SOCIAAL STATUUT BIJ HERSTRUCTURERING IN DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SOCIAAL STATUUT BIJ HERSTRUCTURERING IN DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN"

Transcriptie

1 SOCIAAL STATUUT BIJJ HERSTRUCTURERING IN I DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN DE WONINGBOUW WEESP

2 Inhoudsopgave Inleiding Begripsbepaling 1. Algemeen 1.1. Informatie 1.2. Beheer 1.3. Looptijd 2. De ingrepen 2.1. Sloop 2.2. Ingrijpende renovatie 2.3. Niet-ingrijpende renovatie 3. Herhuisvesting 3.1. Vervangende huisvesting 3.2. Gebruik wisselwoningen 3.3. Bewonersbegeleiding 3.4. Spijtoptantenregeling bij verhuizing buiten het complex 4. Financiële regelingen 4.1. Verhuis- en herinrichtingskostenvergoeding bij sloop en ingrijpende renovatie 4.2. Vergoedingen bij niet-ingrijpende renovatie 4.3. Huurgewenning 5. Hardheidsclausule 6. Klachtenregeling 2

3 Inleiding In de komende jaren zal De Woningbouw diverse ontwikkelen in het kader van de herstructurering in de gemeenten Muiden en Weesp Een groot aantal huurders krijgt dan te maken met groot onderhoud, een ingrijpende renovatie of met sloop en vervangende nieuwbouw van hun woning. Ook zal een aantal huurders noodgedwongen moeten verhuizen. Veel huurders zullen in hun woning kunnen blijven wonen, maar ondervinden in dat geval wel de nodige overlast van de uitvoering van de werkzaamheden. Om dit alles in goede banen te leiden is een aantal regelingen ontworpen die vastgelegd worden in dit statuut. Dit statuut is algemeen van aard. Afhankelijk van het project kan eventueel een aanvulling of nadere precisering worden vastgesteld. Aanvullingen op dit statuut worden zoveel mogelijk in samenspraak met de betrokken bewonerscommissie opgesteld. De Huurdersvereniging wordt geïnformeerd over deze aanvullingen. Dit statuut is vastgesteld door de Huurdersvereniging Wonen Met Maatwerk en De Woningbouw op 13 augustus

4 Begripsbepaling Herstructurering: Zelfstandige woning: Huishouden: Huurcontract: Huurdersorganisatie: Bewonerscommissie: Tijdelijke huisvesting/ Wisselwoning: Gebruikswoning Peildatum/start project: Passend aanbod : Legale huurder : Het door middel van een integrale aanpak van sociale, fysieke, stedenbouwkundige en bouwkundige ingrepen herpositioneren van de woningen op de woningmarkt. Woonruimte met een eigen toegang die door een huishouden kan worden bewoond zonder dat het huishouden daarbij afhankelijk is van wezenlijke voorzieningen buiten die woonruimte Een alleenstaande, of twee of meer personen die een duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren. Overeenkomst aangaande woonruimte die voor onbepaalde tijd is afgesloten tussen huurder en verhuurder, en die betrekking heeft op zelfstandige of onzelfstandige woonruimte. De Huurdersvereniging Wonen Met Maatwerk Een groep bewoners die namens een omschreven aantal huurwoningen de huurders vertegenwoordigen. De woonruimte die tijdelijk aan huurders ter beschikking wordt gesteld. De wisselwoning kan zowel een bestaande woning als een noodwoning zijn. Een woning die door De Woningbouw tussen en uur beschikbaar wordt gesteld voor meerdere bewoners als verblijfsruimte. De datum die wordt vastgesteld door De Woningbouw voor een project van sloop of ingrijpende renovatie, tenminste 1 jaar van tevoren. Deze datum is bepalend voor het recht van huurders op vervangende woonruimte. Een woning die voldoet aan de regels van de op dat moment geldende woonruimteverordening. Huurder met wie De Woningbouw een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft afgesloten en die daadwerkelijk zijn hoofdverblijf in de woning heeft. 4

5 1. Algemeen Dit statuut regelt de sociale gevolgen van een herstructureringsplan waarbij sprake is van ingrijpende renovatie en/of sloop in een complex of delen van een complex. Ook is in dit statuut vastgelegd hoe De Woningbouw gedurende dit proces omgaat met de betrokken huurders. Dit statuut is uitsluitend geldig voor de woningen die binnen het bovengenoemde gebied of complex vallen. Dit statuut bevat regelingen op het gebied van herhuisvesting en woningtoewijzing, gebruik van wisselwoningen en financiële vergoedingen. Voor andere gehuurde ruimten zoals garages en dergelijke is dit statuut niet van toepassing Informatie Informatie aan bewoners Bij het verstrekken van informatie aan bewoners wordt maatwerk geleverd. Dat wil zeggen dat voor aanvang van ieder project wordt bepaald op welke manier de bewoners geïnformeerd worden. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van (nieuws)brieven, informatiebijeenkomsten, spreekuur in de buurt, huisbezoeken e.d. Medewerkers van De Woningbouw zullen bij sloop en ingrijpende renovatie huisbezoeken afleggen met als doel: - huurders te informeren over de aard van de ingreep en de gevolgen daarvan voor de bewoners (algemeen, concreet en persoonlijk); - woonwensen te inventariseren en mogelijkheden van herhuisvesting te bespreken; - mogelijke knelpunten te inventariseren; De Woningbouw streeft ernaar om maximaal twee vaste contactpersonen aan te stellen voor de duur van het project Informatie aan omwonenden. De gemeente zal zonodig omwonenden informeren over de planontwikkeling. Dit kan plaatsvinden naar aanleiding van de bouwaanvraag en daaraan afgeleide procedures Overleg met bewoners De Woningbouw streeft ernaar om bewoners van het betrokken complex in een vroeg stadium te betrekken bij de planvorming. Veelal zal dat verlopen via de betrokken bewonerscommissie of een delegatie van bewoners. Het uitgangspunt is dat de bewoners betrokken worden bij de besluitvorming of delen daarvan. De Woningbouw hanteert daarbij de Woningbouw Organisatie Methode (zie bijlage) Beheer Het is van belang dat de leefbaarheid in de buurten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op peil wordt gehouden, zowel fysiek als sociaal. Dit uitgangspunt wordt vormgegeven door voor ieder project een beheerplan op te stellen. In het beheerplan worden de volgende zaken afgesproken: - informatie aan omwonenden van het project - afspraken over de plaatsing van bouwketen, containers e.d. - specifieke maatregelen zoals bijvoorbeeld extra verlichting (al dan niet tijdelijk) - afspraken over het onderhoud aan groen en/of bestrating - tijdelijke verhuur van woningen - klachtenregeling en meldpunt voor klachten Looptijd Dit sociaal statuut treedt in werking op het moment dat een besluit is genomen over het plan van aanpak tot sloop c.q. renovatie. In het plan van aanpak wordt ook de peildatum vastgesteld. Overigens kan bij grotere projecten een fasering worden aangebracht, waarbij verschillende peildata worden gehanteerd. Het statuut eindigt bij sloop op de datum dat de sloopwerkzaamheden starten en bij renovatie op de datum van de eindoplevering. 5

6 2. De ingrepen Bij herstructurering kan een drietal ingrepen voor het gehele complex of voor delen daarvan van toepassing zijn. Alle drie deze varianten kunnen dus tegelijkertijd binnen een complex of blok woningen worden toegepast. De volgende varianten worden onderscheiden: - sloop; - ingrijpende renovatie of groot onderhoud waarbij de huurder niet in de woning kan blijven wonen; - niet- ingrijpende renovatie/ groot onderhoud waarbij de huurder wel in de woning kan blijven wonen; Een niet- ingrijpende renovatie kan ook plaatsvinden buiten het kader van de herstructurering. In dat geval is dit statuut niet van toepassing Sloop Bij plannen voor sloop zal de gemeente een standpunt innemen en al dan niet een vergunning verlenen. Daarbij hanteert de gemeente de gebruikelijke procedures. Burgers wordt bijvoorbeeld de gelegenheid gegeven om van hun recht tot inspraak gebruik maken en/of bezwaar te maken. De procedure hangt sterk af van de planvorming die van toepassing is. Zo valt de sloop van een deel van een gebouw bijvoorbeeld onder het begrip ingrijpende renovatie, waarvoor andere procedures gelden dan voor sloop. Wanneer De Woningbouw een besluit tot sloop heeft genomen en de plannen door de gemeente zijn goedgekeurd, wordt een peildatum vastgesteld. Met ingang van deze peildatum kan de herhuisvesting van de betreffende huurders beginnen en kunnen huurders een beroep doen op het recht van financiële vergoedingen (zie deel 4) Peildatum. - Deze datum ligt tenminste 1 jaar voor de start van de uitvoering werkzaamheden zodat de bewoners tenminste 1 jaar de tijd hebben om vervangende huisvesting te kunnen zoeken. - Huurders worden schriftelijk geïnformeerd over de vastgestelde peildatum, het besluit tot de sloop en hun rechtspositie. - Na de vaststelling van de peildatum worden de huurders thuis bezocht met als doel informatie over het project te verstrekken en de wensen, mogelijkheden en knelpunten ten aanzien van vervangende huisvesting te inventariseren. - Bij grotere projecten kan een fasering worden aangebracht, waarbij verschillende peildata worden gehanteerd. De peildata en fasering worden zodanig gekozen dat er voor bewoners optimale herhuisvestingsmogelijkheden ontstaan Verhuurzaken - Vanaf de peildatum wordt de netto huur bevroren voor de dan zittende huurders. - Leegkomende woningen worden tijdelijk verhuurd, antikraak bewoond, dan wel dichtgespijkerd. - Bij verhuizing naar vervangende woonruimte (niet naar een wisselwoning) is de ingangsdatum van de nieuwe huurwoning tevens de einddatum van de te verlaten woning. De huurder kan dus verhuizen zonder dubbele huur. - De woning moet in verhuurbare staat worden achtergelaten. Huurder mag geen inboedel of huisvuil achter laten. Een en ander verloopt conform de standaard mutatieprocedure. - Zelf aangebrachte voorzieningen mogen door de huurder worden verwijderd. Indien huurder de aangebrachte voorzieningen wenst achter te laten en er met huurder een ZAV-contract is afgesloten zal de vergoeding plaatsvinden conform dit contract. Met de huurder wordt een herhuisvestingsovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst wordt de beëindiging van de eerder tussen de huurder en De Woningbouw gesloten huurovereenkomst vastgelegd, evenals de rechten en verplichtingen in het kader van de sloop Ingrijpende renovatie Onder een ingrijpende renovatie wordt een renovatie verstaan die niet tijdens de bewoning uitgevoerd kan worden. Of de renovatie wel of niet in bewoonde staat kan worden uitgevoerd wordt beoordeeld door De Woningbouw. 6

7 Peildatum. - Deze datum ligt tenminste 1 jaar voor de start van de uitvoering werkzaamheden. - Huurders worden schriftelijk geïnformeerd over de vastgestelde peildatum, het besluit tot renovatie en hun rechtspositie. - Na de vaststelling van de peildatum worden de huurders thuis bezocht met als doel hen te informeren over de uit te voeren werkzaamheden, de mogelijke verhuizing naar een wisselwoning en om knelpunten te inventariseren. Indien De Woningbouw besloten heeft dat de werkzaamheden in een complex niet in bewoonde staat kunnen worden uitgevoerd, dan bestaat er voor de huurders de mogelijkheid om: - na oplevering terug te keren naar de oude woning; - gebruik te maken van een wisselwoning; - eventueel te verhuizen naar een andere woning binnen het complex of deel daarvan; Indien de woning wordt samengevoegd of opnieuw wordt ingedeeld, dan kan bij terugkeer de passendheidstoets worden toegepast. Wanneer daaruit blijkt dat terugkeer geen optie is, dan wordt de huurder vervangende huisvesting aangeboden. In dat geval zijn dezelfde regelingen als bij sloop van toepassing. Er wordt een renovatiecontract opgesteld waarin staat welke werkzaamheden worden uitgevoerd, wat de gevolgen voor de huur zijn, hoe lang het gaat duren, wat de procedure is bij te laat opleveren, schade e.d Niet ingrijpende renovatie Onder een niet-ingrijpende renovatie wordt een renovatie verstaan waarbij de bewoner niet hoeft te verhuizen. De regelingen ten aanzien van herhuisvesting en verhuiskostenvergoeding zijn bij een nietingrijpende renovatie niet van toepassing. Helaas ondervindt de huurder bij een niet-ingrijpende renovatie wel enige overlast van de werkzaamheden. Afhankelijk van aard en omvang van de werkzaamheden zal de Woningbouw daarom een vergoeding verstrekken die bedoeld is om tegemoet te komen in de herinrichtingskosten. Afhankelijk van het project zal De Woningbouw huurders eventueel een logeermogelijkheid aanbieden of een gebruikswoning waar men overdag kan verblijven. Bij een niet-ingrijpende renovatie of groot onderhoud zal slechts in uitzonderingsgevallen een wisselwoning beschikbaar worden gesteld, bijvoorbeeld indien medische omstandigheden dat vereisen. In een dergelijke situatie geldt de standaardprocedure voor wisselwoningen (zoals beschreven in 3.2) echter niet, maar wordt een oplossing op maat geboden. Er wordt een renovatiecontract opgesteld waarin staat welke werkzaamheden worden uitgevoerd, wat de gevolgen voor de huur zijn, hoe lang het gaat duren en wat de procedure is bij later opleveren of schade e.d. 7

8 3 : Herhuisvesting 3.1 Vervangende huisvesting De Woningbouw is verantwoordelijk voor de herhuisvesting van bewoners. Voordat de herhuisvesting start worden alle bewoners thuis bezocht door een medewerker van De Woningbouw. Tijdens het huisbezoek wordt informatie gegeven over de herhuisvestingsmogelijkheden die bij de bewoner passen. Deze mogelijkheden worden bepaald door persoonlijke factoren zoals inkomen, huishoudensamenstelling, leeftijd en woonduur Voorrangsregeling Huurders die niet langer in hun woning kunnen blijven wonen in verband met sloop of ingrijpende renovatie krijgen de status stadsvernieuwingsurgent. Daarmee heeft men voorrang op de woningmarkt binnen de gemeenten Weesp c.q. Muiden. Indien men buiten de gemeente Weesp c.q. Muiden huisvesting zoekt, zal huurder op de gebruikelijke wijze zelf kunnen zoeken, echter zonder gebruik te kunnen maken van de voorrangsregeling Inschrijving woningzoekende De Woningbouw biedt huurders vervangende woonruimte binnen de gemeenten Weesp c.q. Muiden aan. Een huurder kan ook zelf actief zoeken door zich in te schrijven als woningzoekende bij Woningnet en te reageren op het woningaanbod. De kosten voor de inschrijving worden door De Woningbouw vergoed Toewijzing van huurwoningen Voor de toewijzing van de woningen zijn de op dat moment geldende spelregels van kracht zoals vastgelegd in de Huisvestingsverordening van de gemeente Muiden c.q. Weesp en de aanvullende afspraken tussen de gemeenten Muiden c.q. Weesp en De Woningbouw. Hierin staan de afspraken over woninggrootte en huishoudens opgenomen. Bepaling van de volgorde van toewijzing: - indien meerdere kandidaten op dezelfde woning reageren wordt de volgorde bepaald door de geplande sloopdatum / start ingrijpende renovatie; - wanneer dit dezelfde datum is, dan wordt de volgorde bepaald door de woonduur. Hierbij krijgt de kandidaat met de langste woonduur voorrang; - wanneer de woonduur gelijk is, dan wordt de volgorde bepaald door de leeftijd van de hoofdhuurder. Hierbij krijgt de oudste hoofdhuurder voorrang Aanbieden vervangende huisvesting Na de huisbezoeken start De Woningbouw met het aanbieden van vervangende huisvesting. De Woningbouw zal de huurder tweemaal een passende woning aanbieden. Bij het huisbezoek worden de woonwensen van de huurder geïnventariseerd en getoetst op haalbaarheid. De Woningbouw streeft ernaar om zoveel mogelijk maatwerk te leveren. Wanneer de huurder bij voorkeur zelf een woning zoekt maar daar binnen zes maanden na de peildatum niet in slaagt, dan zal De Woningbouw vanaf zes maanden voor de start van de werkzaamheden de huurder alsnog maximaal 2 aanbiedingen doen. Indien een huurder na actieve bemiddeling van De Woningbouw tweemaal een passende aanbieding heeft afgeslagen, dan kan van De Woningbouw niet meer gevergd worden dat het recht op terugkeer of vervangende huisvesting onverkort gehandhaafd blijft. Indien nodig wordt een ontruimingsprocedure gestart waarbij de aanspraken uit dit statuut vervallen Inwonende personen Inwonende personen worden geacht mee te verhuizen of elders huisvesting te zoeken. Inwonende personen kunnen geen aanspraak maken op de regelingen in dit statuut Gebruik wisselwoning bij sloop of ingrijpende renovatie De Woningbouw zal bij sloop of ingrijpende renovatie een woning (bestaande woning of noodwoning) aanbieden als wisselwoning. Daarbij gelden de volgende afspraken: - de huur van de wisselwoning is nooit hoger dan de huur van de oude woning. 8

9 - in een wisselwoningcontract tussen De Woningbouw en de huurder worden afspraken gemaakt over de huur, duur van het verblijf in de wisselwoning, een eventuele vergoeding bij het later opleveren van de woning, e.d. - indien de wisselwoning in het complex ligt waarvoor tijdelijke verhuur geldt, dan is de huurprijs van de wisselwoning daarop aangepast. - de wisselwoning is gestoffeerd en gesausd of behangen en voorzien van kabel-, telefoon- en internet aansluiting. - voor terugkeer naar de woning krijgt huurder 1 maand de tijd om te verhuizen, zonder dubbele huur te betalen Bewonersbegeleiding Individuele begeleiding Bij de individuele begeleiding van bewoners die wegens sloop of ingrijpende renovatie moeten verhuizen wordt maatwerk geleverd. Tijdens het herhuisvestingstraject vindt regelmatig contact plaats tussen een medewerker van De Woningbouw en de bewoner. Tijdens deze gesprekken komen de mogelijkheden voor andere woonruimte aan de orde, wordt de behoefte aan hulp onderzocht en wordt bemiddeling aangeboden. De geboden begeleiding hangt af van de wensen en mogelijkheden van de bewoner en kan bestaan uit begeleiding bij de inschrijving bij Woningnet en het reageren op aangeboden woningen, hulp bij aanvraag van huursubsidie of het bieden van maatwerk waar knelpunten ontstaan Oudere en minder valide huurders Oudere en minder valide huurders kunnen rekenen op extra hulp en begeleiding. Onder ouderen wordt verstaan huurders die op de peildatum 55 jaar of ouder zijn; onder minder valide huurders wordt verstaan: zij die een medische indicatie hebben Spijtoptantenregeling bij verhuizing buiten het complex De Woningbouw garandeert dat stadsvernieuwingskandidaten die hebben gekozen voor herhuisvesting buiten het betreffende complex en daarvan spijt krijgen, de mogelijkheid krijgen om terug te keren naar een passende woning in het complex van herkomst. Deze bewoners dienen dit binnen een jaar na de verhuizing bekend te maken bij De Woningbouw. Op basis van de oude woonduur kunnen zij reageren op vrijkomende woningen. Onder oude woonduur wordt verstaan de woonduur die men had opgebouwd voor de woning die men verlaten heeft in het kader van sloop/ ingrijpende renovatie. Deze terugkeermogelijkheid blijft maximaal twee jaar na het vertrek uit de vorige woning bestaan. Er wordt geen tweede verhuis- en inrichtingskostenvergoeding uitgekeerd. 9

10 4 : Financiële regelingen 4.1. Verhuis- en herinrichtingskostenvergoeding Deze vergoeding is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten van verhuizing en herinrichting. De feitelijke kosten kunnen dus hoger zijn dan de vergoeding. De bedragen genoemd onder 4.1 en 4.2 gelden per 1 januari 2004 en worden daarna jaarlijks aangepast volgens het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie van het CBS Bij sloop en ingrijpende renovatie Bij sloop en ingrijpende renovatie komen de legale huurders in aanmerking voor een tegemoetkoming in de verhuiskosten en herinrichtingskosten van 5.000,00. Dit bedrag wordt in twee termijnen van respectievelijk 75% en 25% aan de huurder uitgekeerd, de eerste termijn na de huuropzegging en de tweede na oplevering van de woning. Het bedrag wordt verrekend met een eventuele huurachterstand. Voor elke woning zal slechts eenmaal een vergoeding worden uitbetaald. Bewoners die vóór de peildatum verhuizen naar een andere woning ontvangen geen verhuiskostenvergoeding Extra hulp voor ouderen en minder valide personen Ouderen en minder valide huurders kunnen bij de verhuizing en herinrichting een beroep doen op aanvullende hand- en spandiensten. Een en ander is ter beoordeling van De Woningbouw. Onder ouderen wordt verstaan: huurders die op de peildatum 55 jaar of ouder zijn; onder minder valide huurders wordt verstaan: zij die een medische indicatie hebben. Daarvoor wordt een budget beschikbaar gesteld van maximaal 1.000,00 per huishouden. Dit bedrag wordt niet in contanten uitbetaald Niet-ingrijpende renovatie Bij een niet ingrijpende renovatie wordt afhankelijk van de ingreep een vergoeding uitgekeerd: Een bedrag van 100,00 bij: - verbetering van toiletruimte Een bedrag van 150,00 bij: - vervanging plafonds begane grond/plafonds op verdieping Een bedrag van 150,00 bij: - vervanging van standleidingen Een bedrag van 175,00 bij : - verbetering van keuken Een bedrag van 175,00 bij: - verbetering van badkamer Een bedrag van 500,00 bij: - wijzigen van de maatvoering van (raam)kozijnen, of - bouwkundige wijziging van 1 vertrek Een bedrag van 1.000,00 bij: - bouwkundige wijziging van een aantal vertrekken. Het uit te keren bedrag bij niet ingrijpende renovatie bedraagt maximaal 1.000,00. 10

11 Wanneer uitsluitend centrale verwarming of dubbele beglazing wordt geplaatst krijgt de huurder geen tegemoetkoming in de herinrichtingskosten. Indien er werkzaamheden worden uitgevoerd die geen wijziging in de maatvoering tot gevolg hebben maar wel duidelijk gevolg hebben voor schilderwerk, behang, etc. wordt een vergoeding verstrekt van maximaal 250,00. Een en ander wordt per project nader overeengekomen. Bovengenoemde vergoedingen worden uitgekeerd aan bewoners die in de woning blijven. Huurders die verhuizen voordat deze werkzaamheden zijn uitgevoerd komen niet in aanmerking voor deze tegemoetkoming. 11

12 4.3. Huurgewenning De Woningbouw verstrekt een huurgewenningsbijdrage voor huurders met recht op huursubsidie volgens de onderstaande staffel: Van het verschil tussen de oude netto huur onder aftrek van IHS en de nieuwe netto huur onder aftrek van IHS: 1 e jaar 100% 2 e jaar 80% 3 e jaar 60% 4 e jaar 40% 5 e jaar 20% Het betreft hier een bij ingang van de nieuwe huurprijs vast te stellen bedrag. Jaarlijkse huurverhoging en wijziging in de IHS-regelgeving blijven hierbij buiten beschouwing. De Woningbouw verstrekt een huurgewenningsbijdrage voor huurders zonder recht op huursubsidie en met een maximum belastbaar (gezins)inkomen van per jaar (prijspeil 2004) indien bij verhuizing een huursprong van 35,00 wordt gemaakt volgens de onderstaande staffel Het hiervoor genoemde jaarinkomen wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie. 1 e jaar 80% 2 e jaar 60% 3 e jaar 40% 4 e jaar 20% Het betreft hier een bij ingang van de nieuwe huurprijs vast te stellen bedrag. Jaarlijkse huurverhogingen en inkomenswijzigingen blijven hierbij buiten beschouwing. 12

13 5. Hardheidsclausule Als dit sociaal statuut voor een huurder gevolgen heeft die voor hem of haar aantoonbaar ongunstiger zijn dan voor andere huurders, dan kan deze persoon een beroep doen op de hardheidsclausule en De Woningbouw verzoeken in zijn of haar geval van het sociaal statuut af te wijken. De Woningbouw neemt binnen dertig dagen een beslissing over dit verzoek. Binnen één week nadat de beslissing is genomen, wordt deze schriftelijk en met redenen omkleed aan de betreffende huurder meegedeeld. De Woningbouw legt een dossier aan van beroepen op de hardheidsclausule en bijbe horende besluiten. Dit dossier speelt een rol bij de evaluatie van dit sociaal statuut. 13

14 6. Klachtenregeling De huurder van een woning in een complex waarop dit statuut van toepassing is verklaard, legt zijn klacht schriftelijk voor aan de Klachtencommissie van De Woningbouw. De Klachtencommissie zal de klacht conform het reglement in behandeling nemen (zie bijlage). BIJLAGEN: - Woningbouw Organisatie Methode - Huur- inkomenstabel Gooi en Vechtstreek per Reglement Klachtencommissie De Woningbouw - ZAV-beleid van De Woningbouw 14

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

Highlights Sociaal plan Floraplein eo

Highlights Sociaal plan Floraplein eo Highlights Sociaal plan Floraplein eo Het sociaal plan geldt voor de woningen Floraplein 16 t/m 69 even en oneven, Wilgenroosstraat 54 t/m 64 even, Clematisstraat 1 t/m 25 oneven, Resedastraat 1 t/m 7

Nadere informatie

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam)

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam) M O D E L - S O C I A A L S T A T U UT BIJ WIJKVERNIEUWING BIJLAGE 3 Het onderstaande sociaal statuut is het model dat de Woonbond landelijk als uitgangspunt neemt voor de regeling van de rechten van individuele

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan 21 maart 2011 Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan De gemeente Barendrecht is volop in ontwikkeling en het centrumgebied van Barendrecht staat aan de vooravond van een grondige vernieuwing.

Nadere informatie

Sociaal Plan Woonservice IJsselland

Sociaal Plan Woonservice IJsselland Sociaal Plan Woonservice IJsselland MAART 2009 Inleiding Artikel 1 : Algemeen Artikel 2 : Procedure Artikel 3 : Herhuisvesting Artikel 4 : Tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten Artikel 5 :

Nadere informatie

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85 Sociaal Plan Steenstraat 15 t/m 85 8 maart 2011 Inhoudsopgave Inleiding pag. 4 1. Algemeen 5 2. Procedure 5 3. Beëindiging huurovereenkomst in verband met sloop 5 4. Herhuisvesting en woningtoewijzing

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN

SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN De ondergetekenden: 1. IntermarisHoeksteen, gevestigd te Hoorn, vertegenwoordigd door: [**] en 2. Huurdersvereniging Sterflats,

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN Stichting Woningbouw Slochteren Schildwolde 15 februari 2005 2 SOCIAAL STATUUT De ondergetekenden: 1 Stichting Woningbouw Slochteren, gevestigd

Nadere informatie

Sociaal. Plan ParkStad. juli ParkStad Amsterdam

Sociaal. Plan ParkStad. juli ParkStad Amsterdam Sociaal Plan ParkStad juli 2005 ParkStad Amsterdam 2 Sociaal Plan ParkStad / juli 2005 Wat is het Sociaal Plan? Het Sociaal Plan ParkStad is een totaal pakket aan afspraken en regelingen over de positie

Nadere informatie

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen SLOOPREGLEMENT FidesWonen Versie 2.0 Middelharnis, maart 2016 Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van in de Woningbouwfederatie Goeree- Overflakkee samenwerkende woningbouwverenigingen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP WONINGBOUWVERENIGING ANNA PAULOWNA VOORWOORD Om de kwaliteit van de woningvoorraad op peil te houden kan het voorkomen dat Woningbouwvereniging Anna Paulowna moet besluiten om woningen

Nadere informatie

BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta

BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta bij herstructurering, groot onderhoud, renovatie, sloop en nieuwbouw Vastgesteld door MT d.d. 2 april 2007 Gewijzigde versie vastgesteld door MT d.d. 24 november 2008 Genoemde

Nadere informatie

Inhoud. Sociaal Plan Wierden & Borgen juni

Inhoud. Sociaal Plan Wierden & Borgen juni SOCIAAL PLAN Inhoud 01. Algemene bepalingen... 3 02. Procedure bij sloop... 3 03. Vanaf de vooraankondiging... 3 04. Herhuisvesting... 4 05. Vergoedingen voor verhuis- en herinrichtingskosten... 5 06.

Nadere informatie

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6 Basis sociaal plan (Geldig vanaf 5 september 2011, gedeeltelijk herzien XX oktober 2015) Dit Basis Sociaal Plan is vastgesteld na advies van de SHBW en in overleg met de gemeente Almelo. 1. Inleiding In

Nadere informatie

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013 Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

Sociaal Statuut. bij. wijkvernieuwing (herstructurering)

Sociaal Statuut. bij. wijkvernieuwing (herstructurering) Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing (herstructurering) Stadskanaal, december 2013 Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing (herstructurering) De ondergetekenden: 1. De Stichting Lefier, gevestigd Industrieweg

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing contact Beukenlaan 3 Hoogezand t 088 20 33 000 Postbus 7104 9701 JC Groningen info@lefier.nl www.lefier.nl inhoudsopgave inleiding 4 1 hoe en wanneer informeren

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT

SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT WORMER 1 juni 2009 SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT WORMER De ondergetekenden: en 1. WORMERWONEN, gevestigd te Wormer, vertegenwoordigd door: Th.W. Krijnen, statutair directeur 2.

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

Sociaal Statuut. bij. Sloop en herhuisvesting

Sociaal Statuut. bij. Sloop en herhuisvesting Sociaal Statuut bij Sloop en herhuisvesting Emmen, 31 mei 2010 Sociaal Statuut De ondergetekenden: 1. Stichting Lefier, gevestigd Hooggoorns 16 te 7812 AM Emmen, vertegenwoordigd door haar directeur: de

Nadere informatie

Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten

Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten [Geef tekst op] Inhoud Pagina Intentieverklaring 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Algemeen 4 Artikel 3 Procedure bij ingrijpende

Nadere informatie

Bijlage 1: Maatregelen ter bevordering van leefbaarheid

Bijlage 1: Maatregelen ter bevordering van leefbaarheid Sociaal Statuut Renswoude, maart 2015 Inhoudsopgave Sociaal statuut 1. Algemeen 1.1 Geldigheid sociaal statuut 1.2 Begripsbepaling 1.3 Overleg en informatie 1.4 Hardheidsclausule 2. De ingrepen 2.1 Sloop/samenvoeging

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG Inleiding De komende jaren zullen de woningcorporaties van Parkstad Limburg een groot deel van hun woningen grondig opknappen. Dat is nodig, omdat de huurders recht hebben

Nadere informatie

Sociaal Plan ParkStad

Sociaal Plan ParkStad Sociaal Sociaal Plan ParkStad 2006-2007 ParkStad Amsterdam 2 Sociaal Plan ParkStad / juli 2005 Wat is het Sociaal Plan? Het Sociaal Plan ParkStad is een totaal pakket aan afspraken en regelingen over de

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting

afspraken herhuisvesting afspraken herhuisvesting 1 inhoudsopgave inleiding 3 1 hoe en wanneer informeren wij u? 3 2 herhuisvesting 4 3 tegemoetkoming voor herhuisvesting 4 4 wisselwoningen bij sloop 5 5 maatregelen leefbaarheid

Nadere informatie

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl afspraken herhuisvesting contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl gratis onderhouds- en storingsmeldingen 0800-0 989 989

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN

SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN Ondergetekenden, SLS Wonen en Huurdersvereniging BRES hebben overeenstemming bereikt over de

Nadere informatie

De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie

De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie 2002-2007 Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie 2002-2007 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 4 1.1.

Nadere informatie

Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren -

Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren - Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren - Artikel 1 Algemeen 1.1 Het sociaal statuut treedt in werking op 10 september 2008. Er zal jaarlijks een evaluatie

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 SOCIAAL PLAN - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 Portaal Nijmegen Januari 2013 ALGEMEEN Dit Sociaal Plan gaat in op 1 januari

Nadere informatie

Sociaal Plan Boschveld

Sociaal Plan Boschveld Sociaal Plan Boschveld Wijkvernieuwing fase 1 16 oktober 2006 1 van 6 ZEKERHEID BIJ VERHUIZING Boschveld wordt stap voor stap verbeterd en is over pakweg vijftien tot twintig jaar veranderd. Het gaat om

Nadere informatie

Sociaal Plan Kadoeler Breek

Sociaal Plan Kadoeler Breek Sociaal Plan Kadoeler Breek 2 Inhoud 1 Wat is het Sociaal Plan? 4 2 Het project en de ingreep 5 3 Herhuisvesting 6 4 Wat is een passende woning? 9 5 Financiële regelingen 10 6 Verhuizing eerste fase 11

Nadere informatie

Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet

Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet Uw flat aan de Spatter- en Fortuinstraat wordt gesloopt en er komt nieuwbouw voor in de plaats. Als bewoner

Nadere informatie

De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie 2002-2007

De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie 2002-2007 De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie 2002-2007 Inhoudsopgave 2 Overeenkomst 3 1 Algemeen 5 1.1 Geldigheid Stedelijke overeenkomst 5 1.2 Overleg en informatie 6 1.3

Nadere informatie

Er is een aantal verschillende soorten ingrepen mogelijk. Hieronder een kort overzicht en de belangrijkste afspraken en regelingen.

Er is een aantal verschillende soorten ingrepen mogelijk. Hieronder een kort overzicht en de belangrijkste afspraken en regelingen. CONCEPT SOCIAAL STATUUT Rechten en plichten bij sloop, renovatie en verkoop Inleiding Dit Sociaal Statuut is een totaal pakket aan afspraken en regelingen over de rechten en plichten van individuele huurders

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden

Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden Artikel 1 OVERWEGINGEN 1.1 De gemeente Oosterhout en Thuisvester hebben in overleg met bewoners een plan ontwikkeld voor vernieuwing van de wijk Slotjes-Midden.

Nadere informatie

Sociaal plan. Herstructurering woningen en woonomgeving van de:

Sociaal plan. Herstructurering woningen en woonomgeving van de: Sociaal plan Herstructurering woningen en woonomgeving van de: Appelbloesemstraat 1 t/m 32 e+o, Cameliastraat 1 t/m 34 e+o, Clematisstraat 1 t/m 32 e+o, Floraplein 16 t/m 69 e+o, Papaverstraat 1 t/m 32

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 10 september 2014

Nieuwsbrief 3 10 september 2014 Nieuwsbrief 3 10 september 2014 Dit is de derde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in project Rijsoord. U ontvangt een nieuwsbrief na elke klankbordbijeenkomst. Deze nieuwsbrief wordt bij alle bewoners

Nadere informatie

Sloop en Groot onderhoud reglement Goed Wonen Gemert

Sloop en Groot onderhoud reglement Goed Wonen Gemert Sloop en Groot onderhoud reglement Goed Wonen Gemert Overeengekomen tussen Goed Wonen Gemert, Stichting Huurdersbelang Gemert-Bakel en gemeente Gemert-Bakel Versie: maart 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN

SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN In verband met de sloop van de zogenaamde NUON-woningen aan de Weurtseweg en Kreekweg in Nijmegen is het van belang dat de afspraken die tussen de gemeente Nijmegen en

Nadere informatie

Verhuiskostenreglement

Verhuiskostenreglement Verhuiskostenreglement Algemeen In dit Verhuiskostenreglement bij complexgewijze sloop, renovatie en/of woningverbetering, geeft Stichting Humanitas Huisvesting (verder te noemen Humanitas Huisvesting)

Nadere informatie

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project Inhoudsopgave 1. Mijn woning wordt gesloopt 1.1. Wanneer wordt mijn woning gesloopt 1.2. Hoe vind ik een

Nadere informatie

ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN

ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN KENNEMER WONEN 2011 INHOUD Bladzijde 1. Inleiding 3 2. Informatie en voorlichting 4 3. Stappenplan 4 4. Herhuisvesting / terugkeer 5 4.1 Huurbevriezing

Nadere informatie

1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2014.

1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2014. Sociaal statuut bij herstructurering in Velsen De vier Velsense woningcorporaties en de huurders vertegenwoordigd door de officiële gesprekspartners van de woningcorporaties, komen het volgende overeen:

Nadere informatie

Sociaal plan bij wijkontwikkeling

Sociaal plan bij wijkontwikkeling Sociaal plan bij wijkontwikkeling De ondergetekenden: Stichting Actium, hierna te noemen Actium, vertegenwoordigd door de heer M. van Halteren, manager Wonen en Stichting Huurdersplatform MEVM hierna te

Nadere informatie

Reglement sloop, renovatie en (groot) onderhoud

Reglement sloop, renovatie en (groot) onderhoud Reglement sloop, renovatie en (groot) onderhoud Stichting Wonen Wateringen l Reglement sloop, renovatie en (groot)onderhoud 1 Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 - Definities... 3 Artikel

Nadere informatie

Sociaal Plan Maandagsewetering November 2015

Sociaal Plan Maandagsewetering November 2015 Sociaal Plan Maandagsewetering November 2015-1 - Inhoudsopgave 1. Introductie... - 3-2. Samenvatting tot nu toe... - 4-3. Projectgroep... - 4-4. Regelingen en tegemoetkomingen... - 6-4.1 Huurbevriezing...

Nadere informatie

Sociaal Plan m.b.t. sloop

Sociaal Plan m.b.t. sloop Sociaal Plan m.b.t. sloop De ondergetekenden: 1. Maasvallei, statutair gevestigd te Maastricht, ten dezen vertegenwoordigd door de heer A.L.F.M. Crijns, directeur/bestuurder, hierna te noemen Maasvallei

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

Herstructurering Lievenspolder woningen en woonomgeving

Herstructurering Lievenspolder woningen en woonomgeving Cl avi $ Sociaal Plan Herhuisvesting Herstructurering Lievenspolder woningen en woonomgeving Geldig voor de woningen en woonomgeving in de straten: Baandijk, Kerkhoflaan, Goudsbloemstraat, Tulpstraat,

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

Basis Sociaal Plan Woonvisie

Basis Sociaal Plan Woonvisie Basis Sociaal Plan Woonvisie Plan van aanpak bij sloop/nieuwbouw Juni 2014 NB. Wijzigingen in wet- en regelgeving prevaleren boven projectspecifieke afspraken. start uitvoering Voorwoord Woonvisie krijgt

Nadere informatie

Sociaal plan. Flats Van Speykstraat Lisse. 31 oktober 2016

Sociaal plan. Flats Van Speykstraat Lisse. 31 oktober 2016 Sociaal plan Flats Van Speykstraat Lisse 31 oktober 2016 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 1.1 Doel Sociaal Plan 3 1.2 Sociaal Statuut 3 1.3 Voor wie is dit Sociaal Plan? 3 2. De Historie 4 3. Projectgroep

Nadere informatie

Concept nieuw sociaal statuut Lefier

Concept nieuw sociaal statuut Lefier Concept nieuw sociaal statuut Lefier Inleiding Het onderstaand (vernieuwd) sociaal statuut is een overeenkomst dat Lefier hanteert als uitgangspunt voor de regeling van de rechten van individuele huurders

Nadere informatie

Sociaal Plan ParkStad

Sociaal Plan ParkStad Sociaal Plan ParkStad 2009 Wat is het Sociaal Plan ParkStad? In deze folder kunt u lezen over de afspraken en regelingen waar bewoners mee te maken krijgen als hun huis gesloopt of gerenoveerd wordt. Woningcorporaties,

Nadere informatie

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Op grond van artikel 55b lid 1 van de Woningwet zijn woningcorporaties verplicht om een reglement op te stellen inzake het slopen en treffen van ingrijpende

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP 98 woningen Leliestraat Irisstraat 1 Inleiding Domijn heeft 98 woningen aan de Lelie- en Irisstraat in de gemeente Losser. Deze woningen zijn over een tijdje echt op. Uit een

Nadere informatie

Sociaal Plan Spatter/Fortuin Wormer definitief 7 oktober 2014. Sociaal Plan Spatter/Fortuin

Sociaal Plan Spatter/Fortuin Wormer definitief 7 oktober 2014. Sociaal Plan Spatter/Fortuin Sociaal Plan Spatter/Fortuin 1 Sociaal Plan voor Spatter/Fortuin Wormer Inleiding Dit sociaal plan is voor de bewoners van de flat Spatter/Fortuin die vanwege de voorgenomen sloop te maken krijgen met

Nadere informatie

Het Sociaal Plan. Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1

Het Sociaal Plan. Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1 Het Sociaal Plan Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1 Inleiding Voor u ligt het Sociaal Plan, dat is vastgesteld op 1 september 2008 door het bestuur van Woonstichting Centrada en tot stand is gekomen na

Nadere informatie

Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder

Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder Dokkum/Leeuwarden, 17 maart 2016 Stichting Thús Wonen en Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland zijn zich bewust van

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. 1 januari 2014

SOCIAAL PLAN. 1 januari 2014 SOCIAAL PLAN 1 januari 2014 SOCIAAL PLAN T GIJMINK 1. Inleiding In 2004 zijn de voorbereidingen voor de wijkvernieuwing van het Gijmink gestart. De 507 huurwoningen worden in 10 fases vervangen door nieuwbouw.

Nadere informatie

REGLEMENT SLOOP & RENOVATIE

REGLEMENT SLOOP & RENOVATIE REGLEMENT SLOOP & RENOVATIE ONDERGETEKENDE Beter Wonen Vechtdal, gevestigd en kantoorhoudende te Hardenberg aan De Stelling 7 te Hardenberg, hierna te noemen 'verhuurder', rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Woonstad Rotterdam. Sociaal Statuut bij herstructurering. 1 maart 2014

Woonstad Rotterdam. Sociaal Statuut bij herstructurering. 1 maart 2014 Woonstad Rotterdam Sociaal Statuut bij herstructurering 1 maart 2014 1 Inhoudsopgave Sociaal statuut bij herstructurering 1 Artikel 1. Algemeen 2 Artikel 2. Communicatie, participatie en begeleiding 3

Nadere informatie

vraag & antwoord - wat betekenen de sloop- en nieuwbouwplannen in Europarei voor mij als huurder?

vraag & antwoord - wat betekenen de sloop- en nieuwbouwplannen in Europarei voor mij als huurder? vraag & antwoord - wat betekenen de sloop- en nieuwbouwplannen in Europarei voor mij als huurder? Eind mei bent u, als bewoner van Europarei, per brief geïnformeerd over het besluit van de gemeenteraad

Nadere informatie

Vernieuwd Algemeen Sociaal Plan Woonbond

Vernieuwd Algemeen Sociaal Plan Woonbond - Vernieuwd Algemeen Sociaal Plan Woonbond 1. Inleiding Het onderstaande vernieuwd sociaal plan is het model dat de Woonbond hanteert als uitgangspunt voor de regeling van de rechten van individuele huurders

Nadere informatie

Samenvatting Omgangscode 2005-2010

Samenvatting Omgangscode 2005-2010 Samenvatting Omgangscode 2005-2010 Dit is een samenvatting van de rechten en plichten van huurders die betrokken zijn bij herstructurering of grotere onderhoudsprojecten en de wijze waarop partijen met

Nadere informatie

BELEIDSREGELS HERHUISVESTING. BIJ SLOOP EN RENOVATIE.

BELEIDSREGELS HERHUISVESTING. BIJ SLOOP EN RENOVATIE. BELEIDSREGELS HERHUISVESTING. BIJ SLOOP EN RENOVATIE. Gemeente Amstelveen Oktober 2004 [Beleidsregel herhuisvesting bij sloop en renovatie.doc] F005 ICT Pagina 2 van 12 INHOUDSOPGAVE. HOOFDSTUK 1 INLEIDING

Nadere informatie

Sociaal Convenant Datum: 1 juli 2014

Sociaal Convenant Datum: 1 juli 2014 Sociaal Convenant Datum: 1 juli 2014 Artikel 1 Algemeen Wij begrijpen dat de sloop, renovatie of groot onderhoud van uw woning ingrijpend is. Om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen hebben wij afspraken

Nadere informatie

1. Stichting Tablis Wonen, gevestigd te Sliedrecht, ten deze vertegenwoordigd door de heer H.J. Bleijerveld, directeur, hierna te noemen Tablis Wonen

1. Stichting Tablis Wonen, gevestigd te Sliedrecht, ten deze vertegenwoordigd door de heer H.J. Bleijerveld, directeur, hierna te noemen Tablis Wonen OVEREENKOMST SOCIAAL PLAN bij herstructurering DE ONDERGETEKENDEN; 1. Stichting Tablis Wonen, gevestigd te Sliedrecht, ten deze vertegenwoordigd door de heer H.J. Bleijerveld, directeur, hierna te noemen

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

Sociaal Plan blad 1. regionaal & betrokken. Begripsbepalingen (op alfabetische volgorde) Algemeen

Sociaal Plan blad 1. regionaal & betrokken. Begripsbepalingen (op alfabetische volgorde) Algemeen Sociaal Plan blad 1 Begripsbepalingen (op alfabetische volgorde) Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: 1.1 Aanvullend individueel contract bij Sociaal Plan: in een sociaal plan zijn alle collectieve

Nadere informatie

Sociaal plan. Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt!

Sociaal plan. Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt! Sociaal plan Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt! Wonen Zuid werkt continu aan het verbeteren van haar woningaanbod. Dat doen we door onze woningen goed

Nadere informatie

sociaal statuut 2017 Lefier postbus JC Groningen (+31)

sociaal statuut 2017 Lefier postbus JC Groningen (+31) sociaal statuut 2017 Lefier postbus 7104 9701 JC Groningen (+31) 088 20 33 000 info@lefier.nl www.lefier.nl 2 inleiding Het onderstaand vernieuwd sociaal statuut is een overeenkomst die Lefier hanteert

Nadere informatie

Sociaal Statuut Sloop. Casade

Sociaal Statuut Sloop. Casade Sociaal Statuut Sloop Casade Vastgesteld d.d.: 3 oktober 2005 6 e indexering en aanpassing per: april 2013 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Algemeen... 2 2.2. Toepasselijkheid... 2 3. Besluit tot sloop... 3

Nadere informatie

Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond. 17 september 2014

Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond. 17 september 2014 Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond 17 september 2014 2 Welkom Dirk van der Grijn 3 Inhoud Terugblik Uitkomst huisbezoeken Sociaal plan Vervolg sociaal plan Verder traject 4 Terugblik Draagvlak voorop

Nadere informatie

Stedelijk Vernieuwingsurgent

Stedelijk Vernieuwingsurgent Stedelijk Vernieuwingsurgent beleid: november 2008, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt 12.000 woningen in Vlaardingen. Een flink deel van die woningen is bereikbaar voor mensen met een laag inkomen.

Nadere informatie

Sociaal Statuut. Amersfoort. De Alliantie Eemvallei Portaal Eemland Vereniging Huurdersbelangen Hestia Gemeente Amersfoort

Sociaal Statuut. Amersfoort. De Alliantie Eemvallei Portaal Eemland Vereniging Huurdersbelangen Hestia Gemeente Amersfoort Sociaal Statuut Amersfoort De Alliantie Eemvallei Portaal Eemland Vereniging Huurdersbelangen Hestia Gemeente Amersfoort Amersfoort, december 2006 Inhoudsopgave Convenant 3 1. Algemeen 3 1.1 Geldigheid

Nadere informatie

Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal

Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal Vastgesteld d.d. 1mei 2009 Inhoud 0. INLEIDING.3 1. ALGEMEEN 4 2. PROCEDURE 4 2.1 SL00PBEsLuIT 4 2.2 HuuROPzEGGING 4 2.3 INDIVIDUELE AFSPRAKEN MET BEWONERS (HuISBEzoEKEN)

Nadere informatie

Sociaal Plan Jeruzalem 2009

Sociaal Plan Jeruzalem 2009 2009 Informatie Bewoners die huren bij Rochdale en vragen hebben kunnen contact opnemen met Marga Baruch afdeling Projectparticipatie, via telefoonnummer 020-398 64 59, op maandag en dinsdag van 13.00

Nadere informatie

Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch. Afspraken bij sloop van huurwoningen

Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch. Afspraken bij sloop van huurwoningen Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch Afspraken bij sloop van huurwoningen s-hertogenbosch bouwt aan de toekomst. Om ervoor te zorgen dat iedereen in deze gemeente prettig kan blijven wonen, worden

Nadere informatie

pçåá~~ä=éä~å= qéå=äéüçéîé=î~å=êéåçî~íáé=áå=eççêå=éå=mìêãéêéåç=ékç= = = = = = = = = = = = = = = =

pçåá~~ä=éä~å= qéå=äéüçéîé=î~å=êéåçî~íáé=áå=eççêå=éå=mìêãéêéåç=ékç= = = = = = = = = = = = = = = = pçåá~~äéä~å qéåäéüçéîéî~åêéåçî~íáéáåeççêåéåmìêãéêéåçékç léöéã~~âíçççê~ñçéäáåöeìêéåéåhçééå aéñáåáíáéîéîéêëáéokpiî~ëíöéëíéäçáåçáêéåíáéê~~ççkçknujmqjomnn fåüçìçëçéö~îé 1. INLEIDING...3 2. KADER...4 3. ALGEMEEN...5

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Blok 6 14 september 2015

Informatiebijeenkomst Blok 6 14 september 2015 Informatiebijeenkomst Blok 6 14 september 2015 Voorstellen QuaWonen Willemieke den Hartog woonconsulent Barbera van Rossum projectmedewerker Namens huurdersvereniging: Mw. Koning Agenda 19.30 u: Opening

Nadere informatie

Sociaal Statuut Acantus

Sociaal Statuut Acantus Sociaal Statuut Acantus bij wijkvernieuwing, groot onderhoud, kwaliteitsverbetering, isolatie en sloop van woningen Ingangsdatum: 1 juli 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Algemeen 3 2.1 Geldigheid 3

Nadere informatie

Sociaal Plan bij renovatie en sloop. Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH

Sociaal Plan bij renovatie en sloop. Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH Sociaal Plan bij renovatie en sloop Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH Versie januari 2010 De ondergetekenden; 1. Woningstichting Dinteloord, gevestigd te Dinteloord, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Herhuisvesting bewoners Jan van Beieren Versie: 15 september 2014 Deze vragen- en antwoordenlijst is bestemd voor de huurders in de flat van De Goede Woning aan de Jan

Nadere informatie

sociaal statuut palenstein zoetermeer PALENSTEIN jouwplekinzoetermeer

sociaal statuut palenstein zoetermeer PALENSTEIN jouwplekinzoetermeer sociaal statuut palenstein zoetermeer PALENSTEIN jouwplekinzoetermeer sociaal statuut palenstein zoetermeer HV D G W versie april 2012 5 Deel 1 De belangrijkste afspraken uit het Sociaal Statuut Palenstein

Nadere informatie

1. Wat is het Sociaal Plan? 2. 2. Het project en de ingreep 3. 3. Herhuisvesting 5. 4. Wat is een passende woning? 11. 5. Financiële regelingen 13

1. Wat is het Sociaal Plan? 2. 2. Het project en de ingreep 3. 3. Herhuisvesting 5. 4. Wat is een passende woning? 11. 5. Financiële regelingen 13 Inhoud 1. Wat is het Sociaal Plan? 2 2. Het project en de ingreep 3 3. Herhuisvesting 5 4. Wat is een passende woning? 11 5. Financiële regelingen 13 6. Overige afspraken 16 7. Planning 18 8. Nuttige adressen

Nadere informatie

Sociaal Plan Nieuwbouw noordelijke blokken Fase 3 Wijkaanpak De Oude Kooi d.d. november 2012

Sociaal Plan Nieuwbouw noordelijke blokken Fase 3 Wijkaanpak De Oude Kooi d.d. november 2012 Sociaal Plan Nieuwbouw noordelijke blokken Fase 3 Wijkaanpak De Oude Kooi d.d. november 2012 Sociaal plan Noordelijke Blokken Inhoudsopgave Onderwerp Blad Inleiding 3 Sociaal Plan 4 Stadsvernieuwingsurgentie

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Oranjebuurt. 4,9 x 5,25 mm. bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof

9,65 x 15,8 mm. Oranjebuurt. 4,9 x 5,25 mm. bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof 9,65 x 15,8 mm Oranjebuurt 4,9 x 5,25 mm bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof Bewonersbijeenkomst, woensdag 16 oktober 2013 om 19.30 uur in de Drijvershof. Aanwezigen: Namens

Nadere informatie

STEUNPUNT WONEN Basis voor een Sociaal Plan in Rotterdam

STEUNPUNT WONEN Basis voor een Sociaal Plan in Rotterdam STEUNPUNT WONEN Basis voor een Sociaal Plan in Rotterdam STEUNPUNT WONEN Basis voor een Sociaal Plan in Rotterdam Afspraken over proces herhuisvesting financiën renovatie Voorwoord 6 Opbouw Basis sociaal

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Algemene vragen De vakantieperiode begint nu, kunnen we het niet wat rustiger aan doen, om iedereen de gelegenheid

Nadere informatie

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Op grond van artikel 55b lid 1 van de Woningwet zijn woningcorporaties verplicht om een reglement op te stellen inzake het slopen en treffen van ingrijpende

Nadere informatie

Sociaal Plan bij renovatie

Sociaal Plan bij renovatie Sociaal Plan bij renovatie Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH De ondergetekenden; 1. Woningstichting Maasvallei Maastricht, gevestigd te Maastricht, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer

Nadere informatie

Toolbox Herhuisvesting

Toolbox Herhuisvesting juli 2006 Afdeling Stedelijke Vernieuwing en Woonbeleid bij sloop en verbetering Samenstelling Arie de Zeeuw Juli 2006 Pagina 2 Gemeente Amsterdam Inhoud 1 Inleiding 3 2 Overleg en informatie 6 2.1 Participatie

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 97 appartementen Zuiderspoorflat

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 97 appartementen Zuiderspoorflat VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP 97 appartementen Zuiderspoorflat 1 Inleiding We begrijpen dat het besluit van sloop voor u erg ingrijpend is. En dat u mogelijk met allerlei vragen zit. Daarom vindt u in deze

Nadere informatie

Aarzelt u niet om uw vraag te stellen. Wij helpen u graag. Deze vragenlijst wordt regelmatig aangevuld met veel gestelde vragen en antwoorden.

Aarzelt u niet om uw vraag te stellen. Wij helpen u graag. Deze vragenlijst wordt regelmatig aangevuld met veel gestelde vragen en antwoorden. Versie: 10 december 2013 Deze vragen- en antwoordenlijst is bestemd voor de huurders in de flat van Vidomes aan de Florens van Brederodelaan in Zoetermeer. De lijst geeft antwoord op vragen naar aanleiding

Nadere informatie

Sociaal Statuut Acantus

Sociaal Statuut Acantus Sociaal Statuut Acantus bij wijkvernieuwing, groot onderhoud, kwaliteitsverbetering, isolatie en sloop van woningen Ingangsdatum: 1 juli 2014 Sociaal Statuut Acantus INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 4 2. Algemeen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN PROJECT EUROPAREI

SOCIAAL PLAN PROJECT EUROPAREI SOCIAAL PLAN PROJECT EUROPAREI Sloop- en nieuwbouw: Straatsburgflat 1a en 1 t/m 120 De Gasperiflat 1a en 1 t/m 120, Churchillflat 1 t/m 120 Voor akkoord: Namens de bewonerscommissie Euro-Parel, voorzitter,

Nadere informatie

Het Sociaal Plan voor de bewoners van het Vredesplein en omgeving (e.o.)

Het Sociaal Plan voor de bewoners van het Vredesplein en omgeving (e.o.) Het Sociaal Plan voor de bewoners van het Vredesplein en omgeving (e.o.) Een mooi resultaat! De komende jaren wordt er flink gewerkt in uw buurt; de bestaande woningen worden gesloopt en vervangen door

Nadere informatie