Aan de gemeenteraad. A. de Zeeuw.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan de gemeenteraad. A. de Zeeuw. a.de.zeeuw@amsterdam.nl"

Transcriptie

1 Bezoekadres Stadhuis, Amstel PN AMSTERDAM Postbus AE AMSTERDAM Telefoon Fax College van B&W Retouradres: B&W, Postbus 202, 1000 AE AMSTERDAM Aan de gemeenteraad Datum Ons kenmerk Behandeld door A. de Zeeuw Doorkiesnummer Onderwerp Bestuurlijke reactie op het initiatiefvoorstel van de raadsleden Mulder en Alberts van 5 januari 2014, getiteld: Bewonersparticipatie? Maak er werk van! Geachte leden van de gemeenteraad, In het initiatiefvoorstel van de raadsleden Mulder en Alberts getiteld: Bewonersparticipatie? Maak er werk van! wordt aandacht gevraagd voor de bewonersparticipatie bij sloop en renovatieprojecten. De raadsleden geven aan dat bewoners jarenlang in onzekerheid zitten, en dat bewoners(commissies) steeds minder vertrouwen in een goede afloop van het proces hebben. In de tussentijd verhuist een deel van de bewoners en worden woningen tijdelijk verhuurd of in gebruik gegeven. Dat ondergraaft het draagvlak nog meer, en gaat ten koste van de leefbaarheid in de buurt. Reactie van het college van B&W Ons college heeft waardering voor de strekking van het initiatiefvoorstel. Het doel van de bewonersparticipatie is dat er plannen worden ontwikkeld die kunnen rekenen op draagvlak bij de bewoners. Het mag niet zo zijn dat de betrokken bewoners vooral het gevoel hebben dat zij het slachtoffer zijn van alle verbeteringen. Er wordt inmiddels ruim twee jaar gewerkt met de vernieuwde Kaderafspraken. Ook het college vindt dat het tijd is voor een grondige evaluatie. Daaruit moet blijken in hoeverre de participatie naar wens verloopt, en in hoeverre bewoners ook daadwerkelijk het gevoel hebben dat zij invloed hebben op het proces. Op 12 februari 2014 heeft het Amsterdams Volkshuisvesting Overleg besloten die evaluatie ter hand te nemen. In het Amsterdams Volkshuisvesting Overleg zijn betrokken: de gemeente, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, de Huurdersvereniging Amsterdam, en de stadsdelen. Voordat we ingaan op de concrete voorstellen uit het initiatiefvoorstel schetsen we een beeld van de betreffende landelijke wetgeving en van de rol die de gemeente heeft.

2 Pagina 2 van 8 Landelijke wetgeving De rechtspositie van huurders wordt beschermd in het Burgerlijk Wetboek. Daarin is ook geregeld aan welke voorwaarden een eigenaar moet voldoen als hij woningen wil slopen of renoveren. Belangrijk daarbij is het verschil tussen ingrepen waarbij het huurcontract in stand kan blijven, en ingrepen waarbij de huur wordt opgezegd. Voor de bewoners betekent dat het verschil tussen kunnen terugkeren op de oude woning, of het verplicht moeten verhuizen naar elders. In de Wet op het overleg huurders verhuurder (de Overlegwet) staat omschreven op welke wijze bewoners betrokken moeten worden bij de planontwikkeling. En welke weg men kan bewandelen als verhuurder en bewonerscommissie het niet met elkaar eens kunnen worden. Uiteindelijk verwijst de Overleg wet daarbij naar de Kantonrechter. Rol van de gemeente Kaderafspraken De gemeente heeft, samen met de Huurdersvereniging Amsterdam, de wijksteunpunten wonen, de stadsdelen en de corporaties Kaderafspraken vastgesteld. Hierin wordt gedetailleerd bij iedere stap in het proces omschreven hoe de bewoners en het stadsdeel moeten worden betrokken bij de planontwikkeling. Ook staan er een aantal bovenwettelijke Amsterdamse afspraken in, zoals - afspraken over het vaststellen van een sociaal plan voor het sloop- of renovatiecomplex; - de bewonersraadpleging die moet worden gehouden ter onderbiouwing van het gekwalificeerde advies van de bewonerscommissie; - het recht op huurgewenning; - de financiële vergoedingen bij kleinere ingrepen; - dat bewoners met een inkomen tot in aanmerking kunnen komen voor de woningen in de sociale voorraad. Het doel van de bewonersparticipatie is dat er een plan wordt ontwikkeld dat kan rekenen op draagvlak, zowel bij de corporatie als bij de bewoners. De bewonerscommissie wordt zo vroeg mogelijk in het proces betrokken bij de planontwikkeling, en zij kan zich professioneel laten ondersteunen. Daardoor is zij een serieuze gesprekspartner. Dat de bewoners vroeg bij het proces worden betrokken vergroot de invloed die zij kunnen uitoefenen op de plannen. Maar het heeft ook een nadeel, zoals de indieneers van het initiatiefvoorstel ook opmerken. De bewoners worden betrokken bij een proces dat jaren kan duren, en waarbij zeker in de beginfase de onzekerheid groot is, want ook de corporatie is dan nog zoekende naar de beste mogelijkheden, en kan de bewoners dus niet alle duidelijkheid geven die zij wensen. 2

3 Pagina 3 van 8 Ook als de participatie goed verloopt, partijen elkaar serieus nemen, en proberen tot consensus te komen, is dat geen garantie dat men het over alles eens wordt. De belangen van de corporatie en van de bewoners lopen nu eenmaal niet altijd parallel. In aansluiting op de landelijke wetgeving verwijzen de kaderafspraken op drie momenten naar de kantonrechter voor het oplossen van een eventueel conflict. - Bij de beslissing of de ingreep kan plaatsvinden met behoud van het huurcontract. Als het huurcontract niet behouden blijft vervalt het automatische recht van terugkeer op de eigen woning. Dit is bijvoorbeeld het geval bij sloop, of samenvoeging van woningen, maar het kan ook dat de investering voor de ingreep zo groot is, dat de woningen, naar de mening van de corporatie, niet meer in de sociale huur terug te brengen zijn. Als de bewonerscommissie meent dat dat wel mogelijk is, kan ze dit voorleggen aan de kantonrechter. - Als de bewonerscommissie een gekwalificeerd advies heeft uitgebracht, en de corporatie aangeeft dit advies niet (volledig) te willen volgen. Ook dit kan door de bewonerscommissie worden voorgelegd aan de kantonrechter. - Als (kort voor de uitvoering van de werkzaamheden) de corporatie een individuele bewoner wil verplichten te verhuizen. In dat geval zal de corporatie om een uitspraak van de rechter vragen. Vaststellen peildatum In het Convenant Woonruimteverdeling van de Stadsregio Amsterdam is vastgelegd dat het college van B&W of de corporaties complexen aanwijzen waarvan huishoudens een stadsvernieuwingsurgentie kunnen krijgen, en dat ze de aanvangsdatum van die herhuisvesting vaststellen: de peildatum. Of de peildatum door B&W of door de corporatie wordt vastgesteld verschilt per gemeente. In Amsterdam is, in de Kaderafspraken, afgesproken dat dit een bevoegdheid van B&W is. In 2013 is voor 7 projecten een peildatum aangevraagd. De jaren daarvoor ging het om circa 25 projecten per jaar. Voor 2009 werden er jaarlijks circa 50 peildatums vastgesteld. B&W wil deze bevoegdheid om te voorkomen dat met de herhuisvesting van de bewoners wordt begonnen als nog onvoldoende duidelijk is dat het sloop- of renovatieplan ook daadwerkelijk binnen afzienbare tijd kan worden uitgevoerd. Het is niet wenselijk dat de toekomst van een complex nog onzeker is als de helft van de bewoners al is geherhuisvest. Eén van de indicatoren of een project kan doorgaan is de bewonersparticipatie. Een peildatum kan wél worden vastgesteld: - Als de bewonerscommissie een gekwalificeerd advies heeft uitgebracht, en overeenstemming heeft met de corporatie. 3

4 Pagina 4 van 8 - Als de bewonerscommissie en de corporatie het, na het gekwalificeerde advies niet eens zijn, en de bewonerscommissie richt zich niet tot de kantonrechter. In dat geval kan, bepaalt de Overlegwet, de corporatie doorgaan met de uitvoering, en kan er dus een peildatum worden vastgesteld. - De bewonerscommissie zich wel heeft gewend tot de Kantonrechter, en die heeft uitgesproken dat er geen bezwaar is als de corporatie doorgaat met de uitvoering. Een peildatum kan niet worden vastgesteld: - Als de bewonerscommissie nog niet, conform de Kaderafspraken, in de gelegenheid is gesteld een gekwalificeerd advies uit te brengen - Als de corporatie nog niet goed gemotiveerd heeft gereageerd op het advies van de bewonerscommissie - Als de bewonerscommissie het heeft voorgelegd bij de kantonrechter, maar die nog geen uitspraak heeft gedaan. - Als de kantonrechter de bewonerscommissie in het gelijk heeft gesteld. B&W toetst dus niet inhoudelijk wie van de partijen gelijk heeft. In de Overlegwet is geregeld dat dat oordeel aan de Kantonrechter is. Reactie op de concrete voorstellen 1. Bewoners altijd terugkeergarantie geven. Dit zou al veel schelen, omdat bewoners zekerheid wordt geboden. Goed voorbeeld is woningcorporatie De Alliantie, die geeft bewoners altijd terugkeergarantie. Als het huurcontract niet behouden blijft vervalt het automatische recht van terugkeer op de eigen woning. Dit is bijvoorbeeld het geval bij sloop, of samenvoeging van woningen, maar het kan ook dat de investering voor de ingreep zo groot is, dat de woningen, naar de mening van de corporatie, niet meer in de sociale huur terug te brengen zijn. Dat woningen na renovatie worden verkocht of dat de huur wordt opgetrokken in de geliberaliseerde huur, past binnen het beleid van de gemeente Amsterdam. Met corporaties worden in Bouwen aan de Stad afspraken gemaakt over het aantal woningen dat kan worden verkocht, en het percentage woningen dat met een betaalbare huur moet worden aangeboden. Soms is het mogelijk dat bewonerscommissie en corporatie elkaar vinden in een middenweg. Voorbeelden daarvan zijn: - Zittende bewoners kunnen terugkeren, en alleen vrijkomende woningen worden in de vrije sector gebracht of verkocht. - Een deel van het complex blijft in de sociale huur, en een deel wordt geliberaliseerd. Men kan dan dus niet altijd terugkeren op de eigen woning, maar wel binnen het complex. (De corporatie zal er wel vaak voor kiezen de woningen met de aantrekkelijkste ligging te liberaliseren) 4

5 Pagina 5 van 8 - Als ook dat niet kan, is het misschien wel mogelijk om een recht op terugkeer in de buurt af te spreken. - In ieder geval kan worden afgesproken dat bewoners recht hebben op een woning in het eigen stadsdeel. Deze afspraken kunnen worden gemaakt bij het vaststellen van het sociaalplan voor het complex. Als de bewonerscommissie meent dat er meer mogelijk is dan de corporatie wil, dan kan ze dat voorleggen aan de kantonrechter (zie hierboven bij Kaderafspraken). Als de commissie bijvoorbeeld meent dat een goedkopere ingreep, met een daarbij horende lage huur wel mogelijk is, kan ze dit onderbouwen door een onafhankelijke partij om een second opinion te vragen. Bewoners altijd het recht van terugkeer op de eigen woning geven is aantrekkelijk, maar houdt te weinig rekening met de financiële belangen en mogelijkheden van de corporatie. Maar mogelijk kan wel vaker gezocht worden naar één van de bovenstaande alternatieven. 2. De gemeenteraad moet het gekwalificeerd advies van de bewoners inhoudelijk bespreken voordat een sloopvergunning of peildatum wordt afgegeven. Dit ter voorkoming dat het gekwalificeerd advies, dat bewonerscommissies nu al mogen geven, door de corporatie terzijde wordt geschoven. De Overlegwet bepaalt dat het aan de kantonrechter is om te beoordelen of de corporatie wel of niet terecht (een deel van) de aanbevelingen van de bewonerscommissie niet overneemt. Een uitspraak van de gemeenteraad heeft juridisch geen waarde. Daarbij komt dat de bewonerscommissie na de reactie van de corporatie, maar een zeer beperkte tijd heeft om de zaak bij de kantonrechter aan te melden. Als zij dat willen doen, dan kunnen ze niet wachten tot na de behandeling in de raad. Of een bewonerscommissie veel heeft bereikt blijkt ook niet uit het gekwalificeerd advies en de reactie daarop van de corporatie. Als de participatie goed is gegaan is er in het uiteindelijke plan van de corporatie al veel inbreng van de bewonerscommissie verwerkt. Het gekwalificeerd advies heeft vooral betrekking op de zaken waarover nog geen overeenstemming is. 3. Woningcorporaties die niet goed met bewonersparticipatie omgaan komen op een zwarte lijst, corporaties die het goed doen komen op een witte lijst. Deze lijsten worden jaarlijks gepubliceerd. Er is geen bezwaar tegen een publieke discussie over de gang van zaken bij sloop en renovatiecomplexen, maar het bijhouden van witte en zwarte lijsten is zeker geen taak van de gemeente. Door gebrek aan genuanceerde criteria is het ook niet mogelijk. 5

6 Pagina 6 van 8 4. Tussentijdse enquêtes onder bewoners(commissies) hoe de participatie verloopt, vanzelfsprekend niet door de corporatie zelf uitgevoerd. Een tussentijdse enquête onder bewonerscommissies heeft alleen zin als ook tussentijds in het proces kan worden ingegrepen. De gemeente heeft die mogelijkheid niet. Wel kunnen de bewoners(commissies), als zij menen dat niet volgens de afspraken wordt gehandeld, zich richten tot de klachtencommissie waarin de Kaderafspraken voorzien. In die klachtencommissie zijn gemeente, huurdersvereniging Amsterdam en corporaties vertegenwoordigd. De commissie kan een bindende uitspraak doen. De ervaringen die bewoners(commissies) hebben met het verloop van de participatie zal een belangrijke rol spelen bij de evaluatie van de kaderafspraken. Op basis daarvan kunnen nieuwe voorstellen worden gedaan. 5. Het moment waarop 70% instemming met de plannen wordt gevraagd moet heel vroeg in het proces vallen. Wanneer zittende bewoners worden vervangen door tijdelijke, komt er een moment dat 70% instemming niet meer de meerderheid van de bewoners betreft. Dat mag dus niet. De 70% instemming met de plannen is wettelijk alleen vereist bij renovaties waarbij het huurcontract behouden blijft (overigens gaat het om 70% van de reguliere huurders). De wetgever verwacht dat de eigenaar een dergelijke peiling heeft gehouden op het moment dat de bewoners gedwongen worden hun medewerking te verlenen. Het gaat hierbij om een ingreep die tijdens bewoning plaatsvindt, of om bewoners die na een verblijf of een wisselwoning kunnen terugkeren. In Amsterdam werd tot 2011 deze bewonerspeiling in een vroeg stadium gehouden, omdat hij ook bepalend was voor het vaststellen van de peildatum bij renovatiecomplexen. Op verzoek van de Huurdersvereniging Amsterdam en de Wijksteunpunten wonen is nu echter meer aansluiting gezocht bij de Overlegwet. Die is ook van toepassing op sloop. In plaats van de 70% peiling is nu het gekwalificeerd advies gekomen. Ter onderbouwing van dat advies moet de bewonerscommissie een bewonersraadpleging laten uitvoeren door een onafhankelijke partij. De bewonerscommissie is bij haar advies niet gebonden aan een bepaald percentage mensen dat instemt. Soms kan ze vinden dat een corporatie best een kleine wijziging kan aanbrengen, zodat 90% van de bewoners kan instemmen, en soms kan ze instemmen met een plan omdat 60% van de bewoners vindt dat er nu eindelijk eens iets moet gebeuren. 6

7 Pagina 7 van 8 6. Wanneer voor verbetering van de bewonersparticipatie zaken in de overlegwet moeten worden aangepast, wordt dit bij de verschillende fracties in de Tweede Kamer neergelegd. Op dit moment zien we geen aanleiding tot wetswijziging. Als uit de evaluatie van de kaderafspraken blijkt dat er veranderingen in de participatie wenselijk zijn die niet passen binnen de huidige wetgeving, dan zal het college zeker actie ondernemen om die wetgeving te realiseren. 7. Eigen bewonerscoöperatie waarbij bewoners zelf mogen besluiten. Er zijn voorbeelden zoals Soweto die zijn oorsprong heeft in de Transvaalbuurt. De leden besluiten zelf over het beleid van deze woningbouwvereniging en het beheer van de panden. (www.soweto.nl). Een ander voorbeeld is Woningbouwvereniging Gelderland (www.wbvg.nl) waarbij de verantwoordelijkheid voor beheer aan een 'woonvereniging' bestaande uit de bewoners zelf wordt gedelegeerd op basis van een samenewerkingsovereenkomst. Ook in het buitenland komen deze vormen voor, zoals bij het Mietshauser Syndikat (www.syndikat.org). Het college staat open voor dergelijke initiatieven, en ook corporaties staan vaak open voor creatieve ideeën, maar de financiële hobbels zijn vaak hoog, want bijna altijd gaat het om grote investeringen. 8. Tijdelijke huurovereenkomsten in complexen waar renovatie of sloop-nieuwbouw plaats vindt worden pas toegestaan als er een volwaardig plan is ontwikkeld. Het college is het eens met de indieners van het initiatief voorstel dat te vroeg beginnen met het niet meer regulier verhuren van vrijkomende woningen, en ze opvullen met tijdelijke contracten ongewenst is. Als corporatie en stadsdeel aangeven dat alles er op wijst dat binnen een half jaar een peildatum kan worden vastgesteld geeft de gemeente vergunning om vrijkomende woningen tijdelijk te verhuren. Het is even voor de peildatum, omdat het niet wenselijk is dat reguliere huurders die er één maand wonen alweer als stadsvernieuwingsurgent moeten worden geherhuisvest. Ook zonder vergunning voor tijdelijke verhuur zouden corporaties dergelijke woningen waarschijnlijk niet regulier verhuren, maar ze in plaats daarvan tijdelijk in gebruik geven, of leeg laten staan. We zullen dit onderwerp ook meenemen bij de evaluatie van de Kaderafspraken. Mogelijk kan ook de bewonerscommissie een stem hebben in het moment dat wordt gestopt met reguliere verhuur. 7

8 Pagina 8 van 8 Zoals eerder aangegeven is het college het met de indieners van het initiatiefvoorstel eens dat goed moet worden onderzocht of de participatie naar wens verloopt, en in hoeverre bewoners het gevoel hebben dat zij invloed hebben op het proces. Toch adviseren wij het voorstel niet over te nemen, maar de evaluatie af te wachten die de gemeente samen met de Huurdersvereniging Amsterdam en de Federatie van Woningcorporaties zal uitvoeren. Op basis van deze evaluatie zal het college nadere voorstellen doen. Burgemeester en wethouders van Amsterdam, Mr. A.H.P. van Gils gemeentesecretaris Mr. E.E. van der Laan burgemeester 8

Uitvoeringsinstructie 19

Uitvoeringsinstructie 19 Uitvoeringsinstructie 19 Vaststellen peildatum sloop- en renovatieprojecten Datum van ingang: Relatie met de Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010 Artikel 14 Urgentie Artikel 15 lid

Nadere informatie

Bewoners van enkele complexen in de stad, met name van woningcorporatie Ymere, lopen tegen een aantal problemen aan.

Bewoners van enkele complexen in de stad, met name van woningcorporatie Ymere, lopen tegen een aantal problemen aan. Notitie huurdersparticipatie Algemene problemen Bewoners van enkele complexen in de stad, met name van woningcorporatie Ymere, lopen tegen een aantal problemen aan. Er worden wel participatietrajecten

Nadere informatie

Amsterdamse afspraken bij renovatie en sloop Handleiding voor huurders

Amsterdamse afspraken bij renovatie en sloop Handleiding voor huurders Amsterdamse afspraken bij renovatie en sloop Handleiding voor huurders Amsterdams Volkshuisvestingsoverleg juni 2012 Amsterdamse afspraken bij renovatie en sloop Dit boekje met Amsterdamse afspraken bij

Nadere informatie

Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli 2013(3B, 2014, 179)

Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli 2013(3B, 2014, 179) GEMEENTEBLAD Nr. 65220 17 november Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. 2014 Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli

Nadere informatie

AMSTERDAMSE KADERAFSPRAKEN BIJ VERNIEUWING & VERBETERING

AMSTERDAMSE KADERAFSPRAKEN BIJ VERNIEUWING & VERBETERING AMSTERDAMSE KADERAFSPRAKEN BIJ VERNIEUWING & VERBETERING Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Gemeente Amsterdam Huurdersvereniging Amsterdam Hoofdstuktitel 1 AMSTERDAMSE KADERAFSPRAKEN BIJ VERNIEUWING

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam. Stadsdeel Zuid. Handhaving en Veiligheid BWT. Aanwezigheid van asbest in woningen van corporatie Stadgenoot in de Diamantbuurt.

Gemeente Amsterdam. Stadsdeel Zuid. Handhaving en Veiligheid BWT. Aanwezigheid van asbest in woningen van corporatie Stadgenoot in de Diamantbuurt. Postbus 74019 1070 BA Amsterdam Telefoon 14 020 Fax 020 252 4365 Handhaving en Veiligheid BWT Retouradres: Postbus 74019,1070 BA Amsterdam Fractie Zuid- en Pijp Belangen De heer Th. Keijsen en de heer

Nadere informatie

Amsterdamse kaderafspraken bij vernieuwing en verbetering

Amsterdamse kaderafspraken bij vernieuwing en verbetering Amsterdamse kaderafspraken bij vernieuwing en verbetering Een procesbeschrijving op basis van het wettelijk kader aangevuld met Amsterdamse adviezen en afspraken. Overeenkomst tussen de Amsterdamse Federatie

Nadere informatie

Uw advies met betrekking tot de Nota met Zorg Wonen, maart 2014. Geachte leden van de stedelijke Wmo-Adviesraad,

Uw advies met betrekking tot de Nota met Zorg Wonen, maart 2014. Geachte leden van de stedelijke Wmo-Adviesraad, Bezoekadres Stadhuis, Amstel 1 1011 PN AMSTERDAM Postbus 202 1000 AE AMSTERDAM Telefoon 020 552 2100 Teksttelefoon 020 620 9279 www.amsterdam.nl Wethouder F. Ossel Wethouder E. van der Burg Retouradres:

Nadere informatie

De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie 2002-2007

De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie 2002-2007 De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie 2002-2007 Inhoudsopgave 2 Overeenkomst 3 1 Algemeen 5 1.1 Geldigheid Stedelijke overeenkomst 5 1.2 Overleg en informatie 6 1.3

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan 21 maart 2011 Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan De gemeente Barendrecht is volop in ontwikkeling en het centrumgebied van Barendrecht staat aan de vooravond van een grondige vernieuwing.

Nadere informatie

Uitvoeringsinstructie 12

Uitvoeringsinstructie 12 Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur Datum van ingang: Relatie met Leegstandwet Artikel 1 Algemene bepalingen Artikel 15 Bepalingen m.b.t. vergunningverlening Artikel 16 Bepalingen m.b.t. huur en

Nadere informatie

Ingrijpende renovatie en huurrecht

Ingrijpende renovatie en huurrecht Verslag bijeenkomst Ymere huurders 21 oktober 2014 1 Ingrijpende renovatie en huurrecht Verslag van een informatiebijeenkomst voor Ymere huurders in het Centrum Dinsdag 21 oktober 2014 - De Slang, Spuistraat

Nadere informatie

Sociaal Plan Kadoeler Breek

Sociaal Plan Kadoeler Breek Sociaal Plan Kadoeler Breek 2 Inhoud 1 Wat is het Sociaal Plan? 4 2 Het project en de ingreep 5 3 Herhuisvesting 6 4 Wat is een passende woning? 9 5 Financiële regelingen 10 6 Verhuizing eerste fase 11

Nadere informatie

1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2014.

1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2014. Sociaal statuut bij herstructurering in Velsen De vier Velsense woningcorporaties en de huurders vertegenwoordigd door de officiële gesprekspartners van de woningcorporaties, komen het volgende overeen:

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie

Reglement Klachtencommissie Reglement Klachtencommissie Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Corporatie Woonstichting VechtHorst, werkzaam als toegelaten instelling in de zin van artikel 70 van de Woningwet;

Nadere informatie

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Ter attentie van wethouder Jan Nieuwenburg. Van Pieter Elbers, SP Raadslid gemeente Haarlem

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Ter attentie van wethouder Jan Nieuwenburg. Van Pieter Elbers, SP Raadslid gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 221/2008 21 oktober 2008 STZ/wwgz 08/167856 Beantwoording vragen van de heer P.G.M. Elbers inzake de verkoop van 183 huurwoningen Bloemenbuurt Aan de

Nadere informatie

Hoofdlijnen verordening op de bewonersparticipatie Amsterdam Nieuw-West 1

Hoofdlijnen verordening op de bewonersparticipatie Amsterdam Nieuw-West 1 Inleiding Hoofdlijnen verordening op de bewonersparticipatie Amsterdam Nieuw-West 1 De leefomgeving van bewoners van Nieuw-West verandert ingrijpend, het einde is voorlopig niet in zicht. Niettemin spelen

Nadere informatie

REGLEMENT inzake bijdragen in de kosten van verhuizing bij renovatie van Woningbouwvereniging Gelderland

REGLEMENT inzake bijdragen in de kosten van verhuizing bij renovatie van Woningbouwvereniging Gelderland REGLEMENT inzake bijdragen in de kosten van verhuizing bij renovatie van Woningbouwvereniging Gelderland artikel 1: Definities 1.1 Voor toepassing van het bij dit reglement bepaalde wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Raadsvragen van de raadsleden mevrouw M. Kamphorst, mevrouw C. van. huurwoningen in de Woenselse Heide

Raadsvragen van de raadsleden mevrouw M. Kamphorst, mevrouw C. van. huurwoningen in de Woenselse Heide gemeente Eindhoven Gebiedsontmikkeling, Raadsnummer ) 9. R/409. OOI Inboeknummer o9bstos349 Beslisdatum B%W t december 2009 Dossiernummer 949 35r Raadsvragen van de raadsleden mevrouw M. Kamphorst, mevrouw

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

Informatieavond Oude Kooi

Informatieavond Oude Kooi Informatieavond Oude Kooi 7 juli 2015 Aanwezige bewoners: 60 huishoudens, +/- 100 personen Voorzitter: Frank Kusters (extern) Namens D Namens De Sleutels: Gerda van den Berg (directeur), Marco Breur (sociaal

Nadere informatie

Sociaal Plan Jeruzalem 2009

Sociaal Plan Jeruzalem 2009 2009 Informatie Bewoners die huren bij Rochdale en vragen hebben kunnen contact opnemen met Marga Baruch afdeling Projectparticipatie, via telefoonnummer 020-398 64 59, op maandag en dinsdag van 13.00

Nadere informatie

Schriftelijke vragen. Inleiding door vragensteller.

Schriftelijke vragen. Inleiding door vragensteller. Gemeenteraad Schriftelijke vragen Jaar 2015 Datum akkoord college van b&w van 3 maart 2015 Publicatiedatum 4 maart 2015 Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer Z.D. Ernsting

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

Highlights Sociaal plan Floraplein eo

Highlights Sociaal plan Floraplein eo Highlights Sociaal plan Floraplein eo Het sociaal plan geldt voor de woningen Floraplein 16 t/m 69 even en oneven, Wilgenroosstraat 54 t/m 64 even, Clematisstraat 1 t/m 25 oneven, Resedastraat 1 t/m 7

Nadere informatie

Sociaal Plan ParkStad

Sociaal Plan ParkStad Sociaal Plan ParkStad 2009 Wat is het Sociaal Plan ParkStad? In deze folder kunt u lezen over de afspraken en regelingen waar bewoners mee te maken krijgen als hun huis gesloopt of gerenoveerd wordt. Woningcorporaties,

Nadere informatie

Zeeheldenbuurt. Juni 2013

Zeeheldenbuurt. Juni 2013 Zeeheldenbuurt Inhoud Schilderwerk Asbestkaart Lege woningen Bewonerspeiling Rapport peiling Verder met de plannen Bewonerscommissie Contact met Portaal Contact Portaal Hans Oosterbaan 0800 767 82 25 Colofon

Nadere informatie

Vastgoed-nieuws. 21 november 2013. Huur woonruimte naar zijn aard van korte duur

Vastgoed-nieuws. 21 november 2013. Huur woonruimte naar zijn aard van korte duur Vastgoed-nieuws 21 november 2013 Huur woonruimte naar zijn aard van korte duur Essentie Verhuurders proberen vaak op creatieve manier onder dwingendrechtelijke huur(prijs)beschermingsbepalingen uit te

Nadere informatie

Toolbox Herhuisvesting

Toolbox Herhuisvesting juli 2006 Afdeling Stedelijke Vernieuwing en Woonbeleid bij sloop en verbetering Samenstelling Arie de Zeeuw Juli 2006 Pagina 2 Gemeente Amsterdam Inhoud 1 Inleiding 3 2 Overleg en informatie 6 2.1 Participatie

Nadere informatie

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet In Nederland is de bescherming van huurders goed geregeld. De huurder ontleent zijn of haar rechten aan het Burgerlijk Wetboek. Dat houdt in dat het voor de verhuurder

Nadere informatie

I n f o r m a t i e o v e r H u u r, H u u r z e k e r e n H u u r v a s t. Huur, Huurzeker en Huurvast

I n f o r m a t i e o v e r H u u r, H u u r z e k e r e n H u u r v a s t. Huur, Huurzeker en Huurvast I n f o r m a t i e o v e r H u u r, H u u r z e k e r e n H u u r v a s t Huur, Huurzeker en Huurvast Meerkeuzewoning Woningstichting Nijkerk is een vooruitstrevende woningcorporatie die haar klanten

Nadere informatie

Leidraad Participatie

Leidraad Participatie Leidraad Participatie Amsterdamse leidraad voor participatie bij wijkvernieuwing en complexgewijze aanpak Amsterdams Volkshuisvestingsoverleg 2 april 2010 Leidraad Participatie Amsterdamse leidraad voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3-20 september 2012- De derde klankbordbijeenkomst

Nieuwsbrief 3-20 september 2012- De derde klankbordbijeenkomst Nieuwsbrief 3-20 september 2012- De derde klankbordbijeenkomst Dit is de derde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in project Centrum. U ontvangt een nieuwsbrief na elke klankbordbijeenkomst en vanaf volgend

Nadere informatie

Algemeen Sociaal Plan

Algemeen Sociaal Plan Algemeen Sociaal Plan Afspraken tussen corporaties, Samenwerkende Haarlemse Huurdersorganisaties en de gemeente over de positie van bewoners bij sloop en nieuwbouw in Haarlem Inhoudsopgave 1. Woord vooraf

Nadere informatie

Tijdelijke verhuur woonruimte

Tijdelijke verhuur woonruimte Momenteel staan er veel woningen te koop. Veel mensen hebben zelfs in deze tijd al een nieuwe woning gekocht, terwijl de oude woning nog niet verkocht is. Eigenaren zijn veelal op zoek naar middelen om

Nadere informatie

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet In Nederland is de bescherming van huurders goed geregeld. De huurder ontleent zijn of haar rechten aan het Burgerlijk Wetboek. Dat houdt in dat het voor de verhuurder

Nadere informatie

Sociaal Plan Woonservice IJsselland

Sociaal Plan Woonservice IJsselland Sociaal Plan Woonservice IJsselland MAART 2009 Inleiding Artikel 1 : Algemeen Artikel 2 : Procedure Artikel 3 : Herhuisvesting Artikel 4 : Tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten Artikel 5 :

Nadere informatie

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet In Nederland is de bescherming van huurders goed geregeld. De huurder ontleent zijn of haar rechten aan het Burgerlijk Wetboek. Dat houdt in dat het voor de verhuurder

Nadere informatie

Kaderafspraken Alliantie Eemvallei - VHB projecten Amersfoort vernieuwt

Kaderafspraken Alliantie Eemvallei - VHB projecten Amersfoort vernieuwt Kaderafspraken Alliantie Eemvallei - VHB projecten Amersfoort vernieuwt Bijlage bij de samenwerkingsovereenkomst. De kaderafspraken waarborgen een goed proces van overleg tussen de Alliantie en de VHB

Nadere informatie

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam)

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam) M O D E L - S O C I A A L S T A T U UT BIJ WIJKVERNIEUWING BIJLAGE 3 Het onderstaande sociaal statuut is het model dat de Woonbond landelijk als uitgangspunt neemt voor de regeling van de rechten van individuele

Nadere informatie

Beleidsregels Leegstandwet

Beleidsregels Leegstandwet Beleidsregels Leegstandwet Datum: 28 april 2009 Burgemeester en wethouders van Soest; Gelet op artikel 1.3, vierde lid Algemene Wet Bestuursrecht en artikel 15, eerste lid van de Leegstandwet; Overwegende

Nadere informatie

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011)

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Datum : donderdag 25 november 2010, 19.00 uur Aanwezig : Annemarie Reintjes, voorzitter Bertus Damen en Michèl Post (bewonersvereniging

Nadere informatie

Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/de Alliantie Amsterdam - 1 -

Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/de Alliantie Amsterdam - 1 - Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/Alliantie Amsterdam Op 25 juni 2007 ondertekende Huurdersplatform Palladion en de Alliantie de kruisjeslijst die deel uit maakt van de op 1 oktober 2007 ondertekende

Nadere informatie

Betreft: verkoop van uw huurwoning

Betreft: verkoop van uw huurwoning Belangrijk, urgent!! Amsterdam, 26 augustus 2010 Betreft: verkoop van uw huurwoning De Vereniging Zuid -en Pijpbelangen tegen Deelraadswillekeur wil u over het volgende informeren en oproepen bezwaar te

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Algemene vragen De vakantieperiode begint nu, kunnen we het niet wat rustiger aan doen, om iedereen de gelegenheid

Nadere informatie

Huurrecht - woonruimte

Huurrecht - woonruimte Huurrecht - woonruimte Bij huurrecht en huurovereenkomst denkt men al snel aan het (ver)huren van een onroerende zaak, meestal een gebouw, en de meeste huurvragen hebben hier ook betrekking op. De wet

Nadere informatie

Huurders van gemeente achtergesteld bij corporaties Stadsregio Amsterdam Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum

Huurders van gemeente achtergesteld bij corporaties Stadsregio Amsterdam Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Huurders van gemeente achtergesteld bij corporaties Stadsregio Amsterdam Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum Samenvatting 30 november 2010 RA1059179 Een vrouw huurt een

Nadere informatie

Verslag bewonerscommissieavond. Thema: overlegwet. Presentatie

Verslag bewonerscommissieavond. Thema: overlegwet. Presentatie Verslag bewonerscommissieavond Thema: overlegwet Plaats: Wijkcentrum Titus Brandsma (Tweede Oudeheselaan) Datum: maandag 6 februari 2012 Aanwezig: 14 personen Commissies: BHPP, Delsenhof, Leuvensehof,

Nadere informatie

2. Het onderzoek. De vragen. De vragenlijst kende de volgende vragen:

2. Het onderzoek. De vragen. De vragenlijst kende de volgende vragen: 1. Inleiding Op 2 april 2007 is de renovatie gestart van de eerste flat in de Oude Hoeve. De renovatie roept heel veel vragen en bedenkingen bij de huurders van de betrokken flats op. In totaal gaat het

Nadere informatie

De Struikbuurt Vernieuwt! in het Uitwerkingsplan waar de buurt in 2013 mee instemde.

De Struikbuurt Vernieuwt! in het Uitwerkingsplan waar de buurt in 2013 mee instemde. V o o r u, b e w o n e r v a n D E A N T O N S T R U I K B U U R T I N S L O T E R M E E R De Struikbuurt Vernieuwt! De Struikbuurt gaat veranderen. Alle woningen tussen het Johan Brouwerpad en de Vening

Nadere informatie

Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte

Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte Lees eerst de toelichting. 1. Betreft: Woning Gebouw Te verhuren adres: 2. De ondergetekende Naam en voorletters: Straat en huisnummer:

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Inleiding Om inzicht te krijgen in de effecten van het beleid op segregatie, is het noodzakelijk de lokale situatie en de samenstelling van de voorraad in ogenschouw

Nadere informatie

Verhuiskostenreglement

Verhuiskostenreglement Verhuiskostenreglement Algemeen In dit Verhuiskostenreglement bij complexgewijze sloop, renovatie en/of woningverbetering, geeft Stichting Humanitas Huisvesting (verder te noemen Humanitas Huisvesting)

Nadere informatie

4 W E TTEN EN REGELS. 4.1 We t g e v i n g a l g e m e e n. Figuur 1 Overzicht Nederlandse wet- en regelgeving. Burgerlijk wetboek.

4 W E TTEN EN REGELS. 4.1 We t g e v i n g a l g e m e e n. Figuur 1 Overzicht Nederlandse wet- en regelgeving. Burgerlijk wetboek. 4 W E TTEN EN REGELS Huurders en verhuurders hebben op verschillende niveaus te maken met - en regelgeving. Dit varieert van algemene, landelijke regels over een begrip als huurwoning tot specifieke afspraken

Nadere informatie

Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten

Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten [Geef tekst op] Inhoud Pagina Intentieverklaring 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Algemeen 4 Artikel 3 Procedure bij ingrijpende

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van 27 november 2013

Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van 27 november 2013 Gemeenteblad Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van 27 november 2013 Jaar 2013 Publicatiedatum 20 november 2013 Agendapunt 11 Datum initiatiefvoorstel 18 maart 2013 Onderwerp Nader gewijzigd initiatiefvoorstel

Nadere informatie

Rapportage over de kwaliteit van het wonen in het huizenblok Molukkenstraat, Soendastraat, Bilitonstraat en Madurastraat

Rapportage over de kwaliteit van het wonen in het huizenblok Molukkenstraat, Soendastraat, Bilitonstraat en Madurastraat Rapportage over de kwaliteit van het wonen in het huizenblok Molukkenstraat, Soendastraat, Bilitonstraat en Madurastraat December 2012 Inleiding In de loop van dit jaar heeft de SP Amsterdam Oost met bewoners

Nadere informatie

Concept Beleidsplan 2014-2018. Huurdersvereniging Brederode

Concept Beleidsplan 2014-2018. Huurdersvereniging Brederode Concept Beleidsplan 2014-2018 Huurdersvereniging Brederode 1 1. Voorwoord In dit beleidsplan vindt u onderwerpen waaraan de huurdersvereniging werkt en wil blijven werken. Voor een deel staan in dit plan

Nadere informatie

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85 Sociaal Plan Steenstraat 15 t/m 85 8 maart 2011 Inhoudsopgave Inleiding pag. 4 1. Algemeen 5 2. Procedure 5 3. Beëindiging huurovereenkomst in verband met sloop 5 4. Herhuisvesting en woningtoewijzing

Nadere informatie

Sociaal Plan Maandagsewetering November 2015

Sociaal Plan Maandagsewetering November 2015 Sociaal Plan Maandagsewetering November 2015-1 - Inhoudsopgave 1. Introductie... - 3-2. Samenvatting tot nu toe... - 4-3. Projectgroep... - 4-4. Regelingen en tegemoetkomingen... - 6-4.1 Huurbevriezing...

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL.

VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL. VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL. In dit overzicht vindt u een uitgebreide lijst met veelgestelde vragen die gaan over uw woning,

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 10 september 2014

Nieuwsbrief 3 10 september 2014 Nieuwsbrief 3 10 september 2014 Dit is de derde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in project Rijsoord. U ontvangt een nieuwsbrief na elke klankbordbijeenkomst. Deze nieuwsbrief wordt bij alle bewoners

Nadere informatie

Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum

Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum 2 augustus 2007 RA0612790 Samenvatting Een huizenbezitter heeft al jarenlang een geschil

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

Mondelinge vragen huur woonwagenstandplaatsen Amsterdam

Mondelinge vragen huur woonwagenstandplaatsen Amsterdam Raad 4 juli 2012 Mondelinge vragen huur woonwagenstandplaatsen Amsterdam Vla de Dorpsraad ontvingen wij het bericht dat het Amsterdamse Huurbeleid voor woonwagenstandplaatsen gewijzigd gaat worden. Dit

Nadere informatie

Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u?

Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u? Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u? Meedenken en meedoen Portaal wil graag dat u tevreden bent over uw woning en woonomgeving. Om dit goed te organiseren, is informatie over uw woonomgeving erg

Nadere informatie

Bewonersbijeenkomst Wijksteunpunt Wonen (WSW) en Stichting Buurtbelangen (SBB)

Bewonersbijeenkomst Wijksteunpunt Wonen (WSW) en Stichting Buurtbelangen (SBB) Bewonersbijeenkomst Wijksteunpunt Wonen (WSW) en Stichting Buurtbelangen (SBB) Betreft: Vernieuwingsgebied Slotermeer Noord Wanneer: 11 mei 2009 Tijd: 19.30 21.30 Locatie: De Kandelaar, Burg. Vening Meineszlaan

Nadere informatie

Ledenraadpleging zeggenschap huurders

Ledenraadpleging zeggenschap huurders Ledenraadpleging zeggenschap huurders Van maandag 15 september tot en met zondag 5 oktober 2014 hield de Woonbond een digitale raadpleging onder lidorganisaties en persoonlijke leden van de Woonbond. Onderwerp

Nadere informatie

Concept-zienswijze uitgangspunten nieuwe Huisvestingsverordening Documentnummer INT-14-16127 Notitie voor de IJmondraadscommissie van 17 februari 2015

Concept-zienswijze uitgangspunten nieuwe Huisvestingsverordening Documentnummer INT-14-16127 Notitie voor de IJmondraadscommissie van 17 februari 2015 Concept-zienswijze uitgangspunten nieuwe Huisvestingsverordening Documentnummer INT-14-16127 Notitie voor de IJmondraadscommissie van 17 februari 2015 Onderwerp: Vragen en inrichting nieuwe Huisvestingsverordening

Nadere informatie

Medezeggenschap bij scheiden wonen en zorg. Simone Bovenhorst consulent regio Noord-Oost Nederlandse Woonbond

Medezeggenschap bij scheiden wonen en zorg. Simone Bovenhorst consulent regio Noord-Oost Nederlandse Woonbond Medezeggenschap bij scheiden wonen en zorg Simone Bovenhorst consulent regio Noord-Oost Nederlandse Woonbond 1 Wat ga ik vertellen? Huidige regelgeving: - huurprijs en servicekosten - Wmcz - Wohv (Overlegwet)

Nadere informatie

dat haar woning wordt gesloopt?

dat haar woning wordt gesloopt? Integrale benadering voor het omgaan met bewoners bij sloop en renovatie. Hoe vertelt u haar dat haar woning wordt gesloopt? Steingoed Trainingen en Professionals 34 Bewonersbegeleiding bij sloop en renovatie.

Nadere informatie

Beleidsplan 2010-2015

Beleidsplan 2010-2015 Beleidsplan 2010-2015 In dit beleidsplan vindt u onderwerpen waaraan de huurdersvereniging werkt en wil blijven werken. Voor een deel staan in dit plan uitgangspunten vermeld die u terugvindt in de Statuten

Nadere informatie

Het Sociaal Plan. Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1

Het Sociaal Plan. Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1 Het Sociaal Plan Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1 Inleiding Voor u ligt het Sociaal Plan, dat is vastgesteld op 1 september 2008 door het bestuur van Woonstichting Centrada en tot stand is gekomen na

Nadere informatie

Renovatieplan Maart 2016

Renovatieplan Maart 2016 Renovatieplan Maart 2016 Burgemeester Fockstraat en Speelmanstraat Amsterdam Slotermeer Renovatieplan voor uw complex De Alliantie heeft besloten om de woningen Fockstraat 21 t/m 47 (oneven) en Speelmanstraat

Nadere informatie

BuildDesk kennisdocument

BuildDesk kennisdocument BuildDesk kennisdocument Energiebesparing en huurverhoging: volop kansen Welke wettelijke mogelijkheden zijn er om bij woningverbetering een huurverhoging te vragen? Het verkrijgen van 70% instemming hoeft

Nadere informatie

Merijn Snoek Wethouder Jeugd, onderwijs, sport en vastgoed

Merijn Snoek Wethouder Jeugd, onderwijs, sport en vastgoed Haarlem Gemeente Haarlem Merijn Snoek Wethouder Jeugd, onderwijs, sport en vastgoed Retouradres: Postbus 511, 2003 PB Haarlem Aan de leden van de commissie Ontwikkeling Datum 18 december 2014 Onskenmerk

Nadere informatie

beleid: juli 2004, versie: 2014

beleid: juli 2004, versie: 2014 Geschillencommissie beleid: juli 2004, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens

Nadere informatie

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE?

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? WWW.AEDES.NL MAART 2015 DE NIEUWE ONINGWET Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe regels voor woningcorporaties. De invoering van de nieuwe Woningwet betekent dat ook

Nadere informatie

Beleidsnotitie short stay 2014

Beleidsnotitie short stay 2014 Beleidsnotitie short stay 2014 Inleiding In 2008 werd geconstateerd dat Amsterdam een tekort had aan appartementen voor kortere termijn ten behoeve van zakenmensen. Ook als zij een week of enige weken

Nadere informatie

Nieuwe Woningwet. Wat verandert er in de sociale huursector?

Nieuwe Woningwet. Wat verandert er in de sociale huursector? Nieuwe Woningwet Wat verandert er in de sociale huursector? NIEUWE WONINGWET Maart 2015 Nederlandse Woonbond Samenstelling Nederlandse Woonbond Voor de tekst in deze brochure is gebruikt gemaakt van gegevens

Nadere informatie

In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen.

In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen. Bijlage 2 Veelgestelde vragen In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen. a. Vallen tijdelijke huurcontracten onder de werking van de Huisvestingswet

Nadere informatie

Gemeentelijk beleid wonen en zorg

Gemeentelijk beleid wonen en zorg Informatieblad 2. Wonen en zorg April 2015 Gemeentelijk beleid wonen en zorg Gemeentelijk beleid over wonen en zorg wordt vormgegeven in de woonvisie van een gemeente. Concrete afspraken over doelstellingen

Nadere informatie

ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN

ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN KENNEMER WONEN 2011 INHOUD Bladzijde 1. Inleiding 3 2. Informatie en voorlichting 4 3. Stappenplan 4 4. Herhuisvesting / terugkeer 5 4.1 Huurbevriezing

Nadere informatie

de bank ambtshalve onderzoek de bank Definitieve Bevindingen

de bank ambtshalve onderzoek de bank Definitieve Bevindingen POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de bank DATUM 17 maart 2006 CONTACTPERSOON

Nadere informatie

Algemene Inschrijfvoorwaarden

Algemene Inschrijfvoorwaarden Algemene Inschrijfvoorwaarden A. Algemene bepalingen 1. De algemene inschrijfvoorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen van woningzoekenden in het woningzoekendenregister van Wonenindekrimpenerwaard.

Nadere informatie

Sociaal Statuut. Amersfoort. De Alliantie Eemvallei Portaal Eemland Vereniging Huurdersbelangen Hestia Gemeente Amersfoort

Sociaal Statuut. Amersfoort. De Alliantie Eemvallei Portaal Eemland Vereniging Huurdersbelangen Hestia Gemeente Amersfoort Sociaal Statuut Amersfoort De Alliantie Eemvallei Portaal Eemland Vereniging Huurdersbelangen Hestia Gemeente Amersfoort Amersfoort, december 2006 Inhoudsopgave Convenant 3 1. Algemeen 3 1.1 Geldigheid

Nadere informatie

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar?

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar? Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? De gemeente neemt vele beslissingen. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. U kunt dan bezwaar

Nadere informatie

Sociaal Plan Boschveld

Sociaal Plan Boschveld Sociaal Plan Boschveld Wijkvernieuwing fase 1 16 oktober 2006 1 van 6 ZEKERHEID BIJ VERHUIZING Boschveld wordt stap voor stap verbeterd en is over pakweg vijftien tot twintig jaar veranderd. Het gaat om

Nadere informatie

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia.

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia. De heer P. Beeldman Westeinde 12 2841 BV MOORDRECHT ** verzenddatum 27 mei 2014 onderwerp uw kenmerk bijlage afdeling VROM behandeld door J.D. Lindeman telefoon 0180-639976 Geachte heer Beeldman, Op 19

Nadere informatie

Kruisjeslijst AAHA/Alliantie - 1 -

Kruisjeslijst AAHA/Alliantie - 1 - Kruisjeslijst behorende bij de samenwerkingsovereenkomst de Alliantie dd. 8 maart 2002 en ondertekend op 7 maart 2006 Op 8 maart 2002 ondertekende samenwerkingsovereenkomst en de Alliantie een samenwerkingsovereenkomst.

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Stichting De Huismeesters en Stichting Huurdersraad De Huismeesters Groningen, december 2008 Samenwerkingsovereenkomst, december 2008 Pagina van 7 Samenwerkingsovereenkomst Stichting

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Oranjebuurt. 4,9 x 5,25 mm. bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof

9,65 x 15,8 mm. Oranjebuurt. 4,9 x 5,25 mm. bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof 9,65 x 15,8 mm Oranjebuurt 4,9 x 5,25 mm bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof Bewonersbijeenkomst, woensdag 16 oktober 2013 om 19.30 uur in de Drijvershof. Aanwezigen: Namens

Nadere informatie

CONVENANT Screening van aspirant-huurders op overlast en criminaliteit

CONVENANT Screening van aspirant-huurders op overlast en criminaliteit CONVENANT Screening van aspirant-huurders op overlast en criminaliteit Datum: 11 oktober 2012 Versie: definitief Partijen De burgemeester van de Utrechtse Heuvelrug, gevestigd en kantoorhoudende te Doorn,

Nadere informatie

Welstandsjaarverslag 2006

Welstandsjaarverslag 2006 Welstandsjaarverslag 2006 Burgemeester en wethouders van Beemster 13 november 2007. 1. Doelstelling en wettelijk kader Sinds 1 januari 2003 bepaalt de Woningwet, in artikel 12c, dat burgemeester en wethouders

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING WONEN ZUID

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING WONEN ZUID REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING WONEN ZUID ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ARTIKEL 1: DEFINITIES Commissie: de klachtencommissie

Nadere informatie

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015 Back to the future Goed Wonen Special Woningwet 2015 De Woningwet 2015 geeft duidelijke spelregels voor de sociale huursector. In deze special van Goed Wonen leggen we uit wat er verandert, wat we als

Nadere informatie

Ons kenmerk Betreft 2010-060141 Voornemen vergunningzone parkeren

Ons kenmerk Betreft 2010-060141 Voornemen vergunningzone parkeren Openbare Werken Bewoner Straatnaam Ugchelen Telefoon 14 055 Doorkiesnummer (055) 580 2549 Telefax (055) 580 1176 E-mail o.martijn@apeldoorn.nl Datum 15 oktober 2010 Uw brief d.d. Ons kenmerk Betreft 2010-060141

Nadere informatie

Kenmerk: Telefoon: (071) 523 90 69 E-mail: vklein@hollandrijnland.net Bijlage: 1 Onderwerp: nieuwe inkomensgrenzen bij woningtoewijzing

Kenmerk: Telefoon: (071) 523 90 69 E-mail: vklein@hollandrijnland.net Bijlage: 1 Onderwerp: nieuwe inkomensgrenzen bij woningtoewijzing Aan De raden van de regiogemeenten van Holland Rijnland [gelijkluidend] In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop,

Nadere informatie