BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta"

Transcriptie

1 BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta bij herstructurering, groot onderhoud, renovatie, sloop en nieuwbouw Vastgesteld door MT d.d. 2 april 2007 Gewijzigde versie vastgesteld door MT d.d. 24 november 2008 Genoemde bedragen zijn conform art. 5.5 aangepast per Genoemde bedragen zijn conform art. 5.5 aangepast per Genoemde bedragen zijn conform art. 5.5 aangepast per Genoemde bedragen zijn conform art. 5.5 aangepast per Genoemde bedragen zijn conform art. 5.5 aangepast per Genoemde bedragen zijn conform art. 5.5 aangepast per

2 BASIS SOCIAAL STATUUT DOMESTA bij herstructurering, groot onderhoud/renovatie, sloop, nieuwbouw 1 Inleiding 2 2 Algemeen Geldigheid basis sociaal statuut Goedkeuring besluit tot herstructurering, groot onderhoud/ renovatie, sloop en nieuwbouw Bewonerswerkgroep Overleg en informatie 3 3 Beheer (planvoorbereidings- en uitvoeringsfase) Onderhoud van woningen Onderhoud en beheer woonomgeving Tijdelijke verhuur Maatregelen bij leegstand van een te slopen woning Staat van de woning bij vertrek huurder van een te slopen woning ` Huurbeleid te slopen woningen 5 4 Herhuisvesting Bij groot onderhoud/renovatie gebruik wisselwoning Bij sloop van de woning Inspanningsverplichting Huurdersbegeleiding 6 5 Financiële regelingen Algemeen Ongeriefbijdrage in geval van werkzaamheden in bewoonde staat Verhuis- en herinrichtingkosten Vergoeding zelf aangebrachte voorzieningen 8 6 Klachten en geschillen Klachten Geschillen Hardheidsclausule 10 1

3 1 Inleiding Als in wooncomplexen sprake is van verbeteringsplannen, zoals herstructurering, groot onderhoud/renovatie, sloop en nieuwbouw, dan staat er nogal wat te gebeuren. Het gaat hierbij veelal om ingrepen in en aan woningen en overige opstallen, maar ook straten en woonomgeving kunnen aanpassingen ondergaan die gevolgen hebben voor huurders. Dit basis sociaal statuut geeft het algemene beleid weer van Domesta tijdens de voorbereiding en uitvoering van de herstructurering, groot onderhoud/renovatie, sloop en nieuwbouw van complexen. Model Het voorliggende basis sociaal statuut is een model, waarin op hoofdlijnen de afspraken tussen Domesta en huurders zijn vastgelegd. Op basis hiervan worden sociale statuten apart ingevuld voor de verschillende projecten. Sociaal statuut Een sociaal statuut is een serie van afspraken over de positie, de rechten en de plichten van huurders en Domesta tijdens de voorbereiding en uitvoering van verbeteringsplannen, dan wel bij sloop en nieuwbouw. Dat betreft een aantal algemene zaken, zoals informatie en begeleiding. Daarnaast zijn er ook maatregelen die met iedere huurder op maat afgesproken worden. 2

4 2 Algemeen 2.1 Geldigheid basis sociaal statuut Het basis sociaal statuut geldt voor alle verbeteringsplannen van Domesta, waarin herstructurering, groot onderhoud/renovatie, sloop en nieuwbouw zijn opgenomen. Voor een specifiek project treedt het sociaal statuut in werking op de datum, waarop een besluit is genomen over de aanpak van dit specifieke project. Van een verbeteringsplan is sprake als het gaat om woningverbetering waarbij in de woning ingrijpende maatregelen nodig zijn en men meer dan 10 dagen werkzaam is om dit uit te voeren of de woningplattegrond aanzienlijk gewijzigd wordt, dan wel sloop van woningen. Het voorliggende document betreft een basis statuut, wat per project aangepast kan worden aan een specifieke situatie. In geval van illegale onderhuur van de gehele woonruimte zal de formele huurder niet in aanmerking komen voor de rechten voortkomend uit het sociaal statuut. 2.2 Goedkeuring besluit tot herstructurering, groot onderhoud/renovatie, sloop en nieuwbouw Direct na goedkeuring van het besluit worden huurders schriftelijk en indien noodzakelijk mondeling door Domesta geïnformeerd over het besluit tot herstructurering, groot onderhoud/renovatie, sloop en nieuwbouw. Tevens worden zij op dat moment geïnformeerd over het sociaal statuut. Als er sprake is van sloop van woningen zal de datum van het besluit tot sloop, indien mogelijk anderhalf jaar, maar in ieder geval één jaar voor de uitvoering van sloop worden vastgesteld, zodat huurders de tijd hebben voor het zoeken naar vervangende woonruimte. Na de datum van het besluit tot sloop start de herhuisvesting van huurders. De huurders krijgen dan urgentie en zullen met voorrang worden geherhuisvest. 2.3 Bewonerswerkgroep Bij het ontwikkelen van plannen voor herstructurering, groot onderhoud/renovatie, sloop en nieuwbouw zal er, voor een specifiek project, een bewonerswerkgroep worden geformeerd, c.q. aansluiten bij de bestaande bewonerscommissie. Gedurende het gehele traject wordt de bewonerswerkgroep nadrukkelijk betrokken bij de voorbereiding en de uitvoering van de plannen. De bewonerswerkgroep kan zich laten ondersteunen door het opbouwwerk, de lokale huurdersorganisatie en/of een extern bureau. Voor de uitvoering van haar taken kan de bewonerswerkgroep naar redelijkheid en billijkheid gebruikmaken van de materiële faciliteiten van Domesta. 2.4 Overleg en informatie Bij het verstrekken van informatie aan huurders wordt maatwerk geleverd. Dat wil zeggen dat voor iedere fase in overleg met de bewonerswerkgroep wordt bepaald op welke manier de huurders geïnformeerd worden. De afspraken hierover worden in een communicatieplan vastgelegd. In het communicatieplan worden afspraken gemaakt over: De communicatiemiddelen die gebruikt worden (schriftelijk, informatiebijeenkomsten e.d.); Het moment waarop de informatie gegeven wordt. Welke informatie gegeven wordt. Domesta is verantwoordelijk voor informatie over onderwerpen, zoals het besluit tot herstructurering, groot onderhoud/renovatie, sloop en het sociaal statuut. Verder is Domesta verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over alle voor de huurders relevante besluiten. Wanneer er andere partners in een project zijn, dient nader overleg plaats te vinden over de informatie aan huurders. 3

5 3 Beheer (planvoorbereiding- en uitvoeringfase) Uitgangspunt bij het beheer van de woningen en de woonomgeving in de voorbereidingsfase en uitvoeringsfase van herstructurering, groot onderhoud/renovatie, sloop en nieuwbouw is om de kwaliteit van het wonen in de buurt zo goed mogelijk te houden. Dit betekent enerzijds dat er onveilige situaties vermeden moeten worden, anderzijds dat er extra aandacht is voor gebreken aan de kwaliteit van de woningen en de woonomgeving. 3.1 Onderhoud van woningen Domesta verplicht zich om tot het moment van uitvoering van de plannen ervoor te zorgen dat de woningen goed bewoonbaar blijven en dat de uitstraling van het complex geen verloedering in de hand werkt. Uitgangspunt is dat er geen investering vanaf het moment van planvorming meer in de woningen worden gedaan die het wooncomfort verhogen, zoals het aanbrengen van een centrale verwarming of dubbelglas. 3.2 Onderhoud en beheer woonomgeving Huurders die een te slopen woning verlaten zorgen zelf voor de afvoer van grofvuil. In bijzondere gevallen zal Domesta containers plaatsen. Zo nodig zorgt Domesta ervoor dat het schoonhouden van de gemeenschappelijke ruimtes, behorend bij de woningen, extra aandacht krijgt. Domesta zal afspraken maken met de gemeente om de kwaliteit van het openbare gebied zoveel mogelijk op peil te houden 3.3 Tijdelijke verhuur Bij sloop van woningen vindt na voortijdige verhuizing tijdelijke verhuur plaats. De mogelijkheid van tijdelijke verhuur van woonruimte vindt in principe plaats met ingang van de datum van het besluit tot sloop van de woningen. Woningen die leegkomen alvorens de sloop begint, zullen zo lang mogelijk tijdelijk verhuurd worden. Woningen die groot onderhoud krijgen c.q. gerenoveerd worden zullen niet tijdelijk verhuurd worden. Huurders met een tijdelijke huurovereenkomst kunnen geen aanspraak maken op het sociale statuut (zie ook art. 5.1). 3.4 Maatregelen bij leegstand van een te slopen woning Wanneer tijdelijke verhuur van woningen ook niet meer mogelijk is, zullen maatregelen worden getroffen om de woningen een bewoond aanzien te geven, zoals het ophangen van vitrage, onderhoud van de tuin. In uiterste gevallen zullen de woningen worden dichtgezet. Domesta zal in overleg met de bewonerswerkgroep kiezen voor de gewenste maatregel. 3.5 Staat van de woning bij vertrek huurder van een te slopen woning Wanneer na verhuizing van de oude huurder de woning nog tijdelijk verhuurd wordt, kan de oude huurder de zelf aangebrachte voorzieningen, mits veilig, in de woning achterlaten. Huurders mogen deze voorzieningen ook uit de woning verwijderen en meenemen, onverminderd hun verplichting om de woning op te leveren met de volledige uitrusting (zoals sanitair, radiatoren, deuren e.d.) en schoon achter te laten. Wanneer na verhuizing de woning niet meer bewoond zal worden, zal de huurder de woning leeg achterlaten en mag de huurder de zelf aangebrachte voorzieningen in de woning achterlaten of meenemen. Echter, als Domesta een vergoeding verstrekt voor een zelf aangebrachte voorziening, dan moet deze voorziening wel in de woning achterblijven. 3.6 Huurbeleid te slopen woningen Het huurbeleid bij te slopen woningen is onderdeel van het reguliere huurbeleid van Domesta. Vanaf het moment van besluit tot sloop zal de huurverhoging 0 % zijn. 4

6 4 Herhuisvesting Domesta is verantwoordelijk voor de herhuisvesting van haar huurders. Voordat de herhuisvesting start, worden alle huurders thuis bezocht door een medewerker van Domesta. Tijdens het huisbezoek wordt gesproken over de herhuisvestingsmogelijkheden die bij de huurder passen. Deze herhuisvestingsmogelijkheden worden bepaald door persoonlijke factoren, zoals inkomen, samenstelling huishouden en leeftijd. Na het huisbezoek ontvangt huurder een brief van Domesta met een inschrijvingsbevestiging en een samenvatting van de gemaakte afspraken. Bij de herhuisvesting van huurders wordt een onderscheid gemaakt naar: 1. Situaties waarbij de huurovereenkomst gehandhaafd blijft: - De herhuisvesting vindt in principe tijdelijk en in zogenaamde wisselwoningen plaats: Bij groot onderhoud/renovatie kan het noodzakelijk zijn (als de aard van de werkzaamheden vereist dat de woning in onbewoonde staat wordt aangepakt) dat de huurder tijdelijk de woning verlaat. Ook kan het op sociale of medische gronden noodzakelijk zijn de woning tijdelijk te verlaten. Beide redenen ter beoordeling van Domesta. Het tijdelijk betrekken van een wisselwoning wordt via een aanvulling op de huurovereenkomst geregeld. 2. Situaties waarbij de huurovereenkomst ontbonden wordt: - Bij sloop van de woning vindt herhuisvesting definitief plaats, dit kan zowel buiten het project als in een nieuwbouwwoning binnen het project. Als de huurder wil terugkeren naar een nieuw te bouwen woning, dan kan men gebruik maken van een wisselwoning. 4.1 Gebruik wisselwoning Bij groot onderhoud / renovatie en sloop: 1. De huurder die tijdelijk zijn woning moet verlaten, krijgt van Domesta de beschikking over een wisselwoning die gelijkwaardig is aan de te verlaten woning en /of passend is voor het betreffende huishouden. 2. De huurprijs van deze wisselwoning is maximaal gelijk aan de huurprijs van de tijdelijk te verlaten woning. 3. De huurder waarvoor in de huidige woning voorzieningen op grond van de WVG zijn aangebracht, krijgt een wisselwoning aangeboden met een zoveel mogelijk vergelijkbaar voorzieningenniveau. 4. Domesta zorgt ervoor dat de wisselwoning schoon, in de noodzakelijke gebruiksruimten eenvoudig gestoffeerd en gesausd of behangen, beschikbaar komt en aangesloten is op de nutsvoorzieningen. De huurder zal voor het gebruik zelf geen verwarmingstoestel of warmwatertoestel hoeven aan te schaffen. 5. Er wordt gestreefd naar een wisselwoning in de eigen buurt. Hierbij wordt rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden, zoals schoolgaande kinderen of aantoonbaar aangewezen zijn op zorgdiensten. 6. De huurder krijgt ten minste een maand van tevoren bericht over de datum waarop de verhuizing kan plaats vinden. De huurder die moet verhuizen, krijgt een maand lang de beschikking over de te verlaten en de te betrekken woning. Huurder betaalt alleen huur voor de te betrekken woning. Bij sloop: 7. De eventueel opgebouwde rechten als woningzoekende vervallen na een jaar wonen in de nieuwe woning. 8. De huurder mag indien mogelijk ook definitief naar de wisselwoning verhuizen. De huurder betaalt de dan geldende huurprijs voor de wisselwoning op het moment dat de renovatie / nieuwbouw woning is opgeleverd. 9. Bij definitieve bewoning van de wisselwoning heeft men recht op een vergoeding behorende bij een definitieve verhuizing ad 5.857,-. De gemaakte kosten voor onder meer stoffering van de wisselwoning zullen verrekend worden met de nog uit te betalen vergoeding tot een maximum van de hoogte van de nog uit te betalen vergoeding. 10. Zorgt de huurder zelf voor vervangende woonruimte of tijdelijke woonruimte dan is de hoogte van de vergoeding 6.857,- 5

7 4.2 Bij sloop van de woning 1. De huurovereenkomst met de huurder waarvan de woning gesloopt wordt, wordt ontbonden door Domesta of opgezegd door de huurder. 2. De huurprijs van de te slopen woning wordt vanaf het besluit tot sloop niet jaarlijks aangepast (voorstel Platform). 3. Domesta streeft ernaar dat de huurder van de te slopen woning kan terugkeren naar een passende woning in de nieuwbouw van het project, plan- of planontwikkelingsgebied. Per project wordt omschreven welke locaties hiervoor in aanmerking komen. Huurder dient zich hiervoor aan te melden. 4. De huurder krijgt de mogelijkheid om met een urgentie naar andere woonruimte te verhuizen. Daarbij hoort een zoekprofiel voor een passende woning van minimaal een gelijk woningtype als de oude woning. 5. De huurder van een te slopen woning kan zelf andere woonruimte zoeken. 6. De opgebouwde rechten als woningzoekende vervallen bij verhuizing met urgentie en bij eventuele terugkeer naar de vervangende nieuwbouw. 7. De urgentie is ten minste 12 maanden geldig, voorafgaand aan het moment dat de woning ontruimd moet zijn. Wanneer de huurder na 6 maanden nog geen andere woonruimte heeft gevonden, zal Domesta een gesprek voeren. 8. Wanneer de huurder 3 maanden voorafgaand aan de sloop nog geen woning gevonden heeft, doet Domesta een aanbod voor een passende woning. 9. Als er sprake is van terugkeer naar de vervangende nieuwbouw, vindt de toewijzing daarvan plaats volgens de door huurder opgegeven voorkeuren en daarbinnen met een volgorde volgens de woonduur en de passendheidseisen. Pas wanneer alle teruggekeerde huurders een woning toegewezen hebben gekregen, komen eventuele spijtoptanten in aanmerking voor terugkeer in de nieuwbouw. De overige woningen zullen vervolgens verhuurd worden volgens de reguliere procedure. 10. De huurder die in het kader van de sloop moet verhuizen betaalt voor de duur van een maand alleen huur voor de te betrekken woning niet voor de te verlaten woning. 4.3 Inspanningsverplichting Domesta spant zich in om huurders zoveel mogelijk naar wens te herhuisvesten. Dat betekent dat in de planning en fasering rekening gehouden wordt met de herhuisvesting van de huidige huurders. Wat gebouwd wordt, hangt af van de doelstellingen voor het plangebied. Nieuwbouwwoningen worden zo snel mogelijk aangeboden, zodat huurders uit wisselwoningen in een vroeg stadium duidelijkheid krijgen over hun herhuisvestingsmogelijkheden. 4.4 Huurdersbegeleiding Bij de individuele begeleiding van huurders die wegens sloop moeten verhuizen, wordt zoveel mogelijk maatwerk geleverd. De geboden begeleiding hangt af van de wensen en mogelijkheden van de huurder en kan bestaan uit de volgende onderdelen: 1. Begeleiding en/of bemiddeling bij het zoeken naar passende woonruimte. 2. Begeleiding bij huuropzegging, het tekenen van de huurovereenkomst en het bieden van eventuele ondersteuning bij het aanvragen van huurtoeslag. 3. Bieden van maatwerk als individuele huurders in de knel komen bij de herstructurering (bijvoorbeeld voor mindervaliden). 6

8 5 Financiële regelingen 5.1 Algemeen Alleen huurders met een standaardhuurovereenkomst voor onbepaalde tijd kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen. De uitbetaling vindt plaats aan de feitelijke hoofdhuurder. Inwonende kinderen, huurders met een tijdelijke huurovereenkomst, onderhuurders, krakers enz. hebben geen recht op een vergoeding. Voor iedere huurder geldt slechts eenmaal het recht op de tegemoetkoming in de verhuis- en herinrichtingskosten. De vergoeding die aan de huurder wordt uitgekeerd, kan door Domesta worden gebruikt om achterstallige betalingen mee te verrekenen. Dit betreft ook kosten die door Domesta gemaakt moeten worden bij het niet nakomen van opleveringsafspraken van de woning. De vergoeding kan van invloed zijn op andere bijdragen. 5.2 Ongeriefbijdrage in geval van werkzaamheden in bewoonde staat Voor groot onderhoud/renovatie aan of in een woning hoeft de huurder de woning meestal niet te verlaten. Ongerief door de werkzaamheden is er meestal wel. Het gaat in deze paragraaf om eigendommen van de huurder die als gevolg van de werkzaamheden naar alle redelijkheid schade ondervinden. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om de vloerbedekking, de gordijnen, het behang of het binnen schilderwerk. Voorafgaand aan de werkzaamheden zal per project bepaald worden welke voorzieningen in de woning zullen beschadigen en daarom als gevolg van de werkzaamheden vernieuwd moeten worden. 1. Aan een huurder van een woning waarin een ingrijpende woningverbetering plaatsvindt wordt de volgende vergoeding verstrekt: De afspraken worden vooraf op projectniveau vastgesteld en gelden voor alle betrokken huurders. a. Derving woongenot wegens werkzaamheden in de woning: < 10 dagen geen vergoeding 10 dagen tot < 15 dagen vergoeding ½ maand huur 15 dagen maximale vergoeding 1 maand huur b. Kosten die de huurder maakt als gevolg van de woningverbetering: vloerbedekking 22,38 per m² schilderen, behangen, repareren wand/plafond 55,97 per wand/plafond raambekleding 16,78 per m² Als er sprake is van groot onderhoud/renovatie waarbij de woningplattegrond aanzienlijk wijzigt, waardoor de huurder als gevolg van de ingreep genoodzaakt is in elk geval de vloerbedekking in de woonkamer te vernieuwen, dan zal de ongeriefbijdrage in dat geval bestaan uit een vergoeding van maximaal 2.269,--. Uitgangspunt voor de ongeriefbijdrage is dat de huurder tijdens het werk in de woning kan blijven. 2. Geleden schades die veroorzaakt zijn door de aannemer en die niet voorzien waren in de voorbereiding van het project, meldt de huurder aan de verhuurder. De verhuurder regelt de schadeclaim met de aannemer en draagt zorg voor uitbetaling aan de huurder. 3. In ieder project wordt door gerichte voorlichting aan de huurder over de te nemen voorzorgsmaatregelen voorkomen dat er schade voor de huurder ontstaat. De verhuurder maakt afspraken met de aannemer, zodat deze maatregelen treft om de schades zoveel mogelijk te voorkomen. 4. Een vergoeding bij groot onderhoud/renovatie (in bewoonde staat) wordt uitgekeerd door Domesta in de eerste werkweek, wanneer de aannemer met de werkzaamheden in de woning begint. 7

9 5.3 Verhuis- en herinrichtingskosten (bij herstructurering en sloop waarbij de woning moet worden verlaten) 1) Huurders die vóór het sloopbesluit zijn verhuisd, ontvangen geen verhuiskostenvergoeding, evenals huurders die tijdens het herstructureringsplan er zelf voor kiezen om te verhuizen, terwijl dat door Domesta niet noodzakelijk wordt geacht. 2) Huurders van een te slopen woning komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de verhuis- en herinrichtingskosten. a) Als de huurder kiest voor een definitieve verhuizing dan zal de tegemoetkoming bedragen. De betaling zal als volgt plaatsvinden: ,75,- (3/4 van het totaal bedrag) wordt na opzegging van de oorspronkelijke woning overgemaakt op de bankrekening van de huurder. - Het resterende bedrag van 1.464,25,- (1/4 van het totaal bedrag) zal worden overgemaakt na inlevering van de sleutel van de oorspronkelijke woning. b) Als de huurder kiest voor terugkeer naar een nieuw te bouwen woning in het planontwikkelingsgebied, zal er sprake zijn van twee verhuizingen. De huurder zal eerst in een wisselwoning worden gehuisvest en komt daarna terug in een nieuwbouwwoning. Als een huurder hiervoor kiest dan zal de totale vergoeding 6.857,- bedragen. De uitbetaling vindt als volgt plaats: ,25,- zal worden overgemaakt bij opzegging van de oorspronkelijke woning ,75- wordt overgemaakt na ondertekening van het huurcontract voor de nieuwbouwwoning. - Het derde deel van de vergoeding ad 1.000,-- wordt beschikbaar gesteld op het moment dat de nieuwe woning in gebruik wordt genomen en de wisselwoning weer aan de Domesta leeg wordt opgeleverd. 5.4 Vergoeding zelf aangebrachte voorzieningen Zelf aangebrachte en door verhuurder toegestane voorzieningen kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen. Hiervoor geldt het reguliere ZAV-beleid van Domesta. 5.5 Aanpassing bedragen De in dit statuut genoemde bedragen worden jaarlijks per 1 maart aangepast op basis van de ontwikkeling van de door CBS gepubliceerde 'Consumentenindex alle huishoudens'. 8

10 6 Klachten en geschillen Bij het uitvoeren van herstructurering, groot onderhoud/renovatie, sloop en nieuwbouw is het onvermijdelijk dat huurders tegen zaken aanlopen waar zij zich aan ergeren of waar zij het niet mee eens zijn. 6.1 Klachten Klachten kunnen gaan over tal van zaken, zoals opgelopen schade of overlast. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij Domesta. Uiterlijk binnen 14 dagen wordt de betrokkene benaderd. 6.2 Geschillen Wanneer een huurder en Domesta het onderling niet eens worden (bijvoorbeeld bij problemen met beheer van de wijk, de vergoeding voor zelf aangebrachte voorzieningen enz.) kan een geschil voorgelegd worden aan de Regionale Geschillencommissie. Het reglement van de Regionale Geschillencommissie is bij Domesta te verkrijgen. 6.3 Hardheidsclausule Het is mogelijk dat op grond van individuele omstandigheden wordt afgeweken van dit sociaal statuut. De huurder die meent een beroep hierop te moeten doen, overlegt dit met de vestigingsmanager van Domesta, waarna Domesta een besluit hieromtrent neemt. 9

Sociaal Statuut Acantus

Sociaal Statuut Acantus Sociaal Statuut Acantus bij wijkvernieuwing, groot onderhoud, kwaliteitsverbetering, isolatie en sloop van woningen Ingangsdatum: 1 juli 2014 Sociaal Statuut Acantus INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 4 2. Algemeen

Nadere informatie

Highlights Sociaal plan Floraplein eo

Highlights Sociaal plan Floraplein eo Highlights Sociaal plan Floraplein eo Het sociaal plan geldt voor de woningen Floraplein 16 t/m 69 even en oneven, Wilgenroosstraat 54 t/m 64 even, Clematisstraat 1 t/m 25 oneven, Resedastraat 1 t/m 7

Nadere informatie

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl afspraken herhuisvesting contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl gratis onderhouds- en storingsmeldingen 0800-0 989 989

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG Inleiding De komende jaren zullen de woningcorporaties van Parkstad Limburg een groot deel van hun woningen grondig opknappen. Dat is nodig, omdat de huurders recht hebben

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP WONINGBOUWVERENIGING ANNA PAULOWNA VOORWOORD Om de kwaliteit van de woningvoorraad op peil te houden kan het voorkomen dat Woningbouwvereniging Anna Paulowna moet besluiten om woningen

Nadere informatie

Sociaal Statuut Acantus

Sociaal Statuut Acantus Sociaal Statuut Acantus bij wijkvernieuwing, groot onderhoud, kwaliteitsverbetering, isolatie en sloop van woningen Ingangsdatum: 1 juli 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Algemeen 3 2.1 Geldigheid 3

Nadere informatie

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013 Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting

afspraken herhuisvesting afspraken herhuisvesting 1 inhoudsopgave inleiding 3 1 hoe en wanneer informeren wij u? 3 2 herhuisvesting 4 3 tegemoetkoming voor herhuisvesting 4 4 wisselwoningen bij sloop 5 5 maatregelen leefbaarheid

Nadere informatie

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting 2017 www.lefier.nl 1 Lefier gaat uw woning slopen. In deze brochure leest u wat uw rechten en plichten zijn als uw woning wordt gesloopt. inleiding Lefier

Nadere informatie

Sociaal Statuut. bij. Sloop en herhuisvesting

Sociaal Statuut. bij. Sloop en herhuisvesting Sociaal Statuut bij Sloop en herhuisvesting Emmen, 31 mei 2010 Sociaal Statuut De ondergetekenden: 1. Stichting Lefier, gevestigd Hooggoorns 16 te 7812 AM Emmen, vertegenwoordigd door haar directeur: de

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing contact Beukenlaan 3 Hoogezand t 088 20 33 000 Postbus 7104 9701 JC Groningen info@lefier.nl www.lefier.nl inhoudsopgave inleiding 4 1 hoe en wanneer informeren

Nadere informatie

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project Inhoudsopgave 1. Mijn woning wordt gesloopt 1.1. Wanneer wordt mijn woning gesloopt 1.2. Hoe vind ik een

Nadere informatie

Inhoud. Sociaal Plan Wierden & Borgen juni

Inhoud. Sociaal Plan Wierden & Borgen juni SOCIAAL PLAN Inhoud 01. Algemene bepalingen... 3 02. Procedure bij sloop... 3 03. Vanaf de vooraankondiging... 3 04. Herhuisvesting... 4 05. Vergoedingen voor verhuis- en herinrichtingskosten... 5 06.

Nadere informatie

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam)

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam) M O D E L - S O C I A A L S T A T U UT BIJ WIJKVERNIEUWING BIJLAGE 3 Het onderstaande sociaal statuut is het model dat de Woonbond landelijk als uitgangspunt neemt voor de regeling van de rechten van individuele

Nadere informatie

Sociaal Statuut. bij. wijkvernieuwing (herstructurering)

Sociaal Statuut. bij. wijkvernieuwing (herstructurering) Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing (herstructurering) Stadskanaal, december 2013 Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing (herstructurering) De ondergetekenden: 1. De Stichting Lefier, gevestigd Industrieweg

Nadere informatie

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen SLOOPREGLEMENT FidesWonen Versie 2.0 Middelharnis, maart 2016 Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van in de Woningbouwfederatie Goeree- Overflakkee samenwerkende woningbouwverenigingen

Nadere informatie

Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen

Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van Arcade mensen en wonen Arcade streeft naar een woningvoorraad die tegemoet komt aan de vraag naar

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN Stichting Woningbouw Slochteren Schildwolde 15 februari 2005 2 SOCIAAL STATUUT De ondergetekenden: 1 Stichting Woningbouw Slochteren, gevestigd

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN

SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN De ondergetekenden: 1. IntermarisHoeksteen, gevestigd te Hoorn, vertegenwoordigd door: [**] en 2. Huurdersvereniging Sterflats,

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP U woont in een woning van Woningbouwvereniging Anna Paulowna die gesloopt gaat worden. HDe technische staat van woningen, onze financiële kaders, maar ook de E veranderende woningbehoefte

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

Verhuiskostenreglement

Verhuiskostenreglement Verhuiskostenreglement Algemeen In dit Verhuiskostenreglement bij complexgewijze sloop, renovatie en/of woningverbetering, geeft Stichting Humanitas Huisvesting (verder te noemen Humanitas Huisvesting)

Nadere informatie

1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2014.

1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2014. Sociaal statuut bij herstructurering in Velsen De vier Velsense woningcorporaties en de huurders vertegenwoordigd door de officiële gesprekspartners van de woningcorporaties, komen het volgende overeen:

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan 21 maart 2011 Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan De gemeente Barendrecht is volop in ontwikkeling en het centrumgebied van Barendrecht staat aan de vooravond van een grondige vernieuwing.

Nadere informatie

Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016.

Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016. Sociaal Statuut Parkstad Limburg Woningstichting Voerendaal Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016. De volgende wijzigingen

Nadere informatie

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6 Basis sociaal plan (Geldig vanaf 5 september 2011, gedeeltelijk herzien XX oktober 2015) Dit Basis Sociaal Plan is vastgesteld na advies van de SHBW en in overleg met de gemeente Almelo. 1. Inleiding In

Nadere informatie

Sociaal Plan Woonservice IJsselland

Sociaal Plan Woonservice IJsselland Sociaal Plan Woonservice IJsselland MAART 2009 Inleiding Artikel 1 : Algemeen Artikel 2 : Procedure Artikel 3 : Herhuisvesting Artikel 4 : Tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten Artikel 5 :

Nadere informatie

Sociaal Plan Boschveld

Sociaal Plan Boschveld Sociaal Plan Boschveld Wijkvernieuwing fase 1 16 oktober 2006 1 van 6 ZEKERHEID BIJ VERHUIZING Boschveld wordt stap voor stap verbeterd en is over pakweg vijftien tot twintig jaar veranderd. Het gaat om

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN

SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN Ondergetekenden, SLS Wonen en Huurdersvereniging BRES hebben overeenstemming bereikt over de

Nadere informatie

Basis Sociaal Plan Woonvisie

Basis Sociaal Plan Woonvisie Basis Sociaal Plan Woonvisie Plan van aanpak bij sloop/nieuwbouw Juni 2014 NB. Wijzigingen in wet- en regelgeving prevaleren boven projectspecifieke afspraken. start uitvoering Voorwoord Woonvisie krijgt

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ HERSTRUCTURERING IN DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN

SOCIAAL STATUUT BIJ HERSTRUCTURERING IN DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN SOCIAAL STATUUT BIJJ HERSTRUCTURERING IN I DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN DE WONINGBOUW WEESP Inhoudsopgave Inleiding Begripsbepaling 1. Algemeen 1.1. Informatie 1.2. Beheer 1.3. Looptijd 2. De ingrepen

Nadere informatie

Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten

Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten [Geef tekst op] Inhoud Pagina Intentieverklaring 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Algemeen 4 Artikel 3 Procedure bij ingrijpende

Nadere informatie

Sloop- en Renovatiereglement. Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere

Sloop- en Renovatiereglement. Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere Sloop- en Renovatiereglement Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere Vastgesteld op 24 november 2016 Inhoud 1 Reglement bij sloop en renovatie... 3 2 Communicatie en informatie...

Nadere informatie

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85 Sociaal Plan Steenstraat 15 t/m 85 8 maart 2011 Inhoudsopgave Inleiding pag. 4 1. Algemeen 5 2. Procedure 5 3. Beëindiging huurovereenkomst in verband met sloop 5 4. Herhuisvesting en woningtoewijzing

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 SOCIAAL PLAN - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 Portaal Nijmegen Januari 2013 ALGEMEEN Dit Sociaal Plan gaat in op 1 januari

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT

SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT WORMER 1 juni 2009 SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT WORMER De ondergetekenden: en 1. WORMERWONEN, gevestigd te Wormer, vertegenwoordigd door: Th.W. Krijnen, statutair directeur 2.

Nadere informatie

Sloopreglement Woonservice IJsselland

Sloopreglement Woonservice IJsselland Sloopreglement Woonservice IJsselland Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van Stichting Woonservice IJsselland te Doesburg Woonservice IJsselland streeft naar een woningvoorraad

Nadere informatie

Sloop- en Renovatiereglement Ymere

Sloop- en Renovatiereglement Ymere Sloop- en Renovatiereglement Ymere Definitief 2016-11-15 Inhoud 1 Reglement bij sloop en renovatie... 3 2 Communicatie en informatie... 4 3 Herhuisvesting... 5 4 Financiële regelingen... 6 Verhuiskostenvergoeding...

Nadere informatie

- Huurprijzen Maak kennis met De Gaarden. De Gaarden wordt een buurt met een landelijk karakter, een karakteristieke wijk met natuurlijke elementen.

- Huurprijzen Maak kennis met De Gaarden. De Gaarden wordt een buurt met een landelijk karakter, een karakteristieke wijk met natuurlijke elementen. Oktober 2011 PAGINA 1 In dit nummer - De voorbereidingen zijn gestart - Planning - Maatregelen aan de woning - Start bewonerswerkgroep - Het betrekken van een wisselwoning - Tegemoetkoming verhuisen herinrichtingskosten

Nadere informatie

Samenvatting Omgangscode 2005-2010

Samenvatting Omgangscode 2005-2010 Samenvatting Omgangscode 2005-2010 Dit is een samenvatting van de rechten en plichten van huurders die betrokken zijn bij herstructurering of grotere onderhoudsprojecten en de wijze waarop partijen met

Nadere informatie

Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren -

Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren - Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren - Artikel 1 Algemeen 1.1 Het sociaal statuut treedt in werking op 10 september 2008. Er zal jaarlijks een evaluatie

Nadere informatie

Het Sociaal Plan. Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1

Het Sociaal Plan. Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1 Het Sociaal Plan Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1 Inleiding Voor u ligt het Sociaal Plan, dat is vastgesteld op 1 september 2008 door het bestuur van Woonstichting Centrada en tot stand is gekomen na

Nadere informatie

ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN

ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN KENNEMER WONEN 2011 INHOUD Bladzijde 1. Inleiding 3 2. Informatie en voorlichting 4 3. Stappenplan 4 4. Herhuisvesting / terugkeer 5 4.1 Huurbevriezing

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden

Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden Artikel 1 OVERWEGINGEN 1.1 De gemeente Oosterhout en Thuisvester hebben in overleg met bewoners een plan ontwikkeld voor vernieuwing van de wijk Slotjes-Midden.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 10 september 2014

Nieuwsbrief 3 10 september 2014 Nieuwsbrief 3 10 september 2014 Dit is de derde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in project Rijsoord. U ontvangt een nieuwsbrief na elke klankbordbijeenkomst. Deze nieuwsbrief wordt bij alle bewoners

Nadere informatie

Sociaal Statuut. bij ingrijpende woningverbetering

Sociaal Statuut. bij ingrijpende woningverbetering Sociaal Statuut Emmen, 7 maart 2011 Sociaal Statuut De ondergetekenden: 1. Stichting Lefier, gevestigd Hooggoorns 16 te 7812 AM Emmen, vertegenwoordigd door haar directeur/lid raad van bestuur: de heer

Nadere informatie

REGLEMENT BIJ RENOVATIE EN GROOT ONDERHOUD

REGLEMENT BIJ RENOVATIE EN GROOT ONDERHOUD REGLEMENT BIJ RENOVATIE EN GROOT ONDERHOUD Zwolle, juni 2014 Inleiding Woningstichting SWZ is primair verhuurder van woningen in de sociale huursector. Deze woningen hebben onderhoud nodig. Dat kan het

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN

SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN In verband met de sloop van de zogenaamde NUON-woningen aan de Weurtseweg en Kreekweg in Nijmegen is het van belang dat de afspraken die tussen de gemeente Nijmegen en

Nadere informatie

Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder

Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder Dokkum/Leeuwarden, 17 maart 2016 Stichting Thús Wonen en Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland zijn zich bewust van

Nadere informatie

Vernieuwd Algemeen Sociaal Plan Woonbond

Vernieuwd Algemeen Sociaal Plan Woonbond - Vernieuwd Algemeen Sociaal Plan Woonbond 1. Inleiding Het onderstaande vernieuwd sociaal plan is het model dat de Woonbond hanteert als uitgangspunt voor de regeling van de rechten van individuele huurders

Nadere informatie

Herstructurering Lievenspolder woningen en woonomgeving

Herstructurering Lievenspolder woningen en woonomgeving Cl avi $ Sociaal Plan Herhuisvesting Herstructurering Lievenspolder woningen en woonomgeving Geldig voor de woningen en woonomgeving in de straten: Baandijk, Kerkhoflaan, Goudsbloemstraat, Tulpstraat,

Nadere informatie

Sociaal Plan bij renovatie en sloop. Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH

Sociaal Plan bij renovatie en sloop. Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH Sociaal Plan bij renovatie en sloop Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH Versie januari 2010 De ondergetekenden; 1. Woningstichting Dinteloord, gevestigd te Dinteloord, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Stedelijk Vernieuwingsurgent

Stedelijk Vernieuwingsurgent Stedelijk Vernieuwingsurgent beleid: november 2008, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt 12.000 woningen in Vlaardingen. Een flink deel van die woningen is bereikbaar voor mensen met een laag inkomen.

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP 98 woningen Leliestraat Irisstraat 1 Inleiding Domijn heeft 98 woningen aan de Lelie- en Irisstraat in de gemeente Losser. Deze woningen zijn over een tijdje echt op. Uit een

Nadere informatie

Sociaal Convenant Datum: 1 juli 2014

Sociaal Convenant Datum: 1 juli 2014 Sociaal Convenant Datum: 1 juli 2014 Artikel 1 Algemeen Wij begrijpen dat de sloop, renovatie of groot onderhoud van uw woning ingrijpend is. Om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen hebben wij afspraken

Nadere informatie

Sociaal Plan April 2011

Sociaal Plan April 2011 Sociaal Plan April 2011 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Algemeen 1.1 Begripsbepalingen 4 1.2 Geldigheid Sociaal Plan 6 1.3 Hardheidsclausule 6 2. De ingrepen 2.1 Ingrijpend groot onderhoud met woningverbetering/ingrijpende/

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

Sociaal Plan Kadoeler Breek

Sociaal Plan Kadoeler Breek Sociaal Plan Kadoeler Breek 2 Inhoud 1 Wat is het Sociaal Plan? 4 2 Het project en de ingreep 5 3 Herhuisvesting 6 4 Wat is een passende woning? 9 5 Financiële regelingen 10 6 Verhuizing eerste fase 11

Nadere informatie

Sociaal plan bij wijkontwikkeling

Sociaal plan bij wijkontwikkeling Sociaal plan bij wijkontwikkeling De ondergetekenden: Stichting Actium, hierna te noemen Actium, vertegenwoordigd door de heer M. van Halteren, manager Wonen en Stichting Huurdersplatform MEVM hierna te

Nadere informatie

Sociaal plan. Herstructurering woningen en woonomgeving van de:

Sociaal plan. Herstructurering woningen en woonomgeving van de: Sociaal plan Herstructurering woningen en woonomgeving van de: Appelbloesemstraat 1 t/m 32 e+o, Cameliastraat 1 t/m 34 e+o, Clematisstraat 1 t/m 32 e+o, Floraplein 16 t/m 69 e+o, Papaverstraat 1 t/m 32

Nadere informatie

Sociaal Plan bij renovatie

Sociaal Plan bij renovatie Sociaal Plan bij renovatie Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH De ondergetekenden; 1. Woningstichting Maasvallei Maastricht, gevestigd te Maastricht, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer

Nadere informatie

Woonstad Rotterdam. Sociaal Statuut bij herstructurering. 1 maart 2014

Woonstad Rotterdam. Sociaal Statuut bij herstructurering. 1 maart 2014 Woonstad Rotterdam Sociaal Statuut bij herstructurering 1 maart 2014 1 Inhoudsopgave Sociaal statuut bij herstructurering 1 Artikel 1. Algemeen 2 Artikel 2. Communicatie, participatie en begeleiding 3

Nadere informatie

Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch. Afspraken bij sloop van huurwoningen

Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch. Afspraken bij sloop van huurwoningen Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch Afspraken bij sloop van huurwoningen s-hertogenbosch bouwt aan de toekomst. Om ervoor te zorgen dat iedereen in deze gemeente prettig kan blijven wonen, worden

Nadere informatie

Sociaal Plan m.b.t. sloop

Sociaal Plan m.b.t. sloop Sociaal Plan m.b.t. sloop De ondergetekenden: 1. Maasvallei, statutair gevestigd te Maastricht, ten dezen vertegenwoordigd door de heer A.L.F.M. Crijns, directeur/bestuurder, hierna te noemen Maasvallei

Nadere informatie

Bijlage 1: Maatregelen ter bevordering van leefbaarheid

Bijlage 1: Maatregelen ter bevordering van leefbaarheid Sociaal Statuut Renswoude, maart 2015 Inhoudsopgave Sociaal statuut 1. Algemeen 1.1 Geldigheid sociaal statuut 1.2 Begripsbepaling 1.3 Overleg en informatie 1.4 Hardheidsclausule 2. De ingrepen 2.1 Sloop/samenvoeging

Nadere informatie

Regionaal Sociaal Statuut Krimpenerwaard. Voor sloop, renovatie en planmatig onderhoud

Regionaal Sociaal Statuut Krimpenerwaard. Voor sloop, renovatie en planmatig onderhoud Regionaal Sociaal Statuut Krimpenerwaard Voor sloop, renovatie en planmatig onderhoud Uitgave 3 Ingangsdatum 11 december 2014 Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer I Algemeen Doelgroep sociaal plan Communicatie

Nadere informatie

Bijlage 3. Werkovereenkomst Werkovereenkomst

Bijlage 3. Werkovereenkomst Werkovereenkomst Bijlage 3. Werkovereenkomst Werkovereenkomst Volgnummer Datum :... :... Overeenkomst Eigenaar Verhuurder (verder Verhuurder) met Huurder betreffende Werk door of namens Verhuurder aan de woning van Huurder,

Nadere informatie

Sociaal Plan Spatter/Fortuin Wormer definitief 7 oktober 2014. Sociaal Plan Spatter/Fortuin

Sociaal Plan Spatter/Fortuin Wormer definitief 7 oktober 2014. Sociaal Plan Spatter/Fortuin Sociaal Plan Spatter/Fortuin 1 Sociaal Plan voor Spatter/Fortuin Wormer Inleiding Dit sociaal plan is voor de bewoners van de flat Spatter/Fortuin die vanwege de voorgenomen sloop te maken krijgen met

Nadere informatie

Sloop en Groot onderhoud reglement Goed Wonen Gemert

Sloop en Groot onderhoud reglement Goed Wonen Gemert Sloop en Groot onderhoud reglement Goed Wonen Gemert Overeengekomen tussen Goed Wonen Gemert, Stichting Huurdersbelang Gemert-Bakel en gemeente Gemert-Bakel Versie: maart 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Sociaal Plan Jeruzalem S a m e n v a t t i n g

Sociaal Plan Jeruzalem S a m e n v a t t i n g Sociaal Plan Jeruzalem 2009 S a m e n v a t t i n g De eerste palen voor een nieuwe wijk gaan de grond in (foto: Gemeente Archief). Sociaal Plan Jeruzalem 2009 samenvatting 2 De huidige situatie, ruim

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. 1 januari 2014

SOCIAAL PLAN. 1 januari 2014 SOCIAAL PLAN 1 januari 2014 SOCIAAL PLAN T GIJMINK 1. Inleiding In 2004 zijn de voorbereidingen voor de wijkvernieuwing van het Gijmink gestart. De 507 huurwoningen worden in 10 fases vervangen door nieuwbouw.

Nadere informatie

Reglement sloop, renovatie en (groot) onderhoud

Reglement sloop, renovatie en (groot) onderhoud Reglement sloop, renovatie en (groot) onderhoud Stichting Wonen Wateringen l Reglement sloop, renovatie en (groot)onderhoud 1 Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 - Definities... 3 Artikel

Nadere informatie

Reglement inzake sloop, renovaties en (groot) onderhoud Woonstichting SSW De Bilt

Reglement inzake sloop, renovaties en (groot) onderhoud Woonstichting SSW De Bilt Reglement inzake sloop, renovaties en (groot) onderhoud Woonstichting SSW De Bilt 1 Artikel 1 - Definities 1.1 In dit reglement wordt verstaan onder: Gemengd Project Groot Onderhoud Huurder Planbesluit

Nadere informatie

Toelichting op de Huurovereenkomst

Toelichting op de Huurovereenkomst Toelichting op de Huurovereenkomst In het eerste deel van de overeenkomst staat omschreven met welke huurder(s) Tiwos een huurovereenkomst heeft getekend. De genoemde personen zijn ieder voor de volle

Nadere informatie

REGLEMENT SLOOP & RENOVATIE

REGLEMENT SLOOP & RENOVATIE REGLEMENT SLOOP & RENOVATIE ONDERGETEKENDE Beter Wonen Vechtdal, gevestigd en kantoorhoudende te Hardenberg aan De Stelling 7 te Hardenberg, hierna te noemen 'verhuurder', rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

HIER KUNT U OP REKENEN

HIER KUNT U OP REKENEN PROJECTMATIG ONDERHOUD EN/OF VERBETERING VAN UW WONING HIER KUNT U OP REKENEN vastgesteld 12 juli 2010 Inhoud Inleiding 3 1 Informatie en voorlichting 4 2 Tegemoetkoming en vergoedingen 6 3 Huurprijs 7

Nadere informatie

Sloopreglement van de WBVG, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet

Sloopreglement van de WBVG, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet Sloopreglement van de WBVG, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet Voorwoord: Woningcorporaties streven naar een woningvoorraad die tegemoet komt aan de vraag naar woningen op korte maar zeker ook

Nadere informatie

REGLEMENT INZAKE SLOOP, RENOVATIE EN (GROOT) ONDERHOUD

REGLEMENT INZAKE SLOOP, RENOVATIE EN (GROOT) ONDERHOUD REGLEMENT INZAKE SLOOP, RENOVATIE EN (GROOT) ONDERHOUD Vastgesteld d.d. 13 april 2017 Goedgekeurd door de RvC d.d. 24 april 2017 Dit reglement vervangt het huidige Sociaal statuut. 1 Inleiding Op grond

Nadere informatie

1. Stichting Tablis Wonen, gevestigd te Sliedrecht, ten deze vertegenwoordigd door de heer H.J. Bleijerveld, directeur, hierna te noemen Tablis Wonen

1. Stichting Tablis Wonen, gevestigd te Sliedrecht, ten deze vertegenwoordigd door de heer H.J. Bleijerveld, directeur, hierna te noemen Tablis Wonen OVEREENKOMST SOCIAAL PLAN bij herstructurering DE ONDERGETEKENDEN; 1. Stichting Tablis Wonen, gevestigd te Sliedrecht, ten deze vertegenwoordigd door de heer H.J. Bleijerveld, directeur, hierna te noemen

Nadere informatie

onderwerp Sloop- en renovatiereglement Ymere gemeente Haarlemmermeer

onderwerp Sloop- en renovatiereglement Ymere gemeente Haarlemmermeer gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Sloop- en renovatiereglement Ymere gemeente Haarlemmermeer Portefeuillehouder dr. Tom Hom Collegevergadering 29 november2016 inlichtingen Hanneke de Zwart

Nadere informatie

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen 2. Procedures en communicatie 3. (Tijdelijke) Vervangende huisvesting 4. Leefbaarheid 5. Vergoedingen 6. Slotbepalingen

Nadere informatie

Renovatie maisonnetteflats Oldenbarnevelderweg Barneveld 2012-2015

Renovatie maisonnetteflats Oldenbarnevelderweg Barneveld 2012-2015 Renovatie maisonnetteflats Oldenbarnevelderweg Barneveld 2012-2015 Het sociaal plan in het kort: de afspraken, rechten en plichten van de bewoners en Woningstichting Barneveld De bewoners van de maisonnetteflats

Nadere informatie

Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet

Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet Uw flat aan de Spatter- en Fortuinstraat wordt gesloopt en er komt nieuwbouw voor in de plaats. Als bewoner

Nadere informatie

KADER SOCIAAL PLAN ALGEMEEN

KADER SOCIAAL PLAN ALGEMEEN KADER SOCIAAL PLAN ALGEMEEN FEBRUARI 2017 1 Inhoudsopgaven 1. Algemene bepalingen 2. Algemeen 3. Proces en procedure bij sloop/nieuwbouw en ingrijpende renovatie 4. Communicatie 5. Financiële regelingen

Nadere informatie

Overeenkomstherstructureringsregeling. De ondergetekenden; Algemeen

Overeenkomstherstructureringsregeling. De ondergetekenden; Algemeen Herstructureringsregeling Inleiding RWS wil de diversedoelgroepen ook in de toekomst verantwoorde huisvesting en een goed leefklimaat bieden.sommigedelen van het woningbezitkenmerkenzich door teruglopendetechnischekwaliteit.

Nadere informatie

sociaal plan Notenhof Voor huurders van Patrimonium Barendrecht aan de Notenhof 7 tot en met 48

sociaal plan Notenhof Voor huurders van Patrimonium Barendrecht aan de Notenhof 7 tot en met 48 sociaal plan Notenhof Voor huurders van Patrimonium Barendrecht aan de Notenhof 7 tot en met 48 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Algemeen 5 3. Plangebied, duur en looptijd van het sociaal plan 6 4. Procedure

Nadere informatie

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Op grond van artikel 55b lid 1 van de Woningwet zijn woningcorporaties verplicht om een reglement op te stellen inzake het slopen en treffen van ingrijpende

Nadere informatie

WWW.WONINGBELANG.NL. Sociaal Project Plan. Augustus 2013. Amundsenstraat 2 t/m 40 (040) 208 38 38

WWW.WONINGBELANG.NL. Sociaal Project Plan. Augustus 2013. Amundsenstraat 2 t/m 40 (040) 208 38 38 WWW.WONINGBELANG.NL Sociaal Project Plan Augustus 2013 Amundsenstraat 2 t/m 40 Woningbelang Waalreseweg 25, Valkenswaard info@woningbelang.nl www.woningbelang.nl (040) 208 38 38 Openingstijden: maandag

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Herhuisvesting bewoners Jan van Beieren Versie: 15 september 2014 Deze vragen- en antwoordenlijst is bestemd voor de huurders in de flat van De Goede Woning aan de Jan

Nadere informatie

Informatieboekje. Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp

Informatieboekje. Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp Informatieboekje Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp Maart 2017 Inleiding 1. Sloop Rijnhart Wonen heeft besloten om de woningen aan de Pinksterbloem 2 t/m 144, even nummers,

Nadere informatie

Driehoek Schaerweijdelaan

Driehoek Schaerweijdelaan September 2015 Driehoek Schaerweijdelaan Zeisteroever 1, 3704 GB Zeist T 030 69 40 200 www.seysterveste.nl Eind 2014 / begin 2015 informeerde Seyster Veste de bewoners van de driehoek Schaerweijdelaan

Nadere informatie

Sociaal Statuut. Amersfoort. De Alliantie Eemvallei Portaal Eemland Vereniging Huurdersbelangen Hestia Gemeente Amersfoort

Sociaal Statuut. Amersfoort. De Alliantie Eemvallei Portaal Eemland Vereniging Huurdersbelangen Hestia Gemeente Amersfoort Sociaal Statuut Amersfoort De Alliantie Eemvallei Portaal Eemland Vereniging Huurdersbelangen Hestia Gemeente Amersfoort Amersfoort, december 2006 Inhoudsopgave Convenant 3 1. Algemeen 3 1.1 Geldigheid

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST TUSSEN WOONKRACHT10 EN HAAR HUURDERS

RAAMOVEREENKOMST TUSSEN WOONKRACHT10 EN HAAR HUURDERS RAAMOVEREENKOMST TUSSEN WOONKRACHT10 EN HAAR HUURDERS Sociaal Statuut Inleiding Het Sociaal Statuut is een raamovereenkomst tussen Woonkracht10 en de huurders van Woonkracht10. Deze raamovereenkomst bevat

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Driehoek Schaerweijdelaan

Veel gestelde vragen Driehoek Schaerweijdelaan Veel gestelde vragen Driehoek Schaerweijdelaan Seyster Veste informeerde de bewoners van de Driehoek Schaerweijdelaan Tollenslaan Jacob van Lenneplaan over de uitgangspunten voor een sloop-nieuwbouw plan

Nadere informatie

Bewonersavond Bosveld druk bezocht

Bewonersavond Bosveld druk bezocht jaargang 1 nummer 1 In dit nummer Bewonersavond druk bezocht Start werkgroep Werkgroep praat en denkt mee Werkzaamheden renovatie Wisselwoning Planning Bewonersinbreng aanbesteding Huurverhoging na renovatie?

Nadere informatie

Nieuwsbrief herstructurering Van Kleefstraat en omgeving te Huissen

Nieuwsbrief herstructurering Van Kleefstraat en omgeving te Huissen Nieuwsbrief herstructurering Van Kleefstraat en omgeving te Huissen Bewonersavond 20 april 2011 Wanneer gaat er wat gebeuren? Dit is waarschijnlijk de st gestelde vraag op de bewonersavond van 20 april

Nadere informatie