Overeenkomstherstructureringsregeling. De ondergetekenden; Algemeen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overeenkomstherstructureringsregeling. De ondergetekenden; Algemeen"

Transcriptie

1 Herstructureringsregeling Inleiding RWS wil de diversedoelgroepen ook in de toekomst verantwoorde huisvesting en een goed leefklimaat bieden.sommigedelen van het woningbezitkenmerkenzich door teruglopendetechnischekwaliteit. Voor een grootaantal woningenen de woonomgeving geldt dat de woonkwaliteitachterblijft bijde sterk gewijzigdewensen van consumenten.dat noodzaaktrws tot een grondige herstructurering van de betreffendewoningen. Herstructurering betekentonder meer: ~ wijzigingvan de verhouding tussen koop- en huurwoningenin een bepaald gebied; ~ het realiseren van grotereen beterewoningen, die meer geschiktzijn voor bepaalde doelgroepen (zoals senioren); ~ het opwaarderenvan woningen. Deze aanpak - sloop of ingrijpende verbeterinḡ kan grotegevolgen hebben voor de bewoners. Deze herstructureringsregeling is opgesteldom de hiermeesamenhangende problemenzo veel mogelijkte beperken. De ondergetekendenzien deze regeling als een essentieel onderdeel van het proces van herstructurering.ze zijn van meningdat dit een aanvaardbareregeling is voor de bewoners. De herstructureringsregeling is opgesteld in overlegmet HuurdersverenigingDe Bevefanden. Overeenkomstherstructureringsregeling De ondergetekenden; 1. De Regionale WoningbouwverenigingSamenwerking,gevestigdte Goes, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigddoor de heer M. Sas, directeur-bestuurder, hierna te noemenrws,en 2. HuurdersverenigingDe Bevelanden, ten deze vertegenwoordigd door de heer S. de Fouw, voorzitter,en mevrouw D. Viergever, penningmeester, zijn de volgende herstructureringsregeling overeengekomen: Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaanonder: 1.1 huurder:de hoofdhuurdervan een woning, eigendom van RWS, met een huurcontractvoor onbepaaldetijd.de huurder staat bij de GemeentelijkeBasisadministratieingeschrevenop hetzelfde adres en woontfeitelijkin de woningop het momentdat wordt beslotentot sloop of woningverbetering. 1.2 woningverbetering:het uitvoerenvan meervoudigonderhoud, zowel binnen als buiten de woning, en het gelijktijdigdoorvoeren van maatregelen die zijn gericht op geriefsverbetering. Het uitsluitend reparerenof vernieuwen van standaard tot de woningbehorendedelen, valtnietonder woningverbetering. 1.3 onderhoud: planmatigewerkzaamheden en het opheffenvan technischegebrekenaan de woning. Onderhoud leidt niet tot huurverhoging. 1.4 geriefsverbetering: planmatigewerkzaamheden die in principe een huurverhogingmet zich mee brengen. 1.5 maatregelen binnenshuis:werkzaamheden aan het inpandigevan de woning, waarbij werkzaamheden aan kozijnen, deurenen ramen in de buitengevelvoor 25 procentworden meegerekend. investering:de totale bouwkostenvoor woningverbetering. sioopwoning:een woningdie RWS wil slopen en waarvooreen sloopvergunningis verleend. wisselwoning:een door RWS beschikbaargesteldewoningvoor tijdelijkebewoning, in geval van ingrijpende woningverbeteringof sloop, al dan nietgevolgd door vervangendenieuwbouw. 1.9 sloopbesluit:het definitievebesluittot sloop, door RWS schriftelijk aan de huurder medegedeeld peildatum:de datum van het sloopbesluit. Artikel 2 Algemeen 2.1 De herstructureringsregeling treedt in werking op 1 januari 2014 en geldt tot en met 31 december Herstruciureringsregoling versie2013 1

2 Deze regeling komt in de plaats van de regeling die op 11 maart 2002 is gesloten. Na 31 december 2014 wordt de overeenkomststilzwijgendverlengd,steeds met een termijn van een jaar, tenzij een van de partijende overeenkomsttegen het einde van de dan geldende looptijdopzegt. Daarbij moet een opzegtermijnvan drie maandenin acht wordengehouden.het opzeggengebeurt door middel van een aangetekendschrijven. In november van elk jaar evalueren de ondergetekendende wijzewaarop de overeenkomstwordt uitgevoerd. Wijzigingenvan deze overeenkomstzijn alleen mogelijkals deze schriftelijkdoor alle partijenzijn overeengekomen. De betrokkenpartijenkunnen op (deel)complexniveauschriftelijk aanvullingenen/of aanpassingenop deze overeenkomstovereenkomenen formuleren.deze mogelijkheidis er tot een maand voor de aanvangsdatumvan de werkzaamheden.de aanvangsdatumis vastgelegdin het sloopbesluit en/ofander besluitvan RWS. De aanvulling en/ofaanpassingenop de overeenkomst worden als bijlageaan deze overeenkomsttoegevoegd. De bepalingenvan de herstructureringsregeling zijn van toepassingop huurders die voldoen aan de definitie 'huurder'artikel 1.1). Artikel 3 Sloop en ingrijpendeverbetering RWS besluitper complex, of een deel daarvan,tot sloop of ingrijpende woningverbetering. RWS deelt het besluitzo spoedig mogelijkschriftelijk ( zie hierna3.5.)aan de huurders mede. Daarbij ontvangende huurders een samenvatting van deze herstructureringsregeling. Zo snel mogelijkna dagtekening van de briefzal een medewerkervan RWS, als de huurder dat wil, deze bezoeken. Doel van het huisbezoek is onder meer: a. de huurder informerenover het besluiten de verdere procedure in het kader van de sloop of ingrijpende verbetering; b. de huurder informerenover diens rechtenen plichten,inclusiefde herstructureringsregeling; c. het inventariseren van de (woon)wensenvan de huurder en het aangevenvan de mogelijkhedenom die te realiseren; d. het inventariseren van eventueledoor de huurder zelfaangebrachte of overgenomen voorzieningenen/ofverbeteringen,waarvoormogelijkeen tegemoetkominggeldt; e. De tijdens het huisbezoek gemaakte afsprakenworden schriftelijkvastgelegd.de huurder ontvangthiervaneen afschrift. RWS bevriest de huurprijsvan de te slopen woningvanaf de datum van het besluit. Vanafde datum dat RWS de huurder schriftelijk het besluittot sloop of ingrijpende woningverbeteringheeft medegedeeld,heeft de huurder recht op de regelingenin deze herstructureringsregeling. Huurder dient daartoeeen huuropzegging of een verbeteringsovereenkomstvoor de huidigewoningte ondertekenen. 3.6 Huurders kunnen reparatieverzoekenblijvenindienentot het momentvan sloopof ingrijpende verbetering. RWS zorgt er minimaal voor dat de woning'regen- en winddicht'lijft.ook houdt RWS rekeningmet de gezondheiden veiligheidvan de huurders en het waarborgenvan de leefbaarheid. Artikel 4 Herhuisvestingen woningtoewijzing Als zijdit wensen krijgenhuurders van te slopen woningenin beginselvoorrang bij de toewijzing van woningenvan RWS in de eigen buurt of wijk. Als zijdit wensen krijgen huurders van te slopen woningenin beginselvoorrang bij de toewijzing van (vervangende) huur-of koopwoningen,die RWS bouwtin de eigen buurtof wijk. Als zijdit wensen hebben huurders van te slopen woningenin beginselvoorrang bij de toewijzing van vrijkomendehuur-of koopwoningenvan RWS in andere wijken. Voorrang bij herhuisvestinḡal dan niettijdelijk-is er in beginselook voor huurders die hun woning moeten verlaten vanwege ingrijpende verbetering. Daarnaast hebben zijrecht op terugkeerin hun woningof in het complexwaartoe die woningbehoorde. Huurders van woningendie ingrijpend worden verbeterdin bewoonde staat, hebben in beginsel voorrang bijde toewijzing van al opgeknaptewoningenin de eigen buurtof wijk. Huurders die hun woning(tijdelijk)moeten verlaten, hebben echterweer voorrang bij de toewijzing. RWS houdt bij de toewijzing zoveel mogelijkrekeningmet de woonwensenvan de huurder. Deze woonwensenbetreffen het woningtype,de gezinssamenstellingen de huurprijs. Huurders die zich met het oog op herhuisvestinginschrijvenals woningzoekende,betalengeen inschrijfgeld. Hcrstructurenngsregegng versie2013

3 4.8 Wie in verbandmet herhuisvestingverhuist naar een andere,al dan niet tijdelijke,woning, hoeft de laatste maandhuur van de te verlaten woningniette betalen. Huurders dienen de te verlaten woning te ontruimen binnen een maand na ontvangstvan de sleutelsvan de nieuwewoning. Artikel 5 Tegemoetkomingverhuis- en herinrichtingskostenen te ondervindenongerief Huurders die hun woningdefinitief moeten verlaten vanwege sloop of ingrijpende verbetering, ontvangen van RWS een tegemoetkomingvan ,-. Dit bedrag geldt per woning. Huurders die hun woninggeheel dienen te ontruimen,om de uitvoering van de werkzaamheden mogelijkte maken, en naar een wisselwoning verhuizen,hebben recht op een tegemoetkomingvan ,-. uitbetaald in 2 termijnen, namelijkna ontvangstvan de huuropzegging 50% en na inleveren van de sleutelen goedkeuring van de woningdoor de wijkbeheerderweer 50%. Uitzonderingenhieropworden door de RWS per geval beoordeeld Huurders die vanwege dringende medischeredenentijdensde uitvoering van de werkzaamheden niet in hun woningkunnen blijvenwonen, makentijdelijkgebruikvan een wisselwoningen ontvangeneen tegemoetkomingvan evDeze tegemoetkominggeldt voor het verhuizenvan de meest noodzakelijkegoederennaaren van de wisselwoning.de dringende medischeredenenworden ter beoordelingvoorgelegd aan een door de RWS aangewezen onafhankelijkearts die gekozen is met instemming van de betreffendehuurder. Huurders krijgenvoor schadeaan de tuin een extra tegemoetkomingvan 6 201,-aangeboden,als het voor het realiseren van nieuwebebouwingnoodzakelijkis een belangrijkdeel van de tuinte ontruimen. Betaling van de tegemoetkomingals bedoeld in artikel 5.1 vindt plaats: a. in geval van woningverbeteringvolgens een passendevoorschotregeling,gekoppeld aan acceptatievan de vervangendewoonruimteen huuropzegging van de te verlaten woning; b. in geval van sloop nadat de woninggeheel is ontruimd en de sleutelszijn ingeleverdbij RWS. Betaling van de tegemoetkomingals bedoeld in artikel 5.2 vindt plaats na de verhuizingterugnaar de oude woning. Betaling van de tegemoetkomingals bedoeld in artikel 5.3 vindt plaats na de verhuizing. Betaling van de tegemoetkomingals bedoeld in artikel 5.4 vindt plaats nadat de werkzaamheden aan de woningzijn afgerond. RWS verstrekt een tegemoetkomingin de herinrichtingskosten en compensatievoor het ondervinden van ongeriefaan huurders van een te verbeterenwoning. Deze bedraagt: a ,- als de onderhoudsinvesteringminimaal ,- aan bouwkostenis,waarvanminimaal ,- bestemdis voor maatregelen binnenshuis; b ,-als de onderhoudsinvesteringminimaal ,- aan bouwkostenis,waarvanminimaal ,- bestemd is voor maatregelen binnenshuis; c ,-als er binnenshuisvoor minimaal ,- aan onderhoudsmaatregelen worden getroffen ; d ,-als er binnenshuisvoor minimaal ,-aan onderhoudsmaatregelen worden getroffen. RWS verhoogt de tegemoetkomingals bedoeld in artikel 5.6.d met een bedrag van 6 70,- per geriefsverbeteringsinvestering van eu Aanpassingvan de bedragenvan de tegemoetkomingenvindtjaarlijks plaats. Dit gebeurt conform het CBSgndexcijfer.RWS rondtde bedragenaf. De bedragenvan de tegemoetkomingengelden zolang de werkzaamheden aan alle woningenin een complexduren.de bepalingervan is op het momentdat de renovatieovereenkomstwordt gesloten. RWS verrekentuit te keren vergoedingen met betalingsachterstanden,met uitzonderingvan huurachterstandendie zijn veroorzaaktdoor een kwestiedie is voorgelegd aan de Huurcommissie. Artikel 6 Zelfaangebrachteverbeteringen en voorzieningen Huurders die zelfverbeteringenen/ofvoorzieningenin of aan de woninghebben aangebracht,mogendeze verwijderenen meenemen. Dit na overlegmet RWS en voor zover het verwijderenvan de zelfaangebracht voorzieningende bouwkundigestaat van de woningniet in gevaar brengt. RWS verstrektde huurder van een te slopen woningeen tegemoetkomingvoor zelfaangebrachte verbeteringenen/ofvoorzieningenals deze voorzieningen: a. redelijkerwijsnietkunnenworden meegenomendoor de huurder; Herstruetureringsregeliiig versie2013

4 b. een duidelijkeverbeteringvan of toevoegingaan de woningzijn; c. nietvallen in de sfeer van vervangingof afwerking; d. zijn aangebracht met schriftelijke toestemmingvan RWS en voldoen aan de in de vergunning door RWS gesteldeeisen; e. zijn aangebracht voor de peildatum. In situatieswaarin een vergoedingsregelingis vastgesteldvoor het overnemen van zelf aangebrachte voorzieningen,ontvangenhuurders deze vergoeding.in anderesituatieswordt de hoogte van de tegemoetkomingnaar redelijkheiden billijkheidvastgesteld. Dit na een advies van een onafhankelijktaxateur, die in op opdrachtvan RWS de meerwaarde in het economischverkeer heeft bepaald na beoordelingvan de gebruiktematerialen, de staat van onderhouden de ouderdom. Passen zelfaangebrachte verbeteringenbinnen het verbeteringsplanvan RWS, dan komt de huurder in aanmerkingvoor een tegemoetkoming. Een en anderconformhet gesteldein artikel 6, lid en lid 3. Huurders zullen de tegemoetkomingvoor zelfaangebrachte verbeteringenen voorzieningen aanvragendoor het indienenvan formulier A. Artikel 7 Wisselwoningen Huurders hebben recht op een wisselwoningals ze in verband met ingrijpende verbeteringof sloop hun woning, al dan niettijdelijk,moeten verlaten en pas later kunnenterugkerennaar de verbeterdewoningof de nieuwewoning. Afs de tijdelijkehuisvesting start, gaan medewerkersvan RWS op huisbezoek om: a. afsprakente makenover de tijdelijkehuisvesting; b. een akkoordverklaringte verkrijgen betreffende de verbeteringvan de huidige woning; c. afsprakente makenover de vergoedingen c.q. tegemoetkomingen; d. afsprakente makenover een eventuelebeeindigingvan het huurcontract. De tijdenshet huisbezoek gemaakte afsprakenworden schriftelijkvastgelegd.de huurder ontvangt hiervaneen afschrift. Indien mogelijken gewenst, staat de wisselwoningop aanvaardbareafstandvan de te verlaten woning. De wisselwoningis passendvoor het huishouden van de huurder. Het verblijf in de wisselwoning komt ten einde als de verbeteringenzijn uitgevoerdof de vervangendenieuwbouw is opgeleverd.de wisselwoningdient maximaaleen maand na oplevering verlaten te zijn. RWS rekentgeen dubbele huur over de periodedat de huurder de wisselwoning bewoont. De huurder betaalt over de periodedat hij de wisselwoningbewoontvoor die woninghuur. De huurprijsvan de wisselwoningis gelijk aan de huurprijsvan de te verlaten woning. RWS levertde wisselwoningals volgt op: schoon, gestoffeerd (vloerbedekkingen vitrage),gesaust of behangen en voorzienvan adequateverwarming. Huurders van woningendie RWS ingrijpend verbetert in bewoonde staat,hebben alleen recht op een wisselwoning als dit door een onafhankelijkeuringsartsaantoonbare medische redenennoodzakelijkis. Artikel 8 Beeindiginghuurcontract Nadatde sloopvergunningis verleenden bij het einde van de huurovereenkomst, dient de huurder de woningte verlaten en geheel ontruimd,schoonen wind- en waterdichtachterte laten.dit betekentdat: a. De huurder hoeft de woningniet in goede staat terugte brengen. Tenzij deze na het verlaten voor tijdelijkeverhuur wordt gebruikt en dus vooralsnognietwordt gesloopt. In dat geval is de huurder verplichtde woningte verlaten in een staat waarin op zijn minst aan de volgende basisbehoeftenkan worden voldaan:algemene hygiene (leefbaar schoon) en voor de basis levensbehoefteminimaal de volgende voorwaarden: een functionerendekeuken, bruikbare slaapkamers,functionerendeen hygienischedouche en of toiletruimten,bruikbarewoonkamer, functionerendeen afsluitbaren buitendeurenen voor zover horend bij de woning, veilige bruikbareinstallaties(gas, stroom,water). Dit ter beoordelingvan de wijkbeheerderen vastgelegdin een opnamestaatal dan niet in overlegmet de huurder. b. de huurder huisvuilen/ofoverbodige huisraadafvoert; c. de huurder geen gevaarlijke situatiemag creeren,bijvoorbeeld door het verwijderenvan gas- of waterkranen of elementendie instortingsgevaar opleveren; Hersiruciurcringsregciina versie2013

5 de huurder geen situatiemag creeren die ongedierteonbelemmerdetoeganggeeft tot de woning, bijvoorbeeld door een open riolering; de huurder zelfaangebrachte voorzieningenmag meenemen zonder dat herstel in goede staat hoeft plaats te vinden,mits hijdaarbij aan bovenstaandepunten voldoet; RWS neemt door bewonersaangebrachte voorzieningen,bewonerseigendom,binnen de woningenen asbestgolfplatenvan een bergingover van de bewoner. Voor overige zelfaangebrachtevoorzieningenin een buitensituatiegeldt dat RWS de mogelijkheidbiedt deze toepassingover te nementegen acceptabelekosten.wanneer,in strijd met de aanwijzingen van RWS om een bepaalde toepassingbij mutatiete laten staan/zitten,blijktdat de bewoner moedwilligtoch deze asbesttoepassingheeft verwijderd, dan zijn de kosten voor het verwijderenen reinigen van de besmettingvoor rekeningvan de huurder. Artikel 9 Informatieen dienstverleningten behoeve van bewoners RWS informeertbewonersvan wijkenen/of (deel)complexen,waarvoorherstructurering,sloop of ingrijpende woningverbeteringis gepland,tijdensde planontwikkelingover de stand van zaken. Dat gebeurt mondeling en schriftelijk.rws presenteerthet definitieveplan tijdenseen bijeenkomstaan alle bewoners. Voor aanvangvan de werkzaamheden informeertrws de bewonersover de planning, uitvoering en overlast.afspraken worden individueel bevestigd. De wijze waarop de inspraakvan de bewonersis geregeld,wordt vastgelegdin een raamconvenanttussen de gemeente Goes, de HuurdersverenigingDe Bevelandenen RWS. Dit raamconvenantmaaktdeel uit van deze overeenkomst. RWS zorgt voor goede telefonische bereikbaarheid.zo nodig houdt RWS regelmatigspreekuur voor bewonersmet vragen of klachten. RWS zal huurders behulpzaamzijn bij het gebruikmakenvan andereregelingenen procedures. RWS brengtaanpassingenvoor gehandicapten,voor zover noodzakelijken mogelijk, over naar de wisselwoningvice versa of naar de nieuwewoning. Daaraanzijn voor de huurder geen kosten verbonden. Artikel Artikel Maatregelenter bevorderingvan de leefbaarheid Alle partijenzetten zich in voor het behoud van de leefbaarheidin de wijk. Dit met inachtnemingvan de omstandigheden. RWS voorziet legewoningenvan gordijnen. In samenspraaken samenwerkingmet afgevaardigdenvan bewoners, verwijdert RWS regelmatigpost en reclamemateriaalen worden tuinen onkruidvrijgehouden.door deze maatregelen zien legewoningener bewoond uit. De huurders voeren zelfhuisvuilen overtolligehuisraadaf voordat men verhuist van of naar een (wissel) woning. Is er sprake van overlast en vandalisme,dan neemt RWS maatregelen om de veiligheidin de wijk te waarborgenen vervuilingtegen te gaan. Indien noodzakelijktimmert RWS een of meer woningen dicht. RWS kan legewoningen(laten)verhuren op basisvan een tijdelijkhuurcontract. Dit kan tot het momentdat de werkzaamheden van start gaan. Indien nodig kan, na overlegmet de verschillendepartijen,een bewakingsdienstworden ingezet. Verkoop Bij de verkoop van woningenhoudt RWS zich aan de bepalingenhierover in het Besluit Beheer SocialeHuursector(BBSH) en het dan geldende 'verkoopbeleidbestaande woningen'anrws. Huurders van voor verkoop bestemdewoningenhebben als eerstehet recht om tot koopover te gaan. Dit tegen de door een onafhankelijktaxattebureauvastgesteldeverkoopprijs. Huurders van voor verkoop bestemdewoningenzijn nietverplichtte kopen. Zij kunnende huurovereenkomstvoortzetten tot zijverhuizen.voorafgaandaan een comfortverhogingvan de woning, zal een huurverhogingworden overeengekomen. Gaat een huurder binnen een bepaalde door RWS aangegeventermijn niet in op het aanbod tot koop, dan heeft RWS vervolgenshet recht de woningniet meer te koop aan te bieden.het aanbod tot koop vervalt na verloopvan de aangegeventermijn. Artikel 12 Hardheidsclausulen geschillenregeling 12.1 Een huurder kan RWS schriftelijkverzoeken van de herstructureringsregeling af te wijkenof Horstructoreringsrogoling versie2013

6 aanvullendemaatregelen te treffen. Dit kan als de huurder als gevolg van de herstructureringsingrepen wordt geconfronteerdmet bijzondereomstandighedenwaarin de herstructureringsregeling nietvoorziet.dit kan ook als toepassingvan de herstructureringsregeling gevolgen heeft die voor de huurder aanzienlijkongunstigerzijn dan voor de anderehuurders in het complex RWS neemt een verzoek als bedoeld in 12.1 in behandeling en stelt de huurder op de hoogte van de beslissing.deze beslissing wordt schriftelijk vastgelegd,is met redenen omkleeden wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijkbinnen vierwekennadat het verzoek is ontvangen, aan de huurder bekendgemaakt door toezendingvan die beslissing.(het gevaar van vereenvoudiging,is dat de essentievan een bepalingniet helder en duidelijkwordt weergegeven) Geschillentussen partijenover afspraken,toepassing,uitvoering en interpretatievan deze herstructureringsregeling,kunnenworden voorgelegd aan de regionaleklachtencommissievan RWS. Dit dient schriftelijk en gemotiveerd te gebeuren. Het reglement van de regionale klachtencommissievan RWS is verkrijgbaar bij RWS De gemotiveerde beslissing van de regionaleklachtencommissievan RWS is een bindend advies. Het is bindend voor beide partijen. Aldus overeengekomend.d...j..f...!~ /~ N R ' W 'OgbouwverenigingSamenwerking as, directeur-bestuurder Namens HuurdersverenigingDe Bevelanden D. Vie ever, penningmeester Herstruciurcringsregeling versie2013

7 Formulier A AANVRAAGFORMULIERTAXATIEZELFAANGEBRACHTE VOORZIENINGEN Naam huurder/aanvrager Straat Postcodeen woonplaats Telefoonprive Telefoonwerk Nietvoor vergoeding in aanmerkingkomen: Afwerking vloer;tegels, parket, zeiunovilon etc. 0 Afwerking wand: tegels, granol, pleisterwerk, steenstrips,schrootjesetc. 0 Afwerking plafond: (sier-)stucwerk,platen, balken etc. Overig:afwijkendebinnendeuren,verwijdering of aanpassingenschoorsteenetc. Wel voor vergoeding kunnenonder voorwaardenin aanmerkingkomen: Aanbouw/uitbouwachterde woning(bijkeuken, dakkapel,serre) Verbeteringkeuken(inbouwkeuken) Verbeteringbadkamer (bijv.bad, ander sanitair) Inpandigedoorbraak (muurverwijderd, aanbrengenbalk) 0 Extrakamer op zolder(met vaste trap bereikbaar) Extrabergingof garage(hout, metselwerk) Centraleverwarming met/zonder warmwatervoorziening Isolatie(dak, gevel, isolatieglas) 0 Uitbreiding elektrische installatie 0 Overigen.Geef hierondereen beschrijving van de voorzieningdie volgens u in aanmerkingkomt voor een vergoeding. Huurder verklaartde hierbovenaangekruistevoorzieningente hebben aangebracht.huurder wenstvoor een vergoeding in aanmerkingte komenen werkt mee aan een taxatie door een makelaar of taxateur. Datum: Handtekening: Hcrstructureringsrcgcgnqversie2013

Sloop- en herstructureringsreglement RWS 2016 Versie 1.0 definitief 1 juli 2016

Sloop- en herstructureringsreglement RWS 2016 Versie 1.0 definitief 1 juli 2016 Sloop- en herstructureringsreglement RWS 2016 Versie 1.0 definitief 1 juli 2016 RWS partner in wonen Stationspark 30 4462 DZ GOES Postbus 158 4460 AD GOES T (0113) 23 16 74 F (0113) 23 38 11 Info@rwsgoes.nl

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN

SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN De ondergetekenden: 1. IntermarisHoeksteen, gevestigd te Hoorn, vertegenwoordigd door: [**] en 2. Huurdersvereniging Sterflats,

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG Inleiding De komende jaren zullen de woningcorporaties van Parkstad Limburg een groot deel van hun woningen grondig opknappen. Dat is nodig, omdat de huurders recht hebben

Nadere informatie

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl afspraken herhuisvesting contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl gratis onderhouds- en storingsmeldingen 0800-0 989 989

Nadere informatie

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting 2017 www.lefier.nl 1 Lefier gaat uw woning slopen. In deze brochure leest u wat uw rechten en plichten zijn als uw woning wordt gesloopt. inleiding Lefier

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting

afspraken herhuisvesting afspraken herhuisvesting 1 inhoudsopgave inleiding 3 1 hoe en wanneer informeren wij u? 3 2 herhuisvesting 4 3 tegemoetkoming voor herhuisvesting 4 4 wisselwoningen bij sloop 5 5 maatregelen leefbaarheid

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN Stichting Woningbouw Slochteren Schildwolde 15 februari 2005 2 SOCIAAL STATUUT De ondergetekenden: 1 Stichting Woningbouw Slochteren, gevestigd

Nadere informatie

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam)

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam) M O D E L - S O C I A A L S T A T U UT BIJ WIJKVERNIEUWING BIJLAGE 3 Het onderstaande sociaal statuut is het model dat de Woonbond landelijk als uitgangspunt neemt voor de regeling van de rechten van individuele

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing contact Beukenlaan 3 Hoogezand t 088 20 33 000 Postbus 7104 9701 JC Groningen info@lefier.nl www.lefier.nl inhoudsopgave inleiding 4 1 hoe en wanneer informeren

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten

Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten [Geef tekst op] Inhoud Pagina Intentieverklaring 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Algemeen 4 Artikel 3 Procedure bij ingrijpende

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP WONINGBOUWVERENIGING ANNA PAULOWNA VOORWOORD Om de kwaliteit van de woningvoorraad op peil te houden kan het voorkomen dat Woningbouwvereniging Anna Paulowna moet besluiten om woningen

Nadere informatie

Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016.

Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016. Sociaal Statuut Parkstad Limburg Woningstichting Voerendaal Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016. De volgende wijzigingen

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan 21 maart 2011 Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan De gemeente Barendrecht is volop in ontwikkeling en het centrumgebied van Barendrecht staat aan de vooravond van een grondige vernieuwing.

Nadere informatie

Sociaal Statuut. bij. Sloop en herhuisvesting

Sociaal Statuut. bij. Sloop en herhuisvesting Sociaal Statuut bij Sloop en herhuisvesting Emmen, 31 mei 2010 Sociaal Statuut De ondergetekenden: 1. Stichting Lefier, gevestigd Hooggoorns 16 te 7812 AM Emmen, vertegenwoordigd door haar directeur: de

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP U woont in een woning van Woningbouwvereniging Anna Paulowna die gesloopt gaat worden. HDe technische staat van woningen, onze financiële kaders, maar ook de E veranderende woningbehoefte

Nadere informatie

Sociaal Plan Boschveld

Sociaal Plan Boschveld Sociaal Plan Boschveld Wijkvernieuwing fase 1 16 oktober 2006 1 van 6 ZEKERHEID BIJ VERHUIZING Boschveld wordt stap voor stap verbeterd en is over pakweg vijftien tot twintig jaar veranderd. Het gaat om

Nadere informatie

Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren -

Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren - Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren - Artikel 1 Algemeen 1.1 Het sociaal statuut treedt in werking op 10 september 2008. Er zal jaarlijks een evaluatie

Nadere informatie

Samenvatting Omgangscode 2005-2010

Samenvatting Omgangscode 2005-2010 Samenvatting Omgangscode 2005-2010 Dit is een samenvatting van de rechten en plichten van huurders die betrokken zijn bij herstructurering of grotere onderhoudsprojecten en de wijze waarop partijen met

Nadere informatie

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project Inhoudsopgave 1. Mijn woning wordt gesloopt 1.1. Wanneer wordt mijn woning gesloopt 1.2. Hoe vind ik een

Nadere informatie

Sociaal Plan Woonservice IJsselland

Sociaal Plan Woonservice IJsselland Sociaal Plan Woonservice IJsselland MAART 2009 Inleiding Artikel 1 : Algemeen Artikel 2 : Procedure Artikel 3 : Herhuisvesting Artikel 4 : Tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten Artikel 5 :

Nadere informatie

Sociaal Statuut. bij. wijkvernieuwing (herstructurering)

Sociaal Statuut. bij. wijkvernieuwing (herstructurering) Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing (herstructurering) Stadskanaal, december 2013 Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing (herstructurering) De ondergetekenden: 1. De Stichting Lefier, gevestigd Industrieweg

Nadere informatie

Sociaal Plan blad 1. regionaal & betrokken. Begripsbepalingen (op alfabetische volgorde) Algemeen

Sociaal Plan blad 1. regionaal & betrokken. Begripsbepalingen (op alfabetische volgorde) Algemeen Sociaal Plan blad 1 Begripsbepalingen (op alfabetische volgorde) Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: 1.1 Aanvullend individueel contract bij Sociaal Plan: in een sociaal plan zijn alle collectieve

Nadere informatie

Sociaal Plan bij renovatie en sloop. Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH

Sociaal Plan bij renovatie en sloop. Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH Sociaal Plan bij renovatie en sloop Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH Versie januari 2010 De ondergetekenden; 1. Woningstichting Dinteloord, gevestigd te Dinteloord, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen SLOOPREGLEMENT FidesWonen Versie 2.0 Middelharnis, maart 2016 Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van in de Woningbouwfederatie Goeree- Overflakkee samenwerkende woningbouwverenigingen

Nadere informatie

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6 Basis sociaal plan (Geldig vanaf 5 september 2011, gedeeltelijk herzien XX oktober 2015) Dit Basis Sociaal Plan is vastgesteld na advies van de SHBW en in overleg met de gemeente Almelo. 1. Inleiding In

Nadere informatie

Inhoud. Sociaal Plan Wierden & Borgen juni

Inhoud. Sociaal Plan Wierden & Borgen juni SOCIAAL PLAN Inhoud 01. Algemene bepalingen... 3 02. Procedure bij sloop... 3 03. Vanaf de vooraankondiging... 3 04. Herhuisvesting... 4 05. Vergoedingen voor verhuis- en herinrichtingskosten... 5 06.

Nadere informatie

BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta

BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta bij herstructurering, groot onderhoud, renovatie, sloop en nieuwbouw Vastgesteld door MT d.d. 2 april 2007 Gewijzigde versie vastgesteld door MT d.d. 24 november 2008 Genoemde

Nadere informatie

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85 Sociaal Plan Steenstraat 15 t/m 85 8 maart 2011 Inhoudsopgave Inleiding pag. 4 1. Algemeen 5 2. Procedure 5 3. Beëindiging huurovereenkomst in verband met sloop 5 4. Herhuisvesting en woningtoewijzing

Nadere informatie

Sociaal plan bij wijkontwikkeling

Sociaal plan bij wijkontwikkeling Sociaal plan bij wijkontwikkeling De ondergetekenden: Stichting Actium, hierna te noemen Actium, vertegenwoordigd door de heer M. van Halteren, manager Wonen en Stichting Huurdersplatform MEVM hierna te

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT

SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT WORMER 1 juni 2009 SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT WORMER De ondergetekenden: en 1. WORMERWONEN, gevestigd te Wormer, vertegenwoordigd door: Th.W. Krijnen, statutair directeur 2.

Nadere informatie

Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen

Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van Arcade mensen en wonen Arcade streeft naar een woningvoorraad die tegemoet komt aan de vraag naar

Nadere informatie

Sociaal Plan m.b.t. sloop

Sociaal Plan m.b.t. sloop Sociaal Plan m.b.t. sloop De ondergetekenden: 1. Maasvallei, statutair gevestigd te Maastricht, ten dezen vertegenwoordigd door de heer A.L.F.M. Crijns, directeur/bestuurder, hierna te noemen Maasvallei

Nadere informatie

Sloopreglement Woonservice IJsselland

Sloopreglement Woonservice IJsselland Sloopreglement Woonservice IJsselland Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van Stichting Woonservice IJsselland te Doesburg Woonservice IJsselland streeft naar een woningvoorraad

Nadere informatie

Sloop en Groot onderhoud reglement Goed Wonen Gemert

Sloop en Groot onderhoud reglement Goed Wonen Gemert Sloop en Groot onderhoud reglement Goed Wonen Gemert Overeengekomen tussen Goed Wonen Gemert, Stichting Huurdersbelang Gemert-Bakel en gemeente Gemert-Bakel Versie: maart 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

uw rechten en plichten bij woningverbetering

uw rechten en plichten bij woningverbetering uw rechten en plichten bij woningverbetering 2017 www.lefier.nl Lefier gaat uw woning verbeteren. In deze brochure leest u wat uw rechten en plichten zijn als uw woning wordt verbeterd. inleiding Lefier

Nadere informatie

Sociaal Plan bij renovatie

Sociaal Plan bij renovatie Sociaal Plan bij renovatie Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH De ondergetekenden; 1. Woningstichting Maasvallei Maastricht, gevestigd te Maastricht, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden

Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden Artikel 1 OVERWEGINGEN 1.1 De gemeente Oosterhout en Thuisvester hebben in overleg met bewoners een plan ontwikkeld voor vernieuwing van de wijk Slotjes-Midden.

Nadere informatie

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2014.

1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2014. Sociaal statuut bij herstructurering in Velsen De vier Velsense woningcorporaties en de huurders vertegenwoordigd door de officiële gesprekspartners van de woningcorporaties, komen het volgende overeen:

Nadere informatie

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013 Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

Sociaal plan. Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt!

Sociaal plan. Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt! Sociaal plan Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt! Wonen Zuid werkt continu aan het verbeteren van haar woningaanbod. Dat doen we door onze woningen goed

Nadere informatie

Highlights Sociaal plan Floraplein eo

Highlights Sociaal plan Floraplein eo Highlights Sociaal plan Floraplein eo Het sociaal plan geldt voor de woningen Floraplein 16 t/m 69 even en oneven, Wilgenroosstraat 54 t/m 64 even, Clematisstraat 1 t/m 25 oneven, Resedastraat 1 t/m 7

Nadere informatie

Verhuiskostenreglement

Verhuiskostenreglement Verhuiskostenreglement Algemeen In dit Verhuiskostenreglement bij complexgewijze sloop, renovatie en/of woningverbetering, geeft Stichting Humanitas Huisvesting (verder te noemen Humanitas Huisvesting)

Nadere informatie

Woonstad Rotterdam. Sociaal Statuut bij herstructurering. 1 maart 2014

Woonstad Rotterdam. Sociaal Statuut bij herstructurering. 1 maart 2014 Woonstad Rotterdam Sociaal Statuut bij herstructurering 1 maart 2014 1 Inhoudsopgave Sociaal statuut bij herstructurering 1 Artikel 1. Algemeen 2 Artikel 2. Communicatie, participatie en begeleiding 3

Nadere informatie

Huur opzeggen & verhuizen. AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij. kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige

Huur opzeggen & verhuizen. AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij. kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige Huur opzeggen & verhuizen AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige woning de nodige aandacht. Ook voor het verlaten van uw huidige woning is er een aantal

Nadere informatie

Huur opzeggen & verhuizen. AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij. kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige

Huur opzeggen & verhuizen. AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij. kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige Huur opzeggen & verhuizen AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige woning de nodige aandacht. Ook voor het verlaten van uw huidige woning is er een aantal

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN

SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN Ondergetekenden, SLS Wonen en Huurdersvereniging BRES hebben overeenstemming bereikt over de

Nadere informatie

Beleid zelf aangebrachte voorzieningen

Beleid zelf aangebrachte voorzieningen Beleid zelf aangebrachte voorzieningen Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken hanteert beleid voor het zelf aanbrengen van veranderingen in uw woning. Aanpassingen die uw woonplezier en wooncomfort vergroten

Nadere informatie

Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder

Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder Dokkum/Leeuwarden, 17 maart 2016 Stichting Thús Wonen en Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland zijn zich bewust van

Nadere informatie

Naam verhuurder:... Naam huurder:... Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van... 20... de kamer(s) in de woning

Naam verhuurder:... Naam huurder:... Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van... 20... de kamer(s) in de woning Ondergetekenden Naam verhuurder:... Naam huurder:... Adres:... Telefoon:... komen het volgende overeen: A. DE WOONRUIMTE Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van... 20... de kamer(s) in de

Nadere informatie

Verhuizen en huur opzeggen

Verhuizen en huur opzeggen Verhuizen en huur opzeggen U staat op het punt te verhuizen. Allerlei zaken moeten worden afgehandeld. Ook tussen u en Mercatus moet een aantal zaken worden afgewerkt. Om dit goed en effectief te kunnen

Nadere informatie

Stedelijk Vernieuwingsurgent

Stedelijk Vernieuwingsurgent Stedelijk Vernieuwingsurgent beleid: november 2008, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt 12.000 woningen in Vlaardingen. Een flink deel van die woningen is bereikbaar voor mensen met een laag inkomen.

Nadere informatie

1.1 Vaststelling Stichting R&B Wonen 1.1.1 Dit Sociaal Plan is vastgesteld door de directeur-bestuurder van Stichting R&B Wonen op 11 maart 2014.

1.1 Vaststelling Stichting R&B Wonen 1.1.1 Dit Sociaal Plan is vastgesteld door de directeur-bestuurder van Stichting R&B Wonen op 11 maart 2014. Sociaal Plan blad 1 Begripsbepalingen (op alfabetische volgorde) Hoofdstuk 1 Verantwoording 1.1 Vaststelling Stichting R&B Wonen 1.1.1 Dit Sociaal Plan is vastgesteld door de directeur-bestuurder van Stichting

Nadere informatie

1. Stichting Tablis Wonen, gevestigd te Sliedrecht, ten deze vertegenwoordigd door de heer H.J. Bleijerveld, directeur, hierna te noemen Tablis Wonen

1. Stichting Tablis Wonen, gevestigd te Sliedrecht, ten deze vertegenwoordigd door de heer H.J. Bleijerveld, directeur, hierna te noemen Tablis Wonen OVEREENKOMST SOCIAAL PLAN bij herstructurering DE ONDERGETEKENDEN; 1. Stichting Tablis Wonen, gevestigd te Sliedrecht, ten deze vertegenwoordigd door de heer H.J. Bleijerveld, directeur, hierna te noemen

Nadere informatie

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen 2. Procedures en communicatie 3. (Tijdelijke) Vervangende huisvesting 4. Leefbaarheid 5. Vergoedingen 6. Slotbepalingen

Nadere informatie

Toelichting op de Huurovereenkomst

Toelichting op de Huurovereenkomst Toelichting op de Huurovereenkomst In het eerste deel van de overeenkomst staat omschreven met welke huurder(s) Tiwos een huurovereenkomst heeft getekend. De genoemde personen zijn ieder voor de volle

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HERSTRUCTURERING ZOWONEN

SOCIAAL PLAN HERSTRUCTURERING ZOWONEN SOCIAAL PLAN HERSTRUCTURERING ZOWONEN (ZELFSTANDIGE EN ONZELFSTANDIGE WONINGEN) De ondergetekenden; 1. ZOwonen, gevestigd te Sittard, hierna te noemen ZOwonen 2. Huurdersvereniging Geleen gevestigd te

Nadere informatie

Reglement sloop, renovatie en (groot) onderhoud

Reglement sloop, renovatie en (groot) onderhoud Reglement sloop, renovatie en (groot) onderhoud Stichting Wonen Wateringen l Reglement sloop, renovatie en (groot)onderhoud 1 Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 - Definities... 3 Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT BIJ RENOVATIE EN GROOT ONDERHOUD

REGLEMENT BIJ RENOVATIE EN GROOT ONDERHOUD REGLEMENT BIJ RENOVATIE EN GROOT ONDERHOUD Zwolle, juni 2014 Inleiding Woningstichting SWZ is primair verhuurder van woningen in de sociale huursector. Deze woningen hebben onderhoud nodig. Dat kan het

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ HERSTRUCTURERING IN DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN

SOCIAAL STATUUT BIJ HERSTRUCTURERING IN DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN SOCIAAL STATUUT BIJJ HERSTRUCTURERING IN I DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN DE WONINGBOUW WEESP Inhoudsopgave Inleiding Begripsbepaling 1. Algemeen 1.1. Informatie 1.2. Beheer 1.3. Looptijd 2. De ingrepen

Nadere informatie

REGLEMENT INZAKE SLOOP, RENOVATIE EN (GROOT) ONDERHOUD

REGLEMENT INZAKE SLOOP, RENOVATIE EN (GROOT) ONDERHOUD REGLEMENT INZAKE SLOOP, RENOVATIE EN (GROOT) ONDERHOUD Vastgesteld d.d. 13 april 2017 Goedgekeurd door de RvC d.d. 24 april 2017 Dit reglement vervangt het huidige Sociaal statuut. 1 Inleiding Op grond

Nadere informatie

Als u de huur opzegt De huuropzegging Opzegtermijn Bevestiging opzegging/definitieve datum huurbeëindiging Huuropzegging bij overlijden

Als u de huur opzegt De huuropzegging Opzegtermijn Bevestiging opzegging/definitieve datum huurbeëindiging Huuropzegging bij overlijden Als u de huur opzegt Voor de exacte voorwaarden van de huuropzegging verwijzen wij u naar de huurovereenkomst en de Algemene en bijzondere huurvoorwaarden. Ook kunt u de informatie vinden op onze website:

Nadere informatie

Sociaal Statuut. bij ingrijpende woningverbetering

Sociaal Statuut. bij ingrijpende woningverbetering Sociaal Statuut Emmen, 7 maart 2011 Sociaal Statuut De ondergetekenden: 1. Stichting Lefier, gevestigd Hooggoorns 16 te 7812 AM Emmen, vertegenwoordigd door haar directeur/lid raad van bestuur: de heer

Nadere informatie

Brabantse Waard over het aanbrengen van wijzigingen in uw woning

Brabantse Waard over het aanbrengen van wijzigingen in uw woning Brabantse Waard over het aanbrengen van wijzigingen in uw woning Inhoudsopgave 3 Spelregels voor het zelf aanbrengen of veranderen van voorzieningen in uw woning 4 Wat zijn Zelf Aangebrachte Voorzieningen?

Nadere informatie

- Huurprijzen Maak kennis met De Gaarden. De Gaarden wordt een buurt met een landelijk karakter, een karakteristieke wijk met natuurlijke elementen.

- Huurprijzen Maak kennis met De Gaarden. De Gaarden wordt een buurt met een landelijk karakter, een karakteristieke wijk met natuurlijke elementen. Oktober 2011 PAGINA 1 In dit nummer - De voorbereidingen zijn gestart - Planning - Maatregelen aan de woning - Start bewonerswerkgroep - Het betrekken van een wisselwoning - Tegemoetkoming verhuisen herinrichtingskosten

Nadere informatie

Sociaal Convenant Datum: 1 juli 2014

Sociaal Convenant Datum: 1 juli 2014 Sociaal Convenant Datum: 1 juli 2014 Artikel 1 Algemeen Wij begrijpen dat de sloop, renovatie of groot onderhoud van uw woning ingrijpend is. Om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen hebben wij afspraken

Nadere informatie

Reglement Sloop, renovatie, groot en planmatig onderhoud

Reglement Sloop, renovatie, groot en planmatig onderhoud 1. Algemene bepalingen Artikel 1 - Definities 1.1 In dit reglement wordt verstaan onder: Reguliere huurovereenkomst: een huurovereenkomst voor woonruimte in de zin van artikel 7:233 BW, Sloop: Renovatie:

Nadere informatie

Sociaal Statuut Acantus

Sociaal Statuut Acantus Sociaal Statuut Acantus bij wijkvernieuwing, groot onderhoud, kwaliteitsverbetering, isolatie en sloop van woningen Ingangsdatum: 1 juli 2014 Sociaal Statuut Acantus INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 4 2. Algemeen

Nadere informatie

pçåá~~ä=éä~å= qéå=äéüçéîé=î~å=êéåçî~íáé=áå=eççêå=éå=mìêãéêéåç=ékç= = = = = = = = = = = = = = = =

pçåá~~ä=éä~å= qéå=äéüçéîé=î~å=êéåçî~íáé=áå=eççêå=éå=mìêãéêéåç=ékç= = = = = = = = = = = = = = = = pçåá~~äéä~å qéåäéüçéîéî~åêéåçî~íáéáåeççêåéåmìêãéêéåçékç léöéã~~âíçççê~ñçéäáåöeìêéåéåhçééå aéñáåáíáéîéîéêëáéokpiî~ëíöéëíéäçáåçáêéåíáéê~~ççkçknujmqjomnn fåüçìçëçéö~îé 1. INLEIDING...3 2. KADER...4 3. ALGEMEEN...5

Nadere informatie

Woningcorporatie Wateringen

Woningcorporatie Wateringen Woningcorporatie Wateringen Huuropzegging Het vertrek uit uw woning De beslissing is genomen: u gaat verhuizen. Hoewel uw nieuwe woning veel van uw tijd zal opslokken, komt er nog heel wat kijken bij het

Nadere informatie

Huur opzeggen & verhuizen. AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij. kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige

Huur opzeggen & verhuizen. AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij. kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige Huur opzeggen & verhuizen AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige woning de nodige aandacht. Ook voor het verlaten van uw huidige woning is er een aantal

Nadere informatie

De regelingen met betrekking tot groot onderhoud in bewoonde staat. 35L260_De regelingen.indd 1 24-04-2009 10:01:30

De regelingen met betrekking tot groot onderhoud in bewoonde staat. 35L260_De regelingen.indd 1 24-04-2009 10:01:30 De regelingen met betrekking tot groot onderhoud in bewoonde staat 35L260_De regelingen.indd 1 24-04-2009 10:01:30 Inleiding Voor u liggen de (financiële) regelingen met betrekking tot groot onderhoud

Nadere informatie

Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch. Afspraken bij sloop van huurwoningen

Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch. Afspraken bij sloop van huurwoningen Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch Afspraken bij sloop van huurwoningen s-hertogenbosch bouwt aan de toekomst. Om ervoor te zorgen dat iedereen in deze gemeente prettig kan blijven wonen, worden

Nadere informatie

ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN

ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN KENNEMER WONEN 2011 INHOUD Bladzijde 1. Inleiding 3 2. Informatie en voorlichting 4 3. Stappenplan 4 4. Herhuisvesting / terugkeer 5 4.1 Huurbevriezing

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN

SOCIAAL PLAN SOCIAAL PLAN 2014 2018 Hoofdstuk 1 Verantwoording 1.1 Vaststelling Stichting R&B Wonen 1.1.1 Dit Sociaal Plan is vastgesteld door de directeur-bestuurder van Stichting R&B Wonen op 11 maart 2014. 1.2 Huurdersvereniging

Nadere informatie

Herstructurering Lievenspolder woningen en woonomgeving

Herstructurering Lievenspolder woningen en woonomgeving Cl avi $ Sociaal Plan Herhuisvesting Herstructurering Lievenspolder woningen en woonomgeving Geldig voor de woningen en woonomgeving in de straten: Baandijk, Kerkhoflaan, Goudsbloemstraat, Tulpstraat,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. 1 januari 2014

SOCIAAL PLAN. 1 januari 2014 SOCIAAL PLAN 1 januari 2014 SOCIAAL PLAN T GIJMINK 1. Inleiding In 2004 zijn de voorbereidingen voor de wijkvernieuwing van het Gijmink gestart. De 507 huurwoningen worden in 10 fases vervangen door nieuwbouw.

Nadere informatie

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Op grond van artikel 55b lid 1 van de Woningwet zijn woningcorporaties verplicht om een reglement op te stellen inzake het slopen en treffen van ingrijpende

Nadere informatie

Sociaal Plan Celcius in het kort

Sociaal Plan Celcius in het kort Sociaal Plan Celcius in het kort Voor alle duidelijkheid Het bruist in Woensel-West. De inspanningen van gemeente, corporaties Het bruist in Woensel-West. De inspanningen van gemeente, corporaties en vooral

Nadere informatie

Sociaal Statuut Sloop. Casade

Sociaal Statuut Sloop. Casade Sociaal Statuut Sloop Casade Vastgesteld d.d.: 3 oktober 2005 6 e indexering en aanpassing per: april 2013 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Algemeen... 2 2.2. Toepasselijkheid... 2 3. Besluit tot sloop... 3

Nadere informatie

sociaal statuut niveauverbetering

sociaal statuut niveauverbetering sociaal statuut niveauverbetering 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz.3 2. Kader sociaal statuut blz.4 3. Niveauverbetering blz. 5 3.1 Wat verstaat Lefier StadGroningen onder niveauverbetering? 3.2 Procedure

Nadere informatie

Modelcontract grote gezinnen zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016)

Modelcontract grote gezinnen zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Modelcontract grote gezinnen zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Aedes en Platform31 bieden de corporaties een modelcontract aan voor de verhuur aan grote gezinnen. Dit model is gebaseerd op het Aedes

Nadere informatie

OVEREENKOMST SOCIAAL PLAN

OVEREENKOMST SOCIAAL PLAN OVEREENKOMST SOCIAAL PLAN m.b.t. SLOOP. te VAALS / LEMIERS / VIJLEN Ondergetekenden: 1. Woningstichting Vaals, gevestigd te Vaals, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de directeur, de heer J.W.M.

Nadere informatie

Verhuizen uit een woning van Maasvallei

Verhuizen uit een woning van Maasvallei Verhuizen uit een woning van Maasvallei Wat te doen als u de huurwoning verlaat Verhuizen uit een woning van Maasvallei Wat te doen als u de huurwoning verlaat. Verhuizen is een hele klus. Veel mensen

Nadere informatie

REGELING ZELF AANGEBRACHTE VERANDERINGEN

REGELING ZELF AANGEBRACHTE VERANDERINGEN REGELING ZELF AANGEBRACHTE VERANDERINGEN Woonstichting Gendt, 1 september 2012 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Soorten wijzigingen... 4 3. Aanvraag... 6 4. Vergoedingen... 7 5. Overname... 8 6.

Nadere informatie

Huuropzegging. Woningstichting Domus Telnr: (0475) 337323 Postbus 573 E-mail: info@wsdomus.nl 6040 AN ROERMOND Website: www.wsdomus.

Huuropzegging. Woningstichting Domus Telnr: (0475) 337323 Postbus 573 E-mail: info@wsdomus.nl 6040 AN ROERMOND Website: www.wsdomus. Huuropzegging Bij een verhuizing komt veel kijken. Dit geldt voor u als huurder, maar ook voor Woningstichting Domus. Wanneer u de huur van uw woning opzegt, gaan wij op zoek naar een nieuwe huurder. In

Nadere informatie

Reglement inzake sloop, renovaties en (groot) onderhoud Woonstichting SSW De Bilt

Reglement inzake sloop, renovaties en (groot) onderhoud Woonstichting SSW De Bilt Reglement inzake sloop, renovaties en (groot) onderhoud Woonstichting SSW De Bilt 1 Artikel 1 - Definities 1.1 In dit reglement wordt verstaan onder: Gemengd Project Groot Onderhoud Huurder Planbesluit

Nadere informatie

ingrijpende verbeteringen

ingrijpende verbeteringen ingrijpende verbeteringen inhoudsopgave Inleiding 4 1 Hoe en wanneer informeren wij u? 4 2 Akkoordverklaring 5 3 Logeer- of verblijfswoning bij ingrijpend verbeterplan 5 4 Schade aan inboedel 6 5 Vergoeding

Nadere informatie

Sociaal plan. Herstructurering woningen en woonomgeving van de:

Sociaal plan. Herstructurering woningen en woonomgeving van de: Sociaal plan Herstructurering woningen en woonomgeving van de: Appelbloesemstraat 1 t/m 32 e+o, Cameliastraat 1 t/m 34 e+o, Clematisstraat 1 t/m 32 e+o, Floraplein 16 t/m 69 e+o, Papaverstraat 1 t/m 32

Nadere informatie

Sociaal Plan Korrelbeton Plan 1 Jolinkstraat 2a t/m 8b Prins Hendrikstraat 118 A, B, C t/m 144 A, B, C Prins Hendrikstraat 146 A, B t/m 160 A, B

Sociaal Plan Korrelbeton Plan 1 Jolinkstraat 2a t/m 8b Prins Hendrikstraat 118 A, B, C t/m 144 A, B, C Prins Hendrikstraat 146 A, B t/m 160 A, B Sociaal Plan Korrelbeton Plan 1 Jolinkstraat 2a t/m 8b Prins Hendrikstraat 118 A, B, C t/m 144 A, B, C Prins Hendrikstraat 146 A, B t/m 160 A, B Inhoud Waarom dit Sociaal Plan? 3 Definities 4 Bewonersvertegenwoordiging

Nadere informatie

over woningverbetering

over woningverbetering over woningverbetering In deze brochure staat wat u van Lefier kunt verwachten bij een woningverbetering van uw woning. Ook kunt lezen wat wij van u verwachten. wat is woningverbetering? Onder woningverbetering

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE MET WONINGAANPASSING

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE MET WONINGAANPASSING HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE MET WONINGAANPASSING VGO-nummer «VGO001i» De ondergetekenden: «RegBedr001» gevestigd te «RegBedr021» aan de «RegBedr019», deel uitmakend van Stichting de Alliantie,

Nadere informatie

- Nieuwsbrief 16 september 2015 Nummer 6

- Nieuwsbrief 16 september 2015 Nummer 6 - Nieuwsbrief 16 september 2015 Nummer 6 Dit is de zesde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in project Rijsoord. U ontvangt een nieuwsbrief na elke klankbordbijeenkomst of wanneer er nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 SOCIAAL PLAN - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 Portaal Nijmegen Januari 2013 ALGEMEEN Dit Sociaal Plan gaat in op 1 januari

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

Sociaal Statuut Woongroep Marenland

Sociaal Statuut Woongroep Marenland Sociaal Statuut Woongroep Marenland Woongroep Marenland, Postbus 27, 9900 AA Appingedam Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Definities... 3 3. Algemeen... 5 4. Procedure bij sloop... 5 5. Herhuisvesting... 6 6.

Nadere informatie

Het gehuurde is uitsluitend bestemd om voor huurder en de leden van zijn huishouden als woonruimte te dienen.

Het gehuurde is uitsluitend bestemd om voor huurder en de leden van zijn huishouden als woonruimte te dienen. De ondergetekenden: De Chr. woningstichting De Goede Woning, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Rijssen, Jan ter Horststraat nr. 5, hierna te noemen: "verhuurder", Naam Geboortedatum Hierna te noemen:

Nadere informatie