2006 N 487. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2006 N 487. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;"

Transcriptie

1 2006 N 487 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 22 juni 2006 te uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; mevrouw J. d Arnaud-Appelo (PvdA), de heren P.L.W.J. Baaten (InwonersPartij), J. van de Beek (PvdA), B. Belhaj (PvdA), H. Doornbos (PvdA), M. El Mhassani (PvdA), WJ. Erica (Leefbaar Lelystad), H.W. Gerritzen (VVD), E. van der Herberg (PvdA), J.M. van den Heuvel (SP), C.J.J. Homan (Stads-Partij), Z.J. van der Houwen (PvdA), mevrouw M. Jacobs-Haagen (VVD), de heren W. Jansen (InwonersPartij), S.J. Kok (GroenLinks), mevrouw L.A. Kreuger-Sietses (GroenLinks), mevrouw F. Linde (SP), de heren E.H.G. Marseille (VVD), F.M. van der Meij (CDA), A.M. Meijering (PvdA), mevrouw E.W. Middelkoop-Ferron (PvdA), mevrouw J. Nuijt-Verschoor (CDA), mevrouw J. Rommy-Agata (PvdA), mevrouw A.F.M. van Rijnsoever (InwonersPartij), de heren B. Siepel (ChristenUnie), H.P. Soomers (PvdA) P.W. Tetteroo (CDA), C. van Veluwen (ChristenUnie), mevrouw E. van Wageningen (ChristenUnie), de heren P.H. Walraven (SP) en W.B. Zweers (Leefbaar Lelystad), leden van de raad; alsmede de heren W. de Jager, A. Kok, J. Lodders, J.P. de Vries en T.J. van der Zwan, wethouders; en de heer D.J. Willems, gemeentesecretaris, en mevrouw D. Essing, griffier. Afwezig zijn: de heren S.G.J. van Erk (VVD), P.C.W. Hamstra (VVD), S.W. Ongering (InwonersPartij) en S.D.O. van der Veen (SP), leden van de raad; en de heer J. Woltjer, griffier.

2 2006 N 488 Agenda 1 Insprekers N Opening N 488 3a Mondelinge vragen N 488 3b Schriftelijk gestelde vragen N Vaststelling agenda N Notulen raad 11 mei 2006 N Ingekomen stukken N Mededelingen N Verordening op de commissie van de rekening en benoeming leden commissie van de rekening N Bespreking adhesiebetuiging Zuiderzeelijn N Toeristisch informatiepunt in het gemeentelijk informatiecentrum - dit agendapunt is vervallen. 11 In voorbereiding verklaren van een nieuw bestemmingsplan voor een gedeelte van bestemmingsplan Lelystad Zuid II N In voorbereiding verklaren van een nieuw bestemmingsplan voor een gedeelte van bestemmingsplan Oostvaardersplassen e.o. N Besteding incidentele rijksbijdrage t.b.v. minimabeleid N Financiële bijdrage 2007 Nieuw Land Erfgoedcentrum N Gelegenheid gebruik te maken van het spreekrecht De voorzitter: Dames en heren, hartelijk welkom. Er heeft zich niemand voor dit agendapunt aangemeld. Is er iemand op de publieke tribune die hiervan gebruik wil maken? Dat is niet het geval. 2. Opening De voorzitter: De vergadering is geopend. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Van der Veen, de heer Van Erk, de heer Hamstra en de heer Ongering. De heer Jansen komt later. 3. a. Gelegenheid tot het stellen van mondelinge vragen De heer El Mhassani: Mevrouw de voorzitter. Mijn vraag heeft betrekking op een actiepunt uit het collegeprogramma, namelijk het terugdringen van de wachttijd voor sociale huurwoningen. In de stadskrant van 6 juni jl. stond het goede nieuws dat woningstichting Centrada de wachtlijst voor huurwoningen heeft zien slinken. Men spreekt van een spectaculaire prestatie, want eind 2004 stonden er nog woningzoekenden ingeschreven bij de Lelystadse verhuurder en een jaar later was het aantal mensen op de wachtlijst gezakt naar personen. Dat een administratieve verandering tot een dergelijk resultaat kan leiden, vinden wij een prestatie. Daarom willen wij van het college weten of dit zijn standpunt met betrekking tot het formuleren van een doelstelling niet beïnvloedt. In het collegeprogramma staat namelijk dat de doelstelling mede bepalend is voor het realiseren van het aantal en het soort woningen. Wethouder De Vries: Mevrouw de voorzitter. De berichtgeving in de krant is inderdaad juist. De lijst met ingeschreven personen die geïnteresseerd zijn in een sociale huurwoning in Lelystad is inderdaad afgenomen met een kleine personen. Maar als we kijken hoeveel personen van die wachtlijst inderdaad actief

3 2006 N 489 reageren op een woning die vrijkomt, dan moeten we constateren dat die groep personen uit die of uit die niet of nauwelijks kleiner is geworden. Dat betekent dat de acute vraag naar sociale huurwoningen op peil is gebleven. Dat betekent ook dat afname van de lijst van ingeschreven personen die geïnteresseerd zijn in een woning in Lelystad, geen invloed op ons beleid zal hebben tot op dit moment. Overigens kan ik meedelen dat aan het eind van het jaar / begin volgend jaar het college, zoals afgesproken met u, met een Koersnotitie en het Meerjarenbouwprogramma zal komen. Daarin zal de onderbouwing van de afname van de lijst nog wat verder worden uitgediept. De heer Zweers: Mevrouw de voorzitter. Gisteren las ik een bericht dat het bestemmingsplan voor het project Wonen in de wolken is afgekeurd door de provincie. Ik hoor graag van het college wat voor gevolgen dit heeft voor het project en waar de fout is ontstaan. Wethouder Van der Zwan: Mevrouw de voorzitter. Volgens het college heeft dat geen gevolgen voor het project. Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Er is een klein foutje gemaakt. In het bestemmingsplan is het mogelijk om tot 15 meter hoog te bouwen. De bovenste verdieping zou dan meer geluidsoverlast krijgen dan toegestaan is in het bestemmingsplan. Maar er wordt helemaal niet 15 meter hoog gebouwd daar, dus er is niets aan de hand. De heer Homan: Mevrouw de voorzitter. In de krant lezen wij dat de Hydron met Vitens is gefuseerd en dat de gemeente 5 mln. rijker wordt. Betekent dit dat wij een wat meer integrale notitie gaan krijgen voor het minimabeleid, dat we daarnaar wat breder gaan kijken en ook op kortere termijn? Wethouder De Vries: Mevrouw de voorzitter. Het gaat over 5 mln. en dat is wel een interessant bedrag. Ik constateer overigens dat de krant vooruitloopt op de besluitvorming. Het fusiebesluit moet nog genomen worden. Dus er is nog geen 5 mln. Nu cadeautjes uitdelen of voor Sinterklaas spelen, lijkt me niet verstandig. Laten we eerst met elkaar het besluit nemen of er überhaupt een fusie is of zal komen en of er inderdaad uitbetaald kan worden. Als er al centen zijn, dan bent u van het college gewend dat daarover een voorstel verschijnt hoe we dat met elkaar gaan besteden. Laten we daarop nu maar niet vooruitlopen. b. Beantwoording schriftelijk gestelde vragen naar aanleiding van de door het college ter informatie aangeboden stukken aan de raad De heer Baaten: Mevrouw de voorzitter. Wij hebben schriftelijke vragen ingediend. De voorzitter: Dat klopt. Ze worden schriftelijk beantwoord. De heer Baaten: We hadden gevraagd om ze mondeling te beantwoorden. We hebben er verder niets op gehoord, dus dan gaan wij ervan uit dat gehoor wordt gegeven aan hetgeen we gevraagd hebben. Wethouder Lodders: Mevrouw de voorzitter. Volgens mij waren het vragen op grond van artikel 37 en die worden altijd schriftelijk afgedaan. Dat is ook hierbij het geval. Wij werken volgens de verordening die de raad zelf heeft vastgesteld. De voorzitter: In de verordening staat dat het zowel schriftelijk als mondeling kan. De wethouder stelt het op prijs om het schriftelijk af te doen, zodat het zorgvuldig uitgezocht kan worden. Volgens mij komt dat ten goede aan de beantwoording.

4 2006 N Vaststelling agenda De voorzitter: U hebt op uw tafels een notitie gevonden dat agendapunt 10 vervalt. Met inachtneming van bovengenoemde wijziging wordt de agenda vastgesteld. 5. Notulen van de vergadering van 11 mei 2006 De notulen van de op 11 mei 2006 gehouden openbare vergadering worden conform ontwerp vastgesteld. 6. Ingekomen stukken (stuk nr. B ) -1 Voor kennisgeving aangenomen. -2 Ter afdoening in handen van het college gesteld. -3 In handen van het college gesteld voor het uitbrengen van een advies. -4 In handen van de commissie van de rekening gesteld voor het uitbrengen van een advies. -5 In handen van de commissie van de rekening gesteld voor het uitbrengen van een advies. -6 De heer Soomers: Mevrouw de voorzitter. In deze brief vraagt de Rekenkamer om een gedachtewisseling met de raad over de relatie tussen beide organen en over de inhoud van het onderzoeksprogramma. Wij hebben erover nagedacht hoe dat zou kunnen en wij willen dat hier bekendmaken. Wij zijn er niet voor om over dat programma in een formele raadsvergadering te gaan spreken, laat staan besluiten te nemen. Dat zou o.i. te veel neigen naar beïnvloeding en de onafhankelijkheid van de Rekenkamer in het geding brengen. Daar zijn wij uiteraard niet voor. Van de andere kant, het over te laten aan de commissie van de rekening is ook vreemd. De commissie van de rekening is een technische werkgroep die geen politiekinhoudelijke standpunten kan innemen, omdat ze de raad niet vertegenwoordigt. Wij stellen daarom via u aan de agendacommissie en de commissie van de rekening voor deze brief en dus het onderzoeksprogramma te agenderen voor een Opinieplein. Dan zijn daarmee raadsleden en fracties in staat zich te uiten over dat onderzoeksprogramma en kan de commissie van de rekening in contact met de Rekenkamer daarmee haar voordeel doen. De voorzitter: Ik kijk even naar de overige fracties in de raad. Ondersteunt u de gedachte die de PvdA naar voren brengt? De heer Zweers: Mevrouw de voorzitter. Even een verhelderende vraag richting de heer Soomers. Hoe had u de invulling van die sessie in gedachten? Is het dan bijvoorbeeld de commissie van de rekening die die gedachtegang leidt? Die verzamelt de eventuele vragen en opmerkingen? De heer Soomers: Ja. De heer Siepel: Mevrouw de voorzitter. De voorzitter van onze Rekenkamer vraagt om een gedachtewisseling. Het lijkt mij niet meer dan hoffelijk om op die

5 2006 N 491 gedachtewisseling in te gaan. De gedachtewisseling met de raad en de vorm die de heer Soomers daarvoor aandraagt, lijkt mij een uitstekende vorm. De heer Marseille: Mevrouw de voorzitter. Wij vragen ons af als we datgene wat als voorstel hieronder staat ter afdoening, wijzigen in "ter advies in handen stellen van de commissie van de rekening, of dan de commissie van de rekening daarbij betrokken wordt. Dat is inderdaad wat anders dan afhandelen, maar alleen op het Opinieplein lijkt mij ook een wat vage afhandeling. De heer S.J. Kok: Mevrouw de voorzitter. Ik zit enigszins in dubio met het voorstel van de heer Soomers, want de Rekenkamer vraagt om in gesprek te komen met de raad. Op het Opinieplein zijn wel raadsleden aanwezig maar is de raad als orgaan niet aanwezig. Opiniërend op het Opinieplein daarover praten, vind ik altijd akkoord, maar ik vraag me af of daaraan nog iets formeels moet worden vastgekoppeld in de zin dat de raad een uitspraak moet doen, of dat de commissie van de rekening daarin een rol zou kunnen spelen. Dus ik ben het op zich eens met de heer Soomers, maar er moet volgens mij nog een formele afwikkeling daar achteraan plaatsvinden. De heer Soomers: Uiteraard is de commissie van de rekening daarna aan zet om met de Rekenkamer daarover te communiceren. Dat bedoelde ik. De heer S.J. Kok: Bedankt voor de verduidelijking. Daar ben ik het mee eens. De voorzitter: Ik heb een gesprek gehad met de voorzitter van de Rekenkamer. Deze acht het dringend noodzakelijk om voor het zomerreces een gesprek te hebben óf met een delegatie van de raad óf met de rekenkamercommissie. Er zijn verschillende mogelijkheden. Het Opinieplein leent zich daar eveneens voor. Dat lijkt me geen probleem. Zij willen toelichten welke onderwerpen zij in onderzoek gaan nemen. Daar zijn ze als zelfstandige onafhankelijke commissie verantwoordelijk voor. Ze willen daarna indien de resultaten er liggen, dit in eerste instantie goed kortsluiten en daar leek ons de commissie van de rekenkamer wel het platform voor. We moeten ergens beginnen als er een resultaat ligt en er moeten ook vragen gesteld kunnen worden ter voorbereiding van een uiteindelijke raadsbehandeling. Dus het lijkt mij zinvol om te zorgen dat het op het Opinieplein komt. Dat moeten wij dan meenemen en nog toevoegen. Zou dat nog kunnen voor de zomer? Ik kijk even naar de griffier. We hebben geen Opinieplein meer voor de zomer. Dat was het probleem. Het moet echt voor de zomervakantie want men is al aangevangen met de onderzoeken. Anders krijgt u meteen al in september te maken met het eerste resultaat van onderzoek. Men heeft een programma. Kunnen wij bij hoge uitzondering hier van deze commissie gebruik maken? Of wilt u het dan uitbreiden met de fractievoorzitters? Dat kan ook als tussenmodel. Ik doe een voorstel maar u moet het als raad zelf beslissen uiteindelijk. De heer Soomers: Ik zou geen varianten gaan kiezen. Wat moet doorgaan, moet doorgaan. Handel daarin naar wijsheid. Wat mij betreft is het niet erg als de Rekenkamer al ergens mee bezig is en wij dan direct na de zomervakantie toch nog wat geluiden aan hen doorgeven over het programma. Dan kunnen ze daar wel of niet nog iets van vinden. De voorzitter: Zij willen dat graag toelichten. Maar ik wijs wel op de onafhankelijke rol die ze daarin hebben. Dan spreken we dit zo af. We lopen deze lijn af en na de zomervakantie gaan we dat op een Opinieplein een plek geven. Dank u wel.

6 2006 N 492 Ter afdoening in handen gesteld van de commissie van de rekening. Na de zomervakantie wordt het onderwerp geagendeerd voor het Opinieplein. -7 Voor kennisgeving aangenomen. 7. Mededelingen De voorzitter: Een mededeling van de kant van de voorzitter. Er is een burgerinitiatief bij ons binnengekomen op 16 juni. Dat burgerinitiatief houdt in een voorstel om binnen vijf jaar een drijvende woonwijk te realiseren in Lelystad. Het is getoetst aan de Verordening op het Burgerinitiatief en het voldoet inderdaad aan de gestelde ontvankelijkheidseisen. In de raadsvergadering van 6 juli zal u een behandelvoorstel worden voorgelegd. Voor kennisgeving aangenomen. 8. a. Voorstel tot vaststelling van de Verordening op de commissie van de rekening (stuk nr. B ) Zonder beraadslagingen en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van het presidium besloten. b. Voorstel tot benoeming van de leden van de commissie van de rekening (stuk nr. B ) De voorzitter: Ik stel voor om in het stembureau de heer Homan en mevrouw Middelkoop te benoemen. Aldus geschiedt. De heer Siepel: Mevrouw de voorzitter. Ik heb bij de vorige stemming in deze raad een opmerking gemaakt over het feit dat er alleen maar een pakketkeuze gemaakt kan worden. Je bent voor allemaal of je bent tegen allemaal. U hebt toen aangegeven dat ik gelijk had en dat het wel een erg ongenuanceerde benadering was van de stemming. Maar tot mijn verrassing constateer ik dat u weer het hele pakket in één keer aanbiedt met één vraag: voor of tegen. De voorzitter: U verzoekt aan de voorzitter van de raad om nieuwe stembriefjes te maken. De heer Siepel: De vorige keer hebt u toegezegd gevolg te geven aan mijn verzoek. De voorzitter: U hebt volkomen gelijk. De heer Siepel: Ik wil nog wel een keer op deze wijze te werk gaan om de vergadering niet onnodig op te houden, maar het verbaast mij dat een dergelijke toezegging van u niet uitgevoerd is. De voorzitter: Ik onderschrijf dit en zal de volgende keer een extra blik werpen op de stembriefjes. Wij spreken nu af dat achter iedere naam voor of tegen komt en een vakje daarboven met conform. Dan ondervangen we dit en staat het de raad vrij om zo te stemmen. Heeft iemand overigens overwegende bezwaren tegen dit

7 2006 N 493 stembriefje? Want dan moeten we wel een nieuw briefje maken. Dat is niet het geval. Dan gaan we over tot stemming. De voorzitter schorst de vergadering. De voorzitter heropent de vergadering. Mevrouw Middelkoop: Mevrouw de voorzitter. Er zijn 30 stemmen uitgebracht. Alle 30 stemmen zijn unaniem voor. De voorzitter: Ik wens iedereen veel succes met deze zware taak. Met algemene stemmen wordt conform het voorstel van het presidium besloten. 9. Bespreking adhesiebetuiging Zuiderzeelijn (stuk nr. B ) De heer Gerritzen: Mevrouw de voorzitter. De VVD onderkent het belang van snelle en moderne infrastructuur, waaronder openbaarvervoersverbindingen. In die zin zijn we voorstander van de snelle openbaarvervoersverbinding tussen de Randstand en het Noorden van Nederland, waarvan Lelystad deel uitmaakt. Het is goed om ons te oriënteren op de vraag hoe Lelystad maximaal profijt kan halen uit de in de toekomst te realiseren openbaarvervoersverbindingen. Als we kijken naar de positie van Lelystad, komt de VVD tot de conclusie dat voor de toekomstige economische, maatschappelijke en sociale ontwikkelingen oriëntatie voor Lelystad op de Noordvleugel belangrijker is dan de oriëntatie op het Noorden van Nederland. Bij een snelle spoorwegverbinding tussen de Randstad en het Noorden van Nederland is daarom voor Lelystad met name de openbaarvervoer as Schiphol / Amsterdam / Almere / Lelystad van het grootste belang. Als we de brief bekijken dan lezen we dat aangaande de spoorwegverbinding tussen de Randstad en Noord-Nederland, de blik geheel is gericht op, nog steeds, de Zuiderzeespoorlijn. De VVD-fractie is van mening dat het echter geen vanzelfsprekendheid is dat de oplossing moet worden gezocht in een spoorwegverbinding in de vorm van de Zuiderzeespoorlijn. Wij willen zelfs de voorkeur uitspreken voor de Hanzelijn-plusplus variant, waarvan dan een upgrading van het bestaande spoor tussen Zwolle en het Noorden van Nederland onderdeel zal uitmaken. Dit project zal waarschijnlijk veel goedkoper uitvallen dan het aanleggen van de Zuiderzeespoorlijn. De te besparen bedragen zouden dan mogelijk ingezet kunnen worden voor andere belangrijke infrastructurele werken waarvan Lelystad profijt zou hebben. In de brief zijn verder nog twee punten die wij onder de aandacht willen brengen. De eerste is de vermeende tweedeling van ons land. Wij onderkennen nogmaals het belang van een goede en snelle spoorwegverbinding tussen de Randstad en Noord- Nederland, maar de tweedeling vinden wij een wat somber beeld en dat delen wij ook niet helemaal. Verder wordt in de brief gesteld dat het Noorden van Nederland en Flevoland nog steeds bereid zijn om een ongekend hoog bedrag van 1 miljard beschikbaar te houden voor de aanleg van de Zuiderzeespoorlijn. Wellicht is dat de wens van het Noorden van ons land, maar nu het feitelijk zo lijkt dat een magneetzweefbaan niet meer aan de orde is, geldt dat ook voor een bijdrage van de gemeente Lelystad. Wij hebben in een raadsbesluit die bijdrage gekoppeld louter en alleen aan de aanleg van de Zuiderzeespoorlijn als magneetzweefbaan en niet aan wat voor andere variant dan ook. Wij nemen aan dat het college ons standpunt dat wij dat besluit omhoog moeten houden, daarin steunt.

8 2006 N 494 Ik wil afsluiten met twee opmerkingen. De VVD-fractie onderschrijft een snelle verbinding met het Noorden, maar is wel van mening dat de oriëntatie gericht moet zijn op de optimale verbinding met de Noordvleugel. Van het college zouden wij graag de reactie vernemen op de vraag of het college zich richting de landelijke politiek, maar ook binnen de stuurgroep, wil inzetten om dat belang, dus die verbinding met de Noordvleugel, te onderschrijven. Verder zijn we van mening dat de inzet van het college ook zou moeten gelden voor het in beeld brengen van de variant Hanzelijn-plusplus binnen het overlegorgaan Zuiderzeespoorlijn. De heer Siepel: Mag ik een vraag aan de heer Gerritzen stellen? De vraag is aan de orde of wij adhesie willen betuigen aan het stuk dat voorligt, het manifest. Ik heb u daarover geen uitspraak horen doen. U hebt een beschouwing gegeven, maar beantwoordt u nu de vraag of u adhesie geeft met ja of nee. De heer Gerritzen: In de beschouwing die ik heb gegeven, hebt u natuurlijk wel kunnen beluisteren dat wij de adhesiebetuiging voor een gedeelte ondersteunen door te zeggen dat wij een snelle spoorwegverbinding tussen de Randstad en het Noorden van Nederland onderschrijven. Maar als het aankomt op het sec ondersteunen louter en alleen in de vorm van een Zuiderzeespoorlijn, dan hebt u mij horen zeggen dat dat niet onze voorkeur heeft omdat wij een duidelijke voorkeur hebben voor de verbinding met het Noorden van Nederland via een Hanzelijn-plusplus variant. De heer Siepel: Concludeer ik uit uw woorden terecht dat de VVD-fractie geen adhesiebetuiging geeft? Dit gaat over de Zuiderzeelijn. De heer Gerritzen: Dan wilt u eigenlijk een zwart-wit antwoord hebben, ja of nee. Wij staan niet onsympathiek ten opzichte van wat hier wordt uitgesproken, namelijk die spoorwegverbinding, maar met het ondersteunen druk je feitelijk ook een stelligheid uit die misschien andere varianten wegdrukt. En dat zouden we niet willen. De heer Erica: Ik heb het verhaal van de heer Gerritzen aangehoord, maar ik heb voor mij liggen de motie die op 27 juni 2002 is ingediend met betrekking tot het voorstel inzake de samenwerkingsovereenkomst Zuiderzeelijn. Toen heeft de VVD zich met de PvdA en het CDA uitgesproken voor een vervoerverbinding tussen de Randstad en Noord-Nederland. Het accent met de omgeving van Amsterdam, dus Noord-Holland, is hierin helemaal niet gelegd. Het verbaast mij dat ze daarop enigszins terugkomen en nu meer voor Amsterdam en omgeving gaan. Noord- Nederland: dat mag wel meedoen. Dus de expliciete uiting in deze motie vind ik niet meer terug in het verhaal van de heer Gerritzen. De heer Gerritzen: Dat klopt. In de motie ziet u dat niet terug. Dat neemt niet weg dat wij ons de vrijheid permitteren om die nadruk nu wel te leggen. Wellicht was deze er toen ook wel. Of ik hem toen heb uitgesproken, weet ik niet meer. Ik deel uw mening dat hij niet in de motie staat, maar wij hechten eraan om die nadruk zeer zeker uit te spreken. De heer Zweers: Nog een korte vraag. Heeft de heer Gerritzen ook gelezen dat het nu gaat om het starten van een planstudie en dat daarin meerdere varianten zijn opgenomen? De heer Gerritzen: Dat begrijp ik, maar ik denk dat ik nu hetzelfde antwoord moet geven als ik aan de heer Siepel heb gegeven, namelijk dat wij eraan hechten om deze brief, waarin de nadruk heel nadrukkelijk ligt op de Zuiderzeespoorlijn, wat te nuanceren.

9 2006 N 495 De heer Van der Herberg: Mevrouw de voorzitter. Binnen de fractie van de PvdA bestaat sympathie voor de wens van de noordelijke provincies om een betere openbaarvervoersaansluiting te krijgen met de Randstad. Aanleg van de Zuiderzeelijn in wat voor variant dan ook zal ontegenzeggelijk een economische impuls betekenen voor het Noorden en dat zou daar heel welkom zijn. Echter, wij zijn als gemeenteraad van Lelystad geïnstalleerd om de belangen van Lelystad voorop te stellen. Naar onze mening liggen de uitdagingen voor regionaal verkeer rondom deze stad eerder in het Zuiden dan richting het Noorden. Vraag maar eens aan een aantal inwoners wat men belangrijker vindt, snel naar Heerenveen en Groningen of sneller naar Utrecht en Amsterdam. De uitslag laat zich raden. Daarvoor hebben we geen verkeersmonitor of enquête nodig. Een doemscenario voor Lelystad zou echter zijn dat de Zuiderzeelobby er alsnog in slaagt om een Hogesnelheidslijn binnen te slepen, maar zonder stop in Lelystad. Dan zijn de rijksmiljarden besteed zonder dat Lelystad er ook maar een cent van mee profiteert. Dat scenario moeten we zien te voorkomen. Dat hebben we eerder al vastgesteld. Vanuit die gedachte heeft deze raad het college opdracht gegeven om aan tafel te blijven zitten bij de Stuurgroep, maar daar zeker niet al te hard voorop te gaan lopen. Als het de inschatting van het college is dat deze adhesiebetuiging noodzakelijk was om aan tafel te blijven, dan heeft het college zich daarmee naar onze mening goed aan de opdracht gehouden. Wij hebben twee vragen aan het college. Zou Lelystad nog als volwaardig lid van de Stuurgroep zijn beschouwd als deze adhesiebetuiging niet zou zijn ondertekend? Is het college actief betrokken bij besprekingen over actuele bereikbaarheidsinitiatieven, met name rond Almere en Amsterdam? Dan geef ik als voorbeelden de discussie rond de A6/A9 en IJmeerscenario s. De heer Siepel: Mevrouw de voorzitter. Het lijkt erop dat naarmate de kans op de aanleg van de Zuiderzeelijn kleiner wordt, de toonzetting van de voorstanders pathetischer wordt. Als ik alleen al lees het motto dat in dit manifest, deze brief aan de leden van de Tweede Kamer staat "Laat Nederland niet ontsporen, en een andere zin uit het stuk: "Nederland moet weer één land worden, dan denk ik: is dat nu de goede toonzetting voor een brief aan de Tweede Kamer? Dat is toch helemaal niet het geval? Nederland is niet uit elkaar gevallen en moet niet weer gelijmd worden met een Zuiderzeespoorlijn. Dus wat je er ook van vindt, in ieder geval is onze fractie met de toonzetting niet erg ingenomen. De Zuiderzeelijn heeft nadrukkelijk een toegevoegde waarde voor het openbaar vervoer in Nederland. Daarvan zijn we ook wel overtuigd, maar die betekenis moet ook weer niet overdreven worden. Wij hebben de indruk dat de opstellers van deze brief aan de leden van de Tweede Kamer dat wel wat doen. Nederland ontspoort niet als niet de Zuiderzeelijn maar de Hanzelijn-plus of de Hanzelijn-plusplus wordt aangelegd. De schrijvers van dit stuk zeggen dat Nederland dan ontspoort als dat niet gebeurt. Die opvatting delen wij in ieder geval niet. Evenmin is zeker dat de aanleg van de Zuiderzeelijn de beste prijs/kwaliteitsverhouding geeft als het gaat om de besteding van de miljarden die aan het Noorden van Nederland zijn toegezegd voor verbetering van de economische positie daar. Er zijn alternatieven berekend waarvan waarschijnlijk de prijs/kwaliteitsverhouding veel gunstiger ligt. VVD wees daar ook al op: het zou best kunnen zijn dat zo n Hanzelijn-plusplus minstens zoveel value for money is.

10 2006 N 496 Wat betekent dit nu voor de adhesiebetuiging, want na mijn gedachtewisseling met de heer Gerritzen zult u begrijpen dat de ChristenUnie wel een duidelijk ja of nee zegt. Het manifest is al door de vertegenwoordiger van ons college ondertekend. Dat constateren we. En wij vinden in dit manifest geen aanleiding om de vertegenwoordiger van ons college in de kou te laten staan. Anders gezegd, wij willen die adhesie aan dit document wel geven. Temeer daar wij van mening zijn dat een openbaarvervoersontsluiting van Lelystad, die er naar het Oosten is als de Hanzelijn er komt en er naar het Zuiden is en er ook naar het Noorden komt bij de aanleg van de Zuiderzeelijn, de positie van Lelystad alleen maar sterker maakt. De heer Jansen komt de vergadering binnen. De heer Erica: Mevrouw de voorzitter. Het feit dat ik zo oranje ben uitgedost, heeft niets te maken met mijn sympathie voor het Nederlands voetbalelftal, maar met het feit dat onze fractie heeft meegedaan aan de adhesiebetuiging op 23 mei in Den Haag. Dat staat er ook op, zoals u ziet. De fractie van Leefbaar Lelystad is nog steeds van mening dat een verbinding tussen de Randstad en het Noorden van ons land van essentiële betekenis is voor zowel de economie van Flevoland als die van de drie noordelijke provincies. Een landdoorsnijdende verbinding door het nieuwe land dus. Het is daarom dat onze fractie steeds acte de présence heeft gegeven bij de diverse bijeenkomsten die de Stuurgroep Zuiderzeelijn heeft georganiseerd. Onze fractie vindt dat als in drie kabinetsperiodes aan de betrokken provincies wordt beloofd dat er een railverbinding komt tussen de Randstad en het Noorden, de geloofwaardigheid in de politiek ernstig geweld wordt aangedaan als op die belofte wordt teruggekomen. Ik heb in de vorige raadsperiode hier een politicus eens horen zeggen, dat door het terugkomen op eerder gemaakte afspraken de betrouwbaarheid van de politiek in het geding komt. Vandaar. In de aan de Tweede Kamer aangeboden petitie staat overigens vermeld dat het Noorden en Flevoland nog steeds bereid zijn het ongekend hoge bedrag van 1 miljard beschikbaar te houden. Ik waag dit te betwijfelen, temeer daar bij de keuze voor een Hogesnelheidslijn in onze stad beslist geen haltevoorziening wordt opgenomen. Dat lijkt ons toch wel een harde voorwaarde om in een dergelijk project te participeren. Een Hogesnelheidstrein is beslist geen optie voor Flevoland, omdat Lelystad en Emmeloord geen halteplaatsen zullen worden. Juist dit gegeven doet ons zweven tussen de twee uitersten. Enerzijds een gewone intercitylijn, anderzijds de meest futuristische variant, de magneetzweefbaan; of zoals GroenLinks het destijds heeft verwoord: een jongensdroom van techneuten. Tijdens een vergadering van de commissie Ruimte n juni 2002 heeft onze fractie uitvoerig gepleit voor een tracé van de Zuiderzeelijn parallel aan de A6, om zodoende Lelystad bij het knooppunt Larserpoort van een halte te voorzien. In het Structuurplan van onze gemeente is dat tracé ook als zodanig opgenomen. Onze fractie houdt hieraan in beginsel vast. Dit vanwege de ruimere mogelijkheden om te kunnen profiteren van een nieuwe zweef- of spoorverbinding. Zeker als we kijken naar de verwachte groei van de luchthaven, is het van belang voor Lelystad om nu al een visie te ontwikkelen hoe de aan- en afvoer van passagiers met zo min mogelijk overlast voor de stad gepaard kan gaan. Resumerend verklaart de fractie van Leefbaar Lelystad zich voorstander van een landdoorsnijdende openbaarvervoersverbinding door Flevoland met een halteplaats in Lelystad. Wij ondersteunen de petitie dan ook in de wetenschap en de zekerheid dat onze wethouder deel uitmaakt van de Stuurgroep Zuiderzeelijn.

11 2006 N 497 De heer Van der Herberg: Mag ik de heer Erica een verhelderende vraag stellen? U had het in het midden van uw betoog over een landdoorsnijdende verbinding en dat herhaalde u op het eind nog even. Mijn vraag is of u een tracé dat gaat van Amsterdam over Lelystad, Zwolle naar het Noorden van het land, de Hanzelijn, geen landdoorsnijdende verbinding vindt. De heer Erica: Dat is wel een landdoorsnijdende verbinding, maar ik moet eigenlijk zeggen een nieuwland-doorsnijdende verbinding. De heer Van der Meij: Mevrouw de voorzitter. Een goede openbaarvervoersverbinding is voor een stad van groot belang; dus ook voor Lelystad. Er valt ten aanzien van het openbaar vervoer voor Lelystad nog veel te wensen. Men kan denken aan een betere rechtstreekse verbinding met Utrecht via de zogenaamde Oostboog, vlotte aanleg van de Hanzelijn, maar ook de verbinding met het Noorden kan een grote kwaliteitsimpuls voor onze stad betekenen. In de toekomstplannen van Lelystad, denk aan de Structuurvisie, werd al rekening gehouden met de aanleg van de Zuiderzeelijn. Voor Lelystad zal het goed zijn als de Zuiderzeelijn er komt. Een verbinding met de Randstad én met het Noorden zal dan aanzienlijk verbeteren. Kortom, een gewenste ontwikkeling. Door recente gebeurtenissen dreigt een rode streep door het hele project gezet te worden. De argumenten hiervoor zijn discutabel. De CDA-fractie kan zich goed vinden in de adhesiebetuiging zoals deze nu voorligt. Het is constructief om met alternatieven te komen. Het belang van de Zuiderzeelijn wordt op allerlei gebieden helder verwoord. Het is van nationaal belang dat die lijn wordt aangelegd. Er zijn al vragen gesteld over de financiën. Ik wil me daarbij aansluiten. Wellicht kan het college wat verduidelijking geven op die opmerkingen en omtrent de 1 miljard die Flevoland en het Noorden beschikbaar willen stellen. De CDA-fractie gaat er in principe van uit dat dergelijk grote infrastructurele projecten uit de rijksmiddelen gefinancierd worden en dat voor nationale infrastructurele projecten geen bijdrage aan lagere overheden gevraagd wordt. Ten slotte mag de onzekerheid ten aanzien van de Zuiderzeelijn geen reden zijn om de ambitie van Lelystad te temperen. We moeten in volle vaart door met de ontwikkeling van onze stad, met of zonder Zuiderzeelijn. De heer Homan: Mevrouw de voorzitter. De Stadspartij is sterk voor de Hanzelijnplusplus variant. De Stadspartij is min of meer geschrokken van het hoog blablagehalte van dit aanbevolen stuk. Als je gaat kijken naar de exploitatiesaldi die positief zouden zijn en als in het stuk wordt aangegeven dat er jaarlijks wel honderdduizenden mensen gebruik zouden kunnen gaan maken van die trein en je gaat wat rekenen, dan kom je tot de conclusie dat in de spits treinen redelijk gevuld zullen zijn en de rest van de dag echt leeg, want anders zijn ze tijdens de spits ook nog half leeg. Als je dan ook nog bedenkt dat er met zo n heel hoge snelheid, en dat moet een behoorlijke snelheid zijn want anders haal je die reistijden niet van ongeveer een uur, van die hoogtes moeten worden genomen zoals de Ketelbrug en verder, dan moet een Hogesnelheidslijn óf de snelheid minderen óf er moet een talud aangelegd worden voor de Ketelbrug bijvoorbeeld van Lelystad tot Emmeloord. Dat kost ongelooflijk veel geld. Met andere woorden, als je over dat exploitatiesaldo positief nadenkt en wat gaat rekenen, dan lijkt dat wishfull thinking en verder niet. Gezien de stopplaatsen die er nodig zijn, is het de vraag of die reistijdverkortingen wel reëel zijn.

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur Agenda Openbare raadsvergadering 7 december 2009, 19.30 uur Raadszaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht Om 19.30 uur begint een vragen(half)uurtje. De leden van de raad kunnen tijdens

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: de heer R. van Lavieren (PvdA), de heer O. Yilmaz (PvdA),

Nadere informatie

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend)

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend) 1 ONGECORRIGEERD STENOGRAM CONCEPTVERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG OVER: MIRT Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw woorden aanbrengen. U wordt verzocht, deze correcties uiterlijk 11 april 2013

Nadere informatie

In stemming komt de motie van afkeuring van de fractie van D66.

In stemming komt de motie van afkeuring van de fractie van D66. De heer Van Dalfsen (PvdA): Voorzitter. Met vreugde hebben wij geconstateerd dat de pijn van de gedeputeerde meer in de overwegingen zit dan in de besluiten. Net gaat ons vooral om de besluiten. Een belangrijk

Nadere informatie

'^:^=y' Registratienummer:

'^:^=y' Registratienummer: Statengriffie '^:^=y' Registratienummer: 1013841 van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland gehouden op donderdag 17 juni 2010 om 19.30 uur in het Provinciehuis, Visarenddreef 1 Lelystad.

Nadere informatie

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe van de vergadering van provinciale staten van Drenthe gehouden op 17 december 2003 INHOUD Opening 2 Mededelingen 2 Ingekomen stukken 2 Vaststelling van de agenda 2 Mondelinge vragen 4 Voorstellen 5 - Motie

Nadere informatie

A.1 Toekomststrategie en het aandeelhouderschap Essent (nummer 17/2008)... 6

A.1 Toekomststrategie en het aandeelhouderschap Essent (nummer 17/2008)... 6 INHOUDSOPGAVE 1. Ingekomen stukken... 3 2. Regeling van werkzaamheden... 4 3. C-stukken... 5 B.1 Wijziging Kaderverordening subsidies SNN 2000 (nummer 21/2008)... 5 A.1 Toekomststrategie en het aandeelhouderschap

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer.

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer. Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 26 juni 2007 om 14.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld,

Nadere informatie

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken.

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken. Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 04 juni 2008 van 17.45 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr.

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J.A. Pietersen, M.M.L. van der Mark

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J.A. Pietersen, M.M.L. van der Mark CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 27 januari 2011 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de loonbelasting 1964 en. de Wet op belastingen van rechtsverkeer,

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de loonbelasting 1964 en. de Wet op belastingen van rechtsverkeer, Van Middelkoop De vergadering wordt van 13.17 uur tot 14.15 uur geschorst. Voorzitter: Zijlstra De voorzitter: De ingekomen stukken staan op een lijst die op de tafel van de griffier ter inzage ligt. Op

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 19.00 uur, einde 22:40 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 19.00 uur, einde 22:40 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 45 leden 29 februari 2012 Verslagvoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009

Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009 Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009 De volgende plenaire vergadering van de Drechtraad vindt plaats op 14 oktober 2009 vanaf 20.00 uur. Locatie:

Nadere informatie

Notulen. 25 november 2013. van het verhandelde in de vergadering van Provinciale Staten van Utrecht gehouden op PROVINCIE-UTRECHT.

Notulen. 25 november 2013. van het verhandelde in de vergadering van Provinciale Staten van Utrecht gehouden op PROVINCIE-UTRECHT. Notulen van het verhandelde in de vergadering van Provinciale Staten van Utrecht gehouden op 25 november 2013 PROVINCIE-UTRECHT.NL Notulen van het verhandelde in de vergadering van Provinciale Staten van

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN GRONINGEN VERGADERING VAN 11 MAART 2015

PROVINCIALE STATEN VAN GRONINGEN VERGADERING VAN 11 MAART 2015 PROVINCIALE STATEN VAN GRONINGEN VERGADERING VAN 11 MAART 2015 1. Opening en mededelingen... 2 2. Regeling van werkzaamheden en vaststelling agenda... 3 3. Bespreekpunten... 5 A.1 Brief van Gedeputeerde

Nadere informatie

y Raad van Lelystad 2013 N 1

y Raad van Lelystad 2013 N 1 y Raad van Lelystad 2013 N 1 NOTULEN van de informele bijeenkomst van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 12 maart 2013 in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: de heer

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR AGENDA 1. Installatie burgemeester Horselenberg 2. Verslag raadsvergadering 22 september 2005 3. Benoemen

Nadere informatie

M. Haak*, F.J. Mulder, M.G.F. Tokkie, B.H.M. Wielage* en L.W.M. Worm

M. Haak*, F.J. Mulder, M.G.F. Tokkie, B.H.M. Wielage* en L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 26 november 2009 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20:00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters) Voorzitter

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Wethouders : A.V. Baerveldt, R.G. te Beest, R. Vennik, A. Verkaik, W.E. Westerman.

Wethouders : A.V. Baerveldt, R.G. te Beest, R. Vennik, A. Verkaik, W.E. Westerman. 1 Conceptnotulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Velsen gehouden op donderdag 12 december 2013 om 20.30 uur in het TATA Steel Stadion, Minister van Houtenlaan 123 te Velsen-Zuid.

Nadere informatie