Sociaal Plan Jeruzalem 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Plan Jeruzalem 2009"

Transcriptie

1 2009

2 Informatie Bewoners die huren bij Rochdale en vragen hebben kunnen contact opnemen met Marga Baruch afdeling Projectparticipatie, via telefoonnummer , op maandag en dinsdag van tot uur of woensdag en donderdag van 9.00 tot uur. Bewoners die huren bij De Key en vragen hebben kunnen contact opnemen met de afdeling Woonservice via telefoonnummer , op maandag tot en met donderdag van 8.30 tot uur en op vrijdag van tot uur. Aan dit Sociaal Plan kunnen geen rechten worden ontleend. Het Sociaal Plan is een samenvatting van bestaande regelingen en wetgeving. De teksten van deze regelingen en wetten zijn maatgevend. 2

3 Inhoud 1. Inleiding Algemeen Voorlichting en informatie Informatiestappen voor herhuisvesting De ingrepen Sloop Ingrijpende renovatie Samenvoegen Herhuisvesting Bewonersbegeleiding Herhuisvestingsgaranties Rechten bij het zoeken naar een andere woning Recht op vergoedingen Verhuis- en herinrichtingskostenvergoeding Huurgewenning Overige regelingen Ouderen en kwetsbare groepen Herhuisvesting Aangepaste voorzieningen Verhuishulp Begeleiding kwetsbare groepen Versie 1 mei

4 1. Inleiding Jeruzalem ligt in het stadsdeel Oost-Watergraafsmeer. Het maakt onderdeel uit van Tuindorp Frankendael, het gebied dat wordt begrensd door het Darwinplantsoen, de Kruislaan, de Middenweg en de Hugo de Vrieslaan. De witte duplexwoningen in Tuindorp Frankendael worden Jeruzalem genoemd. Deze 765 woningen en enkele bedrijfspanden zijn in bezit van Rochdale en De Key. De woningen zijn in de tijd van de wederopbouw na de oorlog gebouwd. Door stadsdeel, corporaties, diverse bewonersgroepen en commissies wordt reeds jaren gesproken over de toekomst, de (her)ontwikkeling van Jeruzalem. Nadat het Masterplan in 2005 werd stopgezet maakte woningstichting Rochdale voor haar bezit een nieuw plan. In de zomer van 2007 is door het dagelijks bestuur van het Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer het Strategiebesluit Jeruzalem genomen. In het voorjaar van 2008 zijn betrokken partijen (corporaties, stadsdeel Oost-Watergraafsmeer, OGA, BMA, RACM, DRO) gekomen tot basisafspraken waaraan het nieuwe voorstel voor de wijk moest voldoen. Voorwaarde was om in een integrale samenwerking tussen alle betrokken partijen te komen tot een stedenbouwkundig plan. In het najaar 2008 en voorjaar 2009 werd, op basis van het voorstel met alle partijen, gewerkt aan een nieuw stedenbouwkundig plan. De bewoners van Jeruzalem zijn op diverse wijze in de verschillende fasen van planvorming betrokken. Besprekingen met bewonerscommissies, informatieavonden, inloopmiddagen en eind 2008/begin 2009 hebben bewoners in het plangebied kunnen participeren via diverse werkgroepbijeenkomsten. Uitgangspunt van het plan is het tuindorpkarakter en de unieke verkaveling en inrichting van de openbare ruimte te behouden. Het plan betreft ten aanzien van de woningen deels sloop/nieuwbouw en deels behoud. Belangrijk uitgangspunt voor de huurders in het plangebied is dat de zittende bewoners (voor 1 juli 2006) mogen terugkeren in de wijk. Daarnaast is er aandacht voor wonen en zorg. Alle nieuwbouwappartementen in de wijk zullen flexibel en levensloopgeschikt worden gebouwd. In de planontwikkeling van Jeruzalem, na het stopzetten van het Masterplan 2005, is met de bewonersvertegenwoordiging afgesproken het in 2004 opgestelde Sociaal Plan gestand gehouden zou worden. Het Sociaal Plan 2009 is derhalve een actualisatie van het Sociaal Plan uit De actualisatie is uitgevoerd door de corporaties in overleg met haar huurdervertegenwoordiging in samenwerking met het stadsdeel. 4

5 Het Sociaal Plan is een set van afspraken over de positie van bewoners tijdens de herontwikkelingsoperatie. Het gaat daarbij om ingrepen aan de gebouwen en de straten, zoals renovatie, samenvoegen en sloop/nieuwbouw, die direct gevolgen hebben voor de bewoners. Meer specifiek gaat het om: de uitplaatsing en herhuisvesting van bewoners de verschillende regelingen en instrumenten die de gemeente en de corporaties aanbieden bij het faciliteren van het proces rondom de herstructurering van de wijk bewonersbegeleiding en informatieverschaffing De uitgangspunten van dit Sociaal Plan zijn: de communicatie moet helder en duidelijk zijn de besluitvorming met betrekking tot de ingrepen en de daarbij komende zaken moet inzichtelijk zijn de herhuisvesting van huurders is gegarandeerd huidige bewoners die voor 1 juli 2006 met een geldige huurovereenkomst in Jeruzalem woonden, kunnen terugkeren in Jeruzalem er wordt naar gestreefd bewoners maar één keer te laten verhuizen er wordt zorgvuldig omgegaan met de bewoners; daarbij is extra aandacht voor de begeleiding van kwetsbare groepen, zoals ouderen 5

6 2. Algemeen Het Sociaal Plan voor Jeruzalem volgt de stedelijke afspraken over Sociale Plannen die zijn bekrachtigd door de besturen van de betrokken partijen: het algemeen bestuur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, de wethouder Volkshuisvesting en het bestuur van de Huurdersvereniging Amsterdam. Indien wordt besloten tot uitbreiding van het stedelijk pakket van maatregelen dan wordt het Sociaal Plan voor Jeruzalem aangepast.op de onderdelen waar het Sociaal Plan Jeruzalem verder gaat dan de stedelijke afspraken blijven de regels uit het Sociaal Plan Jeruzalem geldig. Het Sociaal Plan Jeruzalem geldt voor het plangebied Jeruzalem; dat zijn de witte duplexwoningen in de wijk Tuindorp Frankendael. Het geldt voor alle huurders van de corporaties Rochdale en De Key die te maken hebben met sloop, renovatie of samenvoegen in Jeruzalem. Het Sociaal Plan geldt voor alle renovatie-, samenvoeg- en sloop/nieuwbouwprojecten in het hele plangebied waarvoor een peildatum is afgegeven en voor de hele duur van de herontwikkelingsoperatie; maar wanneer landelijke of stedelijke kaders wijzigen kan dit van invloed zijn op het Plan. Het Sociaal Plan zal worden geëvalueerd. Zonodig worden er na evaluatie aanpassingen aan het Sociaal Plan gemaakt. Het Sociaal Plan is mede gebaseerd op landelijke en stedelijke kaders. Het gaat hier om: het Sociaal Plan Jeruzalem 2004 de Kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en verbetering de Wet op de huurtoeslag de Wet Bevordering Eigenwoningbezit (koopsubsidie) de Beleidsovereenkomst Wonen de Partiële Regionale Huisvestingsverordening 2007 voor het grondgebied van Amsterdam het Regionaal Convenant Woonruimteverdeling 2008 tussen de Stadsregio en de corporaties in de stadsregio het Convenant Woonruimtebemiddeling 2007 tussen de gemeente Amsterdam en de corporaties het Convenant splitsen en verkoop sociale huurwoningen de Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing 2006 vanaf 1 januari 2008 de Toolbox Herhuisvesting bij sloop en verbetering 2006 het Draaiboek Woonruimtebemiddeling de Amsterdamse Leidraad voor Participatie bij Wijkvernieuwing 2001 het Aanvullend Convenant Erfpacht de Leegstandswet 6

7 Het is mogelijk dat op basis van individuele omstandigheden wordt afgeweken van dit Sociaal Plan. De bewoner die meent een beroep hierop te moeten doen, overlegt hierover met de corporatie. Geschillen worden afgehandeld door de klachtencommissies van de corporaties. 7

8 3. Voorlichting en informatie Bij het verstrekken van informatie aan bewoners wordt maatwerk geleverd. In overleg met de projectgroep en advies van de bewonerscommissie wordt bepaald op welke wijze de bewoners geïnformeerd worden. De corporaties en het stadsdeel zijn verantwoordelijk voor de voorlichting aan de bewoners. Er wordt onderscheid gemaakt tussen collectieve en individuele informatieverschaffing en voorlichting. Collectieve voorlichting vindt op de volgende wijze plaats: Nieuwsbrieven, op regelmatige basis uitgegeven door de corporaties en/of het stadsdeel; (Kleinschalige) informatiebijeenkomsten, georganiseerd door de corporaties en/of het stadsdeel, om bewoners te informeren over de ontwikkelingen; Stadsdeelkrant Oost-Watergraafsmeer, met algemene mededelingen en berichtgeving over de stand van zaken in het project; Bewonersbrieven van het stadsdeel en de corporaties; Diverse websites zoals Stadsdeel, Buurtleven en mogelijk een specifieke website omtrent de herontwikkeling Jeruzalem. Persoonlijke voorlichting vindt op de volgende wijze plaats: Persoonlijke brieven Huisbezoeken Spreekuur in de wijk 3.1 Informatiestappen voor herhuisvesting Voorafgaand aan de herhuisvestingsperiode worden de bewoners uitgebreid geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de planvorming, de planning en de gevolgen voor de bewoners in het algemeen (definitieve of tijdelijke herhuisvesting). Ook zullen er informatiebijeenkomsten plaatsvinden per deelproject. Met de start van de herhuisvestingsperiode zal de voorlichting en begeleiding meer persoonlijk en individueel plaatsvinden. De startdatum van de herhuisvestingsperiode is de peildatum. Deze wordt aangevraagd nadat de besluitvorming over het concept stedenbouwkundig plan definitief is. Dit is naar verwachting 1,5 tot 2 jaar voor de eerst geplande ingreep in de wijk. Zowel bewoners die moeten verhuizen omdat hun woning wordt gesloopt, als bewoners die moeten verhuizen omdat hun woning ingrijpend wordt gerenoveerd of samengevoegd, komen in aanmerking voor herhuisvesting. 8

9 Na de aankondiging van de plannen worden de volgende stappen doorlopen: Stap 1 Zodra de peildatum bekend is, krijgen de bewoners een brief met informatie over de geplande datum van de ingreep en de aankondiging van het huisbezoek van een medewerker herhuisvesting. Bij de brief is informatie gevoegd over: de procedure van herhuisvesting, het Sociaal Plan (een publieksbrochure ), rechten en plichten van bewoners, waar men terecht kan voor vragen, hulp en begeleiding en een aantal praktische zaken en tips. Stap 2 Na het afgeven van de peildatum ontvangt u informatie over het moment van het eerste bezoek van de medewerker herhuisvesting. De medewerker herhuisvesting bespreekt de situatie, woonwensen, herhuisvestingsmogelijkheden en rechten. Hierbij wordt rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de bewoners. De medewerker geeft informatie over hoe de bewoner naar een andere woning kan zoeken en legt uit hoe WoningNet werkt. Indien wenselijk of noodzakelijk biedt de medewerker herhuisvesting hulp bij het zoeken naar een andere woning. Stap 3 Na het huisbezoek ontvangen de bewoners ontvangen een schriftelijke bevestiging van: de datum afgifte van peildatum de verwachte datum van sloop/renovatie/samenvoegen uw personalia uw woonduur uw woonwensen uw persoonlijke WoningNetnummer uw zoekprofiel vergoedingen aanvullende gemaakte afspraken De bewoner kan nu actief starten met het zoeken naar een woning. Stap 4 Als bewoners dit wensen kan een tweede huisbezoek plaatsvinden. Stap 5 De bewoner zoekt in principe zelf naar een andere woning (tenzij de bewoner heeft aangegeven hulp te willen bij het zoeken). Als dit tot zes maanden vóór de datum van de ingreep nog niet gelukt is wordt met een intensievere begeleiding van de medewerker herhuisvesting naar een passende woonruimte gezocht. 9

10 4. De ingrepen en Bij de herontwikkelingsactiviteiten in Jeruzalem zijn er verschillende ingrepen die gevolgen hebben voor de woonsituatie van bewoners: sloop ingrijpende renovatie samenvoegen Welke ingrepen er worden uitgevoerd aan welke woningen is vastgelegd in het stedelijk vernieuwingsplan van Jeruzalem. 4.1 Sloop De plannen om een complex te slopen moeten worden bekrachtigd in een sloopbesluit, als onderdeel van het investeringsbesluit (Fase 3 besluit) uit het Plaberum van de gemeente Amsterdam. Een sloopbesluit wordt eerst genomen door de corporaties (als eigenaar) en vervolgens door het stadsdeel. Voor het besluit wordt genomen hebben de bewoners en belanghebbenden invloed kunnen uitoefenen. Als het sloopbesluit is genomen stelt het Ontwikkelingsbedrijf de peildatum vast. Na de peildatum start de herhuisvesting van de bewoners Sloopbesluit en peildatum Het besluit tot sloop ligt 1,5 tot 2 jaar voor de datum van ingreep. De peildatum is de aanvangsdatum van de herhuisvesting van de huurders. Vanaf die dag kunnen de bewoners de status van stadsvernieuwingsurgent aanvragen (zie paragraaf 3.1) en hebben zij recht op een verhuiskostenvergoeding. Verhuizen bewoners al voor de peildatum, dan hebben zij geen recht op een verhuiskostenvergoeding. De peildatum wordt zo gekozen dat de bewoners minimaal1,5 jaar de tijd hebben voor het zoeken naar vervangende woonruimte. Gezien de omvang van het project zal er een fasering worden aangebracht in de uitvoering van het project. De peildatum wordt zodanig gekozen dat er optimale herhuisvestingmogelijkheden ontstaan. Bewoners worden direct na de vaststelling van de peildatum geïnformeerd over de peildatum en de fasering. Ook ontvangen zij het Sociaal Plan. Na de peildatum worden door de medewerker herhuisvesting huisbezoeken afgelegd (zie paragraaf 3.1). Tijdens het huisbezoek wordt vastgesteld of de bewoners in aanmerking komen voor herhuisvesting en voor welke woningen. De bewoners kunnen de persoonlijke stadsvernieuwingsstatus (sv-status) aanvragen. 10

11 Vanaf de peildatum kunnen de bewoners die de stadsvernieuwingstatus hebben, ingeschreven worden bij WoningNet. De inschrijving wordt betaald door de corporaties en is dus gratis voor de bewoners. Uitgangspunt is om bewoners in een keer te herhuisvesten naar een woning die voldoet aan de wensen van de bewoner en die passend is Verhuurzaken De netto huur wordt vanaf het sloop/renovatiebesluit bevroren. De woning moet bij verhuizing in verhuurbare staat worden achtergelaten. Bewoners die zelf voorzieningen in hun woning hebben aangebracht mogen deze uit de woning verwijderen en meenemen, onverminderd hun verplichting om de woning op te leveren met volledige uitrusting en bezemschoon achter te laten. Over de oplevering van de woning worden tussen huurder en verhuurder apart afspraken gemaakt. Uitgangspunt is de leefbaarheid in het complex zo veel mogelijk te waarborgen. Er wordt een moment vastgesteld vanaf wanneer leeggekomen woningen tijdelijk worden verhuurd. 4.2 Ingrijpende renovatie Onder een ingrijpende renovatie wordt een renovatie verstaan die niet tijdens bewoning uitgevoerd kan worden. Welke woningen worden gerenoveerd wordt in het stedelijke vernieuwingsplan van Jeruzalem vastgelegd. Vaststelling van de noodzaak tot ontruiming bij het treffen van ingrijpende voorzieningen gebeurt op technische gronden. Of een renovatie al dan niet tijdens bewoning kan worden uitgevoerd wordt bepaald door de corporaties en het stadsdeel. De te renoveren woningen in Jeruzalem worden zo ingrijpend aangepakt dat dat niet tijdens bewoning kan. Het niveau van de renovatie ligt vast en is voor elke woning gelijk. Voor legale hoofdbewoners bestaan er drie mogelijkheden: Na renovatie terugkeren in de eigen woning. Dan moeten zij twee keer verhuizen: naar een wisselwoning en dan weer terug. Verhuizen als stadsvernieuwingsurgent naar een andere passende woning in Jeruzalem Verhuizen als stadsvernieuwingsurgent naar een andere locatie. Legale hoofdbewoners van de te renoveren woningen zullen dus altijd minstens één keer moeten verhuizen. Alleen legale hoofdbewoners kunnen terugkeren na renovatie. Zij kunnen terugkeren als zij vooraf een renovatiecontract hebben ondertekend, waarin zij akkoord gaan met de uitvoer van de renovatie en de nieuwe huurprijs. Wanneer de nieuwe huur te hoog wordt voor het inkomen van de huurders, dan wordt bekeken of zij in aanmerking komen voor huurtoeslag. Indien de huur van een reeds samengevoegde woning na renovatie boven de huurtoeslaggrens valt en daardoor voor de terugkerende bewoner onbereikbaar wordt, wordt in dat geval de huur van de gerenoveerde woning afgetopt tot de huurtoeslaggrens. Indien bewoners niet akkoord gaan of als de bewoner liever verhuist dan wordt men definitief stadsvernieuwingsurgent en is definitief verhuizen de enige optie. Bij een ingrijpende renovatie zijn de vaststelling rond peildatum, verhuiskostenvergoeding en verhuurzaken dezelfde als bij sloop. Bewoners die na de ingrijpende renovatie terugkeren in 11

12 hun eigen woning moeten tijdelijk verhuizen. De corporatie biedt dan een gestoffeerde wisselwoning (voorzien van vloerbedekking, lamellen, luxaflex of gordijnen en verwarming) aan. Dit is een woning waar bewoners tijdens de renovatie wonen. Er wordt een wisselwoningcontract tussen de corporatie en de huurder opgesteld. Daarin worden afspraken gemaakt over de huur en de duur van het verblijf in de wisselwoning.de netto-huur van de wisselwoning is nooit hoger dan de netto-huur van de oude woning.de bewoner krijgt voor de verhuizing tenminste drie weken de tijd. De corporaties werken samen op het gebied van wisselwoningen om een zo groot mogelijk aantal wisselwoningen beschikbaar te hebben. Ook wordt op deze manier leegstand zoveel mogelijk vermeden. Er wordt naar gestreefd wisselwoningen in Jeruzalem aan te bieden; dit kan echter niet worden gegarandeerd. 4.3 Samenvoegen Samenvoegen is een bouwtechnische maatregel, waarbij technisch noodzakelijke ontruiming van alle huishoudens en van de samen te voegen woningen aan de orde is. Waar en welke woningen worden samengevoegd wordt bepaald door het stedelijk vernieuwingsprogramma van Jeruzalem en niet door individuele woonwensen van zittende huurders. Bij samenvoegen wordt het huurcontract ontbonden. In geval van samenvoegen gelden dezelfde maatregelen als bij sloop. 12

13 5. Herhuisvesting De corporaties zijn verantwoordelijk voor de herhuisvesting van bewoners. Iedere bewoner in Jeruzalem moet minstens één keer verhuizen. Definitief naar een andere woning ofwel, in geval van sloop/nieuwbouw of bij terugkeer naar de woning na een ingrijpende renovatie, eerst naar een wisselwoning en daarna weer terug. Iedere bewoner krijgt een huisbezoek van een medewerker herhuisvesting. Deze zal vaststellen of de bewoner in aanmerking komt voor bemiddeling bij het zoeken naar een andere woning. Als dat het geval is, wordt de bewoner geïnformeerd over de herhuisvestingmogelijkheden. Deze worden bepaald door persoonlijke factoren, zoals inkomen, leeftijd, huishoudsamenstelling en woonduur. De medewerker herhuisvesting blijft de gehele herhuisvestingsperiode de contactpersoon voor uitplaatsing. Hoe de huisbezoeken verlopen is te lezen in hoofdstuk Bewonersbegeleiding Stadsvernieuwingsurgenten zoeken zelf via het aanbodsysteem naar een nieuwe woning, maar dat sluit een actieve bemiddelende rol van de corporaties niet uit. Indien corporaties actief woningen aanbieden dan zijn deze woningen gelijkwaardig aan de woningen die via WoningNet worden aangeboden. Mensen die dat nodig hebben kunnen een extra beroep doen op hulp en begeleiding. De begeleiding begint met het huisbezoek van de corporatie; de verdere geboden begeleiding hangt af van de wensen en mogelijkheden van de bewoners. De extra begeleiding kan bestaan uit: Begeleiding bij het zoeken naar een passende woning in WoningNet en het inschrijven voor een woning via internet; Indien het inschrijven onvoldoende resultaat oplevert kunnen de corporaties woningen actief aanbieden aan bewoners; Begeleiding bij huuropzegging, tekenen van een huurcontract, het aanvragen van huurtoeslag en het aanvragen van vergoedingen; Het bieden van maatwerk als individuele bewoners in de knel komen bij herstructurering (zie ook hoofdstuk 7 Ouderen). Voor vragen die te maken hebben met de herontwikkeling kunnen bewoners terecht op een informatiepunt met spreekuur in de wijk. 13

14 5.2 Herhuisvestingsgaranties Op stedelijk niveau is een viertal garanties voor stadsvernieuwingsurgenten overeengekomen Terugkeergarantie Huurders die op 1 juli 2006 een woning in het plangebied Jeruzalem huren, hebben de garantie dat zij terug kunnen keren in Jeruzalem. Huurders die na die datum in Jeruzalem zijn komen wonen, hebben deze garantie niet. Zij hebben de gebruikelijke rechten als stadsvernieuwingsurgent, zoals verder in dit hoofdstuk beschreven Garantie op passend aanbod in de nabije omgeving De corporaties garanderen dat stadsvernieuwingsurgenten uit Jeruzalem, als zij dat willen, altijd passend gehuisvest worden in de nabije omgeving. Voor bewoners die vóór 1 juli 2006 in Jeruzalem wonen betekent dit dat zij passend worden gehuisvest in Jeruzalem. De corporaties spannen zich in om de herhuisvesting in het stadsdeel zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke woonplek te laten zijn, indien dit de wens is van de bewoner. Voor bewoners die na 1 juli 2006 in Jeruzalem zijn komen wonen, betekent dit passende huisvesting binnen Amsterdam; indien mogelijk worden bewoners geherhuisvest binnen het stadsdeel Oost-Watergraafsmeer Voorrang en informatievoorsprong bij huur en koop in Jeruzalem Het is mogelijk dat bewoners die moeten verhuizen vanwege sloop of ingrijpende renovatie geïnteresseerd zijn in nieuwe koopwoningen of huurwoningen die in Jeruzalem worden gerealiseerd. Partijen stellen belangstellende bewoners uit Jeruzalem als eerste op de hoogte van vrijkomend aanbod (huur en koop) aan nieuwbouw- en gerenoveerde woningen in Jeruzalem. Belangstellende bewoners uit Jeruzalem kunnen zich hierop binnen een vastgestelde termijn als eerste intekenen. Bij huurwoningen is niet de datum van inschrijving bepalend, maar geldt een andere volgorde. De voorrang bij huurwoningen is vermeld in hoofdstuk De nieuwbouw huurwoningen waarvoor stadsvernieuwingsurgenten hebben geopteerd worden niet meer aangeboden aan andere kandidaten of in WoningNet. Bij nieuwbouw koopwoningen van corporaties geldt eveneens dat verkoopmateriaal actief en als eerste verspreid wordt onder de betreffende stadsvernieuwingsurgenten uit Jeruzalem. Deze stadsvernieuwingsurgenten kunnen hier als eerste op intekenen. De verkoper stelt in overleg met het stadsdeel criteria voor de volgordebepaling van de kandidatenselectie vast. Indien de corporaties de verkopende partij zijn is het uitgangspunt dat bewoners uit Jeruzalem voorrang hebben op andere kandidaten. 14

15 Spijtoptantenregeling Bewoners die hebben gekozen voor herhuisvesting buiten het stadsdeel en daarvan spijt krijgen, krijgen de mogelijkheid om terug te keren naar een passende woning in stadsdeel Oost-Watergraafsmeer. Deze bewoners dienen dit binnen een jaar na de verhuizing bekend te maken bij de corporatie van herkomst. Er wordt dan uit het bezit van de corporatie een woning in het stadsdeel aangeboden. Er wordt niet een tweede keer een bijdrage in de verhuiskosten uitgekeerd. 5.3 Rechten bij het zoeken naar een andere woning Voorrang bij het zoeken naar een woning via WoningNet Als een woning wordt gesloopt of ingrijpend verbeterd dan krijgt de legale bewoner de status van stadsvernieuwingsurgent. Een stadsvernieuwingsurgent heeft voorrang bij het zoeken naar een woning in Amsterdam en in sommige gevallen ook in de omliggende gemeentes binnen het ROA gebied (waaronder Almere, Amstelveen, Haarlemmermeer, Purmerend en Zaanstad). Bij het inschrijven op een woning uit WoningNet gelden er voorrangsregels. Stadsvernieuwingsurgenten zijn voorrangskandidaten, maar ook bij voorrangskandidaten is een bepaalde volgorde. De volgorde voor het toewijzen van huurwoningen is als volgt: 1. Calamiteiten (absolute voorrang) 2. Stadsvernieuwingsurgenten 3. Van Groot naar Beter kandidaten 4. Overige voorrangskandidaten (sociaal, medisch) 5. Doorstromers en starters Voorrang binnen Jeruzalem Als er meerdere stadsvernieuwingsurgenten reageren op dezelfde passende woning in Jeruzalem dan wordt de volgende volgorde van toewijzing aangehouden: a) Stadsvernieuwingsurgenten uit Jeruzalem (die daar langer dan vijf jaar wonen) b) Stadsvernieuwingsurgenten uit andere delen van Oost-Watergraafsmeer (die daar tenminste vijf jaar wonen) c) Overige stadsvernieuwingsurgenten (mensen die uit een ander stadsdeel komen of mensen die minder dan vijf jaar in Oost-Watergraafsmeer wonen) Volgorde stadsvernieuwingsurgenten ten uit dezelfde categorie Als meerdere stadsvernieuwingsurgenten binnen dezelfde categorie tegelijkertijd reageren op een woning dan geldt het volgende: Eerst zijn de kandidaten die langer dan vijf jaar in Jeruzalem wonen aan de beurt. Zij hebben voorrang boven kandidaten die nog geen vijf jaar in Jeruzalem wonen of op kandidaten die uit een andere buurt of stadsdeel komen; Stadsvernieuwingsurgenten die het eerst hun woning moeten verlaten (geplande sloopdatum) gaan voor op kandidaten met een latere datum; 15

16 Als meerdere stadsvernieuwingsurgenten met dezelfde renovatiedatum reageren, gaat degene met de langste woonduur voor. Inwoners en inwonende kinderen boven de 18 jaar kunnen in sommige gevallen semistadsvernieuwingsurgent worden en als voorrangskandidaat inschrijven op een beperkt deel van het aanbod uit WoningNet. Zij ontvangen geen tegemoetkoming in de verhuiskosten. Bij herhuisvesting geldt dat de woning passend moet zijn. Zie hiervoor hoofdstuk Het zoeken naar een woning buiten Jeruzalem Nadat de corporatie de bewoner heeft aangemeld bij Woningnet kan men met voorrang naar een woning zoeken door zich in te schrijven op Woningen uit WoningNet. In WoningNet worden woningen aangeboden in Amsterdam en omstreken. Het woningaanbod kan via internet worden bekeken. Als men een woning ziet die bevalt en passen is dan kan men op vier manieren reageren op een woning: via de Reactielijn: tel ( 0,45/minuut, 24 uur per dag) via internet: via de servicepaal Zo mogelijk wordt in een nog in te richten informatiepunt Jeruzalem een servicepaal WoningNet gerealiseerd Voor meer informatie over Woningnet kunt u de Servicelijn bellen: ( 0,45/minuut, 24 uur per dag). De corporatie meldt de bewoner als stadsvernieuwingsurgent aan bij WoningNet. Bewoners zoeken zelf actief naar een woning, indien gewenst krijgen ze daarbij hulp van een medewerker herhuisvesting. Is het tot zes maanden vóór de ingreep nog niet gelukt om een geschikte woning te vinden, dan begeleidt de medewerker herhuisvesting met een hogere inzet bij het zoeken naar een passende woonruimte. Daarbij worden door de medewerker herhuisvesting minstens één gerichte aanbiedingen gedaan. De door de medewerker herhuisvesting aangeboden woningen zijn gelijkwaardig aan de woningen die via WoningNet worden aangeboden. Intussen zoeken de bewoners nog steeds door via WoningNet. Bewoners hebben tweemaal het recht om een gerichte aanbieding van de woningcorporatie de weigeren. De derde keer moet de bewoner de aangeboden woning aannemen Niet-legale bewoning Onrechtmatige bewoning is verboden. Wanneer een bewoner geen legale huurder is en moet verhuizen omdat de woning gesloopt of ingrijpend gerenoveerd wordt, dan is deze geen stadsvernieuwingsurgent en heeft hij geen recht op een verhuiskostenvergoeding. De bewoner moet de woning uiteraard wel verlaten Een passende woning Stadsvernieuwingsurgenten komen in aanmerking voor een huurwoning die past bij de grootte en samenstelling van het huishouden en bij de hoogte van het inkomen. De normen 16

17 hiervoor komen uit de Huisvestingsverordening en worden jaarlijks geïndexeerd. De huur van de woning die wordt verlaten is hierbij niet van belang Verhuizen naar een woning die gesloopt wordt Om te voorkomen dat bewoners ongewild twee keer wegens sloop of ingrijpende renovatie moeten verhuizen geven corporaties in de woningadvertentie of bij directe bemiddeling aan of er voornemens zijn om de woning te slopen en/of te renoveren, ook al is dat op wat langere termijn. Ondanks deze voorzorgmaatregelen kan het in sommige gevallen toch voorkomen dat bewoners ongewild opnieuw te maken krijgen met stedelijke vernieuwingsingrepen. Bewoners worden dan opnieuw stadsvernieuwingsurgent. Zij hebben wederom recht op een verhuiskostenvergoeding. 17

18 6. Recht op o vergoedingen 6.1 Verhuis- en herinrichtingskostenvergoeding Bij sloop en ingrijpende renovatie komen legale hoofdbewoners in aanmerking voor een tegemoetkoming in de verhuiskosten van 5.275,- (prijspeil 2009). Alleen bewoners die na de peildatum verhuizen krijgen een verhuiskostenvergoeding; bewoners die vóór de peildatum verhuizen ontvangen geen vergoeding. De tegemoetkoming wordt afhankelijk van de situatie in twee delen uitgekeerd. Een eventuele onbetwiste huurachterstand wordt hiermee verrekend. De verhuis- en herinrichtingskostenvergoeding wordt eenmalig verstrekt; bewoners die een wisselwoning betrekken ontvangen hiervoor geen extra vergoeding. 6.2 Huurgewenning Er is een huurgewenningsbijdrage voor huurders met een inkomen tussen de grens van de huurtoeslag en de voormalige ziekenfondsgrens die bij verhuizing een huursprong maken van meer dan 50,- per maand. De bijdrage bedraagt: het eerste jaar 75% van het verschil tussen de oude en nieuwe huur minus 50,- het tweede jaar 50% van het verschil tussen de oude huur en de nieuwe huur minus 50,- het derde jaar 25% van het verschil tussen de oude huur en nieuwe huur minus 50,-. De bijdrage wordt betaald door de corporatie. Bij een huursprong van 180,- of meer geldt een maximum bijdrage van 130,- ( 180,- minus 50,-). De bijdrage kan tot een half jaar na de verhuizing worden aangevraagd. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de uitplaatsende corporatie de bewoners voldoende van deze mogelijkheid op de hoogte heeft gesteld. De bijdrage wordt uitbetaald door de uitplaatsende corporatie. 6.3 Overige regelingen Huurtoeslag Of men in aanmerking komt voor individuele huurtoeslag hangt af van de huur van de nieuwe woning, de leeftijd en huishoudensamenstelling, inkomen en vermogen. De huurtoeslagbedragen en de huur- en inkomensgrenzen worden jaarlijks geïndexeerd. De bewoner moet zelf de huurtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst ( Woonkostenbijdrage Voor mensen die in aanmerking komen voor huurtoeslag bestaat in sommige gevallen nog een woonkostenbijdrage. U krijgt automatisch bericht van Dienst Belastingen Amsterdam als 18

19 u recht hebt op woonkostenbijdrage. Het is niet mogelijk om zelf woonkostenbijdrage aan te vragen. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Dienst Wonen: Sociaal Fonds Er wordt een fonds gecreëerd waarin de corporaties een van tevoren te bepalen bedrag zullen storten. Huurders die in de financiële problemen zijn kunnen bij dit fonds een aanvraag indienen voor een bijdrage onder voorwaarde dat: de huurder op de peildatum een te slopen of te renoveren woning huurt de financiële problemen het directe gevolg zijn van een verhuizing die noodzakelijk is in verband met sloop of woningverbetering als bedoeld in dit plan en verband houden met bijzondere omstandigheden die redelijkerwijs niet aan aanvrager kunnen worden tegengeworpen de aanvraag wordt gedaan binnen twee maanden na de verhuisdatum. Bijdragen uit het sociaal fonds worden slechts gedaan voor zover het in het fonds gestorte bedrag dit toelaat. Een te vormen commissie doet uitspraak over de aanvragen Overige individuele regeling Er is een garantie dat bewoners die voor 1 juli 2006 met een geldige huurovereenkomst in Jeruzalem wonen terug kunnen keren in Jeruzalem. Voor bewoners die op het moment van de peildatum ouder zijn dan 65 jaar geldt dat indien zij als gevolg van de huursprong in financiële problemen komen er een individuele oplossing wordt gezocht Starterslening en koopsubsidie. Voor kopers met een bruto jaarinkomen van hun huishouden tot ,- bestaat de Starterslening. Onder bepaalde voorwaarden kunnen kopers een goedkope lening krijgen van de gemeente Amsterdam. Voor meer informatie zie of is te verkrijgen in de Zuiderkerk, Zuiderkerkhof 72, Amsterdam. Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu biedt de mogelijkheid tot een Koopsubsidie. Zie hiervoor de website van het ministerie 19

20 7. Ouderen en kwetsbare groepen In Jeruzalem wordt extra aandacht besteed aan ouderen en kwetsbare groepen, zoals mindervaliden en chronisch zieken. Zij worden optimaal ondersteund en intensief begeleid als zij moeten verhuizen als gevolg van de herstructurering van Jeruzalem 7.1 Herhuisvesting Herhuisvestingperiode In Jeruzalem wonen veel ouderen en zal na de vernieuwing weer plaats bieden aan ouderen, onder andere door voor ouderen geschikte woningen en woonservicezones. De oplevering van voor ouderen geschikte woningen in Jeruzalem en de uitplaatsing van ouderen uit de duplexwoningen die door willen stromen moet optimaal geregeld worden. In dat kader is besloten om de herhuisvestingsperiode achttien maanden te laten zijn. De peildatum ligt daarom minimaal 1,5 tot 2 jaar voor de sloop. Het recht op de verhuiskostenvergoeding geldt dan ook vanaf het moment van de peildatum Zelfstandig geclusterde zorgwoningen Alle woningen in het plangebied zullen levensloopbestendig worden gebouwd, danwel gerenoveerd. Op al deze woningen kunnen SV-kandiaten uit het plangebied met voorrang reageren (zie paragraaf 5.2.3). Een deel van deze woningen zal speciaal worden aangewezen als zorgwoning. Deze zogenaamd zelfstandig geclusterde woningen liggen bij elkaar (in een complex) en worden in de buurt van zorgvoorzieningen en een ontmoetingsruimte gebouwd. Deze zorgwoningen zullen door de corporatie, in overleg met de zorginstellingen en het stadsdeel, worden voorzien van een label leeftijdscategorie (bijvoorbeeld 55+, 65+ of 75+) of van een label zorgindicatie. Bewoners met deze leeftijd of de juiste zorgindicatie kunnen vervolgens weer met hun SV-urgentie met voorrang reageren op deze woningen Woningen in een beschermde Woonomgeving (wibo s) binnen Jeruzalem. In Jeruzalem zullen 30 Wibo-woningen worden gerealiseerd. De overige te realiseren zorgwoningen, levensloopgeschikte woningen vallen niet meer onder de Wiboregeling. 25% van de woningen wordt gelabeld voor huishoudens met een Wibo-indicatie. Dit betekent voor Jeruzalem dat het om maximaal 8 gelabelde Wibo-woningen gaat. Meer informatie over Wibo indicatie is te vinden op 20

21 Toewijzingsvolgorde voor woningen waarvoor een Wibo-indicatie vereist is a) calamiteiten die beschikken over een indicatie (op datum indicatie) b) stadsvernieuwingsurgenten met een indicatie (op datum indicatie) c) van groot naar beter kandidaten met een indicatie (op datum indicatie) d) overige kandidaten met een indicatie (op datum indicatie) e) ouderen van 75 jaar en ouder f) ouderen van 65 tot en met 74 jaar g) overigen Er wordt voor geïndiceerden niet getoetst op leeftijd, regiobinding en inkomen. Binnen de categorie stadsvernieuwingskandidaten geldt de gebruikelijke volgorde. Kandidaten uit Jeruzalem, die daar langer dan vijf jaar wonen hebben voorrang op andere SV-kandidaten, enzovoorts. Toewijzingsvolgorde voor woningen waarvoor geen Wibo-indicatie vereist is a) calamiteiten b) stadsvernieuwingsurgenten uit Jeruzalem waarvan het oudste lid van het huishouden 65 jaar of ouder is; c) ouderen van 75 jaar en ouder in reguliere volgorde d) ouderen van 65 tot en met 74 jaar in reguliere volgorde e) overigen in reguliere volgorde De reguliere toewijzingsvolgorde is de volgorde zoals die gebruikelijk geldt voor woningen die via het aanbodsysteem worden aangeboden. Ook hier geldt binnen categorie b de gebruikelijke volgorde. 7.2 Aangepaste voorzieningen Woonruimteaanpassingen zijn bouwkundige aanpassingen aan de woning. Hierdoor verminderen de belemmeringen die men ondervindt in het dagelijks gebruik van de woning. Het moet ertoe leiden dat de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van de woning verbeteren. In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO, voorheen WVG) worden noodzakelijke aanpassingen aan een woning betaald door de gemeente. Woonruimteaanpassingen worden aangevraagd bij CIZ: Centrum Indicatiestelling Zorg; dit is het loket voor de afdeling WoonVoorzieningen van de Dienst Zorg en Samenleven. Meer informatie hierover is te vinden op Een aantal aanpassingen hoeven níet aangevraagd te worden bij CIZ: Huurders van woningen van particuliere eigenaren en eigenaar/bewoners kunnen daarvoor terecht bij hun stadsdeel. Voor huurders van woningen van corporaties is dat de corporatie. Het gaat om: het weghalen van drempels het plaatsen van een douchezitje het plaatsen van een verhoogde toiletpot en beugels Indien nodig kan de medewerker van de corporatie de aanvraag voor aangepaste voorzieningen begeleiden. 21

22 7.3 Verhuishulp Indien nodig levert de corporatie aanvullende begeleiding bij verhuizing of inrichting van de nieuwe woning. Dergelijk maatwerk wordt ingezet voor hulpbehoevende mensen, die moeilijkheden bij de verhuizing of inrichting van de nieuwe woning ondervinden als gevolg van bijvoorbeeld ouderdom en gezondheidsproblemen. Het gaat om werkzaamheden boven op het reguliere verhuizen en inrichten van de woning (dit wordt gedekt door de verhuis- en herinrichtingskostenvergoeding). Gedacht kan worden aan in- en uitpakken, klussen, aanbrengen van aanpassingen in de nieuwe woning. De medewerker herhuisvesting weet of een bewoner hiervoor in aanmerking komt. 7.4 Begeleiding kwetsbare groepen Kwetsbare mensen met zorgvragen, die zij niet zelfstandig op kunnen lossen, kunnen aanspraak maken op extra begeleiding. Zij kunnen dit melden bij de corporatie. De volgende aanbieders kunnen actief voor ondersteuning zorgen: De medewerker herhuisvesting De medewerker herhuisvesting is het vaste aanspreekpunt voor bewoners. Deze informeert de bewoners over de plannen en de herhuisvestingmogelijkheden. Dit gebeurt in een persoonlijk huisbezoek. De contactpersoon bemiddelt bij het verkrijgen van een woning en kan hulp bieden bij het regelen van een indicatie voor een verzorgingstehuis. Ook regelt de contactpersoon het lidmaatschap op de WoningNetkrant en geeft begeleiding in het zoeken naar een geschikte woning. Ook kan hulp worden gegeven bij de aanvraagprocedures voor aangepaste voorzieningen en wordt doorverwezen De wijkpost voor ouderen Voorafgaand aan de huisbezoeken zal er contact zijn tussen de medewerker van de corporatie en de wijkpost om vooraf bewoners te traceren die wellicht behoefte hebben aan extra zorg en aandacht. In overleg met de wijkpost wordt bekeken waar die extra hulp uit kan bestaan. 22

De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie 2002-2007

De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie 2002-2007 De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie 2002-2007 Inhoudsopgave 2 Overeenkomst 3 1 Algemeen 5 1.1 Geldigheid Stedelijke overeenkomst 5 1.2 Overleg en informatie 6 1.3

Nadere informatie

Sociaal Plan ParkStad

Sociaal Plan ParkStad Sociaal Plan ParkStad 2009 Wat is het Sociaal Plan ParkStad? In deze folder kunt u lezen over de afspraken en regelingen waar bewoners mee te maken krijgen als hun huis gesloopt of gerenoveerd wordt. Woningcorporaties,

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

Sociaal Plan Kadoeler Breek

Sociaal Plan Kadoeler Breek Sociaal Plan Kadoeler Breek 2 Inhoud 1 Wat is het Sociaal Plan? 4 2 Het project en de ingreep 5 3 Herhuisvesting 6 4 Wat is een passende woning? 9 5 Financiële regelingen 10 6 Verhuizing eerste fase 11

Nadere informatie

Toolbox Herhuisvesting

Toolbox Herhuisvesting juli 2006 Afdeling Stedelijke Vernieuwing en Woonbeleid bij sloop en verbetering Samenstelling Arie de Zeeuw Juli 2006 Pagina 2 Gemeente Amsterdam Inhoud 1 Inleiding 3 2 Overleg en informatie 6 2.1 Participatie

Nadere informatie

Sociaal Plan Woonservice IJsselland

Sociaal Plan Woonservice IJsselland Sociaal Plan Woonservice IJsselland MAART 2009 Inleiding Artikel 1 : Algemeen Artikel 2 : Procedure Artikel 3 : Herhuisvesting Artikel 4 : Tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten Artikel 5 :

Nadere informatie

Highlights Sociaal plan Floraplein eo

Highlights Sociaal plan Floraplein eo Highlights Sociaal plan Floraplein eo Het sociaal plan geldt voor de woningen Floraplein 16 t/m 69 even en oneven, Wilgenroosstraat 54 t/m 64 even, Clematisstraat 1 t/m 25 oneven, Resedastraat 1 t/m 7

Nadere informatie

BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta

BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta bij herstructurering, groot onderhoud, renovatie, sloop en nieuwbouw Vastgesteld door MT d.d. 2 april 2007 Gewijzigde versie vastgesteld door MT d.d. 24 november 2008 Genoemde

Nadere informatie

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam)

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam) M O D E L - S O C I A A L S T A T U UT BIJ WIJKVERNIEUWING BIJLAGE 3 Het onderstaande sociaal statuut is het model dat de Woonbond landelijk als uitgangspunt neemt voor de regeling van de rechten van individuele

Nadere informatie

1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2014.

1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2014. Sociaal statuut bij herstructurering in Velsen De vier Velsense woningcorporaties en de huurders vertegenwoordigd door de officiële gesprekspartners van de woningcorporaties, komen het volgende overeen:

Nadere informatie

juli 2006 Stadsvernieuwing Schepenlaanbuurt

juli 2006 Stadsvernieuwing Schepenlaanbuurt juli 2006 Stadsvernieuwing Schepenlaanbuurt INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 STADSVERNIEUWINGSKANDIDAAT WAT HOUDT DAT IN 4 Wanneer wordt u stadsvernieuwingskandidaat 4 Voorrang op woningen in de WoningNet krant

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG Inleiding De komende jaren zullen de woningcorporaties van Parkstad Limburg een groot deel van hun woningen grondig opknappen. Dat is nodig, omdat de huurders recht hebben

Nadere informatie

Sociaal Plan Boschveld

Sociaal Plan Boschveld Sociaal Plan Boschveld Wijkvernieuwing fase 1 16 oktober 2006 1 van 6 ZEKERHEID BIJ VERHUIZING Boschveld wordt stap voor stap verbeterd en is over pakweg vijftien tot twintig jaar veranderd. Het gaat om

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing contact Beukenlaan 3 Hoogezand t 088 20 33 000 Postbus 7104 9701 JC Groningen info@lefier.nl www.lefier.nl inhoudsopgave inleiding 4 1 hoe en wanneer informeren

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan 21 maart 2011 Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan De gemeente Barendrecht is volop in ontwikkeling en het centrumgebied van Barendrecht staat aan de vooravond van een grondige vernieuwing.

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN PROJECT EUROPAREI

SOCIAAL PLAN PROJECT EUROPAREI SOCIAAL PLAN PROJECT EUROPAREI Sloop- en nieuwbouw: Straatsburgflat 1a en 1 t/m 120 De Gasperiflat 1a en 1 t/m 120, Churchillflat 1 t/m 120 Voor akkoord: Namens de bewonerscommissie Euro-Parel, voorzitter,

Nadere informatie

Stadsvernieuwingsurgent. Informatie en regelgeving

Stadsvernieuwingsurgent. Informatie en regelgeving Stadsvernieuwingsurgent Informatie en regelgeving 2 Aan deze uitgave kunnen geen rechten ontleend worden. Inhoud Inleiding 1. Stadsvernieuwingsurgent 1.1 Stadsvernieuwingsurgent, wat is dat? 5 1.2 Wanneer

Nadere informatie

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85 Sociaal Plan Steenstraat 15 t/m 85 8 maart 2011 Inhoudsopgave Inleiding pag. 4 1. Algemeen 5 2. Procedure 5 3. Beëindiging huurovereenkomst in verband met sloop 5 4. Herhuisvesting en woningtoewijzing

Nadere informatie

1. Wat is het Sociaal Plan? 2. 2. Het project en de ingreep 3. 3. Herhuisvesting 5. 4. Wat is een passende woning? 11. 5. Financiële regelingen 13

1. Wat is het Sociaal Plan? 2. 2. Het project en de ingreep 3. 3. Herhuisvesting 5. 4. Wat is een passende woning? 11. 5. Financiële regelingen 13 Inhoud 1. Wat is het Sociaal Plan? 2 2. Het project en de ingreep 3 3. Herhuisvesting 5 4. Wat is een passende woning? 11 5. Financiële regelingen 13 6. Overige afspraken 16 7. Planning 18 8. Nuttige adressen

Nadere informatie

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl afspraken herhuisvesting contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl gratis onderhouds- en storingsmeldingen 0800-0 989 989

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. A. de Zeeuw. a.de.zeeuw@amsterdam.nl

Aan de gemeenteraad. A. de Zeeuw. a.de.zeeuw@amsterdam.nl Bezoekadres Stadhuis, Amstel 1 1011 PN AMSTERDAM Postbus 202 1000 AE AMSTERDAM Telefoon 020 552 2900 Fax 020 552 3223 www.amsterdam.n College van B&W Retouradres: B&W, Postbus 202, 1000 AE AMSTERDAM Aan

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren -

Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren - Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren - Artikel 1 Algemeen 1.1 Het sociaal statuut treedt in werking op 10 september 2008. Er zal jaarlijks een evaluatie

Nadere informatie

Stedelijk Vernieuwingsurgent

Stedelijk Vernieuwingsurgent Stedelijk Vernieuwingsurgent beleid: november 2008, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt 12.000 woningen in Vlaardingen. Een flink deel van die woningen is bereikbaar voor mensen met een laag inkomen.

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Oranjebuurt. 4,9 x 5,25 mm. bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof

9,65 x 15,8 mm. Oranjebuurt. 4,9 x 5,25 mm. bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof 9,65 x 15,8 mm Oranjebuurt 4,9 x 5,25 mm bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof Bewonersbijeenkomst, woensdag 16 oktober 2013 om 19.30 uur in de Drijvershof. Aanwezigen: Namens

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Herhuisvesting bewoners Jan van Beieren Versie: 15 september 2014 Deze vragen- en antwoordenlijst is bestemd voor de huurders in de flat van De Goede Woning aan de Jan

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

Aarzelt u niet om uw vraag te stellen. Wij helpen u graag. Deze vragenlijst wordt regelmatig aangevuld met veel gestelde vragen en antwoorden.

Aarzelt u niet om uw vraag te stellen. Wij helpen u graag. Deze vragenlijst wordt regelmatig aangevuld met veel gestelde vragen en antwoorden. Versie: 10 december 2013 Deze vragen- en antwoordenlijst is bestemd voor de huurders in de flat van Vidomes aan de Florens van Brederodelaan in Zoetermeer. De lijst geeft antwoord op vragen naar aanleiding

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN Stichting Woningbouw Slochteren Schildwolde 15 februari 2005 2 SOCIAAL STATUUT De ondergetekenden: 1 Stichting Woningbouw Slochteren, gevestigd

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP WONINGBOUWVERENIGING ANNA PAULOWNA VOORWOORD Om de kwaliteit van de woningvoorraad op peil te houden kan het voorkomen dat Woningbouwvereniging Anna Paulowna moet besluiten om woningen

Nadere informatie

De Struikbuurt Vernieuwt! in het Uitwerkingsplan waar de buurt in 2013 mee instemde.

De Struikbuurt Vernieuwt! in het Uitwerkingsplan waar de buurt in 2013 mee instemde. V o o r u, b e w o n e r v a n D E A N T O N S T R U I K B U U R T I N S L O T E R M E E R De Struikbuurt Vernieuwt! De Struikbuurt gaat veranderen. Alle woningen tussen het Johan Brouwerpad en de Vening

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL.

VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL. VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL. In dit overzicht vindt u een uitgebreide lijst met veelgestelde vragen die gaan over uw woning,

Nadere informatie

Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten

Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten [Geef tekst op] Inhoud Pagina Intentieverklaring 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Algemeen 4 Artikel 3 Procedure bij ingrijpende

Nadere informatie

Sociaal Statuut. Amersfoort. De Alliantie Eemvallei Portaal Eemland Vereniging Huurdersbelangen Hestia Gemeente Amersfoort

Sociaal Statuut. Amersfoort. De Alliantie Eemvallei Portaal Eemland Vereniging Huurdersbelangen Hestia Gemeente Amersfoort Sociaal Statuut Amersfoort De Alliantie Eemvallei Portaal Eemland Vereniging Huurdersbelangen Hestia Gemeente Amersfoort Amersfoort, december 2006 Inhoudsopgave Convenant 3 1. Algemeen 3 1.1 Geldigheid

Nadere informatie

Sociaal plan bij wijkontwikkeling

Sociaal plan bij wijkontwikkeling Sociaal plan bij wijkontwikkeling De ondergetekenden: Stichting Actium, hierna te noemen Actium, vertegenwoordigd door de heer M. van Halteren, manager Wonen en Stichting Huurdersplatform MEVM hierna te

Nadere informatie

Basis Sociaal Plan Woonvisie

Basis Sociaal Plan Woonvisie Basis Sociaal Plan Woonvisie Plan van aanpak bij sloop/nieuwbouw Juni 2014 NB. Wijzigingen in wet- en regelgeving prevaleren boven projectspecifieke afspraken. start uitvoering Voorwoord Woonvisie krijgt

Nadere informatie

Het Sociaal Plan. Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1

Het Sociaal Plan. Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1 Het Sociaal Plan Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1 Inleiding Voor u ligt het Sociaal Plan, dat is vastgesteld op 1 september 2008 door het bestuur van Woonstichting Centrada en tot stand is gekomen na

Nadere informatie

Sociaal Plan. Rudolf Dieselbuurt Rudolf Dieselstraat 6 t/m 84 Stephensonstraat 1 t/m 15. www.ymere.nl/rudolfdieselbuurt

Sociaal Plan. Rudolf Dieselbuurt Rudolf Dieselstraat 6 t/m 84 Stephensonstraat 1 t/m 15. www.ymere.nl/rudolfdieselbuurt Sociaal Plan Rudolf Dieselbuurt Rudolf Dieselstraat 6 t/m 84 Stephensonstraat 1 t/m 15 www.ymere.nl/rudolfdieselbuurt Inhoud 1. Wat is het Sociaal Plan? 4 2. Het project en de aanpak 5 2.1 Project 5 2.2

Nadere informatie

Sociaal Plan Maandagsewetering November 2015

Sociaal Plan Maandagsewetering November 2015 Sociaal Plan Maandagsewetering November 2015-1 - Inhoudsopgave 1. Introductie... - 3-2. Samenvatting tot nu toe... - 4-3. Projectgroep... - 4-4. Regelingen en tegemoetkomingen... - 6-4.1 Huurbevriezing...

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 10 september 2014

Nieuwsbrief 3 10 september 2014 Nieuwsbrief 3 10 september 2014 Dit is de derde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in project Rijsoord. U ontvangt een nieuwsbrief na elke klankbordbijeenkomst. Deze nieuwsbrief wordt bij alle bewoners

Nadere informatie

ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN

ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN KENNEMER WONEN 2011 INHOUD Bladzijde 1. Inleiding 3 2. Informatie en voorlichting 4 3. Stappenplan 4 4. Herhuisvesting / terugkeer 5 4.1 Huurbevriezing

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN

SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN Ondergetekenden, SLS Wonen en Huurdersvereniging BRES hebben overeenstemming bereikt over de

Nadere informatie

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis?

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis? Hoe vind je in Gouda een huis? In deze brochure beantwoorden we de meest gestelde vragen over het kopen of huren van een huis in Gouda. Staat uw vraag er niet bij? Neem voor een sociale huurwoning contact

Nadere informatie

MEMO van college aan de commissie R&B

MEMO van college aan de commissie R&B MEMO van college aan de commissie R&B datum : 18 juni 2008 aan : Commissie R&B van : College onderwerp : Jaarlijkse aanpassing van bedragen in passendheidstabellen Portefeuillehouder:J. Mesu Inlichtingen

Nadere informatie

Sloop en nieuwbouw Linschotensingel en Vronesteinlaan. Informatieboekje

Sloop en nieuwbouw Linschotensingel en Vronesteinlaan. Informatieboekje Sloop en nieuwbouw Linschotensingel en Vronesteinlaan Informatieboekje Inleiding Portaal heeft besloten om uw woning te slopen. Eind vorig jaar hebben we u geïnformeerd over de sloopplannen. Inmiddels

Nadere informatie

Sociaal Convenant Datum: 1 juli 2014

Sociaal Convenant Datum: 1 juli 2014 Sociaal Convenant Datum: 1 juli 2014 Artikel 1 Algemeen Wij begrijpen dat de sloop, renovatie of groot onderhoud van uw woning ingrijpend is. Om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen hebben wij afspraken

Nadere informatie

sociaal plan Notenhof Voor huurders van Patrimonium Barendrecht aan de Notenhof 7 tot en met 48

sociaal plan Notenhof Voor huurders van Patrimonium Barendrecht aan de Notenhof 7 tot en met 48 sociaal plan Notenhof Voor huurders van Patrimonium Barendrecht aan de Notenhof 7 tot en met 48 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Algemeen 5 3. Plangebied, duur en looptijd van het sociaal plan 6 4. Procedure

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

Samenvatting Omgangscode 2005-2010

Samenvatting Omgangscode 2005-2010 Samenvatting Omgangscode 2005-2010 Dit is een samenvatting van de rechten en plichten van huurders die betrokken zijn bij herstructurering of grotere onderhoudsprojecten en de wijze waarop partijen met

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. 1 januari 2014

SOCIAAL PLAN. 1 januari 2014 SOCIAAL PLAN 1 januari 2014 SOCIAAL PLAN T GIJMINK 1. Inleiding In 2004 zijn de voorbereidingen voor de wijkvernieuwing van het Gijmink gestart. De 507 huurwoningen worden in 10 fases vervangen door nieuwbouw.

Nadere informatie

Verhuiskostenreglement

Verhuiskostenreglement Verhuiskostenreglement Algemeen In dit Verhuiskostenreglement bij complexgewijze sloop, renovatie en/of woningverbetering, geeft Stichting Humanitas Huisvesting (verder te noemen Humanitas Huisvesting)

Nadere informatie

sociaal statuut palenstein zoetermeer PALENSTEIN jouwplekinzoetermeer

sociaal statuut palenstein zoetermeer PALENSTEIN jouwplekinzoetermeer sociaal statuut palenstein zoetermeer PALENSTEIN jouwplekinzoetermeer sociaal statuut palenstein zoetermeer HV D G W versie april 2012 5 Deel 1 De belangrijkste afspraken uit het Sociaal Statuut Palenstein

Nadere informatie

Woonstad Rotterdam. Sociaal Statuut bij herstructurering. 1 maart 2014

Woonstad Rotterdam. Sociaal Statuut bij herstructurering. 1 maart 2014 Woonstad Rotterdam Sociaal Statuut bij herstructurering 1 maart 2014 1 Inhoudsopgave Sociaal statuut bij herstructurering 1 Artikel 1. Algemeen 2 Artikel 2. Communicatie, participatie en begeleiding 3

Nadere informatie

Uitvoeringsinstructie 19

Uitvoeringsinstructie 19 Uitvoeringsinstructie 19 Vaststellen peildatum sloop- en renovatieprojecten Datum van ingang: Relatie met de Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010 Artikel 14 Urgentie Artikel 15 lid

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Algemene vragen De vakantieperiode begint nu, kunnen we het niet wat rustiger aan doen, om iedereen de gelegenheid

Nadere informatie

Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder

Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder Dokkum/Leeuwarden, 17 maart 2016 Stichting Thús Wonen en Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland zijn zich bewust van

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN

SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN In verband met de sloop van de zogenaamde NUON-woningen aan de Weurtseweg en Kreekweg in Nijmegen is het van belang dat de afspraken die tussen de gemeente Nijmegen en

Nadere informatie

A. Bezettingsnorm - In de gemeente Utrecht geldt met betrekking tot de bezettingsnorm de volgende tabel (optie 2): Oppervlakte

A. Bezettingsnorm - In de gemeente Utrecht geldt met betrekking tot de bezettingsnorm de volgende tabel (optie 2): Oppervlakte Gemeentelijk woonbeleid gemeente Utrecht Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht geven uitvoering aan het gemeentelijke woonbeleid. Gelet op de Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015 hoofdstuk

Nadere informatie

REGLEMENT BIJ RENOVATIE EN GROOT ONDERHOUD

REGLEMENT BIJ RENOVATIE EN GROOT ONDERHOUD REGLEMENT BIJ RENOVATIE EN GROOT ONDERHOUD Zwolle, juni 2014 Inleiding Woningstichting SWZ is primair verhuurder van woningen in de sociale huursector. Deze woningen hebben onderhoud nodig. Dat kan het

Nadere informatie

Herstructurering Lievenspolder woningen en woonomgeving

Herstructurering Lievenspolder woningen en woonomgeving Cl avi $ Sociaal Plan Herhuisvesting Herstructurering Lievenspolder woningen en woonomgeving Geldig voor de woningen en woonomgeving in de straten: Baandijk, Kerkhoflaan, Goudsbloemstraat, Tulpstraat,

Nadere informatie

Sociaal Plan bij renovatie en sloop. Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH

Sociaal Plan bij renovatie en sloop. Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH Sociaal Plan bij renovatie en sloop Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH Versie januari 2010 De ondergetekenden; 1. Woningstichting Dinteloord, gevestigd te Dinteloord, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Blok 6 14 september 2015

Informatiebijeenkomst Blok 6 14 september 2015 Informatiebijeenkomst Blok 6 14 september 2015 Voorstellen QuaWonen Willemieke den Hartog woonconsulent Barbera van Rossum projectmedewerker Namens huurdersvereniging: Mw. Koning Agenda 19.30 u: Opening

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN

SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN De ondergetekenden: 1. IntermarisHoeksteen, gevestigd te Hoorn, vertegenwoordigd door: [**] en 2. Huurdersvereniging Sterflats,

Nadere informatie

Amsterdamse afspraken bij renovatie en sloop Handleiding voor huurders

Amsterdamse afspraken bij renovatie en sloop Handleiding voor huurders Amsterdamse afspraken bij renovatie en sloop Handleiding voor huurders Amsterdams Volkshuisvestingsoverleg juni 2012 Amsterdamse afspraken bij renovatie en sloop Dit boekje met Amsterdamse afspraken bij

Nadere informatie

Sociaal plan. Herstructurering woningen en woonomgeving van de:

Sociaal plan. Herstructurering woningen en woonomgeving van de: Sociaal plan Herstructurering woningen en woonomgeving van de: Appelbloesemstraat 1 t/m 32 e+o, Cameliastraat 1 t/m 34 e+o, Clematisstraat 1 t/m 32 e+o, Floraplein 16 t/m 69 e+o, Papaverstraat 1 t/m 32

Nadere informatie

WWW.WONINGBELANG.NL. Sociaal Project Plan. Augustus 2013. Amundsenstraat 2 t/m 40 (040) 208 38 38

WWW.WONINGBELANG.NL. Sociaal Project Plan. Augustus 2013. Amundsenstraat 2 t/m 40 (040) 208 38 38 WWW.WONINGBELANG.NL Sociaal Project Plan Augustus 2013 Amundsenstraat 2 t/m 40 Woningbelang Waalreseweg 25, Valkenswaard info@woningbelang.nl www.woningbelang.nl (040) 208 38 38 Openingstijden: maandag

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3-20 september 2012- De derde klankbordbijeenkomst

Nieuwsbrief 3-20 september 2012- De derde klankbordbijeenkomst Nieuwsbrief 3-20 september 2012- De derde klankbordbijeenkomst Dit is de derde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in project Centrum. U ontvangt een nieuwsbrief na elke klankbordbijeenkomst en vanaf volgend

Nadere informatie

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT Beste bewoner, In dit boekje leest u welke vijf keuzes u heeft als bewoner van de te slopen woningen in de Zeeheldenbuurt. Mocht

Nadere informatie

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project Inhoudsopgave 1. Mijn woning wordt gesloopt 1.1. Wanneer wordt mijn woning gesloopt 1.2. Hoe vind ik een

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

Het sloopbesluit, en dan...?

Het sloopbesluit, en dan...? Het sloopbesluit, en dan...? fase 3 In het Middengebied is en wordt er de komende jaren flink vernieuwd. De wijk ondergaat een ware metamorfose en dit jaar start het uitverhuizingstraject van de derde

Nadere informatie

Sociaal Plan bij renovatie

Sociaal Plan bij renovatie Sociaal Plan bij renovatie Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH De ondergetekenden; 1. Woningstichting Maasvallei Maastricht, gevestigd te Maastricht, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer

Nadere informatie

pçåá~~ä=éä~å= qéå=äéüçéîé=î~å=êéåçî~íáé=áå=eççêå=éå=mìêãéêéåç=ékç= = = = = = = = = = = = = = = =

pçåá~~ä=éä~å= qéå=äéüçéîé=î~å=êéåçî~íáé=áå=eççêå=éå=mìêãéêéåç=ékç= = = = = = = = = = = = = = = = pçåá~~äéä~å qéåäéüçéîéî~åêéåçî~íáéáåeççêåéåmìêãéêéåçékç léöéã~~âíçççê~ñçéäáåöeìêéåéåhçééå aéñáåáíáéîéîéêëáéokpiî~ëíöéëíéäçáåçáêéåíáéê~~ççkçknujmqjomnn fåüçìçëçéö~îé 1. INLEIDING...3 2. KADER...4 3. ALGEMEEN...5

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden

Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden Artikel 1 OVERWEGINGEN 1.1 De gemeente Oosterhout en Thuisvester hebben in overleg met bewoners een plan ontwikkeld voor vernieuwing van de wijk Slotjes-Midden.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen project Wherepark

Veelgestelde vragen project Wherepark Veelgestelde vragen project Wherepark Hier vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden. Heeft u een vraag en staat deze niet in de lijst? Neem dan contact op met Anita Snel, Consulent Wonen & Leefbaarheid

Nadere informatie

Algemeen Sociaal Plan

Algemeen Sociaal Plan Algemeen Sociaal Plan Afspraken tussen corporaties, Samenwerkende Haarlemse Huurdersorganisaties en de gemeente over de positie van bewoners bij sloop en nieuwbouw in Haarlem Inhoudsopgave 1. Woord vooraf

Nadere informatie

Kader Sociaal Plan Portaal Nijmegen

Kader Sociaal Plan Portaal Nijmegen Kader Sociaal Plan Portaal Nijmegen Inhoud 1. Inleiding 2. Begrippenlijst 3. Voorlichting, begeleiding en bewonersbetrokkenheid 4. Herstructureringsindicatie en terugkeergarantie 5. Vergoedingsregeling

Nadere informatie

Sociaal Plan blad 1. regionaal & betrokken. Begripsbepalingen (op alfabetische volgorde) Algemeen

Sociaal Plan blad 1. regionaal & betrokken. Begripsbepalingen (op alfabetische volgorde) Algemeen Sociaal Plan blad 1 Begripsbepalingen (op alfabetische volgorde) Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: 1.1 Aanvullend individueel contract bij Sociaal Plan: in een sociaal plan zijn alle collectieve

Nadere informatie

Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal

Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal Vastgesteld d.d. 1mei 2009 Inhoud 0. INLEIDING.3 1. ALGEMEEN 4 2. PROCEDURE 4 2.1 SL00PBEsLuIT 4 2.2 HuuROPzEGGING 4 2.3 INDIVIDUELE AFSPRAKEN MET BEWONERS (HuISBEzoEKEN)

Nadere informatie

Huurders van gemeente achtergesteld bij corporaties Stadsregio Amsterdam Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum

Huurders van gemeente achtergesteld bij corporaties Stadsregio Amsterdam Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Huurders van gemeente achtergesteld bij corporaties Stadsregio Amsterdam Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum Samenvatting 30 november 2010 RA1059179 Een vrouw huurt een

Nadere informatie

Sociaal Plan Korrelbeton Plan 1 Jolinkstraat 2a t/m 8b Prins Hendrikstraat 118 A, B, C t/m 144 A, B, C Prins Hendrikstraat 146 A, B t/m 160 A, B

Sociaal Plan Korrelbeton Plan 1 Jolinkstraat 2a t/m 8b Prins Hendrikstraat 118 A, B, C t/m 144 A, B, C Prins Hendrikstraat 146 A, B t/m 160 A, B Sociaal Plan Korrelbeton Plan 1 Jolinkstraat 2a t/m 8b Prins Hendrikstraat 118 A, B, C t/m 144 A, B, C Prins Hendrikstraat 146 A, B t/m 160 A, B Inhoud Waarom dit Sociaal Plan? 3 Definities 4 Bewonersvertegenwoordiging

Nadere informatie

Ik zoek een woning. Woonwensen staan voorop

Ik zoek een woning. Woonwensen staan voorop Ik zoek een woning Woonwensen staan voorop Wij verhuren zo n 2.200 woningen in alle kernen van de gemeente Laarbeek. In soorten en maten, goed, gevarieerd en betaalbaar. Voor gezinnen, stelletjes en alleenstaanden.

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein Samenvatting In 2015 leverden wij 39 appartementen op aan het Schauwplein te Putten. De belangstelling voor de woningen was groot en leidde tot doorstroming. Wij sloten in 2015 inclusief deze nieuwbouw

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN ANTON STRUIKBUURT

SOCIAAL PLAN ANTON STRUIKBUURT SOCIAAL PLAN ANTON STRUIKBUURT Versie 12 maart 2014 Amsterdam, 12 maart 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 4 DEEL I DE FYSIEKE VERNIEUWING 5 1. Het Uitwerkingsplan 5 2. Renovatie van de hofjes

Nadere informatie

Renovatie maisonnetteflats Oldenbarnevelderweg Barneveld 2012-2015

Renovatie maisonnetteflats Oldenbarnevelderweg Barneveld 2012-2015 Renovatie maisonnetteflats Oldenbarnevelderweg Barneveld 2012-2015 Het sociaal plan in het kort: de afspraken, rechten en plichten van de bewoners en Woningstichting Barneveld De bewoners van de maisonnetteflats

Nadere informatie

Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli 2013(3B, 2014, 179)

Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli 2013(3B, 2014, 179) GEMEENTEBLAD Nr. 65220 17 november Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. 2014 Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli

Nadere informatie

Wonen in de regio Amsterdam. Globale inhoud Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010

Wonen in de regio Amsterdam. Globale inhoud Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010 Globale inhoud Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010 Inhoudsopgave 1 Wonen in de regio Amsterdam...3 1.1 Regionale Huisvestingsverordening...3 1.2 Wat is met de Regionale Huisvestingsverordening

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6-4 december 2012 - De zesde Klankbordbijeenkomst

Nieuwsbrief 6-4 december 2012 - De zesde Klankbordbijeenkomst Nieuwsbrief 6-4 december 2012 - De zesde Klankbordbijeenkomst Dit is de zesde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in project Centrum. U ontvangt een nieuwsbrief na elke klankbordbijeenkomst en vanaf volgend

Nadere informatie

Sociaal Plan Nieuwbouw noordelijke blokken Fase 3 Wijkaanpak De Oude Kooi d.d. november 2012

Sociaal Plan Nieuwbouw noordelijke blokken Fase 3 Wijkaanpak De Oude Kooi d.d. november 2012 Sociaal Plan Nieuwbouw noordelijke blokken Fase 3 Wijkaanpak De Oude Kooi d.d. november 2012 Sociaal plan Noordelijke Blokken Inhoudsopgave Onderwerp Blad Inleiding 3 Sociaal Plan 4 Stadsvernieuwingsurgentie

Nadere informatie

Sociaal Statuut Leiden

Sociaal Statuut Leiden Sociaal Statuut Leiden Inhoud Bladzijde Overwegingen 2 1. Begripsbepaling 3 2. Voorlichting en begeleiding 5 3. Stadsvernieuwingsurgentie 7 4. Woningverbetering 8 5. Woningverbetering met kortdurende uithuisplaatsing

Nadere informatie

Op zoek naar een woning

Op zoek naar een woning Samen bouwen aan beter wonen Op zoek naar een woning 3 Welkom U bent op zoek naar een woning. Misschien wilt u een grotere woning, of juist een kleinere woning. U gaat op eigen benen staan, krijgt werk

Nadere informatie

Bijlage 3. Werkovereenkomst Werkovereenkomst

Bijlage 3. Werkovereenkomst Werkovereenkomst Bijlage 3. Werkovereenkomst Werkovereenkomst Volgnummer Datum :... :... Overeenkomst Eigenaar Verhuurder (verder Verhuurder) met Huurder betreffende Werk door of namens Verhuurder aan de woning van Huurder,

Nadere informatie

1. Stichting Tablis Wonen, gevestigd te Sliedrecht, ten deze vertegenwoordigd door de heer H.J. Bleijerveld, directeur, hierna te noemen Tablis Wonen

1. Stichting Tablis Wonen, gevestigd te Sliedrecht, ten deze vertegenwoordigd door de heer H.J. Bleijerveld, directeur, hierna te noemen Tablis Wonen OVEREENKOMST SOCIAAL PLAN bij herstructurering DE ONDERGETEKENDEN; 1. Stichting Tablis Wonen, gevestigd te Sliedrecht, ten deze vertegenwoordigd door de heer H.J. Bleijerveld, directeur, hierna te noemen

Nadere informatie

Amsterdamse kaderafspraken bij vernieuwing en verbetering

Amsterdamse kaderafspraken bij vernieuwing en verbetering Amsterdamse kaderafspraken bij vernieuwing en verbetering Een procesbeschrijving op basis van het wettelijk kader aangevuld met Amsterdamse adviezen en afspraken. Overeenkomst tussen de Amsterdamse Federatie

Nadere informatie

Aan de bewoners van de flats Pasweg 7, 13, 15, 19, 21, 23 en 27 Landgraaf. Beste huurder,

Aan de bewoners van de flats Pasweg 7, 13, 15, 19, 21, 23 en 27 Landgraaf. Beste huurder, Aan de bewoners van de flats Pasweg 7, 13, 15, 19, 21, 23 en 27 Landgraaf plaats Kerkrade datum 4 augustus 2015 ons kenmerk HBN/MSS onderwerp verhuizen naar nieuwe woning Beste huurder, Op 22 juli hebben

Nadere informatie

Huurverhoging 2015. Over het hoe en waarom van de huurverhoging

Huurverhoging 2015. Over het hoe en waarom van de huurverhoging Huurverhoging 2015 Over het hoe en waarom van de huurverhoging 2 3 Inhoud 1 Spelregels 4 2 Wat doet Rochdale met de huuropbrengst? 8 3 Bezwaar tegen de huurverhoging 10 4 Huurtoeslag en inkomensdaling

Nadere informatie

WONEN OP DE NOORD-VELUWE

WONEN OP DE NOORD-VELUWE WONEN OP DE NOORD-VELUWE ALLE REGELS OP EEN RIJ Wonen op de Noord-Veluwe De regio Noord-Veluwe bestaat uit Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten, en Epe, Hattem en Heerde. Zoekt u een

Nadere informatie

Sociaal Statuut Sloop. Casade

Sociaal Statuut Sloop. Casade Sociaal Statuut Sloop Casade Vastgesteld d.d.: 3 oktober 2005 6 e indexering en aanpassing per: april 2013 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Algemeen... 2 2.2. Toepasselijkheid... 2 3. Besluit tot sloop... 3

Nadere informatie

Inschrijven en woningtoewijzing

Inschrijven en woningtoewijzing Wilt u een woning huren bij Destion? In deze brochure kunt u lezen hoe dat werkt en wat u kunt doen om in aanmerking te komen voor een huurwoning van onze woningcorporatie. Inschrijven U komt voor een

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling 2012. Stadsregio Amsterdam

Rapportage Woonruimteverdeling 2012. Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2012 Stadsregio Amsterdam 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusie... 5 Kengetallen 2010-2012... 7 1 Voorraad en verhuringen in de sociale huursector... 8 1.1 Media en

Nadere informatie