Sociaal plan. Herstructurering woningen en woonomgeving van de:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal plan. Herstructurering woningen en woonomgeving van de:"

Transcriptie

1 Sociaal plan Herstructurering woningen en woonomgeving van de: Appelbloesemstraat 1 t/m 32 e+o, Cameliastraat 1 t/m 34 e+o, Clematisstraat 1 t/m 32 e+o, Floraplein 16 t/m 69 e+o, Papaverstraat 1 t/m 32 e+o, Resedastraat 1 t/m 8 e+o, 10 t/m 34 e en 52 t/m 80 e, Roostenlaan 147 t/m 187 o en Wilgenroosstraat 54 t/m 64 e en 53 t/m 75 o, hierna te noemen plangebied, in de buurt Kerstroosplein, stadsdeel Stratum te Eindhoven in het kader van de herstructurering van woningen en woonomgeving. Buurt Plangebied 1/9

2 1. Aanhef De ondergetekenden Stichting Huurdersbelangen Kerstroosplein/De Roosten in deze vertegenwoordigd door mevrouw J.B. Alsemgeest-Postema, voorzitter en Stichting Wooninc. in deze vertegenwoordigd door mevrouw M.G.W. Minnaar, manager Wonen zijn het volgende Sociaal Plan overeengekomen: 2. Inleiding 1. Dit Sociaal Plan geldt voor de bewoners van de 255 woningen aan de Appelbloesemstraat 1 t/m 32 e+o, Cameliastraat 1 t/m 34 e+o, Clematisstraat 1 t/m 32 e+o, Floraplein 16 t/m 69 e+o, Papaverstraat 1 t/m 32 e+o, Resedastraat 1 t/m 8 e+o, 10 t/m 34 e en 52 t/m 80 e, Roostenlaan 147 t/m 187 o en Wilgenroosstraat 54 t/m 64 e en 53 t/m 75 o verder genoemd plangebied, in de buurt Kerstroosplein, stadsdeel Stratum te Eindhoven in het kader van de herstructurering van woningen en woonomgeving. 2. Wooninc. heeft besloten de huidige woningen te slopen om te vervangen door nieuwbouw. De woningen zijn te klein, renovatie is te duur en ook na renovatie zijn de woningen niet geschikt te maken voor senioren. Er is ook te weinig variatie in woningtypen in de buurt. De nieuwe woningen moeten jaar meekunnen en voldoen aan de eisen en wensen van toekomstige bewoners: senioren, alleenstaanden, gezinnen en jongeren. 3. Dit Sociaal Plan maakt integraal deel uit van alle afspraken die met bewoners gemaakt worden mbt de ingrepen aan hun woningen en woonomgeving. 4. Met dit Sociaal plan worden afspraken gemaakt over het waarborgen van de leefbaarheid in het plangebied, de rechten van de huurders als het gaat om herhuisvesting, terugkeer, vergoedingen, ondersteuning en de wijze van participatie van, communicatie met en informatie aan de bewoners. 5. Voor dit Sociaal Plan geldt: - er wordt teruggebouwd voor de huidige huurders; - iedere huurder die dat wil, kan terugkeren in het plangebied in een woning die betaalbaar is in verhouding tot zijn inkomen. 3. Begrippen Hieronder volgt de betekenis van de begrippen die in dit Sociaal Plan worden gebruikt. Bewonerscommissie Geschillencommissie Hardheidsclausule Herstructurering Huur Huurder Huurdersorganisatie De vertegenwoordiging van de huurders, Stichting Huurdersbelangen Kerstroosplein/ De Roosten, volgens de voorschriften van het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) en de Wet op het Overleg Huurders Verhuurder. Een commissie, bestaande uit 3 personen en ingesteld door Wooninc. en Stichting Huurdersplatform Wooninc. (SHW), welke geschillen behandelt die voortvloeien uit het Sociaal Plan en hierover een bindende uitspraak doet. Regeling voor een huurder, die duidelijk veel meer nadeel van de plannen en werkzaamheden heeft dan andere huurders. Vernieuwing van het plangebied met sloop en vervangende nieuwbouw van de woningen en integrale aanpak van de woonomgeving. De prijs per maand, die de huurder verschuldigd is aan Wooninc. voor het enkele gebruik van de woning. De hoofdhuurder inclusief de medehuurders, die een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd met Wooninc. hebben afgesloten. Zowel de hoofdhuurder als de eventuele medehuurders staan in de basisadministratie van de gemeente ingeschreven op het adres van de gehuurde woning en hebben er hun hoofdverblijf. Stichting Huurdersplatform Wooninc., de vertegenwoordiging van alle huurders van Wooninc., voor onderwerpen van beleid en beheer op organisatieniveau, volgens de voorschriften van het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) en de Wet op het Overleg Huurders Verhuurder. 2/9

3 Huurovereenkomst Huurovereenkomst Wisselwoning Leefbaarheidsafspraken Schriftelijke overeenkomst aangaande woonruimte, die voor onbepaalde tijd is afgesloten tussen huurders en Wooninc. Dit is de huurovereenkomst voor de wisselwoning, waarvoor de huurder een huurovereenkomst afsluit betreffende gebruik van woonruimte, dat naar zijn aard van korte duur is. Afspraken tussen Wooninc. en de huurdersorganisatie over de maatregelen en activiteiten waarmee de leefbaarheid, veiligheid en gezondheid tijdens de herstructurering worden gewaarborgd en over de wijze waarop Wooninc. en de huurders daarbij samenwerken en afspraken met gemeente, politie, samenwerkende professionele partners, het Leefbaarheidsteam en eventuele andere partijen. Medische aanpassingen Aanpassingen die in of bij de woning zijn aangebracht krachtens de WMO en die noodzakelijk zijn voor het zelfstandig functioneren van bewoners met lichamelijke beperkingen. Peildatum Plangebied Kerstroosplein SHW De peildatum is de datum waarop individuele huurders recht hebben op de regelingen in dit Sociaal Plan. De algemene afspraken gelden vanaf de vaststelling en ondertekening van dit Sociaal Plan door beide partijen tot de definitieve oplevering van alle woningen. De genoemde straten en huisnummers waarvoor dit Sociaal Plan geldt. De huurdersorganisatie, Stichting Huurdersplatform Wooninc. Sloopbesluit SRE-regio Voornemen tot sloop Wisselwoning Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV) Het sloopbesluit wordt door Wooninc. genomen met vaststelling van de datum vanaf wanneer de sloopwerkzaamheden kunnen aanvangen. Samenwerkingsverband regio Eindhoven. Voornemen van Wooninc. om de woningen te slopen, meegedeeld aan de huurders in een persoonlijke brief in oktober Een wisselwoning is bedoeld voor tijdelijke bewoning. De woning is beschikbaar voor de duur van de uitvoering van het project, waarna de bewoner terugkeert naar de nieuwe woning. De wisselwoning is qua ruimte (aantal kamers) passend. De wisselwoning ligt tenzij de huurder dit niet wenst- in de buurt of de directe omgeving en is een door Wooninc. voor tijdelijke bewoning beschikbaar gestelde, gestoffeerde woning. Zelf aangebrachte veranderingen zijn zaken, die de huurder heeft aangebracht nadat hij de woning heeft betrokken. Deze zaken behoren derhalve niet tot de standaarduitrusting van de woning. 4. Algemeen 1. Dit sociaal plan is geldig vanaf het moment van ondertekening tot de definitieve oplevering van alle woningen en de definitieve herhuisvesting van alle huurders. 2. Tot de start van de werkzaamheden worden door Wooninc. de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden en reparaties uitgevoerd in en aan de woning. 3. De bewonerscommissie kan zich bij haar werkzaamheden laten ondersteunen door extern deskundigen, op kosten van Wooninc. Zij dient daartoe vooraf een schriftelijk verzoek met offerte in te dienen. Na schriftelijke toestemming van Wooninc. kan de ondersteuning daadwerkelijk plaatsvinden. 4. De genoemde bedragen worden jaarlijks aangepast, geïndexeerd, op basis van de ontwikkeling van de door het CBS gepubliceerde Consumentenprijsindex alle huishoudens. De huurtoeslaggrenzen in artikel 6.4 zijn gebaseerd op prijspeil 1 januari De wettelijke verhuis- en herinrichtingskostenvergoeding is gebaseerd op prijspeil 1 maart Alle overige in onderhavig Sociaal Plan genoemde bedragen zijn gebaseerd op prijspeil 1 juli De bepalingen van het Sociaal Plan zijn van toepassing op huurders die voldoen aan de definitie huurder (zie begrippenlijst). 6. Vergoedingen worden pas uitgekeerd als er geen sprake is van openstaande vorderingen bij 3/9

4 Wooninc. of als de huurder toestemming geeft voor het verrekenen van de vergoeding met de nog verschuldigde huur, openstaande facturen, mutatieschade en/of overige vorderingen die Wooninc. op de huurder heeft. 7. De huurprijs van de te slopen woningen wordt vanaf ondertekening van het sociaal plan bevroren. 8. Bewoners werken eraan mee dat de uitvoering niet wordt belemmerd. De uitvoerende partijen werken eraan mee dat de overlast voor de bewoner zo klein mogelijk is. 9. De peildatum voor dit sociaal plan is 8 maart Procedure bij sloop 1. Onderstaande procedure geldt voor woningen die worden gesloopt. 2. Informeren en Inventariseren: Een medewerker van of namens Wooninc. gaat, na het vaststellen van het sociaal plan, op huisbezoek bij de huurders die willen verhuizen naar een woning buiten het plangebied. Een tweede ronde huisbezoeken aan bewoners die naar de te realiseren nieuwbouw willen verhuizen volgt wanneer bekend is wat er wordt teruggebouwd. Doel van het bezoek is: a. de huurder informeren over de procedure in het kader van het sloopbesluit; b. het inventariseren van de woonwensen van de huurders; c. het bespreken van de ZAV-regeling; d. het inventariseren van mogelijke knelpunten bij de huurder. Afspraken maken op basis van het Sociaal Plan en de plannen over: a. terugkeer en wisselwoning resp. uitverhuizing; b. volgorde woningtoewijzing; c. huur en regelingen m.b.t. betaalbaarheid; d. vergoedingen; e. het leveren van maatwerk aan de hand van individuele problematiek; zo nodig het inschakelen van hulpverlenende instanties. f. De wijze van oplevering van de woning. Informeren aan de hand van het Sociaal Plan over g. rechten en plichten; h. procedures; i. planning. De checklist ter voorbereiding op het huisbezoek is als bijlage bijgevoegd bij dit sociaal plan. 3. Van het individuele huisbezoek wordt door Wooninc. een verslag gemaakt van de zaken die besproken zijn. De gemaakte afspraken worden door Wooninc. in een brief vastgelegd. Deze wordt in tweevoud aan de huurder toegezonden. Eén exemplaar is voor de eigen administratie van de huurder. Het andere exemplaar dient de huurder binnen twee weken voor akkoord te ondertekenen en kan in de bijgeleverde antwoordenveloppe teruggezonden worden aan Wooninc. Mocht er een verandering optreden in de persoonlijke omstandigheden, dan kan de huurder om een nieuw huisbezoek verzoeken. 4. Wooninc. neemt een sloopbesluit en stelt daarmee de datum vast vanaf wanneer de sloopwerkzaamheden kunnen aanvangen. 5. De medewerker van of namens Wooninc. is bereikbaar via telefoonnummer (gsm), evenals spreekuren, adres etc. 6. De huurder kan, als hij dat wil, anderen uitnodigen bij bovenstaande gesprekken aanwezig te zijn ter ondersteuning. Indien nodig kan hij ook leden van de bewonerscommissie vragen aanwezig te zijn. Voor bewoners die de Nederlandse taal niet machtig zijn en niet beschikken over een vertaler binnen eigen kring, wordt zonodig en op diens eigen verzoek door Wooninc. een tolk ingezet. 7. Met de bewonerscommissie is de checklist opgesteld van alle zaken die in de bovengenoemde gesprekken aan de orde moeten komen. 8. Huurders die de huurovereenkomst opzeggen per een datum na de peildatum dienen de 4/9

5 woning veilig, wind- en waterdicht achter te laten. Stoffering mag achtergelaten worden, mits schoon. In overleg met de tijdelijke bewoner kan huisraad achtergelaten worden. 9. Wooninc. kan de woning vanaf 3 november 2008 verhuren op basis van een tijdelijke huurovereenkomst naar zijn aard van korte duur of in een later stadium op basis van bruikleen in gebruik geven om het plangebied leefbaar en veilig te houden. 6. Herhuisvesting 1. Alle huurders van te slopen woningen hebben voorrang bij de toewijzing van leegkomende woningen van Wooninc. in Eindhoven of omliggende gemeentes in de SRE-regio waar Wooninc. bezit heeft. 2. Alle huurders die door de herstructurering gedwongen zijn tijdelijk elders te wonen hebben het recht om naar het plangebied terug te keren. De plannen voor het plangebied voorzien in de wensen en de behoeftes die deze huurders hebben kenbaar gemaakt. 3. De sloop en nieuwbouw van het plangebied zal in fasen worden uitgevoerd om bewoners zoveel mogelijk de gelegenheid te geven, zonder tijdelijk gebruik van wisselwoning, meteen naar een nieuwe woning in het plangebied te verhuizen. Naar de bewoners wordt duidelijk gecommuniceerd over termijnen waarop zij indien noodzakelijk- in een wisselwoning wonen, ook wanneer er onverhoopt vertraging zou optreden ten gevolge van bijvoorbeeld vorst, vertraging in leveringen alsmede andere onvoorziene omstandigheden. 4. De sloop- en bouwvergunning worden conform nieuwe regelgeving gelijktijdig aangevraagd. 5. Voor de huurders die terug willen keren garandeert Wooninc. dat de woningen betaalbaar zijn in relatie tot hun inkomen, dat er voldoende woningen zijn met een huur tot maximaal de dan geldende aftoppingsgrens voor huurtoeslag ( 517,64 resp. 554,76 per maand, prijspeil 1 januari 2011) en dat er heldere afspraken gemaakt worden met alle bewoners die niet in aanmerking komen voor huurtoeslag zodat zij een woning in het plangebied kunnen blijven huren. Wanneer daartoe aanleiding is, wordt op individueel niveau maatwerk geleverd. 6. Wooninc. maakt met de bewonerscommissie afspraken over welke componenten aan servicekosten er opgenomen worden bij de te realiseren nieuwbouw. Dat is pas mogelijk op het moment dat duidelijk is wat er gebouwd gaat worden. 7. Alle huurders van de te slopen woningen hebben voorrang bij de toewijzing van de nieuwbouwwoningen in het plangebied. Dit geldt ook voor de nieuwbouwkoopwoningen. 8. Bij toewijzingen van woningen in het plangebied gelden de volgende voorrangsregels: 1. wie het langst aaneengesloten in het plangebied woont en een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft; 2. wie het langst aaneengesloten in het plangebied huurt; 3. wie het langst aaneengesloten in de buurt woont en een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd met Wooninc. heeft. Huurder moet dit aantonen met een uittreksel van de Gemeentelijke Basisadministratie met adreshistorie. 9. De huurder mag maximaal tweemaal een aangeboden woning weigeren die binnen de door hem opgegeven woonwensen valt. De huurder krijgt dus maximaal driemaal een aanbieding. Het maximum aantal aanbiedingen geldt ook bij terugkeer. 10. Wooninc. treft een regeling voor huurgewenning over een periode van 5 jaar, bij een huursprong van 50,00 of meer, gekoppeld aan een jaarlijkse inkomenstoets. De regeling is enkel van toepassing indien men geen recht heeft op huurtoeslag en het inkomen maximaal ,00 bruto per jaar bedraagt (prijspeil 1 januari 2011). 11. Spijtoptantenregeling: huurders die hun woning gedwongen moeten ontruimen als gevolg van sloop en een woning buiten de buurt betrekken kunnen binnen een jaar na verhuizing bij Wooninc. een verzoek indienen voor een andere woning. Wooninc. zal zich inspannen om hier gehoor aan te geven. 12. Spijtoptanten die naar de nieuwbouw zijn verhuisd en niet kunnen aarden, kunnen bij Wooninc. een verzoek indienen voor een andere woning buiten het plangebied. Wooninc. zal zich inspannen om hier gehoor aan te geven. 5/9

6 7. Vergoedingen voor verhuis- en herinrichtingskosten bij sloop 1. Huurders die hun woning definitief moeten verlaten vanwege sloop hebben vanaf de peildatum recht op de volgende vergoedingen: a. vergoeding voor verhuis- en herinrichtingskosten van 5.396,00 per woning bij eenmaal verhuizen; b. indien verhuizen naar een wisselwoning onvermijdelijk is en Wooninc. heeft geen passend aanbod kunnen doen ter voorkoming van tweemaal verhuizen, wordt voor de tweede verhuizing een vergoeding van 500,00 uitgekeerd. c. ter voorkoming van dubbele huurlasten, neemt Wooninc. de laatste maandhuur van de oude woning voor haar rekening. d. de inschrijfkosten als woningzoekende evenals de andere kosten ten behoeve van informatie voor woningzoekenden; 2. Huurders die hun woning verlaten omdat ze de plannen niet willen afwachten en die vanaf 3 november 2008 (peildatum) verhuizen en daarmee een woning vrijmaken, hebben recht op de wettelijke minimale verhuis- en herinrichtingskostenvergoeding van 5396,00 per woning. 3. Indien de huurder de woning niet op de geplande sloopdatum heeft verlaten, tenzij dit aantoonbaar buiten zijn schuld om het geval is, wordt hem een onmiddellijk opeisbare boete opgelegd van 125,00 per kalenderdag dat hij de woning niet verlaten heeft. De minimale boete zal jaarlijks telkens op 1 januari zonder schriftelijke aanzegging worden geïndexeerd volgens de CBS Consumenten Prijsindex Alle Huishoudens met 2000 als basisjaar (2000 = 100). Daarnaast worden de kosten van een eventuele juridische procedure bij de huurder in rekening gebracht. 4. Indien nodig regelt Wooninc. op haar kosten opslagcontainers (geïsoleerd en afsluitbaar). De huurder dient dit zelf aan de inboedelverzekering op te geven. 5. De uitbetaling van de verhuis- en herinrichtingskostenvergoeding geschiedt in twee delen: 75% binnen 7 werkdagen na huuropzegging en de resterende 25% binnen 7 werkdagen na sleutelinlevering. 8. Informatie, participatie en communicatie 1. De bewonerscommissie is voor Wooninc. de vertegenwoordiger van de bewoners. positie en adviesrecht van de bewonerscommissie zijn geregeld in de samenwerkingsovereenkomst met de SHW. Daarnaast gelden de BBSH en de Wet overleg Huurders-verhuurder. De bewonerscommissie zal bij belangrijke beslissingen de huurders van het plangebied raadplegen over de door haar in te nemen standpunten. 2. De bewonerscommissie en bewoners uit de buurt worden betrokken bij de planvorming, middels workshops, ontwerpateliers etcetera. Ook de gemeente wordt betrokken bij de planvorming. 3. Tijdens de uitvoering voert Wooninc. structureel overleg met de bewonerscommissie over alle relevante zaken die betrekking hebben op de wijkvernieuwing, de leefbaarheid, de planning en de communicatie hieromtrent. 4. Alle schriftelijke informatie betreffende de wijkvernieuwing aan de bewoners wordt in concept voorgelegd aan de bewonerscommissie met uitzondering van de communicatie aan individuele bewoners. Deze zal daarop reageren of de informatie juist is (volgens afspraken) en begrijpelijk is voor de bewoners. 5. Aan de zorgen van de bewoners, waaronder ook de tegenstanders van sloop, aangegeven in de enquête van de huurdersorganisatie, zal in de plannen aandacht worden besteed. 6. Gedurende de planvoorbereiding en uitvoering worden bewoners op de hoogte gehouden middels nieuwsbrieven, workshops, spreekuren, inloopavonden, brieven op naam enzovoorts, afhankelijk van de informatie. In overleg met de bewonerscommissie worden zowel een planning als een communicatieplan opgesteld. 7. De communicatie wordt verzorgd door Wooninc. na overleg met de bewonerscommissie. 8. De bewonerscommissie kan, indien ze dat nodig vindt, een eigen informatiebrief in het plangebied verspreiden en/of in welke vorm dan ook de bewoners raadplegen over de in te nemen standpunten. Ze zal Wooninc. daar altijd van tevoren van in kennis stellen. 6/9

7 9. Voorafgaand en tijdens de sloop- en bouwwerkzaamheden zijn er vaste contactpersonen van/namens Wooninc. voor de bewoners. Deze zijn goed en laagdrempelig bereikbaar i. Informatie over de bereikbaarheid wordt opgenomen in de nieuwsbrieven en als bijlage bij het sociaal plan. 10. Wooninc. zorgt in samenspraak met gemeente Eindhoven- voor communicatie naar de overige buurtbewoners die niet in het plangebied wonen. 9. Dienstverlening en extra voorzieningen tbv van de bewoners 1. Alle gevolgen voor de huur en huurtoeslag zijn voor huurders bekend, voordat deze besluiten en tekenen voor akkoord. Dit is in principe een eigen verantwoordelijkheid van de huurders. Indien nodig verwijst Wooninc. naar de juiste instantie(s). 2. Wooninc. is verantwoordelijk voor het afsluiten van water, gas, licht en telefoon/kabel in woningen waaruit de bewoners zijn vertrokken, het laten verwijderen van standleidingen en meters. De bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van hun verhuizing bij de verschillende energietoeleveringsbedrijven en de kabel- en telefoonmaatschappij. 3. Voorzieningen voor mindervaliden in woningen waaruit de huurder moet vertrekken worden, na overleg tussen huurder en verhuurder, naar de nieuwe woning indien het een woning van Wooninc. betreft- en indien van toepassing naar de wisselwoning overgebracht of weer aangebracht zonder het opnieuw doorlopen van procedures en zonder extra kosten voor de bewoner. Als behoefte blijkt aan nieuwe voorzieningen zal Wooninc. zich inspannen om die ook meteen aan te brengen wanneer die vallen binnen het oppluspakket. In het geval het gaat om nieuwe voorzieningen die via de WMO worden aangebracht, wordt de reguliere gemeentelijke procedure gevolgd. 4. Voor huurders die hulp nodig hebben bij verhuizing, schoonmaak en andere klussen ten gevolge van de sloopwerkzaamheden zullen door Wooninc. tijdens het individuele huisbezoek afspraken worden gemaakt en waar mogelijk voorzieningen worden getroffen. De bewonerscommissie krijgt geanonimiseerde informatie over het aantal bewoners en het soort hulp dat geboden wordt. 5. Wooninc. zal tijdens de huisbezoeken vaststellen of de bewoner hulp nodig heeft in de vorm van maatschappelijk werk, Sociaal Raadsliedenwerk, hulp bij schuldenproblematiek, hulp bij fysieke of psychische problematiek. Indien er sprake is van multiproblematiek, wordt de bewoner in overleg aangemeld bij het Woonoverlast- en Woonzorgteam Stratum of wordt er met betrokken instanties een casusoverleg gehouden. 10. Regelingen bij verkoop 1. Wooninc. geeft aan alle huurders die een woningen zouden willen kopen de noodzakelijke informatie o.a. door een voorlichtingsavond waarop een externe deskundige de potentiële kopers informeert over alles wat samenhangt met de aankoop en het bezit van een woning. 2. Bij realisatie van koopappartementen binnen een complex huurwoningen worden afspraken gemaakt over de samenwerking van huurders, kopers en Wooninc. bij zaken die de leefbaarheid, het onderhoud en de servicekosten betreft. (Vereniging van Eigenaren) 3. Huurders van te slopen woningen hebben voorrang bij het kopen van vervangende nieuwbouw. 4. Wooninc. maakt met de bewonerscommissie afspraken over de terug te bouwen woningen. 11. Vergoedingen voor Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV s) 1. Huurders 1 die zelf veranderingen in hun woning hebben aangebracht mogen deze uit de woning verwijderen en meenemen. 2. Wanneer de veranderingen in de woning worden achtergelaten staat hier geen vergoeding tegenover. Hierbij wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden Woonruimte. In bijzondere situaties bij herstructurering kan Wooninc., in het kader van maatwerk, in alle redelijkheid een tegemoetkoming overeenkomen, zulks te allen tijde ter beoordeling van Wooninc. Afspraken over deze tegemoetkoming worden schriftelijk aan de huurder bevestigd. 3. Indien een huurder zich desondanks benadeeld voelt kan hij een beroep doen op de hardheidsclausule van het Sociaal Plan. Verschil van opvatting over de toepassing van de 7/9

8 regeling kan worden voorgelegd aan de geschillencommissie. 4. Deze regeling geldt voor alle huurders die hun woning moeten verlaten vanwege sloop. 12. Regeling mbt wisselwoningen 1. Huurders die vanwege sloop hun woning moeten verlaten en zullen terugkeren en nog niet direct terecht kunnen in hun nieuwe woning hebben recht op een wisselwoning. 2. Wooninc. zorgt ervoor dat de wisselwoning schoon, gestoffeerd en gesausd of behangen is en voorzien van verwarming. 3. Als de huurprijs van de wisselwoning hoger is dan de huurprijs van de oude woning, geldt de huurprijs van de oude woning als huur van de wisselwoning. 4. Wisselwoningen staan in het plangebied of in de directe omgeving, tenzij de huurder dit niet wenst. Daardoor blijven de mensen die in het plangebied willen terugkeren ook verbonden met het plangebied. Wooninc. wijst de wisselwoningen aan. In dat geval kan geen rekening worden gehouden met woonwensen. Het betreft immers een tijdelijke oplossing. 13. Maatregelen ter bevordering van de leefbaarheid 1. Alle partijen verplichten zich om het plangebied leefbaar te houden gedurende de sloop- en bouwwerkzaamheden. 2. Wooninc. maakt afspraken met de politie, de gemeente en in het Leefbaarheidsteam Kerstroosplein over extra inzet personeel en maatregelen om veiligheid te bevorderen en te voorkomen dat het plangebied vervuilt. 3. Bewoners van complexen die nog niet direct worden aangepakt worden regelmatig op de hoogte gehouden van de werkzaamheden, de planning en de overlast die zij van de werkzaamheden kunnen ondervinden. Ook bewoners die niet in het plangebied wonen, maar wel in de buurt alsmede ondernemers worden geïnformeerd. 4. Wooninc. streeft ernaar de woningen zo lang als mogelijk te laten bewonen op basis van huurovereenkomsten naar hun aard van korte duur danwel bruikleenovereenkomsten conform de wettelijke regelgeving. 5. Er wordt pas overgegaan tot het dichtplanken van woningen als tijdelijke bewoning niet meer mogelijk is en sloop binnen afzienbare tijd start in overleg met de bewonerscommissie. 14. Toepasselijk recht, geschillenregeling en hardheidsclausule 1. Op deze overeenkomst en de daaruit voortvloeiende geschillen is het Nederlands recht van toepassing. 2. In geval van een meningsverschil hebben alle partijen de inspanningsverplichting om tot overeenstemming te komen. Om overeenstemming te bereiken verplichten partijen zich over en weer zo nodig meerdere alternatieven aan te dragen. 3. Geschillen en interpretatievragen die voortvloeien uit dit Sociaal Plan kunnen op verzoek van een der partijen of door hen gezamenlijk worden voorgelegd aan een geschillencommissie. 4. De geschillencommissie bestaat uit drie personen. Wooninc. en SHW wijzen elk een lid aan, deze beide leden wijzen samen het derde lid aan. De commissie benoemt uit haar midden een voorzitter. 5. De geschillencommissie besluit binnen zes weken na haar aantreden schriftelijk over het voorgelegde geschil. Deze termijn kan eenmalig, na schriftelijke en gemotiveerde kennisgeving, worden verlengd met maximaal twee weken. 6. Zolang het geschil onder de geschillencommissie is, wenden partijen zich niet tot de huurcommissie of de kantonrechter, behoudens gevallen waarmee een spoedeisend belang is gemoeid. 7. De uitspraak van de geschillencommissie is bindend, tenzij een van de partijen binnen twee weken na de uitspraak alsnog besluit het geschil voor te leggen aan de huurcommissie of de kantonrechter. 8/9

9 8. Indien het sociaal plan in een specifiek geval voor een huurder onevenredig negatieve consequenties heeft, die duidelijk ongunstiger zijn dan dat voor de overige huurders het geval is, dan kan die huurder een beroep doen op de hardheidsclausule en Wooninc. verzoeken om af te wijken van het sociaal plan. In dat geval zal Wooninc. dit verzoek in behandeling nemen en binnen 30 dagen een besluit nemen over dit verzoek. De uitslag wordt schriftelijk, met redenen omkleed, meegedeeld aan de betreffende huurder. 9/9

Highlights Sociaal plan Floraplein eo

Highlights Sociaal plan Floraplein eo Highlights Sociaal plan Floraplein eo Het sociaal plan geldt voor de woningen Floraplein 16 t/m 69 even en oneven, Wilgenroosstraat 54 t/m 64 even, Clematisstraat 1 t/m 25 oneven, Resedastraat 1 t/m 7

Nadere informatie

Herstructurering Lievenspolder woningen en woonomgeving

Herstructurering Lievenspolder woningen en woonomgeving Cl avi $ Sociaal Plan Herhuisvesting Herstructurering Lievenspolder woningen en woonomgeving Geldig voor de woningen en woonomgeving in de straten: Baandijk, Kerkhoflaan, Goudsbloemstraat, Tulpstraat,

Nadere informatie

Sociaal plan. Sloop en herontwikkeling van de woningen:

Sociaal plan. Sloop en herontwikkeling van de woningen: Sociaal plan Sloop en herontwikkeling van de woningen: Floraplein 16 t/m 69 even en oneven, Wilgenroosstraat 54 t/m 64 even, Clematisstraat 1 t/m 25 oneven, Resedastraat 1 t/m 7 oneven, hierna te noemen

Nadere informatie

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam)

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam) M O D E L - S O C I A A L S T A T U UT BIJ WIJKVERNIEUWING BIJLAGE 3 Het onderstaande sociaal statuut is het model dat de Woonbond landelijk als uitgangspunt neemt voor de regeling van de rechten van individuele

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN

SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN De ondergetekenden: 1. IntermarisHoeksteen, gevestigd te Hoorn, vertegenwoordigd door: [**] en 2. Huurdersvereniging Sterflats,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP WONINGBOUWVERENIGING ANNA PAULOWNA VOORWOORD Om de kwaliteit van de woningvoorraad op peil te houden kan het voorkomen dat Woningbouwvereniging Anna Paulowna moet besluiten om woningen

Nadere informatie

Sociaal plan witte boven- en benedenwoningen Breukelen/ Vastgesteld door bestuur St. Joseph en Bewonerscommissie witte woningen Breukelen d.d.

Sociaal plan witte boven- en benedenwoningen Breukelen/ Vastgesteld door bestuur St. Joseph en Bewonerscommissie witte woningen Breukelen d.d. witte woningen Breukelen d.d. 22 december 2015. 2/16 Sociaal Plan Herstructurering woningen en woonomgeving Breukelen Geldig voor de boven- en benedenwoningen en woonomgeving in de Hendrika van Haeftenstraat

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN Stichting Woningbouw Slochteren Schildwolde 15 februari 2005 2 SOCIAAL STATUUT De ondergetekenden: 1 Stichting Woningbouw Slochteren, gevestigd

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing contact Beukenlaan 3 Hoogezand t 088 20 33 000 Postbus 7104 9701 JC Groningen info@lefier.nl www.lefier.nl inhoudsopgave inleiding 4 1 hoe en wanneer informeren

Nadere informatie

Sociaal plan bij wijkontwikkeling

Sociaal plan bij wijkontwikkeling Sociaal plan bij wijkontwikkeling De ondergetekenden: Stichting Actium, hierna te noemen Actium, vertegenwoordigd door de heer M. van Halteren, manager Wonen en Stichting Huurdersplatform MEVM hierna te

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG Inleiding De komende jaren zullen de woningcorporaties van Parkstad Limburg een groot deel van hun woningen grondig opknappen. Dat is nodig, omdat de huurders recht hebben

Nadere informatie

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013 Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

Sociaal Plan Woonservice IJsselland

Sociaal Plan Woonservice IJsselland Sociaal Plan Woonservice IJsselland MAART 2009 Inleiding Artikel 1 : Algemeen Artikel 2 : Procedure Artikel 3 : Herhuisvesting Artikel 4 : Tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten Artikel 5 :

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen SLOOPREGLEMENT FidesWonen Versie 2.0 Middelharnis, maart 2016 Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van in de Woningbouwfederatie Goeree- Overflakkee samenwerkende woningbouwverenigingen

Nadere informatie

Sociaal Plan Boschveld

Sociaal Plan Boschveld Sociaal Plan Boschveld Wijkvernieuwing fase 1 16 oktober 2006 1 van 6 ZEKERHEID BIJ VERHUIZING Boschveld wordt stap voor stap verbeterd en is over pakweg vijftien tot twintig jaar veranderd. Het gaat om

Nadere informatie

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl afspraken herhuisvesting contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl gratis onderhouds- en storingsmeldingen 0800-0 989 989

Nadere informatie

Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten

Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten [Geef tekst op] Inhoud Pagina Intentieverklaring 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Algemeen 4 Artikel 3 Procedure bij ingrijpende

Nadere informatie

BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta

BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta bij herstructurering, groot onderhoud, renovatie, sloop en nieuwbouw Vastgesteld door MT d.d. 2 april 2007 Gewijzigde versie vastgesteld door MT d.d. 24 november 2008 Genoemde

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85 Sociaal Plan Steenstraat 15 t/m 85 8 maart 2011 Inhoudsopgave Inleiding pag. 4 1. Algemeen 5 2. Procedure 5 3. Beëindiging huurovereenkomst in verband met sloop 5 4. Herhuisvesting en woningtoewijzing

Nadere informatie

Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren -

Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren - Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren - Artikel 1 Algemeen 1.1 Het sociaal statuut treedt in werking op 10 september 2008. Er zal jaarlijks een evaluatie

Nadere informatie

1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2014.

1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2014. Sociaal statuut bij herstructurering in Velsen De vier Velsense woningcorporaties en de huurders vertegenwoordigd door de officiële gesprekspartners van de woningcorporaties, komen het volgende overeen:

Nadere informatie

Het Sociaal Plan. Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1

Het Sociaal Plan. Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1 Het Sociaal Plan Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1 Inleiding Voor u ligt het Sociaal Plan, dat is vastgesteld op 1 september 2008 door het bestuur van Woonstichting Centrada en tot stand is gekomen na

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN

SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN Ondergetekenden, SLS Wonen en Huurdersvereniging BRES hebben overeenstemming bereikt over de

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN GROOT ONDERHOUD. Schollevaar. Capelle aan den IJssel

SOCIAAL PLAN GROOT ONDERHOUD. Schollevaar. Capelle aan den IJssel SOCIAAL PLAN GROOT ONDERHOUD Schollevaar Capelle aan den IJssel Sociaal Plan Groot Onderhoud Ketensamenwerking Schollevaar Pagina 1 Inleiding Havensteder pleegt de komende jaren groot onderhoud aan bijna

Nadere informatie

Samenvatting Omgangscode 2005-2010

Samenvatting Omgangscode 2005-2010 Samenvatting Omgangscode 2005-2010 Dit is een samenvatting van de rechten en plichten van huurders die betrokken zijn bij herstructurering of grotere onderhoudsprojecten en de wijze waarop partijen met

Nadere informatie

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project Inhoudsopgave 1. Mijn woning wordt gesloopt 1.1. Wanneer wordt mijn woning gesloopt 1.2. Hoe vind ik een

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan 21 maart 2011 Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan De gemeente Barendrecht is volop in ontwikkeling en het centrumgebied van Barendrecht staat aan de vooravond van een grondige vernieuwing.

Nadere informatie

Basis Sociaal Plan Woonvisie

Basis Sociaal Plan Woonvisie Basis Sociaal Plan Woonvisie Plan van aanpak bij sloop/nieuwbouw Juni 2014 NB. Wijzigingen in wet- en regelgeving prevaleren boven projectspecifieke afspraken. start uitvoering Voorwoord Woonvisie krijgt

Nadere informatie

Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder

Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder Dokkum/Leeuwarden, 17 maart 2016 Stichting Thús Wonen en Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland zijn zich bewust van

Nadere informatie

Woonstad Rotterdam. Sociaal Statuut bij herstructurering. 1 maart 2014

Woonstad Rotterdam. Sociaal Statuut bij herstructurering. 1 maart 2014 Woonstad Rotterdam Sociaal Statuut bij herstructurering 1 maart 2014 1 Inhoudsopgave Sociaal statuut bij herstructurering 1 Artikel 1. Algemeen 2 Artikel 2. Communicatie, participatie en begeleiding 3

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN

SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN In verband met de sloop van de zogenaamde NUON-woningen aan de Weurtseweg en Kreekweg in Nijmegen is het van belang dat de afspraken die tussen de gemeente Nijmegen en

Nadere informatie

Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal

Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal Vastgesteld d.d. 1mei 2009 Inhoud 0. INLEIDING.3 1. ALGEMEEN 4 2. PROCEDURE 4 2.1 SL00PBEsLuIT 4 2.2 HuuROPzEGGING 4 2.3 INDIVIDUELE AFSPRAKEN MET BEWONERS (HuISBEzoEKEN)

Nadere informatie

Sociaal Plan bij renovatie en sloop. Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH

Sociaal Plan bij renovatie en sloop. Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH Sociaal Plan bij renovatie en sloop Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH Versie januari 2010 De ondergetekenden; 1. Woningstichting Dinteloord, gevestigd te Dinteloord, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN

ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN KENNEMER WONEN 2011 INHOUD Bladzijde 1. Inleiding 3 2. Informatie en voorlichting 4 3. Stappenplan 4 4. Herhuisvesting / terugkeer 5 4.1 Huurbevriezing

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden

Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden Artikel 1 OVERWEGINGEN 1.1 De gemeente Oosterhout en Thuisvester hebben in overleg met bewoners een plan ontwikkeld voor vernieuwing van de wijk Slotjes-Midden.

Nadere informatie

Aarzelt u niet om uw vraag te stellen. Wij helpen u graag. Deze vragenlijst wordt regelmatig aangevuld met veel gestelde vragen en antwoorden.

Aarzelt u niet om uw vraag te stellen. Wij helpen u graag. Deze vragenlijst wordt regelmatig aangevuld met veel gestelde vragen en antwoorden. Versie: 10 december 2013 Deze vragen- en antwoordenlijst is bestemd voor de huurders in de flat van Vidomes aan de Florens van Brederodelaan in Zoetermeer. De lijst geeft antwoord op vragen naar aanleiding

Nadere informatie

Bijlage 3. Werkovereenkomst Werkovereenkomst

Bijlage 3. Werkovereenkomst Werkovereenkomst Bijlage 3. Werkovereenkomst Werkovereenkomst Volgnummer Datum :... :... Overeenkomst Eigenaar Verhuurder (verder Verhuurder) met Huurder betreffende Werk door of namens Verhuurder aan de woning van Huurder,

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP 98 woningen Leliestraat Irisstraat 1 Inleiding Domijn heeft 98 woningen aan de Lelie- en Irisstraat in de gemeente Losser. Deze woningen zijn over een tijdje echt op. Uit een

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. 1 januari 2014

SOCIAAL PLAN. 1 januari 2014 SOCIAAL PLAN 1 januari 2014 SOCIAAL PLAN T GIJMINK 1. Inleiding In 2004 zijn de voorbereidingen voor de wijkvernieuwing van het Gijmink gestart. De 507 huurwoningen worden in 10 fases vervangen door nieuwbouw.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Herhuisvesting bewoners Jan van Beieren Versie: 15 september 2014 Deze vragen- en antwoordenlijst is bestemd voor de huurders in de flat van De Goede Woning aan de Jan

Nadere informatie

REGLEMENT SLOOP & RENOVATIE

REGLEMENT SLOOP & RENOVATIE REGLEMENT SLOOP & RENOVATIE ONDERGETEKENDE Beter Wonen Vechtdal, gevestigd en kantoorhoudende te Hardenberg aan De Stelling 7 te Hardenberg, hierna te noemen 'verhuurder', rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Sociaal Statuut Leiden

Sociaal Statuut Leiden Sociaal Statuut Leiden Inhoud Bladzijde Overwegingen 2 1. Begripsbepaling 3 2. Voorlichting en begeleiding 5 3. Stadsvernieuwingsurgentie 7 4. Woningverbetering 8 5. Woningverbetering met kortdurende uithuisplaatsing

Nadere informatie

Sociaal Statuut. bij ingrijpende woningverbetering

Sociaal Statuut. bij ingrijpende woningverbetering Sociaal Statuut Emmen, 7 maart 2011 Sociaal Statuut De ondergetekenden: 1. Stichting Lefier, gevestigd Hooggoorns 16 te 7812 AM Emmen, vertegenwoordigd door haar directeur/lid raad van bestuur: de heer

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HERSTRUCTURERING ZOWONEN

SOCIAAL PLAN HERSTRUCTURERING ZOWONEN SOCIAAL PLAN HERSTRUCTURERING ZOWONEN (ZELFSTANDIGE EN ONZELFSTANDIGE WONINGEN) De ondergetekenden; 1. ZOwonen, gevestigd te Sittard, hierna te noemen ZOwonen 2. Huurdersvereniging Geleen gevestigd te

Nadere informatie

WWW.WONINGBELANG.NL. Sociaal Project Plan. Augustus 2013. Amundsenstraat 2 t/m 40 (040) 208 38 38

WWW.WONINGBELANG.NL. Sociaal Project Plan. Augustus 2013. Amundsenstraat 2 t/m 40 (040) 208 38 38 WWW.WONINGBELANG.NL Sociaal Project Plan Augustus 2013 Amundsenstraat 2 t/m 40 Woningbelang Waalreseweg 25, Valkenswaard info@woningbelang.nl www.woningbelang.nl (040) 208 38 38 Openingstijden: maandag

Nadere informatie

B w. Verhuurder: Almelose Woningstichting Beter Wonen, Hierna te noemen de verhuurder, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

B w. Verhuurder: Almelose Woningstichting Beter Wonen, Hierna te noemen de verhuurder, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door B w Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huurdersbelangen BeterWonen Partijen Verhuurder: Almelose Woningstichting Beter Wonen, Hierna te noemen de verhuurder, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Sociaal Plan bij renovatie

Sociaal Plan bij renovatie Sociaal Plan bij renovatie Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH De ondergetekenden; 1. Woningstichting Maasvallei Maastricht, gevestigd te Maastricht, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer

Nadere informatie

REGLEMENT BIJ RENOVATIE EN GROOT ONDERHOUD

REGLEMENT BIJ RENOVATIE EN GROOT ONDERHOUD REGLEMENT BIJ RENOVATIE EN GROOT ONDERHOUD Zwolle, juni 2014 Inleiding Woningstichting SWZ is primair verhuurder van woningen in de sociale huursector. Deze woningen hebben onderhoud nodig. Dat kan het

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Oranjebuurt. 4,9 x 5,25 mm. bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof

9,65 x 15,8 mm. Oranjebuurt. 4,9 x 5,25 mm. bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof 9,65 x 15,8 mm Oranjebuurt 4,9 x 5,25 mm bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof Bewonersbijeenkomst, woensdag 16 oktober 2013 om 19.30 uur in de Drijvershof. Aanwezigen: Namens

Nadere informatie

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Op grond van artikel 55b lid 1 van de Woningwet zijn woningcorporaties verplicht om een reglement op te stellen inzake het slopen en treffen van ingrijpende

Nadere informatie

Sociaal Plan Spatter/Fortuin Wormer definitief 7 oktober 2014. Sociaal Plan Spatter/Fortuin

Sociaal Plan Spatter/Fortuin Wormer definitief 7 oktober 2014. Sociaal Plan Spatter/Fortuin Sociaal Plan Spatter/Fortuin 1 Sociaal Plan voor Spatter/Fortuin Wormer Inleiding Dit sociaal plan is voor de bewoners van de flat Spatter/Fortuin die vanwege de voorgenomen sloop te maken krijgen met

Nadere informatie

a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; WET OP HET OVERLEG HUURDERS VERHUURDER (OVERLEGWET geldig per 1 januari 2009) HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a) Onze

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN TOBIAS ASSERLAAN afspraken over rechten en plichten bij herhuisvesting

SOCIAAL PLAN TOBIAS ASSERLAAN afspraken over rechten en plichten bij herhuisvesting SOCIAAL PLAN TOBIAS ASSERLAAN afspraken over rechten en plichten bij herhuisvesting Inhoudsopgave 1. Opzeggen van de huur... 4 1.1 Opzegging door TBV Wonen... 4 1.2 Opzegging door de huurder... 4 1.3 Hoe

Nadere informatie

Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch. Afspraken bij sloop van huurwoningen

Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch. Afspraken bij sloop van huurwoningen Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch Afspraken bij sloop van huurwoningen s-hertogenbosch bouwt aan de toekomst. Om ervoor te zorgen dat iedereen in deze gemeente prettig kan blijven wonen, worden

Nadere informatie

Stedelijk Vernieuwingsurgent

Stedelijk Vernieuwingsurgent Stedelijk Vernieuwingsurgent beleid: november 2008, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt 12.000 woningen in Vlaardingen. Een flink deel van die woningen is bereikbaar voor mensen met een laag inkomen.

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER

WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting,

Nadere informatie

Overeenkomstherstructureringsregeling. De ondergetekenden; Algemeen

Overeenkomstherstructureringsregeling. De ondergetekenden; Algemeen Herstructureringsregeling Inleiding RWS wil de diversedoelgroepen ook in de toekomst verantwoorde huisvesting en een goed leefklimaat bieden.sommigedelen van het woningbezitkenmerkenzich door teruglopendetechnischekwaliteit.

Nadere informatie

pçåá~~ä=éä~å= qéå=äéüçéîé=î~å=êéåçî~íáé=áå=eççêå=éå=mìêãéêéåç=ékç= = = = = = = = = = = = = = = =

pçåá~~ä=éä~å= qéå=äéüçéîé=î~å=êéåçî~íáé=áå=eççêå=éå=mìêãéêéåç=ékç= = = = = = = = = = = = = = = = pçåá~~äéä~å qéåäéüçéîéî~åêéåçî~íáéáåeççêåéåmìêãéêéåçékç léöéã~~âíçççê~ñçéäáåöeìêéåéåhçééå aéñáåáíáéîéîéêëáéokpiî~ëíöéëíéäçáåçáêéåíáéê~~ççkçknujmqjomnn fåüçìçëçéö~îé 1. INLEIDING...3 2. KADER...4 3. ALGEMEEN...5

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

sociaal plan Notenhof Voor huurders van Patrimonium Barendrecht aan de Notenhof 7 tot en met 48

sociaal plan Notenhof Voor huurders van Patrimonium Barendrecht aan de Notenhof 7 tot en met 48 sociaal plan Notenhof Voor huurders van Patrimonium Barendrecht aan de Notenhof 7 tot en met 48 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Algemeen 5 3. Plangebied, duur en looptijd van het sociaal plan 6 4. Procedure

Nadere informatie

Wijziging woonsituatie

Wijziging woonsituatie Wijziging woonsituatie Bij het betrekken van een nieuwe woning tekenen de huurder en Tablis Wonen altijd een huurovereenkomst. Het kan voorkomen dat uw woonsituatie wijzigt. Misschien wilt u samenwonen

Nadere informatie

Sociaal Plan ParkStad

Sociaal Plan ParkStad Sociaal Plan ParkStad 2009 Wat is het Sociaal Plan ParkStad? In deze folder kunt u lezen over de afspraken en regelingen waar bewoners mee te maken krijgen als hun huis gesloopt of gerenoveerd wordt. Woningcorporaties,

Nadere informatie

Sociaal Convenant Datum: 1 juli 2014

Sociaal Convenant Datum: 1 juli 2014 Sociaal Convenant Datum: 1 juli 2014 Artikel 1 Algemeen Wij begrijpen dat de sloop, renovatie of groot onderhoud van uw woning ingrijpend is. Om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen hebben wij afspraken

Nadere informatie

Sociaal Plan blad 1. regionaal & betrokken. Begripsbepalingen (op alfabetische volgorde) Algemeen

Sociaal Plan blad 1. regionaal & betrokken. Begripsbepalingen (op alfabetische volgorde) Algemeen Sociaal Plan blad 1 Begripsbepalingen (op alfabetische volgorde) Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: 1.1 Aanvullend individueel contract bij Sociaal Plan: in een sociaal plan zijn alle collectieve

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN TRIVIRE BIJ SLOOP

SOCIAAL PLAN TRIVIRE BIJ SLOOP SOCIAAL PLAN TRIVIRE BIJ SLOOP Inhoudsopgave Inleiding 1 1. Overleg en informatie 1.1 overleg met Huurdersraad en/of bewonerscommissies 1.2 informatie aan huurders 2. Voorrangsverklaring en passende woning

Nadere informatie

sociaal statuut palenstein zoetermeer PALENSTEIN jouwplekinzoetermeer

sociaal statuut palenstein zoetermeer PALENSTEIN jouwplekinzoetermeer sociaal statuut palenstein zoetermeer PALENSTEIN jouwplekinzoetermeer sociaal statuut palenstein zoetermeer HV D G W versie april 2012 5 Deel 1 De belangrijkste afspraken uit het Sociaal Statuut Palenstein

Nadere informatie

Inschrijven en woningtoewijzing

Inschrijven en woningtoewijzing Wilt u een woning huren bij Destion? In deze brochure kunt u lezen hoe dat werkt en wat u kunt doen om in aanmerking te komen voor een huurwoning van onze woningcorporatie. Inschrijven U komt voor een

Nadere informatie

Sociaal Plan Maandagsewetering November 2015

Sociaal Plan Maandagsewetering November 2015 Sociaal Plan Maandagsewetering November 2015-1 - Inhoudsopgave 1. Introductie... - 3-2. Samenvatting tot nu toe... - 4-3. Projectgroep... - 4-4. Regelingen en tegemoetkomingen... - 6-4.1 Huurbevriezing...

Nadere informatie

vraag & antwoord - wat betekenen de sloop- en nieuwbouwplannen in Europarei voor mij als huurder?

vraag & antwoord - wat betekenen de sloop- en nieuwbouwplannen in Europarei voor mij als huurder? vraag & antwoord - wat betekenen de sloop- en nieuwbouwplannen in Europarei voor mij als huurder? Eind mei bent u, als bewoner van Europarei, per brief geïnformeerd over het besluit van de gemeenteraad

Nadere informatie

Sociaal Statuut. Amersfoort. De Alliantie Eemvallei Portaal Eemland Vereniging Huurdersbelangen Hestia Gemeente Amersfoort

Sociaal Statuut. Amersfoort. De Alliantie Eemvallei Portaal Eemland Vereniging Huurdersbelangen Hestia Gemeente Amersfoort Sociaal Statuut Amersfoort De Alliantie Eemvallei Portaal Eemland Vereniging Huurdersbelangen Hestia Gemeente Amersfoort Amersfoort, december 2006 Inhoudsopgave Convenant 3 1. Algemeen 3 1.1 Geldigheid

Nadere informatie

Sociaal Plan Celcius in het kort

Sociaal Plan Celcius in het kort Sociaal Plan Celcius in het kort Voor alle duidelijkheid Het bruist in Woensel-West. De inspanningen van gemeente, corporaties Het bruist in Woensel-West. De inspanningen van gemeente, corporaties en vooral

Nadere informatie

1. Stichting Tablis Wonen, gevestigd te Sliedrecht, ten deze vertegenwoordigd door de heer H.J. Bleijerveld, directeur, hierna te noemen Tablis Wonen

1. Stichting Tablis Wonen, gevestigd te Sliedrecht, ten deze vertegenwoordigd door de heer H.J. Bleijerveld, directeur, hierna te noemen Tablis Wonen OVEREENKOMST SOCIAAL PLAN bij herstructurering DE ONDERGETEKENDEN; 1. Stichting Tablis Wonen, gevestigd te Sliedrecht, ten deze vertegenwoordigd door de heer H.J. Bleijerveld, directeur, hierna te noemen

Nadere informatie

Sociaal Plan Korrelbeton Plan 1 Jolinkstraat 2a t/m 8b Prins Hendrikstraat 118 A, B, C t/m 144 A, B, C Prins Hendrikstraat 146 A, B t/m 160 A, B

Sociaal Plan Korrelbeton Plan 1 Jolinkstraat 2a t/m 8b Prins Hendrikstraat 118 A, B, C t/m 144 A, B, C Prins Hendrikstraat 146 A, B t/m 160 A, B Sociaal Plan Korrelbeton Plan 1 Jolinkstraat 2a t/m 8b Prins Hendrikstraat 118 A, B, C t/m 144 A, B, C Prins Hendrikstraat 146 A, B t/m 160 A, B Inhoud Waarom dit Sociaal Plan? 3 Definities 4 Bewonersvertegenwoordiging

Nadere informatie

1.1 Vaststelling Stichting R&B Wonen 1.1.1 Dit Sociaal Plan is vastgesteld door de directeur-bestuurder van Stichting R&B Wonen op 11 maart 2014.

1.1 Vaststelling Stichting R&B Wonen 1.1.1 Dit Sociaal Plan is vastgesteld door de directeur-bestuurder van Stichting R&B Wonen op 11 maart 2014. Sociaal Plan blad 1 Begripsbepalingen (op alfabetische volgorde) Hoofdstuk 1 Verantwoording 1.1 Vaststelling Stichting R&B Wonen 1.1.1 Dit Sociaal Plan is vastgesteld door de directeur-bestuurder van Stichting

Nadere informatie

Sociaal plan. Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt!

Sociaal plan. Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt! Sociaal plan Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt! Wonen Zuid werkt continu aan het verbeteren van haar woningaanbod. Dat doen we door onze woningen goed

Nadere informatie

Regionaal Sociaal Statuut Krimpenerwaard. Voor sloop, renovatie en planmatig onderhoud

Regionaal Sociaal Statuut Krimpenerwaard. Voor sloop, renovatie en planmatig onderhoud Regionaal Sociaal Statuut Krimpenerwaard Voor sloop, renovatie en planmatig onderhoud Uitgave 3 Ingangsdatum 11 december 2014 Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer I Algemeen Doelgroep sociaal plan Communicatie

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 10 september 2014

Nieuwsbrief 3 10 september 2014 Nieuwsbrief 3 10 september 2014 Dit is de derde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in project Rijsoord. U ontvangt een nieuwsbrief na elke klankbordbijeenkomst. Deze nieuwsbrief wordt bij alle bewoners

Nadere informatie

Verhuisplan Hart voor Tilburg

Verhuisplan Hart voor Tilburg Vogeltjesbuurt Verhuisplan Hart voor Tilburg Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Sloopbesluit 3 Inleiding 2. Van huisbezoek tot vervangende huisvesting 4 2.1 Het huisbezoek 4 2.2 Hoe verder na het huisbezoek?

Nadere informatie

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling 1. Inleiding Woningstichting St. Joseph verhuurt circa 460 woningen in Stramproy en omgeving. We willen graag dat de juiste woning

Nadere informatie

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ondergetekenden:

Nadere informatie

Verhuiskostenreglement

Verhuiskostenreglement Verhuiskostenreglement Algemeen In dit Verhuiskostenreglement bij complexgewijze sloop, renovatie en/of woningverbetering, geeft Stichting Humanitas Huisvesting (verder te noemen Humanitas Huisvesting)

Nadere informatie

Sociaal Plan Nieuwbouw noordelijke blokken Fase 3 Wijkaanpak De Oude Kooi d.d. november 2012

Sociaal Plan Nieuwbouw noordelijke blokken Fase 3 Wijkaanpak De Oude Kooi d.d. november 2012 Sociaal Plan Nieuwbouw noordelijke blokken Fase 3 Wijkaanpak De Oude Kooi d.d. november 2012 Sociaal plan Noordelijke Blokken Inhoudsopgave Onderwerp Blad Inleiding 3 Sociaal Plan 4 Stadsvernieuwingsurgentie

Nadere informatie

Kader Sociaal Plan Portaal Nijmegen

Kader Sociaal Plan Portaal Nijmegen Kader Sociaal Plan Portaal Nijmegen Inhoud 1. Inleiding 2. Begrippenlijst 3. Voorlichting, begeleiding en bewonersbetrokkenheid 4. Herstructureringsindicatie en terugkeergarantie 5. Vergoedingsregeling

Nadere informatie

Aan de bewoners van de flats Pasweg 7, 13, 15, 19, 21, 23 en 27 Landgraaf. Beste huurder,

Aan de bewoners van de flats Pasweg 7, 13, 15, 19, 21, 23 en 27 Landgraaf. Beste huurder, Aan de bewoners van de flats Pasweg 7, 13, 15, 19, 21, 23 en 27 Landgraaf plaats Kerkrade datum 4 augustus 2015 ons kenmerk HBN/MSS onderwerp verhuizen naar nieuwe woning Beste huurder, Op 22 juli hebben

Nadere informatie

- Huurprijzen Maak kennis met De Gaarden. De Gaarden wordt een buurt met een landelijk karakter, een karakteristieke wijk met natuurlijke elementen.

- Huurprijzen Maak kennis met De Gaarden. De Gaarden wordt een buurt met een landelijk karakter, een karakteristieke wijk met natuurlijke elementen. Oktober 2011 PAGINA 1 In dit nummer - De voorbereidingen zijn gestart - Planning - Maatregelen aan de woning - Start bewonerswerkgroep - Het betrekken van een wisselwoning - Tegemoetkoming verhuisen herinrichtingskosten

Nadere informatie

Concept nieuw sociaal statuut Lefier

Concept nieuw sociaal statuut Lefier Concept nieuw sociaal statuut Lefier Inleiding Het onderstaand (vernieuwd) sociaal statuut is een overeenkomst dat Lefier hanteert als uitgangspunt voor de regeling van de rechten van individuele huurders

Nadere informatie

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl ingrijpende verbeteringen contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl gratis onderhouds- en storingsmeldingen 0800-0 989 989

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER HUISBEWARING

AANVRAAGFORMULIER HUISBEWARING AANVRAAGFORMULIER HUISBEWARING Adres waarvoor de huisbewaring wordt aangevraagd Naam:.. Straatnaam:. Huisnummer:... Postcode: Plaats: Email:. Telefoonnummer(s). Pag 1 van 8 pag. aanvraagformulier huisbewaring

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte voor studenten nummer OGEH/KLNT

Huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte voor studenten nummer OGEH/KLNT Huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte voor studenten nummer OGEH/KLNT Ondergetekenden, De stichting Stichting Staedion, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende aan het Koningin Julianaplein

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER HUISBEWARING

AANVRAAGFORMULIER HUISBEWARING AANVRAAGFORMULIER HUISBEWARING Adres waarvoor de huisbewaring wordt aangevraagd Naam:.. Straatnaam:. Huisnummer:... Postcode: Plaats: Email:. Telefoonnummer(s). Pag 1 van 9 pag. aanvraagformulier huisbewaring

Nadere informatie

Naam verhuurder:... Naam huurder:... Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van... 20... de kamer(s) in de woning

Naam verhuurder:... Naam huurder:... Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van... 20... de kamer(s) in de woning Ondergetekenden Naam verhuurder:... Naam huurder:... Adres:... Telefoon:... komen het volgende overeen: A. DE WOONRUIMTE Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van... 20... de kamer(s) in de

Nadere informatie

De Struikbuurt Vernieuwt! in het Uitwerkingsplan waar de buurt in 2013 mee instemde.

De Struikbuurt Vernieuwt! in het Uitwerkingsplan waar de buurt in 2013 mee instemde. V o o r u, b e w o n e r v a n D E A N T O N S T R U I K B U U R T I N S L O T E R M E E R De Struikbuurt Vernieuwt! De Struikbuurt gaat veranderen. Alle woningen tussen het Johan Brouwerpad en de Vening

Nadere informatie

Sociaal Statuut Sloop. Casade

Sociaal Statuut Sloop. Casade Sociaal Statuut Sloop Casade Vastgesteld d.d.: 3 oktober 2005 6 e indexering en aanpassing per: april 2013 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Algemeen... 2 2.2. Toepasselijkheid... 2 3. Besluit tot sloop... 3

Nadere informatie

Renovatie maisonnetteflats Oldenbarnevelderweg Barneveld 2012-2015

Renovatie maisonnetteflats Oldenbarnevelderweg Barneveld 2012-2015 Renovatie maisonnetteflats Oldenbarnevelderweg Barneveld 2012-2015 Het sociaal plan in het kort: de afspraken, rechten en plichten van de bewoners en Woningstichting Barneveld De bewoners van de maisonnetteflats

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL.

VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL. VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL. In dit overzicht vindt u een uitgebreide lijst met veelgestelde vragen die gaan over uw woning,

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Algemene vragen De vakantieperiode begint nu, kunnen we het niet wat rustiger aan doen, om iedereen de gelegenheid

Nadere informatie