Praat met de Gemeenteraad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Praat met de Gemeenteraad"

Transcriptie

1 Praat met de Gemeenteraad Griffie, januari 2016 Zakboekje voor inwoners en instellingen

2 Inhoudsopgave Voorwoord...3 De gemeenteraad...4 De werkwijze...4 Het Beeld - rondetafelgesprekken...5 Het Debat debatraad...5 Het Besluit - besluitvormende raad...5 Het vergaderschema...6 Het beeld...7 Het doel van een rondetafelgesprek...8 De rolverdeling bij een rondetafelgesprek...8 Het fractieberaad...9 De debatraad en de besluitvorming...9 Het spreekrecht voor inwoners...10 Het burgerinitiatief...11 Contactgegevens...12 Websites van de politieke partijen

3 Voorwoord Dit zakboekje geeft u informatie over de gemeenteraad van Neder- Betuwe en zijn werkwijze. Per januari 2016 werkt de raad op een - voor onze gemeente - nieuwe manier. Er is gekozen voor een duidelijke scheiding tussen de verschillende stappen in de besluitvorming. Met deze werkwijze wil de raad een optimale betrokkenheid van de inwoners, verenigingen en bedrijven bij de besluitvorming realiseren. Ook moet deze werkwijze de efficiency en effectiviteit van het raadswerk ten goede komen. In dit zakboekje vindt u beknopt de spelregels van de werkwijze van de raad. Zo heeft u de belangrijkste zaken altijd bij de hand. Wij hopen dat dit boekje mag bijdragen aan een verder succes van de nieuwe werkwijze van de gemeenteraad! Namens de griffie, Erwin van der Neut, griffier Joop van Neerbos, wnd. griffier Opheusden, januari

4 De gemeenteraad De gemeenteraad is het algemeen bestuur van de gemeente. Het aantal raadszetels is gekoppeld aan het aantal inwoners van de gemeente. De raad van Neder-Betuwe bestaat uit 19 leden. De burgemeester is voorzitter van de raad. De gemeenteraad benoemt de plaatsvervangend voorzitters. De leden van de gemeenteraad zijn door de inwoners bij de verkiezingen van 19 maart 2014 voor vier jaar gekozen. De zetelverdeling is: - 8 van de SGP - 4 van de PvdA - 3 van het CDA - 2 van Gemeentebelangen - 1 van de ChristenUnie - 1 van de VVD In het besluitvormingsproces Het Beeld en Het Debat kunnen benoemde burgerraadsleden de plaats innemen van raadsleden. De griffie ondersteunt de raad. De werkwijze De werkwijze van de gemeenteraad - volgens het zogenoemde BOB-model: Beeldvorming Oordeelsvorming Besluitvorming - voorziet in een duidelijke scheiding tussen de verschillende stappen in de besluitvorming. 4 Fase BOB- Beeldvorming Oordeelsvorming Besluitvorming model Het Beeld Het Debat Het Besluit Centraal Informatie inwinnen Debat tussen Besluitvorming door element: door (burger)raadsleden (burger)raadsleden de gemeenteraad Wanneer: Twee weken vooraf- Samen met Samen met gaande aan Het Debat Het Besluit Het Debat en Het besluit op één avond op één avond Mogelijke Inwoners, (vertegen- (Burger)raadsleden; Raadsleden; participanten woordigers van) organi- collegeleden nemen collegeleden nemen saties of bedrijven en alleen na nadrukke- alleen na nadrukkeoverige belanghebben lijke uitnodiging raad lijke uitnodiging den. deel aan het debat raad deel aan de Per fractie één (burger-) beraadslagingen raadslid, ambtenaren, collegeleden

5 Rondetafelgesprekken (Het Beeld) De eerste stap is een informatieronde van rondetafelgesprekken, Het Beeld genaamd, waarbij het inwinnen van informatie centraal staat. De griffie attendeert betrokken inwoners en instellingen op de behandeling van een onderwerp tijdens een rondetafelgesprek. Het college verstrekt aan de griffie de adresgegevens van betrokken burgers en/of organisaties. Betrokkenen kunnen zich, indien gewenst, zelf aanmelden om een toelichting te komen geven op bijvoorbeeld (aspecten van) een raadsvoorstel of een onderwerp dat per brief onder de aandacht van de raad is gebracht. Daarnaast kan de raad betrokkenen verzoeken hun mening te geven bij de behandeling van een onderwerp tijdens een rondetafelgesprek. De betrokkene ontvangt in dat geval een uitnodiging van de griffie. Om deel te nemen verzoeken wij u om zich bij de griffie aan te melden. Debatraad (Het Debat) De tweede stap in de besluitvorming is het (politieke) debat, dat in principe twee weken na de rondetafelgesprekken wordt gevoerd. De debatraad is erop gericht om de raad zijn kaderstellende, controlerende en vertegenwoordigende taak uit te kunnen laten oefenen. De raad kan dit doen middels het voeren van debat tussen de (burger)raadsleden onderling en tussen de (burger)raadsleden en collegeleden. De voorzitter stelt enkele leden in de gelegenheid een statement te maken. Nadat de statements zijn gemaakt kunnen de deelnemers en aanwezige collegeleden daarop reageren en een bijdrage aan het debat leveren. Na het debat wordt besloten of het voorstel rijp is voor besluitvorming of niet. Er wordt dan aangegeven of het diezelfde avond in de besluitvormende vergadering wordt behandeld of in een latere besluitvormende vergadering. Besluitvormende raad (Het Besluit) De laatste stap is het nemen van een besluit. De raadsbesluiten worden in de besluitvormende raad genomen. De besluiten komen tot stand doordat de aanwezigen raadsleden hun stem uitbrengen. Er wordt bij meerderheid beslist. Raadsleden kunnen, indien zij willen, een stemverklaring afleggen. De debat- en besluitvormende raad worden op dezelfde avond gehouden. 5

6 Het vergaderschema Alle rondetafelgesprekken en raadsvergaderingen vinden in principe plaats op donderdag, zodat er een vast moment in de week is waarop (een deel van) de raad actief is. Belangstellenden zijn altijd welkom als toehoorder. Alle rondetafelgesprekken en raadsvergaderingen zijn in beginsel openbaar. Het vergaderschema heeft een cyclus van drie weken. Week 1 Het Beeld Rondetafelgesprekken uur Week 2 Fractieberaad Week 3 Het Debat Debatraad uur Aansluitend Het Besluit Besluitvormende raad Voorstellen worden in principe op dezelfde avond behandeld in de debatraad en de besluitvormende raad. De raad kan, op advies van de debatraad, hiervan afwijken, bijvoorbeeld als blijkt dat er nog behoefte is om verder over een onderwerp te discussiëren. De raad is dus flexibel als het gaat om het agenderen van voorstellen. De laatste stand van zaken is steeds te vinden op de raadspagina s op de website van de gemeente Neder-Betuwe. 6

7 Het Beeld Inwoners van Neder-Betuwe en maatschappelijke partners hebben vooral een rol in de informatiefase. Zij kunnen tijdens de rondetafelgesprekken de (burger)raadsleden voorzien van informatie en meningen over bepaalde kwesties, waarover later een besluit moet worden genomen. Ook bestaat de mogelijkheid een toelichting te komen geven op een aan de raad geschreven brief. U kunt hiervoor worden uitgenodigd of u kunt zich hiervoor aanmelden: met het formulier op of per mail naar beide mogelijk tot uur op de dag vóór de bijeenkomst. Tijdens het rondetafelgesprek zijn een collegelid en een ambtenaar aanwezig om - als dit gewenst wordt - een toelichting op het onderwerp te geven. (Burger)raadsleden kunnen tijdens het rondetafelgesprek informatieve vragen stellen aan het collegelid en aan de ambtenaar. Aan ieder rondetafelgesprek neemt per fractie één (burger)raads - deel, waardoor het mogelijk wordt om tegelijkertijd twee verschillende sessies plaats te laten vinden. Soms vindt een sessie van Het Beeld op een bij het onderwerp passende locatie buiten het gemeentehuis plaats. Incidenteel kan ervoor worden gekozen om bij zwaarwichtige onderwerpen één enkele sessie te houden, die door een groter deel van de raad kan worden bijgewoond. 7

8 Het doel van een rondetafelgesprek 8 Het rondetafelgesprek heeft als doel de uitwisseling van informatie over actuele kwesties en raadsvoorstellen en het uitwisselen van achterliggende argumenten en meningen tussen raadsleden, burgers en instellingen, collegeleden en ambtenaren. Het rondetafelgesprek: stelt de raad in de gelegenheid zich breed te laten informeren over alle voor- en nadelen, ideeën en meningen ten aanzien van bepaalde onderwerpen; biedt inwoners en instellingen de mogelijkheid hun stem te laten horen; is de plaats waar collegeleden en ambtenaren op verzoek van de raad hun voorstellen nader kunnen toelichten. Tijdens een rondetafelgesprek is het nadrukkelijk niet de bedoeling te debatteren. De (burger)raadsleden zijn immers aanwezig om zo veel mogelijk informatie op te doen, waardoor zij hun mening (verder) kunnen vormen. Wel mogen de (burger)raadsleden, als zij dat willen, bij ieder voorstel kort aangeven wat zij op dat moment van het voorstel vinden, zodat u als inwoner enigszins kunt inschatten of de raad met het voorstel zal instemmen. De rolverdeling bij een rondetafelgesprek Tijdens een rondetafelgesprek horen de (burger)raadsleden de spre kers aan en stellen aan hen vragen. De insprekers blijven na het leveren van hun bijdrage tijdens de behandeling van het onderwerp aan tafel zitten. Zo kunnen zij reageren op hetgeen nog naar voren komt. Inwoners en instellingen, maar ook collegeleden, ambtenaren en externe deskundigen krijgen de gelegenheid informatie te verstrekken. Tijdens het rondetafelgesprek treedt één van de raadsleden op als voorzitter. Hij of zij zorgt ervoor dat de vergadering ordelijk verloopt en dat iedereen de gelegenheid krijgt zijn of haar zegje te doen. Ook is het de taak van de voorzitter het proces te bewaken en ervoor te zorgen dat er geen discussie wordt gevoerd. Een onderdeel van het proces is de bewaking van de vergadertijd.

9 De voorzitter zorgt dat de vergadering wordt afgerond, waarbij bij elk onderwerp de vraag centraal staat: weten de (burger)raadsleden voldoende om over een voorstel te kunnen gaan debatteren en (daarna) erover te besluiten? Als dat niet zo is kan de voorzitter opperen om een onderwerp opnieuw te agenderen voor een volgend rondetafelgesprek. Het fractieberaad In de week na de rondetafelgesprekken laten de fracties hetgeen zij hebben gehoord op zich inwerken. Eventueel zoeken zij contact met inwoners of organisaties. De debatraad en de besluitvorming In de derde week van de cyclus vindt de debatraad plaats. Het Debat Tijdens de debatraad wordt over enkele onderwerpen gedebatteerd door vertegenwoordigers van de fracties. Het college is aanwezig om deel te nemen aan het debat. Aansluitend vindt de echte raadsvergadering plaats, oftewel Het Besluit. Daar worden alle besluiten genomen. 9

10 Het spreekrecht voor inwoners Rondetafelgesprekken U kunt worden uitgenodigd of u kunt zichzelf aanmelden om een toelichting te komen geven op (aspecten van) een raadsvoorstel of een aan de raad gericht schrijven. Ook bestaat de gelegenheid om uw mening kenbaar te maken over onderwerpen die niet op de agenda staan van de rondetafelgesprekken maar wel geagendeerd zijn voor een (daarop volgende) raadsvergadering. Wilt u aandacht vragen voor een bepaald onderwerp dat niet geagendeerd staat? Dan moet u de raad eerst een brief sturen waarin u aangeeft welk onderwerp u onder de aandacht wilt brengen en waarom. Deze brief komt op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad. Dit is een vast agendapunt op de raadsagenda. U kunt daardoor alsnog inspreken bij het rondetafelgesprek bij het agendapunt Inspreekrecht burger. Deze procedure lijkt omslachtig maar zorgt er wel voor dat de deelnemers aan het rondetafelgesprek niet overvallen worden door uw bijdrage. Zij kunnen zich al enigszins voorbereiden op een reactie, omdat ze altijd al iets op papier hebben ontvangen. Wilt u inspreken, dan dient u altijd contact op te nemen met de griffie, uiterlijk voor 12:00 uur op de dag vóór het rondetafelgesprek. Er kan niet worden ingesproken over: een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep openstaat of heeft opengestaan; benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen; een gedraging waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend. Tijdens Het Debat en Het Besluit kan niet worden ingesproken. 10

11 Het burgerinitiatief U kunt zelf een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad laten zetten. Het gaat dan om onderwerpen/voorstellen die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de samenleving en de inrichting van Neder-Betuwe. Aan het indienen van een zogenaamd burgerinitiatief zijn voorwaarden verbonden: Het voorstel moet gaan over een onderwerp waarover de raad kan beslissen. Twijfelt u of een onderwerp geschikt is voor een burgerinitiatief dan kunt u contact opnemen met de griffier. De indiener en ondersteuners van het burgerinitiatiefvoorstel zijn inwoner van Neder-Betuwe én kiesgerechtigd, of Neder-Betuwenaren van 14 tot 18 jaar. Het voorstel moet door tenminste 75 personen ondersteund worden met een handtekening. Een burgerinitiatiefvoorstel houdt niet in: a. een voorstel over een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van de raad; b. een vraag over het gemeentelijk beleid; c. een klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht; d. een onderwerp waartegen een bezwaar- of beroepsprocedure openstaat of heeft opengestaan; e. een zienswijze in de zin van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht; f. een onderwerp waarover tijdens de raadsperiode waarin indiening van het voorstel plaatsvindt door de raad een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht is genomen; g. een onderwerp waarbij een individueel belang wordt behartigd. Wilt u een burgerinitiatief indienen, neemt u dan altijd contact op met de griffie. De griffie kan u ondersteunen en advies geven bij de voorbereiding en indiening van een burgerinitiatief. 11

12 Contactgegevens Griffie: Gemeenteraad: Informatie: Aanmelden voor het inspreken bij een rondetafelgesprek kan tot uur daags vóór de betreffende vergadering. Websites van de politieke partijen in de gemeenteraad: SGP - PvdA - CDA - GB CU VVD -

Praat met de Gemeenteraad Zakboekje voor inwoners en instellingen

Praat met de Gemeenteraad Zakboekje voor inwoners en instellingen Praat met de Gemeenteraad Zakboekje voor inwoners en instellingen Inhoudsopgave Voorwoord...3 Gemeenteraad...5 De werkwijze...6 Het vergaderschema...8 Het rondetafelgesprek...10 Het doel van het rondetafelgesprek...11

Nadere informatie

Burgerinitiatief - Model raadsvoorstel

Burgerinitiatief - Model raadsvoorstel Burgerinitiatief - Model raadsvoorstel Bijlage 1, behorende bij de Verordening burgerinitiatief Alkmaar 2015 agendapunt bijlage nr. : [door griffie in te vullen] : [door griffie in te vullen] Raadsvergadering:

Nadere informatie

gezien het advies uit de raadscarrousels d.d. 14 januari 2016 en 18 februari 2016;

gezien het advies uit de raadscarrousels d.d. 14 januari 2016 en 18 februari 2016; De raad van de gemeente Castricum; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; gezien het advies uit de raadscarrousels d.d. 14 januari 2016 en 18 februari 2016; besluit vast te stellen de volgende: VERORDENING

Nadere informatie

Reglement op de raadsdebatten van de gemeente Twenterand 2018

Reglement op de raadsdebatten van de gemeente Twenterand 2018 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Twenterand Nr. 66170 29 maart 2018 Reglement op de raadsdebatten van de gemeente Twenterand 2018 De raad van de gemeente Twenterand; gezien het voorstel van

Nadere informatie

Veerhoek. Neder-Betuwe. 2016' vaststellen. Neder-Betuwe. een. regelen de verordenende

Veerhoek. Neder-Betuwe. 2016' vaststellen. Neder-Betuwe. een. regelen de verordenende Neder- Betuwe RaadSV00 rstel RAAD/15/01917 Raadsvergadering 11 februari Agendapunt 12 Portefeuillehouder ir. Onderwerp: Verordening burgerinitiatief inlichtingen Griffie bij 14 0488 Telefoonnr. E-mailadres

Nadere informatie

Welkom. bij de. gemeenteraad

Welkom. bij de. gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om toeristenbelasting

Nadere informatie

Om dit te kunnen doen, is een aantal besluiten door de gemeenteraad vereist.

Om dit te kunnen doen, is een aantal besluiten door de gemeenteraad vereist. Aan de bewoners van Datum: 26 februari 2015 Zaaknummer: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Onderwerp: Datum Tuincentrum De Wilgen verzending: Geachte heer, mevrouw, Door middel van deze brief wil

Nadere informatie

Aan de bewoners van. Geachte mevrouw, heer,

Aan de bewoners van. Geachte mevrouw, heer, Aan de bewoners van Datum: 26 februari 2015 Zaaknummer: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Onderwerp: Ontwikkeling Prinsessenflats Geachte mevrouw, heer, Door middel van deze brief wil ik u graag

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

Beslisdocument Vernieuwend Vergaderen (A12.002728) 1

Beslisdocument Vernieuwend Vergaderen (A12.002728) 1 Beslisdocument Vernieuwend Vergaderen (A12.002728) 1 Ter voorbereiding van de invoering van het nieuwe vergaderstelsel en van de opstelling van de daarvoor benodigde verordeningen, besluit de gemeenteraad

Nadere informatie

Wijziging Verordening op de raadscommissiescapelle aan den IJssel 2014

Wijziging Verordening op de raadscommissiescapelle aan den IJssel 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Capelle aan den IJssel Nr. 133710 25 juni 2018 Wijziging Verordening op de raadscommissiescapelle aan den IJssel 2014 De raad van de gemeente Capelle aan

Nadere informatie

HET WAALWIJKS VERGADERMODEL

HET WAALWIJKS VERGADERMODEL De Raad Gemeente Waalwijk PRAAT MET DE RAAD HET WAALWIJKS VERGADERMODEL Het Waalwijks vergadermodel 1 Het vergadermodel in het kort Om alle inwoners van de gemeente Waalwijk goed te kunnen vertegenwoordigen,

Nadere informatie

B E S L U I T : VERORDENING BURGERINITIATIEF MENTERWOLDE 2012

B E S L U I T : VERORDENING BURGERINITIATIEF MENTERWOLDE 2012 No.: 5/4. De raad van de gemeente Menterwolde; gelezen het Intiatiefvoorstel van de fractie van de PvdA d.d. 12 februari 2012 en het aanvullend voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d

Nadere informatie

Welkom bij de gemeenteraad

Welkom bij de gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad De gemeenteraad is het hoogste orgaan van onze gemeente. De raad vertegenwoordigt u, als inwoner van de gemeente Raalte en neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

De gemeenteraad is er voor u!

De gemeenteraad is er voor u! A M S T E LV E E N. N L / G E M E E N T E R A A D De gemeenteraad is er voor u! Gemeentebestuur De gemeente Amstelveen wordt net als iedere gemeente in Nederland - bestuurd door een gemeenteraad en een

Nadere informatie

Verzoek burgerinitiatiefvoorstel

Verzoek burgerinitiatiefvoorstel Blad 1 Verzoek burgerinitiatiefvoorstel Ondergetekende verzoekt hierbij het volgende voorstel of onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen: Toelichting op voorstel of onderwerp: (U kunt, als

Nadere informatie

Indienen Burgerinitiatiefvoorstel

Indienen Burgerinitiatiefvoorstel Indienen Burgerinitiatiefvoorstel 1. Wat is een Burgerinitiatiefvoorstel Een Burgerinitiatiefvoorstel is een verzoek van een groep inwoners aan de gemeenteraad om een idee dat deze groep heeft te bespreken

Nadere informatie

gelet op artikel 36 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad ;

gelet op artikel 36 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad ; De raad van de gemeente Waalwijk; gezien het bij brief d.d 16 oktober 2003 door het CDA en de overige coalitiepartijen ingediende initiatiefvoorstel inzake de vaststelling van een "Verordening burgerinitiatief

Nadere informatie

gemeente Bronckhorst Raadsbesluit besluit: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11

gemeente Bronckhorst Raadsbesluit besluit: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11 gemeente Bronckhorst Raadsbesluit Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11 De raad van de gemeente Bronckhorst; gelezen het voorstel van 1 oktober 2014; Gelet op de bespreking in de commissievergadering

Nadere informatie

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5).

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5). Vergadering Gemeenteraad 24-05-2007 Plaats: Raadshuis van Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5, Schaijk Tijd: 18:30 Voorzitter: De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk

Nadere informatie

Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving.

Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving. Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving. 1. Inleiding In deze handleiding/beschrijving wordt aangegeven wat het doel c.q. karakter is (van de verschillende onderdelen) van de Politieke

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 108, lid 1 juncto artikel 147 van de Gemeentewet;

gelet op het bepaalde in artikel 108, lid 1 juncto artikel 147 van de Gemeentewet; De raad van de gemeente Langedijk; gelezen het initiatiefvoorstel van de fracties van GroenLinks, Hart voor Langedijk/D66, VVD, PvdA, Groep Brandsma en Burgerbelang tot het vaststellen van een Verordening

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR608342_1. Verordening op de informatievergaderingen gemeente Heusden februari Officiële uitgave van Heusden.

CVDR. Nr. CVDR608342_1. Verordening op de informatievergaderingen gemeente Heusden februari Officiële uitgave van Heusden. CVDR Officiële uitgave van Heusden. Nr. CVDR608342_1 27 februari 2018 Verordening op de informatievergaderingen gemeente Heusden 2018 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Burgerinitiatief. Hoe krijgt u uw burgerinitiatief op de raadsagenda?

Burgerinitiatief. Hoe krijgt u uw burgerinitiatief op de raadsagenda? Burgerinitiatief Heeft u een concreet idee of plan? En wilt u hier serieus werk van maken? Denk dan eens aan het indienen van een burgerinitiatief bij uw gemeenteraad. Burgerinitiatief Heeft u wel eens

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders gedateerd 25 april 2007;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders gedateerd 25 april 2007; Onderwerp: Verordening burgerinitiatief gemeente Stede Broec De raad der gemeente Stede Broec; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders gedateerd 25 april 2007; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Reglement van Orde voor de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg

Reglement van Orde voor de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Leidschendam-Voorburg Nr. 84965 23 april 2018 Reglement van Orde voor de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg 2018 De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Decentrale regelgeving

Decentrale regelgeving Decentrale regelgeving Overheidsorganisatie Gemeente Lansingerland Organisatie die de regeling Gemeente Lansingerland vaststelt Vastgesteld door Gemeenteraad Titel regelgeving Verordening Interactieve

Nadere informatie

Verordening op het Burgerinitiatief Zandvoort 2014

Verordening op het Burgerinitiatief Zandvoort 2014 Verordening op het Burgerinitiatief Zandvoort 2014 De raad van de gemeente Zandvoort: gelezen het voorstel met bijbehorende conceptverordening Verordening op het Burgerinitiatief Zandvoort 2014 met de

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003; De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 29-4- 2003; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003; BESLUIT: Vast te stellen de

Nadere informatie

Regeling Forum gemeente Rijswijk 2018

Regeling Forum gemeente Rijswijk 2018 De gemeenteraad van Rijswijk, Bijeen in openbare vergadering op 15 mei 2018. Gelezen het voorstel van het presidium d.d. 9 april 2018 nr. 18 010 Gelet op artikel 16 van de Gemeentewet B E S L U I T : vast

Nadere informatie

Verordening burgerinitiatief gemeente Hilversum:

Verordening burgerinitiatief gemeente Hilversum: CVDR Officiële uitgave van Hilversum. Nr. CVDR53274_1 20 februari 2018 Verordening burgerinitiatief gemeente Hilversum De raad der gemeente Hilversum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Nummer : 37 Onderwerp : Vernieuwen vergaderstructuur gemeenteraad Bijlage(n) : 3

Nummer : 37 Onderwerp : Vernieuwen vergaderstructuur gemeenteraad Bijlage(n) : 3 Voorstel aan : Gemeenteraad van 18 december 2006 Behandeling in : Commissies Grondgebiedszaken en Algemeen Bestuursbeleid en Samenlevingszaken en Middelen van 6 december 2006 Nummer : 37 Onderwerp : Vernieuwen

Nadere informatie

Organisatieverordening gemeenteraad Ermelo

Organisatieverordening gemeenteraad Ermelo Nr. 12051947 Casenr. 2011-12329 Vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 26 april 2012 Naam : A. van Meerveld Afdeling : Griffie Datum : 1 mei 2012 pagina 2 van 9 De raad van de ; Gelezen het voorstel van de

Nadere informatie

2. Instrumentenoverzicht Gemeenteraad Utrecht

2. Instrumentenoverzicht Gemeenteraad Utrecht 2. Instrumentenoverzicht Gemeenteraad Utrecht Instrument Wat wil ik? Welke procedure? AMBTELIJKE BIJSTAND Verordening op de ambtelijke bijstand Gemeenteblad van Utrecht 2009, nr. 45 AMENDEMENT Artikel

Nadere informatie

Datum: 2 mei 2014 Zaaknr.: HG Documentnr.: Van afdeling : BOO Opgesteld door: B.R. van Leeuwen. Onderwerp Raadsvoorstel en -besluit:

Datum: 2 mei 2014 Zaaknr.: HG Documentnr.: Van afdeling : BOO Opgesteld door: B.R. van Leeuwen. Onderwerp Raadsvoorstel en -besluit: gemeente Hardinxveld-Giessendam RAADSVOORSTEL EN BESLUIT Datum: 2 mei 2014 Zaaknr.: HG 20262 Documentnr.: 15426 Van afdeling : BOO Opgesteld door: B.R. van Leeuwen Portefeuillehouder Datum raadsbehandeling

Nadere informatie

Wijziging Reglement van Orde Algemeen Bestuur en Verordening op de voorbereidende commissies

Wijziging Reglement van Orde Algemeen Bestuur en Verordening op de voorbereidende commissies Wijziging Reglement van Orde Algemeen Bestuur en Verordening op de voorbereidende commissies De veranderingen in de vergaderstructuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, n.a.v. het voorstel van

Nadere informatie

Vergaderen met BOB. een nieuwe werkwijze voor de gemeenteraad Boxtel

Vergaderen met BOB. een nieuwe werkwijze voor de gemeenteraad Boxtel Vergaderen met BOB een nieuwe werkwijze voor de gemeenteraad Boxtel Januari 2014 1. Inleiding In 2011/2012 heeft een werkgroep uit de raad zich gebogen over de thema s burgerparticipatie en bestuurlijke

Nadere informatie

Werkprocessen gemeenteraad. bijlage bij het Reglement van Orde 2012

Werkprocessen gemeenteraad. bijlage bij het Reglement van Orde 2012 Werkprocessen gemeenteraad bijlage bij het Reglement van Orde 2012 Vastgesteld op 10 juli 2012 1 Inhoudsopgave 1. Algemene aspecten vergaderingen 1.1 raads informatie systeem (ris) 1.2 beeld- en geluidopnames

Nadere informatie

Gedragscode voor de publicatie van persoonsgegevens door de gemeenteraad van Staphorst op het raadsgedeelte van de website

Gedragscode voor de publicatie van persoonsgegevens door de gemeenteraad van Staphorst op het raadsgedeelte van de website Gedragscode voor de publicatie van persoonsgegevens door de gemeenteraad van Staphorst op het raadsgedeelte van de website De raad van de gemeente Staphorst; overwegende dat het gewenst is om richtlijnen

Nadere informatie

Verordening op de raadscommissie gemeente Boxmeer 2014

Verordening op de raadscommissie gemeente Boxmeer 2014 Verordening op de raadscommissie gemeente Boxmeer 2014 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: - commissiegriffier: griffier van de raadscommissie

Nadere informatie

September 2014. Evaluatie BOB vergaderen.

September 2014. Evaluatie BOB vergaderen. September 2014 Evaluatie BOB vergaderen. Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Evaluatie BOB model 3 3. Evaluaties 3 4. De beeldvormende vergadering 4 5. De oordeelsvormende vergadering 4 6. De besluitvormende

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/67

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/67 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 7-10-2014 Nummer voorstel: 2014/67 Voor raadsvergadering d.d.: 07-10-2014 Agendapunt: 4 Onderwerp:

Nadere informatie

Stukken die op de website worden geplaatst, blijven na plaatsing op internet vindbaar.

Stukken die op de website worden geplaatst, blijven na plaatsing op internet vindbaar. Gedragscode voor de publicatie van persoonsgegevens door de gemeenteraad van de gemeente Noord-Beveland op het raadsgedeelte van de gemeentelijke website De raad van de gemeente Noord-Beveland; overwegende

Nadere informatie

Verzoek Burgerinitiatiefvoorstel

Verzoek Burgerinitiatiefvoorstel Verzoek Burgerinitiatiefvoorstel Persoonlijke gegevens Vul hier uw persoonlijke gegevens in. Voorletters Tussenvoegsels Naam Geboortedatum (dd-mm-jjjj) Straatnaam en huisnummer Postcode Woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Voorstel aan de Gemeenteraad

Voorstel aan de Gemeenteraad Voorstel aan de Gemeenteraad Onderwerp Verordening op het burgerinitiatiefvoorstel en de burgeractiviteit Portefeuillehouder n.v.t. Presidium Vragen bij Raadsgriffie; J,A. Eshuis Carrousel: 11 februari

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR418063_1

CVDR. Nr. CVDR418063_1 CVDR Officiële uitgave van Veenendaal. Nr. CVDR418063_1 27 juni 2017 Verordening op de raadscommissies Veenendaal 2016 De raad van de gemeente Veenendaal; gelezen het voorstel van voorzitter en de griffier

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de motiemarkt. Praktische zaken

Vragen en antwoorden over de motiemarkt. Praktische zaken Vragen en antwoorden over de motiemarkt De gemeenteraad van Beuningen organiseert weer een motiemarkt op donderdagavond 5 oktober. Voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden)

Nadere informatie

De raad van de gemeente Gouda. Besluit

De raad van de gemeente Gouda. Besluit De raad van de gemeente Gouda Gelezen het voorstel van de commissie dualisering van de gemeenteraad van 15 september 2003 Gelet op het advies van de commissie 1 van de gemeenteraad van 11 november 2003

Nadere informatie

Gemeente Hattem Verordening op de raadscommissies gemeente Hattem. gelezen het voorstel van het presidium d.d. 16 februari 2017,

Gemeente Hattem Verordening op de raadscommissies gemeente Hattem. gelezen het voorstel van het presidium d.d. 16 februari 2017, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Hattem Nr. 38584 15 maart 2017 Gemeente Hattem Verordening op de raadscommissies gemeente Hattem 2017 De raad van de gemeente Hattem; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Instrumentenmatrix Welk instrument kan ik als raadslid gebruiken?

Instrumentenmatrix Welk instrument kan ik als raadslid gebruiken? 1 Feitelijke/technische informatie informatieve vragen algemeen 2 Feitelijke/technische informatie informatieve vragen over raadsstukken 3 Feitelijke/technische informatie Als raadslid vragen liever per

Nadere informatie

5. Het presidium als volgt samenstellen: burgemeester (voorzitter), fractievoorzitters,

5. Het presidium als volgt samenstellen: burgemeester (voorzitter), fractievoorzitters, Aan de raad AGENDAPUNT 6 Andere werkwijze van de gemeenteraad Voorstel: 1. Per september 2010 nadrukkelijk onderscheiden: beeldvorming, meningvorming en besluitvorming, in een cyclus van drie weken. 2.

Nadere informatie

Pagina 1 van 6 Versie 1 Registratienr.: Z/14/000757/742 Agendapunt 11

Pagina 1 van 6 Versie 1 Registratienr.: Z/14/000757/742 Agendapunt 11 Pagina 1 van 6 Versie 1 Afdeling: Griffie Leiderdorp, 3 juli 2014 Onderwerp: Pilot nieuwe vergaderstructuur Aan de raad. Beslispunten 1. Een pilot van een half jaar uit te voeren met een driewekelijkse

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 27 februari 2013 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART Werkwijzen vergaderstelsel gemeenteraad

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 27 februari 2013 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART Werkwijzen vergaderstelsel gemeenteraad Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART 2013 Werkwijzen vergaderstelsel gemeenteraad Voorstel: 1. Vanaf 1 april 2013 overgaan tot een maandelijkse cyclus van raadsvergaderingen. 2. In de

Nadere informatie

gelet op artikel 84 van de Gemeentewet; gelezen het voorstel van het presidium d.d. 7 november 2005, nr. 57;

gelet op artikel 84 van de Gemeentewet; gelezen het voorstel van het presidium d.d. 7 november 2005, nr. 57; CVDR Officiële uitgave van Deurne. Nr. CVDR385492_1 31 juli 2018 Verordening op de Rekeningcommissie 2005 Nr. 1.7 DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE gelet op artikel 84 van de Gemeentewet; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Regeling Forum gemeente Rijswijk 2014

Regeling Forum gemeente Rijswijk 2014 Regeling Forum gemeente Rijswijk 2014 HOOFDSTUK 1: Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze regeling wordt verstaan onder: a) Forum Een overlegsituatie als bedoeld in artikel 2; b) Plenair

Nadere informatie

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, gelet op artikel 84 van de Gemeentewet, BESLUIT vast te stellen de volgende verordening: VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE

Nadere informatie

Notitie raadsvragen in soorten en maten

Notitie raadsvragen in soorten en maten Notitie raadsvragen in soorten en maten Aanleiding Het komt regelmatig voor dat raadsleden een vraag willen stellen aan het college. Over een voorstel dat het college aan de raad doet. Over een artikel

Nadere informatie

VERORDENING BURGERINITIATIEFVOORSTELLEN DRENTHE. Artikel 1, Definitie

VERORDENING BURGERINITIATIEFVOORSTELLEN DRENTHE. Artikel 1, Definitie 1 VERORDENING BURGERINITIATIEFVOORSTELLEN DRENTHE Artikel 1, Definitie In deze verordening wordt verstaan onder een burgerinitiatiefvoorstel: een voorstel van een initiatiefgerechtigde om een onderwerp

Nadere informatie

a. Persoonsgegevens van politieke ambtsdragers, zoals raadsleden, raadsvolgers en collegeleden.

a. Persoonsgegevens van politieke ambtsdragers, zoals raadsleden, raadsvolgers en collegeleden. Werkbeschrijving griffie Rheden i.v.m. het verwerken van persoonsgegevens in het kader van de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) bij werkzaamheden van griffie en raad 1 Definitie publicatie

Nadere informatie

: Vaststelling van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad.

: Vaststelling van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad. Raad : 27 februari 2007 Agendanr. : Doc.nr : B200700726 Team: : Bestuur RAADSVOORSTEL Onderwerp : Vaststelling van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad. Toelichting

Nadere informatie

FVO. Doorkiesnummer : (0495) 57 52 06 Agendapunt: 20 ONDERWERP. Instemmen met de vergaderstructuur en het vergaderschema september-december 2014.

FVO. Doorkiesnummer : (0495) 57 52 06 Agendapunt: 20 ONDERWERP. Instemmen met de vergaderstructuur en het vergaderschema september-december 2014. Wolfs, Madeleine GRIFFIE S0GRI RAD: RAD140709 woensdag 9 juli 2014 BW: BW140603 voorstel gemeenteraad FVO Vergadering van de gemeenteraad van 9 juli 2014 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad 1 gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer O4.RZOP8.OOZ Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad Samenvatting Door GroenLinks is in een motie aan de deelnemers van de debattraining

Nadere informatie

Verordening taken, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van raadscommissies

Verordening taken, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van raadscommissies CVDR Officiële uitgave van Waddinxveen. Nr. CVDR60599_1 17 januari 2017 Verordening taken, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van raadscommissies De gemeenteraad van de gemeente Waddinxveen; gelet

Nadere informatie

e. ingezetenen: personen ingeschr even in het bevolkingsregister van de gem eent e W estland.

e. ingezetenen: personen ingeschr even in het bevolkingsregister van de gem eent e W estland. Verordeningenverzameling gemeente Westland; Vastgesteld in de raadsvergadering van 27 april 2004; Gewijzigd in de raadsvergadering van 28 juni 2016 (artikel 4); In werking getreden op: VERORDENING OP BURGERINITIATIEF

Nadere informatie

Monnickendam, 22 september 2015. Nummer: 166-137. Aan de Raad. Onderwerp Wijzigen Reglement van orde gemeenteraad Waterland

Monnickendam, 22 september 2015. Nummer: 166-137. Aan de Raad. Onderwerp Wijzigen Reglement van orde gemeenteraad Waterland Monnickendam, 22 september 2015 Nummer: 166-137 Portefeuillehouder: Contactpersoon: mw. L.M.B.C. Wagenaar-Kroon drs. E.G.H. Dijk MPM Aan de Raad Onderwerp Wijzigen Reglement van orde gemeenteraad Waterland

Nadere informatie

Verordening voor de Opiniërende Vergadering van Aalburg 2014

Verordening voor de Opiniërende Vergadering van Aalburg 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Aalburg. Nr. 13475 13 maart 2014 Verordening voor de Opiniërende Vergadering van Aalburg 2014 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Lid:

Nadere informatie

De gemeenteraad, helder in woord en daad!

De gemeenteraad, helder in woord en daad! De gemeenteraad, helder in woord en daad! Communicatieplan 2006-2010 gemeenteraad Haaren 1. Inleiding Sinds de invoering van het duale stelsel is de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende

Nadere informatie

2006. Nr.: 06.0025 Dnst: Griffie. Werkwijze Raad en commissies 2006 2010. Leiden, 21 maart 2006.

2006. Nr.: 06.0025 Dnst: Griffie. Werkwijze Raad en commissies 2006 2010. Leiden, 21 maart 2006. 2006. Nr.: 06.0025 Werkwijze Raad en commissies 2006 2010. Leiden, 21 maart 2006. In maart 2005 heeft de fractie van D66 de Notitie Bestuurlijke Vernieuwing uitgebracht, met als ondertitel: Het Forum Lugdunum:

Nadere informatie

Verordening op de Burgeragendering en het Burgerinitiatief gemeente Utrecht 2018

Verordening op de Burgeragendering en het Burgerinitiatief gemeente Utrecht 2018 Initiatiefvoorstel Opgesteld door Kenmerk Vergaderdatum Portefeuille Geheim Has Bakker (raadslid D66) 0000 27 september (aanbieding) Wijkgericht werken en participatie Nee Verordening op de Burgeragendering

Nadere informatie

Toelichting Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Neder-Betuw

Toelichting Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Neder-Betuw Toelichting Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Neder-Betuw Betuwe e 2017 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Algemene bepalingen Begripsbepalingen

Nadere informatie

Reglement commissie cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren

Reglement commissie cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren CVDR Officiële uitgave van Nijkerk. Nr. CVDR22643_1 22 mei 2018 Reglement commissie cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren Het college van de gemeente Nijkerk; gelet op

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; De raad van de gemeente Menterwolde; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; gelet op artikel 2.1.3 van de Wmo 2015; gelet op artikel 47 van de Participatiewet; BESLUIT: Vast

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van de griffier d.d. 15 maart 2017, gelezen en besluit;

GEMEENTEBLAD. De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van de griffier d.d. 15 maart 2017, gelezen en besluit; De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van de griffier d.d. 15 maart, -022 gelezen en besluit; gelet op het bepaalde in artikel 82 en artikel 149 Gemeentewet; vast te stellen de: VERORDENING

Nadere informatie

Verordening recht van initiatief Zuid-Holland

Verordening recht van initiatief Zuid-Holland Verordening recht van initiatief Zuid-Holland Besluit van Provinciale Staten van Zuid-Holland van 19 februari 2003, nr. 8, tot vaststelling van de Verordening recht van initiatief Zuid-Holland, zoals gewijzigd

Nadere informatie

Registratienr: [ 34887] Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg

Registratienr: [ 34887] Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg Raadsvoorstel Agendapuntnummer: 1m Aantal bijlagen: -- Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg Inleiding Het fractievoorzittersoverleg bestaat uit de voorzitter van de gemeenteraad en de

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Nr: 0217 7 RV Agendapunt: 7 Datum: 20 januari Datum: Raadsvergadering, 17 februari Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Wijk bij Duurstede Gemeenteblad

Nadere informatie

Verordening op het burgerinitiatief 2004

Verordening op het burgerinitiatief 2004 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Weert Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Verordening op het burgerinitiatief 2004 Wetstechnische informatie Gegevens van

Nadere informatie

spreekrecht Uiteraard kunt ook u, zowel in de gemeenteraadsvergaderingen als in de Voorbereidende Vergaderingen, uw zegje doen.

spreekrecht Uiteraard kunt ook u, zowel in de gemeenteraadsvergaderingen als in de Voorbereidende Vergaderingen, uw zegje doen. Vergadering Gemeenteraad 15-04-2010 Plaats: Raadhuis van Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5, Schaijk Tijd: 19:30 Voorzitter: W.C. Doorn - van der Houwen De raadsvergadering is openbaar inzage stukken

Nadere informatie

ONS KENMERK 07UIT05041 DOORKIESNUMMER 010-2465455

ONS KENMERK 07UIT05041 DOORKIESNUMMER 010-2465455 gemeente Schiedam Aan de leden van de gemeenteraad van Schiedam Burgemeester en wethouders Postbus 1501 3100EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 3112DZ SCHIEDAM T 010 246 55 55 F 010 473 59 78 W www.schiedam.nl

Nadere informatie

Besluit vast te stellen de:

Besluit vast te stellen de: VERORDENING AUDITCOMMISSIE GEMEENTE WEERT De raad van de gemeente Weert, Gelezen het voorstel van het college d.d. 20 januari 2015, gelet op de artikelen 84, 147 en 149 van de Gemeentewet; Besluit vast

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Verordening op de raadscommissies Krimpen aan den IJssel 2018 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het presidium d.d. 8 maart 2018 Gelet op artikel 82, eerste lid, van

Nadere informatie

draadswijzer week 16 Zwolle

draadswijzer week 16 Zwolle draadswijzer week 16 Zwolle Agenda Raadsplein Maandag 25 april 2016 Raadzaal Besluitvormingsronde 19.30 uur Besluitvormingsronde met diverse hamerstukken: - Kredietaanvraag ontwikkeling Eemlaan deel voormalige

Nadere informatie

B e s l u i t: A. Presidium en Griffie. De raad van de gemeente Almere, Gelet op het artikel 16 en 33 van de Gemeentewet

B e s l u i t: A. Presidium en Griffie. De raad van de gemeente Almere, Gelet op het artikel 16 en 33 van de Gemeentewet De raad van de gemeente Almere, Gelet op het artikel 16 en 33 van de Gemeentewet B e s l u i t: vast te stellen de spelregels voor raadsleden van Almere 2012 1.1 Inleiding In Almere willen we op een open

Nadere informatie

Verordening op het burgerinitiatief 2004

Verordening op het burgerinitiatief 2004 Verordening op het burgerinitiatief 2004 Status Bespreking of Beslissing door Datum voorontwerp B&W 10-02-2004 ontwerp Commissie AZ 01-03-2004 ontwerp Gemeenteraad 18-03-2004 Verordening op het burgerinitiatief

Nadere informatie

Anders vergaderen in Landsmeer. Doel van de avond Waarom anders vergaderen Wat willen we bereiken Het BOB model Vergaderschema Hoe gaan we verder

Anders vergaderen in Landsmeer. Doel van de avond Waarom anders vergaderen Wat willen we bereiken Het BOB model Vergaderschema Hoe gaan we verder Doel van de avond Waarom anders vergaderen Wat willen we bereiken Het BOB model Vergaderschema Hoe gaan we verder Een duidelijk beeld krijgen van het waarom en hoe anders vergaderen een nieuwe vergaderschema

Nadere informatie

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Utrecht houdende regels omtrent raadscommissies Verordening op de raadscommissies 2018

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Utrecht houdende regels omtrent raadscommissies Verordening op de raadscommissies 2018 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Utrecht Nr. 3 Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Utrecht houdende regels omtrent raadscommissies Verordening op de raadscommissies 2018 VERORDENING

Nadere informatie

EEN NIEUWE MANIER VAN VERGADEREN

EEN NIEUWE MANIER VAN VERGADEREN EEN NIEUWE MANIER VAN VERGADEREN 2014 -... Een nieuwe manier van vergaderen 1 INLEIDING De gemeenteraad heeft in februari 2009 besloten volgens een nieuwe systematiek te vergaderen. Tot die tijd werden

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR620221_1

CVDR. Nr. CVDR620221_1 CVDR Officiële uitgave van Hoeksche Waard. Nr. CVDR620221_1 15 januari 2019 Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent de raadscommissie Verordening op de raadscommissie

Nadere informatie

Provinciale Staten. Advies Commissie Werkwijze

Provinciale Staten. Advies Commissie Werkwijze Provinciale Staten Advies Commissie Werkwijze Commissie Werkwijze René Westra (VVD) Gerhard Bos (CDA) Lucia van Milaan (D66) Agnes Lewe (SP) Titus Visser (PvdA) Marjolein Faber (PVV) Peter van t Hoog (ChristenUnie)

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

Op grond van art. 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur.

Op grond van art. 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur. Vergadering Gemeenteraad 19-06-2008 Plaats: Nieuwveen Tijd: 16:00 Voorzitter: Frans Buijserd 0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 19 JUNI 2008 1 Opening 2 Vaststellen agenda Agendapunten 7, 10 en 12 worden

Nadere informatie

1. De besluitvormingscyclus van de Gorcumse gemeenteraad te splitsen (zie bijlage) in:

1. De besluitvormingscyclus van de Gorcumse gemeenteraad te splitsen (zie bijlage) in: Raadsvoorstel: 2015-1405 Onderwerp: vergaderstructuur Datum: 9 juni 2015 Portefeuillehouder: G. Veldhuijzen Raadsbijeenkomst: 8 september Raadsvergadering: 24 september 2015 Programma: Bestuur Opsteller:

Nadere informatie

b e s l u i t : Verordening op de raadsvoorbereiding 2014

b e s l u i t : Verordening op de raadsvoorbereiding 2014 De raad van de gemeente Ridderkerk; gelezen het voorstel van het Presidium, nummer 26065; gelet op artikel 82 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de Verordening op de raadsvoorbereiding

Nadere informatie

Raadsbesluit llllllllllllll

Raadsbesluit llllllllllllll e Gemeenteraad Echt-Susteren Raadsbesluit llllllllllllll 5 1 0 8 2 2 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van de griffier van Echt-Susteren d.d. 11 oktober 2016 met BBV nummer510818;

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

verordening op het raadspresidium

verordening op het raadspresidium nummer 1.1.6 regeling verordening op het raadspresidium nr. 1.1.6 de raad van de gemeente Gouda Gelezen het voorstel van het presidium van 28 juni 2014; Gelet op artikel 4 van het Reglement van Orde voor

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het presidium van 18 januari 2016, nr ; Verordening op de raadscommissie van de gemeente Winterswijk (2016):

gelezen het voorstel van het presidium van 18 januari 2016, nr ; Verordening op de raadscommissie van de gemeente Winterswijk (2016): raadsbesluit 2016, nr. III-4 sub b De raad van de gemeente Winterswijk; gelezen het voorstel van het presidium van 18 januari 2016, nr. 104969; gelet op de artikelen 82 t/m 84 van de Gemeentewet; besluit:

Nadere informatie