2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;"

Transcriptie

1 2008 N 31 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 7 februari 2008 te uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; mevrouw J. d Arnaud-Appelo (PvdA), de heren P.L.WJ. Baaten (InwonersPartij), J. van de Beek (PvdA), B. Belhaj (PvdA), C.E. Braaf (CDA), D.W. Bussink (CDA), H. Doornbos (PvdA), M. El Mhassani (PvdA), W J. Erica (Leefbaar Lelystad), S.G.J. van Erk (VVD), H.W Gerritzen (VVD), P.C.W. Hamstra (VVD), E. van der Herberg (PvdA), J.M. van den Heuvel (SP), C.J.J. Homan (StadsPartij), Z.J. van der Houwen (PvdA), mevrouw M. Jacobs-Haagen (VVD), de heren W. Jansen (InwonersPartij), S.J. Kok (GroenLinks), mevrouw L.A. Kreuger-Sietses (GroenLinks), mevrouw F. Linde (SP), de heren E.H.G. Marseille (VVD), mevrouw E.W. Middelkoop- Ferron (PvdA), mevrouw J. Nuijt-Verschoor (CDA), de heer S.W. Ongering (InwonersPartij), mevrouw J. Rommy-Agata (PvdA), mevrouw A.F.M. van Rijnsoever (InwonersPartij), de heren B. Siepel (Christenunie), H.P. Soomers (PvdA), C. van Veluwen (Christenunie), mevrouw C.P.M. de Waal (SP), mevrouw E. van Wageningen (Christenunie), de heren P.H. Walraven (SP) en W.B. Zweers (Leefbaar Lelystad), leden van de raad; alsmede de heren J.A. Fackeldey, W. de Jager, A. Kok, J. Lodders en wethouders; en de heren T.J. Caldenhoven, plaatsvervangend gemeentesecretaris en J. Woltjer, griffier. Afwezig zijn: de heren A.M. Meijering (PvdA), lid van de raad; alsmede de heer P.W. Tetteroo, wethouder.

2 2008 N 32 Agenda 1 Spreekrecht N 32 2 Opening N 35 3 Afscheid raadslid de heer Van der Meij, zie agendapunt 13 4 Toelating nieuw raadslid de heer Bussink N 35 5 Mondelinge vragen N 36 6 Vaststelling agenda N 43 7 Notulen raad van 10 januari 2008 N 43 8 Ingekomen stukken N 43 9 Mededelingen N Kadernotitie Modernisering Wet sociale werkvoorziening N Actualisatie parkeerexploitatie Stadshart en parkeertarieven N 49 12a Motie van de InwonersPartij inzake voorrang fietsverkeer N 66 12b Motie van de InwonersPartij inzake coffeeshopbeleid N Afscheid raadslid de heer Van der Meij N Gelegenheid gebruik te maken van het spreekrecht De voorzitter: Dames en heren, hartelijk welkom. Er heeft zich één spreker aangemeld, de heer Van Gaans. De heer Van Gaans: Goedenavond. Mijn naam is Ron van Gaans. Namens de oudergeleding van medezeggenschapsraad openbare basisschool De Meander richt ik mij even tot u. Uiteraard niet alleen namens de oudergeleding maar ook namens het team. Onlangs hebt u een brief van ons ontvangen welke, zag ik later, op de raadsvergadering van 21 februari a.s. behandeld zal worden bij de ingezonden stukken. Deze brief gaat over de dependance van onze school, waarover de afgelopen maanden binnen de gemeente diverse beslissingen zijn genomen. Wij willen graag met dit gesprek extra aandacht voor die brief vragen, maar laat ik beginnen met een heel belangrijke opmerking. Als MR zien wij absoluut de noodzaak dat er meer schoollokalen komen voor onze kinderen. Alleen, de gekozen locatie en de wijze van besluitvorming hebben voor ons een aantal negatieve kanten. We hebben die verwoord in vijf pijnpunten, zoals deze ook in de brief staan, maar ik wil ze toch even kort aanstippen. 1) Wij zijn van mening dat er onvoldoende onderzoek gedaan is naar de uitbreidingsmogelijkheden op de huidige locatie. Er is door de gezamenlijke directeuren in De Borg, het gebouw waarvan onze school deel uitmaakt, aangegeven dat er een aantal mogelijkheden zijn waarnaar niet voldoende is geluisterd. Er is nu gebruik gemaakt van ongecontroleerde signalen om een uiteindelijke beslissing te nemen over de invulling van het aantal lokalen. 2) Het tweede punt waarmee wij toch wat moeite hebben: het besluit om de dependance te bouwen op de beoogde locatie is in kabinet genomen. Dat heeft voor niemand de mogelijkheid meer gegeven om tegen deze beslissing in verweer te gaan. De vraag waarom hiervoor gekozen is hebben wij tot nu toe niet beantwoord kunnen krijgen. 3) Een derde pijnpunt is een vraag. Waarom weer openbaar onderwijs? In het verleden is er aardig wat gebeurd in Lelystad met extra ruimte voor scholen die nodig waren. De heer Van der Zwan heeft onlangs in de krant nog aangegeven, dat het altijd een pijnpunt is geweest en nu worden wij er weer mee geconfronteerd. Wat wij gemerkt hebben als je gaat kijken naar de scholen die telkens gesplitst werden, is dat het merendeel openbaar onderwijs was. Dus onze vraag is: waarom in dit geval

3 2008 N 33 wederom openbaar onderwijs dat moet gaan splitsen? Met name waarom De Meander? De Meander is een school die is voortgekomen uit Het Kompas en daarmee al de nodige strubbelingen heeft gehad. Er zijn nu een aantal ouders die zich afvragen: waarom wij weer op dit moment? 4) Dan de gekozen locatie. De dependance staat op ruim een kilometer van het huidige schoolgebouw. Dat vinden wij ook een beetje vreemd. Afdeling Openbaar Onderwijs heeft in het Strategisch Beleidsplan uitgesproken, dat de scholen van openbaar onderwijs in het midden van de samenleving zouden staan, waarbij de brede schoolgedachte leidend principe zou zijn. Met de huidige dependance laat men die gedachte ook weer gewoon los. 5) Het laatste punt is een heel belangrijk punt. Dat is de veiligheid van de gekozen locatie. Door de aanwezigheid van hoogspanningstransformatoren en een gecombineerde UMTS/GSM-mast direct naast de locatie is er veel onrust bij de ouders van de kinderen. Als daar ook nog bij opgeteld wordt, dat de dependance komt te liggen naast de Dronterweg, wat mogelijk leidt tot blootstelling aan fijnstof, zult u begrijpen dat de onrust compleet is. Zoals aangegeven in onze brief hebben wij op diverse manieren getracht informatie los te krijgen van de gemeente. Tot op heden is dat slechts gedeeltelijk gelukt. We hebben u in de brief gevraagd om onze pijnpunten onder de aandacht van het college te brengen. Wat voor ons echter het belangrijkste is, is dat wij gezien willen worden als volwaardig gesprekspartner. Wij vertegenwoordigen de ouders van ruim 300 kinderen die gebruikmaken van De Meander. Mogen wij dan ook onze stem inbrengen? Wij willen u dan ook vragen om het college te bewegen om eens te gaan communiceren. Het gebrek aan communicatie tot nu toe heeft ons als MR achterdochtig gemaakt. Als het college dan met ons wil communiceren, zouden we graag eens willen praten over de maatregelen die getroffen gaan worden om de veiligheid van onze kinderen op die locatie te waarborgen en de nadruk daarbij zal dan liggen op het gebied van straling en blootstelling aan fijnstof. Dit was wat ik wilde zeggen. Ik dank u voor uw aandacht mede namens de ouders en het team van De Meander. De voorzitter: Dank u wel. Zijn er vragen vanuit de raad? De heer Ongering: Ik heb geen vragen aan de inspreker, dat was mij duidelijk genoeg, maar ik heb twee aanvullende vragen aan het college. De voorzitter: U mag vragen stellen aan de inspreker. De wethouder gaat er zo op in. De heer Ongering: Akkoord. Dan stel ik mijn vragen straks. Wethouder De Jager: Mevrouw de voorzitter. Namens het college zal ik als portefeuillehouder Stedelijk Onderwijs antwoord proberen te geven. De heer Van Gaans heeft gemeld dat hij spreekt namens de oudergeleding van de MR van De Meander; en namens het team, hoor ik hem zeggen. Dat weet ik allemaal niet precies, maar het lijkt mij niet goed als de portefeuillehouder Openbaar Onderwijs in dit geval antwoordt. Laat ik er geen procedurekwestie van maken, maar kort op de inhoud proberen in te gaan. U somt vijf pijnpunten op en die vijf pijnpunten betreffen de volgende onderwerpen. Overigens, voordat ik aan de beantwoording begin nog één opmerking vooraf. Het college hecht aan goede onderwijshuisvesting en dat laten we denk ik ook jaar in jaar uit zien samen met de raad. Vorig jaar, in 2007, hebben we nog voor een bedrag van 17 miljoen aan kredieten voor onderwijshuisvesting gegeven en voor dit jaar komt

4 2008 N 34 het college straks naar de raad toe met weer een voorstel voor onderwijshuisvesting, ter waarde van zo n 11 miljoen. Dus dat zijn geen kleine guldens. Dan naar de beantwoording van uw vijf pijnpunten. Ik zal het kort doen. Uitgebreid kan ook, maar daar is denk ik op dit moment niet zo heel veel behoefte aan. 1) Als het gaat om uw eerste pijnpunt: is er wel onderzocht wat precies de uitbreidingsmogelijkheden zijn op de huidige locatie, dan is het antwoord namens het college volmondig ja. Toen duidelijk werd, want laten we daarin ook maar open en eerlijk zijn, dat op het moment van de piekbelasting 52 lokalen in plaats van 26 nodig zouden zijn, hebben wij natuurlijk in eerste instantie gekeken naar de plek waar de huidige clusterschool De Borg staat. We hebben gekeken naar de capaciteit die daar maximaal haalbaar is, we hebben gekeken naar de constructie die daar is, en zoals u suggereert: is er wel gekeken naar eventueel de hoogte in uitbreiden, dat hebben wij gedaan en we hebben ook gekeken naar de druk op het gebied. Aan de ene kant de verkeersdruk en parkeerdruk die dan van belang is. Aan de andere kant de druk voor de bewoners in de omgeving. Want dat moge ook duidelijk zijn, vanuit de bewoners komt, en naar het oordeel van het college terecht, het signaal: wanneer is die situatie bij ons in de buurt, in de omgeving van de clusterschool, nu een keer definitief geregeld? Dus wij hebben heel goed gekeken vanuit de bestaande werkelijkheid naar wat de maximaal haalbare capaciteit is bij de clusterschool De Borg op een viertal onderdelen en geconstateerd: als het gaat om die piekbelasting, en die piekbelasting duurt een langere periode, dan gaat het daar echt niet lukken. Dus zijn wij gekomen op de constructie clusterschool met 26 lokalen, vier schoolwoningen, dat betekent nog eens 16 groepen en vervolgens een volwaardige dependance van 10 lokalen. 2) Uw tweede pijnpunt betreft het besluit dat kabinet is genomen. Daar hebt u gelijk in, dat is op 12 juni van het vorig jaar gebeurd, maar dat kabinetsbesluit had slechts één reden en dat is niet degene die u in de brief weergeeft. Dat had namelijk te maken met het feit dat wij aan TNO een onafhankelijk onderzoek juist met betrekking tot straling en dergelijke gevraagd hebben. Het leek ons dus goed, om niet voor vertraging te zorgen, dat besluit wel kabinet te nemen. Toen dat onafhankelijk onderzoek van TNO geopenbaard werd, op 21 juni, hebben wij op 22 juni meteen overleg met de scholen, de directies, gehad om aan te geven dat dat daadwerkelijk het geval was. Dus 21 juni TNO-rapport, 22 juni volledige openbaarheid. Daarover hebben wij met alle partijen, bewoners, ouders, op 2, 3 en 4 juli vervolgens gecommuniceerd op de avonden die wij belegd hebben en die wij ook nog per se wilden beleggen voor aanvang van de zomervakantie, omdat wij anders het verwijt zouden kunnen krijgen: college, u doet wel wat, maar u doet dat in de zomervakantie en u geeft ons niet de kans om daarop te reageren. 3) en 4) Uw pijnpunten drie en vier kan ik denk ik heel kort tezamen beantwoorden. Waarom openbaar onderwijs en waarom deze locatie? Openbaar onderwijs heeft zich constructief opgesteld in de overleggen, laat ik dat vooropstellen, maar je hebt voor de verplaatsing van een deel van een school naar een volwaardige dependance dan ook een bepaalde massa, een bepaald volume nodig. Wat wij in ieder geval niet wilden, was dat er plukjes verplaatst werden naar de dependance. Nee, hebben wij gezegd, het zou dan ook een volwaardige dependance, een volwaardige school moeten zijn waar je groep 1 tot en met 8 kunt alloceren en waar de SKL met brede schoolactiviteiten waar u het over hebt, een plekje kan krijgen. Als wij kijken naar wat nu wordt voorgesteld op die plek, dan is het ook zo dat daar ICTmogelijkheden zijn, dat er techniektorens komen, dat er een bibliotheek komt. Met andere woorden, al datgene wat ook op de hoofdvestiging van de clusterschool aanwezig is. Wat dat betreft denken wij dat wij volop aan de wensen ook vanuit openbaar onderwijs tegemoet zijn gekomen. In het IHP dat binnenkort naar de gemeenteraad gaat, doen wij het voorstel om een gymlokaal daar neer te zetten,

5 2008 N 35 omdat we hebben berekend dat we dat gymlokaal nog tot 2022 nodig hebben. Dat loont waarschijnlijk de investering. Volwaardige dependance dus in Landerijen Oost en dat betekent dat er zowel in West als in Oost een school staat van openbaar onderwijs. 5) Ik rond af met pijnpunt vijf, over eventuele problemen met het oog op de veiligheid. Daar hebben wij dus TNO onderzoek naar laten doen. U kent dat rapport en de uitkomsten daarvan. 0,4 micro tesla is dan geloof ik de kritische factor, of 400 nano tesla. TNO heeft daar kritisch naar gekeken en heeft gezegd: dat heeft geen enkele gevolgen met het oog op de veiligheid. We hebben natuurlijk ook laten kijken naar eventuele problemen met fijnstof of luchtkwaliteit. Ook daarvan is op de gekozen locatie absoluut geen sprake. Dus de locatie is veilig. En wat denkt u? Zouden wij een school willen neerzetten op een plek waarvan wij enige twijfel hebben over de veiligheid? 2. Opening De voorzitter: De vergadering is geopend. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Meijering. Mevrouw Rommy, hartelijke welkom. We zijn blij dat u weer in ons midden bent. De heer Van der Meij en de heer Zweers komen iets later. De heer Tetteroo is vandaag geopereerd en het gaat hem goed. We zullen morgen namens de raad een bloemetje laten bezorgen. Agendapunt 3 gaat naar het eind van de vergadering, want het is altijd prettig als degene die het betreft ook aanwezig is. 3. Afscheid raadslid de heer F.M. van der Meij Zie agendapunt Toelating nieuw raadslid de heer D.W. Bussink (stuk nr. B ) De voorzitter: Ik verzoek de voorzitter van de commissie van de geloofsbrieven de resultaten kenbaar te maken. De heer Homan: Mevrouw de voorzitter, geachte collega s. De commissie uit de raad van de gemeente Lelystad in wier handen gesteld de geloofsbrief en verdere bij de kieswet gevorderde stukken ingezonden door Bussink, D.W. (Wim), m voor mannelijk, op woensdag 23 januari 2008 benoemd tot lid van de raad van de gemeente Lelystad, rapporteert de raad van de gemeente Lelystad dat zij bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde bevonden. Gebleken is dat de benoemde aan alle in de gemeentewet gestelde eisen voldoet en de commissie adviseert tot zijn toelating als lid van de raad van de gemeente Lelystad. De voorzitter: Ik wil de commissie hiervoor bedanken en ontslaan van een zware taak. Zo voelde dat toch? De heer Homan: Wij voelen ons verlost. De voorzitter; Dank u wel. Ik wil de heer Bussink vragen of hij hier voor het spreekgestoelte wil plaatsnemen. Ook voor de publieke tribune is het verzoek of u wilt gaan staan.

6 2008 N 36 Alvorens de functie te kunnen uitoefenen, leggen de leden van de gemeenteraad in de vergadering in handen van de voorzitter de volgende eed af. "Ik zweer dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. De heer Bussink: Zo waarlijk helpe mij God almachtig. De voorzitter: Dank u wel. Dan wil ik u van harte feliciteren, want het is altijd een eer om raadslid te zijn en zeker in deze bijzondere, mooie gemeente in deze goede harmonie binnen onze gemeenteraad, waar we voor grote uitdagingen staan voor de toekomst. Ik wens u namens de raad daar heel veel succes mee en ik wil dat bekrachtigen met een bos bloemen die we allemaal mede hebben gefinancierd. 5. a. Gelegenheid tot het stellen van mondelinge vragen De heer Ongering: Mevrouw de voorzitter. Ik heb zes vragen. Drie van de vragen hebben betrekking op de school De Meander, die zal ik het laatst behandelen. De andere drie kunnen vrij snel gaan, hoop ik. De eerste vraag betreft de publicatie in het Stadsbulletin. Op de voorpagina zult u zien, dat de afvalinzameling met zijlader goed verloopt. Dat wordt althans groot gebracht. Op de achterpagina staat echter: "Nieuwe zijlader haalt vuil maar brengt onrust? Mijn vraag is dus, hoe kunnen dergelijke tegengestelde berichten in hetzelfde blad komen? En wat is nu eigenlijk belangrijker: de mededeling van het college of de vragen van de raad? Wethouder Lodders: Mevrouw de voorzitter. Ik denk dat de publicatie op de voorpagina gebaseerd is op de ervaringen zoals die bij de gemeente bekend zijn en dat de onrust die op de achterpagina vermeld is, de onrust is die in de raad is ontstaan naar aanleiding van een paar discussies die we hier hebben gevoerd. Overigens is het zo dat we binnenkort, in de volgende raadsvergadering, de vragen zullen beantwoorden van de Stadspartij, dus dan komt het onderwerp ongetwijfeld weer terug op de agenda. De heer Ongering: Ik had dat al begrepen, maar ik blijf het een rare zaak vinden. Een andere vraag. Wanneer worden onze vragen over de volkstuinen in het Galjoen beantwoord? Dat zou al in een vorige raadsvergadering gebeurd zijn. Wethouder Fackeldey: Ik kan u niet anders melden dan dat ik zal nagaan waar de vragen zijn en u dat zo spoedig mogelijk laten weten. Voor de volgende raadsvergadering zijn ze er. De heer Ongering: Dank u. Dan een vraag over een publicatie in de Flevopost van de gemeente Lelystad, waarbij in de APV vergunning wordt gegeven voor de mobiele ontmoetingsplek voor jongeren aan de Stichting Youth for Christ Nederland. Mijn vraag is: betekent dit dat de met algemene middelen gefinancierde mobiele ontmoetingsplek alleen gebruikt gaat worden voor Youth for Christ en is dit dan een verstandig gebruik of een correct gebruik van ons gemeenschapsgeld?

7 2008 N 37 Wethouder A. Kok: Mevrouw de voorzitter. Ik denk dat het inderdaad een verstandig gebruik is van gemeenschapsgeld, want de Stichting Youth for Christ doet dit werk in opdracht van de kerken in Lelystad, die daarvoor inderdaad subsidie ontvangen, maar dat is ten behoeve van jongerenwerk zonder evangeliserend karakter. Dat is uitdrukkelijk afgesproken. Dat is algemeen jongerenwerk dat in de Zuiderzeewijk wordt gedaan ten behoeve van alle jongeren in Lelystad van welke religie dan ook, of zonder religie. De heer Ongering: Dank u wel. De Inwonerspartij behoudt zich het recht voor om hierop in een later stadium terug te komen. De voorzitter: Dat recht hebt u altijd, dus dat hoeft u niet te herhalen. De heer Ongering: Dan de vragen met betrekking tot De Meander. De semipermanente school wordt gebouwd op een terrein dat de bestemming woningbouw heeft. In een brief van de gemeente Lelystad aan de schoolbesturen van clusterschool De Borg van 22 juni 2007 wordt dan ook gezegd, zwart op wit, dat er voor de plek waarop nu gebouwd gaat worden een vrijstellingsprocedure artikel 19, lid 2, doorlopen moet worden. Er is bij de aanvraag van de bouwvergunning echter geen bestemmingswijziging aangevraagd. Mijn vraag is dus: is dit correct en is dit de juiste procedure? Wethouder Fackeldey: Naar mijn oordeel is dit correct, alhoewel ik de feiten nog even zal checken en u daarover nader in detail kan informeren. De bouwvergunning is aangevraagd. Parallel daaraan moet de artikel 19, lid 2, dan doorlopen zijn. Op het moment dat die doorlopen is kan de vergunning feitelijk verleend worden. Daar zit normaal een waterdichte check op. Het zou kunnen zijn dat in dit geval geen sprake is van artikel 19 maar van een tijdelijke vrijstelling. Ik moet dat nagaan; dat kan ik hier niet zien. Ik laat u dat weten. De heer Ongering: Ik kan u sowieso zeggen dat een tijdelijke vrijstelling niet geldig is, omdat die slechts 5 jaar duurt en dit wordt een semi-permanente school met een beoogde instandhoudingstermijn van 15 jaar. Dus het moet een artikel 19, lid 2, procedure worden en de leden die u vertegenwoordigen in de buurt zeggen, dat er geen artikel 19 bestemmingswijziging is aangevraagd en nodig is. Ik ben dus bang dat wij straks een hele hoop geld gaan uitgeven en een school bouwen op een plek waar iedereen die daar bezwaar tegen maakt onmiddellijk in het gelijk wordt gesteld en dat er een kapitaalsvernietiging van ongeveer 1 miljoen gaat plaatsvinden. De voorzitter: Mag ik u verzoeken zich te beperken tot de vragen? De heer Ongering: Ik zal mijn tweede vraag stellen. Ik hoop dus echt dat het college zich niet heeft laten adviseren door dezelfde jurist die wij zo langzamerhand kennen. Vraag 2. Als op de nu gekozen plaats gebouwd gaat worden, dan moet de Nuon gedwongen worden om conform het alternatief 3 te bouwen. Is de gemeente in staat en bereid om dit dwingend op te leggen en wat zijn de eventuele financiële consequenties hiervan? Wethouder De Jager: Mevrouw de voorzitter. Daar is naar het oordeel van het college op basis van advies de 0,4 micro tesla bepalend. Dat betekent dat ook bij toekomstige bebouwing die norm niet overschreden mag worden en dat is een hard gegeven. De heer Ongering: Is dat een positief antwoord?

8 2008 N 38 Wethouder De Jager: Dat er bij toekomstige bebouwing niet over die norm heengegaan wordt, dat is een positief antwoord. De heer Ongering: Dat kan alleen met alternatief 3. Dat gaat u dus in stand houden, ook al weet u niet wat dat gaat kosten? Wethouder De Jager: Alternatief 3 heb ik zo niet op mijn netvlies, maar het lijkt mij evident dat daar waar wij zeggen: die 0,4 is de harde norm, bij toekomstige bouwaanvragen die norm niet overschreden mag worden. De heer Ongering: Dank u. Dan mijn laatste vraag. Aangezien het hier gaat, en ik maak even een heel snelle schatting, om een voorgenomen bouw met een waarde van ongeveer 1 miljoen, is mijn vraag: is hiervoor een aanbesteding gehouden? Wethouder De Jager: Hoe dat precies zit kan ik u niet zeggen, maar ook hier lijkt het mij evident dat wij conform de te hanteren procedures werken, dus dat daar geen misverstand mag bestaan. Maar ik zal dat nog even navragen en u het antwoord doen toekomen. De heer Homan: Mevrouw de voorzitter. De regering heeft besloten dat schoolboeken voor leerlingen in het voortgezet onderwijs met ingang van het komend schooljaar gratis worden, maar de afgesproken invoering van die gratis boeken heeft vertraging opgelopen. Het belangrijke gevolg is dat door de onvoorziene extra kosten, mensen die van een minimuminkomen moeten rondkomen nu een voorschot moeten betalen voor de boeken. Het betreft een bedrag van 308 per kind. De vraag is of het college al overwogen heeft, of wil overwegen, om de ouders die dit echt bijna niet kunnen opbrengen, tijdelijk tegemoet te komen. Dit is mijn eerste vraag. Ik heb nog een tweede vraag. Wethouder De Jager: Het college van de gemeente Lelystad heeft dat tot dusver nog niet overwogen. Dat heeft ook te maken met het feit dat het hier gaat om rijksbeleid. Daar waar het Rijk kiest voor overhaaste invoering, zou het niet meteen logisch zijn dat de gemeente dat probeert te compenseren. Uw idee/stellingname klinkt het college wel sympathiek in de oren. Wat dat betreft zou ik er wel even naar willen laten kijken, waarbij ik mij dan spontaan wel het volgende onderscheid kan voorstellen. Daar waar het gaat om minima in de zin van uitkeringsgerechtigden bij de gemeente Lelystad, zijn die mensen bij ons bekend. Dus misschien dat we daar wel zo n mogelijkheid als u voorstelt kunnen treffen. Dat moet volgens mij via de bijzondere bijstand, bevoorschotting, en later weer terugvorderen prima kunnen. Daar hebben wij denk ik handvatten voor. Als het gaat om de groep niet-uitkeringsgerechtigden wel zijnde minina, bijvoorbeeld de categorie tot 120%, ben ik op dit moment heel erg voorzichtig om u een positief antwoord te geven, want het lijkt mij ten eerste dat het een administratieve rompslomp is; het lijkt mij ten tweede vrij arbeidsintensief en ten derde ook nog eens kostenverhogend. Dan gaan we denk ik als gemeentelijke overheid wel erg ver in het compenseren van overenthousiast rijksbeleid. Maar ik zeg u namens het college toe dat we met name dat eerste aspect serieus zullen bekijken. De heer Homan: Het antwoord op de eerste vraag vind ik heel positief. Ik ben blij dat het college zich deze moeite zal getroosten. We kunnen niet iedereen blij maken, maar de mensen om wie het het meest gaat, daar ben ik heel tevreden over. Mijn tweede vraag gaat niet over falend rijksbeleid maar gemeentelijk beleid en ik zei niet falend. In De Stelling wordt een blauwe parkeerzone geïnstalleerd. Dat betekent dat de mensen die daar wonen een parkeervergunning moeten aanschaffen en dat

9 2008 N 39 die mensen kunnen meemaken dat op zaterdagen heel veel mensen met een parkeerschijf in De Stelling gratis mogen parkeren en de plaats innemen van veel mensen die daar wonen met een parkeervergunning. Heeft het college nagedacht over de mogelijke crisis die dan ontstaat? Wethouder Lodders: Mevrouw de voorzitter. Het college heeft het besluit genomen over het parkeerregime in De Stelling. Dat gaat binnenkort met de bewoners besproken worden. Als dat besproken is, kijken we of het voorstel nog aangepast moet worden. Dan gaat het naar de gemeenteraad toe. Het is een bewuste keus geweest om daar een parkeerschijfregime in te voeren. De verwachte overlast op de tijdstippen die u noemt, verwacht het college niet, omdat anderhalf uur voor een blauwe zone toch wel heel kort is om op zo n grote afstand je auto te parkeren om even een paar boodschappen te doen. De heer Van den Heuvel: Mevrouw de voorzitter. Allereerst het college bedankt voor een brief waarin zij uiting geven dat zij het collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) gaan honoreren. Maar het college zal met de SP van mening zijn, dat bouwlocaties duidelijk aangegeven moeten worden en dat in publicaties naar buiten toe eenduidigheid moet zijn. In de brief die wij kregen stond de locatie Lemmerkade genoemd. Dus onze eerste idee was: Lemmerkade, dat is toch al vol? Daar ligt alleen water. Dus wij dachten: hier wordt aan het klotsgenot van de initiatiefnemers Bouwen in het water voldaan. Op dezelfde dag dat wij deze brief elektronisch kregen, kregen wij een bewonersbrief. Dus die ook maar eens even bekeken. Ook daarin stond Lemmerkade genoemd. Maar bij de bewonersbrief was een luchtfoto met een rood cirkeltje. Wat schetst onze verbazing? De locatie is niet Lemmerkade maar Lemmerstraat. Eveneens dezelfde dag kwam er een persbericht en het persbericht sprak over Lemmerstraat. Dus kan het college duidelijkheid geven: wat is de precieze locatie? En wat denkt het college te gaan doen aan deze misleidende bewonersbrief? Wethouder Fackeldey: Mevrouw de voorzitter. Je kunt aan de drie opeenvolgende brieven merken, dat de fout door ons weliswaar te laat, maar wel opgemerkt is. Daarom zat hij in het persbericht wel goed. De goede locatie is de Lemmerstraat. We hebben even overwogen om daar een aparte bewonersbrief met Lemmerkade is Lemmerstraat overheen te sturen, maar in overleg met de wijkmanager die de buurt kent, en die ook wat mensen gesproken had, is geconstateerd dat men heel goed door had aan de hand van het tekeningetje dat Lemmerstraat bedoeld is. We hebben ook geen verdere vragen daarover gekregen. Maar een excuus is op zijn plaats, want je hoort natuurlijk wel in één keer de goede informatie te geven. Dit soort fouten mogen eigenlijk niet gemaakt worden. Mevrouw Kreuger: Mevrouw de voorzitter. Wij hebben een vraag over de Stichting Samenspraak. Via de media hoorden we dat daarvoor faillissement is aangevraagd. We hebben een paar vragen. Wat gebeurt er met het personeel? Worden zij overgenomen door een andere organisatie of staan ze daadwerkelijk op straat? Waar wordt de peutergroep ondergebracht? Naar wij begrepen hebben krijgt die subsidie uit Den Haag. Wat gebeurt er met de vrouwentaalgroep? De gehanteerde methode schijnt vrij uniek te zijn. Wordt die nog overgenomen door anderen? Wethouder A. Kok: Mevrouw de voorzitter. Ik zal, als ik de vragen goed wil beantwoorden, de context van een en ander zo kort mogelijk moeten duiden. Het college is al enige tijd bezig met de continuïteit van de activiteiten van Stichting Samenspraak, omdat de stichting zelf in een bestuurscrisis verkeert. Het vertrouwen

10 2008 N 40 tussen de directeur en het bestuur was verdwenen, omdat er sprake was van onvoldoende administratieve organisatie en andere zaken. Toen hebben wij de Stichting VVNL bereid gevonden om de activiteiten over te nemen. Eén voorwaarde van VVNL was dat de directeur niet zou meegaan naar de nieuwe activiteit van VVNL. Vervolgens is geprobeerd om door middel van mediation van mevrouw Hedi d Ancona een regeling tot stand te brengen, waarin de directeur afstand zou doen van haar rechten om personeelslid te worden van VVNL. Dat gesprek tussen mevrouw Hedi d Ancona en mevrouw Klos en VVNL heeft op 2 november 2007 plaatsgevonden, en wij dachten met succes. Echter, toen het erop aankwam om de zaak te ondertekenen heeft de directeur gemeend om dat niet te moeten doen. Ondanks advies, ook van haar eigen advocaat bijvoorbeeld, om die zaak wel te ondertekenen in het belang van de continuïteit van de activiteiten van Stichting Samenspraak, is dat tenslotte niet gebeurd, waardoor VVNL is afgehaakt en waardoor het bestuur van Stichting Samenspraak genoodzaakt was om een aanvraag tot faillissement te doen, dat dan ook afgelopen dinsdag is uitgesproken. Wat gebeurt er met het personeel? Het personeel staat gewoon op straat. Wat gebeurt er met de peutergroep. Daar kunnen we nu even niets aan doen. En wat gebeurt er met de vrouwentaalgroep? Daar kan nu niets meer aan gered worden, omdat ondanks alle pogingen, alle zeer intensieve pogingen van het college, om de activiteit over te brengen naar VVNL, dit op zeer irrationele gronden niet is gebeurd tenslotte. Mevrouw Van Rijnsoever: Mevrouw de voorzitter. Een klein vraagje. Ik kom even terug op de beantwoording van een schriftelijke vraag die wij hadden gesteld over de gescheiden inzameling van oliën en vetten. Waarvoor dank overigens. Maar de beantwoording geeft me aanleiding tot een beetje verbazing. Wat staat er namelijk? Op de vraag of zo n gescheiden inzameling van vetten en oliën al plaatsvindt in Lelystad, heeft het college geantwoord: sinds medio 2006 staat er op het afvalbrengstation op de Zeeasterweg een aparte container. Flevocollect heeft de container voor vetten en oliën op eigen initiatief geplaatst en verzuimd om de gemeente ervan op de hoogte te stellen. Nu zal het u waarschijnlijk niet verbazen, dat ik voordat ik die schriftelijke vraag via onze fractievoorzitter heb ingediend, natuurlijk eerst geïnformeerd heb of daar een dergelijke container staat. Er is mij door Flevocollect bezworen dat dat niet het geval is. Dan heb ik het over een telefoontje ongeveer medio december vorig jaar. Dus wat klopt hier nu niet? Wethouder Lodders: Mevrouw de voorzitter. Voor zover het college bekend, staat er wel zo n container. Ik weet op dit moment het antwoord niet op de vraag. We zullen dat even nagaan en u daarover berichten. Mevrouw Van Rijnsoever: Akkoord. Dank u wel. De heer Baaten: Mevrouw de voorzitter. Ik heb twee items. In het voetgangersgebied doen zich regelmatig situaties voor die het optreden van de politie zouden rechtvaardigen. Maar de politie treedt sinds november 2007 niet meer handhavend/verbaliserend op. En dat vanwege de aanwezigheid van de onjuiste bebording. Dat hebben we nagegaan. We hebben ook de vraag gesteld: is de gemeente hiervan feitelijk op de hoogte? Die vraag is bevestigend beantwoord. Nog sterker, gisteravond werd er bovendien aangegeven dat deze situatie nog wel een aantal maanden zou kunnen duren. Het lijkt er dus op dat signalen van deskundigen, in dit geval handhavers, gewoon naast u neer worden gelegd, en bewust onduidelijke en onveilige situaties in het voetgangersgebied worden geaccepteerd. De vraag die onze fractie dan ook heeft, luidt: mogen wij van het college verwachten dat

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

'^:^=y' Registratienummer:

'^:^=y' Registratienummer: Statengriffie '^:^=y' Registratienummer: 1013841 van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland gehouden op donderdag 17 juni 2010 om 19.30 uur in het Provinciehuis, Visarenddreef 1 Lelystad.

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld,

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR Voorzitter: DD Griffier: Wethouders: de heer J.J. Visser mevrouw I. van Tienhoven de heer E.P. Cassee,

Nadere informatie

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer.

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer. Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 26 juni 2007 om 14.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Bundel van de BOB Besluitvormend van 28 oktober 2014

Bundel van de BOB Besluitvormend van 28 oktober 2014 Bundel van de BOB Besluitvormend van 28 oktober 2014 Aan de leden van de besluitvormende vergadering van Sliedrecht. De voorzitter nodigt u uit voor de openbare besluitvormende vergadering van dinsdag

Nadere informatie

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur Agenda Openbare raadsvergadering 7 december 2009, 19.30 uur Raadszaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht Om 19.30 uur begint een vragen(half)uurtje. De leden van de raad kunnen tijdens

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: de heer R. van Lavieren (PvdA), de heer O. Yilmaz (PvdA),

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

M. Haak*, F.J. Mulder, M.G.F. Tokkie, B.H.M. Wielage* en L.W.M. Worm

M. Haak*, F.J. Mulder, M.G.F. Tokkie, B.H.M. Wielage* en L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 26 november 2009 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20:00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters) Voorzitter

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

Wethouders : A.V. Baerveldt, R.G. te Beest, R. Vennik, A. Verkaik, W.E. Westerman.

Wethouders : A.V. Baerveldt, R.G. te Beest, R. Vennik, A. Verkaik, W.E. Westerman. 1 Conceptnotulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Velsen gehouden op donderdag 12 december 2013 om 20.30 uur in het TATA Steel Stadion, Minister van Houtenlaan 123 te Velsen-Zuid.

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 4 februari 2014, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 21.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 4 februari 2014, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 21.30 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 11 februari 2014 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 4 februari 2014, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (SPA), de heer A.L. Cardon

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 605 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 Nr. 12 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 11 juli 2013 De

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 19.00 uur, einde 22:40 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 19.00 uur, einde 22:40 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 45 leden 29 februari 2012 Verslagvoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Aanwezig zijn: de leden: mw. A van den Berg, dhr. B.K. van Berkel, dhr. P.H.J. Boekhorst, mw.

Nadere informatie

In stemming komt de motie van afkeuring van de fractie van D66.

In stemming komt de motie van afkeuring van de fractie van D66. De heer Van Dalfsen (PvdA): Voorzitter. Met vreugde hebben wij geconstateerd dat de pijn van de gedeputeerde meer in de overwegingen zit dan in de besluiten. Net gaat ons vooral om de besluiten. Een belangrijk

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 14 januari 2014 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30

Nadere informatie

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP MAANDAG 12 NOVEMBER 2007 OM 14.30 UUR Voorzitter: de heer M.C. Boevée, burgemeester Griffier: de heer A. Koenen Verslag: mevrouw

Nadere informatie

Afwezig: de heer M.H. Brander (PvdA)

Afwezig: de heer M.H. Brander (PvdA) CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN VERGADERING VAN RAAD VAN DER RAAD GEMEENTE DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG DINSDAG 26 AUGUSTUS 30 JUNI 2011 2014 OM OM 17.00 19.30 UUR UUR Vastgesteld: 2 oktober

Nadere informatie