Overeenkomstherstructureringsregeling. De ondergetekenden; Algemeen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overeenkomstherstructureringsregeling. De ondergetekenden; Algemeen"

Transcriptie

1 Herstructureringsregeling Inleiding RWS wil de diversedoelgroepen ook in de toekomst verantwoorde huisvesting en een goed leefklimaat bieden.sommigedelen van het woningbezitkenmerkenzich door teruglopendetechnischekwaliteit. Voor een grootaantal woningenen de woonomgeving geldt dat de woonkwaliteitachterblijft bijde sterk gewijzigdewensen van consumenten.dat noodzaaktrws tot een grondige herstructurering van de betreffendewoningen. Herstructurering betekentonder meer: ~ wijzigingvan de verhouding tussen koop- en huurwoningenin een bepaald gebied; ~ het realiseren van grotereen beterewoningen, die meer geschiktzijn voor bepaalde doelgroepen (zoals senioren); ~ het opwaarderenvan woningen. Deze aanpak - sloop of ingrijpende verbeterinḡ kan grotegevolgen hebben voor de bewoners. Deze herstructureringsregeling is opgesteldom de hiermeesamenhangende problemenzo veel mogelijkte beperken. De ondergetekendenzien deze regeling als een essentieel onderdeel van het proces van herstructurering.ze zijn van meningdat dit een aanvaardbareregeling is voor de bewoners. De herstructureringsregeling is opgesteld in overlegmet HuurdersverenigingDe Bevefanden. Overeenkomstherstructureringsregeling De ondergetekenden; 1. De Regionale WoningbouwverenigingSamenwerking,gevestigdte Goes, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigddoor de heer M. Sas, directeur-bestuurder, hierna te noemenrws,en 2. HuurdersverenigingDe Bevelanden, ten deze vertegenwoordigd door de heer S. de Fouw, voorzitter,en mevrouw D. Viergever, penningmeester, zijn de volgende herstructureringsregeling overeengekomen: Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaanonder: 1.1 huurder:de hoofdhuurdervan een woning, eigendom van RWS, met een huurcontractvoor onbepaaldetijd.de huurder staat bij de GemeentelijkeBasisadministratieingeschrevenop hetzelfde adres en woontfeitelijkin de woningop het momentdat wordt beslotentot sloop of woningverbetering. 1.2 woningverbetering:het uitvoerenvan meervoudigonderhoud, zowel binnen als buiten de woning, en het gelijktijdigdoorvoeren van maatregelen die zijn gericht op geriefsverbetering. Het uitsluitend reparerenof vernieuwen van standaard tot de woningbehorendedelen, valtnietonder woningverbetering. 1.3 onderhoud: planmatigewerkzaamheden en het opheffenvan technischegebrekenaan de woning. Onderhoud leidt niet tot huurverhoging. 1.4 geriefsverbetering: planmatigewerkzaamheden die in principe een huurverhogingmet zich mee brengen. 1.5 maatregelen binnenshuis:werkzaamheden aan het inpandigevan de woning, waarbij werkzaamheden aan kozijnen, deurenen ramen in de buitengevelvoor 25 procentworden meegerekend. investering:de totale bouwkostenvoor woningverbetering. sioopwoning:een woningdie RWS wil slopen en waarvooreen sloopvergunningis verleend. wisselwoning:een door RWS beschikbaargesteldewoningvoor tijdelijkebewoning, in geval van ingrijpende woningverbeteringof sloop, al dan nietgevolgd door vervangendenieuwbouw. 1.9 sloopbesluit:het definitievebesluittot sloop, door RWS schriftelijk aan de huurder medegedeeld peildatum:de datum van het sloopbesluit. Artikel 2 Algemeen 2.1 De herstructureringsregeling treedt in werking op 1 januari 2014 en geldt tot en met 31 december Herstruciureringsregoling versie2013 1

2 Deze regeling komt in de plaats van de regeling die op 11 maart 2002 is gesloten. Na 31 december 2014 wordt de overeenkomststilzwijgendverlengd,steeds met een termijn van een jaar, tenzij een van de partijende overeenkomsttegen het einde van de dan geldende looptijdopzegt. Daarbij moet een opzegtermijnvan drie maandenin acht wordengehouden.het opzeggengebeurt door middel van een aangetekendschrijven. In november van elk jaar evalueren de ondergetekendende wijzewaarop de overeenkomstwordt uitgevoerd. Wijzigingenvan deze overeenkomstzijn alleen mogelijkals deze schriftelijkdoor alle partijenzijn overeengekomen. De betrokkenpartijenkunnen op (deel)complexniveauschriftelijk aanvullingenen/of aanpassingenop deze overeenkomstovereenkomenen formuleren.deze mogelijkheidis er tot een maand voor de aanvangsdatumvan de werkzaamheden.de aanvangsdatumis vastgelegdin het sloopbesluit en/ofander besluitvan RWS. De aanvulling en/ofaanpassingenop de overeenkomst worden als bijlageaan deze overeenkomsttoegevoegd. De bepalingenvan de herstructureringsregeling zijn van toepassingop huurders die voldoen aan de definitie 'huurder'artikel 1.1). Artikel 3 Sloop en ingrijpendeverbetering RWS besluitper complex, of een deel daarvan,tot sloop of ingrijpende woningverbetering. RWS deelt het besluitzo spoedig mogelijkschriftelijk ( zie hierna3.5.)aan de huurders mede. Daarbij ontvangende huurders een samenvatting van deze herstructureringsregeling. Zo snel mogelijkna dagtekening van de briefzal een medewerkervan RWS, als de huurder dat wil, deze bezoeken. Doel van het huisbezoek is onder meer: a. de huurder informerenover het besluiten de verdere procedure in het kader van de sloop of ingrijpende verbetering; b. de huurder informerenover diens rechtenen plichten,inclusiefde herstructureringsregeling; c. het inventariseren van de (woon)wensenvan de huurder en het aangevenvan de mogelijkhedenom die te realiseren; d. het inventariseren van eventueledoor de huurder zelfaangebrachte of overgenomen voorzieningenen/ofverbeteringen,waarvoormogelijkeen tegemoetkominggeldt; e. De tijdens het huisbezoek gemaakte afsprakenworden schriftelijkvastgelegd.de huurder ontvangthiervaneen afschrift. RWS bevriest de huurprijsvan de te slopen woningvanaf de datum van het besluit. Vanafde datum dat RWS de huurder schriftelijk het besluittot sloop of ingrijpende woningverbeteringheeft medegedeeld,heeft de huurder recht op de regelingenin deze herstructureringsregeling. Huurder dient daartoeeen huuropzegging of een verbeteringsovereenkomstvoor de huidigewoningte ondertekenen. 3.6 Huurders kunnen reparatieverzoekenblijvenindienentot het momentvan sloopof ingrijpende verbetering. RWS zorgt er minimaal voor dat de woning'regen- en winddicht'lijft.ook houdt RWS rekeningmet de gezondheiden veiligheidvan de huurders en het waarborgenvan de leefbaarheid. Artikel 4 Herhuisvestingen woningtoewijzing Als zijdit wensen krijgenhuurders van te slopen woningenin beginselvoorrang bij de toewijzing van woningenvan RWS in de eigen buurt of wijk. Als zijdit wensen krijgen huurders van te slopen woningenin beginselvoorrang bij de toewijzing van (vervangende) huur-of koopwoningen,die RWS bouwtin de eigen buurtof wijk. Als zijdit wensen hebben huurders van te slopen woningenin beginselvoorrang bij de toewijzing van vrijkomendehuur-of koopwoningenvan RWS in andere wijken. Voorrang bij herhuisvestinḡal dan niettijdelijk-is er in beginselook voor huurders die hun woning moeten verlaten vanwege ingrijpende verbetering. Daarnaast hebben zijrecht op terugkeerin hun woningof in het complexwaartoe die woningbehoorde. Huurders van woningendie ingrijpend worden verbeterdin bewoonde staat, hebben in beginsel voorrang bijde toewijzing van al opgeknaptewoningenin de eigen buurtof wijk. Huurders die hun woning(tijdelijk)moeten verlaten, hebben echterweer voorrang bij de toewijzing. RWS houdt bij de toewijzing zoveel mogelijkrekeningmet de woonwensenvan de huurder. Deze woonwensenbetreffen het woningtype,de gezinssamenstellingen de huurprijs. Huurders die zich met het oog op herhuisvestinginschrijvenals woningzoekende,betalengeen inschrijfgeld. Hcrstructurenngsregegng versie2013

3 4.8 Wie in verbandmet herhuisvestingverhuist naar een andere,al dan niet tijdelijke,woning, hoeft de laatste maandhuur van de te verlaten woningniette betalen. Huurders dienen de te verlaten woning te ontruimen binnen een maand na ontvangstvan de sleutelsvan de nieuwewoning. Artikel 5 Tegemoetkomingverhuis- en herinrichtingskostenen te ondervindenongerief Huurders die hun woningdefinitief moeten verlaten vanwege sloop of ingrijpende verbetering, ontvangen van RWS een tegemoetkomingvan ,-. Dit bedrag geldt per woning. Huurders die hun woninggeheel dienen te ontruimen,om de uitvoering van de werkzaamheden mogelijkte maken, en naar een wisselwoning verhuizen,hebben recht op een tegemoetkomingvan ,-. uitbetaald in 2 termijnen, namelijkna ontvangstvan de huuropzegging 50% en na inleveren van de sleutelen goedkeuring van de woningdoor de wijkbeheerderweer 50%. Uitzonderingenhieropworden door de RWS per geval beoordeeld Huurders die vanwege dringende medischeredenentijdensde uitvoering van de werkzaamheden niet in hun woningkunnen blijvenwonen, makentijdelijkgebruikvan een wisselwoningen ontvangeneen tegemoetkomingvan evDeze tegemoetkominggeldt voor het verhuizenvan de meest noodzakelijkegoederennaaren van de wisselwoning.de dringende medischeredenenworden ter beoordelingvoorgelegd aan een door de RWS aangewezen onafhankelijkearts die gekozen is met instemming van de betreffendehuurder. Huurders krijgenvoor schadeaan de tuin een extra tegemoetkomingvan 6 201,-aangeboden,als het voor het realiseren van nieuwebebouwingnoodzakelijkis een belangrijkdeel van de tuinte ontruimen. Betaling van de tegemoetkomingals bedoeld in artikel 5.1 vindt plaats: a. in geval van woningverbeteringvolgens een passendevoorschotregeling,gekoppeld aan acceptatievan de vervangendewoonruimteen huuropzegging van de te verlaten woning; b. in geval van sloop nadat de woninggeheel is ontruimd en de sleutelszijn ingeleverdbij RWS. Betaling van de tegemoetkomingals bedoeld in artikel 5.2 vindt plaats na de verhuizingterugnaar de oude woning. Betaling van de tegemoetkomingals bedoeld in artikel 5.3 vindt plaats na de verhuizing. Betaling van de tegemoetkomingals bedoeld in artikel 5.4 vindt plaats nadat de werkzaamheden aan de woningzijn afgerond. RWS verstrekt een tegemoetkomingin de herinrichtingskosten en compensatievoor het ondervinden van ongeriefaan huurders van een te verbeterenwoning. Deze bedraagt: a ,- als de onderhoudsinvesteringminimaal ,- aan bouwkostenis,waarvanminimaal ,- bestemdis voor maatregelen binnenshuis; b ,-als de onderhoudsinvesteringminimaal ,- aan bouwkostenis,waarvanminimaal ,- bestemd is voor maatregelen binnenshuis; c ,-als er binnenshuisvoor minimaal ,- aan onderhoudsmaatregelen worden getroffen ; d ,-als er binnenshuisvoor minimaal ,-aan onderhoudsmaatregelen worden getroffen. RWS verhoogt de tegemoetkomingals bedoeld in artikel 5.6.d met een bedrag van 6 70,- per geriefsverbeteringsinvestering van eu Aanpassingvan de bedragenvan de tegemoetkomingenvindtjaarlijks plaats. Dit gebeurt conform het CBSgndexcijfer.RWS rondtde bedragenaf. De bedragenvan de tegemoetkomingengelden zolang de werkzaamheden aan alle woningenin een complexduren.de bepalingervan is op het momentdat de renovatieovereenkomstwordt gesloten. RWS verrekentuit te keren vergoedingen met betalingsachterstanden,met uitzonderingvan huurachterstandendie zijn veroorzaaktdoor een kwestiedie is voorgelegd aan de Huurcommissie. Artikel 6 Zelfaangebrachteverbeteringen en voorzieningen Huurders die zelfverbeteringenen/ofvoorzieningenin of aan de woninghebben aangebracht,mogendeze verwijderenen meenemen. Dit na overlegmet RWS en voor zover het verwijderenvan de zelfaangebracht voorzieningende bouwkundigestaat van de woningniet in gevaar brengt. RWS verstrektde huurder van een te slopen woningeen tegemoetkomingvoor zelfaangebrachte verbeteringenen/ofvoorzieningenals deze voorzieningen: a. redelijkerwijsnietkunnenworden meegenomendoor de huurder; Herstruetureringsregeliiig versie2013

4 b. een duidelijkeverbeteringvan of toevoegingaan de woningzijn; c. nietvallen in de sfeer van vervangingof afwerking; d. zijn aangebracht met schriftelijke toestemmingvan RWS en voldoen aan de in de vergunning door RWS gesteldeeisen; e. zijn aangebracht voor de peildatum. In situatieswaarin een vergoedingsregelingis vastgesteldvoor het overnemen van zelf aangebrachte voorzieningen,ontvangenhuurders deze vergoeding.in anderesituatieswordt de hoogte van de tegemoetkomingnaar redelijkheiden billijkheidvastgesteld. Dit na een advies van een onafhankelijktaxateur, die in op opdrachtvan RWS de meerwaarde in het economischverkeer heeft bepaald na beoordelingvan de gebruiktematerialen, de staat van onderhouden de ouderdom. Passen zelfaangebrachte verbeteringenbinnen het verbeteringsplanvan RWS, dan komt de huurder in aanmerkingvoor een tegemoetkoming. Een en anderconformhet gesteldein artikel 6, lid en lid 3. Huurders zullen de tegemoetkomingvoor zelfaangebrachte verbeteringenen voorzieningen aanvragendoor het indienenvan formulier A. Artikel 7 Wisselwoningen Huurders hebben recht op een wisselwoningals ze in verband met ingrijpende verbeteringof sloop hun woning, al dan niettijdelijk,moeten verlaten en pas later kunnenterugkerennaar de verbeterdewoningof de nieuwewoning. Afs de tijdelijkehuisvesting start, gaan medewerkersvan RWS op huisbezoek om: a. afsprakente makenover de tijdelijkehuisvesting; b. een akkoordverklaringte verkrijgen betreffende de verbeteringvan de huidige woning; c. afsprakente makenover de vergoedingen c.q. tegemoetkomingen; d. afsprakente makenover een eventuelebeeindigingvan het huurcontract. De tijdenshet huisbezoek gemaakte afsprakenworden schriftelijkvastgelegd.de huurder ontvangt hiervaneen afschrift. Indien mogelijken gewenst, staat de wisselwoningop aanvaardbareafstandvan de te verlaten woning. De wisselwoningis passendvoor het huishouden van de huurder. Het verblijf in de wisselwoning komt ten einde als de verbeteringenzijn uitgevoerdof de vervangendenieuwbouw is opgeleverd.de wisselwoningdient maximaaleen maand na oplevering verlaten te zijn. RWS rekentgeen dubbele huur over de periodedat de huurder de wisselwoning bewoont. De huurder betaalt over de periodedat hij de wisselwoningbewoontvoor die woninghuur. De huurprijsvan de wisselwoningis gelijk aan de huurprijsvan de te verlaten woning. RWS levertde wisselwoningals volgt op: schoon, gestoffeerd (vloerbedekkingen vitrage),gesaust of behangen en voorzienvan adequateverwarming. Huurders van woningendie RWS ingrijpend verbetert in bewoonde staat,hebben alleen recht op een wisselwoning als dit door een onafhankelijkeuringsartsaantoonbare medische redenennoodzakelijkis. Artikel 8 Beeindiginghuurcontract Nadatde sloopvergunningis verleenden bij het einde van de huurovereenkomst, dient de huurder de woningte verlaten en geheel ontruimd,schoonen wind- en waterdichtachterte laten.dit betekentdat: a. De huurder hoeft de woningniet in goede staat terugte brengen. Tenzij deze na het verlaten voor tijdelijkeverhuur wordt gebruikt en dus vooralsnognietwordt gesloopt. In dat geval is de huurder verplichtde woningte verlaten in een staat waarin op zijn minst aan de volgende basisbehoeftenkan worden voldaan:algemene hygiene (leefbaar schoon) en voor de basis levensbehoefteminimaal de volgende voorwaarden: een functionerendekeuken, bruikbare slaapkamers,functionerendeen hygienischedouche en of toiletruimten,bruikbarewoonkamer, functionerendeen afsluitbaren buitendeurenen voor zover horend bij de woning, veilige bruikbareinstallaties(gas, stroom,water). Dit ter beoordelingvan de wijkbeheerderen vastgelegdin een opnamestaatal dan niet in overlegmet de huurder. b. de huurder huisvuilen/ofoverbodige huisraadafvoert; c. de huurder geen gevaarlijke situatiemag creeren,bijvoorbeeld door het verwijderenvan gas- of waterkranen of elementendie instortingsgevaar opleveren; Hersiruciurcringsregciina versie2013

5 de huurder geen situatiemag creeren die ongedierteonbelemmerdetoeganggeeft tot de woning, bijvoorbeeld door een open riolering; de huurder zelfaangebrachte voorzieningenmag meenemen zonder dat herstel in goede staat hoeft plaats te vinden,mits hijdaarbij aan bovenstaandepunten voldoet; RWS neemt door bewonersaangebrachte voorzieningen,bewonerseigendom,binnen de woningenen asbestgolfplatenvan een bergingover van de bewoner. Voor overige zelfaangebrachtevoorzieningenin een buitensituatiegeldt dat RWS de mogelijkheidbiedt deze toepassingover te nementegen acceptabelekosten.wanneer,in strijd met de aanwijzingen van RWS om een bepaalde toepassingbij mutatiete laten staan/zitten,blijktdat de bewoner moedwilligtoch deze asbesttoepassingheeft verwijderd, dan zijn de kosten voor het verwijderenen reinigen van de besmettingvoor rekeningvan de huurder. Artikel 9 Informatieen dienstverleningten behoeve van bewoners RWS informeertbewonersvan wijkenen/of (deel)complexen,waarvoorherstructurering,sloop of ingrijpende woningverbeteringis gepland,tijdensde planontwikkelingover de stand van zaken. Dat gebeurt mondeling en schriftelijk.rws presenteerthet definitieveplan tijdenseen bijeenkomstaan alle bewoners. Voor aanvangvan de werkzaamheden informeertrws de bewonersover de planning, uitvoering en overlast.afspraken worden individueel bevestigd. De wijze waarop de inspraakvan de bewonersis geregeld,wordt vastgelegdin een raamconvenanttussen de gemeente Goes, de HuurdersverenigingDe Bevelandenen RWS. Dit raamconvenantmaaktdeel uit van deze overeenkomst. RWS zorgt voor goede telefonische bereikbaarheid.zo nodig houdt RWS regelmatigspreekuur voor bewonersmet vragen of klachten. RWS zal huurders behulpzaamzijn bij het gebruikmakenvan andereregelingenen procedures. RWS brengtaanpassingenvoor gehandicapten,voor zover noodzakelijken mogelijk, over naar de wisselwoningvice versa of naar de nieuwewoning. Daaraanzijn voor de huurder geen kosten verbonden. Artikel Artikel Maatregelenter bevorderingvan de leefbaarheid Alle partijenzetten zich in voor het behoud van de leefbaarheidin de wijk. Dit met inachtnemingvan de omstandigheden. RWS voorziet legewoningenvan gordijnen. In samenspraaken samenwerkingmet afgevaardigdenvan bewoners, verwijdert RWS regelmatigpost en reclamemateriaalen worden tuinen onkruidvrijgehouden.door deze maatregelen zien legewoningener bewoond uit. De huurders voeren zelfhuisvuilen overtolligehuisraadaf voordat men verhuist van of naar een (wissel) woning. Is er sprake van overlast en vandalisme,dan neemt RWS maatregelen om de veiligheidin de wijk te waarborgenen vervuilingtegen te gaan. Indien noodzakelijktimmert RWS een of meer woningen dicht. RWS kan legewoningen(laten)verhuren op basisvan een tijdelijkhuurcontract. Dit kan tot het momentdat de werkzaamheden van start gaan. Indien nodig kan, na overlegmet de verschillendepartijen,een bewakingsdienstworden ingezet. Verkoop Bij de verkoop van woningenhoudt RWS zich aan de bepalingenhierover in het Besluit Beheer SocialeHuursector(BBSH) en het dan geldende 'verkoopbeleidbestaande woningen'anrws. Huurders van voor verkoop bestemdewoningenhebben als eerstehet recht om tot koopover te gaan. Dit tegen de door een onafhankelijktaxattebureauvastgesteldeverkoopprijs. Huurders van voor verkoop bestemdewoningenzijn nietverplichtte kopen. Zij kunnende huurovereenkomstvoortzetten tot zijverhuizen.voorafgaandaan een comfortverhogingvan de woning, zal een huurverhogingworden overeengekomen. Gaat een huurder binnen een bepaalde door RWS aangegeventermijn niet in op het aanbod tot koop, dan heeft RWS vervolgenshet recht de woningniet meer te koop aan te bieden.het aanbod tot koop vervalt na verloopvan de aangegeventermijn. Artikel 12 Hardheidsclausulen geschillenregeling 12.1 Een huurder kan RWS schriftelijkverzoeken van de herstructureringsregeling af te wijkenof Horstructoreringsrogoling versie2013

6 aanvullendemaatregelen te treffen. Dit kan als de huurder als gevolg van de herstructureringsingrepen wordt geconfronteerdmet bijzondereomstandighedenwaarin de herstructureringsregeling nietvoorziet.dit kan ook als toepassingvan de herstructureringsregeling gevolgen heeft die voor de huurder aanzienlijkongunstigerzijn dan voor de anderehuurders in het complex RWS neemt een verzoek als bedoeld in 12.1 in behandeling en stelt de huurder op de hoogte van de beslissing.deze beslissing wordt schriftelijk vastgelegd,is met redenen omkleeden wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijkbinnen vierwekennadat het verzoek is ontvangen, aan de huurder bekendgemaakt door toezendingvan die beslissing.(het gevaar van vereenvoudiging,is dat de essentievan een bepalingniet helder en duidelijkwordt weergegeven) Geschillentussen partijenover afspraken,toepassing,uitvoering en interpretatievan deze herstructureringsregeling,kunnenworden voorgelegd aan de regionaleklachtencommissievan RWS. Dit dient schriftelijk en gemotiveerd te gebeuren. Het reglement van de regionale klachtencommissievan RWS is verkrijgbaar bij RWS De gemotiveerde beslissing van de regionaleklachtencommissievan RWS is een bindend advies. Het is bindend voor beide partijen. Aldus overeengekomend.d...j..f...!~ /~ N R ' W 'OgbouwverenigingSamenwerking as, directeur-bestuurder Namens HuurdersverenigingDe Bevelanden D. Vie ever, penningmeester Herstruciurcringsregeling versie2013

7 Formulier A AANVRAAGFORMULIERTAXATIEZELFAANGEBRACHTE VOORZIENINGEN Naam huurder/aanvrager Straat Postcodeen woonplaats Telefoonprive Telefoonwerk Nietvoor vergoeding in aanmerkingkomen: Afwerking vloer;tegels, parket, zeiunovilon etc. 0 Afwerking wand: tegels, granol, pleisterwerk, steenstrips,schrootjesetc. 0 Afwerking plafond: (sier-)stucwerk,platen, balken etc. Overig:afwijkendebinnendeuren,verwijdering of aanpassingenschoorsteenetc. Wel voor vergoeding kunnenonder voorwaardenin aanmerkingkomen: Aanbouw/uitbouwachterde woning(bijkeuken, dakkapel,serre) Verbeteringkeuken(inbouwkeuken) Verbeteringbadkamer (bijv.bad, ander sanitair) Inpandigedoorbraak (muurverwijderd, aanbrengenbalk) 0 Extrakamer op zolder(met vaste trap bereikbaar) Extrabergingof garage(hout, metselwerk) Centraleverwarming met/zonder warmwatervoorziening Isolatie(dak, gevel, isolatieglas) 0 Uitbreiding elektrische installatie 0 Overigen.Geef hierondereen beschrijving van de voorzieningdie volgens u in aanmerkingkomt voor een vergoeding. Huurder verklaartde hierbovenaangekruistevoorzieningente hebben aangebracht.huurder wenstvoor een vergoeding in aanmerkingte komenen werkt mee aan een taxatie door een makelaar of taxateur. Datum: Handtekening: Hcrstructureringsrcgcgnqversie2013

Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal

Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal Vastgesteld d.d. 1mei 2009 Inhoud 0. INLEIDING.3 1. ALGEMEEN 4 2. PROCEDURE 4 2.1 SL00PBEsLuIT 4 2.2 HuuROPzEGGING 4 2.3 INDIVIDUELE AFSPRAKEN MET BEWONERS (HuISBEzoEKEN)

Nadere informatie

Sociaal plan. Herstructurering woningen en woonomgeving van de:

Sociaal plan. Herstructurering woningen en woonomgeving van de: Sociaal plan Herstructurering woningen en woonomgeving van de: Appelbloesemstraat 1 t/m 32 e+o, Cameliastraat 1 t/m 34 e+o, Clematisstraat 1 t/m 32 e+o, Floraplein 16 t/m 69 e+o, Papaverstraat 1 t/m 32

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

De regelingen met betrekking tot groot onderhoud in bewoonde staat. 35L260_De regelingen.indd 1 24-04-2009 10:01:30

De regelingen met betrekking tot groot onderhoud in bewoonde staat. 35L260_De regelingen.indd 1 24-04-2009 10:01:30 De regelingen met betrekking tot groot onderhoud in bewoonde staat 35L260_De regelingen.indd 1 24-04-2009 10:01:30 Inleiding Voor u liggen de (financiële) regelingen met betrekking tot groot onderhoud

Nadere informatie

ingrijpende verbeteringen

ingrijpende verbeteringen ingrijpende verbeteringen inhoudsopgave Inleiding 4 1 Hoe en wanneer informeren wij u? 4 2 Akkoordverklaring 5 3 Logeer- of verblijfswoning bij ingrijpend verbeterplan 5 4 Schade aan inboedel 6 5 Vergoeding

Nadere informatie

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Woningbouwvereniging 4 Hoofdstuk 3 Voorwaarden 5 Hoofdstuk 4 Procedure 8 Hoofdstuk 5 Overzicht ZAV s en nadere

Nadere informatie

Naam verhuurder:... Naam huurder:... Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van... 20... de kamer(s) in de woning

Naam verhuurder:... Naam huurder:... Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van... 20... de kamer(s) in de woning Ondergetekenden Naam verhuurder:... Naam huurder:... Adres:... Telefoon:... komen het volgende overeen: A. DE WOONRUIMTE Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van... 20... de kamer(s) in de

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte d.d. 1 januari 2012

Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte d.d. 1 januari 2012 Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte d.d. 1 januari 2012 Uw rechten en plichten In deze algemene huurvoorwaarden zijn de rechten en plichten geregeld van u, als huurder, en

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden Zelfstandige Woonruimte. Algemeen

Algemene Huurvoorwaarden Zelfstandige Woonruimte. Algemeen Algemene Huurvoorwaarden Zelfstandige Woonruimte Algemeen Artikel 1 1. Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst waarin zij van toepassing zijn verklaard. Indien de bepalingen

Nadere informatie

algemene voorwaarden woonruimte

algemene voorwaarden woonruimte algemene voorwaarden woonruimte toepassingsbereik 1 huurovereenkomst en overige voorwaarden 5 2 appartementsrechten, huishoudelijk reglement, bewonersinformatie 5 aanvang huurovereenkomst 3 één of meerdere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. huurovereenkomst zelfstandige woonruimte

Algemene voorwaarden. huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Algemene voorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Algemene voorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte In deze algemene voorwaarden huurovereenkomst staan de verplichtingen van u en

Nadere informatie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Inhoud Ik heb een klacht! wat nu? Inleiding 2 Wat is een klacht? 3 Wat doet u met een klacht? 3 Werkwijze klachtencommissie Woonstichting

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg Zorg al dan niet in combinatie met (woon)verblijf

Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg Zorg al dan niet in combinatie met (woon)verblijf Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg Zorg al dan niet in combinatie met (woon)verblijf Preambule Aan de rechtsverhouding tussen een cliënt en een zorginstelling ligt een overeenkomst ten grondslag gericht

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte. 1 mei 2009

Algemene Huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte. 1 mei 2009 Algemene Huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte 1 mei 2009 Algemene Huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden Contract Algemene huurvoorwaarden ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR WOONRUIMTE VAN MOOILAND Artikel 1. Het toepassingsbereik van deze voorwaarden 1.1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst,

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden. huurdersinfo

Algemene huurvoorwaarden. huurdersinfo Algemene huurvoorwaarden huurdersinfo 2 3 Definities 4 Toepasselijkheid en wijziging algemene huurvoorwaarden 4 Gezamenlijke huur (indien meerdere huurders) 5 Terbeschikkingstelling en aanvaarding 5 Wijziging

Nadere informatie

Tussentijds informatieboekje. Bloemstede

Tussentijds informatieboekje. Bloemstede Tussentijds informatieboekje Bloemstede Tussentijds informatieboekje Bloemstede Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Wat gaan we doen?... 3 3. Tijdens de uitvoering... 6 4. Wat betekent het voor uw huur en energiekosten?...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE STAEDION

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE STAEDION ALGEMENE VOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE STAEDION Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 1.1. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld en op 31 juli 2003 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en

Nadere informatie

Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg

Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg 1. Algemeen Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. VNN: de rechtspersoon, die zorg verleent binnen het domein

Nadere informatie

Besluit nadere regels. Maatschappelijke. Ondersteuning. Gemeente Weert

Besluit nadere regels. Maatschappelijke. Ondersteuning. Gemeente Weert Besluit nadere regels Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Weert 2013 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet In Nederland is de bescherming van huurders goed geregeld. De huurder ontleent zijn of haar rechten aan het Burgerlijk Wetboek. Dat houdt in dat het voor de verhuurder

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden voor appartementen van de SSHN. huurvoorwaarden. huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden voor appartementen van de SSHN. huurvoorwaarden. huurvoorwaarden Algemene huurvoorwaarden voor appartementen van de SSHN huurvoorwaarden huurvoorwaarden 2007 2 2 3 huurvoorwaarden Inhoud pag 2 Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Meer dan één huurder 2 Artikel 3 De terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg AV CZ/122 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte 1 maart 2011

Algemene Huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte 1 maart 2011 Algemene Huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte 1 maart 2011 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden zijn opgesteld door Woonstichting Etten-Leur

Nadere informatie

DrieGasthuizenGroep Postbus 9300 6800 CA Arnhem T (026) 354 94 15 E info@driegasthuizengroep.nl I www.driegasthuizengroep.nl

DrieGasthuizenGroep Postbus 9300 6800 CA Arnhem T (026) 354 94 15 E info@driegasthuizengroep.nl I www.driegasthuizengroep.nl DrieGasthuizenGroep Postbus 9300 6800 CA Arnhem T (026) 354 94 15 E info@driegasthuizengroep.nl I www.driegasthuizengroep.nl ALGEMENE VOORWAARDEN DIE GELDEN VOOR EEN HUUROVEREENKOMST Artikel 1, Wat bedoelen

Nadere informatie

Sociaal Plan. Rudolf Dieselbuurt Rudolf Dieselstraat 6 t/m 84 Stephensonstraat 1 t/m 15. www.ymere.nl/rudolfdieselbuurt

Sociaal Plan. Rudolf Dieselbuurt Rudolf Dieselstraat 6 t/m 84 Stephensonstraat 1 t/m 15. www.ymere.nl/rudolfdieselbuurt Sociaal Plan Rudolf Dieselbuurt Rudolf Dieselstraat 6 t/m 84 Stephensonstraat 1 t/m 15 www.ymere.nl/rudolfdieselbuurt Inhoud 1. Wat is het Sociaal Plan? 4 2. Het project en de aanpak 5 2.1 Project 5 2.2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden zelfstandige woonruimte Standvast Wonen per 1 januari 2014 Uw rechten en plichten In deze algemene huurvoorwaarden zijn de rechten en plichten geregeld van u,

Nadere informatie

Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg LSG-Rentray & Zonnehuizen Kind & Jeugd

Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg LSG-Rentray & Zonnehuizen Kind & Jeugd Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg LSG-Rentray & Zonnehuizen Kind & Jeugd Preambule LPGGz NPCF Consumentenbond GGZ Nederland 2012 Aan de rechtsverhouding tussen een cliënt en een

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ARTIKEL

INHOUDSOPGAVE ARTIKEL ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE 2014 INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 ARTIKEL 4 ARTIKEL 5 ARTIKEL 6 ARTIKEL 7 ARTIKEL 8 ARTIKEL 9 ARTIKEL 10 ARTIKEL 11 ARTIKEL

Nadere informatie