SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN"

Transcriptie

1 SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN De ondergetekenden: 1. IntermarisHoeksteen, gevestigd te Hoorn, vertegenwoordigd door: [**] en 2. Huurdersvereniging Sterflats, gevestigd te Hoorn, vertegenwoordigd door: de voorzitter Overwegende dat: Een traject van ingrijpende woningverbetering en grootonderhoud inzet en participatie van de bewoners vereist, alsmede een constructieve en actieve samenwerking tussen verhuurder en huurdersvereniging met heldere afspraken over rollen en verantwoordelijkheden. Zijn als volgt overeengekomen: 1. Algemeen 1.1 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van ( ) en geldt tot de renovatie van het hele Sterflats Complex is afgerond. 1.2 Er zal jaarlijks een evaluatie plaatsvinden. Indien nodig wordt het sociaal statuut in gezamenlijk overleg bijgesteld. 1.3 Degenen die een beroep kunnen doen op het sociaal statuut zijn: bewoners van het Sterflats Complex, Astronautenweg 21 tot en met Procedure bij ingrijpende verbetering 2.1 Per complex neemt de verhuurder een woningverbetering en grootonderhoud besluit en stelt de datum vast. De periode tussen het besluit en de geplande woningverbetering en grootonderhoud datum is 6 maanden. 2.2 Het woningverbetering en grootonderhoud besluit wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 4 maanden voor de geplande datum schriftelijk aan de huurders medegedeeld. Daarbij worden de huurders direct op de hoogte gesteld van de rechten die zij kunnen ontlenen aan dit sociaal statuut. 2.3 Een medewerker van de verhuurder gaat vanaf 4 maanden voor de geplande woning verbetering en grootonderhoud datum op huisbezoek bij de huurders. Doel van dit bezoek is: a. De huurder te informeren over de procedure in het kader van het woningverbetering en grootonderhoud besluit. b. De huurder te informeren over zijn rechten en plichten, mede op basis van dit sociaal statuut. c. Het inventariseren van de woonwensen van de huurder en de mogelijkheden om die te honoreren. d. Het verhelderen van de procedure voor woningtoewijzing waar relevant en het vaststellen van het zoekprofiel voor een woning op basis van het aantal personen, inkomen, leeftijd e.d. e. Het inventariseren van door de huurder zelfaangebrachte veranderingen (ZAV) in de woning en de daaraan gekoppelde rechten. De bewoner krijgt een exemplaar van het reglement ZAV uitgereikt door de verhuurder. Voor verdere uitwerking hiervan zie artikel 6. f. Het inventariseren van mogelijke knelpunten bij de huurder. 2.4 Alle afspraken die tijdens de individuele huisbezoeken worden gemaakt, worden schriftelijk vastgelegd. 2.5 De betreffende medewerker van de verhuurder blijft gedurende de gehele woning verbetering en grootonderhoud periode de vaste contactpersoon voor de huurder.

2 2.6 De huurprijs van de woningen waar grootonderhoud wordt gehouden wordt vanaf het verbetering en grootonderhoud besluit bevroren. 3. Regeling met betrekking tot wisselwoningen 3.1 Huurders die hun woning vanwege ingrijpende verbetering moeten verlaten hebben recht op een wisselwoning indien: 3.2 Zij na de ingrijpende verbetering / het groot onderhoud terug zullen keren in hun oude woning. 3.3 De verhuurder zorgt ervoor dat de wisselwoning schoon, gestoffeerd en gesausd of behangen is en voorzien van verwarming (kachel of CV), basisverlichting (1 bolletje per ruimte) en aansluitingen voor: gas- of elektrisch kooktoestel, wasmachine, telefoon en voor antennesysteem. 3.4 Als de huur van de wisselwoning hoger is dan de huur van de oude woning, geldt de huur van de oude woning als huur van de wisselwoning. 3.5 Verhuurder en huurders maken afspraken omtrent de locatie van de wisselwoningen (in het complex of in de buurt). 3.6 Een huurder, die tijdelijk verhuist naar een wisselwoning, heeft recht op een aanvullende tegemoetkoming in de kosten. Deze aanvullende tegemoetkoming bedraagt 1.050, Seniorenregeling: Woning verbetering en grootonderhoud kunnen ingrijpend zijn met name voor senioren en minder valide bewoners. Zeker als er geen hulp vanuit de familie of kennissenkring is. In deze bijzondere situatie is het mogelijk een verzoek in te dienen om op kosten van de verhuurder een klusjesman in te zetten voor het verrichten van hand- en spandiensten. 3.8 Sociaal fonds: Voor iedere huurder kan een tijdelijke verhuizing aantoonbaar financiële problemen opleveren. Om de individuele huurder in deze bijzondere situatie te helpen stelt IntermarisHoeksteen een fonds in waaruit de huurder om een extra bijdrage kan verzoeken. De directeur van IH en de voorzitter van de Huurdersvereniging Sterflats zullen in samenspraak over het verzoek beslissen. 3.9 Verhuisservice: verhuizen van en naar de wisselwoning. De verhuurder biedt de mogelijkheid om de vergoeding in te wisselen zodat de verhuurder bijvoorbeeld de gehele verhuizing verzorgt Opslagruimte: Indien in de wisselwoning niet voldoende bergruimte is om alle spullen tijdelijk op te slaan, biedt de verhuurder de mogelijkheid de spullen op kosten van de verhuurder op te slaan in een opslagruimte. 4. Regeling bij groot-onderhoud/verbetering in bewoonde staat 4.1 Afhankelijk van de werkzaamheden krijgen huurders van deze woningen een vergoeding voor herinrichtingskosten. 4.2 Huurders van woningen die worden verbeterd of waarin groot-onderhoud plaatsvindt in bewoonde staat, hebben recht op een wisselwoning 4.3 Voor de dagen waarop de werkzaamheden binnen de woning plaatsvinden is de huurder geen huur verschuldigd. 4.4 Wanneer er tijdens de werkzaamheden schade wordt toegebracht aan het interieur of eigendommen van de huurder wordt deze door de verhuurder vergoed of hersteld. 4.5 Als de werkzaamheden gevolgen hebben voor de zelfaangebrachte veranderingen (ZAV s) van de huurder, wordt daarvoor een regeling getroffen als vermeld in artikel De verhuurder sluit na overleg met de Huurdersvereniging een gedragscode af met de aannemer. De verhuurder blijft de aanspreekbare instantie voor Huurdersvereniging. 4.7 De verhuurder geeft de huurders inzage in de aard en termijn van de overlast en probeert deze zoveel mogelijk te beperken. Als de aangekondigde termijn wordt overschreden geeft de verhuurder direct informatie over de oorzaak en de nieuwe planning, en vergoed daaruit extra voortvloeiende onkosten 4.8 Tijdens de werkzaamheden is permanent een medewerker van de verhuurder bereikbaar waar huurders met klachten, vragen en problemen terecht kunnen.

3 4.9 Vóórdat de werkzaamheden starten zal de verhuurder met de huurder een overeenkomst sluiten waarin wordt vastgelegd wat er in de woning gaat gebeuren en welke gevolgen dat heeft voor de huurprijs. Verbeteringen die gepaard gaan met huurverhoging kunnen alleen met instemming van de huurder plaatsvinden. 5. Vergoedingen voor verhuis- en herinrichtingskosten 5.1 Als de huurder kiest voor een definitieve verhuizing dan zal de volgende vergoeding van kracht zijn. 5.2 De wettelijke eenmalige door de verhuurder te betalen verhuiskostenvergoeding (BW artikel 220 lid 5+6) bedraagt 5.327,-- (prijspeil , op dit bedrag is geen BTW van toepassing) % van de tegemoetkoming wordt betaald bij de schriftelijke opzegging van de woning en acceptatie van een andere woning. 5.4 De huurder ontvangt de resterende 25% na inlevering van de sleutels en de oplevering van de te verlaten woning. 5.5 Indien de verhuurder nog een vordering op de huurder heeft zal de openstaande vordering verrekend worden met de vergoeding. 5.6 De verhuurder spreekt met de Gemeentelijk Sociale Dienst en andere uitkeringsinstanties af dat vergoedingen niet in mindering worden gebracht op sociale uitkeringen van uitkeringsgerechtigden. 5.7 De bedragen genoemd in dit artikel worden jaarlijks per 1 januari aangepast op basis van de ontwikkeling van de door het CBS gepubliceerde Consumentenprijsindex alle huishoudens. 5.8 Eventuele opslagkosten worden vergoed op basis van de werkelijke kosten. 6. Maatregelen ter bevordering van de leefbaarheid 6.1 De leefbaarheid in het Sterflat complex, waar woningen die worden verbeterd of waarin grootonderhoud plaatsvindt, komt onder druk te staan, onder meer door toenemende leegstand. Daarom zullen alle betrokken partijen zich in deze periode extra inzetten voor de leefbaarheid. 6.2 Om de woningen er zo bewoond mogelijk uit te laten zien worden gordijnen, zo mogelijk door de verhuurder tegen een vastgestelde vergoeding van de vertrekkende bewoner overgenomen, of de verhuurder neemt in dit kader andere passende maatregelen. Post wordt verwijderd uit de brievenbussen. Voortuintjes worden door de verhuurder onderhouden en portieken worden extra schoongemaakt. 6.3 De verhuurder zorgt waar nodig voor de afvoer van afval en huisraad, zo nodig door het plaatsen van containers. 6.4 Als sprake is van overlast worden door de verhuurder afspraken gemaakt met de politie en de gemeentereiniging over extra inzet van personeel om de veiligheid te bevorderen en te voorkomen dat de buurt vervuilt. 6.5 Bewoners, waarvan de woningen in het Sterflats Complex nog niet worden aangepakt, worden regelmatig op de hoogte gehouden van de werkzaamheden, de planning en de overlast die zij van de werkzaamheden kunnen ondervinden. 6.6 Er is permanent een telefoonnummer bij de verhuurder en/of de gemeente open voor vragen en klachten van bewoners.

4 7. Dienstverlening en extra voorzieningen ten behoeve van de bewoners 7.1 Er wordt regelmatig een spreekuur gehouden waarop alle bewoners terecht kunnen met klachten en vragen over alles wat te maken heeft met de ingrijpende verbeteringen, het groot onderhoud en dit sociaal statuut. 7.2 De verhuurder is de huurders behulpzaam bij een eventueel beroep op procedures en regelingen, bijvoorbeeld bij een aanvraag huursubsidie voor de nieuwe woning en/of verwijst ze naar de daartoe meest geëigende instantie 7.3 De verhuurder is verantwoordelijk voor het afsluiten van water, gas, licht en telefoon in woningen waaruit de bewoners tijdelijk moeten vertrekken. 7.4 Aanpassingen voor gehandicapten in woningen waaruit de bewoner tijdelijk moet vertrekken worden naar de wisselwoning overgebracht zonder het opnieuw doorlopen van procedures en zonder extra kosten voor de bewoner. 7.5 Huurders kunnen een beroep doen op de technische dienst van de verhuurder voor het uitvoeren van kleine klusjes aan de woning. Eén persoon voor één werkdag komt voor rekening van de verhuurder. 7.6 Als er veel behoefte is aan deze dienstverlening zal de verhuurder in overleg met de Huurdersvereniging een speciale klussendienst in stellen die tegen een redelijke vergoeding alle huurders van dienst kan zijn bij werkzaamheden rondom de tijdelijke verhuizing. 8. Huurdersvereniging Sterflats De verhuurder stelt een budget ter beschikking voor bewoners die zich georganiseerd hebben in Huurdersvereniging Sterflats. De Huurdersvereniging Sterflats zal zich ondermeer bezighouden met de planvorming voor het complex, met de voorwaarden van tijdelijke uitplaatsing van bewoners, met de leefbaarheid in het complex tijdens de uitplaatsing enzovoorts. De Huurdersvereniging Sterflats is het aanspreekpunt voor de bewoners die lid zijn van de Huurdersvereniging Sterflats. 9. Geschillenregeling Geschillen die voortvloeien uit de toepassing, uitvoering en/of interpretatie van dit sociaal statuut kunnen schriftelijk en gemotiveerd worden voorgelegd aan de klachtencommissie van de verhuurder. 10. Hardheidsclausule 10.1 Als het sociaal statuut voor een huurder gevolgen heeft die onevenredig ongunstiger zijn dan voor de andere huurders, kan die huurder een beroep doen op de hardheidsclausule en de verhuurder verzoeken af te wijken van het sociaal statuut. In dat geval zal de verhuurder dit verzoek in behandeling nemen en binnen 30 dagen een besluit nemen. De uitslag wordt schriftelijk, met redenen omkleed, medegedeeld aan de betreffende huurder De regeling onder 11.1 geldt ook voor onderhuurders die door de woning verbetering en grootonderhoud de woning moeten verlaten De verhuurder houdt een dossier bij van deze aanvragen en de bijbehorende besluiten. Dit dossier wordt betrokken bij de evaluatie van het sociaal statuut.

5 Aldus overeengekomen in tweevoud te Hoorn. IntermarisHoeksteen Door: Titel: Datum: Huurvereniging Sterflats Door: Dhr. D. Berghuijs Titel: Voorzitter Datum:

Sociaal plan. Herstructurering woningen en woonomgeving van de:

Sociaal plan. Herstructurering woningen en woonomgeving van de: Sociaal plan Herstructurering woningen en woonomgeving van de: Appelbloesemstraat 1 t/m 32 e+o, Cameliastraat 1 t/m 34 e+o, Clematisstraat 1 t/m 32 e+o, Floraplein 16 t/m 69 e+o, Papaverstraat 1 t/m 32

Nadere informatie

Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal

Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal Vastgesteld d.d. 1mei 2009 Inhoud 0. INLEIDING.3 1. ALGEMEEN 4 2. PROCEDURE 4 2.1 SL00PBEsLuIT 4 2.2 HuuROPzEGGING 4 2.3 INDIVIDUELE AFSPRAKEN MET BEWONERS (HuISBEzoEKEN)

Nadere informatie

ingrijpende verbeteringen

ingrijpende verbeteringen ingrijpende verbeteringen inhoudsopgave Inleiding 4 1 Hoe en wanneer informeren wij u? 4 2 Akkoordverklaring 5 3 Logeer- of verblijfswoning bij ingrijpend verbeterplan 5 4 Schade aan inboedel 6 5 Vergoeding

Nadere informatie

Overeenkomstherstructureringsregeling. De ondergetekenden; Algemeen

Overeenkomstherstructureringsregeling. De ondergetekenden; Algemeen Herstructureringsregeling Inleiding RWS wil de diversedoelgroepen ook in de toekomst verantwoorde huisvesting en een goed leefklimaat bieden.sommigedelen van het woningbezitkenmerkenzich door teruglopendetechnischekwaliteit.

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

ingrijpende verbeteringen

ingrijpende verbeteringen ingrijpende verbeteringen Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl gratis onderhouds- en storingsmeldingen 0800-0 989 989 www.lefier.nl

Nadere informatie

De regelingen met betrekking tot groot onderhoud in bewoonde staat. 35L260_De regelingen.indd 1 24-04-2009 10:01:30

De regelingen met betrekking tot groot onderhoud in bewoonde staat. 35L260_De regelingen.indd 1 24-04-2009 10:01:30 De regelingen met betrekking tot groot onderhoud in bewoonde staat 35L260_De regelingen.indd 1 24-04-2009 10:01:30 Inleiding Voor u liggen de (financiële) regelingen met betrekking tot groot onderhoud

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden Contract Algemene huurvoorwaarden ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR WOONRUIMTE VAN MOOILAND Artikel 1. Het toepassingsbereik van deze voorwaarden 1.1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst,

Nadere informatie

algemene voorwaarden woonruimte

algemene voorwaarden woonruimte algemene voorwaarden woonruimte toepassingsbereik 1 huurovereenkomst en overige voorwaarden 5 2 appartementsrechten, huishoudelijk reglement, bewonersinformatie 5 aanvang huurovereenkomst 3 één of meerdere

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg Zorg al dan niet in combinatie met (woon)verblijf

Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg Zorg al dan niet in combinatie met (woon)verblijf Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg Zorg al dan niet in combinatie met (woon)verblijf Preambule Aan de rechtsverhouding tussen een cliënt en een zorginstelling ligt een overeenkomst ten grondslag gericht

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden voor appartementen van de SSHN. huurvoorwaarden. huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden voor appartementen van de SSHN. huurvoorwaarden. huurvoorwaarden Algemene huurvoorwaarden voor appartementen van de SSHN huurvoorwaarden huurvoorwaarden 2007 2 2 3 huurvoorwaarden Inhoud pag 2 Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Meer dan één huurder 2 Artikel 3 De terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Sociaal Plan. Rudolf Dieselbuurt Rudolf Dieselstraat 6 t/m 84 Stephensonstraat 1 t/m 15. www.ymere.nl/rudolfdieselbuurt

Sociaal Plan. Rudolf Dieselbuurt Rudolf Dieselstraat 6 t/m 84 Stephensonstraat 1 t/m 15. www.ymere.nl/rudolfdieselbuurt Sociaal Plan Rudolf Dieselbuurt Rudolf Dieselstraat 6 t/m 84 Stephensonstraat 1 t/m 15 www.ymere.nl/rudolfdieselbuurt Inhoud 1. Wat is het Sociaal Plan? 4 2. Het project en de aanpak 5 2.1 Project 5 2.2

Nadere informatie

Huurwegwijzer. Huren bij Wonen Wateringen

Huurwegwijzer. Huren bij Wonen Wateringen Huurwegwijzer Huren bij Wonen Wateringen Van harte welkom in uw nieuwe woning Wonen Wateringen heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg AV CZ/122 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte d.d. 1 januari 2012

Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte d.d. 1 januari 2012 Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte d.d. 1 januari 2012 Uw rechten en plichten In deze algemene huurvoorwaarden zijn de rechten en plichten geregeld van u, als huurder, en

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte

Algemene Huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte Algemene Huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte Artikel 1 Toepassingsbereik 1.1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard. Indien

Nadere informatie

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC Welkom bij Idealis Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC januari 2014 Inhoudsopgave 1 Welkom bij Idealis 1.1 Over Idealis 5 1.2 Mijn Idealis 6 1.3 Digipost

Nadere informatie

Tussentijds informatieboekje. Bloemstede

Tussentijds informatieboekje. Bloemstede Tussentijds informatieboekje Bloemstede Tussentijds informatieboekje Bloemstede Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Wat gaan we doen?... 3 3. Tijdens de uitvoering... 6 4. Wat betekent het voor uw huur en energiekosten?...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. huurovereenkomst zelfstandige woonruimte

Algemene voorwaarden. huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Algemene voorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Algemene voorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte In deze algemene voorwaarden huurovereenkomst staan de verplichtingen van u en

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE per 1 november 2006

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE per 1 november 2006 ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE per 1 november 2006 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Verhuurder: Woningstichting Bergh, statutair gevestigd te s-heerenberg.

Nadere informatie

Informatie over huren

Informatie over huren Samen bouwen aan beter wonen Informatie over huren 3 Welkom WoonFriesland heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult wonen in uw nieuwe

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld en op 31 juli 2003 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden zelfstandige woonruimte Standvast Wonen per 1 januari 2014 Uw rechten en plichten In deze algemene huurvoorwaarden zijn de rechten en plichten geregeld van u,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Fener Zorg

Algemene voorwaarden Fener Zorg P a g i n a 1 Inhoud 1. Begripsbepalingen 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 3. Totstandkoming, wijziging en beëindiging Zorgovereenkomst 4. Uitvoering Zorgovereenkomst 5. Verplichtingen van de Cliënt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening

Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Zorgaanbieder: de rechtspersoon die één of

Nadere informatie

Keurmerkreglement Expertise

Keurmerkreglement Expertise Keurmerkreglement Expertise Inhoudsopgave Inleiding... 2 Waarom dit keurmerk?... 2 Achtergrond... 2 Advocatenkantoren en letselschadekantoren... 2 1. Het slachtoffer... 3 2. De belangenbehartiger... 4

Nadere informatie

PRINCIPEAKKOORD SOCIAAL PLAN. Thuiszorg Het Friese Land

PRINCIPEAKKOORD SOCIAAL PLAN. Thuiszorg Het Friese Land PRINCIPEAKKOORD SOCIAAL PLAN Thuiszorg Het Friese Land Datum: 1 maart 2011 1 Aldus overeengekomen: De werkgever: Stichting Thuiszorg Het Friese Land De heer K. Kuilman Directeur/bestuurder Leeuwarden d.d.

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden Zelfstandige Woonruimte. Algemeen

Algemene Huurvoorwaarden Zelfstandige Woonruimte. Algemeen Algemene Huurvoorwaarden Zelfstandige Woonruimte Algemeen Artikel 1 1. Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst waarin zij van toepassing zijn verklaard. Indien de bepalingen

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE 1 januari 2005, Woningstichting Volksbelang Wijk bij Duurstede Artikel 1 Enige begrippen in deze voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg LSG-Rentray & Zonnehuizen Kind & Jeugd

Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg LSG-Rentray & Zonnehuizen Kind & Jeugd Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg LSG-Rentray & Zonnehuizen Kind & Jeugd Preambule LPGGz NPCF Consumentenbond GGZ Nederland 2012 Aan de rechtsverhouding tussen een cliënt en een

Nadere informatie