Sociaal plan. Herstructurering woningen en woonomgeving van de:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal plan. Herstructurering woningen en woonomgeving van de:"

Transcriptie

1 Sociaal plan Herstructurering woningen en woonomgeving van de: Appelbloesemstraat 1 t/m 32 e+o, Cameliastraat 1 t/m 34 e+o, Clematisstraat 1 t/m 32 e+o, Floraplein 16 t/m 69 e+o, Papaverstraat 1 t/m 32 e+o, Resedastraat 1 t/m 8 e+o, 10 t/m 34 e en 52 t/m 80 e, Roostenlaan 147 t/m 187 o en Wilgenroosstraat 54 t/m 64 e en 53 t/m 75 o, hierna te noemen plangebied, in de buurt Kerstroosplein, stadsdeel Stratum te Eindhoven in het kader van de herstructurering van woningen en woonomgeving. Buurt Plangebied 1/9

2 1. Aanhef De ondergetekenden Stichting Huurdersbelangen Kerstroosplein/De Roosten in deze vertegenwoordigd door mevrouw J.B. Alsemgeest-Postema, voorzitter en Stichting Wooninc. in deze vertegenwoordigd door mevrouw M.G.W. Minnaar, manager Wonen zijn het volgende Sociaal Plan overeengekomen: 2. Inleiding 1. Dit Sociaal Plan geldt voor de bewoners van de 255 woningen aan de Appelbloesemstraat 1 t/m 32 e+o, Cameliastraat 1 t/m 34 e+o, Clematisstraat 1 t/m 32 e+o, Floraplein 16 t/m 69 e+o, Papaverstraat 1 t/m 32 e+o, Resedastraat 1 t/m 8 e+o, 10 t/m 34 e en 52 t/m 80 e, Roostenlaan 147 t/m 187 o en Wilgenroosstraat 54 t/m 64 e en 53 t/m 75 o verder genoemd plangebied, in de buurt Kerstroosplein, stadsdeel Stratum te Eindhoven in het kader van de herstructurering van woningen en woonomgeving. 2. Wooninc. heeft besloten de huidige woningen te slopen om te vervangen door nieuwbouw. De woningen zijn te klein, renovatie is te duur en ook na renovatie zijn de woningen niet geschikt te maken voor senioren. Er is ook te weinig variatie in woningtypen in de buurt. De nieuwe woningen moeten jaar meekunnen en voldoen aan de eisen en wensen van toekomstige bewoners: senioren, alleenstaanden, gezinnen en jongeren. 3. Dit Sociaal Plan maakt integraal deel uit van alle afspraken die met bewoners gemaakt worden mbt de ingrepen aan hun woningen en woonomgeving. 4. Met dit Sociaal plan worden afspraken gemaakt over het waarborgen van de leefbaarheid in het plangebied, de rechten van de huurders als het gaat om herhuisvesting, terugkeer, vergoedingen, ondersteuning en de wijze van participatie van, communicatie met en informatie aan de bewoners. 5. Voor dit Sociaal Plan geldt: - er wordt teruggebouwd voor de huidige huurders; - iedere huurder die dat wil, kan terugkeren in het plangebied in een woning die betaalbaar is in verhouding tot zijn inkomen. 3. Begrippen Hieronder volgt de betekenis van de begrippen die in dit Sociaal Plan worden gebruikt. Bewonerscommissie Geschillencommissie Hardheidsclausule Herstructurering Huur Huurder Huurdersorganisatie De vertegenwoordiging van de huurders, Stichting Huurdersbelangen Kerstroosplein/ De Roosten, volgens de voorschriften van het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) en de Wet op het Overleg Huurders Verhuurder. Een commissie, bestaande uit 3 personen en ingesteld door Wooninc. en Stichting Huurdersplatform Wooninc. (SHW), welke geschillen behandelt die voortvloeien uit het Sociaal Plan en hierover een bindende uitspraak doet. Regeling voor een huurder, die duidelijk veel meer nadeel van de plannen en werkzaamheden heeft dan andere huurders. Vernieuwing van het plangebied met sloop en vervangende nieuwbouw van de woningen en integrale aanpak van de woonomgeving. De prijs per maand, die de huurder verschuldigd is aan Wooninc. voor het enkele gebruik van de woning. De hoofdhuurder inclusief de medehuurders, die een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd met Wooninc. hebben afgesloten. Zowel de hoofdhuurder als de eventuele medehuurders staan in de basisadministratie van de gemeente ingeschreven op het adres van de gehuurde woning en hebben er hun hoofdverblijf. Stichting Huurdersplatform Wooninc., de vertegenwoordiging van alle huurders van Wooninc., voor onderwerpen van beleid en beheer op organisatieniveau, volgens de voorschriften van het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) en de Wet op het Overleg Huurders Verhuurder. 2/9

3 Huurovereenkomst Huurovereenkomst Wisselwoning Leefbaarheidsafspraken Schriftelijke overeenkomst aangaande woonruimte, die voor onbepaalde tijd is afgesloten tussen huurders en Wooninc. Dit is de huurovereenkomst voor de wisselwoning, waarvoor de huurder een huurovereenkomst afsluit betreffende gebruik van woonruimte, dat naar zijn aard van korte duur is. Afspraken tussen Wooninc. en de huurdersorganisatie over de maatregelen en activiteiten waarmee de leefbaarheid, veiligheid en gezondheid tijdens de herstructurering worden gewaarborgd en over de wijze waarop Wooninc. en de huurders daarbij samenwerken en afspraken met gemeente, politie, samenwerkende professionele partners, het Leefbaarheidsteam en eventuele andere partijen. Medische aanpassingen Aanpassingen die in of bij de woning zijn aangebracht krachtens de WMO en die noodzakelijk zijn voor het zelfstandig functioneren van bewoners met lichamelijke beperkingen. Peildatum Plangebied Kerstroosplein SHW De peildatum is de datum waarop individuele huurders recht hebben op de regelingen in dit Sociaal Plan. De algemene afspraken gelden vanaf de vaststelling en ondertekening van dit Sociaal Plan door beide partijen tot de definitieve oplevering van alle woningen. De genoemde straten en huisnummers waarvoor dit Sociaal Plan geldt. De huurdersorganisatie, Stichting Huurdersplatform Wooninc. Sloopbesluit SRE-regio Voornemen tot sloop Wisselwoning Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV) Het sloopbesluit wordt door Wooninc. genomen met vaststelling van de datum vanaf wanneer de sloopwerkzaamheden kunnen aanvangen. Samenwerkingsverband regio Eindhoven. Voornemen van Wooninc. om de woningen te slopen, meegedeeld aan de huurders in een persoonlijke brief in oktober Een wisselwoning is bedoeld voor tijdelijke bewoning. De woning is beschikbaar voor de duur van de uitvoering van het project, waarna de bewoner terugkeert naar de nieuwe woning. De wisselwoning is qua ruimte (aantal kamers) passend. De wisselwoning ligt tenzij de huurder dit niet wenst- in de buurt of de directe omgeving en is een door Wooninc. voor tijdelijke bewoning beschikbaar gestelde, gestoffeerde woning. Zelf aangebrachte veranderingen zijn zaken, die de huurder heeft aangebracht nadat hij de woning heeft betrokken. Deze zaken behoren derhalve niet tot de standaarduitrusting van de woning. 4. Algemeen 1. Dit sociaal plan is geldig vanaf het moment van ondertekening tot de definitieve oplevering van alle woningen en de definitieve herhuisvesting van alle huurders. 2. Tot de start van de werkzaamheden worden door Wooninc. de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden en reparaties uitgevoerd in en aan de woning. 3. De bewonerscommissie kan zich bij haar werkzaamheden laten ondersteunen door extern deskundigen, op kosten van Wooninc. Zij dient daartoe vooraf een schriftelijk verzoek met offerte in te dienen. Na schriftelijke toestemming van Wooninc. kan de ondersteuning daadwerkelijk plaatsvinden. 4. De genoemde bedragen worden jaarlijks aangepast, geïndexeerd, op basis van de ontwikkeling van de door het CBS gepubliceerde Consumentenprijsindex alle huishoudens. De huurtoeslaggrenzen in artikel 6.4 zijn gebaseerd op prijspeil 1 januari De wettelijke verhuis- en herinrichtingskostenvergoeding is gebaseerd op prijspeil 1 maart Alle overige in onderhavig Sociaal Plan genoemde bedragen zijn gebaseerd op prijspeil 1 juli De bepalingen van het Sociaal Plan zijn van toepassing op huurders die voldoen aan de definitie huurder (zie begrippenlijst). 6. Vergoedingen worden pas uitgekeerd als er geen sprake is van openstaande vorderingen bij 3/9

4 Wooninc. of als de huurder toestemming geeft voor het verrekenen van de vergoeding met de nog verschuldigde huur, openstaande facturen, mutatieschade en/of overige vorderingen die Wooninc. op de huurder heeft. 7. De huurprijs van de te slopen woningen wordt vanaf ondertekening van het sociaal plan bevroren. 8. Bewoners werken eraan mee dat de uitvoering niet wordt belemmerd. De uitvoerende partijen werken eraan mee dat de overlast voor de bewoner zo klein mogelijk is. 9. De peildatum voor dit sociaal plan is 8 maart Procedure bij sloop 1. Onderstaande procedure geldt voor woningen die worden gesloopt. 2. Informeren en Inventariseren: Een medewerker van of namens Wooninc. gaat, na het vaststellen van het sociaal plan, op huisbezoek bij de huurders die willen verhuizen naar een woning buiten het plangebied. Een tweede ronde huisbezoeken aan bewoners die naar de te realiseren nieuwbouw willen verhuizen volgt wanneer bekend is wat er wordt teruggebouwd. Doel van het bezoek is: a. de huurder informeren over de procedure in het kader van het sloopbesluit; b. het inventariseren van de woonwensen van de huurders; c. het bespreken van de ZAV-regeling; d. het inventariseren van mogelijke knelpunten bij de huurder. Afspraken maken op basis van het Sociaal Plan en de plannen over: a. terugkeer en wisselwoning resp. uitverhuizing; b. volgorde woningtoewijzing; c. huur en regelingen m.b.t. betaalbaarheid; d. vergoedingen; e. het leveren van maatwerk aan de hand van individuele problematiek; zo nodig het inschakelen van hulpverlenende instanties. f. De wijze van oplevering van de woning. Informeren aan de hand van het Sociaal Plan over g. rechten en plichten; h. procedures; i. planning. De checklist ter voorbereiding op het huisbezoek is als bijlage bijgevoegd bij dit sociaal plan. 3. Van het individuele huisbezoek wordt door Wooninc. een verslag gemaakt van de zaken die besproken zijn. De gemaakte afspraken worden door Wooninc. in een brief vastgelegd. Deze wordt in tweevoud aan de huurder toegezonden. Eén exemplaar is voor de eigen administratie van de huurder. Het andere exemplaar dient de huurder binnen twee weken voor akkoord te ondertekenen en kan in de bijgeleverde antwoordenveloppe teruggezonden worden aan Wooninc. Mocht er een verandering optreden in de persoonlijke omstandigheden, dan kan de huurder om een nieuw huisbezoek verzoeken. 4. Wooninc. neemt een sloopbesluit en stelt daarmee de datum vast vanaf wanneer de sloopwerkzaamheden kunnen aanvangen. 5. De medewerker van of namens Wooninc. is bereikbaar via telefoonnummer (gsm), evenals spreekuren, adres etc. 6. De huurder kan, als hij dat wil, anderen uitnodigen bij bovenstaande gesprekken aanwezig te zijn ter ondersteuning. Indien nodig kan hij ook leden van de bewonerscommissie vragen aanwezig te zijn. Voor bewoners die de Nederlandse taal niet machtig zijn en niet beschikken over een vertaler binnen eigen kring, wordt zonodig en op diens eigen verzoek door Wooninc. een tolk ingezet. 7. Met de bewonerscommissie is de checklist opgesteld van alle zaken die in de bovengenoemde gesprekken aan de orde moeten komen. 8. Huurders die de huurovereenkomst opzeggen per een datum na de peildatum dienen de 4/9

5 woning veilig, wind- en waterdicht achter te laten. Stoffering mag achtergelaten worden, mits schoon. In overleg met de tijdelijke bewoner kan huisraad achtergelaten worden. 9. Wooninc. kan de woning vanaf 3 november 2008 verhuren op basis van een tijdelijke huurovereenkomst naar zijn aard van korte duur of in een later stadium op basis van bruikleen in gebruik geven om het plangebied leefbaar en veilig te houden. 6. Herhuisvesting 1. Alle huurders van te slopen woningen hebben voorrang bij de toewijzing van leegkomende woningen van Wooninc. in Eindhoven of omliggende gemeentes in de SRE-regio waar Wooninc. bezit heeft. 2. Alle huurders die door de herstructurering gedwongen zijn tijdelijk elders te wonen hebben het recht om naar het plangebied terug te keren. De plannen voor het plangebied voorzien in de wensen en de behoeftes die deze huurders hebben kenbaar gemaakt. 3. De sloop en nieuwbouw van het plangebied zal in fasen worden uitgevoerd om bewoners zoveel mogelijk de gelegenheid te geven, zonder tijdelijk gebruik van wisselwoning, meteen naar een nieuwe woning in het plangebied te verhuizen. Naar de bewoners wordt duidelijk gecommuniceerd over termijnen waarop zij indien noodzakelijk- in een wisselwoning wonen, ook wanneer er onverhoopt vertraging zou optreden ten gevolge van bijvoorbeeld vorst, vertraging in leveringen alsmede andere onvoorziene omstandigheden. 4. De sloop- en bouwvergunning worden conform nieuwe regelgeving gelijktijdig aangevraagd. 5. Voor de huurders die terug willen keren garandeert Wooninc. dat de woningen betaalbaar zijn in relatie tot hun inkomen, dat er voldoende woningen zijn met een huur tot maximaal de dan geldende aftoppingsgrens voor huurtoeslag ( 517,64 resp. 554,76 per maand, prijspeil 1 januari 2011) en dat er heldere afspraken gemaakt worden met alle bewoners die niet in aanmerking komen voor huurtoeslag zodat zij een woning in het plangebied kunnen blijven huren. Wanneer daartoe aanleiding is, wordt op individueel niveau maatwerk geleverd. 6. Wooninc. maakt met de bewonerscommissie afspraken over welke componenten aan servicekosten er opgenomen worden bij de te realiseren nieuwbouw. Dat is pas mogelijk op het moment dat duidelijk is wat er gebouwd gaat worden. 7. Alle huurders van de te slopen woningen hebben voorrang bij de toewijzing van de nieuwbouwwoningen in het plangebied. Dit geldt ook voor de nieuwbouwkoopwoningen. 8. Bij toewijzingen van woningen in het plangebied gelden de volgende voorrangsregels: 1. wie het langst aaneengesloten in het plangebied woont en een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft; 2. wie het langst aaneengesloten in het plangebied huurt; 3. wie het langst aaneengesloten in de buurt woont en een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd met Wooninc. heeft. Huurder moet dit aantonen met een uittreksel van de Gemeentelijke Basisadministratie met adreshistorie. 9. De huurder mag maximaal tweemaal een aangeboden woning weigeren die binnen de door hem opgegeven woonwensen valt. De huurder krijgt dus maximaal driemaal een aanbieding. Het maximum aantal aanbiedingen geldt ook bij terugkeer. 10. Wooninc. treft een regeling voor huurgewenning over een periode van 5 jaar, bij een huursprong van 50,00 of meer, gekoppeld aan een jaarlijkse inkomenstoets. De regeling is enkel van toepassing indien men geen recht heeft op huurtoeslag en het inkomen maximaal ,00 bruto per jaar bedraagt (prijspeil 1 januari 2011). 11. Spijtoptantenregeling: huurders die hun woning gedwongen moeten ontruimen als gevolg van sloop en een woning buiten de buurt betrekken kunnen binnen een jaar na verhuizing bij Wooninc. een verzoek indienen voor een andere woning. Wooninc. zal zich inspannen om hier gehoor aan te geven. 12. Spijtoptanten die naar de nieuwbouw zijn verhuisd en niet kunnen aarden, kunnen bij Wooninc. een verzoek indienen voor een andere woning buiten het plangebied. Wooninc. zal zich inspannen om hier gehoor aan te geven. 5/9

6 7. Vergoedingen voor verhuis- en herinrichtingskosten bij sloop 1. Huurders die hun woning definitief moeten verlaten vanwege sloop hebben vanaf de peildatum recht op de volgende vergoedingen: a. vergoeding voor verhuis- en herinrichtingskosten van 5.396,00 per woning bij eenmaal verhuizen; b. indien verhuizen naar een wisselwoning onvermijdelijk is en Wooninc. heeft geen passend aanbod kunnen doen ter voorkoming van tweemaal verhuizen, wordt voor de tweede verhuizing een vergoeding van 500,00 uitgekeerd. c. ter voorkoming van dubbele huurlasten, neemt Wooninc. de laatste maandhuur van de oude woning voor haar rekening. d. de inschrijfkosten als woningzoekende evenals de andere kosten ten behoeve van informatie voor woningzoekenden; 2. Huurders die hun woning verlaten omdat ze de plannen niet willen afwachten en die vanaf 3 november 2008 (peildatum) verhuizen en daarmee een woning vrijmaken, hebben recht op de wettelijke minimale verhuis- en herinrichtingskostenvergoeding van 5396,00 per woning. 3. Indien de huurder de woning niet op de geplande sloopdatum heeft verlaten, tenzij dit aantoonbaar buiten zijn schuld om het geval is, wordt hem een onmiddellijk opeisbare boete opgelegd van 125,00 per kalenderdag dat hij de woning niet verlaten heeft. De minimale boete zal jaarlijks telkens op 1 januari zonder schriftelijke aanzegging worden geïndexeerd volgens de CBS Consumenten Prijsindex Alle Huishoudens met 2000 als basisjaar (2000 = 100). Daarnaast worden de kosten van een eventuele juridische procedure bij de huurder in rekening gebracht. 4. Indien nodig regelt Wooninc. op haar kosten opslagcontainers (geïsoleerd en afsluitbaar). De huurder dient dit zelf aan de inboedelverzekering op te geven. 5. De uitbetaling van de verhuis- en herinrichtingskostenvergoeding geschiedt in twee delen: 75% binnen 7 werkdagen na huuropzegging en de resterende 25% binnen 7 werkdagen na sleutelinlevering. 8. Informatie, participatie en communicatie 1. De bewonerscommissie is voor Wooninc. de vertegenwoordiger van de bewoners. positie en adviesrecht van de bewonerscommissie zijn geregeld in de samenwerkingsovereenkomst met de SHW. Daarnaast gelden de BBSH en de Wet overleg Huurders-verhuurder. De bewonerscommissie zal bij belangrijke beslissingen de huurders van het plangebied raadplegen over de door haar in te nemen standpunten. 2. De bewonerscommissie en bewoners uit de buurt worden betrokken bij de planvorming, middels workshops, ontwerpateliers etcetera. Ook de gemeente wordt betrokken bij de planvorming. 3. Tijdens de uitvoering voert Wooninc. structureel overleg met de bewonerscommissie over alle relevante zaken die betrekking hebben op de wijkvernieuwing, de leefbaarheid, de planning en de communicatie hieromtrent. 4. Alle schriftelijke informatie betreffende de wijkvernieuwing aan de bewoners wordt in concept voorgelegd aan de bewonerscommissie met uitzondering van de communicatie aan individuele bewoners. Deze zal daarop reageren of de informatie juist is (volgens afspraken) en begrijpelijk is voor de bewoners. 5. Aan de zorgen van de bewoners, waaronder ook de tegenstanders van sloop, aangegeven in de enquête van de huurdersorganisatie, zal in de plannen aandacht worden besteed. 6. Gedurende de planvoorbereiding en uitvoering worden bewoners op de hoogte gehouden middels nieuwsbrieven, workshops, spreekuren, inloopavonden, brieven op naam enzovoorts, afhankelijk van de informatie. In overleg met de bewonerscommissie worden zowel een planning als een communicatieplan opgesteld. 7. De communicatie wordt verzorgd door Wooninc. na overleg met de bewonerscommissie. 8. De bewonerscommissie kan, indien ze dat nodig vindt, een eigen informatiebrief in het plangebied verspreiden en/of in welke vorm dan ook de bewoners raadplegen over de in te nemen standpunten. Ze zal Wooninc. daar altijd van tevoren van in kennis stellen. 6/9

7 9. Voorafgaand en tijdens de sloop- en bouwwerkzaamheden zijn er vaste contactpersonen van/namens Wooninc. voor de bewoners. Deze zijn goed en laagdrempelig bereikbaar i. Informatie over de bereikbaarheid wordt opgenomen in de nieuwsbrieven en als bijlage bij het sociaal plan. 10. Wooninc. zorgt in samenspraak met gemeente Eindhoven- voor communicatie naar de overige buurtbewoners die niet in het plangebied wonen. 9. Dienstverlening en extra voorzieningen tbv van de bewoners 1. Alle gevolgen voor de huur en huurtoeslag zijn voor huurders bekend, voordat deze besluiten en tekenen voor akkoord. Dit is in principe een eigen verantwoordelijkheid van de huurders. Indien nodig verwijst Wooninc. naar de juiste instantie(s). 2. Wooninc. is verantwoordelijk voor het afsluiten van water, gas, licht en telefoon/kabel in woningen waaruit de bewoners zijn vertrokken, het laten verwijderen van standleidingen en meters. De bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van hun verhuizing bij de verschillende energietoeleveringsbedrijven en de kabel- en telefoonmaatschappij. 3. Voorzieningen voor mindervaliden in woningen waaruit de huurder moet vertrekken worden, na overleg tussen huurder en verhuurder, naar de nieuwe woning indien het een woning van Wooninc. betreft- en indien van toepassing naar de wisselwoning overgebracht of weer aangebracht zonder het opnieuw doorlopen van procedures en zonder extra kosten voor de bewoner. Als behoefte blijkt aan nieuwe voorzieningen zal Wooninc. zich inspannen om die ook meteen aan te brengen wanneer die vallen binnen het oppluspakket. In het geval het gaat om nieuwe voorzieningen die via de WMO worden aangebracht, wordt de reguliere gemeentelijke procedure gevolgd. 4. Voor huurders die hulp nodig hebben bij verhuizing, schoonmaak en andere klussen ten gevolge van de sloopwerkzaamheden zullen door Wooninc. tijdens het individuele huisbezoek afspraken worden gemaakt en waar mogelijk voorzieningen worden getroffen. De bewonerscommissie krijgt geanonimiseerde informatie over het aantal bewoners en het soort hulp dat geboden wordt. 5. Wooninc. zal tijdens de huisbezoeken vaststellen of de bewoner hulp nodig heeft in de vorm van maatschappelijk werk, Sociaal Raadsliedenwerk, hulp bij schuldenproblematiek, hulp bij fysieke of psychische problematiek. Indien er sprake is van multiproblematiek, wordt de bewoner in overleg aangemeld bij het Woonoverlast- en Woonzorgteam Stratum of wordt er met betrokken instanties een casusoverleg gehouden. 10. Regelingen bij verkoop 1. Wooninc. geeft aan alle huurders die een woningen zouden willen kopen de noodzakelijke informatie o.a. door een voorlichtingsavond waarop een externe deskundige de potentiële kopers informeert over alles wat samenhangt met de aankoop en het bezit van een woning. 2. Bij realisatie van koopappartementen binnen een complex huurwoningen worden afspraken gemaakt over de samenwerking van huurders, kopers en Wooninc. bij zaken die de leefbaarheid, het onderhoud en de servicekosten betreft. (Vereniging van Eigenaren) 3. Huurders van te slopen woningen hebben voorrang bij het kopen van vervangende nieuwbouw. 4. Wooninc. maakt met de bewonerscommissie afspraken over de terug te bouwen woningen. 11. Vergoedingen voor Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV s) 1. Huurders 1 die zelf veranderingen in hun woning hebben aangebracht mogen deze uit de woning verwijderen en meenemen. 2. Wanneer de veranderingen in de woning worden achtergelaten staat hier geen vergoeding tegenover. Hierbij wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden Woonruimte. In bijzondere situaties bij herstructurering kan Wooninc., in het kader van maatwerk, in alle redelijkheid een tegemoetkoming overeenkomen, zulks te allen tijde ter beoordeling van Wooninc. Afspraken over deze tegemoetkoming worden schriftelijk aan de huurder bevestigd. 3. Indien een huurder zich desondanks benadeeld voelt kan hij een beroep doen op de hardheidsclausule van het Sociaal Plan. Verschil van opvatting over de toepassing van de 7/9

8 regeling kan worden voorgelegd aan de geschillencommissie. 4. Deze regeling geldt voor alle huurders die hun woning moeten verlaten vanwege sloop. 12. Regeling mbt wisselwoningen 1. Huurders die vanwege sloop hun woning moeten verlaten en zullen terugkeren en nog niet direct terecht kunnen in hun nieuwe woning hebben recht op een wisselwoning. 2. Wooninc. zorgt ervoor dat de wisselwoning schoon, gestoffeerd en gesausd of behangen is en voorzien van verwarming. 3. Als de huurprijs van de wisselwoning hoger is dan de huurprijs van de oude woning, geldt de huurprijs van de oude woning als huur van de wisselwoning. 4. Wisselwoningen staan in het plangebied of in de directe omgeving, tenzij de huurder dit niet wenst. Daardoor blijven de mensen die in het plangebied willen terugkeren ook verbonden met het plangebied. Wooninc. wijst de wisselwoningen aan. In dat geval kan geen rekening worden gehouden met woonwensen. Het betreft immers een tijdelijke oplossing. 13. Maatregelen ter bevordering van de leefbaarheid 1. Alle partijen verplichten zich om het plangebied leefbaar te houden gedurende de sloop- en bouwwerkzaamheden. 2. Wooninc. maakt afspraken met de politie, de gemeente en in het Leefbaarheidsteam Kerstroosplein over extra inzet personeel en maatregelen om veiligheid te bevorderen en te voorkomen dat het plangebied vervuilt. 3. Bewoners van complexen die nog niet direct worden aangepakt worden regelmatig op de hoogte gehouden van de werkzaamheden, de planning en de overlast die zij van de werkzaamheden kunnen ondervinden. Ook bewoners die niet in het plangebied wonen, maar wel in de buurt alsmede ondernemers worden geïnformeerd. 4. Wooninc. streeft ernaar de woningen zo lang als mogelijk te laten bewonen op basis van huurovereenkomsten naar hun aard van korte duur danwel bruikleenovereenkomsten conform de wettelijke regelgeving. 5. Er wordt pas overgegaan tot het dichtplanken van woningen als tijdelijke bewoning niet meer mogelijk is en sloop binnen afzienbare tijd start in overleg met de bewonerscommissie. 14. Toepasselijk recht, geschillenregeling en hardheidsclausule 1. Op deze overeenkomst en de daaruit voortvloeiende geschillen is het Nederlands recht van toepassing. 2. In geval van een meningsverschil hebben alle partijen de inspanningsverplichting om tot overeenstemming te komen. Om overeenstemming te bereiken verplichten partijen zich over en weer zo nodig meerdere alternatieven aan te dragen. 3. Geschillen en interpretatievragen die voortvloeien uit dit Sociaal Plan kunnen op verzoek van een der partijen of door hen gezamenlijk worden voorgelegd aan een geschillencommissie. 4. De geschillencommissie bestaat uit drie personen. Wooninc. en SHW wijzen elk een lid aan, deze beide leden wijzen samen het derde lid aan. De commissie benoemt uit haar midden een voorzitter. 5. De geschillencommissie besluit binnen zes weken na haar aantreden schriftelijk over het voorgelegde geschil. Deze termijn kan eenmalig, na schriftelijke en gemotiveerde kennisgeving, worden verlengd met maximaal twee weken. 6. Zolang het geschil onder de geschillencommissie is, wenden partijen zich niet tot de huurcommissie of de kantonrechter, behoudens gevallen waarmee een spoedeisend belang is gemoeid. 7. De uitspraak van de geschillencommissie is bindend, tenzij een van de partijen binnen twee weken na de uitspraak alsnog besluit het geschil voor te leggen aan de huurcommissie of de kantonrechter. 8/9

9 8. Indien het sociaal plan in een specifiek geval voor een huurder onevenredig negatieve consequenties heeft, die duidelijk ongunstiger zijn dan dat voor de overige huurders het geval is, dan kan die huurder een beroep doen op de hardheidsclausule en Wooninc. verzoeken om af te wijken van het sociaal plan. In dat geval zal Wooninc. dit verzoek in behandeling nemen en binnen 30 dagen een besluit nemen over dit verzoek. De uitslag wordt schriftelijk, met redenen omkleed, meegedeeld aan de betreffende huurder. 9/9