Er is een aantal verschillende soorten ingrepen mogelijk. Hieronder een kort overzicht en de belangrijkste afspraken en regelingen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Er is een aantal verschillende soorten ingrepen mogelijk. Hieronder een kort overzicht en de belangrijkste afspraken en regelingen."

Transcriptie

1 CONCEPT SOCIAAL STATUUT Rechten en plichten bij sloop, renovatie en verkoop Inleiding Dit Sociaal Statuut is een totaal pakket aan afspraken en regelingen over de rechten en plichten van individuele huurders bij sloopprojecten, renovatieprojecten en verkoopprojecten. Dit Sociaal Statuut is in samenwerking met de Bewonerskoepels tot stand gekomen en geldt voor alle herstructurerings- en renovatieprojecten van Woongroep Holland. Indien bij een herstructureringsproject de gevolgen aanzienlijk ongunstiger zijn dan bij andere projecten wordt gekeken of maatwerk nodig is. Doelgroep Het Sociaal Statuut van Woongroep Holland is van toepassing op de hoofdhuurder(s) van een huurwoning met een vast huurcontract binnen een renovatieproject ofwel binnen een herstructureringsproject. De ingrepen (samenvatting) Er is een aantal verschillende soorten ingrepen mogelijk. Hieronder een kort overzicht en de belangrijkste afspraken en regelingen. Sloop - Herhuisvesting als stadsvernieuwingskandidaat - Herhuisvestingsperiode van 18 maanden (vanaf peildatum) - Huurbevriezing na sloopbesluit - Een verhuiskostenvergoeding van euro (prijspeil 2007, jaarlijks aangepast aan inflatie 1 ) Renovaties (gebeurt tijdens bewoning) - afspraken over de werkzaamheden, de gevolgen voor de huur en de duur van de renovatie worden vastgelegd in een contract tussen de individuele huurder en Woongroep Holland - een vergoeding voor herinrichtingskosten afhankelijk van het soort en het aantal ingrepen ( 514 euro of euro, prijspeil 2007, jaarlijks aangepast aan inflatie 1 ) Bij een ingrijpende renovatie die niet tijdens bewoning kan worden uitgevoerd zorgt Woongroep Holland voor een wisselwoning Verkoop - Geen verplichting tot kopen, gewoon blijven huren kan ook - Informatie over de verschillende vormen van verkoop 1 Alle vergoedingen worden jaarlijks op 1 maart voor inflatie aangepast met de Consumentenprijsindex alle huishoudens van het CBS. 1

2 Sloop Peildatum Als er woningen worden gesloopt wordt er door de gemeente een sloopbesluit genomen. De peildatum wordt ook door de gemeente vastgesteld en is de datum waarop met de uitplaatsing in het kader van de herhuisvesting wordt gestart.tussen de peildatum en de geplande sloop ligt tenminste 18 maanden. Stadsvernieuwingsurgentie Huurders die hun huis uit moeten vanwege sloop krijgen vanaf de peildatum de status van stadsvernieuwingskandidaat. Stadsvernieuwingskandidaten kunnen met voorrang reageren op een passende woning in de betreffende gemeente. Passend wil zeggen: de juiste doelgroep en de juiste verhouding tussen enerzijds inkomen en huur en anderzijds tussen de huishoudengrootte en het aantal kamers, volgens de gemeentelijke regels 2. (zie voetnoot) De stadsvernieuwingsurgentie vervalt zodra de huurder een nieuwe huur- of koopovereenkomst heeft gesloten voor een andere definitieve woning. Stadsvernieuwingsurgenten hebben ook de mogelijkheid om met voorrang in aanmerking te komen voor huurwoningen in de regio. Volgordebepaling Stadsverniewingsurgenten hebben voorrang bij toewijzing boven alle andere belangstellenden zonder stadsvernieuwingsurgentie. Als meerdere stadsvernieuwingskandidaten reageren op dezelfde woning, wordt de volgorde bepaald door de geplande sloopdatum van de huidige woning. Als meerdere stadsvernieuwingskandidaten met dezelfde geplande sloopdatum op dezelfde woning reageren, gaat diegene met de langst opgebouwde woonduur voor. Als ook de woonduur hetzelfde is gaat de oudste qua leeftijd voor. Vervallen woonduur De huurder verliest zijn of haar woonduur na de definitieve verhuizing naar een nieuwe woning. Bemiddelingshulp De huurder zoekt zelf naar een nieuwe woning. Indien de huurder zes maanden voor de sloopdatum nog geen woning heeft gevonden, zal Woongroep Holland een woning aanbieden die zoveel mogelijk overeenkomt met het zoekprofiel van de huurder. Het zoekprofiel is tijdens de huisbezoeken (zie verder pagina 7) vastgesteld en gebaseerd op woonwensen van de huurder en de passendheidseisen. Er worden maximaal drie aanbiedingen gedaan. De laatst aangeboden woning zal zonodig, in afwachting van de ontruimingsprocedure, voor de huurder worden gereserveerd. Woongroep Holland betaalt als de huurder nog niet ingeschreven staat de administratiekosten voor inschrijving bij Woningnet. Dit bedrag kan desgewenst gebruikt worden voor inschrijving buiten de regio. Uitbetaling verhuiskostenvergoeding De verhuiskostenvergoeding van euro (prijspeil 2007) 3 wordt, na verrekening van eventuele vorderingen op de huurder, in twee termijnen uitbetaald. Na schriftelijke opzegging van de oude woning wordt 60% uitgekeerd en 40% na correcte oplevering van de oude woning. De verhuiskostenvergoeding wordt jaarlijks op 1 maart voor inflatie aangepast met de Consumentenprijsindex alle huishoudens van het CBS. 2 Woningzoekenden met stadsvernieuwingsurgentie kunnen mits passend - met voorrang op alle type woningen reageren. De passendheidseis is opgenomen in het convenant woningmarkt afgesloten met de gemeenten Amstelveen en Uithoorn. 3 In 2005 was de verhuiskostenvergoeding en de inflatie 1,7%. Per 1 maart 2006 was de vergoeding daarmee In 2006 was de inflatie 1,1% Dit betekent dat de verhuiskostenvergoeding na 1 maart 2007 uitkomst op

3 Dubbele huurlasten Wanneer de huurder verhuist naar een andere woning van Woongroep Holland in de betreffende gemeente wordt een dubbelde huurlast voorkomen doordat de huurbetalingsverplichting van de oude woning 1 dag voor de ingang van het nieuwe huurcontract wordt stopgezet. In overige gevallen geldt voor de huurder een opzeggingstermijn van nul dagen. Men krijgt tenminste één maand de tijd om te verhuizen (tenzij dit vanwege de herstructurering onmogelijk is). Voorrang nieuwbouw Huurders die in de te slopen woningen wonen hebben indien zij een vast huurcontract vóór de peildatum hebben en zij voldoen aan de toewijzingsregels vanaf de peildatum voorrang bij toewijzing van de nieuw gebouwde huurwoningen van Woongroep Holland in de eigen herstructureringswijk. De toewijzingsregels voor nieuwe huur- en koopwoningen worden opgesteld in overleg met de desbetreffende gemeente. Terugkeerregeling Indien de huurder wil terugkeren naar de (vervangende) nieuwbouw in de oude wijk kan men direct bij verhuizing of tenminste binnen 1 jaar na de verhuizing, schriftelijk aan Woongroep Holland aangeven dat men wil terug wil keren naar de vervangende nieuwbouw. Woongroep Holland neemt, afhankelijk van de oplevering van de vervangende nieuwbouw, contact op met de betreffende huurder. Na de stadsvernieuwingsurgenten komen de huurders die gebruik maken van de terugkeerregeling als eerste in aanmerking voor de nieuwbouwwoningen. De volgorde onder de degenen die willen terugkeren wordt op basis van de oude woonduur bepaald. Huurders die terugkeren naar de nieuwbouw krijgen een extra verhuiskosten vergoeding van (prijspeil 2005, jaarlijks aangepast aan inflatie). Spijtoptantenregeling Huurders die buiten de gemeente een woning hebben geaccepteerd en terug willen keren naar de oude gemeente ( en niet specifiek naar de oude wijk) kunnen dit binnen 1 jaar na de verhuizing bekend maken bij Woongroep Holland. Zij kunnen op basis van hun oude woonduur drie jaar lang reageren op vrijkomend aanbod in de oude gemeente. Huurders die gebruik maken van de spijtoptantenregeling hebben geen recht op een extra verhuiskostenvergoeding. ZAV vergoedingen Woongroep Holland biedt een vergoeding voor de door de bewoner zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV). De vergoeding is conform het reguliere ZAV-beleid van Woongroep Holland (zie bijlage). Bij ZAV-vergoedingen gaat het om ZAV s die vóór de peildatum zijn aangebracht. ZAV s die niet vergoed worden kan men meenemen. Tot het nieuwe ZAV-beleid van kracht is geldt de ZAV-vergoeding zoals die in het huidige statuut is opgenomen. Oplevering oude woning De te verlaten woning moet veilig, in verhuurbare staat, met de volledige uitrusting (bijvoorbeeld sanitair, radiatoren, deuren etc,) en bezemschoon achtergelaten worden. Huurbevriezing De huurprijs van de te herstructuren of te slopen woningen wordt vanaf de peildatum bevroren. 3

4 Huurgewenning Voor huurders met een inkomen tussen de huurtoeslaggrens 4 en (prijspeil 2007) 5. Deze regeling geldt zowel bij sloop als bij renovatie met een verplicht renovatiepakket (dus geen keuzepakket). Als de nieuwe huur meer dan 50 hoger is dan de oude huur komt men in aanmerking voor een bijdrage. Deze bijdrage is het eerste jaar 75%, het tweede jaar 50% en het derde jaar 25% van het verschil tussen de oude en de nieuwe huur minus 50. Als de nieuwe huur meer dan 180 hoger is dan oude huur ontvangt de huurder een maximale bijdrage van 75%, 50% of 25% van 130. In de bijlage is een rekenvoorbeeld opgenomen. Verhuizen naar een woning die gesloopt wordt Om te voorkomen dat huurders ongewild twee keer wegens sloop of ingrijpende renovatie zouden moeten verhuizen, geeft Woongroep Holland aan, of er voornemens zijn om de woning te slopen, ook als dat op wat langere termijn is. Ondanks deze voorzorgmaatregelen kan het uitzondering toch voorkomen dat bewoners ongewild opnieuw te maken krijgen met herstructurering. De huurder krijgt dan de hoogste urgentie bij toewijzing van een andere woning en heeft wederom recht op een verhuiskostenvergoeding. 4 Er worden voor 4 type huishoudens maximale inkomens onderscheiden. Voor 1-persoonhh , meerpersoonhh , 1-persoonhh , meerpersoonhh ( tot 1 juli 2006). 5 Deze grens is vastgesteld op basis van de voormalige ziekenfondsgrens ( prijspeil 2005). Deze grens wordt jaarlijks op 1 maart voor inflatie aangepast met de Consumentenprijsindex alle huishoudens van het CBS 4

5 Renovaties (groot onderhoud) A) bewoonde staat Vergoeding herinrichtingskosten/overlast Grootonderhoud en kleine renovaties gebeuren tijdens bewoning. Er is vaak sprake van overlast waarbij onvermijdbare herinrichtingskosten voortvloeien. Afhankelijke van het type werkzaamheden wordt door ons een vergoeding ( prijspeil 2007) 6 uitgekeerd en wel als volgt: 514 indien minimaal twee van de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd: het aanleggen van nieuwe standleidingen of wijziging van de maatvoering van kozijnen het vervangen van de plafonds en/of de wandafwerking in een woonvertrek het opheffen van technische gebreken aan de keukeninstallatie of aan de sanitaire ruimte (betreft hier onderhoud, geen nieuwe keuken of badkamer) Indien er twee van bovenstaande werkzaamheden worden uitgevoerd en minimaal één van onderstaande werkzaamheden wordt een vergoeding van uitgekeerd. het verbeteren of het aanbrengen van de keuken of sanitaire ruimte (op verzoek van Woongroep Holland) het bouwkundig wijzingen van de vertrekken het wijzigen van het aantal vertrekken Bij het plaatsen van uitsluitend centrale verwarming of dubbele beglazing is geen tegemoetkoming beschikbaar. Schade Wanneer er tijdens de werkzaamheden schade wordt toegebracht aan het interieur dan loopt de schadevergoeding in eerste instantie via de inboedelverzekering van de huurder. Indien de schade niet vergoedt wordt zal de Woongroep Holland de schade laten herstellen. Als herstel niet mogelijk is dan wordt de schade door Woongroep Holland vergoed op basis van de dagwaarde, uitgaande van de gebruikelijke afschrijving op de nieuwwaarde met een percentage van 10% per jaar. Huurprijs Voor de start van de werkzaamheden informeert Woongroep Holland de huurder of de werkzaamheden gevolgen hebben op de huurprijs. Verbeteringen die een huurverhoging tot gevolg hebben kunnen alleen worden uitgevoerd als de huurder hiermee instemt. 6 In 2005 waren de vergoedingen 500 en en de inflatie 1,7%. Per 1 maart 2006 was de vergoeding daarmee 509 en In 2006 was de inflatie 1,1% Dit betekent dat de verhuiskostenvergoeding na 1 maart 2007 uitkomst op 514 en

6 B) Ingrijpende renovatie (kan niet tijdens bewoning) Bij ingrijpende renovaties waarbij de huurder niet in de woning kan blijven wonen gelden de punten die bij a) worden genoemd, met onderstaande aanvullingen: Wisselwoningen Als de huurder bij een ingrijpende renovatie niet in de woning kan blijven wonen zorgt Woongroep Holland voor een wisselwoning. Woongroep Holland zorgt ervoor dat de wisselwoning schoon, gestoffeerd en gesausd of behangen beschikbaar komt en is voorzien van verwarming en is aangesloten op de nutsvoorzieningen en telecom-voorzieningen. Indien nodig wordt de wisselwoning voor gehandicapten aangepast. Als de wisselwoning een gewone woning betreft dan zorgt de huurder zelf voor de opslag van zijn eventuele overtollige spullen. Is de woning een portocabine, container, caravan of iets dergelijks dan zorgt Woongroep Holland voor de opslag van de overtollige spullen. Indien de huur van de wisselwoning hoger is dan de huur van de oude woning geldt de huur van de oude woning als huur van de wisselwoning. Woongroep Holland vergoedt de kosten voor het verhuizen naar de wisselwoning en de kosten voor het verhuizen naar de gerenoveerde eigen woning. Het gaat hier om de kosten van het inpakken en het verhuizen van de spullen. De huurder kan ook kiezen voor een onkostenvergoeding voor de verhuizing van ( prijspeil 2007) 7. Huurders van woningen die in bewoonde staat ingrijpend worden verbeterd respectievelijk grootonderhoud ondergaan, hebben voorrang bij doorstroming naar woningen die al zijn verbeterd. In rangorde komen deze huurders na de stadsvernieuwingskandidaten 7 De onkostenvergoeding wordt jaarlijks op 1 maart voor inflatie aangepast met de Consumentenprijsindex alle huishoudens van het CBS. In 2005 was de onkostenvergoeding en de inflatie 1,7%. Dit betekent dat de onkostenvergoeding na 1 maart 2006 uitkomst op In 200 was de inflatie 1,1% en per 1 maart 2007 de vergoeding

7 Verkoop Geen verplichting Huurders van voor verkoop bestemde woningen zijn niet tot koop verplicht, zij kunnen de woning blijven huren tot ze besluiten te verhuizen. Zolang verkoop van de woning nog binnen het beleid past kan de zittende huurder besluiten de woning te kopen. Pas bij het vrijkomen van de woning - en als verkoop van deze woning nog binnen het beleid past - wordt de woning aan andere geïnteresseerden aangeboden. Informatie Woongroep Holland geeft huurders van voor verkoop bestemde woningen alle noodzakelijke voorlichting. Indien het meerdere woningen betreft zal Woongroep Holland een informatiebijeenkomst organiseren. Op deze bijeenkomst zal een externe deskundige informatie geven over de gevolgen van eventuele koop van de woning. Koopprijs De marktprijs van de woning wordt door een, door Woongroep Holland geselecteerde, beëdigde makelaar vastgesteld. Woongroep Holland bepaald of, en zo ja, welke korting wordt gegeven op de marktprijs. ZAV-voorzieningen worden niet meegenomen in de verkoopprijs. De verkoopconstructies van Woongroep Holland hebben instemming van het ministerie van VROM. Onderhoud en leefbaarheid Woongroep Holland geeft de potentiële koper inzage in de onderhoudsplanning voor de komende tien jaar. Bij verkoop van appartementen in een woningcomplex worden afspraken gemaakt over de samenwerking tussen huurders, kopers en Woongroep Holland op het gebied van leefbaarheid, het onderhoud aan het complex en de servicekosten. Voor zo n complex wordt een Vereniging van Eigenaren opgericht. 7

8 Proces Communicatie Huurders hebben recht op tijdige, volledige en betrouwbare informatie gedurende het gehele traject. De inhoud, vorm en frequentie wordt uitgewerkt in een communicatieplan voor het specifieke project. Bij sloopprojecten ontvangen alle bewoners voorafgaand aan de formele sloopdatum een brief over de stand van zaken. Hierbij worden de huurders direct op de hoogte gesteld van het Sociaal Statuut. Men ontvangt tevens een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst. Vanaf die tijd is er bij Woongroep Holland een vast contactpersoon ( met een vaste vervanger). Alle huurders krijgen voorafgaand aan de formele sloopdatum een huisbezoek. Doel van het bezoek is: - informeren over het sloopbesluit en het Sociaal Statuut - inventariseren van de woonwensen - vaststellen van een zoekprofiel op basis van passendheid - inventariseren van de vergoeding van de zelf aangebrachte voorzieningen op het moment van de peildatum 8. - inventariseren van aanpassingen voor gehandicapten - inventariseren van mogelijke knelpunten - alle afspraken worden schriftelijk vastgelegd en bevestigd. Er is ook een spreekuur (in de wijk) waar u terecht kunt met vragen. Maatwerk voor ouderen, mindervalide bewoners of vanwege gezondheidsredenen Indien gewenst kunnen ouderen en mindervalide bewoners extra hulp en begeleiding. Dit geldt zowel voor hulp bij het zoeken naar een andere woning of voor hulp tijdens de renovatie. Rol bewonervertegenwoordiging Woongroep Holland treedt bij alle in dit statuut genoemde projecten in overleg met de bewonersvertegenwoordiging. Indien er geen bewonersvertegenwoordiging (commissie) bestaat zal Woongroep Holland zich inspannen om een bewonersvertegenwoordiging in het leven te roepen. De bewonerskoepels van het betreffende gebied worden standaard voor de startbijeenkomst uitgenodigd. Indien bewoners(commissie(s)) dit wensen kunnen zij tijdens het verdere proces van de kennis van hun koepel gebruik maken. Bij wijkgerichte projecten wordt een bewonersvertegenwoordiging samengesteld uit betreffende huurders en bewonerscommissies, aangevuld met leden uit de betreffende koepel. De voortgang van de herstructurering ( waaronder de uitplaatsingen) worden periodiek met de bewonersvertegenwoordiging besproken. Onderhoud en leefbaarheid Na het formeel sloopbesluit zal er geen planmatig onderhoud worden uitgevoerd. Wel worden alle noodzakelijke reguliere (dagelijks) onderhoud en reparaties uitgevoerd conform de regels van het reguliere klachtenonderhoud. Om de leefbaarheid in de buurt en de woning voorafgaand aan de sloop/renovatie op peil te houden wordt, in overleg met de gemeente, een beheerplan opgesteld. Zaken als onderhoud aan tuinen en straten, verlichting, het plaatsen van afvalcontainers etc. komt hierin aan de orde. 8 In de periode tussen de peildatum en de verhuizing worden de ZAV s afgeschreven. Tijdens de eindinspectie wordt de vergoeding op het moment van de verhuizing vastgesteld. 8

9 Tijdelijke verhuur De woningen die vrijkomen tijdens het uitplaatsingtraject worden vanaf het sloopbesluit door Woongroep Holland tijdelijk verhuurd op basis van de Leegstandswetvergunning dan wel voor tijdelijk gebruik. Woongroep Holland zal dit besluit aan de bewonersvertegenwoordiging melden. Overlast renovatie/grootonderhoud Woongroep Holland geeft de huurder informatie over de aard en de duur van de overlast en probeert dit zoveel mogelijk te beperken. Als de planning niet wordt gehaald worden de huurders direct op de hoogte gebracht over de oorzaak en wordt er een nieuwe planning gemaakt. Woongroep Holland sluit per project een gedragscode af met de aannemer. Woongroep Holland blijft tijdens het project het aanspreekpunt voor de bewoners (commissie). Huurders worden bij werkzaamheden in en aan de woning hiervan tevoren globaal over geïnformeerd en uiterlijk twee weken van tevoren nauwkeurig op de hoogte gesteld. Tijdens de werkzaamheden is er een vaste medewerker van Woongroep Holland waar de huurders terecht kunnen met vragen, problemen en klachten. Hardheidsclausule Indien het statuut voor een huurder gevolgen heeft die voor hem of haar aanzienlijk ongunstiger zijn dan voor andere huurders, kan deze persoon een beroep doen op de hardheidsclausule en Woongroep Holland verzoeken in zijn of haar geval af te wijken van het Sociaal Statuut. Woongroep Holland neemt over dit verzoek binnen dertig dagen een beslissing. Binnen 1 week wordt de beslissing schriftelijk en met redenen aan de betreffende huurder meegedeeld. De beroepen op de hardheidsclausule spelen een rol bij de evaluatie van dit Sociaal Statuut. Geschillen Individuele huurders kunnen een geschil over de toepassing van het Sociaal Statuut schriftelijk en gemotiveerd voorleggen aan de Regionale geschillencommissie. Evaluatie Dit Sociaal Statuut als basistekst zal 1 keer per vijf jaar met de bewonerskoepels worden geëvalueerd, of zoveel eerder als noodzakelijk. 9

10 Bijlage 1 Begripsbepalingen In dit statuut wordt verstaan onder: Huurder: Degene die op grond van een huurovereenkomst met Woongroep Holland gerechtigd is tot bewoning van een zelfstandige woning uit het woningbezit van Woongroep Holland en tevens op het adres van die woning is ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente waarin deze woning staat; Stadsvernieuwingskandidaat: De huurder die op de peildatum een woning huurt en die zijn of haar woning moet verlaten als gevolg van ingrijpende renovatie en/of sloop van zijn woning in het kader van de (stads)- vernieuwing en die voldoet aan de omschrijving van dit begrip in de huisvestingsverordening van de gemeente waarin de betreffende huurder woonachtig is; Passende woning: Een passende woning wil zeggen de juiste doelgroep en de juiste verhouding tussen enerzijds inkomen en huur en anderzijds tussen de huishoudengrootte en het aantal kamers, volgens de gemeentelijke regels. Dit staat los van het woningtype, alle stadsvernieuwingskandidaten kunnen op alle woningtypen reageren, mits passend. Peildatum: Een door Woongroep Holland en/of de gemeente vastgestelde datum, waarop de huurder (stads)vernieuwingskandidaat wordt of het recht heeft op een tegemoetkoming in de kosten van herinrichting. De peildatum ligt minimaal achttien maanden voor de geplande sloopdatum of aanvang van de ingrijpende renovatie. Bewonersvertegenwoordiging: Een vertegenwoordiging van bewoners, woonachtig in de woningen behorende bij het complex waarop dit Sociaal Statuut van toepassing is. Bewonerskoepels Hieronder worden de volgende instellingen en/of organisaties verstaan: Bewonersraad Woongroep Holland Amstelveen, Bewonersvereniging Euro-parel en/of huurdervereniging Onder Dak. De koepels hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Woongroep Holland. Sloop: Een afbraak van een (of enkele) complexen of een deel van een complex, waarbij de huidige huurders ergens anders worden gehuisvest. Renovatie (groot onderhoud): Een ingreep in de woning waarbij een of meerdere onderdelen van het exterieur respectievelijk interieur en/of installaties wordt aangepakt en waarbij de huurder in de woning blijft wonen. 10

11 Ingrijpende renovatie: Een zodanige ingreep in een (of enkele) complex(en) of een deel van een complex, waarbij zowel het exterieur als het interieur wordt aangepakt en waarbij de huidige huurders (tijdelijk) ergens anders worden gehuisvest. Bijlage 2 Rekenvoorbeeld Huurgewenning Huurgewenning Voor huurders met een inkomen tussen de huurtoeslaggrens 9 en (prijspeil 2007) 10. Deze regeling geldt zowel bij sloop als bij renovatie met een verplicht renovatiepakket (dus geen keuzepakket). Als de nieuwe huur meer dan 50 hoger is dan de oude huur komt men in aanmerking voor een bijdrage. Deze bijdrage is het eerste jaar 75%, het tweede jaar 50% en het derde jaar 25% van het verschil tussen de oude en de nieuwe huur minus 50. Als de nieuwe huur meer dan 180 hoger is dan oude huur ontvangt de huurder een maximale bijdrage van 75%, 50% of 25% van 130. Voorbeeld 1 Voorbeeld 2 oude huur nieuwe huur verschil Huurgewenningsbedrag ( ) (maximum van ) Maandelijkse huurgewenning 1e jaar Maandelijkse huurgewenning 2e jaar Maandelijkse huurgewenning 3e jaar Bijlage 3 Passendheidseisen PM Bijlage 4 Huur-inkomestabel Amsterdam en Diemen Rekenhuur 0 t/m 394,00 **) Rekenhuur 394,01 t/m 485,33**) Rekenhuur 485,34 t/m 520,12**) Alleen toegankelijk voor huishoudens die een belastbaar jaarinkomen hebben onder ,- Toegankelijk voor alle huishoudens. Toegankelijk voor huishoudens 9 Er worden voor 4 type huishoudens maximale inkomens onderscheiden. Voor 1-persoonhh , meerpersoonhh , 1-persoonhh , meerpersoonhh ( tot 1 juli 2006). 10 Deze grens is vastgesteld op basis van de voormalige ziekenfondsgrens ( prijspeil 2005). Deze grens wordt jaarlijks op 1 maart voor inflatie aangepast met de Consumentenprijsindex alle huishoudens van het CBS 11

12 die tenminste het normbedrag* overhouden. met 3- of meer personen Rekenhuur 485,34 t/m 615,01 Toegankelijk voor huishoudens die tenminste het normbedrag* overhouden. met drie of meer kinderen jonger dan 18 jaar *** met tenminste één persoon ouder dan 65 jaar *** met een beschikking verhuiskostenvergoeding WVG/WMO Rekenhuur vanaf 615,02 Toegankelijk voor alle huishoudens met een netto maandinkomen, dat tenminste 3x de bruto maandhuur is. *) Wat is het normbedrag? U bepaalt eerst uw normbedrag dat hoort bij uw huishouden: Per volwassene 400,- Per kind 200,- Hierna trekt u de rekenhuur af van uw netto maandinkomen. Het bedrag dat u overhoudt moet groter of gelijk zijn aan het normbedrag. **) Huishoudens jonger dan 23 jaar zonder kinderen kunnen geen huurtoeslag krijgen bij een rekenhuur boven 339,08 ***) In Diemen bij een rekenhuur vanaf 520,12: niet toegankelijk voor deze huishoudens. 12

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam)

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam) M O D E L - S O C I A A L S T A T U UT BIJ WIJKVERNIEUWING BIJLAGE 3 Het onderstaande sociaal statuut is het model dat de Woonbond landelijk als uitgangspunt neemt voor de regeling van de rechten van individuele

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN Stichting Woningbouw Slochteren Schildwolde 15 februari 2005 2 SOCIAAL STATUUT De ondergetekenden: 1 Stichting Woningbouw Slochteren, gevestigd

Nadere informatie

Sociaal. Plan ParkStad. juli ParkStad Amsterdam

Sociaal. Plan ParkStad. juli ParkStad Amsterdam Sociaal Plan ParkStad juli 2005 ParkStad Amsterdam 2 Sociaal Plan ParkStad / juli 2005 Wat is het Sociaal Plan? Het Sociaal Plan ParkStad is een totaal pakket aan afspraken en regelingen over de positie

Nadere informatie

Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten

Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten [Geef tekst op] Inhoud Pagina Intentieverklaring 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Algemeen 4 Artikel 3 Procedure bij ingrijpende

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting

afspraken herhuisvesting afspraken herhuisvesting 1 inhoudsopgave inleiding 3 1 hoe en wanneer informeren wij u? 3 2 herhuisvesting 4 3 tegemoetkoming voor herhuisvesting 4 4 wisselwoningen bij sloop 5 5 maatregelen leefbaarheid

Nadere informatie

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013 Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl afspraken herhuisvesting contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl gratis onderhouds- en storingsmeldingen 0800-0 989 989

Nadere informatie

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen SLOOPREGLEMENT FidesWonen Versie 2.0 Middelharnis, maart 2016 Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van in de Woningbouwfederatie Goeree- Overflakkee samenwerkende woningbouwverenigingen

Nadere informatie

Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen

Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van Arcade mensen en wonen Arcade streeft naar een woningvoorraad die tegemoet komt aan de vraag naar

Nadere informatie

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

Sociaal Plan ParkStad

Sociaal Plan ParkStad Sociaal Sociaal Plan ParkStad 2006-2007 ParkStad Amsterdam 2 Sociaal Plan ParkStad / juli 2005 Wat is het Sociaal Plan? Het Sociaal Plan ParkStad is een totaal pakket aan afspraken en regelingen over de

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP WONINGBOUWVERENIGING ANNA PAULOWNA VOORWOORD Om de kwaliteit van de woningvoorraad op peil te houden kan het voorkomen dat Woningbouwvereniging Anna Paulowna moet besluiten om woningen

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing contact Beukenlaan 3 Hoogezand t 088 20 33 000 Postbus 7104 9701 JC Groningen info@lefier.nl www.lefier.nl inhoudsopgave inleiding 4 1 hoe en wanneer informeren

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN

SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN De ondergetekenden: 1. IntermarisHoeksteen, gevestigd te Hoorn, vertegenwoordigd door: [**] en 2. Huurdersvereniging Sterflats,

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ HERSTRUCTURERING IN DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN

SOCIAAL STATUUT BIJ HERSTRUCTURERING IN DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN SOCIAAL STATUUT BIJJ HERSTRUCTURERING IN I DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN DE WONINGBOUW WEESP Inhoudsopgave Inleiding Begripsbepaling 1. Algemeen 1.1. Informatie 1.2. Beheer 1.3. Looptijd 2. De ingrepen

Nadere informatie

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting 2017 www.lefier.nl 1 Lefier gaat uw woning slopen. In deze brochure leest u wat uw rechten en plichten zijn als uw woning wordt gesloopt. inleiding Lefier

Nadere informatie

Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet

Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet Uw flat aan de Spatter- en Fortuinstraat wordt gesloopt en er komt nieuwbouw voor in de plaats. Als bewoner

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

Highlights Sociaal plan Floraplein eo

Highlights Sociaal plan Floraplein eo Highlights Sociaal plan Floraplein eo Het sociaal plan geldt voor de woningen Floraplein 16 t/m 69 even en oneven, Wilgenroosstraat 54 t/m 64 even, Clematisstraat 1 t/m 25 oneven, Resedastraat 1 t/m 7

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT

SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT WORMER 1 juni 2009 SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT WORMER De ondergetekenden: en 1. WORMERWONEN, gevestigd te Wormer, vertegenwoordigd door: Th.W. Krijnen, statutair directeur 2.

Nadere informatie

BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta

BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta bij herstructurering, groot onderhoud, renovatie, sloop en nieuwbouw Vastgesteld door MT d.d. 2 april 2007 Gewijzigde versie vastgesteld door MT d.d. 24 november 2008 Genoemde

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP U woont in een woning van Woningbouwvereniging Anna Paulowna die gesloopt gaat worden. HDe technische staat van woningen, onze financiële kaders, maar ook de E veranderende woningbehoefte

Nadere informatie

Inhoud. Sociaal Plan Wierden & Borgen juni

Inhoud. Sociaal Plan Wierden & Borgen juni SOCIAAL PLAN Inhoud 01. Algemene bepalingen... 3 02. Procedure bij sloop... 3 03. Vanaf de vooraankondiging... 3 04. Herhuisvesting... 4 05. Vergoedingen voor verhuis- en herinrichtingskosten... 5 06.

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG Inleiding De komende jaren zullen de woningcorporaties van Parkstad Limburg een groot deel van hun woningen grondig opknappen. Dat is nodig, omdat de huurders recht hebben

Nadere informatie

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6 Basis sociaal plan (Geldig vanaf 5 september 2011, gedeeltelijk herzien XX oktober 2015) Dit Basis Sociaal Plan is vastgesteld na advies van de SHBW en in overleg met de gemeente Almelo. 1. Inleiding In

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan 21 maart 2011 Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan De gemeente Barendrecht is volop in ontwikkeling en het centrumgebied van Barendrecht staat aan de vooravond van een grondige vernieuwing.

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

Sociaal Plan Woonservice IJsselland

Sociaal Plan Woonservice IJsselland Sociaal Plan Woonservice IJsselland MAART 2009 Inleiding Artikel 1 : Algemeen Artikel 2 : Procedure Artikel 3 : Herhuisvesting Artikel 4 : Tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten Artikel 5 :

Nadere informatie

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85 Sociaal Plan Steenstraat 15 t/m 85 8 maart 2011 Inhoudsopgave Inleiding pag. 4 1. Algemeen 5 2. Procedure 5 3. Beëindiging huurovereenkomst in verband met sloop 5 4. Herhuisvesting en woningtoewijzing

Nadere informatie

Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren -

Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren - Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren - Artikel 1 Algemeen 1.1 Het sociaal statuut treedt in werking op 10 september 2008. Er zal jaarlijks een evaluatie

Nadere informatie

Sociaal Plan ParkStad

Sociaal Plan ParkStad Sociaal Plan ParkStad 2009 Wat is het Sociaal Plan ParkStad? In deze folder kunt u lezen over de afspraken en regelingen waar bewoners mee te maken krijgen als hun huis gesloopt of gerenoveerd wordt. Woningcorporaties,

Nadere informatie

Sociaal Statuut. bij. Sloop en herhuisvesting

Sociaal Statuut. bij. Sloop en herhuisvesting Sociaal Statuut bij Sloop en herhuisvesting Emmen, 31 mei 2010 Sociaal Statuut De ondergetekenden: 1. Stichting Lefier, gevestigd Hooggoorns 16 te 7812 AM Emmen, vertegenwoordigd door haar directeur: de

Nadere informatie

Sociaal Statuut. bij. wijkvernieuwing (herstructurering)

Sociaal Statuut. bij. wijkvernieuwing (herstructurering) Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing (herstructurering) Stadskanaal, december 2013 Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing (herstructurering) De ondergetekenden: 1. De Stichting Lefier, gevestigd Industrieweg

Nadere informatie

Sociaal Plan Boschveld

Sociaal Plan Boschveld Sociaal Plan Boschveld Wijkvernieuwing fase 1 16 oktober 2006 1 van 6 ZEKERHEID BIJ VERHUIZING Boschveld wordt stap voor stap verbeterd en is over pakweg vijftien tot twintig jaar veranderd. Het gaat om

Nadere informatie

vraag & antwoord - wat betekenen de sloop- en nieuwbouwplannen in Europarei voor mij als huurder?

vraag & antwoord - wat betekenen de sloop- en nieuwbouwplannen in Europarei voor mij als huurder? vraag & antwoord - wat betekenen de sloop- en nieuwbouwplannen in Europarei voor mij als huurder? Eind mei bent u, als bewoner van Europarei, per brief geïnformeerd over het besluit van de gemeenteraad

Nadere informatie

Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder

Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder Dokkum/Leeuwarden, 17 maart 2016 Stichting Thús Wonen en Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland zijn zich bewust van

Nadere informatie

Sloop- en Renovatiereglement. Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere

Sloop- en Renovatiereglement. Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere Sloop- en Renovatiereglement Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere Vastgesteld op 24 november 2016 Inhoud 1 Reglement bij sloop en renovatie... 3 2 Communicatie en informatie...

Nadere informatie

Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016.

Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016. Sociaal Statuut Parkstad Limburg Woningstichting Voerendaal Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016. De volgende wijzigingen

Nadere informatie

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project Inhoudsopgave 1. Mijn woning wordt gesloopt 1.1. Wanneer wordt mijn woning gesloopt 1.2. Hoe vind ik een

Nadere informatie

Sloop en Groot onderhoud reglement Goed Wonen Gemert

Sloop en Groot onderhoud reglement Goed Wonen Gemert Sloop en Groot onderhoud reglement Goed Wonen Gemert Overeengekomen tussen Goed Wonen Gemert, Stichting Huurdersbelang Gemert-Bakel en gemeente Gemert-Bakel Versie: maart 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Sloopreglement Woonservice IJsselland

Sloopreglement Woonservice IJsselland Sloopreglement Woonservice IJsselland Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van Stichting Woonservice IJsselland te Doesburg Woonservice IJsselland streeft naar een woningvoorraad

Nadere informatie

Sociaal Plan Jeruzalem S a m e n v a t t i n g

Sociaal Plan Jeruzalem S a m e n v a t t i n g Sociaal Plan Jeruzalem 2009 S a m e n v a t t i n g De eerste palen voor een nieuwe wijk gaan de grond in (foto: Gemeente Archief). Sociaal Plan Jeruzalem 2009 samenvatting 2 De huidige situatie, ruim

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

Sociaal plan bij wijkontwikkeling

Sociaal plan bij wijkontwikkeling Sociaal plan bij wijkontwikkeling De ondergetekenden: Stichting Actium, hierna te noemen Actium, vertegenwoordigd door de heer M. van Halteren, manager Wonen en Stichting Huurdersplatform MEVM hierna te

Nadere informatie

1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2014.

1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2014. Sociaal statuut bij herstructurering in Velsen De vier Velsense woningcorporaties en de huurders vertegenwoordigd door de officiële gesprekspartners van de woningcorporaties, komen het volgende overeen:

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 SOCIAAL PLAN - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 Portaal Nijmegen Januari 2013 ALGEMEEN Dit Sociaal Plan gaat in op 1 januari

Nadere informatie

Sociaal plan. Flats Van Speykstraat Lisse. 31 oktober 2016

Sociaal plan. Flats Van Speykstraat Lisse. 31 oktober 2016 Sociaal plan Flats Van Speykstraat Lisse 31 oktober 2016 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 1.1 Doel Sociaal Plan 3 1.2 Sociaal Statuut 3 1.3 Voor wie is dit Sociaal Plan? 3 2. De Historie 4 3. Projectgroep

Nadere informatie

Samenvatting Omgangscode 2005-2010

Samenvatting Omgangscode 2005-2010 Samenvatting Omgangscode 2005-2010 Dit is een samenvatting van de rechten en plichten van huurders die betrokken zijn bij herstructurering of grotere onderhoudsprojecten en de wijze waarop partijen met

Nadere informatie

Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond. 17 september 2014

Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond. 17 september 2014 Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond 17 september 2014 2 Welkom Dirk van der Grijn 3 Inhoud Terugblik Uitkomst huisbezoeken Sociaal plan Vervolg sociaal plan Verder traject 4 Terugblik Draagvlak voorop

Nadere informatie

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT Beste bewoner, In dit boekje leest u welke vijf keuzes u heeft als bewoner van de te slopen woningen in de Zeeheldenbuurt. Mocht

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN PROJECT EUROPAREI

SOCIAAL PLAN PROJECT EUROPAREI SOCIAAL PLAN PROJECT EUROPAREI Sloop- en nieuwbouw: Straatsburgflat 1a en 1 t/m 120 De Gasperiflat 1a en 1 t/m 120, Churchillflat 1 t/m 120 Voor akkoord: Namens de bewonerscommissie Euro-Parel, voorzitter,

Nadere informatie

Het Sociaal Plan. Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1

Het Sociaal Plan. Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1 Het Sociaal Plan Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1 Inleiding Voor u ligt het Sociaal Plan, dat is vastgesteld op 1 september 2008 door het bestuur van Woonstichting Centrada en tot stand is gekomen na

Nadere informatie

Basis Sociaal Plan Woonvisie

Basis Sociaal Plan Woonvisie Basis Sociaal Plan Woonvisie Plan van aanpak bij sloop/nieuwbouw Juni 2014 NB. Wijzigingen in wet- en regelgeving prevaleren boven projectspecifieke afspraken. start uitvoering Voorwoord Woonvisie krijgt

Nadere informatie

Sloop- en Renovatiereglement Ymere

Sloop- en Renovatiereglement Ymere Sloop- en Renovatiereglement Ymere Definitief 2016-11-15 Inhoud 1 Reglement bij sloop en renovatie... 3 2 Communicatie en informatie... 4 3 Herhuisvesting... 5 4 Financiële regelingen... 6 Verhuiskostenvergoeding...

Nadere informatie

Sociaal Plan Kadoeler Breek

Sociaal Plan Kadoeler Breek Sociaal Plan Kadoeler Breek 2 Inhoud 1 Wat is het Sociaal Plan? 4 2 Het project en de ingreep 5 3 Herhuisvesting 6 4 Wat is een passende woning? 9 5 Financiële regelingen 10 6 Verhuizing eerste fase 11

Nadere informatie

REGLEMENT BIJ RENOVATIE EN GROOT ONDERHOUD

REGLEMENT BIJ RENOVATIE EN GROOT ONDERHOUD REGLEMENT BIJ RENOVATIE EN GROOT ONDERHOUD Zwolle, juni 2014 Inleiding Woningstichting SWZ is primair verhuurder van woningen in de sociale huursector. Deze woningen hebben onderhoud nodig. Dat kan het

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN

SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN Ondergetekenden, SLS Wonen en Huurdersvereniging BRES hebben overeenstemming bereikt over de

Nadere informatie

ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN

ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN KENNEMER WONEN 2011 INHOUD Bladzijde 1. Inleiding 3 2. Informatie en voorlichting 4 3. Stappenplan 4 4. Herhuisvesting / terugkeer 5 4.1 Huurbevriezing

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL.

VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL. VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL. In dit overzicht vindt u een uitgebreide lijst met veelgestelde vragen die gaan over uw woning,

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

Sociaal Convenant Datum: 1 juli 2014

Sociaal Convenant Datum: 1 juli 2014 Sociaal Convenant Datum: 1 juli 2014 Artikel 1 Algemeen Wij begrijpen dat de sloop, renovatie of groot onderhoud van uw woning ingrijpend is. Om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen hebben wij afspraken

Nadere informatie

1. Wat is het Sociaal Plan? 2. 2. Het project en de ingreep 3. 3. Herhuisvesting 5. 4. Wat is een passende woning? 11. 5. Financiële regelingen 13

1. Wat is het Sociaal Plan? 2. 2. Het project en de ingreep 3. 3. Herhuisvesting 5. 4. Wat is een passende woning? 11. 5. Financiële regelingen 13 Inhoud 1. Wat is het Sociaal Plan? 2 2. Het project en de ingreep 3 3. Herhuisvesting 5 4. Wat is een passende woning? 11 5. Financiële regelingen 13 6. Overige afspraken 16 7. Planning 18 8. Nuttige adressen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Herhuisvesting bewoners Jan van Beieren Versie: 15 september 2014 Deze vragen- en antwoordenlijst is bestemd voor de huurders in de flat van De Goede Woning aan de Jan

Nadere informatie

juli 2006 Stadsvernieuwing Schepenlaanbuurt

juli 2006 Stadsvernieuwing Schepenlaanbuurt juli 2006 Stadsvernieuwing Schepenlaanbuurt INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 STADSVERNIEUWINGSKANDIDAAT WAT HOUDT DAT IN 4 Wanneer wordt u stadsvernieuwingskandidaat 4 Voorrang op woningen in de WoningNet krant

Nadere informatie

Sloopreglement van de WBVG, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet

Sloopreglement van de WBVG, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet Sloopreglement van de WBVG, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet Voorwoord: Woningcorporaties streven naar een woningvoorraad die tegemoet komt aan de vraag naar woningen op korte maar zeker ook

Nadere informatie

Sociaal plan. Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt!

Sociaal plan. Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt! Sociaal plan Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt! Wonen Zuid werkt continu aan het verbeteren van haar woningaanbod. Dat doen we door onze woningen goed

Nadere informatie

De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie 2002-2007

De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie 2002-2007 De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie 2002-2007 Inhoudsopgave 2 Overeenkomst 3 1 Algemeen 5 1.1 Geldigheid Stedelijke overeenkomst 5 1.2 Overleg en informatie 6 1.3

Nadere informatie

Bijlage 1: Maatregelen ter bevordering van leefbaarheid

Bijlage 1: Maatregelen ter bevordering van leefbaarheid Sociaal Statuut Renswoude, maart 2015 Inhoudsopgave Sociaal statuut 1. Algemeen 1.1 Geldigheid sociaal statuut 1.2 Begripsbepaling 1.3 Overleg en informatie 1.4 Hardheidsclausule 2. De ingrepen 2.1 Sloop/samenvoeging

Nadere informatie

Sociaal Plan Maandagsewetering November 2015

Sociaal Plan Maandagsewetering November 2015 Sociaal Plan Maandagsewetering November 2015-1 - Inhoudsopgave 1. Introductie... - 3-2. Samenvatting tot nu toe... - 4-3. Projectgroep... - 4-4. Regelingen en tegemoetkomingen... - 6-4.1 Huurbevriezing...

Nadere informatie

Aarzelt u niet om uw vraag te stellen. Wij helpen u graag. Deze vragenlijst wordt regelmatig aangevuld met veel gestelde vragen en antwoorden.

Aarzelt u niet om uw vraag te stellen. Wij helpen u graag. Deze vragenlijst wordt regelmatig aangevuld met veel gestelde vragen en antwoorden. Versie: 10 december 2013 Deze vragen- en antwoordenlijst is bestemd voor de huurders in de flat van Vidomes aan de Florens van Brederodelaan in Zoetermeer. De lijst geeft antwoord op vragen naar aanleiding

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 10 september 2014

Nieuwsbrief 3 10 september 2014 Nieuwsbrief 3 10 september 2014 Dit is de derde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in project Rijsoord. U ontvangt een nieuwsbrief na elke klankbordbijeenkomst. Deze nieuwsbrief wordt bij alle bewoners

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. 1 januari 2014

SOCIAAL PLAN. 1 januari 2014 SOCIAAL PLAN 1 januari 2014 SOCIAAL PLAN T GIJMINK 1. Inleiding In 2004 zijn de voorbereidingen voor de wijkvernieuwing van het Gijmink gestart. De 507 huurwoningen worden in 10 fases vervangen door nieuwbouw.

Nadere informatie

Verhuiskostenreglement

Verhuiskostenreglement Verhuiskostenreglement Algemeen In dit Verhuiskostenreglement bij complexgewijze sloop, renovatie en/of woningverbetering, geeft Stichting Humanitas Huisvesting (verder te noemen Humanitas Huisvesting)

Nadere informatie

Vernieuwd Algemeen Sociaal Plan Woonbond

Vernieuwd Algemeen Sociaal Plan Woonbond - Vernieuwd Algemeen Sociaal Plan Woonbond 1. Inleiding Het onderstaande vernieuwd sociaal plan is het model dat de Woonbond hanteert als uitgangspunt voor de regeling van de rechten van individuele huurders

Nadere informatie

De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie

De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie 2002-2007 Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie 2002-2007 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 4 1.1.

Nadere informatie

Reglement sloop, renovatie en (groot) onderhoud

Reglement sloop, renovatie en (groot) onderhoud Reglement sloop, renovatie en (groot) onderhoud Stichting Wonen Wateringen l Reglement sloop, renovatie en (groot)onderhoud 1 Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 - Definities... 3 Artikel

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden

Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden Artikel 1 OVERWEGINGEN 1.1 De gemeente Oosterhout en Thuisvester hebben in overleg met bewoners een plan ontwikkeld voor vernieuwing van de wijk Slotjes-Midden.

Nadere informatie

Sociaal Plan April 2011

Sociaal Plan April 2011 Sociaal Plan April 2011 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Algemeen 1.1 Begripsbepalingen 4 1.2 Geldigheid Sociaal Plan 6 1.3 Hardheidsclausule 6 2. De ingrepen 2.1 Ingrijpend groot onderhoud met woningverbetering/ingrijpende/

Nadere informatie

Sociaal plan. Herstructurering woningen en woonomgeving van de:

Sociaal plan. Herstructurering woningen en woonomgeving van de: Sociaal plan Herstructurering woningen en woonomgeving van de: Appelbloesemstraat 1 t/m 32 e+o, Cameliastraat 1 t/m 34 e+o, Clematisstraat 1 t/m 32 e+o, Floraplein 16 t/m 69 e+o, Papaverstraat 1 t/m 32

Nadere informatie

Sociaal Statuut Woongroep Marenland

Sociaal Statuut Woongroep Marenland Sociaal Statuut Woongroep Marenland Woongroep Marenland, Postbus 27, 9900 AA Appingedam Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Definities... 3 3. Algemeen... 5 4. Procedure bij sloop... 5 5. Herhuisvesting... 6 6.

Nadere informatie

Sociaal Plan Spatter/Fortuin Wormer definitief 7 oktober 2014. Sociaal Plan Spatter/Fortuin

Sociaal Plan Spatter/Fortuin Wormer definitief 7 oktober 2014. Sociaal Plan Spatter/Fortuin Sociaal Plan Spatter/Fortuin 1 Sociaal Plan voor Spatter/Fortuin Wormer Inleiding Dit sociaal plan is voor de bewoners van de flat Spatter/Fortuin die vanwege de voorgenomen sloop te maken krijgen met

Nadere informatie

1.1 Doel Sociaal Statuut Kerckebosch Begrippenlijst 3

1.1 Doel Sociaal Statuut Kerckebosch Begrippenlijst 3 Inhoudsopgave Pagina 1. Algemeen 1.1 Doel 2 1.2 Begrippenlijst 3 2. Regelingen waarbij sprake is van beëindiging van het bestaande huurcontract (bij sloop) 2.1 Algemene Uitgangspunten 5 2.2 Verhuizen voor

Nadere informatie

Sociaal Statuut Acantus

Sociaal Statuut Acantus Sociaal Statuut Acantus bij wijkvernieuwing, groot onderhoud, kwaliteitsverbetering, isolatie en sloop van woningen Ingangsdatum: 1 juli 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Algemeen 3 2.1 Geldigheid 3

Nadere informatie

Sociaal Statuut Acantus

Sociaal Statuut Acantus Sociaal Statuut Acantus bij wijkvernieuwing, groot onderhoud, kwaliteitsverbetering, isolatie en sloop van woningen Ingangsdatum: 1 juli 2014 Sociaal Statuut Acantus INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 4 2. Algemeen

Nadere informatie

Herstructurering Lievenspolder woningen en woonomgeving

Herstructurering Lievenspolder woningen en woonomgeving Cl avi $ Sociaal Plan Herhuisvesting Herstructurering Lievenspolder woningen en woonomgeving Geldig voor de woningen en woonomgeving in de straten: Baandijk, Kerkhoflaan, Goudsbloemstraat, Tulpstraat,

Nadere informatie

KADER SOCIAAL PLAN ALGEMEEN

KADER SOCIAAL PLAN ALGEMEEN KADER SOCIAAL PLAN ALGEMEEN FEBRUARI 2017 1 Inhoudsopgaven 1. Algemene bepalingen 2. Algemeen 3. Proces en procedure bij sloop/nieuwbouw en ingrijpende renovatie 4. Communicatie 5. Financiële regelingen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN

SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN In verband met de sloop van de zogenaamde NUON-woningen aan de Weurtseweg en Kreekweg in Nijmegen is het van belang dat de afspraken die tussen de gemeente Nijmegen en

Nadere informatie

Reglement inzake sloop, renovaties en (groot) onderhoud Woonstichting SSW De Bilt

Reglement inzake sloop, renovaties en (groot) onderhoud Woonstichting SSW De Bilt Reglement inzake sloop, renovaties en (groot) onderhoud Woonstichting SSW De Bilt 1 Artikel 1 - Definities 1.1 In dit reglement wordt verstaan onder: Gemengd Project Groot Onderhoud Huurder Planbesluit

Nadere informatie

Stedelijk Vernieuwingsurgent

Stedelijk Vernieuwingsurgent Stedelijk Vernieuwingsurgent beleid: november 2008, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt 12.000 woningen in Vlaardingen. Een flink deel van die woningen is bereikbaar voor mensen met een laag inkomen.

Nadere informatie

Woonstad Rotterdam. Sociaal Statuut bij herstructurering. 1 maart 2014

Woonstad Rotterdam. Sociaal Statuut bij herstructurering. 1 maart 2014 Woonstad Rotterdam Sociaal Statuut bij herstructurering 1 maart 2014 1 Inhoudsopgave Sociaal statuut bij herstructurering 1 Artikel 1. Algemeen 2 Artikel 2. Communicatie, participatie en begeleiding 3

Nadere informatie

Sociaal Plan Nieuwbouw noordelijke blokken Fase 3 Wijkaanpak De Oude Kooi d.d. november 2012

Sociaal Plan Nieuwbouw noordelijke blokken Fase 3 Wijkaanpak De Oude Kooi d.d. november 2012 Sociaal Plan Nieuwbouw noordelijke blokken Fase 3 Wijkaanpak De Oude Kooi d.d. november 2012 Sociaal plan Noordelijke Blokken Inhoudsopgave Onderwerp Blad Inleiding 3 Sociaal Plan 4 Stadsvernieuwingsurgentie

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Blok 6 14 september 2015

Informatiebijeenkomst Blok 6 14 september 2015 Informatiebijeenkomst Blok 6 14 september 2015 Voorstellen QuaWonen Willemieke den Hartog woonconsulent Barbera van Rossum projectmedewerker Namens huurdersvereniging: Mw. Koning Agenda 19.30 u: Opening

Nadere informatie

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen 2. Procedures en communicatie 3. (Tijdelijke) Vervangende huisvesting 4. Leefbaarheid 5. Vergoedingen 6. Slotbepalingen

Nadere informatie

WWW.WONINGBELANG.NL. Sociaal Project Plan. Augustus 2013. Amundsenstraat 2 t/m 40 (040) 208 38 38

WWW.WONINGBELANG.NL. Sociaal Project Plan. Augustus 2013. Amundsenstraat 2 t/m 40 (040) 208 38 38 WWW.WONINGBELANG.NL Sociaal Project Plan Augustus 2013 Amundsenstraat 2 t/m 40 Woningbelang Waalreseweg 25, Valkenswaard info@woningbelang.nl www.woningbelang.nl (040) 208 38 38 Openingstijden: maandag

Nadere informatie

Sociaal Statuut Sint Antonius van Padua

Sociaal Statuut Sint Antonius van Padua Sociaal Statuut Sint Antonius van Padua 2015-2018 Noordwijkerhout, oktober 2015 Sociaal Statuut Woningstichting Sint Antonius van Padua Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 3 1.1. Doel Sociaal Statuut 1.2.

Nadere informatie

C O N V E N A N T Stedelijke vernieuwing In Zaanstad en Wormerland

C O N V E N A N T Stedelijke vernieuwing In Zaanstad en Wormerland C O N V E N A N T Stedelijke vernieuwing In Zaanstad en Wormerland 2013-2017 Zaanstad/Wormerland, 1 januari 2013 Vooraf Dit convenant over stedelijke vernieuwing in Zaanstad en Wormerland, kortweg Convenant

Nadere informatie

Sociaal Plan bij renovatie en sloop. Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH

Sociaal Plan bij renovatie en sloop. Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH Sociaal Plan bij renovatie en sloop Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH Versie januari 2010 De ondergetekenden; 1. Woningstichting Dinteloord, gevestigd te Dinteloord, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Sociaal Plan m.b.t. sloop

Sociaal Plan m.b.t. sloop Sociaal Plan m.b.t. sloop De ondergetekenden: 1. Maasvallei, statutair gevestigd te Maastricht, ten dezen vertegenwoordigd door de heer A.L.F.M. Crijns, directeur/bestuurder, hierna te noemen Maasvallei

Nadere informatie

Sociaal Statuut. Amersfoort. De Alliantie Eemvallei Portaal Eemland Vereniging Huurdersbelangen Hestia Gemeente Amersfoort

Sociaal Statuut. Amersfoort. De Alliantie Eemvallei Portaal Eemland Vereniging Huurdersbelangen Hestia Gemeente Amersfoort Sociaal Statuut Amersfoort De Alliantie Eemvallei Portaal Eemland Vereniging Huurdersbelangen Hestia Gemeente Amersfoort Amersfoort, december 2006 Inhoudsopgave Convenant 3 1. Algemeen 3 1.1 Geldigheid

Nadere informatie