mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;"

Transcriptie

1 Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; mevrouw J. d Arnaud-Appelo (PvdA), de heren P.L.W J. Baaten (InwonersPartij), J. van de Beek (PvdA), B. Belhaj (PvdA), C.E. Braaf (CDA), D.W. Bussink (CDA), L.J.J. Caniels (CDA), H. Doornbos (PvdA), M. El Mhassani (PvdA), W J. Erica (Leefbaar Lelystad), S.G.J. van Erk (VVD), H.W. Gerritzen (VVD), P.C.W. Hamstra (VVD), E. van der Herberg (PvdA), J.M. van den Heuvel (SP), C.J.J. Homan (StadsPartij), Z.J. van der Houwen (PvdA), mevrouw M. Jacobs-Haagen (VVD), de heren W. Jansen (InwonersPartij), S.J. Kok (GroenLinks), mevrouw L.A. Kreuger-Sietses (GroenLinks), de heer E.H.G. Marseille (VVD), mevrouw E.W. Middelkoop-Ferron (PvdA), de heer S.W. Ongering (InwonersPartij), mevrouw A.F.M. van Rijnsoever (InwonersPartij), de heren B. Siepel (Christenunie), H.P. Soomers (PvdA), C. van Veluwen (Christenunie), mevrouw E. van Wageningen (Christenunie), mevrouw C.P.M. de Waal (SP), de heer W.B. Zweers (Leefbaar Lelystad), leden van de raad; alsmede de heren J.A. Fackeldey, W. de Jager, A. Kok, J. Lodders en mevrouw J. Nuijt-Verschoor, wethouders; en de heren D.J. Willems, gemeentesecretaris, en J. Woltjer, griffier. Afwezig zijn: mevrouw F. Linde (SP), de heer A.M. Meijering (PvdA), mevrouw J. Rommy-Agata (PvdA), P.H. Walraven (SP), leden van de raad.

2 2009 N 456 Agenda 1 Spreekrecht N Opening N 456 3a Mondelinge vragen N 456 3b Beantwoording schriftelijk gestelde vragen N Vaststelling agenda N Notulen raad van 7 mei 2009 N Ingekomen stukken N Mededelingen N Voorstel inzake splitsing Nuon en verkoop aandelen N Vaststelling jaarstukken 2008 N Voorjaarsnota Algemene beschouwingen - StadsPartij N GroenLinks N SP N Soomers N VVD N CDA N Christenunie N Leefbaar Lelystad N InwonersPartij N Schorsing N Gelegenheid gebruik te maken van het spreekrecht De voorzitter: Dames en heren, hartelijk welkom. Er heeft zich niemand gemeld om in te spreken. 2. Opening De voorzitter: De vergadering is geopend. Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Rommy, mevrouw Linde, de heer Walraven en de heer Meijering. 3. a. Gelegenheid tot het stellen van mondelinge vragen De heer Zweers: Mevrouw de voorzitter. De mondelinge vraag die wij hebben sluit aan bij de 3b vragen die de CDA-fractie al heeft gesteld. De vraag die wij hebben is: leidt de wijziging die zich heeft voorgedaan met de verhuizing naar de Waterwijzer ertoe - en met wijziging bedoelen wij de projectontwikkelaar die zich heeft teruggetrokken - dat er opnieuw een raadsbesluit genomen moet worden? Wethouder Lodders: Mevrouw de voorzitter. Dat is gelijktijdig het antwoord op de 3b vraag van de CDA-fractie. De onderhandelingen vinden op dit moment plaats, deze zijn nog niet afgerond. De vraag komt wat dat betreft te vroeg om een duidelijk antwoord te kunnen geven. De onderhandelingen vinden plaats binnen de kaders zoals ze door de raad zijn vastgesteld. Mocht dat anders worden, dan zullen wij u daarover uiteraard informeren en een nieuw besluit aan u voorleggen. Vooralsnog is dat niet aan de orde. Wanneer het wel is afgerond, zullen we u uiteraard informeren. We hopen dat dat zo spoedig mogelijk zal zijn.

3 2009 N 457 De heer Ongering: Mevrouw de voorzitter. Ik heb een vraag over de manier waarop. Van de ondernemers in De Waag hebben we gehoord, dat het college zijn afspraken niet is nagekomen en dat zij de laatste twee weken niets van het college hebben gehoord, hoewel ze om steunmaatregelen hebben gevraagd en het water ze nu aan de lippen staat. Onze vraag: is dit juist en hoe gaat u dit oplossen? Wethouder Fackeldey: Mevrouw de voorzitter. Dat is niet juist. De ondernemers daar zijn geïnformeerd dat wij oorspronkelijk in het college afgelopen dinsdag steunmaatregelen zouden vaststellen. Ik heb gevraagd om de ondernemers te informeren dat het college daar pas vanavond aan toe zou komen. Dat is inmiddels gebeurd en als het goed is wordt er morgen onmiddellijk gecommuniceerd naar de ondernemers welk maatregelenpakket we voorstellen. De heer Van der Herberg: Mevrouw de voorzitter. Wij hebben begin april schriftelijke vragen gesteld over Bouw- en woningtoezicht, die zouden eind mei in de raad moeten worden beantwoord. We hebben daar nog helemaal niets van gezien. Kan dat zo snel mogelijk komen? Wethouder Nuijt: Mevrouw de voorzitter. De beantwoording van de vragen is onderweg. De heer Baaten: Mevrouw de voorzitter. Bij de afsluiting Salland heeft maandenlang een bord gestaan: tot en met 12 juni kunt u geen gebruik maken van de in- en uitrit. Het bord is plotseling weg. Betekent dat dat we daar vanaf zaterdag doorheen kunnen, of moeten we aan slechte berichten denken? Wethouder Lodders: Mevrouw de voorzitter. Ik weet het niet. Dat moet ik laten uitzoeken. Als het bord er zou moeten staan, dan zullen we dat zo spoedig mogelijk terugplaatsen. We zullen u even informeren. De heer Homan: Mevrouw de voorzitter. In de Landstrekenwijk is er voor mensen die gebruik willen maken van de bus, de onmogelijkheid om op de bus te stappen, omdat de bus daar vier haltes niet meer aandoet. De vraag is of het college dat weet en of daar op korte termijn iets aan gedaan kan worden. Dit is de eerste vraag. Ik heb er nog één. Wethouder Lodders: Mevrouw de voorzitter. Ik wil toezeggen dat wij zullen kijken of dit mogelijk is, ook in overleg met Connexxion. Ik kan me voorstellen dat het een beetje omrijden betekent en dat heeft gevolgen voor de dienstregeling. Ik zeg u toe dat we dat zullen bekijken. De heer Homan: De tweede vraag. De continuing story van het Werkeiland. In de Flevopost van 28 mei is gepubliceerd, dat de vaststelling van het bestemmingsplan Werkeiland een feit is, maar niet tegelijkertijd is dat gepubliceerd in de Staatscourant. Dat betekent, als ik goed ben geïnformeerd, dat er geen bezwaar kan worden aangetekend tegen de eventuele bouw oftewel de gunning van de 16 appartementen die daar komen. Graag een reactie van het college. Wethouder Fackeldey: Mevrouw de voorzitter. Als u gelijk zou hebben, zou me dat natuurlijk verbazen, want juist in zo n gevoelig dossier ga je ervan uit dat die stappen goed gezet worden. Ik moet bekennen, het bericht heeft mij niet eerder dan een paar minuten geleden bereikt. Als het zo is dan bied ik bij voorbaat excuses aan en gaan we kijken hoe dit heeft kunnen gebeuren. Dan herstellen we dat verzuim natuurlijk

4 2009 N 458 onmiddellijk en gaat pas daarna de bezwaartermijn lopen. Het mag natuurlijk niet, juist in zo n gevoelig dossier, dat er administratief zo n omissie optreedt. b. Beantwoording schriftelijk gestelde vragen naar aanleiding van de door het college ter informatie aangeboden stukken aan de raad De heer Caniels: Mevrouw de voorzitter. Ik wacht nog op een volledig antwoord van de wethouder. Hij heeft zojuist wel geantwoord op de mondelinge vraag van mijn collega, maar wij hebben concreet gevraagd: leidt het uitstel tot vertraging in de oplevering van de verbouwing van het stadhuis en tot meerkosten? Zo ja, tot hoeveel? Wanneer is er zicht op overeenstemming? Dat antwoord hebt u niet concreet kunnen geven, maar ik hecht er wel aan antwoord op de eerste vraag te krijgen. Wethouder Lodders: Mevrouw de voorzitter. Ik heb zojuist geprobeerd aan te geven dat zolang de onderhandelingen lopen, nog niet valt te zeggen of het tot vertraging leidt en ook niet of er meerkosten zijn. Wat ik zojuist al aangaf, we zullen u daarover zo spoedig mogelijk informeren als daarover duidelijkheid is. Maar laten we een broedende kip even niet storen. Voor kennisgeving aangenomen. 4. Vaststelling agenda De agenda wordt conform ontwerp vastgesteld. 5. Notulen van de raadsvergadering van 7 mei 2009 De notulen van de op 7 mei 2009 gehouden openbare raadsvergadering worden conform ontwerp vastgesteld. 6. Ingekomen stukken (stuk nr. B ) -1 Voor kennisgeving aangenomen. -2 Voor kennisgeving aangenomen. -3 Ter afdoening in handen van het college gesteld. -4 De heer Caniels: Van dit stuk zou ik het afdoeningsadvies anders willen formuleren. Ik zou aan het college willen vragen of wij de reactie die aan de briefschrijver wordt gestuurd in afschrift mogen ontvangen. De voorzitter: Is daar bezwaar tegen? Dat is niet het geval. Daar wordt voor gezorgd. In handen van het college gesteld; het antwoord wordt voor de raad ter inzage gelegd. -5 Ter afdoening in handen van het college gesteld. -6 Ter afdoening in handen van het college gesteld.

5 2009 N Mededelingen Er zijn geen mededelingen. 8 Voorstel inzake consequenties splitsing Nuon en verkoop aandelen van N.V. Nuon Energy (stuk nr. B ) De heer Van de Beek: Mevrouw de voorzitter. Voor ons ligt een voorstel voor de splitsing van de Nuon, al dan niet verkopen en de aanwending van de vrijgevallen middelen. Voor de PvdA-fractie is het al dan niet verkopen geen keuze. Wat we wel graag willen doen, is de structurele inkomsten die we missen door het wegvallen van de dividendopbrengsten van de Nuon, op een degelijke manier waarborgen voor de toekomst. Om dit te doen hebben we samen met de InwonersPartij en de VVD een amendement ingediend en die zal straks toegelicht worden. Waar wij vóór zijn, is pas op het moment dat het geld in de Nuon-reserve komt, en dat zal als het amendement aangenomen wordt later zijn, de discussie voeren met de raad over hoe dat geld bestemd moet worden. Dat zal dus een volgende raadsperiode zijn. We kunnen het echter niet laten om er toch een klein advies bij te geven. Het lijkt ons zeer passend om die middelen die er zijn op een duurzame manier te investeren. Maar dat is aan de volgende raad wat ons betreft om zich daarover uit te spreken. De heer Marseille: Mevrouw de voorzitter. Over het voorstel om de aandelen Nuon te koop aan te bieden, gaan wij geen discussie aan. Als kleine aandeelhouder kunnen wij niet anders dan ons aan te sluiten bij de opvatting van de grote aandeelhouders. Maar zoals de heer Van de Beek al aangaf, gaan we wel in discussie over de uiteindelijke vorm van de reservering. We horen geluiden dat we door de Nuon-aandelen opeens alle geldzorgen achter ons kunnen laten. Dat is eigenlijk heel vreemd. Het bezit van de aandelen leverde al jaren een royale dividenduitkering op. Het grote verschil met spaargeld was daarbij dat die dividenduitkering ieder jaar zelfs verder groeide. Wij kunnen daarom stellen, dat we nu niets anders doen dan het ene bezit in de vorm van aandelen omzetten in gewoon geld. Het nadeel daarbij is zelfs dat de jaarlijkse uitkering daarmee niet meer verder zal stijgen. Je zou kunnen zeggen: we halen het geld van de effectenbank naar de spaarbank toe. Wij vinden het daarom belangrijk om in elk geval met het grootste deel van de opbrengst ervoor te zorgen, dat minimaal de opbrengst van 2 mln. zeker wordt gesteld. Dat zal in de eerste jaren wel enige extra opbrengst opleveren. In de huidige moeilijke situatie is dat alleen maar meegenomen. Ons voorstel middels een amendement samen met de PvdA, InwonersPartij, CDA en inmiddels ook getekend door de Christenunie wijkt daarom af in de omvang en de volgorde waarin het college een reserve wil vormen.

6 2009 N 460 Amendement De fracties van PvdA, VVD, InwonersPartij, CDA en Christenunie stellen het volgende amendement voor: Voorgesteld besluit als volgt te wijzigen: 1e - (ongewijzigd) 2e - De verkoopopbrengst allereerst in te zetten voor het compenseren van het mogelijk wegvallen van de dividendopbrengst tot een bedrag van ten minste Dit wordt gerealiseerd door hiervoor een deel van de opbrengst te plaatsen bij een bank of aan te wenden voor de financiering van objecten, waarvan de renteopbrengst voor tenminste 30 jaar in de huidige gemeentebegroting is opgenomen. 3e - Nadat op die wijze een renteopbrengst of besparing tot een bedrag van is verzekerd, het resterende bedrag te storten in een Nuon-reserve. 4e - Voordat stortingen in de Nuon-reserve plaatsvinden, een voorstel aan de raad voor te leggen over de aanwendingsvoorwaarden voor bedragen uit deze reserve. De voorzitter: Het amendement maakt onderdeel uit van de beraadslagingen. De heer Van den Heuvel: Mevrouw de voorzitter. Ik mag aannemen dat het standpunt van de SP met betrekking tot vervreemding van publiek bezit genoegzaam bekend is. Dan heeft de SP slechts twee vragen aan het college. Wie is eigenaar van de Nuon? Wat is de dringende noodzaak om dit goed renderende bedrijf te verkopen? En dan wens ik geen financiële verhandeling. De heer S.J. Kok: Mevrouw de voorzitter. Het is belangrijk dat de energievoorziening door de overheid wordt gegarandeerd. Er zal dus overheidsbemoeienis met de energiesector moeten zijn, maar dat kan op verschillende manieren. Klein aandeelhouderschap, zoals Lelystad heeft bij Nuon, is niet veel betekenend. Wij hebben zo weinig aandelen dat we amper wat in de melk te brokkelen hebben. Dat schiet niet zo veel op. Wel is het een aardige investering. Maar om als overheid echt invloed te hebben op energielevering, is de aanpak van Amsterdam wel heel leerzaam en verstandig. Zij verkopen hun aandelen Nuon en gebruiken de opbrengst om te investeren in een gemeentelijk duurzaam energiebedrijf. Duurzame of groene energie is een goede investering. Wereldwijd wordt meer geïnvesteerd in duurzame energie dan in energie uit fossiele brandstoffen volgens de VN. De insteek van Amsterdam vinden wij dus heel goed. GroenLinks heeft er geen moeite mee om Nuon-aandelen te verkopen. Wel vinden wij dat met de opbrengst verstandige, duurzame investeringen ten behoeve van de Lelystadse gemeenschap moeten worden verricht. Wij zouden het toejuichen wanneer Lelystad op de een of andere manier zou kunnen aansluiten bij het Amsterdamse initiatief. In het kader van de Metropoolregio Amsterdam zou dat ook erg passend zijn. De heer Van den Heuvel: Mag ik de heer Kok een vraag stellen? We zijn nu samen met andere gemeenten en provincies in het bezit van een bedrijf dat investeert in duurzame energie. Heel veel investeert in duurzame energie. Waarom zou je dat bedrijf eerst verkopen om vervolgens een nieuw bedrijf op te starten? Met de opstartkosten kunt u niet eens de eerste directeur betalen. De heer S.J. Kok: Ik zou niet willen zeggen dat Nuon nu zo schitterend bezig is met duurzame energie. Ik weet dat er initiatieven zijn, maar dat zou wel wat beter kunnen. In die zin vind ik dat Amsterdam wel vergaande plannen heeft op dat gebied.

7 2009 N 461 Anderen hebben het ook al gezegd, dit is een voldongen feit. Als een meerderheid van de aandeelhouders wil verkopen dan moet je verkopen. De heer Van den Heuvel: Nog even over dat Calimero-effect. Eén raadzetel heeft hier 2,857% inbreng. Wil dat dan betekenen dat een kleine fracties als de StadsPartij, één zetel, absoluut nooit een inbreng heeft? Dat is grote flauwekul. Als ik uw fractie neem met twee zetels, dan hebt u ook moties aangenomen gekregen door samen te werken. Het gaat ook om samenwerking tussen aandeelhouders. Het gaat niet om het percentage bezit. De heer S.J. Kok: Ik ben het helemaal met u eens dat GroenLinks heel invloedrijk is in deze raad. Ik zou willen dat het college zo invloedrijk was in die aandeelhoudersvergadering, maar dat betwijfel ik. Het blijft een voldongen feit dat wij met een meerderheid van aandeelhouders te maken hebben die wil verkopen. De heer Van de Beek: Zou ik een vraag aan de heer Kok mogen stellen? U spreekt over het oprichten van een energiebedrijf. Wilt u dat doen met datgene wat genoemd is in de Nuon-reserve, of wilt u met de totale verkoopopbrengsten een eigen energiebedrijf beginnen? De heer S.J. Kok: Ik heb gezegd: op de een of andere manier gaan kijken of we kunnen aansluiten bij het Amsterdamse initiatief. Ik denk dat wij niet voldoende opbrengst hebben om zelf een energiebedrijf op te zetten. Misschien dat we wel een stapje in die richting zouden kunnen zetten. Maar misschien doelt u op het amendement dat er straks aankomt en dat ik nog niet echt ken, maar ik vermoed wel wat daar in staat. GroenLinks is voor dat amendement om eerst het dividend veilig te stellen en dan te gaan kijken naar de investeringen. De heer Homan: Mevrouw de voorzitter. Het is plezierig om te mogen spreken na de heer Kok, lid van een fractie met twee stemmengerechtigde leden. De StadsPartij is ook heel veel invloed toegedicht. Dan maar in het spoor van de fractie van GroenLinks, de StadsPartij heeft min of meer dezelfde gedachte. De zekerheid van de financiële middelen die we nu kunnen krijgen door de verkoop van de aandelen, gaat de StadsPartij boven een ongewisse toekomst als we dat niet doen. Van de financiële middelen van nu is het wel heel belangrijk dat ze veiliggesteld worden. Dus ik denk dat de heer Marseille en degenen het met het voorstel goed hebben bedoeld en dat de Stadspartij zich daarbij zou kunnen aansluiten. Maar als datgene wat we niet meer nodig hebben om het dividend te compenseren zonder voorwaarden door het college kan worden besteed, dan denkt de StadsPartij dat daarvoor toch een aantal voorwaarden door de raad zouden moeten worden vastgesteld. Als de heer Kok dan spreekt over de Amsterdamse manier om veel duurzamer met energie om te gaan, dan is dat niet het eerste probeersel in Nederland. Er zijn meer plaatsen waar dat nu gestart is. De StadsPartij hecht heel veel waarde aan het bekijken, aftasten, om te zien wat voor mogelijkheden voor ons daar liggen om inderdaad nog duurzamer energiegebruik en toekomstige middelen te kunnen krijgen. De heer Zweers: Mevrouw de voorzitter. Er zijn ongeveer 60 miljoen redenen om te praten over de verkoop van de Nuon-aandelen. Tenminste, daar lijkt het op dit moment op. De hele discussie gaat blijkbaar om de opbrengst en wat gaan we daarmee doen te zijner tijd. Het spijt de fractie van Leefbaar Lelystad zeer. Reeds eerder, en dan praten we over het begin tweede helft vorig jaar, hebben wij al vragen gesteld over de plannen en ideeën, of wij überhaupt de aandelen van Nuon gaan verkopen. Waarom al in zo n vroeg stadium? Wellicht dat wij dan als een paar anarchistische aandeelhouders of een anarchistische aandeelhouder wat andere

8 2009 N 462 aandeelhouders hadden kunnen vinden, waarmee een verband gesloten kon worden. Ik heb me laten vertellen dat de grootste discussie onder aandeelhouders bij bijvoorbeeld ABN Amro is begonnen met één briefje en één postzegel. Wellicht hadden wij dat ook kunnen doen. Wellicht hadden wij dan de tijd gehad om ook de principiële discussie te voeren, of wij inderdaad wel willen verkopen. Nu lijkt het alsof we er geen keus meer in hebben. Om de doodeenvoudige reden dat het ja of nee volgende week al gegeven moet worden. Het enige waar wij de meeste fracties nu over horen praten, zijn de 60 miljoen redenen. De heer Jansen: Mag ik de heer Zweers een vraag stellen? Hoeveel tijd hebt u nodig om een principebeslissing te nemen? De heer Zweers: Het zou in dat opzicht wel fijn geweest zijn als wij al wat principes hadden kunnen uitwisselen. Nu staat dit belangrijke onderwerp op een agenda en we hebben er een paar minuten de tijd voor om het af te handelen. Het zou toch plezierig geweest zijn als we daarover in een eerder stadium al een discussie hadden kunnen voeren. Dan praat je in de juiste volgorde. In eerste instantie: gaan we wel of niet verkopen, en daarna, als er dan inderdaad verkocht is, wat gaan we met de opbrengst doen? De heer Van de Beek: Ik heb er wat moeite mee dat de heer Zweers hier nu zegt: andere partijen stappen erover heen, verkopen is een keuze. Als je kijkt naar het aantal aandelen dat al verkocht is op dit moment, als je kijkt naar hoe wetgeving in elkaar zit voor restaandelen, hoe ze verkocht worden, ook al door de heer Kok van GroenLinks toegelicht, als je ziet wat voor manieren er zijn om aandelen te laten verwateren, als je kijkt hoe je positie is als je één grote aandeelhouder hebt die een heel grote meerderheid heeft, dan vind ik dat de heer Zweers de raad, en dan voel ik me ook aangesproken, onrecht aandoet op het moment dat hij zegt: wij moeten hier een principiële discussie voeren. Die principiële discussie is op dit moment niet im Frage. Op het moment dat we die principiële discussie wel met elkaar zouden kunnen voeren, heeft de fractie van de PvdA heus wel een mening en ik denk dat we dan niet veel verschillen met elkaar, want wij zijn helemaal niet blij met die liberalisering van de energiemarkt. Alleen, op dit moment hebben we geen keus. Laten we dan zorgen dat we op zo goed mogelijke manier met elkaar omgaan. Ik vind het niet netjes wat de heer Zweers op dit moment zegt: laten we die principiële discussie met elkaar voeren. Daarnaast had de heer Zweers dit prima via de middelen die de raad toebedeeld zijn op de agenda kunnen plaatsen, of op het Opinieplein kunnen plaatsen via de agendacommissie. De heer Zweers: Mijnheer Van de Beek, ik hoorde u zojuist zeggen dat wij nu geen keuze hebben. Wij hebben die keuze nu niet méér, en wel om dezelfde redenen als u zojuist in uw betoog aangaf, wij hadden daar al eerder op moeten inspelen. We hadden daarin eerder een actieve rol moeten spelen. Wij hebben de vragen gesteld aan het college: wanneer gaat het college het daarover hebben? Was nu nog niet relevant. En als u inderdaad zo principieel tegen de verkoop van dergelijke bedrijven bent, dan had u ook eerder aan de bel kunnen trekken. Nu zitten we hier met het kleine aandeelhouderseffect dat wij inderdaad niets meer te zeggen hebben. De heer Van de Beek: Voor mij maakt een jaar of een half jaar eerder bespreken niet van 0,68% opeens 50% aandelen. Dus ik snap niet waar de heer Zweers het over heeft. Daarnaast had de heer Zweers volgens mij prima een motie vreemd aan de orde van de dag kunnen indienen, of andere instrumenten kunnen gebruiken, om het op elk moment dat hij het wilde op de agenda te plaatsen. Dan hadden wij graag met

9 2009 N 463 de heer Zweers in debat gegaan. Ik denk dat we dan dezelfde standpunten hadden uitgewisseld die we nu doen. De heer Van den Heuvel: Mag ik een vraag stellen aan de heer Van de Beek? In maart is er een PvdA-congres geweest en daar is een heel principiële uitspraak gedaan over de verkoop van onze nutsbedrijven. Waarom hoor ik dan van de PvdA overal in het land dezelfde reden om toch maar te verkopen? Waarom had u geen principiële discussie willen voeren in de raad over het wel of niet verkopen, zoals voorgesteld door de heer Zweers? Het percentage maakt namelijk niet uit. Op het moment dat je die discussie voert zoals de heer Zweers voorstelt, hadden er best wat meer gedachten kunnen gaan over het principe in plaats van over het geld. De heer Van de Beek: Met het gevaar dat ik in herhaling ga vallen. Het is nog steeds volgens mij zo dat het verkopen van de 0,68% niets afdoet aan de situatie die u schetst. Ik snap niet helemaal, als ik eerlijk ben, uw punt. Natuurlijk hebben wij als PvdA een principieel standpunt als het gaat om het verkopen van nutsbedrijven. Alleen, op dit moment moet je denk ik vooral kijken naar de realiteit. Als het alternatief is: we worden óf uitgekocht tegen heel slechte voorwaarden, óf onze aandelen verwateren, onze invloed vermindert, wij missen daar dus structurele inkomsten - want dat kan prima, dan wordt het dividend op nul gesteld door de grote aandeelhouder of met preferente aandelen - dan hebben we straks helemaal niets. De heer Van den Heuvel: Bij interruptie. De heer Van de Beek heeft mijn stelling niet begrepen. De stelling is: de PvdA heeft met name op het maartcongres een principestandpunt ingenomen; de PvdA heeft in heel veel gemeenteraden en heel veel Gedeputeerde Staten heel veel invloed op het beleid. Waarom dan overal niet de rug rechthouden en dat principestandpunt gebruiken om dat voor elkaar te krijgen? Maar overal maar kijken naar dat geld, dat mooie winstje op die aandelen ten koste van de burger. De heer Van de Beek: Ik kan hier alleen op antwoorden met het standpunt dat wij hebben voor de verkoop van de Nuon-aandelen in Lelystad, en dat is ook het raadsvoorstel dat voorligt. Ik vind dat u ons echt te kort doet op het moment dat u zegt: u gaat voor dat mooie winstje. Op het moment dat het zin heeft om die aandelen niet te verkopen, omdat er dan een meerderheid is waarbij de Nuon in overheidshanden blijft, hadden wij graag voorgestemd. Wij laten echter niet onze aandelen verwateren, waardoor we straks geen structurele inkomsten meer hebben. Dat is niet gaan voor een mooi winstje, dat is gewoon gezond verstand. De voorzitter: Mijnheer Zweers, bent u bijna klaar? De heer Zweers: Op dit moment wel. Er wordt nu toch een stukje van een principiële discussie gevoerd. Dus een klein beetje blij zijn we wel. Maar om toch onze principes even door te zetten: wij zullen tegen het voorstel stemmen. De heer Bussink: Mevrouw de voorzitter. Het CDA heeft geen bedenkingen tegen splitsing van Nuon en verkoop aandelen van N.V. Nuon Energy. Alles wat wij gehoord hebben op de voorlichtingsavond geeft ons het vertrouwen dat bij verkoop aan Vattenfall de publieke belangen geborgd zijn. Wij beschouwen Vattenfall als een goede partner. Daarnaast levert de verkoop Lelystad gegarandeerde inkomsten op en is verwatering van het aandeel, zoals zojuist ook al genoemd, uitgesloten. We zullen daarom instemmen met het besluit onder 1.

10 2009 N 464 Met betrekking tot de overige punten. Het lijkt ons goed om de opbrengst van 2 mln. nu eerst zeker te stellen. Het CDA heeft bij het kredietcrisisoverleg al aangegeven, dat vrijkomende middelen zodanig dienen te worden weggezet, dat we daar jaarlijks structurele revenuen van krijgen en dat deze niet als incidenteel geld worden ingezet. Vorige week op het Opinieplein heeft de heer Marseille dit in een rekenvoorbeeld nog eens duidelijk aangegeven. We hebben dan ook het amendement dat ingediend is mede ondertekend. Overigens zal het aannemen van dit amendement voor 2009 betekenen, dat er een forse incidentele bate is van ruim 2 mln. Dat zal ongetwijfeld goed ingezet kunnen worden in deze moeilijke tijd. Als het dan te zijner tijd gaat over de bestemming van de Nuon-reserve, dan is het wat ons betreft ook belangrijk dat deze middelen een duurzame bestemming krijgen. De heer Jansen: Mevrouw de voorzitter. De InwonersPartij heeft een principieel punt, namelijk het belang van de inwoners. Het belang van de inwoners is er niet mee gebaat als we de Nuon-aandelen zouden verkopen. Toch is de IP, tegen haar zin, akkoord met punt 1 van het voorstel, en daar verschillen we van mening met het CDA. De InwonersPartij is het met de meerderheid van de bevolking eens, dat de privatisering van de energiebedrijven een Europese volksverlakkerij is. Maar het is evenzeer volksverlakkerij om je als een Don Quichot te verzetten tegen de verkoop van de aandelen als iedereen dat doet. In antwoord op de heer Van den Heuvel, die eigenlijk aan het college vraagt: waarom verkopen? En in het verlengde van Leefbaar Lelystad, die zegt: waarom zo snel verkopen? Ik zal het college helpen. Als je blijft zitten met 0,64%, als je het niet verkoopt, heb je een ranch van ellende. Geen dividend. De heer Van den Heuvel: Bij interruptie. Mijnheer Jansen, u zit niet in het college, u hoeft niet voor het college te antwoorden en u begint de beantwoording al volledig fout. De heer Jansen: Dat mag u beoordelen, maar ik zal u toch van repliek dienen. Als je blijft zitten met 0,64% heb je een ranch van ellende, mijnheer Van den Heuvel. Geen dividend, geen water en het wordt zelfs zo waterig dat je daarmee rechtstreeks de individuele burger hier in Lelystad benadeelt. Dat is hetgeen u doet als u op die manier tegen bent. U kunt ook nog een keer juridisch gedwongen worden. Als 95% van de aandelen wel wordt verkocht, dan kun je zelfs gedwongen worden. Dat staat in het Burgerlijk Wetboek. Leest u artikel 92a er maar eens op na. Wij zijn van mening dat de structurele bate van 2 mln. moet worden verankerd. Dit dient te gebeuren door een zodanig bedrag op de bank vast te zetten, totdat deze 2 mln. qua renteopbrengsten is verzekerd. Ik geef u het advies om dat niet bij een bank in Jsland te doen, want die zijn beruchter geworden niet alleen met hun geisers. Hoe duurzaam zijn de bedoelingen van het college eigenlijk? Dat is de vraag die ik aan het college heb met betrekking tot de Nuon. U zegt: de Nuon-reserve wordt bestemd voor iets duurzaams. Volgens mij kan het niet vager. De heer Marseille: Ik heb een vraag aan de heer Jansen. Ik mag toch aannemen dat hij nu geen afstand neemt van het mede door de InwonersPartij ondertekende amendement, waarbij we nadrukkelijk de mogelijkheid hebben opengelaten dat er ofwel geld geplaatst wordt bij een bank, ofwel dat het gebruikt wordt voor financiering van objecten, waarvan zoals in het amendement staat voor ten minste 30 jaar in de huidige begroting de baten zijn opgenomen. Het is denk ik wel redelijk wezenlijk dat u daar nog steeds achter blijft staan. Het grote voordeel is namelijk dat dat nooit een Icesave kan opleveren.

11 2009 N 465 De heer Jansen: Voor honderd procent, mijnheer Marseille, maar dat wist u al. Wethouder Nuijt: Mevrouw de voorzitter. In 1996 is de energiesector geliberaliseerd. Het is eigenlijk een logisch gevolg dat daar nu een splitsingsvoorstel en een privatiseringsvoorstel ten aanzien van de Nuon is uitgerold. Een splitsing wat betreft het productie- en leveringsbedrijf en het netwerkbedrijf. Dat kan ons inderdaad geld opleveren, maar in eerste instantie gaat het erom: hebben wij goede afspraken gemaakt en is de goede partner gezocht? Ik kan u zeggen, in antwoord ook op vragen die de heer Zweers stelde, wat is je invloed geweest, dat het proces dat vanuit de Nuon gevolgd is om een partner te zoeken, zeer zorgvuldig geweest is en dat daarbij ook aandeelhouders betrokken zijn geweest. Er zijn heel duidelijk criteria opgesteld waaraan die partner zou moeten voldoen en er zijn harde afspraken gemaakt ten aanzien van de financiële gevolgen van de verkoop. De heer Zweers: Bij interruptie. Mevrouw Nuijt, wat wij ons afvragen. U zit nu over de partnerkeuze van de Nuon te praten. Wij hebben het nu over onze positie als klein aandeelhouder, waarom bij ons de discussie over wel of niet verkopen niet veel eerder is begonnen. Wethouder Nuijt: Daar kom ik straks nog op terug. Wat van belang is, is dat er harde afspraken gemaakt zijn ten aanzien van de financiële gevolgen van de verkoop. Het is zo dat een stichting gedurende 8 jaar dat zal monitoren en dat is ook in ons belang. Wat wel interessant is en van belang, is dat de energielevering, en dan kijk ik even richting de heer Van den Heuvel en anderen die daarover gesproken hebben, betaalbaar is en betrouwbaar blijft. De publieke belangen liggen vast in de Europese wetgeving en in onze nationale wetgeving. Ik hoor de heer Jansen zeggen: dat is volksverlakkerij, maar daar hebben we wel mee te maken. Dat is wetgeving en daarin zijn de afspraken verder vastgelegd ten aanzien van splitsing en dergelijke. Als het gaat om de tariefstelling dan zal de energiekamer van de NMA daarop toezicht houden. Daarnaast is het de minister van Economische Zaken die dat proces nog volgt. Ons college is van oordeel dat het op basis van die afspraken, waar ik het nu over heb, verstandig is om met splitsing en verkoop akkoord te gaan. Dat is in eerste instantie de afweging geweest en vervolgens zijn we van mening dat er ook een goed bod ligt. Als we dan kijken naar de zeggenschap die we hebben, en een aantal van u hebben daarop gereageerd, dan is die maar heel beperkt. We hebben nu een zeggenschap van 0,64% en als we de aandelen zouden vasthouden, dan komt het verwateren in beeld en is er sprake van een nog geringere invloed. Als het erom gaat hoe de publieke belangen zijn gegarandeerd, dan heb ik aangegeven hoe dat het geval is via wetgeving en dergelijke. Wij gaan ervan uit als college dat daarmee de energielevering gegarandeerd is en niet zozeer de levering van water, mijnheer Jansen, want daar had u het over. Dat is een ander bedrijf. Dan kom ik aan het volgende. De heer Van den Heuvel heeft nog gevraagd van wie die aandelen nu zijn. De aandelen waren van de overheid, dat weet u. Waarom ga je dan toch tot verkoop over? We zijn tot verkoop overgegaan, omdat wij menen dat die publieke belangen wel gegarandeerd zijn, in tegenstelling tot de principiële opstelling die u hebt gekozen. Vervolgens hebben een aantal fracties gesproken over de opbouw en de aanwending van de reserve. Als college zijn wij met u van mening dat het dividend waarvan wij

12 2009 N 466 gebruikmaken, en dat is een opbrengst van ongeveer 2 mln. die we structureel in onze begroting opnemen, ook in de toekomst gegarandeerd zou moeten worden. Alleen is er voor een andere structuur gekozen. Wij hebben ervoor gekozen, omdat er zowel uit Alliander als uit de Nuon nog dividend naar ons toe zou komen in de komende jaren, omdat in tranches uiteindelijk de opbrengst van de aandelen uitgekeerd zal worden, dat het mogelijk is om op die manier een reserve op te bouwen. Als we kijken naar het amendement, dan stelt een viertal partijen, VVD, InwonersPartij, PvdA en CDA voor om uit een gevoel van zekerheid die dividendopbrengst al meteen bij de eerste uitkering en volgende zeker te stellen. Dat betekent dat in feite de reserve later gevoed zal worden. u kiest voor die zekerheid, maar dat houdt ook in dat er in feite sprake zal zijn de eerste jaren van een structureel overschot in onze begroting. Het eerste jaar zelfs van Dat betekent dat er een voordeel ontstaat bij de najaarsnota en daar zult u dan met ons nog een keer heel goed naar moeten kijken. Een dergelijk voordeel zul je dan ook structureel steeds tegenkomen. Dus de vraag is: wenst u dat? Maar u hebt zich dat waarschijnlijk allemaal gerealiseerd. Over de aanwending van de bedragen is een aantal vragen gesteld. Die aanwending zullen we altijd eerst aan u voorleggen. Dat is ook in het amendement vervat. Dat doen wij altijd als er sprake is van reservevorming. Maar, is gezegd, je zou ze ook duurzaam moeten inzetten. Er is een kleine voorzet in het voorstel gedaan, omdat we het hebben over een buffer in het kader van toekomstige maatschappelijke duurzame, dat hebben we zelfs nog tussen haakjes gezet, activiteiten. Daarover zullen we met u als raad van gedachten moeten wisselen. Duurzaam kun je breder zien dan alleen duurzaam in de zin van energie, want het is in feite maatschappelijk geld waarover we met elkaar spreken en dat moet dan ook onze inwoners ten goede komen. De heer Kok deed het voorstel om in navolging van Amsterdam te kiezen voor een gemeentelijk energiebedrijf. Er zijn inderdaad meer gemeenten die die kant al zijn opgegaan. Apeldoorn is daar één van, dat hebben we hier in de raad gehoord. Dat is uiteraard een mogelijkheid. In het kader van de klimaatdiscussie zullen we er met u over praten. Als ik naar het amendement kijk, en ik hoor de heer Van de Beek, dan is de reserve, de buffer, eigenlijk pas beschikbaar bij een volgende periode, mocht het worden aangenomen. Als ik zie door hoeveel partijen het wordt ingediend, dan is het een zeer reële kans dat dit amendement het haalt. Maar dat betekent dat u met ons in feite aan de hand van de klimaatdiscussie en andere zaken al van gedachten kunt wisselen hoe je daarmee kunt omgaan. Wellicht hebt u daar zelf ook nog ideeën over. In tweede termijn De heer Van den Heuvel: Mevrouw de voorzitter. Wij hadden al het vermoeden dat de vraag niet goed beantwoord zou worden. De inwoner is de eigenaar van het nutsbedrijf. Zo is dat ooit gekomen. De geschiedenis van Nuon gaat terug tot Nuon is opgebouwd uit allerlei kleine energiemaatschappijen, die nu weer opnieuw bedacht worden. Ook het GEB, het Gemeentelijk Energiebedrijf van Amsterdam, is ooit in Nuon opgegaan. Misschien hadden ze daar wel spijt van en willen ze het toch weer terug hebben. Misschien moeten ze eens naar Hamburg kijken, wat daar gebeurd is door verkoop van hun nutsbedrijven en ze weer zelf een nutsbedrijf móesten starten om zeker te zijn van hun energievoorziening. De overheid is slechts beheerder van het bezit van die aandelen. Het bedrijf is een publiek bezit. Het is een nutsbedrijf. Er is belastinggeld gebruikt om al die bedrijven te vormen die nu Nuon

13 2009 N 467 vormen. Dat is belastinggeld geweest. Dat is van de inwoner van het verzorgingsgebied van die energiemaatschappij. De heer Jansen: Mag ik de heer Van den Heuvel een vraag stellen daarover? U maakt zich zo druk om de inwoner en u weet, dat doen wij ook. Maar als u ze nu niet gaat verkopen en u krijgt hier een meerderheid, dan zou dat inhouden dat u de Nuonaandelen niet gaat verkopen. Wat denkt u dan dat er met het geld van diezelfde inwoner gaat gebeuren? U wordt dan verplicht om het te verkopen. Dan biedt de maatschappij nog 20. Dan legt u dus 60 mln. risico neer bij u zelf. Durft u dat risico te nemen? De heer Van den Heuvel: We zitten te ver in de discussie. Dat heeft de heer Zweers ook al aangegeven. Ook de InwonersPartij laat zich nu leiden door het financieel perspectief en het eventueel verwateren als je hier tegen zou stemmen. We zitten te ver in het proces. Ook de SP heeft al een keer een motie ingediend om een principebesluit te nemen over het al dan niet verkopen van de aandelen. Terecht heeft Leefbaar Lelystad al eerder aan de bel getrokken: laten we er nu eens een discussie over voeren wat wij willen. Misschien was dat wel goed geweest in al die andere gemeenteraden en Staten, om die discussie te voeren. Dan had ook de PvdA niet hoeven buigen, nu, overal, voor het geld. Het antwoord op de tweede vraag, gesteld door de SP, is als ik het vrij vertaal, volgens de wethouder de neoliberale politiek van Europa en een beslissing in Een beslissing die een bepaalde kant is opgegaan en waar Nederland weer het braafste kindje van de klas is, door het als eerste te doen. De heer Marseille: Mevrouw de voorzitter. Nog een enkele reactie op de opmerkingen van het college. Inderdaad kiezen wij in het amendement voor nog meer zekerheid dan het college in zijn voorstel doet, en wel om twee redenen. Ten eerste, wij hebben het afgelopen jaar heel wat zekerheden zien verdwijnen, waarvan we nooit hadden gedacht dat die zekerheden überhaupt konden verdwijnen. De tweede reden is dat wij daarin enige compensatie zien voor het feit dat die 2 mln. niet meer zal meestijgen met de waardeontwikkeling. Ik roep in de herinnering dat de stijging in de afgelopen 10 jaar ongeveer 1 mln. per jaar is geweest. Het gaat dus om grote bedragen. Dan de zorg over het overschot. Wij wensen de wethouder toe dat zij zich daar zorgen over moet maken, want wij vrezen dat het meer ter dekking is van de te ontstane tekorten. De heer S.J. Kok: Mevrouw de voorzitter. Ik had net al tegen de heer Van de Beek gezegd dat ik vermoedde dat wij het amendement zouden ondersteunen. Dat doen we nu dan ook. Ik zou verder aan het college een vraag willen stellen over het klimaatbeleid dat eraan komt. Heb ik de wethouder en het college goed begrepen als zij zeggen, dat de mogelijkheid van een gemeentelijk duurzaam energiebedrijf daarin wordt meegenomen en dat u dan ook met Amsterdam contact opneemt om te kijken hoe zij dat doen en wat wij daarin zouden kunnen betekenen? En ik begrijp natuurlijk dat uiteindelijk de investering later zal komen, omdat we dit amendement aannemen; even om dat zeker te stellen. De heer Van den Heuvel: Mag ik daarbij adviseren om ook met Hamburg contact op te nemen? Die hebben al ervaring. De heer S.J. Kok: Waar komt het idee van Hamburg nu weer vandaan? Van mevrouw Kant?

14 2009 N 468 De heer Van den Heuvel: Misschien moet u zich als het gaat over het verkopen van aandelen van een energiemaatschappij, eens verdiepen in hoe dat in elkaar steekt. En eens verdiepen in hoeveel megawatt Nuon nu al aan windenergie heeft. De heer S.J. Kok: Dat blijft toch gewoon, die windenergie van Nuon? De heer Van den Heuvel: Nee, die wordt van Vattenfall. De heer S.J. Kok: Maar dan blijft deze gewoon bestaan. Dat is het laatste wat ik erover zeg. Wethouder Nuijt: Mevrouw de voorzitter. In reactie op de vragen van de heer Van den Heuvel, die meent dat ik hem niet goed verstaan heb. Ik heb aangegeven dat de opbrengst van Nuon maatschappelijk kapitaal is. Daarmee bedoel ik dat dat een relatie heeft met onze inwoners. U hebt hier als gemeenteraad de afweging te maken hoe je zo verantwoord mogelijk met die opbrengst omgaat en een keuze te maken ten opzichte van het al of niet verkopen. Dat is waar u hier voor staat en die verantwoordelijkheid moet u als raad hier waarmaken. Wij hebben als college, voordat wij tot het besluit kwamen dat het verantwoord was om te verkopen, ons heel duidelijk vergewist van de borging van de publieke belangen; hoe dat geregeld was en vastgelegd. Dus ik geef u dat nog even mee, dat wij niet in eerste instantie voor de nullen achter het grote bedrag zijn gegaan. U hebt het over de neoliberale politiek van Europa. Dat is een feit. Ik zeg niet dat die politiek liberaal is, maar het is het gevolg van de wetgeving die in 1996 tot stand gebracht is en daar vloeit dit automatisch uit voort. Ik ga over naar de vragen van de heer Marseille en de opmerkingen. Hij zegt: wij kiezen op dit moment voor zekerheid. De heer Marseille: Bij interruptie. Ik zei: nog meer zekerheid. Ik zie dat het college ook wel voor zekerheid kiest, maar wij kiezen voor nog meer zekerheid. Wethouder Nuijt: U bent heel voorzichtig. Dat waarderen wij van deze raad als college. U zegt: die 2 mln. stijgt niet mee zoals in het verleden het dividend gestegen is; daar kunnen we van uitgaan. Dat ben ik in feite wel met u eens, maar we zijn als college, en we hebben u daarover nog nadere informatie gestuurd, ook heel voorzichtig geweest met de opbouw van de reserve. U bent met een aantal andere fracties tot een andere insteek gekomen, dus het heeft niet zoveel zin om daar nu nog weer nader over te praten, maar we hebben die dividendopbrengst voor de toekomst wel degelijk naar beneden bijgesteld. Dus in die zin volgden wij u wel in uw voorzichtigheid. U zegt: wethouder, je maakt je zorgen over het overschot. Ik constateer alleen maar dat er een overschot door dit amendement tot stand wordt gebracht. Dat betekent dat er in principe al vanaf het begin enige ruimte in de begroting komt te zitten. Ik wijs u daarop. Je kunt op een gegeven moment jezelf een bepaalde inspanning toestaan en zeggen: wij moeten binnen die 2 mln. blijven. Dat hadden wij als college voorgesteld en daardoor zou de reserve eerder gevuld worden. In het geval van het amendement wordt het al mee begroot en daarnaast komt de dividend uiteraard nog binnen. Dus in die zin creëer je een overschot. Als u zegt: dat zullen we wellicht wel nodig hebben, dan moet de raad dat weten, wanneer hij zijn keuze maakt op dit moment, maar het is natuurlijk wel zo dat dan uiteindelijk die reserve wellicht wel iets kleiner wordt dan aanvankelijk gedacht. De kans bestaat namelijk dat je het gaat

15 2009 N 469 meebegroten en uitgeven. Maar dat is aan u als raad. Het college wacht af hoe de uitslag zal zijn ten aanzien van het voorgestelde amendement. Ik moet u zeggen, we hebben er geen principieel bezwaar tegen. We wijzen u alleen maar op de gevolgen. De heer Kok geeft aan dat hij het amendement zal steunen. Dat doet het college goed, want we willen natuurlijk een zo breed mogelijke steun voor dit voorstel in het kader van het afgeven van een zienswijze of bezwaar en dergelijke. Ik ga er dan namelijk van uit dat u het ook eens bent met punt 2, dat in het amendement niet tot wijzigingen heeft geleid. Vervolgens stelt u vragen over het energiebedrijf. Ik heb aangegeven dat wij in het kader van de klimaatnota die opgesteld wordt, daarover met elkaar van gedachten kunnen wisselen. Het idee is om met een klimaatconferentie na de zomervakantie te starten. Een van de vragen die daar aan u voorgelegd zal worden, een van de onderwerpen, is: is een eigen gemeentelijk energiebedrijf wenselijk of niet? Uiteraard kijk je dan naar wat de ervaringen elders zijn. Ik heb u Apeldoorn al genoemd, Hamburg vind ik wat ver weg, want voor je het weet moet je weer een dienstreis maken, of een reis maken, en dat wilt u helemaal niet. Dat wil de SP helemaal niet, dus ik houd het maar op Apeldoorn en eventueel Amsterdam. De heer Van den Heuvel: Bij interruptie. De SP wordt aangesproken dat wij dienstreizen niet zouden willen. Belangrijke dienstreizen worden al drie jaar lang door de SP zonder meer goedgekeurd; als het dienstreizen zijn die enig nut dienen. Een dienstreis is niet direct noodzakelijk. Wat dacht u van ons geweldige ICT en internet, waar u alle gegevens kunt vinden? De voorzitter: Zullen we even teruggaan naar het onderwerp? We hebben het hier over de verkoop van de aandelen en niet over dienstreizen volgens mij. Ik denk dat het onderwerp zo voldoende is besproken, of mijnheer Homan mist nog wat? De heer Homan: Het laatste dat mevrouw Nuijt uitsprak was dat niet alleen een eigen energiebedrijf haar aandacht zou hebben, maar dat er ook naar Amsterdam gekeken werd. Heb ik dat goed gehoord? Wethouder Nuijt: Ik heb gezegd: als we die discussie met u voeren. Dat is een brede discussie in het kader van klimaat. Het gaat niet alleen over een gemeentelijk energiebedrijf. Dat zal een onderdeel zijn van de vragen die u voorgelegd worden en waarover we met elkaar van gedachten wisselen. Het gaat een breed ingestoken conferentie worden. De voorzitter: Ik breng in stemming een amendement dat tevens het definitief besluit gaat worden. Het is zo volledig dat het voorgesteld besluit komt te vervallen. De fracties van PvdA, VVD, InwonersPartij, CDA, Christenunie, GroenLinks en StadsPartij stemmen voor het amendement. De fracties van SP en Leefbaar Lelystad stemmen tegen het amendement. Met 27 stemmen voor en 4 stemmen tegen wordt het amendement aangenomen. Dit amendement vervangt het oorspronkelijke voorgestelde besluit.

16 2009 N Voorstel tot vaststelling van de jaarstukken 2008 (stuk nr. B ) De voorzitter: Ik geef de heer Marseille als voorzitter van de commissie van de rekening als eerste het woord. De heer Marseille: Mevrouw de voorzitter. De commissie van de rekening heeft in de jaarlijkse brief aan de raad op 4 juni de raad geadviseerd om ten aanzien van de opmerkingen van de accountants over de zogenaamde A complexen van het Grondbedrijf nader besluitvorming te vormen. De commissie heeft vervolgens op zich genomen om dat in een motie te verwoorden. Ik ben heel blij u te kunnen melden dat ik u namens de hele raad een motie mag aanbieden over deze enigszins ingewikkelde materie. Motie "De raad van de gemeente Lelystad in vergadering bijeen op 11 juni 2009 Constaterende dat: In Lelystad er een gebruik is gegroeid dat er, naast uitgaven voor de door de raad goedgekeurde grondexploitaties, door het gemeentelijk grondbedrijf uitgaven worden gedaan voor grondexploitaties die als zogenaamde A complexen niet door de raad zijn vastgesteld. De gemeenteraad er door de accountant meerdere malen op gewezen is, dat het gewenst is dat er richtlijnen komen met betrekking tot het moment waarop een A complex dient over te gaan in een B complex. Overwegende dat: - het doen van uitgaven voor grondexploitaties op grond van door de gemeenteraad goedgekeurde grondexploitaties dient plaats te vinden; - juist voor de aanvang van grotere complexen ook voor de voorbereidingskosten een voorbereidingskrediet vereist is; - het voor de uitvoerbaarheid van kleinere projecten gewenst is hiervoor een door het college uit te werken pragmatische oplossing aan de raad voor te leggen. Besluit: Het college op te dragen voor werkzaamheden ten behoeve van grondexploitaties voor het daadwerkelijk doen van uitgaven een voorstel ter goedkeuring aan de raad voor te leggen. Voor lopende complexen waarvoor nog geen goedkeuring is gevraagd dit uiterlijk op een zodanig tijdstip aan de raad voor te leggen, dat vaststelling in de laatst geplande vergadering van 2009 realiseerbaar is. Aan de raad in overleg met de commissie van de rekening een uitwerking voor te leggen die erin voorziet dat werkzaamheden voor kleinere projecten op een praktisch werkbare vorm aan de raad kunnen worden voorgelegd. En gaat over tot de orde van de dag. (Deze motie is door de commissie van de rekening ingediend en ondertekend namens alle partijen in de gemeenteraad) De voorzitter: De motie wordt ondersteund door de hele raad. Zijn er dan nog opmerkingen te plaatsen die een veranderend inzicht geven? De heer Jansen: Mevrouw de voorzitter. Wij zijn thans op een heel andere manier ten opzichte van het college met betrekking tot de jaarrekening dan in Wij durven te stellen, en die overtuiging hebben wij ook, dat er voorzichtige stappen vooruit zijn gezet met betrekking tot de jaarrekening. Maar dan de toetsing van het MOP Wij denken en vinden dat de MOP nauwelijks te toetsen is op doelmatigheid en o.i. al helemaal niet op doeltreffendheid, omdat de programmaindeling in 2007 is gewijzigd zonder koppeling te maken met 2005 en Wij zijn van mening dat dat de zuiverheid van beoordeling van de MOP niet ten goede komt.

17 2009 N 471 Iedereen kan beweren wat hij wil. Wij nodigen het college dan ook uit het voor de raad mogelijk te maken die beoordeling wel te kunnen maken. Al was het alleen maar door de staat van baten en lasten 2006 en 2005 zo goed mogelijk op te bouwen naar de richting van 2007 en daarna. De heer Marseille: Mevrouw de voorzitter. De vaststelling van de jaarrekening in Lelystad is gelukkig meer dan een formaliteit. We zijn daarom de agendacommissie erkentelijk dat zij in ons verzoek om de behandeling naar deze vergadering te verschuiven, heeft bewilligd. Uiteindelijk was het in de vorige vergadering ook wel heel erg laat geworden. Wij willen een aantal opmerkingen maken. Ten eerste. Wij hebben er waardering voor dat het college er steeds beter in slaagt om de waarde van de jaarrekening te verbeteren. Vooral op het punt van de analyse is een grote stap gezet. De aandachtspunten zoals vorig jaar aangegeven zijn daarbij uitgewerkt. Het maken van analyses vinden wij daarom zo belangrijk, omdat juist uit analyses van afwijkingen zo veel is te leren. Een afwijking zegt iets over de wijze van begroten, de wijze van budgetbewaking, de wijze van verantwoording. Kortom, als ik spreek uit eigen ervaring dan weet ik dat je uit een goede analyse veel meer te weten komt dan uit het stuk zelf. Onderdeel van de jaarrekening is de balans. Vaak het stuk waarvoor we niet onze meeste aandacht hebben. Toch willen wij daar op dit moment de vinger bij leggen. Juist in deze economisch moeilijke periode hebben we te maken met een toenemend bedrag aan vaste activa. Dat bedrag zal als gevolg van besluitvorming in deze raad de komende jaren nog fors toenemen. Daarnaast is het bedrag dat we aanduiden met vlottende activa met 60 mln. gestegen. Het gaat hierbij uiteraard voor het grootste deel om aankoop van gronden. Allemaal met de instemming van de raad. Dat neemt niet weg dat juist in deze posten nu de grootste risico s zitten. Of vlottende activa op dit moment nog vlot verkocht worden, is namelijk de grote vraag. Grote bedragen aan vaste activa betekenen wel grote bedragen aan vaste lasten die voor veel jaren vastliggen. Bij het doorlichten van programma s zijn dit posten waaraan we niets meer kunnen veranderen. De grootste zorg zit uiteraard in de hoge investering in de gronden. We hebben al gezien dat het college hiervoor extra voorzieningen heeft getroffen. Wij vragen ons wel af of het college ons scenario s kan verstrekken, waarin die risico s worden onderscheiden naar verschillende omstandigheden. Ten slotte nog een opmerking over de bevindingen van de accountant. Met het opvolgen van veel aanbevelingen is een start gemaakt. Kan het college ons toezeggen dat wij over de verdere opvolging van de aanbevelingen regelmatig geïnformeerd zullen worden? De heer Van de Beek: Mevrouw de voorzitter. Afgelopen raadsperiode heeft de fractie van de PvdA er de gewoonte van gemaakt om bij de behandeling van de jaarstukken één vraag centraal te zetten. Dat is de vraag: is de gemeente Lelystad in control? Wat bedoelen wij met in control zijn? Is de gemeente in staat de gestelde doelen te realiseren, uiteraard hiervoor ook binnen de gestelde kaders. Het antwoord dat we vorig jaar gaven, was een heel duidelijk nee. Het antwoord dat we nu geven: nog niet, maar we zijn wel een stuk dichterbij dan de voorgaande jaren. Dat kunnen we denk ik als een compliment richting het college opvatten. We willen daarbij wel duidelijk aangeven, dat het "nog niet is, dus we zijn er nog lang niet. We hebben nog wel wat te gaan. Maar we gaan in ieder geval de goede kant op.

18 2009 N 472 Ik wou graag kort ingaan op een aantal positieve ontwikkelingen die wij zien en een aantal kritische punten. Op het eind hebben we nog een vraag. Een positieve ontwikkeling, ook al door de heer Marseille gememoreerd: de informatiewaarde van de jaarstukken is een stuk verbeterd in onze optiek. Er zit meer analyse in dan voorgaande jaren. Ook daar valt nog wel wat te verbeteren, maar als je de stappen ziet die gemaakt zijn ten opzichte van voorgaande jaren, dan denken we dat daar een heel goede stap gemaakt is. En we zijn blij dat de adviezen van de accountant allemaal opgevolgd zijn of dat er in ieder geval een proces bezig is dat ze opgevolgd worden. Ook dat is een verandering ten opzichte van voorgaande jaren. We hebben nog wel een aantal kritische punten. Het eerste kritische punt komt ook terug in de adviezen van de accountant, dat is het proces van totstandkoming van de jaarrekening. De totstandkoming bewijst dat de gehele organisatie nog niet bewust is van de waarde die de raad hecht aan het in control komen van de organisatie. Het lijkt nog te veel dat er een aantal mensen binnen dit huis zich heel druk maken hierom, maar dat er nog niet een proces is dat volledig geïnternaliseerd is binnen dit huis. Wij vragen het college dan ook om hieraan de komende tijd aandacht te besteden. Het proces van totstandkoming van de jaarrekening zal nooit één druk op de knop worden, maar het moet niet zo n moeizaam proces zijn als het dit jaar geweest is. Het tweede kritische punt dat wij hebben betreft het Grondbedrijf. Hierover is al iets gezegd door de voorzitter van de commissie van de rekening. Over het Grondbedrijf is al een motie ingediend. We komen hierover ook nog wel te spreken denk ik bij de behandeling van het advies van de rekenkamer en de nota van het grondbeleid. Dan hebben we nog wel een aantal punten over het Grondbedrijf die we met de raad en het college zouden willen bespreken. In het verlengde van hetgeen de heer Marseille zojuist heeft gezegd betreffende de reactie van het college op de managementletter van de accountant. We hebben die aangeboden gekregen met een kort briefje erbij: we kunnen ons op hoofdlijnen vinden in de bevindingen van de accountant. Wij zouden toch graag aan het college vragen of zij op zeer korte termijn - en ik wil een voorstel doen: voor de behandeling van de eerste burap - de raad willen informeren, per punt dat door de accountant aangegeven is, op welke wijze zij gevolg geven aan deze aanbevelingen en wat de stand van zaken is met betrekking tot de opvolging van deze adviezen. De heer S.J. Kok: Mevrouw de voorzitter. De jaarrekening gaat er steeds beter uitzien, zeker nu de analyses meer zijn vormgegeven volgens de wens van de raad uit Dat betekent helaas niet dat de vlag uit kan. Er moet nog veel worden verbeterd. De analyses zijn nog wel eens van het niveau: er is meer uitgegeven omdat het meer heeft gekost. Daar hebben we natuurlijk niets aan. Verder is het proces om tot de jaarrekening te komen topzwaar geweest. De gemeentelijke organisatie kan het dus nog steeds niet echt goed zelf. Enkele verbeterpunten waar wij verder de nadruk op willen leggen zijn de volgende.het Grondbedrijf. De opmerkingen daarover van de accountant onderschrijven wij. Wij zijn het uiteraard met de commissie van de rekening eens dat de raad meer sturing moet kunnen geven. De motie over de grondcomplexen steunen wij dus. Op schone energie scoort onze gemeente matig. Als reden wordt gegeven het receptieve provinciaal beleid ten aanzien van windmolens. Dat is een wat zwak argument. Windmolens zijn een deel van wat je kunt doen als gemeente. Het wordt tijd dat Lelystad een duurzaam gemeentelijk energiebedrijf opzet.

19 2009 N 473 Tot slot. Wij vinden de reactie van het college op het verslag van bevindingen van de accountant onder de maat. Wij willen graag dat het college precies aan de raad aangeeft wat zij doet met de aanbevelingen en voor welke datum. Mevrouw Van Wageningen: Mevrouw de voorzitter. Een resultaat van 5,8 mln., een storting in de ROS van 6,5 mln. nadat ook nog eerst de algemene reserves zijn aangevuld, een storting voor een reserve voor de WMO, een algemene reserve op peil door een storting van 1,2 mln., we konden zelfs nog miljoenen betalen om ervoor te zorgen dat er in Lelystad een volwaardig ziekenhuis zou blijven en uiteindelijk houden we een vrij besteedbaar bedrag van over. Financieel was 2008 een goed jaar. We waren in staat reserves op te bouwen. Dat is goed en ook nodig. Behoedzaam opereren in onzekere tijden. Geld sparen is goed, maar geld op een goede manier uitgeven ten dienste van de Lelystedelingen is nog belangrijker. Door middel van het geld is werk verzet, heel veel werk verzet. Dat zit achter al die tabellen met cijfers. Enorme inspanning van heel veel mensen. Mensen hebben zich voor 350 mln. ingezet om van Lelystad een stad te maken waar het fijn is om te leven, te wonen en te werken. Ik doe een greep uit de projecten die zijn uitgevoerd. - Er zijn zones gerealiseerd voor wonen en zorg en mede hierdoor is de eenzaamheid van ouderen een stukje verminderd. - Er is een start gemaakt met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Veel ouders hebben ondersteuning gekregen in de opvoeding tijdens cursusavonden. En wist u dat de site van het CJG een van de best bekeken landelijke CJG-sites is? - De eerste paal van de MFA gaat binnenkort de grond in. Daarvoor is veel werk vooraf nodig geweest. - Veel laaggeletterden hebben scholing gehad. Een hele stap voor deze mensen vaak, en geweldig dat ze dat hebben gedaan. Maar ook geweldig dat er op een goede manier is gelobbyd en ondersteuning is geweest. - Het centrum van de stad begint vorm te krijgen. Dit had allemaal niet kunnen gebeuren zonder de inzet van heel veel mensen. Laten we daarom niet al te makkelijk praten over bezuinigingen op de formatie, want dat al deze zaken uitgevoerd zijn maakt de Christenunie dankbaar. Een belangrijke verbetering is de overzichtelijkheid van de programmarekening en de programmaverantwoording. Wij hebben het goed kunnen lezen en de uitleg was helder. Daarvoor dank aan het college. Is de Christenunie dan alleen maar positief? Nee. We hebben ook zorgen. Zorgen over de milieudoelstellingen die we niet hebben gehaald. Het klimaat vraagt om maatregelen. Eigenlijk kun je dat niet uitstellen. Door het moratorium van de provincie is het ons niet gelukt. Hoe gaan we hiermee verder? Zijn er creatievere plannen nodig? Wij denken van wel. Een andere zorg is de groeiende wachtlijsten van de JGZ. Ook dit zal een kwestie worden van lange adem. Blijven investeren in preventieve maatregelen en een succes maken van het CJG zal helpen de wachtlijsten terug te dringen. 42 huisuitzettingen, alleen al bij Centrada. Dus de onderhuurders of eigenhuizenbezitters zijn hier nog niet meegerekend. De preventieve aanpak heeft dus nog niet voldoende gewerkt. Vooral als het gezinnen met kinderen betreft, is dit een ernstige zaak. Het aantal huisuitzettingen is minder maar het probleem blijft aandacht vragen. Een permanente woonvoorziening voor dak- en thuislozen ontbreekt nog. Er zijn wel gesprekken geweest met een aantal instellingen. Wat de Christenunie betreft is dit een actie die opgepakt moet worden. Het is namelijk goed voor de dak- en thuislozen zelf en ook goed voor de stad. Jongeren begeleiden naar werk blijkt ook een complexe zaak te zijn. De Christenunie vindt dat wel heel belangrijk en gelukkig hebben we een plan om dat voortvarend aan

20 2009 N 474 te pakken in de afgelopen vergadering goedgekeurd. Want straks, als de vergrijzing toeneemt, hebben we goedopgeleide mensen hard nodig. Ten slotte willen we onze verbazing uitspreken over het grootonderhoud. We hebben er tijdens een raadsconferentie over gesproken dat er ernstige tekorten dreigen. In het antwoord op onze vraag hierover wordt gesproken van een tekort van 3,7 mln. Het college wil het resterende budget van 23,2 mln. in twee jaar gaan uitgeven, terwijl er jarenlang sprake was van onderuitputting en vertraging. Deze vertraging leidt overigens niet tot onderhoudsachterstand, zo lezen we. Dat verbaast ons. De ChristenUnie is heel benieuwd op welke manier het college denkt dit bedrag te gaan inzetten. Als er nog niet eens achterstanden zijn, wat gaat u dan precies doen, college? Vooralsnog lijkt ons dat structurele tekort nog wel een beetje overdreven. Graag daar nog een reactie op. De heer Jansen: Mag ik een vraag stellen? U was zo lovend over het financieel jaar, maar mag ik u in herinnering roepen dat we een paar ton hebben overgehouden, omdat er plotseling een 4,7 mln. als een duveltje uit een doosje kwam en waarvan alle kosten nu betaald zijn? Zoveel lucht zat er dus in. Vindt u dat nog zo mooi? Mevrouw Van Wageningen: Het is natuurlijk mooi dat die lucht er was, anders hadden we niet over gehad. Ik heb in het begin van mijn verhaal aangegeven, dat we reserves hebben kunnen opbouwen en miljoenen aan reserves hebben kunnen inbouwen en dat dat een heel goede zaak is en dat we door behoedzaam opereren nu dit overschot hebben. De heer Jansen: Dat is niet zo. De 4,7 mln., ik neem aan dat u dat ook gelezen hebt, kwam uit de grondexploitatie van de Landerijen en daar heb ik nog niet eerder van gehoord. Die kwam dus echt plotseling. Of ziet u dat als een reserve? Mevrouw Van Wageningen: We hebben daarmee op een goede manier deze begroting rond kunnen krijgen en ik denk dat dat een heel goede zaak is. De heer Van de Beek: Is mevrouw Van Wageningen van mening dat bij de meevaller waar net naar gevraagd wordt, sprake is van een daadwerkelijke meevaller of dat er wellicht sprake is dat een deel van het beleid dat we in de begroting hebben vastgesteld niet is uitgevoerd of misschien zelfs wel meer dan die paar miljoen meevaller niet is uitgevoerd? Mevrouw Van Wageningen: Wat ik zojuist gezegd heb, en wat ik in de jaarrekening heb gelezen, is hetgeen wij onder de streep overhouden, en dat we op een goede manier hebben geopereerd het afgelopen jaar, dat we daarmee verder moeten en dat we wel behoedzamer zullen moeten opereren. De heer Van de Beek: Als ik voor 100 beleid wil uitvoeren en uiteindelijk is er voor 80 beleid uitgevoerd en dat heeft 90 gekost. Dan zegt u gewoon: dat is heel goed, ik houd 10 over? Mevrouw Van Wageningen: Ik heb aangegeven in mijn verhaal dat ik naar de programmaverantwoording heb gekeken en dat ik heb gekeken wat er allemaal is uitgevoerd in de stad en dat ik dat een heel goede zaak vind. Er wordt steeds over procedures gesproken, hoe de programmaverantwoording en de rekening tot stand zijn gebracht, maar ik heb het accent willen leggen op de dingen die in de stad gebeurd zijn en dat dat heel goede en belangrijke zaken zijn.

2006 N 258. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2006 N 258. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2006 N 258 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 16 maart 2006 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

2011 N 486. de heer S.G.J. van Erk (VVD), plaatsvervangend voorzitter;

2011 N 486. de heer S.G.J. van Erk (VVD), plaatsvervangend voorzitter; Raad van Lelystad C S C " 2011 N 486 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 27 september 2011 om 21.30 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad.

Nadere informatie

2012 N 561. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2012 N 561. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2012 N 561 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 6 november 2012 om 22.20 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M.

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen. Tweede Kamer, 54e vergadering, Donderdag 14 februari 2008 Algemeen Concurrentievermogen Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 Onderwerp: Voorzitter: Aanwezig zijn de leden: Griffie: Portefeuillehouders: Financieel meerjarenbeleid

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 29 mei 2008 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 29 mei 2008 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. 2008 N 305 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 29 mei 2008 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

Interne memo. De nadruk ligt dus op de behandeling van de perspectiefnota.

Interne memo. De nadruk ligt dus op de behandeling van de perspectiefnota. Interne memo Aan : Presidium Van : Lenneke van der van der Meer Afdeling : Griffie Datum : Maart 2013 Onderwerp : Behandeling jaarrekening / scenario's voor de toekomst / perspectiefnota en begroting 1.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017

Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017 Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017 Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria o Termijn inbreng o Termijn antwoord o stemmingen Aan de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 681 Verlenging van de zittingsduur van gemeenteraden in gemeenten waarvoor met ingang van 1 januari 2015 een wijziging van de gemeentelijke

Nadere informatie

www.schuldinfo.nl Pagina 1

www.schuldinfo.nl Pagina 1 Wijziging beslagvrije voet volgens wetsvoorstel wwb Behandeling wetsvoorstel 6 oktober 2011, Tweede kamer ( ) Het hoofdprincipe, die onafhankelijkheid van ouders, vind ik cruciaal. Je ziet dat wat nu gebeurt,

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

2013 N 518. de heer S.G.J. van Erk (VVD), voorzitter;

2013 N 518. de heer S.G.J. van Erk (VVD), voorzitter; 2013 N 518 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 26 november 2013 om 21.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: de heer S.G.J.

Nadere informatie

Datum: 17 september 2013. Deelsessie: 19.00 19.50 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming/Oordeelvorming.

Datum: 17 september 2013. Deelsessie: 19.00 19.50 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming/Oordeelvorming. RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 1 Datum: 17 september 2013. Deelsessie: 19.00 19.50 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming/Oordeelvorming. Onderwerp: NUON-reserve tranche 2015. Toelichting: Op

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2008 N 225 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 24 april 2008 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

Z.J. van der Houwen (PvdA), plaatsvervangend voorzitter;

Z.J. van der Houwen (PvdA), plaatsvervangend voorzitter; 2008 N 714 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 16 oktober 2008 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: Z.J. van der Houwen (PvdA),

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders Retouradres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden Aan de Gemeenteraad van Leiden Gemeente Leiden Bezoekadres Stadhuis Stadhuisplein 1 Postadres Postbus 9100 2300 PC Leiden Telefoon 071-5165165

Nadere informatie

Oplegvel Raadsvoorstel inzake kaders voor de belegging van de NREmiddelen

Oplegvel Raadsvoorstel inzake kaders voor de belegging van de NREmiddelen Concernstaf Raadsnummer 06.RI53O.OOI Inboeknummer o6bstoorrs Beslisdatum BTW s4 januari 2006 Dossiernummer 6oe.sSs Oplegvel Raadsvoorstel inzake kaders voor de belegging van de NREmiddelen 1 Samenvatting

Nadere informatie

23. Instemmen met de Agenda Duurzaamheid

23. Instemmen met de Agenda Duurzaamheid Gemeenteraad 11 februari 2015 23. Instemmen met de Agenda Duurzaamheid Voorzitter, Daar is ze dan, de langverwachte Agenda Duurzaamheid. Het CDA is enthousiast omdat we een aparte wethouder Duurzaamheid

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

c^rr Raad van Lelystad 2013 N 206

c^rr Raad van Lelystad 2013 N 206 Raad van Lelystad c^rr 2013 N 206 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 11 juni 2013 om 22.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig

Nadere informatie

INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld november De voorzitter van de commissie, Duisenberg

INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld november De voorzitter van de commissie, Duisenberg Tweede Kamer der Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2016-2017 34 576 Holland Casino Nr. INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld november 2016 De vaste commissie voor Financiën heeft op 3

Nadere informatie

Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

Algemene beschouwingen CDA Weert

Algemene beschouwingen CDA Weert Algemene beschouwingen CDA Weert begroting 2016 www.cdaweert.nl Algemene Beschouwingen CDA Weert op de begroting 2016 van de gemeente Weert Dames en heren, hierbij de beschouwingen van het CDA op de voorliggende

Nadere informatie

memo Inleiding Situatieschets : College van Burgemeester en Wethouders : Gemeentesecretaris : Concerncontroller, Irene van t Walderveen

memo Inleiding Situatieschets : College van Burgemeester en Wethouders : Gemeentesecretaris : Concerncontroller, Irene van t Walderveen memo Aan Cc Van : College van Burgemeester en Wethouders : Gemeentesecretaris : Concerncontroller, Irene van t Walderveen Datum : 24 januari 2012 Betreft : onderzoek opbrengst verkoop aandelen NUON Inleiding

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendapunt: 8. Onderwerp: Consultatie raad over instemming met voorstellen tot splitsing Nuon en verkoop aandelen in N.V.

Raadsvoorstel. Agendapunt: 8. Onderwerp: Consultatie raad over instemming met voorstellen tot splitsing Nuon en verkoop aandelen in N.V. Raadsvoorstel Agendapunt: 8 Onderwerp: Consultatie raad over instemming met voorstellen tot splitsing Nuon en verkoop aandelen in N.V. Nuon Energy Portefeuillehouder: wethouder T.M.M. Kok Samenvatting:

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 30 juni 2016 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 12 mei 2016, voorgezet

Nadere informatie

Algemene beschouwingen bij de Perspectievennota en Voorjaarsbrief 2012

Algemene beschouwingen bij de Perspectievennota en Voorjaarsbrief 2012 [ALGEMENE BESCHOUWINGEN] BIJ DE PERSPECTECTIEVENNOTA 2012 1 Algemene beschouwingen bij de Perspectievennota en Voorjaarsbrief 2012 Als wij op vakantie gaan schakelen wij meestal onze telefoonbeantwoorder

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluiten 1. Brief Intergas d.d. 11 september

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluiten 1. Brief Intergas d.d. 11 september Aan de Raad Made, 4 oktober 2006 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 16 oktober 2006 Onderwerp: Herkapitalisatie Intergas NV Nummer raadsnota: Portefeuillehouder: Bijlagen:

Nadere informatie

De voorzitter: Een hartelijk woord van welkom aan de minister. Er zijn vijf deelnemers aan dit debat, van wie er twee gaan spreken.

De voorzitter: Een hartelijk woord van welkom aan de minister. Er zijn vijf deelnemers aan dit debat, van wie er twee gaan spreken. Bedrijfslevenbeleid Aan de orde is het VAO Bedrijfslevenbeleid (AO d.d. 19/11). Een hartelijk woord van welkom aan de minister. Er zijn vijf deelnemers aan dit debat, van wie er twee gaan spreken. Mevrouw

Nadere informatie

2016D50910 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2016D50910 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2016D50910 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft in aanvulling op de reeds door de Tweede Kamer gevraagde brief aan de Staatssecretaris van Financiën, op

Nadere informatie

2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 2 juni 2016 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

2015D08919 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D08919 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D08919 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 11 maart 2015 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door J.Verheugt Telefoon (040) 238 2103 Verzenddatum 27 februari 2013 Verslag commissie Maatschappij en Cultuur (cie MC) Betreft

Nadere informatie

2. Instrumentenoverzicht Gemeenteraad Utrecht

2. Instrumentenoverzicht Gemeenteraad Utrecht 2. Instrumentenoverzicht Gemeenteraad Utrecht Instrument Wat wil ik? Welke procedure? AMBTELIJKE BIJSTAND Verordening op de ambtelijke bijstand Gemeenteblad van Utrecht 2009, nr. 45 AMENDEMENT Artikel

Nadere informatie

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum 8 juni 2017 vergadering Aanwezig: Ing R.M.M.J. Duijm, mw. K. 't Hart-Tekamp, ing. P. Kraamer, drs. C.W.G.J. van Leeuwen, A.K. Quist, ing. C. Verloop,

Nadere informatie

B E S L U I T : VERORDENING BURGERINITIATIEF MENTERWOLDE 2012

B E S L U I T : VERORDENING BURGERINITIATIEF MENTERWOLDE 2012 No.: 5/4. De raad van de gemeente Menterwolde; gelezen het Intiatiefvoorstel van de fractie van de PvdA d.d. 12 februari 2012 en het aanvullend voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Dividendbeleid voor deelnemingen

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Dividendbeleid voor deelnemingen Onderwerp Dividendbeleid voor deelnemingen Oplegvel Raadsstuk Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr. WHC Stigter Telefoon 0235113062 E-mail: wstigter@haarlem.nl CS/SB Reg.nr. 2013/109710 GEEN bijlagen kopiëren

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2007 N 1 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 januari 2007 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

c_siy y Raad van Lelystad 2011 N 491

c_siy y Raad van Lelystad 2011 N 491 y Raad van Lelystad c_siy 2011 N 491 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 11 oktober 2011 om 20.45 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad.

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5).

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5). Vergadering Gemeenteraad 24-05-2007 Plaats: Raadshuis van Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5, Schaijk Tijd: 18:30 Voorzitter: De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk

Nadere informatie

Besluitenlijst. Omnummer: 22

Besluitenlijst. Omnummer: 22 Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 22 september 2010 om 20.00 uur in het stadhuis. Afwezig: N. Vergunst Omnummer: 22 1. Opening en

Nadere informatie

HET WAALWIJKS VERGADERMODEL

HET WAALWIJKS VERGADERMODEL De Raad Gemeente Waalwijk PRAAT MET DE RAAD HET WAALWIJKS VERGADERMODEL Het Waalwijks vergadermodel 1 Het vergadermodel in het kort Om alle inwoners van de gemeente Waalwijk goed te kunnen vertegenwoordigen,

Nadere informatie

de heer P.H. Roos (GroenLinks), de heer F.J.W. Saelman (VVD), de heer H.A. Stuurman (PvdA) de heer P.C. Tange, burgemeester

de heer P.H. Roos (GroenLinks), de heer F.J.W. Saelman (VVD), de heer H.A. Stuurman (PvdA) de heer P.C. Tange, burgemeester Verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wormerland, gehouden op 3 juli 07 in het gemeentehuis aan de Koetserstraat 3 te Wormer, aanvang 22. uur AANWEZIG de leden: de wethouders: de

Nadere informatie

Voorzitter: Van Miltenburg. Mededelingen

Voorzitter: Van Miltenburg. Mededelingen Voorzitter: Van Miltenburg Mededelingen Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de

Nadere informatie

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT MdV De begroting is wederom een knap staaltje werk waar door heel veel medewerkers in dit huis veel energie en vakmanschap in is gestoken. Dat verdient waardering, zowel richting college als richting al

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2007 N 722 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 4 oktober 2007 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Verkoop Nuon-aandelen Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein Informerende

Nadere informatie

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering.

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering. CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 23 juni 2016 AANWEZIG wnd. Voorzitter

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

Op verzoek van de aanvrager stel ik voor, het debat over de visie op de krijgsmacht van de lijst af te voeren.

Op verzoek van de aanvrager stel ik voor, het debat over de visie op de krijgsmacht van de lijst af te voeren. Mededelingen Ik deel aan de Kamer mee dat er geen afmeldingen zijn. Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen. Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan

Nadere informatie

Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009. Besluitenlijst d.d. d.d. adj.secr. gem.secr.

Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009. Besluitenlijst d.d. d.d. adj.secr. gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team BV_PC Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009 1- Notagegevens Notanummer 231818 Datum

Nadere informatie

Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet.

Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet. Hieronder het antwoord van de staatssecretaris van BZK op vragen uit de Kamer over de voorgestelde verlenging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand. Van deze tekst zijn twee versies in omloop geweest

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

De leden van de Gemeenteraad; Postbus 250 Het college van Burgemeester en Wethouders;

De leden van de Gemeenteraad; Postbus 250 Het college van Burgemeester en Wethouders; Raadsgriffie De leden van de Gemeenteraad; Postbus 250 Het college van Burgemeester en Wethouders; 1 3 0 A G H fddor P 2 De gemeentesecretaris; _.... Bezoekadres: De directie; Raadhuisplein 1 De clustermanagers;

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Zaaknummer : Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Beleid overschotten Collegevergadering : 15 maart 2016 agendapunt : 10 Portefeuillehouder : J.B. Boer

Nadere informatie

Ad Jongenelen, Carola van t Schip en Frank Reiber

Ad Jongenelen, Carola van t Schip en Frank Reiber Spelregels Jongerengemeenteraad 19 februari 2015 Er zijn 2 onderwerpen (agendapunten): - Veiligheid - Openings- en sluitingstijden van de horeca Regels van de vergadering - Ieder onderwerp/ agendapunt

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

R.T.G. Onderwerp: Jaarrekening 2007, begrotingswijziging , begroting 2009 en beleidsplan KOMPAS

R.T.G. Onderwerp: Jaarrekening 2007, begrotingswijziging , begroting 2009 en beleidsplan KOMPAS Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 27 mei 2008 Agendapunt: 4 Reg.nr: WEBU/2008/4371 R.T.G. AAN DE RAAD Onderwerp: Jaarrekening 2007, begrotingswijziging 2008-1, begroting 2009 en beleidsplan 2008-2009

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT VAN ORDE 2 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 2 artikel 1: Toepassing van dit reglement 2 artikel 2: Definitiebepalingen 2 artikel 3: Handhaving van de orde 2 artikel 4: Amendementen

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van burgemeester en wethouders van Den Haag op dinsdag, 16 mei 1995

Verslag van de vergadering van burgemeester en wethouders van Den Haag op dinsdag, 16 mei 1995 Verslag van de vergadering van burgemeester en wethouders van Den Haag op dinsdag, 16 mei 1995 Aanwezig: de burgemeester, de heren Meijer, Noordanus *), Van der Putten en Luijten, de dames Engering en

Nadere informatie

2011D56821 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2011D56821 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 20D5682 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben enkele fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen over het

Nadere informatie

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages Raadsvoorstel Agendapunt: 16 Onderwerp risicomanagement grondexploitaties Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Dividendbeleid voor deelnemingen Reg.nummer: 2013/109710

Raadsstuk. Onderwerp: Dividendbeleid voor deelnemingen Reg.nummer: 2013/109710 Raadsstuk Onderwerp: Dividendbeleid voor deelnemingen Reg.nummer: 2013/109710 1. Inleiding Haarlem heeft aandelen in enkele vennootschappen, zogenoemde deelnemingen. Met het deelnemen in het kapitaal van

Nadere informatie

Kapitaalinjectie netbeheerder intergas

Kapitaalinjectie netbeheerder intergas Raad Onderwerp: V20100333 Kapitaalinjectie netbeheerder intergas Samenvatting: Inleiding: De gemeente heeft aandelen Intergas BV. Door gewijzigde wetgeving worden stengere eisen gesteld aan de solvabilteitspositie

Nadere informatie

2016D30138 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2016D30138 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2016D30138 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 13 juli 2016 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Financiën over zijn

Nadere informatie

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht REKENKAMERCOMMISSIE De rekenkamercommissie Stichtse Vecht, gelet op artikel 8 van de van de Verordening Rekenkamercommissie gemeente Stichtse Vecht; BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van

Nadere informatie

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1.

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1. Memo aan onderwerp Leden van de gemeenteraad Vervreemden aandelen cyclus van Hans van den Akker dienst afdeling telefoon Datum 12 september 2011 memo Tijdens de raadsbijeenkomst van 15 december 2010 heeft

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Keuzemogelijkheden besteding aandelen EZW 09/54 1 oktober 2009 Algemeen. Interne Dienstverlening Plooijer R.J. Monen 12 oktober 2009

Raadsvoorstel. Keuzemogelijkheden besteding aandelen EZW 09/54 1 oktober 2009 Algemeen. Interne Dienstverlening Plooijer R.J. Monen 12 oktober 2009 Titel Nummer Datum Programma Fase Onderwerp Keuzemogelijkheden besteding aandelen EZW 09/54 1 oktober 2009 Algemeen Bestedingsvoorstel opbrengst aandelen EZW Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam

Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam Gelet op artikel 14 van de Verordening op de gebiedscommissies 2014 Artikel 1

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft vergadering van dinsdag 8 mei 2012, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur 2 Vaststellen van de volgorde van de agenda

gemeente Eindhoven Betreft vergadering van dinsdag 8 mei 2012, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur 2 Vaststellen van de volgorde van de agenda A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Secretariaat Agenda Gemeenteraad Betreft vergadering van dinsdag 8 mei 2012, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur 1 Opening en mededelingen 2 Vaststellen van de

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 juni 2016. De heer K. van Harten (fractie van de ChristenUnie) is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

De voorzitter: Ik heet de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom, evenals de mensen op de publieke tribune.

De voorzitter: Ik heet de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom, evenals de mensen op de publieke tribune. Pensioenonderwerpen Aan de orde is het VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 06/11). Ik heet de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom, evenals de mensen op de publieke tribune.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 449 Voorstel van wet de leden Wilders en Bosma tot intrekking van de goedkeuringswet inzake de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie

Nadere informatie

Memo. Informatienotitie stand van zaken aandeelhouderschap Eneco, Inleiding

Memo. Informatienotitie stand van zaken aandeelhouderschap Eneco, Inleiding Centrale Staf Bestuurlijke processturing Doorkiesnummers: Telefoon 015 2602545 Aan College van B & W Van S. Bolten Afschrift aan Memo Datum 04-11-2008 Opsteller M.R.Ram Bijlage Onderwerp Stand van zaken

Nadere informatie

Rapport. Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y.

Rapport. Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y. Dossiernummer 2015 014 Rapport Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y. Datum verzoekschrift Op 27 januari 2015 heeft de Overijsselse

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering gemeenteraad Roerdalen

Besluitenlijst vergadering gemeenteraad Roerdalen Besluitenlijst vergadering gemeenteraad Roerdalen op donderdag 13 april 2017 Aanwezig Voorzitter: Griffier: Leden: mw. mr. M.D. de Boer-Beerta R.J.J. Notermans mw. K.E.A. van Bommel, CDA J.G.G. Cremers,

Nadere informatie

2016D34672 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2016D34672 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2016D34672 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 14 september 2016 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw

Nadere informatie

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 20 december 2007 over het wapenexportbeleid.

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 20 december 2007 over het wapenexportbeleid. Wapenexportbeleid Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 20 december 2007 over het wapenexportbeleid. Voorzitter. Voor het kerstreces hebben wij met de staatssecretaris van

Nadere informatie

Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen

Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen Datum: 22 mei 2013 Plaats: Emmen 1. Inleiding Wakker Emmen vindt het belangrijk dat de mening van de burger wordt gehoord. Er is al een geruime tijd discussie binnen

Nadere informatie

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 Aan deze openbare besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van het door provinciale staten vastgestelde verslag bevat de formele besluitvorming

Nadere informatie

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015 p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 123, 25 juni 2015 Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen

Nadere informatie

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 22 mei 2013 over arbeidsmarktbeleid.

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 22 mei 2013 over arbeidsmarktbeleid. Arbeidsmarktbeleid Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 22 mei 2013 over arbeidsmarktbeleid. Ik heet de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom, net

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 8 juni 2017 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 18 mei 2017 De notulen

Nadere informatie

B&W besluit Publicatie

B&W besluit Publicatie B&W besluit Publicatie Onderwerp Stelselwijziging leningen via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Bestuurlijk behandelvoorstel (2013/367273) CS/CC Collegebesluit 1. Kennis te nemen van het eindrapport

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om 19.30 uur in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga,

Nadere informatie

Aan de orde is de behandeling van: - het verslag van een schriftelijk overleg over de vaste boekenprijs (32641, nr. 16).

Aan de orde is de behandeling van: - het verslag van een schriftelijk overleg over de vaste boekenprijs (32641, nr. 16). Vaste boekenprijs Aan de orde is de behandeling van: - het verslag van een schriftelijk overleg over de vaste boekenprijs (32641, nr. 16). De beraadslaging wordt geopend. Voorzitter. Op 20 december 2011

Nadere informatie