Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren -"

Transcriptie

1 Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren - Artikel 1 Algemeen 1.1 Het sociaal statuut treedt in werking op 10 september Er zal jaarlijks een evaluatie plaatsvinden. Zo nodig wordt het sociaal statuut in gezamenlijk overleg aangepast. 1.2 Degenen die een beroep kunnen doen op het sociaal statuut zijn de officiële huurders van de woningen die ook als zodanig bij Burgerzaken van de gemeente op het betreffende adres staan ingeschreven. 1.3 Het sociaal statuut wordt door de verhuurder van toepassing verklaard. In alle gevallen waarin verhuurder dit sociaal statuut van toepassing verklaart, ontvangen de betreffende huurders een afschrift van dit statuut. 1.4 Per project wordt de specifieke situatie beschreven en als bijlage bij het sociaal statuut gevoegd. Deze bijlage wordt hierna verder het sociaal plan genoemd. De betreffende huurders ontvangen het sociaal plan gelijktijdig met het sociaal statuut. 1.5 Alle regelingen op basis van het Burgerlijk Wetboek en BBSH blijven van kracht. Artikel 2 Regeling bij ingrijpend grootonderhoud/ingrijpende verbetering in bewoonde staat 2.1 Vóór de aanvang van een project wordt beoordeeld of de uitvoering van de werkzaamheden een tegemoetkoming in de herinrichtingskosten vereist. Als dat het geval is, wordt per project de hoogte en de aard van de tegemoetkoming vastgesteld. 2.2 Waar mogelijk hebben huurders van woningen, die in bewoonde staat worden verbeterd of ingrijpend grootonderhoud ondergaan, voorrang bij doorstromen naar woningen die al zijn opgeknapt. In rangorde komen zij na voorrangskandidaten die vanwege sloop of ingrijpende verbetering hun woning hebben moeten verlaten. 2.3 Wanneer er tijdens de werkzaamheden schade wordt toegebracht aan het interieur wordt deze schade door de verhuurder vergoed of hersteld. 2.4 Als de werkzaamheden gevolgen hebben voor de Zelf Aangebrachte Voorzieningen wordt daarvoor een regeling getroffen als in de brochure Zelf uw woning veranderen omschreven is. 2.5 De verhuurder sluit na overleg met de bewonersorganisatie een gedragscode af met de aannemer. De verhuurder blijft de aanspreekbare instantie voor bewoners(organisaties). 2.6 De verhuurder geeft de huurders inzage in de aard en de termijn van de overlast en probeert deze zoveel mogelijk te beperken. Als de gestelde termijn wordt overschreden geeft de verhuurder direct informatie over de oorzaak daarvan en zorgt hij voor een nieuwe planning. 2.7 Tijdens werkzaamheden is er een medewerker van de verhuurder bereikbaar tot wie de huurders met klachten, vragen en problemen zich kunnen wenden. 2.8 Voor de start van de werkzaamheden sluit de verhuurder met de huurder een overeenkomst waarin staat wat er in de woning gaat gebeuren en welke gevolgen dit zal hebben voor de huurprijs. 2.9 Voor de uitvoering van complexgewijze verbeteringen is een instemming van 70% van de huurders (wettelijk) vereist Afhankelijk van de werkzaamheden zal vóóraf bekeken worden of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Een algemene regel hiervoor valt dus niet te geven. Voorbeelden uit het verleden zijn o.a. mogelijkheden tot boedelopslag; ter beschikking stellen van een gemeubileerde woning voor dagopvang; ter beschikking stellen chemisch toilet e.d. Het gaat hierbij dus nadrukkelijk om projectspecifieke maatregelen. Artikel 3 Procedure bij ingrijpende verbetering met wisselwoningen 3.1 Onderstaande procedure geldt voor bewoners van woningen die zo ingrijpend worden verbeterd dat de bewoners hun woning (tijdelijk) moeten verlaten. Ook de punten 2.3 t/m 2.10 zijn hier van toepassing. 3.2 Het besluit tot ingrijpende verbetering wordt na overleg met de bewoners zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 6 maanden voor de geplande datum, schriftelijk aan de huurders meegedeeld. Daarbij worden de huurders direct op de hoogte gesteld van de rechten die zij kunnen ontlenen aan dit sociaal statuut. Zie ook punt Een medewerker van de verhuurder gaat vanaf 6 maanden tot uiterlijk 4 maanden voor de geplande datum op huisbezoek bij de huurders. Doel van dat bezoek is: A. De huurder te informeren over de procedure, die gevolgd zal worden. B. De huurder te informeren over zijn rechten en plichten, mede op basis van dit sociaal statuut. C. Het inventariseren van door de huurder zelf aangebrachte voorzieningen in de woning. D. Het inventariseren van mogelijke knelpunten bij de huurder. 3.4 Alle afspraken gemaakt tijdens de individuele huisbezoeken worden schriftelijk vastgelegd. De huurder ontvangt hiervan een afschrift. 3.5 Verhuurder zal er naar streven dat tijdens het hele proces de huurders te maken krijgen met een vaste contactpersoon. 3.6 De huurders van woningen waarvoor een besluit tot ingrijpende woningverbetering is vastgesteld, komen in aanmerking voor de geëigende vergoedingen conform de in artikel 7 genoemde voorwaarden. 1

2 3.7 Als bij ingrijpende verbetering de woning zodanig verandert dat de oorspronkelijke bewoner definitief moet verhuizen, geldt dezelfde procedure als bij sloop (zie artikel 5). Dit is bijvoorbeeld het geval als de indeling van de woning sterk wijzigt, of de woning na verbetering bestemd is voor een andere doelgroep. Artikel 4 Regeling met betrekking tot wisselwoningen bij groot onderhoud 4.1 Huurders, die vanwege ingrijpende verbetering of renovatie hun woning moeten verlaten, maar nog niet terugkeren in de verbeterde woning of hun intrek kunnen nemen in een nieuwe woning, hebben recht op een passende wisselwoning. Verhuurder en huurders maken afspraken over de locatie van de wisselwoningen (in het complex of in de buurt). 4.2 De verhuurder zorgt ervoor dat de wisselwoning schoon, gestoffeerd en gesaust of behangen beschikbaar komt en is voorzien van verwarming (kachel of cv). 4.3 Indien de huur van de wisselwoning hoger is dan de huur van de oude woning, geldt de huur van de oude woning als huur van de wisselwoning. 4.4 Bij het betrekken van de wisselwoning wordt de staat van het gehuurde vastgelegd in een opleveringsrapport. Bij het verlaten dient de huurder de wisselwoning op te leveren overeenkomstig deze beschrijving. Artikel 5 Procedure bij sloop en verbetering met definitief uitverhuizen 5.1 Onderstaande procedure geldt voor huurders van de te slopen woningen. Het begrip sloop heeft in dit kader ook betrekking op woningen die na verbetering op zo n manier veranderen, dat terugkeer van de oorspronkelijke bewoner niet mogelijk is. 5.2 De verhuurder neemt per complex een sloopbesluit en stelt een sloopdatum vast. De periode tussen het sloopbesluit en de geplande datum is 18 maanden. 5.3 Het sloopbesluit wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 10 dagen na het nemen van het sloopbesluit, schriftelijk aan de huurders meegedeeld. Daarbij worden de huurders direct op de hoogte gesteld van de rechten die zij kunnen ontlenen aan dit sociaal statuut. 5.4 Een medewerker van de verhuurder gaat vanaf 18 maanden tot uiterlijk 12 maanden voor de geplande sloopdatum op huisbezoek bij de huurders. Doel van dat bezoek is: A. De huurder te informeren over de procedure in het kader van het sloopbesluit. B. De huurder te informeren over zijn rechten en plichten, mede op basis van dit sociaal statuut. C. Het inventariseren van de woonwensen van de huurder en het aangeven van de mogelijkheden om daaraan tegemoet te komen. D. Het verhelderen van de procedure van woningaanbod en woningtoewijzing. E. Het inventariseren van door de huurder zelf aangebrachte voorzieningen in de woning. F. Het inventariseren van mogelijke knelpunten bij de huurder. 5.5 Alle afspraken gemaakt tijdens de individuele huisbezoeken worden schriftelijk vastgelegd. De huurder ontvangt hiervan een afschrift. 5.6 Verhuurder zal er naar streven dat tijdens het hele proces van sloop de huurders te maken krijgen met een vaste contactpersoon. 5.7 De huurders van woningen waarvoor een sloopbesluit is vastgesteld komen vanaf 18 maanden voor de geplande sloopdatum in aanmerking voor vergoedingen (zie artikel 7 en 8). Deze datum (datum van het sloopbesluit) heet de peildatum. 5.8 De huurprijs van de te slopen woningen wordt vanaf de datum van het sloopbesluit bevroren. 5.9 De peildatum is bepalend voor het recht van huurders op vervangende woonruimte Huurders van wie het huurcontract ten gevolge van opzegging eindigt vóór de peildatum, dienen de woning op te leveren conform hetgeen in de huurovereenkomst is bepaald dan wel indien zulks niet uit de overeenkomst mocht blijken uit de wet voortvloeit De woningcorporatie neemt de officiële opzegtermijn in acht van 3 maanden + 1 maand extra voor ieder vol jaar dat de huur geduurd heeft, met een maximum van 6 maanden Huurders van wie het huurcontract ten gevolge van opzegging eindigt nà de peildatum dienen de woning veilig en wind- en waterdicht achter te laten. (Waterpunten en gaskranen laten zitten, geen open riool, geen vloerdelen verwijderen e.d.) De huurder dient de woning leeg en bezemschoon op te leveren De verhuurder kan de woning vanaf het sloopbesluit verhuren op basis van een huurcontract o.b.v. de leegstandswet. Huurders met een huurcontract o.b.v. de leegstandswet kunnen geen beroep doen op dit sociaal statuut. Aan het einde van de tijdelijke verhuurtermijn moet de woning conform artikel 5.11 opgeleverd worden. Artikel 6 Herhuisvesting 6.1 Alle huurders van te slopen woningen hebben voorrang bij de toewijzing van vrijkomende woonruimte d.m.v. het verlenen van sloopurgentie in het werkgebied van de corporaties. 6.2 De verhuurder neemt de inspanningsverplichting op zich om huurders in de toekomst, indien de nieuwbouw dit toestaat, te laten terugkeren in de wijk. Huurders die voor terugkeer in aanmerking komen, worden met voorrang gehuisvest als de woonruimte passend en beschikbaar is. Bij volgordebepaling voor terugkeer is de lengte van de woonduur doorslaggevend. 6.3 Verhuurder levert de nieuwe woonruimte op volgens de dan geldende normen. 6.4 Bij toewijzing van woningen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de woonwensen van de huurder wat betreft woningtype, gezinssamenstelling en huurprijs. In relatie tot deze voorkeuren worden 2

3 netto-woonlasten, huursubsidie, huurprijsklassen of specifieke woningen, in overleg met de huurder tegen elkaar afgewogen. Hierbij zal wel gekeken worden naar de passendheidseisen (volgens de geldende criteria van het geldende woonruimteverdelingsbeleid). Bij belangstelling voor een woning van een andere corporatie in de regio zal overleg plaatsvinden met de betreffende corporatie over de mogelijkheden. 6.5 De eventuele kosten voor inschrijving als woningzoekende zijn voor rekening van de verhuurder. 6.6 Spijtoptantenregeling: huurders die hun woning gedwongen moeten ontruimen als gevolg van sloop en een woning buiten de wijk betrekken kunnen binnen een jaar na verhuizing bij de verhuurder een verzoek indienen tot terugkeer in de wijk. Artikel 7 Tegemoetkoming in de kosten 7.1 Huurders die hun woning definitief moeten verlaten vanwege sloop of ingrijpende verbetering hebben vanaf de peildatum recht op de volgende vergoedingen: A. Een tegemoetkoming in de verhuis- en herinrichtingskosten van (*zie bijlage) per woning. Hiervan wordt (* zie bijlage) uitbetaald bij ondertekening van de huurovereenkomst van de nieuwe woning en (* zie bijlage) nadat de sleutels van de woning zijn ingeleverd en de woning correct is opgeleverd. Voor deze vergoedingen geldt een indexering die gekoppeld is aan het inflatiecijfer*). De eerste aanpassing van de index vindt plaats op 1 juli Voor de vergoedingen geldt dat ze fiscaal onbelast zijn en de huurder de bedragen netto beschikbaar gesteld krijgt. B. Vanaf datum ingang huur van de nieuwe woning wordt de huur van de oude woning voor maximaal 2 maanden stopgezet (ter voorkoming van dubbele huur). C. Indien van toepassing de inschrijfkosten als woningzoekende. 7.2 Huurders, van wie de woning zo ingrijpend wordt verbeterd of gerenoveerd dat zij tijdelijk naar een wisselwoning moeten verhuizen, ontvangen dezelfde vergoedingen als genoemd in A en B. Bij de daaropvolgende verhuizing naar hun definitieve huisvesting kunnen zij geen aanspraak meer maken op enige vergoeding. 7.3 Het recht op een verhuiskostenvergoeding conform A. vervalt als de huurder de woning niet op de geplande sloopdatum heeft verlaten, tenzij dit aantoonbaar niet zijn schuld is. 7.4 De verhuurder kan openstaande vorderingen in mindering brengen op de tegemoetkoming in de verhuisen inrichtingskosten als het een onmiddellijk opeisbare vordering betreft (zoals achterstallige huur en bijbetaling jaarafrekening servicekosten). 7.5 De verhuurder spreekt met de sociale dienst en andere uitkeringsinstanties af dat vergoedingen niet in mindering worden gebracht op sociale uitkeringen van uitkeringsgerechtigden. *) Te bepalen op basis van het indexcijfer van april van dat jaar vergeleken met april het jaar daarvoor. Daarbij wordt uitgegaan van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens, zoals dat maandelijks wordt gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) Artikel 8 Zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV) 8.1 Huurders die zelf voorzieningen in hun woning hebben aangebracht mogen deze uit de woning verwijderen en meenemen. Voor zover dit geen gevaar oplevert voor de bouwkundige staat van de woning. Zie hiervoor de brochure over het ZAV-beleid van de betreffende woningcorporatie. Bij sloop hoeven geen gelijkwaardige voorzieningen teruggeplaatst te worden. Bij verbetering wordt per project aangegeven in hoeverre het terugplaatsen van gelijkwaardige voorzieningen van toepassing is. Bij huuropzegging is het ZAV-beleid van de corporatie van kracht. 8.2 Bij zelf aangebrachte voorzieningen waarvoor schriftelijk toestemming is verkregen van de verhuurder verkrijgt men mogelijk een aparte vergoeding zoals in het ZAV-beleid is vastgelegd. Artikel 9 Maatregelen ter bevordering van de leefbaarheid bij sloop 9.1 Alle betrokken partijen zetten zich ten tijde van sloop in voor de leefbaarheid van buurten en complexen. 9.2 Om de woningen er zo bewoond mogelijk uit te laten zien, worden gordijnen van vertrekkende bewoners overgenomen of zorgt de verhuurder voor andere maatregelen. Post wordt opgeruimd, voortuintjes worden bijgehouden en portieken worden schoongemaakt. De huurders dragen er zorg voor dat huisvuil en/of overtollige huisraad wordt afgevoerd. 9.3 Indien de woningen niet meer worden verhuurd, kan de verhuurder besluiten deze woningen aan de voor- en/of achterzijde dicht te timmeren. 9.4 In geval van overlast maakt de verhuurder afspraken met politie en de gemeente over extra inzet van personeel om de veiligheid te waarborgen en vervuiling tegen te gaan. 9.5 Bewoners, van complexen die niet worden gesloopt, worden regelmatig op de hoogte gehouden van de werkzaamheden, de planning en mogelijke overlast via een wijkkrant. 9.6 De verhuurder en/of gemeente zijn tijdens kantoortijden telefonisch bereikbaar voor vragen en klachten van bewoners. 3

4 Artikel 10 Dienstverlening en extra voorzieningen ten behoeve van bewoners 10.1 Er wordt regelmatig een spreekuur gehouden waar bewoners terecht kunnen met vragen over alles wat te maken heeft met dit sociaal statuut De verhuurder zal de huurders behulpzaam zijn bij procedures en regelingen, bijvoorbeeld bij de aanvraag van huurtoeslag voor de (nieuwe) woning Persoonlijk toegewezen aanpassingen voor gehandicapten uit de oude woning zullen worden overgebracht naar de nieuwe woning zonder extra kosten of het opnieuw moeten doorlopen van procedures Als er veel behoefte is aan deze dienstverlening zal de verhuurder nagaan of het mogelijk is een speciale klussendienst in te stellen die tegen een redelijke vergoeding van dienst kan zijn bij de werkzaamheden rondom de verhuizing. Artikel 11 Verantwoordelijkheden van de huurder 11.1 De huurder draagt zorg voor het opnemen van de meterstanden als voor het afsluiten van gas, licht, water, telefoon en andere aansluitingen van derden in de woning die hij verlaat Zolang de sleutels van de oude woning in bezit zijn van de huurder blijft deze aansprakelijk voor de woning. Artikel 12 Bewonerscommissies 12.1 De verhuurder stelt, indien noodzakelijk, faciliteiten aan de bewonerscommissie ter beschikking. Artikel 13 Geschillenregeling 13.1 Geschillen die voortvloeien uit de toepassing, uitvoering en/of interpretatie van dit sociaal statuut kunnen schriftelijk en gemotiveerd worden voorgelegd aan de geschillen/klachtencommissie van de verhuurder. De gemotiveerde beslissing van de klachtencommissie geschiedt in de vorm van een bindend advies voor beide partijen. Artikel 14 Hardheidsclausule 14.1 Indien een huurder als gevolg van de herstructureringsingrepen wordt geconfronteerd met bijzondere omstandigheden waarin het sociaal statuut niet voorziet, dan wel indien toepassing van het sociaal statuut gevolgen heeft die voor een huurder aanzienlijk ongunstiger zijn dan voor de andere huurders, kan deze persoon een beroep doen op de hardheidsclausule en de verhuurder verzoeken in zijn of haar geval van het sociaal statuut af te wijken. De verhuurder neemt over dit verzoek binnen 30 dagen een beslissing. Deze wordt schriftelijk en met redenen omkleed aan de betreffende huurder meegedeeld De verhuurder legt een dossier aan van beroepen op de hardheidsclausule en bijbehorende besluiten. Dit dossier speelt een rol in de evaluatie van dit sociaal statuut. Artikel 15 Slotbepaling 15.1 Het op 21 juni 2006 getekende Sociaal Statuut voor te slopen woningen bij wijkvernieuwing, is door het van kracht worden van dit sociaal statuut komen te vervallen. 4

5 Gezamenlijk ondertekend op d.d. 9 september 2008 te Koudekerke L escaut Woonservice Huurdersvereniging L escaut De heer J. van Beekhuizen Directeur Bestuurder De heer C. Zuijdweg Voorzitter WoningStichting Walcheren Huurdersvereniging Kleine Kernen De heer M.L. van der Wel Directeur Bestuurder De heer J. Bosselaar Voorzitter 5

6 Bijlage 1 Tegemoetkoming in de kosten (vanaf 1 juli 2008) Huurders die hun woning definitief moeten verlaten vanwege sloop of ingrijpende verbetering hebben vanaf de peildatum recht op een tegemoetkoming in de verhuis- en herinrichtingskosten van 5.259,- per woning. Hiervan wordt 4.600,- uitbetaald bij ondertekening van de huurovereenkomst van de nieuwe woning en 659,- nadat de sleutels van de woning zijn ingeleverd en de woning correct is opgeleverd. Voor deze vergoedingen geldt een indexering die gekoppeld is aan het inflatiecijfer*). De eerste aanpassing van de index vindt plaats op 1 juli Voor de vergoedingen geldt dat ze fiscaal onbelast zijn en de huurder de bedragen netto beschikbaar gesteld 1 krijgt. 1 *) Te bepalen op basis van het indexcijfer van april van dat jaar vergeleken met april het jaar daarvoor. Daarbij wordt uitgegaan van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens, zoals dat maandelijks wordt gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 6

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam)

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam) M O D E L - S O C I A A L S T A T U UT BIJ WIJKVERNIEUWING BIJLAGE 3 Het onderstaande sociaal statuut is het model dat de Woonbond landelijk als uitgangspunt neemt voor de regeling van de rechten van individuele

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN

SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN De ondergetekenden: 1. IntermarisHoeksteen, gevestigd te Hoorn, vertegenwoordigd door: [**] en 2. Huurdersvereniging Sterflats,

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN Stichting Woningbouw Slochteren Schildwolde 15 februari 2005 2 SOCIAAL STATUUT De ondergetekenden: 1 Stichting Woningbouw Slochteren, gevestigd

Nadere informatie

Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten

Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten [Geef tekst op] Inhoud Pagina Intentieverklaring 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Algemeen 4 Artikel 3 Procedure bij ingrijpende

Nadere informatie

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl afspraken herhuisvesting contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl gratis onderhouds- en storingsmeldingen 0800-0 989 989

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting

afspraken herhuisvesting afspraken herhuisvesting 1 inhoudsopgave inleiding 3 1 hoe en wanneer informeren wij u? 3 2 herhuisvesting 4 3 tegemoetkoming voor herhuisvesting 4 4 wisselwoningen bij sloop 5 5 maatregelen leefbaarheid

Nadere informatie

Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen

Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van Arcade mensen en wonen Arcade streeft naar een woningvoorraad die tegemoet komt aan de vraag naar

Nadere informatie

Inhoud. Sociaal Plan Wierden & Borgen juni

Inhoud. Sociaal Plan Wierden & Borgen juni SOCIAAL PLAN Inhoud 01. Algemene bepalingen... 3 02. Procedure bij sloop... 3 03. Vanaf de vooraankondiging... 3 04. Herhuisvesting... 4 05. Vergoedingen voor verhuis- en herinrichtingskosten... 5 06.

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing contact Beukenlaan 3 Hoogezand t 088 20 33 000 Postbus 7104 9701 JC Groningen info@lefier.nl www.lefier.nl inhoudsopgave inleiding 4 1 hoe en wanneer informeren

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG Inleiding De komende jaren zullen de woningcorporaties van Parkstad Limburg een groot deel van hun woningen grondig opknappen. Dat is nodig, omdat de huurders recht hebben

Nadere informatie

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen SLOOPREGLEMENT FidesWonen Versie 2.0 Middelharnis, maart 2016 Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van in de Woningbouwfederatie Goeree- Overflakkee samenwerkende woningbouwverenigingen

Nadere informatie

Highlights Sociaal plan Floraplein eo

Highlights Sociaal plan Floraplein eo Highlights Sociaal plan Floraplein eo Het sociaal plan geldt voor de woningen Floraplein 16 t/m 69 even en oneven, Wilgenroosstraat 54 t/m 64 even, Clematisstraat 1 t/m 25 oneven, Resedastraat 1 t/m 7

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP WONINGBOUWVERENIGING ANNA PAULOWNA VOORWOORD Om de kwaliteit van de woningvoorraad op peil te houden kan het voorkomen dat Woningbouwvereniging Anna Paulowna moet besluiten om woningen

Nadere informatie

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85 Sociaal Plan Steenstraat 15 t/m 85 8 maart 2011 Inhoudsopgave Inleiding pag. 4 1. Algemeen 5 2. Procedure 5 3. Beëindiging huurovereenkomst in verband met sloop 5 4. Herhuisvesting en woningtoewijzing

Nadere informatie

Sociaal Plan Woonservice IJsselland

Sociaal Plan Woonservice IJsselland Sociaal Plan Woonservice IJsselland MAART 2009 Inleiding Artikel 1 : Algemeen Artikel 2 : Procedure Artikel 3 : Herhuisvesting Artikel 4 : Tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten Artikel 5 :

Nadere informatie

Sociaal Statuut. bij. wijkvernieuwing (herstructurering)

Sociaal Statuut. bij. wijkvernieuwing (herstructurering) Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing (herstructurering) Stadskanaal, december 2013 Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing (herstructurering) De ondergetekenden: 1. De Stichting Lefier, gevestigd Industrieweg

Nadere informatie

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting 2017 www.lefier.nl 1 Lefier gaat uw woning slopen. In deze brochure leest u wat uw rechten en plichten zijn als uw woning wordt gesloopt. inleiding Lefier

Nadere informatie

1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2014.

1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2014. Sociaal statuut bij herstructurering in Velsen De vier Velsense woningcorporaties en de huurders vertegenwoordigd door de officiële gesprekspartners van de woningcorporaties, komen het volgende overeen:

Nadere informatie

Het Sociaal Plan. Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1

Het Sociaal Plan. Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1 Het Sociaal Plan Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1 Inleiding Voor u ligt het Sociaal Plan, dat is vastgesteld op 1 september 2008 door het bestuur van Woonstichting Centrada en tot stand is gekomen na

Nadere informatie

Sociaal Statuut. bij. Sloop en herhuisvesting

Sociaal Statuut. bij. Sloop en herhuisvesting Sociaal Statuut bij Sloop en herhuisvesting Emmen, 31 mei 2010 Sociaal Statuut De ondergetekenden: 1. Stichting Lefier, gevestigd Hooggoorns 16 te 7812 AM Emmen, vertegenwoordigd door haar directeur: de

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

Sloopreglement Woonservice IJsselland

Sloopreglement Woonservice IJsselland Sloopreglement Woonservice IJsselland Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van Stichting Woonservice IJsselland te Doesburg Woonservice IJsselland streeft naar een woningvoorraad

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan 21 maart 2011 Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan De gemeente Barendrecht is volop in ontwikkeling en het centrumgebied van Barendrecht staat aan de vooravond van een grondige vernieuwing.

Nadere informatie

Sociaal Plan Wijkvernieuwing t Zwaantje

Sociaal Plan Wijkvernieuwing t Zwaantje Complex 1 Grootonderhoud/woningverbetering Complex 3 Sloop/nieuwbouw Dit sociaal plan is tot stand gekomen in overleg met Klankbordgroep t Zwaantje (bestaande uit 14 betrokken bewoners) Voor vragen over

Nadere informatie

Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016.

Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016. Sociaal Statuut Parkstad Limburg Woningstichting Voerendaal Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016. De volgende wijzigingen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN

SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN In verband met de sloop van de zogenaamde NUON-woningen aan de Weurtseweg en Kreekweg in Nijmegen is het van belang dat de afspraken die tussen de gemeente Nijmegen en

Nadere informatie

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013 Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6 Basis sociaal plan (Geldig vanaf 5 september 2011, gedeeltelijk herzien XX oktober 2015) Dit Basis Sociaal Plan is vastgesteld na advies van de SHBW en in overleg met de gemeente Almelo. 1. Inleiding In

Nadere informatie

Sociaal plan bij wijkontwikkeling

Sociaal plan bij wijkontwikkeling Sociaal plan bij wijkontwikkeling De ondergetekenden: Stichting Actium, hierna te noemen Actium, vertegenwoordigd door de heer M. van Halteren, manager Wonen en Stichting Huurdersplatform MEVM hierna te

Nadere informatie

Sociaal Plan Boschveld

Sociaal Plan Boschveld Sociaal Plan Boschveld Wijkvernieuwing fase 1 16 oktober 2006 1 van 6 ZEKERHEID BIJ VERHUIZING Boschveld wordt stap voor stap verbeterd en is over pakweg vijftien tot twintig jaar veranderd. Het gaat om

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT

SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT WORMER 1 juni 2009 SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT WORMER De ondergetekenden: en 1. WORMERWONEN, gevestigd te Wormer, vertegenwoordigd door: Th.W. Krijnen, statutair directeur 2.

Nadere informatie

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project Inhoudsopgave 1. Mijn woning wordt gesloopt 1.1. Wanneer wordt mijn woning gesloopt 1.2. Hoe vind ik een

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP U woont in een woning van Woningbouwvereniging Anna Paulowna die gesloopt gaat worden. HDe technische staat van woningen, onze financiële kaders, maar ook de E veranderende woningbehoefte

Nadere informatie

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden

Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden Artikel 1 OVERWEGINGEN 1.1 De gemeente Oosterhout en Thuisvester hebben in overleg met bewoners een plan ontwikkeld voor vernieuwing van de wijk Slotjes-Midden.

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

Reglement sloop, renovatie en (groot) onderhoud

Reglement sloop, renovatie en (groot) onderhoud Reglement sloop, renovatie en (groot) onderhoud Stichting Wonen Wateringen l Reglement sloop, renovatie en (groot)onderhoud 1 Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 - Definities... 3 Artikel

Nadere informatie

Sociaal Plan bij renovatie en sloop. Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH

Sociaal Plan bij renovatie en sloop. Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH Sociaal Plan bij renovatie en sloop Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH Versie januari 2010 De ondergetekenden; 1. Woningstichting Dinteloord, gevestigd te Dinteloord, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN

SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN Ondergetekenden, SLS Wonen en Huurdersvereniging BRES hebben overeenstemming bereikt over de

Nadere informatie

Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder

Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder Dokkum/Leeuwarden, 17 maart 2016 Stichting Thús Wonen en Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland zijn zich bewust van

Nadere informatie

Samenvatting Omgangscode 2005-2010

Samenvatting Omgangscode 2005-2010 Samenvatting Omgangscode 2005-2010 Dit is een samenvatting van de rechten en plichten van huurders die betrokken zijn bij herstructurering of grotere onderhoudsprojecten en de wijze waarop partijen met

Nadere informatie

Reglement inzake sloop, renovaties en (groot) onderhoud Woonstichting SSW De Bilt

Reglement inzake sloop, renovaties en (groot) onderhoud Woonstichting SSW De Bilt Reglement inzake sloop, renovaties en (groot) onderhoud Woonstichting SSW De Bilt 1 Artikel 1 - Definities 1.1 In dit reglement wordt verstaan onder: Gemengd Project Groot Onderhoud Huurder Planbesluit

Nadere informatie

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen 2. Procedures en communicatie 3. (Tijdelijke) Vervangende huisvesting 4. Leefbaarheid 5. Vergoedingen 6. Slotbepalingen

Nadere informatie

Sociaal Statuut Woongroep Marenland

Sociaal Statuut Woongroep Marenland Sociaal Statuut Woongroep Marenland Woongroep Marenland, Postbus 27, 9900 AA Appingedam Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Definities... 3 3. Algemeen... 5 4. Procedure bij sloop... 5 5. Herhuisvesting... 6 6.

Nadere informatie

Sociaal Plan m.b.t. sloop

Sociaal Plan m.b.t. sloop Sociaal Plan m.b.t. sloop De ondergetekenden: 1. Maasvallei, statutair gevestigd te Maastricht, ten dezen vertegenwoordigd door de heer A.L.F.M. Crijns, directeur/bestuurder, hierna te noemen Maasvallei

Nadere informatie

BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta

BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta bij herstructurering, groot onderhoud, renovatie, sloop en nieuwbouw Vastgesteld door MT d.d. 2 april 2007 Gewijzigde versie vastgesteld door MT d.d. 24 november 2008 Genoemde

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN

SOCIAAL PLAN SOCIAAL PLAN 2014 2018 Hoofdstuk 1 Verantwoording 1.1 Vaststelling Stichting R&B Wonen 1.1.1 Dit Sociaal Plan is vastgesteld door de directeur-bestuurder van Stichting R&B Wonen op 11 maart 2014. 1.2 Huurdersvereniging

Nadere informatie

Sociaal Plan bij renovatie

Sociaal Plan bij renovatie Sociaal Plan bij renovatie Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH De ondergetekenden; 1. Woningstichting Maasvallei Maastricht, gevestigd te Maastricht, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer

Nadere informatie

Sociaal Plan blad 1. regionaal & betrokken. Begripsbepalingen (op alfabetische volgorde) Algemeen

Sociaal Plan blad 1. regionaal & betrokken. Begripsbepalingen (op alfabetische volgorde) Algemeen Sociaal Plan blad 1 Begripsbepalingen (op alfabetische volgorde) Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: 1.1 Aanvullend individueel contract bij Sociaal Plan: in een sociaal plan zijn alle collectieve

Nadere informatie

REGLEMENT INZAKE SLOOP, RENOVATIE EN (GROOT) ONDERHOUD

REGLEMENT INZAKE SLOOP, RENOVATIE EN (GROOT) ONDERHOUD REGLEMENT INZAKE SLOOP, RENOVATIE EN (GROOT) ONDERHOUD Vastgesteld d.d. 13 april 2017 Goedgekeurd door de RvC d.d. 24 april 2017 Dit reglement vervangt het huidige Sociaal statuut. 1 Inleiding Op grond

Nadere informatie

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Op grond van artikel 55b lid 1 van de Woningwet zijn woningcorporaties verplicht om een reglement op te stellen inzake het slopen en treffen van ingrijpende

Nadere informatie

1.1 Vaststelling Stichting R&B Wonen 1.1.1 Dit Sociaal Plan is vastgesteld door de directeur-bestuurder van Stichting R&B Wonen op 11 maart 2014.

1.1 Vaststelling Stichting R&B Wonen 1.1.1 Dit Sociaal Plan is vastgesteld door de directeur-bestuurder van Stichting R&B Wonen op 11 maart 2014. Sociaal Plan blad 1 Begripsbepalingen (op alfabetische volgorde) Hoofdstuk 1 Verantwoording 1.1 Vaststelling Stichting R&B Wonen 1.1.1 Dit Sociaal Plan is vastgesteld door de directeur-bestuurder van Stichting

Nadere informatie

Sociaal Plan wijkvernieuwing Groningen Uw rechten

Sociaal Plan wijkvernieuwing Groningen Uw rechten Sociaal Plan wijkvernieuwing Groningen Uw rechten Voorwoord Als bewoner van een corporatiewoning krijgt u binnenkort te maken met wijkvernieuwing. Dat betekent dat uw wijk aanzienlijk wordt verbeterd.

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

1.1 Doel Sociaal Statuut Kerckebosch Begrippenlijst 3

1.1 Doel Sociaal Statuut Kerckebosch Begrippenlijst 3 Inhoudsopgave Pagina 1. Algemeen 1.1 Doel 2 1.2 Begrippenlijst 3 2. Regelingen waarbij sprake is van beëindiging van het bestaande huurcontract (bij sloop) 2.1 Algemene Uitgangspunten 5 2.2 Verhuizen voor

Nadere informatie

Sociaal plan. Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt!

Sociaal plan. Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt! Sociaal plan Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt! Wonen Zuid werkt continu aan het verbeteren van haar woningaanbod. Dat doen we door onze woningen goed

Nadere informatie

Basis Sociaal Plan Woonvisie

Basis Sociaal Plan Woonvisie Basis Sociaal Plan Woonvisie Plan van aanpak bij sloop/nieuwbouw Juni 2014 NB. Wijzigingen in wet- en regelgeving prevaleren boven projectspecifieke afspraken. start uitvoering Voorwoord Woonvisie krijgt

Nadere informatie

Verhuiskostenreglement

Verhuiskostenreglement Verhuiskostenreglement Algemeen In dit Verhuiskostenreglement bij complexgewijze sloop, renovatie en/of woningverbetering, geeft Stichting Humanitas Huisvesting (verder te noemen Humanitas Huisvesting)

Nadere informatie

Sociaal Convenant Datum: 1 juli 2014

Sociaal Convenant Datum: 1 juli 2014 Sociaal Convenant Datum: 1 juli 2014 Artikel 1 Algemeen Wij begrijpen dat de sloop, renovatie of groot onderhoud van uw woning ingrijpend is. Om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen hebben wij afspraken

Nadere informatie

Reglement sloop, renovatie en (groot)onderhoud

Reglement sloop, renovatie en (groot)onderhoud Reglement sloop, renovatie en (groot)onderhoud De Woningstichting Gevestigd te Wageningen Olympiaplein 26, 6707 EN, Wageningen Telefoon: (0317) 47 16 00 E-mail: info@dewoningstichting.nl Internet: www.dewoningstichting.nl

Nadere informatie

KADER SOCIAAL PLAN ALGEMEEN

KADER SOCIAAL PLAN ALGEMEEN KADER SOCIAAL PLAN ALGEMEEN FEBRUARI 2017 1 Inhoudsopgaven 1. Algemene bepalingen 2. Algemeen 3. Proces en procedure bij sloop/nieuwbouw en ingrijpende renovatie 4. Communicatie 5. Financiële regelingen

Nadere informatie

Sloopreglement van de WBVG, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet

Sloopreglement van de WBVG, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet Sloopreglement van de WBVG, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet Voorwoord: Woningcorporaties streven naar een woningvoorraad die tegemoet komt aan de vraag naar woningen op korte maar zeker ook

Nadere informatie

Vernieuwd Algemeen Sociaal Plan Woonbond

Vernieuwd Algemeen Sociaal Plan Woonbond - Vernieuwd Algemeen Sociaal Plan Woonbond 1. Inleiding Het onderstaande vernieuwd sociaal plan is het model dat de Woonbond hanteert als uitgangspunt voor de regeling van de rechten van individuele huurders

Nadere informatie

Stedelijk Vernieuwingsurgent

Stedelijk Vernieuwingsurgent Stedelijk Vernieuwingsurgent beleid: november 2008, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt 12.000 woningen in Vlaardingen. Een flink deel van die woningen is bereikbaar voor mensen met een laag inkomen.

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST TUSSEN WOONKRACHT10 EN HAAR HUURDERS

RAAMOVEREENKOMST TUSSEN WOONKRACHT10 EN HAAR HUURDERS RAAMOVEREENKOMST TUSSEN WOONKRACHT10 EN HAAR HUURDERS Sociaal Statuut Inleiding Het Sociaal Statuut is een raamovereenkomst tussen Woonkracht10 en de huurders van Woonkracht10. Deze raamovereenkomst bevat

Nadere informatie

Concept nieuw sociaal statuut Lefier

Concept nieuw sociaal statuut Lefier Concept nieuw sociaal statuut Lefier Inleiding Het onderstaand (vernieuwd) sociaal statuut is een overeenkomst dat Lefier hanteert als uitgangspunt voor de regeling van de rechten van individuele huurders

Nadere informatie

Bijlage 3. Werkovereenkomst Werkovereenkomst

Bijlage 3. Werkovereenkomst Werkovereenkomst Bijlage 3. Werkovereenkomst Werkovereenkomst Volgnummer Datum :... :... Overeenkomst Eigenaar Verhuurder (verder Verhuurder) met Huurder betreffende Werk door of namens Verhuurder aan de woning van Huurder,

Nadere informatie

Sociaal plan. Herstructurering woningen en woonomgeving van de:

Sociaal plan. Herstructurering woningen en woonomgeving van de: Sociaal plan Herstructurering woningen en woonomgeving van de: Appelbloesemstraat 1 t/m 32 e+o, Cameliastraat 1 t/m 34 e+o, Clematisstraat 1 t/m 32 e+o, Floraplein 16 t/m 69 e+o, Papaverstraat 1 t/m 32

Nadere informatie

Overeenkomstherstructureringsregeling. De ondergetekenden; Algemeen

Overeenkomstherstructureringsregeling. De ondergetekenden; Algemeen Herstructureringsregeling Inleiding RWS wil de diversedoelgroepen ook in de toekomst verantwoorde huisvesting en een goed leefklimaat bieden.sommigedelen van het woningbezitkenmerkenzich door teruglopendetechnischekwaliteit.

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ HERSTRUCTURERING IN DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN

SOCIAAL STATUUT BIJ HERSTRUCTURERING IN DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN SOCIAAL STATUUT BIJJ HERSTRUCTURERING IN I DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN DE WONINGBOUW WEESP Inhoudsopgave Inleiding Begripsbepaling 1. Algemeen 1.1. Informatie 1.2. Beheer 1.3. Looptijd 2. De ingrepen

Nadere informatie

Reglement Sloop, renovatie, groot en planmatig onderhoud

Reglement Sloop, renovatie, groot en planmatig onderhoud 1. Algemene bepalingen Artikel 1 - Definities 1.1 In dit reglement wordt verstaan onder: Reguliere huurovereenkomst: een huurovereenkomst voor woonruimte in de zin van artikel 7:233 BW, Sloop: Renovatie:

Nadere informatie

Sloop- en Renovatiereglement. Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere

Sloop- en Renovatiereglement. Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere Sloop- en Renovatiereglement Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere Vastgesteld op 24 november 2016 Inhoud 1 Reglement bij sloop en renovatie... 3 2 Communicatie en informatie...

Nadere informatie

Voorwoord wijkvernieuwing Groningen Uw rechten. Sociaal Plan. Als bewoner van een corporatiewoning krijgt u binnenkort te maken met wijkvernieuwing.

Voorwoord wijkvernieuwing Groningen Uw rechten. Sociaal Plan. Als bewoner van een corporatiewoning krijgt u binnenkort te maken met wijkvernieuwing. Sociaal Plan Voorwoord wijkvernieuwing Groningen Uw rechten Als bewoner van een corporatiewoning krijgt u binnenkort te maken met wijkvernieuwing. Dat betekent dat uw wijk aanzienlijk wordt verbeterd.

Nadere informatie

pçåá~~ä=éä~å= qéå=äéüçéîé=î~å=êéåçî~íáé=áå=eççêå=éå=mìêãéêéåç=ékç= = = = = = = = = = = = = = = =

pçåá~~ä=éä~å= qéå=äéüçéîé=î~å=êéåçî~íáé=áå=eççêå=éå=mìêãéêéåç=ékç= = = = = = = = = = = = = = = = pçåá~~äéä~å qéåäéüçéîéî~åêéåçî~íáéáåeççêåéåmìêãéêéåçékç léöéã~~âíçççê~ñçéäáåöeìêéåéåhçééå aéñáåáíáéîéîéêëáéokpiî~ëíöéëíéäçáåçáêéåíáéê~~ççkçknujmqjomnn fåüçìçëçéö~îé 1. INLEIDING...3 2. KADER...4 3. ALGEMEEN...5

Nadere informatie

Het sloopbesluit, en dan...?

Het sloopbesluit, en dan...? Het sloopbesluit, en dan...? fase 3 In het Middengebied is en wordt er de komende jaren flink vernieuwd. De wijk ondergaat een ware metamorfose en dit jaar start het uitverhuizingstraject van de derde

Nadere informatie

Bijlage 1: Maatregelen ter bevordering van leefbaarheid

Bijlage 1: Maatregelen ter bevordering van leefbaarheid Sociaal Statuut Renswoude, maart 2015 Inhoudsopgave Sociaal statuut 1. Algemeen 1.1 Geldigheid sociaal statuut 1.2 Begripsbepaling 1.3 Overleg en informatie 1.4 Hardheidsclausule 2. De ingrepen 2.1 Sloop/samenvoeging

Nadere informatie

SALLANDWONEN. Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud

SALLANDWONEN. Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud SALLANDWONEN Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud 20-12-2016 Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud/ SallandWonen, 20 december 2016 1. Algemene bepalingen Artikel 1 -

Nadere informatie

onderhoud) Sociaal statuut bij wijkvernieuwing (sloop, renovatie en groot

onderhoud) Sociaal statuut bij wijkvernieuwing (sloop, renovatie en groot Sociaal statuut bij wijkvernieuwing (sloop, renovatie en groot onderhoud) Het onderstaande sociaal statuut is het model dat Domijn als uitgangspunt neemt voor de regeling van de rechten van individuele

Nadere informatie

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Op grond van artikel 55b lid 1 van de Woningwet zijn woningcorporaties verplicht om een reglement op te stellen inzake het slopen en treffen van ingrijpende

Nadere informatie

1. Stichting Tablis Wonen, gevestigd te Sliedrecht, ten deze vertegenwoordigd door de heer H.J. Bleijerveld, directeur, hierna te noemen Tablis Wonen

1. Stichting Tablis Wonen, gevestigd te Sliedrecht, ten deze vertegenwoordigd door de heer H.J. Bleijerveld, directeur, hierna te noemen Tablis Wonen OVEREENKOMST SOCIAAL PLAN bij herstructurering DE ONDERGETEKENDEN; 1. Stichting Tablis Wonen, gevestigd te Sliedrecht, ten deze vertegenwoordigd door de heer H.J. Bleijerveld, directeur, hierna te noemen

Nadere informatie

Sloop en Groot onderhoud reglement Goed Wonen Gemert

Sloop en Groot onderhoud reglement Goed Wonen Gemert Sloop en Groot onderhoud reglement Goed Wonen Gemert Overeengekomen tussen Goed Wonen Gemert, Stichting Huurdersbelang Gemert-Bakel en gemeente Gemert-Bakel Versie: maart 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

De regelingen met betrekking tot groot onderhoud in bewoonde staat. 35L260_De regelingen.indd 1 24-04-2009 10:01:30

De regelingen met betrekking tot groot onderhoud in bewoonde staat. 35L260_De regelingen.indd 1 24-04-2009 10:01:30 De regelingen met betrekking tot groot onderhoud in bewoonde staat 35L260_De regelingen.indd 1 24-04-2009 10:01:30 Inleiding Voor u liggen de (financiële) regelingen met betrekking tot groot onderhoud

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. 1 januari 2014

SOCIAAL PLAN. 1 januari 2014 SOCIAAL PLAN 1 januari 2014 SOCIAAL PLAN T GIJMINK 1. Inleiding In 2004 zijn de voorbereidingen voor de wijkvernieuwing van het Gijmink gestart. De 507 huurwoningen worden in 10 fases vervangen door nieuwbouw.

Nadere informatie

Regionaal Sociaal Statuut Krimpenerwaard. Voor sloop, renovatie en planmatig onderhoud

Regionaal Sociaal Statuut Krimpenerwaard. Voor sloop, renovatie en planmatig onderhoud Regionaal Sociaal Statuut Krimpenerwaard Voor sloop, renovatie en planmatig onderhoud Uitgave 3 Ingangsdatum 11 december 2014 Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer I Algemeen Doelgroep sociaal plan Communicatie

Nadere informatie

Sociaal Statuut. Amersfoort. De Alliantie Eemvallei Portaal Eemland Vereniging Huurdersbelangen Hestia Gemeente Amersfoort

Sociaal Statuut. Amersfoort. De Alliantie Eemvallei Portaal Eemland Vereniging Huurdersbelangen Hestia Gemeente Amersfoort Sociaal Statuut Amersfoort De Alliantie Eemvallei Portaal Eemland Vereniging Huurdersbelangen Hestia Gemeente Amersfoort Amersfoort, december 2006 Inhoudsopgave Convenant 3 1. Algemeen 3 1.1 Geldigheid

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 10 september 2014

Nieuwsbrief 3 10 september 2014 Nieuwsbrief 3 10 september 2014 Dit is de derde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in project Rijsoord. U ontvangt een nieuwsbrief na elke klankbordbijeenkomst. Deze nieuwsbrief wordt bij alle bewoners

Nadere informatie

ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN

ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN KENNEMER WONEN 2011 INHOUD Bladzijde 1. Inleiding 3 2. Informatie en voorlichting 4 3. Stappenplan 4 4. Herhuisvesting / terugkeer 5 4.1 Huurbevriezing

Nadere informatie

Sociaal Statuut. bij ingrijpende woningverbetering

Sociaal Statuut. bij ingrijpende woningverbetering Sociaal Statuut Emmen, 7 maart 2011 Sociaal Statuut De ondergetekenden: 1. Stichting Lefier, gevestigd Hooggoorns 16 te 7812 AM Emmen, vertegenwoordigd door haar directeur/lid raad van bestuur: de heer

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HERSTRUCTURERING ZOWONEN

SOCIAAL PLAN HERSTRUCTURERING ZOWONEN SOCIAAL PLAN HERSTRUCTURERING ZOWONEN (ZELFSTANDIGE EN ONZELFSTANDIGE WONINGEN) De ondergetekenden; 1. ZOwonen, gevestigd te Sittard, hierna te noemen ZOwonen 2. Huurdersvereniging Geleen gevestigd te

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 SOCIAAL PLAN - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 Portaal Nijmegen Januari 2013 ALGEMEEN Dit Sociaal Plan gaat in op 1 januari

Nadere informatie

REGLEMENT BIJ RENOVATIE EN GROOT ONDERHOUD

REGLEMENT BIJ RENOVATIE EN GROOT ONDERHOUD REGLEMENT BIJ RENOVATIE EN GROOT ONDERHOUD Zwolle, juni 2014 Inleiding Woningstichting SWZ is primair verhuurder van woningen in de sociale huursector. Deze woningen hebben onderhoud nodig. Dat kan het

Nadere informatie

sociaal statuut 2017 Lefier postbus JC Groningen (+31)

sociaal statuut 2017 Lefier postbus JC Groningen (+31) sociaal statuut 2017 Lefier postbus 7104 9701 JC Groningen (+31) 088 20 33 000 info@lefier.nl www.lefier.nl 2 inleiding Het onderstaand vernieuwd sociaal statuut is een overeenkomst die Lefier hanteert

Nadere informatie

Sloop- en Renovatiereglement Ymere

Sloop- en Renovatiereglement Ymere Sloop- en Renovatiereglement Ymere Definitief 2016-11-15 Inhoud 1 Reglement bij sloop en renovatie... 3 2 Communicatie en informatie... 4 3 Herhuisvesting... 5 4 Financiële regelingen... 6 Verhuiskostenvergoeding...

Nadere informatie

Herstructurering Lievenspolder woningen en woonomgeving

Herstructurering Lievenspolder woningen en woonomgeving Cl avi $ Sociaal Plan Herhuisvesting Herstructurering Lievenspolder woningen en woonomgeving Geldig voor de woningen en woonomgeving in de straten: Baandijk, Kerkhoflaan, Goudsbloemstraat, Tulpstraat,

Nadere informatie

Woonstad Rotterdam. Sociaal Statuut bij herstructurering. 1 maart 2014

Woonstad Rotterdam. Sociaal Statuut bij herstructurering. 1 maart 2014 Woonstad Rotterdam Sociaal Statuut bij herstructurering 1 maart 2014 1 Inhoudsopgave Sociaal statuut bij herstructurering 1 Artikel 1. Algemeen 2 Artikel 2. Communicatie, participatie en begeleiding 3

Nadere informatie

Renovatie maisonnetteflats Oldenbarnevelderweg Barneveld 2012-2015

Renovatie maisonnetteflats Oldenbarnevelderweg Barneveld 2012-2015 Renovatie maisonnetteflats Oldenbarnevelderweg Barneveld 2012-2015 Het sociaal plan in het kort: de afspraken, rechten en plichten van de bewoners en Woningstichting Barneveld De bewoners van de maisonnetteflats

Nadere informatie

Sociaal Plan Kadoeler Breek

Sociaal Plan Kadoeler Breek Sociaal Plan Kadoeler Breek 2 Inhoud 1 Wat is het Sociaal Plan? 4 2 Het project en de ingreep 5 3 Herhuisvesting 6 4 Wat is een passende woning? 9 5 Financiële regelingen 10 6 Verhuizing eerste fase 11

Nadere informatie

Sociaal Statuut Leiden

Sociaal Statuut Leiden Sociaal Statuut Leiden Inhoud Bladzijde Overwegingen 2 1. Begripsbepaling 3 2. Voorlichting en begeleiding 5 3. Stadsvernieuwingsurgentie 7 4. Woningverbetering 8 5. Woningverbetering met kortdurende uithuisplaatsing

Nadere informatie

Er is een aantal verschillende soorten ingrepen mogelijk. Hieronder een kort overzicht en de belangrijkste afspraken en regelingen.

Er is een aantal verschillende soorten ingrepen mogelijk. Hieronder een kort overzicht en de belangrijkste afspraken en regelingen. CONCEPT SOCIAAL STATUUT Rechten en plichten bij sloop, renovatie en verkoop Inleiding Dit Sociaal Statuut is een totaal pakket aan afspraken en regelingen over de rechten en plichten van individuele huurders

Nadere informatie