Aan de gemeenteraad. A. de Zeeuw.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan de gemeenteraad. A. de Zeeuw. a.de.zeeuw@amsterdam.nl"

Transcriptie

1 Bezoekadres Stadhuis, Amstel PN AMSTERDAM Postbus AE AMSTERDAM Telefoon Fax College van B&W Retouradres: B&W, Postbus 202, 1000 AE AMSTERDAM Aan de gemeenteraad Datum Ons kenmerk Behandeld door A. de Zeeuw Doorkiesnummer Onderwerp Bestuurlijke reactie op het initiatiefvoorstel van de raadsleden Mulder en Alberts van 5 januari 2014, getiteld: Bewonersparticipatie? Maak er werk van! Geachte leden van de gemeenteraad, In het initiatiefvoorstel van de raadsleden Mulder en Alberts getiteld: Bewonersparticipatie? Maak er werk van! wordt aandacht gevraagd voor de bewonersparticipatie bij sloop en renovatieprojecten. De raadsleden geven aan dat bewoners jarenlang in onzekerheid zitten, en dat bewoners(commissies) steeds minder vertrouwen in een goede afloop van het proces hebben. In de tussentijd verhuist een deel van de bewoners en worden woningen tijdelijk verhuurd of in gebruik gegeven. Dat ondergraaft het draagvlak nog meer, en gaat ten koste van de leefbaarheid in de buurt. Reactie van het college van B&W Ons college heeft waardering voor de strekking van het initiatiefvoorstel. Het doel van de bewonersparticipatie is dat er plannen worden ontwikkeld die kunnen rekenen op draagvlak bij de bewoners. Het mag niet zo zijn dat de betrokken bewoners vooral het gevoel hebben dat zij het slachtoffer zijn van alle verbeteringen. Er wordt inmiddels ruim twee jaar gewerkt met de vernieuwde Kaderafspraken. Ook het college vindt dat het tijd is voor een grondige evaluatie. Daaruit moet blijken in hoeverre de participatie naar wens verloopt, en in hoeverre bewoners ook daadwerkelijk het gevoel hebben dat zij invloed hebben op het proces. Op 12 februari 2014 heeft het Amsterdams Volkshuisvesting Overleg besloten die evaluatie ter hand te nemen. In het Amsterdams Volkshuisvesting Overleg zijn betrokken: de gemeente, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, de Huurdersvereniging Amsterdam, en de stadsdelen. Voordat we ingaan op de concrete voorstellen uit het initiatiefvoorstel schetsen we een beeld van de betreffende landelijke wetgeving en van de rol die de gemeente heeft.

2 Pagina 2 van 8 Landelijke wetgeving De rechtspositie van huurders wordt beschermd in het Burgerlijk Wetboek. Daarin is ook geregeld aan welke voorwaarden een eigenaar moet voldoen als hij woningen wil slopen of renoveren. Belangrijk daarbij is het verschil tussen ingrepen waarbij het huurcontract in stand kan blijven, en ingrepen waarbij de huur wordt opgezegd. Voor de bewoners betekent dat het verschil tussen kunnen terugkeren op de oude woning, of het verplicht moeten verhuizen naar elders. In de Wet op het overleg huurders verhuurder (de Overlegwet) staat omschreven op welke wijze bewoners betrokken moeten worden bij de planontwikkeling. En welke weg men kan bewandelen als verhuurder en bewonerscommissie het niet met elkaar eens kunnen worden. Uiteindelijk verwijst de Overleg wet daarbij naar de Kantonrechter. Rol van de gemeente Kaderafspraken De gemeente heeft, samen met de Huurdersvereniging Amsterdam, de wijksteunpunten wonen, de stadsdelen en de corporaties Kaderafspraken vastgesteld. Hierin wordt gedetailleerd bij iedere stap in het proces omschreven hoe de bewoners en het stadsdeel moeten worden betrokken bij de planontwikkeling. Ook staan er een aantal bovenwettelijke Amsterdamse afspraken in, zoals - afspraken over het vaststellen van een sociaal plan voor het sloop- of renovatiecomplex; - de bewonersraadpleging die moet worden gehouden ter onderbiouwing van het gekwalificeerde advies van de bewonerscommissie; - het recht op huurgewenning; - de financiële vergoedingen bij kleinere ingrepen; - dat bewoners met een inkomen tot in aanmerking kunnen komen voor de woningen in de sociale voorraad. Het doel van de bewonersparticipatie is dat er een plan wordt ontwikkeld dat kan rekenen op draagvlak, zowel bij de corporatie als bij de bewoners. De bewonerscommissie wordt zo vroeg mogelijk in het proces betrokken bij de planontwikkeling, en zij kan zich professioneel laten ondersteunen. Daardoor is zij een serieuze gesprekspartner. Dat de bewoners vroeg bij het proces worden betrokken vergroot de invloed die zij kunnen uitoefenen op de plannen. Maar het heeft ook een nadeel, zoals de indieneers van het initiatiefvoorstel ook opmerken. De bewoners worden betrokken bij een proces dat jaren kan duren, en waarbij zeker in de beginfase de onzekerheid groot is, want ook de corporatie is dan nog zoekende naar de beste mogelijkheden, en kan de bewoners dus niet alle duidelijkheid geven die zij wensen. 2

3 Pagina 3 van 8 Ook als de participatie goed verloopt, partijen elkaar serieus nemen, en proberen tot consensus te komen, is dat geen garantie dat men het over alles eens wordt. De belangen van de corporatie en van de bewoners lopen nu eenmaal niet altijd parallel. In aansluiting op de landelijke wetgeving verwijzen de kaderafspraken op drie momenten naar de kantonrechter voor het oplossen van een eventueel conflict. - Bij de beslissing of de ingreep kan plaatsvinden met behoud van het huurcontract. Als het huurcontract niet behouden blijft vervalt het automatische recht van terugkeer op de eigen woning. Dit is bijvoorbeeld het geval bij sloop, of samenvoeging van woningen, maar het kan ook dat de investering voor de ingreep zo groot is, dat de woningen, naar de mening van de corporatie, niet meer in de sociale huur terug te brengen zijn. Als de bewonerscommissie meent dat dat wel mogelijk is, kan ze dit voorleggen aan de kantonrechter. - Als de bewonerscommissie een gekwalificeerd advies heeft uitgebracht, en de corporatie aangeeft dit advies niet (volledig) te willen volgen. Ook dit kan door de bewonerscommissie worden voorgelegd aan de kantonrechter. - Als (kort voor de uitvoering van de werkzaamheden) de corporatie een individuele bewoner wil verplichten te verhuizen. In dat geval zal de corporatie om een uitspraak van de rechter vragen. Vaststellen peildatum In het Convenant Woonruimteverdeling van de Stadsregio Amsterdam is vastgelegd dat het college van B&W of de corporaties complexen aanwijzen waarvan huishoudens een stadsvernieuwingsurgentie kunnen krijgen, en dat ze de aanvangsdatum van die herhuisvesting vaststellen: de peildatum. Of de peildatum door B&W of door de corporatie wordt vastgesteld verschilt per gemeente. In Amsterdam is, in de Kaderafspraken, afgesproken dat dit een bevoegdheid van B&W is. In 2013 is voor 7 projecten een peildatum aangevraagd. De jaren daarvoor ging het om circa 25 projecten per jaar. Voor 2009 werden er jaarlijks circa 50 peildatums vastgesteld. B&W wil deze bevoegdheid om te voorkomen dat met de herhuisvesting van de bewoners wordt begonnen als nog onvoldoende duidelijk is dat het sloop- of renovatieplan ook daadwerkelijk binnen afzienbare tijd kan worden uitgevoerd. Het is niet wenselijk dat de toekomst van een complex nog onzeker is als de helft van de bewoners al is geherhuisvest. Eén van de indicatoren of een project kan doorgaan is de bewonersparticipatie. Een peildatum kan wél worden vastgesteld: - Als de bewonerscommissie een gekwalificeerd advies heeft uitgebracht, en overeenstemming heeft met de corporatie. 3

4 Pagina 4 van 8 - Als de bewonerscommissie en de corporatie het, na het gekwalificeerde advies niet eens zijn, en de bewonerscommissie richt zich niet tot de kantonrechter. In dat geval kan, bepaalt de Overlegwet, de corporatie doorgaan met de uitvoering, en kan er dus een peildatum worden vastgesteld. - De bewonerscommissie zich wel heeft gewend tot de Kantonrechter, en die heeft uitgesproken dat er geen bezwaar is als de corporatie doorgaat met de uitvoering. Een peildatum kan niet worden vastgesteld: - Als de bewonerscommissie nog niet, conform de Kaderafspraken, in de gelegenheid is gesteld een gekwalificeerd advies uit te brengen - Als de corporatie nog niet goed gemotiveerd heeft gereageerd op het advies van de bewonerscommissie - Als de bewonerscommissie het heeft voorgelegd bij de kantonrechter, maar die nog geen uitspraak heeft gedaan. - Als de kantonrechter de bewonerscommissie in het gelijk heeft gesteld. B&W toetst dus niet inhoudelijk wie van de partijen gelijk heeft. In de Overlegwet is geregeld dat dat oordeel aan de Kantonrechter is. Reactie op de concrete voorstellen 1. Bewoners altijd terugkeergarantie geven. Dit zou al veel schelen, omdat bewoners zekerheid wordt geboden. Goed voorbeeld is woningcorporatie De Alliantie, die geeft bewoners altijd terugkeergarantie. Als het huurcontract niet behouden blijft vervalt het automatische recht van terugkeer op de eigen woning. Dit is bijvoorbeeld het geval bij sloop, of samenvoeging van woningen, maar het kan ook dat de investering voor de ingreep zo groot is, dat de woningen, naar de mening van de corporatie, niet meer in de sociale huur terug te brengen zijn. Dat woningen na renovatie worden verkocht of dat de huur wordt opgetrokken in de geliberaliseerde huur, past binnen het beleid van de gemeente Amsterdam. Met corporaties worden in Bouwen aan de Stad afspraken gemaakt over het aantal woningen dat kan worden verkocht, en het percentage woningen dat met een betaalbare huur moet worden aangeboden. Soms is het mogelijk dat bewonerscommissie en corporatie elkaar vinden in een middenweg. Voorbeelden daarvan zijn: - Zittende bewoners kunnen terugkeren, en alleen vrijkomende woningen worden in de vrije sector gebracht of verkocht. - Een deel van het complex blijft in de sociale huur, en een deel wordt geliberaliseerd. Men kan dan dus niet altijd terugkeren op de eigen woning, maar wel binnen het complex. (De corporatie zal er wel vaak voor kiezen de woningen met de aantrekkelijkste ligging te liberaliseren) 4

5 Pagina 5 van 8 - Als ook dat niet kan, is het misschien wel mogelijk om een recht op terugkeer in de buurt af te spreken. - In ieder geval kan worden afgesproken dat bewoners recht hebben op een woning in het eigen stadsdeel. Deze afspraken kunnen worden gemaakt bij het vaststellen van het sociaalplan voor het complex. Als de bewonerscommissie meent dat er meer mogelijk is dan de corporatie wil, dan kan ze dat voorleggen aan de kantonrechter (zie hierboven bij Kaderafspraken). Als de commissie bijvoorbeeld meent dat een goedkopere ingreep, met een daarbij horende lage huur wel mogelijk is, kan ze dit onderbouwen door een onafhankelijke partij om een second opinion te vragen. Bewoners altijd het recht van terugkeer op de eigen woning geven is aantrekkelijk, maar houdt te weinig rekening met de financiële belangen en mogelijkheden van de corporatie. Maar mogelijk kan wel vaker gezocht worden naar één van de bovenstaande alternatieven. 2. De gemeenteraad moet het gekwalificeerd advies van de bewoners inhoudelijk bespreken voordat een sloopvergunning of peildatum wordt afgegeven. Dit ter voorkoming dat het gekwalificeerd advies, dat bewonerscommissies nu al mogen geven, door de corporatie terzijde wordt geschoven. De Overlegwet bepaalt dat het aan de kantonrechter is om te beoordelen of de corporatie wel of niet terecht (een deel van) de aanbevelingen van de bewonerscommissie niet overneemt. Een uitspraak van de gemeenteraad heeft juridisch geen waarde. Daarbij komt dat de bewonerscommissie na de reactie van de corporatie, maar een zeer beperkte tijd heeft om de zaak bij de kantonrechter aan te melden. Als zij dat willen doen, dan kunnen ze niet wachten tot na de behandeling in de raad. Of een bewonerscommissie veel heeft bereikt blijkt ook niet uit het gekwalificeerd advies en de reactie daarop van de corporatie. Als de participatie goed is gegaan is er in het uiteindelijke plan van de corporatie al veel inbreng van de bewonerscommissie verwerkt. Het gekwalificeerd advies heeft vooral betrekking op de zaken waarover nog geen overeenstemming is. 3. Woningcorporaties die niet goed met bewonersparticipatie omgaan komen op een zwarte lijst, corporaties die het goed doen komen op een witte lijst. Deze lijsten worden jaarlijks gepubliceerd. Er is geen bezwaar tegen een publieke discussie over de gang van zaken bij sloop en renovatiecomplexen, maar het bijhouden van witte en zwarte lijsten is zeker geen taak van de gemeente. Door gebrek aan genuanceerde criteria is het ook niet mogelijk. 5

6 Pagina 6 van 8 4. Tussentijdse enquêtes onder bewoners(commissies) hoe de participatie verloopt, vanzelfsprekend niet door de corporatie zelf uitgevoerd. Een tussentijdse enquête onder bewonerscommissies heeft alleen zin als ook tussentijds in het proces kan worden ingegrepen. De gemeente heeft die mogelijkheid niet. Wel kunnen de bewoners(commissies), als zij menen dat niet volgens de afspraken wordt gehandeld, zich richten tot de klachtencommissie waarin de Kaderafspraken voorzien. In die klachtencommissie zijn gemeente, huurdersvereniging Amsterdam en corporaties vertegenwoordigd. De commissie kan een bindende uitspraak doen. De ervaringen die bewoners(commissies) hebben met het verloop van de participatie zal een belangrijke rol spelen bij de evaluatie van de kaderafspraken. Op basis daarvan kunnen nieuwe voorstellen worden gedaan. 5. Het moment waarop 70% instemming met de plannen wordt gevraagd moet heel vroeg in het proces vallen. Wanneer zittende bewoners worden vervangen door tijdelijke, komt er een moment dat 70% instemming niet meer de meerderheid van de bewoners betreft. Dat mag dus niet. De 70% instemming met de plannen is wettelijk alleen vereist bij renovaties waarbij het huurcontract behouden blijft (overigens gaat het om 70% van de reguliere huurders). De wetgever verwacht dat de eigenaar een dergelijke peiling heeft gehouden op het moment dat de bewoners gedwongen worden hun medewerking te verlenen. Het gaat hierbij om een ingreep die tijdens bewoning plaatsvindt, of om bewoners die na een verblijf of een wisselwoning kunnen terugkeren. In Amsterdam werd tot 2011 deze bewonerspeiling in een vroeg stadium gehouden, omdat hij ook bepalend was voor het vaststellen van de peildatum bij renovatiecomplexen. Op verzoek van de Huurdersvereniging Amsterdam en de Wijksteunpunten wonen is nu echter meer aansluiting gezocht bij de Overlegwet. Die is ook van toepassing op sloop. In plaats van de 70% peiling is nu het gekwalificeerd advies gekomen. Ter onderbouwing van dat advies moet de bewonerscommissie een bewonersraadpleging laten uitvoeren door een onafhankelijke partij. De bewonerscommissie is bij haar advies niet gebonden aan een bepaald percentage mensen dat instemt. Soms kan ze vinden dat een corporatie best een kleine wijziging kan aanbrengen, zodat 90% van de bewoners kan instemmen, en soms kan ze instemmen met een plan omdat 60% van de bewoners vindt dat er nu eindelijk eens iets moet gebeuren. 6

7 Pagina 7 van 8 6. Wanneer voor verbetering van de bewonersparticipatie zaken in de overlegwet moeten worden aangepast, wordt dit bij de verschillende fracties in de Tweede Kamer neergelegd. Op dit moment zien we geen aanleiding tot wetswijziging. Als uit de evaluatie van de kaderafspraken blijkt dat er veranderingen in de participatie wenselijk zijn die niet passen binnen de huidige wetgeving, dan zal het college zeker actie ondernemen om die wetgeving te realiseren. 7. Eigen bewonerscoöperatie waarbij bewoners zelf mogen besluiten. Er zijn voorbeelden zoals Soweto die zijn oorsprong heeft in de Transvaalbuurt. De leden besluiten zelf over het beleid van deze woningbouwvereniging en het beheer van de panden. ( Een ander voorbeeld is Woningbouwvereniging Gelderland ( waarbij de verantwoordelijkheid voor beheer aan een 'woonvereniging' bestaande uit de bewoners zelf wordt gedelegeerd op basis van een samenewerkingsovereenkomst. Ook in het buitenland komen deze vormen voor, zoals bij het Mietshauser Syndikat ( Het college staat open voor dergelijke initiatieven, en ook corporaties staan vaak open voor creatieve ideeën, maar de financiële hobbels zijn vaak hoog, want bijna altijd gaat het om grote investeringen. 8. Tijdelijke huurovereenkomsten in complexen waar renovatie of sloop-nieuwbouw plaats vindt worden pas toegestaan als er een volwaardig plan is ontwikkeld. Het college is het eens met de indieners van het initiatief voorstel dat te vroeg beginnen met het niet meer regulier verhuren van vrijkomende woningen, en ze opvullen met tijdelijke contracten ongewenst is. Als corporatie en stadsdeel aangeven dat alles er op wijst dat binnen een half jaar een peildatum kan worden vastgesteld geeft de gemeente vergunning om vrijkomende woningen tijdelijk te verhuren. Het is even voor de peildatum, omdat het niet wenselijk is dat reguliere huurders die er één maand wonen alweer als stadsvernieuwingsurgent moeten worden geherhuisvest. Ook zonder vergunning voor tijdelijke verhuur zouden corporaties dergelijke woningen waarschijnlijk niet regulier verhuren, maar ze in plaats daarvan tijdelijk in gebruik geven, of leeg laten staan. We zullen dit onderwerp ook meenemen bij de evaluatie van de Kaderafspraken. Mogelijk kan ook de bewonerscommissie een stem hebben in het moment dat wordt gestopt met reguliere verhuur. 7

8 Pagina 8 van 8 Zoals eerder aangegeven is het college het met de indieners van het initiatiefvoorstel eens dat goed moet worden onderzocht of de participatie naar wens verloopt, en in hoeverre bewoners het gevoel hebben dat zij invloed hebben op het proces. Toch adviseren wij het voorstel niet over te nemen, maar de evaluatie af te wachten die de gemeente samen met de Huurdersvereniging Amsterdam en de Federatie van Woningcorporaties zal uitvoeren. Op basis van deze evaluatie zal het college nadere voorstellen doen. Burgemeester en wethouders van Amsterdam, Mr. A.H.P. van Gils gemeentesecretaris Mr. E.E. van der Laan burgemeester 8

Uitvoeringsinstructie 19

Uitvoeringsinstructie 19 Uitvoeringsinstructie 19 Vaststellen peildatum sloop- en renovatieprojecten Datum van ingang: Relatie met de Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010 Artikel 14 Urgentie Artikel 15 lid

Nadere informatie

Bewoners van enkele complexen in de stad, met name van woningcorporatie Ymere, lopen tegen een aantal problemen aan.

Bewoners van enkele complexen in de stad, met name van woningcorporatie Ymere, lopen tegen een aantal problemen aan. Notitie huurdersparticipatie Algemene problemen Bewoners van enkele complexen in de stad, met name van woningcorporatie Ymere, lopen tegen een aantal problemen aan. Er worden wel participatietrajecten

Nadere informatie

Amsterdamse afspraken bij renovatie en sloop Handleiding voor huurders

Amsterdamse afspraken bij renovatie en sloop Handleiding voor huurders Amsterdamse afspraken bij renovatie en sloop Handleiding voor huurders Amsterdams Volkshuisvestingsoverleg juni 2012 Amsterdamse afspraken bij renovatie en sloop Dit boekje met Amsterdamse afspraken bij

Nadere informatie

Onderwerp. p/ a Wijksteunpunt Wonen Zuid. Petra Visscher. Uitspraak geschillencommissie Amsterdamse Kaderafspraken. Geachte bewonerscommissie,

Onderwerp. p/ a Wijksteunpunt Wonen Zuid. Petra Visscher. Uitspraak geschillencommissie Amsterdamse Kaderafspraken. Geachte bewonerscommissie, Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 5 Geschillencommissie Amsterdamse Kaderafspraken bij vernieuwing en verbetering Postbus 1900 1000 BX Amsterdam Telefoon 020 251 4151 Fax 020 251 4544 Retouradres:

Nadere informatie

Sociaal Plan Jeruzalem S a m e n v a t t i n g

Sociaal Plan Jeruzalem S a m e n v a t t i n g Sociaal Plan Jeruzalem 2009 S a m e n v a t t i n g De eerste palen voor een nieuwe wijk gaan de grond in (foto: Gemeente Archief). Sociaal Plan Jeruzalem 2009 samenvatting 2 De huidige situatie, ruim

Nadere informatie

AMSTERDAMSE KADERAFSPRAKEN BIJ VERNIEUWING & VERBETERING

AMSTERDAMSE KADERAFSPRAKEN BIJ VERNIEUWING & VERBETERING AMSTERDAMSE KADERAFSPRAKEN BIJ VERNIEUWING & VERBETERING Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Gemeente Amsterdam Huurdersvereniging Amsterdam Hoofdstuktitel 1 AMSTERDAMSE KADERAFSPRAKEN BIJ VERNIEUWING

Nadere informatie

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013 Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam. Stadsdeel Zuid. Handhaving en Veiligheid BWT. Aanwezigheid van asbest in woningen van corporatie Stadgenoot in de Diamantbuurt.

Gemeente Amsterdam. Stadsdeel Zuid. Handhaving en Veiligheid BWT. Aanwezigheid van asbest in woningen van corporatie Stadgenoot in de Diamantbuurt. Postbus 74019 1070 BA Amsterdam Telefoon 14 020 Fax 020 252 4365 Handhaving en Veiligheid BWT Retouradres: Postbus 74019,1070 BA Amsterdam Fractie Zuid- en Pijp Belangen De heer Th. Keijsen en de heer

Nadere informatie

Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli 2013(3B, 2014, 179)

Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli 2013(3B, 2014, 179) GEMEENTEBLAD Nr. 65220 17 november Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. 2014 Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli

Nadere informatie

Amsterdamse kaderafspraken bij vernieuwing en verbetering

Amsterdamse kaderafspraken bij vernieuwing en verbetering Amsterdamse kaderafspraken bij vernieuwing en verbetering Een procesbeschrijving op basis van het wettelijk kader aangevuld met Amsterdamse adviezen en afspraken. Overeenkomst tussen de Amsterdamse Federatie

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.0646, d.d. 15-6-2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Mandaatverlening bij tijdelijke verhuur eigen woning Leegstandswet. Minder&Beter. BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1.mandaat

Nadere informatie

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

Actuele Motie vergunning tijdelijke verhuur woningen.

Actuele Motie vergunning tijdelijke verhuur woningen. Actuele Motie vergunning tijdelijke verhuur woningen. De ondergetekende heeft de eer de volgende motie aan te bieden. De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Eindhoven; overwegende dat: dat

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion 23 juni 2016 Reglement participatie van Bewonerscommissies Staedion Overwegingen dat de verhuurder Staedion met dit reglement nadere invulling

Nadere informatie

Sloop- en Renovatiereglement. Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere

Sloop- en Renovatiereglement. Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere Sloop- en Renovatiereglement Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere Vastgesteld op 24 november 2016 Inhoud 1 Reglement bij sloop en renovatie... 3 2 Communicatie en informatie...

Nadere informatie

Amsterdamse Kaderafspraken bij vernieuwing en verbetering. Versie 26 mei 2015 voor besluitvorming

Amsterdamse Kaderafspraken bij vernieuwing en verbetering. Versie 26 mei 2015 voor besluitvorming Amsterdamse Kaderafspraken bij vernieuwing en verbetering Versie 26 mei 2015 voor besluitvorming 1 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 4 Algemene bepalingen... 5 Op welke projecten zijn de Kaderafspraken

Nadere informatie

Huurrecht en gebiedsontwikkeling. 5 oktober 2017 Daniëlle de Vos Job Velthuizen

Huurrecht en gebiedsontwikkeling. 5 oktober 2017 Daniëlle de Vos Job Velthuizen Huurrecht en gebiedsontwikkeling 5 oktober 2017 Daniëlle de Vos Job Velthuizen Waar raken huurrecht en gebiedsontwikkeling elkaar? Onderwerpen Voorbereidingsfase 1. Communicatie met bewoners 2. Renovatie

Nadere informatie

De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie 2002-2007

De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie 2002-2007 De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie 2002-2007 Inhoudsopgave 2 Overeenkomst 3 1 Algemeen 5 1.1 Geldigheid Stedelijke overeenkomst 5 1.2 Overleg en informatie 6 1.3

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Driehoek Schaerweijdelaan

Veel gestelde vragen Driehoek Schaerweijdelaan Veel gestelde vragen Driehoek Schaerweijdelaan Seyster Veste informeerde de bewoners van de Driehoek Schaerweijdelaan Tollenslaan Jacob van Lenneplaan over de uitgangspunten voor een sloop-nieuwbouw plan

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties Den Haag, 21 april 2017 dossiernummer: 103601 uw kenmerk: telefoonnummer: +31 (0)70 335 35 61 e-mail: m.deregt@advocatenorde.nl Betreft: consultatie

Nadere informatie

DE KLACHTENCOMMISSIE BBSH

DE KLACHTENCOMMISSIE BBSH DE KLACHTENCOMMISSIE BBSH PAGINA 1 DE KLACHTENCOMMISSIE BBSH Inleiding In het per 1 januari1993 ingevoerde Besluit Beheer Sociale Sector wordt aangegeven, dat iedere woningcorporatie een klachtenprocedure

Nadere informatie

Participatie en zelfbeheer. ALV STOK Trevor James 31 mei 2016

Participatie en zelfbeheer. ALV STOK Trevor James 31 mei 2016 Participatie en zelfbeheer ALV STOK Trevor James 31 mei 2016 Woningwet 2015 Woonvisie & prestatieafspraken Verandering in relatie huurdersorganisatie, woningcorporatie en gemeente Woonvisie en prestatieafspraken:

Nadere informatie

Algemeen Sociaal Plan en Participatieprotocol Nieuwegein Bij sloop of renovatie

Algemeen Sociaal Plan en Participatieprotocol Nieuwegein Bij sloop of renovatie Toelichting Algemeen Sociaal Plan en Participatieprotocol Nieuwegein Bij sloop of renovatie Algemeen So Dit is een verkorte weergave van het Algemeen Sociaal Plan en Participatieprotocol voor Nieuwegein.

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

Uw advies met betrekking tot de Nota met Zorg Wonen, maart 2014. Geachte leden van de stedelijke Wmo-Adviesraad,

Uw advies met betrekking tot de Nota met Zorg Wonen, maart 2014. Geachte leden van de stedelijke Wmo-Adviesraad, Bezoekadres Stadhuis, Amstel 1 1011 PN AMSTERDAM Postbus 202 1000 AE AMSTERDAM Telefoon 020 552 2100 Teksttelefoon 020 620 9279 www.amsterdam.nl Wethouder F. Ossel Wethouder E. van der Burg Retouradres:

Nadere informatie

Uitvoeringsinstructie 12

Uitvoeringsinstructie 12 Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur Datum van ingang: Relatie met Leegstandwet Artikel 1 Algemene bepalingen Artikel 15 Bepalingen m.b.t. vergunningverlening Artikel 16 Bepalingen m.b.t. huur en

Nadere informatie

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen SLOOPREGLEMENT FidesWonen Versie 2.0 Middelharnis, maart 2016 Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van in de Woningbouwfederatie Goeree- Overflakkee samenwerkende woningbouwverenigingen

Nadere informatie

Sociaal Plan Spatter/Fortuin Wormer definitief 7 oktober 2014. Sociaal Plan Spatter/Fortuin

Sociaal Plan Spatter/Fortuin Wormer definitief 7 oktober 2014. Sociaal Plan Spatter/Fortuin Sociaal Plan Spatter/Fortuin 1 Sociaal Plan voor Spatter/Fortuin Wormer Inleiding Dit sociaal plan is voor de bewoners van de flat Spatter/Fortuin die vanwege de voorgenomen sloop te maken krijgen met

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan 21 maart 2011 Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan De gemeente Barendrecht is volop in ontwikkeling en het centrumgebied van Barendrecht staat aan de vooravond van een grondige vernieuwing.

Nadere informatie

C O N V E N A N T Stedelijke vernieuwing In Zaanstad en Wormerland

C O N V E N A N T Stedelijke vernieuwing In Zaanstad en Wormerland C O N V E N A N T Stedelijke vernieuwing In Zaanstad en Wormerland 2013-2017 Zaanstad/Wormerland, 1 januari 2013 Vooraf Dit convenant over stedelijke vernieuwing in Zaanstad en Wormerland, kortweg Convenant

Nadere informatie

a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; WET OP HET OVERLEG HUURDERS VERHUURDER (OVERLEGWET geldig per 1 januari 2009) HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a) Onze

Nadere informatie

Overleg huurders en verhuurder

Overleg huurders en verhuurder DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 4.1.1.51 Overleg huurders en verhuurder circulaire bronnen circulaire ministerie van VROM, d.d. 11.2.2009 De Wet op het overleg huurders verhuurders (Wohv) geeft

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT

SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT WORMER 1 juni 2009 SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT WORMER De ondergetekenden: en 1. WORMERWONEN, gevestigd te Wormer, vertegenwoordigd door: Th.W. Krijnen, statutair directeur 2.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2014Z11661

Nadere informatie

Sociaal Plan Kadoeler Breek

Sociaal Plan Kadoeler Breek Sociaal Plan Kadoeler Breek 2 Inhoud 1 Wat is het Sociaal Plan? 4 2 Het project en de ingreep 5 3 Herhuisvesting 6 4 Wat is een passende woning? 9 5 Financiële regelingen 10 6 Verhuizing eerste fase 11

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie

Reglement Klachtencommissie Reglement Klachtencommissie Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Corporatie Woonstichting VechtHorst, werkzaam als toegelaten instelling in de zin van artikel 70 van de Woningwet;

Nadere informatie

Vastgoed-nieuws. 21 november 2013. Huur woonruimte naar zijn aard van korte duur

Vastgoed-nieuws. 21 november 2013. Huur woonruimte naar zijn aard van korte duur Vastgoed-nieuws 21 november 2013 Huur woonruimte naar zijn aard van korte duur Essentie Verhuurders proberen vaak op creatieve manier onder dwingendrechtelijke huur(prijs)beschermingsbepalingen uit te

Nadere informatie

basis sociaal plan

basis sociaal plan Het Basis Sociaal Plan is het fundament voor een op maat gemaakt sociaal plan per project. In dit Basis Sociaal Plan hebben Eigen Haard en de Huurdersfederatie Alert de basis garantie vastgelegd voor bewoners

Nadere informatie

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen Beleid Uw contact F (020) 540 45 59 gemeente@amstelveen.nl Fractie Groen Links T.a.v. T. van Wijnen en M. Kortekaas Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzonden op 17 februari 2015 Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) Woonruimte Huurwoningen XXXXXXXXXX Hierna te noemen: het Complex Verzoeker Naam: Hierna

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0079 Rv. nr.: 09.0079 B&W-besluit d.d.: 16-6-2009 B&W-besluit nr.: 09.0668 Naam programma +onderdeel: Stedelijke ontwikkeling, programma 6. Onderwerp: Renovatie en sloopprocedure 2009.

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzonden op Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) Woonruimte Hierna te noemen: het Complex Verzoeker Naam: Hierna te noemen: Vertegenwoordigd door: Wederpartij

Nadere informatie

Driehoek Schaerweijdelaan

Driehoek Schaerweijdelaan September 2015 Driehoek Schaerweijdelaan Zeisteroever 1, 3704 GB Zeist T 030 69 40 200 www.seysterveste.nl Eind 2014 / begin 2015 informeerde Seyster Veste de bewoners van de driehoek Schaerweijdelaan

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion 23 juni 2016 Bijlage 1: Matrix Onderwerpen Huurdersvereniging (vanwege: Overlegwet/ Woningwet en BTIV 2015) Onderwerp Staedion Huurdersverenig

Nadere informatie

1. HET PROCES Pagina 2. 2. DE UITKOMST Pagina 7. 3. TOT SLOT Pagina 9

1. HET PROCES Pagina 2. 2. DE UITKOMST Pagina 7. 3. TOT SLOT Pagina 9 Bewonerspeiling Zeeheldenbuurt maart / april 2013 INHOUD: 1. HET PROCES Pagina 2 2. DE UITKOMST Pagina 7 3. TOT SLOT Pagina 9 1 1. HET PROCES Inleiding Plangebied Overleg bewonerscommissie Mening bewoners

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2016Z22662

Nadere informatie

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 1. De vereniging 1.1 Algemeen De HuurdersBelangenvereniging (HBV) Van Alckmaer komt op voor de belangen van de mensen die een huis huren bij de

Nadere informatie

Hieronder volgen de punten van het initiatiefvoorstel met de beantwoording:

Hieronder volgen de punten van het initiatiefvoorstel met de beantwoording: Bezoekadres Stadhuis, Amstel 1 1011 PN AMSTERDAM Postbus 202 College van B&W 1000 AE AMSTERDAM Telefoon 020 552 2900 Fax 020 552 3223 www.amsterdam.n Retouradres: B&W, Postbus 202, 1000 AE AMSTERDAM Aan

Nadere informatie

REGLEMENT inzake bijdragen in de kosten van verhuizing bij renovatie van Woningbouwvereniging Gelderland

REGLEMENT inzake bijdragen in de kosten van verhuizing bij renovatie van Woningbouwvereniging Gelderland REGLEMENT inzake bijdragen in de kosten van verhuizing bij renovatie van Woningbouwvereniging Gelderland artikel 1: Definities 1.1 Voor toepassing van het bij dit reglement bepaalde wordt verstaan onder:

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

Ingrijpende renovatie en huurrecht

Ingrijpende renovatie en huurrecht Verslag bijeenkomst Ymere huurders 21 oktober 2014 1 Ingrijpende renovatie en huurrecht Verslag van een informatiebijeenkomst voor Ymere huurders in het Centrum Dinsdag 21 oktober 2014 - De Slang, Spuistraat

Nadere informatie

WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER

WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting,

Nadere informatie

Beleidsregels Leegstandwet

Beleidsregels Leegstandwet Beleidsregels Leegstandwet Datum: 28 april 2009 Burgemeester en wethouders van Soest; Gelet op artikel 1.3, vierde lid Algemene Wet Bestuursrecht en artikel 15, eerste lid van de Leegstandwet; Overwegende

Nadere informatie

uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV)

uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV) uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV) Woonruimte Flatgebouwen Vogelwijk, complex Koolmeesstraat 1-70, Leiderdorp Verzoeker Naam: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nadere informatie

Highlights Sociaal plan Floraplein eo

Highlights Sociaal plan Floraplein eo Highlights Sociaal plan Floraplein eo Het sociaal plan geldt voor de woningen Floraplein 16 t/m 69 even en oneven, Wilgenroosstraat 54 t/m 64 even, Clematisstraat 1 t/m 25 oneven, Resedastraat 1 t/m 7

Nadere informatie

Zeeheldenbuurt. Juni 2013

Zeeheldenbuurt. Juni 2013 Zeeheldenbuurt Inhoud Schilderwerk Asbestkaart Lege woningen Bewonerspeiling Rapport peiling Verder met de plannen Bewonerscommissie Contact met Portaal Contact Portaal Hans Oosterbaan 0800 767 82 25 Colofon

Nadere informatie

De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie

De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie 2002-2007 Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie 2002-2007 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 4 1.1.

Nadere informatie

Sloop- en Renovatiereglement Ymere

Sloop- en Renovatiereglement Ymere Sloop- en Renovatiereglement Ymere Definitief 2016-11-15 Inhoud 1 Reglement bij sloop en renovatie... 3 2 Communicatie en informatie... 4 3 Herhuisvesting... 5 4 Financiële regelingen... 6 Verhuiskostenvergoeding...

Nadere informatie

Raadsvragen van de raadsleden mevrouw M. Kamphorst, mevrouw C. van. huurwoningen in de Woenselse Heide

Raadsvragen van de raadsleden mevrouw M. Kamphorst, mevrouw C. van. huurwoningen in de Woenselse Heide gemeente Eindhoven Gebiedsontmikkeling, Raadsnummer ) 9. R/409. OOI Inboeknummer o9bstos349 Beslisdatum B%W t december 2009 Dossiernummer 949 35r Raadsvragen van de raadsleden mevrouw M. Kamphorst, mevrouw

Nadere informatie

onderwerp Sloop- en renovatiereglement Ymere gemeente Haarlemmermeer

onderwerp Sloop- en renovatiereglement Ymere gemeente Haarlemmermeer gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Sloop- en renovatiereglement Ymere gemeente Haarlemmermeer Portefeuillehouder dr. Tom Hom Collegevergadering 29 november2016 inlichtingen Hanneke de Zwart

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV) Woonruimte Appartementencomplex xxxxxxxxxxxxx (hierna te noemen: het Complex) Verzoeker Naam: Hierna te noemen: Vertegenwoordigd

Nadere informatie

Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2012

Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2012 > Retouradres Postbus 30941 2500 GX Den Haag de Aan: colleges van burgemeester & wethouders, de besturen colleges van burgemeester de toegelaten & instellingen wethouders, Aedes. besturen de Vereniging

Nadere informatie

Sociaal Plan ParkStad

Sociaal Plan ParkStad Sociaal Plan ParkStad 2009 Wat is het Sociaal Plan ParkStad? In deze folder kunt u lezen over de afspraken en regelingen waar bewoners mee te maken krijgen als hun huis gesloopt of gerenoveerd wordt. Woningcorporaties,

Nadere informatie

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011)

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Datum : donderdag 25 november 2010, 19.00 uur Aanwezig : Annemarie Reintjes, voorzitter Bertus Damen en Michèl Post (bewonersvereniging

Nadere informatie

Toolbox Herhuisvesting

Toolbox Herhuisvesting juli 2006 Afdeling Stedelijke Vernieuwing en Woonbeleid bij sloop en verbetering Samenstelling Arie de Zeeuw Juli 2006 Pagina 2 Gemeente Amsterdam Inhoud 1 Inleiding 3 2 Overleg en informatie 6 2.1 Participatie

Nadere informatie

Reglement participatie van Bewonerscommissies

Reglement participatie van Bewonerscommissies Reglement participatie van Bewonerscommissies Definities Omnia Wonen: Stichting Omnia Wonen, gevestigd te Harderwijk Bewoner of huurder: een meerderjarig persoon die met betrekking tot een woongelegenheid

Nadere informatie

Sloopreglement Woonservice IJsselland

Sloopreglement Woonservice IJsselland Sloopreglement Woonservice IJsselland Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van Stichting Woonservice IJsselland te Doesburg Woonservice IJsselland streeft naar een woningvoorraad

Nadere informatie

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6 Basis sociaal plan (Geldig vanaf 5 september 2011, gedeeltelijk herzien XX oktober 2015) Dit Basis Sociaal Plan is vastgesteld na advies van de SHBW en in overleg met de gemeente Almelo. 1. Inleiding In

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer D.A. van der Ree van 28 januari 2015 inzake het samenvoegen van woningen.

Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer D.A. van der Ree van 28 januari 2015 inzake het samenvoegen van woningen. Gemeenteraad Schriftelijke vragen Jaar 2015 Datum akkoord 11 maart 2015 Publicatiedatum 13 maart 2015 Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer D.A. van der ee van 28 januari

Nadere informatie

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Ter attentie van wethouder Jan Nieuwenburg. Van Pieter Elbers, SP Raadslid gemeente Haarlem

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Ter attentie van wethouder Jan Nieuwenburg. Van Pieter Elbers, SP Raadslid gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 221/2008 21 oktober 2008 STZ/wwgz 08/167856 Beantwoording vragen van de heer P.G.M. Elbers inzake de verkoop van 183 huurwoningen Bloemenbuurt Aan de

Nadere informatie

1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2014.

1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2014. Sociaal statuut bij herstructurering in Velsen De vier Velsense woningcorporaties en de huurders vertegenwoordigd door de officiële gesprekspartners van de woningcorporaties, komen het volgende overeen:

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

Schriftelijke vragen. Inleiding door vragensteller.

Schriftelijke vragen. Inleiding door vragensteller. Gemeenteraad Schriftelijke vragen Jaar 2015 Datum akkoord college van b&w van 3 maart 2015 Publicatiedatum 4 maart 2015 Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer Z.D. Ernsting

Nadere informatie

Verslag bewonerscommissieavond. Thema: overlegwet. Presentatie

Verslag bewonerscommissieavond. Thema: overlegwet. Presentatie Verslag bewonerscommissieavond Thema: overlegwet Plaats: Wijkcentrum Titus Brandsma (Tweede Oudeheselaan) Datum: maandag 6 februari 2012 Aanwezig: 14 personen Commissies: BHPP, Delsenhof, Leuvensehof,

Nadere informatie

Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen

Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van Arcade mensen en wonen Arcade streeft naar een woningvoorraad die tegemoet komt aan de vraag naar

Nadere informatie

Sociaal Plan Woonservice IJsselland

Sociaal Plan Woonservice IJsselland Sociaal Plan Woonservice IJsselland MAART 2009 Inleiding Artikel 1 : Algemeen Artikel 2 : Procedure Artikel 3 : Herhuisvesting Artikel 4 : Tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten Artikel 5 :

Nadere informatie

Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o.

Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o. Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o. Datum: 16 maart 2017 Agenda: 1. Opening 2. Voorstelronde 3. Stand van zaken en planning 4. Sociaal Statuut; wat is dat? En wat is belangrijk

Nadere informatie

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam)

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam) M O D E L - S O C I A A L S T A T U UT BIJ WIJKVERNIEUWING BIJLAGE 3 Het onderstaande sociaal statuut is het model dat de Woonbond landelijk als uitgangspunt neemt voor de regeling van de rechten van individuele

Nadere informatie

Huurrecht - woonruimte

Huurrecht - woonruimte Huurrecht - woonruimte Bij huurrecht en huurovereenkomst denkt men al snel aan het (ver)huren van een onroerende zaak, meestal een gebouw, en de meeste huurvragen hebben hier ook betrekking op. De wet

Nadere informatie

Reglement Bewonerscommissies Woningstichting Rochdale

Reglement Bewonerscommissies Woningstichting Rochdale Reglement Bewonerscommissies Woningstichting Rochdale Overwegingen dat Rochdale erkent dat het in wederzijds belang is dat bewonerscommissies op complexniveau en Rochdale met elkaar overleg voeren over

Nadere informatie

Aanwijzing woningmarktregio

Aanwijzing woningmarktregio Openbaar Onderwerp Aanwijzing woningmarktregio Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In het kader van de nieuwe Woningwet is het de bedoeling dat de schaal van een woningcorporatie

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2018 Bijlage 2. Uitvoeringsagenda WoonzorgNederland

Prestatieafspraken 2018 Bijlage 2. Uitvoeringsagenda WoonzorgNederland Prestatieafspraken 2018 Bijlage 2 Uitvoeringsagenda WoonzorgNederland 1 Overzicht bezit Woonzorg Nederland 2017 Bezit 's Hertogenbosch % Landelijk % Aantal huurwoningen (eenheden) - Huurprijs < 592,55

Nadere informatie

Tijdelijke verhuur woonruimte

Tijdelijke verhuur woonruimte Momenteel staan er veel woningen te koop. Veel mensen hebben zelfs in deze tijd al een nieuwe woning gekocht, terwijl de oude woning nog niet verkocht is. Eigenaren zijn veelal op zoek naar middelen om

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV) Woonruimte Verzonden op 2 december 2013 Verzoeker Naam: Hierna te noemen: Vertegenwoordigd door: Huurdersvereniging

Nadere informatie

Maatschappelijke aandeelhouders. Nijmegenaren als volwaardige gesprekspartners van corporaties, zorg- en onderwijsinstellingen

Maatschappelijke aandeelhouders. Nijmegenaren als volwaardige gesprekspartners van corporaties, zorg- en onderwijsinstellingen Maatschappelijke aandeelhouders Nijmegenaren als volwaardige gesprekspartners van corporaties, zorg- en onderwijsinstellingen Debatstuk GroenLinks Nijmegen Pepijn Boekhorst Juni 2014 Woningcorporaties,

Nadere informatie

Hoofdlijnen verordening op de bewonersparticipatie Amsterdam Nieuw-West 1

Hoofdlijnen verordening op de bewonersparticipatie Amsterdam Nieuw-West 1 Inleiding Hoofdlijnen verordening op de bewonersparticipatie Amsterdam Nieuw-West 1 De leefomgeving van bewoners van Nieuw-West verandert ingrijpend, het einde is voorlopig niet in zicht. Niettemin spelen

Nadere informatie

Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/de Alliantie Amsterdam - 1 -

Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/de Alliantie Amsterdam - 1 - Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/Alliantie Amsterdam Op 25 juni 2007 ondertekende Huurdersplatform Palladion en de Alliantie de kruisjeslijst die deel uit maakt van de op 1 oktober 2007 ondertekende

Nadere informatie

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet In Nederland is de bescherming van huurders goed geregeld. De huurder ontleent zijn of haar rechten aan het Burgerlijk Wetboek. Dat houdt in dat het voor de verhuurder

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3-20 september 2012- De derde klankbordbijeenkomst

Nieuwsbrief 3-20 september 2012- De derde klankbordbijeenkomst Nieuwsbrief 3-20 september 2012- De derde klankbordbijeenkomst Dit is de derde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in project Centrum. U ontvangt een nieuwsbrief na elke klankbordbijeenkomst en vanaf volgend

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 SOCIAAL PLAN - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 Portaal Nijmegen Januari 2013 ALGEMEEN Dit Sociaal Plan gaat in op 1 januari

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv ^ Gemeente *7/ IJsselstein Providesv Gemeente IJsselstein / / Gemeente IJsselstein - Provides - HVIJ lad 1 van 1 Gemeente IJsselstein Provides Woningwet 2015 In de nieuwe Woningwet (per 1 juli 2015 ingegaan)

Nadere informatie

Algemeen Sociaal Plan

Algemeen Sociaal Plan Algemeen Sociaal Plan Afspraken tussen corporaties, Samenwerkende Haarlemse Huurdersorganisaties en de gemeente over de positie van bewoners bij sloop en nieuwbouw in Haarlem Inhoudsopgave 1. Woord vooraf

Nadere informatie

Leidraad Participatie

Leidraad Participatie Leidraad Participatie Amsterdamse leidraad voor participatie bij wijkvernieuwing en complexgewijze aanpak Amsterdams Volkshuisvestingsoverleg 2 april 2010 Leidraad Participatie Amsterdamse leidraad voor

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

Kaderafspraken Alliantie Eemvallei - VHB projecten Amersfoort vernieuwt

Kaderafspraken Alliantie Eemvallei - VHB projecten Amersfoort vernieuwt Kaderafspraken Alliantie Eemvallei - VHB projecten Amersfoort vernieuwt Bijlage bij de samenwerkingsovereenkomst. De kaderafspraken waarborgen een goed proces van overleg tussen de Alliantie en de VHB

Nadere informatie

Informatieavond Oude Kooi

Informatieavond Oude Kooi Informatieavond Oude Kooi 7 juli 2015 Aanwezige bewoners: 60 huishoudens, +/- 100 personen Voorzitter: Frank Kusters (extern) Namens D Namens De Sleutels: Gerda van den Berg (directeur), Marco Breur (sociaal

Nadere informatie

dat haar woning wordt gesloopt?

dat haar woning wordt gesloopt? Integrale benadering voor het omgaan met bewoners bij sloop en renovatie. Hoe vertelt u haar dat haar woning wordt gesloopt? Steingoed Trainingen en Professionals 34 Bewonersbegeleiding bij sloop en renovatie.

Nadere informatie

Wet op het overleg huurders verhuurder

Wet op het overleg huurders verhuurder Wet op het overleg huurders verhuurder Waaraan moet een huurdersorganisatie of bewonerscommissie voldoen? Huurdersorganisatie Een huurdersorganisatie moet om met de verhuurder te kunnen overleggen aan

Nadere informatie

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet In Nederland is de bescherming van huurders goed geregeld. De huurder ontleent zijn of haar rechten aan het Burgerlijk Wetboek. Dat houdt in dat het voor de verhuurder

Nadere informatie