen hebben kunnen inbrengen, dat het College haar beantwoording correct heeft gedaan, dat de VVD wellicht in eigen kring nog in conclaaf gaat, dat is aan de fractie. Ik sluit deze vergadering, dank u wel voor uw aanwezigheid en inspanning. Conceptverslag Raadssessie Financieel meerjarenbeleid na besluitvorming uit de begrotingsraad 20 januari

VERSLAG VAN DE RAADSSESSIE VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 10 februari 2005

VERSLAG VAN DE RAADSSESSIE VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 10 februari 2005 VERSLAG VAN DE RAADSSESSIE VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 10 februari 2005 Onderwerp: Voorzitter: Aanwezig zijn de leden: Griffie: Portefeuillehouder: Agrarisch beheer gemeentegronden

Nadere informatie

Algemene beschouwingen CDA Weert

Algemene beschouwingen CDA Weert Algemene beschouwingen CDA Weert begroting 2016 www.cdaweert.nl Algemene Beschouwingen CDA Weert op de begroting 2016 van de gemeente Weert Dames en heren, hierbij de beschouwingen van het CDA op de voorliggende

Nadere informatie

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 E-mail antwoord@over-gemeenten.nl

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, De leden van de Gemeenteraad; Het College van Burgemeester en Wethouders; De gemeentesecretaris; De directeuren van de diensten; De sectorhoofden Bestuursdienst; De districtschef politie Haarlemmermeer;

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 12.0113 Rv. nr.: 12.0113 B en W-besluit d.d.: 6-11-2012 B en W-besluit nr.: 12.1050 Naam programma: Omgevingskwaliteit Onderwerp: Begroting 2013 van de Omgevingsdienst West-Holland Aanleiding:

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan 1 8 NOV. 215 Gemeente Oostzaan Gemeentehuis ;adres Kerkbuurt 4, 1 5H BD Oostzaan Pöi adres Postbus 2, 1 53 AA Wormer Telefoon

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording raadsvragen (CDA fractie) 19 december over preventief financieel toezicht - Besluitvormend

Onderwerp Beantwoording raadsvragen (CDA fractie) 19 december over preventief financieel toezicht - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 13 januari 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00020 Onderwerp Beantwoording raadsvragen (CDA fractie) 19 december over preventief financieel toezicht - Besluitvormend Beknopte

Nadere informatie

*1288038* Statenvoorstel. 1. Beslispunten. In de begroting 2012 en volgende jaren:

*1288038* Statenvoorstel. 1. Beslispunten. In de begroting 2012 en volgende jaren: ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Herziening budget PS 2012 en volgende jaren Opinieronde /Besluitvormingsronde(o.v.) Statendag 28 maart 2012 Agendapunt 1. Beslispunten In de begroting 2012 en volgende

Nadere informatie

MEMO. Voorafgaande aan de eerste termijn van de algemene beschouwingen zijn de volgende hamerstukken geagendeerd:

MEMO. Voorafgaande aan de eerste termijn van de algemene beschouwingen zijn de volgende hamerstukken geagendeerd: MEMO Aan Van : Gemeenteraad : Griffie, H. Sepers Betreft : Begroting 10 november 2016 Datum : 4 november 2016 Beste raadsleden, Op donderdag 10 november staat de raadsvergadering in het teken van de begroting.

Nadere informatie

Algemene beschouwingen Voorzitter,

Algemene beschouwingen Voorzitter, Algemene beschouwingen 2010-2023 Voorzitter, We staan aan de vooravond van de verkiezingen en deze begroting heeft dan ook, zoals u zelf reeds aangeeft, een beperkte houdbaarheid en zal door ons ook zo

Nadere informatie

Fractievoorzitter aan het woord

Fractievoorzitter aan het woord In dit nummer: Fractievoorzitter aan het woord CDA maakt het verschil voor Weerter verenigingen Moties en amendementen Fractievoorzitter aan het woord Beste lezer, De begrotingsbehandeling van de gemeente

Nadere informatie

Voorzitter: Van Miltenburg. Mededelingen

Voorzitter: Van Miltenburg. Mededelingen Voorzitter: Van Miltenburg Mededelingen Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de

Nadere informatie

Ontwerpbegroting Vixia 2014

Ontwerpbegroting Vixia 2014 Ontwerpbegroting Vixia 2014 Gemeentebladnummer: 2013/30 2013/6568 Vergaderdatum: 27 juni 2013 Agendapunt: Portefeuillehouder Dhr. P. Hovens Steller M. Meurkens Aan de Raad Voorstel: 1. Kennisnemen van

Nadere informatie

Inbreng VVD in begrotingsraad:

Inbreng VVD in begrotingsraad: Inbreng VVD in begrotingsraad: Allereerst is de VVD fractie ontevreden over het antwoord op de extra gestelde vraag over de kosten van het leerlingenvervoer. De VVD heeft expliciet gevraagd of de berekening

Nadere informatie

Hoofdfunctie 0, bestuur. 0.2 Nieuw beleid.

Hoofdfunctie 0, bestuur. 0.2 Nieuw beleid. Voorzitter, Met de kadernota hebben we een bestaand instrument waarmee we invulling kunnen geven aan de nieuwe werkwijze van de Raad binnen het duaal bestuur. Nog belangrijker als voorheen is deze kadernota,

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

Werkprocessen gemeenteraad. bijlage bij het Reglement van Orde 2012

Werkprocessen gemeenteraad. bijlage bij het Reglement van Orde 2012 Werkprocessen gemeenteraad bijlage bij het Reglement van Orde 2012 Vastgesteld op 10 juli 2012 1 Inhoudsopgave 1. Algemene aspecten vergaderingen 1.1 raads informatie systeem (ris) 1.2 beeld- en geluidopnames

Nadere informatie

Amendement De raad van de gemeente Almelo in vergadering bijeen d.d. 21juni 2011

Amendement De raad van de gemeente Almelo in vergadering bijeen d.d. 21juni 2011 Het besluit inzake voorjaarsnota 2011 als volgt aan te passen: Punt 3 programma aantrekkelijke stad de punten: b. verhogen parkeervergunning f. kosten wegafzetting bij evenementen g. doorbelasting personeel

Nadere informatie

21v 0t Aangenomen College: neemt de motie over.

21v 0t Aangenomen College: neemt de motie over. OVERZICHT STATUS AANGEHOUDEN EN AANGENOMEN MOTIES (vanaf 2006) PERIODE 2010-2014 Behorend bij de Lijst van Ingekomen Stukken bij de raadsvergadering van 31 maart 2011 Raadsvergadering Door Onderwerp Stemming

Nadere informatie

Beschouwing begroting 2017 Raad 10 november Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren,

Beschouwing begroting 2017 Raad 10 november Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Beschouwing begroting 2017 Raad 10 november 2016 Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Veere kan meer dan op de winkel passen alleen kopte de Middelburgse & Veerse Bode van 26 oktober

Nadere informatie

Voorzitter, dames, mijne heren,

Voorzitter, dames, mijne heren, Tijdens de begrotingsbehandeling heeft de VVD voorstellen gedaan om de verkeersveiligheid op de Van Boetzelaerlaan en Sportlaan te verbeteren. Hieronder de volledige inbreng van de VVD tijdens de begrotingsbehandeling.

Nadere informatie

MEMO uur: schorsing De voorzitter schorst de vergadering. Zo hebben de fracties de tijd zich voor te bereiden op de tweede termijn.

MEMO uur: schorsing De voorzitter schorst de vergadering. Zo hebben de fracties de tijd zich voor te bereiden op de tweede termijn. MEMO Aan Van : Gemeenteraad : Griffie, Hans Sepers Betreft : Voorbereiding beantwoording vragen begroting 5 november 2015 Datum : 19 oktober 2015 Beste raadsleden, Op donderdag 5 november staat de raadsvergadering

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1108973 Datum: Behandeld door: 3 December 2013 griffie Afdeling/Team: Griffie / Onderwerp: digitalisering raad Samenvatting:

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAADSSESSIE VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 11 FEBRUARI 2010

VERSLAG VAN DE RAADSSESSIE VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 11 FEBRUARI 2010 VERSLAG VAN DE RAADSSESSIE VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 11 FEBRUARI 2010 Onderwerp: Rekenkamercommissie evaluatierapport Alleen de uitgesproken tekst geldt (2010.2020) Voorzitter:

Nadere informatie

Interne memo. De nadruk ligt dus op de behandeling van de perspectiefnota.

Interne memo. De nadruk ligt dus op de behandeling van de perspectiefnota. Interne memo Aan : Presidium Van : Lenneke van der van der Meer Afdeling : Griffie Datum : Maart 2013 Onderwerp : Behandeling jaarrekening / scenario's voor de toekomst / perspectiefnota en begroting 1.

Nadere informatie

Begroting 2015 en verder

Begroting 2015 en verder Begroting 2015 en verder Reëel, structureel, sluitende begroting Dat is wat het Besluit Begroting, Verantwoording vereist. Zo kunnen de Nieuwegeiners zien wat de gemeentelijke taken gaan kosten en zo kan

Nadere informatie

Mokum 3.0. Visie op & discussiestuk over bestuurlijke en organisatorische inrichting gemeente Amsterdam na opheffen deelraden

Mokum 3.0. Visie op & discussiestuk over bestuurlijke en organisatorische inrichting gemeente Amsterdam na opheffen deelraden Mokum 3.0 Visie op & discussiestuk over bestuurlijke en organisatorische inrichting gemeente Amsterdam na opheffen deelraden Robert Flos VVD-gemeenteraadsfractie 21 juli 2011 WWW.VVDAMSTERDAM.NL Vooraf

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2003/406

Raadsvoorstel 2003/406 Raadsvoorstel 2003/406 Onderwerp Vaststellen verordeningen inzake financiële functie gemeente Commissie Algemene Bestuurszaken Datum 10 november 2003 Raadsvergadering 11 december 2003 Samenvatting In de

Nadere informatie

Vanuit een sterke en in meerjarenperspectief sluitende begroting zijn er een aantal punten waar de VVD bij stil wil staan;

Vanuit een sterke en in meerjarenperspectief sluitende begroting zijn er een aantal punten waar de VVD bij stil wil staan; Begroting 2012 Na een uitgebreid traject richting de voorjaarsnota 2011 waarbij de samenleving zeer welkom en nauw betrokken is, hebben wij op 9 juni de voorjaarsnota vastgesteld waarin de ombuigingen

Nadere informatie

Jaap Maas raad juni 2013

Jaap Maas raad juni 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Jaap Maas 040-2083474 jaap.maas@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Nota Kaders 2014-2017. 13raad00279 20 juni 2013 aan

Nadere informatie

Advies: 1. Akkoord gaan met de conclusie van het onderzoek naar de openingstijden, zoals verwoord in bijgaande RIB. 2. Deze RIB naar de raad zenden.

Advies: 1. Akkoord gaan met de conclusie van het onderzoek naar de openingstijden, zoals verwoord in bijgaande RIB. 2. Deze RIB naar de raad zenden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: A. van der Lit Tel nr: 0348-428758 Nummer: 17A.00689 Datum: 13 juni 2017 Team: KCC Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1 Afschrift aan: N.a.v.

Nadere informatie

Brief van de minister en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Brief van de minister en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 32 618 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten in verband met de invoering van een verhoogd collegegeld voor langstudeerders (Wet verhoging collegegeld

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 9 maart Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving

Burgemeester en Wethouders 9 maart Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling R. van Wijk 15I0002878 Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229564 Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Memo bijgevoegd Te

Nadere informatie

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Agendapuntnummer: Aantal bijlagen: -- Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Voorgesteld besluit 1. Aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Bijdrage aan behandeling programmabegroting 2014 ( )

Bijdrage aan behandeling programmabegroting 2014 ( ) Datum : 6 november 2013 Bijdrage aan behandeling programmabegroting 2014 ( 2013-320) Meneer de voorzitter, geachte collega s en belangstellenden, We spreken vandaag alweer de laatste programmabegroting

Nadere informatie

Het kan ook anders: een alternatieve begroting voor een sociaal en groen Naarden

Het kan ook anders: een alternatieve begroting voor een sociaal en groen Naarden Het kan ook anders: een alternatieve begroting voor een sociaal en groen Naarden (uit te spreken op 5 november 2014 door Dries Bartelink, fractievoorzitter GroenLinks) GESPROKEN WOORD TELT Voorzitter,

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN DE BILT I.O.

ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN DE BILT I.O. ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN DE BILT I.O. College van Burgemeester en Wethouders Gemeente De Bilt t.a.v. Wethouder mevrouw A.E. Brommersma Postbus 300 3720 AH BILTHOVEN Maartensdijk, 13 juli 2017 Onderwerp:

Nadere informatie

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 23 en 24 juni 2014 : 7 juli 2014 : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

Nadere informatie

Naam steller Teammanager Team Portefeuillehouder

Naam steller Teammanager Team Portefeuillehouder B en W Voorblad Onderwerp Parkeersituatie Lovinckplein Datum Kenmerk B en W datum 12 juli 2016 18 juli 2016 Naam steller Teammanager Team Portefeuillehouder Wilco van der Bas Ernst-Jan Meerbeek Maatschappelijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2005/5989

Raadsvoorstel 2005/5989 Raadsvoorstel 2005/5989 Onderwerp Aanvullende kosten Belastingen voortvloeiende uit de Wet WOZ Portefeuillehouder R.J.H. van der Riet Steller ing. B. van der Kwast Collegevergadering 22 maart 2005/5989

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ADVIESCOMMISSIE VAN 9 JULI 2013 Bestuur en Middelen (Bestuur en Samenwerking)

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ADVIESCOMMISSIE VAN 9 JULI 2013 Bestuur en Middelen (Bestuur en Samenwerking) VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ADVIESCOMMISSIE VAN 9 JULI 2013 Bestuur en Middelen (Bestuur en Samenwerking) STANDPUNT VAN HET COLLEGE OVER REGIONALE SAMENWERKING, REACTIE OP DE BRIEF VAN HET ONS-D

Nadere informatie

GEMEENTE. i^oqyy^)('< ^'^ Ons kenmerk Q310/10.0032858

GEMEENTE. i^oqyy^)('< ^'^ Ons kenmerk Q310/10.0032858 Gemeenteraad van Nijmegen GEMEENTE Ijmegen Aan de gemeenteraad van Nijmegen 6 i^oqyy^)('< ^'^ Gemeenteraad Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 30 Telefax (024) 323 59 92 E-mail Postadres

Nadere informatie

ZomerRaad. Basiskennis Gemeentefinanciën

ZomerRaad. Basiskennis Gemeentefinanciën ZomerRaad Basiskennis Gemeentefinanciën 22 juli 2014 Wat is ProDemos? Landelijk Niet-partijgebonden Zonder winstoogmerk Informeert over de democratische rechtsstaat Stimuleert actieve politieke deelname

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 VERGADERING D.D. 26-02-2013 AGENDAPUNT B1 REG.NR. 12G201670 PORTH./SECTOR Lievers Wijziging CAR-UWO per 1 januari 2013 ten behoeve van het personeel van de

Nadere informatie

Voorjaarsnota Partij van de Arbeid Voorjaarsnota 2016 Pagina 1

Voorjaarsnota Partij van de Arbeid Voorjaarsnota 2016 Pagina 1 Voorjaarsnota 2016 Voorjaarsnota 2016 Pagina 1 De voorjaarsnota 2016. Het stuk ziet er overzichtelijk uit. Het is naar mijn gevoel nog compacter geworden dan voorheen en dat is prima. Compliment voor de

Nadere informatie

Raadsvoorstel Nummer: 242561

Raadsvoorstel Nummer: 242561 Raadsvoorstel Nummer: 242561 Datum: 3 februari 2015 Hoort bij collegeadviesnummer: 242560 Datum raadsvergadering: 2 april 2015 Portefeuillehouder: A. Vermeulen Onderwerp Kadernota 2016 VRU Voorgesteld

Nadere informatie

provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld.

provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld. INGEKOîvîEf\! Gemeente Nederweer provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus 2728 6030 AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld. E-mail Telefoon Ons kenmerk 2016/99503 Uw kenmerk

Nadere informatie

Advies: NEE VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Van: A. van der Lit Tel nr: Nummer: 17A Datum: 6 juni 2017

Advies: NEE VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Van: A. van der Lit Tel nr: Nummer: 17A Datum: 6 juni 2017 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: A. van der Lit Tel nr: 0348-428758 Nummer: 17A.00643 Datum: 6 juni 2017 Team: KCC Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1 Afschrift aan: Financien F vd Berg N.a.v. (evt.

Nadere informatie

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen. Tweede Kamer, 54e vergadering, Donderdag 14 februari 2008 Algemeen Concurrentievermogen Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Nadere informatie

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform Kort verslag Datum: raadsvergadering 21 maart 2013 1. Vragenuur De vragen gesteld door de fractie D66 inzake provinciale herverdeling worden beantwoord door burgemeester Schneiders De vragen gesteld door

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Raadsvergadering. 6 november

Raadsvergadering. 6 november RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 6 november 2014 14-105 Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Aan de raad, Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Gevraagde

Nadere informatie

Opening seminar 2015 door voorzitter Elly Blanksma

Opening seminar 2015 door voorzitter Elly Blanksma Opening seminar 2015 door voorzitter Elly Blanksma Geachte aanwezigen, Hartelijk welkom op ons jaarlijkse seminar Klantgericht Verzekeren. Het Keurmerk viert zijn eerste lustrum. Vijf jaar Keurmerk is

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota

Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota Besluiten Provinciale Staten 18 juni 2008 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota De negen fracties in Provinciale Staten hebben gisteren hun Algemene Politieke Beschouwing gehouden. De Voorjaarsnota

Nadere informatie

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 191 lnboeknummer OOU002531 Beslisdatum 26 september 2000 Dossiernummer 039.202 RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

BESLUITENLIJST Raadsvergadering gemeente Stadskanaal 21 mei 2012

BESLUITENLIJST Raadsvergadering gemeente Stadskanaal 21 mei 2012 Aanwezig Voorzitter: Raadsgriffier: Raadsleden: Wethouders: Secretaris: mevrouw B.A.H. Galama. de heer K. Willems. de heren A.H. van Beek (ChristenUnie), G.J. Boels (CDA), F.J.C. Boen (PvdA), G. Borgesius

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5 2017MME151 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel DATUM 26 september 2017 NUMMER PS AFDELING Managementondersteuning COMMISSIE Alle STELLER Alex van der Weij DOORKIESNUMMER 3992 DOCUMENTUMNUMMER

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraad 3 november 2016

Besluitenlijst gemeenteraad 3 november 2016 Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden 1 Stemming 1. Opening en vaststelling De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. agenda 2. Nota financieel risicomanagement Amendement (aangenomen) VVD over

Nadere informatie

Begroting 2017, 10 november 2016

Begroting 2017, 10 november 2016 VVD Roermond Bart Lickfeld Begroting 2017, 10 november 2016 Dank Wij zijn Roermond! Voor de VVD niet zo maar een loze kreet of slogan maar voor ons het gedachtengoed waarmee wij de wereld in kijken. Want

Nadere informatie

Motie A, B en C over: - intrekking motie 8 december 2015 (motie A); - motie afkeuring gang van zaken bij wijzigingspogingen vijf Westlandse

Motie A, B en C over: - intrekking motie 8 december 2015 (motie A); - motie afkeuring gang van zaken bij wijzigingspogingen vijf Westlandse Motie A, B en C over: - intrekking motie 8 december 2015 (motie A); - motie afkeuring gang van zaken bij wijzigingspogingen vijf Westlandse verordeningen en opzegging vertrouwen presidiumvoorzitter (motie

Nadere informatie

** documentnr.: zaaknr.:

** documentnr.: zaaknr.: ** documentnr.: zaaknr.: Raadsvoorstel Onderwerp Datum college : Richtinggevend document Programmabegroting 2015-2018 : n.v.t. Portefeuillehouder : Raadswerkgroep Takendiscussie Contactpersoon : Afdeling

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAADSSESSIE VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 30 juni 2005

VERSLAG VAN DE RAADSSESSIE VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 30 juni 2005 VERSLAG VAN DE RAADSSESSIE VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG Onderwerp: Nota retributies Voorzitter: P. Van den Boom De leden: W. Beishuizen, P.J. Boerman, P. van Groenigen, R. Jansen,

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad 1 gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer O4.RZOP8.OOZ Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad Samenvatting Door GroenLinks is in een motie aan de deelnemers van de debattraining

Nadere informatie

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO 29 juni 2011 1 / 5 Kadernota 2012-2015 PvdA Venlo 29 juni 2011 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant in Venlo. Bezuinigen

Nadere informatie

Onderwerp Samengaan gemeenschappelijke regelingen Het Twiske en Landschap Waterland

Onderwerp Samengaan gemeenschappelijke regelingen Het Twiske en Landschap Waterland Adviescommissie 18 oktober 2010 Dagelijks bestuur 04 november 2010 Algemeen bestuur 18 november 2010 Aantal bijlagen: 4 Agendapunt: 11 Onderwerp Samengaan gemeenschappelijke regelingen Het Twiske en Landschap

Nadere informatie

Het pluspakket moet gelezen worden als maatwerk, waardoor ruimte wordt geboden voor de lokale autonomie en het voeren van lokaal beleid.

Het pluspakket moet gelezen worden als maatwerk, waardoor ruimte wordt geboden voor de lokale autonomie en het voeren van lokaal beleid. Aan de leden van de gemeenteraad B.J. Nootenboom Wethouder Uw brief van: 17 april 2013 Ons kenmerk: 395123 Uw kenmerk: 392770 Contactpersoon: S. Krikke Bijlage(n): - Afdeling: BAR-staf Onderwerp: Beantwoording

Nadere informatie

Bijdrage Stadsbelang Utrecht Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2017

Bijdrage Stadsbelang Utrecht Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2017 Bijdrage Stadsbelang Utrecht Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2017 Utrecht, 1 juni 2017 C.H. Bos, fractievoorzitter Bijdrage Stadsbelang Utrecht Voorjaarsnota 2017 Pagina 1 Wordt Utrecht de Griekse

Nadere informatie

Ad Jongenelen, Carola van t Schip en Frank Reiber

Ad Jongenelen, Carola van t Schip en Frank Reiber Spelregels Jongerengemeenteraad 19 februari 2015 Er zijn 2 onderwerpen (agendapunten): - Veiligheid - Openings- en sluitingstijden van de horeca Regels van de vergadering - Ieder onderwerp/ agendapunt

Nadere informatie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie CONCEPT - NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 6 juli 2011 Aanwezigen: Mevrouw A.M. Valent-Groot (voorzitter), de heer H. Wijnveen (wnd. Raadsgriffier), de heer A.C. van

Nadere informatie

Nee, voorzitter, nog lang niet. Ik heb daarvoor nog heel veel informatie.

Nee, voorzitter, nog lang niet. Ik heb daarvoor nog heel veel informatie. Dan kom ik op een lastig thema, namelijk de begroting van Veiligheid en Justitie. Daar hebben vrijwel alle leden over gesproken, van wie sommigen met grote zorg. Het is evident dat daar risico's in zitten.

Nadere informatie

Notitie namens Westland Verstandig door Peter Duijsens inzake alternatief voorstel op het eerder besproken concept spreektijdregeling

Notitie namens Westland Verstandig door Peter Duijsens inzake alternatief voorstel op het eerder besproken concept spreektijdregeling Notitie namens Westland Verstandig door Peter Duijsens inzake alternatief voorstel op het eerder besproken concept spreektijdregeling De fractie van Westland Verstandig gaat in beginsel niet akkoord met

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 juni 2016. De heer K. van Harten (fractie van de ChristenUnie) is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Aanvraag experimenten Participatiewet

Aanvraag experimenten Participatiewet Openbaar Onderwerp Aanvraag experimenten Participatiewet Programma Inkomen & Armoedebestrijding BW-nummer Portefeuillehouder J. Zoetelief Samenvatting In november 2015 heeft onze raad twee moties aangenomen

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

De 17 gemeenten zijn gezamenlijk eigenaar van de service organisatie. In de praktijk is dat dus

De 17 gemeenten zijn gezamenlijk eigenaar van de service organisatie. In de praktijk is dat dus Antwoorden 11.2 Service Organisatie (SO) Zorg voor de jeugd Wie is de bestuurlijk verantwoordelijk voor de SO? De 17 gemeenten zijn gezamenlijk eigenaar van de service organisatie. In de praktijk is dat

Nadere informatie

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011. 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot:

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011. 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot: Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011 Agendapunt Onderwerp 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot: I. tot vaststelling van de geamendeerde Programmabegroting

Nadere informatie

Experiment Motiemarkt versie Opzet en Ervaringen van Enschede. Aanleiding / doel

Experiment Motiemarkt versie Opzet en Ervaringen van Enschede. Aanleiding / doel Experiment Motiemarkt versie 27-03-2012 Opzet en Ervaringen van Enschede Aanleiding / doel De gemeenteraad van Hengelo heeft in de begrotingsvergadering van 9 november 2011 een motie aangenomen over het

Nadere informatie

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 Aan deze openbare besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van het door provinciale staten vastgestelde verslag bevat de formele besluitvorming

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Onderwerp: Risicomanagement Reg.nr. : 12.0693 B&W verg. : 19 juni 2012 : 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand van zaken met betrekking

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering Raad gemeente Nuth

Besluitenlijst vergadering Raad gemeente Nuth Pagina 1 van 5. GEMEENTE NUTH gem.reg.nr. Z.12042 INT.12774 Besluitenlijst vergadering Raad gemeente Nuth Vergadering d.d. 05 november 2015 Begrotingsvergadering Voorzitter: Griffier: Aanwezige leden:

Nadere informatie

de Debatscan Gemeente Woerden Blijf scherp! Datum observatie: 30 juli 2014

de Debatscan Gemeente Woerden Blijf scherp! Datum observatie: 30 juli 2014 de Debatscan Datum observatie: 30 juli 2014 Observant: Marlise Huijzer Gemeente Woerden 1 Inhoudsopgave Introductie blz. 2 Observaties en verbeterpunten blz. 2 Conclusies en aanbevelingen blz. 5 Introductie

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAADSSESSIE VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 11 JUNI 2009

VERSLAG VAN DE RAADSSESSIE VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 11 JUNI 2009 VERSLAG VAN DE RAADSSESSIE VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 11 JUNI 2009 Onderwerp:Voorbereiding Regioraad Stadsregio Amsterdam 23 juni a.s. 2009 Voorzitter: de heer A. Koster De leden:

Nadere informatie

Beantwoording Art. 61 vragen CDA fractie n.a.v. goedkeuring begroting door de provincie.

Beantwoording Art. 61 vragen CDA fractie n.a.v. goedkeuring begroting door de provincie. College Onderwerp: V20100064 Beantwoording Art. 61 vragen CDA fractie n.a.v. goedkeuring begroting door de provincie. Collegevoorstel Inleiding: Naar aanleiding van de brief waarin de provincie de begroting

Nadere informatie

Voor een première bereid je je voor. Hoe zorg je er voor dat de kernboodschappen van de lokale PvdA helder en duidelijk naar voren komen?

Voor een première bereid je je voor. Hoe zorg je er voor dat de kernboodschappen van de lokale PvdA helder en duidelijk naar voren komen? PvdA Overbetuwe inbreng kadernota 2014 Voorzitter, Een bijzondere vergadering voor u en mij. Onder uw leiding is het voor het eerst dat wij een kadernota bespreken. En al doet mijn grijze haardos anders

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2008 2009 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en Blok houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten inzake fiscale

Nadere informatie

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie :

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Zaaknummer : 94335 Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Onderwerp : Begroting 2015 Collegevergadering : Agendapunt : Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo

Nadere informatie

Stemmingen moties begroting Veiligheid en Justitie. Stemmingen Begroting Veiligheid en Justitie. De heer Voordewind (ChristenUnie)

Stemmingen moties begroting Veiligheid en Justitie. Stemmingen Begroting Veiligheid en Justitie. De heer Voordewind (ChristenUnie) Tweede Kamer, 30e vergadering, donderdag 27 november 2014 Stemmingen o o o Stemmingen moties Veiligheid en Justitie Stemmingen moties begroting Veiligheid en Justitie Stemmingen Begroting Veiligheid en

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD. Uitvoeringsplan Wet Werk en Bijstand Volgnr Portefeuillehouder wethouder B. van Vessem

VOORSTEL AAN DE RAAD. Uitvoeringsplan Wet Werk en Bijstand Volgnr Portefeuillehouder wethouder B. van Vessem Onderwerp Uitvoeringsplan Wet Werk en Bijstand Volgnr. 2012-004 Portefeuillehouder wethouder B. van Vessem Ambtenaar Ad Huijsman Afdeling Loket Altena Datum voorstel 23 december 2011 Opiniërende raad 31

Nadere informatie

Richtlijn begrotingswijzigingen

Richtlijn begrotingswijzigingen Richtlijn begrotingswijzigingen Richtlijn begrotingswijzigingen... 1 Inleiding... 1 Wanneer vindt een aanpassing van de programmabegroting plaats... 1 Procesgang begrotingswijziging... 1 Procesbeschrijving

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 20 september 2016 R10S005/z

Datum Agendapunt Documentnummer. 20 september 2016 R10S005/z Datum Agendapunt Documentnummer R10S005/z160036313 Onderwerp Programmabegroting 2017-2020 Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Realisatie van vastgestelde programma s en taken op basis van een sluitend

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Maatschappelijk verantwoord ondernemen en arbeidsomstandigheden in Bangladesh (AO d.d. 19/09).

Aan de orde is het VAO Maatschappelijk verantwoord ondernemen en arbeidsomstandigheden in Bangladesh (AO d.d. 19/09). Arbeidsomstandigheden in Bangladesh Aan de orde is het VAO Maatschappelijk verantwoord ondernemen en arbeidsomstandigheden in Bangladesh (AO d.d. 19/09). Aangezien de minister nog niet aanwezig is, schors

Nadere informatie

Wmo-raad Maastricht ADVIES NR. 27 3D S CONCEPT RAADSVOORSTEL. bijbehorende stukken:

Wmo-raad Maastricht ADVIES NR. 27 3D S CONCEPT RAADSVOORSTEL. bijbehorende stukken: Wmo-raad Maastricht ADVIES NR. 27 3D S CONCEPT RAADSVOORSTEL bijbehorende stukken: Advies nr. 27.A Beleidskader Wmo 2015 Advies nr. 27.B Beleidskader Participatiewet Advies nr. 27.C Beleidsplan Jeugd Bijlage

Nadere informatie

Algemene Beschouwingen behorende bij de kadernota 2014

Algemene Beschouwingen behorende bij de kadernota 2014 Algemene Beschouwingen behorende bij de kadernota 2014 24 juni 2014, Jacob Spiker Herriët Brinkman Genevive Compagner Henk Courtz Inleiding Noord-Holland, Utrecht en Flevoland hoeven niet te fuseren tot

Nadere informatie