2006 N 487. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2006 N 487. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;"

Transcriptie

1 2006 N 487 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 22 juni 2006 te uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; mevrouw J. d Arnaud-Appelo (PvdA), de heren P.L.W.J. Baaten (InwonersPartij), J. van de Beek (PvdA), B. Belhaj (PvdA), H. Doornbos (PvdA), M. El Mhassani (PvdA), WJ. Erica (Leefbaar Lelystad), H.W. Gerritzen (VVD), E. van der Herberg (PvdA), J.M. van den Heuvel (SP), C.J.J. Homan (Stads-Partij), Z.J. van der Houwen (PvdA), mevrouw M. Jacobs-Haagen (VVD), de heren W. Jansen (InwonersPartij), S.J. Kok (GroenLinks), mevrouw L.A. Kreuger-Sietses (GroenLinks), mevrouw F. Linde (SP), de heren E.H.G. Marseille (VVD), F.M. van der Meij (CDA), A.M. Meijering (PvdA), mevrouw E.W. Middelkoop-Ferron (PvdA), mevrouw J. Nuijt-Verschoor (CDA), mevrouw J. Rommy-Agata (PvdA), mevrouw A.F.M. van Rijnsoever (InwonersPartij), de heren B. Siepel (ChristenUnie), H.P. Soomers (PvdA) P.W. Tetteroo (CDA), C. van Veluwen (ChristenUnie), mevrouw E. van Wageningen (ChristenUnie), de heren P.H. Walraven (SP) en W.B. Zweers (Leefbaar Lelystad), leden van de raad; alsmede de heren W. de Jager, A. Kok, J. Lodders, J.P. de Vries en T.J. van der Zwan, wethouders; en de heer D.J. Willems, gemeentesecretaris, en mevrouw D. Essing, griffier. Afwezig zijn: de heren S.G.J. van Erk (VVD), P.C.W. Hamstra (VVD), S.W. Ongering (InwonersPartij) en S.D.O. van der Veen (SP), leden van de raad; en de heer J. Woltjer, griffier.

2 2006 N 488 Agenda 1 Insprekers N Opening N 488 3a Mondelinge vragen N 488 3b Schriftelijk gestelde vragen N Vaststelling agenda N Notulen raad 11 mei 2006 N Ingekomen stukken N Mededelingen N Verordening op de commissie van de rekening en benoeming leden commissie van de rekening N Bespreking adhesiebetuiging Zuiderzeelijn N Toeristisch informatiepunt in het gemeentelijk informatiecentrum - dit agendapunt is vervallen. 11 In voorbereiding verklaren van een nieuw bestemmingsplan voor een gedeelte van bestemmingsplan Lelystad Zuid II N In voorbereiding verklaren van een nieuw bestemmingsplan voor een gedeelte van bestemmingsplan Oostvaardersplassen e.o. N Besteding incidentele rijksbijdrage t.b.v. minimabeleid N Financiële bijdrage 2007 Nieuw Land Erfgoedcentrum N Gelegenheid gebruik te maken van het spreekrecht De voorzitter: Dames en heren, hartelijk welkom. Er heeft zich niemand voor dit agendapunt aangemeld. Is er iemand op de publieke tribune die hiervan gebruik wil maken? Dat is niet het geval. 2. Opening De voorzitter: De vergadering is geopend. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Van der Veen, de heer Van Erk, de heer Hamstra en de heer Ongering. De heer Jansen komt later. 3. a. Gelegenheid tot het stellen van mondelinge vragen De heer El Mhassani: Mevrouw de voorzitter. Mijn vraag heeft betrekking op een actiepunt uit het collegeprogramma, namelijk het terugdringen van de wachttijd voor sociale huurwoningen. In de stadskrant van 6 juni jl. stond het goede nieuws dat woningstichting Centrada de wachtlijst voor huurwoningen heeft zien slinken. Men spreekt van een spectaculaire prestatie, want eind 2004 stonden er nog woningzoekenden ingeschreven bij de Lelystadse verhuurder en een jaar later was het aantal mensen op de wachtlijst gezakt naar personen. Dat een administratieve verandering tot een dergelijk resultaat kan leiden, vinden wij een prestatie. Daarom willen wij van het college weten of dit zijn standpunt met betrekking tot het formuleren van een doelstelling niet beïnvloedt. In het collegeprogramma staat namelijk dat de doelstelling mede bepalend is voor het realiseren van het aantal en het soort woningen. Wethouder De Vries: Mevrouw de voorzitter. De berichtgeving in de krant is inderdaad juist. De lijst met ingeschreven personen die geïnteresseerd zijn in een sociale huurwoning in Lelystad is inderdaad afgenomen met een kleine personen. Maar als we kijken hoeveel personen van die wachtlijst inderdaad actief

3 2006 N 489 reageren op een woning die vrijkomt, dan moeten we constateren dat die groep personen uit die of uit die niet of nauwelijks kleiner is geworden. Dat betekent dat de acute vraag naar sociale huurwoningen op peil is gebleven. Dat betekent ook dat afname van de lijst van ingeschreven personen die geïnteresseerd zijn in een woning in Lelystad, geen invloed op ons beleid zal hebben tot op dit moment. Overigens kan ik meedelen dat aan het eind van het jaar / begin volgend jaar het college, zoals afgesproken met u, met een Koersnotitie en het Meerjarenbouwprogramma zal komen. Daarin zal de onderbouwing van de afname van de lijst nog wat verder worden uitgediept. De heer Zweers: Mevrouw de voorzitter. Gisteren las ik een bericht dat het bestemmingsplan voor het project Wonen in de wolken is afgekeurd door de provincie. Ik hoor graag van het college wat voor gevolgen dit heeft voor het project en waar de fout is ontstaan. Wethouder Van der Zwan: Mevrouw de voorzitter. Volgens het college heeft dat geen gevolgen voor het project. Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Er is een klein foutje gemaakt. In het bestemmingsplan is het mogelijk om tot 15 meter hoog te bouwen. De bovenste verdieping zou dan meer geluidsoverlast krijgen dan toegestaan is in het bestemmingsplan. Maar er wordt helemaal niet 15 meter hoog gebouwd daar, dus er is niets aan de hand. De heer Homan: Mevrouw de voorzitter. In de krant lezen wij dat de Hydron met Vitens is gefuseerd en dat de gemeente 5 mln. rijker wordt. Betekent dit dat wij een wat meer integrale notitie gaan krijgen voor het minimabeleid, dat we daarnaar wat breder gaan kijken en ook op kortere termijn? Wethouder De Vries: Mevrouw de voorzitter. Het gaat over 5 mln. en dat is wel een interessant bedrag. Ik constateer overigens dat de krant vooruitloopt op de besluitvorming. Het fusiebesluit moet nog genomen worden. Dus er is nog geen 5 mln. Nu cadeautjes uitdelen of voor Sinterklaas spelen, lijkt me niet verstandig. Laten we eerst met elkaar het besluit nemen of er überhaupt een fusie is of zal komen en of er inderdaad uitbetaald kan worden. Als er al centen zijn, dan bent u van het college gewend dat daarover een voorstel verschijnt hoe we dat met elkaar gaan besteden. Laten we daarop nu maar niet vooruitlopen. b. Beantwoording schriftelijk gestelde vragen naar aanleiding van de door het college ter informatie aangeboden stukken aan de raad De heer Baaten: Mevrouw de voorzitter. Wij hebben schriftelijke vragen ingediend. De voorzitter: Dat klopt. Ze worden schriftelijk beantwoord. De heer Baaten: We hadden gevraagd om ze mondeling te beantwoorden. We hebben er verder niets op gehoord, dus dan gaan wij ervan uit dat gehoor wordt gegeven aan hetgeen we gevraagd hebben. Wethouder Lodders: Mevrouw de voorzitter. Volgens mij waren het vragen op grond van artikel 37 en die worden altijd schriftelijk afgedaan. Dat is ook hierbij het geval. Wij werken volgens de verordening die de raad zelf heeft vastgesteld. De voorzitter: In de verordening staat dat het zowel schriftelijk als mondeling kan. De wethouder stelt het op prijs om het schriftelijk af te doen, zodat het zorgvuldig uitgezocht kan worden. Volgens mij komt dat ten goede aan de beantwoording.

4 2006 N Vaststelling agenda De voorzitter: U hebt op uw tafels een notitie gevonden dat agendapunt 10 vervalt. Met inachtneming van bovengenoemde wijziging wordt de agenda vastgesteld. 5. Notulen van de vergadering van 11 mei 2006 De notulen van de op 11 mei 2006 gehouden openbare vergadering worden conform ontwerp vastgesteld. 6. Ingekomen stukken (stuk nr. B ) -1 Voor kennisgeving aangenomen. -2 Ter afdoening in handen van het college gesteld. -3 In handen van het college gesteld voor het uitbrengen van een advies. -4 In handen van de commissie van de rekening gesteld voor het uitbrengen van een advies. -5 In handen van de commissie van de rekening gesteld voor het uitbrengen van een advies. -6 De heer Soomers: Mevrouw de voorzitter. In deze brief vraagt de Rekenkamer om een gedachtewisseling met de raad over de relatie tussen beide organen en over de inhoud van het onderzoeksprogramma. Wij hebben erover nagedacht hoe dat zou kunnen en wij willen dat hier bekendmaken. Wij zijn er niet voor om over dat programma in een formele raadsvergadering te gaan spreken, laat staan besluiten te nemen. Dat zou o.i. te veel neigen naar beïnvloeding en de onafhankelijkheid van de Rekenkamer in het geding brengen. Daar zijn wij uiteraard niet voor. Van de andere kant, het over te laten aan de commissie van de rekening is ook vreemd. De commissie van de rekening is een technische werkgroep die geen politiekinhoudelijke standpunten kan innemen, omdat ze de raad niet vertegenwoordigt. Wij stellen daarom via u aan de agendacommissie en de commissie van de rekening voor deze brief en dus het onderzoeksprogramma te agenderen voor een Opinieplein. Dan zijn daarmee raadsleden en fracties in staat zich te uiten over dat onderzoeksprogramma en kan de commissie van de rekening in contact met de Rekenkamer daarmee haar voordeel doen. De voorzitter: Ik kijk even naar de overige fracties in de raad. Ondersteunt u de gedachte die de PvdA naar voren brengt? De heer Zweers: Mevrouw de voorzitter. Even een verhelderende vraag richting de heer Soomers. Hoe had u de invulling van die sessie in gedachten? Is het dan bijvoorbeeld de commissie van de rekening die die gedachtegang leidt? Die verzamelt de eventuele vragen en opmerkingen? De heer Soomers: Ja. De heer Siepel: Mevrouw de voorzitter. De voorzitter van onze Rekenkamer vraagt om een gedachtewisseling. Het lijkt mij niet meer dan hoffelijk om op die

5 2006 N 491 gedachtewisseling in te gaan. De gedachtewisseling met de raad en de vorm die de heer Soomers daarvoor aandraagt, lijkt mij een uitstekende vorm. De heer Marseille: Mevrouw de voorzitter. Wij vragen ons af als we datgene wat als voorstel hieronder staat ter afdoening, wijzigen in "ter advies in handen stellen van de commissie van de rekening, of dan de commissie van de rekening daarbij betrokken wordt. Dat is inderdaad wat anders dan afhandelen, maar alleen op het Opinieplein lijkt mij ook een wat vage afhandeling. De heer S.J. Kok: Mevrouw de voorzitter. Ik zit enigszins in dubio met het voorstel van de heer Soomers, want de Rekenkamer vraagt om in gesprek te komen met de raad. Op het Opinieplein zijn wel raadsleden aanwezig maar is de raad als orgaan niet aanwezig. Opiniërend op het Opinieplein daarover praten, vind ik altijd akkoord, maar ik vraag me af of daaraan nog iets formeels moet worden vastgekoppeld in de zin dat de raad een uitspraak moet doen, of dat de commissie van de rekening daarin een rol zou kunnen spelen. Dus ik ben het op zich eens met de heer Soomers, maar er moet volgens mij nog een formele afwikkeling daar achteraan plaatsvinden. De heer Soomers: Uiteraard is de commissie van de rekening daarna aan zet om met de Rekenkamer daarover te communiceren. Dat bedoelde ik. De heer S.J. Kok: Bedankt voor de verduidelijking. Daar ben ik het mee eens. De voorzitter: Ik heb een gesprek gehad met de voorzitter van de Rekenkamer. Deze acht het dringend noodzakelijk om voor het zomerreces een gesprek te hebben óf met een delegatie van de raad óf met de rekenkamercommissie. Er zijn verschillende mogelijkheden. Het Opinieplein leent zich daar eveneens voor. Dat lijkt me geen probleem. Zij willen toelichten welke onderwerpen zij in onderzoek gaan nemen. Daar zijn ze als zelfstandige onafhankelijke commissie verantwoordelijk voor. Ze willen daarna indien de resultaten er liggen, dit in eerste instantie goed kortsluiten en daar leek ons de commissie van de rekenkamer wel het platform voor. We moeten ergens beginnen als er een resultaat ligt en er moeten ook vragen gesteld kunnen worden ter voorbereiding van een uiteindelijke raadsbehandeling. Dus het lijkt mij zinvol om te zorgen dat het op het Opinieplein komt. Dat moeten wij dan meenemen en nog toevoegen. Zou dat nog kunnen voor de zomer? Ik kijk even naar de griffier. We hebben geen Opinieplein meer voor de zomer. Dat was het probleem. Het moet echt voor de zomervakantie want men is al aangevangen met de onderzoeken. Anders krijgt u meteen al in september te maken met het eerste resultaat van onderzoek. Men heeft een programma. Kunnen wij bij hoge uitzondering hier van deze commissie gebruik maken? Of wilt u het dan uitbreiden met de fractievoorzitters? Dat kan ook als tussenmodel. Ik doe een voorstel maar u moet het als raad zelf beslissen uiteindelijk. De heer Soomers: Ik zou geen varianten gaan kiezen. Wat moet doorgaan, moet doorgaan. Handel daarin naar wijsheid. Wat mij betreft is het niet erg als de Rekenkamer al ergens mee bezig is en wij dan direct na de zomervakantie toch nog wat geluiden aan hen doorgeven over het programma. Dan kunnen ze daar wel of niet nog iets van vinden. De voorzitter: Zij willen dat graag toelichten. Maar ik wijs wel op de onafhankelijke rol die ze daarin hebben. Dan spreken we dit zo af. We lopen deze lijn af en na de zomervakantie gaan we dat op een Opinieplein een plek geven. Dank u wel.

6 2006 N 492 Ter afdoening in handen gesteld van de commissie van de rekening. Na de zomervakantie wordt het onderwerp geagendeerd voor het Opinieplein. -7 Voor kennisgeving aangenomen. 7. Mededelingen De voorzitter: Een mededeling van de kant van de voorzitter. Er is een burgerinitiatief bij ons binnengekomen op 16 juni. Dat burgerinitiatief houdt in een voorstel om binnen vijf jaar een drijvende woonwijk te realiseren in Lelystad. Het is getoetst aan de Verordening op het Burgerinitiatief en het voldoet inderdaad aan de gestelde ontvankelijkheidseisen. In de raadsvergadering van 6 juli zal u een behandelvoorstel worden voorgelegd. Voor kennisgeving aangenomen. 8. a. Voorstel tot vaststelling van de Verordening op de commissie van de rekening (stuk nr. B ) Zonder beraadslagingen en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van het presidium besloten. b. Voorstel tot benoeming van de leden van de commissie van de rekening (stuk nr. B ) De voorzitter: Ik stel voor om in het stembureau de heer Homan en mevrouw Middelkoop te benoemen. Aldus geschiedt. De heer Siepel: Mevrouw de voorzitter. Ik heb bij de vorige stemming in deze raad een opmerking gemaakt over het feit dat er alleen maar een pakketkeuze gemaakt kan worden. Je bent voor allemaal of je bent tegen allemaal. U hebt toen aangegeven dat ik gelijk had en dat het wel een erg ongenuanceerde benadering was van de stemming. Maar tot mijn verrassing constateer ik dat u weer het hele pakket in één keer aanbiedt met één vraag: voor of tegen. De voorzitter: U verzoekt aan de voorzitter van de raad om nieuwe stembriefjes te maken. De heer Siepel: De vorige keer hebt u toegezegd gevolg te geven aan mijn verzoek. De voorzitter: U hebt volkomen gelijk. De heer Siepel: Ik wil nog wel een keer op deze wijze te werk gaan om de vergadering niet onnodig op te houden, maar het verbaast mij dat een dergelijke toezegging van u niet uitgevoerd is. De voorzitter: Ik onderschrijf dit en zal de volgende keer een extra blik werpen op de stembriefjes. Wij spreken nu af dat achter iedere naam voor of tegen komt en een vakje daarboven met conform. Dan ondervangen we dit en staat het de raad vrij om zo te stemmen. Heeft iemand overigens overwegende bezwaren tegen dit

7 2006 N 493 stembriefje? Want dan moeten we wel een nieuw briefje maken. Dat is niet het geval. Dan gaan we over tot stemming. De voorzitter schorst de vergadering. De voorzitter heropent de vergadering. Mevrouw Middelkoop: Mevrouw de voorzitter. Er zijn 30 stemmen uitgebracht. Alle 30 stemmen zijn unaniem voor. De voorzitter: Ik wens iedereen veel succes met deze zware taak. Met algemene stemmen wordt conform het voorstel van het presidium besloten. 9. Bespreking adhesiebetuiging Zuiderzeelijn (stuk nr. B ) De heer Gerritzen: Mevrouw de voorzitter. De VVD onderkent het belang van snelle en moderne infrastructuur, waaronder openbaarvervoersverbindingen. In die zin zijn we voorstander van de snelle openbaarvervoersverbinding tussen de Randstand en het Noorden van Nederland, waarvan Lelystad deel uitmaakt. Het is goed om ons te oriënteren op de vraag hoe Lelystad maximaal profijt kan halen uit de in de toekomst te realiseren openbaarvervoersverbindingen. Als we kijken naar de positie van Lelystad, komt de VVD tot de conclusie dat voor de toekomstige economische, maatschappelijke en sociale ontwikkelingen oriëntatie voor Lelystad op de Noordvleugel belangrijker is dan de oriëntatie op het Noorden van Nederland. Bij een snelle spoorwegverbinding tussen de Randstad en het Noorden van Nederland is daarom voor Lelystad met name de openbaarvervoer as Schiphol / Amsterdam / Almere / Lelystad van het grootste belang. Als we de brief bekijken dan lezen we dat aangaande de spoorwegverbinding tussen de Randstad en Noord-Nederland, de blik geheel is gericht op, nog steeds, de Zuiderzeespoorlijn. De VVD-fractie is van mening dat het echter geen vanzelfsprekendheid is dat de oplossing moet worden gezocht in een spoorwegverbinding in de vorm van de Zuiderzeespoorlijn. Wij willen zelfs de voorkeur uitspreken voor de Hanzelijn-plusplus variant, waarvan dan een upgrading van het bestaande spoor tussen Zwolle en het Noorden van Nederland onderdeel zal uitmaken. Dit project zal waarschijnlijk veel goedkoper uitvallen dan het aanleggen van de Zuiderzeespoorlijn. De te besparen bedragen zouden dan mogelijk ingezet kunnen worden voor andere belangrijke infrastructurele werken waarvan Lelystad profijt zou hebben. In de brief zijn verder nog twee punten die wij onder de aandacht willen brengen. De eerste is de vermeende tweedeling van ons land. Wij onderkennen nogmaals het belang van een goede en snelle spoorwegverbinding tussen de Randstad en Noord- Nederland, maar de tweedeling vinden wij een wat somber beeld en dat delen wij ook niet helemaal. Verder wordt in de brief gesteld dat het Noorden van Nederland en Flevoland nog steeds bereid zijn om een ongekend hoog bedrag van 1 miljard beschikbaar te houden voor de aanleg van de Zuiderzeespoorlijn. Wellicht is dat de wens van het Noorden van ons land, maar nu het feitelijk zo lijkt dat een magneetzweefbaan niet meer aan de orde is, geldt dat ook voor een bijdrage van de gemeente Lelystad. Wij hebben in een raadsbesluit die bijdrage gekoppeld louter en alleen aan de aanleg van de Zuiderzeespoorlijn als magneetzweefbaan en niet aan wat voor andere variant dan ook. Wij nemen aan dat het college ons standpunt dat wij dat besluit omhoog moeten houden, daarin steunt.

8 2006 N 494 Ik wil afsluiten met twee opmerkingen. De VVD-fractie onderschrijft een snelle verbinding met het Noorden, maar is wel van mening dat de oriëntatie gericht moet zijn op de optimale verbinding met de Noordvleugel. Van het college zouden wij graag de reactie vernemen op de vraag of het college zich richting de landelijke politiek, maar ook binnen de stuurgroep, wil inzetten om dat belang, dus die verbinding met de Noordvleugel, te onderschrijven. Verder zijn we van mening dat de inzet van het college ook zou moeten gelden voor het in beeld brengen van de variant Hanzelijn-plusplus binnen het overlegorgaan Zuiderzeespoorlijn. De heer Siepel: Mag ik een vraag aan de heer Gerritzen stellen? De vraag is aan de orde of wij adhesie willen betuigen aan het stuk dat voorligt, het manifest. Ik heb u daarover geen uitspraak horen doen. U hebt een beschouwing gegeven, maar beantwoordt u nu de vraag of u adhesie geeft met ja of nee. De heer Gerritzen: In de beschouwing die ik heb gegeven, hebt u natuurlijk wel kunnen beluisteren dat wij de adhesiebetuiging voor een gedeelte ondersteunen door te zeggen dat wij een snelle spoorwegverbinding tussen de Randstad en het Noorden van Nederland onderschrijven. Maar als het aankomt op het sec ondersteunen louter en alleen in de vorm van een Zuiderzeespoorlijn, dan hebt u mij horen zeggen dat dat niet onze voorkeur heeft omdat wij een duidelijke voorkeur hebben voor de verbinding met het Noorden van Nederland via een Hanzelijn-plusplus variant. De heer Siepel: Concludeer ik uit uw woorden terecht dat de VVD-fractie geen adhesiebetuiging geeft? Dit gaat over de Zuiderzeelijn. De heer Gerritzen: Dan wilt u eigenlijk een zwart-wit antwoord hebben, ja of nee. Wij staan niet onsympathiek ten opzichte van wat hier wordt uitgesproken, namelijk die spoorwegverbinding, maar met het ondersteunen druk je feitelijk ook een stelligheid uit die misschien andere varianten wegdrukt. En dat zouden we niet willen. De heer Erica: Ik heb het verhaal van de heer Gerritzen aangehoord, maar ik heb voor mij liggen de motie die op 27 juni 2002 is ingediend met betrekking tot het voorstel inzake de samenwerkingsovereenkomst Zuiderzeelijn. Toen heeft de VVD zich met de PvdA en het CDA uitgesproken voor een vervoerverbinding tussen de Randstad en Noord-Nederland. Het accent met de omgeving van Amsterdam, dus Noord-Holland, is hierin helemaal niet gelegd. Het verbaast mij dat ze daarop enigszins terugkomen en nu meer voor Amsterdam en omgeving gaan. Noord- Nederland: dat mag wel meedoen. Dus de expliciete uiting in deze motie vind ik niet meer terug in het verhaal van de heer Gerritzen. De heer Gerritzen: Dat klopt. In de motie ziet u dat niet terug. Dat neemt niet weg dat wij ons de vrijheid permitteren om die nadruk nu wel te leggen. Wellicht was deze er toen ook wel. Of ik hem toen heb uitgesproken, weet ik niet meer. Ik deel uw mening dat hij niet in de motie staat, maar wij hechten eraan om die nadruk zeer zeker uit te spreken. De heer Zweers: Nog een korte vraag. Heeft de heer Gerritzen ook gelezen dat het nu gaat om het starten van een planstudie en dat daarin meerdere varianten zijn opgenomen? De heer Gerritzen: Dat begrijp ik, maar ik denk dat ik nu hetzelfde antwoord moet geven als ik aan de heer Siepel heb gegeven, namelijk dat wij eraan hechten om deze brief, waarin de nadruk heel nadrukkelijk ligt op de Zuiderzeespoorlijn, wat te nuanceren.

9 2006 N 495 De heer Van der Herberg: Mevrouw de voorzitter. Binnen de fractie van de PvdA bestaat sympathie voor de wens van de noordelijke provincies om een betere openbaarvervoersaansluiting te krijgen met de Randstad. Aanleg van de Zuiderzeelijn in wat voor variant dan ook zal ontegenzeggelijk een economische impuls betekenen voor het Noorden en dat zou daar heel welkom zijn. Echter, wij zijn als gemeenteraad van Lelystad geïnstalleerd om de belangen van Lelystad voorop te stellen. Naar onze mening liggen de uitdagingen voor regionaal verkeer rondom deze stad eerder in het Zuiden dan richting het Noorden. Vraag maar eens aan een aantal inwoners wat men belangrijker vindt, snel naar Heerenveen en Groningen of sneller naar Utrecht en Amsterdam. De uitslag laat zich raden. Daarvoor hebben we geen verkeersmonitor of enquête nodig. Een doemscenario voor Lelystad zou echter zijn dat de Zuiderzeelobby er alsnog in slaagt om een Hogesnelheidslijn binnen te slepen, maar zonder stop in Lelystad. Dan zijn de rijksmiljarden besteed zonder dat Lelystad er ook maar een cent van mee profiteert. Dat scenario moeten we zien te voorkomen. Dat hebben we eerder al vastgesteld. Vanuit die gedachte heeft deze raad het college opdracht gegeven om aan tafel te blijven zitten bij de Stuurgroep, maar daar zeker niet al te hard voorop te gaan lopen. Als het de inschatting van het college is dat deze adhesiebetuiging noodzakelijk was om aan tafel te blijven, dan heeft het college zich daarmee naar onze mening goed aan de opdracht gehouden. Wij hebben twee vragen aan het college. Zou Lelystad nog als volwaardig lid van de Stuurgroep zijn beschouwd als deze adhesiebetuiging niet zou zijn ondertekend? Is het college actief betrokken bij besprekingen over actuele bereikbaarheidsinitiatieven, met name rond Almere en Amsterdam? Dan geef ik als voorbeelden de discussie rond de A6/A9 en IJmeerscenario s. De heer Siepel: Mevrouw de voorzitter. Het lijkt erop dat naarmate de kans op de aanleg van de Zuiderzeelijn kleiner wordt, de toonzetting van de voorstanders pathetischer wordt. Als ik alleen al lees het motto dat in dit manifest, deze brief aan de leden van de Tweede Kamer staat "Laat Nederland niet ontsporen, en een andere zin uit het stuk: "Nederland moet weer één land worden, dan denk ik: is dat nu de goede toonzetting voor een brief aan de Tweede Kamer? Dat is toch helemaal niet het geval? Nederland is niet uit elkaar gevallen en moet niet weer gelijmd worden met een Zuiderzeespoorlijn. Dus wat je er ook van vindt, in ieder geval is onze fractie met de toonzetting niet erg ingenomen. De Zuiderzeelijn heeft nadrukkelijk een toegevoegde waarde voor het openbaar vervoer in Nederland. Daarvan zijn we ook wel overtuigd, maar die betekenis moet ook weer niet overdreven worden. Wij hebben de indruk dat de opstellers van deze brief aan de leden van de Tweede Kamer dat wel wat doen. Nederland ontspoort niet als niet de Zuiderzeelijn maar de Hanzelijn-plus of de Hanzelijn-plusplus wordt aangelegd. De schrijvers van dit stuk zeggen dat Nederland dan ontspoort als dat niet gebeurt. Die opvatting delen wij in ieder geval niet. Evenmin is zeker dat de aanleg van de Zuiderzeelijn de beste prijs/kwaliteitsverhouding geeft als het gaat om de besteding van de miljarden die aan het Noorden van Nederland zijn toegezegd voor verbetering van de economische positie daar. Er zijn alternatieven berekend waarvan waarschijnlijk de prijs/kwaliteitsverhouding veel gunstiger ligt. VVD wees daar ook al op: het zou best kunnen zijn dat zo n Hanzelijn-plusplus minstens zoveel value for money is.

10 2006 N 496 Wat betekent dit nu voor de adhesiebetuiging, want na mijn gedachtewisseling met de heer Gerritzen zult u begrijpen dat de ChristenUnie wel een duidelijk ja of nee zegt. Het manifest is al door de vertegenwoordiger van ons college ondertekend. Dat constateren we. En wij vinden in dit manifest geen aanleiding om de vertegenwoordiger van ons college in de kou te laten staan. Anders gezegd, wij willen die adhesie aan dit document wel geven. Temeer daar wij van mening zijn dat een openbaarvervoersontsluiting van Lelystad, die er naar het Oosten is als de Hanzelijn er komt en er naar het Zuiden is en er ook naar het Noorden komt bij de aanleg van de Zuiderzeelijn, de positie van Lelystad alleen maar sterker maakt. De heer Jansen komt de vergadering binnen. De heer Erica: Mevrouw de voorzitter. Het feit dat ik zo oranje ben uitgedost, heeft niets te maken met mijn sympathie voor het Nederlands voetbalelftal, maar met het feit dat onze fractie heeft meegedaan aan de adhesiebetuiging op 23 mei in Den Haag. Dat staat er ook op, zoals u ziet. De fractie van Leefbaar Lelystad is nog steeds van mening dat een verbinding tussen de Randstad en het Noorden van ons land van essentiële betekenis is voor zowel de economie van Flevoland als die van de drie noordelijke provincies. Een landdoorsnijdende verbinding door het nieuwe land dus. Het is daarom dat onze fractie steeds acte de présence heeft gegeven bij de diverse bijeenkomsten die de Stuurgroep Zuiderzeelijn heeft georganiseerd. Onze fractie vindt dat als in drie kabinetsperiodes aan de betrokken provincies wordt beloofd dat er een railverbinding komt tussen de Randstad en het Noorden, de geloofwaardigheid in de politiek ernstig geweld wordt aangedaan als op die belofte wordt teruggekomen. Ik heb in de vorige raadsperiode hier een politicus eens horen zeggen, dat door het terugkomen op eerder gemaakte afspraken de betrouwbaarheid van de politiek in het geding komt. Vandaar. In de aan de Tweede Kamer aangeboden petitie staat overigens vermeld dat het Noorden en Flevoland nog steeds bereid zijn het ongekend hoge bedrag van 1 miljard beschikbaar te houden. Ik waag dit te betwijfelen, temeer daar bij de keuze voor een Hogesnelheidslijn in onze stad beslist geen haltevoorziening wordt opgenomen. Dat lijkt ons toch wel een harde voorwaarde om in een dergelijk project te participeren. Een Hogesnelheidstrein is beslist geen optie voor Flevoland, omdat Lelystad en Emmeloord geen halteplaatsen zullen worden. Juist dit gegeven doet ons zweven tussen de twee uitersten. Enerzijds een gewone intercitylijn, anderzijds de meest futuristische variant, de magneetzweefbaan; of zoals GroenLinks het destijds heeft verwoord: een jongensdroom van techneuten. Tijdens een vergadering van de commissie Ruimte n juni 2002 heeft onze fractie uitvoerig gepleit voor een tracé van de Zuiderzeelijn parallel aan de A6, om zodoende Lelystad bij het knooppunt Larserpoort van een halte te voorzien. In het Structuurplan van onze gemeente is dat tracé ook als zodanig opgenomen. Onze fractie houdt hieraan in beginsel vast. Dit vanwege de ruimere mogelijkheden om te kunnen profiteren van een nieuwe zweef- of spoorverbinding. Zeker als we kijken naar de verwachte groei van de luchthaven, is het van belang voor Lelystad om nu al een visie te ontwikkelen hoe de aan- en afvoer van passagiers met zo min mogelijk overlast voor de stad gepaard kan gaan. Resumerend verklaart de fractie van Leefbaar Lelystad zich voorstander van een landdoorsnijdende openbaarvervoersverbinding door Flevoland met een halteplaats in Lelystad. Wij ondersteunen de petitie dan ook in de wetenschap en de zekerheid dat onze wethouder deel uitmaakt van de Stuurgroep Zuiderzeelijn.

11 2006 N 497 De heer Van der Herberg: Mag ik de heer Erica een verhelderende vraag stellen? U had het in het midden van uw betoog over een landdoorsnijdende verbinding en dat herhaalde u op het eind nog even. Mijn vraag is of u een tracé dat gaat van Amsterdam over Lelystad, Zwolle naar het Noorden van het land, de Hanzelijn, geen landdoorsnijdende verbinding vindt. De heer Erica: Dat is wel een landdoorsnijdende verbinding, maar ik moet eigenlijk zeggen een nieuwland-doorsnijdende verbinding. De heer Van der Meij: Mevrouw de voorzitter. Een goede openbaarvervoersverbinding is voor een stad van groot belang; dus ook voor Lelystad. Er valt ten aanzien van het openbaar vervoer voor Lelystad nog veel te wensen. Men kan denken aan een betere rechtstreekse verbinding met Utrecht via de zogenaamde Oostboog, vlotte aanleg van de Hanzelijn, maar ook de verbinding met het Noorden kan een grote kwaliteitsimpuls voor onze stad betekenen. In de toekomstplannen van Lelystad, denk aan de Structuurvisie, werd al rekening gehouden met de aanleg van de Zuiderzeelijn. Voor Lelystad zal het goed zijn als de Zuiderzeelijn er komt. Een verbinding met de Randstad én met het Noorden zal dan aanzienlijk verbeteren. Kortom, een gewenste ontwikkeling. Door recente gebeurtenissen dreigt een rode streep door het hele project gezet te worden. De argumenten hiervoor zijn discutabel. De CDA-fractie kan zich goed vinden in de adhesiebetuiging zoals deze nu voorligt. Het is constructief om met alternatieven te komen. Het belang van de Zuiderzeelijn wordt op allerlei gebieden helder verwoord. Het is van nationaal belang dat die lijn wordt aangelegd. Er zijn al vragen gesteld over de financiën. Ik wil me daarbij aansluiten. Wellicht kan het college wat verduidelijking geven op die opmerkingen en omtrent de 1 miljard die Flevoland en het Noorden beschikbaar willen stellen. De CDA-fractie gaat er in principe van uit dat dergelijk grote infrastructurele projecten uit de rijksmiddelen gefinancierd worden en dat voor nationale infrastructurele projecten geen bijdrage aan lagere overheden gevraagd wordt. Ten slotte mag de onzekerheid ten aanzien van de Zuiderzeelijn geen reden zijn om de ambitie van Lelystad te temperen. We moeten in volle vaart door met de ontwikkeling van onze stad, met of zonder Zuiderzeelijn. De heer Homan: Mevrouw de voorzitter. De Stadspartij is sterk voor de Hanzelijnplusplus variant. De Stadspartij is min of meer geschrokken van het hoog blablagehalte van dit aanbevolen stuk. Als je gaat kijken naar de exploitatiesaldi die positief zouden zijn en als in het stuk wordt aangegeven dat er jaarlijks wel honderdduizenden mensen gebruik zouden kunnen gaan maken van die trein en je gaat wat rekenen, dan kom je tot de conclusie dat in de spits treinen redelijk gevuld zullen zijn en de rest van de dag echt leeg, want anders zijn ze tijdens de spits ook nog half leeg. Als je dan ook nog bedenkt dat er met zo n heel hoge snelheid, en dat moet een behoorlijke snelheid zijn want anders haal je die reistijden niet van ongeveer een uur, van die hoogtes moeten worden genomen zoals de Ketelbrug en verder, dan moet een Hogesnelheidslijn óf de snelheid minderen óf er moet een talud aangelegd worden voor de Ketelbrug bijvoorbeeld van Lelystad tot Emmeloord. Dat kost ongelooflijk veel geld. Met andere woorden, als je over dat exploitatiesaldo positief nadenkt en wat gaat rekenen, dan lijkt dat wishfull thinking en verder niet. Gezien de stopplaatsen die er nodig zijn, is het de vraag of die reistijdverkortingen wel reëel zijn.

2006 N 258. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2006 N 258. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2006 N 258 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 16 maart 2006 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

2011 N 486. de heer S.G.J. van Erk (VVD), plaatsvervangend voorzitter;

2011 N 486. de heer S.G.J. van Erk (VVD), plaatsvervangend voorzitter; Raad van Lelystad C S C " 2011 N 486 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 27 september 2011 om 21.30 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad.

Nadere informatie

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

2012 N 561. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2012 N 561. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2012 N 561 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 6 november 2012 om 22.20 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M.

Nadere informatie

Raad V200701046 versie 3 december 2007. Verordening functioneringsgesprekken burgemeester

Raad V200701046 versie 3 december 2007. Verordening functioneringsgesprekken burgemeester Raadsvoorstel Inleiding:In 2006 is met de fractievoorzitters de afspraak gemaakt dat er in de loop van 2007 een functioneringsgesprek zou worden gehouden met de burgemeester. In het kader van de voorbereiding

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 Onderwerp: Voorzitter: Aanwezig zijn de leden: Griffie: Portefeuillehouders: Financieel meerjarenbeleid

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

Praat met de Gemeenteraad

Praat met de Gemeenteraad Praat met de Gemeenteraad Griffie, januari 2016 Zakboekje voor inwoners en instellingen Inhoudsopgave Voorwoord...3 De gemeenteraad...4 De werkwijze...4 Het Beeld - rondetafelgesprekken...5 Het Debat debatraad...5

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2008 N 225 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 24 april 2008 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen. Tweede Kamer, 54e vergadering, Donderdag 14 februari 2008 Algemeen Concurrentievermogen Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT VAN ORDE 2 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 2 artikel 1: Toepassing van dit reglement 2 artikel 2: Definitiebepalingen 2 artikel 3: Handhaving van de orde 2 artikel 4: Amendementen

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 29 mei 2008 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 29 mei 2008 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. 2008 N 305 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 29 mei 2008 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

2013 N 518. de heer S.G.J. van Erk (VVD), voorzitter;

2013 N 518. de heer S.G.J. van Erk (VVD), voorzitter; 2013 N 518 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 26 november 2013 om 21.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: de heer S.G.J.

Nadere informatie

Bijlage 1 Overzicht besluitvorming Zuiderzeelijn

Bijlage 1 Overzicht besluitvorming Zuiderzeelijn Bijlage 1 Overzicht besluitvorming Zuiderzeelijn 1998 Kabinet - Verslag Algemeen Overleg 16-4-1998, kamerstuk 25017, nr. 9 Naar aanleiding van aanbeveling van Commissie Langman om de mogelijkheden van

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2007 N 1 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 januari 2007 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om 19.30 uur in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga,

Nadere informatie

Notitie functioneringsgesprekken

Notitie functioneringsgesprekken Notitie functioneringsgesprekken In de handreiking voor functioneringsgesprekken met burgemeesters, enkele jaren terug opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, wordt

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad 1 gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer O4.RZOP8.OOZ Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad Samenvatting Door GroenLinks is in een motie aan de deelnemers van de debattraining

Nadere informatie

Handleiding vergadering Provinciale Staten van Overijssel. Woensdag 27 juni 2007

Handleiding vergadering Provinciale Staten van Overijssel. Woensdag 27 juni 2007 Versie 4 Handleiding vergadering Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 27 juni 2007 PROVINCIALS STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. Dat. ontv.: 0 4 JUL 2007 a.d. Routing Bijl.: WOENSDAG 27 juni 2007 aanvang:

Nadere informatie

Z.J. van der Houwen (PvdA), plaatsvervangend voorzitter;

Z.J. van der Houwen (PvdA), plaatsvervangend voorzitter; 2008 N 714 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 16 oktober 2008 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: Z.J. van der Houwen (PvdA),

Nadere informatie

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5).

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5). Vergadering Gemeenteraad 24-05-2007 Plaats: Raadshuis van Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5, Schaijk Tijd: 18:30 Voorzitter: De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk

Nadere informatie

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Raadsvergadering, 26 oktober 2010 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Nr.: 411 Agendapunt: 10 Datum: 11 oktober 2010 Voorgesteld besluit 1)

Nadere informatie

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Portefeuillehouder: de heer T. Waterlander Behandelend ambtenaar: Mevrouw W.J.M.A. Jansen, griffier Onderwerp: Verordening

Nadere informatie

gemeente Bronckhorst Raadsbesluit besluit: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11

gemeente Bronckhorst Raadsbesluit besluit: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11 gemeente Bronckhorst Raadsbesluit Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11 De raad van de gemeente Bronckhorst; gelezen het voorstel van 1 oktober 2014; Gelet op de bespreking in de commissievergadering

Nadere informatie

c^rr Raad van Lelystad 2013 N 206

c^rr Raad van Lelystad 2013 N 206 Raad van Lelystad c^rr 2013 N 206 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 11 juni 2013 om 22.00 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig

Nadere informatie

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal Vergadering Presidium Datum vergadering Aanvang Contactpersoon 21 mei 2013 20.00 uur B.J. Schouten Plaats vergadering Doorkiesnummer Raadzaal 5229499 Verslag Zeewolde Agendapunt Onderwerp 1. Opening 2

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 18 september 2014 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren Van: de raadsgriffier Datum: 20 februari 2008 I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, R. ter Braak, website-beheer, infranet-beheer, raadsgriffier

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw

Nadere informatie

2. Instrumentenoverzicht Gemeenteraad Utrecht

2. Instrumentenoverzicht Gemeenteraad Utrecht 2. Instrumentenoverzicht Gemeenteraad Utrecht Instrument Wat wil ik? Welke procedure? AMBTELIJKE BIJSTAND Verordening op de ambtelijke bijstand Gemeenteblad van Utrecht 2009, nr. 45 AMENDEMENT Artikel

Nadere informatie

HET WAALWIJKS VERGADERMODEL

HET WAALWIJKS VERGADERMODEL De Raad Gemeente Waalwijk PRAAT MET DE RAAD HET WAALWIJKS VERGADERMODEL Het Waalwijks vergadermodel 1 Het vergadermodel in het kort Om alle inwoners van de gemeente Waalwijk goed te kunnen vertegenwoordigen,

Nadere informatie

Leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland Postbus AB LELYSTAD. Geachte leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland,

Leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland Postbus AB LELYSTAD. Geachte leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland, gemeente Leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland Postbus 55 8200 AB LELYSTAD Uw brief van Onderwerp resultaten Stuurgroep Standpuntbepaling Provinciale Herindeling Uw kenmerk Bijlagen 1 Ons

Nadere informatie

Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017

Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017 Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017 Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria o Termijn inbreng o Termijn antwoord o stemmingen Aan de

Nadere informatie

Notitie raadsvragen in soorten en maten

Notitie raadsvragen in soorten en maten Notitie raadsvragen in soorten en maten Aanleiding Het komt regelmatig voor dat raadsleden een vraag willen stellen aan het college. Over een voorstel dat het college aan de raad doet. Over een artikel

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

1. Persbericht 20 juni 2013. 2. Verklaring van de burgemeester 20 juni 2013

1. Persbericht 20 juni 2013. 2. Verklaring van de burgemeester 20 juni 2013 Inhoudsopgave 1. Persbericht 20 juni 2013 2. Verklaring van de burgemeester 20 juni 2013 3. Notitie van gemeentesecretaris; motivering voorgenomen ontslag 15 januari 2013 4. Voornemen tot ontslag 22 januari

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda BESLUITENLIJST Vergadering van Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 17 februari 2016 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Aanbesteding gemeentelijke publicaties en afhandeling motie - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Aanbesteding gemeentelijke publicaties en afhandeling motie - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 31 maart 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00258 Onderwerp: Raadsmededeling over: Aanbesteding gemeentelijke publicaties en afhandeling motie - Besluitvormend Beknopte samenvatting:

Nadere informatie

10 tips over besluitvorming

10 tips over besluitvorming 10 tips over besluitvorming Meer weten? www.vergaderendoejezo.nl Bel of mail Carla: 06-20809676 of info@vergaderendoejezo.nl. 10 tips over besluitvorming Besluitvorming is noodzakelijk bij vergaderingen.

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht betreffende de raad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellendoorn. Datum: 11 oktober 2011

Rapport. Rapport over een klacht betreffende de raad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellendoorn. Datum: 11 oktober 2011 Rapport Rapport over een klacht betreffende de raad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellendoorn. Datum: 11 oktober 2011 Rapportnummer: 2011/301 2 Klacht Verzoekers klagen

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2007 N 768 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 25 oktober 2007 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

c_siy y Raad van Lelystad 2011 N 491

c_siy y Raad van Lelystad 2011 N 491 y Raad van Lelystad c_siy 2011 N 491 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 11 oktober 2011 om 20.45 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad.

Nadere informatie

Datum: 2 mei 2014 Zaaknr.: HG Documentnr.: Van afdeling : BOO Opgesteld door: B.R. van Leeuwen. Onderwerp Raadsvoorstel en -besluit:

Datum: 2 mei 2014 Zaaknr.: HG Documentnr.: Van afdeling : BOO Opgesteld door: B.R. van Leeuwen. Onderwerp Raadsvoorstel en -besluit: gemeente Hardinxveld-Giessendam RAADSVOORSTEL EN BESLUIT Datum: 2 mei 2014 Zaaknr.: HG 20262 Documentnr.: 15426 Van afdeling : BOO Opgesteld door: B.R. van Leeuwen Portefeuillehouder Datum raadsbehandeling

Nadere informatie

Voorstel tot invoering van een nieuw instrument van de raad tijdens raadsvergaderingen.

Voorstel tot invoering van een nieuw instrument van de raad tijdens raadsvergaderingen. ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 18 juni 2009 1 OPSTELLER VOORSTEL: Griffier AFDELING: Griffie PORTEFEUILLEHOUDER: N.v.t. Agendapunt: No. /'05 Dokkum, 19 mei 2009. Onderwerp: Spoeddebat.

Nadere informatie

No Emmeloord, 17 november Onderwerp. Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort

No Emmeloord, 17 november Onderwerp. Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort No. 348852-1 gemeente NOORDOOSTPOLDER Emmeloord, 17 november 2015. Onderwerp Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort Advies raadscommissie Hamerstuk voor de fracties van ONS,

Nadere informatie

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht REKENKAMERCOMMISSIE De rekenkamercommissie Stichtse Vecht, gelet op artikel 8 van de van de Verordening Rekenkamercommissie gemeente Stichtse Vecht; BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van

Nadere informatie

Datum: 17 september 2013. Deelsessie: 19.00 19.50 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming/Oordeelvorming.

Datum: 17 september 2013. Deelsessie: 19.00 19.50 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming/Oordeelvorming. RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 1 Datum: 17 september 2013. Deelsessie: 19.00 19.50 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming/Oordeelvorming. Onderwerp: NUON-reserve tranche 2015. Toelichting: Op

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Statenvoorstel PS 04/06 A

Statenvoorstel PS 04/06 A Statenvoorstel PS 04/06 A Voorgestelde behandeling: PS-vergadering : 20 januari 2006 Statencommissie : Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid, 16 december 2005 Onderwerp Evaluatieonderzoek

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân

provinsje fryslân provincie fryslân Heerenveen provinsje fryslân provincie fryslân Provinciale Staten van Fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 5125 ;vvsv.fryslan.ni provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE GRIFFIE. De raad van de gemeente Montfoort;

VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE GRIFFIE. De raad van de gemeente Montfoort; VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE GRIFFIE De raad van de gemeente Montfoort; Gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 mei 2006 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 mei 2006 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. 2006 N 334 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 mei 2006 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

constaterende dat de Wet passend onderwijs scholen per 1 augustus 2014 een zorgplicht voor elke leerling oplegt;

constaterende dat de Wet passend onderwijs scholen per 1 augustus 2014 een zorgplicht voor elke leerling oplegt; Passend onderwijs Aan de orde is het VAO Passend onderwijs (AO d.d. 18/12). Ik heet de staatssecretaris van harte welkom. Voorzitter. Wij hebben een interessante gedachtewisseling gehad in het algemeen

Nadere informatie

2015D08919 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D08919 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D08919 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 11 maart 2015 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

Welkom. bij de. gemeenteraad

Welkom. bij de. gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om toeristenbelasting

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

Uitkomst besluitvorming Zwolle - Herfte

Uitkomst besluitvorming Zwolle - Herfte De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456 1111 Getypt door / paraaf H.C.

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming Beleidsvorming in de gemeente volgt redelijk vaste stappen. In dit document leest u welke stappen dat zijn. Daardoor kunt u op tijd bij

Nadere informatie

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 20 december 2007 over het wapenexportbeleid.

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 20 december 2007 over het wapenexportbeleid. Wapenexportbeleid Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 20 december 2007 over het wapenexportbeleid. Voorzitter. Voor het kerstreces hebben wij met de staatssecretaris van

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2007 N 722 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 4 oktober 2007 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

2015-WB-36 Burgemeesterbrief

2015-WB-36 Burgemeesterbrief 2015-WB-36 Burgemeesterbrief Aan de gemeenteraad van de gemeente Wijdemeren Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Datum: B/29571/15091 0/TB 10 september 2015 Behandelend ambtenaar: Doorkiesnummer: Bijlagen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere BESLUIT:

GEMEENTEBLAD. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere BESLUIT: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere gelet op artikel 52 van de Gemeentewet BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 30 juni 2016 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 12 mei 2016, voorgezet

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer 80-2008.

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer 80-2008. Dossiernummer 80-2008 OORDEEL Verzoeker De heer en mevrouw B. te Almelo Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer

Nadere informatie

c. Wanneer is de westvariant voor het eerst ter tafel gebracht en door wie?

c. Wanneer is de westvariant voor het eerst ter tafel gebracht en door wie? Vragen artikel 39 RvO over de evaluatie participatie project tunnel spoorkruising Maarsbergen Gesteld door de raadsleden T.D.J. (Dorien) Schults, S. (Sybe) Streekstra en P.C. (Peter) van der Zee 23 november

Nadere informatie

Feitenrelaas Stuurgroep Bedrijventerrein West Achterhoek

Feitenrelaas Stuurgroep Bedrijventerrein West Achterhoek Feitenrelaas Stuurgroep Bedrijventerrein West Achterhoek Opgesteld door ir. R. Wolbers, secretaris van de Stuurgroep, d.d. 7 oktober 2013 Inleiding Dit feitenrelaas heeft betrekking op de bespreking en

Nadere informatie

Correspondentieadres: Hollandseweg 20 3227 CB Oudenhoorn Tel. 0181-461429

Correspondentieadres: Hollandseweg 20 3227 CB Oudenhoorn Tel. 0181-461429 Correspondentieadres: Hollandseweg 20 3227 CB Oudenhoorn Tel. 0181-461429 Aan de griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer de heer drs. M.J. van der Leeden Postbus 20018

Nadere informatie

Meting september 2013

Meting september 2013 Meting september 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl Donateursvertrouwen daalt in tegenstelling tot consumentenvertrouwen

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

23. Instemmen met de Agenda Duurzaamheid

23. Instemmen met de Agenda Duurzaamheid Gemeenteraad 11 februari 2015 23. Instemmen met de Agenda Duurzaamheid Voorzitter, Daar is ze dan, de langverwachte Agenda Duurzaamheid. Het CDA is enthousiast omdat we een aparte wethouder Duurzaamheid

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG RAADSVERGADERING 16 november 2010 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier Leden VVD CDA SP GroenLinks PvdA PCG

Nadere informatie

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. S. Ketelaar, mevr. Van der Salm en mevr. Overtoom.

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. S. Ketelaar, mevr. Van der Salm en mevr. Overtoom. GEMEENTE SCHAGEN Verslag van het Platform Wmo, gehouden op 9 januari 2008. Aanwezig: Dhr. A.M. Brand (interim-voorzitter), mevr. L. Bijwaard, mevr. Schilder, dhr. P. Groenveld, dhr. R. Stringer, dhr. P.

Nadere informatie

Verordening op de raadscommissie gemeente Boxmeer 2014

Verordening op de raadscommissie gemeente Boxmeer 2014 Verordening op de raadscommissie gemeente Boxmeer 2014 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: - commissiegriffier: griffier van de raadscommissie

Nadere informatie

Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad

Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad GEMEENTE BEUNINGEN Raadsvoorstel Onderwerp Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad Raadsvergadering 19 februari 2013 Nummer(agenda) Commissie 1 PAZ Registratienummer BW13.00065 Datum

Nadere informatie

Ondersteunen actie mensenketting tegen Tihange

Ondersteunen actie mensenketting tegen Tihange Pagina 2 van 7 De voltallige gemeenteraad van Sittard-Geleen staat achter de actie Stop Tihange en steunt de menselijke kettingreactie die op 25 juni 2017 als protest tegen het openhouden van de Belgische

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 681 Verlenging van de zittingsduur van gemeenteraden in gemeenten waarvoor met ingang van 1 januari 2015 een wijziging van de gemeentelijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel Besluitvormend. Wij stellen voor: Integrale notitie 'Veiligheid stationsgebieden. de raad van de gemeente

Raadsvoorstel Besluitvormend. Wij stellen voor: Integrale notitie 'Veiligheid stationsgebieden. de raad van de gemeente Raadsvoorstel Besluitvormend Integrale notitie 'Veiligheid stationsgebieden aan: de raad van de gemeente zaaknummer: Z-17-018336 datum voorstel: 9 augustus 2017 datum collegevergadering: 29 augustus 2017

Nadere informatie

5 Hoofdstuk 4: Onderwerpselectie en onderzoeken 5 Artikel 14: Werkwijze bij onderwerpselectie en onderzoeken

5 Hoofdstuk 4: Onderwerpselectie en onderzoeken 5 Artikel 14: Werkwijze bij onderwerpselectie en onderzoeken Reglement van Orde (RvO) van de Rekenkamercommissie gemeente Roermond (RKC). Inhoudsopgave Blz. Omschrijving 2 Hoofdstuk 1: Inleiding 2 Missie en doelen 2 Ambitieniveau 2 Hoofdstuk 2: Algemene bepalingen

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Nanuru, MH (Anna) Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Hans Ganzeboom [hejganzeboom@gmail.com] vrijdag 29 januari 2016 10:00 Statengriffie commissie verkeer en vervoer op 3 februari 2016 MKBA-briefPS290116.docx;

Nadere informatie

M.H.J.C. Nienhuis Van Doremaele Verkenner. Gemeenteraad van Ridderkerk Koningsplein 1 Ridderkerk. Zaltbommel, 23 november 2012

M.H.J.C. Nienhuis Van Doremaele Verkenner. Gemeenteraad van Ridderkerk Koningsplein 1 Ridderkerk. Zaltbommel, 23 november 2012 M.H.J.C. Nienhuis Van Doremaele Verkenner Gemeenteraad van Ridderkerk Koningsplein 1 Ridderkerk Zaltbommel, 23 november 2012 Geachte leden van de gemeenteraad, Op 16 oktober jongstleden gaf u mij opdracht

Nadere informatie

RUZIE OVER DE FUSIE?

RUZIE OVER DE FUSIE? RUZIE OVER DE FUSIE? resultaten van een enquête onder gemeentebestuurders en raadsleden in Noord-Holland, Utrecht en Flevoland Amsterdam, november 2011 Projectnummer: 1578 ERGO: BUREAU VOOR MARKT- EN BELEIDSONDERZOEK

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 7 februari 2012 Agendapunt: RTG: 24 januari 2012

GEMEENTE NUTH Raad: 7 februari 2012 Agendapunt: RTG: 24 januari 2012 Reg.nr: FLO/2011/18042 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 7 februari 2012 Agendapunt: RTG: 24 januari 2012 AAN DE RAAD Onderwerp: Uitwerking opties realisatie tweede hockeyveld Kollenberg Nuth 1. Samenvatting

Nadere informatie

Bijlage 3 Overzicht van alternatieven en varianten Structuurvisie ZZL

Bijlage 3 Overzicht van alternatieven en varianten Structuurvisie ZZL Bijlage 3 Overzicht van alternatieven en varianten Structuurvisie ZZL De alternatieven en varianten die binnen de Structuurvisie Zuiderzeelijn worden uitgewerkt, kunnen worden onderverdeeld in drie oplossingsrichtingen:

Nadere informatie

2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 2 juni 2016 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 417 Kabinetsformatie 2010 Nr. 2 BRIEF VAN DE INFORMATEUR Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Hierbij zend ik u, daartoe

Nadere informatie

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. algemeen bestuur : het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân b. dagelijks

Nadere informatie

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum 8 juni 2017 vergadering Aanwezig: Ing R.M.M.J. Duijm, mw. K. 't Hart-Tekamp, ing. P. Kraamer, drs. C.W.G.J. van Leeuwen, A.K. Quist, ing. C. Verloop,

Nadere informatie

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging.

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging. Statuten Zoals vastgesteld door het Congres bijeen op 16 december 1990 te Wageningen; waarna verleden in een akte houdende de oprichting van de vereniging, op 4 januari 1991 te Amsterdam; en voor het laatst

Nadere informatie

Voorzitter: Van Miltenburg. Mededelingen

Voorzitter: Van Miltenburg. Mededelingen Voorzitter: Van Miltenburg Mededelingen Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de

Nadere informatie

2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Economische Zaken heeft een aantal vragen en opmerkingen aan de Minister van Economische Zaken voorgelegd over de brief d.d.

Nadere informatie