Samenvatting Omgangscode

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting Omgangscode 2005-2010"

Transcriptie

1 Samenvatting Omgangscode Dit is een samenvatting van de rechten en plichten van huurders die betrokken zijn bij herstructurering of grotere onderhoudsprojecten en de wijze waarop partijen met elkaar omgaan. Overeengekomen tussen Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg, TBV Wonen, Tiwos en WonenBreburg. 22 maart Inleiding Elk herstructureringsproject is uniek en vraagt daardoor een eigen benadering. Als direct betrokkenen hebben bewoners recht van spreken als het gaat om de keuzes die worden gemaakt. De plannen moeten in overleg met hen gemaakt worden en die bewoners-vertegenwoordiging mag zich daarin bij laten staan door eigen deskundigen. Het is van belang dat huurders in een vroeg stadium van het project zekerheid krijgen over hun rechten voor wat betreft begeleiding, financiële vergoedingen en faciliteiten. Daartoe is door het SBO Tilburg, TBV Wonen, Tiwos en WonenBreburg een Omgangscode vastgesteld waarin de rechten en plichten van alle betrokkenen zijn geregeld. Deze samenvatting van de Omgangscode gaat in op de regelingen bij sloop, grootonderhoud- en renovatieprojecten en verkoop. De Omgangscode is uitsluitend van toepassing op zelfstandige woningen in de gemeente Tilburg van TBV Wonen, Tiwos en WonenBreburg.

2 2. Sloop De corporatie streeft ernaar dat 18 maanden voor de sloopdatum het sloopbesluit wordt genomen. Nadat u van uw corporatie een brief met het zogenaamde sloopbesluit hebt ontvangen, heeft u recht op de vergoedingen en de faciliteiten die hierna worden genoemd. Een medewerker van de corporatie komt minstens een jaar voor de geplande sloopdatum bij u thuis. Tijdens dit bezoek ontvangt u informatie over de procedure die gevolgd wordt. De corporatie regelt voor u de inschrijving bij Woning in Zicht ; het woonruimteverdelingssysteem van Tilburg. U kunt dan ook tijdens dit gesprek knelpunten en woonwensen kenbaar maken. De afspraken die we met elkaar maken worden schriftelijk bevestigd en door u en de corporatie ondertekend. U heeft bij herhuisvesting altijd recht op een woning met ongeveer evenveel punten als de te slopen woning. Verhuist u naar een van de woningen TBV Wonen, Tiwos of WonenBreburg in de gemeente Tilburg, dan bent u geen administratiekosten voor de nieuwe huurovereenkomst verschuldigd. Worden in uw buurt nieuwe woningen gebouwd? Dan krijgt u voorrang bij de toewijzen van deze nieuwe koopen/of huurwoningen. De corporatie zal tijdens de herstructurering extra zorg geven aan de leefbaarheid in de buurt. Op welke vergoedingen en faciliteiten heeft u recht? Vanaf het moment dat definitief duidelijk is dat de woningen gesloopt gaan worden, wordt de huur van de te slopen woning bevroren. U betaalt geen inschrijf- of verlengingskosten voor uw inschrijving bij Woning in Zicht. U heeft recht op een vergoeding voor verhuis- en herinrichtingskosten van 5.085,00. Deze vergoeding wordt in 2 delen uitgekeerd: 75% bij uw verhuizing en 25% na sleutelinlevering van uw oude woning. Als u tijdelijk naar een vervangende woonruimte verhuist en daarna definitief terugkeert naar uw nieuwbouwwoning in uw oude buurt, verhuist u dus 2 keer en krijgt u naast de vergoeding van 5.141,-- nog een extra bedrag van 515,--. Onder bepaalde voorwaarden kunt u een schadevergoeding krijgen voor de door u zelf aangebrachte voorzieningen die u in de woning moet achterlaten. Hiermee worden bedoeld verbeteringen zoals bijvoorbeeld een luxe keuken, centrale verwarming of een uitbouw. De vergoeding wordt in 2 delen uitgekeerd: 50% bij uw verhuizing en 50% na sleutelinlevering van uw oude woning. Voorzieningen die u in uw nieuwe woning wilt aanbrengen worden niet vergoed. Een speciale knelgroepenregeling zorgt ervoor dat huurders die in de problemen komen, onder bepaalde voorwaarden kunnen rekenen op extra financiële ondersteuning. Het gaat onder meer om mensen met uitsluitend een AOW-uitkering met maximaal een pensioen van 70,00 per maand. Ook uitkeringsgerechtigden met een uitkering op bijstandsniveau en maximaal 70,00 per maand aan extra inkomsten komen hiervoor in aanmerking. Verder moet het kwaliteitsniveau van de inrichting van de te verlaten woning zodanig zijn dat de tegemoetkoming in de herinrichtingskosten niet toereikend is om de nieuw te betrekken woning op een gelijkwaardig kwaliteitsniveau in te richten. Afhankelijk van de situatie kan de ondersteuning plaatsvinden in geld of bijvoorbeeld in extra hulp bij de verhuizing. U kunt als huurder binnen een maand nadat de medewerker van uw corporatie op huisbezoek is geweest, schriftelijk een aanvraag indienen bij de corporatie. Is de huurprijs van uw nieuwe woning hoger dan die van uw oude woning dan kunt u in aanmerking komen voor huurgewenning. De regeling voor huurgewenning garandeert dat u, mits u voldoet aan een aantal voorwaarden, de eerste vijf jaren een bijdrage ontvangt, zodat u geleidelijk kunt wennen aan de hogere huur van uw nieuwe woning. Kiest u zelf voor een woning in een aantrekkelijkere woonomgeving en/of voor een luxere en/of grotere woning, dan ontvangt u geen huurgewenning.

3 U betaalt woonlasten. Nadat u de huur van de te verlaten woning hebt opgezegd, krijgt u maximaal vier weken de tijd om de woning leeg, schoon en in bruikbare staat op te leveren aan uw corporatie. De woning moet veilig zijn en wind- en waterdicht. De aansluitingen voor gas, elektra en water moeten intact zijn. Gedurende deze vier weken bent u geen huur verschuldigd van de te verlaten woning. Alle bovenstaande punten gelden dus alleen als uw woning wordt gesloopt en u de brief met het sloopbesluit van uw corporatie hebt ontvangen. 3. Grootonderhoud- en renovatieprojecten Als uw woning een grote onderhoudsbeurt krijgt, kan dat grote gevolgen hebben voor u als huurder. U heeft recht op een ongemakkenvergoeding, mits u tijdens de onderhoudswerkzaamheden de woning bewoont en de gemiddelde investering in en aan de woning ,00 of meer bedraagt. De corporatie stelt bij aanvang van een project deze ongemakkenvergoeding vast. Op welke vergoedingen en faciliteiten heeft u recht? U heeft recht op een ongemakkenvergoeding die past bij het ongemakkenniveau van het onderhoudsplan. U ontvangt vergoeding voor de weken dat er sprake is geweest van direct ongemak, plus een week ervoor, plus een week erna. Op basis van de ingrijpendheid van het grootonderhoud of de renovatie, wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende drie ongemakkenniveaus: Ongemakkenniveau 1: De huurder ontvangt een vergoeding van 155,00 per week met een minimum van 450,00. Dit niveau is van toepassing als collectief (dat wil zeggen projectmatig en betreffende meerdere woningen) minimaal drie van de volgende onderhoudswerkzaamheden worden verricht in of aan de woning: - De badkamer wordt compleet opgeknapt: het sanitair en het tegelwerk wordt vervangen; of - Het toilet wordt compleet opgeknapt: het sanitair en het tegelwerk wordt vervangen; of - De keuken wordt compleet opgeknapt: het keukenblok en het tegelwerk wordt vervangen; of - De complete puien of gevel(s) worden vervangen (dus niet alleen voordeur, dubbelglas of raam); of - Er wordt een aanbouw geplaatst aan de woning; of - Er wordt een extra verdieping op de woning geplaatst; of - De complete dakconstructie van de woning wordt vervangen: zowel de dakconstructie (het spant), de dakplaten en de dakpannen worden vervangen; of - Er vindt asbestsanering in containment plaats; dit betekent dat de woning of een deel van de woning afgesloten moet worden om het asbest te verwijderen, waardoor de woning tijdelijk niet bereikbaar is; of - Overige werkzaamheden met een vergelijkbaar ongemakkenniveau; dit is ter beoordeling aan de corporatie. Echter, indien de eerste drie genoemde werkzaamheden (badkamer, toilet en keuken) binnen één grootonderhoudsproject worden uitgevoerd, dan wordt dit gerekend als twee maatregelen in plaats van drie.

4 Ongemakkenniveau 2: De huurder ontvangt een vergoeding van 128,00 per week, met een minimum van 375,00. Dit niveau is van toepassing als collectief (dat wil zeggen projectmatig en betreffende meerdere woningen) minimaal één van de bovengenoemde werkzaamheden onder ongemakkenniveau 1 in de woning plaatsvinden. Ongemakkenniveau 3: De huurder ontvangt een vergoeding van 77,- per week, met een minimum van 225,00. Dit niveau is van toepassing wanneer er onderhoudswerkzaamheden in de woning plaatsvinden, niet zijnde werkzaamheden zoals benoemd onder niveau 1. Herinrichtingskosten ten gevolge van de werkzaamheden Er is sprake van een herinrichtingskostenvergoeding wanneer ten gevolge van een wijziging van de indeling van de woning of een wijziging van de gevelindeling herinrichtingskosten gemaakt moeten worden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het verplaatsen van een muur, waardoor nieuwe vloerbedekking moet worden gelegd; of bijvoorbeeld wanneer ten gevolge van gevelaanpassing nieuwe gordijnen aangebracht moeten worden. In geval van herinrichtingskosten betreffende de wandafwerking wordt een vergoeding van 18,50 per m 2 toegekend voor de afwerking van een wand, met een maximum van 10 m 2 per wand. In geval van herinrichtingskosten met betrekking tot de vloerafwerking wordt een vergoeding van 36,00 per m 2 toegekend tot een maximum van 8 m 2 vloeroppervlakte. Voor gordijnen wordt een vergoeding toegekend van 10,30 per strekkende meter. Faciliteiten Afhankelijk van de aard en omvang van de uit te voeren werkzaamheden wordt met de bewonersvertegenwoordiging afgesproken welke faciliteiten ter beschikking worden gesteld. Te denken valt daarbij aan faciliteiten als opslagmogelijkheden voor de inboedel of tijdelijke toilet- en douchevoorzieningen. Bij onderhoudswerkzaamheden is het belangrijk dat de uitvoerende partij niet belemmerd wordt bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Huurders zijn echter zelf verantwoordelijk voor het verplaatsen, verwijderen en ook weer terugplaatsen van de inboedel daar waar werkzaamheden verricht moeten worden. Is de huurder hiertoe zelf niet in staat dan zorgt de corporatie voor een passende oplossing. Bijzondere, medische situaties Huurders komen in aanmerking voor tijdelijke herhuisvesting, indien voldaan wordt aan de volgende criteria: - Het is medisch noodzakelijk, de gezondheidstoestand van de huurder is zodanig dat hij/zij de onderhoudswerkzaamheden niet aankan. Dit dient aangetoond te worden door middel van een doktersverklaring. én - de werkzaamheden vallen onder ongemakkenniveau 1 of 2 én - de corporatie kan geen passende maatregelen nemen in de woning die de noodzaak voor tijdelijke uithuisplaatsing wegnemen.

5 Randvoorwaarden De corporatie vindt het belangrijk om vooraf zoveel mogelijk duidelijkheid te bieden. Daarom maken we de volgende afspraken. - De corporatie geeft de huurder op voorhand inzage in de aard en de termijn van de werkzaamheden en de mate van ongemak dat die met zich meebrengen. De corporatie probeert de overlast zoveel mogelijk te beperken. Als de gestelde termijn wordt overschreden geeft de corporatie direct informatie over de oorzaak daarvan en zorgt voor een nieuwe planning. - Tijdens de werkzaamheden is er (tijdens werkdagen) een projectopzichter van de corporatie bereikbaar tot wie huurders zich met klachten, vragen en problemen kunnen wenden. - Vóór de start van de werkzaamheden maakt de corporatie met de huurder afspraken over wat er in de woning gaat gebeuren en welke gevolgen dit zal hebben voor de huurprijs. Individuele (deel)verbeteringen die gepaard gaan met directe huurverhoging kunnen alleen met instemming van de huurder plaatsvinden. - De corporatie streeft bij een onderhoudsplan naar een zo groot mogelijk draagvlak onder de huurders. Daartoe stelt de corporatie in nauwe samenwerking met de bewonersvertegenwoordiging het plan op en legt het voor aan alle betrokken huurders. De huurder die niet instemt met de wijziging, kan nadat de corporatie kennis heeft gegeven van de instemming van meer dan 70% van de huurders, het initiatief nemen voor een rechterlijke procedure binnen de daarvoor gestelde termijn (zie algemene voorwaarden / wet). Daarbij zal de redelijkheid van het voorstel worden getoetst. Een en ander met inachtneming van hetgeen in artikel 7:220 BW is bepaald. - Wanneer woningen in bewoonde staat worden opgeknapt of grootonderhoud ondergaan, hebben huurders van deze woningen voorrang bij doorstroming naar woningen die al zijn opgeknapt. Dit gebeurt conform de interne procedure 'doorschuiving of doorstroming' van de betreffende corporatie. In de rangorde komen zij ná herstructureringskandidaten die vanwege sloop hun woning in hetzelfde complex hebben moeten verlaten. Deze brochure is een korte samenvatting. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige Omgangscode kunt u opvragen bij uw corporatie. Maart 2007

De regelingen met betrekking tot groot onderhoud in bewoonde staat. 35L260_De regelingen.indd 1 24-04-2009 10:01:30

De regelingen met betrekking tot groot onderhoud in bewoonde staat. 35L260_De regelingen.indd 1 24-04-2009 10:01:30 De regelingen met betrekking tot groot onderhoud in bewoonde staat 35L260_De regelingen.indd 1 24-04-2009 10:01:30 Inleiding Voor u liggen de (financiële) regelingen met betrekking tot groot onderhoud

Nadere informatie

Omgangscode 2005-2010

Omgangscode 2005-2010 Omgangscode 2005-2010 Een generieke regeling van rechten en plichten van huurders die betrokken zijn bij herstructurering of grotere onderhoudsprojecten en de wijze waarop partijen met elkaar omgaan. Overeengekomen

Nadere informatie

Sociaal statuut. Algemeen. Procedure bij sloop en ingrijpende verbetering

Sociaal statuut. Algemeen. Procedure bij sloop en ingrijpende verbetering Sociaal statuut Het sociaal statuut is belangrijk voor huurders die te maken krijgen met de sloop of renovatie van hun woning. In een sociaal statuut zijn de rechten van huurder vastgelegd. Er staan afspraken

Nadere informatie

WOONSTEDE íaíonen naar Je zín Regeling tegemoetkoming voor ongeïnakken bij groot onderhoud De regeling is gebaseerd op artikel 220, lid l Boek 7 BW en op artikel 8, lid 4 Sociaal Stafüut Wijkvemieuwing.

Nadere informatie

De investeringsbedragen met betrekking tot groot onderhouds- en renovatieprojecten worden jaarlijks per 1 maart geïndexeerd met de bouwkostenindex.

De investeringsbedragen met betrekking tot groot onderhouds- en renovatieprojecten worden jaarlijks per 1 maart geïndexeerd met de bouwkostenindex. Preambule De bewoners, de corporaties en de gemeente Breda kennen voor de komende jaren een forse herstructureringsopgave. De herstructurering is gericht op het verbeteren van de woon- en leefomgeving.

Nadere informatie

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting 2017 www.lefier.nl 1 Lefier gaat uw woning slopen. In deze brochure leest u wat uw rechten en plichten zijn als uw woning wordt gesloopt. inleiding Lefier

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

Sociaal Plan Boschveld

Sociaal Plan Boschveld Sociaal Plan Boschveld Wijkvernieuwing fase 1 16 oktober 2006 1 van 6 ZEKERHEID BIJ VERHUIZING Boschveld wordt stap voor stap verbeterd en is over pakweg vijftien tot twintig jaar veranderd. Het gaat om

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP WONINGBOUWVERENIGING ANNA PAULOWNA VOORWOORD Om de kwaliteit van de woningvoorraad op peil te houden kan het voorkomen dat Woningbouwvereniging Anna Paulowna moet besluiten om woningen

Nadere informatie

Inhoud. Sociaal Plan Wierden & Borgen juni

Inhoud. Sociaal Plan Wierden & Borgen juni SOCIAAL PLAN Inhoud 01. Algemene bepalingen... 3 02. Procedure bij sloop... 3 03. Vanaf de vooraankondiging... 3 04. Herhuisvesting... 4 05. Vergoedingen voor verhuis- en herinrichtingskosten... 5 06.

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG Inleiding De komende jaren zullen de woningcorporaties van Parkstad Limburg een groot deel van hun woningen grondig opknappen. Dat is nodig, omdat de huurders recht hebben

Nadere informatie

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam)

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam) M O D E L - S O C I A A L S T A T U UT BIJ WIJKVERNIEUWING BIJLAGE 3 Het onderstaande sociaal statuut is het model dat de Woonbond landelijk als uitgangspunt neemt voor de regeling van de rechten van individuele

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN Stichting Woningbouw Slochteren Schildwolde 15 februari 2005 2 SOCIAAL STATUUT De ondergetekenden: 1 Stichting Woningbouw Slochteren, gevestigd

Nadere informatie

Highlights Sociaal plan Floraplein eo

Highlights Sociaal plan Floraplein eo Highlights Sociaal plan Floraplein eo Het sociaal plan geldt voor de woningen Floraplein 16 t/m 69 even en oneven, Wilgenroosstraat 54 t/m 64 even, Clematisstraat 1 t/m 25 oneven, Resedastraat 1 t/m 7

Nadere informatie

Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten

Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten [Geef tekst op] Inhoud Pagina Intentieverklaring 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Algemeen 4 Artikel 3 Procedure bij ingrijpende

Nadere informatie

Sociaal plan. Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt!

Sociaal plan. Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt! Sociaal plan Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt! Wonen Zuid werkt continu aan het verbeteren van haar woningaanbod. Dat doen we door onze woningen goed

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP U woont in een woning van Woningbouwvereniging Anna Paulowna die gesloopt gaat worden. HDe technische staat van woningen, onze financiële kaders, maar ook de E veranderende woningbehoefte

Nadere informatie

Sociaal Statuut IJsseldal Wonen

Sociaal Statuut IJsseldal Wonen Sociaal Statuut IJsseldal Wonen 1. Inleiding Het onderstaande sociaal statuut is het model dat de Woonbond hanteert als uitgangspunt voor de regeling van de rechten van individuele huurders bij sloop en

Nadere informatie

Omgangscode 2010-2015

Omgangscode 2010-2015 Omgangscode 2010-2015 Een generieke regeling van rechten en plichten van huurders die betrokken zijn bij herstructurering of grotere onderhoudsprojecten en de wijze waarop partijen met elkaar omgaan. Overeengekomen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN TOBIAS ASSERLAAN afspraken over rechten en plichten bij herhuisvesting

SOCIAAL PLAN TOBIAS ASSERLAAN afspraken over rechten en plichten bij herhuisvesting SOCIAAL PLAN TOBIAS ASSERLAAN afspraken over rechten en plichten bij herhuisvesting Inhoudsopgave 1. Opzeggen van de huur... 4 1.1 Opzegging door TBV Wonen... 4 1.2 Opzegging door de huurder... 4 1.3 Hoe

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

Sociaal Plan April 2011

Sociaal Plan April 2011 Sociaal Plan April 2011 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Algemeen 1.1 Begripsbepalingen 4 1.2 Geldigheid Sociaal Plan 6 1.3 Hardheidsclausule 6 2. De ingrepen 2.1 Ingrijpend groot onderhoud met woningverbetering/ingrijpende/

Nadere informatie

Het Utrechts Participatie Model & Algemeen Sociaal Plan (ASP) Publieksversie 2018

Het Utrechts Participatie Model & Algemeen Sociaal Plan (ASP) Publieksversie 2018 Het Utrechts Participatie Model & Algemeen Sociaal Plan (ASP) Publieksversie 2018 Het Utrechts Participatie Model & Algemeen Sociaal Plan Groot onderhoud, renovatie of sloop? Wat gaat er gebeuren met uw

Nadere informatie

Sociaal Convenant Datum: 1 juli 2014

Sociaal Convenant Datum: 1 juli 2014 Sociaal Convenant Datum: 1 juli 2014 Artikel 1 Algemeen Wij begrijpen dat de sloop, renovatie of groot onderhoud van uw woning ingrijpend is. Om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen hebben wij afspraken

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing contact Beukenlaan 3 Hoogezand t 088 20 33 000 Postbus 7104 9701 JC Groningen info@lefier.nl www.lefier.nl inhoudsopgave inleiding 4 1 hoe en wanneer informeren

Nadere informatie

Verhuisplan Hart voor Tilburg

Verhuisplan Hart voor Tilburg Vogeltjesbuurt Verhuisplan Hart voor Tilburg Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Sloopbesluit 3 Inleiding 2. Van huisbezoek tot vervangende huisvesting 4 2.1 Het huisbezoek 4 2.2 Hoe verder na het huisbezoek?

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN

SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN De ondergetekenden: 1. IntermarisHoeksteen, gevestigd te Hoorn, vertegenwoordigd door: [**] en 2. Huurdersvereniging Sterflats,

Nadere informatie

Verhuiskostenreglement

Verhuiskostenreglement Verhuiskostenreglement Algemeen In dit Verhuiskostenreglement bij complexgewijze sloop, renovatie en/of woningverbetering, geeft Stichting Humanitas Huisvesting (verder te noemen Humanitas Huisvesting)

Nadere informatie

Algemeen Model Sociaal Statuut Woonbond

Algemeen Model Sociaal Statuut Woonbond Algemeen Model Sociaal Statuut Woonbond Inhoud: 1 Inleiding...2 2 Definities...2 3 Algemeen...3 4 Communicatie met de huurder, draagvlak en procedure huisvesting...3 4.1 Vervolg communicatie en procedure

Nadere informatie

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project Inhoudsopgave 1. Mijn woning wordt gesloopt 1.1. Wanneer wordt mijn woning gesloopt 1.2. Hoe vind ik een

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP 98 woningen Leliestraat Irisstraat 1 Inleiding Domijn heeft 98 woningen aan de Lelie- en Irisstraat in de gemeente Losser. Deze woningen zijn over een tijdje echt op. Uit een

Nadere informatie

Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016.

Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016. Sociaal Statuut Parkstad Limburg Woningstichting Voerendaal Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016. De volgende wijzigingen

Nadere informatie

Sociale regeling. bij grootonderhoud en renovatie. Sociale regeling bij groot onderhoud en renovatie 1

Sociale regeling. bij grootonderhoud en renovatie. Sociale regeling bij groot onderhoud en renovatie 1 Sociale regeling bij grootonderhoud en renovatie Sociale regeling bij groot onderhoud en renovatie 1 Inhoud Inleiding 3 1. Voorstel voor werkzaamheden 4 1.1 Renovatie 4 1.2 Groot onderhoud 5 2. Geriefsverbeteringen

Nadere informatie

Vernieuwd Algemeen Sociaal Plan Woonbond

Vernieuwd Algemeen Sociaal Plan Woonbond - Vernieuwd Algemeen Sociaal Plan Woonbond 1. Inleiding Het onderstaande vernieuwd sociaal plan is het model dat de Woonbond hanteert als uitgangspunt voor de regeling van de rechten van individuele huurders

Nadere informatie

Vragen & antwoorden over de sloop/nieuwbouw Moerbessenberg

Vragen & antwoorden over de sloop/nieuwbouw Moerbessenberg Vragen & antwoorden over de sloop/nieuwbouw Moerbessenberg Algemeen Portaal gaat de woningen aan de Moerbessenberg 2 t/m 64 (alleen even nummers) slopen en vervangen door nieuwbouw. De huidige duplexwoningen

Nadere informatie

Sociale regeling. bij groot onderhoud en renovatie. Sociale regeling bij groot onderhoud en renovatie 1

Sociale regeling. bij groot onderhoud en renovatie. Sociale regeling bij groot onderhoud en renovatie 1 Sociale regeling bij groot onderhoud en renovatie Sociale regeling bij groot onderhoud en renovatie 1 Inhoud Inleiding 3 1. Voorstel voor werkzaamheden 4 1.1 Renovatie 4 1.2 Groot onderhoud 5 2. Geriefsverbeteringen

Nadere informatie

Woonstad Rotterdam. Sociaal Statuut bij herstructurering. 1 maart 2014

Woonstad Rotterdam. Sociaal Statuut bij herstructurering. 1 maart 2014 Woonstad Rotterdam Sociaal Statuut bij herstructurering 1 maart 2014 1 Inhoudsopgave Sociaal statuut bij herstructurering 1 Artikel 1. Algemeen 2 Artikel 2. Communicatie, participatie en begeleiding 3

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan 21 maart 2011 Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan De gemeente Barendrecht is volop in ontwikkeling en het centrumgebied van Barendrecht staat aan de vooravond van een grondige vernieuwing.

Nadere informatie

REGLEMENT SLOOP & RENOVATIE

REGLEMENT SLOOP & RENOVATIE REGLEMENT SLOOP & RENOVATIE ONDERGETEKENDE Beter Wonen Vechtdal, gevestigd en kantoorhoudende te Hardenberg aan De Stelling 7 te Hardenberg, hierna te noemen 'verhuurder', rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN

SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN Ondergetekenden, SLS Wonen en Huurdersvereniging BRES hebben overeenstemming bereikt over de

Nadere informatie

Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet

Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet Uw flat aan de Spatter- en Fortuinstraat wordt gesloopt en er komt nieuwbouw voor in de plaats. Als bewoner

Nadere informatie

Sociaal Plan Woonservice IJsselland

Sociaal Plan Woonservice IJsselland Sociaal Plan Woonservice IJsselland MAART 2009 Inleiding Artikel 1 : Algemeen Artikel 2 : Procedure Artikel 3 : Herhuisvesting Artikel 4 : Tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten Artikel 5 :

Nadere informatie

uw rechten en plichten bij woningverbetering

uw rechten en plichten bij woningverbetering uw rechten en plichten bij woningverbetering 2017 www.lefier.nl Lefier gaat uw woning verbeteren. In deze brochure leest u wat uw rechten en plichten zijn als uw woning wordt verbeterd. inleiding Lefier

Nadere informatie

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen SLOOPREGLEMENT FidesWonen Versie 2.0 Middelharnis, maart 2016 Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van in de Woningbouwfederatie Goeree- Overflakkee samenwerkende woningbouwverenigingen

Nadere informatie

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6 Basis sociaal plan (Geldig vanaf 5 september 2011, gedeeltelijk herzien XX oktober 2015) Dit Basis Sociaal Plan is vastgesteld na advies van de SHBW en in overleg met de gemeente Almelo. 1. Inleiding In

Nadere informatie

Stedelijk Vernieuwingsurgent

Stedelijk Vernieuwingsurgent Stedelijk Vernieuwingsurgent beleid: november 2008, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt 12.000 woningen in Vlaardingen. Een flink deel van die woningen is bereikbaar voor mensen met een laag inkomen.

Nadere informatie

Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen

Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van Arcade mensen en wonen Arcade streeft naar een woningvoorraad die tegemoet komt aan de vraag naar

Nadere informatie

Sloop- en Renovatiereglement Ymere

Sloop- en Renovatiereglement Ymere Sloop- en Renovatiereglement Ymere Definitief 2016-11-15 Inhoud 1 Reglement bij sloop en renovatie... 3 2 Communicatie en informatie... 4 3 Herhuisvesting... 5 4 Financiële regelingen... 6 Verhuiskostenvergoeding...

Nadere informatie

Hoe en wat... bij sloop van je huis

Hoe en wat... bij sloop van je huis Hoe en wat... bij sloop van je huis Hoe en wat... bij sloop van je huis Huizen slijten, net zoals kleren of auto s. Soms kunnen we versleten huizen opknappen en krijgen ze een nieuw leven. Maar als ze

Nadere informatie

Projectplan Van Deyssel Noord. Du Perronstraat 1 t/m 7 (even en oneven nummers)

Projectplan Van Deyssel Noord. Du Perronstraat 1 t/m 7 (even en oneven nummers) 1 Projectplan Van Deyssel Noord Du Perronstraat 1 t/m 7 (even en oneven nummers) Over deze brochure 2 3 Inhoud 1 Aanleiding voor de aanpak 4 2 Werkzaamheden in uw woning 5 3 Werkzaamheden buiten uw woning

Nadere informatie

1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2014.

1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2014. Sociaal statuut bij herstructurering in Velsen De vier Velsense woningcorporaties en de huurders vertegenwoordigd door de officiële gesprekspartners van de woningcorporaties, komen het volgende overeen:

Nadere informatie

- Huurprijzen Maak kennis met De Gaarden. De Gaarden wordt een buurt met een landelijk karakter, een karakteristieke wijk met natuurlijke elementen.

- Huurprijzen Maak kennis met De Gaarden. De Gaarden wordt een buurt met een landelijk karakter, een karakteristieke wijk met natuurlijke elementen. Oktober 2011 PAGINA 1 In dit nummer - De voorbereidingen zijn gestart - Planning - Maatregelen aan de woning - Start bewonerswerkgroep - Het betrekken van een wisselwoning - Tegemoetkoming verhuisen herinrichtingskosten

Nadere informatie

Sociaal Statuut. bij. Sloop en herhuisvesting

Sociaal Statuut. bij. Sloop en herhuisvesting Sociaal Statuut bij Sloop en herhuisvesting Emmen, 31 mei 2010 Sociaal Statuut De ondergetekenden: 1. Stichting Lefier, gevestigd Hooggoorns 16 te 7812 AM Emmen, vertegenwoordigd door haar directeur: de

Nadere informatie

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl afspraken herhuisvesting contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl gratis onderhouds- en storingsmeldingen 0800-0 989 989

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch. Afspraken bij sloop van huurwoningen

Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch. Afspraken bij sloop van huurwoningen Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch Afspraken bij sloop van huurwoningen s-hertogenbosch bouwt aan de toekomst. Om ervoor te zorgen dat iedereen in deze gemeente prettig kan blijven wonen, worden

Nadere informatie

Overeenkomstherstructureringsregeling. De ondergetekenden; Algemeen

Overeenkomstherstructureringsregeling. De ondergetekenden; Algemeen Herstructureringsregeling Inleiding RWS wil de diversedoelgroepen ook in de toekomst verantwoorde huisvesting en een goed leefklimaat bieden.sommigedelen van het woningbezitkenmerkenzich door teruglopendetechnischekwaliteit.

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT

SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT WORMER 1 juni 2009 SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT WORMER De ondergetekenden: en 1. WORMERWONEN, gevestigd te Wormer, vertegenwoordigd door: Th.W. Krijnen, statutair directeur 2.

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. 1 december 2008

SOCIAAL PLAN. 1 december 2008 SOCIAAL PLAN 1 december 2008 Sociaal Plan 1 december 2008 ALGEMEEN 1.1 Kader Het Sociaal Plan heeft betrekking op herstructureringsplannen en plannen voor ingrijpende woningaanpassing in Helmond. Dit Sociaal

Nadere informatie

SJHT. Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud. Definitief 2017

SJHT. Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud. Definitief 2017 SJHT Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Definitief 2017 Status Behandeld met Projectbeheerderscommissie d.d.: 16-01-2017 Behandeld met Managementteam d.d.: 19-01-2017 Behandeld met

Nadere informatie

Sloopreglement Woonservice IJsselland

Sloopreglement Woonservice IJsselland Sloopreglement Woonservice IJsselland Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van Stichting Woonservice IJsselland te Doesburg Woonservice IJsselland streeft naar een woningvoorraad

Nadere informatie

Inspraakavond ZAV. Zutphen 09.12.2015 & Deventer 10.12.2015

Inspraakavond ZAV. Zutphen 09.12.2015 & Deventer 10.12.2015 Inspraakavond ZAV Zutphen 09.12.2015 & Deventer 10.12.2015 Agenda 1. Wat hebben we tot nu toe gedaan... 19.00 19.10 uur Marlies Mulder en wat gaat er nog gebeuren? 2. ZAV 19.10 20.15 uur Marije Smid uitleg

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

Sociaal Statuut. bij. wijkvernieuwing (herstructurering)

Sociaal Statuut. bij. wijkvernieuwing (herstructurering) Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing (herstructurering) Stadskanaal, december 2013 Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing (herstructurering) De ondergetekenden: 1. De Stichting Lefier, gevestigd Industrieweg

Nadere informatie

Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren -

Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren - Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren - Artikel 1 Algemeen 1.1 Het sociaal statuut treedt in werking op 10 september 2008. Er zal jaarlijks een evaluatie

Nadere informatie

Inhoud Renovatie in Bewoonde Staat

Inhoud Renovatie in Bewoonde Staat Renovatie in Bewoonde Staat 2014-2017 Inhoud Renovatie in Bewoonde Staat 1. Inleiding 3 2. Ondertekening 4 3. Ingrepen in bewoonde staat 5 3.1 Welke ingrepen? 5 4. Vergoedingsregeling 6 4.1 Voorwaarden

Nadere informatie

Reglement inzake. sloop, renovatie en (groot) onderhoud

Reglement inzake. sloop, renovatie en (groot) onderhoud Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Besproken met: Huurdersbelangenvereniging d.d. 05-09-2016 Gemeente Boxtel d.d. 29-09-2016 Vastgesteld: directeur-bestuurder d.d. 04-10-2016 Goedgekeurd:

Nadere informatie

ALS JE HUURWONING GERENOVEERD WORDT

ALS JE HUURWONING GERENOVEERD WORDT ALS JE HUURWONING GERENOVEERD WORDT Als je in een huurwoning woont die gerenoveerd wordt, wil je natuurlijk zo snel mogelijk weten waar je aan toe bent en wat je van ons kunt verwachten. Dat vertellen

Nadere informatie

d.d Sociaal plan Spatterstraat 23 t/m 45 (oneven nummers)

d.d Sociaal plan Spatterstraat 23 t/m 45 (oneven nummers) d.d. 18-06-2018 Sociaal plan Spatterstraat 23 t/m 45 (oneven nummers) Sociaal Plan Spatterstraat 23 t/m 45 (oneven nummers) Uw portiekwoning aan de Spatterstraat wordt gesloopt en er komt nieuwbouw voor

Nadere informatie

Sociaal plan Gele Lisstraat 1 t/m 143 (oneven nummers)

Sociaal plan Gele Lisstraat 1 t/m 143 (oneven nummers) Sociaal plan Gele Lisstraat 1 t/m 143 (oneven nummers) d.d. 21-02-2019 Sociaal Plan Gele Lisstraat 1 t/m 143 (oneven nummers) Uw galerijwoning aan de Gele Lisstraat wordt gesloopt en er komt nieuwbouw

Nadere informatie

Woonstichting Hulst Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud

Woonstichting Hulst Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Woonstichting Hulst Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Op grond van artikel 55b lid 1 van de Woningwet zijn woningcorporaties verplicht om een reglement op te stellen inzake het slopen

Nadere informatie

Nieuwsbrief zes flats Bloemenoord

Nieuwsbrief zes flats Bloemenoord Nieuwsbrief zes flats Bloemenoord Op woensdag 28 maart 2018 hebben we aan alle huurders van de zes flats aan de Valeriaanstraat, Esdoornstraat, het Larixplein en Distelplein aangekondigd dat we het voornemen

Nadere informatie

Beleid zelf aangebrachte voorzieningen

Beleid zelf aangebrachte voorzieningen Beleid zelf aangebrachte voorzieningen Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken hanteert beleid voor het zelf aanbrengen van veranderingen in uw woning. Aanpassingen die uw woonplezier en wooncomfort vergroten

Nadere informatie

Omgangscode

Omgangscode Omgangscode 2015-2020 Een generieke regeling van rechten en plichten van huurders die betrokken zijn bij herstructurering of grotere onderhoudsprojecten en de wijze waarop partijen met elkaar omgaan. Overeengekomen

Nadere informatie

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen 2. Procedures en communicatie 3. (Tijdelijke) Vervangende huisvesting 4. Leefbaarheid 5. Vergoedingen 6. Slotbepalingen

Nadere informatie

Sociale Regeling. bij grootonderhoud en renovatie

Sociale Regeling. bij grootonderhoud en renovatie Sociale Regeling bij grootonderhoud en renovatie Inhoud Inleiding 1. Voorstel voor werkzaamheden 1.1 Renovatie 1.2 Groot onderhoud 2. Geriefsverbeteringen en huurverhoging 3. Communicatie met huurders

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

over woningverbetering

over woningverbetering over woningverbetering In deze brochure staat wat u van Lefier kunt verwachten bij een woningverbetering van uw woning. Ook kunt lezen wat wij van u verwachten. wat is woningverbetering? Onder woningverbetering

Nadere informatie

Stedelijk Vernieuwingsurgent

Stedelijk Vernieuwingsurgent Stedelijk Vernieuwingsurgent beleid: november 2008, versie: 2018 Waterweg Wonen verhuurt ruim 11.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage

Nadere informatie

Sociaal Plan Jeruzalem S a m e n v a t t i n g

Sociaal Plan Jeruzalem S a m e n v a t t i n g Sociaal Plan Jeruzalem 2009 S a m e n v a t t i n g De eerste palen voor een nieuwe wijk gaan de grond in (foto: Gemeente Archief). Sociaal Plan Jeruzalem 2009 samenvatting 2 De huidige situatie, ruim

Nadere informatie

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013 Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

Reglement sloop, renovatie en (groot) onderhoud

Reglement sloop, renovatie en (groot) onderhoud Reglement sloop, renovatie en (groot) onderhoud Stichting Wonen Wateringen l Reglement sloop, renovatie en (groot)onderhoud 1 Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 - Definities... 3 Artikel

Nadere informatie

Zelf klussen in uw woning

Zelf klussen in uw woning Zelf klussen in uw woning Informatie over veranderingen in uw woning Zelf klussen in uw woning Klussen mag! Veel mensen denken dat je in een huurhuis niets naar eigen wens mag veranderen. Doe je dit wel

Nadere informatie

Woonforte. Sociale Regeling. bij grootonderhoud en renovatie

Woonforte. Sociale Regeling. bij grootonderhoud en renovatie Woonforte Sociale Regeling bij grootonderhoud en renovatie Maart 2018 INHOUD INLEIDING... 4 1. Voorstel voor werkzaamheden... 4 1.1 Renovatie... 4 1.2 Groot onderhoud... 5 2. Geriefsverbeteringen en huurverhoging...

Nadere informatie

Sociaal plan bij wijkontwikkeling

Sociaal plan bij wijkontwikkeling Sociaal plan bij wijkontwikkeling De ondergetekenden: Stichting Actium, hierna te noemen Actium, vertegenwoordigd door de heer M. van Halteren, manager Wonen en Stichting Huurdersplatform MEVM hierna te

Nadere informatie

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Op grond van artikel 55b lid 1 van de Woningwet zijn woningcorporaties verplicht om een reglement op te stellen inzake het slopen en treffen van ingrijpende

Nadere informatie

Sociaal Plan blad 1. regionaal & betrokken. Begripsbepalingen (op alfabetische volgorde) Algemeen

Sociaal Plan blad 1. regionaal & betrokken. Begripsbepalingen (op alfabetische volgorde) Algemeen Sociaal Plan blad 1 Begripsbepalingen (op alfabetische volgorde) Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: 1.1 Aanvullend individueel contract bij Sociaal Plan: in een sociaal plan zijn alle collectieve

Nadere informatie

BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta

BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta bij herstructurering, groot onderhoud, renovatie, sloop en nieuwbouw Vastgesteld door MT d.d. 2 april 2007 Gewijzigde versie vastgesteld door MT d.d. 24 november 2008 Genoemde

Nadere informatie

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

Reglement sloop, renovatie en (groot) onderhoud

Reglement sloop, renovatie en (groot) onderhoud Reglement sloop, renovatie en (groot) onderhoud Woningbouwstichting (WBS) Cothen heeft te maken met verschillende type vastgoedprojecten. Het kan gaan om sloop, renovatie van of (groot) onderhoud aan woningen.

Nadere informatie

Reglement inzake sloop, renovatie en groot onderhoud Woningbouwvereniging Heerjansdam

Reglement inzake sloop, renovatie en groot onderhoud Woningbouwvereniging Heerjansdam Reglement inzake sloop, renovatie en groot onderhoud Woningbouwvereniging Heerjansdam Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 3 Artikel 1: Definities... 3 Artikel 2: Vaststelling en looptijd...

Nadere informatie

Zelf aanpassen van uw woning

Zelf aanpassen van uw woning Zelf aanpassen van uw woning Zelf Aangebrachte Voorzieningen Versie Walcheren Zelf aanpassen van uw woning Een nieuw behangetje op de muur, het plaatsen van zonwering, of misschien zelfs een dakkapel laten

Nadere informatie

Reglement Viverion inzake groot onderhoud, renovatie en sloop

Reglement Viverion inzake groot onderhoud, renovatie en sloop Reglement Viverion inzake groot onderhoud, renovatie en sloop Inhoud 1. Algemene bepalingen 2. Procedures en communicatie 3. (Tijdelijke) Vervangende huisvesting 4. Leefbaarheid 5. Vergoedingen 6. Slotbepalingen

Nadere informatie

Reglement Inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud van Stichting Wonen Midden-Delfland

Reglement Inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud van Stichting Wonen Midden-Delfland Reglement Inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud van Stichting Wonen Midden-Delfland Op grond van artikel 55b lid 1 van de Woningwet zijn woningcorporaties verplicht om een reglement op te stellen

Nadere informatie

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Inhoudsopgave

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Inhoudsopgave Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen 2. Procedures en communicatie 3. (Tijdelijke) Vervangende huisvesting 4. Leefbaarheid 5. Vergoedingen 6. Slotbepalingen

Nadere informatie

Reglement sloop, renovatie en (groot)onderhoud

Reglement sloop, renovatie en (groot)onderhoud Reglement sloop, renovatie en (groot)onderhoud De Woningstichting Gevestigd te Wageningen Olympiaplein 26, 6707 EN, Wageningen Telefoon: (0317) 47 16 00 E-mail: info@dewoningstichting.nl Internet: www.dewoningstichting.nl

Nadere informatie

Zelf aangebrachte voorzieningen aan uw woning

Zelf aangebrachte voorzieningen aan uw woning Zelf aangebrachte voorzieningen aan uw woning Zelf uw woning aanpassen? Wat leest u in deze folder? Met wie neemt u contact op als u iets wilt veranderen in uw woning? Welke eisen stelt Woonzorg Nederland

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 SOCIAAL PLAN - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 Portaal Nijmegen Januari 2013 ALGEMEEN Dit Sociaal Plan gaat in op 1 januari

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

Reglement sloop, renovatie en (groot) onderhoud per december 2017

Reglement sloop, renovatie en (groot) onderhoud per december 2017 Reglement sloop, renovatie en (groot) onderhoud per december 2017 Inhoudsopgave en inleiding 1. Algemene bepalingen 2. Procedures en communicatie 3. (Tijdelijke) Vervangende huisvesting 4. Leefbaarheid

Nadere informatie